Ah! ¡ay!.

Anuncio
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
!Vaya! ¡que vergüenza!.
¡Ah! ¡ay!.
¡Ay!.
¡Chito! ó ¡chiton!.
¡Chiton! ¡silencio!.
¡Fuera! ¡fuera de aquí! ¡quita! ¡quita allá!.
¡He! ¡oye!.
¡He!.
¡Oh!.
¡Quita de ahí! ¡vete allá!.
¡Vaya!.
A bordo.
A cada hora.
Á cada momento.
A Dios.
A Dios; despedida.
Á él mismo.
Á eso, á ello.
Á eso, á ello.
A este ó esta, por eso.
A esto.
A esto.
Á horcajadas.
A la mar, fuera del navio.
A la moda.
A la temperatura de la sangre.
Á lo ancho.
Á lo cual.
A lo largo.
Á lo largo.
Á lo que, á que.
Á mas, ademas.
A medio camino.
Á menos que; si no.
A pedacitos.
Á pie.
A poca distancia, cercanamente.
Ayan! kahiyâhiyâ!
Ah! abá! ahá!
Sa abá, ¡ay!
Sht...!
¡Marahan!
Sulong! tabì! lumayas ka! alis diyan!
Hoy! pakinggan mo!
Ehé.
Abá!
Tabì! sulong!
¡Ayan!
Nakasakay sa sasakyán.
Oras-oras.
Sa bawa't sangdalî.
Paalam, adyos.
Paalam.
Sa kanya ngâ, sa kanya man, sa kanya rin (lalake).
Diyan sa, doon sa.
Diyan sa, doon sa.
Dahil dito.
Dito sa; hanggang dito.
Dito sa, hanggang dito.
Pahalang.
Sa tubig.
Ayon sa ugalí, sunod sa moda.
Kasing-init ng dugô.
Sa kalwangan.
Dahil dito, sa dahilang ito.
Sa gawî, sa hinabahabà.
Sa hinabahabà.
Na saan man.
Bukod sa rito, sakâ.
Sa may kalagitnaan ng lakarín.
Maliban, kung dî.
Tadtad.
Lakád.
Malapítlapít, halos.
Spanish_Tagalog
Page 1
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Á poco precio.
A popa, en popa.
A popa.
Á propósito.
A punto de, dispuesto á, en accion.
A rienda suelta.
Á rienda suelta.
Á saber.
Á sabiendas.
A sotavento.
A su propia casa; á su tierra ó pais.
A tierra.
A trochemoche, en desorden.
A, al, á él, para, por.
Á, en.
Á, para, en.
Abaca.
Abacá.
Abaco; tabla aritmética; el tablero que corona el capitel de una columna
Abad.
Abadía, convento de monjes ó monjas.
Abajar, humillar; minorar, disminuir.
Abajo.
Abajo.
Abandonado ó desamparado de su amante.
Abandonado, desamparado.
Abandonar, dejar.
Abandonar, dejar.
Abandonar, dejar.
Abandono.
Abandono.
Abandono.
Abanicar; aventar.
Abanico; aventador.
Abastecer, proveer.
Abastecer.
Abatido, desalentado.
May kamurahan.
Sa gawíng likod, sa gawíng hulí.
Sa gawíng likod.
Bagay.
Kauntî na, handâ na, hala.
Karimot.
Ng boong tulín, pakarimot.
Gaya ng sumusunod.
Nasa pagkatao, alám.
Sa gilid ng sasakyan na walang lamán.
Úuwî.
Sa lupà.
Pasabogsabog.
Sa, upáng.
Sa.
Sa.
Abaká.
Abaká.
Bilangan ng insík; ang pinakaputong na tablá sa itaas ó dulo ng haligi
Punò ng mga monghe, pangulong monghe.
Táhanan ng mga monghe ó mongha.
Ibabâ, hamakin; paliitin, bawasan.
Sa ibabâ.
Sa ibabâ.
Tinalikdan ng kasintahan.
Tapon, pinabayaan.
Magpabayâ, pabayaan; iwan; hwag kumandilì; hwag kumalingâ.
Pabayaan, iwan.
Pabayaan, iwan.
Pagpapabayâ.
Kapabayaan.
Pagpapabayâ.
Magpaypay, mag-abaniko; mag-pahangin.
Paypay, pamaypay, abaniko, pangpahangin.
Maglaan, magtaan.
Bigyan ng pagkain.
Nangangayupapà, nagdadalamhatì, sirâ ang loob.
Spanish_Tagalog
Page 2
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Abatido, desanimado, acobardado.
Abatido, sin espíritu.
Abatimiento, envilecimiento.
Abatir, afligir; desalentar, desanimar.
Abdicación.
Abdicar.
Abdomen.
Abdominal.
Abeja.
Abertura, hendedura, rajadura.
Abertura.
Abertura.
Abertura.
Abierto ó llano.
Abierto, público.
Abierto.
Abigarrado.
Abigarrado.
Abigarrado.
Abigarrar, manchar.
Abigarrar, manchar.
Abismo.
Abjuracion; renuncia.
Abjurar, renunciar.
Ablandar pieles.
Ablandar, enternecer.
Ablandar.
Ablucion.
Abnegar, renunciar.
Abochornarse, sonrojar.
Abogado, intercesor.
Abogado, procurador, agente, apoderado.
Abogado.
Abogado.
Abogar, defender, interceder.
Abolicion.
Abolir, anular.
Mahinà ang loob, takót, dwag.
Lupaypay, walang diwà.
Pangangayupapá, pagkahamak.
Magpangayupapà, dumalamhatì; magpahinà ng loob.
Pagbibigay (sa ibá ng kaharian).
Ibigay (sa ibá ang kaharian).
Pusón, ibabâ ng tiyan.
Nauukol sa pusón.
Pukyutan, kamumo, putaktí.
Bitak, pwang, lahang.
Butas, siwang, pwang.
Butas.
Butas.
Lwal, malawak.
Hayag, litaw.
Bukás, walang takíp, walang tungtóng.
Sarisaring kulay.
Sarisaring kulay.
Patákpatak, batíkbatík.
Bakatan, manchahan.
Papagbatíkbatikín, dungisan, manchahán.
Lalim, kalaliman; bangin.
Pagtalikod sa isinumpâ, pagbibitiw.
Talikdan ang isinumpâ; magbitiw.
Magpalambot ng katad.
Palambutin, palatain.
Lumambot.
Paghuhugas, abulusyon, paglilinis.
Tumalikod sa hinahangad, magbitiw.
Mahiyâ, mamulá ang mukhâ.
Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pintakasi.
Abogado, katiwalà, pintakasi.
Abogado.
Abogado, tagapagsanggalang.
Magsanggalang, mamagitan.
Pagkapawì, pagkalipol, pagkawalâ ng halaga.
Pumaram, pumawì, lumipol, magwalâ ng halagá.
Spanish_Tagalog
Page 3
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Abominable, detestable.
Abominablemente.
Abominacion, corrupcion..
Abominar, detestar.
Abonar, estercolar.
Abono, estiercol.
Abono.
Abono; cualquiera cosa baja y asquerosa.
Aborrecer, detestar.
Aborrecer, detestar.
Aborrecible, fastidioso, asqueroso.
Aborrecible, malévolo, detestable.
Aborrecimiento.
Abortar, malparir.
Abortar, malparir.
Abortivo.
Aborto, malparto.
Aborto.
Abotonar.
Abovedar.
Abovedar; voltear.
Abrazadera; tirantes para sostener los pantalones.
Abrazar.
Abrazar.
Abrazar; cortar á raiz; escatimar; trasquilar ó cortar con tijeras.
Abrazo apretado.
Abrazo.
Abrazo.
Abreviación.
Abreviar, compendiar.
Abreviar, compendiar.
Abrigar, esconder.
Abrigo, refugio.
Abril.
Abrir alguna cerradura.
Abrir de nuevo.
Abrir la boca para tomar aliento.
Nakaririmarim, nakasusuklam.
Karimarimarim, kasuklamsuklam.
Karimarimarim; kabulukán.
Marimarim, masuklam.
Magpatabâ ng lupà; patabain ang lupà.
Patabâ sa lupà, dumí.
Pangpatabâ ng lupà ó ng halaman.
Pangpatabâ ng lupà; pusalì.
Yumamot, uminip.
Yumamot, magtakwil.
Nakayayamot, nakasusuklam, karimarimarim, nakapangdidiri.
Kapootpoot, nakayayamot.
Yamot, iníp, muhì.
Makunan.
Makunan, mahulog sa dî panahon, manganak ng dî oras.
Lagás, walâ sa panahon.
Panganganak ng dî ganáp sa panahon, pagkalagas.
Nakunan.
Magbutones, ibotones.
Humubog, gumawâ ng arkó.
Gawíng parang bóbeda; bumilíng.
Kawing; tirantes na pamigil ng salawal.
Yumakap, yumapos.
Yumapos, yumakap.
Yakapin; bunutin, hugutin; dalâin; gupitin.
Yapos.
Yakap, yapos.
Pagyakap, pagyapos.
Pag-iiklî, pagpapadalî.
Magpaiklî, iklián; magpadalî.
Iklián, liitán.
Kumanlong, mangublí.
Kanlungan, tákbuhan.
Abril.
Buksán ang seradura.
Mulíng buksán.
Humingal.
Spanish_Tagalog
Page 4
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Abrir su pecho á alguno; revelar un secreto.
Abrir zanjas.
Abrir, destapar.
Abrochar; abrazar.
Abrogacion, abolicion.
Abrogar, anular, revocar.
Abrogar, revocar.
Abrumar, oprimir.
Abrumar.
Absceso.
Absolucion, perdon.
Absolucion.
Absoluto, completo.
Absolver.
Absorbente.
Absorber.
Absorcion.
Abstenerse.
Abstinencia.
Abstracto, separado.
Abstraer, extractar.
Absurdidad.
Absurdo, impertinente.
Absurdo.
Abuela.
Abuelo, antecesor.
Abuelo.
Abuelo.
Abultado, corpulento.
Abundancia de yerba.
Abundancia, copia.
Abundancia, exuberancia.
Abundancia, opulencia.
Abundante, opulento.
Abundante.
Abundantemente.
Abundar.
Maghingá ng nasa sa kalooban, magpahayag ng lihim.
Gumawâ ng sangka.
Magbukás, alisan ng takíp, alisán ng tungtong.
Ikawing, isará; yumakap, yumapos.
Pagpapawalâ ng kabuluhan.
Hwag bigyan ng kabuluhan, alisan ng kabuluhan.
Baguhin.
Sumupil, manaig.
Gumambalà.
Pigsá, tila bukol.
Kalag, patawad.
Patawad.
Nakapangyayari; ganap.
Kumalag, magpatawad.
Humihigop, humihitit, sumisipsip.
Humitit, humigop, sumipsip.
Higop, hitít, sipsíp.
Magpigil.
Pagpipigil.
Hiwalay.
Humugot, maghiwalay.
Katiwalian, kabalintunaan.
Dî maaaring mangyari, maulit.
Tiwalî, balintunà.
Nunong babae.
Nunò, kanunuan.
Nunong lalake.
Nunò, lelong, ingkó.
Nakaumbok, malakí.
Kalaguan ng damó.
Dami, karamihan, saganà, kasaganaan.
Kasaganaan.
Kasaganaan, kayamanan.
Saganà, mayaman.
Saganà.
May kasaganaan.
Sumaganà, managanà.
Spanish_Tagalog
Page 5
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Abusar.
Abusivo.
Abuso.
Abuso.
Acá, á este fin.
Acabamiento, colmo.
Acabar, terminar, concluir.
Acabar, terminar, concluir; matar, quitar la vida; acabarse.
Acaecer, suceder.
Acaecer, suceder.
Acaloramiento, furor, cólera.
Acampar [se].
Acampar, alojar un ejército.
Acanalar.
Acanalar.
Acañalar.
Acariciar, halagar.
Acariciar.
Acarreo.
Acaso, accidente.
Acaso, fortuna.
Acaso, quizas.
Acceder.
Acceso, la accion de llegar ó acercase.
Acceso; aumento.
Acceso; camino; aumento.
Accidental, casual.
Accidental.
Accidental.
Accidente.
Accidente.
Accido.
Accion de gracias.
Accion, hecho; instrumento auténtico que hace fe.
Accion.
Acedía, acidez.
Acedía.
Mamasláng; magpakalabis.
Lapastangan, malabis.
Pamamaslang, kapaslangan, pagpapakalabis.
Pagpapakalabis.
Dito, dini.
Katapusan, wakas, kayarian.
Tumapos, yumarì.
Tumapos, yumarì; lumutas; umutás; humangga.
Magkátaon, mangyari.
Mangyari, magkátaon.
Pag-iinit, poot, yamot.
Humantong ó humimpil [ang isang hukbo]; magtayô ng kampamento;
Magkampamento, humimpil (ang mga kawal), magpahinga (ang hukbó).
Bangbangan, magbangbang.
Mag-alulod.
Bangbangin.
Kumalingâ, umalindog, palayawin, alindugin.
Tapikin ng maamò.
Batak, hila.
Pagkakátaon, pangyayaring hindî sinasadyâ.
Pagkakataon, kapalaran.
Kaypalà, marahil.
Pumayag.
Paglapit.
Pagpayag; karagdagan.
Pag-ábot, paglapit; daan; dagdag.
Nagkátaon.
Hindî sinasadyâ, nagkataon.
Pagkakátaon.
Kapahamakán, pagkakataon.
Sakunâ.
Áksido.
Pagpapasalamat.
Gawâ; título ó katibayan.
Gawâ, kilos, galaw.
Asim, kaasiman.
Kitang.
Spanish_Tagalog
Page 6
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Aceite de Castor.
Aceite.
Aceitero.
Aceitoso, oleoso.
Aceleracion, priesa.
Aceleradamente, apresuradamente.
Acelerar, apresurar, precipitar.
Acelerar, apresurar, precipitar.
Acelerar, apresurar.
Acelerar, apresurarse.
Acelerar, urgir.
Acelga.
Acento circunflejo.
Acento.
Acepillar.
Aceptable, grato.
Aceptable.
Aceptacion, recibimiento.
Aceptacion.
Aceptar.
Acera.
Acera.
Acercarse, aproximarse.
Acerico, almohadilla.
Acero.
Acertadamente.
Acertijo, adivinanza.
Acertijo, enigma.
Acertijo.
Acicalar, pulir.
Ácido, agrio.
Aclamacion, aplauso.
Aclamacion.
Aclamar, aplaudir.
Aclamar.
Aclocarse, arder debajo la ceniza.
Acobardado, abatido de espíritu.
Aseite de Kastor.
Langis.
Maglalangís.
Malangís.
Dalî, tulin, liksí.
May kadalian.
Magmadali, magtumulin.
Magmadalî, magtumulin, magmaliksí.
Madaliin, magpauna.
Magmadalî, magtumulin.
Papagmadaliin, papagmaliksihín.
Isang gugulayin.
Tudlít na tila salakot.
Tudlít, asento, diin.
Sepilyuhin.
Matatanggap, kaayaaya.
Matatanggap, tinatanggap.
Pagkatanggap.
Pagtanggap.
Tumanggap.
Asera, dáanan ng tao sa tabí ng daan.
Tabí ng daan.
Lumapit.
Unan-unanang tusukán ng espilé.
Acero; patalím.
Tamà, matwid.
Bugtong.
Panglito; bugtong, bugtungan.
Bugtong, bugtungan.
Bulihin, pakinisin.
Maasim.
Pagpakpak, pagpuri.
Papuri, hiyaw.
Pumakpak, pumuri.
Humiyaw ng papuri.
Magbaga, mag-apoy ng walang ningas.
Balî ang palong, nadudwag, sirâ ang loob.
Spanish_Tagalog
Page 7
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Acobardar, amedrentar, intimidar.
Acolchar.
Acólito.
Acometedor, asaltador, agresor.
Acometer de frente.
Acometer, asaltar, atacar.
Acometer.
Acomodar, reconciliar, conformarse.
Acompañamiento.
Acompañante de la novia.
Acompañante del novio.
Acompañar.
Aconsejador.
Aconsejar.
Aconsejar.
Acontecer, suceder.
Acontecer, suceder.
Acordar, recordar.
Acordarse, recordar.
Acordarse; recoger.
Acorde, conforme.
Acortar, abreviar, compendiar.
Acostumbrado, usual.
Acostumbrar, habituar.
Acostumbrar.
Acquiesencia, consentimiento.
Acre, mordaz.
Acre.
Acrecentar, aumentar.
Acrecentar, resultar.
Acreditado.
Acreditar, confiar, dar fé.
Acreedor importuno.
Acreedor.
Acriminar.
Acrimonia, picante.
Acrimonia.
Tumakot, manakot.
Gawíng kolchon.
Sakristan.
Manghaharang, tulisan, mangloloob, mániniil, mangdadaluhong.
Dumaluhong ng hárapan.
Maniil, mangloob, mangharang, dumaluhong, humandulong.
Dumaluhong.
Magpaginghawa, magbigay-loob, makibagay.
Pakikisama, pakikitugmâ.
Abay na babae.
Abay na lalake.
Sumama, tumugmâ, makisama, makitugmâ.
Tagapayo, tagaaral.
Pumayo, umaral.
Pumayo, humatol.
Mangyari, magkátaon.
Mangyari, magkataon.
Alalahanin, isaalaala.
Umalala; isipin.
Alalahanin; tipunin, singilin.
Nagkakaayon, nagkakatugmâ.
Iklian, iksían.
Hirati, bihasa, sanáy, datihan.
Mahirati, mabihasa.
Maugalian, masanay, mamihasa, mahirati.
Pakikiayon, pagpayag.
Maanghang, naninigid.
Sukat ng lupà na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49 1/2 bara
Dumami, máragdagan, tumubò.
Magdagdag, mangyari, pagkálabasan.
Kilala, pinagkakatiwalaan.
Magpautan, magkatiwalà, maniwalà.
Mahigpit na mániningil.
Ang nagpapautang, ang pinagkakautangan.
Magparatang, magbigaysala.
Anghang, saklap, askad.
Anghang.
Spanish_Tagalog
Page 8
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Acróbata.
Actitud.
Activo, diligente.
Activo, vivaz, despierto.
Acto de abogar.
Actor.
Actriz.
Actual.
Acuario.
Acuático.
Acuchillar.
Acudir, concurrir.
Acueducto.
Acuerdo, armonía.
Acumulacion.
Acumulacion; colecta.
Acumular, amontonar.
Acumular, amontonar.
Acumular, amontonar.
Acumular.
Acuñacion; moneda, dinero.
Acuñador de moneda.
Acuñar moneda.
Acuñar.
Acuoso.
Acuoso.
Acusacion ante el jurado.
Acusacion pública.
Acusacion, cargo.
Acusador.
Acusar, denunciar.
Acusar, denunciar.
Acustica.
Acústico.
Adagio ó refran.
Adaptable.
Adaptacion.
Sirkero.
Tayô, lagay, anyô, tindíg.
Masikap, mabisà.
Buháy ang loob, maliksí, bibo.
Pagmamatwid.
Ang gumagawâ; lumalabas (sa dúlaan).
Babaing lumalabas (sa dulaan).
Kasalukuyan.
Tangké na kinalalagyan ng mga isdâ at ng anomang nabubuhay sa tubig.
Ukol sa tubig.
Manaksak, managâ.
Dumaló, dumulog.
Alulod, sangka, agusán ó dáluyan ng tubig.
Kásunduan; pagkaayon, pagkatugmâ.
Bunton, pagkakadagandagán, salansan.
Pagtitipon; ambagan.
Magbunton, magsalansan.
Magbunton, ibunton, magsalansan, tipunin.
Magbunton, magsalansan, mag-ipon.
Magbunton, magsalansan.
Paggawâ ng salapî; salapî.
Manggagawà ng salapî.
Gumawâ ng salapî.
Magbubò ng salapî.
Parang tubig.
Matubig.
Sadkal sa harap ng inangpalán ó tagahatol.
Sakdal, paratang, pagbibigay sala.
Sumbong, bintang; paratang.
Tagapagsakdal, tagahabla.
Magsumbong, magsakdal.
Magsakdal, magparatang.
Karunungan sa tingig at pakikinig.
Nanukol sa tingig.
Kasabihan ó kawikaan.
Bagay.
Pagbabagay, pagaakmâ.
Spanish_Tagalog
Page 9
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Adaptar al tiempo.
Adaptar, ajustarse, acomodarse.
Adaptar.
Adecuado.
Adelantamiento de navio; buen éxito.
Adelantamiento, ayuda, socorro, apoyo.
Adelantamiento, progreso.
Adelantamiento, progreso.
Adelantar, promover, ayudar.
Adelante, mas alla.
Adelante.
Además, á más de esto; tambien.
Ademas, aún.
Ademas.
Ademas.
Adentro.
Adepto.
Adeudado.
Adeudar.
Adherente, pegajoso.
Adherir.
Adhesion.
Adhesion.
Adhesivo; pegajoso.
Adicion.
Adicional.
Adinerado.
Adiós.
Adiposo.
Aditamento, anexo.
Adivinar, conjeturar, pronosticar.
Adivino.
Adjetivo.
Adjudicar, condenar.
Adjunto, contiguo.
Adjunto; pertenencia.
Administracion de correos.
Iayon sa panahón.
Ibagay, ilapat, iakmâ, iayon.
Ibagay; isang-ayon; ikanâ, ikapit.
Sukat, akmâ, bagay.
Lakad na patuloy ng sasakyan; mabuting kapalaran.
Páuna, tulong, saklolo, agapay.
Pagkasulong, pagbuti.
Pagkasulong.
Ipagpauna, isulong, tumulong.
Sa unahan, sa dako pa roon.
Sa gawíng harap, sulong, tuloy, páuna.
Bukod dito; rin naman, gayon din.
Sakâ, pa.
Bukod sa rito.
Bukod sa rito, sakâ.
Sa loob.
Marunong, matalinò, bihasa.
May utang, nagkakautang.
Pautangin.
Makiling; paladikit.
Kumiling, kumampí, umayon; dumikit.
Pagkatig, pagkampí.
Pagkatig, pagkampí.
Malagkit; paladikit.
Dagdag; pagbubuô.
Dagdag.
Masalapî, mayaman.
Adiós, paalam.
Matabâ, masebo.
Karugtong, kakabít, kaugpong.
Humulà; hulaan.
Manghuhulà.
Pangturing, adhetibo.
Humatol.
Karugtong, karatig.
Kalakip, kaukulan.
Káwanihan ng korreo.
Spanish_Tagalog
Page 10
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Administracion.
Administrador de correos.
Administrador.
Administrador; director.
Administrar.
Admirable, maravilloso.
Admirable.
Admiracion.
Admirar.
Admisible.
Admisible.
Admision, recepción.
Admitir.
Adonde quiera.
Adonde, donde.
Adopcion.
Adoptado, proporcionado.
Adoptar, prohijar.
Adorable.
Adoracion.
Adorar, dar culto.
Adorar.
Adormecer.
Adornado, ataviado.
Adornar.
Adorno, guarnicion.
Adorno, ornamento.
Adorno, ornato.
Adorno, vestido; orden de batalla.
Adquirir.
Adquisicion.
Adrede, de proposito, de intento.
Adscribir, atribuir.
Aduana.
Aducir, alegar.
Adulacion servil y baja.
Adulacion, lisonja.
Pangasiwaan.
Namamahalá ng korreo.
Tagapangasiwà.
Tagapangasiwà; tagapamahalà.
Mangasiwà.
Nakapanggigilalás, nakapagtataká.
Kagilagilalas.
Panggigilalás, pagtataká, pamamanghâ.
Manggilalas, magtaká, mamanghâ.
Mapapayagan.
Matatanggap, tinatanggap.
Tanggap, pagtanggap.
Tumanggap.
Kahi't saan man.
Saan.
Pag-ampon, pag-aring-anák.
Bagay, akmâ, lapat.
Umampon, umaring-anák.
Marapat, sambahín; nakágigiliw.
Pagsambá.
Sumambá.
Sumambá.
Mag-antok, magtukâ.
Nagagayakan, napapalamutihan.
Maggayak.
Kagayakan.
Gayak, palamuti.
Pagpapalamuti, paggagayak, pagpapaganda.
Gayak, bihis; ayos sa pakikipaglaban.
Magkamít; magtaglay, magtamó, magkaroon.
Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon.
Sinadyâ, kinusà.
Magtalaga, italaga, ipagpalagay.
Adwana.
Maglitaw ng katotohanan, magbigay-liwanag.
Panunuyâ, kunwang papuri.
Hibò, tuyâ, wikàwikà.
Spanish_Tagalog
Page 11
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Adulacion, lisonja.
Tuyâ, kunwang papuri.
Adulacion, lisonja.
Tuyâ, papuring paimbabaw.
Adulador, lisonjeador.
Mánunuya, mámumuri ng pakunwâ.
Adular con bajeza.
Sumuyò, manuyò.
Adular servilmente.
Manuyâ, mamurì ng pakunwâ.
Adular, lisonjear.
Manuyâ, mamuri ng paimbabaw.
Adular, lisonjear.
Manuyâ, pumuri ng paimbabaw.
Adular, lisonjear.
Pumuri ng paimbabaw, tumuyâ.
Adulterar; viciar, mezclar.
Mangálunyâ, makiagulò; sumirà, maghalò.
Adulterio.
Pangangalunyâ, pakikiagulò.
Adúltero; adulterador.
Mapangalunyâ; mapagbantô.
Adulto.
Matandâ, magulang.
Adverbio.
Adverbio (pangbago).
Adversario, antagonista.
Kalaban, katalo, kabanggà, katunggalî.
Adversidad, desgracia.
Kahirapan, sakunâ.
Adverso, contrario.
Laban, salungá.
Adverso, contrario.
Salungat, salangsang, katalo, kalaban.
Advertir, atender.
Magbigay páuna, kumalingà.
Adviento, venida.
Pagdating.
Adyacente.
Katabí, kalapít.
Aéreo.
Nauukol sa hangin.
Aéreo.
Hinggil sa hangin.
Afabilidad, docilidad.
Kagandahang loob, kaamuan.
Afabilidad.
Lugód.
Afabilidad.
Kaluguran, kaamuangloob.
Afable.
Nakalulugod, maamongloob.
Afamado, célebre, insigne.
Bantog, bunyî, magiting.
Afamado, renombrado.
Bantog, bansag, magiting.
Afamar, divulgar.
Magbansag, mamansag.
Afanarse á trabajar en oficios ú ocupaciones desagradables ó viles sin provecho ni honra.
Gumawâ ng mga gáwaing walang mápapalâ.
Afanarse mucho.
Manabík, manggagahaman.
Afectacion extravagante en el vestir.
Pagmamarikít, pagmamakisig.
Afectacion.
Pukaw, baklá.
Afectado, movido, sujeto á algun mal ó enfermedad.
Pukáw, tinablán ó tinatablan.
Afecto, amistad.
Pakikipagkaibigan.
Afeitar.
Mag-ahit.
Afelpado, velludo.
Mabalahibo.
Spanish_Tagalog
Page 12
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Afelpado.
Afeminacion, cobardia.
Afeminado, mujeril.
Afeminar, debilitar.
Aficionado á ataviarse.
Aficionado.
Afijo.
Afilado, agudo; penetrante; sutil.
Afilado, cortante.
Afilado.
Afilar, aguzar.
Afilar, amolar.
Afilar; ribetear.
Afiliacion.
Afiliado.
Afiliarse.
Afinidad, parentesco.
Afirmacion.
Afirmacion.
Afirmador, defensor.
Afirmar, asegurar, fijar.
Afirmar, justificar.
Afirmar.
Afirmar.
Afirmativo.
Afliccion.
Afligir, molestar.
Afligirse, consumirse.
Aflijir.
Aflojamento, soltura.
Aflojar, ablandar.
Aforismo, sentencia breve.
Afortunado, dichoso.
Afortunado, feliz, dichoso.
Afrenta, insulto.
Agachado.
Agacharse.
Magaspang.
Pagpapakababae, karwagan.
Tila babae, kilos babae.
Magpakababae, madwag.
Maingat sa pagbibihis.
Ang dî pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman, kulukutî ó larô.
Sugpong, dugtong.
Matalas, matulis; matalinò; tuso.
Matulis, matalas.
Matalas, hasâ.
Patulisin, patalasin, ihasà.
Patalasin, ihasà.
Maghasà; gawin ang gilid.
Pagkaanib, pagkasapì.
Kaanib, kasapì.
Makianib, makisapì.
Pagkahinlog, pagkabilang na kamag-anak.
Patotoo, patunay.
Pagpapatunay, pagpapatotoo.
Tagaayon, tagapagsanggalang.
Magtatag, maglapat; pagtibayin, ikapit na maigi.
Magpatotoo, magpatunay.
Magpatunay, magpatibay.
Magpatunay, magpatotoo.
Nagpapatunay.
Dalamhatì, hapis.
Dumalamhatì, sumakít; bumagabag.
Magdalamhatì, mahapis.
Dumalamhati, magpahirap.
Kalwagan, kakalasán.
Palwagin, palambutin.
Pananalitang maiklî na may taglay na aral.
Mapalad, maginghawa.
Mapalad, mabuting kapalaran, ginagaling.
Pamukhâ, pagmura, lait.
Nakayukô.
Yumukod.
Spanish_Tagalog
Page 13
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Agacharse.
Agacharse.
Agacharse.
Agallas.
Agarrar (se); venirse á las manos.
Agarrar á uno por el pescuezo.
Agarrar ó asir con la mano.
Agarrar, asir; dar cólico.
Ágata.
Agencia.
Agente.
Agente.
Agil, ligero.
Agilidad, lijereza.
Agitacion del agua que mana ó hierve á borbollones.
Agitacion inquieta, afan.
Agitacion.
Agitador.
Agitar, sacudir.
Agitar; mover.
Agitarse con movimiento trémulo.
Aglomerar.
Agonía, afliccion extrema.
Agonizante, moribundo.
Agosto.
Agotamiento, extenuacion.
Agradable, delicioso.
Agradable, plancentero.
Agradable; conveniente.
Agradablemente.
Agravacion.
Agravar.
Agraviar, afligir.
Agraviar, injuriar.
Agravio, injuria.
Agraz.
Agregacion.
Yumukô; yumukod.
Yumukod, yumukô.
Yumukô.
Hasang.
Humawak; maghawakán; mag-away.
Hawakan sa leeg, sakalin.
Humawak, hawakan; sumunggab, sunggaban.
Humawak, pumigil; sumakít ang tiyan.
Ágata (batong mahalagá na sarisaring kulay.
Pangasiwaan, kátiwalaan.
Katiwalà.
Kátiwalà sa isang pagkabuhay ó pangangalakal.
Maliksí, matulin.
Kaliksihan, katulinan.
Galaw ó kulô ng tubig, bulwak.
Kabalisahan.
Pag-ugâ, pag-alog, pagluglog, pagpapakilos.
Tagaudyok, tagayugyog.
Lumuglog, umalog, pumagpag.
Umugâ, umalog, lumuglog, yumugyog; magpakilos.
Umalog, kumalog.
Mapisan, mábunton, magkadagandagan.
Paghihingalô, paghihirap.
Naghihingalô.
Agosto, ikawalong bwan sa isang taón.
Pagkasaid, pagkaubos; pagkapatâ.
Kaayaaya, kalugodlugod.
Kalugod-lugod, magiliw, maligayà, mairugín.
Nakalulugod, maligayà; marapat.
Nakalulugod, kawiliwili, kaayaaya.
Pagbigat, paglalâ, paglubhâ.
Bumigat, lumalâ, lumubhâ.
Umapí, dumalamhatì, magpahirap.
Umapí, lumapastangan.
Kaapihán, kaadwâan.
Maasim, maaskad.
Pagbuo, pagtitipon, pagpipisan.
Spanish_Tagalog
Page 14
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Agregado.
Agregar, incorporar.
Agresion, asalto.
Agresor.
Agreste, rústico.
Agriar.
Agriar.
Agricultura.
Agricultural.
Agrimensor.
Agrio, ácido; acre, áspero.
Agrupar.
Agrura, acedia.
Agua bendita.
Agua de Colonia.
Agua.
Agua.
Aguador.
Aguamiel.
Aguardar, esperar.
Aguardiente.
Agudeza, sutileza, perspicacia.
Agudeza, sutileza.
Agudo, ingenioso.
Agudo, penetrante, sutil.
Agudo, penetrante.
Agudo, puntiagudo, aguzado.
Agüero, presagio.
Agüero, presagio.
Aguijada, pincho, aguijon.
Aguijar, aguijonear.
Aguijon; punzada; picadura.
Águila.
Aguileño.
Aguilucho.
Aguja de hacer medias de punta.
Aguja.
Tinipon, binuó; kasama.
Magtipon, tumipon, bumuô.
Daluhong, salakay.
Ang dumadaluhong.
Magaspang, bastos.
Umasim; papaitín, pasamain ang loob.
Uumasim.
Pagsasaka, paglinang, pagbubukid.
Nauukol sa pagsasaka.
Mánunukat ng lupà.
Maasim; mapaklá, maaskad.
Magbunton.
Asim, askád.
Agwa bendita.
Agua de Colonia, isang urì ng pabango.
Tubig.
Tubig.
Mánanalok ng tubig; mang-iigib, tagaigib, tagakadlô ng tubig.
Tubig at pulot.
Maghintay, mag-antay mag-antabay.
Agwardyente.
Katalasan, katulisan, katalinuan, katusuhan.
Tulis, talas.
Matulis, matalinò.
Matalas, matalinò.
Taos sa loob, damdamin ng kalooban.
Matulis, matalas, hasâ.
Pamahiin, hulà.
Pámahiin, pángitain.
Tudlong, panudlong.
Tudlungin.
Tibò; durò, tukâ, kagat.
Ágila.
Ukol sa ágila ó tila ágila.
Munting ágila.
Pangganchilyo.
Karayom.
Spanish_Tagalog
Page 15
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Agujero de la llave.
Agujero hecho por los ratones.
Agujero, cavidad, hueco.
Agujeta de zapato.
Aguzadera.
Ah! ha! ha!.
Ahijada.
Ahijado, a.
Ahijado.
Ahito; empacho.
Ahogamiento.
Ahogar, sofocar.
Ahogar, sofocar.
Ahogar, sufocar.
Ahogar.
Ahogarse de calor.
Ahora.
Ahorcar.
Ahumar.
Aire.
Airear, secar.
Airoso, limpio.
Aislar ó detener el agua con diques, poner dinero en un banco.
Aislar.
Ajo.
Ajuar ó ropa de cama.
Ajuar, los muebles de una casa.
Ajustado al cuerpo.
Ajustado, fijo; señalado.
Ajustar, acomodar.
Ajustar, adaptar.
Ajustar, arreglar.
Ajustar, arreglar.
Ajustar, concertar.
Ajustar, fijar.
Ajuste, arreglo.
Ajuste, convenio; compra ó venta.
Butas ng susì.
Lunggâ ng dagâ.
Butas, pwang, hukay.
Talì ng sapatos.
Hasáan.
Ah! ahá!
Inaanak na babae.
Inaanak.
Inaanak na lalake.
Hilab, kabundatan; sukal ng sikmurà.
Pang-iinís, pananakal.
Uminis; inisín.
Sumakal, uminis.
Uminis, inisin, hwag pahingahin.
Uminis, sumakal.
Mainis sa init.
Ngayon.
Bumitay; bumigtí.
Magsuub; suubín.
Hangin, ligoy ng tugtugin.
Ibilad, iyangyang, patuyuin.
Maselang, malinis.
Magpilapil; maglagák ng salapî sa bangko.
Ilayô, itiwalag, ibukod.
Bawang.
Mga sangkap ó damít sa hígaan.
Kasangkapan sa bahay.
Lapat sa katawan.
Nalalapat, matibay; nátatakdà.
Ilapat, ibagay.
Ilapat, iakmâ, ibagay.
Maglapat, mag-ayos.
Iakmâ, ayusin.
Itugmâ, ibagay sa tinig.
Iakmâ, ilapat.
Pagkakalapat, pagkakaayos.
Pinagkayarian, pinagkasunduan; pagbili ó pagbibilí.
Spanish_Tagalog
Page 16
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ajusticiar al reo en el acto el populacho.
Al contrario.
Al lado, á un lado; aparte.
Al lado.
Al ó á travez, de travez, de un modo atravesado.
Al parecer.
Al pie de la letra.
Al rededor.
Al reves.
Al sesgo, oblicuamente.
Al sesgo.
Al sesgo.
Al soslayo, de travez.
Al traves, por medio de.
Ala.
Alabanza; fama, renombre.
Alabar, exaltar.
Alabar.
Alabastro.
Alado; lo que vuela.
Alagar, alucinar.
Alambique.
Alambique.
Alambre.
Alargar, apartar, alejar.
Alargar, prolongar, dilatar.
Alargar, prolongar.
Alargar; guiar por la mano.
Alargarse.
Alarido, grito, plañido.
Alarido, grito; llanto.
Alarma, sobresalto, tumulto.
Alarmar, asustar, perturbar.
Alba, albor.
Alba.
Alba.
Alba.
Patayín karakaraka ng mga tao ang may sala.
Pasalungat, pabaligtad.
Sa tabí, sa tagiliran; bukod.
Sa gawing tabí.
Pahalang.
Tila, warì.
Ayon sa salitâ.
Sa palibot, sa paligid.
Baligtad.
Pahaláng.
Pababâ, paliwas.
Pahaláng.
Pasulyap.
Sa, sa boong..., sa gitnâ, sa pamamagitan ng.
Pakpák.
Puri, papuri; paunlak, kagitingan, kabantugan.
Purihin, ibunyî.
Pumuri.
Alabastro.
May pakpak, nakalilipad.
Umalò, humimok.
Alakán.
Alakán, gáwaan ng alak.
Kawad.
Unatin, pahabain; ilayô.
Pahabain, papaglwatin, papagtagalín.
Pahabain.
Umabót, mag-abót; umakay.
Makalag.
Tilî, hiyaw, pigibík.
Sigaw, hiyaw, iyak, tangis.
Pagibík, babalà, gulat, guló.
Magpagibík, gumulat, lumigalig.
Bukang-liwayway.
Bukang-liwayway.
Madaling-araw.
Madaling araw.
Spanish_Tagalog
Page 17
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Albacea, ejecutora.
Albacea, testamentario.
Albañil.
Albañil.
Albañilería; francmasonería.
Albaricoque.
Albergar, hospedar.
Albergue; puerto; asilo.
Alborotador, pillo.
Alborotar, vocinglear.
Alboroto, ruido.
Alboroto.
Album.
Albúmen.
Alcahuete.
Alcahuetear.
Alcance.
Alcanfor.
Alcanfor.
Alcanforar.
Alcantarilla.
Alcanzar, llegar hasta; alargar, extender.
Alcanzar.
Alce, anta.
Alcedon [ave].
Alcoba.
Alcohol.
Alcoran.
Aldaba de candado.
Aldaba de puerta.
Aldea.
Aldea.
Aldeano, villano.
Aledaño de una tierra; huerta pequeña cercada.
Alegacion; alegato.
Alegar, defender en juicio.
Alegar; declarar.
Babaing tagaganap ng huling bilin ng namatay.
Tagaganap ng hulíng bilin ó testamento ng namatay.
Manggagawa ng tungkol sa laryó.
Kantero, mánanabas ng bató.
Pagkakantero, pananabas ng bató; masoneryá.
Albarikoke (isang bunga ng kahoy).
Kumanglong, sumilong.
Kanlungan, silungán, daungán.
Maguló, maingay, switik.
Mag-ingay, mangguló, mang-away.
Gulo, kaingay.
Kaingay.
Album.
Putì ng itlog.
Bugaw.
Magbugaw.
Abót, kaya.
Alkampor.
Alkampor.
Lagyan ng alkampor.
Pádaluyan.
Umábot, sumapit; mag-abót.
Abutan, abutin.
Malaking usá.
Pangalan ng ibon.
Silíd.
Alkohol.
Koran ó banal na aklat ng mga moro.
Seradura, kandado.
Kandado.
Nayon.
Nayon, bayanbayanan.
Taong mababang urì, tagabukid.
Pitak na lupà, munting bukid.
Pagpapatunay; tutol.
Mangatwiran, makipagtalo, mananggalang sa paglilitis.
Tumutol, mananggalang; magpatunay; magpahayag.
Spanish_Tagalog
Page 18
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Alegoría.
Alegórico.
