RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2016, de la consellera de Justícia

Anuncio
Num. 7805 / 14.06.2016
Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
15649
Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas
RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2016, de la consellera de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques
i Llibertats Públiques per la qual es constituïx la comissió
encarregada d’estudiar la reforma de la Llei 10/2010, de
9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la
funció pública valenciana des de la perspectiva de gènere
i d’elaborar el nou pla d’igualtat de dones i hòmens en la
funció pública valenciana. [2016/4304]
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2016, de la consellera de
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas
y Libertades Públicas, por la que se constituye la comisión
encargada de estudiar la reforma de la Ley 10/2010, de 9
de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la
función pública valenciana desde la perspectiva de género
y de elaborar el nuevo plan de igualdad de mujeres y hombres en la Función Pública Valenciana. [2016/4304]
El Decret 7/2015, de 29 de juny, modificat pel Decret 10/2015, de
7 de juliol, ambdós del president de la Generalitat, determinen com
a departament del Consell a la Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, assignant-li
competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, funció
pública, consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat.
El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, establix l’estructura
orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat,
i regula en el seu títol IV la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
El Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, en
l’article 11 establix que la Direcció General de la Funció Pública exercix les competències establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30
de desembre, del Consell.
El Consell considera que aconseguir la igualtat efectiva de dones i
hòmens i corregir els efectes de la desigualtat i la discriminació per raó
de sexe no sols és fer justícia social, sinó també millorar l’eficàcia de
les polítiques públiques i el funcionament de la pròpia administració.
El temps transcorregut des de l’aprovació de la Llei 10/2010, de
9 de juliol, així com la nova visió i cultura de l’administració pública
que impulsa el Consell, basades en la transparència, la independència,
la professionalització, la participació ciutadana, la millora contínua en
l’aplicació dels procediments de gestió, l’eficiència i la reducció de tràmits i despeses innecessaris, així com la igualtat efectiva de les dones i
els hòmens que accedixen a la condició d’empleats públics, aconsellen
la revisió i modificació de determinats aspectes, regulacions i figures
inclosos en l’esmentada llei.
Aixi, per a determinar quines novetats ha de contindre la mencionada llei des de la perspectiva de gènere i quines mesures inclourà el nou
pla per a avançar decididament cap a la igualtat, és necessari constituir
una comissió o grup de treball específic.
De conformitat amb tot l’anterior, resolc:
El Decreto 7/2015, de 29 de junio, modificado por el Decreto
10/2015, de 7 de julio, ambos del president de la Generalitat, determinan como departamento del Consell a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, asignándole competencias en materia de justicia, reformas democráticas,
función pública, consultas populares, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado.
El Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y regula en su título IV la Conselleria de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.
El Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, en su artículo 11 establece que la Dirección General de la
Función Pública ejerce las competencias establecidas en el artículo 70
de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell.
El Consell considera que conseguir la igualdad efectiva de mujeres
y hombres y corregir los efectos de la desigualdad y la discriminación
por razón de sexo no solo es hacer justicia social, sino también mejorar
la eficacia de las políticas públicas y el funcionamiento de la propia
administración.
El Consell es consciente igualmente de los grandes cambios que hay
que acometer en la administración valenciana para que esta idea se instale en ella de forma permanente y, en consecuencia, de la necesidad de
crear los mecanismos que hagan posible ese nuevo enfoque estratégico
de la función pública valenciana.
Entre estos instrumentos destaca la introducción de la perspectiva
de género en la reforma de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, así como
la elaboración de un plan de igualdad de mujeres y hombre en la función
pública valenciana.
El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 10/2010, de 9
de julio, así como la nueva visión y cultura de la administración pública
que impulsa el Consell, basadas en la transparencia, la independencia, la
profesionalización, la participación ciudadana, la mejora continua en la
aplicación de los procedimientos de gestión, la eficiencia y la reducción
de trámites y gastos innecesarios, así como la igualdad efectiva de las
mujeres y los hombres que acceden a la condición de empleados públicos, aconsejan la revisión y modificación de determinados aspectos,
regulaciones y figuras incluidos en la citada ley.
Así, para determinar qué novedades debe contener la mencionada
ley desde la perspectiva de género y qué medidas incluirá el nuevo plan
para avanzar decididamente hacia la igualdad, es necesario constituir
una comisión o grupo de trabajo específico.
De conformidad con todo lo anterior, resuelvo:
Primer. Creació, naturalesa i objecte
Constituir, en el si de la Direcció General de Funció Púbica, una
comissió de treball la missió de la qual serà, en primer lloc, elaborar
una proposta de reforma de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, des de la
perspectiva de gènere, així com aportació dels elements necessaris per
a l’elaboració d’un pla d’igualtat de dones i home en la funció pública
valenciana.
La comissió haurà de presentar el resultat dels seus treballs a la
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, abans del 30 de juliol de 2016.
Primero. Creación, naturaleza y objeto
Constituir, en el seno de la Dirección General de Función Púbica,
una comisión de trabajo cuya misión será, en primer lugar, elaborar una
propuesta de reforma de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, desde la
perspectiva de género, así como aportación de los elementos necesarios
para la elaboración de un plan de igualdad de mujeres y hombre en la
función pública valenciana.
La comisión deberá presentar el resultado de sus trabajos a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas, antes del 30 de julio de 2016.
El Consell és conscient igualment dels grans canvis que cal escometre en l’administració valenciana perquè aquesta idea s’instal·le en
ella de forma permanent i, en conseqüència, de la necessitat de crear els
mecanismes que facen possible eixe nou enfocament estratègic de la
funció pública valenciana.
