els monarquics de «la nacion)) por dels socialistes perfil notes

Anuncio
Dijous, 2 d'agost del 1934 - L'OP/NIO - Número 985 - Pàgina 4
Míting femení contra la
guerra i el feixisme
Organitzat pel Comitè Femcnf In·
ternactonal contra la Guerra 1 el Feixisme, ha. tingut lloc un mit!Dg a l'es·
ta~e d'Unió Socialista de Catalunya,
Montmany, 24.
Es el &egon núting que organltza
l'esmentat Comitè Femen!. i sl del primer, organitzat a la barriada de Sans,
la &etmana passada, diguérem que podem augurar per a les dones antifei:ristes ¡ antiguerreres un èxit, franc,
~1 mltlng del dilluns ens ho ha con·
firmat.
La sala d'ac~ de la U. S. c. estava
ELS MONARQUICS DE «LA NACION)) TENEN
POR DELS SOCIALISTES
I diuen que aquests es preparen per assaltar el Poder
del 15 al 20 d'aquest mes
EL MONUMENT A
LAYRET
EI Comltè pro monument 1 I
t uc.on;
'
'~a)re
· t h.a pogut constatar
ns ·ben agradosament com nomb~
Ajuntaments, fent-se ressò d'.! la 3
va crida, han "nvfat donatius 1 : tres han anunciat la. ~..-a t.ramfS:J..
l& qual cosa fa esperar que la llla:J '
guracló del monument podrà !er- •
en la data anunciada.
se
El Comitè prega una vegada mê$
l'adhesió dels rabassaires, tot ¡ es¡¡e.
rant que la seva. aportació no es farà
esperar, demostrant alxi la se-:a. es.
Urna a l'home que despertà en els
treballadors del camp els neguits d'lm¡
major justícia social al iel"iel de ;a
qual posà el seu talent i la seva lida.
El Comitè prega també als AJunta.
ments de Sabadell, Tortosa, Girona
Granollers i altres que han concedit
subvenció, que se servel.xln trametre
llurs donatius al secretariat (At->.neu
Enciclopèdic, Carme, 30), per tal de
fac1lttar la bona marxa admln!st~ft ­
"La Naclón" de Madrid, està una llas reglones donde ha sldo posible el acuerdo, por dfscipllna polltica, quemica espantada i explica tota una haoerlo.
dando relevados de toda. 1ntervenhistòria de conspiració socialista.
Esta es la causa de que se declda cl6n en los preparatives y en la orDiu:
el golpe revolucionario en el mes que ganizaclón del movimlent.o subver"SE TRATA DE IMPEDIR, POR LA entra, y antes de que se llegue a la slvo.
VIOLENCIA, QUE LAS ACTUALES reorganizaclón del actual Goblemo,
El Gobiemo debe estar bien dlspuesto
CORTES VUELVAN A REUNIRSE al que estima. como
el mas pn>picio,
El soci4li3TTW teme, Jl cree inminen- por su debWdad, para sallr triunfan- a reprimir los propósitos aodalhtas
Creemos nrmemente, porque asi lo
te, la jor17Ulción de un nuevo Gobier- te de la pelJgrosa empresa
que tlene
pleD.Il de gom a gom de dones treba- oo con element03 de la Ceda, que,
ha dicho de manera clara que no delladOJ'e3 que eacoltaren els parlaments tras la ~eprobación de los Presupues- plant.eada.
ja lugar a. dudas, que el Goblemo
de les oradores amb wta atenció gai· los, acuerde la relñ!ión comtitucio- No todo" los clirlrent.es soclalhtas es- tiene conoclmient.o, y con mejor derebé relig10158. Després del miting les &al, 11 en ésta la restauración de los
tan conformes
talle, de este golpe revolucionarto, de
dones es quedaren fent comentaris, terechos de que han sido despojados
No todos los dirigentes sociallstas quiéll"'..s son y dónde se hallan sus dipreguntant i interessant-se per la
los católicos españoles
se hallan conforme con esta decfsión rigentes, y de las reuniones y manecampanya que de~envolupa el Comitè
Desde hace algún tiempo conocen del Comlté que dlrlgen el partldo, y jos a que se entregan.
