n `..Jo$6~.1~$rme:nsin EiHulque

Anuncio
.Soerutllna AeslonaI Mlnlsteri;ll. .
elf Tram,portn '1 TlIl9oom\lnklcolontlS
.R8gt6n doC'Hl091M.
INSC~IBESERVICIO
QUESEf;!AL.A
.Er II· EL,
ae<;ISTRO .NACIONAI,.. DE SERVfCIOS DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJE~OSi
QUE INDICA.
RESOLUCIONEXENTA
N° 0318
FECHAt 25 DE MAYO DE 2011
VISTO;
UH1~pue,$t(JEJn~1 D.S. Nti,21219:l,del Mfnl~jt~rJo
de r,..flSpOt'te$
Y.. Tijl6c'OniUl'11eaeroneS,SUbsecretarla
presentadapor laSocieda.d de TransptKtesSuGestonLlJis
fecha25demayo de 2011.
de .Transportes; . La sol Citud
Oabtrera Saavedra Umrtad'l, de
C<:>filSIOJ5RANDQ:
1.QuelaSoclecfad
deiransportesSuc1tsi6n
ha solieitado Is renovacf6ndesuJnscripcr¢n
••••
~mel
~eSetvl91cmde 'rnanstlorte PUblico 4e.•.P~s~lerAAd~It!, VI Re';1i6n,
,
. .
L,uis Cabrera Saavedra Limltada,
ReQi$troflilscional
v-er1cidad~~eetdla'2~de mayode2(l11.
2..Quela
sollcltud de rnscripci6n presen!adsr
cumplecon todosJosreql.lisitosex~ldos>en,eIO.S.
N~212192, pues, se h~ preserttac!oe.n
formalCJdot:ume.,taerOn
f~nQantC!sel'llllClda~n el ..arUc,Ulo ••89 .del.O.S. NJ) .21 :U92.
mot,flfl~~opqrelP.~.N~q6~
wn fechaoadeago$,tode'~®3.
f~ha29'de a.bril(;l~~OQS.p~bli¢3deen elDiano Cfic~al
3.Que~n conformldad atarttoulo '1~ def ctado
D.S. 212/$2modifloadt>potel Q,$. N°56>d'efe:~a 29deabrll(1e2()()~; publlQ~do.~mel
OJario••()fiCiel1gQR· fe~baQ$~etlQ~ocJe20~;
taih~~dP¢~n. ~~"$e",icios en ..el'Ret :I~tro
Na9ionalp..Se~icio~ dEtl'ran~R9'rte.Publi~..•~". PasaJeros. deberl:\efectuarsepor
Re$<)iueiOrrpata tal efeoto.de este Secmario Regiona.l,
.. ".
... . ..'
. '. . '. 1.Jl\I$CR1BA$Eenel
~egJstro Naeiona de
Servlclos t,fe TransportePubHeo
de PassJeros, alsarvlClo den.omlnado Sociedallde
Traneportes Sucesi6n Luis .CCJbrera Saavedra Limitada, bajo la Inscripclon srg',l$da
conel numero de Folio N(:I 800049,senticlo ~ue det>era cumpHr con oads una de las
¢Qm:tiCj(m~s9Ue$(;lestable~n .•$n eln4met9 $~Vi~te.
2 .. ESTABLeeSSE
las condiciones que de bera
cumplir elst:Jrviclo.seftaradoen el'numero precedente:
2.1
T1po (ie:ServlelC):. Servi';10 Int$rur~hHd~.Tran$,,~orteP~bliCO
deP~,.j~rps
2~2
Mp<1alid.d:8Uslnt~rLrrbano
..
.
.,
'2.3 R~p~e$,nta91on
L~g,aJ;
Claudlo.·Andres Cabrera Marambio
13.348.104-2
Sf1J1·Jo~edt!rCsrmenstn Et. HtJique
PalmUla
M~rlaGr$~i~l~lC;a.br'era.M~ram~tQ 9'Q~~:e52~9
~n '..Jo$6~.1~$rme:nsin EiHulque
'P'almlna
214
Numero deNehiculos: 17
933034
93a034
Strytelo·1
Orlgen=San LuiS
1286tlno: Santiago
Tr~ad'fld~:
-Rota H 1$-$.$1'1
Rutan - Raneagua - Ratao-Santlago
Sa,n Ll.li$(PJ¢olc:l&gua). -RvtaH82
Vicente - RUta 66-
Peleq ,Jeo -
Tr~Zad() R'$g"so:
Santlago- ~util5 ... R~n<;agua-Rt:.Ita[) -P'lequeh. -RutaEl6-$an VICente - Ruta H 15
- Rutjl HS2 -Sao t:uls.{Piphidegua).
