Bacteris # Bacterias

Anuncio
ELS BACTERIS
1− Conceptes De Bacteri: són organismes cel·lulars procariotes que pertanyen al conjunt dels
microorganismes. El seu citoplasma és d'estructura molt simple, i a diferència de la cèl·lula eucariota no té
sistemes de membrana que divideixen el citoplasma en compartiments. La majoria dels bacteris estan
envoltats per una paret cel·lular més o menys rígida.
No hi ha confusió possible amb les cèl·lules vegetals ja que tenen una estructura molt diferent per la seva
qualitat de cèl·lula eucariota.
2− Morfologia: els bacteris més petits s'anomenen mini−bacteris que tenen un diàmetre de 0,15 −0,2 ðm.
Contràriament, les cèl·lules més grans poden arribar als 60 ðm com és el cas de beggiatoa gigantea. Els
bacteris, sovint estan recoberts de cilis i flagels que no són visibles al microscopi òptic.
Paret Cel·lular: aquesta paret és rígida i ens pot donar pistes del tipus de bacteri. Es fa servir el criteri de si
poden o no ser tenyits per la tinció GRAM. Així, els bacteris que poden tenyir−se amb la tinció gram,
s'anomenen grampositius i els que no, gramnegatius. El fet que es puguin tenyir o no respon a la diferent
estructura de la paret cel·lular.
Bacteris Grampositius: tenen la paret cel·lular molt gruixuda i no tenen cap membrana externa.
Bacteris Gramnegatius: tenen una paret més prima i estan envoltats per una membrana externa molt semblant
a la membrana cel·lular.
Curiositats: hi ha alguns bacteris que encara a sobre de la paret cel·lular tenen una altra coberta anomenada
càpsula.
El Citoplasma: generalment, el citoplasma està ocupat per una zona d'aspecte fibrós que conté les cadenes
d'ADN i que anomenem nucleoide.
1
Podem − Gasòfors: esferes plenes de gasos. La seva funció és la de flotabilitat
trobar − Clorosomes: esferes plenes de pigments fotosintètics. Funció: fotosíntesi
− Carboxisomes: enzims per la fixació del CO2 que acumulen alguns bacteris
Microscopia
CV 3
2
Descargar