REVALORITZACIÓ D`ESPAIS AGROFORESTALS I TURÍSTICS DE

Anuncio
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
1.- Index
1.- Introducció........................................................................................... 2
2.- Objectius.............................................................................................. 3
3.- Resultats esperats .............................................................................. 4
4.- Participants.......................................................................................... 5
5.- Àmbit i situació dels espais ............................................................... 6
6.- Breu descripció del projecte .............................................................. 8
7.- Breu descripció de les tasques del projecte .................................. 10
8.- Cronograma....................................................................................... 14
9.- Pressupost i finançament del projecte............................................ 15
ANNEXOS
1.- Descripció detallada de les tasques segons
la documentació presentada ........................................................... 18
2.- Formularis proposta tècnica (T3 i T4) ............................................. 27
3.- Calendari del LIFE-Medi Ambient .................................................... 33
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
1
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
1.- Introducció
Són premisses indispensables dels projectes de demostració finançats per
LIFE-Medi Ambient contribuir al desenvolupament de tècniques i
metodologies innovadores i integrades. El programa que presentem
s’emmarca clarament dins l’objectiu de la Unió Europea d’integració de
qüestions ambientals en el desenvolupament i l’ordenació de l’ús del sòl,
incloent les zones urbanes i costaneres.
Atès que la integració de qüestions mediambientals en el
desenvolupament i l’ordenació de l’ús del sòl és un dels reptes essencials
de la Carta de Tossa –signada per la majoria dels municipis del litoral gironí–,
es disposa de les condicions idònies per desenvolupar un projecte innovador
que persegueixi aquest objectiu i que permeti per tant l’obtenció de finançament
europeu a través del programa LIFE-Medi Ambient.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
2
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
2.- Objectius
L’objectiu principal de la proposta que presentem és la protecció i gestió
d’aquells espais que, en l’àmbit municipal, reuneixen les següents
condicions:
-
un innegable interès natural.
no estar urbanitzats o la urbanització ser mínima.
ser espais que no disposen de cap figura específica de
protecció més enllà de la que es derivi del planejament
urbanístic del municipi.
Aquesta protecció és especialment necessària al tractar-se d’alguns dels últims
espais lliures i amb una elevada pressió urbanística que resten en els municipis
costaners implicats, a la vegada que posseeixen un elevat valor natural, ja sigui
pels hàbitats que contenen o per la configuració paisatgística del territori –i en
el qual funcionen com connectors entre altres àrees naturals més extenses o
protegides per la legislació vigent.
La fòrmula mitjançant la qual es pretén aconseguir una protecció duradora
d’aquests espais és:
-
la col·laboració directa entre el sector primari, original gestor
d’aquests espais agroforestals de la perifèria urbana, i del sector
turístic, origen de les pressions urbanístiques i poblacionals a
què estan sotmesos els municipis costaners. En pro d’un
desenvolupament turístic sostenible, el territori ha de mantenir uns
valors paisatgístics suficients, així com evitar una excessiva
massificació dels destins, objectius que es pretenen aconseguir amb
el projecte.
En últim terme, es vol que la població local valori aquestes zones en la justa
mesura, ja que les àrees periurbanes han estat infravalorades fins avui i per
això han sigut freqüentment abandonades. Si s’aconsegueix introduir aquests
valors en l’imaginari col·lectiu de la població, serà més fàcil aconseguir la seva
preservació al llarg del temps.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
3
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
3.- Resultats esperats
Els resultats que s’esperen de l’aplicació d’aquest projecte beneficiaran als
sectors agrícola i turístic. Entre aquests resultats hi trobem:
1. Preservació del paisatge del litoral com a element que atrau visitants i, per
tant, revalorització d’àrees avui marginals situades als municipis
costaners.
2. Creació d’una xarxa d’espais agroforestals reconeguda a nivell
internacional, la qual anirà creixent a mesura que es desenvolupi el
projecte i també a posteriori (s’han catalogat una seixantena d’espais que
poden incloure’s en un futur a la xarxa).
3. Activitats demostratives i lúdiques i itineraris al servei del turisme en
cadascun dels espais adherits al projecte.
4. Disminució de l’estacionalitat de l’activitat turística, donat que algunes
d’aquestes activitats poden realitzar-se fora de la temporada estiuenca.
5. Creació d’un mercat de productes agrícoles locals dirigits exclusivament al
sector turístic.
6. Promoció d’un turisme més sostenible i responsable amb el territori i els
hàbits de consum, donat que es creen lligams entre el visitant, la terra, els
productes i les persones.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
4
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
4.- Participants
El projecte parteix d’una proposta de l’Associació de Naturalistes de Girona, la
qual és recollida oportunament pel Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les Comarques de Girona (CILMA). Aquest organisme encarrega la
seva redacció i la presenta al programa LIFE-Medi Ambient de la Unió
Europea.
