4 - bcnroc - Ajuntament de Barcelona

Anuncio
BARCELONA,
EL MILLOR PUNT
DE PARTIDA PER
A LES EMPRESES
››
Les noves tecnologies i les comunicacions estan transformant amb gran rapidesa l'activitat econòmica a
escala mundial. En aquest context d'interdependència, les ciutats, i molt especialment les grans àrees
metropolitanes, apareixen com a centres de complexes xarxes d'intercanvi de mercaderies, inversions i
informació, i com a pols d'innovació i gestió del coneixement.
Barcelona és el centre d'una extensa regió metropolitana de 4,3 milions de persones amb una sòlida vocació de
projecció exterior. És la capital de Catalunya i exerceix orgullosa aquesta capitalitat estenent la seva influència
més enllà, cap a tot l'arc mediterrani occidental.
La nostra és una ciutat dinàmica i cosmopolita. Una ciutat que vol reinventar-se a si mateixa. Després de l'intens
procés de transformació portat a terme en ocasió dels Jocs Olímpics de 1992, Barcelona ha continuat proposant
ambiciosos projectes de transformació en clau econòmica per optimitzar les nostres possibilitats com a gran
metròpoli del Mediterrani nord-occidental. Actualment, la ciutat està immersa en un dels processos de
renovació urbanística més importants d'Europa. Alguns dels projectes que formen part de la segona gran
transformació de Barcelona destaquen per la seva envergadura:
[email protected], un ambiciós pla que transformarà el districte industrial del Poblenou en un espai on conviuran
indústries no contaminants, oficines, habitatges, comerços i hotels. Les activitats que es vol potenciar estan
relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o amb altres sectors econòmics situats
en la línia de la investigació, el coneixement, l'edició, la cultura i el disseny.
El Fòrum Universal de les Cultures 2004 convertirà Barcelona en un punt de trobada internacional que tindrà
com a eix la diversitat cultural, la pau i la sostenibilitat. La ciutat es prepara per a la celebració de l'esdeveniment
amb una regeneració urbanística profunda de la façana marítima i la dotació amb noves infraestructures i
equipaments (centre de convencions, zoo marí, port esportiu, hotels, zones de lleure...).
Triangle ferroviari Sagrera-Sant Andreu, amb la construcció de l'estació central de la Sagrera-Sant Andreu, que
permetrà la renovació d'aquests dos barris i dels adjacents i afavorirà una nova centralitat a l'àrea d'aquesta
estació.
CATALUNYA,
ES POSICIONA COM
A POL D’ATRACCIÓ
D’INVERSIONS
ALTAMENT
QUALIFICADES
››
Més de 3.000 companyies multinacionals es troben, en aquests moments, operant a Catalunya. Aquesta
situació, indubtablement pròspera per al nostre país, no és fruit de la casualitat. Tradicionalment,
Catalunya s'ha caracteritzat per ser un pol d'atracció d'inversions exteriors. En els últims anys, s'ha posicionat
com un enclavament geogràfic de gran dinamisme, base ideal per a les empreses que desitgen projectar-se cap
a la nova Europa.
Davant un mercat globalitzat, les multinacionals s'han vist obligades a modificar les seves estratègies
empresarials, considerant nous factors a l'hora d'invertir i descentralitzar les seves activitats. L'interès de les
empreses exteriors que inverteixen a Catalunya ja no se centra exclusivament a abaratir costos productius i de
mà d'obra. Actualment, la inversió estrangera valora altres aspectes com el dinamisme de l'economia catalana,
el ràpid desenvolupament i la diversificació de la indústria, el desenvolupament de les noves tecnologies i de la
societat de la informació, la disponibilitat d'uns serveis empresarials d'alta qualitat, l'existència d'unes
modernes xarxes de comunicacions i transports, i la disponibilitat de mà d'obra molt preparada, sense oblidar
la qualitat de vida que es respira en el nostre país.
La inversió estrangera a Catalunya, durant aquests últims anys, s'ha canalitzat a través de la captació
d'inversions altament qualificades, com ara centres d'R+D, centres de disseny, projectes associats al món de les
noves tecnologies, projectes industrials encaminats al desenvolupament de nous productes tecnològicament
avançats i centres de transferència tecnològica universitat-empresa. Catalunya disposa de prestigioses
universitats i escoles de negocis, i d'importants centres d'investigació tant públics com privats.
El resultat de tot aquest potencial innovador ha estat l'atracció d'empreses de serveis de molt diversos sectors,
procedents del món de la banca o les asseguradores, principalment; i centres de disseny d'automòbils.
Catalunya també s'està preparant per ser el centre logístic del sud d'Europa, a través de l'execució d'importants
inversions en infraestructures de transport i logística.
Des del Govern de la Generalitat, la competitivitat internacional de la nostra economia sempre ha estat una
prioritat. En aquest sentit, l'àrea d'Inversió Estrangera del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial
(CIDEM) treballa per captar noves inversions cap a Catalunya. Actualment, gestiona una mitjana anual de més
de 200 projectes d'inversions procedents de l'exterior.
4
Pla Delta del Llobregat, una intervenció destinada a fer de Barcelona una de les plataformes logístiques més grans del sud d'Europa i del
Mediterrani, veritable enllaç amb els ports d'Amèrica Llatina i de l'Orient Llunyà. Aquesta actuació inclou l'ampliació del port i de l'aeroport,
que duplicaran tots dos la seva capacitat, l'arribada del tren d'alta velocitat a aquestes dues instal·lacions, el desviament de la llera del
Llobregat i la renovació de les xarxes viàries i de ferrocarril.
Barcelona també ocupa un lloc destacat en el rànquing de les ciutats més modernes i competitives del continent europeu. Hi ha molts
indicadors econòmics i internacionals que ho fan patent, però cal destacar, sobretot, la tendència a escollir aquesta metròpoli mediterrània
com a base per fer noves inversions o ampliar les existents, per part d'empreses estrangeres en diferents sectors de negoci, especialment
en aquells que tenen una major projecció de futur.
La irrupció de les noves tecnologies és, en part, responsable del canvi econòmic que s'experimenta a la ciutat. Els nous sectors econòmics
emergents en l'economia condicionen en gran manera el desenvolupament urbanístic i plantegen la necessitat d'altres serveis. Els projectes
urbanístics actualment en marxa potenciaran les oportunitats de negoci emergents i el desenvolupament de la ciutat.
L’àrea de Barcelona és un nucli molt important d’atracció d’inversió estrangera, especialment en la indústria i en serveis avançats. Fa dos
anys vam publicar per primera vegada aquest estudi, en un intent de crear un nou instrument per captar la valoració i les perspectives de
les empreses estrangeres a l'àrea de Barcelona. Ara es presenta aquesta segona edició, elaborada conjuntament per l'Ajuntament de
Barcelona a través de l'Agència de Desenvolupament Local Barcelona Activa i el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
de la Generalitat de Catalunya, a la qual s'han incorporat algunes millores per facilitar-ne la lectura així com la comparació amb l'estudi
anterior.
I tot això perquè Barcelona continuï sent el millor punt de partida per a les empreses estrangeres, opinió compartida pel 94 % d'aquestes
empreses que es mostren satisfetes o molt satisfetes per haver decidit establir-se entre nosaltres.
Joan Clos
Alcalde de Barcelona
La projecció del teixit empresarial és fonamental per al desenvolupament econòmic de Catalunya. Però no hem d'oblidar el paper fonamental
que ocupen les empreses multinacionals en l'evolució de les zones receptores. Amb aquesta finalitat, us presento el segon estudi sobre la
situació de la inversió estrangera a l'àrea de Barcelona, elaborat conjuntament pel Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial
(Generalitat de Catalunya) i l'Agència de Desenvolupament Local Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona).
Antoni Subirà i Claus
Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
5
BARCELONA,
EL MEJOR PUNTO
DE PARTIDA
PARA LAS EMPRESAS
››
Las nuevas tecnologías y las comunicaciones están transformando con gran rapidez la actividad
económica a escala mundial. En este contexto de interdependencia, las ciudades y, muy especialmente,
las grandes áreas metropolitanas aparecen como centros de complejas redes de intercambio de mercancías,
inversiones e información, así como polos de innovación y gestión del conocimiento.
Barcelona es el centro de una extensa región metropolitana de 4,3 millones de personas, con una sólida
vocación de proyección exterior. Es la capital de Cataluña y ejerce orgullosa esa capitalidad, extendiendo su
influencia más allá, hacia todo el arco mediterráneo occidental.
La nuestra es una ciudad dinámica y cosmopolita. Una ciudad que quiere reinventarse a sí misma. Después del
intenso proceso de transformación que se realizó en torno a los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona ha
seguido proponiendo ambiciosos proyectos de transformación en clave económica para optimizar nuestras
posibilidades como gran metrópolis del Mediterráneo noroccidental. En la actualidad, la ciudad está inmersa en
uno de los procesos de renovación urbanística más importantes de Europa. Algunos de los proyectos que
forman parte de la segunda gran transformación de Barcelona destacan por su envergadura:
[email protected] es un ambicioso plan que transformará el distrito industrial de Poblenou en un espacio donde
convivirán industrias no contaminantes con oficinas, viviendas, comercios y hoteles. Las actividades que se
desea potenciar están relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) o con otros
sectores económicos situados en la línea de la investigación, el conocimiento, la edición, la cultura o el diseño.
El Fórum Universal de las Culturas 2004 convertirá Barcelona en un punto de encuentro internacional que tendrá
como eje la diversidad cultural, la paz y la sostenibilidad. La ciudad se prepara para la celebración del evento
con una profunda regeneración urbanística de su fachada marítima y la dotación de nuevas infraestructuras y
equipamientos (centro de convenciones, zoo marino, puerto deportivo, hoteles, zonas de recreo, etc.).
Triángulo ferroviario Sagrera-Sant Andreu: la construcción de la estación central de la Sagrera-Sant Andreu
permitirá la renovación de estos dos barrios y los adyacentes y propiciará una nueva centralidad en el área de
dicha estación.
CATALUÑA,
SE POSICIONA COMO
POLO DE ATRACCIÓN
DE INVERSIONES
ALTAMENTE
CUALIFICADAS
››
Más de 3.000 compañías multinacionales se encuentran, en estos momentos, operando en Cataluña. Esta
situación, indudablemente próspera para nuestro país, no es fruto de la casualidad. Tradicionalmente,
Cataluña se ha caracterizado por ser un polo de atracción de inversiones exteriores. En los últimos años, se ha
posicionado como un enclave geográfico de gran dinamismo, base ideal para las empresas que desean
proyectarse hacia la nueva Europa.
Ante un mercado globalizado, las multinacionales se han visto obligadas a modificar sus estrategias
empresariales, considerando nuevos factores a la hora de invertir y descentralizar sus actividades. El interés de
las empresas exteriores que invierten en Cataluña ya no se centra exclusivamente en abaratar costes
productivos y de mano de obra. Actualmente, la inversión extranjera valora otros aspectos como el dinamismo
de la economía catalana, el rápido desarrollo y la diversificación de la industria, el desarrollo de las nuevas
tecnologías y de la sociedad de la información, la disponibilidad de unos servicios empresariales de alta calidad,
la existencia de unas modernas redes de comunicaciones y transportes, y la disponibilidad de mano de obra
muy preparada, sin olvidar la calidad de vida que se respira en nuestro país.
La inversión extranjera en Cataluña, durante estos últimos años, se ha canalizado a través de la captación de
inversiones altamente cualificadas, tales como centros de I+D, centros de diseño, proyectos asociados al mundo
de las nuevas tecnologías, proyectos industriales encaminados al desarrollo de nuevos productos
tecnológicamente avanzados y centros de transferencia tecnológica universidad-empresa. Cataluña cuenta con
prestigiosas universidades y escuelas de negocios, y con importantes centros de investigación tanto públicos
como privados.
El resultado de todo este potencial innovador ha sido la atracción de empresas de servicios de muy diversos
sectores, procedentes del mundo de la banca o las aseguradoras, principalmente; y centros de diseño de
automóviles. Cataluña también se está preparando para ser el centro logístico del sur de Europa, a través de la
ejecución de importantes inversiones en infraestructuras de transporte y logística.
Desde el Gobierno de la Generalitat, la competitividad internacional de nuestra economía siempre ha sido una
prioridad. En este sentido, el Área de Inversión Extranjera del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial
(CIDEM) trabaja para captar nuevas inversiones hacia Cataluña. Actualmente, gestiona una media anual de más
de 200 proyectos de inversiones procedentes del exterior.
6
Plan Delta del Llobregat, una intervención encaminada a hacer de Barcelona una de las mayores plataformas logísticas del sur de Europa y
del Mediterráneo, verdadero enlace con los puertos de Latinoamérica y del Lejano Oriente. Esta actuación incluye la ampliación del puerto
y el aeropuerto, que duplicarán su capacidad respectivamente, la llegada del tren de alta velocidad a estas dos instalaciones, el desvío del
cauce del Llobregat y la renovación de las redes viarias y de ferrocarril.
Barcelona también está posicionada en un lugar destacado en el ranking de las ciudades más modernas y competitivas del continente
europeo. Son muchos los indicadores económicos e internacionales que lo hacen patente, pero cabe destacar, sobre todo, la tendencia a
elegir esta metrópoli mediterránea como base para realizar nuevas inversiones o ampliar las existentes, por parte de empresas extranjeras
en diferentes sectores de negocio, especialmente en los de mayor proyección de futuro.
La irrupción de las nuevas tecnologías es responsable, en parte, del cambio económico que experimenta la ciudad. Los nuevos sectores
económicos emergentes dentro de la economía condicionan en gran medida el desarrollo urbanístico y plantean la necesidad de otros
servicios. Los proyectos urbanísticos actualmente en marcha potenciarán las oportunidades de negocio emergentes y el desarrollo urbano.
El área de Barcelona es un nucleo muy importante de atracción de inversión extranjera, especialmente en la industria y en servicios
avanzados. Hace dos años publicamos por primera vez este estudio, en un intento de crear un nuevo instrumento para captar la valoración
y las perspectivas de las empresas extranjeras en el área de Barcelona. Ahora se presenta esta segunda edición, elaborada conjuntamente
por el Ayuntamiento de Barcelona a través de la Agencia de Desarrollo Local Barcelona Activa y el Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Cataluña, a la que se han incorporado algunas mejoras para facilitar su lectura así como la
comparación con el estudio anterior.
Y todo ello para que Barcelona siga siendo el mejor punto de partida para las empresas extranjeras, opinión compartida por el 94 % de las
mismas, que se muestran satisfechas o muy satisfechas de su decisión de haberse establecido entre nosotros.
Joan Clos
Alcalde de Barcelona
La proyección del tejido empresarial es fundamental para el desarrollo económico de Cataluña. Pero no debemos olvidar el papel
fundamental que desempeñan las empresas multinacionales en la evolución de las zonas receptoras. Con este fin, les presento el segundo
estudio sobre la situación de la inversión extranjera en el área de Barcelona, elaborado conjuntamente por el Centro de Innovación y
Desarrollo Empresarial (Generalitat de Catalunya) y la Agencia de Desarrollo Local Barcelona Activa (Ayuntamiento de Barcelona).
Antoni Subirà i Claus
Consejero de Industria, Comercio y Turismo
7
BARCELONA,
CENTRE DE NEGOCIS
››
En un entorn econòmic cada dia més dinàmic i global, condicionat per una gran volatilitat en els mercats
financers, és molt important conèixer de primera mà les decisions d'inversió de les empreses i les seves
perspectives de futur. En aquest sentit, l'àrea de Barcelona s'ha caracteritzat els darrers anys per la seva
capacitat d'atreure i retenir una part important de la inversió estrangera en el conjunt de l'Estat espanyol.
A fi de conèixer els factors més rellevants que han tingut en compte les empreses estrangeres en la decisió
d'instal·lar-se a Barcelona, així com el grau de satisfacció, les inquietuds i les perspectives de futur que tenen,
l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb KPMG, han mantingut la
col·laboració iniciada l'any 1999 i presenten ara aquest segon estudi sobre "La inversió estrangera a l'àrea de
Barcelona".
Els resultats d'aquest estudi indiquen que l'àrea de Barcelona té una gran atracció per a les empreses
estrangeres, per raó de la situació geogràfica i l'accessibilitat de la ciutat, el caràcter emprenedor dels ciutadans
i la qualitat de vida del nostre entorn, entre altres factors. De fet, el 94 % de les empreses estrangeres establertes
a Barcelona es mostren satisfetes o molt satisfetes amb la decisió que han pres i presenten excel·lents
previsions d'inversió a curt termini.
Així mateix, cal destacar el posicionament de l'àrea de Barcelona com un entorn competitiu i atractiu per a les
funcions de més valor afegit, com poden ser les activitats relacionades amb el desenvolupament de productes,
el disseny i la recerca i desenvolupament. En aquest sentit, les tendències actuals aposten cada cop més per la
inversió relacionada amb les noves tecnologies, els serveis i la gestió del coneixement.
En resum, existeix una percepció generalitzada de Barcelona com a ciutat oberta, dinàmica, moderna,
cosmopolita i punt de referència de la important àrea de negocis del sud d'Europa.
Jordi Garcia
Soci director de KPMG Catalunya
BARCELONA,
CENTRO DE NEGOCIOS
››
En un entorno económico cada día más dinámico y global, condicionado por una gran volatilidad en los
mercados financieros, es de suma importancia conocer de primera mano las decisiones de inversión de
las empresas y sus perspectivas de futuro. En este sentido, el área de Barcelona se ha caracterizado en los
últimos años por su capacidad de atraer y retener una parte importante de la inversión extranjera en el conjunto
de España.
Al objeto de conocer los factores más relevantes considerados por las empresas extranjeras en su decisión de
instalarse en Barcelona, su grado de satisfacción, inquietudes y perspectivas de futuro, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Generalitat de Cataluña, conjuntamente con KPMG, han mantenido la colaboración iniciada en el
año 1999, y presentan ahora este segundo estudio sobre "La inversión extranjera en el área de Barcelona".
Los resultados de este estudio indican que el área de Barcelona es de gran atracción para las empresas
extranjeras debido a su situación geográfica y su accesibilidad, al carácter emprendedor de sus ciudadanos y
a la calidad de vida de nuestro entorno, entre otros factores. De hecho, el 94 % de las empresas extranjeras
establecidas en Barcelona se muestran satisfechas o muy satisfechas con su decisión y presentan excelentes
previsiones de inversión a corto plazo.
Asimismo, cabe destacar el posicionamiento del área de Barcelona como un entorno competitivo y atractivo
para las funciones de más valor añadido, como pueden ser las actividades relacionadas con el desarrollo de
productos, el diseño y la investigación y desarrollo. En este sentido, las tendencias actuales apuestan cada vez
más por la inversión relacionada con las nuevas tecnologías, los servicios y la gestión del conocimiento.
En resumen, existe una percepción generalizada de Barcelona como ciudad abierta, dinámica, moderna,
cosmopolita y punto de referencia de la importante área de negocios del sur de Europa.
Jordi Garcia
Socio director de KPMG Cataluña
8
LA INVERSIÓ ESTRANGERA A L’ÀREA DE BARCELONA
LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA
››
P. 12
P. 16
P. 22
››
››
››
1
2
3
INTRODUCCIÓ I PRINCIPALS CONCLUSIONS
INTRODUCCIÓN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
LA INVERSIÓ ESTRANGERA A L’ÀREA DE BARCELONA
LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA
TIPOLOGIA DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA A L’ÀREA DE BARCELONA
TIPOLOGÍA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA
P. 32
P. 42
P. 48
P. 52
››
››
››
››
4
5
6
7
PRINCIPALS FACTORS D’ELECCIÓ DE L’ÀREA DE BARCELONA
COM A DESTINACIÓ DE LA INVERSIÓ I GRAU DE SATISFACCIÓ
DE LA INVERSIÓ AMB RELACIÓ A AQUESTS FACTORS
PRINCIPALES FACTORES DE ELECCIÓN DEL ÁREA DE BARCELONA
COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LA INVERSIÓN RESPECTO A DICHOS FACTORES
VISIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR
VISIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
BARCELONA, CIUTAT DEL CONEIXEMENT
BARCELONA, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
ENTREVISTES AMB EMPRESES REPRESENTATIVES
ENTREVISTAS CON EMPRESAS REPRESENTATIVAS
ÍNDEX
ÍNDICE
››
INTRODUCCIÓ I PRINCIPALS CONCLUSIONS
INTRODUCCIÓN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
›› 1
1.1. INTRODUCCIÓ
1.1. INTRODUCCIÓN
L'àrea de Barcelona es consolida com un dels principals
receptors de la inversió estrangera en el conjunt d'Espanya
i, també, en l'àmbit europeu.
El área de Barcelona se consolida como uno de los
principales receptores de la inversión extranjera en el
conjunto de España y, también, en el ámbito europeo.
Durant la darrera dècada, la inversió estrangera a l'àrea de
Barcelona s'ha mantingut entre el 20 i el 25 % del total de la
inversió estrangera feta a Espanya, si bé a partir de 1999
aquest percentatge ha variat significativament a causa, en
gran part, d'un canvi metodològic en el càlcul dels fluxos
d'inversió estrangera, com s'explica més endavant. Això no
obstant, Catalunya continua ocupant el segon lloc en el
rànquing de les comunitats autònomes receptores
d'inversió estrangera i l'àrea de Barcelona concentra la
major part d'aquesta inversió, amb un total aproximat de
2.700 empreses amb majoria de capital estranger.
Durante la última década la inversión extranjera en el área
de Barcelona se ha mantenido entre el 20 y el 25 % del total
de la inversión extranjera realizada en España, si bien a
partir de 1999 este porcentaje ha variado significativamente
debido, en gran parte, a un cambio metodológico en el
cálculo de los flujos de inversión extranjera, como se
explica más adelante. No obstante, Cataluña sigue
ocupando el segundo lugar en el ranking de la
comunidades autónomas receptoras de inversión
extranjera y el área de Barcelona concentra la gran mayoría
de esa inversión, con un total aproximado de 2.700
empresas con gran parte del capital extranjero.
12
Conscients de la importància de la inversió estrangera, la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han
desenvolupat polítiques i accions específiques per atreure
noves inversions a l'àrea de Barcelona, consolidar les ja
existents i polsar de manera global l'estat de satisfacció i
les perspectives de les empreses estrangeres establertes a
l'àrea de Barcelona.
Conscientes de la importancia de la inversión extranjera, la
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona
han venido desarrollando políticas y acciones específicas
para atraer nuevas inversiones al área de Barcelona,
consolidar las ya existentes y pulsar de forma global el
estado de satisfacción y las perspectivas de las empresas
extranjeras establecidas en el área de Barcelona.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona, a través de
l'Agència de Desenvolupament Local Barcelona Activa, i la
Generalitat de Catalunya, a través del Centre d'Innovació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM), impulsen
conjuntament amb l’empresa de serveis professionals
KPMG l'elaboració de la segona edició de l'estudi "La
inversió estrangera a l'àrea de Barcelona", a fi d'identificar
els criteris més rellevants per a la decisió d'implantació
d'empreses estrangeres a l'àrea de Barcelona, com també
el grau de satisfacció i les inquietuds d'aquestes empreses.
En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la
Agencia de Desarrollo Local Barcelona Activa, y la Generalitat
de Cataluña, a través del Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial (CIDEM), impulsan conjuntamente con la
empresa de servicios profesionales KPMG la elaboración de
la segunda edición del estudio "La inversión extranjera en el
área de Barcelona", con el objetivo de identificar los criterios
más relevantes para la decisión de la implantación de
empresas extranjeras en el área de Barcelona, su grado de
satisfacción y sus propias inquietudes.
