S`han encarregat molts projectes tots ells, pel que sembla, íníciables

Anuncio
Vil
f o i í ^ ^ ' ^ R A i ^ r A N ^ t i ^ t ^ í i ^ ^
-'TELEFONO
803 70 06
-
AÑO
XXX.X
-
NUMERO 2.685
-
SÁBADO 1 4
DE^,O^^m0_-maO-
PÜE^
f^.MA
rER.03!C0 3ÍSEMANAL
Arquitectura, un departament ambiciós
Con disparo incluido
Atracada la Oaia de Ierres de íerrassa
Poco m á s de 300.000 pesetas se
llevaron los c u a t r o asaltantes^
que el pasado jueves, poco antes^
de las 10 de l a m a ñ a n a , a t r a c a - '
ron
la oficina que la Caj a de
Ahorros de T e r r a s s a tiene en la
calle Lleida de n u e s t r a ciudad.
Tres de los asaltantes, de unos
22 años de edad, e n t r a r o n en la
mencionada entidad con el r o s tro descubierto y empuAando
dos de ellos sendas pistolas. E l
c u a r t o permaneció en l a calle,
al volante d e un automóvil R - 1 8 ,
con el que emprenderían l a fuga en dirección a la c a r r e t e r a
N-II.
Al parecer, el vehículo h a bía sido robado el d í a antes, a
p u n t a de pistola, en l a localidad
de Esplugues.
Los asaltantes permanecieron
unos pocos minutos en el interior de la oficina, por lo que
sólo pudieron hacerse con l a
cantidad que no estaba en la
c a j a fuerte, dotada del y a habi-
tual mecanismo de a p e r t u r a re¬
Itardada. Tal cantidad oscilarla
^alrededor de las 300.000 pesetas;.
A su llegada sólo encontraron
un cliente, aparte de los empleados de la Caja. T r a s a m e n a zarles c o n las a r m a s de fuego y
hacerse con el botín, emprendieron la huida, dándose l a c i r cunstancia, que pudo ser d r a m á t i c a , de que e n su huida dispararon un tiro de pistola. Según nuestras informaciones, el
proyectil rozó la m a n g a del
cliente que se encontraba en l a
entidad en aquellos momentos,
sin m á s consecuencias que el lógico chamusqueo. Se c o m e n t a
que tal disparo pudo ser involuntario, producido por el explicable nerviosismo de los a t r a cadores. L a Comisarla de Policía de n u e s t r a ciudad, una dotación de l a cual se personó r a pidlsimamente en la mencionada Caja, intruye las diligencias
de este nuevo caso.
S'han encarregat molts projectes
tots ells, pel que sembla, íníciables
A la reunió de la Permanent Municipal de dimarts passat
-la breu crònica de la qual trobaran els nostres lectors a la
pàgina 9- s'acordà encarregar a diferents arquitectes igualadins projectes tan interessants per a la ciutat com el del
Casal de la Cultura i Esííort, jardineria i ordenació de les
places del sector de les Flors i del Parc adjimt al Cementiri,
places de Mn. Segura i Sant Pere Sallavinera, Parc de l'Estació i Passeig Verdaguer i reformes de la Piscina Coberta.
Davant la importància d'aitals encàrrecs, aquesta Redacció s'ha posat en contacte amb
el Tinenjt d'Alqalde d'Arqui-
ínl
•EL
CAMÍ
los bares de camareras,
base de la entrevista
tectura, Caries Solsona i Pina,
amb el qual mantindrem ima
àmplia entrevista per a ser publicada en properes edicions.
La Comissió d'Arquitectura a
part del projectes esmentats,
en té d'encomanats d'altres, els
qual no s'han sotmès a la con^sideració de la Permanent ja
que els realitzen els propis
Serveis Tècnics municipals. La
pavimentació del Sector del
Sant Crist n'és un, que ja està
acabat; d'altres poden ser la
definitiva ampliació dei Cementeri Municipal, que tancar
i"à j'a les seves; possibUitaits-,
l'ordenació del Parc del carrer
Vallbona i la pavimentació d<
totes les Rambles, des de li
plaça Castells fins a la Torr
del Recasens. Un altre projec
te encara, l'ampliació de 1
Casa Consistorial, fou rebu1
jat a causa de les escases pos
íñbilitats^ de por'tar-lo a tei
me abans dels tres anys que '
resten a l'actual Corporaci<
Segons pròpies manifestí
cions de Carles Solsona, aix
no vol pas dir que aquests pn
jectes es realitzin i s'acabi
en qüestió de dos anys, pei
sí que almenys tots ells só
iniciables. Sembla que és d(
síg del Departament d'Arqu
tectura organitzar, com ja s'b
fet altres anys, però ara po
ser de manera més complet
una exposició que reculli to'
els projectes elaborats. Tal e
posició podria emmarcar-i
dins la resta de manifestacioi
ciutadanes de la propera Fb
de Setembre.
Els blanquers celebren la festa ! Avuntamiente en
de Sant Antoni de Pàdua
el Gobierne Civil Para festejar la victoria, otro esfuerzo
Avui dissabte i demà diu- L'ofici passava de pares a fills;
nomenem a més de les esmentades: els Ollé, els Llucià, cal
Gallet i els de la Igualadina;
i més modernament: el Ros, el
Blaiet, el Meniapalla, el Coix
del Masqué, el Rabalero, el Galí, el Cametes, el Viquet. Vull
recordar igualment el renom
d'alguns carreters més coneguts: el Ton Pelat, el Patronet,
el Caldereta, el Pollo, el Manxego, el Xuclamel, el Braços
de Ferro, el Ramon de la Xica,
el Peret de cal Arsís, el Cabrito, el Pere de cal Fum, el Boneto, el Moreno, el Cassoles, el
Rinxo, el Patxeroques i tants i
tants altres".
Avui a la tarda, a dos quarts
de 5 a l'Ateneu i a les 5 al Saló
Rosa, hi haurà una sessió de
cinema amb la projecció de
dues pel.lícules i un documental. Demà diumenge, a les 12
del migdia, assistiran a la
Missa Solemne a la Basílica de
Santa Maria. Abans, a les 11,
i a la sala de "la Caixa", es
lliuraran els Premis anyals al
Treball instituïits pel Gremi. I el dilluns, dia 16, a les
8 del vespre, se celebrarà també una missa en sufragi dels
"Es formaren a Igualada an- curtidors traspassats durant
tigues famílies de carreters. l'any.
menge, el gremi de blanquers
celebra la seva festa patronal, la festa de Sant Antoni
de Pàdua que s'escaigué divendres passat, dia 13 de juny.
En aquest sentit, els blanquers igualadins han difós un
programa d'actes en el qual hi
figura també un interiessiant
article de Magí Puig Gubern
titulat "Els carreters d'Igualada i el Gremi de Blanquers".
l'articulista pretén manifestar l'abnegat esforç deis carreters nostrats en el desenvolupament de la indústria
igualadina de la peil. "Abans
d'existir el tren —transcrivim
textualment— hi havia un
servei de transport amb carros d'Igualada a Barcelona i
viceversa. Els cuiros que venien de l'Africa, Asia o Amèrica es carregaven al moll de
Barcelcna i amb els mateixos
carros arribaven, a les fàbriques d'Igualada. Per fer aquest
servei de transport IgualadaBarcelona s'ajuntaren formant companyia el Marsans,
el "Canuto", el "Panadero" i
el "Garranyera" (...).
El pasado m a r t e s , dia 10, i m a
Delegación del Ayuntamiento de
Vilanova del Camí, f o r m a d a por
el Sr. Alcalde, D. J o a n Vich Adzet, el Tte. de Alcalde de Gobernación y Hacienda, D. Enrique
Chacón y el Concejal de la C o misión, 0 . J . A. Silvestre, se entrevistaren con el E x c m o . Sr.
Sub-Gotaernador de la provincia, p a r a t r a t a r sobre l a problem á t i c a c r e a d a en torno^ a los
bares de c a m a r e r a s que t a n t o
abundan e n el municipio vilanovés.
El resultado de la entrevista
fue positivo, al parecer, y a que
el Gobierno Civil prometió l a
ayuda necesaria así c o m o el
apoyo a cualquier medida que
el Ayuntamiento pueda tomar.
Con
esta entrevista se c u m plía uno de los acuerdos del último Pleno iVEunicipal, e n el que
se debatió en profundidad toda
la serie de problemas que l a
proliferación de este tipo de b a res a c a r r e a n . E n dicho Pleno se
adoptaron u n a serie de medidas
prácticas tendentes a limitar los
bares de alterne, así como inc r e m e n t a r l a seguridad y t r a n quilidad ciudadana.
Los Futbolistas Veteranos
en ayuda de la Cruz Roja
"Després de la lluita esportiva
en el c a m p de joc i u n a vegada
conquerit el primer lloc en el VI
Campionat de C a t a l u n y a de Veterans, a r a afrontem un altre esforç
més h u m à : una campanya
econòmica pels objectius de la Creu Roja
Igualadina".
Así comienza l a c a r t a que^ nos
comunica l a victoria de nuestros
entusiastas veteranos y su previsto
p r o g r a m a de festejos p a r a celebrar
tan fausto acontecimiento.
Nosotros, a n t e tanto arresto "juvenü" y a l a vista de t a n t o s sonrientes rostros rejuvenecidos por
el deporte, queremos ser los p r i meros en felicitarles y, a l a vez,
congratularnos, por ser Igualada
la afortunada ciudad que alberga
tan ejemplar entidad.
Los días conmemorativos y que
c l a u s u r a r á n la efemérides son el
21 y el 22 de jrniio próximos. De
c a r á c t e r social, d e s t a c a l a bendición de l a nueva bandera de la
Agrupación y, en el sentido depor-
tivo, el encuentro de fútbol enl
los flamantes campeones y la A.
V. de Andorra.
A tal objeto h a aparecido un pi
g r a m a de actos, muy pulcramei
editado, en el que figuran las fol
grafías de los 36 componentes <
equipo campeón, y sendos escri
del Presidente d¡e la CruZmRc
Igualadina, Dr. Francesc B o { ^ ,
rte. de .Ale. de "Esports i J o v ^ t i
Sr. R a m ó n IVlir, del P r e s i d e ^
la Agrupación, Sr. J a u m e î^on
y un e x t r a c t a d o historial Sfe .
sep IVlarí, entre otros dato¡^ n
interesantes.
l o s actos organizados s e r á n
dos gratuitos y sólo se so^ife
la c o l a b o r a c i ó n e n l a adqv^ic
del mencionado programa^ ci
coste es de 100 pesetas.
l a Agrupación d e Veteran<¡^ F
bolistas de I g u a l a d a se h ^ P
puesto cumplir un objetivcí^ c
mil pesetas p a r a la Cruz R^^a
cal.
No podemos def r a n d a j e s ,
Luis Basas
TeSidé
#
sjdjOjun|/\| sp exjex - euojsojeg sp ç j o e i n d j Q ^ ^ ^
G b i x a d'EstaMs del Penedès
014
065
017
079
018
076
IGUALADA, Rambla S. Isidro 33 — Tèb. 803 29 22 y 803 35 00.
TGUALADA, Pablo Muntadas, 48 — Tels. 803 54 05 y 803 54 16.
VILANOVA DEL CAMI, Mayor, 10 — Tds. 803 49 92 y 803 56 55.
VILANOVA DEL CAMÍ, Mediodia, 37 — Tel. 803 53 81.
SANTA MARGARITA DE MONTBIJT, Carretera de Valls, 61 — Tel. 803 47 47.
LA POBLA DE CLARAMUNT, Avda. Catalunya, ^ Tel. 808 60 52.
Dr. Pasteur 2 y 4. - IGUALADA.
Avda. Piedad, 75 - BARRIO DE FATIMA
Carretera de Valls 12 - SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.
iKBADO
IGUALADA
1 4 DE J U N I O D E 1 9 8 0
MINUCIAS
Interpretacions
Andamos de c a b e z a c o n lo de
lias interpretaciones. Pregunte si
ino a todos los consumidores, e n
i una u o t r a forma del o ro este
i llamado negro. Lo de negro, sin
proponémœlo, seguramente, fue
:una premonición,
porque nos
i trae negros a todos sin e x c e p ición. Bueiio, pues, r e s u l t a que
Uos grandes m a n d a m a s e s de l a
I o p e e pe h a n Interpretado que,
í a pesar de que los aumentos:
j h a n sido
considerables,
sus
I respectivos pueblos n o lo-notan.
¡ P o r lo tanto, ante esa interpre1 tación, es de creer que los a u I mentos seguirán h a s t a que na¬
: die polucione p o r el procedi• miento del m o t o r de' inyección,.
Interpretaciones que h a n d a do que hablar, también, h a n sido las del h e c h o dei B r u c . Y a
sé que usted, c u a n d o e s t á de
humor, c u e n t a que "el tarrataastall" lo produjo u n traspiés involuntario que provocó l a c a í d a
de "timbal i timbaler" que, r e botando entre las peñas, o r g a nizó u n redoblar impresionante.
I O t r a interpretación.
Claro que ninguna supera las
¡que están realizando los seño¬
' res que i n t e r p r e t a n todo eso que
no se dice e n las declaraciones
sobre l a r e n t a . Y a s é que eso
de que l a m á s a i t a y c o r o n a d a
cabeza d e l a nación se h a y a vis-^
to también a f e c t a d a considera
usted que es u n triste consuelo.
En todo c a s o lo suyo es también
u n a interpretación. Corno l a de
tantos que consideran que eso
: de l a r e n t a , que p a r e c í a s e r un
I chiste, v a a ser i m a tragedia.
En fln, que e n nu'^tro solar se
ha puesto de m o d a esto d e las
interpretaciones. P o r lo menos
así p a r e c e al leer los titulares
I de los papeles, aunque, de usted
p a r a mí, eso de l a s i n t e r p r e t a ciones nos v a des d e m u y antiguo. Fíjese si no e n el tiempo
que h a c e que venimos i n t e r p r e tando las leyendas d e nuestro
S a n t o P a t r ó n , que, de n o ser
S a n t o no t e n d r í a p o r qué p o nerse e n masrúscula ni podría
ser patrón. L a s fiestas también
interpretamos que lo son o lo
dejan de ser, según i n t e r p r e t a ciones del momento. Oiga. ¿ U s ted salje si lo será el once n u e ve?
Porque e s a es o t r a . Que bien
interpretado venimos celebrando, o interpretamos que deberíamos celebrar, que eso y a se
verá, unas conmemoraciones que
suenan como si hubieran sido
grandes triunfos cuando fueron
verdaderas victorias pirricas.
PERIÓDICO
DEL A N O I A
NO S'HI VAI A ADORMIR-SE EN M UORERS
"Malgrat tot no s'ha aconseguit
la normalització absoluta d e la nostra llengua, per a la qual serà imprescindible la presencia real í
efectiva d e la llengua a l'escola i
ais mit¡ans de comunicació social:
ràdio, televisió, cinema i diaris".
(Albert Vila Lusille, a
"Literatura
Catailanía").
com eil catailà, menyspreada' per U'ns
i traictadia amb indífeirència per
molts—, nO"s'hiag'ués hagut d é cloure, F^rquè la p r o b l e m à t i c a del català eixistia aibams dei 1 9 7 5 , existejix ara i, si les coses no canvien,
contimiuarà existint durant moilts
aniys. Per aiixò 'no ens podtem adormir e n els llorers; hem de continuar
batallant, p e r q u è amb el pas del
tem.ps s'ha demostrat que fa llengua catalania no estava llavors tan
"salivada" com a simpte vista podia semiblar.
Des de fa uns quaints mesos, la
delegació comaroal d'Omnium Cultural! està fent un esforç per intentar nenéixer, després d'una perllonBn r e f e r i r - m é a' la 'pro'blemàtica
gada etapa^ d^'ensopiíment.
âe\ català, faig al.lusió
a tot el
P&nf un xic d'història, potser els
lectors nacordiaran que i'època: més conjunt d'obstacles que ejl català ha
de superar continu a mient: hi ha
esiplendbrosa d'aquesta entitat nospocs cataiiams que irescriguin correctrada, pell que fa' ail nombre d'actament, IB' ma'joriía no^ el parlem
tivitats orgiainitzadles a Igualada,
gens b é , i hi ha U'na gran quantical situar-lia entre els anys 1 9 7 0
tat de "ciutadans de Catailunya"
-•—^any de \'a constitució d é ia deque n'i eP paribn ni I'escriuen; I ,
legació comiaircail d'Omniumper postres, el contfext culturail tam1975,
quan' potser a, causai del canbél és adVeirs: quants rètols I'nforvi polític bom relegà el camp de la
mati us i publicitaris redactats en
cuiltura catallaina a un segon terme
català
veiem pel carrer? Quants
per dédioar-sie més intensament a
periòdifcs
en català siediten? Quin
activitats dfe caine' poilític. Se'mbia,va
percentaitge deis llibres que es puIJiaviors que, en certa manera, l'acbl'iqu'en só'n comprats pfeir un p ú b l i c
tuabió an'ònima d'Omnium durant
ampli?
Quantes emisisores de rà¬
aqutests cinc anys ( 1 9 7 0 - 7 5 ) ¡a s'haD
I
O
'
emete-N
íntegrament E N català?
via de donar pràcticament per acaQuant temps failta —^potser anys i
badai, i qu© l'entitat en si ja no tetot— 'penquè Catalunya tingui un
nia mais-sa r a ó db ser, c a r la lluita
canail de televisió en català deslliper a la lleniguai i lai cultura catalanes \a podia dur-se a ferme d é f o r - , gat d é Pradb deíl I?|eiy? Perquè uma
cbsa' ha dte quedar ben clara: en' el
ma oibarta i deslligada d é la clanmonient en q u è Catailunya disposi
destinitat; a més,, lia vio rs urgia una
d'un
canal D L © 1V que emeti tothora,
nova i engrescadora tasca: reconsen
català,
haurem donat un pas
truir el país, tasca que aileshores es
endavaint considerable'; el dia que
podia desenvolupar "legalment".
surti E N John Wayne' por la TV I
De totes maineres, però, Omnium
Cultural mai no- ha interromput la- dipui: " ¡ 0 d e t u no ho faria, foraster"", en lloc D E dir: "no debiste
¡ceilebració de cu'rsets de catailà, que
cruzar e l Mississipí, Flanagan", tinsempire han tingut moit è x i t db piardrem moilt guanyat. Llavors, seguticipació.
També ha promogut el
.rament,
la mainada continuarà juca.talà 3 l'escola, finainçant. d é les
gant
a
fer
la guerra i a indis I pisseves butxaques les nomines del
tolers,
p
e
r
ò
almenys tindrem el
piibifessorat, fins l'any 1 9 7 8 , quain
oonisoil qule ho farà en català.
I'Estat e s f é u carnee d é la part eco. Si bé durant el franquisme ei
nómiica. A i x í maitleix, ia secretaria
paper
D'Ommium Cultural era m é s
dle l'emititat semipreí ha restat olserta
aviat
un
paper D T E
resistència (reai públic.
sistència moral i intel.lectual, mai
Ret aquest aclarime'ht, voldria refísica) i de conservació db i'idioma,
prendne novament ef que d'eia
evitant que E S perdés el seu ús liabans sobre r e v o l u c i ó sòcio-^polítiterari I escrit, ateses les circums. ca dte' l'entitat. Al meu entendre, la
tàncies adverses a q u è la nostra
tasca d'Om.nium Cultural, empresa
llengua- havia de fer fnont, Omnium
sempre en condicioins difícils —^noGuilturaii t é ara un paper diferent:
més caii tenir present que durant ia
apa-rentment, l'animadversió oficia!
Diictadura lies condicions ambientáis
envers la llengua oata^lana —dic
(socials, pollítiques, culturals i reliaparentment p e r q u è el senyor Gongiose-s) de l'Estat EspanyOii no eiren
zalez Seana (cèlebre ministre d'Unipa,s gens favorables per al desenversitats i Investigació) sembla que
volupament normail d'una llengua
MARCEL CLÂ
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
ï
PLANCfflSTEBIA
Avda. Navarra, núm. 9 - IGUALADA - Tels. 803 01 79 y
803 54 39.
VERAIVEE EN El MEJOR CAMPING
DE LA COSTA DORADA
CAMPING LA CORONA
Cambrils
En fln. Cosas de los tiempos y
de l a interpretación, aunque a l guno se queje. Minucias.
RUBÉN
A 200 metros de la playa de Vilafortimy.
2 piscinas, tenis, bar-restaurante, juegos, campo fútbol,
duchas agua caliente, parque infantil.
INFORMACIÓN: APARTADO 39, CAMBRILS.
¡COMPARE PRECIOS!
no estava massa predisposat a permetre e.l normal desenvolupament
del oatalà a nivell
universitari—
ha! dbsapanegut, així com la por o
|,a reserva o el rezei o la m-andra
que mo'Its catalans tenien d'usar la
nostra llengua dte forma escrita
(rèto'ls, documents, cartes, publicitat...). Però, en canvi,, el català contin'ua, tenint eil's mateixos problemes que ja; he esmentat abans: l'escrivim m,aismEint, el parlem encara 'pitjor, etc. Evitar això és la missió actual d'Omnium: vetllar per
taii q'ub es parli i s'escrigui en català, i, bé. .
Hom és conscient que ara Omnium Cultural ha d'abandonar el
seu paper polític, com a grup de
pre'Sisió que' fou durant el franquisme. Actualment, el sentiment catalanista ja es canailitza a través d'aJtres conductes: partits poiiítics, institucions i, ana, òrgans db govern.
Cal iimitar-se, doncs, a l'àmbit purament lingüístic i, en' darrer terme,,
i si es voil, a l'àmbit cultural. Està
força clar que avui dia, almenys a
Iguailada, Omnium Cu'ltu'rai és tal
vegada' l'única entitat creada especialment per a estudiar ©1 català i
els seus prbbibtmes. Per taint, val ia
pena d'aprofitar
aquesta circumstància. Omnium Cultural, doncs, as-
soliria la' steva, fita si
aconseguís
que en un termini d è quinze o vint
anys, eji nombre db oatalanopar-"
lants (avui, set milions) s'ampliés
amb la incorporació de la gent vinguda dtel fora, i sí aconseguís que
els catailans dte naixença parlessin i
escrivissim^ correctament de forma
definitiva. En segon lloc, quedarien
les activitats d ' à m b i t culturail; en
aquest sentit, Ommium Cultura!
p r ò p i a m e n t no n'hauria d'organitzar, perquè la seva missió específica se aenyeix ail camp estrictament
lingüístic, encara- que podria excepcionalment co'l.laborar amb d'altres entitats dedicades ú'0'ic'3ment a
la cultura —entitats d'estalvi, Ajunr
tament, entitats culturals d é la Ciutat...—-, però sempns tenint em
compte que i'objectiu
primordial
és lai 1 llengua i els seus problemes.
O sigui: promoure la normalització del català. Am'b aquestes.poqutes paraules es resumeix la missió actual d'Omnium Cultural.
Voldria cloure aquest article
al.'ludíiot l'eslògan "Cal escriure i
parlar e n català, però bé", que glossa bneiument una db les fites a les
quails tothom qui es consideri català hau-ria d'intentar arribar.
A N T O N I OLIVE l TOAAAS
Pòrtic del Diumenge
Ara
Lleialtat
U n dia, J e s ú s í o u convidat p e r un fariseu de dretes a dinar
a c a s a seva. A Jesús, li a g r a d a "lligar" a m b l a gent. AqueU dia
també a c c e p t à l a invitació d'un dels "grossos".
