solicitude de subvención plan de conservación e funcionamento de

Anuncio
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2014
1. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Entidade:
CIF:
Nome e apelidos do alcalde:
DNI:
Enderezo:
C. p.:
Localidade:
Correo-e:
Tel.1:
Tel.2:
Fax:
2. SOLICITUDE
SOLICITA: participar no Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2014 para levar a cabo
a obra ou servizo que se determina a continuación mediante a contratación de
traballadores
desempregados, non perceptores de prestacións ou perceptores de prestacións sociais destinadas a garantir os recursos
económicos mínimos de subsistencia (RISGA, RAI e PREPARA).
Obra ou servizo
para desenvolver
Data de inicio
Lugar e data:
Asdo.: o alcalde
....................................................................., .................. de .........................................................................de 20......
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra. Tel.: 986 804 100 / Fax: 886 210 356, [email protected], www.depo.es
Mod. 942.027
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal, podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es
Cooperación
Descargar