Aquest estudi dóna continuïtat a una primera edició
presentada el 1999 en col·laboració amb la firma KPMG, que
aleshores va ser el primer document que recollia la inversió
estrangera a l'àrea de Barcelona en conjunt. Aquella primera
enquesta tenia la voluntat de portar-se a terme amb una
periodicitat bianual, per tal de copsar l'evolució i les tendències
recollides en l'opinió de les empreses estrangeres i poder
treballar des de les diverses administracions i institucions en la
millora dels aspectes valorats com a punts febles i en la
potenciació d'aquells considerats com a punts forts.
Dicho estudio da continuidad a una primera edición presentada
en 1999 en colaboración con la firma KPMG, que en su momento
fue el primer documento que recogía la opinión de la inversión
extranjera en el área de Barcelona en su conjunto. La idea era que
esta primera encuesta se realizase con una periodicidad bianual,
con objeto de captar la evolución y las tendencias recogidas en
la opinión de las empresas extranjeras y poder trabajar desde las
diversas administraciones e instituciones en la mejora de los
aspectos valorados como puntos débiles y en la potenciación de
aquellos considerados como puntos fuertes.
1.2. METODOLOGIA DE L'ESTUDI
1.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
L'estudi actual s'ha basat, una vegada més, en una
investigació sobre una mostra representativa del col·lectiu
d'empreses estrangeres situades a la regió metropolitana
de Barcelona (en endavant, àrea de Barcelona), que
comprèn les set comarques que envolten la nostra ciutat i
té una superfície aproximada de 3.200 km2 i una població de
4,3 milions d'habitants. Com ja es comentava en la primera
edició, Barcelona és una realitat que va molt més enllà dels
límits de la ciutat administrativa i s'estén a un espai
territorial molt més ampli, en el qual la ciutat central s'ha
especialitzat com a localització per fer funcions de seu
central, administrativa, de màrqueting i planificació, i l'àrea
metropolitana per a activitats de producció i distribució.
El estudio actual se ha basado, una vez más, en la realización de
una investigación sobre una muestra representativa del colectivo
de empresas extranjeras ubicadas en la región metropolitana de
Barcelona (en adelante, área de Barcelona), que abarca las siete
comarcas que rodean nuestra ciudad con una superficie
aproximada de 3.200 km2 y una población de 4,3 millones de
habitantes. Como ya se comentaba en la primera edición,
Barcelona es una realidad que va mucho más allá de los límites
de la ciudad administrativa y abarca un espacio territorial mucho
más amplio. La ciudad central se ha especializado como
localización para realizar funciones de sede central,
administrativa, marketing y planificación, y el área metropolitana
para realizar actividades de producción y distribución.
Igual que en l'edició anterior, la investigació ha consistit en
l'elaboració d'una enquesta enviada per correu a les
aproximadament 2.700 empreses amb capital estranger
situades a l'àrea de Barcelona. Com a novetat en la present
edició s'han fet, a més, una sèrie d'entrevistes en
profunditat a una selecció d'empreses de diferents sectors,
grandàries, països i procedència, representatives de les
noves tendències d'inversió al nostre país.
Al igual que en la edición anterior, la investigación ha consistido
en la elaboración de una encuesta enviada por correo a las
aproximadamente 2.700 empresas con capital extranjero
ubicadas en el área de Barcelona. Como novedad, en la presente
edición se han realizado, además, un conjunto de entrevistas en
profundidad a una selección de empresas de diferentes
sectores, tamaños, países y procedencia, representativas de las
nuevas tendencias de inversión en nuestro país.
El qüestionari elaborat per a aquesta segona edició s'ha
reduït considerablement i s'ha millorat en conjunt, per
facilitar al màxim la comprensió i la resposta. S'ha concedit
El cuestionario elaborado para esta segunda edición ha
sido reducido considerablemente y mejorado en su
conjunto para facilitar al máximo su comprensión y
13
una especial importància a la visió i les perspectives de
futur de les empreses i s'hi ha inclòs un apartat específic
sobre la Ciutat del Coneixement, donada l'aposta de la
ciutat per consolidar la seva posició en aquest camp
estratègic.
respuesta. Se ha concedido especial importancia a la visión
y perspectivas de futuro de las empresas y se ha incluido
un apartado específico sobre la Ciudad del Conocimiento,
dada la apuesta de la ciudad para consolidar su posición en
este campo estratégico.
1.3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI
1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Els principals objectius d'aquesta
resumeixen en els punts següents:
investigació
es
Los principales objetivos de esta investigación se resumen
en los siguientes puntos:
›
›
› Disposar d'un major coneixement sobre la tipologia i les
› Disponer de un mayor conocimiento sobre la tipología y
característiques de les empreses estrangeres establertes a
l'àrea de Barcelona (sector, facturació, nombre de treballadors, distribució de les vendes, etc.).
características de las empresas extranjeras establecidas en
el área de Barcelona (sector, facturación, número de
trabajadores, distribución de las ventas, etc.).
Obtenir una informació més detallada sobre les
característiques de la inversió estrangera existent a l'àrea
de Barcelona.
Obtener una información más detallada sobre las
características de la inversión extranjera existente en el
área de Barcelona.
›
›
Identificar els diferents factors i criteris de decisió que van
portar aquestes empreses a instal·lar-se a l'àrea de
Barcelona (localització, mercat, situació socioeconòmica,
recursos humans, infraestructures, qualitat de vida, etc.).
Identificar los diferentes factores y criterios de decisión que
llevaron a dichas empresas a instalarse en el área de
Barcelona (localización, mercado, situación socioeconómica,
recursos humanos, infraestructuras, calidad de vida, etc.).
›
›
Conèixer el grau de satisfacció de les empreses una vegada instal·lades a l'àrea de Barcelona, com també els criteris
bàsics que les van portar a implantar-se al nostre entorn.
Conocer el grado de satisfacción de las empresas una vez
instaladas en el área de Barcelona, así como los criterios
básicos que las llevaron a implantarse en nuestro entorno.
›
›
Obtenir la seva opinió sobre l'àrea de Barcelona i el seu
entorn, la imatge de la ciutat, els nous projectes urbanístics
i d'infrastructures en marxa i el seu posicionament internacional.
Obtener su opinión sobre el área de Barcelona y su
entorno, la imagen de la ciudad, los nuevos proyectos
urbanísticos y de infraestructuras en marcha y su
posicionamiento internacional.
› Captar les perspectives de futur de les empreses a curt i
› Captar las perspectivas de futuro de las empresas a corto
mitjà termini (vendes, beneficis, espai ocupat, plantilla,
etc.).
y medio plazo (ventas, beneficios, espacio ocupado,
plantilla, etc.).
› Conèixer la valoració i els requeriments de les empreses
›
amb relació als futurs projectes més importants de la ciutat.
Conocer la valoración y requisitos de las empresas respecto
a los más importantes proyectos futuros de la ciudad.
L'objectiu de les entrevistes en profunditat era obtenir una
informació més detallada de tipus qualitatiu sobre els
diferents aspectes plantejats en el qüestionari i, en especial,
sobre l'evolució de cada empresa, les seves previsions de
futur i la relació que mantenen amb l'entorn. En la present
edició es publica un resum de les entrevistes realitzades.
El objetivo de las entrevistas en profundidad era obtener una
información más detallada de tipo cualitativo sobre los
diferentes aspectos planteados en el cuestionario y, en
especial, sobre la evolución de cada empresa, sus previsiones
de futuro y su relación con el entorno. En la presente edición
se publica un resumen de las entrevistas realizadas.
1.4. NIVELL DE RESPOSTA I FIABILITAT
1.4. NIVEL DE RESPUESTA Y FIABILIDAD
De l'univers d'empreses estrangeres situades a l'àrea de
Barcelona que han rebut el qüestionari, prop del 10 % l'han
respost, amb un nivell de confiança estadístic del 95 %.
Del universo de empresas extranjeras ubicadas en el área de
Barcelona que han recibido el cuestionario, han respondido
cerca de un 10 %, con un grado de confianza estadística del 95 %.
La font de tots els gràfics, sempre que no s'especifiqui el
contrari, és resultat del tractament estadístic de la
informació continguda en els qüestionaris rebuts.
La fuente de todos los gráficos, siempre y cuando no se
especifique lo contrario, es el resultado del tratamiento estadístico
de la información contenida en los cuestionarios recibidos.
14
1.5. PRINCIPALS CONCLUSIONS. QUADRE RESUM
1.5. PRINCIPALES CONCLUSIONES. CUADRO RESUMEN
›› 1.
›› 1.
›› 2.
›› 2.
››
›› 3.
›› 4.
›› 4.
Durant els darrers deu anys l'àrea de Barcelona ha atret
més de 37.683 milions d'euros (6,23 bilions de pessetes),
aproximadament el 20 % del total de la inversió estrangera a
Espanya en aquest període. Actualment es comptabilitzen
aproximadament 2.700 empreses estrangeres a l'àrea de
Barcelona. Si es té en compte únicament la inversió
estrangera de caràcter industrial el pes mig de l’àrea de
Barcelona ha estat superior al 26 %.
Durante los últimos diez años el área de Barcelona ha
atraído más de 37.683 millones de euros (6,23 billones de
pesetas), lo que supone alrededor de un 20 % del total de la
inversión extranjera realizada en España en dicho periodo.
Actualmente se contabilizan unas 2.700 empresas extranjeras
en el área de Barcelona. Si se tiene en cuenta únicamente la
inversión extranjera de carácter industrial, el peso medio del
área de Barcelona ha sido superior al 26 %.
El 94 % de les empreses estrangeres establertes a l'àrea
de Barcelona es mostren satisfetes o molt satisfetes de la
seva decisió. El nombre d'empreses insatisfetes s'ha reduït en
9 punts percentuals amb relació a l'edició anterior i se situa
en el 6 %. Com a principals preocupacions tenen l'escassetat
d'ajuts a la inversió i al foment de l'activitat empresarial.
El 94 % de las empresas extranjeras establecidas en el área
de Barcelona se muestran satisfechas o muy satisfechas con su
decisión. El número de empresas insatisfechas se ha reducido en 9
puntos porcentuales con relación a la edición anterior, y se sitúa en
el 6 %. Sus principales preocupaciones son la escasez de ayudas a
la inversión y al fomento de la actividad empresarial.
3. Més del 80 % de les empreses estrangeres
enquestades preveu incrementar el volum de vendes en el
transcurs dels propers tres anys. La mitjana de creixement
acumulat prevista per a aquest període és del 29 %.
Más del 80 % de las empresas extranjeras encuestadas
prevé incrementar su volumen de ventas en el transcurso
de los próximos tres años. La media de crecimiento
acumulado previsto para este período es del 29 %.
Més del 90 % de les empreses estrangeres preveu
invertir en els propers tres anys. Una tercera part de les
empreses té previstes inversions superiors als 3 milions
d'euros. El 63 % de les empreses preveu incrementar la
superfície que ocupa actualment.
Más del 90 % de las empresas extranjeras prevé invertir
en los próximos tres años. Una tercera parte de las
empresas tiene previstas inversiones superiores a los 3
millones de euros. El 63 % de las empresas prevé
incrementar la superficie que ocupa actualmente.
››
››
5. El 40 % de les empreses estrangeres s'ha instal·lat a
l'àrea de Barcelona els darrers deu anys, la qual cosa
demostra el dinamisme del seu mercat.
5. El 40 % de las empresas extranjeras se han instalado
en el área de Barcelona en los últimos diez años, lo que
demuestra el dinamismo de su mercado.
›› 6.
›› 6.
››
›› 7.
La situació geogràfica, l'accessibilitat de la ciutat i la
productivitat/eficiència dels nostres recursos humans
constitueixen els criteris de selecció més valorats per les
empreses en el moment d'invertir a l'àrea de Barcelona.
La situación geográfica, la accesibilidad de la ciudad y
la productividad/eficiencia de nuestros recursos humanos
constituyen los criterios de selección más valorados por las
empresas en el momento de invertir en el área de Barcelona.
7. Les empreses estrangeres valoren com a
especialment positius el caràcter treballador, el clima
laboral i la preparació tècnica i universitària dels recursos
humans disponibles a l'àrea de Barcelona. L'excel·lent
qualitat de vida, l'àmplia i variada oferta lúdica i la bona
acollida per part dels barcelonins són factors valorats
positivament pels empresaris estrangers.
Las empresas extranjeras valoran como especialmente
positivos el carácter trabajador, el clima laboral y la
preparación técnica y universitaria de los recursos humanos
disponibles en el área de Barcelona. La excelente calidad de
vida, la amplia y variada oferta lúdica y la buena acogida por
parte de los barceloneses son asimismo factores valorados
positivamente por los empresarios extranjeros.
››
››
8. L'accessibilitat a les xarxes viàries, les comunicacions
aèries i les infraestructures de telecomunicacions van ser
factors considerats prioritaris per a més de dos terços de
les empreses com a factor decisiu per a la seva instal·lació.
8. La accesibilidad a las redes viarias, las comunicaciones
aéreas y las infraestructuras de telecomunicaciones fueron
consideradas prioritarias para más de dos tercios de las
empresas extranjeras como factor decisivo para su instalación.
›› 9.
›› 9.
L'àrea de Barcelona ha consolidat la seva projecció
com a centre de negocis i turístic, i també com a plataforma
logística del sud d'Europa. A més a més, Barcelona és vista
com una ciutat amb una alta qualitat de vida, oberta al mar,
dinàmica i cosmopolita.
El área de Barcelona ha consolidado su proyección
como centro de negocios y turístico, al igual que como
plataforma logística del sur de Europa. Barcelona, por su
parte, es vista como una ciudad con una alta calidad de
vida, abierta al mar, dinámica y cosmopolita.
›› 10.
››
10. Las empresas continúan considerando la llegada del
tren de alta velocidad y la ampliación del aeropuerto como los
dos proyectos más relevantes para mejorar su competitividad.
Les empreses continuen considerant l'arribada del
tren d'alta velocitat i l'ampliació de l'aeroport com els dos
projectes més rellevants per millorar la seva competitivitat.
15
LA INVERSIÓ ESTRANGERA A L'ÀREA DE BARCELONA
LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA
›› 2
Des del principi dels noranta, l'àrea de Barcelona ha atret
més de 37.683 milions d'euros (6,23 bilions de pessetes),
aproximadament el 20 % del total de la inversió estrangera
realitzada a Espanya durant els darrers 10 anys. Si es en té
en compte únicament la inversió estrangera de caràcter
industrial el pes de l'àrea de Barcelona és superior al 26 %
indicatiu del compromís de les empreses multinacionals
amb l´ àrea de Barcelona, un dels principals motors
industrials dintre d´Espanya.
Desde principios de los noventa, el área de Barcelona ha
atraído más de 37.683 millones de euros (6,23 billones de
pesetas), aproximadamente el 20 % del total de la inversión
extranjera realizada en España durante los últimos 10 años.
Si se tiene en cuenta únicamente la inversión extranjera de
carácter industrial el peso del área de Barcelona es superior
al 26 %, indicativo del compromiso de las empresas
multinacionales con el área de Barcelona, uno de los
principales motores industriales dentro de España.
Aquest important volum d'inversió ha suposat que
actualment només a l'àrea de Barcelona operin unes 2.700
empreses estrangeres, aproximadament el 90 % del total de
les empreses multinacionals instal·lades a tot Catalunya.
Este importante volumen de inversión ha supuesto que en
la actualidad, únicamente en el área de Barcelona operen
unas 2.700 empresas extranjeras, en torno al 90 % del total
de las empresas multinacionales instaladas en toda
Cataluña.
16
PRESÈNCIA D’EMPRESES ESTRANGERES A L’ÀREA DE
BARCELONA (DADES ESTIMADES)
Àrea / Área
PRESENCIA DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL ÁREA DE
BARCELONA (DATOS ESTIMADOS)
Nre. Empreses / Núm. Empresas
% respecte a Catalunya / % respecto a Cataluña
Barcelona ciutat / Barcelona ciudad
1.500
50
Regió Metropolitana / Región Metropolitana
2.700
90
Catalunya / Cataluña
3.000
100
Font: elaboració pròpia a partir de les dades subministrades per les respectives
Cambres de Comerç, Ambaixades i Consolats estrangers.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las
respectivas Cámaras de Comercio, Embajadas y Consulados extranjeros.
Concretament, l'any 2000, la inversió a l'àrea de Barcelona
va ser de 6.538 milions d'euros (1,09 bilions de pessetes),
aproximadament el 90 % del total de Catalunya. Aquesta
xifra representa un creixement del 81,34 % en relació a
l´exercici anterior. A continuació es presenten els resultats
obtinguts pels dos darrers anys on es pot veure
l´espectacular creixement experimentat.
Concretamente en el año 2000, la inversión en el área de
Barcelona fue de 6.538 millones de euros (1,09 billones de
pesetas), aproximadamente el 90 % del total de Cataluña.
Esta cifra representa un crecimiento del 81.34 % en relación
al ejercicio anterior. A continuación se presentan los
resultados obtenidos por los dos últimos años donde se
puede ver el espectacular crecimiento experimentado.
L´ entrada en vigor del Reial Decret 664/1999, incorpora tota
una série de canvis en la metodologia d'obtenció de les
estadístiques d´inversió estrangera , fent impossible la seva
comparació amb les dades corresponents al període
anterior.
La entrada en vigor del Real Decreto 664/1999, incorpora
toda una serie de cambios en la metodología de obtención
de las estadísticas de inversión extranjera, haciendo
imposible su comparación con los datos correspondientes
al período anterior.
VOLUM D’INVERSIÓ
ESTRANGERA DIRECTA (IED),1999-2000
VOLUMEN DE INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA (IED), 1999-2000
Any
Año
Àrea Metropolitana de BCN (1)
Área Metropolitana de BCN (1)
Catalunya
Cataluña
Euros (*)
Pessetes (*)
Euros (*)
Pessetes (*)
1999
3.605
599.868
4.006
666.520
2000
6.538
1.087.780
7.264
1.208.644
(*) Dades expressades en milions.
Font: Direcció General de Comerç i Inversions Exteriors.
(*) Datos expresados en millones.
Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones Exteriores.
(1) Davant la impossibilitat de disposar d'estadístiques
oficials sobre les característiques de la IED a l'àrea de
Barcelona i tenint en compte que aquesta zona concentra el
90% del total de les empreses instal·lades a Catalunya, s'ha
emprat aquest mateix percentatge per estimar els fluxos
d'inversió estrangera directa a l'àrea de Barcelona.
(1) Ante la imposibilidad de contar con estadísticas oficiales
sobre las características de la IED en el área de Barcelona,
y teniendo en cuenta que dicha zona concentra el 90% del
total de las empresas instaladas en Cataluña, se ha utilizado
este mismo porcentaje para estimar los flujos de inversión
extranjera directa en el área de Barcelona.
Nota metodològica:
Nota metodológica:
El concepte d'inversió estrangera directa (IED en endavant) inclou:
El concepto de Inversión Extranjera Directa (IED en adelante) incluye:
1. Els fluxos d'inversió en societats que no cotitzen en borsa.
2. Els fluxos d'inversió en societats cotitzades en què l'inversor adquireix
almenys un 10% del capital de l'empresa espanyola, amb la qual cosa
convencionalment es considera que assoleix una relació permanent en la
gestió de la companyia.
3. La constitució i l’ampliació de la dotació de sucursals.
1.- Los flujos de inversiones en sociedades que no cotizan en Bolsa.
2.- Los flujos de inversión en sociedades cotizadas en las que el inversor
adquiere al menos un 10% del capital de la empresa española, con lo que
convencionalmente se considera que logra una relación permanente en la
gestión de la misma.
3.- La constitución y ampliación de la dotación de sucursales.
17
Un dels canvis més significatius incorporats en la
metodologia d´obtenció de les estadístiques d´inversió, ha
estat el fet de deixar de considerar els projectes de
reinversió. Amb la nova metodologia, les inversions fetes
per societats espanyoles amb participació d´empreses
estrangeres en el seu capital superior al 50 % deixen de
comptabilitzar-se. Aquest canvi té una especial significació
en zones, com la regió metropolitana de Barcelona, amb
una forta presència prèvia d´empreses multinacionals.
Uno de los cambios más significativos incorporados en la
metodología de obtención de las estadísticas de inversión,
ha sido el hecho de dejar de considerar los proyectos de
reinversión. Con la nueva metodología, las inversiones
realizadas por sociedades españolas con participación de
empresas extranjeras en su capital superior al 50 % dejan de
contabilizarse. Este cambio tiene una especial significación
en zonas, como la región metropolitana de Barcelona, con
una fuerte presencia previa de empresas multinacionales .
A part d´aquest efecte, cal destacar el fet de que amb les
darreres novetats incorporades a l'impost de societats
espanyol, Espanya ha esdevingut un dels països amb una
legislació més atractiva a l'hora d'establir una empresa de
tinença de valors estrangers (ETVE). És per aquesta raó que
importants volums d'inversió es canalitzen a través
d'aquestes societats holding instrumentals, la majoria
registrades a Madrid, amb independència de quina sigui la
destinació real de la inversió. Aquest efecte, conegut com a
efecte holding, perjudica regions com l'àrea de Barcelona,
que veuen com un gran volum dels projectes d'inversió no
queda reflectit en les corresponents estadístiques d'IED.
Aparte de este efecto, hay que destacar el hecho de que con
las últimas novedades incorporadas en el impuesto de
sociedades español, nuestro país se ha convertido en uno
de los países con una legislación más atractiva a la hora de
establecer una empresa de tenencia de valores extranjeros
(ETVE). Es por este motivo, que importantes volúmenes de
inversión se canalizan a través de dichas sociedades holding
instrumentales, la mayoría de ellas registradas en Madrid,
independientemente de cuál sea el destino real de la
inversión. Este efecto, conocido como efecto holding ,
perjudica a regiones como la del área de Barcelona que ven
como un gran volúmen de los proyectos de inversión no
salen reflejados en las correspondientes estadísticas de IED.
Les conseqüències distorsionadores de l'efecte holding
esmentat es veuen accentuades per l'efecte seu, que
consisteix en l'establiment de moltes seus corporatives de
determinades empreses a Madrid, independentment de si
les seves plantes productives es troben o no en aquella
comunitat autònoma.
Las consecuencias distorsionadoras del citado efecto holding, se
ven acentuadas por el efecto sede, consistente en el
establecimiento de muchas sedes corporativas de determinadas
empresas en Madrid independientemente de si sus plantas
productivas se encuentran o no en dicha comunidad autónoma.
Tenint en compte aquests efectes -seu i holding-, com també
els canvis metodològics, especialment el referent a la
reinversió, incorporats a les estadístiques oficials sobre
inversió estrangera que publica la Direcció General de Comerç
i Inversions, es podria arribar a la conclusió que Catalunya, i en
especial l'àrea de Barcelona, sense arribar a la posició de
lideratge de Madrid, gaudiria d'una situació més destacada.
Teniendo en cuenta dichos efectos -sede y holding-, así como
los cambios metodológicos -especialmente el referente a la
reinversión- incorporados en las estadísticas oficiales sobre
inversión extranjera que publica la D. G. de Comercio e
Inversiones, se podría llegar a la conclusión que Cataluña, y
en especial el área de Barcelona, sin llegar a la posición de
liderazgo de Madrid, gozaría de una situación más destacada.