D i n a r a l a m a t e i x a t a u l a vol d i r n e c e s s à r i a m e n t t r o b a r - s e ,
intercanviar, obrir-se. I Jesús, que ve a complir l a Llei, e n s e n
dóna tOit ei sentit: a r a c o m e n ç a el temps d e la lleialtat.
Camí nou
El perdó dels p e c a t s h a esdevingut últimament —^fins f a
poc— c o m i a prova, "la seguretat" de que j a podríem s a l v a r nos; podíem estar ben tranquils. Al preu que fos!
I en l'Evangeli —en el d'avui sobre tot—, el perdó dels
p e c a t s és el signe divulgador de l a presència salvadora de
l'amor de I>éu e n l a persona d e Jesús.
Ara
bé, aquest signe solament l'entén e l qui h a estimat
molt i molt. E n c a r a qüe hagi p e c a t . Als antics, se'ls digué l a
Llei. J e s ú s p r o c l a m a el seu derivat: l a Lleialtat.
I això n o vol dir que ens a g r a d i el p e c a t . Volem d i r que
no volem especular sobre l a persona d e J e s ú s , sinó seguir el
c a m í nou deii perdó que és l'amor i el s e u derivat, l a lleialtat.
I deixar d'escandalitzar-nos i m o u r e t a n t s s a g r a m e n t a l s .
Volem j u g a r - n o s - h o ! Volem c a l l a r quan sigui h o r a de c a llar, i cridar quan faci falta. Cal recollir quan sigvd l'hora;
volem r e p a r t i r a l qui n o t é . Volem s a b e r e s t i m a r i d o n a r a b r a çades; volem tenir vaJientia p e r saber r e b u t j a r el que és impropi del cristià. Volem acollir, i (volem p l a n t a r c a r a . Volem
treballar; volem abandonar i b a n d e j a r p e r sempre m é s "negocis bruts i molt ben justificats". Volem f e r Església pobre i pels
pecadors, ptíls qui n o tenen ningú que els estimi, pels qui són
perseguits. Volem c e r c a r llocs nous p e r a r e u n i r e l poble d e
Déu. No serveixen els temples-museus, els quals h a n de ser
protegits dels "vius" i destinar-los a llurs flns...
¿ P e r què, a m i c s meus, n o h e m d e seguir pels c a m i n s de
"la nova legalitat", la lleialtat, pels c a m i n s del. n o s t r e seny
cristià 1 c a t a l à ? O h a u r e m d e f e r c a s d'aquell principi que
t a n t e s vegades haureu sentit: és absmrd això, n o t é ni c a p n i
peus... però és legal.
Nova festa
¿Qué us sembla si u n dia ens decidíssim a fer de les n o s - ,
tres "misses" ims autèntics sacrificis? Si en lloc d ' a n a r - h i m u dats, portéssim u n farcell o u n taló en blanc o, seaizillament,
ganes de c a n t a r , parlar, comunicar, p r e g u n t a r , i n t e r e s s a r - ^
pels a l t r e s . . . ?
J e s ú s ens el v a n m a t a r perquè v a e s t i m a r i v a perdonar"^
m é s enllà de l a Llei.
"°
Calassanç BALAGÜE
—S^-
i
IGUALADA PERIÓDICO DEL ANOIA
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 19
120 familias, concretamente
PREGUNTAS
las que vivimos en la manzaSr. Director:
na situada entre las calles de
En la edición del sábado paDoctor Pujades, Jazmines, sado, día 7 de junio, apareció
Gardènies y Avinguda Pau en estas páginas, en la sección
Casals.
"Dice el lector", un panfleto
En estas familias hay mu- anónimo contra los comunischos niños, ancianos, enfermos tas y los anti-nucleares. En reRogamos a cuantos lectores remitan cartas para esta sección tengan presente
que necesitan tranquilidad lación con el mismo, queremos
las siguientes normas:
(cosa utópica ya que la carre- hacer algunas preguntas a su
ra empezó alrededor de las 9 autor:
; - I.—^- los escritos llevarán nombre, domicilio y firma del autor, aun en los
de la mañana y acabó sobre las
casos que se desee utilizar un seudónimo. Su publicación no significa que el
1. ¿Puede facilitarnos la do4 de la tarde).
Periódico se haga partícipe de las opiniones expuestas.
cumentación que le autoriza a
..
2.— Sé estima necesario que los originales estén escritos a máquina a doble
Estamos seguros que las per- calificar al Movimiento Comu- espacio y a una sola cara.
sonas que hah. permitido la ce- nista de Catalunya, a la Lliga
lebración de esta carrera en Comunista Revolucionària o a
3.— Se encarece asimismo la máxima brevedad en la exposición de temas.
plena ciudad no viven en esta Nacionalistes d'Esquerra, de
zona. ¿Para qué tenemos im "ramificaciones del Partido
NO A LA CARRERA DE
polígono industrial practicar Comunista"? ¿Conoce la histoKARTS
mente inexplotado?
ria y los orígenes de dichas orSr. Director:
El pasado año, un vecino ganizaciones?
El domingo día 25 de mayo que estaba realmente harto de
2. ¿Puede aportar algún dotuvimos que soportar "otra soportar el infernal ruido, fue cumento, firmado por alguno
al Aytmtamiento donde recibió de los partidos que participar
vez" la carrera de karts.
RIO
ESí incomprsnsable que las seguridad de que al año próxi- ron en la manifestación antiautoridades de nuestra ciudad mo (es decir, éste) ya no se nuclear de Vic, que califique a
permitan y den consentimien- daría el consentimiento, olvi- la Unión Soviética o a los paíSANTORAL
to a la celebración de un acto dándose este año de tan dignos ses del Pacto de Varsòvia de
Dissabte, 14: I m m a c u l a t Cor de
tan anticiudadano y vergonzo- propósitos.
"países hermanos"? ¿Conoce
Un grupo de vecinos la actitud de dichos partidos
;Maria. S a n t Rufl.
so como es el de aislar unas
Diumenge, 15: S a n t Modest i
en relación con los países del
Abraham.
denominado "socialismo realDilluns, 16: S a n t F r a n c e s c de
mente existente"?
Régis î Quirze.
3. ¿Podría informamos de en
Dima¡rts, 17: S a n t Manuel, S a base a qué criterios identifica
bel i Ismael.
Alquiler de Películas largo metraje, "Super 8", sonoras.
inmendiatamente el movimienÚltimos
estrenos
a
su
disposición..
to comunista actual con la
FARMACIAS
Tenemos TODO en cine "Super 8", sonoro.
Unión Soviética? ¿Se ha preVisítenos y les informaremos. detaUadamente.
ocupado de leer alguno de los
Abierto día y noche:
Hor.ario; de lunes a viernes: Mañanas de 8 a 1. Tardes
numerosos programas polítiDissabte, 14: Torelló —
cos y trabajos teóricos que desde 3 a 7'30.
c / . Nou, 24.
de posiciones comimistas criSábado: de 9 a 11 mañana.
Diumenge, 15: Bausili —
tican duramente a los países
Si este horario no le convence, que lo dudamos, llámenos
c / . B o m , 23
del "socialismo real"?
paia ponernos de acuerdo. ¡GRACIAS!
Dilluns, 16: Soler —
Rbla. Nova, 1
4. ¿Puede facilitar dociimenCalle Roca, 36 — Tel. 803 12 43 — IGUALADA.
Dimarts, 17 ; -Secanell. —
to3 de algiín grupo anti-nuc/... F e r r a n .d'Antequera, 60
elear que defienda la instalación de centrales nucleares en
TELEFONOS UTILES
la URSS?
G u a r d i a pivU
8 0 3 1 2 66
5. ¿Puede explicarnos qué
D e p a r t a m e n t o Tréiflco
803 24 94
tiene que ver el secretario geP a t r u U a s Gdia. Civil
3221100
neral del PSOE, Sr. Felipe GonComisaria Policia
803 75 20
zález, con los comunistas y los
Polícíaf.Manicipal.. ;
803 12 34
anti-nucleares cuando es coBomberoisí :,.
.
; 803 03 13
nocida la posición pro-nuclear
Caritas
803 27 47
del PSOE y su rechazo del
S. O..E. . . .
/ 803 1 1 2 1
marxismo?
Cruz R o j a
803 07 89
6. ¿Puede argnmentaír por
Hospital C o m a r c a l
803 46 54
Superñcie 146 m2. Comedor-estar con chimenea de 32
qué
la participación de los coMutua. Igualadina
.803 28 00
m2.
Clínica San J o s é
803 26 50
2 dormitorios dobles, 2 simples, 2 baños, cocina, terrazas;
T a x i s (P. de les Cabrea) 803 16 66
todo exterior.
T a x i s (P. de les Cabres) 8Ò3 14 14
T a x i s (Ç'l. del Rei)
803 08 25
Pavimento marmolite en comedor-estar, pasillo y reciT a x i s (Estación F e r r . )
803 04 58
bidor y terrazo de 40 x 40 cm. en habitaciones.
T a x i s - Urg. (Policía)
803 12 34
Carpintería interior de Sapplei con marcos chapados,
Ser. P e r m a n e n t e G r ú a 803 10 42
de aguas subterráneas con
barnizadas y exterior para pintar al esmalte. Pintura
Averías F e c s a
8 0 3 1 6 28
garantía absoluta de caude paredes a la cola picada blanca.
dal.
EDITORA:
Calefacción por agua caliente, con radiadores de alimiiGRÁFICAS ANOIA S.A.
Pida información sin comnio.
Gas ciudad, cocina y baños con azulejos de buena
PRESIDENTE:
promiso al Telf. 803 42 66,
calidad. Armarios de cocina superiores e inferiores. SaLEONARDO DEL RIO CAMP/WAJO
ext.
11 (tardes).
nitarios color. Ascensor con puerta camarín automática.
ADMINISTRADOR:
Antena colectiva y portero-vídeo.
JOSE VIDAL BERTRAN
tee eclier
FILMOTECA "P.B.P.
COMUNIDAD DE PDDPIETARIDS
Proyecto de 11 viviendas de lujo,
en la calle Piera s-n. de Igualada
Investjgaciûn
V alumbramiento
munistas quita seriedad a
misma?
7. ¿Puede aportar algÚQ rí
zonamiento convüacente pan
refutar el ideario comun.ista'
¿Puede aportarlo para defei
der la energía nuclear?
8. ¿Puede explicar por qu
se esconde tras el anonimat!
de imas iniciales? ¿Por qué n
zón no firma con su nombre?
En ouanto el autor del par
fleto que nos ocupa tenga non
bre, apellidos y respuestas
estas preguritas, estaremos dif
puestos a dialogar con él.
Josep Torren i Manel Enríe
comunistas i anti-nucleareí
Anuncios
por palabras
MEPAMSA Campanas extrac
toras. Recambios y reparació
nes. Telf. 803 47 18.
—oOo—
ABRILLANTAMOS todo tip
de suelos, en pisos amueblado;
o nuevos. Telf. 803 27 99. Ki
riat.
—oOo—
PLAZAS pupilaje disponibleí
coches a 100 metros Plazí
Mercado nuevo. Telf. 803 06 73
—oOo—
TELÈFONS d'interés: Fuñe
rària Igfualada 803 1114 803 27 24.
—oOo—
OLIVETTI/VUDIT-5 y 6, St
hacen programas. Telefone
353 34 84 a partir 20 horas
P. Urrutia, 117 Bj. l.» Barce
lona-31.
—oOo—
SE OFRECE chica para "can
guro". Telf. 803 44 39.
VENDO parking en calle Lé
rida. Telf. 803 16 49.
—oOo—
VENDO R-12, pocos kilómetros. Telf. 80316 49.
—oOo—
SE TRASPASA bodega en calle
San Pablo por no poder aitender. Telf. 803 00 37.
—oOo—
BUSCO piso alquiler en Igualada, buen estado. Max. 15.000
ptas. Telf. 803 33 88.
—oOo—
VENDO parking esquina, (jalle
Lérida. Telf. 803 63 16.
—oOo—
VENDO Bultaco Frontera; M.
K-11, con 3.000 kms. Facilidades. Telf. 890 31 39, 8 a 10 noche.
DIRECTOR:
JOAN
VALLS PIQUE
Depósito Legal B. 1267-19Ó0
"IGUALADA,
es
PERIÓDICO DEL ANOIA
una publicadón independiente, de
información general, y no acepta necesariamente como suyas las Ideas que
se
vierten en los artículos y colabora-
PRECIOS:
Primera planta
Segimda planta
Tercera planta
Cuarta planta
Quinta planta
Planta ático
3.875.000 Ptas.
3.885.000
3.895.000
3.905.000
3.915.000
4.995.000
£1
LflDODATDRI TORELiO^^
ANÁLISIS CLÍNICOS
%
Director Técnico: R. Torelló lüba
ciones publicados en sus páginas.
"IGUALADA, PERIÓDICO DEL ANOIA"
Colegiado núm. 3095
agradece todas las colaboraciones e*pontáneas, pero no mantendrá correspondència con sus autores, ni serín devueltos
los originales no publicados,
Apartado de Correos 418 - Igualada.
Redacción, Administración, Publicidad y
Talleres:
Creueta,
30. Telf. 803 7006.
I
co
c
^
^
F¿9 Fincas
W Ramblas
Información en:
Rbla. Carlos VII, 39. Telfs. 803 43 40 - 803 68 63.
AMPLIACIÓN Y NUEVO DOMCEIO
i—
co
CQ
Paseo Verdaguer, 42, 2." 2.* - Tel. 803 26 48. Igualada. ^
Mañanas: de 9 a 1 horas.
Tarde: de 5 a 8 horas.
co
•
IGUALADA PERIÓDICO DEL ANOIA
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 1980
senyal indicatiu que diu:
"Igualada 31 km.". Aproximadament dos o tres cents metres
més amunt, i al costat mateix
del Restaurant "Tres Porrons"
un altre senyal diu: "Igualada
34 km.". Passat un altre quilòmetre
al trencall a Olesa de
tió dels "punts" com en l'aparMontserrat nova senyalització:
tat 3.
"Igualada 32 km.". Dos-cents
6. L'actualitació crec que metres més enllà, a l'entrada
tant fa falta sobre la renda a Esparreguera junt a la gasocom sobre el patrimoni. Pen- linera hi diu "Igualada 29
sem que en línies generals una km.". A la sortida de la macosa va lligada amb l'altra. El teixa població i quan ja s'ha
lògic és que a rendes baixes es recorregut bastant més d'un
pagui poc i a rendes altes es d'un quUòmetre torna a dir:
pagui un impost progressiu "Igualada 29 kms". Continuem
com en el cas del Patrimoni.
el viatge i uns quatre o cinc
7. Estem d'acord en el fet quilòmetres més enllà en el
que l'impost no és correcte. trencall de la general al Bruc
Encara que això de correcte un altre indicador diu "Iguadepèn "del color del cristal lada 18 km.". I crec que encacon que se mira", jo diria que ra ens n'hem deixat aXgun. En
l'impost és perfeccionable, so- un recorregut relativament
bretot aixecant els mínims curt, les indicacions cap a la
exempts, completant-ho amb nostra ciutat són un vertader
xmes "allocations familials", i galimaties.
amb un rígid control per part
I arribem a Igualada i contide la inspecció d'Hisenda per
a controlar les declaracions. nua la vergonya d'un pont senSabem també que hi ha unes se acabar en perjudici del barclasses d'ingressos més difícils ri de Sant Pere. Espera potser
de controlar que d'altres i que qui tingui l'obligació d'acabarper tant es poden "escaquejar" lo que es produexi un altre acamb certes probabilitats d'èxit, cident mortal? Es hora, seperò això no és problema de nyors, d'anar per feina. Del'impost sinó de la condició mostrem amb fets que les paraules de les campanyes elechumana.
Crec que la solució de les co- torals no se les emporta el
ses està més en les persones vent.
Gràcies Sr. Director per la
que en les lleis, encara que si
publicació
de la present.
aquestes es fessin menys comC. T.
plicades les podríem entendre
—oOo—
tots sense necessitat d'escalfar-nos el cap.
PLANIFICACIÓ FAMILIAR?
No crec haver sol.lucionat
SI GRACIES
tots els dubtes de P. Castells,
Sr. Director:
però espero almenys haver-losFa uns dies, la Comissió de
hi aclarit una mica.
Sanitat de l'Ajimtament d'OCordialment,
dena, va proposar a la PermaA. Mensa
nent tirar endavant ima Campanya informativa sobre la
"Planificació Famüiar"; la mateixa que el seu dia el GeneraQUANT HI HA FINS A
litat emprengué i que ara, semIGUALADA?
bla ser, està aturada.
Sr. Director:
Aprovada la proposta de SaVenint de Barcelona cap a
la nostra ciutat comprovo yma, nitat, la Comissió es traslladà
sèrie d'errors en les indica- a Barcelona al Departament
cions de distàncies que segui- de Sanitat de la Generalitat on
dament assenyalo. Fixem-nos- li donaren tota mena de facihi. Una vegada deixada l'auto- litats per a obtenir els cartells
pista de Barcelona a Marto- i tríptics necessaris per poder
rell i en el trencall d'Abrera, portar a terme la dita campadirecció a Manresa, hi ha un nya.
ecber
DUBTES SOBRE L'IMPOST
DE LA RENDA
Sr. Director:
La Sra. o Srta. P. Castells
escriu una carta publicada el
dla 4 de jimy, on parla de dubtes sobre l'ùnpost de la renda.
Aquestes dubtes es poden considerar des d'un punt de vista
tècnic o de judicis de valor.
Jo intentaré donar-li les respostes des del meu punt de
vista, barrejant l'aspecte tècnic i l'aspecte polític. Numero
cada una de les pregtmtes:
1. L'impost, aquest any, grava els rendiments de l'any
1979, i no la base de 1978. El
que hi ha són uns pagaments
fraccionats cada 3 o 6 m^os,
segons estem a l'estimació directa o a l'objectiva singular
sobre rendiments empresarials
professionals o artístics i que
si es vol es poden basar sobre
l'última evaluació global coneguda, que pot ser la de 1978 o
anterior si aquesta no es coneix. Aquest pagament és a
compte, o sigui que no determinar el pagament total a fer.
2. El cost de la vida, a l'any
1979, ha tingut un increment,
del 15'6% sobre el corresponent a l'any 1978, si tenim en
compte les estadístiques oficials. La nova llei sobre la
renda ha entrat en funcionament aquest any, per tant, no
hi ha increment a fer; en tot
cas s'havia hagut de preveure
des del primer moment.
3. La desgravació de 6.000
pessetes per fill i any es pot
considerar baixa o alta segons
es consideri i segons els ingressos dels pares. En aquest cas
la solució la veig més a base de
uns "ptmts" millor estudiats
que en una desgravació, tal
com succeeix als nostres veïns
de França.
4. Aquesta qüestió crec que
repeteix des d'un altre angle l'anterior. Quant a l'escolaritat entraríem en allò de
l'escola privada, escola pública, gratuïtat i altres amenitats, la qual cosa entra dintre
d'un aspecte que no és el de
la renda precisament, i que
s'ha estat debatent últimament (i que continuarà sentho).
5. La desgravació de 8.500
pessetes per matrimoni, no té
en compte si la dona es dedica
"a sus labores" o si treballa.
Tornaríem a parlar de la qües-
Aquest dimecres passat, com
a un primer pas, s'han enganxat cartells repartits per tot el
municipi. Tanmateix, a Odena
Centre, varen durar menys que
una bufada. Prèviament, l'encarregat de clavar els cartells
ja havia estat advertit que tindrien aquesta fi tan breu com
han tingut.
Si els delinqüents haguessin
estat la canalla, subnormals o
folls, ho podríem entendre, però no, eren dues respectables
mestres del Col.legi Mixt Estatal d'Odena.
Senyores i senyors, no creguin que els cartell són provocatius o "pomos" que atemptin contra la moral humana.
Únicament pretenen dir, sota
l'eslogan de "Cap embaràs no
desitjat" que els homes i les
dones puguin adquirir la informació i coneixement necessaris per a poder lUurement planificar les seves famílies, i que
per a una planificació eficient
puguin preservar-se mitjançant elsl modierns/ medis actuals.
Si aquestes senyores volen
tallar la cultura i el progrés
arrencant cartells, van equivocades. Només hi cap el pensar que senten una profunda
nostàlgia del franquisme. Com
és obvi, els demòcrates respecten les altres opcions.
Senyores meves, el progrés
segueix i, afortunadament, les
dones i els homes de la nostra
nació obren els ulls i no s'escandalitzen davant una reali-
Estudi
tat necessària com és la Plai
ficació Familiar.
Ens preguntem quin tip
d'educació poden rebre (
nens que cauen en mans d
questes mestres.
Amagar unes realitats de
vida frenant el procés infonr
tiu no es pot pas permetre.
R. V. T
—oOo—
EFICIENCIA DELS
GUÀRDIES MUNICIPALS
Sr. Director:
Més d'una vegada s'ha cri
cat i posat en dubte reficièn<
dels nostres guàrdies muní
pals a través de les pàgines (
seu periòdic.
Permetim que jo avui su
en defensa d'aquest estame:
Sóc testimoni que a les oi
de la nit un dels nostres gu;
dies municipals complia el s
deure imposant multes als
complidors de la llei.
Amb guàrdies així, que a
onze de la nit encara volt
pels carrers d'Igualada v
liant per l'ordre, podem d
mir tranquils.
Si pel carrer Serrano de ]\
drid a les onze de la nit hi \
tessin guàrdies com els n
tres, en Felipe Gonzalez en
Parlament no hauria po{
posar aquest carrer com
exemple de la falta de segu
tat en les nits madrilenyes.
No tot han d'ésser censm
Al Cèsar el que és del Cès
AbeU;
dellWe
Presenta:
Iil Mostra de Dansa
VENDO PISO
TEATRE MERCANTIL, DIA 14 DE JUNY
A 2/4 d'il de la nit.
DANSES, CANÇONS I FANTASIA.
TEATRE MERCANTIL, DIA 15 DE JUNY
A les 6 de la tarda.
Venda de localitats a la taquilla els dies 13, 14 i 15 de
juny.
(fí
100 m.2, 4 habitaciones, baño, aseo, comedor-estar,
calefacción, ascensor, etc., etc.
Excelente situación.
A estrenar próximamente.
Trato directo.
Teh. 803 33 04.
3
<0
•a
PARA ESTE VERANO...
NUEVOS FIESTAS CON MUSICAÜJ
.. Y VEHÍCULOS OCASIÓN
TODOS!!
ta
P
A
R
c
A
DABSA.
._
,
id.
CQ
o
...í^..^.......^.^..^^.-..-...
STUDI ^LCE
Ahü condiciones de pago muy especiales.
Merece la pena.
IGUAUDA PERIODICO DEL ANOIA
Mig "en serio", mig en broma
ClUTAT
CIRI
A l'Escola d'Iníermeria d'balada
Trobada ifonze promocions de l'Escola Ntra. Sra. de ia Pietat
l'Escola ha fel història al nostre Hospital i també a la ciutat"
(Germana, Carme lleida, Secretària d'Estudis de l'Escola)
Tretze anys de funcionar
l'Escola d'Infermeria de l'Hospital d'Igualada han deixat
petja a l'Hospital i a la vida
igualadina. D'aquesta escola
n'ha sorgit onze promocions
d'A.T.S. que s'han escampat
arreu i avui, en molts altres
centres sanitaris, a més del
nostre, hi deixen el regust i el
prestigi de la seva indubtable
eficàcia i especialment de la
seva gran responsabilitat.
En finir l'actual curs sembla
que l'escola d'Igualada no podrà continuar. Ho sembla. Però de moment, malgrat el Decret Llei del Juliol de 1977, encara no ha rebut oficialment el
no, com tampoc s'ha rebut cap
sí. La cosa, dins les moltes gestions que duen a terme la gent
responsable, encara sembla
que està penjada. I cap notícia
concreta es té pel vinent curs.
