1. lanpostuaren deskribapena / identificación del puesto

Anuncio
LANPOSTUAREN PROFILAREN
FITXA, FUNTZIO TA GAITASUNEN
ARABERA (1)
FICHA PERFIL DE PUESTO DE
TRABAJO POR FUNCION Y
COMPETENCIAS (1)
1. LANPOSTUAREN DESKRIBAPENA / IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE
TRABAJO
LANPOSTUA / PUESTO DE
TRABAJO
EGINKIZUNA / FUNCIONES
COMERCIAL-TÉCNICO / KOMERTZIALA - TEKNIKOA
GESTION DE VENTAS Y TECNICA EN PROYECTOS DE GENERACIÓN /
SALMENTEN KUDEAKETA ETA EKOIZPEN PROIEKTUEN KUDEAKETA
MAILA / NIVEL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COMERCIAL-TÉCNICO / KOMERTZIALA - TEKNIKOA
GAINBEGIRALEA /
SUPERVISOR
ZUZENDARI KUDEATZAILEA / DIRECTOR GERENTE
KOKALEKUA /
LOCALIZACION DEL
PUESTO
BILBO
LANPOSTUAREN PROFILAREN
FITXA, FUNTZIO TA GAITASUNEN
ARABERA (2)
FICHA PERFIL DE PUESTO DE
TRABAJO POR FUNCION Y
COMPETENCIAS (2)
2. LAN POSTUAREN ZEHAZPENAK / ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE
TRABAJO.
PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA /
FORMACION ACADEMICA
ESPERIENTZIA
/ EXPERIENCIA
INGENIARITZA / INGENIERÍA
HOBE ESKATUTAKO ERANTZUKIZUN, ZEHAZPEN,
FUNTZIO ETA GAITASUNEKIN LOTUTAKO
LANPOSTUETAN ESPERIENTZIADUNA
DESEABLE EXPERIENCIA EN PUESTOS RELACIONADOS
CON LAS RESPONSABILIDADES, ESPECIFICACIONES,
FUNCIONES Y COMPETENCIAS EXIGIDAS.
-EUSKERA NATURALTASUNEZ MENPERATZEA /
EUSKERA DOMINIO CON NATURALIDAD
-GAZTELANIA NATURALTASUNEZ MENPERATZEA /
HIZKUNTZEN EZAGUERA /
CASTELLANO DOMINIO CON NATURALIDAD
DOMINIO DE IDIOMAS
-INGELESA BALIOESTEKOA /
INGLES A VALORAR
- FRANTSESA BALIOESTEKOA/
FRANCES A VALORAR
-LIBRE OFFICE, MS OFFICE
TRESNA INFORMATIKOEN EZAGUERA / DOMINIO
DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS
-CLOUD (DRIVE, DROPBOX, BESTE…)
-INTERNET
-POSTA ELEKTRONIKOA / CORREO ELECTRONICO
LANPOSTUAREN PROFILAREN
FITXA, FUNTZIO TA GAITASUNEN
ARABERA (3)
FICHA PERFIL DE PUESTO DE
TRABAJO POR FUNCION Y
COMPETENCIAS (3)
-KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA ETA INFORMATIKOA /
PROIEKTU KUDEAKETARAKO TRESNEN EZAGUERA
/ DOMINIO DE HERRAMIENTAS DE GESTION DE
PROYECTOS
GESTION ADMINISTRATIVA E INFORMATICA
-ANTOLAMENDU KUDEAKETA /
GESTION DE ORGANIZACIÓN
PROIEKTU KUDEAKETA / GESTIÓN DE PROYECTOS
BESTE ZEHAZPEN BATZUK /
-KOTXE BAIMENA / CARNET DE COCHE
OTRAS ESPECIFICACIONES
-NORBERAREN IBILGAILUA / VEHICULO PROPIO
3. LANPOSTUAREN ERANTZUKIZUNAK / RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
DE TRABAJO
BATEZ ERE ONDOKO ARLOAK KUDEATZEN JARDUTEN DU: MERKATURATZE
TALDEAN IZANGO DIREN BEZEROEN ZORROA KUDEATU. HORREZ GAIN, AURRERA
ATERA NAHI DIREN EKOIZPEN PROIEKTUAK .KUDEATU ETA ANTOLATU.
SE OCUPA PRINCIPALMENTE DE GESTIONAR LA CARTERA DE PROSPECTOS CON EL
DEPARTAMENTO COMERCIAL. ADICIONALMENTE COORDINARÁ LAS LABORES
ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN LIDERADOS DESDE
GOIENER.
LANPOSTUAREN PROFILAREN