També cal posar en relleu que a Barcelona, i a Catalunya en
general, l'establiment d'empreses multinacionals és una
presència madura, atès que el 60 % de les empreses ja fa més
de 10 anys que operen a l'àrea de Barcelona, mostra del grau
de compromís amb la regió. Així mateix, la inversió
estrangera a Barcelona ja no busca tant recursos econòmics
com altres avantatges competitius que aquesta àrea ha
aconseguit desenvolupar. La ciutat té una localització
estratègica excepcional, unes infraestructures en renovació
constant, una completa xarxa de transport urbà, regional i
internacional, una mà d'obra qualificada i assequible, una
oferta cultural i educativa de primer ordre, un clima
empresarial envejable i una reputada flexibilitat i capacitat
d'adaptació, entre molts altres factors que corroboren l'èxit i la
continuïtat de les multinacionals implantades a la nostra àrea.
Cabe destacar que en Barcelona, y en Cataluña en general, la
presencia de las empresas multinacionales es una presencia
madura, donde el 60 % de las empresas ya lleva más de 10 años
operando en el áera de Barcelona, muestra del grado de
compromiso con la región. Asimismo, la inversión extranjera ya
no busca en el área de Barcelona recursos más económicos sino
otras ventajas competitivas que esta área ha conseguido
desarrollar. La ciudad goza de una localización estratégica
excepcional, unas infraestructuras en constante renovación, una
completa red de transporte urbano, regional e internacional, una
mano de obra cualificada y asequible, una oferta cultural y
educativa de primer orden, un clima empresarial envidiable y
una reputada flexibilidad y capacidad de adaptación, entre
muchos otros factores que corroboran el éxito y la continuidad
de las multinacionales implantadas en nuestra área.
Aquesta evolució dels avantatges que ofereix l'àrea de
Barcelona es tradueix en importants reinversions i noves
implantacions en activitats industrials cada vegada més
complexes que es complementen, al seu torn, amb activitats
i serveis amb un major valor afegit: disseny, R+D i els
vinculats al món de les noves tecnologies, entre d'altres.
Esta evolución de las ventajas que ofrece el área de
Barcelona se traduce en importantes reinversiones y
nuevas implantaciones en actividades industriales cada vez
más complejas que se complementan a su vez con servicios
y actividades de mayor valor añadido: diseño, I+D, o las
vinculadas al mundo de las nuevas tecnologías, entre otras.
18
INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA PER
PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA
INVERSIÓN EXTRANJERA EN CATALUÑA POR
PAÍSES DE PROCEDÉNCIA
Pel que fa a la inversió a Catalunya desglossada per països
d'origen, cal destacar que per primera vegada els Estats
Units ocupen la primera posició en el rànquing de països
inversors, amb un creixement del 850 % respecte a 1999, i
desbanquen d'aquesta posició privilegiada Holanda, que va
ocupar el primer lloc l'any passat.
Respecto a la inversión en Cataluña desglosada por países
de origen, cabe destacar que por primera vez los Estados
Unidos ocupan la primera posición del ránking de países
inversores con un crecimiento del 850 % respecto a 1999,
desbancando de esta privilegiada posición a Holanda, que
ocupó el primer puesto el año pasado.
Els avantatges fiscals de la legislació espanyola a través de
la figura de les empreses de tinença de valors (ETVE) pot
ser una de les raons explicatives d'aquesta espectacular
evolució.
Las ventajas fiscales de la legislación española a través de
la figura de las empresas de tenencia de valores (ETVE),
puede ser una de las razones explicativas de esta
espectacular evolución.
Holanda, gràcies als tradicionals avantatges fiscals que
presenta la legislació neerlandesa, havia esdevingut un
centre d'intermediació d'inversions estrangeres vers països
tercers, Catalunya en el nostre cas.
Holanda gracias a las tradicionales ventajas fiscales que
presenta su legislación, se había convertido en un centro de
intermediación de inversiones extranjeras hacia terceros
países, en nuestro caso, hacia Cataluña.
INVERSIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA
PER PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA
INVERSIÓN EXTRANJERA EN CATALUÑA POR PAÍSES DE
PROCEDENCIA
País
País
Volum d’inversió
Volumen de inversión
% sobre total IED
% sobre total IED
Variació 00/99 (%)
Variación 00/99 (%)
Euros (*)
Pessetes (*)
Estats Units / Estados Unidos
2.283
379.827
31,43
850,18
Holanda / Holanda
2.185
363.540
30,08
47,92
França / Francia
799
133.013
11,01
67,66
Portugal / Portugal
424
70.529
5,84
1.744,16
Alemanya / Alemania
407
67.710
5,60
32,3
Itàlia / Italia
380
63.243
5,23
11,34
Regne Unit / Reino Unido
325
54.041
4,47
-20,82
Suïssa / Suiza
102
16.936
1,40
-45,23
Luxemburg / Luxemburgo
75
12.494
1,03
-58,74
Dinamarca / Dinamarca
59
9.810
0,81
603,78
7.039
1.171.143
96,90
92,70
225
37.501
3,10
-36,21
7.264
1.208.644
100,00
81,33
Subtotal / Subtotal
Altres / Otros
Total / Total
(*) Dades expressades en milions.
Font: Direcció General de Comerç i Inversions Exteriors.
(*) Datos expresados en millones.
Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones Exteriores.
19
Per nombre d'empreses, segons dades facilitades per les
diferents cambres de comerç, les empreses franceses
encapçalen la llista de 3.000 empreses estrangeres
instal·lades a Catalunya, amb 750 aproximadament,
seguides de prop per les empreses alemanyes i americanes.
Por número de empresas, según datos facilitados por las
distintas Cámaras de Comercio, las empresas americanas
encabezan la lista de las 3.000 empresas extranjeras
instaladas en Cataluña, cifrándose en aproximadamente 750,
seguidas de cerca por las empresas alemanas y francesas.
DISTRIBUCIÓ D’EMPRESES EXTRANJERES
ESTABLERTES A CATALUNYA PER PAIS D’ORIGEN
DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS
ESTABLECIDAS EN CATALUÑA POR PAÍS DE ORIGEN
21,5 %
25,3 %
Altres
Otros
França
Francia
3,2 %
5,1 %
Bèlgica
Bélgica
17,9 %
Alemanya
Alemania
Holanda
Holanda
5,6 %
Japó
Japón
6,4 %
14,8 %
Regne Unit
Reino Unido
EUA
EE.UU.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades subministrades per les respectives
cambres de comerç, ambaixades i consolats estrangers.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las
respectivas cámaras de comercio, embajadas y consulados extranjeros.
Per nombre d'empreses i amb relació al total d'empreses
estrangeres instal·lades a Espanya, Catalunya concentra el
77 % de les companyies americanes a Espanya, el 67 % de
les britàniques, el 65 % de les japoneses, el 61 % de les
franceses i el 53 % de les alemanyes establertes en territori
espanyol.
Por número de empresas y en relación con el total de
empresas extranjeras instaladas en España, Catalunya
concentra el 77 % de las compañías americanas en España,
el 67 % de las británicas el 65 % de las japonesas, el 61 %
de las francesas y el 53 % de las alemanas establecidas en
territorio español.
20
ENQUESTA
ENCUESTA
››
TIPOLOGIA DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA A L'ÀREA DE BARCELONA
TIPOLOGÍA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA
›› 3
Les característiques de la inversió a l'àrea de Barcelona,
d'acord amb les respostes obtingudes de la investigació,
són les que oferim a continuació:
Las características de la inversión extranjera en el área de
Barcelona, de acuerdo con las respuestas obtenidas de la
investigación, son las que ofrecemos a continuación:
3.1. DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE LA
INVERSIÓ I DE LES EMPRESES
ESTRANGERES
3.1. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA
INVERSIÓN Y DE LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS
De l'anàlisi de l'evolució dels fluxos d'inversió estrangera
directa corresponents a l'any 2000, s'observa una clara
tendència a l'increment del volum d'inversió en el sector
serveis en relació amb els resultats de l'estudi anterior, tot i
que la indústria continua sent un sector tradicionalment
receptor d'inversió.
Del análisis de la evolución de los flujos de inversión
extranjera directa correspondientes al año 2000 se deduce
una clara tendencia al incremento del volumen de inversión
en el sector servicios respecto a los resultados del estudio
anterior, aun cuando la industria sigue siendo un sector
tradicionalmente receptor de inversión.
22
INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES AÑO 2000
INVERSIÓ ESTRANGERA PER SECTORS ANY 2000
0,4 %
Primari
Primario
41,0 %
Indústria
Industria
57,5 %
1,1 %
Serveis (*)
Servicios (*)
Construcció
Construcción
(*) Amb la finalitat d'evitar l'efecte distorsionador que ocasionen les inversions
estrangeres realitzades per motius fiscals, no s'han incorporat al sector serveis
les inversions realitzades per empreses de tinença de valors estrangers (ETVE).
Font: elaboració pròpia a partir de dades subministrades per la Direcció General
de Comerç i Inversions del Ministeri d'Hisenda.
(*) Para evitar el efecto distorsionador que ocasionan las inversiones
extranjeras realizadas por motivos fiscales, no se han incorporado dentro del
sector servicios las inversiones realizadas por empresas de tenencia de valores
extranjeros (ETVE).
Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Dirección
General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Hacienda.
Pel que fa el nombre d'empreses estrangeres establertes a
l’àrea de Barcelona, el sector industrial en concentra el 55 %,
seguit del sector serveis amb el 42 %.
En lo que respecta al número de empresas extranjeras
establecidas en el área de Barcelona, el sector industrial
concentra el 55 %, seguido del sector servicios con el 42 %.
›› "Prop de la meitat de les empreses estrangeres instal·lades
›› "Cerca de la mitad de las empresas extranjeras instaladas
a l'àrea de Barcelona correspon al sector serveis."
en el área de Barcelona corresponde al sector servicios."
EMPRESES ESTRANGERES PER SECTORS
EMPRESAS EXTRANJERAS POR SECTORES
3%
Construcció
Construcción
55 %
Indústria
Industria
42 %
Serveis
Servicios
Les indústries químiques, farmacèutiques i del sector de
l'automoció concentren més del 50 % de les empreses
estrangeres de caràcter industrial presents en l'àrea de
Barcelona. La inversió en aquests sectors industrials s'està
concentrant en l'àrea de Barcelona en forma de clúster.
Las industrias químicas, farmacéuticas y del sector de la
automoción concentran más del 50 % de las empresas
extranjeras de carácter industrial presentes en el área de
Barcelona. La inversión en estos sectores industriales se
está concentrando en el área de Barcelona en forma de
clúster.
23
EMPRESES ESTRANGERES PER SUBSECTORS
INDUSTRIALS
EMPRESAS EXTRANJERAS POR SUBSECTORES INDUSTRIALES
25 %
Químic i farmacèutic
Químico y farmacéutico
2%
23 %
Minerals i metal·lúrgia
Minerales y metalúrgico
Altres
Otros
8%
14 %
Alimentari
Alimentario
Enginyeria
Ingeniería
28 %
Automòbil
Automóvil
En el cas del sector de l'automoció, la inversió se centra,
amb una tendència a l'alça, en els subsectors del disseny,
dels components d'automoció i de les motocicletes. Les
principals empreses automobilístiques han establert els
seus centres de disseny a l'àrea de Barcelona, aprofitant el
prestigi de la nostra ciutat en aquest camp.
En el caso del sector de la automoción, la inversión se
centra, con tendencia al alza, en los sectores del diseño, de
los componentes de automoción y de las motocicletas. Las
principales empresas automovilísticas han establecido sus
centros de diseño en el área de Barcelona, aprovechando el
prestigio de nuestra ciudad en este campo.
"Les indústries químiques, farmacèutiques i d'automoció
s'estan concentrant en forma de clúster a l'àrea de Barcelona."
››
"Las industrias químicas, farmacéuticas y de automoción se
están concentrando en forma de clúster en el área de Barcelona."
››
3.2. FACTURACIÓ DE LES EMPRESES
ESTRANGERES
3.2. FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS
El 72 % de les empreses estrangeres instal·lades a l'àrea de
Barcelona facturen més de 6,01 milions d'euros anuals (1.000
milions de pessetes). Així mateix, el nombre d'empreses que
facturen més de 30,05 milions d'euros (5.000 milions de
pessetes) s'ha incrementat en 10 punts percentuals amb relació
a l'estudi anterior. Les empreses estrangeres complementen el
teixit industrial català tradicionalment caracteritzat pel
predomini d'empreses de petites i mitjanes dimensions.
El 72 % de las empresas extranjeras instaladas en el área de
Barcelona facturan más de 6,01 millones de euros anuales (1.000
millones de pesetas). Asimismo, el número de empresas que
facturan más de 30,05 millones de euros (5.000 millones de
pesetas) se ha incrementado en 10 puntos porcentuales respecto
al estudio anterior. Las empresas extranjeras complementan el
tejido industrial catalán tradicionalmente caracterizado por el
predominio de empresas de pequeño y mediano tamaño.
GRANDÀRIA DE LES EMPRESES PER FACTURACIÓ
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR FACTURACIÓN
EN MILIONS D’EUROS (MILIONS DE PESSETES)
EN MILLONES DE EUROS (MILLONES DE PESETAS)
28 %
Menys de 6,01 (1.000)
Menos de 6,01 (1.000)
38 %
34 %
Més de 30,05 (5.000)
Más de 30,05 (5.000)
Entre 6,01 i 30,05 (1.000 i 5.000)
Entre 6,01 y 30,05 (1.000 y 5.000)
24
››
››
"Més de dos terços de les empreses estrangeres
instal·lades a l’àrea de Barcelona facturen més de 6,01 milions
d'euros (1.000 milions de pessetes)."
"Más de dos tercios de las empresas extranjeras
instaladas en el área de Barcelona facturan más de 6,01
millones de euros (1.000 millones de pesetas)."
La major part de les empreses estrangeres ubicades al
nostre país es caracteritzen per tenir uns volums elevats de
facturació; si bé, com a conseqüència de la globalització,
l'obertura dels mercats i la incorporació de les noves
tecnologies al món empresarial, els últims anys s'ha
apreciat, juntament amb la consolidació de la facturació dels
grans grups empresarials, un augment de les inversions i de
la implantació de petites i mitjanes empreses (pimes),
moltes vinculades a la prestació de serveis.
La mayor parte de las empresas extranjeras ubicadas en
Cataluña se caracteriza por tener elevados volúmenes de
facturación, si bien en los últimos años, a consecuencia de
la globalización, la apertura de los mercados y la
incorporación de las nuevas tecnologías al mundo
empresarial se ha apreciado, conjuntamente con la
consolidación de la facturación de los grandes grupos
empresariales, un aumento de las inversiones y de la
implantación de pequeñas y medianas empresas (pymes),
muchas de ellas vinculadas a la prestación de servicios.
3.3. NOMBRE DE TREBALLADORS DE LES
EMPRESES ESTRANGERES INSTAL·LADES
A L'ÀREA DE BARCELONA
3.3. NÚMERO DE EMPLEADOS DE LAS
EMPRESAS EXTRANJERAS INSTALADAS
EN EL ÁREA DE BARCELONA
El 54 % de les empreses estrangeres ubicades a Barcelona
tenen més de 50 treballadors.
El 54 % de las empresas extranjeras ubicadas en Barcelona
tiene más de 50 empleados.
GRANDÀRIA DE LES EMPRESES PER NOMBRE DE
TREBALLADORS
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPLEADOS
46 %
29 %
Menys de 50
Menos de 50
Més de 250
Más de 250
25 %
Entre 50 i 250
Entre 50 y 250
En relació amb l'estudi anterior es consolida el pes de les
empreses amb més de 50 treballadors. Conjuntament amb
aquestes grans empreses estrangeres, s'està produint un
procés de creació de petites i mitjanes empreses
pertanyents al sector serveis i relacionades amb la nova
economia, la innovació i el desenvolupament de noves
tecnologies.
Respecto al estudio anterior, se consolida el peso de las
empresas con más de 50 trabajadores. Conjuntamente con
estas grandes empresas extranjeras, se está produciendo
un proceso de creación de pequeñas y medianas empresas
pertenecientes al sector servicios y relacionadas con la
nueva economía, la innovación y el desarrollo de nuevas
tecnologías.
››
›› "Más de la mitad de las empresas extranjeras instaladas
"Més de la meitat de les empreses instal·lades a l’àrea de
Barcelona té més de 50 treballadors."
en el área de Barcelona tiene más de 50 empleados."
25
3.4. ANTIGUITAT DE LA INVERSIÓ
ESTRANGERA A L'ÀREA DE BARCELONA
3.4. ANTIGÜEDAD DE LA INVERSIÓN
EXTRANJERA EN EL ÁREA DE BARCELONA
La incorporació a la Unió Europea ha suposat un impuls a
la inversió estrangera, que continua apostant per Barcelona
pel dinamisme dels seus mercats. Aquest és el cas de les
empreses joves o de nova creació (start up) relacionades
amb les noves tecnologies, els serveis avançats i la gestió
del coneixement. En definitiva, estan emergent nous
clústers tecnològics que conviuen amb els clústers més
madurs ja existents, reflex del dinamisme i el creixement
econòmic del nostre entorn.
La incorporación a la Unión Europea ha supuesto un
impulso a la inversión extranjera, que sigue apostando por
Barcelona por el dinamismo de sus mercados. Éste es el
caso de las empresas jóvenes o de nueva creación (start up)
relacionadas con las nuevas tecnologías, los servicios
avanzados y la gestión del conocimiento. En definitiva, están
emergiendo nuevos clústers tecnológicos que conviven con
los clústers más maduros ya existentes, reflejo del
dinamismo y crecimiento económico de nuestro entorno.
"Aproximadament el 40 % de les empreses estrangeres
s'han instal·lat a l'àrea de Barcelona els últims deu anys."
››
"Aproximadamente el 40 % de las empresas extranjeras se
han instalado en el área de Barcelona en los últimos diez años."
DISTRIBUCIÓ DE LES EMPRESES PER ANTIGUITAT
D’IMPLANTACIÓ
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR ANTIGÜEDAD DE
IMPLANTACIÓN
ANYS
››
AÑOS
50 %
43 %
40 %
30 %
26 %
20 %
21 %
10 %
10 %
0%
Més de 25
Más de 25
Entre 10 i 25
Entre 10 y 25
Dos terços de les empreses ubicades a l'àrea de Barcelona fa
més de deu anys que són entre nosaltres, la qual cosa mostra
que, un cop instal·lades al nostre entorn, molt poques
vegades emprenen processos de desinversió. Aquest elevat
grau de fidelització demostra que en la majoria dels casos les
expectatives dipositades per les empreses s'han vist satisfetes.
Entre 5 i 10
Entre 5 y 10
Menys de 5
Menos de 5
Dos tercios de las empresas ubicadas en el área de Barcelona
llevan entre nosotros más de diez años, lo que demuestra que, una
vez instaladas en nuestro entorno, en muy pocas ocasiones
emprenden procesos de desinversión. Este elevado grado de
fidelización demuestra que en la mayoría de casos las expectativas
depositadas por las empresas se han visto satisfechas.
"La resta d'empreses té més de deu anys d'antiguitat, fet
que mostra un alt grau de satisfacció i compromís amb les
seves inversions."
››
››
3.5. TIPUS D'IMPLANTACIÓ
DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA
A L'ÀREA DE BARCELONA
3.5. TIPO DE IMPLANTACIÓN DE LA
INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL ÁREA DE
BARCELONA
La nova implantació o greenfield és el sistema d'entrada més
utilitzat per les empreses estrangeres, seguit de la compra
d'empreses i de la participació en capital d'empreses locals.
La nueva implantación o greenfield es la forma de entrada más
utilizada por las empresas extranjeras, seguida de la compra de
empresas y de la participación en capital de empresas locales.
Altres mètodes com les joint ventures, les fusions o les
aliances amb altres empreses no són tan utilitzats a l'hora
d'establir-se a l'àrea de Barcelona, tal com podem observar
en el gràfic següent.
Otros métodos como las joint ventures, fusiones o alianzas
con otras empresas son menos utilizados para establecerse
en el área de Barcelona, tal como puede observarse en el
gráfico siguiente.
TIPOLOGIA DE LA INVERSIÓ REALITZADA
TIPOLOGÍA DE LA INVERSIÓN REALIZADA
PERCENTATGE D’EMPRESES
"El resto de empresas tiene más de diez años de
antigüedad, lo que muestra un elevado grado de satisfacción
y compromiso con sus inversiones."
PORCENTAJE DE EMPRESAS
70 %
60 %
61 %
50 %
40 %
30 %
19 %
20 %
11 %
10 %
4%
4%
1%
0%
Nova
implantació
Nueva
implantación
Compra
d’empresa
Compra
de la empresa
Participació
en el capital
Participación
en el capital
››
Joint
venture
Joint
venture
Altres
Otros
Fusió
Fusión
››
"El 61 % de la inversió estrangera correspon a nova
implantació (greenfield)."
"El 61 % de la inversión extranjera corresponde a nueva
implantación (greenfield)."
Aquest és el tipus d'inversió que genera més riquesa, té
més vocació de perdurar i, per tant, és menys especulatiu.
Éste es el tipo de inversión que genera mayor riqueza, tiene
más vocación de perdurar y, por consiguiente, es menos
especulativo.
3.6. PERCENTATGE DE CAPITAL ESTRANGER
A LES EMPRESES INSTAL·LADES A
L'ÀREA DE BARCELONA
3.6. PORCENTAJE DE CAPITAL EXTRANJERO
EN LAS EMPRESAS INSTALADAS EN EL
ÁREA DE BARCELONA
Pràcticament la totalitat de les empreses estrangeres
instal·lades a Barcelona estan participades en més del 75 %
del capital per la matriu estrangera, la qual cosa suposa per
part de la matriu estrangera una posició dominant dins de
l'accionariat.
Prácticamente la totalidad de las empresas extranjeras
instaladas en Barcelona están participadas en más del 75 %
del capital por la matriz extranjera, lo que supone por parte
de esta última una posición dominante dentro del
accionariado.
27
PORCENTAJE DE EMPRESAS MULTINACIONALES CON CAPITAL
EXTRANJERO
PERCENTATGE DE CAPITAL ESTRANGER EN LES EMPRESES
MULTINACIONALS
3%
4%
De l’1 al 50 % de capital estranger
Del 1 al 50 % de capital extranjero
Del 51 al 75 % de capital estranger
Del 51 al 75 % de capital extranjero
93 %
Més del 75 % de capital estranger
Más del 75 % de capital extranjero
›› "La gran majoria de les empreses estrangeres instal·lades
›› "La gran mayoría de las empresas extranjeras instaladas
a l'àrea de Barcelona estan participades en més del 75 % per
la matriu estrangera."
en el área de Barcelona están participadas en más del 75 %
por la matriz extranjera."