Alegórico.
Alegorizar.
Alegrar, causar alegría.
Alegrar, regocijar.
Alegrarse, aplaudir.
Alegre, contento.
Alegre, contento.
Alegre, contento.
Alegre, despierto.
Alegre, feliz.
Alegre, festivo.
Alegre, festivo.
Alegre, festivo.
Alegre, festivo; generoso.
Alegre, gozoso.
Alegre, jovial, contento.
Alegre, jovial, festivo.
Alegre, jovial.
Alegre, jugueton.
Alegre, vivo, placentero, jovial.
Alegre, vivo.
Alegre.
Alegre.
Alegremente, con risa.
Alegremente.
Alegria, aplauso.
Alegría, buen humor.
Alegría, gozo.
Alegría, gozo.
Alegría, júbilo, regocijo, diversion.
Alegria, júbilo.
Alegría, regocijo, gozo, júbilo.
Alegria, regocijo.
Alegria, regocijo.
Alegría, regocijo.
Talinghagà.
Tinatalinghagà.
Tinatalinghagà.
Talinghagain.
Magpasayá, magbigay lugod.
Sumayá, matwâ, magalak, malugod.
Magkatwâ; humiyaw ng papuri.
Masaya, twâ.
Masayâ, galák.
Masayá, twâ, galák.
Masayá, magaan ang katawan.
Masaya, maginhawa.
Masayá, twâ, galak.
Masayá.
Masayá, galák.
Masaya; magandang loob.
Galák, masayá.
Masayá, twâ, galák.
Masayá, twâ, galak.
Masayá, magaan ang katawan.
Masayá, malarô, malandî.
Masayá, matwain.
Masayá, buháy ang loob.
Masayá.
Masayá.
Katawatawa.
Masayá.
Pagkakatwâ; paghihiyawan ng papuri.
Kasayahan, gaan ng loob.
Sayá, twâ, galak.
Sayá, galak.
Sayá, kasayahan, galak, kagalakan.
Sayá, galák.
Sayá, twâ, galák, kasayahan, katwaan, kagalakan.
Sayá, kasayahán, galak, kagalakan.
Sayá, galak, kasayahan, kagalakan.
Sayá, galak; kasayahan, kagalakan.
Spanish_Tagalog
Page 19
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Alegría, vivacidad.
Alegría.
Alegría.
Alegría; buen humor, júbilo.
Alejar, apartar.
Aleman.
Alentar, animar, dar vigor.
Alentar, respirar.
Alerta, vigilante.
Aleta [de pez].
Aleta.
Aletear, fluctuar.
Aletear.
Alfabético.
Alfabético.
Alfabeto, abecedario.
Alfarería.
Alfarero.
Alfiler para afianzar los cabellos.
Alfiler.
Alfiler.
Alfombrar, entapizar.
Alforjas, mochila.
Alga marina.
Algarabía.
Álgebra.
Algo de, algun, alguno.
Algo dulce.
Algo pálido.
Algo presumido.
Algo salado.
Algo viejo ó anciano.
Algo, algun tanto.
Algo, alguna cosa.
Algo, alguna cosa.
Algodon; cotonía.
Algodonero.
Sayá, kasayahan, kagaanan ng katawan.
Kasayahan.
Sayá, kasayahan, katwaan.
Sayá, galaw ng kalooban.
Ilayô.
Aleman, taga Alemanya.
Palakasin ang loob, patapangin, buhayin ang loob.
Humingá.
Maingat, maagap, handâ.
Palikpik.
Palikpik.
Pumagakpak, pumagaspas.
Humagibis.
Ayos sa titik.
Ayos sa titik.
Abákadâ.
Gáwaan ng palayok.
Magpapalayok.
Ipit, pang-ipit ng buhok.
Espilé.
Espilé.
Maglatag sa sahig.
Supot.
Damong dagat.
Satsatan.
Álhebra, mataas na karunungan sa pagbilang.
Ilan, kaontî.
Matamístamís.
Namumutlâ-mutlâ.
May kayabangan.
Makasím.
May katandaan, may kagulangan.
Kauntî.
Anoman, balang....
Anoman, anomang bagay.
Sinulid; bulak.
Punò ng bulak.
Spanish_Tagalog
Page 20
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Alguacil, mayordomo.
Alguacil.
Alguien, alguna persona.
Algun tanto.
Alguna obra mecánica de poco valor.
Algunas veces.
Aliado, confederado.
Aliado, confederado.
Alianza, union, liga.
Alias.
Alicates, tenazas.
Alicates.
Aliento, respiracion.
Alimentarse, comer.
Alimenticio.
Alimento, comida.
Alimento.
Alisar; allanar.
Alistamiento.
Alistar, registrar.
Alistar, sentar plaza.
Aliteracion.
Aliviar, alijerar.
Aliviar, mitigar, apaciguar.
Aliviar, mitigar.
Alivio, alijeramiento.
Alivio.
Aljaba.
Aljofifa.
Allá, en aquel lugar.
Allanar, acepillar.
Allanar, poner llana la superficie de alguna cosa.
Allanar.
Allí, allá, ahí.
Allí, alla.
Allí, alla.
Alma; hombre, persona.
Agusil, katiwala, mayordomo.
Agusil.
Sinoman, may táo, ibang táo.
Kauntî.
Larúang may mákina.
Kung minsan.
Kasundô kakampi, kaisa.
Kasundô, kakampí.
Kásunduan, káyarian.
Palayaw; sa ibang paraan.
Pang ipit.
Panipit.
Hingá, hiningá.
Kumain.
Masustancia.
Pagkain, pagkabuhay.
Pagkain.
Pakinisin; patagin.
Pagpapatalâ.
Patalâ, magtalâ ng pangalan.
Patalâ; magsundalo.
Paggamit ng salaysay na may mga paris na titik sa unahan ng bawa't
Guminghawa, gumaan.
Umigi, tumahimik pumayapà, guminghawa.
Umigi, guminghawa, lumubay.
Ginghawa, gaan.
Ginghawa, igi.
Sisidlan ng panà.
Mag-isís.
Doon, sa dakong yaon.
Katamín, kayasin.
Patagin, pantayin.
Pantayin, patagin.
Diyan, doon.
Diyan, doon.
Diyan, doon.
Kálulwa; tao, katao.
Spanish_Tagalog
Page 21
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Almacen, tienda.
Almacen.
Almacen.
Almacenamiento, almacenaje.
Almanaque.
Almeja.
Almendra.
Almidon.
Almidonar.
Almirante.
Almohada.
Almohaza.
Almoneda, pública subasta.
Almonedear.
Almonedero.
Alojamiento de un navío.
Alojar ó aposentar soldados.
Alojarse en tienda.
Alojarse ú hospedarse.
Alondra.
Alosa, sábalo.
Alquetran.
Alquilar, arrendar.
Alquilar, asalariar.
Alquiler, salario.
Alquitran, embrea; marinero.
Altamente, en sumo grado.
Altanero, altivo, orgulloso.
Altar mayor.
Altar.
Alterable, mudable.
Alteracion.
Alterante.
Alterar, mudar.
Alterar, perturbar.
Alternacion, vez, turno.
Alternado con paroxismos.
Pámilihan, tindahan.
Kamalig na imbakan.
Almasen, tindahan.
Pagtitinggal, pagiipon.
Almanake, kalendaryo.
Kabibe, tikhan, paros.
Almendras, pilì.
Almirol.
Mag-almirol.
Pangulo ng hukbong-dagat.
Unan.
Panglinis ng kabayo.
Almoneda.
Mag-almoneda.
Ang nag-aalmoneda.
Hígaan ó tulugán sa sasakyan.
Magpatuloy ng mga sundalo ó kawal.
Manirahan sa dampâ ó sa tolda de campanya.
Manuluyan, manirahan.
Langay-langayan, isang klase ng ibon.
Katkát, bwanbwan.
Alkitrán.
Paupahan.
Umupa; bumayad; upahan, bayaran.
Upa, bayad.
Alkitran; magdadagát.
May kataasan, nápakainam.
Hambog, palalò, mayabang.
Pangulong dambanà.
Altá, dambanà.
Nababago, naiibá.
Pagbabago, pagiibá.
Nakababago, nakaiiba.
Bumago, umiba, baguhin, ibahin.
Galawín, guluhín.
Paghalili.
Hindî pulos, hindî panáy.
Spanish_Tagalog
Page 22
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Alternar, turnar.
Alternativo, reciproco.
Altezado.
Altitúd, altura.
Altivo, orgulloso.
Altivo, orgulloso.
Alto, elevado.
Alto, elevado.
Alto, elevado.
Alto, elevado; altivo, orgulloso.
Altura, elevacion, alteza.
Altura, elevacion.
Altura, elevacion.
Altura, elevacion; eminencia, título de honor de los cardenales.
Altura, elevacion; eminencia, título de honor de los cardenales.
Altura.
Alucinacion.
Aludir.
Alumbrar, iluminar; instruir.
Alumbre.
Alusion.
Alza prima, el que levanta.
Alzar, elevar.
Alzar, izar.
Alzar, levantar alguna cosa del suelo.
Ama de cria, enfermera.
Ama de una casa, madre de familia.
Ama, señora de casa; concubina.
Amabilidad, agrado.
Amabilidad.
Amable, hermoso.
Amable.
Amable.
Amaestrar, enseñar, adiestrar.
Amalgama, mezcla de diferentes metales.
Amalgamacion.
Amalgamar.
Humalili.
Halinhinan, halíhalilí.
Kuyomanggí.
Taas, kataasan, tayog.
Mapagmalakí, hambog.
Mapagmataas, palalò.
Mataas, matayog; bunyî.
Mataas, matayog.
Mataas, matayog.
Mataas, matayog; mapagmataas, palalò.
Taas, kataasan; kamahalan.
Taas, ilangláng.
Taas, tayog.
Kataasan, kadakilaan; karilagan, kabunyian.
Kataasan, kadakilaan; karilagan, kabunyian.
Taas.
Guniguní.
Bumanggit; banggitin.
Liwanagan, turuan.
Tawas.
Pagbanggit ng isang bagay na tinutukoy sa ibang paraan.
Pang-alsá, taga-taas.
Itaas, buhatin.
Magtaas, bumuhat; buhatin, itaas.
Bumuhat, umalsá, itaas, ibangon.
Yaya, tagapag-alagà ng may-sakít.
Ina ng sang mag-anak.
Babaing panginoon sa bahay; babae.
Kagandahang-loob.
Kaibig-ibig na asal, kagandahang-loob.
Kaibig-ibig, kagiliw-giliw.
Magiliw, magandangloob.
Magiliw; máiibigan.
Turuan, sanayin, bihasahin.
Pagkakahalò ng iba't ibang metal.
Paghahalohalò ng iba't ibang metal.
Maghalòhalò ng iba't ibang metal.
Spanish_Tagalog
Page 23
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Amamantar, dar de mamar.
Amanecer.
Amansado, domesticado.
Amante, galán.
Amanuense, el que copia ó el que escribe lo que otro le dicta.
Amar, querer, gustar.
Amargo, áspero.
Amargura.
Amargura.
Amarillento.
Amarillez.
Amarillo.
Amarradura.
Amasadera.
Amasar, hacer alguna mezcla.
Amasar.
Amatista.
Amazona.
Ambar.
Ambicion.
Ambicioso.
Ambiente.
Ambigüedad, confusion.
Ambigüo, confuso.
Ámbito.
Amblar.
Ambos.
Ambulancia.
Amedrentado.
Amedrentar; asombrar.
Amen, así sea.
Amenaza.
Amenaza.
Amenazar.
Amenazar.
Amenazar.
Amenidad.
Magpasuso; pasusuhin.
Mag-umaga, mag-bukang liwayway.
Maamò, ámak.
Nangingibig, mangliligaw.
Tagasalin ó tagasulat ng idinidiktá ng iba.
Umibig, mangibig suminta, umirog, gumiliw.
Mapait, masaklap.
Kapaitan, kasaklapan.
Pait, saklap, kapaitan, kasaklapan.
Naninilaw.
Kadilawan, paninilaw.
Dilaw, madilaw.
Daungan, punduhan.
Pangmasa.
Magmasa, maghalò, maglahok.
Magmasa; masahin.
Amatista (isang mahalagang bató).
Amasona, (babaing malakas at may ugaling lalaki).
Ambar.
Pita, dî kawasang hangad.
Mapagpita, mapaghangad.
Panginorin.
Alinlangan, pagtataglay ng álanganing kahulugan.
Álanganin, magkabikabilang kahulugan.
Paligid, palibot.
Magpalakad ng kabayo na sâbay ang dalawa't dalawang paa.
Kapwà.
Ambulansiya, arag-arag, pangkuha ng may-sakit.
Takót.
Tumakot, gumitlá.
Amén, siya nawâ.
Balà, pananakot.
Balà, hamon, pananakot; ambâ, yambâ.
Magbalà, yumambâ.
Magbalà, manakot.
Magbalà, manakot.
Kagandaban-loob, gandá, kaligayahan.
Spanish_Tagalog
Page 24
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Americanismo.
Americanizar.
Americano.
Amigable, amistoso.
Amigable, amistoso.
Amigo íntimo.
Amigo, amiga.
Amillaramiento.
Amillarar.
Aminorar, disminuir.
Amistad, enlace, afecto, adhesion; aprehension; embargo.
Amistad.
Amistad.
Amistad.
Amnistia.
Amo de la casa, padre de familia.
Amo de llaves.
Amo, dueño, señor.
Amojonar.
Amonestacion, exhortacion.
Amonestacion.
Amonestador.
Amonestar.
Amoniaco.
Amontonar, acumular.
Amontonar, apilar.
Amontonar, atestar; apiñarse.
Amor propio.
Amor.
Amortajar.
Amortiguar, amortecer.
Amotinado, turbulento.
Amotinador, sedicioso.
Amotinarse, rebelarse.
Ampliacion.
Ampliar, extender.
Amplimente.
Pagkaamerikano.
Amerikanuhin.
Amerikano, taga Amérika.
Mapagkaibigan.
Magiliw.
Kási, katoto, kasamasama, kalaguyò.
Kaibigan, katoto.
Amilyaramyento, halaga ó tasa ng pag-aarì na ibinabayad sa
Humalaga ó tumasa ng dapat ibwís ng mámamayan sang-ayon sa halagá
Magpaliit, kumulang, magbawas.
Pakikipag-ibigan, pakikisapì; pagkahuli; dugtong; sanglâ.
Pagkakaibigan.
Pagkakaibigan, pagkakatoto.
Pagkakaibigan, pagkakatoto.
Kapatawaran, lubós na paglimot.
Punò ng sangbahayan.
Taga ingat ng bahay, bantay-bahay.
Panginoon, amo, apò.
Maglagay ng patoto ó hangganan.
Pangusap, pangaral.
Pangaral, páuna.
Tagapangusap, tagapangaral.
Pagsabihan, pangusapan.
Amoniako.
Magbunton, magsalansan.
Magbunton, magsalansán.
Mábunton, magkarami; magkasiksikan ang tao.
Pag-ibig sa sarili.
Pag-ibig, pagsinta, pag-irog, pag-giliw.
Balutin ng sapot.
Patayin.
Mapanghimagsik, manggugulo.
Mapanghimagsík.
Manggulo, manghimagsik.
Kalakhan, kalawigan.
Palawigin, lakhán.
May kalawigan.
Spanish_Tagalog
Page 25
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Amplio, extendido.
Amplitud, extension, abundancia.
Ampolla de jabon.
Ampolla.
Ampolla.
Amputacion.
Amputar.
Amuleto.
Anacoreta.
Ánade macho.
Ánade, pato.
Anadear.
Anadear.
Anadear.
Anadeja.
Añadidura, aumento.
Anales.
Analisis.
Analítico.
Analizar.
Analogía.
Análogo.
Anaquel; bajío.
Anarquía.
Anarquista.
Anarquista.
Anatema, excomunion.
Anatematizar, excomulgar.
Anatomía.
Anatómico.
Anca.
Anca.
Ancho, abierto.
Ancho, vasto.
Anchova ó anchoa.
Anchura, extención.
Anchura.
Malawig, malawak.
Lawig, abót, kasaganaan.
Bulâ ng sabon.
Buhol.
Lintós, pamamagâ.
Paghihiwalay ng anomang bahagi ó sangkap ng katawan.
Maghiwalay ng anomang bahagi ó sangkap ng katawan.
Anting-anting.
Anakoreta (ang namumuhay ng bukod at tumatalaga sa pagpapakahirap.
Itik na lalake ó patong lalake.
Itik, pato.
Magpalikawlikaw.
Magpalikawlikaw.
Magpalikawlikaw.
Munting itik, sisiw ng itik ó pato.
Dagdag, patong.
Mga kasaysayang nangyayari sa taón-taón.
Paglilitis, pagsurì.
Ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawâ ó talumpatì.
Lumitis, sumurì.
Pagkakahawig, pagkakahuwad.
Kahawig, kahuwad.
Pitak ng aparador; dakong mababaw [sa dagat].
Ang pagsalangsang at kataksilan sa lahat ng pámahalaan.
Ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng pámahalaan.
Anarkista, ang sumasalangsang at taksil sa lahat ng pámahalaan.
Sumpâ.
Sumumpâ.
Karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng
Ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga
Baywang, pigî.
Pigî.
Malapad, malwang; malwat.
Malapad, malwang, malwag.
Halubaybay.
Lapad, lwang, lwag.
Lwang, lwag.
Spanish_Tagalog
Page 26
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Anchura.
Anchura.
Anciana, vieja, una tia.
Ancianidad.
Ancianos; antepasados.
Anclado.
Anclaje, el sitio ó lugar para anclar.
Ancora.
Ancorar, anclar, hechar las anclas.
Andador, paseador.
Andador, paseante; vagabundo.
Andar á sombra de tejado.
Andar á tientas, buscar alguna cosa á oscuras.
Andar con afan.
Andar con la marea.
Andar con paso majestuoso.
Andar de tienda en tienda comprando.
Andar el caballo á paso largo y sentado.
Andar en busca de pillaje, rapiñar.
Andas, féretro.
Andrajo, arrapiezo.
Andrajo, mendigo, pordiosero.
Andrajoso, trapiento.
Anécdota.
Anegar, sumergir; ahogar.
Añejo, viejo, rancio.
Anexar, juntar, reunir.
Anexar.
Anfibio.
Anfiteatro.
Angarillas; puerco.
Angarrillas.
Angel.
Angelical.
Angelical.
Angelical.
Angina.
Lwang, lapad.
Lapad, lwang.
Matandang babae, impó, ali.
Katandáan.
Ang matatandâ; kanunuan.
Nakasinipete.
Dakong pinaghuhulugan ng sinipete ng mga sasakyan.
Sinipete, sawo.
Mahulog ng sinipete.
Palalakad, mapaglakad.
Palalakad, layas; palaboy, hampas-lupà.
Sumilong.
Kumapâ, umapuhap.
Magpagal na lumakad.
Sumunod sa agos.
Lumakad ng tila kung gasino.
Mamili.
Pakarimuting maigi ang kabayo.
Mangharang, maniil.
Kalandra, andás; patungan ng kabaong.
Basahan, pamunas.
Limahíd; pulubi.
Limahíd, gulagulanit.
Salaysay na may taglay na aral ó pangaral.
Sumukbó, sumisid; lumunod.
Laón, lumà, maantá.
Idugtong, ikabit, isugpong.
Isugpong, idugtong.
Hayop na nabubuhay sa tubig at sa kati.
Anfiteatro.
Munting kariton na iisa ang gulong at karaniwang ipinanghahakot ng
Arag-arag.
Anghél.
Parang anghél, mukhang anghél, nauukol sa anghél.
Parang anghél, mukhang anghél, nauukol sa anghél.
Mukhang anghél parang anghél.
Anhina [sakít na pamamagâ ng lalamunan].
Spanish_Tagalog
Page 27
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Anglicano.
Angosto, estrecho.
Anguila.
Angulado, esquinado.
Angular.
Ángulo, esquina, rincon.
Ángulo, esquina; caña de pescar.
Angustia, miseria.
Angustia, tormento, pena.
Angustiar, afligír.
Anhelar, ansiar, desear con vehemencia.
Anidarse, alojarse.
Anieblado, nublado.
Añil.
Añil.
Anillejo, círculo.
Anillo de cadena, enlace.
Anillo, círculo, cero.
Animacion, viveza.
Animal castrado.
Animal.
Animar, alentar.
Animar, avivar.
Animar, infundir alma.
Animar.
Animosidad, mala voluntad, rencor.
Animoso, valeroso.
Aniquilacion.
Aniquilado.
Aniquilar.
Anis.
Aniversario, dia que se celebra cada año; la fiesta ó ceremonia que
Annexion, adicion.
Año.
Anodino, lo que tiene virtud de suavizar y mitigar los dolores.
Anomalía, irregularidad.
Anomalía, irregularidad.
Anglicano (ang ukol ó nasasanib sa kapisanan ng pananampalatayang
Makitid, makipot.
Palós.
Nakasulok.
Ang ukol sa panulok.
Sulok, kantó, pánulukan.
Sulok, likô, kantó; bingwít.
Hirap, sákit, dalamhatì.
Hírap, dalitâ, sákit.
Magpahirap, magpasakit, dumalamhatí.
Manabik.
Magpugad, humalimlim, tumahan.
Maulap.
Isang halaman na ang dahon at usbóng ay ginagawang tinang bughaw.
Tayom, tinà.
Siningsing, buklod.
Singsing ng tanikalâ, kawíng.
Singsing; buklod, bilog.
Pagkaganyak; kaliksihan.
Hayop na kapon.
Hayop.
Magpalakas ng loob, magpatapang.
Palakasin ang loob, buhayin ang loob.
Bumuhay, bubayin, pagsauliing-loob, pukawin ang loob, paliksihín.
Lumakas ang loob, tumapang.
Pakikipag-alit, pagmamasamang-loob, pagtatanim.
Matapang, mapangahas.
Pagkalipol, pagkawasak.
Lipól, wasak.
Lumipol, magwasak.
Anís.
Anibersaryo, kaarawang ipinagdiriwan sa bawa't sangtaón.
Dugtong, sugpong.
Taón.
Anodino, gamot na nakapagbabawas ó nakawawalà ng anták ó kirót.
Ang di pagsunod sa palatuntunan, kawalan ng ayos.
Paglihis sa palatuntunan.
Spanish_Tagalog
Page 28
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Anómalo, irregular.
Anónimo.
Anónimo.
Años desde 13 hasta 20 años.
Anotacion debajo de un escrito.
Ánsar, ganso.
Ansia, afan, desasociego, inquietud.
Ansia, anhelo, vehemencia, ardor.
Ansia, antojo.
Ansiar, apetecer.
Ansioso, impaciente.
Antagonismo, rivalidad.
Antagonista, arguyente.
Antagonista.
Antártico.
Anteayer, antes de ayer.
Antecámara, vestíbulo.
Antecámara.
Antecedente, precedente.
Anteceder, preceder.
Anteceder, preceder.
Anteceder, preceder.
Antecesor, el que precede á otro.
Antedatar.
Antelope.
Anteojo de larga vista.
Anteojo.
Antepascual.
Antepenúltimo.
Anterior, antecedente.
Anterior, precedente.
Anterior.
Anterioridad, procedencia.
Antes de mucho.
Antes del medio dia.
Antes del mediodia.
Antes, mas, pronto, antes de.
Dî pagsunod sa palatuntunan, walâ sa ayos.
Walang lagdâ, walang pangalan; dî kilala.
Walang pangalan.
Gulang na mulâ sa ika 13 hanggang ika 20 taón.
Talâ na paliwanag sa ibabâ ng isang sulat ó kasulatan.
Gansang lalake.
Pita, laki ng hangad, kabalisahan.
Hangad, pita, pananabik.
Hangad, pita, pananabik.
Maghangad, pumita, manabik.
Nagpipita, malaking hangad, balisá.
Pakikipag-agawan, pakikipagtalo, pakikipaglaban.
Kalaban, nakikipagtalo.
Kaagawan, katalo, kalaban.
Antártiko; dulong timugan.
Kamakalawa, noong makalawa.
Silíd.
Kansel, bayubo, bastidor na panabing sa kababayan.
Náuna, una.
Ipagpauna.
Manguña, máuna.
Ipagpauna; umuna.
Ang hinalinhan.
Ipágpauna sa pecha ó kaarawan.
Isang hayop na alanganin sa usa't kambing.
Salaming pangtanaw sa malayò.
Salamin sa matá.
Náuna sa kurismá.
Ang bilang na sumusunod sa káhulihulihan.
Náuna.
Sinusundan, náuna.
Dati, datihan.
Pagkauna, láon.
Hindî pa nalalaunan, hindî pa naluluwatan.
Bago dumating ang á las dose ng araw.
Sa umaga, bago dumating ang á las dose ng araw.
Bago, muna.
Spanish_Tagalog
Page 29
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ántes, primero.
Anticipacion.
Anticipacion.
Anticipar, prevenir.
Anticipar.
Anticristiano.
Anticristo.
Anticuado, obsoleto.
Anticuario.
Antidiluviano.
Antídoto.
Antífona.
Antiguamente.
Antigüedad, ancianidad.
Antigüedad.
Antiguo, anciano.
Antiguo.
Antiguo.
Antiguo.
Antigüo.
Antipatía.
Antipático.
Antípodas.
Antiséptico, antipútrido.
Antiséptico.
Antítesis, oposicion, contraste.
Antojera.
Antojo, capricho.
Antología, silva, floresta..
Antorcha, anchon.
Antorcha.
Antro, caverna.
Antropófagos.
Antropología.
Anual.
Anual.
Anual.
Náuna, dati.
Maagang pagkalagay ng pecha; páuna.
Agap, páuna.
Umagap, umuna.
Umagap; ipagpauna; umuna.
Ang laban sa nagsisipanalíg kay kristo.
Antíkristo, laban kay kristo.
Lipas, lumá, dati.
Ang ukol sa unang panahon.
Bago nagkagunaw, bago nagdilubyo; ang nabuhay bago nagkagunáw.
Lunas, gamot na laban sa lason.
Awit sa simbahan.
Dati, datihan, noong una, noong araw.
Kalagayang una ó matandâ sa lahat.
Katandaan, kalaunan.
Una, matandâ.
Matandâ, lumà, dati, una, laon.
Unang tao.
Dati, lumà.
Dati, lumà, matandâ, malaon.
Bigat ng loob, bigat ng dugô.
Mabigat ang dugô.
Ang nagsisitahan sa tapat na ligid nitong tinatahanan nating
Bagay na dî napapanis, bagay na dî nasisirà.
Gamot na panglaban sa kabulukan.
Pagkakalaban.
Panakip ng mata ng kabayo.
Sumpóng, kapricho.
Ang karunungan sa bulaklak.
Suligì, sulô.
Sulô, sigsíg.
Yungib, lunggâ.
Mga taong nagsisikain ng laman ng tao.
Ang karunungan tungkol sa pagkakabalangkas ng katawan ng tao.
Táunan, nagtatagal ng sangtaón.
Anomang aklat, ulat ó páhayagan na pinalalabas ng minsan sa isang
Táunan, sangtaunan.
Spanish_Tagalog
Page 30
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Anualidad, renta vitalicia.
Anualmente.
Anualmente.
Anualmente.
Anublar, obscurecer.
Anudar.
Anudar; atar.
Anular, abrogar.
Anular, invalidar.
Anular, invalidar.
Anular.
Anular.
Anunciacion, proclamacion, promulgacion.
Anunciador, publicador.
Anunciar, publicar.
Anunciar.
Anuncio, aviso, advertencia.
Anzuelo, garfio, gancho.
Anzuelo.
Apacentar.
Apacible, suave.
Apaciguar, aquietar, sosegar; estar quieto.
Apagador.
Apagar, matar la lumbre, extinguir.
Apalear, bambolear.
Apalear, cascar.
Apalear, golpear.
Apalear, golpear.
Apalear, sacudir.
Apalear.
Apalear.
Apalear; pringar ó untar la carne en el asador.
Aparador, alacena.
Aparador, alacena.
Aparato, aparejo.
Aparecer ó aparecerse.
Aparejar; adornar; podar.
Salaping kinikita ó tinatanggap sa taón-taón.
Taón-taón.
Taón-taón.
Taóntaón.
Pag-alapaapin, pag-ulapin, palabuin, padilimín.
Ibuhol, italibugsô.
Magbuhol; italibugsô; italì.
Pawalán ng halagá, pawalán ng kabuluhan.
Magpawalâ ng kabuluhan magpawalang bisà.
Alisín, pawalán ng kabuluhan.
Tila singsing, anyongsingsing.
Pawalan ng kabuluhan, pawalán ng halagá.
Pagbabalita, pagpapahiwatig, pagtatanyag.
Tagapagbalità, tagalathalà tagapagpahayag.
Magbalità, maghayag, maglathalà.
Magbalità, magpahiwatig.
Balità, pahayag, lathalà, pahiwatig.
Tagâ, simà, kawíng, kalawít.
Tagâ, kiba.
Magpastor, mag-alagà ng hayop.
Maamò; matabang.
Magpatahimik; tumahimik.
Pangharang sa asó.
Pumatay [ng ilaw, apoy ó sunog].
Bumugbog, humampas.
Hampasin, bugbugin.
Humampas, bumugbog humagupit, mamalò.
Humampas, bumugbog.
Humampas, pumalò.
Manghampas ng baston.
Humampas, pamalò, bumugbog.
Humampas ó bumugbog sa pamamagitan ng isang tungkod; mag-ihaw ng
Aparador, páminggalan.
Aparador, páminggalan.
Kasangkapan.
Lumitaw, sumipot, humarap; sumikat, sumilang.
Ihandâ; igayak; kapunin ang sangá.
Spanish_Tagalog
Page 31
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Aparejo; vestido.
Aparicion, vision, fantasma.
Apariencia.
Apariencia.
Apariencia.
Apartamiento, separacion.
Apartar, excluir.
Apartarse, separarse.
Aparte, á un lado.
Apasionado, colérico.
Apasionado.
Apatía, insensibilidad á toda pasion.
Apático, indolente, indiferente.
Apedrear.
Apelacion.
Apelacion.
Apelante.
Apelar, recurir á un tribunal superior.
Apellidar.
Apellido, cognombre.
Apellido, sobrenombre.
Apenas, dificilmente.
Apenas.
Apendíce, adicion ó suplimento que se hace á alguna obra..
Apesadumbrado.
Apesadumbrar.
Apetitivo.
Apetito.
Apiadarse, compadecerse.
Ápice, algo, un poco.
Ápice, cima.
Ápice, punta, cima.
Apio.
Aplacar, apaciguar, calmar.
Aplanchar, planchar.
Aplastar, magullar.
Aplaudir, alabar, palmear, aclamar.
Kasangkapan; damít.
Paglitaw, pagsipot; malikmata, pángitain; multó.
Anyô, hichura, tabas.
Anyô, hichura.
Anyô, hichura.
Pag-ilag, paghiwalay.
Ilayô, ihiwalay, ibukod.
Umilag, lumayô, humiwalay.
Bukod, hiwalay.
Madamdamin, magagalitín.
Mawilihín, maibigín.
Kawalán ng damdam, kapabayaan.
Hindi maramdamin, walang damdam, pabayâ.
Bumato; batuhin, pukulín.
Tutol, luhog.
Tutol.
Ang tumututol.
Tumutol, magsakdal ó lumuhog sa lalong mataas na húkuman.
Pamagatan.
Pamagat, apelyido.
Apelyido, pamagat, palayaw.
Bahagyâ, may kahirapan.
Bahagyâ.
Karugtong, dagdag.
Mapanglaw, malungkot, malumbay, malamlam.
Magpasamâ ng loob.
Ang ukol sa pagnanasà ng isang bagay.
Gana sa pagkain.
Mahabag; maawa.
Katitíng, kapyangót, kaontî.
Dulo, taluktok.
Dulo, tuktok, taluktok.
Kinchay.
Magpatahimik, pumayapà.
Mamirinsa.
Pisain, lamugin.
Pumuri, magpaunlak, pumakpak.
Spanish_Tagalog
Page 32
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Aplaudir, alabar.
Aplauso, aclamacion.
Aplauso.
Aplicable, apto.
Aplicacion.
Aplicacion.
Aplicar; dirigirse á, recurrir á.
Apocalipsis, revelacion.
Apodo, mote.
Apodo.
Apolillado.
Apologético.
Apología, defensa, excusa.
Apologista.
Apologizar, defender, excusar.
Apoplejía.
Aporrear, apuñetear.
Aporrear, apuñetear.
Aposicion; añidadura.
Apostador.
Apostar.
Apostar.
Apostasía.
Apóstata.
Apostatar.
Apostol.
Apostolado.
Apostólico.
Apostrofar.
Apóstrofe.
Apoteosis, deificacion.
Apoteosis, deificacion.
Apoyar, envilecer.
Apoyarse, reclinarse.
Apoyo de palanca.
Apreciable.
Apreciar, estimar.
Pumuri, magpaunlak.
Papuri, pakpakan.
Pagpupuri, paunlak, pagpakan.
Bagay, akmâ.
Pagsasangkap, paggamit.
Ang kasulatáng inihaharap sa paghingî ng mápapasukan.
Gamitin, ikapit, iakmâ; lumuhog, dumulog.
Apokalipsis, pahayag.
Palayaw.
Palayaw.
Tinatangà.
Nauukol sa pagsasanggalang ó kaya'y sa pagdadahilan.
Pagsasanggalang, pagtatanggol, pag-aadya, pagbibigay dahilan.
Tagapagsanggalang ó tagapagbigay dahilan.
Magsanggalang, magtanggol, mag-adya.
Himatay, isang sakít na nakawawalâ ng diwà.
Bumugbog, sumuntok.
Bumugbog, sumuntok.
Pagbabagay; dagdag.
Mámumusta.
Pumusta, tumayâ.
Idistino, iukol sa gayong dako.
Pagtalikod sa dating pananampalataya.
Ang tumatalikod sa dating pananampalataya.
Tumalikod sa dating pananampalataya.
Apostol, apóstoles. Bawa't isa sa labing dalawang hirang na alagad
Pagkaapostol.
Nauukol sa apostol.
Maglagay ng apóstrope ó ng kudlít.
Apóstrope, kudlit sa itaas na inihahalili sa inalis na titik sa
Pag aring Dyos sa kaninoman.
Pagdyos, pag-aring Dyos.
Ipatong sa patungan; humamak.
Sumandig, humilig.
Pangbwit, suhay.
Dapat pahalagahan, dapat mahalin.
Magpahalaga, magmahal.
Spanish_Tagalog
Page 33
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Apreciar, valuar.
Apreciar, valuar; estimar, ponderar.
Aprecio, estimacion.
Aprehencion; recelo; presa, captura.
Aprehender, prender.
Aprehensivo; timido.
Aprender, instruir.
Aprendiz.
Aprendizaje.
Aprensar, prensar, apretar.
Apresador.
Apresurar, dar priesa, acelerar.
Apretado, mezquino.
Apretar á correr.
Apretar, estrechar.
Apretar, oprimir.
Apretar, reducir á estrechez.
Apriesa, con presteza.
Aprisionar con grillos.
Aprisionar.
Aprobacion.
Aprobacion.
Aprobacion.
Aprobar, probar.
Aprobativo.
Apropiacion.
Apropiar.
Apropriable.
Apropriacion.
Apropriado; particular.
Aprovechar, ganar, lucrar.
Aprovechar, valer, servir, ser util.
Aprovechar; servir, ayudar.
Aproximable.
Aproximacion.
Aproximar, acercarse.
Aptamente.
Halagahán, bigyan ng kabuluhan.
Humalaga; magmahal.
Pagbibigay halaga, pagmamahal.
Kutob, hinalà; paghuli, pagdakip.
Humuli, dumakip.
Magugunihin; matatakutin.
Matuto, mag-aral.
Baguhan; ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buhay.
Pag-aaral, pagsasanay.
Hapitin, higpitan, diinán.
Tagabihag.
Magmadalî, magmaliksí, magmatulin.
Maramot, kuripot.
Kumarimot.
Ipitin.
Higpitan; uminis, pumighatì; diinan, pisain.
Gipitin.
Pagdaka, karakaraka, may katulinan.
Ipangaw.
Ibilanggô, ibilibid.
Pagsubok, pagsuri; pahintulot, pagpapatunay.
Pagpapatunay, pagpapatotoo, pahintulot.
Pahintulot, katotohanan.
Sumubok, subukin, tikman.
Napatutunayan, napahihintulutan.
Pag-arìng kanya; pagkanya.
Umarì, kumamkam, umangkin.
Magagawang pag-aarì.
Pag-arí, pag-angkin.
Bagay, ukol, dapat; bukod-tangì.
Makinabang, magtubò.
Pakinabangan, magamit.
Makinabang; maglingkod; tumulong.
Malapítlapít.
Lapit, kalapitan.
Lumapit.
May kakayahan, may kasanayán, may pagkaarì.
Spanish_Tagalog
Page 34
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Áptero, sin alas.
Aptitud, idoneidad.
Apto, conveniente, propio.
Apto, idóneo.
Apuesta.
Apuesta.
Apuesta.
Apuñetear.
Apuntador.
Apuntalar; sostener.
Apuntar, adelgazar; señalar, enseñar.
Apuntar, rayar.
Apuntar, señalar.
Apuntar.
Apuntar.
Apurar, agotar; cansar.
Aquel, aquello.
Aquello á que se puede responder, responsable.
Aquellos, aquellas.
Aquí al rededor.
Aquí, acá.
Aquietar, acallar, aplacar.
Árabe.
Árabe.
Arábigo, arábico.
Arado.
Araña de luces; candelero.
Araña.
Arañar.
Arar, labrar la tierra.
Arbitrador, árbitro.
Arbitramento, arbitrio.
Arbitrar, juzgar como árbitro.
Arbitrario, despótico.
Arbitro, arbitrador.
Árbitro, arbitrador.
Arbol de almendra.
Walang pakpak.
Kakayahan, kasanayán, karapatán, kabagayán.
Bagay, ukol, marapat.
May kaya; karapatdapat sanáy, bihasá, ukol, maaarì.
Pustá, tayâ.
Pustahan.
Pustá.
Manuntok.
Pangturò, panurò, nagtuturò.
Magtulos; umalalay.
Tumudlâ; umapuntá, iturò, daliriin.
Magtalâ; iguhit.
Iturò, daliriin.
Tumudlâ, umapuntá.
Italâ.
Masaid, maubos; mapatâ.
Yaon, iyan.
Yaong masasagot; nanánagot.
Yaong mga, ang mga yaon.
Dito sa palibot.
Dito, dini.
Patahimikin, payapain.
Árabe, taga Arabya.
Árabe, taga Arabya.
Ukol sa Arabya.
Sudsod, araro, pangbungkal ng lupà.
Aranya ng mga ilawan; tirikan ng mga kandilà.
Gagambá, lawà.
Mangalmót.
Mag-araro, maglinang, bumungkal ng lupà.
Tagahatol, hukom.
Ang pagkakasundo ng nangagkakasigalot sa ayos ó pasiya ng tagahatol.
Magpasiya ó humatol na parang hukom.
Mabagsik, hindî tumutunton sa katwiran, nagpupunò ng walang takdang
Tagahatol.
Tagahatol.
Punò ng pilì.
Spanish_Tagalog
Page 35
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Arbol ó palo de navío.
Arbol.
Arboleda, alameda, boscaje.
Arborecente.
Arbóreo.
Arbusto.
Arca, cofre, caja.
Arca.
Arcabucero, armero.
Arcabuz.
Arcada, bóveda.
Arcada, bóveda.
Arcaico.
Arcángel.
Arcano.
Arcediano.
Archipiélago.
Archivero.
Archivos.
Arcilla, tierra crasa y pegajosa.
Arcilla.
Arcilloso.
Arco de círculo.
Arco de violin.
Arco iris.
Arco íris.
Arco, cesto, cofre.
Arco.
Arco.
Arcon ó cajón grande.
Arder, brillar.
Ardid, estratagema.
Ardiente, fervoroso; diligente, cuidadoso.
Ardiente, flagrante.
Ardiente, fogoso.
Ardiente, vehemente; apasionado, ansioso.
Ardor, calor.
Palo ng sasakyan.
Punong kahoy.
Kahúyan; gubat.
Tila punong kahoy, warì punong kahoy.
Ukol sa kahoy.
Kaugoygoyan, mababang punong kahoy na mayabong.
Kaban ng salapì ó hiyas.
