Kirolari - Getxo Igeriketa Waterpolo

Anuncio
KIRIOLARI KARNETAREN ESKAINTZA ORRIA
SOLICITUD CARNE DE DEPORTISTA
BETE EZAZU LETRA LARRIZ / RELLENAR EN LETRAS MAYUSCULAS
ESKATZAILEA / SOLICITANTE
Argazkia/foto actual
GETXO IGERIKETA WATERPOLO
Club
Club
Eskatutako karneta jarri mesdez. Por favor, marca el tipo de carne solicitado
X
Lizentzia Fed. Zenb.
Num. Licencia Federada
Lizentzia Esc. Zenb.
Num. Licencia Escolar
Klubaren kargua
Cargo en el club
Izena eta Abizenak
Nombre y Apellidos
Jaiotza-data
Fecha de nacimiento
Helbidea
Dirección
Herria
Localidad
Genero
Genero
NAN
DNI
P.K.
C.P.
Probintzia
Provincia


Esta documentación habrá que entregarla al club correspondiente, así mismo con la firma se aceptan las condiciones establecidas al dorso.
Getxo(n), __________________________________________
Interesaturen edo ordezkari regalaren sinadura / Firma de la persona interesada o representante legal.
Agiri honetako datu pertsonalak interesdunaren onespenaz jaso
dira, tratamendu automatizatua izango dute eta ondorioz, Getxo
Kirolak-eko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek udal
kudeaketarako soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa
gertatzen denean izan ezik, orduan beste administrazio publikoei
edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie.
Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta
aurka egiteko eskubidea izango dute Arreta Bulegoetan.
Los datos personales contenidos en el presente documento han sido
recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada y serán
objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de
Información de GETXO KIROLAK. El uso de dichos datos se
restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo
procederse a su cesión o comunicación a otras administraciones
públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición a través de la Oficinas
de Atención de Fadura
FADURA: 944.308.070 (centralita) - 944.308.069 / GOBELA: 944.045.151 / ANDRA MARI: 944.911.531
FPA 3/1
Rev. 00
Orrialdea: 1/2
Página 1 de 2
KIRIOLARI KARNETAREN ESKAINTZA ORRIA
SOLICITUD CARNE DE DEPORTISTA
Carné de deportista
Getxo Kirolakek, Kirolerako Udal Erakunde Autonomo
Getxo Kirolak como Organismo Autonómo Municipal de
gisa, txartel espezifiko bat du kirolarientzat eta Getxoko
Deportes, dispone de un carné específico
kirol-klubetako
denboraldi
deportistas y al personal técnico de los clubes deportivos
bakoitzeko urritik ekainera bitartean, entrenatzeko
getxotarras con el que podrán acceder a las instalaciones
eta/edo lehiatzeko instalazioetara sartu ahal izateko.
de entrenamiento y/o competición desde octubre hasta
langile
teknikoentzat,
dirigido a
junio de cada temporada.
Txartela Getxo Kirolakeko abonatuak ez direnek eskura
dezakete, eta entrenamenduak egiteko instalazioetara eta
Dicho carné se destina para personas no abonadas a
instalazio orokorretara sartzeko aukera ematen du.
Getxo Kirolak y permite exclusivamente el acceso a las
Abonatuentzat ezarritako tasak aurrez ordainduz gero,
instalaciones pertinentes para los entrenamientos, a
Gimnasiora eta Osasun Zentrora ere sar daitezke
instalaciones genéricas y, previo pago de las tasas
txartelarekin.
establecidas para personas abonadas, al Gimnasio y al
Centro de Salud.
Getxo Kirolakek eskubidea izango du kirol-modalitate
bakoitzean entrenatzeko egunak eta orduak zehazteko.
Getxo Kirolak se reserva el derecho de especificar dias y
horas de entrenamiento para cada modalidad deportiva.
Txartel hori duten pertsonek, ordea, ezingo dituzte
instalazioak
erreserbatu
edota
kirol-ikastaroetan
matrikulatu.
Las personas titulares de este carné no podrán, sin
embargo, reservar instalaciones o matricularse en los
cursos deportivos.
Kirolariaren karneta pertsonala eta besterenezina da,
derrigorrezkoa Getxo Kirolaken instalazioetara sartzeko.
El carné de deportista es personal e intransferible
y
Doan banatzen da, eta, txartela galdu, lapurtu edo
obligatorio para acceder al as instalaciones de Getxo
hondatuz gero, txartelaren bi aleren tasa ordaindu
Kirolak.
beharko da.
robo o deterioro se deberá abonar la tasa correspondiente
Su emisión es gratuita y en caso de pérdida,
por duplicado.
Txartel-mota hori eskuratzen duten pertsonek Getxo
Kirolaken Udal Kirol Instalazioak erabiltzearen inguruko
Las personas acogidas a esta tipología de carné se
Erregelamenduan
dute.
regirán por lo dispuesto en el Reglamento de uso de las
Erregelamendu hori behin betiko onartu zen 2010eko
ezarritakoa
bete
Instalaciones Deportivas Municipales de Getxo Kirolak
maiatzaren 19an, eta, nahi izanez gero, gure web
aprobado definitivamente el 19 de mayo de 2010 y al que
orrialdean
se puede acceder a través de nuestra página web http
kontsulta
beharko
daiteke:
http://getxokirolak.getxo.net/quienessomos/informaciongeneral
http://getxokirolak.getxo.net/quienessomos/informaciongeneral
Datuak izapidetzeko edozein informazio eskuratzeko,
Para cualquier información de tramitación de datos, llamar
deitu 94 430 80 70 telefonora edo bidali mezua helbide
al
honetara: [email protected]
[email protected]
Gogoratu, azaroaren 1etik aurrera, inork ezingo duela
Recordar que a partir del 1 de noviembre ninguna
sartu entrenatzeko instalazioetara kirolariaren karneta
persona
gabe.
entrenamiento sin el carné de deportista.
FPA 3/1
Rev. 00
94
430
podrá
80
70
acceder
o
enviar
a
las
un
correo
instalaciones
Orrialdea: 2/2
Página 2 de 2
a
de
Documentos relacionados
Descargar