3.7. EVOLUCIÓ DE LES PRINCIPALS
MAGNITUDS ECONÒMIQUES ELS
DARRERS CINC ANYS (1996-2000)
3.7. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES
MAGNITUDES ECONÓMICAS EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS (1996-2000)
Cal destacar el creixement significatiu durant els darrers
cinc anys de les magnituds econòmiques il·lustrades en el
gràfic següent:
Hay que destacar el crecimiento significativo de las
magnitudes económicas ilustradas en el gráfico siguiente
durante los últimos cinco años:
MITJANA DE CREIXEMENT ACUMULAT
MEDIA DE CRECIMIENTO ACUMULADO
120 %
117 %
100 %
84 %
80 %
60 %
47 %
40 %
30 %
20 %
0%
Vendes
Ventas
Beneficis
Beneficios
Espai ocupat
Espacio ocupado
Plantilla
Plantilla
L'increment mitjà acumulat de l'espai ocupat per les
empreses estrangeres ha repercutit d'una manera molt
positiva en el mercat immobiliari (locals, oficines i espais
industrials). De la mateixa manera, l'increment mitjà acumulat
de la plantilla de les empreses estrangeres ha contribuït a la
generació de llocs de treball a l'àrea de Barcelona.
El incremento medio acumulado del espacio ocupado por las
empresas extranjeras ha repercutido de forma muy positiva
en el mercado inmobiliario (locales, oficinas y espacios
industriales). Del mismo modo, el incremento medio de la
plantilla de las empresas extranjeras ha contribuido a la
generación de puestos de trabajo en el área de Barcelona.
››
›› "La positiva evolución de las empresas extranjeras en los
"La positiva evolució de les empreses estrangeres els
darrers cinc anys ha repercutit directament en el
desenvolupament econòmic de l'àrea de Barcelona."
últimos cinco años ha repercutido directamente en el
desarrollo económico del área de Barcelona."
28
3.8. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
DE LES VENDES DE LES EMPRESES
ESTRANGERES
3.8. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS
La ubicació de Barcelona permet a les empreses accedir
fàcilment al mercat europeu, al qual dirigeixen la major part
de les seves vendes. En aquest context, Espanya representa el
55 % de les vendes, el 18 % de les quals corresponen a
Catalunya, un mercat important en si mateix amb una capacitat
de consum d'aproximadament sis milions d'habitants.
La ubicación de Barcelona permite a las empresas acceder
fácilmente al mercado europeo, al que dirigen la mayor
parte de sus ventas. En este contexto, España con un 55 %
de las ventas, de las que el 18 % corresponde a Cataluña, es
un mercado importante en sí mismo con una capacidad de
consumo de aproximadamente seis millones de habitantes.
››
››
D'altra banda, Espanya continua sent el cinquè mercat de
la Unió Europea quant a producte interior brut, i és la
desena economia mundial. Catalunya, concretament, té un
poder de compra per habitant superior al de la mitjana
europea.
Por otra parte, España sigue siendo el quinto mercado de la
Unión Europea en cuanto a producto interior bruto y
constituye la décima economía mundial; Cataluña, por su
parte, tiene un poder de compra por habitante superior a la
media europea.
3.9. RESPONSABILITAT SOBRE ALTRES
EMPRESES PER PART DE LA INVERSIÓ
ESTRANGERA
3.9. RESPONSABILIDAD SOBRE OTRAS
EMPRESAS POR PARTE DE LA
INVERSIÓN EXTRANJERA
El 35 % de les empreses estrangeres ubicades a Barcelona
és responsable d'altres empreses, cosa que demostra la
concentració de les funcions de direcció en aquesta àrea.
El 35 % de las empresas extranjeras ubicadas en Barcelona
es responsable de otras empresas, lo que demuestra la
concentración de las funciones de dirección en esta área.
Els darrers anys s'ha produït un increment en el nombre
d'empreses amb responsabilitat sobre activitats i/o centres
productius ubicats en altres països europeus. Cal destacar,
així mateix, el paper de Catalunya com a plataforma
d'expansió de les multinacionals cap a Amèrica Llatina.
En los últimos años se ha producido un incremento en el
número de empresas con responsabilidad sobre
actividades y/o centros productivos ubicados en otros
países europeos. Destaca asimismo el papel de Cataluña
como plataforma de expansión de las multinacionales
hacia América Latina.
"Europa és el principal mercat de les empreses
estrangeres establertes a l'àrea de Barcelona."
"Europa es el principal mercado de las empresas
extranjeras establecidas en el área de Barcelona."
››
"El 35 % de les empreses estrangeres instal·lades a l'àrea
de Barcelona és responsable de funcions o activitats d'altres
empreses ubicades fora del seu entorn."
›› "El 35 % de las empresas extranjeras instaladas en el área
RESPONSABILITAT SOBRE ALTRES ÀREES
RESPONSABILIDAD SOBRE OTRAS ÁREAS
70 %
PERCENTATGE D’EMPRESES
de Barcelona es responsable de funciones o actividades de
otras empresas ubicadas fuera de su entorno."
PORCENTAJE DE EMPRESAS
64 %
60 %
52 %
50 %
40 %
30 %
22 %
20 %
12 %
10 %
4%
0%
Resta d’Espanya
Resto de España
Resta països UE
Resto países UE
Llatinoamèrica
Latinoamérica
29
Altres països europeus (no UE)
Otros países europeos (no UE)
Àfrica
África
›› "La resta d'Espanya i els altres països de la Unió Europea són
››
les localitzacions de la majoria de les empreses dependents de
les empreses estrangeres ubicades a l'àrea de Barcelona."
"El resto de España y los demás países de la Unión Europea
son las localizaciones de la mayoría de empresas dependientes
de empresas extranjeras ubicadas en el área de Barcelona."
3.10 ACTIVITATS DUTES A TERME
PER LA INVERSIÓ ESTRANGERA
3.10. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
INVERSIÓN EXTRANJERA
La gran majoria de les empreses estrangeres ubicades a l'àrea de
Barcelona duen a terme funcions de màrqueting i vendes. Altres
funcions, com ara l'administració i les finances, els serveis d'atenció
al client i la logística i l'emmagatzematge són desenvolupades per
més de la meitat de les empreses enquestades.
La gran mayoría de empresas extranjeras ubicadas en el área de
Barcelona realiza funciones de marketing y ventas. Otras
funciones, como administración y finanzas, servicios de
atención al cliente y logística y almacenamiento, son
desarrolladas por más de la mitad de las empresas encuestadas.
Destaquem, respecte a l'estudi anterior, un augment de les
empreses que duen a terme les funcions amb més valor
afegit com ara les de recerca i desenvolupament.
Destaca, respecto al anterior estudio, el aumento de las
empresas que realizan funciones con mayor valor añadido,
como las de investigación y desarrollo.
FUNCIONES LLEVADAS A CABO POR LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS
FUNCIONS DUTES A TERME PER LES EMPRESES
ESTRANGERES
80 %
73 %
70 %
61 %
60 %
57 %
50 %
50 %
41 %
40 %
35 %
30 %
26 %
20 %
12 %
10 %
0%
Màrqueting i
comercial
Marketing y
comercial
Administració
i finances
Administración
y finanzas
Serveis
d’atenció
al client
Servicios
de atención
al cliente
Logística
distribució i
emmagatzematge
Logística
distribución
y almacenaje
A més de la clàssica manufactura, que era la principal
activitat que desenvolupaven les empreses estrangeres, cal
destacar el posicionament de Barcelona com un entorn
competitiu i atractiu per a les funcions de més valor afegit,
com poden ser les activitats relacionades amb el
desenvolupament del producte, el disseny, la gestió de la
marca i la R+D.
Serveis
infomàtics
Servicios
informáticos
Fabricació
Fabricación
R+D i disseny
I+D y diseño
Altres
Otros
Además de la clásica manufactura, que era la principal
actividad que desarrollaban las empresas extranjeras, hay
que destacar el posicionamiento de Barcelona como un
entorno competitivo y atractivo para las funciones de
mayor valor añadido, como pueden ser las actividades
relacionadas con el desarrollo del producto, el diseño, la
gestión de marca y la I+D.
››
››
"Més del 25 % de les empreses estrangeres ubicades a
l'àrea de Barcelona desenvolupen funcions d'alt valor afegit,
com la R+D."
"Más del 25 % de las empresas extranjeras ubicadas en el
área de Barcelona desarrolla funciones de alto valor añadido,
como I+D."
30
31
›› 4
PRINCIPALS FACTORS D'ELECCIÓ DE L'ÀREA DE BARCELONA
COM A DESTINACIÓ DE LA INVERSIÓ I GRAU DE SATISFACCIÓ
DE LA INVERSIÓ AMB RELACIÓ A AQUESTS FACTORS
PRINCIPALES FACTORES DE ELECCIÓN DEL ÁREA DE BARCELONA
COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA RESPECTO A DICHOS FACTORES
Les diferents categories temàtiques suggerides a les
empreses estrangeres per avaluar a priori els criteris de
selecció, a l'hora de decantar-se per l'àrea de Barcelona, i el
grau de satisfacció a posteriori són els següents:
Las diferentes categorías temáticas sugeridas a las
empresas extranjeras para evaluar a priori los criterios de
selección al decantarse por el área de Barcelona, y el grado
de satisfacción a posteriori son los siguientes:
› Entorn i mercat
› Situació economico - financera
› Situació sociopolítica
› Recursos humans
› Qualitat de vida
› Infrastructures i equipaments
› Factors de localització
› Entorno y mercado
› Situación economico - financiera
› Situación sociopolítica
› Recursos humanos
› Calidad de vida
› Infraestructuras y equipamientos
› Factores de localización
En un primer apartat es presenten de manera agregada els
resultats obtinguts en relació amb els criteris de selecció i
el grau de satisfacció i a continuació, es mostra el resultat
individualitzat per a cada categoria temàtica.
En un primer apartado se presentan de forma agregada los
resultados obtenidos respecto a los criterios de selección y
grado de satisfacción para mostrar a continuación el
resultado individualizado para cada categoría temática.
32
4.1. CRITERIS DE SELECCIÓ I GRAU DE
SATISFACCIÓ DE LA INVERSIÓ
ESTRANGERA A L'ÀREA
DE BARCELONA
(resultats agregats)
4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y GRADO
DE SATISFACCIÓN DE LA INVERSIÓN
EXTRANJERA EN EL ÁREA
DE BARCELONA
(resultados agregados)
Els principals motius que van portar les empreses
estrangeres enquestades a escollir Barcelona com a ubicació
a l'exterior van ser, per ordre d'importància, els següents:
Los principales motivos que llevaron a las empresas
extranjeras encuestadas a elegir Barcelona como ubicación en
el exterior fueron, por orden de importancia, los siguientes:
› La bona situació geogràfica
› L'existència d'una infraestructura de qualitat amb accés a
les principals xarxes viàries
› La bona consideració d'aspectes relacionats amb els
› Buena situación geográfica
› Existencia de una infraestructura de calidad con acceso a
las principales redes viarias
› Buena consideración de aspectos relacionados con los
recursos humans (productivitat i qualitat de la mà d'obra),
així com l'estil de vida
recursos humanos (productividad y calidad de la mano de
obra), así como el estilo de vida
ELS DEU CRITERIS PRINCIPALS DE SELECCIÓ
90 %
80 %
LOS DIEZ CRITERIOS PRINCIPALES DE SELECCIÓN
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
81 %
79 %
78 %
77 %
76 %
74%
74 %
73 %
73 %
73 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Situació
geogràfica
Barcelona
Situación
geográfica
Barcelona
Accés a
principals
xarxes
viàries
Acceso a
principales
redes
viarias
Productivitat/
eficiència
Productividad/
eficiencia
Qualitat
de vida
Calidad
de vida
Qualitat
de la mà
d’obra
Calidad
de la mano
de obra
Cal destacar la valoració de la qualitat de vida com un dels
motius que més s'han incrementat respecte a l'estudi
anterior.
Clima
laboral
Clima
laboral
Coneixement
d’idiomes
Conocimiento
de idiomas
Estabilitat
laboral
Estabilidad
laboral
Facilitat de
comunicació
aèria
Facilidad de
comunicación
aérea
Preparació
tècnica
Preparación
técnica
Hay que destacar la calidad de vida como uno de los
motivos que más han incrementado en valoración respecto
al estudio anterior.
››
››
"La situació geogràfica, l'accessibilitat de la ciutat i la
productivitat/eficiència dels nostres recursos humans han
estat els tres criteris de selecció més repetits per les
empreses."
"La situación geográfica, la accesibilidad de la ciudad y la
productividad/eficiencia de nuestros recursos humanos han
sido los criterios de selección más repetidos por las
empresas."
La valoració a posteriori indica un altíssim grau de
satisfacció entre les empreses enquestades en relació amb
la decisió d’instal·lar-se a l'àrea de Barcelona.
La valoración a posteriori indica un altísimo grado de
satisfacción entre las empresas encuestadas respecto a su
decisión de instalarse en el área de Barcelona.
››
››
"El 94 % de les empreses estrangeres implantades a l'àrea
de Barcelona es mostra satisfeta o molt satisfeta amb la seva
decisió."
"El 94 % de las empresas extranjeras implantadas en el
área de Barcelona se muestran satisfechas con su decisión."
33
NIVELL DE SATISFACCIÓ DE LES EMPRESES
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS EMPRESAS
6%
Insatisfetes
Insatisfechas
12 %
Molt satisfetes
Muy satisfechas
82 %
Satisfetes
Satisfechas
Entre els arguments que expliquen aquest índex de
satisfacció destaquen la situació geogràfica de Barcelona,
la qualitat de vida i la imatge de la ciutat.
Entre los argumentos que explican este índice de
satisfacción destacan la situación geográfica de Barcelona,
la calidad de vida y la imagen de la ciudad.
És perceptible un augment (del 85 % al 94 %) de les
empreses que es consideren satisfetes o molt satisfetes
respecte a l'edició anterior d'aquest estudi. Els factors com
ara la facilitat d'integració, la bona acollida a les persones
estrangeres i l'augment de la rendibilitat de les empreses
instal·lades han contribuït a aquest augment de la
satisfacció.
Se percibe un aumento (del 85 % al 94 %) de las empresas
que se consideran satisfechas o muy satisfechas respecto a
la anterior edición de este estudio. Factores como la
facilidad de integración, la buena acogida a las personas
extranjeras y el aumento de la rentabilidad de las empresas
instaladas han contribuido a este aumento de la satisfacción.
El nombre d'empreses insatisfetes se situa en el 6 %, amb
una reducció de 9 punts percentuals respecte a l'edició
anterior d'aquest estudi. El principal argument és la manca
d'ajudes públiques a la inversió i a l'activitat empresarial.
Asimismo, el número de empresas insatisfechas se sitúa en
el 6 %, con una reducción de 9 puntos porcentuales respecto
a la edición anterior de este estudio. Sus principales
argumentos son la falta de ayudas públicas a la inversión y
a la actividad empresarial.
ELS DEU MOTIUS PRINCIPALS DE SATISFACCIÓ
LOS DIEZ MOTIVOS PRINCIPALES DE SATISFACCIÓN
100 %
90 %
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
87 %
86 %
80 %
80 %
74 %
70 %
65 %
65 %
64 %
63 %
63 %
60 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Situació
geogràfica
Barcelona
Situación
geográfica
Barcelona
Qualitat
de vida
Calidad
de vida
Imatge de
Barcelona
Imagen de
Barcelona
Ofertes de
lleure i
entreteniment
Oferta de
ocio y
entretenimiento
Bona acollida
i facilitat
d’integració
Buena
acogida y
facilidad de
integración
34
Cobertura
mèdica i
sanitària
Cobertura
médica y
sanitaria
Estabilitat
política
Estabilidad
política
Caràcter
treballador
Carácter
trabajador
Clima
laboral
Clima
laboral
Preparació
universitària
Preparación
universitaria
LOS DIEZ MOTIVOS PRINCIPALES DE INSATISFACCIÓN
ELS DEU MOTIUS PRINCIPALS D’INSATISFACCIÓ
25 %
20 %
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
20 %
17 %
15 %
13 %
13 %
13 %
12 %
11 %
11 %
10 %
10 %
9%
5%
0%
Pol. públ. de
suport a la
inv. i a
l’empresa
Pol. públ. de
apoyo a la
inv. y a la
empresa
Oportunitats
d’aliances a
Barcelona
Oportunidades de
alianzas en
Barcelona
Implantació
prèvia a
Barcelona
Implantación
previa en
Barcelona
Col·laboració
universitat/
empresa
Colaboración
universidad/
empresa
Disponibilitat de
terrenys
Disponibilidad de
terrenos
Facilitat de
comunicació
ferroviària
Facilidad
de comunicación
ferroviaria
Disponibilitat
de naus
Disponibilidad de
naves
Disponibilitat
accesibilitat
habitatges
Disponibilidad y
accesibilidad de
viviendas
Entorn
fiscal
Entorno
fiscal
Relació
amb els agents
immobiliaris
Relación
con los
agentes
inmobiliarios
4.2. CRITERIS DE SELECCIÓ I GRAU DE
SATISFACCIÓ DE LES EMPRESES
ESTRANGERES A L'ÀREA
DE BARCELONA
(resultats per categories temàtiques)
4.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y GRADO DE
SATISFACCIÓN DE LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS EN EL ÁREA
DE BARCELONA
(resultados por categorías temáticas)
• ENTORN I MERCAT
• ENTORNO Y MERCADO
Per a un significatiu 81 % de les empreses, la situació
geogràfica de Barcelona va ser un criteri important que es va
tenir en compte a l'hora d'instal·lar-s'hi. Un major nombre
d'empreses estan satisfetes avui amb aquest aspecte.
Para un significativo 81 % de las empresas, la situación
geográfica de Barcelona fue un criterio importante para
instalarse en la ciudad. Un mayor número de empresas está
satisfecho actualmente con este aspecto.
La imatge de Barcelona, la proximitat de clients i mercats
potencials i les infraestructures de telecomunicacions
també són aspectes molt considerats per dues terceres
parts de les empreses. A posteriori, les empreses
reconeixen que s'han complert les expectatives respecte a
aquests altres aspectes.
La imagen de Barcelona, la proximidad de clientes y
mercados potenciales, así como las infraestructuras de
telecomunicaciones son también aspectos muy
considerados por dos terceras partes de las empresas. A
posteriori, las empresas reconocen que se han cumplido las
expectativas respecto a estos otros aspectos.
››
››
"L'àrea de Barcelona és considerada com un entorn
geoestratègic òptim a l'hora d'invertir i el factor amb el qual
les empreses estan més satisfetes."
"El área de Barcelona se considera un entorno estratégico
óptimo en el momento de invertir, y es éste el aspecto con el
que las empresas se muestran más satisfechas."
Els aspectes amb què hi ha menys satisfacció són les
infraestructures de telecomunicacions i la concentració
d'empreses relacionades amb la pròpia activitat, si bé
aquest darrer factor va ser el que menys es va considerar a
l'hora d'instal·lar-se a l'àrea de Barcelona.
Los aspectos en los que existe un menor grado de
satisfacción son las infraestructuras de telecomunicaciones
y la concentración de empresas relacionadas con su
actividad, si bien este factor fue el que menos se tuvo en
cuenta para instalarse en el área de Barcelona.
35
IMPORTÀNCIA I GRAU DE SATISFACCIÓ ENTORN I MERCAT
IMPORTANCIA Y GRADO DE SATISFACCIÓN ENTORNO Y
MERCADO
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
100 %
90 %
80 %
Importància
entorn i mercat
Importancia
entorno y mercado
87 %
81 %
80 %
70 %
66 %
65 %
60 %
Satisfetes
Satisfechas
64 %
57 %
59 % 58 %
57 %
53 %
50 %
46 %
Insatisfetes
Insatisfechas
45 %
41 %
40 %
30 %
20 %
10 %
5%
4%
5%
4%
4%
1%
0%
Situació
geogràfica
de BCN
Situación
geográfica
de BCN
Imatge de
Barcelona
Imagen de
Barcelona
Prox. clients i
mercats
potencials
Prox. clientes
y mercados
potenciales
Infraestructures de
telecomunicacions
Infraestructuras de
telecomunicaciones
Disp. i qualitat
dels subministradors
Disp. y calidad
de los proveedores
Grandària
significativa
del mercat local
Tamaño
significativo
del mercado local
Concentració
d’empreses
relacionades
Concentración
de empresas
relacionadas
• SITUACIÓ ECONOMICO - FINANCERA
• SITUACIÓN ECONOMICO - FINANCIERA
El terme “situació economico - financera” designa una sèrie
d'elements que inclouen aspectes com, per exemple, el
dinamisme de l'economia local o avantatges i oportunitats
propis del sector de referència.
El término “situación economico - financiera” designa una
serie de elementos que incluyen aspectos como, por
ejemplo, el dinamismo de la economía local o las ventajas
y oportunidades del sector de referencia.
Si bé es tracta d'un criteri considerat no gaire important a
l'hora de decidir la inversió per a la majoria de les empreses
estrangeres, aspectes com ara els costos estructurals, els
costos de producció i el dinamisme de l'economia local van
ser elements tinguts en compte per més de la meitat de les
empreses.
Aunque se trata de un criterio considerado de poca importancia
en la toma de decisión de la inversión para la mayoría de
empresas extranjeras, aspectos como los costes estructurales,
los costes de producción y el dinamismo de la economía local
fueron tenidos en cuenta por más de la mitad de las empresas.
IMPORTÀNCIA I GRAU DE SATISFACCIÓ SITUACIÓ
ECONOMICO - FINANCERA
IMPORTANCIA Y GRADO DE SATISFACCIÓN SITUACIÓN
ECONOMICO - FINANCIERA
70 %
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
60 %
57 %
56 %
49 %
50 %
40 %
Importància
situació
economico - financera
Importancia
situación
economico - financiera
67%
47 %
46 %
41 %
44 %
Satisfetes
Satisfechas
38 %
32 %
29 % 30 %
30 %
Insatisfetes
Insatisfechas
20 %
17 %
13 %
8%
10 %
2%
8%
2%
0%
Despesa
estructurals
Costes
estructurales
Despesa
de producció
Costes
de producción
Dinamisme de
l’economia local
Dinamismo de la
economía local
Importància
avantatges propis
del seu sector
Importancia
ventajas propias
de su sector
36
Implantació prèvia
a Barcelona
Implantación previa
en Barcelona
Oportunitats
d’aliances a Barcelona
Oportunidades de
alianzas en Barcelona
"Les empreses mostren una especial satisfacció amb
l'evolució positiva i el dinamisme de l'economia local."
››
››
• SITUACIÓ POLÍTICA
• SITUACIÓN POLÍTICA
L'estabilitat política i laboral és un aspecte considerat
important per gairebé tres quartes parts de les empreses per
escollir l'àrea de Barcelona, i amb el qual aquestes empreses
es mostren més satisfetes, tal com passava en l'estudi anterior.
La estabilidad política y laboral es un aspecto considerado
importante por casi tres cuartas partes de las empresas para
elegir el área de Barcelona, y con el que éstas se muestran
más satisfechas, al igual que en el estudio anterior.
No obstant això, les empreses estrangeres reclamen més
polítiques de suport a la inversió i a l'activitat empresarial i
una millora dels avantatges fiscals.
No obstante, las empresas extranjeras reclaman más
políticas de apoyo a la inversión y a la actividad
empresarial y una mejora de las ventajas fiscales.
"Las empresas muestran especial satisfacción con la
positiva evolución y dinamismo de la economía local."
"Les empreses estrangeres continuen considerant
l'estabilitat laboral i política com el factor més important en
la decisió d'inversió i, a posteriori, és el més valorat."
››
"Las empresas extranjeras siguen considerando la
estabilidad laboral y política como el factor más importante
en la decisión de inversión, y es, a posteriori, el más
valorado."
