Informe_semanal_castellon y Alicante

Anuncio
l
Nu
ev
la
Ve
rg
de
de
Ca st ill o
Ve nt a
de
Ra co
ns
P eg o
P uerto
DE
s
Fra ile
Grau
a
VALL DE EBO
E
M
CA VA L
713
D
IO
D
Ca sa
de
IA
Miserat
Ro che s
Y
C ae ms
Ol ivo s
E
IR
G
A
N
IE
R
R
del
A
Ca sa
F ab ian
Se rg
es
Tn o. M p al. d e
Rota
an
co
re
re
l
ns
BENIDOLEIG
BEN IDO LEI G
Tosal
BEN
IME
LI
la Llosa
Ben irra
ma
Rio
Hi gue ra
T. M .
de
Ben iarbeig
Penetes
VALLE
Ro ches
de
Can al
Sagra
RA FO L
DE
RAF OL DE
ALM UNI A
A LM UN IA
SA NE T
Y
NE GR AL S
85
SAGRA
59 8
CA VA L
an co
s
Ca sa
Ca sa
de
la
M
E
D
IO
D
de
IA
C ae ms
V e la
Lo s
Ca sa
F er ra gu d
Ca sa
P ica sa rie s
Ol ivos
E
IR
G
A
N
P lan s
SA GR A
Cava
10 6
SAG RA
Ca sa
VALL
Castello
DE
DE E BO
M ot or
Pun ta l
DE
de
las
Manu elas
S
ORBA
EBO
Bajo
Vertiente de Femenia
IE
R
R
del
A
L
M orrul
Ca sa
de
la
ns
Pla ns
M ot or
TORMOS
Rota
de
RIO
Toll
rr
Ba
an
co
BENIDOLEIG
BEN IDO LEI G
Ma nz aned a
BE NID OL EI G
133
5. Densidad tardías
OLIVA
A
GR
SA
DE
Alta
O
EB
TORMOS
PEGO
SAGRA
Densidad
Baja
Densidad
VALL DE EBO
Alta
OR BA
Tn o. M p al. d e
Be ni do le ig
ll e
TOR MOS
La
Al to
Els
TO RM OS
129
F ab ian
H or t
Tru
ADSUBIA
RAFOL DE ALM
UNIA
A
SAN ET Y N EG RAL S
Bano
Ca sa
El
PEGO
LL
VA
ORBA
ADSUBIA
VALL DE LAGUART
BENIDOLEIG
TORMOS
SANET Y NEGRALS
TEND
de
de
el
CA VA L
713
OLIVA
PEGO
RR
T.M .
