ejércffo oL·t·ero - Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona

Anuncio
avant.,!
agrari ha de deixar
pas a la classe
obrera.
per t r i o m f a r
han
d'assentar^se sobre Icrra 1vrma
Les revolucions
que
i m p o s s i b i l i l d que caiguin per
Viene insisliendo la prensa de
nuestro Parlido en la neccsidad de
f o r m a r un E j c r c i í o Popular R e v o l u cionario.
Un ejcrciío Revolucionario que se
pueda o p o n e r , c o n venfaja, al que
d i s p o n e n nuestros enemigos.
E s indispensable la ràpida f o r m a ción de éste ejército p r o l e | a r i o , c o n s ciente de sus actos y c o m o t a i ,
d i s c i p i i n a d o por c o n v i c c i ó n . Un e j c r ciío entusiasta y capaz de todos los
heroi'smos imaginables, pues serà un
ejército de clase que lucharà p o r ijn
ideal y para l o g r a r i o no escatimarà
v o l u n l a d , ni sacrificios; un ejcrciío
cuyos m a n d o s , exclusivamente técnicos, seran c o n t r o l a d o s p o r las o r ganizacioncs o b r e r a s ; un ejército al
Servicio del pueblo, E s o serà el
EJÉRCITO R O j O .
6 Porqué no se j m p o n e nuestra
consigna?
Sencillamente, p o r q u é hay quien
defiende y lo que es p e o r , intenta
crear un ejército sin contenido p o l í t i íico, igual al interior al 19 de j u l i o l
però para ilusionar y satisfaccr a los
incaulos, contaré con su c o r r e s p o n '
diente C o m i s a r i o Político. . " n o n b r a do por el G o b i e r n o " .
N o s o l r o s no p o d e m o s estar c o n f o r m e s , pues prevemos el p e l i g r o , ya
que el ejército f o r m a d o de jcsta m a nera, puedc servir, d i r i g i d o p o r cualquier m i n o r i a audaz, para i m p o n e r ai
pueblo una dictadura de p a r t i d o .
Por experiència sabemos lo' que
dà de si un ejército « a p o l í t i c o .
Estamos convcncidos,
igualmenfc
por experiència, que en los cuarlelcs
si no se hace política r e v o l u c i o n a r i a ,
p o r los i n d i v i d u o s , los oficiales la
haràn reaccionaria. Y la haran reaccionaria p o r q u é se vuclvc a c o n f i a r
el «mandot a los anliguos oficiales
que no se d i s t i n g u i e r o n , precisamcn»
te, por sus simpatías hacia la clase
trabajadora Repito, se les confia «el
mando» escudandose, c l a r o , en la
fallo de lécnicos; però la realidad
nos da d o l o r o s a s pruebas del efecto
Diputació de Girona — Servei de Biblioteques
de basament, i, a i x ò ho a c o n s e g u i rem deslruiíil loles Ics causes i lot
vestigi reaccionari i asseniani·la s o bre la força i n c o n m o v i b l c de la c l a s se Ircballadora.
manca
ejércffo
3
íí.ICH
oL·t·ero
de tai medida: T o l e d o . San S c b a s tian, M à l a g a . . . que lal vez con
menos lécnicos y con mas voluntad
aún serían nncstras estàs ciudades.
ó Q n c se pretende? A c a s o no son
bastantcs lecciones?
Sin duda se pretende ganar la
guerra con una dirección indifercnte
o contraria al espíritu r e v o l u c i o n a r i o
que anima a las masas.
P r i m e r o ganar la
guerra,
nos
dicen; però los hcchos nos demuestran que así no se puedc ganar la
guerra. ó C u a n t o no se ha crilicado
a la República, y a eso debe su
fracaso. el haber dejado en los
puestos dircctivos a los que habían
s c r v i d o ficimente a la M o n a r q u i a ?
Se decía que era una m o n a r q u i a
con el n o m b r e de república.
Pues ahora s c g u i m o s el m i s m o
c a i n i n o . . . a pesar de estar en pcn'odo revolucionario.
Estàs reincidcncias en los m i s m o s
errores hacen pensar en la i n c o n s ciència o lo que no quisicra creer, en
la mala volunlad de los que p u d i e n d o l o evitar nada hacen p o r q u é no se
vuelvan a repetir eslos hechos
Aún los fracasos podrían d i s c u i parse si c o m p r e n d i e n d o ei aviso sC
sabé y se quiere reaccionar a t i e m p o .
CLAUDIO BORJA.
^
Avui fa 14 anys que la sang
generosa d'un destacat dirigent
proletari, purificava un carrer de
Barcelona.
Les bales mercenàries dels assassins del Sindicat Lliure, ens
robaven la valuosa vida de Salvador Seguí, conegut popularment
pel "Noi del Sucre". •
Els nostres enemics seculars
prou saben.sempre el que fan.
Quan apareix un company de
visió clarivident, el temen i procuaen ràpidament desfer-se'n.
El record- d'aquest crim hauria
de servir perquè els obrers comprenguéssim el veritable significat
de la lluita de classes.
Mentres existeixin explotats i
explotadors no
podrà
haver-hi
pau ni tranquilitat.
Per això, nosaltres, treballadors
conscients, defensem la consigna
justa d'aprofitar les actuals circumstàncies, que ens hem guanyat
amb tot braó, per acabar definitivament amb el règim burgès í
implantar una societat sense clas-
A LA U. R. S. S.
"EXERCIT
A IBERIA
R O I G " ! ses, la única que pot donar satisfacció als anhels dels productors..
"EXERCIT REVOLUCIONARI"!
Aquest setmanari es ven a les llibreries:
BATLLOSBRA i CANET i al nostre local social,
JOAQUIM MAÜKIN, 8.
Descargar