El CILMA és una associació d’ens locals de les comarques de Girona que té
com a principals objectius esdevenir fòrum de debat i d’intercanvi
d’experiències en matèria de medi ambient. El CILMA ha coordinat el procés
des del seu inici i actua com a beneficiari del projecte, és a dir, que serà
l’organisme responsable de la seva execució, rebrà el finançament i s’ocuparà
de la seva distribució entre els socis. El CILMA també serà l’únic contacte de la
Comissió i n’informarà dels progressos tècnics i financers realitzats.
Òbviament aquest projecte no seria possible sense la intervenció directa dels
municipis costaners. Així doncs, compta amb la participació de sis municipis de
la Costa Brava que són: Roses, Castelló d’Empúries, Castell-Platja d’Aro,
Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar. Tots ells han
determinat quines àrees d’interès natural i/o paisatgístic intervindran de forma
directa en el programa. Aquests ajuntaments actuen com a socis del projecte,
és a dir, que hauran de contribuir a la realització d’una o vàries tasques
programades i assumir part dels seus costos.
D’altra banda, el projecte compta amb una sèrie d’organismes cofinançadors
que proporcionen recursos financers, però no es beneficien de la seva
contribució i a més no estan obligats a participar directament en la seva
execució tècnica. Els organismes cofinançadors són la Diputació de Girona i el
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix dir que el projecte presentat ha rebut el suport d’organismes i
institucions com ara la Unió de Pagesos de Catalunya, el Patronat de Turisme
Girona-Costa Brava, i les cambres de comerç, indústria i navegació de Girona i
Sant Feliu de Guíxols.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
5
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
5.- Àmbit i situació dels espais
0
5 10 Kilometers
#
ROSES
#
CASTELLÓ
D'EMPURIES
STA. CRISTINA
D'ARO
CASTELL
D'ARO
ST. FELIU
DE GUÍXOLS
#
#
#
#
TOSSA DE MAR
Legend:
N
10 0 10 20 30 Kilometers
Catalunya
Girona's province
Municipalities involved
North area ofthe project
505000
510000
515000
520000
4685000
4685000
Cap de Creus
NaturalPark
LIFE Project
Areas
Aiguam olls de l'Em pordà
NaturalPark
4680000
4680000
Protected areas
4675000
4675000
M unicipalities
Aiguam olls de l'Em pordà
NaturalPark
N
M editerranean Sea
0
505000
510000
515000
1
2 Kilometers
520000
South area ofthe project
510000
515000
520000
4685000
4685000
505000
PEIN M assís
de les G avarres
Santa Cristina
d'Aro
LIFE Project
Areas
Castelld'Aro
4680000
4680000
PEIN M assís
de Cadiretes
Protected areas
SantFeliu de G uixols
M unicipalities
4675000
4675000
N
Tossa de M ar
0
505000
510000
515000
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
1
2 Kilometers
520000
6
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
Val a dir que tots els municipis del litoral han estat convidats a participar en el
projecte. Aquests municipis han tingut la possibilitat d’escollir algun dels espais
del seu terme inclosos a l’esborrany del Catàleg d’espais locals d’interès
natural o paisatgístic, finançat per la Diputació de Girona i la Fundació Territori i
Paisatge, o bé, de considerar algun nou espai que no consta en el Catàleg però
que té un interès especial pel municipi i s’emmarca dins les premisses
necessàries.
Finalment, aquests sis municipis van assumir el compromís de dur a terme
intervencions sobre el territori amb l’objectiu de conservar, mantenir i millorar
una sèrie d’espais relacionant el sector primari –com a gestor tradicional
d’aquest tipus d’espais– amb el sector turístic –com a beneficiari principal del
manteniment del paisatge de la Costa Brava.
Els espais que es consideren en la proposta són els que es llisten a
continuació:
Roses
1.
2.
3.
Corredor Palau Saverdera-Mas Fumats i Riera de Roses
Pla de Roses
Mas Oliva
Castelló d’Empúries
4.
La Muga i La Mugueta
Castell-Platja d’Aro
5.
Torrent de Canyet i torrent de la Coma
Santa Cristina d’Aro
6.
Riu Ridaura
Sant Feliu de Guíxols
7.
Valls de les rieres de les Comes i de Sant Amanç
Tossa de Mar
8.
Camps de Can Garriga i resclosa de Sant Benet
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
7
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
6.- Breu descripció del projecte
Les accions a desenvolupar durant el projecte es divideixen en tres grans
apartats.