Malaking sasakyan; kabán.
Mámamanday ng baril.
Astinggal.
Balabalantok, bóbeda.
Balantok sa bahay, bubong na balantok; dáanan sa ilalim ng balantok.
Laón, lumà, dati.
Arkanghel, anghel na may mataas na kalagayan.
Dî matarok na lihim, hiwagà.
Arsediano, ó pangulong diákono; isa sa mga katungkulan sa katedral.
Kapuluan.
Tagapag-ingat ng archibo.
Archibo, lágakan ng mga kasulatan at aklat ng isang káwanihan,
Lupang malagkit.
Lupang malagkit, (lupang ginagamit sa paggawâ ng mga sisidlang lupà).
Malupang malagkit.
Balangaw, hubog balantok, arkó.
Arkó ng byolín.
Bahag-harì.
Bahag-harì.
Sisidlan, buslô.
Balantok, busog; arkó, hubog.
Búsog [na pamanà], balantok.
Malaking sisidlán.
Magliyab, magningas.
Laláng, dayà.
Masikap, maalab, maningas, masipag, maingat.
Mainit, maningas.
Mapusok.
Maningas, maalab; maningas na loob, mapusok.
Init.
Spanish_Tagalog
Page 36
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ardor, fogosidad.
Ardor, vehemencia, calor.
Arduo, dificil; laborioso.
Área.
Arena.
Arena.
Arenga, oracion.
Arengar.
Arenisco, cascajoso.
Arenoso.
Arenoso.
Arenoso.
Argamasar; estrechar, solidar.
Argumentativo.
Argumento, razonamiento.
Árido, seco.
Árido, seco.
Arista.
Aristocracia.
Aristócrata.
Aritmética.
Aritmético.
Aritmético.
Arlequin, bufon.
Arma de fuego.
Arma.
Armado de aletas.
Armado.
Armadura.
Armamento.
Armar á alguno caballero; hacer ruido.
Armar camorra.
Armar.
Armario con cajones, escritorio, bufete; departamento del gobierno.
Armario ó alacena.
Armario para libros.
Armario.
Init, pusok.
Ningas ng kalooban, kapusukan.
Mahirap gawin, mabigat gawin; masipag.
Lawak, lakí.
Buhangin.
Buhangin.
Pangungusap, pananalitâ.
Manalitâ, mangusap.
Ukol sa mga batong tipak-tipak.
Mabuhangin.
Mabuhangin.
Mabuhangin.
Tapalan ng argamasa; pagtibayin.
Ukol sa pangangatwiran.
Pangangatwiran.
Tuyô, basal.
Tuyô.
Sungot.
Kapisanan ng mga mahal na tao.
Mahal na tao.
Aritmétika, karunungan sa pagbilang at pagtútuos.
Ukol sa aritmétika.
Marunong ng aritmétika.
Mapagpatawa, pusong.
Baril, almás na pumuputok.
Almás, sakbát na panglaban.
May palikpik.
Nakaalmás, may sakbát.
Kasuutang ginagamit sa digmà upang hwag tablán.
Mga kasangkapang panglaban.
Magbansag, mamamsag.
Mang-away, mang-basagulo.
Magsakbat, mag-almás.
Aparador, mesang sulatán; kágawaran.
Páminggalan.
Lalagyan ng mga aklat.
Aparador, baul, kaban.
Spanish_Tagalog
Page 37
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Armas de fuego.
Armas.
Armazón de la mesa.
Armería.
Armero, el artífice que fabrica armas.
Armisticio.
Armonía, consonancia.
Armonía.
Armonioso, melodioso.
Arníca.
Aroma.
Aromático.
Aromático.
Arpa.
Arpeo, gancho para atracar y abordar.
Arpeo; lucha, riña, pelea.
Arpía.
Arpista.
Arpon ó garfio grande.
Arpon, dardo.
Arpon.
Arponero.
Arqueología.
Arquero.
Arquero.
Arquero.
Arquitéctico.
Arquitecto.
Arquitectura.
Arracimarse, agruparse.
Arraigar [se].
Arrancar, quitar á fuerza.
Arrancar, sacar; separar, apartar.
Arranque, ahumado.
Arranque, tiron.
Arrapar; trepar; disputar.
Arrasar, extirpar; borrar.
Baríl, almás na pumuputok.
Mga sakbat, almás.
Balangkas ng lamesa.
Taguan ng almás.
Manggagawà ng almás.
Pagpapahingá ng labanan sa pamamagitan ng kásunduan.
Pagkakatugma.
Pagkakatugmâ.
Mataginting, mainam na tunog.
Arnika.
Ang bulaklak ng aroma ó ng acacia; bangó.
Mabangó.
Mabango; malasa.
Alpá.
Kawit, pangkawit.
Pangkawit; sunggaban, bunô, awayán, babag.
Taong sakím.
Mánunugtog ng alpá.
Kalawit, panungkit.
Salapang.
Salapáng.
Mánanalapang.
Ang karunungan sa panunurì ng mga monumento, medalya ó anomang
Mámamanà, tagapanghilagpos.
Mámamanà.
Manggagawà ng búsog na gamit sa pamamanà.
Nauukol sa paggawâ ng plano ó anyô ng bahay ó anomang gusalì.
Arkitekto, ang gumagawà ng anyo ó plano ng bahay ó anomang gusalì.
Ang karunungan sa pag-aanyo at paggawâ ng bahay.
Pumilíng; magbunton.
Mag-ugat.
Agawin, dahasín.
Hugutin; ihiwalay, ibukod.
Isang urì ng isdang tinapá.
Hila, batak, balták.
Umagaw, mangukyabit, ipakipagtalo.
Lipulin, pawiin, utasín; burahín.
Spanish_Tagalog
Page 38
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Arrastrar, hormiguear.
Arrastrar, serpear.
Arrastrar.
Arrastrar.
Arrebatamiento, arrebatiña.
Arrebatar.
Arrebatiña.
Arrebato de alegría, éxtasis.
Arrebato, cólera.
Arrecife; camino real.
Arremangar.
Arremeter; brincar, saltar; jactarse.
Arremetida, ataque.
Arrendador, inquilino.
Arrendador.
Arrendar.
Arrendar.
Arreos de un caballo, guarniciones.
Arrepentido, contrito.
Arrepentimiento.
Arrepentimiento; pesar, dolor.
Arrepentirse.
Arrestar.
Arriba, en lo alto.
Arriba, la parte alta.
Arriba, sobre.
Arriba.
Arribar, llegar.
Arriendo, escritura de arrendamiento.
Arriendo; el conjunto de los arrendatarios de un hacendado.
Arriesgar, aventurar, exponer.
Arriesgar, aventurar.
Arriesgar.
Arrodillarse.
Arrogancia, presuncion.
Arrogante, de elevados pensamientos.
Arrogante, orgulloso.
Umusad, gumapang.
Umusad.
Humila; hilahin.
Umusad.
Pag-agaw, pangangagaw, agawán.
Umagaw, mangagaw.
Agawán.
Galak, kagalakan.
Pusok ng kalooban; galit, poot.
Malaking batong bagtasan sa tabí ng dagat; pangulong daan ó
Maglilis ó magtiklop ng manggás.
Dumaluhong; lumukso; magmayaban.
Daluhong, lusob, sagasà.
Ang nangungupahan, ang bumubwis.
Ang nagpapaupa ng bahay.
Bumwís.
Mangupahan.
Paningkaw.
Nagsisisi.
Pagsisisi.
Pagsisisi; pagdaramdam, samâ ng loob.
Magsisi.
Humuli, dumakip, magbilanggo, ibilangô.
Sa itaas.
Sa itaas; sa kaitaasan.
Sa itaas, sa ibabaw.
Sa itaas.
Dumating, sumapit.
Pangungupahan, kasulatan tungkol sa pag upa ó pagbwis.
Pangungupahan, katipunan ng mga taong nangungupahan sa isang pook.
Mangahás, sumapanganib.
Mangahas, magbaka-sakalì.
Lumagay sa panganib.
Lumuhod.
Kagilasan, gilas, kahambugan kapalaluan.
Magilas; mabait.
Magilas, hambog, palalò.
Spanish_Tagalog
Page 39
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Arrogante, petulante, insolente.
Arrogantemente.
Arrogarse, presumir de sí.
Arrojadizo.
Arrojado, precipitado.
Arrojar un líquido en un chorro, jeringar.
Arrojar, estallar, chocar.
Arrojar, tirar, lanzar.
Arrojarse, abalanzarse.
Arrollar, envolver.
Arrollar, revolver.
Arroyo.
Arroyo.
Arroyo.
Arroyuelo.
Arroz; morisqueta.
Arruga, doblez ó pliegue.
Arruga.
Arruga.
Arrugar, hacer pliegues.
Arrugar.
Arrugar.
Arrugar.
Arrugar.
Arrugarse, encogerse.
Arruinar, destruir.
Arrullar, enamorar.
Arrullar; adormecer, sosegar, calmar.
Arrullo.
Arsenal.
Arsénico.
Arte de cocinar.
Arte del dentista.
Arte del ingeniero.
Arte, artificio, astucia.
Arte.
Artejo; nudillo de los dedos.
Hambog, mayabang, walang galang.
May pagkamagilas, may pagkapalaló.
Umangkin, kumanya, maghambog.
Humihilagpós.
Padalosdalos, pabiglâbiglâ.
Pasalumpitin, labatibahin.
Dumaluhong, sumagasà, bumanggâ.
Magpahilagpos, magpailandang.
Magbiglâ, dumaluhong.
Balutin, bilutin.
Umikid; ikirin.
Batis.
Batis, munting ilog.
Batis.
Batis, munting ilog.
Bigas, palay; kanin.
Kubot, lupì, pileges.
Kulubót.
Kulubot; kunot.
Mamileges, mangulubót, mangunót.
Pangulubutin.
Kumulubot.
Mangulubot.
Mangulubot, mangunot.
Mangulubot, mangunot.
Iguhô, ipahamak.
Sumiyap; sumuyò, makiusap ng pag-ibig.
Maghele, magpatulog, magpatahimik.
Paghehele.
Gáwaan at kámaligan ng mga sakbat ng hukbó.
Isang urì ng metal at ang katas na lason na kinukuha sa metal
Karunungan sa paglulutò.
Panggagamot ó pangbubunot ng ngipin; pagdedentista.
Karunungan tungkol sa mga mákina at sa inhinyeryá.
Kathâ, laláng, katusuhan, kaswitikan.
Arte, kulukutî, kaalaman.
Bukó ng dalirì.
Spanish_Tagalog
Page 40
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Arteria.
Arterial.
Artesa.
Artesa.
Artesano, artista.
Artesano.
Arteson, cofre; armario, despensa.
Ártico, septentrional.
Articulacion.
Articuladamente.
Articulado, claro.
Articular, hablar distintamente.
Articular.
Artículo.
Artífice, artesano, obrero.
Artífice, labrador.
Artificial.
Artificio, fraude, engaño.
Artificioso, artiticial; diestro.
Artificioso.
Artificioso.
Artillería de campaña.
Artillería.
Artillería.
Artillería.
Artista, el que profesa algun arte.
Artístico.
Arzobispado.
Arzobispo.
As.
Asador, espeton; un instrumento de música; un instrumento de relojeros.
Asador; azadonada.
Asaltar, acometer.
Asalto, acometimiento de alguna plaza.
Asalto, acometimiento.
Asalto, combate.
Asamblea, congreso.
Ugat, ugat na naghahatid ng dugô mula sa pusò.
Ukol sa ugat.
Batyâ.
Batyâ.
Matalinong manggagawà sa pamamagitan ng kamay.
Manggagawà.
Taguan ó sisidlán.
Nauukol sa hilagaan.
Pananalitâ ng maliwanag.
May kaliwanagang badya ó bigkás.
Malinaw, maliwanag.
Bumigkas ng malinaw, magsalitâ ng maliwanag.
Nauukol sa kasukasuan.
Pang-akbay; bagay; pangkat; bahagi ng kasulatan.
Manggagawà, tagagawâ.
Manggagawà.
Ang yarì sa katalinuan, ang gawâ sa pamamagitan ng dunong.
Laláng, dayà; katusuhan, kaswitikan.
Likhâ, hindî katutubò; matalinò, mapaglikhâ.
Marayà, nakakadayà.
Mapagsalamangká.
Kanyong may gulong.
Kanyon, mga kawal na nagpapaputok ng kanyon.
Artilyerya.
Kasangkapan ng kawal.
Artista, ang lumalabas sa dulaan (ó teatro).
Ukol sa gawang nagpapakilalang may kainaman.
Ang katungkulan at saklaw ng arsobispo.
Arsobispo.
Alás.
Isang kasangkapang matules; isang kagamitan ng mga músiko; isang
Ihawan; pag aasarol.
Lumusob, dumaluhong, mangloob, mangharang.
Paglusob, pagdaluhong, pangloloob.
Panghaharang, pangloloob, paniniil, pangdadaluhong.
Lusob, away.
Kapulungan.
Spanish_Tagalog
Page 41
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Asar carne sobre las ascuas.
Asar en parrillas.
Asar, tostar.
Ascencion.
Ascender, subir.
Ascendiente, superior.
Asegurar, afirmar, verificar.
Asegurar, establecer, afirmar, fijar.
Asegurar, salvar.
Asegurar.
Asegurar.
Asegurar.
Asemejar, comparar.
Asemejar, comparar.
Asemejar.
Asenso, consentimiento, aprobacion.
Asentar de nuevo.
Asentar en un libro.
Asentir, aprobar.
Asequible, lo que se puede conseguir.
Asequible.
Asercion.
Aserrador.
Aserraduras.
Asesina.
Asesinar.
Asesinar.
Asesinato, homicidio.
Asesinato.
Asesino asalariado.
Asesino.
Asesino.
Asesino.
Asesor, tasador de impuestos.
Aseveracion, afirmacion.
Aseverar, afirmar.
Asfalto.
Mag-ihaw, magsalab, magdangdang, magdaráng.
Mag-ihaw, magdarang.
Mag-ihaw, magsangag.
Pag-akyat, pag-ahon, pag-sampá, pag-ilanglang.
Umahon, sumampa, tumaas, umilanglang.
Paahon, paitaas.
Magpatunay, magpatotoo; matunayan, matotohanan.
Tumantô, tumuus; magpatunay.
Itiwasay, siguruhin, iligtas.
Asahan.
Pasiguro; pasagutan ang buhay ó pag-aarì ng sanggayon.
Ipaseguro; sumiguro.
Itulad, iparis, iwangkí, igaya.
Iwangis, imukhâ.
Tumulad, pumaris, gumaya; maghwad, magwangis, magmukhâ, igaya.
Pahintulot, pagpayag.
Mulíng italâ.
Ilagdâ sa aklat.
Magpahintulot, pumayag, umayon.
Matataglay, makakamit, matatamó, maaabot.
Matataglay, makakamít.
Alalay, handilì; paoo.
Maglalagarê, tagalagarè.
Pinaglagarian.
Babaing nakamatay ng tao.
Pumatay ng tao.
Pumatay ng tao.
Pagpatay ng tao.
Pagpatay ng tao.
Tulisang upahán.
Mámamátay-tao.
Mámamatay-tao.
Nakamatay ng tao.
Tagatasa ng bwis.
Pagpapatunay, pagpapatotoo.
Magpatunay, magpatotoo.
Pagkakahalò ng sarisaring bagay na ginagamit na panambak sa daan.
Spanish_Tagalog
Page 42
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Asfixia.
Asfixiar.
Así, asi como, por lo tanto.
Así, de este modo.
Asia.
Asiático.
Asiático.
Asiduidad, laboriosidad.
Asiduo, aplicado.
Asiento en algun registro, lista ó matrícula.
Asiento, registro.
Asiento, silla, banco.
Asignable.
Asignacion, repartimiento.
Asignacion; cesion.
Asignacion; cesion.
Asignante; transferente.
Asignar, señalar; ceder.
Asignar.
Asilo, refugio.
Asimilacion; semejanza.
Asinino.
Asir, agarrar, mantener, sostener.
Asir, agarrar; secuestrar bienes.
Asistencia, auxilio, apoyo.
Asistente ó ayudante.
Asistir, ayudar, auxiliar.
Asma.
Asmático.
Asmático.
Asno, borrico.
Asociacion; sociedad.
Asociado, confederado.
Asociado, confederado.
Asociar.
Asociarse; casar.
Asolear, ponerse á tomar el sol.
Inís, hindî makahingá.
Uminis; inisín, hwag pahingahin.
Gayon, sa gayon, kayâ; anopa't.
Ganito, sa ganitong paraan.
Asya.
Taga Asya.
Taga Asya.
Sikap, sipag.
Masikap, masipag.
Pagkátalâ, pagkátandâ.
Tálaan ng pangalan, pátalaan ng pangalan.
Upuan, likmuan, luklukan.
Matatakdaan, matatadhanaan.
Pag-uukol, pagtatadhanâ, pagbabahagi.
Takdâ, tadhanà; paglilipat sa iba.
Pagtatakdâ, pagtatadhanà; paglilipat sa iba.
Ang nagtatakdâ ó nagtatadhanâ; ang nagsasalin sa iba.
Magtakdâ, magtandâ, magtadhanà; ipagkaloob, ilipat sa iba.
Mag-ukol, magtadhanâ.
Ampunan, álagaan, kandilian.
Hwad, wangis, wangkî.
Mukhang humento, ugaling humento.
Hawakan, tagnan, pigilan.
Hawakan, pigilan; hulihin, dakpin; kamkamin.
Tulong, saklolo, abuloy.
Katulong.
Tumulong, sumaklolo, umabuloy.
Hikà.
Híkain.
Híkain.
Borriko, kabayong muntî at malakí ang tainga.
Samahan, kapisanan.
Kasamá.
Kasama, kasapì, kalakip, kapisan.
Sumamá, makisamá.
Magsama; mag-asawa.
Magbilad, ibilad.
Spanish_Tagalog
Page 43
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Asomar.
Asombrar, pasmar, enajenar.
Asombrar.
Asombroso.
Asomo.
Aspa; devanadera.
Aspar; hacer eses, vacilar al andar.
Aspecto, semblante.
Aspecto, semblante.
Aspereza, rigidez, rudeza.
Aspereza, rudeza, tosquedad.
Aspereza, severidad.
Aspereza; rudeza.
Asperidad, rusticidad.
Áspero de genio.
Áspero, brutal.
Áspero, severo.
Aspero, tosco.
Áspero, tosco; grosero, insolente; tempestuoso, borrascoso.
Áspero.
Áspero; agrio; rigido, duro, austero.
Áspid, serpiente venenosa.
Aspiracion.
Aspiracion.
Aspirante, pretendiente; candidato.
Aspirante.
Aspirar, pretender.
Aspirar, pronunciar con aspiracion.
Asqueroso.
Astilla de madera.
Astilla, raja.
Astilla.
Astillar, hacerse pedazos; henderse.
Astral, de los astros.
Astral, estrellado.
Astringente.
Astrología.
Dumungaw, sumungaw, manungaw.
Mámanghâ, magtaká, manggilalás.
Liliman.
Kamanghâmanghâ, katakátaká, kagilágilalás.
Dungaw, sungaw.
Salalak, saklang; ikirán, pang-ikid.
Magsalalak magsaklang; gumiraygiray.
Bikas, anyô, mukhâ, hichura, tabas.
Anyô, hichura.
Saklap, askad, sukal ng loob, bakôbakô.
Kagaspangan, kabastusan.
Kasungitan.
Askad; sungít.
Kagaspangan, kabastusan.
Masungít, sumpúngin.
Matigas ang ulo, ugaling hayop.
Nakamungot.
Magaspang, bastos.
Magaspáng; bastós; maunós.
Masaklap, maaskád, masukal ang loob, bakôbakô.
Maaskad, mapaklá; maasim; masungit.
Ahas na makamandag.
Nasà, hangad.
Paghingá.
Ang nagnanasà, ang naghahangad; kandidato.
May kahilingan; ang humihingi ng mápapasukang gáwain.
Magnasà, maghangad.
Magbadyá ng tinig h.
Nakaaalibadbad, nakakasuklam.
Tukod na kahoy.
Patpat, tatal.
Tatal.
Sumipak, sipakín, lumahang.
Ukol sa talà.
Nauukol sa bituin.
Mabagsík.
Karunungan tungkol sa mga talà at bituin.
Spanish_Tagalog
Page 44
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Astrólogo.
Astronomía.
Astrónomo.
Astucia, maña.
Astucia, maña.
Astucia, sagacidad.
Astuto, artificioso.
Astuto, artificioso.
Astuto, pícaro; disimulado, falso.
Astuto, sagaz.
Astuto.
Astuto.
Asunto ó negocio.
Asustar.
Atabal chino.
Atacado del sarampion.
Atacar el flanco de un ejército.
Atacar, acometer.
Atado [de paja].
Atado, mazo.
Atalaya, puesto de aviso.
Ataque, embestida.
Atar con cenojil.
Atar con correa.
Atar las alas, maniatar.
Atar, amarrar.
Atar, empaquetar, envolver.
Atar, unir; encuadernar.
Atar.
Ataracear.
Atarugar.
Atarugar.
Ataud, féretro.
Ataúd.
Ataviar, asear, adornar.
Ataviar, cubrir.
Ataviar.
Ang marunong ng tungkol sa talà at bituin.
Karunungan tungkol sa lakí, sukat at kilos ng mga talà, bituin
Ang marunong ng tungkol sa lakí, sukat at kilos ng mga talà, bituin
Laláng, hibò, dayà.
Katusuhan, kaswitikan.
Katusuhan, katalinuan.
Tuso, switik.
Switik, salamangkero.
Tuso, switik; paimbabaw, sinungaling.
Tuso, switik, matalinò.
Tuso, switik.
Tuso, switik.
Bagay, pakay, sadyâ, layon, usap.
Manindak.
Gong, batingaw-insik.
Tinitigdas.
Lusubin ang dakong gilid ng isang hukbó.
Dumaluhong, lumaban, sumalakay, lumusob.
Bigkis [ng dayami].
Bigkis, talì, balot.
Bantayan.
Daluhong, paglaban, salakay, paglusob.
Magligas.
Talian.
Talian sa pakpak, balitiin.
Italì, igapos.
Bigkisin, talian, balutin.
Magtalì, mag-ugpong; magpasta ó magbalat ng aklat.
Magbigkis.
Papag-iba't ibahin ng kulay.
Tapunán ó pasakan.
Tasakan, pasakan, tapunán.
Kabaong, ataul.
Kabaong, ataul.
Magbihis, maggayak, magpalamuti.
Takpan.
Magsangkap, gumayak.
Spanish_Tagalog
Page 45
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Atavío; el adorno y compostura de la persona.
Ateismo.
Ateista ó ateo.
Atencion, cuidado; servicio; acompañamiento.
Atencion, miramiento, cuidado.
Atender, observar, notar.
Atender, servir, prestar atencion, considerar.
Atento, cuidadoso, diligente.
Atento, cuidadoso.
Atento, cuidadoso.
Atento.
Atento.
Atenuado.
Atenuante.
Atenuar, adelgazar.
Aterrar, espantar, atemorizar.
Aterrar, espantar.
Atesorar, acumular.
Atesorar.
Atestacion, testimonio.
Atestiguar, certificar.
Atestiguar, declarar.
Atestiguar, testificar.
Atiesar, endurecer.
Atizonar.
Atlántico.
Átlas.
Atleta.
Atlético.
Atmósfera.
Atmosférico.
Atómico.
Átomo.
Atontado, estúpido.
Atontar, atolondrar.
Atordido, atolondrado.
Atormentar á alguno mostrándole placeres que no puede alcanzar.
Bihis, gayak, pamuti.
Ang pananalig na walang Dyos.
Ang may pananalig na walang Dyos.
Paglingap, pagkandilì; paglilingkod; abay.
Lingap, ingat, kalingâ.
Mag-ingat, lumingap, kumalingâ, tignan.
Lumingap, kumandilì, duminig, maglingkod.
Maingat, mabait.
Maingat.
Taimtim, taos sa loob, maingat.
Maingat, taimtim.
Maingat.
Malagnaw, may bantô.
Nagpapahinà, nagpápapayát.
Magpahinà, magpapayát.
Gumitlá, gumulat, tumakot.
Magpangilabot, manindak.
Magtipon, magipon, mag-bunton, magsalansan.
Magtaglay ng kayamanan.
Pagsaksí, pagpapatotoo.
Sumaksí, magpatotoo.
Sumaksí, magpahayag.
Sumaksí.
Unatin, banatin, patigasin.
Lantahin, sirain.
Atlántiko, (isang dagat).
Atlas, pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain
Taong malakás at bihasa sa mga larong pangpalakas ng katawan.
Ukol sa mga larong pangpalakas ng katawan.
Panganorin, ang kapisanan ng hangin at ng sarisaring singaw ng
Ukol sa panganorin.
Munting muntî.
Napaka munting bagay.
Tulíg, tangá.
Pahangain, tuligin.
Tulíg.
Patakaw-takawín, takawin, tuksuhín, panabikin.
Spanish_Tagalog
Page 46
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Atormentar, afligir, vejar.
Atormentar, afligir.
Atormentar, afligir.
Atormentar.
Atormentar.
Atracar, engordar.
Atraccion.
Atractivo, atrayente.
Atractivo.
Atraer algun pájaro á la jaula con señuelo ó añagaza.
Atraer, inducir con señuelo.
Atraer, persuadir.
Atrancar.
Atrapar.
Atras ó detras.
Atras, hacia atras.
Atras; hacia atras; preposteramente.
Atrasadamente.
Atravesar con una cosa puntiaguda, atravesar.
Atravesar, cruzar.
Atravesar, cruzar; señalar con la señal de la cruz.
Atrevimiento, valor.
Atribucion.
Atribuir; achacar, imputar.
Atributivo.
Atributo.
Atrincheramiento.
Atrincheramiento; trinchera.
Atrincherar.
Atrincherar.
Atrocidad.
Atroparse.
Atroz, enorme.
Atroz, odioso, abominable.
Atun.
Aturdir, atolondrar.
Audacia, osadía.
Magpahirap, dumalamhatì, umapí.
Pahirapan, pasakitan.
Pahirapan, pasákitan.
Magpahirap, magpasákit.
Pahirapan, pasakitan.
Bumusog, magpatabâ.
Pangganyak, panghalina, panghikayat.
Nakagaganyak, nakahahalina, kahalihalina, nakahihikayat.
Magaan ang dugô, mapanghalina ng loob.
Mangatî ng ibon.
Katiin, painan.
Gumanyak, humalina, humikayat.
Lumaktaw, humakbang.
Sunggabán, dakpin.
Urong sa dakong likod.
Sa likuran, sa dakong likuran.
Urong; sa dakong likod; ng panahong nagdaan.
Hulí.
Tuhugin, palagpasán.
Lakbayín, tawirín.
Magbagtas, manahak; mag-antandâ.
Pangahas, tapang.
Pagkatalaga, pagkapalagay.
Magparatang, magpalagay.
Ukol sa paratang.
Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong, kapangyarihan.
Pagkukutà, pagtitrinchera.
Pagkukutà, pagtitrinchera; kutà; trinchera.
Magkutà, magtrinchera.
Gumawâ ng trinchera.
Kabalakyutan, katampalasanan.
Magpulutong.
Nakapangingilabot, tampalasan, balakyot.
Kakilakilabot, nakapopoot, nakaririmarim.
Atún.
Lituhín, tuligin.
Kapangahasan, katapangan.
Spanish_Tagalog
Page 47
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Audaz, atrevido.
Audible.
Audiencia; auditorio.
Auditorio.
Augusto, magestuoso.
Augusto, majestuoso.
Aullar, dar alaridos, rugir.
Aullar, dar alaridos.
Aullido, alarido, rugido.
Aullido, alarido.
Aullido, grito, lamento.
Aumentacion, aumento.
Aumentar, alargar, prolongar.
Aumentar, añadir, juntar.
Aumentar, crecer.
Aumento, acrecentamiento, producto.
Aumento, ampliacion.
Aumento.
Aun, aun cuando.
Aunque, bien que.
Aunque, sin embargo, no obstante.
Aunque.
Aural.
Auricular.
Aurista.
Aurora, crepúsculo de la mañana.
Ausencia.
Ausentarse.
Ausente, afuera.
Ausente.
Auspicio, proteccion.
Austeridad, rigor; crueldad.
Austero, rígido, severo.
Austero, severo, rígido.
Autenticar.
Autenticidad.
Auténtico.
Pangahás, matapang.
Náririnig.
Kapulungan ng nangakikinig; pakikinig.
Dakong pákinigan.
Marilag, marangal, dakilà.
Marangal, kagalanggalang, karangaldangal.
Kumahól, tumahól, umangal, humagulhol.
Umangal, umungal.
Kahól, tahól, ungal, hagulhol.
Kahol, tahol; angal, ungal.
Kahol, angal, hagulhol.
Dagdag, patong.
Máragdagan, humabà, maglwat.
Magdagdag; magpunô; magsugpong, magdugtong.
Magdagdag, magparami, lakihan.
Dagdag, kapupunán, tubò.
Pagdaragdag, pagpapalakí.
Dagdag.
Bagaman, kahi't.
Bagaman, kahit, gayon man.
Bagaman, kahiman.
Bagaman.
Nauukol sa taynga.
Nauukol sa taynga.
Manggamot sa taynga.
Bukáng liwayway.
Ang dî pagharap, pagkawalâ sa harap, ang dî pagdaló.
Maglayás, maglagalag.
Walâ, sa labas.
Walâ, dî kaharap, dî dumaló.
Ampon, kandilì.
Kahigpitán, kabagsikán, kabangisan.
Masungít, mahigpít.
Mahigpit, mabagsik, mabangis.
Patotohanan, patunayan, ipakilala ang katotohanan.
Ang katotohanan, ang katunayan.
Tunay, totoo.
Spanish_Tagalog
Page 48
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Auto de prision.
Autobiografía.
Autócrata.
Autocrático.
Autográfico.
Autógrafo.
Automático.
Autonomia.
Autopsia.
Autor.
Autor; compositor.
Autora.
Autoridad, potestad.
Autoritativo, magistral.
Autorizacion.
Autorizado, autoritativo.
Autorizar, dar poder.
Autorizar.
Auxiliador, socorredor.
Auxiliar, auxiliatorio.
Avance.
Avanzado, adelantado.
Avanzar con viveza; regocijarse, alegrarse.
Avanzar mas que otro, rezagar, sobrepujar.
Avanzar.
Avaricia.
Avaro, avariento.
Ave Maria.
Ave.
Avenida, calle de arboles.
Aventar.
Aventura, casualidad.
Aventurero.
Avergonzado.
Avergonzar, afrentar.
Avergonzar, aturdir; poner mala cara.
Avergonzar.
Utos na ipinabibilanggo.
Ang pagsulat ng sariling kabuhayan.
Apò, Ang kápunupunuan na pinapangyayari ang kanyang máibigan.
Nauukol sa apò, pag-aapo-apûan.
Nauukol sa sulat ng sariling kamay.
Sulat ng kanyang sariling kamay.
Mákinang humúhwad sa kilos ng may buhay.
Kalayaan ng isang bayan ó bansá na mamahalá ayon sa kanyang sariling
Pagsaliklik ó paglitis ng nagíng dahilan ng ikinamatay.
Autor, mángangathâ, may-kathâ, may-likhâ.
Mángangathâ; mang-aayos, mangkukumpuní.
Autora, babaing mángangathâ, babaing may-kathâ, babaing may-likhâ.
Kapangyarihan, kapahintulutan.
Ang hinggil sa punong makapangyarihan.
Pahintulot.
May kapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan.
Magbigay kapangyarihan.
Magpahintulot, magbigay ng kapangyarihan.
Tagatulong, mapagtulong, mapag-abuloy, mapagsaklolo.
Katulong, kawaní.
Pagsulong, pagtulóy.
Masulong, nangunguna.
Magpakagaan ng katawan, magpakasayá.
Máuna.
Sumulong, magpatuloy.
Kasakiman; katakawan.
Sakim; matakaw.
Aba Ginoong María.
Ibon, anomang malaking hayop na may pakpak.
Lansangang mapunong kahoy sa kabíkabilang tabí.
Magpahangin.
Hindî sinasadyâ, pagkakataón.
Mapagbakasakalì.
Nápahiyâ.
Hiyain, halayin.
Hiyain; pasamain ang mukhâ.
Humiyâ.
Spanish_Tagalog
Page 49
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Aversion, disgusto, odio.
Samâ ng loob, sukal ng loob; pagtatanim.
Aversion, disgusto.
Yamot, galit, samâ ng loob.
Aves caseras.
Mga alagang manok.
Avestruz.
Abestrús.
Aviar, equipar.
Humandâ, gumayak.
Avío, equipaje.
Gayak, daladalahan, báon.
Avion, especie de golondrina.
Ibong martines.
Avisar, anunciar.
Magbalità, magpahiwatig.
Aviso al público.
Pahayag, patalastas.
Aviso secreto.
Upát, sumbong na lihim.
Aviso, advertencia; notificacion [judicial].
Paunawà, páuna; patawag [ng hukuman].
Aviso, anuncio.
Balità, pasabi, pahiwatig.
Avispa.
Bubuyog.
Avispa.
Putaktí.
Axioma.
Kawikaan, kasabihang may taglay na aral.
Ayer.
Kahapon.
Ayuda, auxilio, asistencia, apoyo.
Tulong, abuloy, saklolo.
Ayuda, auxilio.
Tulong, abuloy.
Ayudante de campo.
Ayudante de campo.
Ayudante.
Katulong, ayudante.
Ayudar, asistir, socorrer.
Tumulong, umabuloy, sumaklolo.
Ayudar, auxiliar.
Tumulong, umabuloy.
Ayunador.
Mapag-ayuno.
Ayunar.
Mag-ayuno, magkulasyon.
Ayuno.
Ayuno, kulasyon.
Azada, azadon.
Asarol.
Azadon de peto.
Piko.
Azafran.
Kasubhâ.
Azafran.
Asaprán.
Ázimo.
Walang lebadura.
Azimut del sol ó de una estrella; el acto del horizonte que hay entre el círculo vertical
Sinag,
en que
limbó.
está el astro, y el meridiano del lugar.
Azogue, mercurio.
Asoge.
Azotar, castigar.
Hampasín, paluin; parusahan.
Azotar.
Humampas, bumugbog.
Azotar.
Humampas, pumalô.
Azotar.
Hagupitín.
Azote; castigo.
Hampás, palò; parusa.
Spanish_Tagalog
Page 50
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Azúcar.
Azucarado.
Azucarar.
Azud.
Azuela.
Azufre.
Azufre.
Azul.
Azulado, color cerúleo.
Azulado.
Azular, teñir de azul.
Azular.
Azuzar [á los perros en la caza]; llamar á uno gritando.
B (be).
Baba.
Babador; delantal.
Babor.
Bacalao.
Bacalao.
Báculo, palo, apoyo, sosten.
Bagage; equipaje.
Bagaje, equipaje.
Bagatela.
Bahía, rada, puerto abierto en el mar; brazo de mar.
Bahía.
Bailar.
Baile alegre.
Baile de máscaras.
Bajá.
Bajar, descender.
Bajeza, pequeñez.
Bajeza, ruindad.
Bajeza, vileza.
Bajeza.
Bajeza; vileza.
Bajío.
Bajo, grave.
Asukal.
Maasukal.
Asukalan, lagyan ng asukal.
Pangharang ng tubig.
Darás.
Asupré.
Asupré.
Bughaw, asul.
Bughaw, mabughaw, asul.
Mabughaw.
Tinain ng bughaw ó asul.
Gawíng kulay bughaw.
Ipahagad sa aso; hiyawan, tawagin.
B (ba).
Laway.
Salalay; sapíng pang-ibabaw ng damít ng batà.
Dakong kaliwâ ng sasakyang-tubig.
Bakalaw.
Bakalaw.
Tukod, baras, tungkod.
Daladalahan.
Ang daladalahan sa paglalakbay.
Bagay na walang gasinong kabuluhan.
Look, dagatdagatan kaugpong ng dagat.
Look.
Sumayaw, magsayaw.
Sayaw na masayá.
Sáyawan na nangakabalatkayô.
Maginoo sa Turkya.
Pumanaog, lumusong, bumabâ.
Kababaan, kaliitan.
Pangungugaling hamak.
Kahamakan, kahalayan.
Pagpapakababà, sukò.
Kahamakan, kaalipinan.
Mababaw.
Mababang tingig sa tugtugin ó awit.
Spanish_Tagalog
Page 51
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Bajo, humilde, despreciable, vil.
Bajo, pequeño.
Bajo, vil, ruin, indigno, abatido.
Bajo, vilmente.
Bala de cañon.
Bala de cañón.
Bala de metal.
Bala ó fardo de mercaderías; calamidad, miseria.
Balada, cancion.
Baladrón, fanfarrón.
Baladronear; alabarse de valiente.
Balancear, escalar; escamar.
Balancear; columpiarse.
Balanceo, columpio.
Balandran ó sotana.
Balanza; balance.
Balanza; escala; escama.
Balar.
Balar.
Balaustrada.
Balaustre.
Balaustre.
Balbucear.
Balbucear.
Balbucencia.
Balbucencia.
Balcon.
Balido, la voz que forma la oveja y el cordero.
Balido.
Ballena.
Ballesta.
Balota.
Balsa, almadia.
Balsámico.
Bálsamo.
Bálsamo.
Baluarte.
Hamak, mababà, mahalay.
Mababà, pandak.
Hamak, dukhâ, masamâ.
Mura, hamak.
Bala ng kanyon.
Bala ng kanyón.
Punglô, bala.
Talì, bigkis; sakunâ, karalitaan.
Kantá, awit.
Hambog, mayabang, palaló.
Maghambog, magmatapang.
Timbangin; kaliskisan.
Umindayon, umugoy, umugog; ugain; magduyan.
Indayon, ugoy, ugog, ugâ, pagtitimbangan ng mga batà, pagduduyan.
Sotana, bihisang mahabà.
Timbangan; balanse, pagtutuus.
Timbangan; kaliskis.
Umungal (iniuukol lamang sa tingig ó boses ng tupa).
Umangal [ang tupa].
Gabay.
Barandilyas, gabay.
Gabay, barandilya.
Magsalitang parang musmos.
Bumulong-bulong.
Bulong.
Pagkautal.
Balkon, sibi.
Angal ó tingig ng tupa.
Tingig ó boses ng tupa.
Balyena.
Panà.
Balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa
Balsá.
Ukol sa bálsamo, mabangó.
Bálsamo, pabangó.
Bálsamo, pabango.
Munting kutà; kublihan sa kalaban.
Spanish_Tagalog
Page 52
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Baluarte.
Bamboa.
Bañar con espuma de jabon.
Bañar, bañarse.
Banasta; carrera corta.
Bancarota.
Banco cerrado de iglesia.
Banco, asiento.
Bandada, (de aves).
Bandanas.
Bandeja.
Bandera, estandarte.
Bandera.
Bandera.
Banderola.
Bandido ó salteador de caminos.
Bando, anuncio; excomunion; proclama.
Bandolero, salteador de caminos.
Banduria.
Baño.
Baño.
Baño.
Banquero, cambista.
Banquero.
Banquete, festin.
Banquetear.
Banquillo, taburete.
Bantama.
Baqueta, palillo de tambor.
Baqueta.
Barajadura, treta, fraude.
Barajar los naipes; desordenar, trampear.
Barandilla que se pone delante del hogar.
Barato.
Baratura.
Baraunda, alboroto.
Baraunda; tumulto.
Kutà, hadlang, sanggalang.
Kawayan, buhò, búkawe, tambô.
Magsabon ng katawan.
Maligò, magpaligò.
Bakid, batuláng; takbó.
Pagkabagsak ng kalagayan ng bángko.
Likmuan sa simbahan.
Bangkô, likmuan.
Kawan, kában.
Pangyong mapulá.
Bandeha.
Watawat, bandilà, bandera.
Watawat, bandilà, bandera.
Watawat, bandilà.
Watawat, bandilà.
Tulisan, manghaharang.
Pahayag, tawag; sumpâ.
Tulisan, manghaharang, mangdadambong.
Bandurya.
Páliguan.
Paliligò.
Páliguan.
Ang may arì ng bangko mámamalit ng salapî.
Bangkero, mámamangkâ.
Pigíng, ányayahan, handáan, káinan.
Magpigíng, maghandâ, magkainan.