A part aquesta qüestió i en
saber-se el possible acabament
de l'escola, hi hagué qui tingué la idea de reunir les onze
prorbodons d'A.T.S. que s'han
format a Igualada. Una de les
responsables d'aquesta reunió
o trobada és la Germana Carme Lleida. Ella explica:
—
L'Escola d'Infermeres
Ntra. Sra. de la Pietat d'Igualada, inicià el seu funcionament 1987. I sembla que el fineix a l'actual 1980. Ha estat,
per tant, tretze anys de treball molt eficaç que han donat a la nostra professió onze
promocions d'A.T.S.
— Quin acte hi ha organitzat pel proper diumenge?
— Una trobaba, a la nostra
escola, de les onze promocions.
S'ha invitat a tothom qui fou
alunma i també al professorat.
Han respost afirmativament
prop d'unes cent-cinquanta
persones. Hi ha molta ü.lusió
per
reunir-se i recordar els
anys d'estudi i de pràctiques.
— Una jornada que pot resultar emotiva.
— Sens dubte. Entre professors i alumnes existí sempre
un elevat grau de respecte i de
companyerisme. Retrobar-nos.
serà moit agradable.
— Retrobar-nos, diu? Vostè
també fou alronna?
— Sí. Sóc alimina de l'escola d'Igualada i puc dir ben
alt que estic orgullosa del que
vaig aprendre. Servo un re-
Vendo piso
"LA PN
I EDA"
Por traslado de residencia, 80 m2 superficie; salón 30 m2.
^Recién estrenado, con muebles, teléfono y parking opcional.
Es un sexto piso orientado al sol.
Renta limitada. FacUidades de pago.
Llamar al Telf. 250.29.54. Trato directo.
Se venden en calle San Martín de Sesgueioles 38-40 a
150 metros Avda. Gaudí 250.000 ptas.
MARSIB S.L. Telf. 803 22 09.
"
ESP
É
IND
D
IOS P
S
IOS EN VENTA
RENTA mrA
i DA
De 3 y 4 habitaciones, todas exteriores.
Aislamiento térmico y acústico.
Dfôde 2.600.000 ptas., c o n opción a parking.
: .If^^^tíxpijíigo de 12 a 2. E n c a U e Odena 121 (esquina
e n Plaza Pompeu
I N F O R M A C I O g T E L E F O N O 803 31 92.
30jA^enta
I
plazas parking
SÁBADO 14 DE JUNIO DE
Fabra.
cord afectuós de tots els professors i deis dos Directors
que ha tingut el centre.
— Quins Directors ha tingut?
— Des de la creació fins
l'any 1978 en fou el Dr. Joan
Solà i Suris. Onze anys estigué
al davant. El succeí el Dr. Lluís
Miró i Quintana, el qual se
n'ha
reaponsabiüitzat fins
avui. El Dr. Miró ja era, però,
professor des del 1973.
— Programa d'actes de diumenge?
— A 2/4 d'il benvinguda
als assistents, al pati de l'escola. A les 12 celebració de l'Eüearistia a l'església de l'Hospital. A la 1 del migdia, conferència a la sala d'actes de "la
Caixa". Parlarà la Srta. Rosa
Tey, Directora de l'escola d'Infermeria Santa Madrona, de
Barcelona. Exposarà el tema
"Evolució de l'infermeria i línies del futur". A 2/4 de 3 dinar al Saló Anoia. A les 6 de
la tarda, comiat.
— L'alumnat que tingué
l'Escola era tot igualadi i comarcal?
— No, vingueren almnnes
de molts pimts d'Espanya.
Avui traballen en llocs separats i la seva eficàcia i responsabüitat deixa a bon lloc el
nom de l'escola nostra.
— Vindran molts d'ells?
— Una grossa proporció ha
respost afirmativament a la
invitació. Creiem que l'acte
acoüirà molts i serà destacat.
Hi hem invitat, com a membre d'honor, el Sr. Manuel Miserachs, Alcalde d'Igualada, i
el Sr. Ramon Ma. Muxí, membre del Consistori i Administrador de l'Hospital.
— Anteriorment ha dit que
sembla que l'escola igualadina fineix aquest curs. Es que
no és cosa segura encara?
— No pot dir-se res en concret. El Decret Llei que sortí
diu que totes les escoles- d'infermeres han d'ésser a niveU
universitari. A Catalunya hi
ha quaranta escoles com la nostra i sols vuit d'elles, ubicades
a Barcelona, tacbmpleixen el
necessari per ésser de nivell
universitari. Sembla que si
aquestes vuit escoles han d'acoUir tot l'alumnat de Catalunya i Balears la cosa pot resultar veritablement dificxütosa.
— Es fan gestions per a continuar?
-— Se'n fan des de temps.
Però la veritat és que el Decret Llei ja és al carrer i el
Ministeri encara no ha donat
cap orientació. Ni en xm sentit ni en im altre. Què passarà el proper curs?
A. CabaUé
La P l a ç a de l'Ajuntament feia goig el dissabte al caiivespre. Cavalls i cavallers, carros, t a r t a n e s i berlines, i i a
"mare" diligència també, esperaven, pacients, l'hora de sortir.
Es representà "La P a t e r a " i unes breus esitampes de " L a Moi.xlganga" per alumnes del Monalco, i c a n t à t a m b é " L a L·làrvtia". P e r ò mireu que estan de pega aquests! Sempre els toca
d'actuar quan j a n o h i queda ningú. Com el m a t i a Barcelona.
A l a P l a ç a v a n c a n t a r primer "Els degotalls". P e r ò quan v a
ser l'hora de " L a d a n s a de l'amor", j a tothom a l a P l a ç a a n a v a
e n dansa, els cavalls j a n o estaven t a n pacients i molts dels
cavallers potser tampoc. Així és que la comitiva se'n v a anair,
amb
f o r ç a estrèpit, c a r r e r de S a n t a Maria avall, m e n t r e els
de i a Coral cantaven, quasi exclusivament per a m i en piemi
potser a que els h a v i a p r e s e n t a t d a v a n t del "micro". I d e s prés, quan, per a acomiadar-se, havien de c a n t a r r"Empordà",
el m e s t r e Mora es v a girar i e m v a preguntar. "Què fera?". J o
e s t a v a a punt de dir-li: "Mireu, si voleu venir a c a n t a r al
m e n j a d o r de c a s a e s t a r e m m é s recollits"; però n o vaig gosai,
és clar.
Amb el c o t x e del company Lluís Basas, ell, l a seva esposa,
en Tàsies (el de l a c a r r e t e r a general, sabeu?) i u n servidor,
després de c a r r e g a r taules i cadires talment c o m si anéssim
a l a platja, vàxem seguir els Tonis, s o t a u n cel fosc i negre,
fins a mig c a m í de Montserrat. Concretament, fins a l a plaçEi
de braus, sense estrenar, que hi h a e n u n a fondalada del Monts e r r a t - P a r k . Abans, e n Basas, que és de la j u n t a , i jo que no
h o sóc però que t a m b é n'estava assabentat p e r h a v e r anuitc i a t l'ordre de l a R o m e r i a a l a Plaça, v a m decidir d'anar c a p
a l'Hostai Vell de Castellolí perquè la primera p a r a d a , en teoria, e r a allí. I allí no hi h a v i a ningú. I j a ens tens c o m Josep
i Maria buscant posada per tal de trobar algú que ens en s à pigues dir a l g u n a cosa. P e r s o r t v à r e m trobar l'alcalde (si mai
no recordo e r a a "La Brillante"; e n c a r a se'n diu així?) i va.
ser el que ens v a dir: "Ai, íillets, que n'aneu d'errats! Aquí
ai poble n o e n sabem res. Com no sigui a "Cal Betes". I, efectivament, e r a a "Cal Betes".
AUÍ sí que hi havia, de debò, en J o s e p i Maria. E n Josep
Vilanova i l a Marxa de l a jFonda, els quals, c o m se sap (Igual a d a és u n poble) tenen u n a c a s a a Castellolí. V a n sortir a
rebre l a comitiva i a convidar-los per rni aitre a n y a c a s a seva.
Tot d'una, moviment. P o r t a v e n l'avi Molas, sanguejant, a c u rar-s© d'urgència al m e n j a d o r de "Cal Betes". Un cavall, n e r viós, v a a l ç a r les potes del d a v a n t i v a obrir el front del veter à genet. Els de la Guàrdia Civil, les forces dels quals seguien
els Tonis e n dos vehicles, u n d a v a n t del grup i l'altre darrera,
es van brindar t o t seguit a p o r t a r - l o a l'hospital. Se li van
haver de donar cinc punts i l a injecció del "tétanos", i j a tenim
l'avi Molas, c o m si res hagués passat, c a p al Montserrat Paris.
Aquesta m e n a de gent, són teia.
A l a p l a ç a d e braus, s o t a l a dèbil llum de t r e s petits bàctüs,
©n Palau, i aigunes senyores, i n o sé si algun senyor més, est a v e n p r e p a r a n t les amanides i s u c a n t p a a m b tomàquet. E n
Clotet duia l a c a r n . Algú havia fet tres focs. I e n P r a t Gelabert, t o t esperant la colla, c o m si fos el cobrador d'impostos
de l'evangeü, j a tenia els talonaris a p u n t p e r t a l d e cobrar
c e n t divuit sopars: amanida, c a r n a l a brasa, botifarra, f r m t a
i torteU. Quan v a n arribar, els t r e n t a nou cavalls soparen t a m bé: a l a seva m a n e r a , ès clar. Sie'ns hi van fer dos quarts de
quatre. I quin himior. Senyor!
F a l t a v e n p e r venir eis problemes grossos: l'aigua i l a boira.
Q u a n a les quatre e m ficava al Uit, vaig íer, particularment,
l'ofrena simbòlica, i anticipada, del Ciri. J a sabia jo prou que
a l'endemà no h i h a u r i a despertador que hi valgués. L a Mor e n e t a j a ho va entendre. A més, el diumenge, a Catalimya,
era Corpus. I s'havia d'anar a veure l'ou.
(0
JAFEPI
Dr. I. F. m\Mm
ANT
G
IUO BECAR
O
I DEl HOSPT
IAl
CARD
O
IVASCÜ
A
IR DE ïlON (Francia)
CARDIOLOGÍA
Paseo Verdaguer 71 entio. 1.^
Visitas horas convenidas.
Telf. (prov.) 340 38 0L
c
m
IGUALADA PERIÓDICO DEL ANOIA
ABADO 14 DE JUNIO DE 1980
XXV aniversario de la Academia de Gimnasia
V Rítmica que dirige Josefina Pàmies M m i
CIUTAT
í
C I U
cr3
TADA
Pare i 1 , a p , a Montserrat
Diumenge, a Montserrat, el
grup d'iguaiadins que acompanyàrem els membres del
Consistori a oferir el ciri votiu,
fórem rebuts, com en altres
ocasions, pel Pare Abat Cassià
Just. Fórem rebuts, després
de la missa, en una sala conventual. Allí la conversa es generalitzà, es recordaren fets i
persones i, sincerament, es
ñsqué una estona grata.
ün dels comentaris que féu
l'Abat Cassià era el record personal que quan ell ingressà
novici a Montserrat, el seu pare, el recordat Mestre Just, li
portà a peu. Els dos, en aquei•lla llunyana data que tanta
significació havia de tenir pel
futur del fill, i també dins la
vida estimada del pare, hi ana^
ren a peu.
El fet, després de tot, és ben
simple. Anar a peu a Montserrat és i era quelcom que molts
igualadins poden contar en la
seva vida, bé sigui per motius
excursionistes de prometença i
sacrifici o de romiatge. Però els
dos protagonistes resultaren
més tard dues persones que te-
DA
e relació
NOCES D'OR
— Dissabte passat, dia 7, eLs esposos igualadins Rossend Vilanova i Pons i Concepció Eladi Eiirich
compliren els c i n q u a n t a anys del
seu matrimoni.
ENLLAÇ MATRIIVIONIAL
Avui dissabte, c o n t r a u r a n m a t r l morú a liesglésia dei monestir d e
Poblet, els joves Abdó Ma. T a r r a g ó
i Isabel Ravassa. Eil c o n t r a e n t é s
fill d e l'igualadí J o s e p Ma. T a r r a g ó
i Gassó i d e Ma. Inès Bordoy Mon.t a n e r els quais resideixen a B a r c e lona des de f a molts anys. E n h o r a bona.
NAIXEMENT
— L a llar dels esposos J o s e p M a s
i i M a r i a Gibert s'ha vist alegrada
jamb el n a i x e m e n t d'una nena, que
\éa el primer fiU, i que es diu Laia.
; Enhorabona.
! NECROLÒGICA
— A l'edat d e 75 anys, m o r í dir
! m a r t s passat, dia 10, l a S r a . Dolors
i Queralt i Ribera, vídua de R a m o n
I Fillat. L'enterrament i l a missa
exequial tingué lloc dijous, a les
10 del matí, a l'Església d e S a n t a
Maria. Vivia a l a P l a ç a de l a Creu,
12.
El nostre condol als seus f a m i liars, especialment a l a seva fiUa
Lola Fillat, esposa d e Sebastià
Borràs, company en les tasques de
redacció de r"IQTJALADA".
nen una entranyable significació dins la vida igualadina.
Tant el mestre Just, el pare,
com l'Abat Cassià, el fill, a
Igualada hi han deixat quelcom més que el record del seu
pas. Són, per diferents motius,
un exemple per a nosaltres.
Però mentalment, aquesta
anada a Montserrat, on el pare hi deixà el fill (imaginemnos els moments emotius que
ambdós visqueren quan es separaren finalment), és també
una mostra de la senzülesa que
tenen els fets que inicien una
S^ODS
trajectòria destacada en la
vida d'algunes persones. DTgualada a Montserrat llarga
és la caminada i llarga degue'ren trobar-la segurament els
dos protagonistes. Joia, esperança, tristesa per la, separació, vocació recta, alegria íntima? Aneu a saber quina barreja de tots aquests sentiments i potser d'altres, fou la
companyia de les llargues hores de caminada. Per a xm
potser massa llargues? Per
l'altre potser massa curtes?
Tal volta, en aquella caminada, ni À pare somnià la
gran significació espiritpal que
el fill tindria per als catalans
ni el noi esperà que la bonesa,
qualitat musical i senzillesa
del seu pare, serien yn dia graó
qualificat dins la història igualadina.
Mars.
el semi de prmsa de la Generalitat
IGUALADA NO FOÜ PRESENT A lA CASERNA DEL BRUC
Segons el comunicat n ú m . 3, de
d a t a 7-6-8Q, puMlcait pel Servei
de P r e n s a d e l a Generalitat, I g u a l a d a n o fou present a l s a c t e s que
tingueren lloc dissabte passat a l a
C a s e r n a del B r u c , d e B a r c e l o n a .
Sorprèn aquest oblit d e l'esment a t organisme, t o t a vegada que
a c o s t u m a a s e r m o l t ïxrimmirat e n
els seus comunicats d e prensa. C o m
sigui, en c a p m o m e n t es menciona
l a n o s t r a ciutat. "Un
representant
de l'Abat de Montserrat
—^transcrivim literalment— ha procedit
a
Ara
la benedicció
del monument
i tot
seguit el Coronel del Regiment
i
els Alcaldes
de Manresa
i Santpedor han fet sengles
parlaments
de glosa d'aquella festa
histàrioa".
1 el d'Igualada? Cal r e c o r d a r que
el p a r l a m e n t del S r . Manuel Mis e r a c h s fou el d a r r e r delsi t r e s i
que, per si n o fos suficient, l a p r e sència igualadina a l'acte d'homenatge als herois c a t a l a n s del B r u c ,
fou l a m é s nombrosa i possiblement l a més entusiasta. Al Cèsar el
que és del Cèsar i a Igualada el
que és nostre...
és més necessari..
aigua
aigua potable!
aigua potable, aigua
aigua potable, aigua potable!
aigua potable, aigua potable, aigua
...fer anàlisi d'aigua
LLOCS D'ESTIUEIG
COLONIES
GRANGES DE PORCS
CONILLS
, BESTIAR MAJOR
INDUSTRIA ALIMENTICIA
DOLCERIA
GELATS
Demani informació per telèfon.
LABORATORI D'ANÀLISI: LABAC
Soledat 9 — IGUALADA — Tel. 803 44 50 — 00 49.
Digno de mención eis la celebrac i ó n del XXV Aniversario de Gimnasia y Rítmica, dirigida por Josefina
Pàmies Gombau.
Se han programado tres sesiones
de danza clásica y moderna. La primera tuvo efecto el pasado miércoles que estuvo dedioada a escolares, con una asistencia muy numerosa-. Cabe destacar que !a cantidad recaudada será entregada a
un CentrO' db n i ñ o s de nuestra ciudad.
Cada uno de los cuadros presentados tenía, su atractivo. Se realizaron n ú m e r o s propios para el p ú blico asistente: alegres e infantites. Otros para, más mayores y algunos para lel público en gene rail.
La presentaciónv en conjunto, fue
' perfecta' tanto por el significado de
cada uno de los números oomo por
la vistosidad y h a b ü i d a d de las
danzarinas, así como la- decoración
que, oomo maroo, tenían varios de
los cuadros prlesentadbs. •
Hay que mencionaír la voluntad
que tuvieron ailgunos Directores de
los Centros db E.G.B. para que sus
alumines asistieran a- dicho actov ya
que gracias la- su interés ste l o g r ó la
brillantez dbseada. Es db lamentar,
la ausenciia dte algún Centro, toda
vez que iia sesión leria cuilturail, artístioai y su finí, formativo.
Sabemos que está en proyecto
realizar otra sesión, la cual, será db^dliioaida a personas db la tercera
edad. T]ambién su fin' es recaudar
fondos para un dentro de esta Ciudad d é d i c a d b a nuestros mayores.
Sabemos que la tfe'rcera sesión será
dedicada a su Directora, Josefina
Pemies Gombau'.
imformairemos
oportunamente.
ACTUACIÓ DEL "GRUP DE PEREGRINACIÓ A LURDES
FLAUTES XALEST" A SANT
FELIP NERI, DE BARCELONA
Dijous passiat sortiren d'Igualada amb direcció a Lurdes uns cents quaranta igua·^
Avui, dia 14 de jnny, a les 9 ladins membres de l'anyal Pedel vespre tindrà Uoc a Barce^ regrinació a aquest santuari
lona, a l'Oratori de Sant Fe- marià. El seu retorn està prelip Neri, xm. concert de Música vist per a dilluns vinent, dia
Barroca i del Reneixement a 16. Confiem que el bon temps
càrrec del "Grup de Flautes els acompanyi.
Xalest" de la Coral Infantil
Gatzara de la nostra ciutat.
DEMA, MISSA A LA TOSSA
A la segona part d'aquest EN SUFRAGI DE JOSEP
concert, actuaran conjunta- CASTELLTORT I FERRER
ment amb el Grup Instrumental de Cámara de Barce"Amics de la Tossa" orgalona. Tothom hi és convidat.
nitzen per a demà diumengie
una missa en sufragi del malaguanyat igualadí Josep CasEL CUPON DE LOS CIEGOS
telltort i Ferrer, antic dansaire, fotògraf, cineasta, enaMartes, dia 10: Núm. 492, morat de les cosfâ del nostre
50.000 ptas.
poble i col.laborador del Pa
tronat de La Tossa. La céLeMiércoles, día 11: Núm 748, bracio eucarística es dirà com
50.000 ptas.
es costum a l'església prerroJueves, dia 12: Núm. 610, mànica de la Verge de Gràcia
a dos quarts de dotze del matí.
50.000 ptas.
Hoy, I Trofeo Intercolegios de Natación
El pasado día 6 de junio se
cerró la inscripción para tomar parte en el I Trofeo íntercolegios de Natación. Entre
las inscripciones de los equipos participantes figuran los
siguientes centros escolares:
I.N.B., Abat Oliba, Jesús Ma.,
Ramón Castelltort, Monalco,
Odena, García Fossas y Escolapias.
A. — nacidos de 1972 a 1969,
25 metros libr^.
B. — nacidos de 1968 a 1965
50 metros libres.
C. — nacidos de 1964 a 1962,
50 metros libres.
La competición dará conoienzo a las 10'30 horas de hoy
sábado. A su término se hj^rá
la entre ga de trodeos ("Ei^re
Corcheras").
^
(0
La Comisión de la "Fiesta Mayor de Maians", nos Ig
ha hecho llegar esta nota, con elfinde dar a conocer los>^
números agraciados y los nombres de los ganadores,» ( O
del sorteo celebrado el pasado día 18 de mayo.
Ç3
El televisor "Gnmdig", correspondió a D. José Pratô
con el núm. 7.546.
La bicicleta "Rabassa", fue para Dña. Benita Baró,T3
con el núm. 1.648.
Los y damos las gracias^
Felicitamos a los afortunados
por la colaboración de todos.
IGUALADA PERIODICO DEL ANOIA
SÁBADO 14 DE JUNIO DE ^m
Mi "en serio", mig en broma
Se reunió la Asamblea General
de CCM de Igoalada
Ei pasado sábado, día 7 de junio,
se reunió la Asambiea. Gênerai de
Afiliados de CC.OO. de Igualada
para discutir las tesis y el programa
presentados al II Oongrçso de la
"Comissió Obrera Nacional d è Catalunya".
T¡rais una presentación del secretarlo dte Organización y de un compañero de Acción Sindical de la
CONC, se abrió eil d é b a t e sobre
las tesis, en el tramcurso del cuai
s e aprobaron varias enmiendas.
La Asamblea acordó exponer su
acuerdo oon la lucha llevada a cabo
por la CONC contra el Plan Económico del Gobierno, eil Estatuto de
los trabajadores y el A c u e r d ó Marra Interoonfedéral. En este sentido,
rechazan "totalmpinte cualquier política de pactos sociales, austeridad,
sacrificios o salidas inegociadas a la.
crisis". En otno ordem dte cosas, se
a:d'hieiren t a m b i é n ail rechazo a la
instaiación de centrales nucleares.
Después se procedió a elegir los
¿A/totiu? El Calendari. Aquest calendari dfe festes que, darrerament,
es mou i es belluga méis que un
cantant de "rock'.
Restablerta la Festa de Sant Joan,
per la que taint es clamava, resulta
que aquest any cau en dimarts i,,
per tant, es presenta la t e m p t a c i ó
del "pont" laboral, ü n pont que
sembla que tothom es prepara a
delegados ai Congreso, que fueron
Artanei Enrich (textil), Fraincisco Muñoz (textil), Francisco Ortega (Construcción), Alfredo Vázquez (piel) y
Antonio Vera (textil).
Ei II Congreso de la CONC tendrá lugar en Barcelona los p r ó x i mos días 20, 21 y 22.de junio.
El Comité Aatinuciear d'^ualada Insisteix
"No a la nnciearitzaGió de Oataiioifa
Amb prec de publicació rebem
la següent nota del Comité Antinuclear d'lgualada:
"El Consell de ministres de divendres dia 6 de juny, va autoritzar la construcció de dues noves
ce¡ntrals nuclears: una a Trillo (Guadalajara) i l'altra a Vandfellós (Tarragona).
Amb í'aiprovació d'aquesta darrera, ja són quattlei les centrals nuclears existents a Gatailunya. Mail-
Pre-revotlla de Sant loan al "Mercantil"
Com és tradicional, el "Cercle
Mercantil" oferirà t a m b é aquest
any 1980 la tevetlla de Sant Joan.