•
En primer lloc es fomentarà un marc de treball entre els municipis perquè
les àrees que participen en el programa formin part d’una mateixa xarxa
d’àrees naturals, amb la finalitat que actuï de sinergia perquè en el futur
s’adhereixin més municipis a aquestes fòrmules de gestió, així com traçar
unes línies estratègiques per protegir el sòl no urbanitzable.
•
Un segon gran apartat es composa de les actuacions físiques
necessàries per a restaurar part dels elements paisatgístics i naturals
d’aquests espais, descuidats en els últims anys, sobretot des de
l’abandonament de les activitats agrícoles tradicionals que ara es
pretenen recuperar. L’inici de nou d’aquestes activitats, així com la
continuïtat de les encara ara existents, exigirà l’adequació de l’espai
agrícola, la reconversió de sistemes de rec, la roturació de les zones en
procés de forestació o la reordenació dels sectors ocupats per activitats
marginals o incompatibles amb la integritat paisatgística desitjada.
•
Amb els ens municipals decidits a impulsar la proposta i amb els espais
preparats per acollir les noves activitats agrícoles i turístiques, el projecte
procedirà en un tercer pas a implicar als agricultors perquè, les parcel·les
susceptibles d’explotació agrícola es posin al servei d’aquest comerç
local que es pretén establir amb el sector turístic. Al mateix temps
s’establiran contactes amb els empresaris turístics de cada municipi, amb
la finalitat que aquests assumeixin, bé els costos de patrocini de les
activitats agrícoles –que en el seu dia van desaparèixer per manca de
competitivitat en un mercat més ampli–, bé adquireixin a un preu raonable
els productes procedents de les àrees en les que s’apliqui el present
projecte. A més, els establiments turístics podran beneficiar-se de circuits
demostratius que mostraran als seus clients el cicle de producció
d’alguns dels aliments que trobaran a taula, de tal forma que s’incidirà en
la consciència d’aquest turisme a fer un consum més responsable dels
productes, així com també un ús més responsable del territori que estan
visitant i de les seves activitats tradicionals, actualment en regressió.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
8
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
VALORITZACIÓ AGROFORESTAL I TURÍSTICA
DE DIFERENTS ESPAIS D’INTERÉS NATURAL I
PAISATGÍSTIC DE LA COSTA BRAVA
1 Creació de la Xarxa de Reserves Agroforestals
2 Actuacions físiques de restauració
2.1 Restauració d’elements naturals
2.2 Adaptació i recuperació d’àrees agrícoles
3 Aplicació de l’experiència pilot
3.1 Promoció del patrocini i els contractes
3.2 Gestió de la producció agrícola
4. Difusió
4.1 Difusió en l’àmbit local
4.2 Difusió en l’àmbit dels municipis costaners
5. Gestió i informació a la CE
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
9
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
7.- Breu descripció de les tasques del projecte
0. Contractació de personal per impulsar el projecte
1. Creació d’una Xarxa de reserves agroforestals
Actuacions de caràcter genèric
•
Establiment d’un codi deontològic pels municipis integrants i
aspirants.
•
Creació d’una marca de qualitat com a municipi integrat.
•
Estudi de viabilitat sobre l’aplicació de reduccions fiscals per les
parcel·les en que s’executi de forma activa la proposta de gestió.
Actuacions particulars a cada municipi o espai
•
Establiment definitiu de les delimitacions i assignació d’usos als
espais.
•
Adhesió de les propietats municipals ubicades en els espais,
adoptant les propostes de gestió.
2. Actuacions físiques
Abans de procedir a explicar quines són les actuacions que es
preveuen a cada espai cal fer referència a la tipologia de les àrees.
Àrees de caràcter eminentment natural
-
Riu Ridaura (Santa Cristina d’Aro) - Vocació de bosc de ribera i
zona pública. Espai amb gran biodiversitat, característic exemple
de bosc de ribera mediterrani.
-
La Muga i la Mugueta (Castelló d’Empúries) - Vocació
d’aiguamoll i connector entre espais naturals.
-
Corredor Palau-Saverdera a Mas Fumats (banda sud-Roses) Àrea on s’han abandonat els conreus, ocupats en bona part per
activitats marginals. Vocació de closes.
Àrees de caràcter eminentment agrícola
-
Corredor Palau-Saverdera a Mas Fumats i Riera de Roses
(Banda nord-est-Roses) -Conreu d’olivera. Espai demostratiu del
conreu d’olivera (activitats lligades a l’obtenció de l’oli).
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
10
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
-
Pla de Roses (Roses) - Mosaic de conreus variats: cereal,
olivera, vinya i blat de moro. Espai demostratiu de conreus en
mosaic (activitats lligades a l’obtenció de l’oli i del vi).