Bangkô, taburete.
Manok sa Java.
Panugtog ng tambol.
Baketa.
Pagbabalansa ng baraha; laláng, dayà.
Magbalansa; gumuló; magdayà.
Barandilya sa harapan ng bahay.
Mura.
Kamurahan.
Kagulo, kaingáy.
Ikid; guló.
Spanish_Tagalog
Page 53
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Barba.
Babà.
Barba; arista de espiga.
Balbas; bulo ng uhay.
Barba; lengüeta de saeta ó flecha.
Babà; balbás; pangalawit na nasa pwitan ng sibat ó tagâ.
Barbado.
Mabalbas.
Barbaridad.
Katampalasanan, kabaksikan.
Bárbaro, salvaje.
Tampalasan, salbahe.
Bárbaro.
Tampalasan, mabaksik.
Barbero.
Manggugupit ng buhok, mang-aahit, barbero.
Barbicano.
May maputing balbás.
Barca de pescador.
Bangkang ipinangingisdâ.
Barcaje.
Bayad sa tawid.
Barco, embarcacion.
Barkó, sasakyang may layag.
Bardana.
Mores.
Bardana; trozo ó pedazo de cola que le queda al animal despues de habersela cortado;
Masamang
dique. damó; buntot na nakauslî pagkatapos na maputol; dike.
Baritono.
Barítono, tinig na hindi nápakataas ni nápakababà.
Barjuleta, saquillo, bolsa.
Bayong, supot, bulsa.
Barnicla.
Susong kumakapit sa mga bato't sasakyan.
Barniz.
Barnís.
Barnizar.
Barnisán.
Barómetro.
Barómetro, kasangkapang nadbabadya ng lagay ng panahon.
Baron.
Baron, isang marangal na pamagat.
Barquero.
Mánanawid.
Barquillos.
Barkilyos, apa.
Barra de metal.
Putol ng metal.
Barra, tranca, obstáculo; estrados.
Halang, hadlang, sanggá; kapisanan ng mga abogado.
Barraca, cabaña.
Dampâ ó kubo.
Barranca.
Tibag; talabís.
Barredura.
Pagwawalís, pagpalís.
Barreduras.
Pinagwalisán, pinagpalisán.
Barrena, taladro.
Balibol, pangbutas, barrena.
Barreno, taladro.
Pangbutas, balibol.
Barrer.
Magwalís, pumalís.
Barrera pequeña.
Balibol.
Barrera, estacada.
Munting kutà.
Barrera; obstáculo.
Halang, hadlang; kutà.
Barreta.
Bareta.
Barril, tonel.
Bariles.
Spanish_Tagalog
Page 54
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Barril.
Basa, pedestal; base, fundamento.
Basalto.
Basamento.
Base, fundamento.
Bastante, suficiente.
Bastar; satisfacer.
Bastardo, espurio.
Basto, ordinario; tosco, rústico; bajo, vil, descortés.
Basto, tosco, inculto; pesado.
Basurero, barrendero de calles.
Basurero.
Bata que se usa de noche.
Batalla.
Batallar, combatir.
Batallon.
Batán.
Batanero.
Batata.
Batería.
Batir la leche para hacer manteca.
Batir, golpear.
Batista.
Baulillo de viandante.
Bautismal.
Bautismo.
Bautisterio.
Bautizar.
Baya.
Bayo.
Bayoneta.
Bazar.
Bazo.
Bazofia.
Beatitud, felicidad.
Beber á grandes tragos.
Beber con exceso, emborrachar.
Bariles.
Tungtungan, kinatatayuan; pinagmumulan, pinagbubuhatan.
Batong matigas.
Silong.
Pátibayan, táyuan.
Sukat, sapát, kasya.
Magkasya, sumapat, humusto.
Bastardo, anák sa ibá ng may-asawa.
Magaspáng, bastos; hamak, hangal, walang galang, ungas.
Bastos, hamak, musmos, hangal; makuyad, mabagal.
Tagalinis ng dumí ó ng sukal sa daan.
Manglilinis ng dumi ó sukal.
Damit na pangtulog.
Labanán, digmà, pamook, pagbabaka.
Lumaban, dumigmà, makipamook, makipagbaka.
Isang pulutong ng mga kawal.
Habihán.
Manghahabi.
Kamoteng dilaw.
Bateryá, kutang may kanyon; isang pulutong na sundalong may kanyon.
Batihín ang gatas upang gawíng mantekilya.
Lumagapak, pumagakpak.
Kambray.
Sako de byahe, tampipì.
Nauukol sa binyag.
Binyag, pagbibinyag.
Dakong pinagbibinyagan.
Magbinyag, magbigay ng pangalan.
Rátiles, baya.
Kulay bayo, ó kuyomangging mapulápulá.
Bayoneta.
Basar, almasen ng sarisari.
Lapay.
Labis sa pagkain na patapón; kaning-baboy.
Kaginghawahan.
Lumagok.
Maglasíng, maglangô.
Spanish_Tagalog
Page 55
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Beber con exceso.
Beber ó comer con glotonería.
Beber.
Bebida, licor.
Bebida.
Bebida.
Bebida; disgusto.
Beborrotear.
Becerra, ternera, vaquillo.
Belicoso.
Beligerante.
Beligerante.
Belitre, pícaro, ruin.
Belitre.
Belleza, hermosura.
Belleza, hermosura.
Bello, hermoso.
Bellota.
Bendecir, hacer feliz.
Bendicion.
Bendicion.
Bendito, bienaventurado.
Beneficencia.
Beneficiado.
Beneficiar, hacer bien.
Beneficio, utilidad, provecho; bondad.
Beneficio; gracia.
Beneficioso, provechoso.
Benéfico.
Benevolencia, bondad.
Benevolencia.
Benevolencia.
Benévolo, bondadoso, benéfico.
Benévolo; dulce, clemente.
Benignidad, bondad.
Benignidad.
Benigno, afable, generoso.
Maglasíng, maglangô.
Uminom ó kumain na may kayamuan.
Uminom.
Alak.
Iinúmin.
Inumín.
Inumín; samâ ng loob.
Lunukin, higupin.
Bakang dumalaga.
Mangdidigmà, mapagbasag-ulo.
Ukol sa pakikidigmà.
Ang nasa pakikidigmà.
Hamak, bastos.
Masamâ.
Gandá, kagandahan; dikít, karikitan.
Ganda, dikit, kagandahan, karikitan.
Maganda, marikit.
Bunga, ensina.
Basbasan; pagpalain, paginghawahin.
Basbás, bendisyon, palà, pagpapalà.
Basbas; pagpapalà: bendisyon.
Mapalad, maginghawa.
Kagandahang loob.
Ang pinag-uukulan ng pakinabang.
Mápakinabangan, gumawà ng kagalingan.
Pakinakang, kapakinabangán, tubò, kagalingan.
Kabutihang gawâ; pakinabang; biyaya.
Nápapakinabangan.
Magandang loob.
Kagandahang loob.
Kagandahang-loob, kabutihang asal.
Kagandahang-loob, kabutihang ugalì.
Magandang loob, butihin, mabuting asal.
Magandang-loob, mabuting asal.
Kagandahang-loob.
Kagandahang loob.
Maamong-loob, maawain; mahabagin.
Spanish_Tagalog
Page 56
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Berbiquí.
Berengenas.
Bergantin.
Berilo.
Bermejizo, rojizo.
Bermejizo.
Bermejura.
Bermellon.
Berza, repollo.
Berza.
Besar.
Besbol (un juego de bola).
Beso.
Bestia.
Bestial, brutal.
Betun.
Biblia.
Bíblico.
Bíblico.
Bibliografía.
Bibliotecario.
Bichos, cualquier animal dañino.
Bicicleta.
Bien criado, cortés.
Bien hecho.
Bien parecido.
Bien venido, bien llegado.
Bien.
Bienal.
Bienaventurado, dichoso.
Bienes mostrencos.
Bienes muebles.
Bienhechor.
Bienhechora.
Bienvenida.
Bifurcación, cambio de vía.
Bigamia.
Pangbutas.
Talóng.
Bergantin, sasakyang may palo.
Berilo (batong mahalaga).
Namumulá.
Mapulápulá.
Kapulahán.
Pulá.
Repolyo.
Repolyo.
Humalík.
Besbol.
Halík.
Hayop na apat ang paa.
Parang hayop, parang ganid, may pagkahayop.
Bitún.
Biblia, banal na kasulatan ng mga kristiano.
Ukol sa Biblia.
Nauukol sa Biblia.
Ang karunungan tungkol sa mga aklat.
Katiwalà ng aklatan.
Hayop na nananakit.
Bisikletas.
Mabuting turò, magalang.
Mabuting tabas.
Kahawig, kawangkî.
Maligayang pagdating.
Magaling, walang dinaramdam.
Daládalawang taón; nangyayari sa twing dalawang taón.
Mapalad, maginhawa.
Pag aaring dî malaman kung kanino, na tuloy inaarì ng pámahalaan.
Pag-aaring kasangkapan.
Mapaggawâ ng mabuti sa kapwà.
Babaing mapaggawâ ng mabuti sa kapwa-tao.
Salubong na magiliw.
Pagkalinsad, pagkaalis sa daang bakal.
Ang pag-aasawa sa dalawa.
Spanish_Tagalog
Page 57
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Bigamo.
Bigote, mostacho.
Bigotes.
Biliario.
Bilingüe.
Bilioso.
Bilis; cólera; divieso.
Billar.
Billete de banco.
Billete de banco.
Billete.
Billete.
Binario, doble.
Biografía.
Biográfico.
Biógrafo.
Biombo, mampara.
Bípede.
Biseccion.
Bisnieta.
Bisnieto.
Bisnieto.
Bisojo, bisco.
Bisonte.
Bizco, bisojo.
Bizquear.
Blanco, blanquecino, cano.
Blanco, cano.
Blanco, cano.
Blanco.
Blancura.
Blandir ó vibrar alguna cosa en el aire; dominar.
Blandir, ondear.
Blando como la seda.
Blando, flojo.
Blando, suave.
Blando, tierno.
Ang taong may dalawang asawa.
Bigote.
Bigote.
Ukol sa bilis.
Dalawang wikà.
Mabílis.
Bilis; galit; pigsá.
Bilyar (larô).
Papel de bangko.
Papel de bángko.
Bilyete.
Bilyete.
Nakahalò sa dalawa.
Pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao.
Ukol sa pagsulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao.
Ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang tao.
Bayubo, panabing, panganlong.
Ang dádalawa ang paa; ang tao.
Paghahati, pagbibiyak, pagdalawa.
Apong babae sa tuhod.
Apo sa tuhod.
Apó sa tuhod (lalake).
Sulimpat, biskó, dulíng.
Bisonte (isang hayop).
Dulíng, sulimpat.
Maduling, mabiskó.
Maputî, úbanin.
Maputî, kulay uban.
Maputî.
Malinis, walang sulat.
Putî, kaputian.
Magwagayway; magpunò.
Wagayway, wasiwas.
Malambot na parang sutlâ.
Malambot, mahinà.
Malambót, malatâ.
Malambot.
Spanish_Tagalog
Page 58
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Blando.
Blandura.
Blanquear al sol.
Blanquear, emblanquecerse.
Blanquear; hacer pálido.
Blanquete.
Blanquisco.
Blasfemar.
Blasfemia.
Blasfemo.
Blonda.
Bloquear.
Bloquear.
Bloquear.
Bloqueo.
Blusa, bata de niño.
Blusa.
Boa.
Boa.
Bobo, tonto, necio.
Bobo, tonto, necio.
Bobo, tonto, rudo.
Bobo, tonto.
Bobo.
Bobo.
Boca, el agujero por el cual se envasan los licores en las pipas.
Boca; entrada; embocadura.
Bocado exquisito.
Bocado regalado.
Bocado, pedacito; bocado del freno.
Bocado.
Bocado.
Boda, nupcias.
Bofetada.
Bola de billar.
Bola, pelota; bala; baile.
Boletin, noticias de oficio.
Malambot.
Lambot, latâ, kalambután, kalataan.
Magkulá.
Paputiin, magpaputî.
Paputiin, paputlain.
Pangpaputî.
Maputîputî.
Manungayaw, manumpâ.
Tungayaw, sumpâ.
Palatungayaw, palasumpâ.
Maganda, makinis ang balat at maganda ang mata't buhok.
Kumubkob.
Maghalang, kumulong.
Kumubkob, kumulong, pagtalikupan.
Pagkubkob; pagbakod; pagtalikop.
Kamisola.
Blusa, barong pang-ibabaw.
Sawá.
Sawá.
Ungás, gunggong, hangal.
Gunggong, hangal.
Gunggong, tangá, hangal, ungas.
Hangal, ungás, gunggong, tangá.
Ungás.
Hangal, tunggak, musmos.
Bungangà ng bariles.
Bibíg; bungangà; wawà.
Bagay na mainam, bagay na masarap.
Muntíng regalo.
Subò, kapyangot; singkaw sa bibig.
Subò.
Subò.
Kasál, pag-aasawa.
Suntok.
Bola ng bilyar.
Bola, anomang mabilog; punglô, bala; sáyawan, bayle.
Pahayagan ng mga hanap-buhay at kalakal.
Spanish_Tagalog
Page 59
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Bolina.
Bollo.
Bolsa.
Bolsa; cédula.
Bolsillo, faltriquera.
Bolsillo.
Bomba de aire.
Bomba marina.
Bomba.
Bomba.
Bombardear.
Bombero.
Bondad, benevolencia, buen corazon.
Bondad.
Bondadoso, benévolo, afable.
Bondadoso.
Bonito, lindo, alegre.
Boquete, brecha.
Borceguí.
Bordado de aguja.
Bordado.
Bordar.
Borde, labio de una vasija.
Borde, margen.
Borde, orilla; frontera.
Borde.
Bordo, cubierta.
Borla, lazo.
Borrachera; jarana.
Borracho, ebrio, embriagado.
Borracho, embriagado.
Borracho.
Borrachon, bebedor.
Borrachon.
Borraj, sal de sosa.
Borrar, cancelar.
Borrar, destruir.
Lubid ng layag.
Keík.
Bulsá, supot.
Supot; sédula.
Supot.
Bulsá.
Kasangkapang nakapagbibigay hangin.
Búhawi.
Bomba.
Bomba.
Kanyonin, bombardeohín.
Bombero.
Kagandahang loob; kagandahang ugalì.
Kabutihan, buti.
Magandang loob, mabuting ugalì.
Magandang loob.
Magandá, masayá.
Butas, pwang.
Borsegí.
Tahî ng kamay.
Táhiin, bordado.
Magburdá; manahî.
Gilid, bunganga ng isang sisidlan.
Gilid, tabí.
Gilid, tabí, baybay; hangganan.
Gilid.
Lapag ng sasakyan, ang pag-itan ng lapag at takip ng sasakyan.
Borlas, laso.
Paglalasingan, pagkakaingay; panghaharana.
Lasíng, langô.
Lasíng, langô.
Lasíng, langô.
Manglalasing, mapaglangô.
Lasíng, langô.
Sal de sosa.
Pawiin, katkatin, burahín.
Pawiin, katkatín, lipulin.
Spanish_Tagalog
Page 60
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Borrar, destruir; desfigurar, afear.
Borrar, tachar lo escrito.
Borrar.
Borrar.
Borrar; manchar.
Borrascoso, tempestuoso.
Borrascoso.
Borron ó mancha.
Borron, mancha.
Bosque, selva.
Bosque, selva; madera, leña.
Bostezar.
Bostezar.
Bostezo.
Bostezo.
Bota.
Botalon; cadena para cerrar un puerto; zumbido.
Botánika.
Botar ó echar al agua.
Bote, barca.
Botecito.
Botella de cristal.
Botella, frasco.
Botellon.
Botica.
Boticario.
Botín, presa, pillaje.
Botin, presa, saqueo.
Botón.
Botonero.
Bóveda subterranea.
Bóveda; cueva, caverna, bodega.
Bovino.
Boya.
Boyante.
Boyar, mantenerse sobre el agua.
Bozal.
Kaskasin, sirain; dungisan, papangitin.
Kumatkat, katkatin.
Katkatin, pawiin, burahin.
Kumatkat.
Katkatín; bakatan.
Malakas na hangin, unos.
Maunós.
Katkat, bakat.
Katkat; dumí, dungis.
Gubat, kagubatan.
Gubat; kahoy.
Maghikab.
Maghikab.
Hikab.
Hikáb.
Bota.
Isang palo sa sasakyan na maraming pinaggagamitan; tanikalang
Karunungan tungkol sa mga halaman ó pananím.
Ilusong sa tubig, ilunsad.
Bangkâ, paráw, daóng.
Munting sisidlan.
Sisidlan na kristal.
Bote, botelya, praskó.
Malaking bote.
Butika, tindahan ng gamot.
Butikaryo, ang naghahandâ at nagbibili ng gamot.
Nakaw, agaw, kamkam.
Násamsam, nápanglooban.
Butones.
Manggagawà ng botones.
Bóbeda sa ilalim ng lupà.
Bóbeda; yungib, lunggâ; tinggalan.
Nauukol sa bakang lalake ó toro.
Boya, palutáng.
Magaan, masayá.
Magpalutáng.
Sangkál, busál.
Spanish_Tagalog
Page 61
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Bracelete delgado.
Bramar.
Bramar.
Brasera.
Bravata.
Bravo, valeroso.
Bravo, valiente.
Bravo, valiente.
Braza.
Brazada.
Brazalete, pulsera.
Brazo de mar.
Brazo del arbol, ramo.
Brazo; arma.
Bregar, revolcarse.
Breton.
Breve, conciso.
Brevedad.
Brevemente, en pocas palabras.
Brevemente.
Bribon, pícaro, ruin.
Bribon, pícaro.
Bribón.
Brida con muserola.
Brida ó freno.
Brigada.
Brigadier.
Brillante como el sol.
Brillante, resplandeciente.
Brillante.
Brillante.
Brillantez.
Brillar, relampaguear.
Brillo, esplendor.
Brincar, saltar.
Brinco.
Brío, bizarría, valor, coraje, ardor.
Pulsera, kalombigas.
Umungal.
Umangal.
Sisidlan ng baga.
Taong hambog.
Matapang, malakas ang loob.
Buháy ang loob, matapang.
Malakás ang loob, matapang.
Dipa, sangdipá.
Pangkó.
Pulsera, kalombigas.
Wawà.
Malaking sangá.
Bisig, braso; almás, sakbat.
Gumumon, magpagulong-gulong, ipaghampasan ang katawan.
Taga Britanya ó ukol sa Britanya.
Maiklî.
Iklî, kaiklian.
Sa madalingsabi, sa katagang wikà.
Karakaraka, agad.
Tampalasan, malikot.
Switik, malikot, palamara.
Switik.
Bitbítan.
Kabesada [ng kabayo].
Sanggayong bilang ng mga kawal.
Brigadier.
Masikat, parang araw.
Makintab, maningning.
Maningning, makislap, makináng, makintab.
Brillante, batong maningning.
Ningning, kislap, dilag.
Lumiwanag, numingning kumislap.
Ningning, kintab, kislap, kisap.
Magluluksó, maglulundag.
Lundag, lukso.
Gilas, lakas ng loob, tapang.
Spanish_Tagalog
Page 62
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Brioso, vivo, ardiente.
Brisa, viento suave.
Británico.
Brizna, astilla.
Brizna.
Brizna; hoja.
Broche, corchete.
Broche, hebilla; abrazo.
Broche.
Bronce.
Bronce.
Bronceado.
Bronquial.
Bronquial.
Brotar, estar en flor.
Brotar.
Brotar.
Brotar; originarse, saltar.
Bruja, hechicera.
Brujería, hechicería.
Brujo, hechicero.
Brumal, invernal.
Bruñir; tomar lustre.
Bruno, oscuro.
Brutal, bestial.
Brutal, salvaje, cruel.
Brutalidad.
Bruto.
Buche de ave; cosecha.
Buche, bolsa ó seno de las aves.
Buenas noches.
Bueno, benévolo.
Bueno, sano.
Buey.
Búfalo.
Bufar, bravear; patear de enfado.
Bufón, truhan.
Magilas, malakas ang loob.
Simoy ng hangin.
Taga Britanya ó ukol sa Britanya.
Tatal, pingas, tapyas.
Pananatal.
Talím; dahon.
Kayrel.
Kawing, pangsará ng damit; yakap, yapos.
Espile sa dibdib.
Tansong dilaw.
Lahok ng mga metal na tila tansong pulá.
May halong tansô, bastos.
Nauukol sa bagà.
Nauukol sa bagà.
Bumuká, bumulaklak.
Umusbong, sumupling.
Sumuplíng, sumupang, umusbóng.
Sumibol, bumukál, pagmulán, lumuksó.
Manggagaway, húkluban, mangkukulam.
Panggagaway, pangkukulam.
Manggagaway, húkluban.
Nauukol sa tagginaw.
Bulihin; pakinangín, pakinisin.
Malabò ang kulay.
Tila hayop.
Tila hayop, mabaksik.
Kahayupan.
Hayop.
Balunbalunan; ani, inani, ginapas.
Balunbalunan.
Magandang gabí; paalam.
Mabuti, butihin.
Mabuti, magaling.
Toro, baka.
Kalabaw.
Maghambog, magmayabang; magpakapusok.
Payaso, púsong.
Spanish_Tagalog
Page 63
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Bufon.
Bufonada, bufonería; chanzas bajas; majadería.
Bufonearse, burlarse.
Bufonería, bufonada, farsa.
Buglosa.
Buitre.
Bulbo.
Bullicio, ruido, alboroto.
Bullicioso, sedicioso.
Bullir, hacer ruido ó estruendo.
Bulto; nudo en la madera; boton de las flores.
Buñuelo.
Buque costanero.
Burbuja.
Burbujear.
Buril.
Burla, mueca.
Burlar, chocarrear.
Burlar, chulear.
Burlar, mofar.
Burlar, mofar.
Burlesco, jocoso, ridículo.
Burlesco.
Burlon, bufon.
Burlon, chancero.
Burro, borrico; asno; tonto, ignorante.
Buscar, inquirir alguna cosa.
Busto.
Buzo.
Buzo.
Cab, una especie de vehiculo.
Cábala, sociedad de personas unidas para alguna conjuracion ó intriga.
Cabalgador.
Cabalgar, andar en coche ó carruage.
Cabalgata.
Caballar.
Caballeresco, bravo; altivo; desdeñoso.
Púsong.
Pagpapatawa, pagbibirô; pamumusong.
Magbirô, magpatawá.
Katatawanán, birò.
Dilang-baka (halaman).
Bwitre [malaking ibon].
Bukba.
Kaingáy, kaguló, higing, alingawngaw.
Magulo, manggugúlo.
Mag-ingay, magpaalingawngaw.
Umbók; bukó ng kahoy; búko ng bulaklak.
Bunyuelos.
Sasakyang dagat na pamaybay.
Bulâ, bulubok, bulwak.
Bumulâ, bumulubok, bumulwak.
Kasangkapan ng mámamanday ng ginto't pilak.
Uyam, alipustâ, tuyâ.
Magpatawâ, magpusong, magpayaso.
Magbirô, manuksó.
Manuyâ, tumuyâ, manglibák.
Uyamin, alipustâin, tuyâin.
Palabirô, palátawá, katawatawá.
Katawátawá.
Palabirô, mapagpatawá, púsong.
Palabirô, mánunuksó.
Burro, burriko, hangal.
Humanap, maghanap.
Busto, larawang ulo ó kaya'y hanggang kalahatian ng katawan.
Máninisid.
Máninisid, buso.
Kab, kalesang inglés na tila rokabay.
Katipunan na may bantâ.
Ang nangangabayo, ang nangangarwahe.
Mangabayo, mangarwahe.
Prusisyon ng mga nangangabayo.
Nauukol sa kabayo.
Matapang, mapagmataas.
Spanish_Tagalog
Page 64
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Caballeresco.
Caballeresco.
Caballería, hazaña, proeza.
Caballería.
Caballero.
Caballero.
Caballeroso, urbano.
Caballico con que juegan los niños.
Caballo alquilon; mujercilla.
Caballo de alquiler.
Caballo de alquiler.
Caballo de carga.
Caballo de carrera.
Caballo de regalo.
Caballo padre.
Caballo troton.
Caballo.
Cabalmente, totalmente.
Cabaña, choza.
Cabaña, choza.
Cabaña, choza.
Cabaña.
Cabaña.
Cabecear, hacer una señal con la cabeza.
Cabeceo, reverencia, cualquiera señal hecha con la cabeza.
Cabeza de partido ó bando.
Cabeza; jefe, principal.
Cabezada del freno.
Cabezal.
Cable.
Cabo, promontorio ó punta de tierra.
Cabo, promontorio, punta.
Cabo.
Cabra.
Cabrero.
Cabriola, brinco de alegría.
Cabriola, salto ó brinco.
Ugaling mahal, asal ginoo.
Ugaling mahal, asal ginoo.
Pagkaginoo; asal.
Cabalyerya ó mga kawal na nagsisipangabayo.
Mánanakay sa kabayo.
Ginoo, mahal na tao.
May mahal na kilos, mapagpitagan, mabait.
Kabakabayuhan.
Kabayong páupahan; masamang babae.
Kabayong páupahan.
Kabayong páupahan.
Kabayong pásanan.
Kabayong pangkarera.
Kabayong pangregalo.
Kabayong simarrón.
Kabayong pangyagyag.
Kabayo.
Buongbuô, lahat-lahat.
Dampâ, sálong, kubo.
Dampâ, bahay na munti kubo.
Dampâ, kubo, bahay na muntî.
Dampâ, kubo.
Dampâ.
Yumukód, bumatì, tumangô, umilíng.
Yukô, batì tangô, ilíng.
Pangulo ng lápian ó pulutong.
Ulo, punò; pangulo.
Kabesada.
Pangtipî, pangpaikpík.
Kable pahatid-kawad.
Puntá ó ungos ng lupa.
Puntá, dungot.
Kabo ng kawal.
Kambing.
Nag-aalagà ng kambing.
Lukso, lundag sa sayá ó twâ.
Likot; lundag, lukso, talón.
Spanish_Tagalog
Page 65
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cabriolar, hacer cabriolas.
Cabriolar.
Cabrito.
Cacahuate.
Cacao.
Cacareador; chismoso.
Cacarear, graznar.
Cacareo.
Cachiporra ó porra.
Cachiporra, baston.
Cachorrillo, cachorrito.
Cachorro de la osa.
Cachorro.
Cachorro.
Cada cosa.
Cada dia.
Cada quince dias.
Cada uno, cada una.
Cada uno, cada una.
Cada uno, cada una.
Cada uno.
Cadaver.
Cadaver.
Cadaver; restos, reliquias.
Cadavérico.
Cadena.
Cadencia, en la música ó en la poesía ó en las frases; caida, declinación.
Cadera.
Cadete de un cuerpo militar.
Cadillos.
Caer, voltear, revolcar.
Caer.
Cafalalgia ó toda clase de dolor de cabeza.
Café.
Cafetera.
Cafeto.
Cagafierro, mocos de carbon de hierro.
Maglilikót; magluluksó.
Magluluksó, maglulundág.
Batang kambíng.
Manê.
Kakáw.
Mapagtilaok; mapaghatid humapit.
Tumilaok.
Tilaok.
Pálong maikli.
Tungkod, bastón.
Tuta.
Batang oso.
Tuta.
Tuta.
Bawa't bagay, lahat ng bagay.
Araw-araw, bawa't araw.
Twing labing limang araw.
Bawa't, twî.
Bawa't tao; lahat ng tao.
Bawa't isa, lahat.
Bawa't, bawa't isa, balang isa.
Bangkáy.
Bangkay.
Bangkay, mga buto't bungô, relikya.
Mukhang patáy, parang patáy, maputlâ.
Tanikalâ.
Pagkakatugmà sa tugtugin ó sa tulâ ó sa pananalitâ; kiling, hilig.
Pigî.
Kadete, ang nag-aaral ng pagpupunò sa mga sundalo ó kawal.
Mga dulo ng bilachá sa habi ó hinabi.
Mabwal, mabulid, mabaliktad, umaringkín.
Mahulog, bumagsak, lumagpak, tumakpak, malaglag; bumugsô.
Sarisaring sakít ng ulo.
Kapé.
Kapitera, sisidlan ng kapé.
Punò ng kapé.
Abo ng uling na bakal.
Spanish_Tagalog
Page 66
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Caida de las hojas.
Caida, ruina, decadencia.
Caida, vuelco.
Caida; decadencia; catarata, salto.
Caido.
Caiman.
Caiman.
Caja de escopeta.
Caja.
Cajero.
Cajita ó arquilla para recoger el aguinaldo.
Cajita ó cofrecito de carton.
Cajita para joyas.
Cal viva.
Cal.
Calabaza.
Calabaza.
Calabozo; bartolina.
Calafate.
Calafatear un navio.
Calambre.
Calamidad.
Calaminta.
Calamitoso, miserable, infeliz.
Calcáreo.
Calcetín.
Calcinar, quemar.
Calculacion, cálculo.
Calculador.
Calcular mal.
Calcular.
Cálculo; piedra en la vejiga.
Caldera.
Calderero.
Calderón, caldera grande.
Caldo.
Calecin.
Pagkalaglag ng mga dahon.
Pagkabagsak, pagkaguhô.
Pagkabwal, pagbaliktad, pag-aringkín.
Bagsak, lagpak, takpak, laglag, pagkahulog; pagkabagsak; bugsô.
Hulóg, laglag, bagsak.
Bwaya.
Bwaya.
Sisidlán ng baril.
Kahon, kaha.
Kahero, ingat-yaman.
Kahitang ipinangsasahod ng aginaldo.
Kahong karton, sisidlang karton.
Kahitang sisidlan ng hiyas.
Apog.
Apog.
Kalabasang ligaw.
Kalabasa.
Bilangguan.
Tagapagpasak ng sirà ng sasakyan sa tubig.
Pasakan ang sirà ng sasakyan sa tubig.
Pulikat; pamamanhid.
Sakunâ, kapahamakan.
Kabling.
Abâ, hidwâ, kahapis-hapis.
Parang apog; may halong apog.
Medyas.
Pumasò, sumunog.
Kurò, tasa.
Tagakurô, tagatasa.
Kumurò ng pamalî, tumuus na may kamalian.
Kumurò, tumasa.
Kurò; bató sa loob ng pantog.
Kawa.
Manggagawà sa tansong pulá.
Kawa, katingan.
Sabaw.
Kalesin.
Spanish_Tagalog
Page 67
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Calendario ó almanaque..
Calentar.
Calentar.
Calera.
Calesa; birlocho; trompo; perinola.
Calibre.
Calidad, la propiedad natural de una cosa.
Cálido, caliente.
Caliente, ardiente.
Caliente.
Calificacion.
Calificar.
Caligrafía.
Caligrafía.
Caliz ó campanilla.
Caliz.
Caliz.
Calle.
Callejuela.
Callo, dureza de alguna parte del cuerpo.
Callosidad.
Calloso.
Calma, serenidad, sociego.
Calmar, tranquilizar, apaciguar.
Calor, ardor.
Calor, furor.
Calor.
Calórico.
Calorífico.
Calumnia, denigracion.
Calumnia, injuria.
Calumnia.
Calumniador.
Calumniador.
Calumniar, informar.
Calumniar.
Calumnioso, injurioso.
Kalendaryo, almanake.
Painitin; mag-init.
Magpainit.
Apugán, gawaan ng apog.
Kalesa; salapang; trumpo; prinola.
Kalibre.
Kalidad, urì, likas.
Mainit, nakapapasò.
Mainit.
Mainit.
Pag-urì; surì; buti ó samâ.
Uriin; suriin.
Karunungan sa pagtititik.
Karunugnan tungkol sa mabuting paninitik.
Balat ng bulaklak.
Mga dahon sa labas ng bulaklák.
Kalis, kupon ó kopang ginagamit ng parì sa misa.
Daan, lansangan, kalye.
Daang makipot.
Lipak, kalyo.
Kalipakán, kalyo.
Malipak, kinakalyo.
Katahimikan, kalamigan ng isip, hinahon, katiwasayan, kapalagayan
Tumahimik, huminahon, tumiwasay, pumayapà, humimpil, humumpay.
Init, kainitan, ningas.
Init, pusok.
Init.
Nahihinggil sa init.
Nauukol sa init.
Paghahatid-humapit, paninirang puri.
Paratang, bintang.
Bintang, paratang.
Ang nagbibintang, ang nagpaparatang.
Mapaghatid humapit.
Maghatid-humapit, manirang puri.
Magbintang, bintangan, magparatang.
Palabintang, mapagparatang.
Spanish_Tagalog
Page 68
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Caluroso; sofocante.
Calvez.
Calvo.
Calvo.
Calzado con botas.
Calzoncillos.
Calzones de cazador.
Calzones largos.
Calzones.
Cama del moribundo.
Cama, lecho.
Camaleon.
Cámara fotográfica.
Cámara, cuarto, aposento.
Camarada, compañero.
Camarada, condiscípulo.
Camarada.
Camarero.
Camaron.
Cambiable.
Cambiar, cambalachear.
Cambiar, trocar.
Cambiarse, mudarse de un paraje á otro.
Cambio, trueque; mudanza, alteracion.
Cambio.
Cambio.
Cambista.
Camello.
Camilla.
Camino de travesía.
Camino desviado.
Camino empedrado.
Camino oscuro.
Camino real.
Camino real.
Camino, via, ruta.
Camino.
Mainit, alinsangan; nakaiinis.
Kakalbuhán, pagkakalbó.
Kalbó.
Taong kalbó, walang buhok.
Nakabota.
Salawal.
Salawal na putol.
Salawal, kalsonsilyo.
Salawal.
Hígaang pinaghingaluan.
Hígaan, tulugán, katre, papag; pitak.
Hunyangò.
Panguha ng retrato, tánawin, ibp.
Silíd, kwarto.
Kasama, kalaguyò, kasabay.
Kasama, kalaguyò, kaulayaw.
Kasama.
Kamarero, katiwalà sa kamara ó silid.
Hipon.
Náipapalit.
Pumalit, magpalít.
Pumalit, magpalit, magsuklî.
Lumipat, bumago.
Palít, kapalit; pagbabago.
Palít, suklî.
Paglipat.
Mámamalit ng salapî.
Kamelyo.
Arag-arag.
Daang bagtasan, daang pasihará.
Daang kublí.
Daang mabató.
Daang tagô.
Langsangang tuloy-tuluyan.
Langsangang tuloy-tuluyan.
Daan, lansangan, landas.
Daan, lansangan.
Spanish_Tagalog
Page 69
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Camisa de mujer.
Camisa.
Camisa; camisa de mujer.
Camorra, riña.
Campamento.
Campana de chimenea.
Campana de rebato.
Campana.
Campaña; campo razo.
Campanario.
Campaneo, estruendo.
Campanero.
Campanilla.
Campeon; héroe.
Campeonaje.
Campiña, llanura.
Campo, campiña, campaña.
Campo; campamento.
Caña de azúcar.
Caña de pescar.
Caña ó canal de agua.
Caña por donde sale el agua.
Caña, junco, baston.
Caña.
Cañada, valla.
Canal de agua.
Canal de agua.
Canal.
Canal.
Canalete, especie de remo.
Canalon, gotera.
Cañamazo.
Canapé.
Canario.
Cancelación.
Cancelar.
Cancer, tumor maligno.
Kamisón, kamisola.
Barò.
Barò, kamisón.
Guló, away, basagulo.
Kampamento, dakong kinahahantungan [ng hukbo].
Takíp ng chimenea.
Batingaw na pamukaw.
Batingaw, kampanà.
Pakikihamok, pakikilaban; lwal na dako.
Bátingawan, kampanaryo.
Alingawngaw, taginting.
Kampanero, tagatugtog ng batingaw.
Kampanilya, munting batingaw.
Bayani.
Pamamayani.
Parang, dakong lwal.
Bukid, bukiran, parang, larangan.
Parang; campamento himpilan ng mga kawal, páhingahan ng hukbo.
Tubó.
Bingwit, pamingwit.
Alulod.
Pádaluyan ng tubig.
Kawayan, baston, tungkod.
Tambô, búkawi, buhò.
Parang.
Alulod.
Paágusan ng tubig.
Pádaluyan ng tubig; bangbang.
Bangbang.
Gaod, sagwan.
Alulod, sangka.
Balindang.
Mahabang likmuan na may sandigan.
Ibong kanaryo.
Pagpapawalâ ng bisà, pag-uurong.
Walán ng bisà, iurong.
Kanser, kánkaro masamang bukol.
Spanish_Tagalog
Page 70
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cancer.
Kánkaro, bagâ ng suso.
Cancer; úlcera venérea.
Kanser; masamang búkol.
Canceroso.
Nauukol sa kanser.
Canciller; ministro de justicia.
Kansilyer; tagapangasiwà ng hukuman.
Cancion, canto.
Kantá, awit.
Candado.
Kandado, seradura.
Candato.
May buntot.
Candeda de los árboles.
Tiník.
Candela, vela.
Kandilà.
Candelabro.
Kandelero, tirikán ng kandilà.
Candelabro.
Kandilang malaké.
Candelero.
Tirikán ng kandilà, kandelero.
Candencia.
Lagay ng anomang kararaan lamang sa apoy.
Candente, ardiente.
Mainit, nag-aapóy.
Candente.
Nagbabaga, nag-iinit.
Candente.
Nag-aapoy, nag-babaga.
Candidamente, ingenuamente.
Totoo, tunay, tapat.
Candidato, pretendiente, aspirante.
Kandidato, naghahangad ng isang kalagayan.
Candidatura.
Pagkakandidato.
Cándido, sencillo.
Mapaniwalain, musmos.
Candor, sinceridad, ingenuidad.
Katapatan ng loob.
Candy.
Kendi, matamis.
Canela.
Kanela.
Cangrejo de rio.
Talangkâ.
Cangrejo.
Alimango, alimasag, talangkâ.
Cangrejo.
Alimasag, alimango.
Caníbal, caribe, antropófago.
Taong lumalamon ng kapwà tao.
Canibalismo.
Paglamon ng kapwà tao; kabalakyutan.
Canilla, broca.
Ikirán, kidkiran.
Canilla, broca.
Ikirán.
Canino.
Parang aso, nahihinggil sa aso.
Canoa.
Bangkâ.
Cañón de artillería.
Kanyón.
Cañon de chimenea; tunel; embudo.
Tubong pálabasan ng usok; tubong dáanan sa ilalim ng lupà; embudo,
Cañon ó campana de chimenea.
Páasuhan, pálabasan ng usok.
Canon; regla, ley, estatuto; lo que se paga en reconocimiento del dominio directo deKanon
algun óterreno.
aklat ng kapakanan ng mga Banal na Kasulatan; tuntunin,
Cañonazo, cañoneo.
Panganganyon.
Spanish_Tagalog
Page 71
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cañonear ó acañonear.
Cañonear.
Cañonero.
Canónico.
Canónico.
Canonizacion.
Canonizar.
Canoso.
Cansado; fastidiado.
Cansancio, fatiga.
Cansar, fatigar.
Cansar, fatigar.
Cansar, fatigar.
Cansar, fatigar; molestar.
Cansar.
Cansar; confundir, ofuscar.
Cantar el gallo.
Cantar, gorjear los pájaros.
Cantar.
Cantar.
Cántaro con tapadera.
Cántaro.
Cantera, el sitio de donde se saca piedra para labrar.
Cántico ó cancion de Salomon.
Cantidad pequeña.
Cantidad.
Cantina, puesto en el campo donde se vende vino, etc..
Canto de las aves.
Canto ó ángulo del ojo.
Canto, borde, orilla.
Canto.
Canto.
Cantor, cantora.
Cantor.
Cantora, cantatriz.
Caoba.
Caos; confusion, desorden.
Kumanyon, manganyon, magpaputok ng kanyon.
Kumanyon, magpaputok ng kanyon.
Tagapagpaputók ng kanyon, mánganganyon.
Naaukol sa kanon.
Nauukol sa kanon.
Pagpapalagay na santo ó banal sa kanino mang namatay.
Ipalagay na santo ó banal ang sinomang namatay.
Mauban; maputî na ang buhok.
Pagód, napapagál; yamót.
Págod, pagal, kapaguran, kapagalán.
Pumagod, pagurin, patâin, yamutin.
Pumagod, yumamot, uminip.
Pumagod, pumagal, mamagod.
Pumagod, mamagod; yumamót.