FITXA, FUNTZIO TA GAITASUNEN
ARABERA (4)
FICHA PERFIL DE PUESTO DE
TRABAJO POR FUNCION Y
COMPETENCIAS (4)
4. LANPOSTUAREN FUNTZIOAK / FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
1.
ESKEINTZEN KUDEAKETA, AURREKONTUAK PRESTATU ETA AURKEZTU
IZANGO DIREN BAZKIDEEN AURREAN /
GESTION DE SOLICITUDES DE PRESUPUESTOS, PREPARACIÓN DE OFERTAS,
PRESENTACIÓN ANTE FUTURAS SOCIAS.
2.
EGINDAKO ESKINTZEN JARRAIPENA / SEGUIMIENTO DE OFERTAS
REALIZADAS
3.
KASU EZBERDINAK IXTEKO KONTRATUAK PRESTATU ETA AZKEN LANAK
BURUTU /
PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL CIERRE DE LOS CASOS
4.
EKOIZPEN PROIEKTUEN DOKUMENTAZIOA KUDEATU / DOCUMENTAR LOS
PROYECTOS DE GENERACIÓN
5.
BARNEKO TALDEEKIN PROIEKTUEN BI DERAGARRRITASUNA AZTERTU ETA
KUDEATU / ANALIZAR VIABILIDAD DE PROYECTOS CON LOS EQUIPOS INTERNOS
DESIGNADOS.
6.
EKOIZLEEN ORDEZKARITZA KUDEATU, BERAIEKIN NEGOZIATU ETA
ZIURTAGIRIAK LORTU /
DOCUMENTAR LA REPRESENTACION DE PRODUCTORES. NEGOCIACIÓN DE
CONDICIONES Y GDO.
7.
ORDEZKAPEN LANAK HITZALDIETAN, FERIETAN, TOPAKETA
INSTITUZIONALETAN /
LABORES DE REPRESENTACION EN CHARLAS, FERIAS, ENCUENTROS
INSTITUCIONALES
LANPOSTUAREN PROFILAREN
FITXA, FUNTZIO TA GAITASUNEN
ARABERA (5)
FICHA PERFIL DE PUESTO DE
TRABAJO POR FUNCION Y
COMPETENCIAS (5)
5. LANPOSTUAN JARDUTEKO GAITASUNAK / COMPETENCIAS PARA EL
DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO.
GAITASUNAK /
COMPETENCIAS
Berariazko Gaitasun
Teknikoak /
Competencias
Técnicas Específicas
Gaitasunaren Izena /
Nombre de la Competencia
Ezaguera
Maila /
Nivel de
Dominio
TRESNA INFORMATIKOAK / HERRAMIENTAS INFORMATICAS
ALTUA /
ALTO
ENPRESA KUDEAKETARAKO TRESNAK /
HERRAMIENTAS DE GESTION DE PROYECTOS
ALTUA /
ALTO
HIZKUNTZAK (EUSKERA ETA GAZTELANIA ) /
IDIOMAS (EUSKERA Y CASTELLANO)
ALTUA /
ALTO
HIZKUNTZAK ( INGELESA ETA FRANTSESA ) /
IDIOMAS (INGLES Y FRANCES)
ERDI-MAILA
/ MEDIO
LORPENERAKO MOTIBATURIKO JOKABIDEA /
CONDUCTA MOTIVADA HACIA EL LOGRO
ALTUA /
ALTO
ORDENEAN, KALITATEAN ETA ZEHATASUNEAN INTERESA /
INTERES POR EL ORDEN, CALIDAD Y EXACTITUD
ALTUA /
ALTO
Competencias
Personales e
Interpersonales
LOGRO Y ACCION
EKIMENA ETA INFORMAZIO BILAKETA /
INICIATIVA Y BUSQUEDA DE INFORMACION
ALTUA /
ALTO
Pertsona arteko
Gaitasunak eta
PERTSONA ARTEKO ULERMENA /
COMPRENSION INTERPERSONAL
ALTUA /
ALTO
Pertsona arteko
gaitasunak eta
gaitasun
pertsonalak
LORPENA ETA
EKINTZA
LANPOSTUAREN PROFILAREN
FITXA, FUNTZIO TA GAITASUNEN
ARABERA (6)
FICHA PERFIL DE PUESTO DE
TRABAJO POR FUNCION Y
COMPETENCIAS (6)
Gaitasun
Pertsonalak
ZERBITZU ESPIRITUA
/
Competencias
Personales e
Interpersonales
ESPIRITU DE SERVICIO
Pertsona arteko
Gaitasunak eta
Gaitasun
Pertsonalak
ITZALA ETA ERAGINA
/
BESTEEI ENTZUTEKO ETA ERANTZUTEKO GAITASUNA /
CAPACIDAD PARA ESCUCHAR Y RESPONDER A LOS DEMAS
BEZEROARI ZERBITZATZEKO JOERA
BESTEEI ENTZUTEKO ETA ERANTZUTEKO GAITASUNA /
ORIENTACION HACIA EL SERVICIO AL CLIENTE