-
Mas Oliva (Roses) - Conreu d’olivera. Espai demostratiu del
conreu d’olivera (activitats lligades a l’obtenció de l’oli).
-
Torrent de Canyet i torrent de la Coma (Castell-Platja d’Aro) Vocació d’àrea forestal surera. Espai demostratiu de l’obtenció del
suro (activitats lligades a la manufactura del suro).
-
Valls de les rieres de les Comes i de Sant Amanç (Sant Feliu
de Guíxols) – Conreu d’ametllers, vinya i horta. Espai demostratiu
de l’obtenció de productes d’horta i de les petites explotacions
vinícoles. Apropiat per a l’impuls de l’agricultura ecològica.
-
Camps de Can Garriga i la reclosa de Sant Benet (Tossa de
Mar) - Àrea mixta de bosc de ribera i conreus.
2.1. Restauració d’elements naturals
•
Restauració de la riera de les Comes i el riu Ridaura.
•
Revegetació a les rieres de Castelló d’Empúries i Roses.
•
Retirada d’activitats marginals a Castelló d’Empúries i Roses.
•
Condicionament del connector amb el Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà a Roses.
•
Retirada de plantes no autòctones.
2.2. Adaptació i recuperació de les àrees agrícoles
•
Recuperació de l’àrea cerealista a Roses.
•
Sistema de recollida d’aigües i millora de la xarxa de rec de Sant
Feliu de Guíxols i Tossa de Mar.
•
Recuperació del mosaic de vinyes i olivars de Roses, Sant Feliu de
Guíxols i Tossa de Mar. Recuperació de cultius d’horta de Sant Feliu
de Guíxols.
•
Restauració de terrasses agrícoles a Sant Feliu de Guíxols i Roses.
•
Recuperació de camins agrícoles.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
11
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
3. Aplicació de l’experiència
3.1. Promoció del patrocini i contractes
•
Establiment de relacions entre els agricultors i empresaris.
•
Creació d’un catàleg per al patrocini sobre finques i productes.
•
Realització dels contractes de patrocini.
•
Realització de contractes per a l’adhesió de finques i establiment de
les subvencions.
3.2. Gestió de la producció agrícola
•
Subvenció de les collites i els treballs forestals.
•
Comercialització dels
possibilitats d’adhesió.
productes
en
els
establiments
amb
4. Difusió
4.1. Difusió en l’àmbit local
•
Creació de dos centres d’interpretació/ecomuseus/centres
informatius i formatius de bones pràctiques agrícoles i forestals
(sector nord: Roses, i sector sud: Sant Feliu de Guíxols). Des
d’aquests centres es divulgaran els itineraris de tots els espais.
•
Establiment de guiatges en els itineraris i ecomuseus.
•
Realització de visites als centres de transformació.
•
Creació de tríptics i cartells informatius.
•
Creació d’una pàgina web per a la difusió.
•
Guia-catàleg dels espais.
•
Contractació de dos guies.
•
Formació per a la divulgació de les bones pràctiques agrícoles i
forestals entre els gestors del paisatge.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
12
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
4.2. Difusió en l’àmbit dels municipis costaners
•
Visites a altres municipis.
•
Organització de xerrades-debats-taules rodones.
•
Creació i divulgació d’exposició itinerant.
•
Organització d’una Fira i Jornada de formació per ambdós sectors.
5. Gestió del projecte
•
Informes periòdics de la gestió financera i administrativa dirigits a la
CE i als cofinançants.
•
Guiatge a les auditories de la CE.
Nota:
Per a una major concreció de totes aquestes tasques vegeu l’Annex 1, on les trobareu tal i
com han estat presentades en els formularis per a la sol·licitud del programa.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
13
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
8.- Cronograma
(Cronograma LIFE. Pdf)
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
14
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
9.- Pressupost i finançament del projecte
Despeses subvencionables pel programa LIFE
808.952 €
134.598.292’- ptes
Despeses no subvencionables pel programa LIFE
104.877 €
17.450.000’- ptes
Total
913.829 €
152.048.292’- ptes
Finançament del projecte
La Unió Europea finançarà el 50% de les despeses subvencionables, amb una
aportació de:
404.476 €
67.299.146’- ptes
La resta del pressupost es finançarà segons la següent distribució:
Ajuntaments (60%)
305.612 €
50.849.487’- ptes
Diputació de Girona (21%)
106.964 €
17.797.321’- ptes
Generalitat (15%)
76.403 €
12.712.372’- ptes
CILMA (4%)
20.374 €
3.389.966’- ptes
913.829 €
152.048.292’- ptes
Total
Les aportacions dels ajuntaments són (en funció del % amb que la inversió
total del projecte retorna a cadascun dels municipis):
Roses (18’3%)
Castelló d’Empúries (6’5%)
Castell – Platja d’Aro (5’4%)
Sant Feliu de Guíxols (17’9%)
Santa Cristina d’Aro (6’1%)
Tossa de Mar (5’8 %)
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
93.334 €
32.871 €
27.570 €
91.163 €
31.302 €
29.373 €
15.529.484’- ptes
5.469.201’- ptes
4.587.201’- ptes
15.168.201’- ptes
5.208.201’- ptes
4.887.201’- ptes
15
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
16
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
ANNEXOS
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
17
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
Annex 1- Descripció detallada de les tasques segons la
documentació presentada.
