2001, va emetre informe relatiu al projecte que ens ocupa, i com

Anuncio
3258
07 02 2002
2001, va emetre informe relatiu al projecte que ens ocupa, i compleix així el que disposa l’article 11 del Decret 77/1996, de 16
d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament dels
Òrgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana.
Fonaments de dret
DOGV - Núm. 4.185
2001, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el artículo 11 del Decreto 77/1996, de 16
de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
Fundamentos de derecho
Primer. La tramitació ha sigut correcta, de conformitat amb el
que estableix la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat
Valenciana, Reguladora de l’Activitat Urbanística (LRAU).
Primero.La tramitación ha sido correcta, conforme a lo establecido en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (en adelante,
LRAU).
Segon. La documentació pot considerar-se completa, a l’efecte
del compliment del que disposa aquest text autonòmic.
Segundo. La documentación puede considerarse completa, a los
efectos del cumplimiento de lo preceptuado en este texto autonómico.
Tercer. La Comissió Territorial d’Urbanisme, a proposta del
director general d’Urbanisme i Ordenació Territorial, és l’òrgan
competent per a l’emissió de dictàmens resolutoris sobre l’aprovació definitiva d’homologacions de plans urbanístics de municipis
de menys de 50.000 habitants, de conformitat amb el que disposa
l’article 39 de la LRAU, per remissió de la disposició transitòria
primera, apartat 2 del citat text legal, en relació amb els articles 9.1
i 10.a del Decret 77/1996, de 16 d’abril, del Govern Valencià, pel
qual s’aprova el Reglament dels Òrgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana.
A la vista de tot el que s’ha exposat, la Comissió Territorial
d’Urbanisme, en sessió celebrada el 21 de desembre de 2001, acorda: aprovar definitivament la correcció d’errades de les normes
subsidiàries homologades de Piles.
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs d’alçada davant del conseller d’Obres
Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana, en
el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la data
d’haver rebut aquesta notificació.
Tot això, sense perjuí que es puga exercitar qualsevol altre
recurs que s’estime oportú.
Tercero. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta del
director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, es el órgano competente para la emisión de dictámenes resolutorios sobre la
aprobación definitiva de homologaciones de planes urbanísticos de
municipios de menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 39 de la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística, por remisión de la disposición transitoria primera,
apartado 2 del citado texto legal, en relación con los artículos 9.1 y
10.a del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos
de la Generalitat Valenciana.
A la vista de cuanto antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2001, acuerda:
aprobar definitivamente la corrección de errores de las normas subsidiarias homologadas de Piles.
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el conseller de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la
fecha de recibo de la presente notificación.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno.
València, 21 de desembre de 2001.– El secretari de la Comissió
Territorial d’Urbanisme: José Manuel Palau Navarro.
Valencia, 21 de diciembre de 2001.– El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: José Manuel Palau Navarro.
ACORD de 21 de desembre de 2001, de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de València, relatiu a l’Especial de Reserva de Terrenys, com a ampliació del Patrimoni Públic del Sòl, per a la ubicació de la “Ciutat del
Transport” en el municipi d’Ontinyent. [2002/X768]
ACUERDO de 21 de diciembre de 2001 de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo al Especial de Reserva de Terrenos, como ampliación del
Patrimonio Público del Suelo, para la ubicación de la
“Ciudad del Transporte” en el municipio de Ontinyent.
[2002/X768]
Vist l’expedient remés per l’Excm. Ajuntament d’Ontinyent
referit al Pla Especial de Reserva de Terrenys, com a ampliació del
Patrimoni Públic del Sòl, per a la ubicació de la “Ciutat del Transport” de la població, i de conformitat amb els següents:
Antecedents de fet
Visto el expediente remitido por el Excmo. Ayuntamiento de
Ontinyent referido al Plan Especial de Reserva de Terrenos, como
ampliación del Patrimonio Público del Suelo, para la ubicación de
la “Ciudad del Transporte” de la población, y de conformidad con
los siguientes,
Antecedentes de hecho
Primer. El projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació d’anuncis en el DOGV número 3.998 de 14 de
maig de 2001 i en el diari Las Provincias de València de 9 de maig
de 2001. Després del pertinent període d’exposició pública, es va
aprovar provisionalment per Acord del ple municipal de data 26 de
juliol de 2001.
