Document sobre eleccions municipals 2015 _2_

Anuncio
L’oportunitat d’una nova etapa: eleccions municipals i autonòmiques 2015
Compartint els problemes del nostre Poble i la il·lusió d’una nova forma de fer política i
des de la fe en Jesús, els membres del “Grup de seglars i rectors del dissabte” fem públic
el nostre discerniment davant les pròximes eleccions municipals i autonòmiques. El compromís cristià comporta la denúncia d’allò injust i inhumà i l’afirmació de tot el que afavoreix la construcció d’una societat més justa, democràtica, lliure i participativa. Així doncs,
Perquè NO VOLEM resignar-nos a l’augment de la pobresa i la desigualtat social, la
precarietat i l’explotació laboral, els desnonaments de famílies i les retallades en els
serveis públics, el deteriorament dels barris populars i la frustració de la vida de la gent
jove, la indefensió i l’exclusió d’amples sectors de la població; perquè ENS INDIGNEN
la intensitat de la corrupció i el descrèdit de la funció política, la pèrdua de la nostra
identitat com a Poble i la impotència davant el futur,
REIVINDIQUEM la mobilització de la societat davant una situació tan greu i APEL·LEM
al poder del vot ciutadà per a possibilitar la construcció democràtica d’una nova etapa política centrada en el bé comú per damunt dels interessos particulars, en la moralització de
la vida pública i en la participació real i efectiva del Poble. Per això:
DONAREM SUPORT als partits polítics i formacions electorals que:
•
•
•
•
•
Lluiten contra la pobresa, l’exclusió social i la desigualtat, mitjançant una reforma fiscal més justa i redistributiva, una renda bàsica que assegure la vida digna per a tothom, l’enfortiment dels serveis públics per garantir educació, sanitat i justícia per a
totes les persones, també les immigrants, i el desenvolupament de polítiques
d’integració i d’igualtat d’oportunitats, amb especial atenció a la gent sense sostre.
Afavorisquen l’ocupació en condicions dignes per mitjà de relacions laborals justes
que eviten l’emigració forçosa.
Promoguen un canvi de model productiu que acabe amb l’especulació, l’enriquiment
sense control i la destrucció de la naturalesa.
Proposen mesures d’aprofundiment democràtic mitjançant la defensa d’allò públic, el
foment de la transparència institucional, el debat polític i les aliances postelectorals,
la lluita contra la corrupció i la dictadura dels partits, i la dotació als municipis de competències i recursos adients per als serveis de proximitat.
Respecten, defensen i fomenten la nostra identitat com a Poble mitjançant la promoció de la nostra llengua i la nostra cultura, donen suport a les institucions compromeses amb aquestes i promoguen mitjans de comunicació en valencià, sense utilitzar
demagògicament la simbologia valenciana.
EN CAP CAS NO DONAREM SUPORT als partits polítics i formacions electorals que han
consentit la corrupció o l’emparen, o que presenten en les seues llistes persones imputades. Fer-ho seria una complicitat i també donar assentiment a aquesta malifeta que està
corrompent la democràcia. Tampoc no donarem suport als qui han enganyat amb falses
promeses electorals, als qui mostren intenció de governar a colp de majoria i als qui promouen la privatització de la sanitat, l’educació i la justícia.
Des de l’exigència cristiana de fraternitat NO PODEM VOTAR partits que potencien o
consenten actituds xenòfobes i discriminatòries per motius d’ètnia, creença, sexe, orientació sexual o llengua, condemnen persones malaltes a una mort evitable o no impedeixen
els desnonaments de famílies sense recursos.
València, març de 2015
Grup de seglars i rectors del dissabte
La oportunidad de una nueva etapa: elecciones municipales y autonómicas 2015
Compartiendo los problemas de nuestro Pueblo y la ilusión de una nueva manera de
hacer política y desde la fe en Jesús, los miembros del “Grup de seglars i rectors del dissabte” hacemos público nuestro discernimiento ante las próximas elecciones municipales
y autonómicas. El compromiso cristiano comporta la denuncia de lo injusto e inhumano y
la afirmación de todo aquello que favorece la construcción de una sociedad más justa,
democrática, libre y participativa. Así pues,
Porque NO QUEREMOS resignarnos al aumento de la pobreza y la desigualdad social, la precariedad y la explotación laboral, los desahucios de familias y los recortes
en los servicios públicos, el deterioro de los barrios populares y la frustración de la vida
de la gente joven, la indefensión y la exclusión de amplios sectores de la población;
porque NOS INDIGNAN la intensidad de la corrupción y el descrédito de la función política, la pérdida de nuestra identidad como Pueblo y la impotencia ante el futuro,
REIVINDICAMOS la movilización de la sociedad ante una situación tan grave y APELAMOS al poder del voto ciudadano para posibilitar la construcción democrática de una nue-
va etapa política, centrada en el bien común por encima de los intereses particulares, en
la moralización de la vida pública y en la participación real y efectiva del Pueblo. Por eso:
APOYAREMOS a los partidos políticos y formaciones electorales que:
•
•
•
•
•
Luchen contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad mediante una reforma
fiscal más justa y redistributiva, una renta básica que asegure la vida digna para todo
el mundo, el fortalecimiento de los servicios públicos para garantizar educación, sanidad y justicia para todas las personas, también las inmigrantes, y el desarrollo de políticas de integración y de igualdad de oportunidades, con especial atención a la gente
sin techo.
Favorezcan el empleo en condiciones dignas por medio de relaciones laborales justas
que eviten la emigración forzosa.
Promuevan un cambio de modelo productivo que acabe con la especulación, el enriquecimiento sin control y la destrucción de la naturaleza.
Propongan medidas de profundización democrática mediante la defensa de lo público,
el fomento de la transparencia institucional, el debate político y las alianzas postelectorales, la lucha contra la corrupción y la dictadura de los partidos, y la dotación a los
municipios de competencias y recursos adecuados para los servicios de proximidad.
Respeten, defiendan y fomenten nuestra identidad como Pueblo mediante la promoción de nuestra lengua y nuestra cultura, apoyen a las instituciones comprometidas
con éstas y promuevan medios de comunicación en valencià, sin utilizar demagógicamente la simbología valenciana.
EN NINGÚN CASO APOYAREMOS a los partidos políticos y formaciones electorales que
han consentido la corrupción o la amparan, o que presentan en sus listas personas imputadas. Hacerlo sería una complicidad y también aprobar esta fechoría que está corrompiendo la democracia. Tampoco apoyaremos a los que han engañado con falsas promesas electorales, a los que muestran intención de gobernar a golpe de mayoría y a los que
promueven la privatización de la sanidad, la educación y la justicia.
Desde la exigencia cristiana de fraternidad NO PODEMOS VOTAR a partidos que potencian o consienten actitudes xenófobas y discriminatorias por motivos de etnia, creencia,
sexo, orientación sexual o lengua, condenan a personas enfermas a una muerte evitable
o no impiden los desahucios de familias sin recursos.
València, marzo de 2015
Grup de seglars i rectors del dissabte
Descargar