Però amb ia iparticual ritat, que no
es tractarà d'una Revetlla p r ò p i a ment dita
que no t i n d r à lloc la
nit del 23 de juny, sinó, exactament, la nit d é l divendres anterior,
20 de juny. Es a dir, serà una PreRevetila.
ou
començar el dia 21 per acabar-lo el
24.
Si bé és cert que alguns diuen
que "passat el dia, passat el Sant"
no és menys cert que altres afirmem que "tots els Sant tenen
capvuitada". De manera que hi ha
opinions per a tota els gustos, però
la Pre-Rievetlla de Sant Joan ai
"AAorcantH" serà e-l dia 20 de juny.
Nó cai donar-hi més voltes.
Elis organitzadors s'han beillugat
'a fi que la qualitat lartística que
sempre defineix
les orquestres i
les atraccions que es presenten al
"Mercantil",, sigui superada. Hi haurà, ens diuen, sopar-ball com de
costum. La música anirà a càrrec de
l'Orquestra ' A t l á n t i d a "
però, a
més,
qui no balli t a m b é es podrà
distreure amb aJtres actraccions.
SUNBEAM STOP
Se acercan las va
Decídase a instalar una
Con cerradura especial (pahintado)
Eficaz contra la palanqueta.
Funciona sin corriente y sin pilas.
Ideal en Moques de pisos.
Instálela pronto y no tendrá que arrepentirse.
Alarma, cerradura, refuerzo aluminio
y colocación 3.700 ptas.
Demostraciones y colocación en c. Trinidad, 29
Teléfono 803 02 65 - Ebanistería - ÍGÜAUDA
il
grat tot, la nucleairització de Catalunya no' s'acaba amb l'autorització
de Vandellòs II. A les nuclears de
Vandellòs I, Ascó I, Ascó 11 i Vandbllós II, cal afegír-hi les de Vanlellós 111, que ja disposa d'autorització p r è v i a , i les de l'Atmetlla I, i
l'Atmella 11 q ü e estan en projecte.
En total són set les centrals nuclears que voilen instal.lar a Tarragona. A i x ò equival a multiplicar
per set el perill d'un accident nuclear.
Les companyies elèctriques, i
amb elles el goveirn de la UCD,
pretenen convertir Catalunya en un
immens camp d é concentració nuclear, amb tots els perills ecològiics i socials que a i x ò representa.
Per tot això,, el Comitè Anti-Nucleiar d'Igualada exigeix: '
1. Que la Generalitat es defineixi
sobre el tema. i comenci gestions
per tal d'aturar Vandellòs 11.
2. Que la,Fecsa compleixi l'ordre
de d e m o l i c i ó de les centrals d'Ascó
•que li va donair l'Ajuntament d'Ascó i la Conselleria d'Obres Públiques de la Generalitat.
3. Que l'Estat financiï els programes d'investigació dfe les energies alternatives no contaminants.
4. Que es paralitzi el programa
nuclear de l'Estat Espanyol.
SE VENDE PISO
En
el Paseo Verdaguer.
Con 4 habitaciones, cocina,
Comedor, cuarto de baño,
aseo y una amplia terraza.
Dos habitaciones y comedor
son exteriores.
Tiene calefacción central,
ascensor y parking.
Precio todo incluido: tres
millones de pesetas. Trato
directo. Tel. 803 57 92.
UD.PUEDETRABAJAR
A EN SU CASA
Gane 9.600 ptas. semanales,
tnèotando sea hombre o mujer.
Léidamos trabajo asegurado, le
facilitarnps la máquina,
^ e n s e ñ a m o s gratis, visítenos.
^^untaner, 269, Barcelona-21
;#rfels 209 45 42 y 200 91 69
SUSCRÍBASE A "IGUALADA"
PERIÓDICO DEL ANOIA
LLAMANDO AL ® 803 7 0 06
L'ou c o m balla! I qui és qui n o l a balla, avui? diem l a gent,
capficats. E s clar que, aql·iest "ballar d é l'ou" d e l a diada de
Corpus, és un ballar diferent. No h o és per l'assumpte de l a
liquidació de renda, o p e r l'atur, o pels preus. L'ou balla d'alegria. U n lluminós ballar, r o d e j a t d e flors, s o t a l a m i r a d a e m badalida de l a m a i n a d a i i a tendresa, vulgues que no, d e la
g e n t g r a n . P e r ò l'óu n o balla sol, l'ou balla perquè algú que
estima les nostres coses i les boniques tradicions se n'ha p r e o cupat.
He dit l a diada de Corpus i d'això n'hauríem de parlar.
Que no h ò saben els de l a Generalitat, i els empresaris, i els
d e les centrals, que el Corpus és c o s a dels dijous? E r a m a s s a
t e m p t a r l a sort esperar que t a m b é aquest diumenge "reluciese
m á s que el sol". L e s coses s'han de fer al seu dia, e n c a r a que
això sona a "carca" i a disc ratllat. No h l h a res a fer. Que
no h o veieu que flns i t o t l a revetlla de S a n t J o a n al Mercantil l a f a n t r e s nits abans? T o t e s t à capgirat. D'aquí a quatre
dies, i qui diu quatre dies diu quatre anys, ni S a n t J o a n , ní
romanços. T o t enlaire!
Ei n iVfercat d'Art i Artesania, n o h i donem m é s voltes, es
va h a v e r d e fer sota "les voltes" de l a P l a ç a de l'Ajuntament.
La pluja v a ser-hi present des de bon mati. L a Paquita Sallés
e m deia a s o t a veu: "aquesta naatinada, des de les vuit, h e
e s t a t a l telèfon p e r a d o n a r el "parte meteorológico" a expositors-venedors que s'interessaven pel "temps" que feia a I g u a lada. N'he h a g u t de dir de mentides p e r tal que s'animessin
a venir!".
El pruner que vaig t o p a r - m e a l a P l a ç a del M e r c a t (aquesta; v e g a d a sí que t o r n a v a a s e r del "mercat") v a s e r l'atleta
Compte. " J a h o veus" e m v a dir contristat, tot m i r a n t el cel,
c o m aquell qui acomiada el dol. P a r l a n t d e cel, en iVQramunt,
aquest dia, v a fer honor ai cognom. Se'n v a fer uns tips de
"mirar-amunt"! I p a r l a n t d e dol, i a r a molt "en serio", l'amic
Salvador L l o r a c h i l a seva esposa v a n tenir, diuen, u n a d e funció famüiar, j u s t l a nit abans. E l xicot, però, e n c a r a que
lògicament t e n i a eil c a p a u n a l t r e lloc, a m b un. sentit professional i de companyerisme que l'honora, v a col·laborar a la
festa j a que e r a l'únic que podia resoldre bé un greu problema
dels "cònsols": coure mongetes p e r ais visitants, els quals est a v a previst que fossin obsequiats a m b un d m a r - t í p i c s o t a l a
p o r x a d a d e l a P l a ç a de l'Ajuntament.
En un grupet, fent-hi broma, on hi havia els Marimon,
Compte, Salles, potser l'Amoscotegui i alguns més, e n Mir a m u n t deia: "res, nois. E n s h a fallat l'amic Salla", el qual,
es veu, estava e n c a r r e g a t de i a "novena" d e m a n a n t que no
plogués. E m v a fer t a n t a llàstima que, u n cop a l m a t í i un
altre cop a l a t a r d a , els vaig c o m p r a r números d e l a r i f a de
rajoles c a t a l a n e s antigues, q u e millor que no m'haguessin t o c a t
perquè n o sabríem p a s on posar-les. I n o és pas p e r despreci,
ni perquè dubti de l a qualitat del regai, però és que tenim l a
decoració de l a c a s a a "quince-años luz" (és allò d e ballar-la
o no ballar-la que dèiem abans, s a b e u ? ) i les rajoles, flns a
l'hora d e t r o b a r el lloc o n posar-les, e m sembla qu© les h a u r í e m perdut. Com u n a tortugueta que tenim al jardí i n o s a bem m a i on p a r a .
On é r e m ? Ah, sí. A l a P l a ç a de Pius Xn a veure ballar
l'ou. U n s grallers h i feien l a tocada. Ou amunt, ou avall. De
t a n t en t a n t queia, però el rajolí de l'aigua sempre l'empenyia
a m u n t . Com en totes les coses: e n c a r a que caiguem, i ens
amoïnem, sempre h i h a d'haver alguna c o s a que ens empenyi
a m u n t . Perquè això sí. No voldria pas, ni h o desitjo p e r a
ningú, a n a r a p a r a r a les llistes dels qui intenten suicidar-se.
Pit i fora, i endavant! Com els de l a Font-Vella. E n c a r a que
plogui. E n c a r a que Corpus, q u a l s e v o l d i a , e n s el trobem a mig
gener.
JAFEPI
NIÑOS
DE 7 A 13 AÑOS
CURSO DE INGLÉS
(1980-81)
— MARGARET AINSUE, profesora británica, especializada en enseñanza de inglés a niños.
— Maestra diplomada E.G.B.
— Licenciada en Lengua y Literatura Inglesa.
— I N S C R I P C I O N E S AHORA (hasta finales de Junio)
io).
— PLAZAS MUY RESTRINGIDAS.
Ctra. Manresa, 18 — Tel. 803 13 14.
• I
::
)
i
• j5
j
IGUALADA PERIÓDICO DEL ANOIA
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 1980
CIUTAT
Crònica de la Permanent Municipal
SOL,
XIM-XIM I NUVOLADA
El día 1 de ¡uny va apuntar el
dia amb un. sol solas com una
catedral i durant vuit dies ting u é r e m un sol de justícia amb
temperatures d é 26 a 30 graus
a l'ombra, que per a l'organisme
del temps ¡a és febre. Havien
començat doncs aquells dies en
què no és recomanable atainçar-se al sol que més esoailfa.
Uns dies en q u è així mateix hauria estat una. rucada ser fidel a
la. recomanació del refrany "Has^
ta el cuarenta d è mayo no te' quites ei sayo.". El 40 de maig ve
a ésser la primera setmana de
juny, és a. dir, els dies ca'lorosos
que vam (tenir a sobre i que alguns van rebre amb els braços
oberts i d'aitnes amb els balcons oberts. Els qui n o es van
treure el "sayo" devien suar la
canisa'lada.
De sobte, p e r ò , diumenge
passat, hi hagué un canvi radical de decoració: pluja g a i r e b é
tot el dia. Als qui tenien un pla
previst pel cap d é setma.na, no
els va servir de consol que la
ràdio digués que la pluja era
general. General o soldat ras va
fer moilt la traveta. El persistent
xim-xim va ser com unes gailledes d'aigua freda sobre una sèrie d'actes i projectes. Però el
sol, que t é una potència de
40.000 graus oentígrads, quan
vol forada, la nuvolada i surt
imperatiu i radiant. I ja ho està
fent altra vegada.
El so'l dbsifioat, és moit saludable Hi ha un "Himne al sol",
de no sé quin autor que diu "el
teu or éís l'únic or que val la
pena", tesi amb la qual els traficants en metall groc no crec
que hi estiguin
gaire donforme.
Arriba l'estiu. Se'n va la inestable i f r í v o l a primavera que
aquest any ha estat ben bé un
cap de pardals. Com que t a m b é
sóc un amant del sol, em perme-
CAMIONES-MGOiSES
AUTOCARES
to de d è d i c a r - l i él meu minúscul
himne particular:
Jo et saludo, g e r m à Sol
rei dfe l'univers, invicte,
un or que tots podem prendre
sense que sigui un delicte.
ELS PORCS 1 EL "JOGGING"
Una notícia insòlita. Als E.U.
la febre del "jogging" ha arribat
a tal extrem que fins fan córrer
els porcs. Aclarim-ho. Es tracta
d'un experiment que porta a cap
—i al cap^— el servei m è d i c de
la Universitat estatal d'Arizona
per a deacoibrir els efectes d'aquesta activitat sobre les malalties dbl cor.
A aquesta colla de porcs els
fan fer tres q u i l ò m e t r e s cada
dia, però es veu que la. majoria
pleguen. Si els porcs parlessin,
em fa tot l'efecte que a aquests
científics que els fan trotar a i x í
els dirien el nom del porc. Perquè
ja mje'ls imagino, amb els
seus cossos rodanxons, potes
curtes, orelles caigudes, corrent
i xisclant i mirant de reüll el
bastó arrenglarado'r.
Ual vegada us preguntareu:
per q u è aquell grup mèdic ha
triat els porcs per aquest experiment? Doncs es veu que és per
la seva semblança psicològica
amb els éssers humians —dic psicològica;, eh?— i t a m b é p e r q u è
la seva suscieptibilitat a r"stress"
i als atacs oairdíacs és igual aii de
les persones. A part d ' a i x ò crec
que t a m b é se'ls pot establir una
semblança amb aquells que van
bruts com un porc.
Si no es tractés d'un assaig
d'eficàcia comprovada,
a i x ò de fer córrer porcs
oi que f ó r a una porcada?
FUMAR? NO GRACIES
Als fumadors no els deixen
tranquils. D'ailgun temps ençà
que es projecta damunt d'ells
una torrentada d'amenaces apo<
calíptiques p e r q u è deixin de
fumar. La. més forta que he sentit és que cada cigarret resta sis
minuts de vida. Una vegada ho
vaig dir a. un fumador e m p e d r e ï t
i sabeu q u è em va contestar?
•— Es igual. A l'hora de la
mort hi arribairem tots vius.
No hi ha res a fer. N o m é s els
qui han tingut aiigun indici d'una
angina de pit o un infart creuen
una mica. Els altres, com si els
diguessin Llúcia. Pot més el vici
que la voluntat i als qui els agrada de fumar no hi ha res que
els tregui el cigarret o la pipa de
la boca.
A i x ò que he dit, que cada cigarret resta sis minuts dte vida,
no m'ho acabo de creure, p e r q u è
molts, amb el que arriben a fumar, restarien tantes, ho.res de
vida que encara hauriten de néixer. Als fumadors tampoc no els
immuta la puja del preu del tabalc. Es va apujar el ros i ells no
ho van veure pas negre. Ara
s'ha apujat el negre així com els
cigars havans, peninsulars i canaris, però als fuma.do.rs no
se'ls abaixen els fums.
Primer la Raquel Meller i després la Sarita Montiel es van cansa.r de cantar allò de "Fumar es
un placer..." I ara, a veure qui
ho arregla això. Els metges s'han
decidit a posar la por al cos dels
fumadors amb la disjuntiva de
"tabac o salut: trieu". A això
s'hi podria afegir una altra frase
a l'estil de l'eslògan dels antinuclears: "Fumar?, no gràcies".
Amb tot, els qui tenen arrelat
l'hàbit de fumar,
de cigarrets i pipes
no foren tan devots
si aquest tabac que fumen
fbs fum de sabatots.
IÑIGO
Motor Gasolina - Carburación - Motor Diessel
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL Y CONOCIMIENTOS EN GENERAL.
Interesados: Laborables de 19 a 22 horas.
C. Copons, 19. IGUALADA.
Avia
SERVICIO
VENTA Y CAMBIO
MEJORES PRECIOS
CON FACIÜDADES
DE PAGO
COMPRUÉBELO EN:
TALLERES BALMES
CTRA. MANRESA, 5.
IGUALADA.
Classes de dibuix
especials d'estiu
Dies: 31 de jtuiy a l'Il de juliol.
18 d'agost al 29 d'agost.
Horari: de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda.
Per a informació: PEL & PLOMA.
Santa Caterina, 12 baixos.
Telf. 803 77 02.
Encarregats diversos projectes d'obres
Sota la presidència de l'alcalde senyor Miserachs i amb
assistència de tots els seus
components, tret el senyor Codina, el qual excusà la seva
assistència, el passat dimarts,
dia 10, es va reunir la Permanent municipal.
En despatx oficial el senyor
Alcalde va proposar, i així s'acordà que constés en acta, l'agraïment a l'Exèrcit i concretament a la Caserna del Bruc,
de Barcelona, per les atencions rebudes i els honors trlbutats als herois del Bruc i a
la bandera del Sant Crist d'Igualada en l'acte cívico-mUitar celebrat el passat dissabte
a Barcelona.
Tot seguit va donar compte
de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de l'edicte pel qual s'anrmcia la convocatòria de sis places de guàrdies per a la Policia municipal. El termini de presentació
d'instàncies finalitza el pròxim
dia 6 de juliol. Hom acordà
donar la major publicitat a
l'esmentat edicte per a coneixement dels posibles interessats a ocupar alguna d'aquestes places.
Després, i ja en els temes de
l'ordre del dia, es va llegir el
Dictamen de la Comissió d'Arquitectura pel qual hom proposa que s'encarreguin determinats projectes d'obres a diversos arquitectes. Després
d'una àmplia deliberació sobre
el tema, es va acordar d'encarregar els projectes següents:
El Casal de la Cultura i l'Esport als Serveis Tècnics mimicipals, dirigits per l'arquitecte municipal senyor Roca Tarragó.
Les obres de jardineria i ordenació de les places del sector de les Flors i del Parc situat al costat del Cementiri,
als arquitectes senyors Francesc Claramimt i Manuel Busquets.
Les places de Mossèn Segura i de Sant Pere Sallavinera,
a l'arquitecte senyor Xavier
Jericó Reverter.
El Parc de l'Estació i Passeig Verdaguer, als Serveis
Tècnics Municipals,
dirigits
per l'arquitecte municipal senyor Roca Tarragó, d'acord
amb les directrius marcades
en el primer premi del Concurs
d'idees convocat per l'anterior
Consistori, amb la col·laboració totalment desinteressada
dels seus autors els arquitectes senyors Salvador Pelfort i
Prat, i Enric i Carles Ma. Solsona i Pina.
Les reformes de la Piscina
Coberta, als serveis tècnics municipals, i les places que formen l'Avinguda de Balmes i
l'Avinguda del Dr. Pasteur, a
l'arquitecte senyor Carles Lladó i Badia.
A proposta de la Comissió
de Governació es van autoritzar les següents obertures d'establiments: al senyor Jordi
Reixachs i Rovira, per a dedicar-se a tècnic en informàtica al seu domicüi del carrer
d'Odena, 87; a Garatge Montserrat S.A. per a dedicar-se al
lloguer de vehicles sense conductor en un local de l'Avinguda d'Àngel Guimerà, 2; a
Comercial Tèxtü Moher S.A.
per a la venda, al detall de maquinària tèxtil a Avinguda de
Barcelona, 162; al senyor Francisco Salas per obrir un obrador de rellotgeria al carrer del
Roser, 7.
També es va autoritzar el
trasllat de l'activitat del senyor Àngel de la Pinta Hernando, al carrer de Josep Ma.
Lladó i Bausili, 12, i el traspàs
a la senyora Angeles Rivas Cano per a adquirir al senyor
Isidro Cuadras Alarcón el cafèbar situat l'Avinguda d'Àngel
Guimerà, 107.
Previ informe de Finances
es van resoldre reclamacions
sobre matèria fiscal, propostes
de despeses i factures per un
import de 919.075 pessetes.
En proposicions de l'Alcaldia
i considerat d'urgència es va
acordar la contractació de dues
persones, tm home i ima dona,
per tal d'atendre els serveis de
guarda-roba a la Piscina Municipal durant la temporada
de banys.
Importante compañía de Seguros de ámbito nacional
(O
Necesita:
PERSONAS ACTIVAS
SE OFRECE:
La oportunidad de una profesión bien retribuida
para todo el que quiera promocionarse.
Asignación fija.
Sistema beca durante el período de preparación.
SE EXIGE:
Buena presencia.
Don de gentes.
Cultura media.
Mucha personalidad.
Servicio militar cmnplido.
Presentarse de 11 a 13 horas en San Jorge, 7-9, 2." - 2
(único día los miércoles).
Atenderá Sr. Abad.
T3
CO
X
i—
m
X
I
co
i
10
IGUALADA PEIKODICO OB. ANOlA
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 19Sc
TOT
ESPECIALISTAS EN HI-FI
Calle Lleida, 37 - Tel. 803 57 09 - IGUALADA
CABENA BASE
— Giradiscos. Belt Drive.
— Cápsula magnética.
— Amplificador 25 x 25 W.
— Cajas 3 vías 35 W.
CONTADO, 51.000 ptas. imp incl.
AL MES, 2.559 ptas.
CADENA BASE
— Giradiscos ^elt Drive.
— Cápsula magnética. '
— Amplificador 35 x 35 W.
— Cajas 3 vías. 40 W.
CONTADO, 56.000 ptas. imp incl.
AL MES, 2.&15 ptas.
GRANDES FACILIDADES
SIN ENTRADA
— Pletina DOLBY.
METAL.
CONTADO, 40.000 ptas. imp. incl.
AL MES, 2.047 ptas.
— Amplificador-sintonizador.
(RECEPTOR).
45 W. X 45 w. AM-FM.
CONTADO, 30.000 ptas. imp. incl.
AL MES, 1.535 ptas.
CADENA BASE
— Giradiscos. Belt Drive.
— Cápsula magnética.
— Amplificador 22 x 22 W.
— Cajas 2 vías. 30 W.
CONTADO, 37.500 ptas. imp. incl.
AL MES, 1.791 ptas.
EQUIPO COMPLETO
EQUIPO COMPLETO.
— Giradiscos. Belt Drive.
— Amplificador 20 x 20 W.
— Sintonitzador. AM-FM.
— Platina. Dolby.
~ Cajas. 2. vías. 30 W.
CONTADO, 88.300 ptas. imp. incl.
AL MES, 4.606 ptas.
— Giradiscos. Belt Drive.
— Amplificador 25 x 25 W.
— Sintonizador. Am-Fm.
— Platina. Dolby.
Cajas 3 vías. 40 W.
CONTADO, 102.000 pts. imp. incl.
AL MES:, 5.374 ptas.
MINI CADENA
Giradiscos. Automático.
— Amplificador. 45 x 45 W.
— Sintonizador. AM-FM.
— Platina Dolby.
— Cajas 3 vías. 50 W.
CONTADO, 94.000 ptas. imp. incl.
AL MES, 4.862 ptas.
i:
ROTÉL, AKAI, MARANTZ, JVC, HECO, TELEFUNKEN, WHARFEDALE, MARS, TRIGENIËR, SANSUI, CTL, CELESTION, NIKKO, MARTIN, KOKA, ULTRALINEAR, CYBERNET, OCNOSON, HIGHTONE, DUAL, SUPERSCOPE, KEN­
WOOD, PIONEER, SHURE, ORTOFON, REULO, GOODMANS..!
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 1980
IGUALADA PERIÓDICO DEL ANOIA
ANOIA
soroll a hores iMtempes|fcives,
pols que aixequen, trànsit per
•Ef
carrers cèntrics.
Durant un cert temps pujar
ren pel carrer La Tossa i 18 de
Juliol. Davant les protestes
LA GENT CUIDA LES FLORS dels veïns es canvià d'itineraFa ja uns quinze dies que ri, amb l'única diferència que
els infants van plantar flors les rnoòièsties serien pels qui
DE
CLARAMUNT
vera la carretera, com un gest viuen al carrer sant Bartomeu.
simbòlic. Doncs bé, les flors Aquests també acudiren a quei- TORNEO CUADRANGULAR
segueixen el seu lloc i fins i tot xar-se. I la decisió final, "ja DE FUTBOL
El pasado fin de semana se
alguns veïns es cuiden de re- que per algun lloc o altre han
de passar", ha estat de repar- disputó el anunciado Torneo
gar-les. Es tot un símptoma.
tir-ho: la meitat dels camions
A tothom li agrada tenir les per un cantó i l'altra per l'al- Cuadrangular organizado por
el C.F. Pobla. En todos; los parcoses netes i endreçades, tant tre.
tidos, el campo del Pas blau
a casa com al carrer. Hi haLa solució que s'havia dema- registró una buen entrada.
gué moments que la carretera
Los partidos jugados el sáde Valls, artèria central del nat que passessin per llocs desbarri, feia llàstima de veure de habitats, trencant a la, dreta a bado dieron los siguientes re^
tants papers i de tanta brutí- la sortida del pont, no. s'ha por suitados:
CF. Vilanova 3 — CF. Mascia ccm hi havia escampada. gut aplicar perquè el propietari d'uns terrenys, al qual no se quefa 2.