Pumagod, mamagod.
Mamagod, tumulig, sumilaw.
Tumilaok.
Umawit, kumantá; humuni.
Kumantá ó umawit.
Umawit.
Bangang may tungtong.
Bangâ, pichél.
Tíbagan.
Awit ni Salomon.
Munting halagá.
Dami.
Kantina, tindahan na nagbibilí ng alak, ibp.
Huni.
Sulok ng matá.
Kantó, gilid, bingit, bu-ngangà, tabí.
Kánto, awit.
Awit.
Mang-aawit, mánganganta, kantora.
Kantor, mánganganta.
Kantora, babaing mánganganta.
Tila narra.
Guló, walang tuos, walang ayos.
Spanish_Tagalog
Page 72
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Capa pluvial.
Capa.
Capacidad de poderse ejecutar alguna cosa.
Capacidad, aptitud.
Capacidad, cabida.
Capadura.
Caparason.
Capaz, idóneo, apto.
Capaz.
Capellan.
Caperusa.
Caperuza.
Capilla.
Capillo de niño.
Capital, fondo.
Capital, la ciudad principal.
Capitalista.
Capitalizar.
Capitan.
Capitanía.
Capitel.
Capitolio.
Capitulacion, el acto de escribir por capítulos.
Capitular.
Capitular; escribir alguna cosa dividiendola en capítulos.
Capítulo.
Capon ó pollo castrado.
Caponera, gallinero; redil para ganado lanar.
Capote (en los juegos de naipes).
Capricho, antojo.
Capricho, extravagancia.
Caprichoso, extravagante.
Caprichoso.
Caprichoso.
Caprichoso.
Cápsula.
Capsular.
Sutana, damit na mahabà.
Balabal, kapote, damít na pang-ibabaw.
Kakayahan sa pagsasagawâ ng anoman.
Kakayahan, kaya, abót.
Kasapatán, kakayahan.
Pagkapon.
Kasangkapan ng kabayo.
May kaya, may abót, sapat.
May-kaya, may-abot.
Kapelyan, parè ó pastor ng mga sundalo ó kawal.
Tila bonete.
Panakíp sa ulo.
Kapilya, munting simbahan.
Gorra ng batà.
Puhunan.
Ang pangulong bayan.
Mámumuhunan, ang namumuhunan.
Mamuhunan.
Kapitan, punò.
Pagkakapitan, pagkalagay na kapitan.
Pinaka corona sa ulo ng halige.
Bahay pámahalaan.
Pagkasulat na nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata.
Magpangkat, pumangkat.
Sumulat ng nababahagi sa pamamagitan ng mga kabanata.
Pangkat, kabanata.
Kapón.
Kulungan, tangkal.
Pagdarayà (sa balansa ng baraha).
Sungpong, kapricho.
Kapricho, katwang pagkaibig.
Kaprichoso, makapricho, mapag-ibig ng katwâ.
Sumpúngin.
Sungpúngin.
Sumpúngin.
Kápsula.
Tila kápsula, hinggil sa kápsula.
Spanish_Tagalog
Page 73
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Captura.
Captura.
Captura; secuestro.
Capturar, apresar.
Capullo del gusano de seda.
Capuz.
Cara, rostro, faz; fachada, frente; aspecto, apariencia; superficie de una cosa.
Carabina.
Carabina.
Carabinero.
Caracol.
Caracól; escalera de caracol.
Caracter de escritura.
Caracter; forma de la letra.
Característico.
Característico.
Caracterizar.
Carámbano.
Caramelitos.
Carbólico.
Carbon de leña.
Carbon de piedra en polvo.
Carbon de piedra.
Carbon mineral, carbon duro.
Carbon.
Carbon.
Carbon; ceniza gruesa caliente.
Carbonera, comercio de carbon.
Carbonera.
Carbónico.
Carbonizar.
Carbunco, tumor puntiagudo y maligno.
Carcajada.
Carcajada.
Carcasa, cadaver.
Carcel, prisión.
Cárcel.
Paghuli, pag-uusig.
Pamimihag, pag-uusig.
Paghuli, pagdakíp; pagkamkam.
Mamihag, humulí dumakip.
Bahay ng uod.
Tukarol ng parè.
Mukhâ; harapán; karaagan; pagmumukhâ, anyô; balat ó bagay na kita
Maiklìng baríl.
Riple, baríl.
Karabinero.
Susô.
Susô; hagdang sinusô.
Sulat-kamay.
Likas, asal; anyô ng titik.
Likas na....., gawing....
Kalikasan, kaugalian.
Itangì.
Bugal na yelo na lumulutang.
Karamelitos.
Karbóliko.
Uling na kahoy.
Uling na bató na durog.
Uling ng metal.
Matigas na uling.
Uling.
Uling.
Ulíng; namumuong abong mainit.
Tíbagan ng uling; kálakalan ng uling.
Hukayan ng uling.
Nahihinggil sa uling.
Ulingin, papagulingin, gawing uling.
Masamang bukol.
Halakhak.
Halakhak.
Bangkay.
Bilangguan, bilibid.
Bílangguan, bilibid.
Spanish_Tagalog
Page 74
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Carcelero.
Carcelero.
Cárcola.
Carcomido, apolillado, roido.
Cardiaco.
Cardialgía.
Cardinal, principal.
Cardinal.
Cardo silvestre.
Carenar ó dar carena al navio.
Carestía, escasez.
Carestía.
Carga, flete.
Carga, peso, obstáculo, molestia.
Carga.
Carga.
Carga; peso.
Cargado, lleno.
Cargamento de navio.
Cargar al hombro.
Cargar, atestar.
Cargar, fletar.
Cargar.
Cargar.
Cargar.
Cargo, cuidado; orden, comision; acusacion; costo, gasto.
Caricatura.
Caricia, halago.
Caridad, benevolencia; limosna.
Cariñoso, afectuoso.
Caritativo, benigno, clemente; limosnero.
Carmesí.
Carmin.
Carminativo, lo que pertenece á los remedios contra los flatos.
Carnal, sensual.
Carnalidad, sensualidad, lascivia.
Carnaval ó carnestolendas.
Bantay sa bilangguan.
Tagapamahalà sa mga bilanggô.
Panikad, pangtadyak.
Binubukbok, may bukbok.
Nahihinggil sa sakít sa pusò.
Sakít na nararamdaman sa sikmura at nakapagsisikip ng loob.
Una, pangulo.
Kardinal.
Dawag, tinikán.
Kumpunihín ang sirà ng sasakyan.
Kakulangan, kasalatan.
Kasalatán, kawalán.
Lulan.
Pasan, hadlang, abala, ligalig, bagabag.
Pasán, sunong.
Pasán.
Lulan; bigat.
Punô ng lamán.
Lulan ng sasakyan.
Pasanín.
Punûin ng lamán.
Lulanan.
Pumasan, sumunong.
Magpasan, magdalá.
Maglulan; ipasan.
Bilin, tagubilin; ingat; sakdal, sumbong; paratang; hingî, pahalagá.
Karikatura, larawang pangpatawá, pangtuyâ ó pangpuri.
Kalingâ, alindog.
Kaawaang-gawâ, kagandahan-loob; limos.
Mairog, magiliw.
Mahabagin, maawain, magandang-loob; mapaglimos.
Pulang matinkad.
Kulay karmín.
Carminativo, ang ukol sa gamót laban sa hangin na nasa loob ng
Ang nauukol sa laman, ang nauukol sa kalayawan.
Pagkalamáng tao ó lupa, kalibugan.
Karnabal ó karnestolendas.
Spanish_Tagalog
Page 75
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Carne ahumada.
Carne de puerco.
Carne de toro.
Carne desecada.
Carne estofada.
Carne.
Carne; vianda.
Carnero.
Carnicería, matanza.
Carnicería, matanza; homicidio.
Carnicería.
Carnicería; mortandad.
Carnicero.
Carnívoro.
Carnoso, cornudo.
Carnoso, musculoso.
Carnoso.
Carpa, pescado de agua dulce.
Carpintería.
Carpintero.
Carranclan, olancillo.
Carrera ciega con caballos de peso igualado.
Carrera de caballos.
Carrera de caballos.
Carrera, carrera abierta y tendida.
Carretaje.
Carretear, usar carros ó carretas.
Carretero.
Carretilla; instrumento con garfio.
Carrillo, mejilla.
Carro de basura.
Carro que sive para llevar cargas.
Carro, carreta.
Carro.
Carro.
Carroña, la carne corrompida.
Carruage.
Tapa, pindang.
Lamán ng baboy, karning baboy.
Laman ó karné ng toro.
Tapa, pindang.
Ginisá.
Laman; karne.
Karné, lamang-kati; ulam.
Lamán ó karné ng tupa.
Patayan, pagpapatayan.
Pagpapátayan, pátayan, pagpatay ng tao.
Pátayan.
Pámilihan ng karne; ang pátayan sa panahon ng digmà ó labanán.
Magkakarné, mangkakatay ng hayop.
Mángangain ng karné.
Malamán, matabâ.
Malamán.
Malamán.
Bwanbwan.
Pag-aanlwagi.
Anlwagi, manggagawà ng bahay ó gusalì.
Kayong sita.
Unahan ng mga kabayong magkakatimbang.
Páunahan ng kabayo.
Karrera ng kabayo, pátulinan ng kabayo.
Takbó, karimot.
Pagkakariton, pagkakaretela.
Ipagkariton, ipagkaretela.
Cochero.
Paragos; panagíp, panghila.
Pisngí.
Karo ng dumí ó sukal.
Bagol, karitón.
Kariton, karetela.
Karro, kariton.
Karro [na gamit sa digmà].
Karneng bulók, lamáng bulok.
Karwahe.
Spanish_Tagalog
Page 76
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Carruage.
Carta amorosa.
Carta circular.
Carta de navegar.
Carta misiva.
Cartabon.
Cartera, librito de memoria.
Cartera.
Cartero, correo.
Cartílago, ternilla.
Cartilla para los niños.
Carton fuerte.
Carton.
Carton.
Cartucho de balas.
Cartucho de pólvora.
Casa de guarda en el bosque ó monte; casita; logia, la reunion de francmasones.
Casa de locos.
Casa de locos; loco, lunático.
Casa de moneda.
Casa de pupilos ó de huéspedes.
Casa propia, morada patria.
Casa, familia.
Casaca.
Casadero.
Casado.
Casamentero.
Casar ó casarse.
Casar, desposar; igualar.
Casca.
Cascada, catarata.
Cascada, despeñadero de agua.
Cascada.
Cascajo, arena gruesa.
Cascanueces.
Cascar.
Cáscara de huevo.
Karwahe.
Sulat na palasintahan.
Liham na patalastas.
Mapa sa pagdadagat.
Sulat na may taglay na bilin.
Panukat, kartabón.
Kartera, sisidlan ng sulat, ibp.
Sisidlan ng mga papel.
Tagapagdalá ng sulat, kartero.
Butong malatâ, butong malambot.
Abakadahán, kartilya.
Kartón.
Kartón.
Karton.
Kartucho na may punlô ó bala.
Kartuchong may pulburá.
Bahay-bantayan sa gubat ó bundok; dampâ; bahay pulungán ng mga masón.
Kulungán sa nangasisirà ang ulo.
Bahay na pinagkukulungan sa mga ulol; ulol, bubwanin.
Bahay na pinagbububuan ng salapî.
Bahay pátuluyan.
Bahay na úwian, tahanan, inang-bayan.
Bahay, sangbahayan.
Amerikana, sako.
Na sa gulang na pag-aasawa.
May asawa.
Búgaw.
Magkasal; mag-asawa.
Papag-asawahin, ikasal; iparis.
Balat.
Malaking lagaslas.
Lagaslas.
Bagsákan ng tubig.
Mga batong tipak-tipak.
Pangtalop ng pilì.
Bumasag, lumahang.
Balat ng itlog.
Spanish_Tagalog
Page 77
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cáscara de nuez.
Cáscara, pellejo.
Cáscara; casco de la embarcacion.
Casco de la embarcacion; ponton.
Casco, cáscara; concha.
Casera, huéspeda.
Casero, huesped.
Casero.
Casero.
Casi, cerca de.
Casimiro, tela de lana muy fina.
Caso, ocasion; accidente.
Caspa.
Caspa.
Casta, raza; progenie, generacion.
Casta; corporacion.
Castaña.
Castaña.
Castaño.
Castidad, pureza.
Castigar con alguna calamidad repentina; marchitar, secar, arruinar.
Castigar, corregir.
Castigar, penar.
Castigar.
Castigar.
Castigo, pena.
Castigo, pena.
Castillo, fortaleza.
Casto, puro; modesto, honesto.
Castor; sombrero fino hecho del pelo de castor.
Castrado.
Castrar, capar.
Castrar, capar.
Castrar.
Casual, accidental.
Casualidad, acaso.
Casualidad, aventura, accidente.
Balat ng pilì.
Balat.
Balat; katawan ng sasakyan.
Katawan ng sasakyan; punton.
Balát, kabibe; susô.
Ang babaing may arì ng otel ó pánuluyang bahay.
Ang lalaking may arì ng otel ó pánuluyang bahay.
Pangbahay; hindî mapagpanaog.
Pangbahay.
Halos, malapitlapit.
Mainam na lana.
Bagay, pagkakataon; sakunâ.
Balakubak.
Balakubak.
Lahì.
Lahì; kapisanan.
Kastanyas.
Kastanyas.
Kuyomanggí.
Kalinisan, kawagasan.
Datnan ng kasakunaan; lumantá, tumuyô, sumirà, gumibâ.
Magparusa.
Parusahan, papagdusahin.
Magparusa.
Magparusa.
Parusa.
Parusa, dusa.
Pánanggalangan sa digmà, kutà; gusaling matayog.
Malinis, wagas; mahinahon, mabait.
Isang urì ng hayop na may apat na paa; sombrero na balahibo ng hayop
Bating, kapon.
Kapunín, gawing bating.
Kumapon; kapunin.
Kumapon; kapunín.
Nagkataon, hindì sinasadyâ.
Pagkakataon, kapalaran.
Pagkakataon, pangyayari.
Spanish_Tagalog
Page 78
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Casualmente, fortuitamente.
Sa pagkakataon, na di sinasadyâ.
Cataclismo, diluvio.
Sakunang nakagugunaw, paggunaw.
Catacumbas.
Libingan ng mga martir sa ilalim ng lupà sa Roma.
Catalepsis.
Himatay, kalagayang parang patay.
Cataléptico.
Nauukol sa himatay.
Catálogo, lista ó memoria.
Tálaan, tandaan.
Cataplasma.
Tapal.
Cataplasma.
Panapal.
Catapulta.
Isang mákina noong unang panahon na ginagamit sa pakikidigmà.
Catarral.
Nauukol sa sipón.
Catarro.
Sipón.
Catártico, medicina purgante.
Purgá.
Catártico.
Pangpurgá.
Catástrofe, cosa infeliz y funesta.
Sakunâ, malaking kapahamakán.
Catecismo.
Katecismo, aral kristiano.
Catedral.
Katedral, pangulong simbahan.
Categoría.
Lagay, kalagayan.
Categórico.
Pasiya ó palagay na patapós.
Catequizar; examinar; instruir en los artículos fundamentales de la religion cristiana.Humikayat, lumitis; magturò ng mga aral ng relihion kristiana.
Catolicismo.
Katolisismo.
Católico.
Katóliko, may kinalaman sa sangkalahatan.
Catorce.
Labing apat.
Caucion, prudencia, precaucion, circunspeccion; aviso, advertencia.
Ingat, bahalà, bait; páuna, paunawà.
Caucion; estipulacion.
Pag-iingat; sálitaan, káyarian.
Caucionado.
Nauukol sa ingat, sa bahalà, sa bait, sa páuna.
Caucionar, fiar.
Managot, umakò.
Caucionar, precaver, advertir, amonestar.
Ingatan, bahalaan, pagpáunahan, paunawaan.
Caudal, fondos.
Yaman, boong kahalagahan ng pag-aarì ó tinatangkilik.
Causa, razón, motivo, pretexto.
Dahilan, sanghî, kadahilanan, bagay.
Causa, razón; respeto, consideracion.
Sanghî, dahilan; alang-alang.
Causar alborotos.
Mangguló, mag-ingay.
Causar, excitar, producir algún efecto.
Mapapangyari, pagkádahilanan, pagkásanghian.
Cáustico, lo que quema y destruye todo aquello á que se aplica.
Nakapapasò, nakapagpapaltós.
Cautela, precaucion.
Ingat, bait.
Cautela, prudencia.
Ingat, baít.
Cauterizacion.
Pamamasò, pagpasò.
Cauterizar.
Pumasò; pasuin.
Spanish_Tagalog
Page 79
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cautivar, atraer la voluntad.
Cautivar.
Cautiverio, servidumbre.
Cautiverio.
Cautivo, prisionero.
Cauto, avisado.
Cauto, circunspecto.
Cauto, prudente, avisado.
Cauto, vigilante.
Cavador de cantera.
Cavador.
Cavar con azada ó azadon.
Cavar, socavar.
Cavar.
Cavar; sondear.
Caverna, antro, cualquier lugar subterraneo.
Caverna, antro.
Caverna, cavidad profunda.
Caverna, concavidad.
Cavernoso.
Cavidad.
Cavidad; caverna.
Cavilacion, sofisteria.
Cavilar, criticar.
Cayado ó báculo pastoral de obispo.
Caz.
Caza de aves.
Caza.
Caza.
Caza.
Cazadero con señuelo.
Cazador de aves.
Cazador, aficionado á la caza.
Cazador.
Cazador.
Cazador.
Cazador; guardabosque.
Bumihag; humalina ng kalooban.
Bumihag, bihagin.
Pagkabihag, pagkaalipin.
Pagkabihag.
Bihag.
Maingat, mabait.
Maingat, mabait.
Maingat, mabait, handâ.
Maingat, nakatanod.
Máninibag ng bató.
Manghuhukay.
Mag-asarol.
Humukay.
Humukay.
Humukay; tumarok.
Yungib, lunggâ.
Yungib, lunggâ.
Yungib, lunggâ, bitak.
Yungib, lunggâ.
Nauukol sa yungib.
Pwang, ukit, butas, hukay, bitak.
Hukay; lunggâ.
Kathâkathâ, bintang na dî totoo.
Magkathâkathâ, magbintang ng dî totoo, mamintas.
Tungkod ng obispo.
Pádaluyan ng tubig.
Panghuhuli ng ibon.
Panghuhuli ng mga hayop gubat, pangangaso.
Pangangaso, panghuhuli ng hayop.
Pangangaso.
Pangangatî ng ibon.
Tagahuli ng hayop.
Mángangaso.
Manghuhuli ng hayop-gubat, mángangaso.
Mángangaso.
Mángangaso.
Mángangaso; bantay-gubat.
Spanish_Tagalog
Page 80
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cazadora.
Cazar ó coger pájaros.
Cazar, perseguir; corretear.
Cazar; perseguir.
Cazar; perseguir; buscar.
Cazuela.
Cazuela.
Cebada preparada para hacer la cerveza.
Cebada.
Cebar, engordar; engrosarse.
Cebar, reparar, engordar.
Cebar.
Cebo.
Cebollas.
Cebolleta.
Cebón, animal que se ceba para comer.
Ceder, transferir.
Cedro.
Cédula, escritura.
Cefálico.
Céfiro.
Cegar, quitar la vista.
Ceguedad ó ceguera.
Ceja.
Ceja.
Celador.
Celda; nicho.
Celebracion.
Celebrador.
Celebrar ó decir misa.
Celebrar, solemnizar.
Célebre, famoso.
Celebre, reputado, famoso.
Celebridad, reputacion.
Celeridad, lijereza, rapidez.
Celeste, divino.
Celestial, celeste.
Babaing mángangaso.
Manumpit ó manghuli ng ibon.
Manghuli ng hayop, humabol; tumakbo.
Manghuli ng hayop-gubat, mangaso; humabol, manghabol.
Mangaso, manghuli ng hayop; mamuntot, humanap.
Kawalì.
Kawalì, gísahan.
Sebadang laan sa paggawâ ng serbesa.
Sebada, pananim na gaya ng palay.
Magpatabâ, patabâin; tumabâ.
Magpatabâ, yumaman.
Magpain.
Pain.
Sibuyas.
Munting sibuyas.
Pátabain.
Pumayag; ibigay, ipagkaloob.
Sedro, isang kahoy na mahalagá.
Katibayan, kasulatán.
Nauukol sa sarisaring sakít ng ulo.
Hanging palaypalay.
Bumulag; bulagin.
Kabulagan, pagkabulag.
Kilay.
Kilay.
Tagapagsikap.
Silid sa bilangguan, hadlang; butas na líbingan.
Pagdiriwan, pagsasayá.
Ang nagdidìwan, ang nagsasayá.
Magmisa.
Magdiwan, magsayá, magdaos ng kasayahan.
Bunyî, bantog, balità.
Bantog, balità, magiting, bunyî.
Kabunyian, kabantugan, kapurihan.
Kaliksihan, katulinan, kadalian.
Nauukol sa langit.
Nauukol sa langit, nauukol sa insik.
Spanish_Tagalog
Page 81
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Celestialmente.
Celibato, soltería.
Celosía.
Celular.
Cementerio.
Cementerio.
Cena.
Cenagoso, lodoso.
Cenagoso.
Cenicero.
Ceniciento.
Ceñir, atar alguna cosa al rededor.
Ceniza.
Cenizoso, ceniciento.
Ceño, enojo.
Ceño, sobrecejo.
Cenojil, jarretera.
Censo.
Censor.
Censura.
Censurable.
Censurador.
Censurar, criticar, juzgar.
Censurar, criticar; vituperar.
Censurar, improperar.
Centella, chispa.
Centelleante.
Centellear, chispar; parpadear.
Centellear, relumbrar, echar rayos.
Centena, centenar.
Centenario.
Centenario.
Centésimo.
Centésimo.
Centígrado ó que está dividido en cien grados.
Centímetro ó la centésima parte del metro.
Céntimo.
May kinalaman sa langit.
Kalagayang walang asawa, pagkabinatà, pagkabagong-tao.
Silohiyá, silipán.
Butasbutás.
Líbingan, báunan.
Líbingan.
Hapunan.
Maburak, malusak, mabanlík, maputik.
Maputik, maburak, mabanlík.
Sisidlan ng abó.
Kulay abó.
Magbigkis, magsinturón.
Abó.
Kulay-abó.
Sungít, sibangot.
Mungot, sibangot, irap.
Ligas.
Censo ó tálaan ng madlang bagay ng bayan ó bansâ.
Tagapuná.
Puná, pansin.
Marapat pintasan.
Tagapuná, tagapansin.
Pumuna; pumimtas; punahin; pansinin; pumansin; pintasan; humatol;
Pumuna, pumansin; pumintas, pumulà.
Pintasan; kutyain.
Kisap, kislap, kinang.
Maningning, makislap, makintab.
Numingning, kumisap; kumindat.
Kumislap, kumisap.
Tagal ng isang daang taón.
Ika sangdaang taón; taong may sangdaang taón.
Nauukol sa isang daang taón; pagdiriwan ng anoman sa pagkaganap ng
Ikasangdaan.
Ikasangdaan.
Ang nababahagi ng sangdaang grado.
Centímetro ó ikasangdaang bahagi ng metro.
Ikasangdaang bahagi ng piso, séntimos.
Spanish_Tagalog
Page 82
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Centinela.
Centinela; vigia.
Central.
Centralidad.
Centralizacion.
Centralizar.
Centrical.
Céntrico.
Centrífugo.
Centrípeta.
Centro.
Centuplicar.
Centuplicar.
Céntuplo.
Céntuplo.
Centuria, siglo.
Ceñudo, grosero.
Cepillo.
Cepillo.
Cepillo.
Cepo, lazo, trampa.
Cera.
Cera.
Cerato ó composicion de cera, aceite y otros ingredientes.
Cerbatana.
Cerca de, acerca, tocante á; mas ó menos.
Cerca de, con respecto á; hácia, con, para con.
Cerca de, junto a.
Cerca, al lado de.
Cerca, al lado de; excepto.
Cerca; cercano.
Cercamiento, cercado.
Cercar con balaustradas; injuriar.
Cercar con un seto.
Cercar, avallar un sitio.
Cercar, circundar; circular.
Cercar, circunvalar algun terreno.
Tanod, bantay.
Bantay; tanod.
Sa gitnâ, nauukol sa gitnâ.
Kalagitnaan.
Pagsasagitnâ.
Isagitnâ, ipagitna.
Nágigitna.
Nágigitnâ.
Nakakaalis sa gitnâ.
Nakapasasagitnâ.
Gitnâ.
Gawíng makásangdaan.
Gawíng makasangdaan.
Makásangdaan.
Makásangdaan.
Sangdaang taón.
Masungit.
Sepilyo.
Katam, pangkayas.
Sepilyo.
Bitag, laláng, panghuli.
Pagkít.
Pagkít.
Pagkit.
Sumpít.
Malapit sa; hinggil sa, tungkol sa; humigit kumulang.
Malapit, hinggil sa; sa dapit, sa gawíng.
Malapit, karatig.
Sa tabí, malapit sa.
Sa siping, sa tabí, sa piling; liban, bukod sa....
Malapit.
Loobán, dakong nababakuran.
Hadlangan; tumungayaw, lumait.
Bakuran.
Magbakod, bakuran.
Ligirin; ipatalastas sa pamamagitan ng liham.
Bakuran.
Spanish_Tagalog
Page 83
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cercar, rodear.
Cercar, rodear; incluir.
Cercar.
Cercenar, hurtar retazos.
Cercetas, los mogotes del ciervo.
Cerco de barril.
Cerco, cercamiento.
Cerda, seta.
Cerdo, puerco.
Cerdosa.
Cereales ó planta ó frutos farináceos como el trigo, centeno, cebada, etc..
Cerebral.
Cerebro, seso.
Cerebro.
Ceremonia.
Ceremonial.
Ceremonial.
Ceremonioso.
Cereoso.
Cerería.
Cerero ó velero.
Cereza.
Cerneja.
Cerner; cribar.
Cerrado, preso, estrecho, ajustado, avaro.
Cerradura.
Cerrajero.
Cerrar con aldaba.
Cerrar con aldaba.
Cerrar con barras, impedir, prohibir.
Cerrar con barreras, atrincherar.
Cerrar con cerrojo.
Cerrar los ojos, guiñar.
Cerrar, encerrar.
Cerrar, impedir el paso.
Cerrar.
Cerrar; juntar; concluir, terminar.
Bakurin, kubkubin, kulungin.
Bakuran, kulungin; isama.
Bigkisin ang barriles.
Magtalop ng balat, umumit ng mga retaso.
Sungay ng usá.
Pamigkis ng barriles, buklod.
Bakod, bakuran.
Tutsang, sungot.
Baboy; biík.
Matutsáng.
Sereales ó mga halamang gaya ng trigo, sebada; senteno, ibp.
Nauukol sa utak.
Utak [sa ulo].
Utak.
Kaugaliang maraming pasikotsikot sang-ayon sa kalagayan ó
Nauukol sa mga kilos ó pagdiriwan na sang-ayon sa kautusan,
Kilos ó pagdiriwan na sang-ayon sa kautusán, palatuntunan ó kaugalian
Mapagsang-ayon sa kaugaliang maraming pasikotsikot.
Mapagkit.
Gáwaan ó tindahan ng kandilà.
Magkakándilâ; manggagawà ng kandilà.
Seresas.
Balahibo sa paa ng kabayo.
Magtalop; bithayín, magbithay.
Tipî, mahigpit, masinsin, maramot, kuripot.
Seradura, pangtrangká.
Panday-kaban.
Ikandado.
Ikandado.
Magtrangká, mághadlang.
Magkutà, maglagay ng kutà.
Itrangka, ikandado.
Pumikít; kumirap, kumindat.
Isará, itikom; sarhan, takpán.
Sarhan; hadlangan.
Isara, isusì, itrangka.
Sarhan, itikom, ilapat, takpan, isará, ilapat, isiping; tapusin,
Spanish_Tagalog
Page 84
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cerrojo.
Certeza, seguridad, certidumbre.
Certeza, seguridad.
Certidumbre, certeza.
Certificado, testimonio.
Certificado.
Certificar, afirmar.
Certificar.
Cerúleo, azulado.
Cerusa, albayalde.
Cervecería.
Cervecería.
Cervecero.
Cerveza fuerte.
Cerveza.
Cerveza.
Cervical.
Cesacion.
Cesacion.
Cesar, desistir; fenecer, acabarse; parar, suspender.
Cesar, detenerse, abstenerse.
Cesion.
Cesionario.
Cesped, turba.
Césped.
Cesta, canasta.
Cesto grande.
Cetro.
Chaldrón.
Chaleco.
Chaleco.
Chalupa.
Chamuceras.
Chamuscar, tostar, quemar por encima ó por afuera.
Chamuscar.
Chancear, juguetear.
Chancear.
Pangtrangka; kandado.
Katunayan, katotohanan.
Katunayan, katotohanan, katiwasayan.
Katotohanan, katunayan.
Katibayan, katunayan, kasulatán.
Katibayan, kasulatan, katunayan.
Patunayan; saksihan.
Patunayan sa pamamagitan ng isang kasulatán.
Mabughaw, namumughaw.
Albayalde, albayarde.
Gáwaan ng serbesa.
Gáwaan ng serbesa.
Magseserbesá.
Serbesang matapang.
Serbesa.
Serbesa.
Nauukol sa batok.
Pagtigil, pagtatahán, paglilikat.
Paglilikat, pagtigil.
Maglikat, magtigil; pumanaw, mawalâ; itigil, papaglikatin.
Tumigil, humintô, magpigil.
Pagpapabayâ ó pagpaparayâ ó paglilipat sa iba ng tinatangkilik.
Ang nagkakaloob, ang nagbibigay.
Pitak na may tubong damó.
Limpak, bukál.
Buslô, bilao, bakol, kaíng, batuláng.
Kaíng, lwelang.
Setro.
Takal ng uling na may pitong pung aroba.
Chaleko.
Chaleco.
Bangkâ.
Lalagyan ng gaod at sagwán.
Isangag, ibusá, isalab.
Idarang, isalab.
Magbirô, maglarô.
Magbirô, manuksó, mangbadyá.
Spanish_Tagalog
Page 85
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Chanza pesada.
Chanza, burla.
Chanza, burla.
Chanza, burla; diversion, entretenimiento.
Chapucear, chafallar.
Chapucear, remendar zapatos.
Chapucero, remendon.
Chapucero.
Chaqueta.
Charada.
Charco, lago.
Charla, fruslería.
Charla, locuacidad.
Charla.
Charla.
Charlador, parlero.
Charlar, charlatanería.
Charlar, charlatanería.
Charlar, parlotear.
Charlar, parlotear.
Charlar, parlotear.
Charlar.
Charlar.
Charlar.
Charlar.
Charlar.
Charlatan.
Charlatanería, habladuría.
Charquillo, lagunajo.
Chasco, contratiempo, disgusto.
Chasquido.
Chato por los polos.
Cheque.
Cheque.
Chicuelo ó chicuela.
Chillar, gritar.
Chillar, gritar.
Masamang birò.
Birò, pagpapatawá.
Birò, tuksó.
Sisté, birò; kátuwaan, paglilibang.
Gawín kahit papaano.
Tutupan ng magaspang, magtagpî ng sapatos.
Tagatutop, tagapagtagpi.
Tagapagpakò, tagagawâ ng pakò.
Chaketa; barong maiklî.
Bugtóng, bugtungan.
Lawà, dagatdagatan.
Satsat, tabíl.
Satsatan, sálitaan.
Satsat, daldal.
Satsat.
Mapagsalita ng walang kapakanan, satsatero.
Salitang musmos, satsat.
Satsat ng salitâ.
Sumatsat, magsasalitâ.
Sumatsat, kumahig ng sálitaan.
Makipagsatsatan ng salitaan.
Magmatabil, sumatsat.
Sumatsat.
Samatsat.
Sumatsat.
Magsasatsát.
Masatsát.
Satsát, kahig ng salitaan, tabíl.
Lawà, lamáw, lumbak.
Kahihiyan, damdamin, sentimiento, samâ ng loob.
Putok, lagitik.
Chapát, pulpol, pudpod.
Cheke.
Cheke.
Batang muntî.
Umangal.
Tumilî, humiyaw.
Spanish_Tagalog
Page 86
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Chillar, plañir.
Chillar.
Chillido, grito de espanto.
Chillido, grito.
Chimenea.
China.
Chinche.
Chinchero.
Chinela.
Chino, a.
Chino, natural de China.
Chirriar, gorjear.
Chirriar, gorjear; reirse..
Chirrido, graznido.
Chirrido; calambre del cuello.
Chirrido; charla.
Chisme.
Chismear.
Chismoso, cuentista.
Chismoso.
Chispa, centella.
Chispazo.
Chispear, centellear.
Chispear.
Chispear.
Chistoso, gracioso.
Chistoso, jocoso, gracioso.
Chistoso, placentero.
Chiton!, silencio!.
Chocar en algo cuando se va corriendo.
Chocar.
Chochear.
Chochera, chochez.
Chocolate.
Choque ó encuentro violento, golpe, accidente, desastre.
Choque, encuentro.
Choque, encuentro.
Tumilî, humiyaw, magpagibik.
Tumilî, humiyaw.
Tilî, hiyaw, pagibik.
Hiyaw, sigaw.
Chimenea, bungbong ó butas sa labas ng bubungan na pálabasan ng usok.
China, kainsikan, sungsong.
Surot.
Masurot.
Sinelas.
Bagay sa kainsikan.
Insík.
Sumiyap, humuni.
Sumyap, humuni; ngumisi, ngumisngis.
Siyap, huni.
Huni paninigas ng leeg.
Haginít, haging; salitâ, satsat.
Kathâkathâ, hatid-humapit, chismes.
Maghatid-humapit.
Masatsat, mapagkwento.
Mapaghatid-humapit.
Kislap, kisáp, kinang.
Kisap, kislap.
Kumisap, kumislap.
Kumislap, kumisap, kuminang.
Kumisap, kuminang, kumislap.
Mapagpatawá, mapagsisté.
Masayá, palabirô, mapagpatawá.
Mapagpatawá, masayá.
Shutt! hwag kang maingay!
Makásagasà, makábanggâ.
Mábanggâ, máumpog.
Mag-ulian.
Pagkaulian; pag-uulian.
Chocolate, sikulate.
Banggâ, untog, kapahamakan, sakunâ.
Banggâ, umpog, ságupaan.
Banggaan, sagupà.
Spanish_Tagalog
Page 87
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Choque, encuentro.
Choque.
Chorrear; fluir copiosamente.
Chorro.
Choza, barraca.
Choza, cabaña.
Chubasco.
Chuchería, juguete de niños.
Chuchería.
Chuleta.
Chupar, mamar.
Cicatriz.
Cicatriz.
Cicatrizar.
Cidracayote.
Ciegamente preocupado á favor de alguna cosa.
Ciego.
Ciego.
Ciego.
Cielo, firmamento.
Ciencia de los sonidos.
Ciencia, educacion literaria.
Ciencia, sabiduria.
Cieno, fango, limo.
Científico.
Ciento; centenar.
Cientopies ó ciempiés; escolopendra.
Cientopiés.
Ciertamente, sin duda.
Ciertamente, sin duda.
Cierto, evidente, seguro.
Cierva.
Ciervo ó venado.
Ciervo.
Ciervo.
Cifra.
Cigarrillo.
Sagupà, umpog, banggâ.
Banggâ, umpog.
Bumugsô (ang tubig), lumagaslas.
Bugsô ng tubig, lagaslas.
Dampâ, kubo.
Dampâ, kubo.
Bugsô ng ulán, unós.
Larúan.
Bagay na walang halaga.
Limpak na karné.
Umitit, sumuso.
Piklát.
Piklát.
Pumiklat.
Kalabasang ligaw.
Ang walang minamatwid kungdî ang sarili niyang pag-iisip at
Bulag.
Bulág.
Bulág.
Langit.
Karunungan sa mga tingig.
Karunungan, kaalaman.
Karunungan, kaalaman.
Burak, banlík, lusak.
Nauukol sa karunungan.
Sangdaan.
Alupihan; antipalo.
Alupihan.
Totoong-totoo, walang pagsala.
Totoong..., walang pagsala.
Tunay, totoo, maaasahan.
Usang babae.
Usá.
Usang lalake.
Usá.
Titik na bilang.
Sigarilyo.
Spanish_Tagalog
Page 88
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cigarro.
Cigüeña.
Cilíndrico.
Cilíndrico.
Cilindro.
Cima de una colina.
Cima, colmo; zenit.
Cima, cumbre.
Cima, cumbre; remate, punta.
Címbalo.
Cimento, argamasa para pegar.
Cimiento, fundamento; fundacion, principio.
Cincha, ventrera.
Cinco.
Cincuenta.
Cíngulo, cinta.
Cíngulo, cinturon.
Cínico.
Cínico.
Cinócefalo.
Cinta, galon.
Cintura.
Cinturon.
Circo.
Circuir, rodear.
Circuito, círculo.
Circulacion, valor corriente de alguna cosa.
Circulacion.
Circular, redondo.
Círculo pequeño.
Círculo, redondez.
Círculo.
Circumferencia.
Circumnavegacion.
Circumnavegar.
Circundar, rodear.
Circundar, rodear.
Tabako.
Tagák.
Mabilog.
Mabilog.
Bilog.
Taluktok, tugatog.
Taluktok, kataastaasang dako; ang langit na tapát sa ating ulo.
Taluktok, tugatog.
Taluktok, tugatog; dulo.
Símbalo.
Simento.
Tatagáng baón, pátibayan; pagkasimulâ.
Pamigkis ng tiyan.
Limá.
Limang pû.
Talì ó sintas na pamigkis.
Bigkís, sinturon.
Taong masungit.
Masungit.
Malaking unggoy, oranggutang.
Sintás, galón.
Baywang.
Pamigkis, sinturón.
Sirko.
Lumigid, ligirin.
Ikot, pihit.
Salaping karaniwan, halagang tanyag.
Pagkakalat, pagkalaganap.
Mabilog.
Munting bilog.
Bilog.
Bilog, kabilugan.
Bilog, kabilugan.
Paglalayag sa paligid ng sangdaigdig.
Ligirin ang sangdaigdig.
Ikutan; umikot, lumigid.
Ligirin.
Spanish_Tagalog
Page 89
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Circundar, rodear.
Circunferencia.
Circunlocucion ó rodeo de palabras.
Circunscribir.
Circunscripcion.
Circunspeccion, prudencia, reserva.
Circunspecto, prudente, discreto, recatado.
Circunstancia, incidente.
Cirio.
Ciruela.
Cirugía.
Cirujano.
Cisma.
Cisterna, algibe.
Cisterna, aljibe.
Cita, lugar señalado para encontrarse.
Citacion, aviso.
Citacion, cita.
Citacion.
Citar á juicio; referirse á.
Citar, emplazar; acusar.
Citar, notificar.
Citar.
Citation, cita.
Citrico.
Ciudad ó villa.
Ciudad.
Ciudad.
Ciudadanía.
Ciudadano.
Ciudadanos distinguidos.
Ciudadela, fortaleza.
Cívico.
Civil; cortes, atento, urbano.
Civilidad, urbanidad, cortesía.
Civilizacion.
Civilizado, instruido.
Ligirin; lumiguid.
Bilog, kabilugan.
Pagpapasikotsikot ng salitâ.
Kulungin ng pabilóg, paligiran ng guhit.
Pagkapalibid.
Hinahon, bait.
Mahinahon, mabait, banayad.
Pangyayari.
Kandilang malakí.
Sirwelas.
Pagbusbós, panggagamot.
Mangbubusbos, manggagamot ng sugat, ibp.
Pangkatin ng relihyon.
Tipunan ng tubig.
Tangké, balón.
Típanan, dakong tagpuan.
Tawag, pagpapaharap.
Banggit, tukoy.
Pagtukoy, pagbanggit.
Paharapin sa paglilitis; banggitin, tukuyin.
Tawagin sa húkuman; magsakdal.
Tawagin, paharapín.
Banggitin ang sinalitâ ng ibá, tumukoy.
Tawag na humarap sa gayong araw at oras, pagpapaharap.
Nauukol sa dayap ó limon.
Bayan.
Pangulong bayan, bayan.
Bayan, syudad.
Pagkamámamayan.
Mámamayan.
Mga taong magigiting.