1- Creación de la Red de Reservas Agroforestales de los Municipios
Costeros
Objetivos
Objetivo
Establecimiento de una Red de Reservas Agroforestales, que bajo los mismos
criterios de selección y gestión, proteja el suelo no urbanizable de los
municipios costeros, con el ánimo de que se convierta en una Red que vaya
integrando año tras año al conjunto de áreas peri urbanas con valores
ambientales y culturales de los municipios turísticos. Durante la duración del
proyecto, se encargará de la creación de la Red que inicialmente contará con
las 8 áreas de los 6 municipios participantes. Se fomentará la protección del
suelo no urbanizable y se promoverán adaptaciones de los Planes de
Ordenación Urbana de los municipios en este sentido.
Descripción
Con objeto de consolidar la red de reservas agroforestales iniciada con el
presente proyecto y crear un marco favorable para conseguir la adhesión de
nuevos espacios, se prevén las siguientes acciones:
- Establecimiento de los procedimientos de delimitación de los espacios, de
asignación de los usos, así como de relación entre los “jardineros del paisaje”
y los agentes turísticos.
- Establecimiento de un código deontológico para los municipios integrantes y
aspirantes.
- Creación y impulso de una marca de calidad como “Municipio Integrado”.
- Adhesión de las propiedades municipales contenidas en los espacios,
adoptando las propuestas de gestión.
- Estudio de viabilidad sobre la aplicación de reducciones fiscales para las
parcelas en las que se ejecute de forma activa la gestión propuesta.
- Creación de los contratos tipo para el patrocinio de las reservas y de los
contratos entre el sector turístico y agrario.
Métodos. El documento referente a los criterios a seguir y código deontológico
tendrá prioridad, ya que sobre el se asentará la Red y se presentará
públicamente. En conjunto esta tarea será impulsada y coordinada por los
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
18
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
técnicos que gestionen el proyecto y el CILMA (Consejo de Iniciativas Locales
para el Medio Ambiente de les Comarcas de Girona).
En los primeros meses tendrá que quedar establecido un calendario de
encuentros entre los participantes, mediante el cual se marcará y medirá la
pauta de progreso de las acciones en los diferentes municipios. Un buen
indicador del progreso a posteriori será el número de reservas agroforestales
incluidas en el proyecto.
Con esta tarea se espera consolidar la red de reservas agroforestales y sentar
bases sólidas sobre las que habrán de incorporarse nuevos espacios.
Limitaciones y supuestos. A menudo existe dificultad para coordinar y tomar
posturas comunes en el seno de ayuntamientos pequeños, pero se prevé sea
posible gracias a la intermediación del CILMA, en tanto que asociación que
aúna los intereses medioambientales de los municipios de la provincia de
Girona.
2.1- Restauración de elementos naturales
Objetivo
- Se recuperaran los espacios naturales degradados que configuran el mosaico
conjuntamente con las parcelas agrícolas, con atención especial a los
espacios fluviales.
- Se fomentará la lucha contra las especies exóticas.
- Se retirarán las actividades no deseadas.
Descripción
Con el objetivo de preparar los espacios para la transformación de usos, el
patrocinio, las actividades e itinerarios demostrativos, se emprenderán las
siguientes acciones relacionadas con la restauración del medio:
- Restauración del arroyo de las Comes y del río Ridaura (Sant Feliu de
Guíxols y Santa Cristina d’Aro).
- Revegetación en los laterales del río Mugueta, para conferirle mayores
propiedades como conector (Castelló d’Empúries).
- Ampliación de la anchura arbolada en los arroyos que conectan los parques
naturales del Cabo de Creus y los Aiguamolls de l’Empordà (Roses).
- Acondicionamiento de campos cerealistas para dar continuidad a la función
que ejerce el Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà (Roses).
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
19
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
- Retirada del campo de motocross y revegetación para conseguir continuidad
paisajística entre los ríos Muga y Mugueta (Castelló d’Empúries).
- Plantación de especies arbóreas en los límites de los campos de cereales,
para formar los típicos setos arbolados, con una importante función ecológica
(Castelló d’Empúries).