Ara això ha anat canviant.
C.F. Fátima 1 — U.D. San
Quan es construiren les vo- li aprovà el traçat de carrers
ravies centrals i s'asfaltaren que havia previst, es negà a Mauro 1.
Eh este partido se deshizo la
sembla que es va fer per un concedir que hi passessin.
Hesumpn.t: E1(B veïns afiecr igualada por penaltys quedandoble motiu; per estalviar la
feina de cuidar les flors i per- tats, del pas' dels camions de do eliminado el San Mauro.
El domingo se jugó la ñnal
què la gent no ho respectaria. les escombraries, en comencen
entre el C.F. Vilanova y el C.
Un cop feta la prova, encara d'estar tips.
F. Fátima que dio como ganaque de forma molt incipient,
"S. M."
dor al Vilanova al conseguir
no passa res de tot això. Hi ha
marcar dos goles contra ninplantes que són sofertes i no
guno del Fátima.
demanen gaire atencions i,
La clasificación final, quedó
cosa important, un cop hi són
SE ALOÜIIA
así:
: '
la gent les cuida.
Apartamento en SEGUR DE
1 . — C.F. Vilanova, Trofeo
ELS CAMIONS DE LES
CALAFELL.
Ayuntamiento^ Pobla.
ESCOMBRARIES
Flaza de parking.
2.— C.F. Fátima, Trofeo
El pas dels camions de les
A 50 metros playa. CapaHostal Robert.
les escombraries ' és una altra
cidad para 6 personas.
3.— U.D. San Mauro, Trofeo
de les servituds que tenim enGran terraza con vistas al
Rosendo Touriñan.
vers! el municipi d'Igualada.
mar.
4.° C.F. Masquefa, Trofeo SeEls veïns han manifestat soTelf.
803
19
99.
llés.
vint la seva disconformitat.
Anteriormente al partido de
Bosses que cauen dels camions,
la final se jugó el partido correspondiente al Campeonato
de Primavera de Juveniles entre U.D. San Mauro y C.F.
Pobla. El resultado fue de empate a dos.
STA.
MARGARIDA
M Tf
i 11
R. Martínez Rueda
con baile incluido, el sábado 31 de
Mayo, que resultó todo un éxito.
E l pasado sábado se despidieron de
los oyentes de Radio Igualada,,
con u n a bonita redacción alusiva
a la Escuela, escrita por u n a alumn a . Son días de exámenes, y ya,
aunque su deseo sería continuar
colaborando, el tiempo es corto p a r a r e p a s a r los t e m a s de
estudio
m á s diflciles. S e r á en el próximo
curso, si se les permite.
Desde e s t a c o l u m n a les felicitamos efusivamente por su espíritu
de cordialidad, h e r m a n d a d y c o n s t a n c i a en el trabajo, felicitación
que h a c e m o s extensiva a todo el
profesorado y a l a Asociación de
Padres. ¡Ah, y feliz viaje de r e creo, muchachos. Lo merecéis!
ALCÁNTARA, EN DIAPOSJTIVAS
. El viernes, día 6 del m e s actual,
a las nueve de l a noche, en la
Agrupación Cultural R e c r e a t i v a se
presentó u n a proyección de diapositivas c o m e n t a d a s
por
nuestro
convecino Sr. Mariano Acosta B o rrega, miembro de la Asociación
Cultural de Historia y Arte de Al•cántaíra (¡Cáceres) de l a que es
presidente en aquella t i e r r a extri
m e n a don Remigio Mestre.
El Sr. Mariano hizo c o n s t a r qi
su interés en d a r a conocer las b
llezas históricas de A l c á n t a r a y S'
inmediaciones no estaba basado <
el a f á n de protagonismo t a n arra
gado en estos últimos tiempos
pretende promocionar u r b a n i z a d
nes ni terrenos de su propieda
pues allá n o tiene m á s interés
que ti recuerdo hacia su p a t r
chica, el a m o r por l a familia y p
los buenos amigos.
L a velada resultó r e a l m e n t e p
sitiva dado el mérito cultural d
material proyectado. Así lo esttn
el público asistente, por lo que
Sr. Acosta, al d a r las gracias por
cordial acogida que se le h a b í a di
pensado, prometió que en breve i
presentando o t r a s colecciones q
sus paisanos h a n prometido e
fiarle.
Por último, se proyectaron p
la p a n t a l l a unas diapositivas c a
tadas el Domingo de R e s u r r e c c i
con motivo del desfile de "Les C
ramelles" por nuestras calles, cu
éxito se r e c u e r d a con l a natxu
satisfacción.
CORRESPONSAI
[
Gran categoría.
Trato directo con el constructor
Totalmente soleados.
2 terrazas delante y detrás, una de 82 metros.
4 habitaciones con armarios empotrados.
Desp., cecina de madera noble con eneimera y homo.
Gran salón-estar con terraza, 2 baños completos etc,
Calefacción individual, acumulador de agua caliente.
Portero Vídeo.
Cuarto trastero, parking y ascensor.
Entrega inmediata.
C/. Sta. Joaquina de Vedruna, a 30 metros Paseo
Verdaguer.
Marsib SL. Tel. 803 22 09.
Facilidades de Pago.
PODOlOGO
Diplomado en la Facultad de Medicina de Barcelonii
— Enfermedades y deformaciones de los pies.
— Plantillas ortopédicas.
— Cirugía menor.
— Electroterapia.
— Recuperación fxmciohal.
Visitas: mañanas de 10 a 1, tardes dé 4 a 6. Sábado sólo
mañanas.
Avda. Reyes Católicos, 21, IGUALADA. Tel 803 37 89.
VENDA DIRECTA
20 per cent d'entrada, resta 12 anys
Informació:
Ctra. Manresa, 59 (cantonada Bruc IGUALADA)
Horari de U a 14 i 16 a 20
NOVORA Tel. 209 63 77
D E L CAMÍ
ACTIVIDAD ESCOLAR
Los alumnos de 8.° nivel del C o legio Nacional de Vilanova del C a mí están preparando jubUosos su
viaje-de ñnal de estudios de E . Q B .
P a r a r e c a u d a r fondos a t a l fin, h i cieron u n a r i f a en l a p a s a d a N a vidad; h a n recogido botellas, periódicos y cartones. P e r o no h a t e r m i n a d o ahí su a f á n recaudatorio,
no. Con una simpática humildad,
digna de los m a y o r e s elogios, t a m bién se h a n atrevido a recorrer en
grupos l a población solicitando de
las a m a s de c a s a la donación de
algunos huevos, p a r a
venderlos
posteriormente y a u m e n t a r así la
c u a n t í a de la recaudación, que
oscila por a h o r a alrededor de las
80.000 pesetas. H a caído bien l a
idea de pedir unidades de t a n b á sico alimentoi, por lo que la población vilanovesa h a respondido e s pléndidamente
a l a solicitud de
estos chicos.
También organizaron u n a fiesta.
Rotondor ^
corta y aspiró
mientras
usted pasea
y respira
Hable de césped con un Consejero
distribuidor de Outils Wolf.
Le mostrará el modelo Rotondor
más rentable para su tipo de césped
y para que, cómodamente, corte y
aspire mientras Usted pasea y respira
"JARDINEAR DISFRUTANDO"
.vvj—.
ta
Ferpeteríat
J. MARM
l ^p
Rosario, 8 - Tels. 80307 06 / 803 3287 -
IGUAL^/
13
Talaia
IGUAIADA PERIODICO DEL ANOIA
^DaDaDODaDaDaDCsaDCM^
La vinguda del Papa a Espanya
En l'audiència que el Papa
Joan Pau n concedí al cardenal Enrique i Tarancoii, durant el sojorn pontifici a París, el prelat espanyol li reitera la invitació a visitar Espaaya, amb motiu del IV centenari de la mort de Santa Teresa de Jesús, que s'escau l'Il
i'octubre del 1982.
— La presència de la Vostra
Santedat a Esp>anya és una de
Les iLlusions més acariciados
>el poble creient.
— A tots ens il.lusiona — li
iontestà somrient el pontífex.
Amb aquestes senzilles pa•aules él Papa dóna a entenIre que participa del desig
jeneral, i sembla que porten
mplícita l'acceptació de la indtació que se li ha fet per diversos, conductes oficials.
El Rei, el president Suárez i
a Conferència Episcopal espaly'ola han cursat ja sengles
onvits; de manera que tot fa
tensar que molt probablement
oan Pau II vindrà a Espanya
, la tardor del 1981.
Fins als temps actuals les
ircumstàncies històriques i
ècniques no han estat gens
•ropícies per als desplacar
lents pontificis a les vastes
egions de la cristiandat. Lleat de França, els papes gaireé no s'havien mogut del terLtcri italià. Desprès del Traca,t de Letrà, i sobretot a parir del pontificat de Joan
[Xin,
els papes han sabut
profitar les facilitats i avenatges dels moderns mitjans
¡comotrius per a portar persoaünent el missatge de Crist
ls modens punts cardinals de.
L terra, que amb aquest motiu
an rebut vigorosa alenada
astoral de la presència del
lateix Vicari de Crist.
D'una nòmina de 265 papes,
Lie ha tingut l'Església catòca des de la seva fimdació,
solament dos o tres foren de
nacionalitat espanyola: Calixt i n , Alexandre VI (símbol,
particularment aquest darrer,
del Renaixement, amb totes
les seves qualitats estètiques,
però també amb tota la càrrega d'execrables defectes) i
Adrià VI (per bé que nascut a
Utrecht, un cop anomenat
preceptor de l'emperador Carles, fou bisbe de Tortosa i inquisidor general de la Corona
d'Aragó i del regne de Castella).
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 19S0
tacte amb el catolicisme espanyol.
Ara, doncs, ha arribat aquesta opoiítunitat, Foporitunfttat
del centenari de Santa Teresa,
eximia figura estretament vinculada amb Sant Joan de la
Creu sobre la mística del qual
el Papa Wojtyla dedicà la seva
tesi doctoral.
Jo també sóc del parer dels
qui afirmen que la presència
del Papa a la nostra pàtria és
del tot necessària, sobretot si
es tenen en compte l'impacte
i els fruits dels seus darrers
viatges a terres tan heterogènies com són Polònia, Irlanda,
Mèxic, Estats Units. Turquia,
França. Llavors podrem comprovar que el poble, com a tot
arreu ha esdevingut, estima
entranyablement el Papa, "més
que no pas certs, grupúscols
intel·lectuals que hauran d'empassar-se les seves crítiques
quan arribi l'hora" (Martín
Descalzo).
Si no falla la memòria, cap
pontífex romà no ha visitat
la nostra península en exercici del seu càrrec. L'esmentat
Adrià VI, tma vegada elegit .
papa, ja no tornà més a Espanya, i l'aragonès Benet XIII,
Si es confirma venturosaresident i mort a Peníscola,
Baix Maestrat el 1422, és con- ment la vinguda de Joan Pau
siderat antipapa, l'antipapa II, prociirarem que la seva estança sigui ben organitzada,
Luna.
ben aprofitada; que el Papa
Ara se sap que Pau VI volia pugui contactar físicament
venir a celebrar a Santiago el amb la polimorfa representapenúltim Any Sant compostel- ció del catolicisme peninstüar:
là. Josep Ma. de Areilza en el jerarquia eclesiàstica, moviseu "Diario de un ministro de ments eclesials, j o v e n t u t ,
la Monarquia", conta que el obrers, infants, etc., tots ben
general Franco es va negar a disposats a rebre amb bona
darrera hora a que el Papa hi voluntat les Uiçons més aprovingués, perquè temia que 11 piades als temps actuals de
demanés la renúncia del dret llavis del suprem mestre de
de presentació de bisbes, que l'església multant, les. quals
ell no volia cedir, malgrat les segurament portaran la pau i
recomanacions del Vaticà II. el reconfort a moltes consciènTambé s'assegura que Joan cies i tal vegada aconsegueixin
Pau II desitjava participar en a fer emmudir les veus desael Congrés Mariològlc de la finades, discrepants o inconpassada tardor á Saragossa. formistes que sonen aquí i
Com que es preveia que la se- allà. I no deixem escapar la
va vinguda seria meteòrica, ja feliç avinentesa de fruir, balque sols tindria la durada d'tm dament sien tmes hores, de la
dia, l'episcopat espanyol cre- presència de l'augusta perso^
gué oportú de no aconsellar-la, na del Papa a Catalxmya.
deixant-la per a més endavant Montserrat i altres llocs de
quan hi hagués possibüitat pelegrinatge espiritual l'esped'un viatge més ampli, més ren amb els braços oberts.
reposat, que permetés el Papa
d'entrar veritablement en conEL
Cine
amateur
UNA GRAN FAMILIA
Actualmente l a famüia de cineastas amateurs que f o r m a mos el Film Amateur del C.N.I., es de unos 70.
Nos c o n s t a que e n I g u a l a d a l a añción es m u c h a , o por lo
menos son muchos los poseedores de u n a filmadora, pero aquí
debemos h a c e r un inciso, y es que h a y que distinguir el cine
a m a t e u r del cine familiar.
Y a hemos dicho que en Igualada h a y muchas c á m a r a s pero,
de éstas, sólo 70 son capaces de hacernos llegar sus películas y
no es que éstos sean mejores o peores que los demás, sino que
bail tenido l a valentía de s a c a r l a s de "casa" y así, poco a poco
se h a n Ido familiarizando con el cine a m a t e u r .
Desde e s t a columna, hacemos un llamamiento a estos otros
"cineastas" p a r a que se decidan a d a r este paso y se iman a
nosotros p a r a poder llegar a f o r m a r u n a g r a n familia.
P. R. C.
NOTICIAS
En el local del "Centre Excursionista de Catalunya", t r a s
varias h o r a s de deliberación, el J u r a d o del X L I I i Certamen
Nacional de Cine no Profesional y Selectividad (única), en
sesión pública y con l a presencia de numeroso público se emitió el fallo p a r a la selección de las películas que concurrirán al
"Concurso Internacional de Cine Amateur", que se celebrará
en Zinrich de los días 22 al -31 de agosto.
Las películas que r e p r e s e n t a r á n a E s p a ñ a e n este C e r t a men de cine no profesional s e r á n :
"iVEare soc jo".— De Andreu Riera.
(Tuvimos ocasión de verla en el I C e r t a m e n Nacional de
nuestra ciudad el a ñ o pasado).
"Cos Trenca*" y "Gish".— De R a ú l Contel y F . Pereira.
"La C u r s a " . — D e J o a n B a c a y Toni Garriga.
LAVAUTO IGUALADA H
Avda. Balmes, 79 (a 200 metros trav. exterior N-II).
LAVADO Y LDMPIEZA DSTTERIOR —LAVADO RÁPIDO
CON SELF-SERVI — LIMPIEZA MOTORES — CAMBIO
DE ACEITE Y FILTROS - LIMPIEZA DE MOTOS.
CON LA ULTIMA NOVEDAD EN MAQUINARIA
Horarios: de lunes a sábado de 8 a 13 y de 15 a 20.
Domingo y festivos de 9 a 13 sólo en LAVADO RÁPIDO
o SELF-SERVI.
GUAITA
m
Plaza de la Cruz, 4
Tels. 8031416 • 803 25
LANZAMIENTO DE PISOS DE LUJO
(O
:
Con los mejores acabados y en la mejor zona de Igualada. Algunas de sus características
• Renta Limitada y 135 m.2 útiles.
Orientados al sol.
Cocina con armarios de madera noble.
Parking y cuarto trastero incluidos.
Cocina y cuarto de baño de gres.
Descalcificador de agua.
Ascensor.
Portero automático.
— 4 habitaciones y 2 cuartos de baño completos.
— Comedor-estar de 32 m.2 con salida a terraza.
— Carpintería de madera noble.
— Commiidad de 8 vecinos.
— Calefacción con radiadores a gas ciudad.
— Acumulador de agua caliente de 50 litros.
— Lavadero cubierto y'cerrado con carpintería metálica.
— Instalación para lavavajillas.
I
i—
co
:
co
IGUALADA PERIÓDICO DEL ANOIA
SÁBADO 14 DE JUNlÓ DE 1980
CENTENARI D'IGÜAIADA CIIITAI
Malgrat la sÉvennó d'una entitat d'estalnl
"Rialles" acabà el curs 78-80 amb dèficit
el cel" acuU artistes c o m M a i i a Dolors L a í ü t e , e t c . Però deixant d e
banda aquesta referencia a i a " t r a ca final" a e l c u r s r e c e n t m e n t cios,
El dia 27 d'a-bril, "Rialles" v a i a intenció d'aquest article ès 1er
cloure l a t e m p o r a d a 79-80 d'espec- un breu baianç dei que h a e s tacles infantüsi i h o féu a m b u n a tat aquesta temporada, l a t e r c e r a
festa que c o m p t a a m b l a partici- que lia deiegació igualadina d e
pació del grup "Pa de ral" —que •Rialles" h a t i r a t e n d a v a n t (recorpresentà l'espectacle "Rampells de d e m que "Rialles" arribà a I g u a rampa"— i del col.lectiu de c a n - l a d a l a t r e s anys, e n c a r a que a
t a n t s que sota el n o m de "L'arc en Terrassa, d'on es oriunda, j a h i
funcionava des del 19V2).
A la Caixa
EXPOSiaO BE
JOM
MAS
El passat d i a 1 d'aquest mes,
a l a sala d'exposicions d e "la
Caixa" l ü i n a u g u r à u n a exposició Jordi Mas. E s d e Mollet i per
a presentar-se a I g u a l a d a h a
fet estada e n t r e nosaltres p e r
c a p t a r temes igualadins i c o marcans.
L'exposició
restarà
oberta flns d e m à d i a 15 de
Juny.
Ai c o n j u n t de l'exposició pot
contemplar-s'hi obres fetes a
l'aquarel.la, altres fetes a l'oli
i t a m b é dibuixos al llapis i a m b
t i n t a xina. L a t e m à t i c a es r e p a r t e i x e n t r e paisatges i n a t u res mortes.
El c o n j u n t t a m b é ofereix u n a
tècnica pictòrica f o r ç a agressiva i on l a pinzellada és decidida i pa&tada a m b gruix. Aquesta
decisió i agressivitat, ben
c o r r e c t a e n algunes obres, en
altres ofereix u n resultat quelcom primitiu. U n resultat o n l a
matisació dels colors, l a b a r r e ja d e tons, sembla necessitada
d'una m i c a d'experiència. A voltes, en e x a m i n a r l a paleta del
pintor, h o m s'adona q u e les t o nalitats fortes hi dominen plenament. Unes tonalitats on els
colors quasi primaris h i t r a s puen mig a m a g a t s entre sí.
De l'exposició a t r a u l a c a p tació de temes c o m a r c a l s i t a m bé locals. H o m els contempla
interessat i p a s s a d e l'un a l'altre. De prompte t r o b a al d a v a n t
una grossa n a t u r a m o r t a . E s u n
gerro blau a m b flors groguenques. I s'adona que allí h i h a , o
pot haver-hi, u n J o r d i M a s quelcom diferent de l a r e s t a . L a
pintura m é s asserenada i m é s
tranquü.les les tonalitats, ofereixen un resultat nO;table.
En aquesta m o s t r a i e n aquest
camí, p o t esperar-se e n u n a
sensibililzacló p a u l a t i n a de l'artista. Sembla que l a m a t e i x a
constància i l'experiència c o n següent h a n d e d o n a r fruits b e n
interessants e n el futur. Jordi
Mas p o t c o n t i n u a r p i n t a n t a m b
plena confiança e n l a seva ha^
bilitat.
A. CABALLÉ
JSío és aquest el moment d e p a r lar dels problemes d'aquesta entitat;
només e m referiré a u n a s pecte, el d e l a participació d e públic e n eis espectacles, que de,u
preocupar força eks membres de
"Rialles".
J u g a n t a m b les dades, veig que
enguany "Rialles" h a organitzat
tretze espectacles i que el nombre
total d e participants h a e s t a t de
5.070; p e r t a n t , l a m i t j a n a de p a r ticipació c a l s i t u a r - l a a l voltant
d'unes 390 persones
p e r sessió,
nombre que p e r a u n a c i u t a t de
30.000 h a b i t a n t s c o m I g u a l a d a és
desolador; és c l a r que l a m i t j a n a
de l'any passat fou de 337 persones
prar sessió, c o s a que ens consola un
xic, c a r si c a d a a n y es produeix u n
i n c r e m e n t semblant,
j a podrem
p a r l a r aviat d e l a definitiva consolidació —econòmica, almenys—< de
l a delegació igualadina de "Rialles".
, 390 persones p e r sessió n o és, n i
de bon tros, u n índex d e p a r t i c i pació acceptat»le. H o m pensa q u e
c a l d r i a que tots plegats ens h o r e plantegéssim seriosament. Caldria
que ens preguntéssim si els^ espect a c l e s que "Rialles" presenta són
prou suggestius i atraients, i si a
l a g e n t d'Igualada li interessa a s sistir a aquest tipus d'espectacles,
o si, c o n t r à r i a m e n t , aquests espectacles només interessen a i m a
minoria, a aquestes 390 personesi
De totes maneres,el que e s t à ben
c l a r és' que e n els espectacles que
"Rialles"
presenta sempre s'hi
veuen les m a t e i x e s cares. Això m a teix e m digueren els membres de
"Rialles" e n c o m e n t a r c o m h a v i a
a n a t aquesta t e m p o r a d a : "és curiós, però hi ha una sèrie de gent
que
és constant, que sempre
acudeix als nostres
espectacles,
que
no se'n perd ni un.
Sortosament,
aquest any hem començat a veurehi cares noves; però de totes ma.
neres, ens trobem que els menuts
que
ens vénen no són
precisament
els que més profit poden treure de
les activitats de "Rialles", ja que
estan
molt
familiaritzats
amb
aquesta
mena
d'espectacles,
car
els seus pares els hi porten
sovint.
Nosaltres voldríem apropar-nos
als
barris, als infants que, per la causa que sigui, no solen
freqüentar
espectacles
que ajudin a desvetllar
la creativitat
i la participació,
i
que,
pràcticament,
no coneixen altra cosa que posar-se
davant del
televisor. La nostra
aspiració
és
aconseguir
d'aplegar en els nostres
lUnstracInns de la Història d'liualada-38
espectacles
ambdós grups,
perquè
sabem que, molt o poc, tots dos
poden treure'n
profit".
Per
als amics de l'estadística,
caldria dir que l'espectacle que r e gistrà m é s afluència de públic v a
ser l a pel.lícula "Grand Prix a la
muntanya,
dels invents", p r o j e c t a da ei 24 de febrer, a m b 568 persones; c a l atribuir-ho, segurament,
a l a qualitat de l a cinta, avalada
per u n a e x t r a o r d i n à r i a aurèola p u blicitària. D'altra banda, "El vaixell pirata", obra de t e a t r e escenificada el 23 de desembre — v a c a n ces d e Nadal— p e r "La capsa mà- '
gíca", fou l'espectacle a m b menys
índex de participació: 226 persones.
En contemplar les dades, h o m
s'adona que n o hi h a h a g u t gens
de regularitat; si fessin u n a g r à fica de l a participació, veuríem que
s'han registrat molts alts i baixos.
