RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL A Presidencia, no uso das

Anuncio
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
A Presidencia, no uso das facultades que lle confire a normativa local vixente, dictou a seguinte
RESOLUCIÓN:
“No Boletín Oficial da Provincia nº 1 de data 2 de xaneiro de 2013 publicouse a convocatoria de 195 bolsas de
práctica laboral nos Concellos da Provincia, entre as que figuran os seguintes procesos:
Expediente
PROCESO
C036
1 Bolsa para licenciados e graduados en pedagoxía e graduados e diplomados en
educación social (Caldas de Reis).
1 Bolsa para graduados e diplomados en educación social (Cotobade).
C058
1 Bolsa para licenciados e graduados en pedagoxía (O Grove).
C066
1 Bolsa para graduados e diplomados en maxisterio (Lalín).
C068
1 Bolsa para licenciados en psicoloxía clínica (Lalín).
C069
2 Bolsas para graduados e diplomados en enfermería (Lalín).
C088
1 Bolsa para licenciados e graduados en psicopedagoxía (Mos).
C090
1 Bolsa para graduados e diplomados en educación social (Mos).
C141
1 Bolsa para diplomados en maxisterio, especialidade en educación infantil ou equivalente
ou licenciados en pedagoxía ou psicopedagoxía (Sanxenxo).
C149
1 Bolsa para diplomados e graduados en educación social (Tomiño).
C155
1 Bolsa para licenciados e graduados en pedagoxía, psicoloxía (Valga).
C156
1 Bolsa para diplomados en enfermería, educación social (Valga).
C166
1 Bolsa para graduados e diplomados en maxisterio (Vilagarcía de Arousa).
C167
1 Bolsa para licenciados e graduados en psicoloxía (Vilagarcía de Arousa).
C171
1 Bolsa para graduados e diplomados en maxisterio (Vilanova de Arousa).
C017
A base sétima, apartado terceiro, establece respecto á segunda fase do proceso de selección que a
entrevista realizarase unicamente cos candidatos que alcancen a maior puntuación total na fase de concurso
nunha porcentaxe que represente o 15% dos aspirantes admitidos (se son inferiores a 100), o 10% (de seren
superiores a 100 e inferiores a 200), o 8% (de seren superiores a 201 e inferiores a 300) ou o 5% (de seren
superiores a 301), podendo ampliarse esta porcentaxe de estimarse conveniente.
O previsto no apartado anterior aplícase a todos os procesos nos que se convoca unha única bolsa, en todos
os demais amplíase os convocados para a entrevista a dous aspirantes por bolsa.
Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes e de reclamacións contra o baremo de méritos,
considerando o disposto na base quinta da convocatoria e o indicado na base sétima, apartado terceiro,
citada anteriormente, polas atribucións que me confire o art. 61.12 do RD 2568/86, de 28 de novembro e art.
105 da Lei 5/97, de Admón Local de Galicia, RESOLVO
PRIMEIRO: aproba-las listas definitivas de aspirantes admitidos e excluidos ós referidos procesos selectivos
correspondentes ós expedientes, C017, C036, C058, C066, C068, C069, C088, C090, C141, C149, C155,
C156, C166, C167, C171, que figuran como Anexo I desta Resolución.
SEGUNDO: Modificar as puntuacións outorgadas na fase de valoración de méritos, quedando establecidas
no Anexo II por orde de maior a menor de puntuación.
TERCEIRO: Convocar ós aspirantes que, por cada proceso, acadaron a maior puntuación total na fase de
concurso e que están comprendidos entre os números que se detallan a continuación da relación incluída no
ANEXO II para a realización da entrevista persoal, que se celebrará nos días e horas indicados no seguinte
apartado:
Expediente
C017
C036
C058
C066
C068
C069
C088
C090
C141
C149
C155
C156
C166
C167
C171
ASPIRANTES CONVOCADOS
Os comprendidos entre os números 1 e
10 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
5 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
5 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
13 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
5 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
6 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
4 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
6 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
18 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
5 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
11 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
7 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
17 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
12 do anexo II
Os comprendidos entre os números 1 e
15 do anexo II
Data
Lugar
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
Día 27 de maio
Edificio Administrativo
CUARTO: Os convocados a entrevistas serán chamados por orden alfabético según o establecido no
Anexo III.
QUINTO: Determinar a composición do tribunal seleccionador, que estará integrado polos seguintes
membros:
Presidente/a: A directora do Centro Príncipe Felipe ou funcionario técnico en quen delegue.
Secretario/a: O da Corporación ou funcionario técnico en quen delegue.
Vogal: Un profesor da Universidade ou técnico en quen delegue.
SEXTO: Os aspirantes deberán presentarse para a realización da entrevista co documento nacional de
identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuízo do Tribunal”.
Pontevedra, 15 de maio de 2013
O PRESIDENTE,
O SECRETARIO,
Contra esta Resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que a ditou, no prazo
dun mes a partir do día seguinte ó desta notificación (artigos 107 e 117 da Ley 30/92 de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/99 de 13 de xaneiro) ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/98,
do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.
Todo isto sen prexuízo de que poida utilizar calquera outro recurso que estime conveniente.
RECURSOS HUMANOS.- EXPEDIENTE.- TABOLEIRO DE ANUNCIOS.- PUBLICACIÓN PAX. WEB.-
Descargar