Pemenl.
tos lectores de "La Naclón" los mA· que se adoptó por ma.yoria de votos.
Es de creer también que no se deEl m.it.ing fou presidit. per JO&efa nejos a que han venido entregl\nd~e
Por lo menos, tres de elloo expu- Jari. sorprender por los aoonteclmienBoira 1 seguidament parlaren Joana 11es soctallstas y las extremas izquler- sleron su disconformidad, por estitos, y que a su tlempo, con la prue- tiva.
Colom, Teresa Ba.sterrechea. i Marta das republlcanas, por las informacio- mar seguro el fracaso, y con el fraba. necesarla, ya que la tiene, sabri.
Dolors Bargalló. Les oradores llança- nes que hemos publlcado, en las que caso, la extinción total del partldo
atajarlo y yugularlo, evitando asl otros
LLISTA DE SU13SCRIPCIO
ren el crit d'alerta davant el perill de descrlb!amos sus m.aqulnaclones y da- socialista en Espafia; pero aceptaron
males, que pudieran ser irreparables."
guerra que amenaça Europa, perill bamos idea de sus preparativos, para
Ptes.
que s'ha fet més palès després de apartarse, como ya lo Uenen dee!di·
Suma anterior .....
50400'l'aasassinat del canceller DoWuss, 1 do y es públlco, del camino de la lu- ...................................~
Sindicat de Pagesos de cacempararen la situació actual amb la cha legal, para entrar de neno en el
Front de Joventuts
pellades ................ ....•..•
10'CATALANS!
cle l'any 19lt. Digueren que la guerra, de la violcncla y de la revoluclón.
Agrupació d'Esquerra RepuAnd, a les clea de Ja. nit, tots els
Nacionalistes
com el feixisme, respon a interessos
No sorprendera pues a nuestros
bllcana de Ripollet ......••
30'partits
cat.a.lanlsies
faran
sentir
capit.alfstes, 1 que cal que els treballa- leet.ores el anuncio que hoy se hace
La Comissió organitzadora prega a Societat de Pagesos d'Espolla
30'5~
Ja seva veu de protesta per l'acdors s'uneixin davant d'aquest perlll, de próldmos suoesos, que el propio
totes les entitats culturals, esportives Ajuntament de Bràfim ......
10'tu.cló anticatalana cl'alfllDS fun1 que girin les armes vers l'enemic de jefe del Goblerno ha conftnnado con
i polltiques que encara no han en- Ajuntament del Vendrell...,
50'clona.ris de Ja. Justícia. espallfola
cla.sses abans que disparar un sol tret las manJ!esta.ciones que ayer hizo a
100'viat la .seva adhesió a l'acte pro pre- Ajuntament de Figueres.. ....
eontra els treballadors de qualsevol al- los perlodistas, y el m.in.L..<tro de la.
sos que tindrà lloc aquesta nit, Agrupació Republieana Fetre pals. Insistiren les oradores per- Gobemaclón, con cua.nto dijo anoche ...................................... que ho facin abans de le8 vult d'aderal de Galll.ta ...............
5'què les dones formin Comitès contra acerca de loo preparatives que se ha
Suma 1 segueix........_ 506'3~'f>\)
quest vespre. Les adhesions han d'ala guerra i el feixisme en els llocs de v1sto obllgado a real.lzar para reprldreçar-se a la Secretaria provisional,
treball, en els centres culturals i es- mir rapida y enérgicamente todo des••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Baixada de Sant Miquel, 5, pral.
portiu.s, dins de les organitzacions, a orden públloo y todo intento de asal- Una protesta d'alguns
CATALANS!
les barnades, per a lluitar contra. el to al Poder.