Més que u n a gràfica, semblaria u n a
representació del perfil de les m u n tanyes de Montserrat.
De les tretze sessions que s'han
dut a terme, q u a t r e h a n estat de
c i n e m a {"Alícia en ei país de las
maravillas"; "Oscar, Kina y el Rayo Laser"; "Las doce pruebas
de
Astérix" i "Gran Prix a la muntanya dels invents").
L a mitjana
de participació e n aquests quatre
espectacles fou d e 424'5 persones,
x i f r a sensiblement superior a l a
m i t j a n a de participació registrada
en l a r e s t a de les sessions (teatre,
titeUes...), que fou d'un 374'6. P e r
t a n t , podem c o n d u i r que a l a m a i n a d a igualadina ii a g r a d a m é s ei
c i n e m a que els altres espectacles,
potser perquè les quatre pel.lícules
projectades tenien m é s ressò p u blicitari.
Per cloure aquestes consideracions estadístiques, caldria dir que
sembla que l a climatologia t a m b é
influeix e n l a participació: els tres
espectacles m é s freqüentats foren
els que tingueren lloc els dies 3,
10 i 24 de febrer (505, 560 i 568
persones
respectivament),
dates
que corresponen ai mig de l'hivern,
quan h o m no sol m a r x a r d i g u a lada. A m e s u r a que s'acostà el bon
temps, l a . participació a n à m i n v a n t : 23 de m a r ç , 327 persones; 13
d'abrü, 347 persones; 27 d'abril
—dia d e l a cloenda—, 326 persones.
Pel que f a a l'economia, l a r e c a p t a c i ó total h a e s t a t de 304.200
pessetes; en aquest sentit, c a l dir
que en poques ocasions el taquiUatge h a cobert les despeses de
l'espectade, j a que, sabent que
comptaven a m b el suport d'una
C a i x a , els membres d e "Rialles"
p r o g r a m a r e n u n s espectacles m i llors, i p e r t a n t , m é s c a r s . U n cop
fet el balanç econòmic s'ha vist
que el dèficit és de t r e n t a mil pessetes, x i f r a que h o m pensa r e c u p e r a r l a t e m p o r a d a vinent, p e r a
l a quai "Rialles" està p r o j e c t a n t
nous alicients.
ANTONI O U V E
ENTRADA DE LES TROPES DEL GENERAL FRANCO A LA CIUTAT
A les deu d e l matí del dia 2 2 de gener d e 1939, els soldais del General Franco van f e r l'entrada a la ciutat.
La fotografia recull &\ pas de dites tropes per la Rambla d e
General Vives.
Més tard es celebrà una missa al balcó de l'Ajuntament.
A R X I U FOTOGRÀFIC MUNICIPAL DTGUALADA
Fitxa
núm. 583
Fotografia:
P.
Llucià
Isk v i d a .
l í a m e n o s a ios t e l é f o n o s
y pasamos rápídíamente
a visitarle,
solo
instalamos
las marcas
(O
y Bas i n s t a l a m o s c o n n u e s t r o
p r o p i o e q u i p o d e especialistas
e n aire acondicionadlo.
%
01
facilidades d e p a g o .
PROYECTOS
Y MONTAJES
ELÉCTRICOS
San Pedro, 21-23 - Tels. 803 41 50 - 803 7T 07 - lOUÀ^DA
• .ÍS
h
II
IGUAUDA PERIODICO OEL ANOIA
U
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 19Ô0
ti^U'(te unes ctonciusiioriiS: eifectivíes
d'aquest lacte. Es d u r à a terme; a
les vu'it deil vespre, l'esmentat dijous d'iai 19, a l'estatge sdcial .de
l'entitat organitzadora, a la Plaça
dell Pi n ú m . 3 de Barcelo'na.
Ll
Recull sardanista
BALLADES:
juny:
s. José, 74, 2.°
Tel. 803 55 19
VITRIFICADOS
ABRILLANTADOS de
terrazos
mármoles, mosaicos, cerámicos
parquets.etc
LIMPIEZA d e
cristales, fodiadas,
rótulos, moquetas,
doméstico, pisos, etc
MANTENIMIENTO de
bancos, despachos,
industrias, colegios, escaleras,
piscinas, clínicas, hospitales, etc.
AU
/fe.:
7
Se necesitan oficialas
Remalladoras
Máquinas Owerlock
Máquina Coser
Llamar Telf. 803 07 00 o presentarse en OFICINA COLOCACIÓN, calle Odena, Ref. INEM B-10/6450.
PMEM BE SUBfll^
per avui,
dia 14 de
a Piera, a le® 7 de la tarda, a
la Plaça dte l-a Vila, cobla Bages.
— 'ô Sant SadU'rnl d''Anoia, a les
10 de la nit a i a Plaça de l'Ajuntament, ignorem cobla.
APLECS: tots per a dlemà diia 15
dte juny:
S'acosta la Revetlla
Ja està tot a punt per a ia revetlla
de Sant Joan que^, per a'l propar
dilluns dia 23 de juny, organitzen
conjuntament la. nostra A g r u p a c i ó ,
la Comissió d è FfeiStes d©! Barri del
Poble Sec i ell Club Natació d'Iguaiada,. Els actes comiençaran a mitja
tarda, a la Piaça de l'Ajuntament, a
càirrec dbl grup "GRALLA", animadors d!e miainada; d'esprés de l'arribada díe la flama dte'l Canigó, a
l'esplaniada
de
l'antiga, estació
s'encendrà una gran foguera.
— a GuisisDrta, 2on. Aplec cobles
Tàrre.g,a i La Principal de la Segarra.
Més tard, al pati de les esco'les
Garcia. Fossas, t i n d r à lloc una ballada dle sardanes, i seguidiament
un, ball per l'orqueistra Lluís Nadal.
—
a Cardedeu, 2 9 è Aplec, cobles Els Mqngrins, Costa Brava,
L'iuïsos i Jovenívola
de Sabadell
(tarda i nit).
— a A n g l è s , 26è. Aplec, cobles
Ciutat de Girona, Girooa, Baix Empordà i ia Principail del Llo'bregat.
— Q Les Borges deil Camp, 5 è
Aplec "Verge, de lai Riera", cobles
La Principail dte Barcelona, Juvenil i
Iníantil dte Blanes.
— a Tolosa de Llenguadoc, 29è.
Taula rodona sobre la composició
Aplec, cobla Perpinyà.
de sardanes
. — a Sant FeI iu
Sasserra,, 3er. •
Per all piioper dijoos, dia 19 de
Aplec, cobles Verneda, 'la Principa'l
juny, el "Foment dte la Sardana" o
de Coromiina i la Principal dte Ter"Cercle- Sardanista" de Barcelona
nrassa (tarda). •
ba organitzat un dtebat o.taula ro—^a Balsareny, 1er. Apltec al
doina per a tractar la problemàtica
de la comiposició de sardanes' i m ú - Castell, cobles Bages, Popular i La
Principail dle Terrassa.
sica píeir a cOblay es'peciaiment en
allò que aifecta als autors joves que
CONCURSOS: demà diumenge
per desconeiixemént o manca d'india 15 db juny, 2 1 è . coincurs de
terès 'pràcticament no es dediquen
co'lles sardanistes, bàsic .per a ane3 escriure, per a aquest conijunt tan
lles infaíntil'S i juvenils, Q. Cardedeu,,
nostre que és la cobla.
amb les cobles AAontgrins i Costa
El, coil.loqui està otert a tothom,
Brava.
i m.olt 'eispeciaiiment als compositors
de sardanes, cosa que ajudarà a
Á.S.I.
dl'arn
GALERIA D'ART
Ma. TERESA PLA BEIO
ANÁLISIS CLÍNICOS
LABORATORIO
LA CREU
TAPISSOS
Del 21 de maig al 17 de juny.
Dr.
JOSE \m
Planificación famüiar - Control de gestación.
Enfermedades del aparato genital femenJno
Martes, miércoles, jueves y sábado. Horas convenidas.
Paseo Verdaguer, 139. Telf. 803 11 45.
Lliri blanc
(Lilium csndidumj
E s e l lliri de s a n t Antoni, dit
també assutzena o assussena, de
blancura immaculada, que en
ñorir a mig juny h a fet que re^
bes aquest n o m popiüar. E s de
la família de les liiiàxjies. Originari de G-rècia. E s cultiva des de
l'Edat Mitjana.
P l a n t a herbàcia, anual, de rel
bulbosa i escamosa. T i j a recta,
alta, de fins un metre. Fulles
llargues, lanceolades, de color
verd clar. Flors blanques,, molt
flairoses, de forma a c a m p a n a da.
P l a n t a molt popuiar en diversos aspectes. Usada en medicina
c a s o l a n a p e r les propietats e m o lients del bulb i dels pètals. E l
bulb, fresc o assecat, p r e p a r a t
en forma de c a t a p l a s m a per al
t r a c t a m e n t de berrugues, durícies i furòncols. Amb els pètals
es prepara u n a tintura desinfectant. Del bulb se n'extreu u n
oli que és emprat e n f a r m à c i a
en la preparació
de m e d i c a m e n t s c o n t r a el dolor r e u m à t i c
i artrític.
La flor del lliri és u n element
usat per l a m à g i a blanca p e r què li atribueix el • poder d'esiquivar les forces del m a l . E l lliri de s a n t Antoni, p e r l a seva
blancor, és considerat el símbol
de l a puresa i de l a innocència.
Verdaguer,
en Idil·lis, escriu:
'Puix noria e n vostres mans, /
son lliri blanc d e puresa". U n a
cançó popular mallorquina diu:
Estrella, flor d'assussena: / si
m'has de donar guerrer, / lleva'm l a vida primer, / no'm
faces passar m é s pena".
CAROLINE R .
Carrer Sant Pere Màrtir, (o del Vidre), 8.
Hores de visita: Feiners d'il a 1 i de 6 a 9.
Anco m VENTA
- Venta directa del constructor.
- Sol todo el día.
3 habitaciones con armarios empotrados.
Cocina de madera noble con encimera y horno.
Recibidor, comedor-estar, baño, etc.
Portero Vídeo.
Calefacción individual, acumulador de agua caliente.
Cuarto trastero, parking, ascensor.
C/. Sta. Joaquina de Vedruna, a 30 metros Paseo
Verdaguer.
Marsib S.L. Tel 803 22 09.
Ocupación inmediata.
UENDO PISD
Renta limitada 110 m.2, a
estrenar. Sol todo el dia.
(O
2 grandes terrazas delante y detrás.
Plaza de la Cruz 16 1.» — Telf. 80314 88 — Igualada.
GUIA BOTÁNICA
Facilidades de Pago
Todo exterior. Con parking
y trastero. Avda. Barcelona.
Telf. 803 43 51.
:
I
FABRICANTES
ALMACENISTAS
DISTRIBUIDORES
Dispongo de almacén y vehículo D.K.W. para almace^
namiento y distribución de
sus: productos, para la provincia de Barcelona.
Razón: Telf. 803 38 92.
(O
:
i
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 1980
tOUALADA PERIÓDICO DEL ANOIA
er.
VIERNES, 20 de junio, noche a las 11
SÁBADO, 21 de junio, noche a las 11
¡Un día de fiesta con Scorpia !
Z localidades para el cine
2 cenas
2 entradas y champán en Scorpia
DOMINGO, 22 de junio, tarde a las 6
10.000 pesetas en metálico
, 23 de junio, noche a las 11
Extraordinaria Verkua de San Juan !
Una semana a Ibiza para dos personas
(O
MARTES, 24 de junio, tarde a las 6
•O
Un mj^nífico Radio-Casselte
01
X
i—
m
X
I
<3
CüDümuv
ïlirlndareinoscon...
<0
•O
i
^
16
IGUAUDA PERIODICO DEL ANOIA
Angela Roseli v Ma. Àngels Pedrol Rosell,
campeonas de Gatelunva de Frontenis
En la pista de tenis del com- de Ma. Àngels, y formamos
plejo deportivo de "Can Bus- una pareja deportiva que se ha
qué", terreno de juego del proclamado campeona de Ca"Club Amics de Can Busqué", talunya. En cuanto a "eso de
se respira amtj¡iente de victo- abuelita" fue un caso muy
ria. Todo son parabienes pa- curioso. Un día, al entrar en
ra la gentil pareja Angela Ro- la cancha para disputar un
sell Catalán y Ma. Àngels Pe- encuentro, unas muchachas
drol Rosell. Ellas, madre e hi- con irónica expresión, insija, se han proclamado cam- nuaron "algo" con respecto a
peonas de Catalimya de Fron- "esta abuelita que entra a jutenis, modalidad olímpica. An- gar". Yo, únicamente les degela y Ma. Àngels reciben, con diqué una sonrisa y una miapretados abrazos, las más ex- rada. En la pista de juego es
donde se demuestra la edad,
puesto que nadie es viejo si su
corazón ^ joven. Naturalmente, las defraudé. El partido
acabó con una difencia de
muchos tantos a mi favor.
Avergonzadas, disculparon su
"relliscada". Y, que conste, nada me gustaría tanto que encontrarme ya en mi época de
- Pues, por- una razón muy
segunda maternidad.
poderosa. O practico deporte o
En efecto: Angela pertene- mi marido me factura para la
ce de lleno a este peculiar China —^nos dice sonriendo—.
mimdo nacido del deporte. Sin- Mi esposo es un auténtico
cera y tremendamente tempe- "chalado" del deporte. En caramental. De endiu-ecidos mús- sa construyó primero el fronculos y blando corazón. Jamás tón y la piscina antes que el
se altera por una derrota. El comedor y la habitación.
deporte, —afirma— es un jueAlberto, su esposo, nos oye.
go y como tal debe conside- Nos encontramos ya en la mararse siempre. La derrota debe sia de "Cal Frare", en Maians.
servir únicamente como acica- Fue compañero de pareja con
te que estimule nuestro senti- Ricart Gimeno, (e.p.d.), cuanaresivas felicitaciones. Lo que do
de superación.
do sus mejores épocas de penuchos quizás no saben, es
¿Y cómo.fue. Angela, que lotazales en "Piscines i Esixie esta encantadora pareja,
siempre con la sonrisa en el te dedicaras al deporte, y al ports" de Barcelona. Practicó
/Ostro y en absoluto presun- tenis y frontenis, en concreto? los Saltos Ornamentales con
tuosa, acaban de ofrecer a
luestra ciudad un laurel has;a ahora inédito en sus anales
ieportivos. Jamás este deporte y mucho menos en la es>ecialidad intemacional, con
)elota de caucho y raqueta reglamentada, había logrado senejante proeza.
Nos acercamos para unir
luestros plácemes a los de tolos. Es dificü llegar hasta
A.V.G.A.T. - 186
illas. Debemos abrirnos paso a
Pasaje
GaH, 7 - Tel. 803 21 28
rompicones. Por fin nos coloIGUALADA
íamos a su alrededor, pero,
.quién es quién? El deporte
ejuvenece, cierto. Pero, repeitnos, ¿cuál es la "abuelita"?
VACACIONES
To nos atrevemos a juzgar y
19, 20, 21, 22 julio. — Lourdes y Valls d'Aran
speramos a que la voz nos
Viella i Caldas de Bohí.
.clare la duda.
16 al 25 de julio. — Suiza turística
- ¿A quién debemos felicitar
Ginebra, Berna, Zurich, Interlaken.
rimero?
23
de
julio al 3 de agosto — Rías de Galicia y Portugal
- ¡A ella!, — contestan al
—
visitando
Burgos, León, La Coruña, Vigo y sus rías
nísono señalándose recíproSantiago
de
Compostela,
entrada en Portugal por Tuy,
amente.
Coinbra y Santuario de Fátima, Lisboa, Badajoz y MaNobleza obliga. Alargamos
drid.
>s dos brazos y el cumplimien4, 5, 6 de agosto — Lourdes y Vall d'Aran y
3 lo hacemos extensivo, con
Viella y Caldas de Bohí.
is manos, a las dos a la vez.
E·stancias en Playa y Montaña y Apartamentos.
a voz más grave es la mamá.
Mallorca — Ibiza — Islas Canarias — Madeira —
- Señora Pedrol, ¿de qué
Olimpíadas de Moscú — Londres.
reviene esto de llamarle
Bus reservas de hoteles.
abuelita" sin tpdíivja. serlo?
Sus billetes ferrocarril, avión, barco y autocar.
- Mira, Luís: en primer luPresupuestos de viajes y excursiones.
ar debo recordarte, ya
Cruceros
y grandes viajes.
ue te tuteo, que los que forCircmtos en Autocar por España y el extranjero.
lamos esta gran familia del
eporte no admitimos trataSOLICITEN FOLLETOS DETALLADOS.
lientos. Soy Angela, la mamá
viajes
SÁBADO T4 DE JUNIO DE 1980
habilidad en el Club Natación
Barcelona. El ciclismo y el billar también fueron facetas de
su preferencia y durante xmas
temporadas jugó al fútbol en
Tercera Nacional. Actualmente, se le nota por su recia
constitución física, está en plena forma. Practica diariamente oon su esposa e hijos el
frontenis en su casa o bien en
las instalaciones de "Can Busqué". Le preguntamos.
- ¿Quién gana a quién entre el matrimonio?
- ¿Y a tí qué te parece?
¿Sabes lo que es xma comida
sin sal o no querer hacerte él
nudo de la corbata?
Nos rendimos. Verdaderamente la famUia Pedrol-Rosell
son la simpatía personificada.
La broma y el buen humor es
nota predominante en todo.
Ma. Àngels interviene:
- Mi mamá es realmente extraordinaria. Te lo puedo garantizar. Dudo que, hoy por
hoy, en su categoria, nadie la
supere. Está fenómeno. Para
mí ^ la mejor pareja. Sólo
hemos perdido un encuentro
en este campeonato de Catalunya y, seguro que fue debido a los nervios. Jamás habíamos participado en competición de tan elevado nivel y era
el primer partido del calendario.
Efectivamente. Hemos visto
jugar a la pareja Rosell-Pedrql.
Se conjunta de maravilla. Refuerza la aseveración de Ma.
Àngels la posibilidad de que
sean seleccionadas por la Federación Catalana de Pelota
para representar a Catalunya
en los Campeonatos de España.
- ¿Aspiras, Ma. Àngels, a
transformarte en profesional?
- Creo que no. Me gusta este juego y me siento muy feliz
practicándolo a mi manera.
El profesionalismo me esclavizaría y me obligaría a comportamientos que no concuerdan
con mi forma de hacer ni de
pensar. En esto soy igual a mi
padre. Fíjate que en un encuentro de paleta y en la mitad del juego, lanzó la "herramienta" al aire al comprobar
que su compañero había llegado a xm acuerdo con sus adversarios.
- ¿Hace much<^ años que estás en la palestra?
- Cinco.
- ¿Muchas victorias?
- J a m ^ hemos perdido un
campeonato,
- ¿Y en individuales?
- Tampoco, Siempre nos hemos clasificado en prímer) y
segundo lugar.
- ¿Y el Open del Xaró, cómo
se presenta?
- Bien. Confío lograr otro
primer puesto y, por supuesto,
otro segimdo mamá.
- ¿Y referente al campieonato de España, eres optimista?
- Somos optimistas, ¿verdad mamá? Vamos a ganar.
Respiramos. Este diálogo se
ha desarrollado con una £igilidad de vértigo. Ma. Àngels
domina su "yo". Temperamental, como su madre; desconoce el desánimo, como su padre: llena de vitalidad, como
su hermana Bibiana y con la
euforia y la ilusión de su hermano Albert, junior, de diez
años, precisamente preparándose para los próximos campeonatos de Catalxmya de su
categoría alevín. Alberto, senior, nos habla de su familia.
El deporte los ha forjado en la
felicidad. No obstante, quiere
que presencie la habilidad de
su mujer en otra faceta. Es
pintora artística y, en xm ssintiamén, pinta al óleo im ramo
de ñores multicolor. No ha tardado más de dos minutos. AXÍte nuestro asombro, Alberto,
se envanece...
- Y esto no es todo. Como
te habrás dado cuenta esta^
mos de obras. Queremos probar una nueva experiencia y,
como Angela es también uiaa
excelente cocinera, vamos a
arriesgamos a montar im rastaurante popular a base de
condimentar los manjares más
característicos de
nuestro
principado. "Les costelles d'anyell a la brasa" y los "cargols
amb conill", serán platos distinguidos.
Nuestros interlocutores, la
famüia Pedrol-Rosell nos cautivan. Les prometemos ir a d.egustar, tan pronto inauguren
el local, los "cargols amb conill". Si la cocinera tiene las
mismas virtudes que con el deporte, serán, desde luego, "per
llepar-se els dits".
LUIS BASAS TEIXIBO
COMMAD
COMERCLAL MAQUINARLA. PARA LA MADERA
VENTA DE MAQUINARIA
NACIONAL ¥ EXTRANJERA
UTILLAJES - SERVICIO TÉCNICO
i
3
3
Rambla San Femando, 11 — Tel. 80342 01.
IGUALADA.
:
s
5
í
5
3
ESTER SOTERAS
DIPLOMADA PER LA UNIVERSITAT DE CAMBRIDGE.
Informació: "Confeccions Monegal" Rbla. Nova, ' 23.
Telf. 803 14 85.
3
FütM
ferretería " L A T O S S A "
Mañana, San Maurn-Agramunt
El JíiYenil de!
17
IGUALADA PERIÓDICO DEL ANOIA
ABADO 14 DE JUNIO DE 1980
ümmlk
El Gimnàstic no se a r r e d r a a
pesar de los claros y no resueltos problemas arbitrales. E i s á bado por la m a ñ a n a nos a c e r camos al "Xipreret" y vimos en
acción a u n grupito de jóvenes
con dos c a r a s conocidas ai frente: I s a n t a y Estruch.. S e lo p r e guntamos y nos dijeron que
aquellos chicos f o r m a r í a n un
nuevo juvenü, el del G i m n à s tic, p a r a l a próxima temporada.
A I s a n t a y E s t r u c h se les unirá, cuando se restablezca de su
lesión, J o s é Ma.. Tinieo> el j u g a dor lesionado del J o r b a . Este
terceto será el responsable de
que l a idea cuaje. I d e a que p a r tió, dicen, de la directiva del
club de l a "senyera" fundado
en l a temporada 1965-66 y que
disponía t a n sólo de a m a t e u r .
Nos dijeron que todos los m u chachos comprendidos en edad
juvenil que deseen j u g a r c o n el
"Nàstic" pueden encaminarse
los miércoles al "Camp de l'Ateneu" o los demás días al local
social: Retiro, 40.
i Verdes seMrá
De un tiempo a c á , el Verdes,
relacionado con la importante
Arma metalúrgica, suele ser, por
uno u otro motivo, noticia v e r a niega. E n ocasión anterior fue
federativamente "separado" del
grupo del Anoia. Y cumplió l a
sanción.
E s t a vez los rumores a p u n t a ban en o t r a dirección: se llegó
a insinuar la desaparición del
club vUanovés. Pero el propio
presidente los h a desmentido.
El Verdes segxiirá.
éOíra vez en Tercera?
H a c e aproximadamente medio
año hablamos con el presidente
del Vallbona y nos manifestó
que el señor J o r b a , delegado com a r c a l de l a "Fede", le h a b í a
prometido que, de m a n t e n e r en
liza a u n juvenü y a un iníantü
p a r a l a t e m p o r a d a 1980-81, el
Vallibona, amajteiur, volvería a
e n t r a r en el grupo del Anoia de
T e r c e r a Regional.