Primero. El Proyecto se sometió a información pública mediante la publicación de anuncios en el DOGV número 3.998 de 14 de
mayo de 2001, y en el diario Las Provincias de Valencia de 9 de
mayo de 2001. Tras el pertinente período de exposición pública, se
aprobó provisionalmente por acuerdo del pleno Municipal de fecha
26 de julio de 2001.
Segon. El projecte consta de memòria amb annexos de relació
cadastral d’afectats.
Segundo. El proyecto consta de memoria con anexos de relación de relación catastral de afectados.
Tercer. L’objecte del Pla Especial és la delimitació d’una àrea
de sòl no urbanitzable comú per a l’ampliació del Patrimoni Públic
Tercero. El objeto del Plan Especial es la Delimitación de un
área de Suelo No Urbanizable Común para la ampliación del Patri-
DOGV - Núm. 4.185
07 02 2002
de Sòl, d’acord amb les determinacions previstes en l’article 99 de
la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana,
reguladora de l’Activitat Urbanística, per a desenvolupar sobre
l’àmbit activitats públiques relacionades amb el transport.
Aquesta actuació està promoguda per l’Ajuntament d’Ontinyent, d’acord amb “L’estudi de Localització de l’Aparcament i
Zona Logística d’Ontinyent” realitzat per la Direcció General de
Transports de la Generalitat Valenciana.
L’àmbit afectat –que està adscrit al sòl no urbanitzable pel planejament vigent en el municipi– té una superfície de 49.285 m² i
està ubicat a l’est del terme municipal, confrontant amb la zona
oriental del polígon industrial El Pla, molt prop del límit amb el
terme municipal d’Agullent, i es desenvolupa al nord de la ronda
sud d’Ontinyent, al costat del Parc de Bombers.
El fi últim de l’actuació és disposar de terrenys per a realitzar
distintes activitats relacionades amb el transport com són:
– Aparcament de vehicles industrials.
– Aparcament d’autobusos.
– Parada d’autobusos de les diferents línies que passen pel
municipi amb locals habilitats per a adquirir bitllets i/o
entregar/arreplegar mercaderies.
– Depòsit i custòdia de vehicles retirats pel servei de grua.
Quart. Durant la tramitació de l’expedient s’ha sol·licitat informe amb data 11 d’octubre de 2001, als organismes que s’indiquen:
3259
monio Público de Suelo, de acuerdo con las determinaciones previstas en el artículo 99 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística,
para desarrollar sobre el ámbito actividades públicas relacionadas
con el transporte.
La presente actuación está promovida por el Ayuntamiento de
Ontinyent, de acuerdo con el “Estudio de Localización del Aparcamiento y Zona Logística de Ontinyent” realizado por la Dirección
General de Transportes de la Generalitat Valenciana.
El ámbito afectado –que está adscrito al Suelo No Urbanizable
por el planeamiento vigente en el municipio– cuenta con una superficie de 49.285 m² y está ubicado al este del término municipal,
colindando con la zona oriental del Poligono Industrial “El Plá”,
muy cerca del límite con el término municipal de Agullent, desarrollándose al Norte de la Ronda Sur de Ontinyent, junto al Parque
de Bomberos.
El fin último de la actuación es disponer de terrenos para realizar distintas actividades relacionadas con el transporte como son:
– Aparcamiento de vehículos industriales.
– Aparcamiento de autobuses.
– Parada de autobuses de las diferentes líneas que pasan por el
municipio con locales habilitados para adquirir billetes y/o entregar/recoger mercancías.
– Depósito y custodia de vehículos retirados por el servicio de
grúa.
En data 28 de novembre es rep informe favorable de la Direcció
General de Transports de la COPUT.
Cuarto. Durante la tramitación del expediente se ha solicitado
informe con fecha 11 de octubre de 2001, a los organismos que se
relacionan:
– División de Carreteras de la D.G. de Obras Públicas de la
COPUT
– Servicio de Explotación de Vías y Obras de la Diputación
Provincial
– Ayuntamiento de Agullent
– Demarcación de carreteras del Estado del Ministerio de
Fomento.