››
IMPORTÀNCIA I GRAU DE SATISFACCIÓ DE LA SITUACIÓ
POLÍTICA
IMPORTANCIA Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
SITUACIÓN POLÍTICA
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
80 %
Importància de la
situació política
Importancia de la
situación política
73 %
70 %
70 %
64 %
61 %
60 %
55 %
55 %
54 %
51 %
50 %
Satisfetes
Satisfechas
49 %
43 %
39 %
40 %
Insatisfetes
Insatisfechas
30 %
30 %
21 %
20 %
21 % 20 %
10 %
10 %
8%
8%
5%
2%
1%
Estabilitat laboral
Estabilidad laboral
Estabilitat política
Estabilidad política
0%
Política i
legislació laboral
Política y
legislación laboral
Entorn fiscal
Entorno fiscal
Actitud de
l’Ajuntament
corresponent
Actitud del
Ayuntamiento
correspondiente
Actitud de la
Generalitat
Actitud de la
Generalitat
Pol. públ. de
suport a la inv.
i a l’empresa
Pol. públ. de
apoyo a la inv. y
a la empresa
• RECURSOS HUMANS
• RECURSOS HUMANOS
Els diversos aspectes que fan referència als recursos
humans són dels més considerats per les empreses per
invertir a Barcelona. La productivitat i l'eficiència, la qualitat
de la mà d'obra, així com el clima laboral i el coneixement
d'idiomes, són factors molt tinguts en compte.
Los diferentes aspectos referentes a los recursos humanos
se encuentran entre los más considerados por las empresas
para invertir en Barcelona. La productividad y eficiencia, la
calidad de la mano de obra, así como el clima laboral y el
conocimiento de idiomas son factores tenidos muy en
cuenta.
Destaquen com a aspectes més valorats el caràcter dels
treballadors, el clima laboral i la preparació universitària i
tècnica. En contrapartida, les empreses desitjarien més
col·laboració universitat-empresa, una millora en el grau de
flexibilitat laboral i un coneixement més gran d'idiomes.
Destacan como aspectos más valorados el carácter de los
trabajadores, el clima laboral y la preparación universitaria
y técnica. En contrapartida, las empresas desearían una
mayor colaboración universidad-empresa, una mejora en el
grado de flexibilidad laboral y un mayor conocimiento de
idiomas.
37
››
"Els recursos humans inclouen una sèrie de factors
considerats entre els més importants per invertir a l'àrea de
Barcelona. Les empreses estrangeres valoren positivament la
majoria d'aquests factors, sobretot el caràcter treballador, el
clima laboral i la preparació tècnica i universitària."
"Los recursos humanos incluyen una serie de factores
considerados entre los más importantes para invertir en el
área de Barcelona. Las empresas extranjeras valoran
positivamente la mayoría de estos factores, sobre todo el
carácter trabajador, el clima laboral y la preparación técnica
y universitaria."
››
IMPORTÀNCIA I GRAU DE SATISFACCIÓ DELS RECURSOS
HUMANS
IMPORTANCIA Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
90 %
80 %
Importància dels
recursos humans
Importancia de los
recursos humanos
78 %
76 %
74 %
74 %
73 %
72 %
70 %
63 %
60 %
71 %
71 %
71 %
69 %
63 %
60 %
Satisfetes
Satisfechas
60 %
57 %
54 %
50 %
44 %
43 %
40 %
Insatisfetes
Insatisfechas
40 %
36 %
32 %
30 %
26 %
20 %
13 %
10 %
8%
5%
0%
1%
Productivitat/
eficiència
Productividad/
eficiencia
2%
Qualitat de
la mà d’obra
Calidad de
la mano
de obra
Clima
laboral
Clima
laboral
5%
4%
1%
1%
Coneixement
d’idiomes
Conocimiento
de idiomas
Preparació
tècnica
Preparación
técnica
Caràcter
treballador
Carácter
trabajador
3%
2%
Preparació
universitària
Preparación
universitaria
Disponibilitat
Disponibilidad
Flexibilitat
laboral
Flexibilidad
laboral
Cost de la
mà d’obra
Coste de la
mano de
obra
Col·laboració
universitatempresa
Colaboración
universidadempresa
• ESTIL DE VIDA
• ESTILO DE VIDA
La qualitat de vida, la bona acollida per part de la població
local i la facilitat d'integració, així com una cobertura
mèdica i sanitària de primer nivell, van influir en les
empreses a l'hora de decidir de venir a l'àrea de Barcelona.
La calidad de vida, la buena acogida por parte de la
población local y la facilidad de integración, así como una
cobertura médica y sanitaria de primer nivel, influyeron en
las empresas en su decisión de venir al área de Barcelona.
Els aspectes relacionats amb l'estil de vida són els que
produeixen més motius de satisfacció entre les empreses.
L'excel·lent qualitat de vida, l'àmplia i variada oferta lúdica
i la bona acollida per part dels barcelonins són factors
valorats positivament pels empresaris estrangers.
Los aspectos relacionados con el estilo de vida son los que
producen mayores motivos de satisfacción entre las empresas.
La excelente calidad de vida, la amplia y variada oferta lúdica
y la buena acogida por parte de los barceloneses son factores
valorados positivamente por los empresarios extranjeros.
L'11 % d'empreses considera que s'hauria de facilitar més
l'accés a l'habitatge i, en menor grau, que s'hauria de
millorar la seguretat ciutadana a Barcelona.
El 11 % de las empresas considera que habría que facilitar
más el acceso a la vivienda y, en menor grado, que debería
mejorarse la seguridad ciudadana de Barcelona.
››
››
"La qualitat de vida existent a l'àrea de Barcelona és un
dels aspectes cada cop més valorat per part de les empreses
estrangeres."
"La calidad de vida existente en el área de Barcelona es
uno de los aspectos cada vez más valorado por parte de las
empresas extranjeras."
IMPORTÀNCIA I GRAU DE SATISFACCIÓ DE L’ESTIL DE
VIDA
90 %
80 %
IMPORTANCIA Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ESTILO
DE VIDA
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
Importància de
l’estil de vida
Importancia del
estilo de vida
86 %
77 %
74 %
70 %
70 %
70 %
65 %
65 %
65 %
65 %
60 %
59 %
57 %
Satisfetes
Satisfechas
57 % 55 %
50 %
50 %
45 %
44 %
40 %
38 %
Insatisfetes
Insatisfechas
32 %
30 %
20 %
10 %
11 %
8%
2%
0%
Qualitat
de vida
Calidad
de vida
3%
Bona acollida
i facilitat
d’integració
Buena acogida
y facilidad de
integración
3%
Cobertura
mèdica i
sanitària
Cobertura
médica y
sanitaria
3%
Seguretat
ciutadana
Seguridad
ciudadana
Disponibilitat i
accesibilitat
d´habitatges
Disponibilidad
accesibilidad
de viviendas
Oferta de
col·legis
internacionals
Oferta de
colegios
internacionales
2%
Ofertes
de lleure i
entreteniment
Ofertas de
ocio y
entretenimiento
2%
Oferta
d’universitats
i escoles de
negocis
Oferta de
universidades
y escuelas de
negocios
2%
Presència de
col·lectius
estrangers
Presencia de
colectivos
extranjeros
Els darrers anys, la importància de la qualitat de vida pesa
cada vegada més en les decisions de les empreses, que
vetllen perquè els seus treballadors gaudeixin d'un entorn
agradable i satisfactori. Per atreure el personal més
preparat i qualificat no n'hi ha prou amb al·licients
econòmics. Avui dia, els professionals reclamen sentir-se
ben integrats en la ciutat on treballen. És per això que els
elements referents a la qualitat de vida són considerats
cada dia més rellevants.
En los últimos años la importancia de la calidad de vida
pesa cada vez más en las decisiones de las empresas, que
cuidan de que sus empleados disfruten de un entorno
agradable y satisfactorio. Para atraer a la gente más
preparada y cualificada no basta con los alicientes
económicos. Hoy en día los profesionales reclaman
sentirse bien integrados en la ciudad donde trabajan, por lo
que los elementos referentes a calidad de vida cada día se
consideran más relevantes.
Cal destacar, en aquest sentit, que l'estudi "European Cities
Monitor", realitzat anualment per la consultora Healey &
Baker entre 500 alts executius europeus, situa Barcelona
com la primera ciutat europea en termes de qualitat de
vida, posició que manté en les darreres sis edicions.
Hay que destacar, en este sentido, que el estudio European
Cities Monitor, realizado anualmente por la consultora Healey
& Baker entre 500 altos ejecutivos europeos, sitúa Barcelona
como la primera ciudad europea en términos de calidad de
vida, posición que mantiene en las seis últimas ediciones.
39
• INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS
• INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
Dins d'aquest grup hi ha dos criteris considerats de gran
importància per les empreses que decideixen instal·lar-se a
l'àrea de Barcelona: l'accés a les principals xarxes viàries i
la facilitat de comunicació aèria. Las facilitats en
infraestructures de telecomunicacions, la disponibilitat
hotelera i l'accés als principals ports són aspectes que cal
tenir en compte a l'hora de decantar-se per Barcelona.
Dos criterios dentro de este grupo son considerados de gran
importancia por las empresas que deciden instalarse en el
área de Barcelona: el acceso a las principales redes viarias y
la facilidad de comunicación aérea. Las facilidades en cuanto
a infraestructuras de telecomunicaciones, la disponibilidad
hotelera y el acceso a los principales puertos son aspectos
que hay que tener en cuenta al decidirse por Barcelona.
Una vegada establertes, les empreses es mostren més
satisfetes amb l'accés als principals ports i a les principals
xarxes viàries, així com amb la facilitat de comunicació
aèria.
Una vez establecidas, las empresas se muestran más
satisfechas con el acceso a los principales puertos y
principales redes viarias, así como con la facilidad de
comunicación aérea.
D'altra banda, les empreses no mostren tanta satisfacció
amb aspectes com ara les comunicacions ferroviàries, la
disponibilitat hotelera i el sistema de transport públic.
Por otra parte, las empresas muestran un menor grado de
satisfacción en aspectos como las comunicaciones ferroviarias,
la disponibilidad hotelera y el sistema de transporte público.
›› "L'accessibilitat a les xarxes viàries, les comunicacions
›› "La accesibilidad a las redes viarias, las comunicaciones
aèries i les infraestructures de telecomunicacions van ser
factors decisius per a més de dos terços de les empreses
estrangeres a l'hora d'establir-se a l'àrea de Barcelona."
aéreas y las infraestructuras de telecomunicaciones fueron
factores decisivos para más de dos tercios de las empresas
extranjeras al decidir establecerse en el área de Barcelona."
IMPORTÀNCIA I GRAU DE SATISFACCIÓ DE LES
INFRAESTRUCTURES I DELS EQUIPAMENTS
IMPORTANCIA Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
80 %
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
Importància de
les infraestructures
i dels equipaments
Importancia de las
infraestructuras
y equipamiento
79 %
73 %
70 %
70 %
62 %
60 %
58 %
55 %
57 %
55 %
51 %
50 %
Satisfetes
Satisfechas
49 %
44 %
43 %
41 %
40 %
38 %
38 %
35 %
Insatisfetes
Insatisfechas
32 %
31 %
30 %
20 %
12 %
10 %
8%
5%
8%
6%
4%
2%
5%
7%
0%
Accés a
principals
xarxes viàries
Acceso a las
principales redes
viarias
Facilitat de
comunicació
aèria
Facilidad de
comunicación
aérea
Facilitats en
infr. de
telecomunic.
Facilidades
en infr. de
telecomunic.
Disponibilitat
hotelera
Disponibilidad
hotelera
Accés als
principals ports
Acceso a los
principales
puertos
Sistema
transport
públic
Sistema
transporte
público
Facilitat de
comunicació
ferroviària
Facilidad de
comunicación
ferroviaria
Disponibilitat
de centres de
negocis
Disponibilidad
de centros de
negocios
Disponibilitat
de centres
de R+D
Disponibilidad
de centros
de I+D
• FACTORS DE LOCALITZACIÓ
• FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Els factors de localització fan referència tant a la disponibilitat
d'espais com a la qualitat i el cost d'aquests espais.
Los factores de localización hacen referencia tanto a la
disponibilidad de espacios como a la calidad y coste de los
mismos.
En aquest sentit, els costos de les infraestructures, la relació
qualitat-preu del sòl a l'àrea de Barcelona i la qualitat dels
polígons són considerats com molt importants per al 60 %
de les empreses estrangeres.
En este sentido, los costes de las infraestructuras, la
relación calidad-precio del suelo en el área de Barcelona y
la calidad de los polígonos son considerados muy
importantes por el 60 % de las empresas extranjeras.
40
Aquestes empreses també consideren que hi ha una certa
manca de disponibilitat de terrenys i de naus industrials i
que la relació qualitat-preu del sòl a l'àrea de Barcelona és
millorable.
Éstas también consideran que existe cierta falta de
disponibilidad de terrenos y naves industriales y que la
relación calidad-precio del suelo en el área de Barcelona es
mejorable.
"Més del 60 % de les empreses enquestades consideren
que els costos de les infraestructures i la relació qualitatpreu del sòl a l'àrea de Barcelona han estat tinguts en compte
en la seva decisió d'implantació."
››
›› "Más del 60 % de las empresas encuestadas considera que
IMPORTÀNCIA I GRAU DE SATISFACCIÓ DELS FACTORS
DE LOCALITZACIÓ
IMPORTANCIA Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
los costes de las infraestructuras y la relación calidad-precio
del suelo en el área de Barcelona se han tenido en cuenta en
su decisión de implantación."
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
70 %
Importància dels
factors de
localització
Importancia de los
factores de
localización
65 %
63 %
60 %
59 %
57 %
54 %
50 %
50 %
Satisfetes
Satisfechas
41 %
40 %
35 %
30 %
23 %
22 %
20 %
Insatisfetes
Insatisfechas
28 %
29 %
22 %
18 %
13 %
10 %
8%
11 %
9%
9%
7%
4%
0%
Costos
d’infraestructura
Costes de
infraestructura
Relació
qualitat-preu
Relación
calidad/precio
Qualitat de
polígons
Calidad
de polígonos
Disponibilitat
d’oficines
Disponibilidad
de oficinas
Disponibilitat
de terrenys
Disponibilidad
de terrenos
Disponibilitat
de naus
Disponibilidad
de naves
Relació amb
els agents
immobiliaris
Relación con
los agentes
inmobiliarios
4.3. PRINCIPALS CIUTATS COMPETIDORES
4.3. PRINCIPALES CIUDADES COMPETIDORAS
El 41 % de les empreses estrangeres reconeix haver
considerat la ciutat de Madrid com a possible alternativa per
a la seva inversió. Les principals raons que s'argumenten
són la bona situació geogràfica, les bones infraestructures i
comunicacions i el fet de ser la capital d'Espanya.
El 41 % de las empresas extranjeras reconoce haber
considerado la ciudad de Madrid como posible alternativa
para su inversión, y como principales razones argumentan
su buena situación geográfica, las buenas infraestructuras
y comunicaciones y el hecho de ser la capital de España.
Catalunya, excloent-ne l'àrea de Barcelona, és la segona
opció més esmentada per les empreses enquestades pels
menors costos i les bones comunicacions. La segueixen el
País Valencià i el País Basc.
Cataluña, excluida el área de Barcelona, es la segunda
opción más mencionada por las empresas encuestadas
debido a sus menores costes y buenas comunicaciones. A
continuación figuran la Comunidad Valenciana y el País
Vasco.
Quant a ciutats europees, se citen Dublín pels avantatges
fiscals, Londres pels mercats financers i l'idioma,
Manchester per la qualitat dels recursos humans, Milà per
la proximitat dels proveïdors i París per les bones
infraestructures.
En lo que se refiere a ciudades europeas, se nombran
Dublín por las ventajas fiscales, Londres por los mercados
financieros y el idioma, Manchester por la calidad de sus
recursos humanos, Milán por la proximidad de los
proveedores y París por las buenas infraestructuras.
››
"Dublín, Londres, Manchester, Milà, París i Madrid són les
grans competidores de Barcelona pel que fa a la inversió
estrangera."
››
"Dublín, Londres, Manchester, Milán, París y Madrid son
las grandes competidoras de Barcelona en cuanto a inversión
extranjera."
41
VISIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR
VISIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
›› 5
5.1. PRINCIPALS ASPECTES
AMB ELS QUALS S'ASSOCIA
LA CIUTAT DE BARCELONA
5.1. PRINCIPALES ASPECTOS
CON LOS QUE SE ASOCIA
LA CIUDAD DE BARCELONA
La ciutat de Barcelona s'identifica espontàniament amb els
conceptes “qualitat de vida”, “oberta al mar”, “dinàmica”,
“cosmopolita” i “moderna”. Barcelona té una imatge de ciutat
amable, oberta, que sap adaptar-se als canvis i estar al dia.
La ciudad de Barcelona se identifica espontáneamente con
los conceptos “calidad de vida”, “abierta al mar”,
“dinámica”, “cosmopolita” y “moderna”. Barcelona tiene
una imagen de ciudad amable, abierta, que sabe adaptarse
a los cambios y estar al día.
›› "Barcelona és vista com una ciutat amb una alta qualitat
››
En l'edició anterior d'aquest estudi s'esmentaven
qualificatius com "ciutat dels negocis" o "ciutat seriosa",
mentre que en l'edició d'enguany prenen més rellevància
l'adjectiu de "mediterrània" i el record dels Jocs Olímpics
de 1992.
En la edición anterior de este estudio se mencionaban
calificativos como los de “ciudad de negocios” o “ciudad
seria”. En la edición de este año cobra importancia el
adjetivo “mediterránea” y el recuerdo de los Juegos
Olímpicos de 1992.
"Barcelona es vista como una ciudad con una elevada
calidad de vida, abierta al mar, dinámica y cosmopolita."
de vida, oberta al mar, dinàmica i cosmopolita."
42
IMATGE DE BARCELONA
IMAGEN DE BARCELONA
PERCENTATGE D’EMPRESES
PORCENTAJE DE EMPRESAS
18 %
16 %
16 %
14 %
12 %
10 %
10 %
8%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
2%
0%
Qualitat de vida
Calidad de vida
Oberta al mar
Abierta al mar
Dinàmica
Dinámica
Cosmopolita
Cosmopolita
Jocs Olímpics
Juegos Olímpicos
Modernitat
Modernidad
5.2. OPINIÓ AMB RELACIÓ ALS ASPECTES EN
ELS QUALS BARCELONA ESTÀ MÉS BEN
POSICIONADA COM A CIUTAT
5.2. OPINIÓN EN RELACIÓN CON LOS
ASPECTOS EN LOS QUE BARCELONA ESTÁ
MEJOR POSICIONADA COMO CIUDAD
Més del 50 % de les empreses enquestades posiciona
Barcelona com un centre de turisme, de negocis i logístic.
Más del 50 % de las empresas encuestadas consideran
Barcelona como un centro de turismo, de negocios y logístico.
La consolidació de Barcelona com a centre turístic i de
negocis de primer nivell i com a centre logístic del sud
d'Europa és una realitat, cosa que confirma la seva vocació
de ciutat de serveis.
La consolidación de Barcelona como centro turístico y de
negocios de primer orden y como centro logístico del sur
de Europa es ya una realidad, lo que constata su vocación
de ciudad de servicios.
Així mateix, les empreses també destaquen la ciutat de
Barcelona com a centre industrial, d'educació, cultural i de
disseny.
Asimismo, las empresas también destacan la ciudad de
Barcelona como centro industrial, de educación, cultura y
diseño.
››
"Barcelona s'ha consolidat com a centre turístic i de
negocis i com a plataforma logística del sud d'Europa."
››
"Barcelona se ha consolidado como centro turístico y de
negocios y como plataforma logística del sur de Europa."
POSICIONAMENT DE BARCELONA COM A CIUTAT
PERCENTATGE D’EMPRESES
POSICIONAMIENTO DE BARCELONA COMO
CIUDAD
PORCENTAJE DE EMPRESAS
70 %
65 %
60 %
57 %
55 %
50 %
45 %
40 %
34 %
30 %
30 %
21 %
20 %
20 %
17 %
11 %
10 %
0%
Turisme
Turismo
Centre de
negocis
Centro de
negocios
Centre
logístic
Centro
logístico
Centre
industrial
Centro
industrial
Educació i
cultura
Educación y
cultura
Centre de
disseny
Centro de
diseño
Centre
mèdic
i de salut
Centro
médico y
de salud
Centre de
projectes
urbanístics
Centro de
proyectos
urbanísticos
Centre
financer
Centro
financiero
Centre de
telecomunicacions
Centro de
telecomunicaciones
5.3. PREVISIONS DE FUTUR (2001-2004)
5.3. PREVISIONES DE FUTURO (2001-2004)
Vista la positiva evolució de les vendes i els beneficis dels
darrers cinc anys, les empreses estrangeres tenen grans
expectatives de continuar incrementant les vendes i els
beneficis durant els propers tres anys. Les previsions de
creixement de l'espai ocupat i de les plantilles, tot i que són
menors que les corresponents a les altres dues variables,
consoliden els resultats obtinguts durant els darrers cinc anys.
En vista de la evolución positiva de las ventas y los beneficios de
los últimos cinco años, las empresas extranjeras tienen grandes
expectativas de seguir incrementando las ventas y los beneficios
para los próximos tres años. Las previsiones de crecimiento del
espacio ocupado y de las plantillas, aunque son inferiores a las
correspondientes a las otras dos variables, consolidan los
resultados obtenidos durante los últimos cinco años.
PREVISIÓ MITJANA DE CREIXEMENT ACUMULAT
PREVISIÓN MEDIA DE CRECIMIENTO ACUMULADO
30 %
29 %
25 %
25 %
20 %
16 %
16 %
15 %
10 %
5%
0%
Vendes
Ventas
Beneficis
Beneficios
Espai ocupat
Espacio ocupado
››
››
"Les empreses estrangeres de l'àrea de Barcelona
presenten excel·lents previsions de futur a mitjà termini."
Plantilla
Plantilla
"Las empresas extranjeras en el área de Barcelona
presentan excelentes previsiones de futuro a medio plazo."
44
5.4 NECESSITATS D'ESPAI PREVISTES PER
ALS PROPERS TRES ANYS
5.4 NECESIDADES DE ESPACIO PREVISTAS
EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS
Les empreses enquestades fan evident en les seves
respostes que els propers tres anys hi haurà una demanda
considerable d'espai en el mercat immobiliari, atès que
pensen incrementar la superfície actualment disponible.
En sus respuestas, las empresas encuestadas ponen de
relieve que en los próximos tres años habrá una demanda
considerable de espacio en el mercado inmobiliario, ya que
piensan aumentar la superficie disponible.
›› "El 63 % de les empreses enquestades preveu incrementar
››
la superfície disponible actual."
"El 63 % de las empresas encuestadas tienen previsto
incrementar la superficie disponible actual."
La meitat de les empreses preveu incrementar la superfície
disponible actual mitjançant una nova localització.
La mitad de las empresas tienen previsto incrementar la
superficie disponible actual con una nueva localización.
5.5. PREVISIONS D'INVERSIÓ ELS PRÒXIMS
TRES ANYS
5.5. PREVISIONES DE INVERSIÓN EN LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS
L'alt grau de satisfacció de les empreses estrangeres
establertes a l'àrea de Barcelona, així com el bon resultat
respecte a les expectatives inicials, es reflecteix en les
intencions d'inversió a mitjà termini.
El alto nivel de satisfacción de las empresas extranjeras
establecidas en el área de Barcelona, así como el buen
resultado respecto a las expectativas iniciales, se refleja en
las intenciones de inversión a medio plazo.