La ocasión i a p i n t a n calva, y
ahora qute se h a b r á n ido dos
clubs h a c i a arriba, Mediona y
Masquefa, que d e Segunda n o
ha descendido nadie, y que sólo
tiene que estrenarse o t r o : el
Ateneu, club que p r e s e n t a r í a su
primer flamante equipo d e l a
post-guerra, ahora, decimos, p a rece ser el momento de los vallbonenses p a r a convertirse e n el
club nítmero veinte y c e r r a r l a
inscripción.
Hemos dicho que de Segunda
no b a j a r á nade. Eso es asi porque el Igualada, que hubiese
ocupado plaza d e descendido,
desaparece por el nuevo enfoque
que l a directiva piensa d a r a
sus equipos "promesas".
Por fln, en el transcurso de l a
s e m a n a el S a n M a u r o h a despej a d o l a incógnita del equipo que
debía de t e n e r al frente en l a suerte d e l a promoción de m a n t e n i m i e n t o e n P r i m e r a Regonal.
La Federación Española falló a
favor de los "turroneros" l a apelación interpuesta c o n t r a el fallo
del partido c o n t r a el Poble Sec
i Trofeo del Anoia
igualadino, dictaminado por l a C a t a l a n a . L a alineación fue legal. E l
jugador h a b í a cumplido l a correspondiente sanción.
Y vayamos a lo que interesa a
los aficionados. Primero-, se juega
m a ñ a n a en l a "falda de L a Tossa"
a p a r t i r de las ll'SO. El próximo
domingo, día 22, lo h a r á n los m u c h a c h o s d e Cadenas en Agramunt.
Ni que decir tiene que les deseamos el mantenimiento de la c a t e goría, US en e s t a temporada poco
les h a acompañado l a suerte.
Wormate mesa bricolage
antes
6.500
Wormate mesa pequeño
4.500
ahora
3.995 Ptas.
1.950
"
Taladro Black Deker
4.200
2.995 "
Motosierra eléctrica
14.330
9.500 "
Eistantería ángulo renurado 20%
dto.
Carretera de Valls, 22. Sta. Margarida de Montbui.
Establecimiento asociado a la cadena de ferreterías
COFAC.
Organizado por el C.F. CapeUades, viene desarrollándose
este
trofeo con l a bonita denominación
de "Anoia". El pasado sábado se
enfrentaron CapeUades - F á t i m a
c o n el resultado c l a r o p a r a el club
anfitrión d e 4 ^ . P a r a hoy está
a n u n c i a d o u n interesante Monts e r r a t - Mediona, que puede a p o r tar g r a n c o n c u r r e n c i a c o n el g u sanillo de querer d e m o s t r a r el
Montserrat. E l vencedor se enfrent a r á el próximo sábado, d í a 21,
c o n el CapeUades en partido final.
I r e m o s informando del desenlace
final.
ñM juvenil
A dos jomadas del final de los
campeonatos "Primavera".
Ya
finalizaron
los campeonatos
de c a t e g o r í a infantil que, como
complemento de l a temporada, se
disputan e n n u e s t r a C o m a r c a . Los
juvenües e s t á n t o d a v í a en acción.
Les quedan dos j o m a d a s p a r a finalizar el próximo día 22.
D a m o s a c o n o c e r los resultados
d e l a p a s a d a j o m a d a , y también
l a clasiflcación en c a d a grupo:
RESULTADOS DIA 8
Polig. Industrial de Leganés - C. Puig Adán, 7
LEGANÉS
Grupo P r i m e r o :
La P a z - Igualada " B "
L a Pobla - S a n M a u r o
Grupo segundo:
Vüanova - C a r m e
Sta. Coloma - Calaf
Tous - F á t i m a
0—0
2—2
7—1
3—0
1—10
CLASIFICACIONES
S a n Mauro 10; L a Pobla 1; I g u a lada "B" y Montserrat 4 y cierra
el L a P a z con 3 puntos.
Nota: r e s t a n por disputar:
La
,NTAMOS NUESTROS SERVICIOS DIRECTOS
en camiones propios
Salidas y llegadas diarias
Paz - M o n t s e r r a t
Montserrat - I g u a l a d a
F á t i m a 16; Vilanova 14; Tous 6;
Sta.
Coloma 5; C a r m e 4 y c i e r r a
el Calaf c o n 3 puntos.
Nota: partido VUanova - Tous.
Dar por perdido al Tous.
S e clasifican p a r a l a final ei p r i m e r o de c a d a grupo. E n el primero
p a r e c e tenerlo bien el S a n M a u ro. Pese a eUo h a y que decir que
al M o n t s e r r a t le r e s t a n dos e n c u e n t r o s p o r disputar. E n el segundo grupo se decidirá el sábado dla
14 con l a disputa del encuentro
F á t i m a - VUanova e n que
una
victoria del F á t i m a le d a r í a i a
clasificación. E l resultado de l a
p r i m e r a vuelta fue de 3—4 p a r a el
F á t i m a . E l VUanova debería vencer p o r u n a diferencia m a y o r de
u n gol p a r a clasificarse.
JOVI
Teléfono 687 20 00 (10 líneas)
Sucursal urbana núm. 1:
Tte. Coronel Noreña, núm. 65
Teléfonos 230 86 11 • 239 00 16
Sucursal Urbana núm. 2:
Justiniano, 3 - Teléfono 41910 43
ZARAGOZA
Terminal Polígono Malpica, C-D
Parcela, núm. 18
Teléfonos 39 52 00 - 29 31 88
Sucursal Urbana:
Camino Torrecillas, núm, 23 - Tels. 29 74 27 - 29 33 65
(O
3
CO
X
i—
-(0
>^
I
COTEMAR
PEBICALES-llANSD. S. A.
co
<0
•o
CENTRAL IGUALADA:
Avda. Caresmar, 122 - Teléfonos 803 50 11 - 51 00 - 50 90l
18
IGUAIADA PERIODICO DEL ANOlA
JEFE ADMINISTRATIVO VENTAS
LUGAR: CAPELLADES.
RETRIBUCIÓN:, 850-900.000 (Según valía del candidato).
Importante empresa, fabricación de material eléctrico
y situada en CapeUades, necesita cubrir el puesto arriba indicado. Se requiere orden, meticulosidad, que sea
optimista y activo, don de gentes, experiencia en trato
con clientes (personal y telefónico), así como en mando
de personal, pues tendría a su cargo un equipo de personas para desarrollar las funciones propias del departamento. Dependerá del director comercial. Servicio militar ciunplido.
INTERESADOS ESCRIBIR O DIRIGIRSE A LA OFICINA DE (C/. Odena, 97) APORTANDO CURRICULUM
VITAE DETALLADO, INDICANDO TELEFONO DE
CONTACTO.
'Ref. INEM. B-10/6461.
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 1980
Hockey Veteranos
Hoy se ¡uegan las semifinales
Este sábado en B a r c e l o n a se v a n
a disputar las fases clasiflcatorias
preparativas de l a G r a n Final.
Como r e c o r d a r á n , e n esta Liga
de veteranos y d a d a l a cantidad
de equipos participantes, se f o r m a ron tres grupos de seis equipos c a da uno, p a r a que s e clasificaran los
dos primeros de c a d a grupo.
Los equipos que lograron su objetivo y que hoy disputarán e s t a
fase semifinal son los siguientes:
Layetano, Piera, B a r c e l o n a , I g u a lada, Cerdanyola y Noya.
Ahora se h a n dividido los seis equipos e n dos grupos, y esta noche se
j u g a r á n todos los partidos en. dos
pistas y de m a n e r a simultánea.
L a composición d e los dos g r u pos e s c o m o sigue:
Grupo A: Layetano, Plera, B a r celona.
Grupo B : Igualada, Cerdanyola,
Noya.
Los
vencedores de c a d a grupo
d i s p u t a r á n l a g r a n final e n f e c h a
todavía por decidir y los clasificados en segunda posición j u g a r á n
el mismo día el partido de consolación p a r a establecer l a t e r c e r a y
c u a r t a posición.
Ei orden d e juego establecido es
el siguiente:
En el Grupo A:
L a y e t a n o - Piera
Piera - Barcelona
Barcelona - Layetano
En el Grupo B :
I g u a l a d a - Cerdanyola
Cerdanyola - Noya
Noya - Igualada.
Los encuentros se j u g a r á n a p a r tir de las ocho y h a b r á unos minutos de descanso e n t r e partido y
partido.
Como se podrá observar, al j u gar dei m a n e r a consecutiva
dos
partidos, quiere decir que en esta
semifinal t e n d r á u n a importancia
decisiva la f o r m a física de ios j u gadores.
El Igualada e n principio psxece
que puede t e n e r posibilidades de
llegar a la G r a n Final, y a sea c o m o finalista o p a r a el partido de
consolación, pero es necesario no
salir confiados pues t a n t o el Cerdanyola como el Noya c u e n t a n con
excelentes jugadores c a p a c e s de
dar un disgusto al equipo m á s pintado. Sin embargo creemos firmemente en las posibilidades igualadinas y nos parece que ir a l a G r a n
F i n a l está a su alcance.
J . M. G.
CAMPIONAT D'ESPANYA
DE CICLISME EN PISTA
PER A JlIVEllS
(FASE REGIONAL)
STUDI BALCELLS
en travesía exterioi;
en la zona
EN
EL VELÒDROM
CAMP D'ESPORTS DE l'ATENEÜ
Avui, 14 de juny, a dos quarts de sis de la tarda
ZONA RESIDENCIAI
"EL
XARÓ"
lA POBLA DE CIARAMBNT
r
Últimos solares en VENTA.
CHALET en VENTA.
)
\5
i
F. AGUILERA. Tel. 803 46 50 y 808 60 10.
I
s
venga
a vernos!!
travesía exterioc entre
avda. balmes-ctra. las mayólas
abierto sábados
tels. 8035200-8036602
Dr.
Ramón Pedragosa
Enfermedades de la Piel
Visitas en Clínica Mutua Igualadina
Primer y tercer sábado de cada mes de 9'30 a 12 horas,
cada jueves tarde de 16 a 20 horas.
Se ruega solicitar hora con antelación.
5
\5
3
3
GAIËNDABIO DEPORTIVO
ATLETISMO
En Barcelona, Estadio S e r r a h i ma.
Hoy y m a ñ a n a , p r i m e r a segmxda y t e r c e r a j o r n a d a ,
CAMPEONATOS PBOVINC.
(Individuales absolutos)
A l a s 10 h o r a s :
CAMPEONATOS CATALUNYA
CADETES
(equipos seleccionados)
En Manresa,
Trofeo Minorisa
(Alevín e infantil)
CAZA
En Balsareny, 9 h :
CAMPEONATO CATALUNYA
PÁJAROS CANTORES
FUTBOL
Campeonato de P r i m a v e r a
Categoría juvenil
Montserrat - L a P a z
Igualada - L a Pobla
F á t i m a - Vilanova
Sta. Coloma - Tous
Calaf - C a r m e
i n Cto. P e ñ a s Anoia
U.D. Obrero - B a r Vicente
Tibidabo - Sto. Cristo
T a ñ e r - P. B é t i c a
S a n Nicolás - L a T r u c h a
Sta.
B á r b a r a - Acapulco
M a r - B e r - S a n Mauro
NATACIÓN
Hoy, 10'30 horas, Piscina C u bierta:
"I Trofeo Escolar"
(equipos cinco nadadores)
TENIS
Pistas "El X a r ó " ,
V Campeonato "El X a r ó "
"I Open de i'Anoia"
(ñnales)
TIRO
En Fossat Universal, El B r u c
"Gran P r e m i H. E l B r u c "
1»
IGUAIADA PERIÓDICO DEL ANOIA
SABA90 J4 DE JUNIO DE 1980
FLASH DEPORTIVO
CICLISMO
CAMPEONATOS D E CATALUNYA
L a U.C. Igualadina y el rotativo
barcelonés "El Mundo Deportivo",
c u i d a r á n de l a organización de esta nueva edición ciclista e n l a m o dalidad de pista, prevista p a r a
disputar d u r a n t e los próximos días
20. 21, 27 y 28, e n nuestro velódrom o del "Xipreret".
A t a l objeto y p a r a informar d e t a l l a d a m e n t e d e todos los p o r m e nores de l a competición, se p r o c e d e r á a s u presentación oficial, el
próximo miércoles, a l a s 21'30 h o ras, e n el "Pedralbes Paradís" d e
Barcelona.
El presidente del m á x i m o o r g a nismo federativo dei país, S r . Alfredo Esmatges, y l a organización,
h a n cursado invitaciones a l a s m á s
a l t a s esferas políticas y militares
del Principado, como asimismo a
t o d a l a ente informativa d e l a c a pital.
X I T R O F E U SANT J O R D I
T R E S MEDALLES D'OR I
D E B R O N Z E P E R A LA
COIVEARCA D'ANOIA
TRES
Vic h a acollit, p e r c e r t a m b
m o l t a consideració, els c e n t e n a r s
de participants que diurant unes
jornades h a n desenvolupat les s e ves activitats esportives, represent a n t a totes les comarques d e l a
província.
La c o m a r c a d'Anoia n o a c a b a de
trobar-se. T é molts bons especialistes però pocs arriben a les finals.
E s qüestió d e f a l t a d e sòlid f o n a m e n t ? E s possible.
T a m n a t e i x bo és que el nostre
d e p a r t a m e n t municipal d'Esports i
J o v e n t u t tingui previst l a creació
d'una escola esportiva. S e r à llavors
quan aquesta omissió p o d r à s e r s u p e r a d a a m b èxit.
categoria. Després t a n sols quedaran els finalistes.
NATACIÓN
Organizado por el C N . I g u a l a d a
t e n d r á lugar e s t a m a ñ a n a a las
CLASSIFICACIONS M E S
10'30
h o r a s e n l a piscina cubierta
municipal, el "I Trofeo Escolar de
DESTACADES
Natación".
PING PONG: MedaUa d'Or, À n L a participación e s t á limitada a
gel Aguirre, R i c a r t Vives i J o a n
cinco nadadores p o r categoría, h a B e r t r a n (equip).
biéndose establecido tres grupos de
A T L E T I S M E : Medalles
d'Or a edades que empiezan c o n los n a Regina RabeU (80 m.) ; Reyes, B r u - cidos en el a ñ o 1962 y a c a b a n e n
net, Baduell i Esteban, (4x20 m . ) . el 1972, t a n t o en masculinos como
Medalles de bronze a J . C. E s t e - e n fémmas.
ban, (llarg) i J . Brunet, (300 m . ) .
Se considerarán ganadores del
NATACIÓ: Medalla de bronze a Trofeo C.N. Igualada los colegios
Ma.
Dolors Altarriba (50 m. b r a - que, presentando a c i n c o n a d a d o ça).
res,
h a y a n logrado los mejores
BÀSQUET:
Q u a r t a posició, J . tiempos.
Méndez, V. Olivan, R . Salvador,
LI. Elías, A. Alcoberro, J . C. R o m á n ,
F. C a r n c o n d o , D. Soteras, J . Clo- AUTOMODELISMO R - C
tet, J . Vidal, J . V i a i M. Molla.
En l a quinta prueba valedera p a ra
el c a m p e o n a t o de C a t a l u n y a de
pilotos d e 1980, G r a n Premio F ó r mula 1, se clasificaron quince c o n ductores del I g u a l a d a Club A u t o model R.C., siendo los primeros
J o r d i R a m ó n c o n 63 vueltas, B .
Aleyxandri, 54, A. López, 51, Jordi
Puig, 50 y J o r d i Vives, 4 8 .
P a r a el próximo d l a 22, e n el
circuito de Igualada, está anunciada l a G r a n C a r r e r a S p o r t - P r o t o t i pos, puntuable p a r a el C a m p e o n a to de Catalunya.
Todos los participantes se a g r u p a r á n en b a t e r í a s según l a s f r e cuencias de radio, y c a d a batería
e f e c t u a r á 3 m a n g a s eliminatorias
de 5 minutos c a d a u n a . L a ñnal
consistirá e n u n a serie d e 30 m i nutos p a r a los mejores puestos.
P a r a tomar p a r t e e n e s t a competición es mdispensable l a posesión de l a licencia de Piloto de
la A.E.C.A.B.
L U I S BASAS T E I X I D O
iVOLLOR E S P O R T I S T A ESCOLAR
CU^"79780
El J u r a t qualificador es v a reunir
el p a s s a t dimecres.
Les escoles presentaren un total
de 107 c a n d i d a t s : 68 masculins i
39 femenins. A f a l t a d'una nova
reunió n'han quedat 10 de c a d a
Se vende piso
cerca Mercado
Magníficos acabados.
Precio: 1.750.000 ptas.
ESTÉTICA Y BELLEZA
PAOMA RAMÍREZ
San Jaime, 1, 1.° 2.^. FALCONEEA. Santa Margarida de
Montbui. Teléfono 803 61 57. Horas convenidas.
Depilación a la cera.
Limpieza de cutis con tratamientos de flacidez, arrugas
y couperose.
Maquillaje. Masajes corporales de circulación y adelgazamientos con sauna y geles anticelulíticos.
Telf. 803 32 65.
CERCLE MERCANTIL
Pista Velòdrom de
'Ateneu Igualadi
Gran Revetlla de Sant Joan
Dilluns dia 23 de juny, a les 11 de la nit, ball continu fins a les
4 de la matinada,
Divendres, 20 de Juny, a dos quarts d'onze
PRE-REVETLLA DE
SANT JOAN
mmm
i ESPECTACLE
Presentació per primera vegada a la nostra ciutat de
l'orquestra internacional
d'una categoria a Janio Martí i Meravella.
a càrrec de
L'ORQUESTRA TRIOMFAL I
CONJUNT EQUUS
Actuació del ballet anglès
"LONBON SHOW"
(0
procedents d'aquella famosa i enyorada Sala de Festeʧ
SCALA de la Ciutat Comtal.
^
T3
Reserva de taules de 8 a 10 del vespre a la Secretaria de FAteneu, a
partir del dia 16 fins al 21.
l'entrada al recinte serà pel carrer de Sant Vicenç.
Hi haurà servei de Bar. En cas de mal temps se celebrarà al Teatre de
FAteneu.
Preus populars - Us hí esperem
Alternant amb les boniques malabaristes japoneses
CO
X
S
i—
CO
YURK
I O fi SUSUKI
i els singulars humoristes
'
I
co
KRK
I -KRAK
els successors de "TIP y COLL".
UN ESDEVENIMENT INTERNACIONAL
RECORDARA MOLT DE TEMPS! !
>^
co
QUE^
OJÍf
20
IGUALADA PERIODICO DEL ANOlA
BUSTIA SOLEDAT
Anònims, 100; 100; 100; 25; 30.
BUSTIA CARITAS
T a r g e t a blanca, 200.
GRACIES. MOLTES GRACIES.
DONATIUS R E B U T S :
BUSTIA SANTA MARIA:
Donant gràcies a Déu i d e m a n a n t treball per als qui no en t e nen, 5.000; t a r g e t a blanca, 500; E n
m e m ò r i a del meu espòs, e.p.r., 100;
anònims: 50; 25; 36.
CAMPANYA DE CORPUS
Domingo, dia 8 de junio:
Postulación en todos los templos de Igualada y Comarca.
Sábado,
pública.
dia 7 de junio:
Postulación
EN VILANOVA DEL CAMf
TIENDA RECIÉN INAUGURADA DE COMPRA Y VENTA DE AUTOMÓVILES.
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS, TOTALMENTE REVISADOS Y CON GARANTIA POR ESCRITO.
Calle Sta. Lucía (frente colegios). VILANOVA DEL
CAMI.
Dr. DAMIÁN PONS MARTÍ
PSIQUIATRA
—
—
—
C/.
MEDICINA GENERAL.
TRASTORNOS NERVIOSOS.
ENFERMEDADES PSICOSOMATICAS.
Florencio Valls, 20, 3.° 2.». IGUALADA Tel. 803 54 15.
Quina és la missió de
SÁBADO 14 DE JUNIO DE
CARITAS
CARITAS — o b r a assistencial de
l'Església— t é missió paral.lela a
l a m a t e i x a Església. I l'anima el
m a t e i x esperit.
S'esforça a viure el "manament
nou" a m b tot el que té de novetat:
identificació cristiana anib el que
sofreix indiscriminació total dels
necessitosos. Sàp que Crist viu d'un a m a n e r a especial e n el desvalgut.
Sopa de letras núm. 164
15 nombres de ríos v a M e s catalanes
R E N O D R A C F L
A X
l O F B O
Voldria incorporar a l a seva a c ció tots els cristians, oferint-los
uns horitzons ben amples de visió
fraternal i unes pistes diverses de
participació. O d o n a n t o rebent,
CARITAS l a constituïm tots.
V A L
H a de donar un testimoni públic
de com e s m e r ç a la confiança i la
coi·laDoracio de tots e^s qui possibiliten la seva obra. E s t a sempre
disposada a autorevisar-se, a rebre
suggeriments viables per a la seva
comesa i a a c c e p t a r la critica sinc e r a dels qui l'estimen.
R
E s amb aquesta triple intenció
que us oferim el dia de Corpus —el
nostre dia— el balanç del que h e m
f e t tots junts. Vegeu-hi també el
que h e m deixat d e fer, o el que
podríem fer i ajudeu-nos a descobrir-ho i a realitzar-ho. Així es
realitzarà l a seva m à x i m a aspiració:
CARITAS E S UNA OBRA DE TOTA
LA CIUTAT
ELS POBRES I NECESSITATS
ENS
MIREN...'Si
vols saber què has de
donar posa't dintre els ulls dels necessitats.
I R A
I R A R S A R
U G M E C B B E N E
M A T R A S E G C U
I
I G B I S R O G
T A G E R B O L L O
I G F S A V S N
I N
A I V U L F A G A M
P C A R E D R O T
I
E n el recuadro se e n c u e n t r a n los nombres de 15 ríos y
afluentes catalanes.
Se leen de arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a
izquierda, de izquierda a derecha, y en diagonal. T r a z a n d o u n a
línea alrededor de c a d a palabra, procure localizarlas todas, t e niendo en c u e n t a que una misma letra puede formar p a r t e de
varios nombres.
E s t a "Sopa de Letras" nos la remite Joaquín B a c a r d i t .
SOLUCIÓN
Besos, Cardoner, Ebro, Fluvià, Foix, Francolí, Gaya, l i o bregat. Muga, Noguera, Anoia, Segre, Ter, Tordera, y Valira.
OFERTA
E S P E C I A L VERANO
3.000 KttOMETROS SEV GASOUNA
A la compra de un turismo LEYLAND
INNOCENTI
TRIUMPH
ROVER
JAGUAR
(O
:
I
en
CD
AUTO BALMES, S. A.
Carretera Manresa, 5
-
Teléfono 803 10 86
CO
-
:
IGUALAD|^
Sf3
n
IGUALADA PERIÓDICO DEL ANOIA
BADO 14 DE JUNIO DE 1980
GRE, sábado 6 y 9'40, domingO|
üaLia
Programas para los días 14 al
16 de Junio de 1980.
5'50 y "9'30.
VIAJE A LA ATLÁNTIDA DEl|^
CAPITÁN NEMO, sábado 7'45|
y 11'15, domingo 4, 7'30 j^j
SAlON ROSA
Sábado noche 9'40.
Domingo tarde 5 y noche 9'30
No-Do, sábado 9'40, domingo
5 y 9'30
BATIDA DE RAPOSAS, sábado 9'50, domingo 5'10 y 9'40.
TODO LO QUE USTED QUISO
SABER SOBRE EL SEXQ,
PERO TEIvíIA PREGUNTAR
sábado 11'40, domingo 7 jf
11'25.
Autorizado mayores 18 años.
C.F. POBLE SEC
irio.
Todos los días de 9 df la noche
a 3 de la madrugada, excepto
Autorizado todos los públicos.)