Entre aquests instruments destaca la introducció de la perspectiva de
gènere en la reforma de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, així com l’elaboració d’un pla d’igualtat de dones i home en la Funció Pública valenciana.
Num. 7805 / 14.06.2016
15650
Segon. Composició
La comissió estarà composta pels següents membres que a continuació s’indiquen:
– Presidenta: Julia Sevilla Merino, professora honorària de Dret
Constitucional en la Universitat de València.
– Coordinadora: Eva Coscollà Grau, directora general de Funció
Pública.
Vocals:
– Beatriz Belando Garín, professora titular de Dret Administratiu,
entre altres, en el Grau de Dret i vicedegana de la Facultat de Dret de la
Universitat de València.
– Gemma Fabregat Monfort, professora titular de Dret del Treball
i de la Seguretat Social i vicedegana de la Facultat de Dret de la Universitat de València.
– Santiago García Campá, professor de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la
Universitat Jaume I de Castelló.
– Luis Felipe Martínez Martínez, subsecretari de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques.
– Vicente Serra Martínez, subdirector general de Planificació i
Règim Jurídic de la Direcció General de Funció Pública.
– Natalia Frías Albertos, subdirectora general del Gabinet Tècnic i
responsable de la Unitat d’Igualtat de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
– Anaïs Menguzzatto García, directora general de l’Institut Valencià
de les Dones i per la Igualtat de Gènere.
– Quatre vocals titulars, que podran delegar les seues funcions en
els seus respectius suplents, designats per les centrals sindicals amb
representació entre els empleats públics valencians: UGT-PV, CCOOPV, Intersindical Valenciana i CSI-F.
La comissió comptarà amb un secretari o secretària que designarà
la persona que ocupe la presidència d’entre els membres de la mateixa.
Segundo. Composición
La comisión estará compuesta por los siguientes miembros que a
continuación se relacionan:
– Presidenta: Julia Sevilla Merino, profesora honoraria de Derecho
Constitucional en la Universidad de Valencia.
– Coordinadora: Eva Coscollà Grau, directora general de Función
Pública.
Vocales:
– Beatriz Belando Garín, profesora titular de Derecho Administrativo, entre otros, en el Grado de Derecho y vicedecana de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Valencia.
– Gemma Fabregat Monfort, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y vicedecana de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Valencia.
– Santiago García Campá, profesor de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de
la Universidad Jaime I de Castellón.
– Luis Felipe Martínez Martínez, subsecretario de la Conselleria de
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas.
– Vicente Serra Martínez, subdirector general de Planificación y
Régimen Jurídico de la Dirección general de Función Pública.
– Natalia Frías Albertos, subdirectora general del Gabinete Técnico
y responsable de la Unidad de Igualdad de la Conselleria de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.
– Anaïs Menguzzatto García, directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género.
– Cuatro vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus
respectivos suplentes, designados por las centrales sindicales con representación entre los empleados públicos valencianos: UGT-PV, CCOOPV, Intersindical Valenciana y CSI-F.
La comisión contará con un secretario o secretaria que designará la
persona que ostente la presidencia de entre los miembros de la misma.
Tercer. Funcionament
Per a complir dels seus comeses, la persona que ocupe la presidència de la comissió establirà el calendari de sessions, el mètode de treball
i, en general, decidirà tots aquells aspectes que considere necessaris per
al bon fi del mateix.
Podrà reunir-se quantes vegades considere convenient en la seu de
la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i podrà, així mateix, sol·licitar informes
sectorials sobre determinades matèries, tant a la pròpia administració de
la Generalitat, en funció de les seues competències, com a altres òrgans
i institucions que es consideren convenients.
D’altra banda, el seu règim jurídic serà l’establit previst per als
òrgans col·legiats en els articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Tercero. Funcionamiento
Para dar cumplimiento de sus cometidos, la persona que ostente
la presidencia de la comisión establecerá el calendario de sesiones, el
método de trabajo y, en general, decidirá todos aquellos aspectos que
considere necesarios para el buen fin del mismo.
Podrá reunirse cuantas veces considere conveniente en la sede de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y podrá, asimismo, solicitar informes sectoriales sobre determinadas materias, tanto a la propia administración de
la Generalitat, en función de sus competencias, como a otros órganos e
instituciones que se consideren convenientes.
Por lo demás, su régimen jurídico será el establecido previsto
para los órganos colegiados en los artículos 22 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quart. Infraestructura i mitjans
El suport administratiu i tècnic que precise la comissió per al degut
exercici de les seues funcions serà prestat per la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
Cuarto. Infraestructura y medios
El soporte administrativo y técnico que precise la comisión para el
debido ejercicio de sus funciones será prestado por la Conselleria de
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas.
Quint. Incidència econòmica en la dotació de despesa
L’aplicació i desenrotllament d’aquesta resolució no podrà tindre
cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa
assignats a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques i, en tot cas, haurà de ser atés amb
els seus mitjans personals i materials.
Quinto. Incidencia económica en la dotación de gasto
La aplicación y desarrollo de esta resolución no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de
gasto asignados a la Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas y, en todo caso, deberá
ser atendido con sus medios personales y materiales.
Sext. Recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat
amb el que disposen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, així com en els articles 14.2 i 46 de
Sexto. Recursos
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 14.2
Num. 7805 / 14.06.2016
15651
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No obstant això, podrà interposar-se potestativament
recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte que
es recorre, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua
publicació, o qualsevol altre recurs que estime procedent per a la defensa dels seus interessos.
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa. No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
que se recurre, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente para
la defensa de sus intereses.
València, 2 de maig de 2016.– La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela
Bravo Sanestanislao.
Valencia, 2 de mayo de 2016.– La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas: Gabriela
Bravo Sanestanislao.
Descargar