ajudes per la participació d`estudiants en l`acte d`acolliment d

Anuncio
AJUDES PER LA PARTICIPACIÓ D'ESTUDIANTS EN L'ACTE D'ACOLLIMENT D'ALUMNES
DE PRIMER CURS DE LA NOSTRA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES CURSO 2013-14
AYUDAS POR LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN EL ACTO DE ACOGIDA DE ALUMNOS DE
PRIMER CURSO DE NUESTRA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS CURSO 2013-14
Per renúncia expressa de les alumnes Sonia Bailén Bolaño i Isabel Cifrián
Somavilla, s'inclouen als següents alumnes Amanda Hernández Lorenzo i Sergio
SánchezGilabert.
Per tant la resolució definitiva és la següent:
Por renuncia expresa de las alumnas Sonia Bailén Bolaño y Isabel Cifrián Somavilla, se incluyen
a los dos alumnos siguientes Amanda Hernández Lorenzo y Sergio Sánchez Gilabert.
Por lo tanto la resolución definitiva es la siguiente:
Ajudes a concendir/Ayudas a concedir
COGNOMS
APELLIDOS
Calatayud Díaz
Galiana Sánchez
Guilló Pastor
Hernández Lorenzo
Ivars Olmedo
Manzano Ortega
Martínez Martínez de Velasco
Molla Muñoz
Rios Amorós
Sánchez Gilabert
Santana Onrubia
Tovar Martínez,
12
NOM
NOMBRE
Francisco
Rafael
Juan Manuel
Amanda
Belén
Miguel
Inmaculada Concepción
Cristina
Gustavo
Sergio
Rubén
Daniel
Contra la present resolució que no esgota la via administrativa, es podrà interposar
recurs d’alçada davant del Rector d’esta Universitat, en el termini d’un mes comptat a
partir de l’endemà de la data de publicació, de conformitat amb l’artº. 114 i següents de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre.
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante el Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente de la fecha de publicación, de conformidad con el artº. 114 y siguientes de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre.
Descargar