CÍE KÜRSAl
Sábado sesión continua desde
ias 6 tarde. Domingo continua
lesde las 4 tarde.
EMBOSCADA EN EXTREMO
ORIENTE, sábado 6 y 9'40, do^
mingo 5'55 y 9'35.
' 1 9 4 1", sábado 7'40 y ll'SO
domingo 4, 7'40 y 11'15,
Autorizado todos los públicos.
BINGO
iueves.
CINE NUEVO
(Sito en H. Canaletas, Travesía Exterior).
Vilanova del Cami
(Sala especial)
Sábado sesión continua desde
las 6. Domingo continua desde
las 4.
CONSEJERO SEXUAL sábado
8 y 9'40, domingo 5'40 y 9'30.
GARGANTA PROFUNDA EN
TOKIO (clasificada "S"), sábado 7'50 y 11'15, domingo 4,
7'20 y 10'05.
(Versión original subtitulada)
Autorizado mayores 18 años.
HEUOS DRAC
NIGHT C L U B
Gran atracción del TRIO INTERNACIONAL M U S I C A L
LOS MEDÍTANOS.
Esta y otras atracciones en
Calle Sol, 34. VILANOVA DEL
CAMI.
PARELLADA
SOCIEDAD ANÓNIMA
AL
SERVICIO
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
MARTORELL
•
AfflEll IGÜAIADI
Cine familiar
Domingo sesión continua desde las 5 tarde.
TARZAN FABULOSO HOMEPC DE LA JUNGLA, 5 y 8'20
No-Do 6'40.
LA BATALLA DE LOS SIMIOS
GIGANTES, 6'50.
Autorizado todos los públicos.
En Igualada: Plaza Castells,?
TBiéf. 803 2162
CINE TARRAGONA
Sábado y lunes continua desde
las 6'15. Domingo continua
desde las 4.
Notieolor y Chariot maleante,
sábado y lunes 6'15, 8-30 y
10'45.
DANESAS DEL PLACER (clasificada "S"), sábado y lunes
6'45, 9 y 11'05, domingo 4'30,.
6'45, 9 y 11'05.
Autorizado mayores 18 aos.
ROVÏ ONEMA
Vilanova del Cami
Sábado sesión continua desde
las 6. Domingo continua desde
las 4.
SIMBAD EN EL OJO DEL TI-
Si PROYECTA INSTALAR, CAMBIAR O MODERNIZAR SU C O C I N . \ TENEMOS EL MOBILIARIO APROPIADO PARA CADA
OCASÍON..,
* Servicio de montaje a cargó de nuestro personal
especializado.
* Variedad de modelos y opciones entre las grandes
marcas existentes.
"ia4r:
LA PUREZA
incursiones en ei '•íantastique"
Pese a su aparente i n t r a s de ciase B ) , a quien Spilverg e n cenaencia, pese a su r ú s t i c a y
ciende d u r a n t e todo "1941" un
eiementaii grosería no h a y duda
verdadero cirio (a l a m a n e r a de
de que "1941" ia última e n t r e g a
De P a l m a con H i t c h c o c k ) , es
de la "worii in progress" de
probablemente uno de los p r i tóteven Spüverg, superado y a el
meros introductores en i a c o m e bache que significara "Encuendia de elementos propios
dél
tros en l a t e r c e r a fase"
(una
mundillo "underground"
(por
contundente m u e s t r a de lo m a l
que ie sienta a la ciencia-ficción favor, no asocien a Landis, de
todas formas, con sub productos
eu mesianismo ridiculo y sensitales c o m o "Como humo s e - vá"
blero de las "modernas" teorías
y similares): a saber u n a c a r i r
jL>axui£erilanas; teorías que, por
caturización casi
hiperbólica;
demás, contienen vm poso de
u n a misse en escene que r o z a l a
lascismo a e alto calibre: a a n a grosería con verdadera eleganlizar en o ora p a r t e y c o n m á s
cia ( ! ) . L a m e r a presencia en
tiempo), es u n a o b r a destinada
"1941".de u n a figura t a n delia pasar a ia historia de i a c o m e ciosa y fllmable (aquello
que
dia y a ser analizada con c i e r t a
J a u m e Picas definiera e n su
exhaustividad por ios futuros
tiempo como un "rostro c i n e m a historiadores, estudiosos y c r o tográfico") c o m o l a J o h n B e nistas. Lo m á s interesante a l a
llushi, s t a r de "National L a m hora de referirse a "1941" s e a
phoon... "nos lleva de nuevo a
quizá r a s t r e a r sus precedentes.
Landis.
Uiio üe ellos cuando menos es
"1941" puede pecar de p r i m a Dxen claro y lO e n c o n t r a m o s e n
ia iilmograíia de un n o m b r e t a n ria, desmedida y a p a r e n t e m e n t e
intrascendentai: se dice aquí
irregular c o m o Stanley K r a m e r ;
aparentemente
(¡atención!)
se u a t a de aquella j o y a que fueporque su profundidad tiene el
r a ' E l mundo e s t á loco, loco, loasunto si r e p a r a m o s e n que esco'. L a s coordenadas de coincitamos frente a u n a magnifica
dencia K r a m e r / s p i i v e r g son m á s
sátira del "american way of life"
que notables:
una
desmedida
(intencionalidad que queda c l a conctpción de^ "gag" con i n t e r rificada
en las ^ e n a s
finales
vención de movimiento de m a cuando
un
topi/típico
a
m
é
ricasas casi digno de De iVlille y un
apreciable t r a b a j o del departa-:>;;í no medio hunde su c a s a intenmenuo de efectos especiales. L a s f tando
colgar
el
tradicional
restantes influencias son quizá ' muérdago en l a . p u e r t a ) ; pero
resulta imposible rendirse a n t e
un tanto m á s subliminales e ínalgo qüe avala el film frente a
timas. L a grosera eficacia p r i cualquier tipo de adversidad: su
m a r i a del humor en el m á s puro
belleza formal. Veamos:
estilo "Mad" (dado que tal puEn
estos
tiempos
cuando
blicación apenas si es conocida
"Cahiers du Cinema" puede m i en España, refirámonos a las
tificar a cualquier c i n e a s t a m á s
tiras cómicas d e V e n t u r a y Niesociólogo que cineasta, y l a c r í to cuyo estiio es la perfecta asitica se desploma frente a "mimilación a nuestras c i r c u n s t a n ses en escene" s u m a m e n t e a n cia del puro sabor "Mad") y,
tiestéticas, cuando n o anodinas,
como no, l a figura de un c i n e a s "1941" (a la m a n e r a de l a r e ta que por desgracia (manes de
coyuntura) parece haber pasado cientemente vista "Driver" o
"Alien", nuevos ^productos de
desapercibido a n u e s t r a "atenta" c r í t i c a "mainstream" : J o h n nuevas generaciones 11.8.4.) resulta Un producto v e r d a d e r a Landis. De Landis nos cabe r e mente tonificante: después:,de
cordar ese magnífico pastiche
tanto vacío se intuye,, ¡ al .finl,::la
que fuera "Made in
U.S.A.."
presencia de alguien que- viye
("The Kentuky Pried Movie") y,
—en el total sentido de la p a l a como no, la irregular "Desmab r a — t r a s i a c á m a r a . Poco a m i dre a la a m e r i c a n a " (título origos de serisiblerías e n las c r ó n i ginal verdaderamente m á s s a cas, definamos y sinteticemos:
broso e inadaptable: "National
"1941" es única y excluísivamenLamphoon Animal House", algo
te puro cine. Que rio es, poco.
así como "zoo de vergüenzas n a cionales"). Landis (que c u e n t a
ANTONIA ROVIBA
en su haber incluso con ciertas
MIGUEL ÁNGEL GARCIA.
Consulte con su profesional de confianza.
EIECTRÔMCA
IGUAIADA
Instalación de antenas Tv. Colectivas, F.M., e individuales.
Sonorización de viviendas y locales.
Reparación Tv.
Concesionarios de SEGURIDAD EXPRÉS
Dr. Xavier Miquel i PadrO
REUMATOLEG
(O
Els comimica que ha trasUadat el seu consultori a:
Passeig Verdaguer, 102, 1er. 1.^
Telèfon 803 03 4L
IGUALADA, Gener del 1980 «
i—
m
ÜN MODERNO EQUP
IO
PARA lA SOLUCÓ
IN A
ÜN VilO PROBLEMA
LA LIMPIEZA
TELEFONO 803 27 99.
RAMON FONT FONT
REGISTRADA D.G.S. N.° 3Ô
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO.
Travesía Sto. Domingo, 2. Tel. 803 34 85 (tarde de 7 a 9).
X
I
(0
CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO
BALCONERAS, PUERTAS Y VENTANAS, CORREDE-I5
RAS y PRACTICABLES, DOBLE VENTANA, GALERIAS°°
Y TERRAZAS, CUBIERTOS DE ÁTICOS, MAMPARASS
DE BAÑO.
Baja San Antonio, 34. Teléfono 803 06 37. IGUALADA
22
IGUALADA PERIODICO DEL ANOlA
SÁBADO, 14
Primer programa
lO'OO C a r t a de ajuste.
1 0 1 5 Lliçons en c a t a l à .
10>30 QuitxaUa.
12'05 Animales, animales, a n i m a les: "El mono".
12'30 003 y iMedio.
13'15 El mundo de la música.
14'00 Parlamento.
15'0p Noticias del sábado.
TVE
15'30 E l osito Mischa: "El lobo
que no tenía amigos".
16'00 P r i m e r a sesión:
"Misión
suicida"
(1968). Director:
Paul
Wendkos. Intérpretes: Lloyd B r i d ges, Andrew Keir, Sue lloyd, M a r k
Eklen. Segunda g u e r r a mtmdiai. E l
mando británico ordena l a f o r m a ción de un c o m a n d o de asalto c o n
unas c a r a c t e r i s t i c a s excepcionales.
Lo e n t r e n a u n c o m a n d a n t e c a n a -
LA ETJROOOPA SE HA
PUESTO INTERESANTE
Después de lo que pudimos
ver el jueves, los aficionados españoles al fútboi h a b r á n lanzado un g r a n suspiro de alivio.
Nada está perdido d e lo que e s taba y a de a n t e m a n o por esas
preyisiones que situaban a nuestra selección c o m o l a cenic i e n t a del grupo. Kubala y sus m u c h a c h o s h a n ganado enteros. E s posible que al flnal, ei once español acabe siendo esa
e t e r n a perdedora de los tristes encuentros de preparación, pero
l a p a r t i d a j u g a d a a los italianos demostró que los galñtos de
la "squadra azzurra" no son, ni m u c h o menos, aquellos cocos
p r á c t i c a m e n t e campeones. P o r o t r a p a r t e los otros dos equipos
de nuestro g r u í » . Bélgica e I n g l a t e r r a , hicieron también t a blas e n su e n c u e n t r o jugado el mismo jueves, dejando l a situa^
ción del grupo e n un colosal interrogante. De a n t e m a n o h a bríamos firmado todos ese buen e m p a t e con los italianos. Ahora
pensamos que hubiésemos podido ganarles m á s fácUmente de
lo que nadie hubiese creído, sin el conservadurismo del último
c u a r t o de h o r a .
Mañana, pues, el partido E s p a ñ a - Bélgica c o n g r e g a r á
frente a la pequeña pantalla a t a n t o s o m á s telespectadores
que anteayer. Ni españoles y belgas parecen ser los conejillos
de Indias que todos vaticinaban, ni británicos e italianos los
poderosos indiscutibles. Si en el o t r o grupo, Alemania y H o l a n d a y a están destacados y parecen ser los dos Analistas, en
el nuetro todo puede s e r posible. E s t a t a r d e r e s u l t a r á también
ihteresanite la retransmisión del encuentro que v a n a disputar
holandeses y alemanes, cuyas posibilidades se reforzarían c o n
u n empate y d a r í a n como p r á c t i c a m e n t e finalista ai que s e a
ganador.
P a r a todos, pues, l a Eurocopa h a ganado interés d e buaoas
a primeras.
"JOSEFINA"
Vistos los tres primeros capítulos de los ocho de que está
compuesto el serial francés, n u e s t r a impresión h a mejorado
con relación al capítulo inicial. Porque el m a r t e s por l a noche
concluyó el capítulo c o n l a impresión d e que estábamos a n t e
u n a otara l e n t a y excesivamente discursiva. Sin perder verbor r e a , las escenas h a n ganado algo de agilidad. F a l t a por ver
si esa impresión sigue mejorando. "Josefina" tiene u n a ambientación muy cuidada y se ajusta fielmente a l a época. También
los personajes h a n sido, a nuestro juicio, bien escogidos. P e r o
le f a l t a algo; ese algo que no confiere a l a o b r a el g a n c h o suficiente. Se asegura que "Josefina" fue c a n j e a d a por " F o r t u n a t a
y J a c i n t a " . De m o m e n t o no dudamos en afirmar que quienes
h a n salido ganando h a n sido los franceses.
Si como suponemos e s t a "Josefina" t r a n s c u r r e sin excesiva
aceptación, tenemos a l a vuelta de i a esquina, p a r a volver a
a n i m a r el cotarro, l a segunda p a r t e de aquella " L a Fundación",
protagonizada de nuevo por Linette Davies como "Davinia P r i n ce". E m p e z a r á el próximo viernes. L a acción a r r a n c a desde el
mismo punto e n que a c a l » l a p r i m e r a p a r t e .
TELERECORTES
— Ayer, viernes, se inició en U.H.F. un ciclo c i n e m a t o g r á fico dedicado a Hitchcock. C o n s t a d e 16 películas, c o n lo que
resulta evidente que desfilarán buena p a r t e de sus mejores
obras. íte u n a lástima que este ciclo se produzca en u n a fecha
t a n competitiva y por la Segunda Cadena. E l cine de Hitchcock
cabe perfectamente en el P r i m e r P r o g r a m a .
— H a vuelto por l a p u e r t a grande e s a serie que e n p r i n cipio p a r e c í a que iba a f r a c a s a r y que acalrá siendo m u y bien
aceptada: "Vacaciones en el mar". E s t á en a n t e n a los sábados
en el espacio que tenían antes "Los ángeles de Charlie". Ese
inesperado éxito animó a los productores americanos a fabric a r nuevos episodios con los mismos personajes, especialment e con l a m i s m a a t r a c t i v a Lauren Tewes, "Julie" en la ficción.
CANAL CERO
SÁBADO 14 DE JUNIO DE 1981
PROGRAMAS
diense a l a vieja usanza, duro e
inflexible, que somete a sus h o m bres a pruebas difícües. Al llegar
la puesta, a punto se desvela el
objetivo: el asalto y destrucción de
u n a importante base naval aleman a situada en l a c o s t a francesa. E s
u n a misión calificada de suicida.
17'40 Aplauso.
19'30 Vacaciones en el m a r : " L a
tía de Julie".
20'30 Informe semanal.
21*30 Noticias del sábado.
21'50 Sábado cine: " L a aventur a dei Plymouth" (1957). Director:
Clarence
Brown.
Intérpretes:
Spencer Tracy, Gene Tiemey, Van
Johnson, Leo Genn. E n 1620 p a r t e
de Plymouth u n a goleta llevando
a bordo un c e n t e n a r de colonos
cuyo destino es l a c o s t a a m e r i c a n a
de Nueva I n g l a t e r r a . L a travesía
constituye u n a verdadera odisea.
F a l t a el a g u a y los alimentos y
h a c e su aparición el temible escorbuto.
23'50 B u e n a s noches,
y cierre.
despedida
Segundo programa
15'15 C a r t a de ajuste.
15'32 Hawai 5—0: "Ángel
de
azul".
16'25 L a s olimpiadas d e l a risa.
17'00 Mork y iVEndy: "Mork se
enamora".
17*40 Fútbol. C a m p e o n a t o de E u ropa: R. F . Alemana - Holanda,
desde Ñapóles.
19'45 L a clave: "Yugoslavia sin
Tito".
23'50 Buenas noches, despedida
y cierre.
DOMINGO, 15
Primer programa
9'45 C a r t a de ajuste.
lO'OO Hablamos.
10'30 E l día del Señor. S a n t a Mis a desde P r a d o del Rey.
11'15 G e n t e joven.
12'30 Sobra el terreno.
14'G0 Siete días.
IS'OO Noticias del domingo.
15'15 E l hombre y l a t i e r r a : "El
abejaruco" (Segimda P a r t e ) .
15'50 L a c a s a de l a p r a d e r a :
"Promesas silenciosas". L a u r a salva de ser atropellado ix)r un c o c h e de caballos desbocados a D a niel, un m u c h a c h o sordomudo. E l
padre de este chico se h a negado
reiteradamente a enseñarle p a r a
que pueda comunicarse con los dem á s . L a u r a logra vencer l a i n t r a n sigencia del padre.
16'45 L a batalla de los planetas:
"El ataque del pulpo espacial".
17'15 625 líneas.
17'35 Fútbol: E s p a ñ a - Bélgica,
del C a m p e o n a t o de Europa, desde
MUán.
19'50 L a r g o m e t r a j e : "Juego de
pijamas" (1957). Director: Stanley
Donen. I n t é r p r e t e s : Doris Day,
J o h n Raitt, Carol Haney, B a r b a r a
Nichols. E l señor Sirocco a c a b a de
ser nombrado inspector de producción de u n a fábrica textil dedicad a a l a confección de pijamas. N a da m á s t o m a r jwsesión, Sirocco tien e que enfrentarse c o n Betty,
quien lleva años solicitando a u m e n t o de salario p a r a las empleadas.
21'30 Noticias del domingo.
22'00 Estudio 1: " L a Venus de
Milo", d e J a c q u e s Deval. I n t é r p r e t e s : Maria Kosti, Isabel Pallares,
F r a n c i s c o Piquer, R a f a e l Navarro,
Antonio Iranzo, J o s é María Escuer,
Emilio B o d r ^ u e z , J o s é Caride,
M a r á CJoyanes, C a r m e n Martínez
Sierra. E l c e n t r o de l a o b r a son
ana e n c a n t a d o r a viejecita, u n a r e lativamente amable ama de llaves
y c u a t r o jugadores de bridge. E n
la vida de estos seis personajes se
introduce u n a doncella, no t a n
doncella debido a su procedencia,
a l a qiie a c o m p a ñ a u n a a m i g a í n t i m a que también p a s e a determin a d a s calles d e París.
23'55 B u e n a s noches,
y cierre.
despedida
Segundo programa
15'15 C a r t a d e ajuste.
15'30 Documental: "Viaje e n t o r no al mundo R o m i n a y Al B a ñ o :
Marruecos".
16'25 240 Robert: "Terremoto".
17'15 Vickkie el vikingo"; "Uña
c l ü c a peligrosa".
18'50 L a música. Orquesta Sinfón i c a de R T V E . Reportajes y Noticias.
20'00 L a d a n z a : "Scherezade", de
Ravel.
20'30 E s p a ñ a e n t e r a : " L a E de
RTVE". P r o g r a m a de J . Antonio
Jauregui.
21'00 Más allá: "Los curanderos".
21'30 L a r g o m e t r a j e : "El gato"
(1971). I n t é r p r e t e s : J e a n Gabin,
Simone Signoret, Annie Cordy. Un
matrimonio de jubilados h a llegado y a al cansancio absoluto. Casi
n o se hablan, se odian cordialm e n t e y simplemente esperan que
llegue el fin. Todo lo que les rodea
está a pimto de desaparecer. Sólo
el alcohol p a r a ella y d g a t o p a r a
él siguen siendo cosas reales.
23'15 B u e n a s noches,
y cierre.
despedida
LUNES, 16
Primer programa
13'15 C a r t a d e ajuste.
IS'SO C r ò n i c a esportiva.
14'00 Crónica.
14*30 Gente, hoy.
15*00 Telediario.
15*30 G a c e t a cultural.
15*45 D e c e r c a .
16'15 L a c h i c a de la tele: "Mary
quiere escribir**-.
16*45 E n t r e nosaltres.
18*35 B a r r i o Sésamo.
19*05 L a mansión de los Plaff.
19*40 U n mundo p a r a ellos: "Fin
de curso".
20'15 Documental.
21*00 Telediario.
21*30 300 miUones.
22*30 G r a n d e s relajtos: "JoseflLna**.
Capítulo V : "Los invitados de
Montebello". Josefina acude a Ge-
nova a visitar a Hipólito que h£
caído herido. E s t e desea abando
n a r el ejército y vivir c o n eUa., pero Hipólito es muy p o c a cosa parí
eUa. B o n a p a r t e , mientras tanto
que continúa sus triunfos militareí
en Italia, regresa a c a s a y comprueba que eUa le engaña.
23*30 Ultimas noticias.
23*50 Buenas noches, despedida
y cierre.
Segundo programa
19'30 C a r t a de ajuste.
19*47 Redacción de noche.
20*35 Revista de cine.
21*45 Opinión pública.
22*20 A fondo. Soler Serrano entrevistará
al
doctor Gharijítian
Barnard. ,
23*25 Crònica 2.
23*45 Buenas noches, despíidida
y cierre.
MARTES, 17
Frimer programa
13*15 C a r t a d e ajuste.
13*30 Signes.
14*00 Crònica.
14'30 Gente, hoy.
15*00 Telediarlo.
15'30 G a c e t a cultural.
15*45 Revista de prensa.
16*15 Bob G r a n e : "Abusos de a u toridad".
16'45 Musical express.
18'35 B a r r i o Sésamo.
19'05 Destino Pluton.
19*45 Telediario.
20*20 Fútbol. C a m p e o n a t o d e E u ropa: R . F . Alemana - Grecia.
22*30 Grandes relatos: "Josefina:
Ei regreso de Egipto". CapítulC' VI.
A su regreso de Egipto, B o n a p a r t e
se reconcilia c o n Josefina y le pide
ayuda p a r a que a travfe del presidente del directorio, Gohier, c o n t r a r r e s t e l a acción que h a n e n t a blado Sieyes y B a r r a s c o n t r a su
prestigio, porque les h a c e sombra
peligrosamente.
23'30 Ultimas noticias.
23*50 Buenas noches, despe(íida
y cierre.
Segundo programa
16'00 Musical Express.
17'45 Fútbol. Campeonato de E u ropa: Checoslovaquia - Holanda,
desde Milán.
19*47 Redacción d e noche.
20*35 Polideportivo.
21*00 R e t r a t o en vivo: L o l a M o res.
22*00 Tribuna de la cultura.
20'45 F l a m e n c o : ayer y
hoy:
"Nuevos brotes gitanos".
23'25 Crònica 2.
23'45 Buenas noches, despedidla y
cierre.
Escuela de adultos I
o
>
O
>
o
c
c
ABIERTA LA MATRICULA PRÓXIMO CURSO.
INFORMACIÓN DE 9 a 12 y de 6 a 8.
~l
o
a
o
C.N. GABRIEL CASTELLA
Avda. Ntra. Sra. de MONTSERRAT s/n.
C
BADO 14 DE JUNIO DE 1980
IGUAUDA PERIODiCO DB. ANOIA
per a IGUALADA i COMARCA
m
AT
Aparells d'Alta Fidelitat
Importació i nacionals
Assessorament i tècnica
Tots preus
i... Grans facilitats
B AVIAT, al seu servei
C. Odena, 44 - Telf. 803 30 86 - IGUALADA
(0
3
:
CD
X
i—
m
X
I
as
:
NOVIOS! VISÍTENNOS
Confíennos su lista de boda
y viaje a
7
COMPLETAMENTE
GRATIS
A las 10 primeras parejas de cada mes.
de mayo a diciembre
MUEBLES
GaHe Odena. 32 v 34
mi
MUXI
Calle San José, 17 v 19
IGUALADA
Cu..
rr
..*
Descargar