- Retirada de los ejemplares de plantas exóticas (Arundo donax, Robinia
pseudoacacia, etc). Se concienciará a los nuevos “jardineros del paisaje”
sobre la importancia de eliminar estas y otras especies de plantas
introducidas.
Métodos. Estas acciones tendrán que completarse durante la primera fase del
proyecto para quedar listas cuando comience la utilización de los itinerarios
demostrativos. Se llevaran a cabo por equipos externos al proyecto con ayuda
de las brigadas municipales.
Va a ser un buen indicador del progreso de la tarea, la superficie de carácter
natural recuperada. Se espera restaurar un total de 200 ha aproximadamente.
Limitaciones y supuestos. En el caso de los campos de cereales se supone
la conformidad de los propietarios, ya que se trataría de mejoras que no
impiden su normal funcionamiento agrícola.
2.2- Adaptación y recuperación de áreas agrícolas
Objetivo
- Se conseguirá, mediante actuaciones físicas, la recuperación de parcelas
agrícolas abandonadas hace años que se encuentran en proceso de
forestación.
- Se recuperará el carácter agrícola en áreas descuidadas, donde se han
instalado usos ilegales o no compatibles con el presente proyecto y se
eliminará todo punto de escombrera ilegal.
- Se conseguirá recuperar el mosaico y ambiente agrario propio para
desarrollar de nuevo la actividad agrícola.
Descripción
Con el objetivo de adaptar las áreas destinadas a nuevos usos agrícolas, se
emprenderán las siguientes acciones:
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
20
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
- Recuperación de cultivos abandonados en los últimos años, mediante la
limpieza de maleza o vegetación forestal que esté ocupando las parcelas
agrícolas (Roses, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar).
- Desmontaje y retirada de actividades no deseadas (como un almacénchatarrería en Roses y limpieza de puntos incontrolados de vertidos de
escombros y basuras en general).
- Construcción y restauración de la red de riego del valle de Sant Amançarroyo de las Comes, aprovechando las aguas procedentes de los depósitos
de recogida de pluviales proyectados alrededor de la urbanización Casanova,
que limita con el área y se encuentra a una cota más elevada (Sant Feliu de
Guíxols).
- Restauración de la captación y de la red riego en Mas Garriga (Tossa de
Mar).
- Restauración de una área de 150 m lineales de terrazas agrícolas en el
arroyo de las Comes (Sant Feliu de Guíxols).
- Recuperación de la red de caminos rurales.
Métodos. Estas acciones se realizarán en un primer momento para posibilitar
la actividad agraria una vez conseguidos los contratos con los agricultores y
serán impulsadas por el gestor del proyecto.
La superficie recuperada apta para fines agrícolas va a ser un claro indicador
del progreso de esta tarea y del proyecto en general. Resultados esperados.
Se espera recuperar y mantener un total de 435 ha en campos de cultivo.
Limitaciones y supuestos. Respecto a la retirada de las actividades no
deseadas se cuenta con la legislación a favor y con el total apoyo de los
responsables municipales. En cuanto a la disponibilidad de agua para el riego
en Sant Amanç y arroyo de las Comes, se asegura debido a la instalación de
depósitos de recogida de pluviales en unos terrenos de propiedad municipal y
a la posibilidad de utilizar pozos accesoriamente.
3.1- Promoción del patrocinio y de los contratos con los agricultores y
empresarios turísticos
Objetivo
- Establecer un catálogo con todos los cultivos patrocinables o adquiribles.
- Establecer un procedimiento de adhesión de los agentes agrícolas y los
agentes turísticos al proyecto.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
21
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
- Conseguir el mayor número posible de agentes implicados de los dos
sectores.
Descripción
Con el objeto de conseguir a) el patrocinio de las actividades de
mantenimiento y demostración a realizar en áreas de carácter natural o forestal
y b) el mayor número posible de contratos entre el sector agrario y el turístico,
se prevén las siguientes acciones:
- Con el concurso de dos técnicos, llevar a cabo las tareas de promoción de los
productos agrícolas entre el sector turístico contactando con los posibles
establecimientos adheridos, así como establecer los contratos con los
agricultores que se sumen a la iniciativa.
- Elaboración de un catálogo con los espacios, productos o actividades
referentes al proyecto que sean susceptibles de patrocinio. El catálogo
deberá de tener un diseño y contenidos atractivos para los posibles
patrocinadores.
Métodos. La promoción del patrocinio y contratos deberá llevarse a cabo en
las mismas localidades donde se encuentren los espacios. Por ello se prevé
que los dos técnicos antes citados coordinen a los ayuntamientos participantes.