Kutà ng bayan.
Nauukol sa bayan.
Mabuting mámamayan; mabait, magalang, mapagpitagan.
Kabutihan sa pamamayan, kabaitan, galang, pitagan.
Kabihasnan, sibilisasyón.
Sanay, marunong, bihasá.
Spanish_Tagalog
Page 90
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Civilizar, instruir.
Clamor, ruido, alboroto, gritería.
Clamor, vociferacion.
Clamoreo.
Clamoroso, ruidoso, estrepitoso.
Clandestino, secreto.
Clara de huevo.
Claramente.
Clarete, vino tinto ó rojo.
Claridad de la luna.
Claridad del sol.
Claridad, limpieza.
Claridad.
Clarificacion.
Clarificar, aclarar.
Clarificar, aclarar; justificar, purificar.
Clarin.
Clarinete.
Claro, aparente.
Claro, reluciente; esclarecido, ingenioso.
Claro, trasparente, diáfano; evidente, indisputable.
Claro, trasparente.
Claro.
Clase, orden.
Clásico.
Clasificacion.
Clasificar, adecuar.
Clasificar, ordenar.
Clasificar.
Claustral.
Cláusula; artículo.
Clavar con espigones.
Clavar la vista.
Clavar, clavetear.
Clavar.
Clavícula.
Clavícula.
Sanayin, turuan, bihasahin.
Alingawngaw, ingay, kagulo, hiyawan.
Kaingay, híyawan, hinugong.
Taginting.
Maingay, mahugong.
Lihim, lingíd, tagô, kublí.
Putî ng itlog.
May kalinawan, may kalìwanagan.
Tinto.
Liwayway ng bwan.
Sikat ó liwanag ng araw.
Linaw, linis.
Kalinawan, kaliwanagan.
Paglilinaw.
Linawin, liwanagin.
Linawin, liwanagin; linisin; pawalan ng sala.
Klarin, patunog.
Klarinete.
Maliwanag, malinaw; naaaninag.
Makintab, maningning; malinaw; buháy ang loob, matalinò.
Malinaw, maliwanag, nanganganinag; tunay, totoo.
Malinaw, nanganganinag.
Linaw, liwanag; lwal.
Klase, urì, ayos.
Akdang mainam.
Paglalagay sa karampatan, paglalagay sa ayos.
Umurì, magbagaybagay.
Uriin, ayusin.
Uriin, ilagay sa ayos, ilagay sa karampatan.
Nauukol sa gayo't gayong pangkatin ng kapanaligan.
Pangkat; talatà.
Magpakò ng malaking pakò.
Tumitig, magpápungay.
Magpakò.
Ipakò.
Buto ng leeg.
Balagat.
Spanish_Tagalog
Page 91
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Clavija, espita.
Clavo de ala de mosca.
Clavo de madera.
Clavo, especia aromática.
Clavo; jiba, joroba; patron, maestro.
Clemátide.
Clemencia, dulzura.
Clemencia, misericordia.
Clemente, piadoso, benigno, misericordioso.
Clerical.
Clerical.
Clérigo, eclesiastico.
Clérigo.
Clero.
Cliente.
Clima.
Clima.
Climax.
Cloaca, sumidero.
Cloquear la gallina, cloquear.
Cloquear.
Cloqueo.
Cloroformo.
Club; cachiporra, garrote.
Coaccion.
Coadjutor.
Coadjutora.
Coagulacion, coágulo.
Coagularse, cuajarse.
Coartada.
Cobarde, medroso, pusilánime.
Cobarde, medroso.
Cobarde, pusilánime, tímido.
Cobarde, pusilánime.
Cobarde, pusilánime.
Cobarde, tímido.
Cobarde, tímido.
Pakong kahoy.
Pakong maiklì at walang ulo.
Pakong kahoy.
Klabo de komer, bunga ng paminta.
Pakò; kakubàan; amo, panginoon.
Lipay na namumulaklak.
Kaamuan; tabang.
Habag, kahabagan, awà, kaawaan.
Mahabagin, maawain.
Nauukol sa parè ó pastor.
Nauukol sa parè ó pastor.
Parè.
Parè ó pastor.
Kapisanan ng mga parè ó pastor.
Ang sukì ng mga abogado.
Klima, singaw ng lupà.
Klima, singaw ng lupà.
Tugatog, taluktok, kaibuturan.
Alulod ó pádaluyan ng maruming tubig sa bahay.
Pumutak.
Magpuputák.
Putak ng manok.
Kloroformo, [isang gamot na pangpatulog].
Klub, kapisanan; batutà tungkod, panghampas, pangbugbog.
Tulong.
Katulong.
Babaing katulong.
Pamumuô.
Mamuô.
Hindî dumaló sa pinagtipanan.
Dwag, matatakutin, hamak.
Dwag, matatakutín.
Dwag, matatakutín, mahinà ang loob.
Dwag, matatakutín, mahinà ang loob.
Dwag, matatakutín.
Dwag, matatakutín.
Dwag, matatakutín.
Spanish_Tagalog
Page 92
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cobarde; pusilánime; inclemente.
Cobardía, timidez, pusilanimidad.
Cobertura de olla.
Cobertura.
Coberturas de cama.
Cobre.
Cocar, cortejar.
Cocción ó hervor.
Coccion.
Cocear, acocear.
Cocear.
Cocer en horno.
Cocer, digerir.
Coche, carroza.
Coche, vehículo; porte, conduccion.
Coche.
Cochecito para niños.
Cochero.
Cochero.
Cochinilla.
Cochura, hornada.
Cocina.
Cocinar.
Cocinero.
Coco.
Coco; cacao.
Cocodrilo.
Codazo.
Codear.
Codicia, avaricia.
Codicia, avaricia; ambicion, mezquindad.
Codiciar, apetecer, ambicionar.
Codicilo.
Codicioso, ambicioso.
Código.
Codo.
Codo.
Dwag, takót; walang awà, walang habag.
Kadwagan, katakutan, kahinaan ng loob.
Bungangà ng palayok.
Takíp.
Mga damít sa hígaan.
Tansong pulá.
Gumirì, magpaibig, lumandî.
Pagkalutò, pagkalabog.
Kulô, subó.
Manipà, manikad.
Magsikád.
Magtinapay, magbibingka.
Lutuin, labugin.
Koche, karwahe.
Karwahe; pagdadalá.
Karwahe.
Karwakarwahihan.
Kuchero.
Kuchero.
Isang insekto [hayop] na walang pakpak; tinang mapulá.
Masa ng tinapay.
Kusinà.
Maglutò, mangusinà.
Manglulutò, tagapangusinà, tagapaglutò, kosinero.
Niyog.
Niyog; kakaw.
Bwaya.
Paninikó, pananabig.
Sikuhin; manikó.
Inggit, kasakiman.
Kasakiman, imbot, hangad na malabis.
Mag-imbot, maghangad, manakím.
Pahimakas na bilin.
Sakím, mapag-imbot.
Aklat na kinátatalaan ng mga kautusan.
Isang siko.
Siko.
Spanish_Tagalog
Page 93
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Codorniz.
Coeficiente.
Coercion; opresion.
Coercitivo.
Coevo, contemporaneo.
Cofia, pañuelo.
Cofia, redecilla.
Cofia, tocado.
Cogedor.
Coger, agarrar.
Coger, arrebatar; alcanzar, atrapar.
Coger.
Cogerle á uno la noche; oscurecer.
Cognacion.
Cognado, consanguíneo.
Cognag.
Cohabitacion.
Cohabitar.
Cohechador.
Cohechar, sobornar.
Cohecho, soborno.
Cohecho, soborno.
Coheredera.
Coheredero.
Coherente.
Cohesion, union.
Cohesion, union.
Cohete, buscapie.
Cohete.
Cohetes.
Coincidencia.
Coincidente.
Coincidir, convenir.
Cojear, andar cojeando.
Cojear.
Cojear.
Cojera.
Pugò.
Katulong.
Pagpigil; pagpighatì.
Nakapipigil, nakaaampat, nakapipighatì.
Kapanahon, kasing-gulang.
Alampay, birang, panyô.
Kayong nilambat na panakip ng ulo.
Damit sa ulo.
Tagasaló.
Dagitin, sunggaban, hawakan.
Humuli, hulihin, dumakip, dakpin; abutin; agawin; saluhín.
Humuli.
Gabihín, abutin ng gabí; gumabí, dumilim.
Pagka-kamaganak, kadugô.
Kadugô, hinlóg. kamaganak.
Alak na kunyát.
Pakikiagulò.
Makiagulò.
Mánunuhol.
Sumuhol.
Suhol.
Suhol, panunuhol.
Babaing kasama sa mana.
Kasama sa mana.
Dumidikit, kumakapit, kumakatig.
Pagkadikit, pagkakapit, pagkakatig.
Pagkadikit, pagkakapit, pagkakatig.
Kwitis.
Kwites.
Kwites, rebentador.
Pagkakataon.
Nauukol sa pagkakataon.
Mápataon, mápasabay.
Mápilay, humingkod.
Mápilay.
Mápilay, humingkod.
Pilay.
Spanish_Tagalog
Page 94
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cojera.
Cojera.
Cojera.
Cojin, almohada.
Cojo, estropeado.
Cojo; soga, cuerda.
Col.
Cola, rabo.
Cola, visco.
Cola.
Colaborador.
Coladera, colador.
Colador.
Colar, filtrar.
Colar, filtrar.
Colcha de cama, sobrecama.
Colcha.
Colchon.
Coleccion, agregado.
Coleccion, multitud.
Coleccion.
Colecta.
Colectivamente.
Colectivo, congregado.
Colega, compañero.
Colegiado.
Colegial.
Colegio.
Cólera.
Coléricamente.
Colérico, enfadado.
Colérico, exaltado.
Colgadura.
Colgar, adherirse, pegarse; agarrarse.
Colgar, suspender; ahorcar.
Colgar; añadir; anejar.
Colgar; dudar; rondar.
Pílay.
Pílay, pagkapilay.
Pílay, hingkod.
Úpuan ó sandalan na unan.
Piláy, hingkod.
Piláy; pangsoga, panalì.
Guguláyin na parang repolyo.
Buntót.
Pangdikit.
Buntot.
Katulong.
Saláan.
Saláan.
Sumalà, tumawas.
Salain; tawasin.
Panapin sa hígaan.
Kulchón.
Hígaan, unan.
Kabuoan.
Katipunan, kapisanan; karamihan.
Ang tinitipon.
Ambag, abuloy.
Tipón, samasama.
Tipón, samasama.
Kasama, kasabay.
Ang nauukol sa kolehyo.
Ang nag-aaral sa malaking páaralan.
Kolehyo ó malaking páaralan.
Kólera.
May pagkagalit, may pagiinit.
Galít, inít.
Mainit ang ulo.
Sampay, laylay, bitin.
Magbitin, sumapì, dumikit; humawak, tumangan pumigil.
Ibitin, isabit; isampay, ilaylay, bitayin, bigtihin.
Magbitin; magdagdag; magdugtong; sumapì.
Magbitin; mag-alanganin; bumantay.
Spanish_Tagalog
Page 95
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cólica.
Cólico.
Colidir.
Colina, montecillo.
Colision, choque.
Colision, golpe, choque.
Colision.
Collado, cuesta, colina.
Collado.
Collar.
Collar.
Colmena, enjambre.
Colmena.
Colmena.
Colmillo.
Colmillo.
Colmillo.
Colmilludo.
Colocacion, orden.
Colocacion, situacion.
Colocar en un centro, reconcentrar; colocarse en el centro,
Colocar mal, extraviar.
Colocar mal.
Colocar, arreglar.
Colocar, fijar; asegurar, establecer.
Colocar, lijar, poner.
Colocar, poner en orden; adornar.
Colocar, poner, fijar, plantar.
Colocar; colocarse, ordenar.
Colodrillo.
Colombino.
Colonia.
Colonial.
Colonizacion.
Colonizar.
Colono.
Colono.
Sakít ng tiyan.
Apad.
Bumanggâ. bumunggô, umumpog.
Buról, munting bundok.
Bunggô, banggâ, umpog.
Bunggô, banggâ, umpog.
Banggâ, bunggô, umpog.
Buról, munting bundok.
Buról.
Kolyar, kwintas.
Kwintás.
Bahay-pukyutan.
Kabahayan ng mga pukyutan, dakong álagaan sa mga pukyutan.
Bahay-pukyutan.
Pangil.
Pangil.
Pangil.
Mapangil.
Pagkalagay, pagkahusay, pagkaayos; ayos, husay.
Lagáy.
Ipagitnâ, isagitnâ; pagitnâ.
Magkamalî ng paglalagay, málisyâ.
Magkamalî ng paglalagay.
Maglagay, humusay; umayos.
Ilagay, ilapag; pagtibayin, itatag.
Maglagay, maglapag; lumubog (ang araw).
Lumagay, humanay, umayos; maggayak.
Maglagay; maglapag.
Maghanay; humanay; mag-ayos, umayos.
Kaimotan, likod ng ulo.
Maamò, magandang loob.
Lupang sakop, lupang bagong pinananahanan.
Ang nauukol sa isang lupang sakop, ó lupang bagong pinananahanan.
Pagsakop, pananakop.
Sakupin.
Mánanahan sa lupang bagong katutuklas.
Ang nananahan sa ibang lupain.
Spanish_Tagalog
Page 96
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Coloquio, plática.
Color azul.
Color de naranja.
Color de rosa.
Color fusco, crepúsculo.
Color obscuro.
Color verde.
Color, tez del rostro.
Color.
Colorado, encarnado.
Colorado, rojo, encarnado.
Colorado, rubio.
Colorado, teñido.
Colorar.
Colorete.
Colorido.
Colosal.
Coloso.
Columna, pilar.
Columna.
Columnario.
Columnario.
Colusorio.
Coma.
Coma.
Comandante.
Comandante.
Comandante.
Comarca; límite, lindero.
Comba; encorvadura.
Combate de toros y perros.
Combate, batalla.
Combatiente.
Combatir en duelo.
Combatir.
Combinacion, liga, mezcla.
Combinar, unir, ajustar.
Sálitaan, satsatan.
Kulay bughaw.
Kulay-suhà.
Kulay rosas.
Pagdidilim, pagtatakip-silim.
Kulay na malabò.
Kulay lungtian, kulay berde.
Kulay, kutis ng mukhâ.
Kulay, kolor.
Mapulá.
Mapulá.
Mapulá.
May kulay, kinulayan.
Kulayan.
Pulbós na pangpapulá ng pisngí.
Pangkulay.
Totoong malakí.
Larawan na totoong malaki.
Halige.
Haligi.
Taludtod ng mga haligi.
May maraming haligi.
Nauukol sa sálitaang lihim.
Koma.
Coma.
Komandante, tagapagutos.
Komandante, tagapagutos.
Komandante.
Nayon, pook; hanggan, hangganan.
Hubog, yupì, baluktot, pagkahutok.
Labanan ng mga toro at aso.
Labanán, paghahamok, away, pagbabaka.
Manglalaban.
Makipag-away, makipagbabag, makipaglaban.
Lumaban, makihamok, makipagbaka.
Pagkakabagay, pagkakasama, pagkakalahok.
Ibagay, isama, ilapat.
Spanish_Tagalog
Page 97
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Combustible.
Combustible.
Combustible.
Combustion, incendio.
Comedia.
Comediante, cómico.
Comelona.
Comensal.
Comentador.
Comentador; pulidor.
Comentar.
Comentario.
Comento.
Comenzar, empezar, principiar.
Comenzar, empezar.
Comer con exceso.
Comer.
Comer.
Comercial.
Comerciante, mercader.
Comerciante, negociante.
Comerciar, traficar.
Comercio, negocio.
Comercio, permuta de géneros.
Comercio, tráfico.
Comestible.
Comestible.
Comestible.
Cometa.
Cometer, confiar, encargar, encomendar.
Comfirmar, ratificar.
Cómico, bufón.
Cómico.
Cómico.
Comida, alimentacion.
Comida, harina.
Comida, manjar; dieta, racion.
Susunugín, susupukín.
Susunugin, supukín, madaling masunog.
Panggatong, uling.
Sunog, ningas, liyab.
Komedya.
Komedyante.
Pagliliwaliw sa isang salosalo.
Kasalo.
Tagapagpaliwanag.
Tagapagpaliwanag ng malabong salitâ; tagapagpakintab,
Punahín, pansinín.
Paliwanag.
Puná, pansin.
Magpasimulâ, magsimulâ, mag-umpisá; pasimulan.
Magpasimulâ, magsimulâ.
Magpakabundat, magpakayamò.
Kumain.
Kumain.
Nauukol sa pangangalakal.
Mángangalakal.
Mángangalakal.
Mangalakal, magtindá.
Kalakal, tindá.
Pangangalakal, pagpapalitan ng kalakal; pálitan.
Pangangalakal.
Nakakain, kakainin; pagkain.
Nakákain.
Mákakain; pagkain.
Kometa.
Ipagkátiwalà, ipagbilin.
Patotohanan, patunayan.
Nakákatawa.
Katawatawa, mapagpatawa.
Katawatawá, mapagpatawá.
Pagkain, pangpatid-gutom.
Pagkain, harina.
Pagkain, rasyón, sahod.
Spanish_Tagalog
Page 98
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Comida.
Pagkain, tanghalian.
Comisario.
Komisaryo, tagapamahalà ng mga bagay-bagay ng mga sundalo ó kawal.
Comision honoraria ó grado honorífico.
Kalagayang pang-dangal.
Comision, encargo.
Bili, tungkol.
Comisionado.
Komisyunado, kinatawan.
Comisionar, encargar.
Magbilin, manungkol.
Comité.
Lupong.
Como matrona.
Parang hilot ó parang babaing may asawa.
Como mujer casada.
Parang babaing may asawa.
Como quiera, en todo caso, con todo.
Yamang..., gayon man.
Como quiera, en todo caso, con todo.
Yamang..., gayon man.
Como, cuan, cuanto.
Paano; pagka..., kay....
Como, igualmente, mientras, tambien.
Gaya, para, gayon din, kung paano, yamang.
Como.
Gaya, para, paris.
Comodidad, ajuste, reconciliacion.
Ginghawa, kasiyahán.
Comodidad; interes, utilidad, provecho, géneros, productos
Kasiyahán; pakinabang, kalakal.
Cómodo, consolatorio.
Maginghawa, kaalíw-alíw.
Cómodo, conveniente, util.
Aliwalas, malwag, magagamit.
Compacto, sólido, denso.
Siksik, masinsin, tipî.
Compadecer á alguno.
Maawà, mahabag.
Compadecer; tener lástima.
Maawà, mahabag; manghinayang.
Compadecerse.
Mahabag, maawà.
Compañero de juego.
Kalarô.
Compañero de juego.
Kalarô.
Compañero en los trabajos.
Kasama sa pagpapagal.
Compañero íntimo.
Katotong kasi.
Compañero ó compañera de cama.
Kasipíng sa hígaan.
Compañero, asistente.
Katulong, katwang, kasama.
Compañero, camarada, compinche.
Kasama, kalaguyò, kasabay, kaakbay.
Compañero, camarada.
Kasama.
Compañero.
Kasama.
Compañero; socio.
Kasama; kasamá.
Compañía ó sociedad; cuadrilla de personas que se unen para algun fin particular; compañía
Samahán,dekompanyá;
comercio; kasama,
gremio, cuerpo;
kasabay;cierto
katipunan,
número
kapisanan;
de soldados
pulutong,
que militan bajo la disciplina de un
Compañía, sociedad.
Samahán, pakikisama.
Compañía, sociedad.
Pagka-kasamá.
Comparable.
Máipaparis, máigagaya, máihahalintulad.
Comparacion; cotejo, confrontacion.
Pagpaparis, pagtutulad; pagtutuus.
Spanish_Tagalog
Page 99
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Comparar; cotejar, comprobar.
Comparativo.
Compartimiento.
Compartir, dividir.
Compas.
Compasion, conmiseracion.
Compasion, lástima.
Compasion, piedad.
Compasión.
Compasivo.
Compatriota.
Compeler, obligar, precisar.
Compendio, epítome.
Compendio, resumen, epítome, sumario.
Compendioso, breve, sucinto.
Compensacion.
Compensar.
Competencia, rivalidad.
Competencia, suficiencia.
Competente.
Competidor, rival.
Competir con otro.
Competir, emular.
Competir.
Competir.
Compilacion, conjunto de algunas cosas.
Compilar.
Compilar.
Compinche, camarada.
Complacencia, condescendencia.
Complacencia, condescendencia.
Complacer, dar gusto.
Complaciente, cortés, afable, urbano.
Complemento de peso.
Complemento, acabamiento.
Complemento.
Complemento.
Iparis, ihalintulad; tuusín.
Mapagpaparisan, mapaghahalintularan.
Silid, kwarto; bahagi.
Hatiin, paghiwalayin.
Aguhon, kompas.
Habag, awà.
Habag, awà; pakikidalamhatì.
Habag, kahábagan, awà, kaawaan; hinayang, panghihinayang.
Habag, awà.
Mahabagin, maawaín.
Kababayan, kalupain.
Pumilit; pilitin.
Kaiklián.
Maikling salaysay.
Maiklî.
Gantí, kagantihan, bayad, kabayaran, upa.
Gantihin, bayaran, upahan.
Punyagian, pagtatalo, paglalaban.
Kabagayan, kakayahan, kasukatán.
Bagay, akmâ; may-kaya.
Kapunyagî, katálo, kalaban.
Makipag-agawan, makipaglaban, mákipagtalo.
Makipag-agawán, makipaglaban.
Lumaban, makipagpunyagî.
Makípag-agawan, makipaglaban.
Pagtitipon, pagsasamasama ng anoman.
Tipunin, pagsamasamahin.
Tagatipon, katiwalà sa pagsasamasama ng anoman.
Kalaguyop, kasama.
Pakikilugod, pakikisayá, pakikitwâ.
Pakikilugod, pakikisayá, pakikitwâ.
Magbigay-loob.
Mapagbigay-lugod.
Pamunô sa timbang.
Kaganapan, katapusan, kayarián, kalubusan.
Pagyarì, pagtapos, pagwawakas, pagganap.
Kaganapan, kasukatán.
Spanish_Tagalog
Page 100
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Complemento.
Completar, acabar.
Completo, perfecto, cabal.
Complexo.
Complexo; complexion.
Complicacion.
Complicado.
Complicar.
Cómplice.
Cómplice.
Complimentar, linsonjear; adular.
Complimiento, obsequio, regalo.
Complimiento, sumision, condescendencia, complacencia.
Complimiento.
Componente.
Componer, arreglar.
Componer, remendar, reparar.
Componer.
Composicion musical para cantar.
Composicion; compuesto.
Compostura, serenidad, calma.
Compra.
Comprador.
Comprador.
Comprar, mercar.
Comprar.
Comprender, entender.
Comprender; incluir.
Comprensible.
Comprensible.
Comprension, inteligencia.
Comprensivo.
Compresión, apretadura.
Compresion.
Comprimir, apretar, estrechar.
Comprimir, estrechar.
Comprometerse.
Kapupunan, kasakdalan.
Tapusin, ganapin, lutasin.
Ganap, sakdal, lubos, lipos, puspós, tapos.
Magusot, maguló, hindî maliwanag.
Magusot, maguló; kulay at anyô ng mukhâ; pagmumukhâ.
Guló, pagkakasikotsikot.
Maguló, pasikotsikot.
Gumuló, guluhin.
Karamay.
Karamay, kaalám.
Magbigay-loob, mamuri ng pakunwâ; manuyâ.
Alaala, handog, kaloob, regalo.
Pagganap, pagtupad, pagsunod, pagbibigay-loob.
Pagganap, pagtupad.
Isa sa bumubuò, isa sa mga kasapì.
Umayos, kumumpuni.
Umayos, magsursí, magtagpî, kumumpuní.
Umayos, kumumpuní.
Awit, kantáhin.
Kathâ, akdâ, ulat; lahok, halò.
Katahimikan, kalamigan ng loob.
Pamimilí.
Tagabilí, mámimili.
Mámimili.
Mamilí.
Bumilí, mamilí.
Máunawà, maintindihan. máwatasan, matantô, mabatid, márinig.
Lamnín; ilangkap, isama, isanib.
Napag-uunawà.
Napag-uunawà, natatantô, nababatid, náririnig.
Pag-unawa, pagwatas, pagbatid, pagdinig; kaalaman.
Náwawatasan, náiintindihan.
Pigâ, pindot, higpít, diin.
Pagtipî, paghigpít, pagpaikpik.
Pigain, pindutin, higpitín idiin.
Tipíin, higpitin, paikpikín.
Makipagtipan, mangakò.
Spanish_Tagalog
Page 101
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Comprometido.
Compromiso.
Compuerta.
Compuesto, ataviado.
Compuesto; comedido.
Compuesto; mezcla.
Compulsion, coaccion.
Compulsion.
Compulsorio.
Compulsorio.
Compuncion, contriccion, remordimiento.
Computacion, cómputo.
Computar; calcular, estimar.
Comun, frecuente.
Comun, ordinario.
Comun, usado, viejo.
Comun.
Comunicacion confidencial; consejo secreto.
Comunicacíon, participacion.
Comunicacion, trato.
Comunicante.
Comunicar, participar.
Comunicativo.
Comunidad.
Comunidad; comunion.
Comunmente, frecuentemente.
Con calor; violentamente.
Con deseo.
Con eso, con aquello.
Con eso, de este modo.
Con esto.
Con hermandad.
Con humildad.
Con las orejas caidas.
Con las piernas abiertas.
Con presteza.
Con que, con lo cual.
May pangakò.
Sálitaan, tipán, pangakò, kumpromiso.
Sangka.
Maayos, mahusay.
Kumpwesto; tahimik.
Haluan, may-halo, maylahok.
Pagpilit, pamimilit.
Pagpilit.
Nakapipilit.
Nakapipilit.
Hiyâ, pagsisisi, pagngingitngit ng loob.
Pagtutuus.
Tumuus, tuusin; kuruin, halagahan.
Karaniwan.
Karaniwan.
Karaniwan, lumà, nagamit na.
Pangkaraniwan.
Panayan na lihim; sangguning lihim.
Pasabi, pabalità, pahayag.
Sálitaan.
Ang nakikinabang.
Magbigay-alam, magsabi, magpahayag.
Náipasasabi, náipababalità, náipahahayag.
Kapisanan.
Kapisanan; pakikinabang, comunyon.
Karaniwang....
May kainitan; masidhî, mapusok.
Sa nais, sa nasà.
Sa ganyan, sa gayon.
Sa gayon, sa ganitong paraan.
Dito ngâ, dahil dito.
Parang kapatid.
May kababaang loob.
May malaking tainga.
Saklâ, bukakâ.
Dalî.
Na siyang.
Spanish_Tagalog
Page 102
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Con respecto á.
Con tal que.
Con tiempo, á proposito.
Con tiempo, en sazon.
Con todo, sin embargo.
Con vehemencia.
Con voz fuerte, recio.
Con.
Concavidad.
Cóncavo.
Cóncavo.
Cóncavo; puesto ó colocado uno sobre otro.
Concebir ó imaginar anticipadamente.
Concebir, imaginar, pensar.
Conceder, asentir.
Conceder, permitir.
Conceder, permitir.
Conceder; dar.
Concejal, individuo del concejo.
Concentracion.
Concentrar.
Concepcion; concepto, capricho, imaginacion; amor propio, presuncion, arogancia
Concepcion; conocimiento.
Concepto equívoco, equivocación.
Conceptuoso, ingenioso; afectado, vano, presumido.
Concerniente á.
Concernir, tocar, interesar.
Concerrear, crujir; zumbar; charlar.
Concertar, convenir ó estipular de antemano.
Concertarse.
Concesion, cesion, privilegio.
Concesion, don, dádiva.
Concesionario, donatario.
Concevible.
Conciencia.
Concienzudo.
Concierto, convenio.
Tungkol sa, hinggil sa.
Pasubalì.
Nasa oras, tamà sa oras.
Sa kapanahunan, sa kasalukuyan.
Gayon man, kahiman.
May kabiglaanan.
Sigaw, tinig na malakás.
Ng, sa pamamagitan ng; kasama ng ó kasama ni.
Kalukuman.
Malukom.
Malukom.
Malukom; magkapatong.
Mágunitâ ó gunitain kapagkaraka.
Kasihan, akalain, umakalà, isipin, umisip.
Pumayag, umayon, umalinsunod.
Pumayag, magpahintulot.
Pumayag, magpahintulot.
Magpahintulot, pumayag; magkaloob, magbigay.
Konsehal, kasanggunì.
Pagpapagitnâ, pagpapasok.
Pagitnâ; ipagitnâ, isagitnâ, ipaloob.
Kasi, bungang-isip, kathâ, isipan; yabag, kahambugan, kapalaluan.
Warì. gunitâ, dilìdilì, pagkabatid, pagkatalós.
Maling akalà, kamalian.
Mapaglirip; mayabang, hambog.
Tungkol sa.
Máukol, káukulan, máhinggil, kahinggilan, ipagmasakit.
Magpangiló; humaginit; sumatsat, dumaldal.
Makipagkáyarî muna.
Magtugmâ, magkásundô, magkáyarî, magkáisa.
Pagpayag, pagkapayag, kapahintulutan, pahintulot.
Kaloob, bigay.
Ang pinagkalooban, ang binigyan.
Mangyayaring kasihan, kayang akalain, mapaguunawà.
Budhî.
May mabuting budhî.
Tugmaan, kásunduan, káyarian, pagkakaayon, pagkakaisa.
Spanish_Tagalog
Page 103
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Conciliacion.
Conciliador.
Conciliar.
Conciliativo.
Concilio ó consejo.
Concisamente.
Concision.
Conciso, breve, sucinto.
Concitativo.
Conciudadano, compatriota.
Concluir, terminar, acabar.
Conclusion, cesacion; muerte.
Conclusion, terminacion, término, fin.
Concordancia; conformidad, union.
Concordante, conforme.
Concordar, convenir.
Concordia, union.
Concretar.
Concreto.
Concubina.
Concubinato, amancebamiento.
Concupiscencia.
Concupiscencia.
Concurrencia.
Concurrente.
Concurrir.
Concurso, concurrencia.
Concurso.
Concusion.
Condado.
Condado.
Condado.
Conde.
Condenacion.
Condenar, despreciar.
Condenar.
Condensacion.
Kásunduan, pagkakasundô.
Tagapagkasundô.
Magkásundô, pagkásunduin.
Nauukol sa kásunduan.
Kapulungan.
May kaiklian.
Iklî.
Maiklî, daglî.
Nakababaklá; nakakapagpasigla.
Kababayan, kalupain.
Tumapos, tapusin, yumarì, yariin, lumutas, lutasín.
Katapusan, pagkatapos, paglilikat, paghanggá, pagkalutas, pagkautas.
Katapusan, hanggan, dulo, wakás.
Túusan ng mga salitâ ng Biblia; pagkakaayon, pagkakaisa.
Kasang-ayon, kaayon.
Umayon, pumayag.
Kásunduan, káyarian, pagkakaisa.
Papag-isahing masa; papagtugmâtugmain; iuwî sa isang bagay.
Halóhalong binuû.
Babae, kaagulò, kálunyâ.
Pangbababae, pang-aagulò, pangangalunyâ.
Libog, kalibugan, halay, kahalayan.
Hángaring mahalay ng katawan.
Dami ng dumaló.
Dumadaló.
Dumaló.
Pagdaló, pagdulog.
Timpalak.
Bulalás, sigalbó.
Lalawigan.
Ang saklaw ng konde.
Lalawigan.
Konde, mataas na karangalan.
Pagpaparusa.
Tungayawin, alipustain, laitin.
Hatulan, parusahan.
Pagpapalapot.
Spanish_Tagalog
Page 104
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Condensado, comprimido.
Condensar, comprimir.
Condensar, espesar; engrosar.
Condesa.
Condescendencia.
Condescender, consentir; acomodarse á la voluntad de otro.
Condescendiente, conforme.
Condicion, cualidad.
Condicion, estipulacion.
Condicional.
Condignidad, merecimiento.
Condigno, merecido.
Condimentar, sazonar.
Condimento, guiso, salsa.
Condimento.
Condiscípulo.
Condolerse, simpatizar con, lamentar con otro; deplorar.
Conduccion, trasporte.
Conducente.
Conducir mal alguna cosa.
Conducir, concurrir.
Conducir, guiar.
Conducir, guiar.
Conducta, manejo, proceder, porte.
Conducta, trato; tráfico, comercio.
Conducto, canal.
Conducto.
Conductor.
Conejo.
Conejo.
Conexion, enlaze, trabazon.
Conexion, enlaze, trabazon.
Confederacion, alianza.
Confederacion, alianza.
Confederacion.
Confederado, aliado.
Confederar, unir; confederarse, unirse.
Pinalapot.
Palaputin.
Palaputin, sinsinin, paikpikin; kapalan, pakapalín.
Kondesa.
Pagpayag, pagsang-ayon, pag-alinsunod.
Pumayag, sumang-ayon, umalinsunod.
Sang-ayon, payag.
Lagay, kalagayan, kabagayan.
Káyarian, kásunduan.
Ayon sa kundisyon, sangayon sa kásunduan.
Karapatan.
Karapatdapat, marapat, ukol.
Lagyan ng sarsa.
Panimplá, pangpalasa, rekado.
Panimplá, rekado.
Kasama sa pagaaral.
Makidamdam, makidalamhatì, makiisang loob sa damdamin; mahabag,
Paghahatid, paglilipat.
Máitataguyod.
Mamamugot ng masamâ, mamahalà ng dî wastô.
Maghatid, ihatid, magtaguyod, itaguyod, pumatnugot, patnugutan,
Maghatid, magtaguyod, pumatnugot, pumatnubay.
Pumatnugot, pumatnubay, umakay.
Asal, ugalì, kilos, anyô.
Asal, pangungugalì; pangangalakal, paghahanap-buhay.
Pádaluyan, agusán.
Pádaluyan.
Tagapaghatid; konduktor.
Koneho.
Koneho.
Kaugnay, karugtong, kasugpong, kaugpon.
Kaugnay, karungtong, kasugpong, kaugpon.
Kalipunan, kásunduan.
Kalipunan, kásunduan.
Kásunduan, káyarian.
Kasundô, katipán.
Makipagkasundô, makisama; magkásundô, magsama.
Spanish_Tagalog
Page 105
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Conferencia, plática.
Conferencia.
Conferenciar; conferir; dar.
Confesar; declarar, reconocer.
Confesion; reconocimiento.
Confesionario.
Confesor.
Confianza, confidencia.
Confianza.
Confianza; seguridad, integridad; presuncion, arrogancia.
Confiar en; asegurarse de, contar con.
Confiar, fiar.
Confiar, fiar.
Confiar, fiarse.
Confiar.
Confidente.
Confidente.
Confidentemente, secretamente.
Confin, límite, término.
Confinar, lindar.
Confinar, lindar; encerrar, aprisionar.
Confinar.
Confirmacion, prueba, testimonio.
Confirmativo.
Confiscacion.
Confiscar.
Confitería.
Confitero.
Confitura, confeccion.
Conflagracion.
Conflicto; combate, pelea.
Confluencia, concurso.
Confluencia.
Conformacion; arreglo.
Conformar.
Conforme, conveniente.
Conforme, semejante.
Panayam, sálitaan, úsapan.
Panayam, sálitaan, úsapan.
Makipanayam; magkaloob, magbigay.
Magkumpisal; magpahayag, kumilala.
Pangungumpisal; pagkilala.
Pángumpisalan.
Parè, nagpapakumpisal, kompesor.
Tiwalà, pagkakatiwalà.
Tiwalà, pagkakatiwalà.
Tiwalà, pagpapalagay ng loob; kabuoan ng loob; tapang.
Asahan; ibilang.
Magkatiwalà, tumiwalà.
Tumiwalà, magkatiwalà.
Magkátiwalà, tumiwalà.
Magkatiwalà, tumiwalà.
Kalihim, katápatan, kátiwalà.
Pinagkakatiwalaan, kátiwalà, katápatang-loob.
Lihim, palihím.
Hanggá, hangganan.
Umabot sa gilid.
Hangganán, patotohanan, kalungin, ibilanggô.
Lumapít, makipagkapit bahay.
Patotoo, patunay; pagpapatotoo, pagpapatunay.
Mapatutunayan, mapatototohanan.
Pagsamsam ng pámahalaan, pag-embargo ng pámahalaan.
Samsamin ng pámahalaan, embarguhin ng pámahalaan.
Gáwaan ng matamís.
Manggagawà ng matamis.
Mga bagay na minatamis ó ginawang matamis.
Sunog; pagkakadamaydamay.
Guló, pagkakalaban, pagkakataló; labanán, away.
Pagkakatagpô ng dalawa ó ilang ilog; bunton ng tao.
Pagtatagpô ng dalawang ilog.
Pagsang-ayon; pagkakasunduan, pinagkáyarian.
Sumang-ayon, umayon, umalinsunod.
Bagay, lapat, marapat.
Kasang-ayon, kahalintulad, kagaya, kapara, kaparis, kamukhâ.
Spanish_Tagalog
Page 106
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Conformidad, acuerdo.
Conformidad, acuerdo.
Conformidad, conveniencia.
Confortar, alentar, consolar.
Confrontacion.
Confrontar.
Confundir, alarmar.
Confundir, atropellar.
Confundir, desconcertar; oscurecer.
Confundir, embrollar.
Confundir, enmudecer.
Confundir.
Confundir; preguntar.
Confundir; turbar.
Confundirse.
Confusion, agitacion.
Confusion, desorden, caos; perturbacion, vergüenza.
Confusion, desorden.
Confuso, irregular.
Confuso, irregular.
Confuso.
Confutacion.
Confutar, impugnar.
Congelar; congelarse, helarse.
Congenial; análogo.
Congénito.
Congestion, acumulacion.
Conglomeracion.
Conglomerado.
Conglomerar.
Congoja, angustia.
Congratulacion, felicitacion.
Congratulacion, parabien.
Congratular, felicitar.
Congratular.
Congratulatorio.
Congregacion.
Pumayag, makipagkasundô.
Pagkakasundô, pagkakatuos.
Pagsang-ayon, pagkakaisa; pagkawangis.
Aliwín, pasayahin, paginghawahin.
Pagtutuus.
Tuusín.
Lumitó, bumaklá.
Tuligin, basag-uluhin.
Luminlang, gumuló; magpalabò.
Maguló ang isip, mag-alapaap, magsalimuot.
Tuligin, patahimikin.
Gumuló.
Lumitó, tumulig; tumanong.
Luminlang, mangguló.
Malinglang, malito, matulig.
Kalituhan, kabalisahan.
Guló, kaguluhan, ligalig, walang ayos, walang tuos; kalituhan,
Kagusutan, kaguluhan.
Magulo, walang ayos.
Maguló, walang ayos.
Maguló, malabò.
Dî pagpayag sa pagmamatwid ng katalo.
Magwagí sa pagmamatwid, patahimikin ang katalo.
Mamuô.
Kaugalì; kabagay, kagaya, kaparis.
Kakambal, kasamang ipinanganak.
Pagpapamuô; pagbubunton.
Pagkakatipon, pagkáipon.
Tipón, ipón.
Tipunin, ipunin.
Pagkabagbag ng pusò.
Papuri, pagbibigay ng maligayang araw.
Bating papuri.
Bumatì ng papuri; magbigay ng maligayang araw.
Bumatì ng pagpuri.
Ang nauukol sa papuri ó sa pagbibigay ng maligayang araw.
Kapisanan ó kapulungan ng mga taong may isang pananampalataya.
Spanish_Tagalog
Page 107
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Congregar, convocar.
Congregar, reunir.
Congregarse, atroparse.
Congreso.
Congrio.
Congruencia, conformidad.
Congruencia, conformidad.
Congruencia, conformidad.
Congruente, conforme.
Congruo, idóneo, apto.
Conjetura.
Conjetura; sospecha.
Conjetural.
Conjeturar, adivinar.
Conjeturar; sospechar.
Conjugacion.
Conjugal, matrimonial.
Conjugar.
Conjuncion, union, liga; conjuncion.
Conjunto, unido.
Conjunto; conjuntivo.
Conjurar ó citar en nombre de Dios; conspirar.
Conmemoracion, recuerdo.
Conmemorar, recordar.
Conmensurado, proporcionado.
Conmensurar.
Conmiseracion, piedad.
Conmocion, tumulto, perturbacion de ánimo, sublevacion.