de
Ben imeli
Tie rra N ueva
BEN IME LI
Tosel
a
BE NID OL EI G
133
DENIA
P ra ll
Asp re d e l a Hoy a R oj a
Pu erto
Grau
Tosal
de l
r
M anzane da
ADSUBIA
M ar ga l l
co
Ba rr an
G
rr
Ba
OLIVA
de
as
co
lo
Alto
Be n ido le ig
ll e
Ca sa
Toll
del
91
4.Densidad extratempranas
SAGRA
P ego
d
an
Alto de Pascual
Garrof er
Riesgo
VALL DE EBO
B
a
rr
B
a
VILLALONGA
de
Ru pi
de
RIO
3. Tendencia
Fuerte bajada
BajadaVALL DE EBO
Leve bajada
Estable
Leve subida
Subida
Fuerte subida
de
P la n s
M ot or
TORMOS
la
Solana
TOR MOS
M orrul
La
de
Ca s eta de l Co ll ad o
Plans
P ica sa ri es
Els
Barra nco
Ju an
de
o
S
Al to
Vertien te de Fem enia
Mun icip al
Ba
rr
n
c
n
co
2 km
Sa n
F er ra gu d
a
1
Manu elas
ORBA
EBO
Bodoj
C-3318
0
DE
las
Te rmin o
de
NE GR AL S
85
H or t
TO RM OS
129
C-3318
VALLE
de
Umbria
Potastem
SA NE T
ra
re
re
l
G
P unta l
Tosal
de l
Barran
co
Ba rr an co
SAG RA
L
de l
E
SI
an co
T.M . d e Ben ia rbe ig
RIO
M ot or
DE
ns
de
Ve nt a
Pen etes
BEN IME LI
Tru
D E EBO
RIO
Ca sa
VALL
Ra co
Ca st ill o
10 6
Ca sa
Castello
Lo ma s
A mb ra
Can al
de
Ca sa
_
PEGO
Ca sa
Ca sa
El
A
SA GR A
Cav a
de
o
la
V e la
de
+
es
co
Ba rr an
el
Ba rr
Ba rr
la
ev
rg
Ve rg el
an co
T.M . d e Benia rbe ig
Lo s
co
Tosal
RR
Molin el l
Ve
do
DENIA
Tie rra N ueva
Ca sa
de
Nu
la
C as a d e
Bo mba s
T. M .
de
Ben iarbei g
s
Ca sa
l
Pi sc if ac to ri a
ga
SAF AR I PAR K
de
Co r ti jo de la
lo
Re
de
T.M .
de
Ben ime li
BENIMELI
RAF OL DE
ALM UNI A
A LM UN IA
r
Rega laxo
an co
Alto de Pascual
Ba
Se rg
RA FO L
C la ra
El Vap ore t
SAN ET Y NEG RAL S
Sag ra
s
le
Bc o.
Les Deve ses
Ca sa
Raco Fuster
Can al
SAGRA
59 8
CA VA L
rr
an
mtd
Fo
M ot or
qu
ADSUBIA
S IE
Bano
el
co
Ba rr
de
de
de
91
d
an
Cor tijo d e la H ig uer a
Ca s et a de l Co ll ad o
Garro fer
Asp re d e l a H o ya Roj a
Tosel
as
Rupi
de
de
M ar ga l l
Bo
va
de
de
Ba
rr
Solana
Ca sa
es
nt et
an
El Mol ine ll
M
ig
Cerro de la Moleta
SA FAR I PAR K
rr
Bol ufer
l
na
de
El Car ritxar
co
Mu n icipa l
Potastem
de
Ju an
A-7
l
Ca nt er a
Ca nt er a
C as a d e
Bo mba s
an
Sa n
lde
Mare nys
rr
Bodoj
el
Loma d Enmig
Ba
Te rmin o
de
l lo
Umbria
Ca
s te
Ba rr an co
Ba
de
et
As ti ll er os
l
BENIMELI
Pra ll
na
l lo
de l
Ca
Ma rx u ca l
Ca
s te
Barra nco
Llu ent
l
Ca
de
s
d el
RAFOL DE ALMU
NIA
Lo ma s
A mb ra
r
La Ma rjal
na
d
Ca sa
Ba rr
Ca sa
va
Va lle d e la Revo lta
Ca nt er a
DENIA
Can al
Bo
el
do
Ve rg el
o
ADSUBIA
la
6
BE
NIM
EL
I
Pi sc if ac to ri a
ga
De ve se s
D
e
ad nia
o
Rio
Re
Ca sa s
do
n
Mane gu es
06
-1
Ca nt er a
Pla B asco
PEGO
V
V-
7
a
r
Rega laxo
de
El Pu erto
Marxu ca l
Rubi al
El Vap ore t
Miserat
Ram bla
Carritxar
Molin el l
Barr an
Pla B asco
le
s
Marja ls de
la Revo lta
Ca
C la ra
Rio
Bc o.
