JURA o PROMET PEL SEU HONOR 1 6) . . 572 1985 de la JURA O

Anuncio
DOGV
-
Núm. 254
1985
05
1537
23
ANNEX III
ANEXO III
Declaració Jurada o Promesa
Declaración jurada o promesa
En/Na/N' .........................................,
amb Document Nacional d'Identitat numo ............
nascut el .......'. .. domiciliat a ....................
carrer o pla¡;a ........... núm. . .. , telefon ........ .
que ha superat la fase de concurs-oposició per a ingrés en
el Cos de Mestres de Taller d'Escoles d'Arts Aplicades
i Of icis Artístics, assignatura .........................
JURA
o
Don .............................................
con documento nacional de identidad número ........ ,
nacido el ............... domiciliado en ........... ,
calle o plaza ................... número ..........,
teléfono ........, que ha superado la fase de concursooposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Entrada de Escuelas de' Artes Aplicadas y Of icios Artísticos, asignatura .....................................
-,
PROMET PEL SEU HONOR 1
Que reuneix els següents requisits:
l. Ser espanyol.
2. Tenir complerts els 18 anys.
3. Estar en possessió o reunir les condicions perque
puga ser-li expedida la titulació que especifica a l'apartat
2.1.3. de la Base 2 de la convocatória.
4. No patir malaltia ni defecte fisic incompatible
amb I'exercici de I'ensenyament.
5. No haver estat separat mitjan¡;arit expedient disci­
plinari de I'exercici de l'Administració de l'Estat, Insti­
tucional o Local, ni trobar-se inhabilitat per a I'exercici
de funcions públiques.
6. Comprometre's a complir, com a requisit previ a
la presa de possessió alió establert· en el Reial Decret
707/1979, de 5 d'abril (BOE del 6).
.
JURA O PROMETE POR SU HONOR 1:
Que reúne los siguientes requisitos:
l. Ser español.
2. Tener cumplidos los dieciocho años.
3. Estar en posysión o reunir las condiciones para
que le pueda ser expedida la titulación que especifica el
apartado 2.1.3 de la Base 2 de la convocatoria.
4. No padecer enfermedad o defecto fisico incompa­
tible con el ejercicio de la enseñanza.
5. No haber sido separado mediante expediente dis­
ciplinario del ejercicio de la Administración del Estado,
Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
6. Comprometerse a cumplir, como requisito previo
a la toma de posesión, lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril ("Boletín Of icial del Estado" del'
6).
(Fecha y firma)
(Data i signatura)
I
I
Elegiu la formula.
572
RESOLUCIÓ de 13 de maig de 1985 de la
Direcció General d'Ensenyament Mitja, per
la qual es fa pública la data de celebració del
sorteig, per a determinar la composició deis
Tribunals que hauran de jUdicar les fases de
concurs i oposició, per a' ingrés al Cos de
Professors Agregats Numeraris de Batxille­
rato
D'acord amb alió establert a I'apartat 5.2 de l'Ordre
d'aquesta Conselleria d'1 d'abril de 1985 (BOE del 23 i
DOGV del 2 de maig), per la qual es convoquen proves
selectives, per a la provisió de places per a l'ingrés al Cos
de Professors Agregats Numeraris de Batxillerat.
Aquesta Direcció General d'Ensenyament Mitja, ha
resolt que el sorteig per a determinar la composició deis
Tribunals que hauran de judicar les fases del concurs­
oposició de les esmentades proves, se celebrara el próxim
dia 28 de maig a partir de les 9 hores en aquesta Direcció
General d'Ensenyament Mitja.
Us ho comuniquem perque en prengueu coneixement
i als efectes oportuns.
Valencia, 13 de maig de 1985.
Elíjase la fórmula.
572
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1985 de
la Dirección General de Enseñanzas Me­
dias, por la que se hace pública la fecha de
celebración del sorteo, para determinar la
composición de los Tribunales que habrán
de juzgar las fases de concurso y oposición,
para ingreso en el Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato.
De conformidad con lo establecido en el apartado 5.2
de la Orden de esta Consellería de 1 de abril de 1985
(BOE del 23 Y DOGV del 2 de mayo), por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas
para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de
.
Bachillerato.
Esta Dirección General de Enseñanzas Medias, ha
resuelto que el sorteo para determinar la composición de
los Tribunales que tendrán que juzgar las fases del
concurso oposición de las citadas pruebas, se celebrará
el próximo día 28 de mayo a partir de las 9 horas en esta
Dirección General de Enseñanzas Medias.
Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Valencia, 13 de mayo de 1985.
El Director General d'Ensenyament Mitja,
El Director General de Enseñanzas Medias,
XA VIER PANIAGUA I FUENTES
JAVIER PANIAGUA FUENTES
Descargar