Conmover, afectar.
Conmutar, permutar, trocar.
Connivencia, disimulo.
Cono.
Conocer, reflexionar, meditar.
Conocido.
Conocimiento profundo de alguna cosa.
Conocimiento, experiencia.
Conocimiento, inteligencia.
Magpulong, magpisan.
Pumisan, tumipon.
Magpipisan, magtitipon.
Kongreso, kapulungan ng mga kinatawan ng isang bansâ.
Palós.
Pagkakasang-ayon, pagkabagay.
Pagkakasang-ayon, pagkabagay.
Pagkakasang-ayon, pagkabagay.
Kasang-ayon, kabagay.
Ukol, marapat, maykaya.
Turing, hulà, kurukurò.
Hakà, sapantahà, hinalà; bintang.
Dî malayong mangyari, kaypalà; mahihinalà, masasapantahà.
Tumuring, humulà.
Maghakà, magsapantahà maghinalà; magbintang.
Pamamaybay ng pangwatas.
Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal.
Magbaybay ng pangwatas.
Pagkasama, pagkalakip; pagkapisan; pang-ugnay.
Kalakip, kapisan, kasama.
Pagkakasama, pagkakalakip, pagkakapisan; nauukol sa pang-ugnay.
Manumpâ sa pangalan ni Bathalà manghimagsik.
Pagdiriwan, pag-alaala.
Magdiwan, alalahanin.
Kasukat, kabagay, tamà sa sukat.
Itamà sa sukat.
Habag, awà.
Pusok ng kalooban, ligalig, guló, panghihimagsik.
Pumukaw, makabaklá.
Palitan, ipalit, magpalit.
Pagpapalagpas sa malíng namasid, dî pagpansin.
Kono ó anyong mabilog na patulís sa itaas.
Umalam, magwarì, gumunitâ, mag-isip-isip, bumulay.
Kakilala, kilala.
Tarok ng isip.
Kaalaman, pagkatalós.
Kaalaman, pagkakilala, pagkatalós.
Spanish_Tagalog
Page 108
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Conocimiento.
Conocimiento; divisa.
Conquista.
Conquistable, vencible.
Conquistador, vencedor.
Conquistar; vencer.
Consagracion.
Consagrado.
Consagrar, dedicar.
Consagrar, reverenciar.
Consanguineo.
Consanguíneo.
Consanguinidad.
Conscripto, registrado.
Consecuencia, resulta.
Consecuencia.
Consecutivo.
Consecutivo.
Conseguir, lograr.
Consejero, confidente.
Consejo, admonicion.
Consejo, deliberacion.
Consejo.
Consentimiento.
Consentir, conceder, permitir.
Conserge.
Conserva ó mermelada de frutas.
Conserva.
Conservacion.
Conservador; protector.
Conservar, cuidar.
Conservativo.
Considerable.
Consideracion ó reflexion de las cosas pasadas.
Consideracion, caracter respetable.
Consideracion; reflexion; importancia, valor, mérito.
Consideración; respeto.
Pagkakilala.
Kaalaman, pagkakilala; sagisag.
Pananakop, pagpapasukò.
Masasakop, mapasusukò.
Mánanakop, mapagpasukò.
Sumakop; magpasukò.
Pagtatalagá.
Itinalagang bagay.
Magtalagá; italagá.
Sambahin, igalang.
Kadugô, kamag-anak.
Kadugô, kamag-anak, kawangis.
Kadugô, kamag-anak.
Nakatalâ, nakatandâ.
Pinangyarihan, kináhinatnan.
Káhinatnán.
Sunodsunod.
Nákakasunod.
Magawì, kamtín, ipanalo, ipagwagí, ipagtagumpay, ipagkapalad.
Tagapayo, kasanggunì.
Payo, aral.
Payo, hatol, pasiya.
Payo, aral.
Kapahintulutan, pahintulot.
Pahintulutan, itulot, magpahintulot, pumayag.
Katiwalà sa bahay-páaralan.
Halea.
Tinggal, imbak.
Pagpapanatili, pagpapalagì.
Tagapagpanatili, tagapamalagì; tagakandilì.
Ingatan, pag-ingatan.
Dî nasisirà, namamalagì, nananatili.
Mapakukundanganan.
Paglingon sa nagdaan.
Alang-alang, pitagan, pakundangan.
Pakundangan; warì, gunitâ, dilidilì; halaga, kabuluhan, saysay.
Pitagan; galang.
Spanish_Tagalog
Page 109
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Considerado, prudente, atento, discreto.
Considerar de nuevo.
Considerar, pensar, meditar, examinar.
Consignacion.
Consignar ó entregar á otro alguna cosa; ceder.
Consiguiente, consecutivo.
Consistencia, conformidad, estabilidad.
Consistencia, conformidad, estabilidad.
Consistente, firme, sólido.
Consistir.
Consistorial.
Consistorio.
Consolable.
Consolacion, alivio.
Consolador.
Consolador.
Consolar, confortar.
Consolar.
Consolatorio.
Consolidacion, conjuncion.
Consolidar, consolidarse.
Consonancia, rima, armonia.
Consonante.
Consorte, compañero.
Consorte; esposo, esposa.
Conspicuo, eminente, ilustre, famoso, distinguido.
Conspiracion.
Conspirador.
Conspirador.
Conspirar, conjurarse.
Constable.
Constancia, perseverancia.
Constante, perseverante.
Constelacion.
Consternacion, atolondramiento, terror.
Consternar, pasmar.
Constipacion.
Mapagwarì, mabait, mahinahon, mahinhin.
Dilidiliing mulî, bulaying mulî, muling isipin.
Akalain, dilidiliin, bulayin, isipin, gunitain, wariin.
Padalá.
Ipagkaloob, ibigay.
Nákakasunod.
Kalagayan, katibayan, kapanatilihán, pagkakaayon.
Kalagayan, katibayan, kapanatilihan, pagkakaayon.
Matibay, matatag, masinsin.
Ipagka..., ika..., ipagkagayon.
Nauukol sa kapulungan ng mga pinunò ng isang relihyon.
Hukuman ó kapulungan ng mga pinunò ng isang relihyon.
Mangyayaring maalíw.
Alíw, kaaliwan.
Mapang-alíw, mangaalíw.
Tagaaliw, mang-aaliw.
Umalíw.
Aliwín.
Nakaaalíw.
Pagkakaisa, pagkakasama, pagkakasapì, pagkakalakip.
Isama, isapì ilakip; magsama, magsapì, maglakip.
Pagkakatugmâ, pagkakabagay ng tinig.
Katinig, katingig, katugmâ.
Kalaguyò, kaututang dilà, kaulayaw, kasama.
Kasama; asawa.
Magiting, bunyî, litáw, tangì, bantog.
Pagbabangon ng isang panghihimagsik.
Ang nagbabangon ng panghihimagsik.
Ang nagbabangon ng panghihimagsik.
Magbangon ng panghihimagsik.
Konstabularyo.
Tiyaga, katiyagaan.
Matiyagâ.
Kapisanan ng mga talà't bituin.
Gulo, pagkatulig, takot, gulat.
Manggilalás, mabalisá.
Sipon.
Spanish_Tagalog
Page 110
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Constiparse.
Constitucion política.
Constitucion.
Constitucional.
Constreñimiento.
Constreñir, apretar, estrechar, encoger.
Constreñir, restringir, impedir.
Constriccion, encogimiento.
Construccion.
Construir ó levantar un puente.
Construir, edificar.
Construir; interpretar, explicar.
Consuelo, alivio, recreo.
Consuelo, placer, comodidad.
Consul.
Consulado.
Consular.
Consulta.
Consultar.
Consumacion.
Consumar, terminar.
Consumidor, parroquiano.
Consumir, acabar, gastar; consumirse, deshacerse, acabarse.
Consumirse, prolongar, dilatar.
Consuncion, disipacion; tisis.
Consuntivo; tísico.
Contacto, toque.
Contacto.
Contador.
Contador.
Contador.
Contagio.
Contagioso.
Contagioso.
Contaminacion.
Contaminar, manchar, corromper.
Contar, numerar, calcular.
Sipunin.
Pamamalakad ng pamahalaan.
Pagkatatag.
Ayon sa pagkatatag.
Pagpigil, pag-ampat.
Pigilin, higpitan, paurungin.
Pumigil, pigilin, umampat, ampatin.
Paghigpit, pag-urong.
Paggawâ, paggawâ ó pagkágawâ ng gusalì.
Gumawâ ng tulay, maglagay ng tulay.
Gumawâ, gumawâ ng gusalì.
Magtatag; magpaliwanag, magpaaninaw.
Ginghawa, alíw, líbangan.
Alíw, twâ, ginghawa.
Konsul.
Káwanihan ng konsul.
Ukol sa gáwain ng konsul.
Sanggunì.
Sumanggunì, magtanong.
Katapusan.
Tapusin, ubusin.
Tagaubos, tagabilí, sukì.
Umubos, gumugol, tumapos; maubos, maparam, matapos.
Maubos; magtagal; tumagal.
Pagkaubos, pagkawalâ; sakit na pagkatuyô, ítika.
Nauubos, nawáwalâ; nátutuyô, iniitika, natitisis.
Dama, hipò, salíng, kapâ.
Hipò, sagì, salíng.
Tagabilang.
Tagabilang.
Pangbilang.
Hawa, pagkahawa.
Nakakahawa.
Nakakahawa.
Pagkahawa.
Mahawa, masirà; mabulok; madungisan.
Bumilang, kumwentá, tumuus.
Spanish_Tagalog
Page 111
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Contar, numerar.
Contar, numerar.
Contemplacion; estudio, consideracion.
Contemplacion; mirada.
Contemplar, meditar.
Contemplar; considerar.
Contemplativo.
Contemporáneo, coetáneo.
Contemporáneo, coetáneo.
Contemporaneo.
Contencion, altercacion, debate, competencia.
Contencioso, litigioso.
Contender, disputar, altercar.
Contender, disputar, competir.
Contender; combatir, luchar.
Contendiente, antagonista.
Contendiente.
Contener, caber.
Contener, refrenar, restringir.
Contentamiento, satisfaccion.
Contentamiento, satisfaccion.
Contentar, satisfacer.
Contento.
Contestacion.
Contexto, contenido.
Contienda, disputa, debate, altercacion.
Contienda, disputa.
Contigüedad.
Contigüo.
Continencia, templanza.
Continencia, templanza.
Continental.
Continente.
Continente.
Continente.
Contingencia.
Contingencia.
Tumuús, bumilang.
Bumilang.
Pagmamalas, pagwawarì, pagninilay, gunitâ.
Masíd, malas; titig.
Magdilìdilì, magbulay, magwarì, gumunitâ, magnilay.
Magmasid, magmalas; tumitig.
Mapagmalas, mapagwarì, mapaggunitâ, mapagnilay.
Kapanahon, kasabay.
Kapanahon, kasabay.
Kapanahon, kasabay.
Pagtatalo, pagpupunyagian, pagpapaínaman.
Palataló, mapagbasag-ulo, palaaway, mapag-usap.
Lumaban, makipagaway, makipagtalo.
Lumaban, makipagtalo, makipagpungyagî.
Makipaglaban, makipagtalo; lumaban, makipagaway.
Kalaban, kaaway, katalo.
Nakikipagtalo, nakikipagpungyagî, kalaban.
Magkaroon, magtaglay, maglamán, maglulan, magkasya.
Pigilin, ampatín.
Kasiyahan ng loob, sayá, galak, twâ, kaluguran, lugod.
Kasiyahan ng loob, lugod, kasayahan.
Masiyahán, malugod, matwâ, magalák, masayahán.
Masayá, galak, twâ, nasisiyahangloob, galak, lugod.
Sagot, kasagutan.
Ang nilalamán.
Pagtatalo, pungyagian, koponán, labanan.
Káalitan, pagtatalo.
Lapit, kalapitan.
Kalapít, katabí.
Pagpipigil, hinahon.
Pagpipigil, hinahon.
Nauukol sa kontinente.
Mapagpigil, mahinahon.
Kontinente, ó malawak na lupà.
Lupang malawak.
Pagkakátaon, hindî akalain.
Pagkákataon, hindî akalain.
Spanish_Tagalog
Page 112
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Contingente, casual.
Continuacion, duracion.
Continuacion, permanencia, duracion.
Continuar.
Continuo.
Continuo.
Contonearse, pavonearse.
Contorción, torcimiento.
Contorno, diseño, bosquejo.
Contorno.
Contorsion.
Contra, al contrario.
Contra, enfrente.
Contra.
Contrabandista.
Contrabandista.
Contrabando.
Contraccion, abreviatura.
Contradanza, rigodon.
Contradecir, negar.
Contradecir, oponerse.
Contradiccion, contrariedad.
Contradictorio.
Contraer matrimonio.
Contrahacer, desmentir; calumniar.
Contramaestre.
Contramandar.
Contrapesar, contrabalancear.
Contrapeso, equilibrio.
Contrapeso, equilibrio.
Contraréplica.
Contrariamente.
Contrariar, impedir.
Contrario á las leyes de la naturaleza.
Contrario, opuesto.
Contrario, opuesto; enojado, enfadado.
Contraseña.
Nagkátaon, hindî sinasadyâ.
Pagtutuloy, pagtatagal.
Tuloy, tagál, láon.
Magpatuloy, ipagpatuloy.
Patuloy.
Patuloy, sunód-sunod.
Lumakad na may kahambugan.
Pagpilipit, pagbaluktot.
Banhay, anyô, plano.
Buong palibot, buong paligid.
Pagbabaluktot, pagpipilipit.
Laban, bagkus, subalì.
Laban, sa harap.
Laban.
Ang nangangalakal ng mga bagay na ipinagbabawal ng pámahalaan.
Mángangalakal ng bagay na bawal.
Laban sa utos ng pámáhalaan.
Pag-iisá ng dalawang sálitâ.
Rigodon.
Tumatwâ, kumailâ.
Kataluhin; sumalangsang, sumumáng.
Kataló, kalaban, sumáng.
Kataló, kalaban.
Mag-asawa.
Sumalangsang; pabulaanan, pasinungalingan; magparatang.
Ang punò na namamahalà sa mga gáwain ng isang sasakyan.
Magbago ng utos.
Manimbang.
Pánimbangan.
Pánimbangan.
Tutol, tugon.
Patiwalî, pasalungat, may kasungitan.
Hadlangan, pinsalâin.
Nálalabag sa lakad ng katalagahan.
Salungat, laban, salangsang, labag.
Kalaban, katalo; galít, mabigat ang loob, masamâ ang loob.
Tandâ na pinakahudyat.
Spanish_Tagalog
Page 113
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Contrastar, oponer.
Contraste, oposicion.
Contratante, contratista.
Contratar.
Contratiempo, chasco.
Contrato.
Contravencion.
Contravenir, oponerse, obrar en contra.
Contribucion; cooperacion.
Contribuir, ayudar, cooperar.
Contribuir, concurrir á gastos comunes.
Contribuyente.
Contricion.
Contrito, arrepentido, penitente.
Controversia, disputa.
Controvertir, disputar.
Contumacia, terquedad.
Contumaz, el que no cumple con su deber.
Contumaz, terco.
Contumelia, ultraje, injuria, menosprecio.
Contumelioso, sarcástico, injurioso, difamatorio.
Contundir, magullar, golpear.
Contusion.
Convalecencia.
Convaleciente.
Convaleciente.
Convelerse; irritarse.
Convencer.
Convencer.
Convencido.
Convencion, asamblea, congreso.
Convencional.
Conveniencia, comodidad, conformidad.
Conveniente, aprestado; apto, idóneo.
Conveniente, cómodo, propio.
Conveniente, cómodo.
Conveniente, justo.
Sumalangsang.
Pagkakaiba, pagkasalangsang.
Ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang gáwain.
Makipagkáyarî, makipagkásundô.
Pagkasayang, pagkaaksayá; pagkapahiyâ.
Káyarian, kásunduan, sálitaan.
Paglabag, pagsalangsang, pagsway.
Lumabag, sumalangsang, sumway.
Abuloy, ambag.
Umabuloy, umambag; tumulong.
Umabuloy.
Umaabuloy, umaambag.
Pagsisisi.
Nagsisisi.
Pagtatalo.
Makipagtalo.
Katigasan ng ulo, kapurulan ng ulo.
Ang hindî tumupad sa katungkulan.
Matigas ang ulo, mapurol ang ulo.
Pahamak, lait, paninirang puri.
Mapaghamak, mapaglait, mapanirang puri.
Bumugbog, lumamog.
Bugbog.
Pagpapalakás pagkatapos na magkasakít.
Nagpapalakas [na galing sa sakít].
Taong bagong kagagalíng sa sakít.
Pulikatin; mamanhid.
Humikayat, umakít.
Humikayat, umakít.
Hikayát, akít.
Katipunan, kapulungan, típanan.
Pasubalì sa pangyayarihan, kung, pagka....
Kaukulan, ginghawa, kabagayan.
Bagay, tapat, marapat; kaya, ukol.
Ukol, bagay, akmâ, marapat.
Bagay, ukol, kaayaaya.
Bagay, akmâ.
Spanish_Tagalog
Page 114
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Convenio, contrato.
Convenir, importar.
Convenir, parecer bien.
Convenir; convertirse, venir á parar.
Conventiculo ó junta secreta.
Convento de frayles.
Convento de monjas.
Convento.
Conventual.
Convergencia.
Converger, dirigirse á un mismo punto.
Conversacion, habla.
Conversacion, plática.
Conversacion.
Conversar, discurrir.
Conversar, hablar.
Conversar, platicar, hablar.
Conversar, platicar.
Conversión.
Converso.
Convertible, trasmutable.
Convertir; convertirse.
Convexo.
Conviccion.
Convicto.
Convincente, poderoso, urgente.
Convite, banquete.
Convocacion.
Convocar, citar.
Convocar, citar.
Convocar, congregar.
Convoy.
Convoyar.
Convulsion; espasmo.
Convulsivo.
Conyugal, matrimonial.
Cooperacion.
Kásunduan, káyarian.
Máukol, mákailangan.
Magíng bagay, magalingin.
Mábagay, maging ,máuwî.
Pag-uulungan upang makaganyak ng mga kalapì.
Kapisanan ng mga prayle.
Bahay ng mga mongha.
Bahay-parì, kombento.
Nauukol sa bahay-parè nauukol sa kombento.
Pagtatagpô sa isang dulo ng dalawang guhit.
Magtagpô sa isang dulo ang dalawang guhit.
Sálitaan, pag-uusap.
Sálitaan, úsapan.
Sálitaan, úsapan.
Manalitâ, makipanayam, magbadya.
Mag-usap, makipag-usap.
Makipag-usap, makipagsalitaan.
Makipag-usap, makipagsalitaan.
Pagkaakít, pagbabagong-loob.
Naakít, nagbagong-loob.
Mangyayaring akitín, nababago.
Maakit, magbagong-loob.
Kukób, malukom, lukob, umbok ang gitnâ.
Sariling paniniwalà.
Ang kumikilala ng sarilíng sala, ang napakikilalang salarín.
Kahikahikayat, makapangyarihan, mádalian.
Anyayahan, pigíng, kasayahan.
Pagpupulong.
Tumawag ng pulong.
Tumawag ng pulong.
Magpisan, magtipon.
Kumboy.
Maghatid; ihatid.
Pulikat; pamanhid.
Náuukol sa pulikat.
Nauukol sa pag-aasawa, nauukol sa kasal.
Tulong.
Spanish_Tagalog
Page 115
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cooperacion.
Cooperador.
Cooperar.
Cooperar.
Cooperar.
Coordinación.
Coordinado.
Copa, taza.
Copa.
Copero.
Copia, abundancia.
Copia, ejemplar de algun libro.
Copia.
Copiante, copista.
Copiar, trasladar algun escrito.
Copiosamente, en abundancia.
Copioso, abundante.
Copioso, abundante.
Copla.
Copo; lámina, centella.
Cópula.
Copulativo, conjuntivo.
Coqueta.
Coqueta.
Coqueta.
Coquetear.
Coquetería.
Corage, valor, bravura.
Corajudo, animoso, valeroso.
Coral.
Coral.
Corazon, interior.
Corbata.
Corbata.
Corcel; corredor ó cazador de liebres.
Corchar.
Corcho, tapon.
Tulong.
Ang tumutulong.
Tumulong.
Makitulong.
Tumulong; tulungan.
Pagsasaayos.
Kaayos.
Kopa, tasa.
Kopa.
Tagapagdalá ng kopa ó tasa.
Dami, kasaganaan.
Salin.
Salin.
Tagasalin, mánanalin.
Magsalin, humwad, pumaris; isalin.
Na pagkarami, na pagkasaganà.
Marami, saganà.
Saganà, marami.
Isang urì ng tulâ.
Patak ng niebe; alipato.
Panalì.
Pang-ugnay, panugpong.
Landî, magaslaw.
Landî, magaslaw.
Landî, kirí.
Lumandî, kumirí.
Kalandian, kagaslawan.
Tapang, lakas ng loob, kabuoan ng loob.
Matapang, malakas ang loob, buô ang loob.
Nauukol sa coro.
Koral, bulaklak na bató.
Pusò, loob, kalooban.
Korbata.
Korbatang mahabà.
Kabayong matulin; manghuhuli ng liebre.
Gumanchillo.
Tapon, pasak.
Spanish_Tagalog
Page 116
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cordaje.
Corderito.
Cordero.
Cordial, sincero.
Cordialidad, sinceridad.
Cordon, hilo, cuerda, fibra.
Corista.
Corista.
Corneta de monte ó trompa de caza.
Corneta de monte.
Corneta.
Cornisa.
Cornudo.
Coro.
Coro.
Coro; mano de papel.
Corona, girnalda.
Corona.
Corona; premio.
Coronacion.
Coronar, enroscar, torcer.
Coronar; recompensar.
Coronel ó oficial que hace la inspeccion jurídica de los cadáveres.
Coronel.
Coronelía.
Corporacion.
Corporal, corpóreo.
Corporalmente.
Corpóreo.
Corpóreo.
Corpulencia.
Corpulencia.
Corpulento.
Corral.
Corrales de pescar.
Correa, tira de cuero.
Correa.
Mga lubid at pisì.
Tupang muntî.
Batang tupa, kordero.
Tapat, tapat na loob.
Katapatang loob, pagkatapat na loob.
Pisì, sinulid, panalì, kwerdas, bagting, hiblá.
Korista, mangkakantá.
Korista, mangkakantá.
Tambulì, pakakak.
Tambulì.
Korneta, patunog na tansô, tambuling tansô.
Gilid ng pinid, gilid.
May sungay, sungayán.
Koro.
Pulutong ng mga mangkakantá.
Koro; manilya ó dalawang pu't apat na tiklop na papel.
Putong, korona, bulaklak na ginawang korona.
Korona, putong.
Putong, korona; gantingpalà.
Pagpuputong ng korona.
Iputong, papaglikawlikawin.
Magputong ng korona, magbigay ng gantingpalà.
Tagalitis ng hukuman sa bangkay.
Koronel, punong hukbo.
Pagka-koronel.
Samahán.
Nahihinggil sa katawan.
Nauukol sa katawan.
May katawan.
May katawan.
Kayabungan, yabong.
Kayabungan, yabong.
Mayabong.
Looban na may pananim.
Baklad.
Sintás, panalì.
Panalì.
Spanish_Tagalog
Page 117
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Correa.
Correccion, castigo.
Correcto.
Corredor.
Corredor.
Corredor.
Corregible.
Corregidor.
Corregir; reprender; castigar.
Correlativo.
Correo, mensagero.
Correoso; tieso.
Correr á carrera tendida.
Correr con mucha lijereza.
Correr mas que otro, ganar, exceder.
Correr, fluir.
Correr.
Correría.
Correspondencia.
Corresponder.
Correspondiente, conveniente.
Correspondiente.
Corretear, vagar, vaguear.
Corrida, carrera.
Corriente, comun; general, pasable.
Corriente.
Corrillo, coro, tertulia.
Corroboracion.
Corroborar.
Corroer.
Corromper, infectar, pudrir.
Corromper, viciar, pervertir.
Corrosion.
Corrosivo.
Corrumpido, depravado.
Corrupcion, vicio, pudredumbre.
Corrupcion.
Panalì.
Paghuhusay, pag-aayos; parusa.
Tuós, tamà, matwid.
Corredor.
Salas.
Tagatakbó.
Máisasaayos, mapabubuti.
Tagapamahalà, punò.
Isaayos; sawayin; parusahan.
Kaakmâ, kaadhikâ.
Tagapagdalá ng sulat, at pahatid kawad, utusán.
Maganít; banát.
Kumarimot, tumakbó.
Kumarimot, tumakbó ng matulin.
Máuna sa takbuhan.
Umagos, bumuhos, bumugsô.
Tumakbó, kumarimot.
Pananalakay.
Pakikipagsulatan.
Gumanting-loob; umayon.
Ukol, marapat, ayon.
Tagasulat, katiwalà sa pakikipagsulatan; kasulatán.
Maggalâ, gumalà, lumaboy.
Takbó, karimot.
Karániwan, lakad.... ng....
Agos.
Umpukan, satsatan.
Pagpapatibay, pagsang-ayon.
Magpatibay, umayon.
Sumirà; kalawangin.
Masirà, mabulók, mápahamak.
Magpahamak, humikayat sa kasamaan.
Kasiràan; kalawang.
Siraín, kálawangin.
Sirâ, hamak, masamâ, bulok.
Pagkasirà, pagkabulok, pagkapahamak.
Pagkasirà, pagkabulok.
Spanish_Tagalog
Page 118
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Corruptible.
Corruptivo.
Corruptor, despojador.
Corruptor.
Corsario, pirata.
Corsario.
Corsé, corpiño.
Cortador.
Cortadura, incision.
Cortadura.
Cortadura.
Cortaplumas.
Cortar con navaja.
Cortar en tajadas.
Cortar la corriente; ir contra viento ó marea.
Cortar, abreviar.
Cortar, hender, partir.
Cortar, tajar.
Corte marcial, consejo militar.
Corte, tajada.
Corte, tribunal de justicia.
Cortedad, brevedad.
Cortejar, enamorar, adular.
Cortejar, requerir de amores.
Cortejo, comitiva.
Cortejo, galantería.
Cortés, atento, civil, afable, urbano.
Cortés, urbano.
Cortesía, reverencia.
Cortesía, urbanidad.
Cortesía.
Cortesmente, con buena armonia.
Corteza, cáscara.
Corteza, hollejo.
Corteza; ladra.
Cortina; telon en los teatros.
Corto de vista.
Siraín, bubúlukin.
Nakasisirà, nakabubulok, nakapagpapahamak.
Máninirà, mángangagaw.
Máninirà.
Tulisang dagat.
Sasakyan ng mga tulisang-dagat.
Kursé.
Tagahiwà.
Hiwà, kudlít.
Pútol, hiwà.
Paghiwà, pagputol, paggilit.
Lanseta.
Kayasin.
Magtadtad.
Sumubà; sumungsong.
Paikliin, iklian.
Pumutol, humiwà, gumilit.
Pumutol, humiwà, tumagâ.
Hukumang militar; hukumang sundalo.
Putol, hiwà, gilit.
Húkuman.
Kaiklian, kaiksian.
Lumigaw, mangligaw, sumuyò.
Mangligaw, mangibig.
Kapisanan, mga panauhin.
Panunuyò, pangliligaw.
Magalang, mapagpitagan, mapagbigay-loob.
Magalang, mapitagan, mabait.
Pitagan, galang.
Galang, pitagan.
Galang, pitagan, pagbibigay-loob.
Ng boong galang, nababagay, naakmâ.
Upak, balat.
Upak, balat.
Balat, upak, talukap; tahól, kahól.
Tabing, kortina; telon sa palabas dulaan.
Malabò ang matá.
Spanish_Tagalog
Page 119
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Corto, breve, conciso.
Coruptamente.
Corva.
Corvo, encorvado.
Corvo, torcido.
Corvo, torcido.
Corvo.
Corzo.
Cosa accesoria, pertenencia.
Cosa asada ó tostada.
Cosa que flota.
Cosa que tiene albayalde.
Cosa.
Cosecha.
Cosecha; agosto.
Cosechar, hacer el agosto.
Cosechero, agostero.
Coselete.
Coser.
Coser.
Cosmético.
Cosmopolita.
Cosquillas.
Cosquilloso.
Cosquilloso.
Cosquilloso; caprichoso.
Costa, playa, ribera.
Costa, ribera, orilla.
Costa, ribera, playa.
Costa, rivera, orilla del mar.
Costar.
Coste, precio.
Costear, ir navegando por la costa.
Costear.
Costilla.
Costoso, suntuoso, caro.
Costoso.
Maiklî, maiksî.
May kasamaan.
Alak-alakán.
Baluktot, balikucô.
Baluktot.
Baluktot, balikukô.
Baluktot.
Usang babae.
Bagay na kaugnay, karugtong.
Inihaw, sinangag.
Anomang lutáng.
May albayarde.
Bagay.
Ani, pag-aani.
Paggapas, pag-ani.
Gumapas, umani.
Ang gumagapas, ang umaani.
Kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawan.
Manahî.
Tumahî.
Anomang kathâ na pangpakinis ng balat.
Tao na ang kinikilalang bayan niya'y ang sangdaigdig.
Kilitî.
Makílitiin.
Makílitiin.
Makílitiin; súmpungin.
Baybay, pangpang.
Baybay-dagat.
Baybay, tabí, pangpang.
Baybay-dagat, tabing dagat.
Magkahalagá.
Halagá.
Mamaybay, manabí ng paglalayág.
Paggugulan, abuluyan.
Tadyáng.
Magugol, mahalaga, mahal.
Magugol, mahal.
Spanish_Tagalog
Page 120
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Costra de una herida ó úlcera, roña.
Costra; corteza.
Costroso.
Costumbre, uso; derechos de aduana.
Costumbre.
Costura de cabo.
Costura.
Costurera.
Costurera.
Costurera.
Cotana ó muesca.
Cotidiano.
Cotorrear, rechinar; charlar, parlotear.
Coyuntura.
Coyuntura.
Cráneo, casco; remo corto.
Craneo.
Craneo.
Cráneo.
Cráneo.
Crater.
Creacion.
Crear.
Crecer con exuberancia.
Crecer demasiado.
Crecer espeso.
Crecer la marea; fluir, manar.
Crecer, nacer.
Creciente de la marea; flujo.
Creciente.
Crecimiento, produccion.
Credencial.
Crédito, reputacion.
Credo.
Credulidad.
Credulidad.
Crédulo.
Langíb.
Upak, balat.
Maupak, mabalat.
Ugalì, kaugalian, asal, kaasalan; singil ng aduana.
Kaugalian, kaasalan.
Dugtong, sugpong.
Tahî.
Mánanahì.
Mánanahì.
Mánananì.
Kutab.
Araw-araw.
Humaginít, humaging; sumatsat, magsasalitâ.
Kasukasuan.
Kasukasuan.
Bao (ng ulo), bungô; sagwán.
Bao ng ulo.
Bungô, baong ulo.
Bao ng ulo, bungô.
Bao ng ulo, tuktok ng ulo.
Bungangà ng bulkán.
Laláng, likhâ.
Lumalang, lumikhâ.
Yumabong, lumagô.
Lumagóng lubhâ.
Yumabong, gumubat.
Lumakí ang tubig; umagos.
Tumubò, sumibol.
Lakí ng tubig; agos.
Paglaki ng bwan.
Tubò, paglakí.
Mapagkakatiwalaan.
Pautang; tiwalà.
Paniniwalà, panamampalataya.
Paniniwalà.
Pagkamapaniwalain.
Mapaniwalâin.
Spanish_Tagalog
Page 121
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Crédulo.
Creencia, crédito.
Creencia, credo; fe.
Creer, pensar.
Creible, lo que se puede creer.
Creible, verosimil.
Crema.
Cremacion.
Crepúsculo.
Crepúsculo.
Cresa, pizca.
Crespar, rizar.
Crespo, rizado.
Crespón.
Cresta de gallo.
Cresta.
Crestado.
Cretáceo.
Creyente, fiel.
Criada de casa.
Criada.
Criada.
Criada.
Criado doméstico, sirviente.
Criado.
Criador.
Crianza, urbanidad.
Crianza.
Criar con blandura, mimar.
Criar con mucho cuidado ó ternura.
Criar criaturas, cuidar enfermos.
Criar, enseñar.
Criar, mantener, fomentar; preservar; apreciar, estimar.
Criar, nutrir.
Criar, procrear; educar, enseñar.
Criatura, infante; el nene.
Criatura, infante; el nene.
Mapaniwalain.
Paniwalà, tiwalà.
Paniwalà, kapaniwalaan, akalà; pananalig, pananampalataya.
Maniwalà, umakalà.
Mapaníniwalaan.
Mapaniniwalaan.
Kakang-gatâ.
Pagsunog ng bangkay.
Takip-silim.
Takip-silim.
Munting bagay.
Kumulot; kulutín.
Kulot.
Kayong manipis at maitim.
Palong ng manok.
Palong.
May palong.
Maapog.
May pananalig, may pananampalataya; tapat.
Alilang babae sa bahay.
Alilang babae.
Alilang babae.
Alilang babae.
Alilà, bataan.
Alilang lalake.
May-lalang, may-likhâ, may-kapal.
Galang, turò.
Pag-iiwî, pag-aalagà.
Paamuin, amuin.
Palayawin.
Mag-iwî ng batà, mag-alagà ng may-sakít.
Mag-iwî, mag-alagà.
Alagaan, pag-ingatan; palayawin.
Alagaan, pakanin.
Mag-iwî, mag-alaga; magturò.
Sanggol, nenè.
Sanggol, nenè.
Spanish_Tagalog
Page 122
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Criatura.
Criba.
Criba.
Cribar.
Crimen, delito.
Criminacion.
Criminal, reo.
Criminalidad.
Crin de caballo.
Crio ó clin de caballo.
Crisis.
Crisol de orifice ó platero.
Crisol.
Cristal.
Cristalino.
Cristalizar.
Cristianar, bautizar.
Cristianismo, cristiandad.
Cristianismo.
Cristianizar.
Cristiano.
Cristo.
Criterio.
Crítica.
Criticar; censurar.
Crítico.
Crítico.
Cromático.
Cromio ó croma.
Crónica.
Crónico.
Crónico.
Cronista.
Cronografía.
Cronógrama.
Cronología.
Cronologista.
Sanggol; nilaláng, nilikhâ, kinapal.
Bithay.
Bithay.
Magbithay.
Sala, kasalanan.
Paratang, pagbibigaysala.
Salarín, makasalanan.
Kasalanan, kabalakyutan.
Buhok ng kabayo.
Kiling, buhok sa leeg ng kabayo.
Masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ó pananalapî.
Ang ipinangtutunaw ng mga platero.
Pangpatunaw.
Kristal, bubog.
Parang kristal, parang bubog.
Gawíng parang kristal ó bubog; liwanagan.
Kristyanuhin, binyagan sa pananalig kristyano.
Kakristyanuhan.
Kakristyanuhan.
Papagkristyanuhin, maging alagad ni kristo.
Kristyano, kampon ni Kristo.
Kristo.
Sariling hakà.
Puná.
Pumuná, pumulà, pumintas.
Mámumuna, taga puná.
Pupúnahin.
Nauukol sa mga wangkíng tiníg ng tugtugín.
Metal na maputî at matigas.
Kasaysayan ng nangyari sa panapanahon.
Talamak, mahirap ng lunasan.
Talamak, mahirap ng lunasan.
Mánanalaysay ng nangyari sa panapanahon.
Karunungan sa pagtuos ng mga panahon.
Mga titik na nagsasalaysay ng pagkakapangyari ng gayo't gayon.
Karunungan sa pagtuos ng mga panahon.
Ang marunong tumuos ng mga panahon.
Spanish_Tagalog
Page 123
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cronologista.
Cronologista.
Cronómetro.
Crucero.
Crucificar.
Crucifijo.
Crucifixion.
Crudamente.
Crudeza.
Crudeza.
Crudeza.
Crudo.
Crudo; dícese de la carne viva.
Cruel, bárbaro.
Cruel, inhumano.
Cruel, inhumano.
Cruel, insensible.
Cruel, severo.
Cruel, traidor.
Crueldad.
Cruelmente, inhumanamente.
Cruelmente.
Crujido, estallido, estampido; hendedura, quebraje, rotura.
Crujir los dientes.
Crujir, chillar.
Crujir, rechinar.
Crujir.
Crujir.
Crujir.
Cruor, sangre coagulada.
Cruz; peso, carga, trabajo; pena, afliccion.
Cruzada.
Cruzamiento de dos caminos.
Cruzamiento de dos vias.
Cruzar, atravezar; impedir, contradecir.
Cuácaro.
Cuaderno; copiador de cartas.
Ang marunong tumuos ng mga panahon.
Ang marunong tumuos ng mga panahon.
Kronómetro, isang mabuting relos ó orasán na nagsasaysay ng higit
Sasakyang-dagat na pangdigmà.
Magpakò ng padipá sa kurús.
Larawan ng Pg. Jesu-Kristo na nakapakò ng padipa sa kurús.
Pagpapakò ng padipa sa kurús.
May kahilawán; may kabubután.
Kahilawan, kabubután.
Kahilawan, kabubután.
Kabubután, kahilawan.
Hilaw, bubót.
Hilaw, bubót; sariwà.
Mabagsik, pusóng.
Mabagsik, malupit, tampalasan, balakyot.
Mabagsik, mabangis, matigas ang loob.
Walang habag, walang awà.
Mabagsik, tampalasan.
Mabaksik, sukab, taksil.
Kabagsikan, kalupitan, katampalasanan, kabalakyutan.
May kabagsikan, kalupitlupit, may pagkatampalasan.
May pagkatampalasan.
Putok, lagutok; lahang lamat, basag.
Magngalit.
Humaginit, humiging.
Kumaluskos, lumagitik.
Humiging, lumagitik, lumagutok, umalatiit.
Lumagitik, umalatiit.
Humaginit, humugong.
Dugong namuô.
Krus; pasan, hirap; dalamhatì.
Ang malaking pakikidigma ng hukbong kristyano noong araw laban sa
Pagkakakurus ng dalawang daan.
Pagkakakurus ng dalawang daan.
Tumawid, tumahak; humadlang, sumalangsang.
Kuákaro [isang pangkating protestante].
Kwaderno; salinán ng sulat.
Spanish_Tagalog
Page 124
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cuadrado, cuadrangular; plaza.
Cuadrado.
Cuadragésima.
Cuadragesimal.
Cuadragésimo.
Cuadrangular.
Cuadrángulo.
Cuadrar; ajustar.
Cuadrienal; lo que sucede una vez cada cuatro años.
Cuadrilátero.
Cuadrilla, banda, tropa; tripulacion.
Cuadrilla, banda.
Cuadro [en un jardin].
Cuadro de huerta cubierto de capas de estiercol.
Cuadro de vidrio.
Cuadro, cuadrado.
Cuadrúpedo.
Cuadrúpedo.
Cuadruplicar.
Cuadruplo.
Cuádruplo.
Cuajada, requeson.
Cuajar, coagular.
Cuajarse, coagularse; cuajar, coagular.
Cual, que.
Cualidades atribuidas, atributo.
Cualquier, cualquiera cosa.
Cualquier, cualquiera cosa.
Cualquier, cualquiera, algun, alguno, alguna.
Cualquiera cosa flaca.
Cualquiera cosa que sirve para alargar ó estirar á otra.
Cualquiera de los dos.
Cualquiera.
Cuando.
Cuarenta.
Cuarentena.
Cuaresma.
Parisukát; líwasan.
Parisukat.
Kurismá.
Ikaapat na pù; nauukol sa kurismá.
Ikapat na pû.
Parisukat.
Ang may apat na sulok ó panulukan.
Parisukatin; iakmâ.
Ang bawa't ikaapat na taón.
Aapating gilid at panulukan.
Pulutong, kawan; ang mga taga bapor ó taga sasakyang tubig.
Pulutong, bunton ng tao.
Pitak ng halamanan.
Punlaan.
Salamín ng bintanà ó pintô.
Parisukat.
May apat na paa.
May apat na paa.
Papag-apating ibayo ó doble.
Makaapat.
Makaapat na ibayo ó doble.
Gatas na pinapamuô.
Pamuuin, palaputing maigi.
Mamuô, lumapot; pamuuin, palaputing maigi.
Alin, ang.
Paratang, palagay.