Per a retre homenatge als na.cio·
presos
de
la
Model
feixisme 1 en defensa. de les reivindiEl hecbo esta claro y ha podldo
Di
d
M
cacions dels treballadors 1 per les lli·
versos presos e 1a.
odel, que Diumenge serà alliberat •Dal.lstes empresonats &IISistlu al
saberse, por las infonnaclones parti- hi .~.
licitat
t
bertats dels pobles oprimits.
mítin&" que se celebrarà avui, dl.,.,n per comp
amb a racaGranier-Barrera
culares, por las confldencias o!lc1ales ments incendis d tr vl
tln
En acabar els discursos, que foren Y por otroo mucbos medles, que han
jous, al Palau de les ~ts Deco•
e am es,
ença
El conseller municipal senyor Emlli
Interromputs m:>ltes vegades amb fet·- sid
d·n
il d
le de pistoles i delictes contra la pro1
ratives.
1
o muy
e
e prever a os e - pietat comesos invocant després que Granier-Barrera compleix la seva convorosoo aplaudiments, foren llegides i
mentes dlrlgentes que tratan de rea- els han estat. lmpeHits per l'ideal, demna el diumenge vinent. Sortirà de ......................................
aprovades le.c; següents conclusions:
Hza.rlo, lanzando las masas que les sl- han tramès al difunt Tribunal de la Presó CeHular c:a.p a quarts d'onze
Primera.-.Liuitar contra la guerra i
guen a la calle, en ~ plan de asal- Garanties de la República. l' scriG del mati. Moltes entitats polltiques,
el fcb.lsme.
tos y de combate, s!Dlultl\neo en las
. t·
e
sindicals, cooperatistes i culturals han
Segona. - Per l'alliberació nacional prlncipales capltales y p\leblos espa- segUen ·
"El Socialista" d'ahir, sota el tl.ol
fioles, qu'! les permlta adueñarse del • "Eltcmo. Sr.: Los que suscrlbtn, acordat anar a rebre'l.
i sOcial de Catalunya.
"El tonto del 1ugar", ha escrit:
Serà un testimoniatge
Poder
Y
de
los
destines
del
pals.
presos
gubemat!vos
en
la
CArcel
MoTercera. - Per l'emancipació de la
de simpatia
''Pocas cosn.s tan lamentables con1o
per
al
jove
conseller.
¿Es clerto que este golpe revolucio- delo de Barcelona, recurren en dedona.
una. anclanidad sin decoro, y ninguna
nario, ya preparado, va a. tener Ju- manda de justlcla al mas alto Trltan fea como abusar del tono para.
Quarta. - Pels seus drets polltlcs 1 gar
dentro del mes que comienza buna! de la naclón. Nos vemos presocials.
hacer reir a los demas. Algunos periomai\ana?
~ados a dar e.o;te paso porque nos
distas no paran atenc!Óil en la fea!..._
Cinquena. -A treball i gual, salari
oonslderamos vejados por las autorlPara. nosotros, no cabe duda que
dad
de su conducta, y de cuando en
igual.
dades autónomas ca.talanas en nuesCONFERENCIES
as! se pretende, y que la fecha señacuando, sln mas propóslto que el de
Al mateix temps es va acordar en- lada es la del 15 al 20 de agosto, 1n1- tros derechos cludadanos al reciblr
Casal
d'Esquerra
Bepublicana
del
regocljar
a sus lectores, buscan un
un
trato
de inferiorldad con respecto
viar un telegrama d'adhesió al Con· cl8..ndose en Vizcaya y en Guipúzcoa
a los demas españoles, retenléndonos Camp d'En Grassot (Roger de Flor, viejo tonto y le baoen las preguntru;,
grés mundial de dones contra. la guer- mediante una. huelga general,
ya
núm.
281).Avui,
a
les
deu
de
la.
nit,
las
mismas
preguntas, que acostumindetln1damente
en
esta
carcel,
en
ra i el feixisme.
anunciada por numerosos oficies,
conferència a càrrec del regidor Jaume bran hacer a las personas dlscretas.
cal1d.a.d de pJUos gubernativoo.
afillades, naturalmente, a las organiLlevamos en esta sltuaci.ón largo Vàchier, sobre el tema. "Problemes Queremos con estas lfne9.S!J detender
tiempo, Hemos reclam ado, prime ro capdals de la ciutat de Barcelona".
al t.onto de su propia tonterla, rccu...................................... zaciones soclal!stas."
