Resum del projecte en format PDF

Anuncio
Projecte de instrumentació i control
d’un compressor industrial
AUTOR: Javier Estorach
DIRECTOR: Pedro Iñiguez
javier.estorach@estudiants.urv.cat
Resum. Aquest projecte consisteix en la reinstrumentació i control d’una petita
planta, dedicada a subministrar oli a un compressor industrial de propilè. Per
aconseguir un correcte funcionament d’aquest compressor, és necessari un sistema de
garanties de subministrament d’oli, ja que una errada en el subministrament podria
provocar l’aturada del compressor, i amb això una aturada de planta amb les
conseqüents repercussions. Per garantir la fiabilitat del subministrament d’oli, s’ha
realitzat la reinstrumentació del sistema, amb una tecnologia més actual i moderna de
la que existia en la instal·lació, que ens doni garanties de funcionament. També s’ha
instal·lat un nou PLC per governar el control d’oli, i amb ell, s’han dissenyat unes
noves pantalles i unes noves condicions de procés necessàries per a que el sistema
funcioni correctament i amb seguretat.
Titulació: Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial
Data Presentació: Setembre de 2013
Proyecto de instrumentación y control
de un compresor industrial
AUTOR: Javier Estorach
DIRECTOR: Pedro Iñiguez
javier.estorach@estudiants.urv.cat
Resumen. Este proyecto consiste en al reinstrumentación y control de una pequeña
planta, dedicada al suministro de aceite de un compresor industrial de propileno. Para
conseguir un correcto funcionamiento de este compresor, es necesario tener un
sistema de garantías de aporte de aceite, ya que un fallo en el aporte, podría provocar
el paro del compresor, y con ello un paro de planta con sus repercusiones. Para
garantizar fiabilidad en el suministro de aceite, se ha realizado la reinstrumentación
del sistema, con una tecnología más actual y moderna de la que existía en la
instalación, que nos garantice su correcto funcionamiento. También se ha instalado un
nuevo PLC para controlar el sistema de aceite, y con ello, se han diseñado unas
nuevas pantallas y unas nuevas condiciones de proceso necesarios para que el sistema
funcione correctamente y con seguridad.
Titulación: Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial
Fecha Presentación: Septiembre del 2013
Project of instrument and control
of industrial compresor
AUTHOR: Javier Estorach
SUPERVISOR(S): Pedro Iñiguez
javier.estorach@estudiants.urv.cat
Abstract. This project involves the renegotiation and control of a small plant,
dedicated to supplying oil to an industrial compressor propylene. To achieve a proper
operation of the compressor, you need a security oil supply guarantee, as a mistake in
supply could cause the shutdown of the compressor causing as well a shutdown of the
plant with consequent repercussions. To ensure the reliability of the oil supply it has
been the renegotiation system with latest technology, which will give performance
guarantees. A new PLC control to govern oil it has been installed and with new
screens and updated process conditions necessary for the system to work properly and
safely.
Study Program: Technical Industrial Engineering in Industrial
Electronics
Defense Date: September 2013
Descargar
Fichas relacionados
Crear fichas