CAPACIDAD PARA ESCUCHAR Y RESPONDER A LOS DEMAS
ALTUA /
ALTO
ITZALA ETA ERAGINA / IMPACTO E INFLUENCIA
ALTUA /
ALTO
ERAKUNDEAREN ULERMENA /
COMPRENSION DE LA ORGANIZACION
ALTUA /
ALTO
Competencias
Personales e
Interpersonales
HARREMANEN ERAIKUNTZA / CONSTRUCCION DE RELACIONES
IMPACTO E INFLUENCIA
Pertsona arteko
Gaitasunak eta
Gaitasun
Pertsonalak
KUDEAKETAKOAK
Competencias
Personales e
Interpersonales
GERENCIALES
Pertsona arteko
Gaitasunak eta
ALTUA /
ALTO
ALTUA /
ALTO
PERTSONEN GARAPENA / DESARROLLO DE PERSONAS
ALTUA /
ALTO
ASERTIBITATEA ETA BOTEREAREN ERABILERA /
ASERTIVIDAD Y USO DEL PODER
ALTUA /
ALTO
TALDE-LANA ETA LANKIDETZA /
TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACION
ALTUA /
ALTO
TALDE-LIDERGOA / LIDERAZGO DE GRUPOS
ALTUA /
ALTO
ARRAZOIBIDE ANALITIKOA /
RAZONAMIENTO ANALITICO
ALTUA /
ALTO
LANPOSTUAREN PROFILAREN
FITXA, FUNTZIO TA GAITASUNEN
ARABERA (7)
FICHA PERFIL DE PUESTO DE
TRABAJO POR FUNCION Y
COMPETENCIAS (7)
Gaitasun
Pertsonalak
KOGNITIBOAK
ARRAZOIBIDE KONTZEPTUALA /
RAZONAMIENTO CONCEPTUAL
ALTUA /
ALTO
TREBETASUN TEKNIKOA/ PROFESIONALA/ZUZENDARITZAZKOA
PERICIA TECNICA/PROFESIONAL/DIRECTIVA
ALTUA /
ALTO
AUTOKONTROLA / AUTOCONTROL
ALTUA /
ALTO
Competencias
Personales e
Interpersonales
COGNITIVAS
Pertsona arteko
Gaitasunak eta
Gaitasun
Pertsonalak
ERAGINKORTASUN
PERTSONALEKOAK
AUTOKONFIANTZA / AUTOCONFIANZA
MEDIO
MALGUTASUNA / FLEXIBILIDAD
ALTUA /
ALTO
Competencias
Personales e
Interpersonales
ERAKUNDEAREKIKO ENGAIAMENDUA /
DE EFICACIA PERSONAL COMPROMISO CON LA ORGANIZACION
ALTUA /
ALTO
LANPOSTUAREN PROFILAREN
FITXA, FUNTZIO TA GAITASUNEN
ARABERA (8)
FICHA PERFIL DE PUESTO DE
TRABAJO POR FUNCION Y
COMPETENCIAS (8)
6. LANPOSTUKO BALDINTZAK / CONDICIONES DEL PUESTO.
1. 6 hilabeteko probaldia (gehienez)
Periodo de pruebas de 6 meses (máximo)
2. Iraupen jakineko langile kontratua
Contrato de trabajo de duración determinada.
3. Iraupen jakineko kontratua gainditutakoan lanpostuaren berrespena
(bazkide langilea bezala)
Tras superación del contrato de duración determinada ratificación del
puesto (paso a socia trabajadora)
4. Iraupen mugagabeko lan-kontratua
Contrato de trabajo de duración indeterminada.
5. Barne-Jarduerako Arautegiaren barruan xedatutako Lan Egutegia
Calendario laboral establecido dentro del Reglamento de Régimen
Interno.
6. Barne-Jarduerako Arautegiaren barruan xedatutako Soldata
Salario establecido dentro del Reglamento de Régimen Interno
7. Barne-Jarduerako Arautegiaren barruan xedatutako Lan Baldintzak
Condiciones laborales establecidas dentro del Reglamento de Régimen
Interno
Descargar
Random flashcards
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

“DIDÁCTICA PASADO Y PRESENTE

0 Tarjetas BENILDA RINCON PEÑA

Médicos de Francia del siglo XVI

15 Tarjetas Mr. Card

Médicos de Alemania del siglo XVII

15 Tarjetas Mr. Card

Crear fichas