anunci d`adjudicació

Anuncio
CPISR-1 C
Jaume
Ramos
Sotelo
Firmado digitalmente por CPISR-1 C Jaume
Ramos Sotelo
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Barcelona d'Infraestructures Municipals
SA, ou=Direcció de serveis jurídics i
contractació, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL
(c)05, sn=Ramos Sotelo, givenName=Jaume,
title=Cap de Contractació,
serialNumber=46065439G, cn=CPISR-1 C
Jaume Ramos Sotelo
Fecha: 2015.08.05 14:15:59 +02'00'
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
Objecte del contracte: SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRES
RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA
DEL MIG, TRAM: LESSEPS-ESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT), AL
DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.
•
Òrgan de contractació:
Municipal, SA
•
Número d’expedient: 106.1215.045
•
Número de contracte: 106.1215.045
•
Tipus de Contracte: Serveis
•
Tramitació: Ordinària
•
Procediment: Obert harmonitzat
•
Criteris de selecció dels licitadors: no procedeix
•
Criteris de valoració de les ofertes: Preu (fins a 40 punts); Organització de
l’equip: organització, distribució i adequació dels recursos i treballs (fins a 20
punts); Metodologia de seguiment i control (fins a 15 punts); Millores (fins a 10
punts); Gestió mediambiental (fins a 8 punts); As Built (fins a 7 punts)
•
Subhasta electrònica: No
•
Durada i anys pressupostaris: 2015-2016
•
Import de licitació: 312.000,00 €, IVA exclòs.
•
Valor estimat: 374.400,00 €, IVA exclòs
•
Data Requeriment previ: 28 de juliol de 2015
•
Adjudicatari: CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL
•
Import d’adjudicació: 257.100,00 €, IVA exclòs
•
Data adjudicació: 5 d’agost de 2015
•
Termini d’execució: 18 mesos
•
Número de licitadors: Duració de l’obra
Presidenta de Barcelona d’Infraestructures
Acord d’adjudicació
•
Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació i d’obertura de la documentació
administrativa de data 9 de juny de 2015, a través de la qual es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec de Clàusules Particulars.
•
Vista l’Acta d’obertura dels sobres contenidors de criteris avaluables mitjançant un judici de
valor de data 12 de juny de 2015.
•
Vist l’informe tècnic de valoració de la proposta tècnica de juliol de 2015, en el que es fa
constar la valoració dels sobres núm. 2, propostes subjectes a criteris objecte d’un judici de
valor, presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració
establerts en l’annex núm.6 del Plec de Clàusules Particulars.
•
Vista l’Acta d’obertura de proposicions avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o
criteris automàtics, de data 7 de juliol de 2015, en la que es fa constar les ofertes
econòmiques presentades per les empreses.
•
Vist el resultat final de valoració de les ofertes presentades i admeses, en el que es fa
constar la valoració de les propostes tècniques i econòmiques presentades pels licitadors
d’acord amb els criteris de valoració establerts al Plec de Clàusules Particulars, essent el
resultat de la referida valoració:
CONCURSANT
PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
TÈCNICA ECONÒMICA
TOTAL
CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS
1999, SL (CTP 1999)
50,22
39,696
89,916
UTE PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, SLP
- SBS SIMON I BLANCO, SLP
49,67
39,436
89,106
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
49,23
39,406
88,636
TEC-CUATRO, SA
48,79
39,436
88,226
UTE ESTEYCO, SAP - PROJECTS FACILITIES
& MANAGEMENT, SL
47,38
38,849
86,229
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,
SL
45,97
39,754
85,724
UTE IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL - PROIDO
CONSULTORS, SL
44,38
40,000
84,380
TECNICA Y PROYECTOS, SA(TYPSA)
44,54
39,246
83,786
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
44,35
38,287
82,637
UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, SA E3 SOLINTEG, SL - ECONEM TÈCNICS, SL