– D.G. de Transportes de la COPUT.
En fecha 25 de octubre de 2001 se recibe informe favorable de
la División de Carreteras de la COPUT.
En fecha 26 de octubre de 2001 se recibe informe de la demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en el sentido de
que no le afecta la actuación.
En fecha 6 de agosto de 2001 el Ayuntamiento de Agullent
informó sobre aspectos referentes a la ordenación pormenorizada
que según contestación del Ayuntamiento de Ontinyent de fecha 1
de octubre de 2001 serán tenidas en cuenta en el Plan Especial de
Ordenación de Usos que se redactará para ordenar pormenorizadamente la zona.
En fecha 28 de noviembre se recibe informe favorable de la
Dirección General de Transportes de la COPUT.
Cinqué. Ontinyent té un Pla General d’Ordenació Urbana aprovat definitivament per Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 28 de febrer de 1991.
Quinto. Ontinyent cuenta con Plan General de Ordenación
Urbana aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo de 28 de febrero de 1991.
Sisé. La Comissió Informativa de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de València, en sessió celebrada el 18 de desembre de
2001 va emetre informe relatiu al projecte que ens ocupa, i compleix així el que disposa l’article 11 del Decret 77/1996, de 16
d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament dels
Òrgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana.
Sexto. La comisión informativa de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Valencia, en sesión celebrada el 18 de diciembre de
2001 emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, cumpliendo así lo preceptuado en el art. 11 del Decreto 77/1996, de 16 de
abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de los Organos Urbanísticos de la Generalitat Valenciana.
– Divisió de Carreteres de la DG d’Obres Públiques de la
COPUT
– Servei d’Explotació de Vies i Obres de la Diputació Provincial
– Ajuntament d’Agullent
– Demarcació de Carreteres de l’Estat del Ministeri de Foment.
– DG de Transports de la COPUT.
En data 25 d’octubre de 2001 es rep l’informe favorable de la
Divisió de Carreteres de la COPUT.
En data 26 d’octubre de 2001 es rep informe de la demarcació
de Carreteres del Ministeri de Foment en el sentit que no li afecta
l’actuació.
En data 6 d’agost de 2001 l’Ajuntament d’Agullent va informar
sobre aspectes referents a l’ordenació detallada que segons contestació de l’Ajuntament d’Ontinyent, de data 1 d’octubre de 2001,
seran tingudes en compte en el Pla Especial d’Ordenació d’Usos
que es redactarà per a ordenar detalladament la zona.
Fonaments de dret
Primer. La reserva de terrenys per a la constitució de Patrimoni
Públic de Sòl està expressament regulada en l’article 99 de la Llei
6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l’Activitat Urbanística (LRAU), i no pressuposa variació en la
classificació dels terrenys objecte de la reserva.
Fundamentos de derecho
Primero. La reserva de terrenos para la constitución de Patrimonio Público de Suelo está expresamente regulada en el artículo 99
de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), no presuponiendo variación en la clasificación de los terrenos objeto de la
reserva.
3260
07 02 2002
DOGV - Núm. 4.185
Segon. La tramitació ha sigut correcta, de conformitat amb el
que estableixen els articles 37 a 43 de la LRAU.
Segundo. La tramitación ha sido correcta, conforme a lo establecido en los artículos 37 a 43 de la LRAU.
Tercer. La documentació està completa, a l’efecte del compliment del que disposen els articles 24 i 27 del text urbanístic mencionat.
Tercero. La documentación está completa, a los efectos del
cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 24 y 27 del texto
urbanístico mencionado.
Quart. La utilitat pública i interés general de l’actuació es
desprén del contingut d’aquesta i de la seua conveniència per al
desenvolupament econòmic i social de la comarca i estan garantides per ser el promotor l’Excm. Ajuntament. L’aprovació d’aquest
Pla Especial implica per si mateixa la declaració d’utilitat pública i
la necessitat d’ocupació a efectes expropiatoris, d’acord amb l’article 181 del Decret 201/98, de 15 de desembre, de la Generalitat
Valenciana, pel qual s’aprova el Reglament de Planejament de la
Comunitat Valenciana.