Ateneu RepubUcà de Gràcia sando el sistema, de segura y facll coEn ambas provlncias cuenta el so- nuestra libertad, sln que &e nos haya
DONES DE CATALUNYA!
c!allsmo con el número de elementos becho caso; hemos Protestado varlas <Montseny, 36). - Avui, a les deu de mlcldad, puesto en juego por dctcrm1El Front de Joventuts Naciona·
que esUma necesa.rlo para iniciar el y repetldas veces de nuestra injusta la nit, el propagandista basc Jaume nados periodistas, que, llegado el molis~ espera cle la vcxtra sensimovlmiento preparado, suponiéndose y Iarga retención, y no se nos ha Dañobeltia donarà una conferència lllli'nto, no dejan de pasar la c~ntli. dc
bDitat que eontribaíreu a l'alUsobre el tema "El nac!onallsme basc". su indign!dad. Periodlstas d:! estos
que por su proximldad a la frontera querido oir.
benment del<~ pre.,os nacionali&francesa, se hallan perfectamente ar- Como nos vemos desamparados por
hay, peliblanco y abeoedario, que ha
'telt,
·lstlnt. al rran acte que se
mados.
la op1n16n pblica que, sllenclando el VISITA A LA ':fO)m.\ DE liACIA llegado a dominar la técniea de hacer
celebrarà avui, dijous, a les deu
Ateneu Republicà Federal d'Esquer" hablar a los majaderos y cobraries la
Por conocerse que en dicho punto caso, aprueba Ja. conducta de las aucle la nit. al Palau de les Arts
se iniciarà el movimlento, es por lo toridades autónornas; como quiera ra (Planeta, 15 i 17), - La Junta de factura. Esa modalidad del perlodlsD~ratlves.
que el Sr. Salazar Alonso ha llamado que ~as pa.rece no Uenen intes:Jción Govern d'aquesta entitat ha pres l'a- mo la recusamos por 1nmora1. El tonto
t. Madrld a aquellos gobemadores el- de rectificar prooedimientos tan ar- cord d'anar el proper diumenge a dl- es natural que diga tont.erlas. y esc n
··························~·········· vlles, a tin de instruiries convenien- bitzarlos, y oomo ademas no uisten positar un ram de flors a la tomba que.noo referimos ahora pertcnece o.
temente.
motivoc¡ de orden publlco que acon- del president Macià. ll1 són convidats la clase de los tontos que consen•a:t
~nts. Es un greuge més a afegir als
sejen o afl.anoen dicha.s med.ldas, es- tots els socis I llurs famlliars. Hora de lo que Maeztu llamó "el sent!do re\·emo!t:s que arriben: aVUI ~ menys- Por que se ha. cleclildo este rolpe re- timamos que las contra ~otros sortlda: les del deu maU.
renclal del dinero", y que, como otro
vol~lonario en el mes cle arosto
U.ngut el Sometent per qualsevol jut·
adopt.adas son antlconstitucionales, LA FUSIO DEl.S R&DICAL-SOCIA- de su clase que se llamó Tomé.s y deLa preparación del anunciada gol~. que es nega a. reconèixer ~ls seus
porque privan de libertad a wtos cluLI!'TE
k>itó nuestra infancia con sus fugas
pe
revoluc~onario
no
se
ha
hecho
por
permisos d'arma; demà s'ofèn la noodad*tos, que :podr8.n tener 1a.s 1deas Tal
com es \·a anunciar d!e$ enrera, mentalea, puede decir: "Tomis, tonlnt.ra pollcla posant-U tot de Regilen- el partldo socl.a&ta ahora. Es obra que quieran, pero que en nada han
va tenir noc l'assemblea ext.raord.lnà- ré.s; pero no daris". Y, sl hay ncces!IDS I Rodrlgàñez per t. fer-li de ~~e­ de largo t.kmpo y puede deeirse que delinquido. Por lo t.ant.o, creemos que
ria dels partits Esquerra Radical So- dad de dar, sc da de lo ajeno. Dc d •
comenzó
con
toda
intensidad
hace
el
alto
Tribunal
de
la
naclón,
que
no
nyora dc companyia; ara l'Ajuntaclallsta I Partit Republicà Radical So- cir tonterla.s Y de diU' de lo ajeno vi-re
ment. de Barcelona é6 tractat amb unos cuatro mescs, 1 con el propó- es otro que el de oarantias Consti- cial!sta eortodo.'t).