Ab
an
Les Deveses
Ca sa
de
Ca na l
B la nc a
06
V-1
V-
S
El Castel lar
Fra ile
la
Fo
M ot or
co
Ca sa
Ca sa
et
Raco Fuster
ig
Barra
n co
Cerro de la Moleta
es
nt et
BU
EN
LL
la
M
de
El Car ritxar
qu
de
Pl ev an a
co
de
va
Ca nt er a
Ca nt er a
an
Mare nys
a
Gall iner
rr
Mo to r
32
de
A
SI
ER
R
Carritxar
C ov
Loma d Enmig
El Mun tane r
OLIVA
Casa Bl anca
de
Bo
Ma rx u ca l
San t P ere
Ben irr ama
co
As ti ll er os
Bol ufer
El Mol ine ll
l
na
a
de
Bar ran
To ssale t de la Pla na
Gall inera
el
Ca
Ca sa
Ca nt er a
Les Pe nye s
N-3
A-7
Ca nt er a
C ov
Rio
Ram bla
Fo
rn
a
Ca nt er a
A-7
l
an
Je recu ll
sa
Ca mp in g
Ri o y M ar
Mane gu es
Ca nt er a
Ba
lde
San Pe dr o
al
L
EL
d
Rubi al
rr
Ba
co
Ca nt er a
l
de
U li er
Ca
n
IN
na
d
ve
Va ll e
OL
M
Ca
Va lle d e la Re vo lta
Ca sa
De
La De ve sa
RIO
La Ma rjal
Llu ent
l
de
R el on ge
de
l
na
Marxu cal
Ca sa
Jer ecull
Ca nt er a
r
B os c a
Parti da d e Mun ta ne r
P et xi no
Va lle d e la Ratll a
e
Ca
va
de
Ca mpin g
San Fer na nd o
tl la
Ra
la
de
d
Bo
Mo to r
la
Ca sa
Fe
de
Sa n P ed r o
La Ca rrasca
e
n
ad ia
o
E r mi ta
A ba d
8
C-3 31
6
ta
B la nc a
Mane gu es
06
V-1
V-
El Pu erto
n
Sa
Ca sa
El Castel lar
de
El Camb ro nar
a
de
de
le rs
El Mun tane r
OLIVA
Casa B lan ca
do
n
El Ba lad re
Escud elle rs
Castel l
D
L
EL
Ca nt er a
Marja ls de
la Revo lta
De ve se s
IN
co
Ab
an
t
El Castel l
Ca sa s
OL
M
Bar ran
S
7
l
de
le rs
BU
EN
LL
6
-10
Llos et
el
ud
San t P ere
Ben irrama
Ca nt er a
Ca nt er a
To ssale t de la Pl ana
Puj a da de Guatle
Fon
V
V-
San t Jo se p
P la na
Pla d els Fra res
To rr e ta
Pl ev an a
A-7
Ca nt er a
Les Pe nye s
de
la
c
Es
an
Mo to r
32
Ca sa
RIO
el
ud
rr
Ba
Je recu ll
Jer ecu ll
co
el
U li er
Puig del Frare
Ca mping
Ri o y M ar
d
d
la
Les Pl ans
Mo to r
2. Riesgo (1)x(4)x(5)
de
ta
c
Es
Ca sa
de
Ca nt er a
Fo nt de l O m
es
Lladr
Mane gu es
de
R el on ge
la
co
n
Sa
de
Ca sa
318
C-3
co
P et xi no
N-3
al
Pan oram a II
Ca nt er a
sa
1. Poblaciones
Va ll e
Ca
n
ve
Mo to r
Coll de Peapa
de
De
La De ve sa
an
an
l
de
Escud elle rs
C astel l
San Pedr o
la
Ca sa
Fe
B os c a
Par ti da d e Mun ta ne r
de
de
de
Bco .
El Ba lad re
de
de
Mo to r
Va lle d e la Ra tll a
rr
Ba
rr
Ba
t
Bco .
Puj a da de Guatle
F on
La Ca rrasca
Camp ing
San Fer nan do
tl la
Ra
la
de
El Cam bro nar
a
Pla d els Fra res
To rr e ta
El Castel l
S an P e dr o
es
Lladr
la
Er m it a d e
A ba d
Can al
DE
Llos et
Puig del Frare
Ca sa
de
Barr
an
Mo to r
Fo
rn
a
San t Jo se p
P la na
DE
la
Les Pl ans
A
de
Ca nt er a
Fo nt de l O m
SI
ER
R
Pano ram a II
Ca nt er a
la
la Llosa
Mo to r
Coll de Peapa
de
Ben irra
ma
Fecha: 19/09/2016
TORMOS
Baja
Descargar