entrada en vigor del rd 16/2012 sobre el nou sistema d

Anuncio
ENTRADA EN VIGOR DEL RD 16/2012 SOBRE EL NOU
SISTEMA D’APORTACIÓ DE LES RECEPTES DE LA
SEGURETAT SOCIAL
Us informam que a partir de l’1 de juliol de 2012, per ordre del Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, entra en vigor el RD-L 16/2012, que aplica un nou sistema d'aportació
per part de l’usuari en la prestació farmacèutica a través de les receptes de la Seguretat
Social.
Els nous tipus d’aportacions s’enquadren en cinc categories:
- 0% d'aportació (TSI 001):
a) Afectats de síndrome tòxica i persones amb discapacitat tipificades.
b) Persones perceptores de rendes d'integració social.
c) Persones perceptores de pensions no contributives.
d) Persones en atur que han perdut el dret a percebre subsidi per atur, mentre es doni
aquesta situació.
e) Els tractaments derivats d'accident de treball i malaltia professional.
– 10% d'aportació (TSI 002): pensionistes
– 40% d'aportació (TSI 003): actius de renda inferior a 18.000 €.
– 50% d'aportació (TSI 004): actius de renda entre 18.000 i 100.000 €.
– 60% d'aportació (TSI 005): actius i pensionistes de renda superior a 100.000 €.
Així mateix, el RD-L 16/2012 introdueix un nou sistema d’aportació de l’usuari i introdueix
la modalitat de reintegrament per als pensionistes, la aportació dels quals superi una
quantitat d’acord al seu nivell de renta, segons la següent taula:
NIVELL DE RENDA
APORTACIÓ
LÍMIT MÀXIM MENSUAL
Renda inferior a 18.000 € anuals
10% (TSI 002)
Límit màxim de 8 € al mes
Renda entre 18.000-100.000 € anuals
10% (TSI 002)
Límit màxim de 18 € al mes
Renda superior a 100.000 €
60% (TSI 005)
Límit màxim de 60 € al mes
Reintegrament
El RD-L 16/2012 estableix que per als pensionistes que hagin reemborsat una quantitat
superior als límits establerts per al seu nivell de renda, el Servei de Salut els reemborsarà
la quantitat que excedeixi del límit en un termini màxim de 6 mesos i serà transferida al
compte corrent on s’efectua el cobrament de la pensió del titular assegurat.
ENTRADA EN VIGOR DEL RD 16/2012 SOBRE EL NUEVO
SISTEMA DE APORTACIÓN DE LAS RECETAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Os informamos que a partir del 1 de julio de 2012, por orden del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, entra en vigor el RD-L 16/2012, que aplica un nuevo
sistema de aportación por parte del usuario en la prestación farmacéutica a través de las
recetas de la Seguridad Social.
Los nuevos tipos de aportaciones se encuadran en cinco categorías:
- 0% de aportación (TSI 001):
a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad tipificadas.
b) Personas perceptoras de rentas de integración social.
c) Personas perceptoras de pensiones no contributivas.
d) Personas en paro que han decaído en su derecho a percibir subsidio por paro, mientras
se dé esta situación.
e) Los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
– 10% de aportación (TSI 002): Pensionistas
– 40% de aportación (TSI 003): Activos de renta inferior a 18.000 €.
– 50% de aportación (TSI 004): Activos de renta entre 18.000 y 100.000 €.
– 60% de aportación (TSI 005): Activos y pensionistas de renta superior a 100.000 €.
Asimismo, el RD-L 16/2012 introduce un nuevo sistema de aportación del usuario e
introduce la modalidad de reintegro para los pensionistas cuya aportación supere una
cantidad de acuerdo a su nivel de renta, según la siguiente tabla:
NIVEL DE RENTA
APORTACIÓN
LÍMITE MÁXIMO MENSUAL
Renta inferior a 18.000 € anuales
10% (TSI 002)
Límite máximo de 8 € al mes
Renta entre 18.000-100.000 €
anuales
10% (TSI 002)
Límite máximo de 18 € al mes
Renta superior a 100.000 €
60% (TSI 005)
Límite máximo de 60 € al mes
Reintegro
El RD-L 16/2012 establece que para los pensionistas que hayan reembolsado una
cantidad superior a los límites establecidos para su nivel de renta, el Servicio de salud
reembolsará la cantidad que exceda del mismo en un plazo máximo de 6 meses y será
transferida a la cuenta corriente dónde se efectúa el cobro de la pensión del titular
asegurado.
Descargar