ese t.onto, al que, sin respet.o p:u-n 5U
desdeny absolut. empresonant un dels slto de reall.zarlo d1a.s antes de de- tucionales que V. E. preslde, tlene la Amb nombrOA as$1$tència de socis 1 edad, lc mekn los dcdos en la boca,
clararBC
las
vacaclones
parlamentadebida
competencla
para
poder
lla·
&eus conscll~cara que fos J<>-dintre
1a
més
remarcable
c~tat,
cuando
no tienen otra cosa mejor que
oom si es tractEs de qu~o: pillas- riaa. Pero re juqó mas oonveniente mar la atcnción ai Goblemo de la s'arribà a l'acoblamen~ d'ambdues or- baccr, &4unoo pcriodlstas. ¡Las
oosas
aplazarlo para esta época, al !raca.- Gel:M!ralidad de Catalufia, para que
tre; d~és es posa de seguida en .sar la huelga general
ganltzaclons
en
una
de
sola,
que
d'ara
que
dloe
ci tonto! No son para. irritarde campesl.nos, ~ respete los derecho.s que t.odos
lllbcrt.:tt, sen..~ a,pl1car procediment
por las medida.s rexcepclon&:es que los esp&fiolcs tenemos a dlsfrutar de endavant. portarà el nom de ParUt ae, como equ1vocadament4! creen aigU·
d';urgènda. malgrat l'eatato.. dc pre· adoptó el Goblemo Y por los prepa- llbcrt.ad, &le:mpro
que no se baga mal IU!publicll. Radical Soclall.st.a dc cata- nos camaradas nuestros: son mAs bien
vcnció famós, a un subjecte que ha ratlvos que ha.bln hccho pera roto- uso 00 ella •
lunya. •
para tcnerle listlma. Aun cuando el
ofès públlcam~nt el nostre himne na- caria, s1 sc llegaban a emplear me- Como el caso que rcscfuunos es de
Un dels acords de més Importància tonto se nos apareoe doblado dc Ylliae oll31 1 oficial (no importa que ea dlos vto!entos contra las cosecha.s. El Justlcla.. crecmos. y contlados espera- que es tractaren fou cl que, en aquests no, lo que suelc ser bastant.e frecucntr cU dc "Els Segadors"). No parlem ooclalfsmo peDió entonoes que su gol- mos, que nsf Jo entcndert el m&s al- moments transcendentals de la poll- te. Lé.stima, profunda lé.stima.IAsttma
t!ca na.donal t Te&lonnl, conrenia es- por lo que dice y por lo que hace. RO·
<!~ l'cst.tra 1 arronça en matèria de pe rerla mAs cert.cro, 61 p;wldos unos t.o Tribunal de la Rep\lbllca."
trn.sp:~ssos de sen-els, perquè és una meses conscguln que el Goblerno se
Estem <:eJU que eh monA.rqul.cs tar Incondicionalment al costat del deado dc ronrlsas, no hny nac:Uc, de
història -rella...
confiara a la tranquWdsd p\lbUca. Pradera, Cal'\·o Sotelo, March, vocals Govern dc la Gqleralltat. de Catalu- cuantos se le acercan, que no lc mire
No qu1"'rc el soclnllimo que vuelvan al Tribunal de Garanties, els donaran nya I, per tant, preparats t decidits con desdén. Dloc tontcrlas y haoc gr:¡·
I, b~; honorable senyor President.
