Jutjat de Primera Instància número 3 de València Juzgado de

Anuncio
Num. 6485 / 22.03.2011
Jutjat de Primera Instància
número 3 de València
12016
Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el judici verbal
número 1775/2009. [2011/2735]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1775/2009. [2011/2735]
Judici verbal 001775/2009
De: Gas Natural Cecas, SA.
Procuradora: Esther Bonet Peiró.
Contra: Ilyas Mohammad.
Procurador/a: —
En el presente procediment verbal 1775/2009 seguit a instàncies de
Gas Natural Cecas, SA, contra Ilyas Mohammad s’ha dictat la sentència, que, literalment, és com segueix:
«Sentència número 000105/2010
Salvador U. Martínez Carrión, magistrat jutge titular del Jutjat de
Primera Instància número 3 de València i partit, he vist les actuacions
de judici verbal seguides en aquest Jutjat amb el número 1775/2009 a
instàncies de Gas Natural Cecas, SA, representada per la procuradora
dels tribunals Esther Bonet Peiró i assistida pel lletrat Francisco García
Valero, contra Ilyas Mohammad, declarat en rebel·lia, sobre reclamació
d’una quantitat.
Dispositiva
1. Condemne la part demandada a pagar a l’actora la quantitat de
790,38 euros, així com l’interés legal d’aquesta quantitat des de la data
de la interpel·lació judicial fins a la d’aquesta resolució, i l’interés legal
incrementat en dos punts des de la data d’aquesta resolució fins a fer-ne
el pagament complet.
2. Faig imposició expressa de les costes causades a la part demandada.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial (art. 455, LEC).
Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme».
L’esmentat demandat, Ilyas Mohammad, es troba en parador desconegut. Expedisc aquest edicte a fi que valga de notificació de forma
deguda.
Juicio verbal 001775/2009
De: Gas Natural Cecas, SA.
Procuradora: Esther Bonet Peiró.
Contra: Ilyas Mohammad.
Procurador/a: —
En el presente procedimiento verbal 1775/2009 seguido a instancia
de Gas Natural Cecas, SA, frente a Ilyas Mohammad se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Sentencia número 000105/2010
Vistos por mí, Salvador U. Martínez Carrión, magistrado juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Valencia y su partido, los autos de juicio verbal seguidos en este Juzgado con el número
1775/2009 a instancias de Gas Natural Cecas, SA, representada por la
procuradora de los tribunales Esther Bonet Peiró y asistida por el letrado
Francisco García Valero, contra Ilyas Mohammad, declarado en rebeldía, sobre reclamación de cantidad.
Fallo
1. Condenar y condeno a este demandado a que abone a la actora la
cantidad de 790,38 euros, así como el interés legal de esa cantidad desde
la fecha de la interpelación judicial hasta la de esta resolución y el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución
hasta su completo pago.
2. Con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial (art. 455 LEC).
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y encontrándose dicho demandado, Ilyas Mohammad, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en
forma al mismo.
València, 21 de febrer de 2011.– El secretari judicial: Jerónimo
Toledano Iturbe.
Valencia, 21 de febrero de 2011.– El secretario judicial: Jerónimo
Toledano Iturbe.
Descargar