›› "Més del 90 % de les empreses estrangeres preveu invertir
››
"Más del 90 % de las empresas extranjeras prevén realizar
inversiones en los próximos tres años. Las inversiones de
casi una tercera parte de estas empresas superará los 3
millones de euros."
els propers tres anys. Les inversions de gairebé una tercera
part d'aquestes superarà els 3 milions d'euros."
PREVISIONS D’INVERSIÓ ELS PRÒXIMS TRES ANYS
EN MILIONS D’EUROS (MILIONS DE PESSETES)
PREVISIONES DE INVERSIÓN EN LOS PRÓXIMOS TRES
AÑOS
EN MILLONES DE EUROS (MILLONES DE PESETAS)
52 %
29 %
Menys de 0,601 (100)
Menos de 0,601 (100)
Més de 3,005 (500)
Más de 3,005 (500)
19 %
Entre 0,601 i 3,005 (100 i 500)
Entre 0,601 y 3,005 (100 y 500)
5.6. INICIATIVES RECENTS O PREVISTES A
L'ÀREA DE BARCELONA
5.6. INICIATIVAS RECIENTES O PREVISTAS EN
EL ÁREA DE BARCELONA
Igual que en l'estudi anterior, un dels objectius de
l'enquesta realitzada era saber quins dels grans projectes
urbanístics i d'infraestructures previstos a l'àrea de
Barcelona creien les empreses estrangeres que podien
afavorir més el seu creixement i la seva competitivitat. Per
això se'ls va demanar que valoressin certs projectes
actualment en curs o que està previst que es portin a terme
en un futur pròxim.
Como en el estudio anterior, uno de los objetivos de la
encuesta realizada era saber cuáles de los grandes
proyectos urbanísticos y de infraestructuras previstos para
el área de Barcelona creían que podían favorecer más su
crecimiento y su competitividad. Por este motivo, se pidió a
las empresas que valorasen ciertos proyectos que
actualmente se están realizando o que está previsto que se
lleven a cabo en un futuro próximo.
45
IMPORTÀNCIA PROJECTES RELLEVANTS
PERCENTATGE D’EMPRESES
IMPORTANCIA PROYECTOS RELEVANTES
PORCENTAJE DE EMPRESAS
90 %
85 %
81 %
80 %
74 %
68 %
70 %
63 %
60 %
55 %
52 %
52 %
50 %
48 %
40 %
34 %
30 %
20 %
10 %
0%
TAV
AVE
Ampliació
de l’aeroport
Ampliación
del aeropuerto
ZAL
ZAL
Cable
Cable
Construcció
d’hotels
Construcción
de hoteles
CONEIXEMENT PROJECTES RELLEVANTS
PERCENTATGE D’EMPRESES
Ampliació
del port
Ampliación
del puerto
Pla Delta
Plan Delta
[email protected]
[email protected]
Ampliació
Fira
Ampliación
Feria
Fòrum 2004
Fórum 2004
CONOCIMIENTO PROYECTOS RELEVANTES
PORCENTAJE DE EMPRESAS
120 %
100 %
96 %
90 %
87 %
79 %
80 %
77 %
77 %
65 %
56 %
60 %
41%
40 %
41%
20 %
0%
TAV
AVE
Ampliació
Cable
de l’aeroport
Cable
Ampliación
del aeropuerto
ZAL
ZAL
Construcció
d’hotels
Construcción
de hoteles
El tren d'alta velocitat (AVE) i l'ampliació de l'aeroport són
els projectes considerats més importants i més coneguts
per les empreses estrangeres. La Zona d'Activitats
Logístiques i el desplegament de la xarxa de cable també
són projectes que les empreses creuen favorables per al
seu desenvolupament i per a la implantació de noves
empreses estrangeres a Barcelona.
Ampliació
Fira
Ampliación
Feria
Ampliació
del port
Ampliación
del puerto
Fòrum 2004
Fórum 2004
Pla Delta
Plan Delta
[email protected]
[email protected]
El tren de alta velocidad (AVE) y la ampliación del
aeropuerto son los proyectos considerados más
importantes y más conocidos por las empresas extranjeras.
La Zona de Actividades Logísticas y la instalación de la red
de cable son también proyectos que las empresas
consideran favorables para su desarrollo y para la
implantación de nuevas empresas extranjeras en Barcelona.
››
››
"Les empreses estrangeres continuen considerant
l'arribada del tren d'alta velocitat i l'ampliació de l'aeroport
com els dos projectes més rellevants per millorar la seva
competitivitat."
"Las empresas extranjeras continúan considerando la
llegada del tren de alta velocidad y la ampliación del
aeropuerto como los dos proyectos más relevantes para
mejorar su competitividad."
46
Sembla que el Pla Delta, el Fòrum 2004 i el [email protected] són
projectes encara no prou coneguts per les empreses
estrangeres. Això no obstant, podria ser que hi hagués una
certa dificultat per identificar el projecte pel seu nom, però
no per les actuacions que conté. Aquesta aparent
contradicció es fa palesa en el fet que algunes de les
actuacions incloses en el Pla Delta, com ara l'ampliació de
l'aeroport o la ZAL, apareixen entre les més valorades.
El Plan Delta, el Fórum 2004 y el [email protected] parecen ser
proyectos que aún no son suficientemente conocidos por
las empresas extranjeras. No obstante, parece que puede
haber una cierta dificultad para identificar el proyecto por
su nombre pero no por las actuaciones que contiene. Esta
aparente contradicción se pone de relieve por el hecho de
que algunas de las actuaciones incluidas en el Plan Delta,
como la ampliación del aeropuerto o la ZAL, aparecen entre
las más valoradas.
Altres factors enumerats espontàniament per les empreses
estrangeres com a rellevants per a Barcelona per millorar el
seu desenvolupament són la disponibilitat d'oficines, la
millora del transport públic i la millora del trànsit urbà.
Otros factores mencionados espontáneamente por las
empresas extranjeras como relevantes para mejorar su
desarrollo son la disponibilidad de oficinas, la mejora del
transporte público y la mejora del tráfico urbano.
47
BARCELONA, CIUTAT DEL CONEIXEMENT
BARCELONA, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
›› 6
El coneixement, la manera de transmetre'l, d'adquirir-lo i de
gestionar-lo, s'està convertint en un valor important en la
societat actual, amb caràcter general i en l'entorn
empresarial en particular.
El conocimiento, la forma de transmitirlo, adquirirlo y
gestionarlo, se está convirtiendo en un valor importante en
nuestra sociedad actual, tanto a escala general como en el
entorno empresarial.
6.1. VALORACIÓ DEL POSICIONAMENT DE
BARCELONA COM A CIUTAT DEL
CONEIXEMENT
6.1. VALORACIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE
BARCELONA COMO CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO
En aquest sentit, més del 60 % de les empreses considera
que Barcelona està en una posició molt bona pel que fa a
aspectes com són la qualitat dels centres de formació, la
creativitat, la innovació, la disponibilitat i la preparació del
capital humà. Així mateix, més de la meitat de les empreses
també considera que Barcelona està molt ben posicionada
quant a l'existència d'infraestructures de telecomunicacions.
En este sentido, más del 60 % de las empresas consideran
que Barcelona está en una posición muy buena en relación
con determinados aspectos como la calidad de los centros
de formación, la creatividad e innovación y la
disponibilidad y preparación del capital humano.
Asimismo, más de la mitad de las empresas consideran que
Barcelona está también muy bien posicionada en lo que
respecta a la existencia de infraestructuras de
telecomunicaciones.
48
›› "El 68 % de les empreses estrangeres considera la qualitat
››
dels centres de formació, la creativitat i la capacitat de
desenvolupament com els elements més singulars i valorats
de Barcelona com a ciutat del coneixement."
"El 68 % de las empresas extranjeras consideran la calidad
de los centros de formación y la creatividad y capacidad de
desarrollo como los elementos más singulares y valorados de
Barcelona como ciudad del conocimiento."
CIUTAT DEL CONEIXEMENT
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
80 %
70 %
68 %
68 %
64 %
60 %
56 %
50 %
43 %
40 %
40 %
36 %
31 %
30 %
20 %
10 %
0%
Qualitat
dels centres
de formació
Calidad de
los centros
de formación
Creativitat i
desenvolupament
Creatividad
y desarrollo
Preparació
del capital
humà
Preparación
del capital
humano
La recerca i el desenvolupament i la col·laboració
universitat-empresa són els aspectes en què es considera
que Barcelona hauria de millorar.
Infraestructures
i telecomunicacions
Infraestructuras
y telecomunicaciones
Desenvolupament de
tecnologies de
la informació
Desarrollo
de tecnologías
de la información
Desenvolupament
de la nova
economia
Desarrollo
de la nueva
economía
Investigació i
desenvolupament
Investigación
y desarrollo
Col·laboració
universitatempresa
Colaboración
universidadempresa
La investigación y el desarrollo y la colaboración
universidad-empresa son los aspectos en que se considera
que Barcelona debería mejorar.
6.2. SUGGERIMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ
DE LA SEVA EMPRESA A L'ÀREA DEL
NOU PROJECTE [email protected]
6.2. SUGERENCIAS PARA LA INSTALACIÓN
DE SU EMPRESA EN EL ÁREA DEL NUEVO
PROYECTO [email protected]
El [email protected] suposa una transformació radical del districte
industrial del Poblenou, al centre de la ciutat, per convertir-lo
en una zona atractiva per a la implantació d'activitats
econòmiques de nova generació relacionades amb les noves
tecnologies de la informació i de la comunicació i d'aquelles
que, amb independència del sector econòmic al qual
pertanyin, estiguin relacionades amb la recerca, el disseny,
l'edició, la cultura, l'activitat multimèdia, la gestió de bases de
dades i el coneixement.
El [email protected] supone una transformación radical del distrito
industrial de Poblenou, situado en el centro de la ciudad, en
una zona atractiva para la implantación de actividades
económicas de nueva generación relacionadas con las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
y de aquellas que, independientemente del sector
económico al que pertenezcan, estén relacionadas con la
investigación, el diseño, la edición, la cultura, la actividad
multimedia, la gestión de bases de datos y el conocimiento.
Com a novetat, en aquesta segona edició s'ha plantejat a
les empreses enquestades quins requisits consideren
prioritaris a l'hora d'estudiar la possibilitat d'implantar-se a
l'àrea de negocis del Poblenou.
Como novedad en esta segunda edición, se ha planteado a
las empresas encuestadas qué requisitos consideran
prioritarios a la hora de estudiar la posibilidad de
implantarse en el área de negocios de Poblenou.
›› "Disponibilitat i accessibilitat a oficines i espai, i facilitat
››
d'accessos són els principals requeriments que les empreses
estrangeres demanarien per instal·lar-se a l'àrea [email protected] del
Poblenou."
"Disponibilidad y accesibilidad a oficinas y espacios y
facilidad de accesos son los requisitos principales que las
empresas extranjeras pedirían para instalarse en el área
[email protected] de Poblenou."
REQUERIMENTS [email protected]
REQUISITOS [email protected]
PERCENTATGE D’EMPRESES PORCENTAJE DE EMPRESAS
100 %
93 %
90 %
91 %
89 %
88 %
83 %
80 %
72 %
70 %
60 %
50 %
46 %
40 %
40 %
31 %
30 %
20 %
10 %
0%
Disponibilitat
oficines
i espais
Disponibilidad
oficinas
y espacios
Facilitat
d’accessos
Facilidad
de accesos
Costos
Costes
Preparació
tecnològica
Preparación
tecnológica
Transports
públics
Transportes
públicos
Les empreses també tenen molt en compte els costos, les
infraestructures tecnològiques (cablejat de fibra òptica,
etc.) i una bona xarxa de transports públics quan pensen en
una possible instal·lació a l'àrea del Poblenou.
Entorn
agradable
Entorno
agradable
Serveis
diversos
Servicios
varios
Empreses
relacionades
activitat
Empresas
relacionadas
actividad
Habitatge
proper
Vivienda
cercana
Cuando piensan en una posible instalación en el área de
Poblenou, las empresas también tienen muy en cuenta los
costes, las infraestructuras tecnológicas (cableado de fibra
óptica, etc.) y una buena red de transportes públicos.
50
ENTREVISTES AMB EMPRESES REPRESENTATIVES
ENTREVISTAS CON EMPRESAS REPRESENTATIVAS
››
ENTREVISTES PERSONALS AMB EMPRESES REPRESENTATIVES
ENTREVISTAS PERSONALES CON EMPRESAS REPRESENTATIVAS
››
7
A
E
GIL
NT
TE
N
CH
OL
O
S
GIE
IS
AV
CO
AIN
SP
A
NT
,S
C
CT
L
EN
e
E
TR
E
DR
S
A
,S
AM
S
E
O
PS
NE
UR
E
OP
ELE
G
R
CT
E
EN
O
RA
S
NIC
LM
GM
O
OT
BH
RS
G
FT
K
C
AO
OR
PO
TIO
RA
R
N
.A
,S
A
EN
.
TD
UL
IG
ES
NB
S
C
AR
C
NA
ELO
KV
NA
EN
R
TU
ES
,S
A
A diferència de la primera edició, el present estudi
incorpora com a novetat una sèrie d'entrevistes qualitatives
amb alts directius de diferents empreses estrangeres
establertes a l'àrea de Barcelona.
A diferencia de la primera edición, el presente estudio
incorpora como novedad una serie de entrevistas
cualitativas con altos directivos de diferentes empresas
extranjeras establecidas en el área de Barcelona.
L'objectiu d'aquestes entrevistes és disposar d'un
coneixement qualitatiu de la situació, percepcions de
l'entorn empresarial i perspectives de futur d'aquestes
empreses, aspectes que queden més ben reflectits en una
entrevista personalitzada.
El objetivo de estas entrevistas es disponer de un
conocimiento cualitativo de la situación, percepciones del
entorno empresarial y perspectivas de futuro de estas
empresas, aspectos que se reflejan mejor en una entrevista
personalizada.
Els criteris de selecció per a les entrevistes han recollit
tipologies d'empreses relacionades amb les noves
tecnologies i les noves tendències d'inversió (centres de
serveis empresarials) i amb àmbits de responsabilitat de
nivell supranacional.
En la selección de las empresas para las entrevistas se han
incluido tipologías de empresas relacionadas con las
nuevas tecnologías y las nuevas tendencias de inversión
(centros de servicios empresariales) y con ámbitos de
responsabilidad de nivel supranacional.
52
›› AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL
›› AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
Sr. Carles Vivas, director general
Sr. Carles Vivas, director general
FITXA TÈCNICA
FICHA TÉCNICA
El Centre de Serveis Compartits d'Agilent Technologies està
situat al World Trade Center Barcelona, en un entorn
privilegiat, al port de Barcelona. Actualment és responsable
de l’administració, les finances i l’atenció al client del negoci
que es genera a Europa, nord d'Àfrica i Orient Mitjà (EMEA)
i Amèrica Llatina, amb una xifra propera als 1.503 milions
d'euros (250.000 milions de ptes.) anuals. Agilent és una
companyia escindida de l'empresa nord-americana HewlettPackard, especialitzada en test i mesura i ciències de la vida.
El Centro de Servicios Compartidos de Agilent Technologies
está situado en el World Trade Center de Barcelona, en un
entorno privilegiado, en el puerto de Barcelona.
Actualmente es responsable de la administración, finanzas,
y atención al cliente del negocio que se genera en Europa,
norte de África y Oriente Medio (EMEA) y América Latina,
con un cifra cercana a los 1.503 millones de euros (250.000
millones de pesetas) anuales. Agilent es la compañía
escindida de la empresa norteamericana Hewlett-Packard,
especializada en medidas y pruebas y ciencias biológicas.
Actualment el centre ocupa uns 400 professionals amb
formació relacionada amb administració d'empreses i
finances, nadius de més de quinze països europeus, una
part important dels quals ja vivien a Barcelona quan van ser
contractats per Agilent.
En el centro trabajan actualmente unos 400 profesionales
de más de 15 países europeos, con formación relacionada
con la administración de empresas y finanzas, de los cuales
una gran parte ya vivía en Barcelona cuando fueron
contratados por Agilent.
HISTORIAL
HISTORIAL
L'any 1999, la Divisió de Test i Mesura de Hewlett Packard,
actualment coneguda com Agilent, decideix concentrar en
un sol centre els seus serveis al client en les àrees
d'administració, finances i atenció al client d'Europa, Orient
Mitjà i nord d'Àfrica (EMEA).
En el año 1999, la División de Medidas y Pruebas de
Hewlett Packard, actualmente conocida como Agilent,
decide concentrar en un solo centro sus servicios al cliente
en las áreas de administración, finanzas y atención al
cliente de Europa, Oriente Medio y norte de África (EMEA).
En aquells moments Hewlett-Packard es planteja ubicar el
centre en alguna de les prop de quinze localitzacions on té
activitat productiva a Europa, entre les quals hi havia
Barcelona.
En aquellos momentos Hewlett-Packard se plantea ubicar el
centro en alguna de las quinze localizaciones europeas en las que
tiene actividad productiva, entre las que se encontraba Barcelona.
Després d'una visita a la ciutat, la direcció de HewlettPackard va decidir finalment establir el centre a Barcelona.
La decisió va ser presa tenint en compte factors com ara
l'existència d'uns costos laborals i d'oficines molt
competitius, la disponibilitat d'oficines de gran qualitat, la
qualitat de les infraestructures de telecomunicacions i
l'atractiu de la ciutat per als treballadors estrangers. Altres
factors com ara les infraestructures i els equipaments, així
com la localització i altres aspectes relacionats amb el
mercat, també van ser valorats molt positivament a l'hora
de prendre la decisió final.
Después de una visita a la ciudad, la dirección de HewlettPackard decidió finalmente establecer el centro en
Barcelona. La decisión se tomó basándose en factores como
la existencia de unos costes laborales y de oficinas muy
competitivos, la disponibilidad de oficinas de gran calidad, la
calidad de sus infraestructuras de telecomunicaciones y el
atractivo de la ciudad para los trabajadores extranjeros.
Otros factores como las infraestructuras y los
equipamientos, así como la localización y los aspectos
relacionados con el mercado, también fueron valorados muy
positivamente en el momento de tomar la decisión final.
FUTUR
FUTURO
El bon funcionament del centre va afavorir que, després de
menys de dos anys en funcionament, aquest centre
assumís la responsabilitat dels mercats d'Amèrica del Sud,
a més dels d'EMEA, i que ampliés els seus serveis per
cobrir també l'àrea de negoci d'analítica. Així va quedar
configurada l'actual Agilent Technologies.
El buen funcionamiento del centro propició que, después
de menos de dos años en funcionamiento, éste asumiera la
responsabilidad de los mercados de Sudamérica además
de los de EMEA, y que ampliara sus servicios para cubrir
también el área de negocio de analítica. Así quedó
configurada la actual Agilent Technologies.
Gràcies a l'ampliació dels seus serveis, al llarg de l'any 2001
es van contractar uns 200 nous treballadors.
Gracias a la ampliación de sus servicios, a lo largo del año
2001, se contrataron unos 200 trabajadores nuevos.
53
RELACIONS AMB L'ENTORN
RELACIONES CON EL ENTORNO
Agilent ha considerat molt satisfactòria la seva implantació a
Barcelona després de més de dos anys operant des de
Catalunya. L'empresa valora molt positivament la qualitat
dels recursos humans, el clima laboral, i l'oferta de mà
d'obra. Agilent ha estat interessada a establir convenis de
col·laboració amb les diferents universitats catalanes, i
comenta el fet que no hi hagi un organisme únic que gestioni
aquesta qüestió, cosa que fa més complex l'establiment de
convenis.
Agilent ha considerado muy satisfactoria su implantación
en Barcelona después de más de dos años operando desde
Cataluña. La empresa valora muy positivamente la calidad
de los recursos humanos, el clima laboral, así como la
oferta de mano de obra. Agilent se ha interesado en
establecer convenios de colaboración con las diferentes
universidades catalanas y comenta el hecho de que no
exista un organismo único que gestione este tema, lo cual
complica el establecimiento de estos convenios.
Agilent també apunta el fet que Barcelona, com a centre de
negocis internacional, haurà de fer un esforç per tal que
millorin les seves connexions aèries amb altres ciutats
europees, així com establir un procés àgil per a la legalització
i la contractació de treballadors especialitzats estrangers,
imprescindibles en un centre de serveis internacional.
Agilent también apunta el hecho de que Barcelona, como
centro de negocios a escala internacional, debe hacer un
esfuerzo para mejorar sus conexiones aéreas con otras
ciudades europeas y establecer un proceso ágil para la
legalización y contratación de trabajadores extranjeros
especializados, imprescindibles en un centro de servicios
internacional.
54
›› AVIS CONTACT CENTRES, SA
›› AVIS CONTACT CENTRES, S.A.
Cassy Ramsey, directora
Cassy Ramsey , directora
FITXA TÈCNICA
FICHA TÉCNICA
Avis Contact Centres, SA, es va constituir a Barcelona el 29
de maig de 2000 com a centre operatiu de contacte amb els
clients de la divisió de lloguer de cotxes d'Avis Europe.
Avis Contact Centres, S.A., se constituyó en Barcelona el 29
de mayo de 2000 como centro operativo de contacto con los
clientes de la división de Avis Europe de alquiler de coches.
La societat està ubicada al World Trade Center (WTC)
Barcelona, on ha instal·lat més de 250 operadors de telèfon
de diferents nacionalitats, que s'encarreguen de contestar
les trucades d'Espanya, França, Itàlia, Portugal, Bèlgica,
Holanda, Luxemburg i, pròximament, Grècia.
La sociedad se ha ubicado en el World Trade Center (WTC)
de Barcelona, donde ha instalado más de 250 operadores
de teléfono de diversas nacionalidades que responden a las
llamadas de España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo y en breve, Grecia.
La facturació prevista per a l'any 2001 és de 13 milions
d'euros (2.160 milions de pessetes).
La facturación prevista para el año 2001 es de 13 millones
de euros (2.160 millones de pesetas).
HISTORIAL
HISTORIAL
Avis Contact Centres, SA, neix com a resposta a la
necessitat de centralitzar totes les trucades que es reben de
gran part dels països del centre i del sud d'Europa, i que
guarden relació amb el lloguer de cotxes.
Avis Contact Centres, S.A., nace como respuesta a la
necesidad de centralización de todas las llamadas recibidas
de gran parte de los países del centro y sur de Europa en
relación con el alquiler de coches.
Segons Cassy Ramsey, directora de l'ACCSA, els aspectes
següents han estat decisius pel que fa a la decisió
d'implantar el call center a Barcelona: un conveni de
telemàrqueting molt adequat a les empreses del sector, uns
costos laborals molt competitius en comparació dels
d'altres països europeus, una alta qualitat de vida, una
baixa rotació de personal, i una gran disponibilitat de
personal procedent d'altres països.
Según Cassy Ramsey, directora del ACCSA, los siguientes
aspectos han sido claves en la decisión de implantar el call
center en Barcelona: un convenio de telemarketing muy
adecuado a las empresas del sector, unos costes laborales
muy competitivos comparados con otros países europeos,
alta calidad de vida, baja rotación del personal y una gran
disponibilidad de personal de otros países.
Para Avis Contact Centres, S.A., los aspectos laborales y de
recursos humanos han sido los más tenidos en cuenta en
su implantación en Barcelona.
Per a Avis Contact Centres, SA, els aspectes que s'han
tingut més en compte en la implantació a Barcelona han
estat els laborals i els de recursos humans.