43,04
39,220
82,260
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, SAU
42,29
39,187
81,477
UTE GETINSA-PAYMA, SL - PAYMACOTAS
ENGINEERING, SA - ZETA INGENIEROS DE
CAMINOS, SLL
41,15
39,747
80,897
UTE ENIGEST, SL - PIGRA ENGINEERING, SL INGENIUM CIVIL, SLP
40,27
39,517
79,787
CETRES ENGINYERS, SLP
39,98
39,755
79,735
SGS TECNOS, SA
39,67
39,280
78,950
UTE MASTER PLAN, SL - ODC WORKS
MANAGEMENT SERVICES, SL
37,95
39,756
77,706
KV CONSULTORES DE INGENIERIA,
PROYECTOS Y OBRAS, SL
37,07
39,766
76,836
VGIS 2013, AIE
37,00
39,753
76,753
AUDINGINTRAESA, SA
37,33
39,220
76,550
INGENIEROS EMETRES, SLP
37,14
39,199
76,339
PROINTEC, SA
35,96
39,220
75,180
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SL
35,41
32,298
67,708
•
Vist l’informe de justificació de baixa anormal o desproporcionada presentat pel licitador
UTE IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL - PROIDO CONSULTORS, SL, així com l’informe
tècnic subscrit pel Director Tècnic d’Infraestructures de Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, i pel Director Tècnic adjunt d’Infraestructures de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA de data 24 de juliol de 2015, en el que es manifesta que
una vegada analitzat l’informe justificatiu de l’oferta econòmica incorreguda en baixa
anormal i desproporcionada, es considera que no acredita suficientment la validesa,
proporcionalitat i viabilitat econòmica de l’oferta presentada.
•
Vista la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de data 24 de juliol de 2015.
•
Atès el compliment per part de l’empresa requerida, en temps i forma:
RESOLC
PRIMER.- Aquest òrgan de contractació, de conformitat als antecedents, classifica, per ordre
decreixent, les proposicions essent el resultat el següent:
CONCURSANT
PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
TÈCNICA ECONÒMICA
TOTAL
CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS
1999, SL (CTP 1999)
50,22
39,696
89,916
UTE PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, SLP
- SBS SIMON I BLANCO, SLP
49,67
39,436
89,106
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
49,23
39,406
88,636
TEC-CUATRO, SA
48,79
39,436
88,226
UTE ESTEYCO, SAP - PROJECTS FACILITIES
& MANAGEMENT, SL
47,38
38,849
86,229
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,
SL
45,97
39,754
85,724
UTE IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL - PROIDO
CONSULTORS, SL
44,38
40,000
84,380
TECNICA Y PROYECTOS, SA(TYPSA)
44,54
39,246
83,786
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
44,35
38,287
82,637
UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, SA E3 SOLINTEG, SL - ECONEM TÈCNICS, SL
43,04
39,220
82,260
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, SAU
42,29
39,187
81,477
UTE GETINSA-PAYMA, SL - PAYMACOTAS
ENGINEERING, SA - ZETA INGENIEROS DE
CAMINOS, SLL
41,15
39,747
80,897
UTE ENIGEST, SL - PIGRA ENGINEERING, SL INGENIUM CIVIL, SLP
40,27
39,517
79,787
CETRES ENGINYERS, SLP
39,98
39,755
79,735
SGS TECNOS, SA
39,67
39,280
78,950
UTE MASTER PLAN, SL - ODC WORKS
MANAGEMENT SERVICES, SL
37,95
39,756
77,706
KV CONSULTORES DE INGENIERIA,
PROYECTOS Y OBRAS, SL
37,07
39,766
76,836
VGIS 2013, AIE
37,00
39,753
76,753
AUDINGINTRAESA, SA
37,33
39,220
76,550
INGENIEROS EMETRES, SLP
37,14
39,199
76,339
PROINTEC, SA
35,96
39,220
75,180
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SL
35,41
32,298
67,708
SEGON.- NO ACCEPTAR la justificació de l’empresa UTE IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL PROIDO CONSULTORS, SL, incorreguda en baixa anormal o desproporcionada, atès que
l’informe que ha presentat no justifica suficientment la validesa, viabilitat i proporcionalitat de la
seva oferta, atenent a l’informe tècnic subscrit pel Director Tècnic d’Infraestructures de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, i pel Director Tècnic Adjunt d’Infraestructures de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.
