Desarrollo de un juego de rol para Iphone

Anuncio
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Desarrollo de un juego de rol para Iphone
TITULACIÓN: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas - ETIS
AUTOR: Adnan Bašić Plevljaković
DIRECTOR: Carlos Molina Clemente
FECHA: Septiembre 2012.
Resum
Actualment la gran majoria de persones posseeix un Smartphone. Aquests
telèfons mòbils no tenen ni punt de comparació amb els quals hi havia abans.
La gent no els usa solament per cridar o enviar missatges SMS, sinó que s'han
convertit en gairebé un ordinador de butxaca. Disposen de múltiples funcions i
aplicacions.
Avui dia, qui no ha jugat o no té algun joc en el seu Smartphone?
Moltes companyies han vist aquest auge dels Smartphone i han decidit treure les
seves aplicacions per a aquests dispositius mòbils. Aquestes aplicacions són molt
variades, des de videojocs, xarxes socials, aplicacions fotogràfiques, compres on-line, i
un llarg etcètera.
Vist l'auge que té la creació d'aplicacions per Smartphone, vaig decidir de crear
una per al meu projecte final de carrera, es tracta d'una aplicació per iPhone.
Aquesta aplicació en realitat és un videojoc, el gènere del qual és el rol. Aquest
tipus de videojocs tracten principalment d'explicar una història en la qual tu ets el
protagonista d'ella, i en la qual has de lluitar contra enemics de tot tipus, superar
adversitats, raonar per aconseguir l'objectiu, etc.
En aquest videojoc, controlarem a un personatge, el qual haurà de fer front a una
amenaça que assola al món. Haurà d'anar parlant amb la gent que es vagi trobant pel
camí perquè li guiïn i li ajudin. A més en la seva aventura, el nostre protagonista haurà
de fer front a uns enemics que li aniran apareixent. La missió del nostre protagonista no
serà una altra, que la de vèncer al grup d'enemics que amenacen al món de la seva
destrucció.
Resumen
Actualmente la gran mayoría de personas posee un Smartphone. Estos teléfonos
móviles no tienen ni punto de comparación con los que había antes.
La gente no los usa solo para llamar o enviar mensajes SMS, sino que se han
convertido en casi un ordenador de bolsillo. Disponen de múltiples funciones y
aplicaciones.
Hoy en día, ¿quién no ha jugado o no tiene algún juego en su Smartphone?
Muchas compañías han visto este auge de los Smartphone y han decidido sacar
sus aplicaciones para estos dispositivos móviles. Estas aplicaciones son muy variadas,
desde videojuegos, redes sociales, aplicaciones fotográficas, compras on-line, y un largo
etcétera.
Visto el auge que tiene la creación de aplicaciones para Smartphone, decidí de
crear una para mi proyecto final de carrera, se trata de una aplicación para iPhone.
Esta aplicación en realidad es un videojuego, cuyo género es el rol. Este tipo de
videojuegos tratan principalmente de explicar una historia en la cual tú eres el
protagonista de ella, y en la que tienes que luchar contra enemigos de todo tipo, superar
adversidades, razonar para lograr el objetivo, etc.
En este videojuego, controlaremos a un personaje, el cual tendrá que hacer frente
a una amenaza que asola al mundo. Tendrá que ir hablando con la gente que se vaya
encontrando por el camino para que le guíen y le ayuden. Además en su aventura,
nuestro protagonista tendrá que hacer frente a unos enemigos que le irán apareciendo.
La misión de nuestro protagonista no será otra, que la de vencer al grupo de
enemigos que amenazan al mundo de su destrucción.
Abstract
Nowadays most people possess a Smartphone. These mobile phones have not
even point of comparison with those who existed before.
The people don’t use them only to call or to send SMS messages, but they have
turned into almost a computer that you can put in your pocket. They have multiple
functions and applications.
Nowadays, who hasn’t played or doesn’t have any game in his Smartphone?
Many companies have seen this summit of the Smartphone and have decided to
extract his applications for these mobile devices. These applications are very varied,
from video games, social networks, photographic applications, on-line purchases, etc.
Seen the summit that has the creation of applications for Smartphone, I decided of
creating one for my final project, an application for iPhone.
This application actually is a video game, an RPG (role playing game). This type
of video games try to explain a story in which you are the protagonist, and in that you
have to fight against enemies of all kinds, overcome adversities, reason to achieve the
aim, etc.
In this video game, you will control a character, which will have to face a threat to
the world. It will have to speak with the people witch you find in your way, people will
guide him and help him in his journey. In addition in his adventure, our protagonist will
have to face a few enemies.
Our character will be to fulfil a mission, that mission will be no other that, to
defeat a group of enemies who threat the world of his destruction.
Descargar