Uno se encargará del sector norte (Roses y Castelló d’Empúries) y otro del
sector sur (Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols y
Tossa de Mar).
El número de contratos es un claro indicador del progreso de la tarea. Los
resultados esperados son haberse firmado al cabo de un año los suficientes
contratos con ambas partes para demostrar la viabilidad del proyecto.
Las limitaciones previsibles en esta fase son las propias de las reticencias a
las ideas nuevas que afectaran a las actividades de ambos sectores. Se prevé
sean dificultades superables gracias a la mediación de los técnicos de los
ayuntamientos, del patronato de turismo y los sindicatos agrícolas, así como
gracias al respaldo de la marca LIFE.
3.2- Gestión de la producción agrícola y su destinación al sector turístico
Objetivos
- Incentivar el comercio de las cosechas agrícolas.
- Ofrecer dichas cosechas a los establecimientos con posibilidad de adhesión.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
22
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
- Formular los estándares de calidad en la producción agraria y velar por su
cumplimiento, con el fin de otorgar las marcas de calidad.
Descripción
Con el objeto de incentivar la actividad agrícola y el comercio de su producción
se emprenderán las siguientes acciones:
- Las primeras cosechas se subvencionarán para promover la actividad
agrícola.
- Los productos se destinarán al sector turístico para fomentar la firma de
contratos con este sector.
- Se establecerán precios para cada producto, precios a los que se atenderán
los establecimientos turísticos interesados.
- Se establecerán normas para que la producción agrícola se pueda acoger a
la marca de calidad que se pretende otorgar. En el caso de la agricultura
ecológica que se promueve en el área de Sant Feliu de Guíxols, estos
estándares tendrán que acogerse a las normativas ya existentes.
Métodos. El contrato entre el gestor de una finca y un agente turístico es el
que regirá el comercio y la obtención de los productos. Una vez realizado el
contrato las dos partes procuraran que se cumpla y el gestor del proyecto se
ocupará de supervisar la calidad del producto conforme a lo establecido y de
cuantificarlo para valorar el progreso de la tarea.
Se considera un indicador de progreso la obtención de productos
(cuantificación en Kg) por parte de la industria turística. Se espera que en la
segunda temporada de cosecha de cada tipo de producto se consideren
indicadores positivos la compra de al menos la mitad de la producción por parte
de la industria turística.
Limitaciones y supuestos. Se supone se obtendrán volúmenes de producto
suficientes para considerar viable un comercio estable entre este sector
agrícola y el gremio hostelero local. Se supone que la experiencia contará con
cierto éxito entre las empresas turísticas.
4.1- Difusión en el ámbito local
Objetivo
- Dar a conocer a los visitantes los ciclos de producción tradicionales y los
valores naturales de los espacios agroforestales.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
23
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
- Dar a conocer la Red de Reservas Agroforestales.
- Dar a conocer el proyecto a la población local y a todo el público en general.
Descripción
Es un objetivo prioritario del proyecto su difusión en el ámbito local, ya que
esta es necesaria para revalorizar los espacios agroforestales periurbanos con
el fin de conseguir promoción y contratos. Por ello las acciones que se
contemplan en este ámbito son las que siguen:
- Creación de un itinerario demostrativo en cada uno de los municipios
participantes, con paneles explicativos tanto de las actividades tradicionales
que se promueven como de los valores naturales que se pretenden
conservar.
- Creación de dos equipamientos-ecomuseos que centren las actividades de
demostración (uno en el sector norte y otro en el sector sur del proyecto),
restaurando edificios culturales u otras instalaciones municipales o del ámbito
ambiental.
- Edición de trípticos y carteles informativos que se difundirán por los
municipios, para dar a conocer el proyecto a visitantes y vecinos.
- Edición de una Guía-catálogo de los espacios y itinerarios del conjunto de
áreas implicadas en la experiencia piloto.
- Creación de una página web que incluirá una descripción del proyecto, una
sección actualizada de los avances que se vayan produciendo, una sección
de oferta de las actividades de demostración para visitantes y anuncios de los
espónsores como otra forma de conseguir fondos para el patrocinio de la
actividad agrícola.
- Difusión vía web, mediante links y publicidad en operadores turísticos y en
organismos oficiales.
- Contratación de los guías y entes que gestionarán los ecomuseos.
Métodos. Para poder desarrollar esta tarea, tendrán que haber finalizado, o
encontrarse en una fase muy avanzada, las tareas previas de restauración,
adecuación y contratación de las actividades agrícolas. Las tareas de difusión
serán coordinadas por el CILMA y impulsadas por los técnicos gestores del
proyecto.
