TSS - FETESS Catalunya

Anuncio
L‘Institut Català de la Salut
RECONEIX I REGULA LA FIGURA
PROFESSIONAL DEL COORDINADOR
Tècnic Superior Sanitari “TSS” Una vegada més es demostra, "que la feina ben feta i
constant dóna els seus fruits".
Per fi, l'ICS reconeix i regula la gestió dels TSS per als
TSS, fet que veníem treballant des de la 1a reunió que
vam mantenir amb la Gerència de l'ICS el 2008.
“ACORD 8/2013, de 28 de febrer, del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut,
pel qual s’acorda la creació del coordinador o la coordinadora del personal tècnic de l'Institut
Català de la Salut especialista de grau superior dels serveis centrals de radiodiagnòstic,
laboratoris i anatomia patològica”
DOGC N 6579 - 11.3.2014
Durant aquests anys s'ha treballat amb arguments i constància,
exemplificant la tasca que ja feien companys/es sense
reconeixement a l'ICS.
Tant FESITESS-Catalunya com FETESS-Catalunya, tenim clar,
que avui comença una altra exigència, la normal implantació de la
figura del COORDINADOR TSS.
L’Hospitalet de Llobregat 11 de març de 2014
http://fesitess-catalunya.org
http://fetess-catalunya.org
EL Institut Català de la Salut
RECONOCE Y REGULA LA FIGURA
PROFESIONAL DEL COORDINADOR
Técnico Superior Sanitario “TSS” Una vez mas se demuestra, “que el trabajo bien hecho y constante da sus frutos”. Por fin, el ICS reconoce y regula la ges7ón de los TSS para los TSS, hecho que veníamos trabajando desde la 1ª reunión que mantuvimos con la Gerencia del ICS en 2008. “ACORD 8/2013, de 28 de febrer, del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut,
pel qual s’acorda la creació del coordinador o la coordinadora del personal tècnic de l'Institut
Català de la Salut especialista de grau superior dels serveis centrals de radiodiagnòstic,
laboratoris i anatomia patològica”
DOGC Núm. 6579 - 11.3.2014
Durante estos años se ha trabajado con argumentos y constancia, ejemplificando la labor que ya hacían compañeros/as sin reconocimiento en el ICS. Desde FESITESS-­‐Catalunya y FETESS-­‐Catalunya, tenemos claro, que hoy comienza otra exigencia, la normal implantación de la figura del COORDINADOR TSS. L’Hospitalet de Llobregat 11 de marzo de 2014
http://fesitess-catalunya.org
http://fetess-catalunya.org
Descargar