FUTURO
FUTUR
Avis Contact Centres, S.A., apuesta por la calidad del
servicio al cliente para poder atenderle cada día mejor. La
sociedad prevé atender diariamente entre 10.000 y 20.000
llamadas según temporada, baja y alta, respectivamente, o
más de 3.000.000 por año.
Avis Contact Centres, SA, opta per la qualitat del servei al
client per poder-lo atendre cada dia millor. La societat
preveu atendre diàriament entre 10.000 i 20.000 trucades,
segons que es tracti de temporada baixa o alta, o més de
3.000.000 de trucades l'any.
Las previsiones auguran un aumento general de entre el 10
y el 15 % en cuanto a plantilla, ventas y beneficios. En
cuanto al espacio ocupado, la sociedad prevé incrementar
significativamente la localización actual.
Les previsions indiquen un augment general d'entre el 10 i
el 15 % pel que fa a la plantilla, les vendes i els beneficis.
Quant a l'espai ocupat, la societat preveu incrementar
significativament la localització actual.
RELACIÓN CON EL ENTORNO
RELACIÓ AMB L'ENTORN
Cassy Ramsey comenta otros aspectos en los cuales
Barcelona debería mejorar, tales como la seguridad
ciudadana, el transporte público en cuanto a enlaces con el
WTC, la concentración del monopolio de las
telecomunicaciones en España, las dificultades en la
búsqueda de viviendas temporales para los no residentes y
las dificultades de adaptación de los trabajadores en cuanto
al idioma se refiere.
Cassy Ramsey comenta altres aspectes que Barcelona
hauria de millorar, com ara la seguretat ciutadana, el
transport públic pel que fa als enllaços amb el WTC, la
concentració del monopoli de les telecomunicacions a
Espanya, les dificultats a l'hora de trobar habitatges
temporals per als no-residents i les dificultats d'adaptació
dels treballadors des del punt de vista de l'idioma.
55
›› eDREAMS
›› eDREAMS
Jordi Carulla, director de màrqueting
Jordi Carulla, director de marketing
FITXA TÈCNICA
FICHA TÉCNICA
eDreams és una agència de viatges en línea que opera a
través d'Internet. L'empresa concentra part de l'oferta
turística de diferents majoristes de viatges, per adreçar-la
posteriorment als usuaris finals. El seu objectiu és ordenar
la informació i enriquir-la amb serveis, com ara la
participació dels mateixos usuaris, que s'intercanvien
experiències, o l'assessorament dels dreamguides, experts
independents que responen els viatgers a través de la
xarxa. La seva oficina central, que també és la seu de la
companyia a Europa, es troba a Barcelona. Hi treballen 70
persones de divuit nacionalitats diferents. El seu mercat
comprèn Espanya, Itàlia, Regne Unit i França.
eDreams es una agencia de viajes en línea que opera a través
de Internet. La empresa reúne parte de la oferta turística de
varios operadores turísticos y la dirige a los usuarios finales.
Su cometido consiste en ordenar la información y
enriquecerla con servicios, como la participación de los
propios usuarios, que intercambian experiencias, o la
asesoría de los dreamguides, expertos independientes que
responden a los viajeros a través de la red. Tiene su oficina
central en Barcelona, que además es el cuartel general de la
compañía en Europa. En ella trabajan 70 personas de
dieciocho nacionalidades. Su mercado abarca España, Italia,
Reino Unido y Francia.
Gràcies a les aportacions dels seus socis financers, l'empresa
ha aconseguit, des que es va fundar, 40 milions d'euros ( 6.700
milions de pessetes). L'any 2000 va facturar 12 milions d'euros
(2.000 milions de pessetes). Enguany, la facturació en línea és
d’1,5 milions d'euros al mes (250 milions de pessetes).
Gracias a las aportaciones de sus socios financieros la
empresa ha conseguido 40 millones de euros (6.700
millones de pesetas) desde su fundación. En el año 2000
facturó 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) y
en el presente año la facturación en línea se cifra en 1,5
millones de euros (250 millones de pesetas) al mes.
HISTORIAL
HISTORIAL
Segons Jordi Carulla, director de Màrqueting d'eDreams,
l'empresa es va començar a gestar a Silicon Valley, tot i que
el desenvolupament del projecte ja es va centrar des del
començament en el mercat europeu, especialment a
Espanya i Itàlia, on no hi ha tanta competència. A la fi de
1999 s'obre la primera oficina, i el 2000 es llança el lloc web.
Des d'aleshores, la progressió ha estat constant, i
actualment la companyia té 1.000.000 usuaris enregistrats,
300.000 dels quals a Espanya. L'empresa disposa d'una
plantilla molt jove, d'una mitjana de vint-i-cinc anys d'edat, i
de nacionalitats molt diverses. L'anglès és l'idioma prioritari.
Según Jordi Carulla, director de Marketing de eDreams, la
empresa empezó a gestarse en Silicon Valley, si bien ya
desde el inicio el desarrollo del proyecto se centró en el
mercado europeo, especialmente España e Italia, donde hay
menos competencia. A finales de 1999 se abrió la primera
oficina, y en el 2000 se lanza el sitio web. Desde entonces, la
progresión ha sido constante y actualmente cuentan con
1.000.000 de usuarios registrados, 300.000 de los cuales
están en España. La empresa cuenta con una plantilla muy
joven, de veinticinco años de media, de muy diversas
nacionalidades, entre los cuales el inglés es el idioma prioritario.
FUTUR
FUTURO
eDreams vol mantenir-se al capdavant dels portals de
viatges d'Espanya i d'Itàlia, i aconseguir una posició
destacada al Regne Unit i França. L'objectiu per a l'any 2002
és assolir l'autofinançament.
eDreams quiere mantenerse al frente de los portales de
viajes de España e Italia y ganarse un puesto de honor en el
Reino Unido y Francia. Para el año 2002 el objetivo es
alcanzar la autofinanciación.
RELACIÓ AMB L'ENTORN
RELACIÓN CON EL ENTORNO
Per a Jordi Carulla, Barcelona ofereix una sèrie de factors
molt positius, que són els que van facilitar la decisió
d'establir la seu de l'empresa en aquesta ciutat, entre els
quals destaquen la qualitat de vida, la facilitat dels
accessos, el nivell d'implantació d'Internet, un cost de vida
relativament baix i l'existència d'una important comunitat
internacional, així com les perspectives d'atreure personal
qualificat procedent de l'estranger. També és considerada
com una ciutat oberta i cosmopolita, on la marca Barcelona
representa un segell d'identitat característic. Barcelona,
però, també presenta alguns punts febles, com ara
l'escassetat d'espais per a oficines o la manca de personal
qualificat, la qual cosa fa augmentar els costos, ja que cal
incorporar personal de l'exterior.
Para Jordi Carulla, Barcelona cuenta con una serie de
factores muy positivos que facilitaron la decisión de
establecer aquí su sede central. Destacan la calidad de vida,
la facilidad de accesos, el nivel de implantación de Internet,
unos costes de vida relativamente bajos y la existencia de
una importante comunidad internacional, así como las
perspectivas de atraer personal cualificado de fuera.
También la considera una ciudad abierta y cosmopolita,
donde la marca Barcelona representa un sello de identidad
característico. Barcelona muestra también algunos puntos
débiles, como la escasez de espacios para oficinas o la falta
de personal cualificado, lo que aumenta los costes al tener
que incorporar personal del exterior.
56
›› EPSON EUROPE ELECTRONICS GMBH
›› EPSON EUROPE ELECTRONICS GMBH
Narcís Avellana, branch manager
Narcís Avellana, branch manager
FITXA TÈCNICA
FICHA TÉCNICA
Epson Europe Electronics GmbH Sucursal España és un
dels dos centres de disseny que Epson té a Europa i el
primer centre de disseny de maquinari.
Espon Europe Electronics GmbH Sucursal España es uno
de los dos centros de diseño que Epson tiene en Europa y
el primer centro de diseño de hardware.
Concretament, l'activitat desenvolupada per la sucursal
espanyola d'aquesta companyia és el desenvolupament de
circuits integrats a mida.
Concretamente, la actividad realizada por la sucursal
española de esta compañía es el desarrollo de circuitos
integrados a medida.
La importància d'aquesta inversió rau en el fet d'exercir una
responsabilitat d'àmbit mundial, ja que la sucursal
espanyola d'Epson té al seu càrrec Europa, Àfrica
(bàsicament Sud-àfrica) i l'Orient Mitjà (bàsicament Israel).
La importancia de esta inversión radica en el ámbito mundial
de su responsabilidad, ya que la sucursal española de Epson
tiene un ámbito de acción en Europa, África (básicamente
Sudáfrica) y Oriente Medio (básicamente Israel).
HISTORIAL
HISTORIAL
Ubicat a Sant Cugat del Vallès, el centre de disseny d'Epson
va començar l'activitat durant el primer trimestre del 2001,
després de prendre la decisió d'instal·lar el centre a l'àrea
de Barcelona i descartar altres ciutats com ara Londres,
Munic o Niça.
Ubicado en Sant Cugat del Vallès, el centro de diseño de
Epson comenzó su actividad durante el primer trimestre de
2001, después de haber tomado la decisión de ubicar el
centro en el área de Barcelona y de haber descartado otras
ciudades como Londres, Munich o Niza.
RELACIÓ AMB L'ENTORN
RELACIÓN CON EL ENTORNO
Narcís Avellana, branch manager d'Epson Europe
Electronics GmbH Sucursal España, destaca la qualitat de
vida de Barcelona com un dels factors d'atracció i posterior
fidelització d'empleats, aspecte vital per a la necessitat de
permanència dels treballadors que té aquesta empresa.
Narcís Avellana, branch manager de Epson Europe
Electronics GmbH Sucursal España, destaca la calidad de
vida de Barcelona como uno de los factores de atracción y
de posterior fidelización de los empleados, aspecto vital
para satisfacer la necesidad de permanencia de los
trabajadores que tiene esta empresa.
Un altre aspecte que va decantar la balança cap a l'actual
ubicació de la sucursal espanyola va ser la imatge de
Catalunya i, especialment, de Barcelona.
Otro aspecto que inclinó la balanza hacia la actual ubicación
de la sucursal española fue la imagen de Cataluña y,
especialmente, de Barcelona.
Quan se li va preguntar sobre la qualitat dels recursos
humans, Narcís Avellana no va dubtar a comparar-los amb
els nivells europeus i reafirmar-ne l'alta qualificació tècnica.
Cuando se le preguntó sobre la calidad de los recursos
humanos, Narcís Avellana no dudó en compararlos con los
europeos ni en afirmar la elevada calificación técnica de los
mismos.
A part d'aquests aspectes qualitatius, els competitius
costos generals que ofereix la zona de Barcelona també van
ser molt valorats a l'hora de triar el nostre país.
Aparte de estos aspectos cualitativos, los competitivos
costes generales que ofrece la zona de Barcelona también
fueron muy valorados a la hora de decidirse por Cataluña.
FUTUR
FUTURO
El futur d'aquesta empresa es preveu molt positiu, donat
l'elevat grau de satisfacció d'Epson i el compliment de les
seves expectatives inicials, sobretot pel que fa a l'elevada
qualitat de vida i la qualificació dels treballadors.
El futuro de esta empresa se prevé muy positivo, teniendo
en cuenta el elevado grado de satisfacción de Epson y el
cumplimiento de sus expectativas iniciales, sobre todo en
lo referente a la elevada calidad de vida y la cualificación de
los trabajadores.
57
›› CENTRE EUROPEU DE SERVEIS FINANCERS
›› CENTRO EUROPEO DE SERVICIOS FINANCIEROS
Jordi Marsà. gerent CSC
Sr. Jordi Marsà. gerente CSC
COMPARTITS D’ANDERSEN PER A GENERAL MOTORS
COMPARTIDOS DE ANDERSEN PARA GENERAL MOTORS
GM
GM
FITXA TÈCNICA
FICHA TÉCNICA
L'any 2000, el grup automobilístic General Motors (Opel,
Vauxhall i Saab) va establir a Barberà del Vallès (Barcelona) el
seu Centre Europeu de Serveis Financers Compartits. Aquest
nou centre aplega tots els processos financerotransaccionals
de les dotze plantes i vint-i-vuit entitats legals que el grup té a
divuit països europeus. Per tant, és un dels pocs centres de
serveis compartits que s'ha establert a Catalunya amb
responsabilitats sobre tot Europa. Actualment, dóna feina a
280 graduats, de nacionalitats molt diverses, que
s'especialitzen en matèries relacionades amb les finances.
El grupo automovilístico General Motors (Opel, Vauxhall y
Saab) estableció en el año 2000 su Centro Europeo de Servicios
Financieros Compartidos en Barberà del Vallès, Barcelona. El
nuevo centro centraliza todos los procesos financiero transaccionales de doce plantas y veintiocho entidades legales
que el grupo tiene en dieciocho países europeos, y es uno de los
pocos centros de servicios compartidos establecido en Cataluña
con responsabilidad sobre toda Europa. Actualmente, el centro
emplea a 280 graduados de muy distintas nacionalidades en
materias relacionadas con las finanzas.
HISTORIAL
HISTORIAL
El factor que marca la diferència del centre de General
Motors respecte d'altres centres semblants ubicats a l'àrea
de Barcelona és el fet que l'empresa decidís externalitzar un
centre d'aquestes característiques, ja que incloïa la gestió
de funcions financeres. Amb aquesta finalitat, i mitjançant
la signatura d'un sofisticat contracte que garantia el nivell
del servei ofert, Andersen va ser seleccionat com a soci.
El factor que marca la diferencia del centro de General
Motors respecto a otros similares ubicados en el área de
Barcelona es el hecho de que la empresa decidiera
externalizar un centro de estas características, ya que incluía
la gestión de funciones financieras. A tal efecto se seleccionó
a Andersen como socio mediante la firma de un sofisticado
contrato que garantizaba el nivel de servicio ofrecido.
General Motors va decidir ubicar el centre a Barcelona
després d'avaluar a fons diferents ciutats i països. Aquesta
ciutat destacava en alguns aspectes, com ara l'estabilitat de
l'entorn respecte d'altres localitzacions, els costos
competitius i les bones comunicacions amb altres capitals
europees, així com la imatge cosmopolita i el clima, factors
que van facilitar que els candidats estrangers se sentissin
atrets pel projecte i la ciutat. Després d'un any de
funcionament, la direcció del centre posa de manifest
l'excel·lent qualitat de les infraestructures i dels serveis de
comunicacions que utilitza, amb uns costos molt i molt
competitius.
General Motors decidió ubicar el centro en Barcelona después
de evaluar en profundidad diferentes ciudades y países.
Barcelona sobresalía en aspectos tales como la estabilidad
del entorno respecto a otras localizaciones, sus costes
competitivos, las buenas comunicaciones con otras capitales
europeas, así como la imagen cosmopolita y el clima, que
facilitarían la atracción de candidatos extranjeros al proyecto
y a la ciudad. Después de un año de funcionamiento, la
dirección del centro pone de manifiesto la excelente calidad
de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones que
utilizan en relación con unos costes altamente competitivos.
FUTURO
FUTUR
Desde la inauguración del nuevo centro en el año 2000, la
empresa General Motors ha experimentado un continuo
proceso de cambio, y ha adquirido el 100 % de la compañía
automovilística Saab, así como el 20 % de la italiana Fiat
mediante un intercambio de acciones. En este sentido, el
centro ha sido capaz de adaptarse a estas nuevas
situaciones a la vez que progresivamente ha ido
consolidando sus funciones. Actualmente, el centro emplea
alrededor de 280 titulados en finanzas, con una
representación de muy diversas nacionalidades.
Des de la inauguració del nou centre, l'any 2000, l'empresa
General Motors ha experimentat un procés de canvi
continu, tal com ho demostra l'adquisició del 100 % de la
companyia automobilística Saab i el 20 % de la companyia
italiana Fiat, mitjançant un intercanvi d'accions. En aquest
sentit, el centre ha estat capaç d'adaptar-se a aquestes
noves situacions, alhora que ha anat consolidant les seves
funcions progressivament. Actualment, dóna feina a prop
de 280 titulats en finances, procedents de nacionalitats molt
diverses.
RELACIÓN CON EL ENTORNO
RELACIÓ AMB L'ENTORN
A pesar del alto grado de satisfacción que muestra la
empresa, se identifican algunos aspectos en los que
Barcelona tendría que hacer un esfuerzo por mejorar, tales
como la disponibilidad de espacio de oficinas, la extensión
de los servicios de transporte público que comunican el
área de Barcelona, así como la disparidad entre el personal
cualificado disponible y la oferta de puestos del mercado.
Malgrat l'alt grau de satisfacció per part de l'empresa,
s'identifiquen alguns aspectes que Barcelona hauria
d'intentar millorar, com ara la disponibilitat d'espais
d'oficines, l'extensió dels serveis de transport públic que
comuniquen l'àrea de Barcelona i la disparitat entre el
personal qualificat disponible i l'oferta de llocs de treball.
58
›› GFT
›› GFT
Jordi Negre, director comercial i de màrqueting
d’emagine Iberia
Jordi Negre, director comercial y de marketing
d’emagine Iberia
FITXA TÈCNICA
FICHA TÉCNICA
GFT és una consultora tecnològica que té com a objectiu
esdevenir un referent en el camp de les transaccions
electròniques multicanal d'alta seguretat, element clau en
l'estratègia de negoci electrònic de qualsevol empresa. No
fa gaire, fruit de la fusió amb l'empresa alemanya GFT, va
decidir canviar el nom de l'empresa, que abans
s'anomenava emagine Iberia.
Té la seu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), des d'on es
coordina la direcció comercial per al sud d'Europa i Amèrica
Llatina. Actualment, té una plantilla que consta de 700
professionals (d'un total de més de 1.000 en el conjunt de la
companyia), i el seu volum de negoci per a l'any 2001 es fixa en
prop de 100 milions d'euros (gairebé 16.639 milions de pessetes).
GFT es una consultora tecnológica que tiene por objetivo
convertirse en un referente en el campo de las transacciones
electrónicas multicanal de alta seguridad, un elemento clave
en la estrategia de negocio electrónico de cualquier
empresa. Recientemente, ha cambiado el nombre de la
empresa, que hasta hace muy poco se denominaba emagine
Iberia, fruto de su fusión con la empresa alemana GFT.
Tiene su sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), desde
donde se coordina la dirección comercial para el sur de Europa
y América Latina. Actualmente cuenta con 700 profesionales
(de una total de más de 1.000 en el conjunto de la compañía)
y su volumen de negocio se fija en torno a los 100 millones
de euros (casi 16.639 millones de ptas.) en el 2001.
HISTORIAL
HISTORIAL
emagine es va fundar l'any 2001 com a resultat de la
integració de dues filials del Grup Deutsche Bank: Dbsca,
SA (Deutsche Bank Serveis de Consultoria Informàtica), a
Espanya, i emagine GmbH, a Alemanya. La primera es va
crear el 1996 amb l'objectiu de desenvolupar i implementar,
no tan sols a Espanya, sinó també a Europa, sistemes de
tecnologies de la informació per al grup financer.
emagine se fundó en el 2001 como resultado de la
integración de dos filiales del Grupo Deutsche Bank: Dbsca
S.A. (Deutsche Bank Servicios de Consultoría Informática) en
España y emagine GmbH en Alemania. La primera se había
creado en 1996 con el objetivo de desarrollar e implementar
sistemas de tecnologías de la información para el grupo
financiero, no sólo en España sino también en Europa.
Segons Jordi Negre, director comercial i de Màrqueting
d’emagine Iberia, quan Deutsche Bank estudiava diferents
emplaçaments a Europa per situar els seus centres de
competència, buscava llocs que reunissin dos conceptes
bàsics: capacitat tecnològica de l'equip humà i una bona
relació cost-eficiència. Finalment, va optar per Barcelona, ja
que, tant des del punt de vista geogràfic com pel que fa a
qüestions logístiques amb Europa, es troba en una posició
immillorable. A més, disposa d'un ampli planter de
professionals excel·lents i els costos són molt competitius
en comparació de la mitjana europea. També es va tenir en
compte la imatge de Barcelona.
Según Jordi Negre, director comercial y de Marketing de
emagine Iberia, cuando Deutsche Bank estudiaba diferentes
emplazamientos en Europa para situar sus centros de
competencia, buscaba sitios que reunieran dos conceptos
básicos: capacidad tecnológica del equipo humano y una
buena relación coste-eficiencia. Finalmente se optó por
Barcelona, puesto que geográficamente y para cuestiones
logísticas con Europa está en un enclave inmejorable,
cuenta con una amplia cantera de muy buenos
profesionales y los costes resultaban mucho más
competitivos en comparación con la media europea.
También la imagen de Barcelona fue tenida en cuenta.
FUTUR
FUTURO
GFT opta fermament pel desenvolupament de les
transaccions electròniques multicanal. Actualment ofereix
una àmplia gamma de serveis, que comprenen la
consultoria estratègica, el desenvolupament i la
implantació de sistemes, així com el manteniment i el
suport postvenda. Les seves aplicacions i solucions van
adreçades a qualsevol tipus d'empreses, en especial
aquelles per a les quals la transacció en línea té una
rellevància significativa: financeres, asseguradores, de
telecomunicacions i administracions públiques. I el futur
passa per esdevenir un referent en aquest sector que
ofereixi grans perspectives.
GFT apuesta firmemente por el desarrollo de las
transacciones electrónicas multicanal. Actualmente ofrece
una amplia gama de servicios que abarcan la consultoría
estratégica, el desarrollo e implantación de sistemas y el
mantenimiento y soporte posventa. Sus aplicaciones y
soluciones están dirigidas a cualquier tipo de empresas,
especialmente aquellas para las que la transacción en línea
tiene una especial relevancia: financieras, aseguradoras,
telecomunicaciones, administraciones públicas. Y el futuro
pasa por convertirse en un referente en este sector que
ofrece grandes perspectivas.
59
RELACIÓ AMB L'ENTORN
RELACIÓN CON EL ENTORNO
Jordi Negre també destaca alguns punts febles de
Barcelona. Així, per exemple, considera que l'aeroport
podria millorar molt pel que fa al nombre de viatgers, la
freqüència dels vols i la connexió amb les principals
capitals del món. També creu que hi ha una manca de
professionals amb formació informàtica a tot Europa.
Finalment, pensa que és a Madrid on els treballadors
aspiren a triomfar professionalment, ja que és on es troben
les principals empreses del sector.
Jordi Negre también valora algunos aspectos en los que
Barcelona muestra algunos puntos débiles. Por ejemplo,
considera que el aeropuerto de Barcelona podría mejorar
mucho en cuanto al número de viajeros, frecuencia de
vuelos y conexión con las principales capitales del mundo.
También cree que hay una falta de profesionales con
formación informática común a toda Europa. Finalmente,
opina que es en Madrid donde los empleados pretenden
triunfar profesionalmente, ya que es allí donde se
encuentran las principales empresas del sector.
60
›› KAO CORPORATION SA
›› KAO CORPORATION S.A.
Josep Matarrodona, director general
Josep Matarrodona, director general
FITXA TÈCNICA
FICHA TÉCNICA
Kao Corporation, SA va ser una de les primeres empreses
japoneses que va optar per Catalunya com a ubicació. S'hi
va instal·lar ja fa més de trenta anys. Actualment, es dedica
a la fabricació de productes químics (tensioactius,
oleoquímics, aromes i tòners).