Será un buen indicador del progreso de esta tarea las publicaciones en
prensa, en revistas locales y la presencia directa o indirecta en otros medios
de comunicación de carácter local. Se espera una reacción de opinión
positiva a nivel local sobre el proyecto y la revalorización de los espacios.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
24
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
4.2- Difusión en el ámbito de los municipios costeros
Objetivo
- Dar a conocer a municipios con la misma problemática esta nueva forma de
conservación del territorio y de turismo sostenible.
- Facilitar a los municipios que lo deseen la integración en la Red de Reservas
Agroforestales, beneficiándose de las marcas de calidad sobre los productos,
establecimientos y municipios y de los procedimientos elaborados para la
puesta en marcha de esta experiencia en su municipio.
Descripción
Con el objetivo de extender esta nueva fórmula de gestión integrada y la
voluntad de acoger nuevas reservas agroforestales en la Red se prevén las
siguientes acciones:
- Elaboración de una exposición itinerante que se instalará en todos los
municipios participantes en la Red de Reservas Agroforestales.
Posteriormente se desplazará por otros municipios costeros.
- Inauguración de la exposición.
- Realización de una Feria junto a una Jornada de Formación para ambos
sectores (agrícola y turístico).
- Toma de contacto simultánea con las autoridades locales y los agentes
turísticos y agrarios correspondientes para explicar los beneficios que reporta
la actividad para el turismo y el sector primario, así como para el urbanismo
del municipio. Se invitará a los ayuntamientos que experimenten con las
propiedades municipales que se encuentre en espacios que reúnan las
premisas del proyecto.
Métodos. Antes de la finalización del proyecto se deberán haber visitado al
menos todos los municipios integrantes de la Red. El proceso de difusión en el
ámbito de los municipios costeros se impulsará y coordinará desde el CILMA
De forma clara, un indicador del progreso será el número de espacios en que
se vea incrementada la Red. Se espera que nuevos municipios se acojan a la
propuesta.
Limitaciones y supuestos. Se supone que los municipios autorizaran la
instalación de la exposición en sus dependencias municipales dado el carácter
institucional del beneficiario del presente proyecto. Se espera que, de la
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
25
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
misma forma, los gobiernos locales sean receptivos a encuentros personales
para explicarles el proyecto.
5- Gestión e información a la CE
Objetivo
- Impulso de las distintas tareas que componen el proyecto.
- Coordinación entre los diferentes agentes que realizan tareas relacionadas
con el proyecto.
- Análisis y medición del progreso del proyecto.
- Información a los entes cofinanzantes.
- Información a la CE.
Descripción
Objetivo. Es evidente la importancia que adquiere la tarea de gestión en un
proyecto donde intervienen y colaboran agentes diversos. Para cumplir con las
demandas del proyecto, se hacen necesarias las acciones siguientes:
- Contratación de 2 técnicos a tiempo completo que se establecerán en la sede
del CILMA para la gestión del proyecto.
Métodos. Serán tareas de estos, junto con técnicos del CILMA, las acciones
administrativas e informativas necesarias para el buen desarrollo del proyecto.
El cumplimiento del calendario establecido y el grado de satisfacción sobre el
desarrollo del proyecto transmitido por los diferentes agentes que intervienen
serán indicadores del progreso del proyecto. De la tarea de gestión depende
en buena parte el cumplimiento de los objetivos asignados a cada una de las
tareas especificadas con anterioridad. Se espera pues que esta tarea tenga la
calidad suficiente para conseguir los citados objetivos.
Limitaciones y supuestos. Puede ser un factor limitador del buen
funcionamiento del proyecto el perfil de los técnicos escogidos para su gestión.
Habrá que proceder a una buena definición de este perfil antes de la
contratación.
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
26
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
Annex 2- Formularis de la proposta tècnica (T3 i T4)
(Formularis LIFE T3 i T4. pdf)
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
27
COSTA BRAVA: PAISATGE I TURISME
Annex 3 – Calendari del LIFE-Medi Ambient
Període
10 d’octubre 2001
30 de novembre 2001
Desembre 2001-Abril 2002
Abril 2002
Abril 2002-Maig 2002
Maig 2002
Agost 2002
Novembre 2002
Programa LIFE-Medi Ambient 2002
Accions / Actes de referència
Recepció del projecte en el Ministeri
de Medi Ambient.
Recepció de propostes per part de la
Comissió.
Avaluació pels serveis de la Comissió
i consulta amb els Estats membres.
Elaboració de la llista de la selecció
definitiva.
Revisió de propostes.
Aprovació de la llista de selecció
definitiva.
Recepció de la Decissió de la
Comissió per part dels beneficiaris.
Data límit per l’acceptació formal de la
Decissió de la Comissió pels
beneficiaris.
32
Descargar