per a la defensa dels drets dc cata- nujadn.s. En ese declr y en esc hncer
To nlxO ~$ intolerable. ¿Què ocorreria a reunirse ln.s actuales Cortes, Y te- la raó de reguida.
mc, al proplo Ucmpo, que con éstas
lWlya. atropellat& per un Go\em cen- es maestro, Y n1aestro dc escue!o. abU!l·
sl els nostres agents es posaven demà
actl}e un nue'>o Gobiemo, ra anuntnillsta
lnconsdcnt.
dante. TOdos sus di.scfpulos lc honr&n
a vigilar els ports o a contro!.ar les
Es procedi a l elccctó de la no;a Blen que las disclpllnas sean ficlk1.
fronteres? .Dotls:S. tota .rcprcssàlla ha clado, del que ent.ren a formar pnrtc Miguel Maura, a Barced!'.Stacados clemcntos de la CEDA, el
Junta
municipal
de
l'esmentat
Partit.
bJen que sus dfscfpulos scan llito&. ~<>
d'ésser rcclproca. Poden dir-amb toU!
eual, después de la aprobac16n d~ los
Foren elegits, per a 1& p:esldèncla., el es que todos han salldo n-rentajadOS
cl.s respectes per a la persona i per
lona
presupucstos, pueda, consen-ando.se en
senyo:
Manuel
López
1
Sant.oman,
i
¡Qulén nos deparasc sus mcmorfasl
a la
va re~ntaci6-, al \06t.rc
ci Poder, acordar la rcvisl6n oon.st.lAhir, al maU. en l'exprés de Madrid, per a secretari general el SCl!J'Or E.. ru- L!l.s mcmorlas fntimas de csc vtcjo s1n
~mpre actiu subo:dlnat senyor Cartuclonal y ]ll"~sidlr las nuc;as e!ec- arribà a la nostra ciutat 1ex-minlstre -reros 1 Gontiler..
decoro
oonsUt.uirlan la mejor novela
rems Pons que els seus vells poli- don--..s
constltuymtes.
de la Governació senyor Miguel MauAcabà l'acte amb un breu 1 e.nt»-- ]l!earcsca. Nos qúedaremos 61n eJl3!.
eJES m
uics que ~en el
Para evtt.e.rlo, y para 1ograr los de- ra, el qual ha vingut a Barcelooa amb ratjada: discurs del presidmt no:ne- Tendremos que confonnarnoo con canostre lieTVe1 estan fen~ propaganda s!gntos que · Uene.
el !OCl2illsmo es- l'exclusiu objecte d'assistir a un casa- nat. qw ti"açl¡ l'onèntadó 1 activitats pftulos sue1tos. El tonto dc San Raparntista amb la va runp!e pre- patio1 ha aoordado emp' ar la \10- ment..
a seguir pcj radrca:Isoc1alfsme de Ca- facl no lo es tanto Cf.JC se p.erda, pa
U!ncia, $0brctot quan es Yo!en entro- lenda.
uWizando 6US organlzacloncs Al bab:Bdor del Passeig de Grlcia talunya. paraules i orl..••nta~ns que un póstumo 11flln de " ractdad, el en·
metre en allò que és ben nostre I no obrcras, con rl nnxUio de loo cle· l'esperaven di>ersos
amics particulars, foren prenflades amb xardorosos aplau Uerro que con cn.nicler de nae.ional 1t
els tmpo:ta.- Granier-Bantta- BarnM!tltos comunista pam lo cual ha a~mpanyat. dels quals es traslladà a dlmen~ p::r la concurrència a l'es- p:-~paran, desde bace Uempo, sus d •
ooncertado el !rente únlco en aque- l'Hotel Colo:n, on a'hosta• ja.
n. ~U: acU! ... ~uc.
¡c... -~ ".
..
I
,
PERFIL
NOTES__DIVERSES
*
I
'
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

Crear fichas