ajuntament de sant jordi

Anuncio
AJUNTAMENT DE SANT JORDI
PARATGE NATURAL MUNICIPAL "BOVALAR DE SANT JORDI"
DENOMINACIÓ:
SUPERFICIE:
TERME MUNICIPAL:
DATA DE DECLARACIÓ:
VALORS PRINCIPALS:
Paratge Natural Municipal “Bovalar de Sant Jordi”.
27,38 ha.
Sant Jordi.
Acord del Consell de la Generalitat del 23 de juny de 2006.
Paisatge: pineda envoltada a manera d'illa per cultius de secà.
Vegetació: Pineda amb sotabosc mediterrani. Presència de matoll i pastos catalogats com a hàbitats d'interés.
Fauna: Característica de les zones de transició entre el bosc i els camps de cultiu.
Interés cultural: Hi ha antics forns per a la fabricació de calç.
Pinar amb sotabosc mediterrani
El Paratge Natural Municipal Bovalar de Sant Jordi s'emmarca en la plana al·luvial de Vinaròs-Peníscola, conformada a partir de l'erosió dels relleus adjacents,
per mitjà del desenvolupament dels cons al·luvials del riu Cérvol, rambla de Cervera, barranc d'Aiguaoliva, barranc del Surrac i altres.
El paratge, situat en la zona de transició entre els grans relleus de caràcter forestal com són les imponents muntanyes de la zona del Ports i la Tinença i la
plana costanera, ocupada per cultius de secà, ofereix als visitants la possibilitat de gaudir d'atractives panoràmiques.
La vegetació pròpia de la zona s'hauria de correspondre a boscos de carrasca però actualment esta constituïda majoritàriament per una coberta arbòria
de pineda (Pinus halepensis) procedent de repoblació amb un sotabosc de matoll mediterrani termòfil, amb el coscoll (Quercus coccifera), el llentiscle
(Pistacia lentiscus), el romer (Rosmarinus officinalis) i el bruc (Erica multiflora) com a espècies més representatives. Aquestes etapes de vegetació, junt
amb els herbassars i pastos existents al paratge, representen dos dels hàbitats d'interés en el marc de la Directiva d'Hàbitats de la Unió Europea.
La coberta arbòria de pi, juntament amb el sotabosc de matoll mediterrani allotja una variada fauna amb nombroses espècies d'aus com el gaig (Garrulus
glandarius), el rapinell comú (Certhia brachydactyla), pàrids com la mallerenga carbonera (Parus major) i la mallerenga emplomallada (Parus cristatus) o
aus crepusculars com l'enganyapastors (Caprimulgus europaeus), que al llarg del dia passa desapercebut gràcies al seu mimètic plomatge. En les copes
dels pins pot observar-se ocasionalment a les esquirols (Sciurus vulgaris). A les zones més obertes, que comencen els camps de cultiu, els cants de
caderneres, gafarrons i busqueretes delaten la seua presència, mentre que els predadors com la mostela (Mustela nivalis) o el teixó (Meles meles) romanen
ocults a la nostra vista. Els dies de sol és freqüent observar al fardatxo (Lacerta lepida) a la recerca de preses, fonamentalment insectes i xicotets rosegadors.
Sender señalitzat
Quant al patrimoni cultural existent al Bovalar de Sant Jordi, destaquen tres antics forns per a la fabricació de calç, elements de gran interés etnològic que
ens recorden dels usos i aprofitaments tradicionals de la zona.
El Paraje Natural Municipal "Bovalar de Sant Jordi" se enmarca en la llanura aluvial de Vinaròs-Peñíscola, conformada a partir de la erosión de los relieves
adyacentes, mediante el desarrollo de los abanicos aluviales del río Cérvol, rambla de Cervera, barranca de Aiguaoliva, barranc del Surrac y otros.
Esquirol
El Paraje, situado en la zona de transición entre los grandes relieves de carácter forestal como son las imponentes montañas de la zona del Ports y la
Tinença y la llanura costera, ocupada por cultivos de secano, ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de atractivas panorámicas.
La vegetación propia de la zona se debería corresponder a bosques de carrasca pero actualmente esta constituida en su mayor parte por una cubierta
arbórea de pinar (Pinus halepensis) procedente de repoblación con un sotobosque de matorral mediterráneo termófilo, con la coscoja (Quercus coccifera),
el lentisco (Pistacia lentiscus), el romero (Rosmarinus officinalis) y el brezo (Erica multiflora) como especies más representativas. Estas etapas de vegetación,
junto a los herbazales y pastos existentes en el Paraje, representan dos de los hábitats de interés en el marco de la Directiva Hábitats de la Unión Europea.
La cubierta arbórea de pino junto con el sotobosque de matorral mediterráneo alberga una variada fauna con numerosas especies de aves como el arrendajo
(Garrulus glandarius), el agateador común (Certhia brachydactyla), páridos como el carbonero común (Parus major) y el herrerillo capuchino (Parus cristatus)
o aves crepusculares como el chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), que a lo largo del día pasa desapercibido gracias a su mimético plumaje.
En las copas de los pinos puede observarse ocasionalmente a las ardillas (Sciurus vulgaris). En las zonas más abiertas, en que comienzan los campos
de cultivo, los cantos de jilgueros, verdecillos y currucas delatan su presencia, mientras que los predadores como la comadreja (Mustela nivalis) o el tejón
(Meles meles) permanecen ocultos a nuestra vista. Los días de sol es frecuente observar al lagarto ocelado (Lacerta lepida) en busca de presas,
fundamentalmente insectos y pequeños roedores.
Eganyapastors
En cuanto al patrimonio cultural existente en el Bovalar de Sant Jordi, destacan tres antiguos hornos para la fabricación de cal, elementos de gran interés
AJUNTAMENT DE SANT JORDI
Plaça Major, 1. 12320
Tel. 964499001.
ÁREA DE CONSERVACIÓN
DE ESPACIOS NATURALES
Conselleria de Territorio y Vivienda
Tel.: 961973578 Fax: 961973868
C/ FRANCISCO CUBELLS, 7
46011 VALENCIA
ES PREGA SILENCI
CONTROLA LA TEUA MASCOTA
RESPECTA LA FAUNA
RESPECTA LA FLORA
Forn de calç
NO TIRES PUNTES DE CIGARRET
CAMINA PELS CAMINS I SENDES
NO TIRES FEM
PROHIBIT FER FOC
LLEVAT DE LLOCS HABILITATS
Descargar