Longitud Total del recorrido:380 Km (Ida'" Reg reso) ,
..
Detde
Dta
Hasta
Luis
:~MU,.g()
$alit~go
f;I~nl,.til$
~Il
DQl'nin9Q
~\.I~e.,·~
Desde
$ahtijlgp
KorarlQS·de
.StJlida
06~3G
16:30
17:45
~o:oo
Huta
Tarifa
Ssn LUIs
San Vi¢enle
l3S00
$35;00
Rancaaua
$3000
Qrtgen:·· San .Fr$l'1ciscoq$fHuiqy~
Destino:
Santiago
Tftit •.~l~a:
~~. Fl"Clncist()derHUiqu'~e~lrnlll.~)- ~utal>330H __R4til1326 .-AguaSanta - ~laUe
Herm060.- Rutaf32S,:", Ruta lSaoH __5IHulque-RutaI330 H- Ruta 150 - Ruta 1722
-Santa Cruz-R'uta 186 - Chepica - Ruta 182- Nancagua - Ruta 150 •• San FernandoRuta.5 - Rancagua - Ruh~ 5 - Santiago.
Traudtl· R~gre'So;
Santiago-611tai5- R8nc~Qua-R~lta5- ,$al1Fel"tlando ~ .R~ttll 50 - Nallcagua - ftuta 1
82- Cheplpa- Ruta LSa· SantaCna:- Rule I 722'- Ruta! 50 - Ruta 1330 H '-13 Hlique
- Rula 1330 H -,Rvta 1326-ValieHeAl1oso-AguaSanta-Rut~
I 326.-Rljta [ 33) H-
San Pran¢i$cQ gC'llHufquf;t(Pa'rnUll~).
[email protected], etel rec'QrrkJP':· 4Q()Kmt'Ct8+Regl'eso).
0$ Qe.AteJi¢I.()tt··.v F~cu~~cia6
Desde
01a
HQTarlC1s d~
Hasta
Sllllda
00;30.
07:00:
l#el
$~F.{;:eeo
Oi:30
06:00
$anll11go
08'30
Q9:00
10:00
1Z!jOO
14:00
l.unesa SabadQ
0S',;20
0'1:20
08:20
Sa"tt~
~q F~ijchicoctel
H",~ue
09:40
10:40
11:40
12:40
13;40
1.0:40
Hasta
San Fran¢!soo
Oesde
TaJffa
$ 5000
eneDip~
$4500
$ 3500
$3$00
SantaCruz
$antlagp
San FernandQ
Ratl~~\.Ia.
$ 3000
Qrlgen:Sanuago
gestigo.:
Obilt;in
lrazado Ida:
SClh~Q.O.•..~yta 5 -Ral'lC;f)B.9~" TerminalQ'Higglns
Fernaiido-Ruta ~ -ehman. .
.
-
Ran~guli
-- Rut:a5 -f;an
.
Trazado Regreso:
ChiHan-Ruta 5 -~an Fernando -RulaS -Ran<:sgua- T~m.inal O'Higgins -Rapg(Jl,~a
- Ruta5 - S.antiaSQ,
LOr'lgilu<fTotal del teeorritlo:)810'Km (Ida + Regreso) ..
cir~
D~$$
Haita
HorarlQJ.Qe
SaliBa
00:00
06:00
.santlago
Chman
08:00
10:00
12:00
14;00
Lunesa OQmlqg,Q
00;00
OStOS
ChlUjn
Santia.go
10:00
12:00
14:00
I
Tarim
Ha$ta
RanC8QUa
Pelilde
§~iCl90
TaJca
$3000
$6000
Chin.n
S 100100
2.9 TEirmlnal~~:
$Etntiagb: ••Ni~sfo'Ret.malesN°44. Terminal SatitiligO
Rancagua: TermlnalO'HJgsins
San Femanda;Termina,1 S.• 1Fern~ndo
ChlIlaniTerrrttnal'Mt;Ji'ia Tet&$aPanameli,cana
Norte, N°P 10 ChUlan.
,.,1
I•
,
..
..
< ..
t,
.~
,]
Descargar