Cuarto. La utilidad pública e interés general de la actuación se
desprende del contenido de la misma y de su conveniencia para el
desarrollo económico y social de la comarca y están garantizadas
por ser el promotor el Ayuntamiento. La aprobación del presente
Plan Especial implica por sí misma la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios, de acuerdo
al artículo 181 del Decreto 201/98, de 15 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
Cinqué. Les determinacions contingudes en el Projecte es consideren correctes des del punt de vista de les exigències de la política urbanística i territorial de la Generalitat, tal com s’arreplega en
l’article 40 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat
Valenciana, Reguladora de l’Activitat Urbanística.
Quinto. Las determinaciones contenidas en el Proyecto se consideran correctas desde el punto de vista de las exigencias de la
política urbanística y territorial de la Generalitat, tal y como se
recoge en el artículo 40 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de
la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística.
Sisé. La Comissió Territorial d’Urbanisme, a proposta del
director general d’Urbanisme i Ordenació Territorial, és l’òrgan
competent per a emetre dictamen resolutori sobre l’aprovació definitiva dels plans especials, de conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística, en relació
amb l’article 10.A, per remissió de l’article 9.1, del Decret
77/1996, de 16 d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el
Reglament dels Òrgans Urbanístics de la Generalitat Valenciana i
l’article 10 del Decret 32/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
Sexto. La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta del
director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, es el órgano competente para emitir dictamen resolutorio sobre la aprobación
definitiva de los Planes Especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, en relación con el artículo 10.A, por remisión del artículo 9.1,
del Decreto 77/1996, de 16 de abril, del Gobierno Valenciano, por
el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la
Generalitat Valenciana y el artículo 10 del Decreto 32/1998, de 31
de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.
A la vista de cuanto antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2001, acuerda:
A la vista de tot el que s’ha exposat, la Comissió Territorial
d’Urbanisme, en sessió celebrada el 21 de desembre de 2001, acorda:
Aprovar definitivament el Pla Especial de Reserva de Terrenys
per a l’ampliació del Patrimoni Públic de Sòl, a fi de desenvolupar
la Ciutat del Transport de la població d’Ontinyent.
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana, en el
termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà d’haver rebut
aquesta notificació.
Tot això, sense perjudici que s’hi puga exercir qualsevol altre
recurs que s’estime oportú.
Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reserva de Terrenos para la ampliación del Patrimonio Público de Suelo, con el fin
de desarrollar la Ciudad del Transporte de la población de Ontinyent.
Contra el presente acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el conseller de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la
fecha de recibo de la presente notificación.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno.
València, 21 de desembre de 2001.– El secretari de la Comissió
Territorial d’Urbanisme: José Manuel Palau Navarro.
Valencia, 21 de diciembre de 2001.– El secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo: José Manuel Palau Navarro.
ACORD de 21 de desembre de 2001, de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de València, relatiu a la modificació avinguda de València de les Normes Subsidiàries d’Ademuz. [2002/M769]
ACUERDO de 21 de diciembre de 2001, de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Valencia, relativo a la
modificación avenida de Valencia de las Normas Subsidiarias de Ademuz. [2002/M769]
Vist l’expedient remés per l’Ajuntament d’Ademuz referit a la
modificació avinguda de València de les Normes Subsidiàries, i de
conformitat amb els següents:
Visto el expediente remitido por el Ayuntamiento de Ademuz
referido a la modificación avenida de Valencia de las Normas Subsidiarias, y de conformidad con los siguientes,
Antecedents de fet
1. El projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant
acord del ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de juny
de 2001. Després del pertinent període d’exposició pública, en el
qual no es van presentar al·legacions, es va aprovar provisionalment pel mateix òrgan en data 25 de setembre de 2001.
Antecedentes de hecho
1. El proyecto se sometió a información pública mediante
acuerdo del pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26
de junio de 2001. Tras el pertinente periodo de exposición pública,
en el que no se presentaron alegaciones, se aprobó provisionalmente por el mismo órgano en fecha 25 de septiembre de 2001.
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

Crear fichas