Kao Corporation, S.A., fue una de las primeras empresas
japonesas que apostó por Cataluña como ubicación, y se
instaló aquí hace más de treinta años. Actualmente, se
dedica a la fabricación de productos químicos
(tensioactivos, oleoquímicos, aromas y tóners).
Disposa d'una plantilla total de 350 treballadors, i l'any 2000
les vendes van suposar 175 milions d'euros (29.118 milions
de pessetes). També cal destacar que el 72 % del total de les
vendes es destina a l'exportació.
Cuentan con una plantilla total de 350 trabajadores y en el
año 2000 alcanzaron unas ventas de 175 millones de euros
(29.118 millones de pesetas). También es destacable el hecho
de que el 72 % del total de ventas se destina a la exportación.
La planta de Kao Corporation, SA, a Barberà del Vallès
(Barcelona) és, alhora, la seu europea de la divisió química
de la multinacional Kao Chemicals Europe, SL. Aquest
centre de decisió s'encarrega de definir les estratègies de
vendes i de desenvolupament de productes de les filials del
grup a Alemanya, França i Espanya, a més de ser
responsable dels mercats dels països de l'est d'Europa,
d'Àfrica i de l'Orient Mitjà, on no disposa de centres
productius, però sí de departaments de vendes.
La planta de Kao Corporation, S.A., en Barberà del Vallès
(Barcelona) es, a su vez, la sede europea de la división
química de la multinacional Kao Chemicals Europe, S.L.
Este centro de decisión está encargado de la definición de
las estrategias de ventas y de desarrollo de producto de las
filiales del grupo en Alemania, Francia y España y es
responsable también de los mercados de los países del este
de Europa, África y Oriente Medio, donde no disponen de
centros productivos, pero sí de departamentos de ventas.
HISTORIAL
HISTORIAL
Kao Corporation, SA, es va instal·lar a Barcelona el 1970,
mitjançant una joint venture a parts iguals entre les
empreses KAO JAPÓ i SINORGAN, d'on va sorgir,
inicialment, SINORKAO. L'any 1987, arran de l'experiència
positiva d'aquesta primera etapa, KAO JAPÓ va comprar el
100 % del capital de la companyia, la qual cosa va donar
lloc a la creació de Kao Corporation, SA. Com a
conseqüència d'això, es va construir una nova planta a
Barberà del Vallès, on es van instal·lar les oficines centrals,
el centre tècnic i la producció de tòners i disquets. Cal
destacar que, a més de l'oficina i de la planta central, Kao
Corporation, SA, disposa d'una planta d'aromes químiques
a Mollet del Vallès i d'una planta de fabricació de
components per a fragàncies a Olesa de Montserrat.
Kao Corporation, S.A., se instaló en Barcelona en 1970 a
través de una Joint Venture a partes iguales entre las
empresas KAO JAPÓN y SINORGAN, de la que surgió,
inicialmente, SINORKAO. Fue en el año 1987 cuando la
experiencia positiva de esta primera etapa hizo que KAO
Japón comprara el 100 % del capital de la compañía y se
creara así Kao Corporation, S.A. Se construyó, en
consecuencia, una nueva planta en Barberà del Vallès,
donde se instalaron las oficinas centrales, el centro técnico
y la producción de tóner y disquetes. Hay que destacar que,
además de la oficina y planta central, Kao Corporation,
S.A., cuenta con una planta de aromas químicos en Mollet
del Vallès y una planta de fabricación de componentes para
fragancias en Olesa de Montserrat.
FUTUR
FUTURO
Kao Corporation, SA, continuarà apostant per la inversió a
Catalunya, donats els resultats positius que ha obtingut en
el passat, i té previst continuar invertint en el nostre país a
curt termini.
Kao Corporation, S.A., seguirá apostando por la inversión
en Cataluña, dados los resultados positivos que ha
obtenido en el pasado y tiene previsto continuar invirtiendo
en nuestro país a corto plazo.
Segons Josep Matarrodona, el factor recursos humans va
ser un dels més importants a l'hora de considerar
l'establiment a Catalunya. A més, també va destacar com a
positiu l'aspecte logístic que envolta la província de
Barcelona i que Catalunya està perfectament connectada
amb la resta d'Europa. Segons que va assenyalar, l'aspecte
logístic és essencial per ser eficient amb relació als
competidors.
Según Josep Matarrodona, el factor recursos humanos fue
uno de los más importantes a la hora de considerar la
ubicación en Cataluña. Además, también destacó como
positivo el aspecto logístico que envuelve a la provincia de
Barcelona. Cataluña está perfectamente conectada con el
resto de Europa. Según señaló, el aspecto logístico es
esencial para ser eficiente frente a los competidores.
61
Un altre factor que Josep Matarrodona també va ressaltar
especialment és el referent a les infraestructures i els
equipaments, que considera aspectes vitals. Per això, va
considerar interessants alguns projectes futurs, com ara el
Pla Delta d'Ampliació de la Zona d'Activitats Logístiques
(ZAL) del port de Barcelona, a més del salt qualitatiu que
suposarà l'arribada a aquesta ciutat del tren d'alta velocitat,
que millorarà la connexió amb la resta d'Europa.
El otro factor del que Josep Matarrodona hizo especial
mención fue el tema de las infraestructuras y equipamientos,
ya que estos aspectos son vitales. Por ello, consideró
interesantes algunos proyectos futuros como el plan Delta
de ampliación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
del puerto de Barcelona y también el salto cualitativo que
supondrá la llegada a Barcelona del tren de alta velocidad,
que mejorará la conexión con el resto de Europa.
RELACIÓ AMB L'ENTORN
RELACIÓN CON EL ENTORNO
Tot i que Josep Matarrodona va afirmar que, en termes
generals, la companyia està molt satisfeta amb la decisió
d'invertir a Catalunya, també ens va comentar alguns
aspectes que Barcelona hauria de millorar: la seguretat
ciutadana (i la problemàtica que s'està creant amb la
immigració), la dificultat de trobar terreny disponible a la
rodalia de Barcelona, la necessitat d'augmentar la població
que parli diversos idiomes, la mobilitat i la flexibilitat
geogràfica dels recursos humans, així com qualsevol
millora possible en l’àmbit universitari i docent.
Aunque Josep Matarrodona afirmó que, en general, están
muy satisfechos con su decisión de invertir en Cataluña,
también nos comentó algunos aspectos en los cuales
Barcelona debería mejorar: seguridad ciudadana (y la
problemática que se está creando con la inmigración),
dificultad de encontrar terreno disponible en los
alrededores de Barcelona, necesidad de aumentar la
población que habla idiomas, movilidad y flexibilidad
geográfica de los recursos humanos y cualquier mejora
posible en el ámbito universitario y docente.
62
›› RENAULT DESIGN BARCELONA
›› RENAULT DESIGN BARCELONA
Thierry Metroz, director del centre
Thierry Metroz, director del centro
FITXA TÈCNICA
FICHA TÉCNICA
El Centre de Disseny de Renault es va instal·lar a Barcelona el
1999. Actualment ocupa un espai d'uns 900 m2 en un antic
edifici d'usos industrials remodelat que hi ha al carrer
Trafalgar. Hi treballen deu persones (un director, quatre
dissenyadors, tres maquetistes, un enginyer i una secretària).
Només hi ha dos espanyols; la resta són francesos i alemanys.
També col·laboren sovint amb l'empresa dissenyadors
freelance catalans i altres proveïdors locals (maquetistes, etc.).
El Centro de Diseño de Renault se instaló en Barcelona en
1999. Actualmente ocupa un espacio de unos 900 m2 en un
antiguo edificio de usos industriales remodelado en la calle
Trafalgar. En él trabajan diez personas (un director, cuatro
diseñadores, tres maquetistas, un ingeniero y una
secretaria). Solamente dos son españoles, el resto son
franceses y alemanes. También colaboran a menudo con
diseñadores catalanes free - lance y con otros proveedores
locales (maquetistas, etc.).
Tot i que formalment depèn de Renault España, el centre de
Barcelona presenta les seves propostes a la Direcció de
Disseny de Renault, i competeix amb les propostes del
Centre de Disseny de París. Per tal d'evitar el "pensament
únic", no s'estableix cap comunicació entre tots dos centres
fins que no es presenten els projectes. Un cop s'ha pres una
decisió, el centre de París s'encarrega de posar en pràctica
el disseny definitiu a través del seu Centre Tècnic.
Aunque formalmente depende de Renault España, el centro
de Barcelona presenta sus propuestas a la Dirección de
Diseño de Renault, y compite con las propuestas del centro
de diseño de París. No hay comunicación entre los dos
centros hasta que se presentan los proyectos, para evitar el
"pensamiento único". Una vez tomada una decisión, el
centro de París es el que se encarga de llevar a la práctica
el diseño definitivo a través de su Centro Técnico.
HISTORIAL
HISTORIAL
Per a Thierry Metroz, director del Centre de Disseny de
Renault, hi ha diferents raons que expliquen la decisió
d'instal·lar-se a Barcelona:
Para Thierry Metroz, director del Centro de Diseño de
Renault, hay varias razones que explican la decisión de
instalarse en Barcelona:
› Espanya és, en certa manera, la segona pàtria de Renault.
› A Barcelona hi ha un esperit creatiu, avantguardista i
›
›
España es, de alguna manera, la segunda patria de
Renault.
En Barcelona hay un espíritu creativo, vanguardista y
avanzado que no se encuentra en otras ciudades de Europa,
ni en París, ni en Milán. Barcelona tiene un encanto muy
peculiar. La luz de Barcelona, los colores, tampoco se
encuentran en otros lugares.
Barcelona tiene una larga tradición e historia en el diseño de
automóviles, un “savoir faire” muy fuerte (hay que recordar
las grandes marcas de automóviles relacionadas con nuestra
ciudad: Seat, Hispano Suiza, Pegaso, Motor Ibérica...). Es
importante el hecho de trabajar con proveedores locales de
calidad e ingenierías de prestigio. En Barcelona esta calidad
es notable, lo que no ocurre en ningún otro sitio de España.
También son muy interesantes los diseñadores instalados
en Barcelona (Mariscal, Martí Guixé, Ana Mir,...)
avançat, que no es troba en altres ciutats d'Europa, ni a
París ni a Milà. Barcelona té un encant molt peculiar. La
llum de Barcelona tampoc no es troba en altres llocs.
Barcelona té una llarga tradició i història pel que fa al disseny d'automòbils, un "savoir faire" molt fort (cal recordar
les grans marques d'automòbils relacionades amb la nostra
ciutat: Seat, Hispano Suiza, Pegaso, Motor Ibérica...). És
important el fet de treballar amb proveïdors locals de qualitat i enginyeries de prestigi. A Barcelona, aquesta qualitat
és notable, cosa que no passa en cap altre lloc d'Espanya.
També són molt interessants els dissenyadors instal·lats a
Barcelona (Mariscal, Martí Guixé, Anna Mir...).
›
›
Temps enrere, el Centre de Disseny de Barcelona va
significar el naixement d'un nou concepte de centre, tant
per a Renault, ja que aquest era el primer centre situat fora
de França, com per al món del disseny d'automòbils en
general, ja que es tractava del primer que s'establia al
centre urbà de la ciutat (recordem, per exemple, el Centre
de Disseny de Volkswagen a Sitges). A Califòrnia, per
exemple, estaven situats fora dels nuclis urbans.
Actualment, ja hi ha altres centres situats en nuclis urbans,
com el de Volvo, també a Barcelona. Atesa la bona
experiència obtinguda a Barcelona, Renault ha instal·lat un
nou centre de disseny al cor de París.
En su momento, el Centro de Diseño de Barcelona significó
el nacimiento de un nuevo concepto de centro, tanto para
Renault, por ser éste el primer centro fuera de Francia, como
para el mundo del diseño de automóviles en general, ya que
se trataba del primer centro que se localizó en el núcleo
urbano de una ciudad (recordemos, por ejemplo, el centro
de diseño de Volkswagen en Sitges). En California, por
ejemplo, estaban ubicados fuera del centro de las ciudades.
Actualmente ya existen otros centros situados en los
centros urbanos, como el de Volvo, también en Barcelona. A
partir de la buena experiencia de Barcelona, Renault ha
instalado un nuevo centro de diseño en el corazón de París.
63
La localització d'aquests tipus de centres en els nuclis
urbans és molt important, perquè el dissenyador és com
una esponja, i això li permet captar la sensibilitat, mantenir
contacte amb la gent en general i amb el món creatiu en
particular (pintors, dissenyadors, etc.). Barcelona aporta un
esperit avantguardista, innovador i llatí molt inspirador.
La localización de estos tipos de centros en los núcleos
urbanos de las ciudades es muy importante, ya que el
diseñador es como una esponja, y de esta manera puede
captar la sensibilidad, el contacto con la gente en general y
con el mundo creativo en particular (pintores, diseñadores,
etc.). Barcelona aporta un espíritu vanguardista, innovador
y latino muy inspirador.
FUTUR
FUTURO
Després de més de dos anys a Barcelona, l'experiència de
Renault és molt positiva, tant des del punt de vista del seu
director, Thierry Metroz, com de la Direcció de Disseny de
Renault a París i de la Direcció de Renault a escala global.
Renault tiene una experiencia muy positiva después de más
de dos años en Barcelona, tanto desde el punto de vista de
su director, el Thierry Metroz, como desde la Dirección de
Diseño de Renault en París, y de la Dirección de Renault a
escala mundial.
Les expectatives s'han complert, si bé la mateixa filosofia del
Centre de Disseny recomana continuar mantenint un equip
reduït. És per això que no hi ha perspectives d'ampliar-lo.
Las expectativas se han cumplido, si bien la propia filosofía
del Centro de Diseño indica que hay que seguir
manteniendo un equipo pequeño. Es por ello que no hay
perspectivas de ampliación del centro.
Al centre de Barcelona es dissenya el Renault Scénic, que
sortirà a la llum en els propers anys.
RELACIONS AMB L'ENTORN
Desde el centro de Barcelona se diseña el Renault Scénic
que saldrá a la luz en los próximos años.
Thierry Metroz considera molt interessant la "Primavera del
Disseny", un esdeveniment que se celebra cada dos anys a
Barcelona.
RELACIONES CON EL ENTORNO
Thierry Metroz considera muy interesante la "Primavera del
Diseño", acontecimiento que se celebra en Barcelona con
carácter bianual.
En general, no fa crítiques importants. Renault està molt
contenta a Barcelona. L'única cosa que potser li falta una
mica a aquesta ciutat és una barreja de cultures (en
comparació de París o Londres), ja que la diferència i la
diversitat són la riquesa que aporta creativitat.
En general no tienen críticas importantes. Están muy
contentos en Barcelona. Lo único que quizás necesita
Barcelona es una mayor mezcla de culturas (en
comparación con París o Londres), ya que la diferencia y la
diversidad es la riqueza que aporta creatividad.
Finalment, Thierry Metroz valora la importància del
projecte [email protected] del Poblenou, quant a la mescla
d'activitats que comporta.
Por último, valora la importancia del proyecto [email protected] del
Poblenou, en cuanto a la mezcla de actividades que supone.
64
›› SNACK VENTURES, SA
›› SNACK VENTURES, S.A.
Rosa Querol, directora financera
Rosa Querol, directora financiera
FITXA TÈCNICA
FICHA TÉCNICA
Snack Ventures, SA, com a societat integrant de Frito Lay
(Grup PepsiCo), es va constituir a Barcelona el 4 de juliol de
1957. L'activitat principal de la societat consisteix en la
comercialització d'aperitius amb les marques Lays, Ruffles,
Cheetos i Doritos, entre altres.
Snack Ventures, S.A., como sociedad integrante de Frito
Lay (Grupo PepsiCo), se constituyó en Barcelona el 4 de
julio de 1957. La actividad principal de la sociedad consiste
en la comercialización de aperitivos con las marcas Lays,
Ruffles, Cheetos y Doritos, entre otras.
El 100 % del capital de la societat pertany a la Snack
Ventures Inversiones, SL, que al seu torn pertany a Snack
Ventures Europe SCA, amb seu a Bèlgica.
El 100 % del capital de la sociedad pertenece a la sociedad
Snack Ventures Inversiones, S.L., que a su vez pertenece a
Snack Ventures Europe SCA, con sede en Bélgica.
El 31 de desembre de 1999, la facturació de Snack Ventures,
SA, va ser de 237 milions d'euros (39.404 milions de
pessetes) i la seva plantilla durant el mateix any va ser de
2.238 empleats de mitjana.
La facturación a 31 de diciembre de 1999 de Snack
Ventures, S.A., ascendió a 237 millones de euros (39.404
millones de pesetas) y la plantilla media durante el mismo
año fue de 2.238 empleados.
HISTORIAL
HISTORIAL
Des de la data de constitució, la seu deSnack Ventures, SA,
ha estat a Barcelona, raó per la qual la decisió d'implantació
en aquesta ciutat es va prendre d'un bon principi.
Desde la fecha de su constitución, la sede de Snack Ventures,
S.A., ha estado ubicada en Barcelona, por lo que la decisión
de implantación en la ciudad se tomó desde sus inicios.
El creixement en volum de negoci de Snack Ventures, SA,
va ser un factor clau pel que fa a la decisió d'instal·lar a
Barcelona la seu central per al sud-oest d'Europa, amb
funcions de direcció, màrqueting, recursos humans, serveis
informàtics i logística.
El crecimiento en volumen de negocio de Snack Ventures,
S.A., fue un factor decisivo en cuanto a la decisión de
implantación de la sede para el sudoeste de Europa en
Barcelona en funciones de dirección, marketing, recursos
humanos, servicios informáticos y logística.
FUTUR
FUTURO
Quant a les perspectives de futur, Snack Ventures, SA, té
previst incrementar les vendes i les inversions a curt
termini. L'ampliació de la superfície de l'actual localització
també forma part dels plans de futur de la societat.
En cuanto a perspectivas de futuro, Snack Ventures, S.A .,
tiene previsto incrementar las ventas e inversiones a corto
plazo. La ampliación de la superficie de la actual
localización también se encuentra en los planes de futuro
de la sociedad.
RELACIÓ AMB L'ENTORN
RELACIÓN CON EL ENTORNO
La direcció de Snack Ventures, SA, considera que
Barcelona és molt atractiva per a les empreses estrangeres
pel clima, la qualitat de vida, la seguretat ciutadana i les
facilitats que la grandària de la ciutat proporciona.
La dirección de Snack Ventures, S.A., considera que
Barcelona es de un gran atractivo para las empresas
extranjeras en cuanto al clima, la calidad de vida, la
seguridad ciudadana y las facilidades que el tamaño de la
ciudad proporciona.
D'altra banda, segons Rosa Querol, directora financera de
Snack Ventures, SA, és fonamental que la ciutat es
mantingui al nivell actual pel que fa a la qualitat de
l'educació, el prestigi dels centres de negocis, la facilitat
d'accés a recursos humans ben formats i uns costos
salarials baixos. No obstant això, opina que si Barcelona vol
ser realment competitiva, haurà d'invertir de manera més
agressiva en diferents infraestructures, com ara l'ampliació
de l'aeroport, d’hotels i de centres de negocis, a més
d'augmentar l'espai per a oficines.
Asimismo, según Rosa Querol, directora financiera de
Snack Ventures, S.A., es importante que la ciudad se
mantenga en el nivel actual en lo que respecta a la calidad
de la educación, el prestigio de los centros de negocios, la
facilidad de acceso a recursos humanos bien formados y
los bajos costes salariales. Sin embargo, opina que si
Barcelona quiere ser realmente competitiva, deberá invertir
de forma más agresiva en infraestructuras, como la
ampliación del aeropuerto, hoteles y centros de negocios e
incrementar el espacio para oficinas.
65
›
EDICIÓ
•Barcelona Activa. Direcció de Promoció de l'Activitat Econòmica Exterior
Ajuntament de Barcelona
C/ Llacuna, 162
08018 - Barcelona
Tel. (+34) 93 401 98 80
•Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Àrea d'Inversió Estrangera
Generalitat de Catalunya
C/ Provença, 339
08037 - Barcelona
Tel. (+34) 93 476 72 94
•KPMG Asesores, S.L.
Av. Diagonal, 682
08034 Barcelona
Telf. (+34) 93 253 29 00
›
AGRAÏMENTS
• Agilent Technologies Spain, S.L.
Sr. Carles Vivas , Director General.
• Avis Contact Centres, S.A.
Sra. Cassy Ramsey, Directora.
• e-Dreams.
Sr. Jorge Carulla. Director de marquèting.
• Epson Europe Electronics GmbH.
Sr. Narcís Avellana, Branch Manager.
• Centro Europeo de Servicios Financieros Compartidos De General Motors.
Sr. Jordi Marsà. Gerent Csc.
• GFT.
Sr. Jordi Negre.- Director Comercial i de marquèting d'Emagine Iberia.
• Kao Corporation, S.A.
Sr. Josep Matarrodona, Director General.
• Renault Design Barcelona.
Sr. Thierry Metroz, Director del Centre.
• Snack Ventures S.A.
Rosa Querol, Directora Financera.
• Cambres de Comerç, Oficines Comercials i Consolats dels països
de procedència de les empreses objecte de l'estudi.
› COORDINACIÓ: Xavier Borrell. Barcelona Activa
Joan Batalla. CIDEM
› VERSIÓ ANGLESA: Anthony Nicholson
› VERSIÓ FRANCESA: Caroline Mignot
› DISSENY I MAQUETACIÓ: Dockland Comunicación, S.A.
› IMPRESSIÓ: Tallers Gràfics Soler, S.A.
› DIPÒSIT LEGAL: B-589-2002
Barcelona, Abril de 2002
›
EDICIÓN
•Barcelona Activa. Dirección de Promoción de la Actividad Económica Exterior
Ajuntament de Barcelona
C/ Llacuna, 162
08018 - Barcelona
Tel. (+34) 93 401 98 80
•Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)
Área de Inversión Extranjera
Generalitat de Catalunya
C/ Provença, 339
08037 - Barcelona
Tel. (+34) 93 476 72 94
•KPMG Asesores, S.L.
Av. Diagonal, 682
08034 Barcelona
Telf. (+34) 93 253 29 00
›
AGRADECIMIENTOS
• Agilent Technologies Spain, S.L.
Sr. Carles Vivas , Director General.
• Avis Contact Centres, S.A.
Sra. Cassy Ramsey, Directora.
• e-Dreams.
Sr. Jorge Carulla. Director de Marketing.
• Epson Europe Electronics GmbH.
Sr. Narcís Avellana, Branch Manager.
• Centro Europeo de Servicios Financieros Compartidos De General Motors.
Sr. Jordi Marsà. Gerente CSC.
• GFT.
Sr. Jordi Negre.- Director Comercial y de Marketing de Emagine Iberia.
• Kao Corporation, S.A.
Sr. Josep Matarrodona, Director General.
• Renault Design Barcelona.
Sr. Thierry Metroz, Director del Centro.
• Snack Ventures S.A.
Rosa Querol, Directora Financiera.
• Cámaras de Comercio, Oficinas Comerciales y Consulados de los paises
de procedencia de las empresas objeto del estudio.
› COORDINACIÓN: Xavier Borrell. Barcelona Activa
Joan Batalla. CIDEM
› VERSIÓN INGLESA: Anthony Nicholson
› VERSIÓN FRANCESA: Caroline Mignot
› DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Dockland Comunicación, S.A.
› IMPRESIÓN: Tallers Gràfics Soler, S.A.
› DEPÓSITO LEGAL : B-588-2002
Barcelona, Abril de 2002
CRÈDITS
CRÉDITOS
››
Descargar