TERCER.- ADJUDICAR al licitador CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL (CTP
1999), el “CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRES RELATIVES AL
PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM: LESSEPSESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT), AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA” per un
import de DOS-CENTS CINQUANTA-SET MIL CENT EUROS (257.100,00.-€), i un termini total
igual a la duració de l’obra, d’acord amb els informes tècnics de valoració que s’accepten.
QUART.- ORDENAR
CONTRACTANT.
la
PUBLICACIÓ
de
la
present
adjudicació
al
PERFIL
DE
AS-BUILT
TOTAL TÈCNICA
15,00
10,00
8,00
7,00
60,00
CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL (CTP 1999)
20,00
13,93
6,13
4,33
5,83
19
UTE PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, SLP - SBS SIMON I BLANCO, SLP
20,00
15,00
6,17
5,00
20
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
18,95
11,79
8,17
TEC-CUATRO, SA
18,95
13,93
13
UTE ESTEYCO, SAP - PROJECTS FACILITIES & MANAGEMENT, SL
16,84
10
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
UTE IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL - PROIDO CONSULTORS, SL
6
9
7
60,00
40,00
100,00
50,2202 50,2200
39,696
89,916
3,50
49,6667 49,6700
39,436
89,106
5,67
4,67
49,2331 49,2300
39,406
88,636
5,83
7,75
2,33
48,7926 48,7900
39,436
88,226
11,79
7,75
4,00
7,00
47,3778 47,3800
38,849
86,229
18,95
12,86
8,17
3,67
2,33
45,9712 45,9700
39,754
85,724
15,79
13,93
5,67
6,67
2,33
44,3847 44,3800
40,000
84,380
TOTAL
Licitador
ECONÒMICA
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
20,00
nº
oferta
TOTAL TÈCNICA
MILLORES
METODOLOGIA DE SEGUIMENT I
CONTROL
ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP
Annex valoració
TECNICA Y PROYECTOS, SA(TYPSA)
16,84
11,79
5,42
4,67
5,83
44,5445 44,5400
39,246
83,786
22
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
16,84
10,71
6,13
3,67
7,00
44,3481 44,3500
38,287
82,637
17
UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, SA - E3 SOLINTEG, SL - ECONEM TÈCNICS, SL
17,89
9,64
7,50
5,67
2,33
43,0376 43,0400
39,220
82,260
8
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, SAU
17,89
9,64
8,75
3,67
2,33
42,2876 42,2900
39,187
81,477
4
UTE GETINSA-PAYMA, SL - PAYMACOTAS ENGINEERING, SA - ZETA INGENIEROS DE CAMINOS, SLL
15,79
12,86
4,17
3,67
4,67
41,1466 41,1500
39,747
80,897
16
UTE ENIGEST, SL - PIGRA ENGINEERING, SL - INGENIUM CIVIL, SLP
17,89
7,50
6,88
5,67
2,33
40,2697 40,2700
39,517
79,787
14
CETRES ENGINYERS, SLP
15,79
12,86
3,67
3,00
4,67
39,9799 39,9800
39,755
79,735
15
SGS TECNOS, SA
15,79
10,71
7,17
3,67
2,33
39,6704 39,6700
39,280
78,950
18
UTE MASTER PLAN, SL - ODC WORKS MANAGEMENT SERVICES, SL
17,89
9,64
4,42
3,67
2,33
37,9543 37,9500
39,756
77,706
23
KV CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, SL
13,68
10,71
3,33
4,67
4,67
37,0652 37,0700
39,766
76,836
11
VGIS 2013, AIE
15,79
10,71
4,50
3,67
2,33
37,0038 37,0000
39,753
76,753
21
AUDINGINTRAESA, SA
14,74
10,71
3,04
4,17
4,67
37,3261 37,3300
39,220
76,550
12
INGENIEROS EMETRES, SLP
14,74
8,57
7,33
3,00
3,50
37,1416 37,1400
39,199
76,339
1
PROINTEC, SA
14,74
9,64
5,75
2,33
3,50
35,9630 35,9600
39,220
75,180
3
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SL
13,68
9,64
6,25
2,33
3,50
35,4104 35,4100
32,298
67,708
5
Descargar
Fichas relacionados
Crear fichas