Anoman, alinman.
Anoman, alinman.
Alin man, anoman, kahi't alin, kahi't sino.
Payat, manipis.
Tindíhan.
Alin man, kahit alin.
Alin man.
Kaylan; ng, noong.
Apat na pû.
Kwarentenas.
Kurismá.
Spanish_Tagalog
Page 125
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cuartear; acuartelar.
Cuartel general.
Cuartel.
Cuarterón.
Cuarteto.
Cuarto dormitorio.
Cuarto ó pieza trasera.
Cuarto, aposento, cámara.
Cuarto.
Cuarto.
Cuarto; trimestre; cuartel.
Cuatro.
Cubada.
Cúbico.
Cubierta, tapadera; abrigo, techado.
Cubierta; mortaja.
Cubierto, refugio, asilo.
Cubil, pastura.
Cubilete.
Cubo, balde.
Cubo, pozal.
Cubo, tina de madera.
Cubo.
Cubrir con manta.
Cubrir la cabeza; saludar á uno, quitarse la gorra en señal de reverencia.
Cubrir la punta de una cosa con un metal; gratificar.
Cubrir ó techar con cielo raso.
Cubrir, competir, contender, disputar.
Cubrir, tapar.
Cubrir, tapar.
Cubrir, vestir.
Cubrir.
Cubrir; amortajar.
Cucaracha.
Cucaracha.
Cuchara.
Cucharada.
Apatín, papag-apatin; ikwartel.
Úwian ng lahat ng kawal.
Kwartel, táhanan ng mga kawal ó sundalo.
Ang ikapat na bahagi ng anoman.
Kwarteto ó binubuò ng apat na magkakatugmang mánunugtog, pagtutugmaan
Silid na tulugán.
Ang silid sa dakong likuran ng bahay.
Silíd, kwarto, salas.
Silid.
Ikapat.
Ikapat na bahagi, labing limang minuto; bawa't tatlong bwan; kwartel.
Apat.
Sangtimbâ, isang salok.
Nauukol sa kubo.
Takip, tungtong, bubong karang, balot.
Balot; sapot.
Lingid, ampunan, kanlungan, dakong tagô.
Dakong pinagpapanginainan sa mga alagang hayop.
Tasa.
Timbâ, baldé, panalok, taóng, pangadlô ng tubig.
Timbâ, baldé.
Taóng.
Kubo, tangkalag.
Magkumot.
Magtakip ng ulo; bumatì, mag-alis ng gorra na pinaka galang.
Takpan ng anomang ang dulo ng anomang bagay; magpabuyà.
Magkísame, maglagay ng kísame.
Magtakip; makipaglaban, makipagtalo.
Takpan, tungtungan, atipan.
Maglambóng, magtakíp.
Mag-amerikana, mag-barò, magdamit.
Tasakan.
Balutin; saputan.
Ipis.
Ipis.
Kuchara, sandok.
Sandok, pagsandok.
Spanish_Tagalog
Page 126
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cucharada.
Cucharon.
Cucharón.
Cuchichear, hablar al oido.
Cuchilla, tajadera.
Cuchillada.
Cuchillada.
Cuchillería.
Cuchillero.
Cuchillo de carnicero.
Cuchillo de carnicero.
Cuchillo.
Cuello.
Cuenca [del ojo].
Cuenta, calculacion.
Cuenta, cálculo.
Cuenta, rosario; abalorios.
Cuenta.
Cuento, fábula.
Cuento; piso.
Cuerda de plomada.
Cuerda de violin.
Cuerda de violon ó guitarra.
Cuerda, cordel.
Cuerda, soga, cordel.
Cuerda.
Cuerno de ciervo.
Cuerno.
Cuero, pellejo.
Cuero, piel, pellejo.
Cuero, piel.
Cuero.
Cuerpo circular.
Cuerpo de ejército, regimiento.
Cuerpo.
Cuervo.
Cuervo.
Sangkuchara.
Panandok, pang-limás.
Sandok, panandok.
Bumulong, umanás, magsalitâ ng paanás.
Panghiwà ó panglapang ng karné.
Tagâ, hiwà.
Saksak, tagâ.
Mga kasangkapang panghiwà.
Ang nagbibilí ng mga kasangkapang panghiwà, panggupit, ibp.
Panghiwà ó panglapang ng karné.
Sundang na panglapà ó pangkatay.
Sundang, lanseta.
Leeg.
Ukà [ng matá].
Bilang, kwenta, kurò, katuusan.
Bilang, tuús; kurò; turing.
Kwintas, abaloryo.
Bilang.
Kwento, kathang salaysay.
Kwento, kathang salaysay; piso (ng bahay,) lapag.
Hulog na pabató.
Kwerdas ng byolín.
Kwerdas ng byolon ó gitarra.
Lubid, panalì.
Lubid, pisì panalì.
Kwerdas; lubid, panalí.
Sungay ng usá.
Sungay.
Katad, balat ng hayop.
Katad, balat.
Katad; kwero, balát.
Kutad.
Kukób, lukob, lukom.
Hukbó.
Katawan.
Uwak.
Uwák.
Spanish_Tagalog
Page 127
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cuesco, fondo ó centro de alguna cosa.
Cuesta, rampa.
Cuestion, interrogacion.
Cuestión, pregunta.
Cuestionable, problematico, sospechoso.
Cuévano.
Cuévano.
Cuidado, atencion, precaucion.
Cuidado, cautela, atencion.
Cuidado, cautela.
Cuidado, diligencia.
Cuidado, exactitud, esmero.
Cuidado.
Cuidadosamente.
Cuidadoso, cauteloso.
Cuidadoso, cauteloso; económico.
Cuidar los caballos.
Cuidar, observar, considerar.
Cuidar, tener cuidado.
Cuidar.
Culebra, serpiente.
Culinario, lo perteneciente á la cocina.
Culminar.
Culo, trasera, nalgas.
Culpa, delito.
Culpa, falta.
Culpabilidad.
Culpable, censurable, vituperable.
Culpable, criminal.
Culpable, criminal.
Culpable, defectuoso.
Culpable, reo.
Culpable, vituperable.
Culpablemente, erradamente.
Culpar.
Cultivable.
Cultivacion; cultivo.
Ubod.
Ahunín, sálungahin.
Bagay, asunto, tanong.
Tanóng.
Nakapag-aalinlangan, nakapaghihinalà.
Kaíng, buslô.
Bakol, batuláng.
Ingat, lingap, kalingâ, pagtingín.
Ingat, kalingâ, lingap.
Ingat, kalingâ.
Ingat, sikap, sipag.
Ingat, ganap, linis.
Ingat.
Na may pag-iingat.
Maingat, makalingâ.
Maingat; maimót.
Mag-alagà ng kabayo.
Mag-ingat, mabahalà.
Mag-ingat, ingatan, kumalingâ, kalingain.
Mag-ingat, mabahalà.
Ahas, duhol, ulupong.
Nauukol sa kusinà.
Mápataas sa kataastaasan.
Pwit, pwitan.
Sala.
Sala, kamalian.
Sala, kasalanan.
Salarin, marapat parusahan.
Salarín, malî.
Salarín, makasalanan.
May kamalian, may kapintasan, may sala.
Maisusumbong, salarín.
Salarín, alipustâ.
May pagkakasala, may pagkakamalî.
Bigyang sala.
Áraruhin.
Paglinang, pagbukid, pagbungkal ng lupà.
Spanish_Tagalog
Page 128
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Cultivador.
Cultivar un jardin ó un huerto.
Cultivar, dar á la tierra las labores que son necesarias para que fructifique.
Cultivar, labrar.
Cultivar, labrar.
Culto, adoracion.
Cultura.
Cumbre de edificio.
Cumpleaños.
Cumplido, cortés; ceremonioso.
Cumplido, cortés; ceremonioso.
Cumplimento, perfeccion.
Cumplir, consentir, conformarse, condescender.
Cumplir.
Cumulativo.
Cúmulo, monton.
Cuña [para partir leña].
Cuna.
Cuñada.
Cuñado.
Cuñete, barrilito.
Cuota, prima.
Cuota.
Cura, párroco.
Cura, remedio, medicamento.
Curable.
Curador; guardian.
Curandero.
Curar, medicinar.
Curar, sanar.
Curativo.
Curativo.
Curativo.
Curato.
Curiosidad.
Curioso.
Curso, carrera.
Manglilinang, mangbubukid, mangbubungkal ng lupà.
Maghalaman.
Magsaka, magbukid, bumukid, lumináng.
Luminang, bumukid, bumungkal ng lupà.
Mag-araro, maglináng, magbungkal ng lupà.
Pagsambá.
Pagpapainam ng lupà; pagpapatalino sa tao.
Taluktok ng gusalì.
Kaarawan ng kapanganakan.
Mapagbigay-loob; mapagsalitâ ng malawig at pasikotsikot.
Mapagbigay-loob; mapagsalitâ ng malawig at pasikotsikot.
Kaganapan, katapusan, kayarián, kalubusan.
Gumanap, tumupad, ganapin, tuparín, pumayag, pahinuhod, umayon.
Gumanap, tumupad.
Náibubunton, náisasalansan, naiipon.
Bunton, salansan.
Sangkalan, kalang.
Duyan.
Hipag.
Bayaw.
Bariles na muntî.
Bayad, ganti.
Kwota, ukol na hulog [sa pamimilak,] abuloy, ambag.
Kura, parè.
Gamot, kagamutan, lunas.
Magagamot, mapagagalíng.
Manggagamot; katiwalà ng yama't pag-aarì ng iba.
Manggagamot na dî nag-aral, arbularyo.
Gumamot.
Gumamot, magpagaling.
Nakagagamót, nakagagalíng.
Naipanggagamot.
Nakagagalíng.
Pagkakura, pagkapastor.
Ang kinátatangahan; kulukutí.
Masinop, mainam.
Takbó.
Spanish_Tagalog
Page 129
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Curtidor.
Curtir, zurrar.
Curvatura.
Curvatura.
Custodia, cuidado.
Custodia, guarda.
Custodio, guardian.
Custodio.
Cutáneo.
Cutícula, epidérmis.
Cutícula.
Dádiva, presente, regalo.
Dádiva, regalo.
Dador, donador.
Daga, puñal.
Daga, puñal.
Daga.
Dama, querida.
Dama, señora.
Damasco, tela de lino.
Damisela, señorita.
Dañar, injuriar, ofender.
Dañar, ofender.
Dañar.
Dañino, perjudicial, enredador.
Daño, detrimento.
Dañoso, dañino.
Dañoso, perjudicial.
Danza, baile.
Danzador, saltador.
Danzarín, bailarín.
Dar á la vela, navegar.
Dar crédito, acreditar.
Dar de puñadas.
Dar del codo á uno para avisarle secretamente.
Dar estallido como una bomba.
Dar gracias, agradecer.
Mangkakatad.
Gawíng katad ang balat ng hayop.
Kabaluktutan.
Kabaluktutan.
Pagbabantay, pag-iingat.
Pag-aalagà, pag-iingat.
Tagaiwí, tagakandilì.
Bantay, tanod.
Nauukol sa kutis.
Balok.
Kutis, balát sa ibabaw.
Kaloob, bigay.
Kaloob, bigáy.
Ang nagbibigay, ang nagkakaloob.
Talibóng, almas na maiklí at magkabila'y patalím, panaksak.
Talibong, sundang.
Talibong.
Ang nililigawan.
Babaing mahal, babaing ginoo.
Damasco, kayong lino.
Binibini.
Sumakít, sumirà, magpanganyayà.
Makasakít, makasirà.
Sumirà.
Masamâ, malikot.
Sirà, kasiraan.
Nakasasamâ, nakasisirà, nakasasakít.
Nakasasamâ, nakasasakít.
Sayaw, sáyawan.
Sasayawsayaw, lúluksoluksó.
Mánanayaw.
Maglayág.
Magbigay ng crédito, magbigay-dangal, magkatiwalà.
Sumuntok, manuntok.
Sikuhin ng lihim upang masabi ang ibig sabihin ng walang makaalam.
Pumutok na parang isang bomba.
Magpasalamat.
Spanish_Tagalog
Page 130
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Dar la bienvenida á alguno.
Dar latigazos.
Dar llave (al relój).
Dar ó causar calambre.
Dar pesar.
Dar puñadas, sacudir.
Dar serenatas.
Dar un convite en secreto.
Dar un lancetazo.
Dar un olor suave; condimentar.
Dar un papirote.
Dar un paso.
Dar una bofetada.
Dar una cuchillada.
Dar, conceder, comunicar, hacer saber.
Dar, conceder; perdonar.
Dar, donar.
Dar, otorgar, conferir.
Dar, producir; ceder, admitir, condescender.
Dar, proveer.
Dar; rendir; libertar; relatar.
Dardo, flecha; todo género de instrumento, aparejos ó avios.
Dardo.
Darse priesa.
Data, fecha.
Datar, fechar.
Dátil.
De ahí, por eso.
De algún modo.
De allí, de allá.
De antemano, anticipadamente.
De aqui en adelante, en lo venidero.
De aquí, por esto.
De aquí.
De arriba abajo.
De buena gana.
De cera.
Sumalubong ng magiliw.
Manghagupít.
Susian (ang relos).
Pulikatin; mamanhid.
Magpasamâ ó magpasákit ng loob.
Sumuntok, bumugbog, pumaspas.
Magserenata, magtugtugan.
Magpigíng ng lihim.
Tumudlâ, sumibat.
Pasarapin ang amoy; pasarapin ang lasa.
Pumitík.
Humakbang.
Sumuntok, manuntok.
Tumagâ, humiwà.
Magbigay, magkaloob; magbigay alam, magpatalastas.
Ibigay, ipahingè, ipagkaloob, ipatawad.
Magbigay, magkaloob.
Magbigay, magkaloob.
Magbigay, magbunga; pumayag, pahinuhod.
Magbigay, magtaan.
Magbigay; magpalayà, magsalaysay.
Palasô, panà; mga kasangkapan ó kagamitán.
Palasô, panà, suligì.
Magmadalî.
Kaarawan, pecha.
Magtakdâ ng kaarawan, ilagdâ ang pecha.
Rátiles.
Mulâ rito, mulâ ngayon, sa dahilang ito.
Sa anoman, sa paano man.
Mulâ riyan, mulâ roon.
Kapagkaraka, bago mangyari, páuna.
Mulâ ngayon, buhat ngayon.
Dahil dito, anopa't.
Mulâ rito.
Patiwarík.
Nápaibig.
Yaring pagkit.
Spanish_Tagalog
Page 131
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
De cerca, estrechamente.
De corazon quebrantado.
De cuando en cuando, de vez en cuando.
De cuero.
De donde ó desde donde.
De donde quiera que, siempre que.
De ébano; negro.
De edad ya madura.
De ensayo, de prueba.
De esto, de aquello.
De frente.
De hito en hito.
De lado, oblicuamente.
De lado.
De lado.
De lo cual.
De manera que, de modo que.
De mejor gana, más bien antes.
De ningun modo.
De noche, todas las noches.
De nuevo, otra vez.
De nuevo.
De otra manera, por otra parte.
De otro modo.
De piernas redondas.
De pies á cabeza.
De punta, derecho.
De repente, de improviso.
De repente, inopinadamente.
De repente.
De sopeton.
De tinta, semejante á la tinta.
De traves, de una parte á otra.
De un modo ilegible.
De un modo resplandeciente.
De vista lince.
De vista lince.
Kalapit, kasiping, katabî.
Bagbag na loob.
Maminsanminsan, manakânakâ.
Yaring katad.
Kung saan, na siyang.
Kahi't saan, kaylan ma't ...
Sa ébano; maitim.
May katandaan.
Sinusubok, tinitikman.
Dito sa, diyan sa.
Katabí, kasiping.
Pasulyapsulyap.
Patagilíd.
Pagilid, sa gawíng gilid.
Pagilid, sa gawíng gilid.
Sa ganyan, sa bagay na iyan.
Anopat.
Subalì, bago.
Kahi't sa anomang paraan.
Gabigabí.
Panibago, mulî, ulî.
Panibago, bago, mulî, ulî, ulit.
Kung dilî, ó kayâ.
Sa ibang paraan, kung dilì.
Mabilog ang bintî.
Magbuhat sa ulo hanggang sa paa.
Twid, patulóy.
Pagdaka, karakaraka, pagkwan.
Biglangbiglâ, kagínsaginsá.
Pagdaka, karakaraka.
Karakaraka.
May tintá, parang tintá.
Patawíd, sa kabilâ.
Sa isang paraang dî mabasa.
Kumikisap, kumikislap.
May malayong tanaw.
May malayong tanaw.
Spanish_Tagalog
Page 132
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
De, desde.
De, tocante.
Dean.
Debajo mano, clandestinamente.
Debajo, abajo.
Debajo, inferior á.
Debajo.
Debajo; abajo.
Debate, contienda; disputa.
Debate; disputa.
Debatir materias de ley.
Debatir, contender.
Debe.
Deber, obligacion; impuesto ó derechos de aduana.
Deber, ser menester.
Deber, ser preciso, ser menester.
Deber, tener deudas.
Deber.
Debidamente, puntualmente.
Debido, apto, propio.
Debil, flojo.
Débil, fútil.
Débil, pequeño.
Debil.
Debilidad, defecto.
Debilidad, fragilidad.
Debilidad, locura.
Debilidad, parte flaca.
Debilidad.
Debilidad.
Debilitar, enflaquecer.
Debilitar.
Debilitar.
Debut.
Década.
Decadencia, declinacion.
Decadencia.
Mulâ sa, buhat sa.
Ng, sa, ni, kay.
Dean, kura sa katedral.
Lihim, patagô.
Sa ibabâ.
Nasa ilalim, mababà kaysa....
Sa ilalim.
Sa ilalim; sa ibabà.
Pagtatalo, pagmamatwiranan.
Pagtatalo.
Magtalo ng tungkol sa kautusan.
Makipagtalo, makipaglaban.
Utang.
Katungkulan, bwis ó singil ng aduana.
Dapat, marapat.
Dapat, marapat.
Umutang, magkautang.
Marapat.
Ukol, marapat, bagay, akmâ.
Ukol, bagay, marapat.
Mahinà, mahunâ, marupok.
Marupok, mahunâ.
Mahinà, muntî.
Mahinà.
Panghihinà, kapansanan.
Hinà, kahinaan, dupok, karupukan.
Kahinaan, kaululan.
Hinà, kapintasan.
Panghihinà.
Kahinaan, hinà.
Manghinà, manglatâ.
Manghinà, huminà.
Huminà, manglatâ.
Unang pagkalitaw ng anoman; ang unang paghayag ng bagong artista.
Sangpung taón.
Pagliit, pagkukulang.
Panglulupaypay ng anoman.
Spanish_Tagalog
Page 133
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Decadencia.
Decaecer, extenuarse, entristecerse.
Decaer, declinar, empeorar.
Decaer, marchitar, fallecer.
Decaido, marchitado.
Decaimiento, declinacion.
Decálogo.
Decampar; mudar un ejercito su campamento; escapar, poner pies en polvoreda.
Decantar, trasegar.
Decapitacion, degüello.
Decapitar, degollar.
Decenal.
Decencia, modestia.
Decente, conveniente..
Decente, decoroso.
Decente.
Decentemente, convenientemente.
Decepcion, engaño.
Decidir, determinar, resolver.
Decimal.
Décimo nono.
Décimo octavo.
Décimo quinto, quinceno.
Décimo séptimo.
Décimo sexto.
Décimo.
Décimocuarto.
Décimotercio.
Decir disparates.
Decir.
Decision, resolucion.
Decisivo.
Declamacion.
Declamador.
Declamar, perorar.
Declaracion jurada.
Declaracion justificativa, aprobacion.
Panglulupaypay ng anoman.
Manglatâ, manghinà, manghilukà, mamanlaw.
Masirà, mabulok, sumamâ.
Kumupas, malantá, mayumì.
Kupás, lantá, yumì.
Pagkasirà, pagkabulok, pagsamâ.
Ang sangpung utos.
Lisanin ang kampamento; ilapat ang kampamento; tumakas; kumarimot.
Magbuhos, ibuhos, magsalin, isalin.
Pagpugot.
Pumugot (ng ulo).
Nauukol sa tagal na sangpung taón.
Kilos-mahal, maayos, timtiman, pitagan.
Mahusay, bagay, akmâ.
Mapitagan, mahinhin.
Mapagkilos mahal, mapitagan, mahinahon.
May kahusayan, may pagkabagay, may pagkakaakmâ.
Dayà, hibò.
Magpasya.
Ikapuû.
Ikalabing syam.
Ikalabing walo.
Ika labing limá.
Ika labing pitó.
Ikalabing anim.
Ikasangpû.
Ika labing apat.
Ikalabing tatló.
Magsalitâ ng kalaswaan.
Magsabi.
Pasya.
Mapasisiyahan.
Pananalitâ, pananalaysay.
Mánanalumpatì.
Manalitâ, manalaysay.
Kasulatan ó pahayag na ipinanunumpâ.
Pahayag ng pagpapatotoo, pagpayag.
Spanish_Tagalog
Page 134
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Declaracion, testimonio.
Declaracion.
Declaradamente, abiertamente.
Declarar, confesar.
Declarar.
Declinacion, decadencia.
Declinacion, decadencia.
Declinacion, diminucion.
Declinar; rehusar; evitar.
Declive, bajada.
Declive.
Decoracion.
Decorador, adornista.
Decorar, adornar.
Decorativo.
Decoro, decencia.
Decrecer, disminuir, menguar.
Decremento, diminucion.
Decrépito, consumido por la vejez.
Decrepitud, ancianidad; chochez.
Decretar, ordenar.
Decreto, dictamen.
Decreto, edicto.
Décuplo.
Dedal.
Dedal.
Dedicacion, consagracion.
Dedicado, consagrado, destinado.
Dedicante.
Dedicar ó consagrar á Dios; hacer voto.
Dedicar, consagrar.
Dedicar, consagrar.
Dedicar, destinar.
Dedo del pie.
Dedo pulgar.
Dedo.
Deduccion.
Patotoo, pahayag.
Pahayag.
Talaga, sadyâ.
Magpahayag, maghayag.
Magpahayag.
Hilig, kiling, hapay; pag-untî, paghupâ pagkabawas.
Hilig, kiling, hapay; pag-untî, paghupâ, pagkabawas.
Pagbabawas.
Humapay, kumiling, humilig; tumanggí; umiwas.
Gulod, libís.
Dalisdis, patalabis, lupang matarík.
Gayak, palamutì.
Tagapaggayak, tagapagpalamutì.
Maggayak, magpalamutì.
Panggayak, pangpalamutì.
Pitagan, hinhin.
Magbawas, magkulang.
Bawas, kulang.
Mahinà sa katandaan, úlian.
Kahinaan sa katandaan; pag-uulian.
Mag-utos, magpasya.
Pasiya, utos.
Pasya, utos.
Makasangpû.
Didal.
Didál.
Pagtatalagá, pag-aalay.
Talagá, laan, taan.
Ang nag-aalay.
Tumalaga sa Dios; magpanata, mangakò.
Magtalagá, mag-alay.
Tumalagá, tumaan.
Magtalagá, mag-ukol.
Dalirì ng paa.
Daliring hinlalakí.
Dalirì.
Bawas.
Spanish_Tagalog
Page 135
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Deducir, derivar.
Deducir, sustraer.
Defamacion, tacha.
Defeccion; separacion, abandono.
Defectivo, imperfecto.
Defecto, falta.
Defecto, imperfeccion.
Defecto, imperfeccion.
Defender.
Defensa.
Defensa; excusa; pretexto.
Defensivo.
Defensor; reo demandado.
Deferencia, respeto, consideracion, condescendencia.
Deficiente.
Definicion.
Definido, exacto.
Definir, describir; determinar.
Défisit.
Deformar, desfigurar.
Deformidad.
Defraudar.
Degeneracion, bajeza.
Degeneracion, bajeza.
Degenerado.
Degenerar.
Degollado; ignorante.
Degollador, verdugo.
Degollar, decapitar.
Degollar, guillotinar.
Degradacion, decadencia.
Degradacion, degeneracion.
Degradar; deshonrar, envilecer.
Deidad, divinidad.
Deidad, divinidad.
Deificar, divinizar.
Deismo.
Humangò; hanguin; humulô; umawas.
Mag-alis, magkulang, magbawas.
Pintas, kasiraang puri.
Pagkukulang; pagtiwalag, pagpapabayâ.
May kulang, hindî ganap, may kapintasan.
Kakulangan, pintas.
Kakulangan.
Kakulangan.
Magsanggalang, magtanggol.
Sanggalang, salág; pagsasanggalang, pananalag, pagtatanggol.
Panananggalang, pagmamatwid, dahilan.
Ukol sa pagsasanggalang ó pagtatanggol.
Tagapagsanggalang, tagapagtanggol; ang násasakdal.
Pagsang-ayon, galang, pitagan, pagpayag, pagbibigay-loob.
Kulang, kapós.
Ang pagsasalaysay ng kahulugan.
Salaysay ng kahulugan; tuos.
Ipahayag ang kahulugan, salaysayin, liwanagin; pasiyahan.
Kakulangan, kulang.
Papangitin, pasamain ang anyô ó hichura.
Pagkásirà ng anyô.
Mangdayà, manekas, manubà.
Pagkahamak, pagkábabâ.
Pagkahamak, pagkábabâ.
Hamak, walang kabuluhan.
Maging hamak, mápababà.
Pugót ang ulo; hangal, tunggak.
Berdugo, mámumugot ng ulo.
Pumugot ng ulo.
Pumugot ng ulo; pumutol.
Panghihinà.
Pagkábabâ, pagkahamak.
Mápababâ; manirang puri, humamak.
Pagkadyos, kadyosan.
Pagka-Dyos.
Ariing Dyos, Dyosin.
Ang aral ó pananampalataya ng nananalig na may Dyos.
Spanish_Tagalog
Page 136
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Deista.
Dejar, abandonar.
Dejar, abandonar.
Dejar, conceder.
Del mismo parto.
Del todo, enteramente.
Delante de otro, avante, por la proa, mas alla.
Delante, antes.
Delantera.
Delantero.
Delegacion.
Delegado, diputado.
Delegar, diputar.
Deleitable, delicioso.
Deleitar, agradar.
Deleitarse, contentarse.
Deleite, placer.
Deletereo, mortal, destructivo, venenoso.
Deletrear.
Deletreo.
Delgadez; raleza.
Delgado, flaco; claro, ralo.
Delgado, sutil.
Delgado, sutil.
Delgado; tenue.
Deliberacion, circunspeccion.
Deliberadamente.
Deliberar, considerar.
Delicadeza.
Delicado, afectado.
Delicado, afeminado.
Delicado, elegante.
Delicado.
Delicia, deleite, placer.
Delicia, gusto.
Delicioso, agradable, exquisito.
Delicioso, agradable.
Ang nananampalatayang may Dyos.
Iwan, pabayaan.
Iwan, pabayaan.
Bayaan, ipagkaloob.
Kambal.
Boô, buô, lubos.
Sulong pa, sa unahán, sa harap.
Nauuna, una.
Lupà sa harapán.
Káunaunahan.
Pagkakinatawan.
Kinatawan, kahalili, katiwalà.
Katawanin, pagkatiwalaan.
Kaayaaya, kalugod-lugod, kawiliwili.
Umalíw, makalugód, magbigay lugod, magbigay-loob.
Matwâ, magalak, masiyahan ng loob, malugod.
Sayá, lugod, kasayahan.
Nakakapahamak, nakamamatay, nakalalasing.
Magbaybay ng pantig ng salitâ, magdeletreyá.
Pagbabaybay ng pantig ng salitâ, pagdedeletreyá.
Kanipisan, kapayatan; kalagnawan.
Manipís, payât; malagnaw.
Payat, manipis.
Payat, manipís.
Payat; malamlam.
Pagwawarì, hunos dilì, ingat.
Maingat, mabait.
Magwarì, maghunos dilí, humulò.
Selang, pagkamaselang.
Mainam.
Mahinhin, maselang, parang babae.
Mainam; masarap.
Maselang.
Saya, lugod, ligayà, twâ, kagalakan.
Inam, lugod, sarap.
Mainam, kalugod-lugod, masarap.
Kaayaaya, kalugodlugod.
Spanish_Tagalog
Page 137
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Delicioso, deleitoso.
Delincuente, criminal.
Delineacion.
Delinear mapas.
Delinear, diseñar.
Deliquio, desmayo.
Delirante, desvariado.
Delirar, enfurecerse.
Delirio.
Delito, culpa, crimen.
Delito, culpa.
Delta.
Demagogo.
Demanda, peticion.
Demandador.
Demandante.
Demandar, reclamar.
Demandero de una carcel.
Demarcacion, limite.
Demasiado; tambien, aun.
Demencia, insania, locura.
Demente, loco.
Demérito, desmerecimiento.
Democracia.
Demócrata.
Democrático.
Demoler, deshacer.
Demolicion.
Demoniaco, endemoniado.
Demoniaco, endemoniado.
Demonio.
Demora.
Demostrable.
Demostracion.
Demostrar.
Demostrativo.
Denegacion, repulsa.
Kalugodlugod, kaayaaya.
May-sala.
Pagguhit, pagbibigay-anyô.
Gumawâ ng mapa.
Gumuhit, magbigay-anyô.
Panglulupaypay, pagkawalâ ng malay.
Hibáng.
Mahibang, mapoot, maginit.
Pagkahibang.
Sala.
Sala, pagkalabag sa utos.
Wawà.
Ang namamatnugot ng palisyâ sa sariling kampon.
Hingî, luhog; sakdal.
Tagapagsakdal, ang nagsasakdal.
Ang nagsasakdal.
Humingî, lumuhog; magsakdal.
Bantay sa bílangguan.
Patoto, hangganan.
Nápaka...; man, rin, rin naman.
Kasiraan ng isip.
Ulol, sirâ ang bait.
Pintás, pulà.
Pámahalaang bayan.
Ang mahilig sa pámahalaang bayan.
Náuukol sa pámahalaang bayan.
Wasakín, sirain, gibain.
Pagwasak, pagsirà, paggibâ.
Inaalihan ng demonyo, binábabahán ng demonyo.
Inaalihan ng demonyo, binábabahán ng demonyo.
Demonyo.
Pagkauktol, pagkaudlot, tagal, lwat.
Náipakikilala, náipaliliwanag.
Pagpapakilala, pagpapakita, paliwanag.
Magpakilala, magpakita, magpaliwanag.
Nagpapakilala, nagpapakita, nagpapaliwanag.
Pagkailâ, pagtanggí, pagkakait, pagpapahindî.
Spanish_Tagalog
Page 138
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Denegar, desconocer.
Denominacion, nombre, apelativo.
Denominar, nombrar.
Denotar, indicar, significar.
Densidad, solidez.
Denso, espeso.
Dental.
Dentar.
Dentar.
Dentista.
Dentrífico.
Dentrífico.
Dentro, adentro.
Denunciar, delatar.
Departamento, negociado.
Dependencia de una casa.
Depender, estar dependiente.
Deplorable, miserable.
Deplorar, lamentar.
Deponer, destituir.
Deportacion, destierro.
Deposicion.
Deposicion.
Depositar.
Depósito, almacen.
Depósito, dispensa.
Depósito.
Depradar, saquear.
Depravacion, corrupcion.
Depravacion, corrupcion.
Depravado, corrompido.
Depravar, corromper.
Deprecacion, ruego, peticion.
Deprecacion, súplica ardiente; conjuracion.
Deprecar, rogar, suplicar.
Depredacion, saqueo.
Depresion, abatimiento.
Kumailâ.
Ngalan, tawag, pamagat, bansag.
Panganlan, pamagatan, tawagin.
Tandaan.
Kasinsinan, siksik; kalaputan.
Masinsín; siksik; malapot.
Nauukol sa ngipin.
Ngipinan ó lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagarì, ibp.
Magpalagay ng ngipin.
Dentista, manggagamot ó mangbubunot ng ngipin at bagáng.
Pulbos ó anomang panglinis ng ngipin.
Pulbos na panglinís ó pangpagalíng ng ngipin.
Sa loob.
Magsumbong, magsakdal, magdenunsya.
Kágawaran.
Táhanang bukod na karatig ng bahay.
Pasaklaw, mápasa ilalim ó kapangyarihan ng sinoman ó anoman.
Kalunos-lunos, kahapishapis, abâ.
Malunos, mahapis, magdamdam.
Alisin sa katungkulan.
Pagpapatapon.
Pag-aalis ng katungkulan.
Pag-aalis sa katungkulan.
Maglagak.
Lágakan, depósito.
Lágakan, paminggalan.
Lagak.
Maniíl, mangloób.
Kasiráan, kabulukán.
Kasiráan, kabulukán.
Sirâ, bulok.
Sumirà, bumulok.
Samò, suyò, pamanhík.
Pamanhik na may panunumpâ; panghihimagsik na pagkaraka'y binalak.
Sumamò, sumuyò, mamanhik.
Paniniil, pangloloob.
Pagkaabâ, págkakapakumbabâ.
Spanish_Tagalog
Page 139
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Depresivo.
Deprimir, humillar.
Depurar.
Derecho de nacimiento.
Derecho de retencion.
Derecho de salvamento.
Derecho, levantado hacia arriba.
Derecho, recto, justo.
Derecho, recto.
Derecho, recto.
Derecho, tributo impuesto.
Derecho.
Derechos, paga, salario, recompensa.
Derivacion.
Derivar.
Derivativo.
Derogacion.
Derogado.
Derogar.
Derramar, esparcir.
Derretido.
Derribar, derrocar.
Derritimiento, fundicion.
Derritir, fundir, disolver.
Derrota, vencimiento, turbacion.
Derrota, vencimiento.
Derrotar, destruir.
Derrotar, vencer.
Derrotar, vencer.
Derviche.
Desabrido, desagradable.
Desabrido, insípido.
Desabrido.
Desacatar.
Desacostumbrado.
Desacreditar, censurar públicamente, disfamar.
Desacreditar, deshonrar, difamar.
Nakakahamak, nakaaabâ.
Hamakin, papagpakumbabáin.
Linisin, dalisayin.
Katwirang buhat sa kapanganakan.
Piansa, lagak na ipinanánagót.
Seguro ng sasakyan.
Patwid, patayô.
Matwid, tamà, hustó.
Matwid, tuloytuloy.
Matwid.
Atang na sisíngilin.
Tuloytuloy.
Upa, kaupahan, bayad, gantí.
Pagkahangò sa ibá.
Hangûin sa ibá.
Salitâ na hangò sa pinagsimulan.
Pagpawì, pagpapawaláng kabuluhan.
Pawî, pinawaláng kabuluhan.
Pawíin, pawalan ng kabuluhan.
Ibuhos, ibugsô.
Tunáw, lusaw.
Magbwal, magbaksak.
Pagtutunaw.
Tumunaw; tunawin.
Pagkadaig, pagkatalo; pagkaligalig.
Pagkatalo, pagkálupig, págsukò, pagkásupil, pagkadaig.
Dumaig, sumupil.
Lumupig, sumupil magpasukò, dumaig.
Manalo, manaig.
Monheng maometano ó monheng moro.
Walang lasa; nakayayamot, nakaiinip.
Matabang, walang lasa.
Matabang, walang lasa.
Hwag gumalang.
Hindî hiratí, hindî gawî.
Manirang puri, mangutyâ, manghalay.
Manirang puri.
Spanish_Tagalog
Page 140
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Desafecto, aversion.
Desafiador, duelista.
Desafiar, recusar.
Desafiar.
Desafio, recusacion.
Desafío.
Desafortunado, desdichado.
Desafortunado, infeliz.
Desagraciado, réprobo.
Desagradable.
Desagradable.
Desagradable.
Desagradecer.
Desagradecido, ingrato.
Desagradecimiento.
Desaguadero.
Desaguar.
Desaguar.
Desagüe.
Desalar.
Desalentar, desanimar.
Desalentar, intimidar.
Desaliento, cobardía.
Desaliñadamente.
Desaliño, asquerosidad, porquería.
Desalojar.
Desamparado, abandonado.
Desamparado, abandonado.
Desamparo, abandono.
Desanimar, desalentar, descorazonar.
Desanimar, desalentar; disuadir, impedir.
Desaparecer, ausentarse.
Desaparecimiento.
Desaparecimiento.
Desaparejar una embarcacion.
Desapasionado, cruel.
Desapasionado, sereno, templado.
Kawalán ng pagayon ó pagpayag.
Ang nanghahamon.
Humamon; magbalà; hamunin; pagbaláan.
Humamon, lumaban.
Hamon, balà.
Hamon.
Sawing palad, masamang kapalaran.
Sawî, masamang kapalaran.
Hamak.
Karimarimarim, kasuklamsuklam.
Nakakayamot, nakaiinip.
Nakayayamot.
Magpalamara, dî kumilala ng utang na loob.
Hindî marunong kumilala ng utang na loob.
Pagkapalamara, dî pagkilala ng utang na loob.
Páagusan, pansol.
Limasin, alisan ng tubig.
Magpadaloy ng tubig.
Páagusan, pansol.
Patabangín.
Pahinain ang loob papanglupaypayin.
Magpahinà ng loob.
Kahinaan ng loob, panglulupaypay, takot.
May pagkasalaulà.
Kasalaulaan, kababuyan.
Paalisin, palayasin.
Pinabayaan, walang sukat lumingap.
Walang tumulong, walang mag-ampon.
Pagkapabayâ, pagpapabayâ, pagkaiwan.
Magpahinà ng loob, tumakot.
Magpahinà ng loob, pumigil, pigilin.
Mawalâ.
Pagkawalâ.
Pagkawalâ.
Alisan ng damit ó kasangkapan ang isang sasakyan sa tubig.
Walang awà, walang habag.
Walang kiling sa kanino man; malamig ang loob, mahinahon.
Spanish_Tagalog
Page 141
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Desapreciar.
Desaprobar.
Desaprovacion, censura.
Desaprovado.
Desareglo en el vestir.
Desareglo, desorden, borrachería, libertinaje.
Desarmado.
Desarmamiento.
Desarmar.
Desarraigar, extirpar.
Desarraigar.
Desarraigar.
Desarreglado, confuso.
Desarreglado.
Desarreglar, desordenar.
Desarreglar.
Desarreglo, desorden.
Desarrollar.
Desarrollo.
Desastre; infortunio.
Desastroso, calamitoso.
Desatar, desapretar, aflojar.
Desatar, desenlazar.
Desatar, soltar.
Desatar.
Desatar.
Desatencion, descuido.
Desatencion, desprecio, desden.
Desatender, menospreciar.
Desatento, descuidado.
Desatento.
Desatino, desacierto; ventura, casualidad.
Desatino, disparate; error falta.
Desayunarse, almorzar.
Desayuno, almuerzo.
Desbarate, desbarato.
Desbarbado, imberbe.
Halagahan ng mababà.
Pabulaanan.
Pagkatanggí, pagkaayaw, pintas.
Tinanggihan, inayawan.
Kawalán ng ayos sa pagbibihis.
Pag-aalibughâ, pamumuhay ng walang tuos, paglalangô.
Walang almás, inalisan ng almás.
Pag-aalis ng almás ó panglaban.
Alisan ng almás ó panglaban.
Bunutin, lipulin.
Bunutin.
Bunutin.
Maguló.
Maguló, walang ayos.
Guluhín, siráin ang ayos.
Gumulo, sumirà ng ayos.
Pagkaguló, pagkasirà ng ayos.
Ilatag.
Pakasulong, pagsulong, pag-inam.
Kasakunaan, kapahamakan; kasawîan.
Kapahapahamak, nakasasawî.
Kumalag, kumalas, lumwag.
Kalagin, tastasín, hugnusín.
Kalagín, pawalán.
Kalagin, alisan ng talì.
Kalagín.
Kawalan ng lingap, kapabayaan.
Pag-alangán, pagpapawalang halagá, paghamak.
Hamakin, halayin.
Walang bahalà, pabayâ.
Pabayâ, nakakakalingat.
Ligaw, suling; pagkakataon.
Kabalastugan; kamalian, kakulangan.
Mag-agahan, mag-almusal.
Agahan, almusal.
Kapahamakan, sakunâ.
Walang balbás.
Spanish_Tagalog
Page 142
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Desbarbar.
Descaderado.
Descaecer.
Descalzo.
Descaminar, descarriar.
Descaminar, extraviar.
Descansar, dormir, reposar; quedar, permanecer.
Descanso, reposo; resto, residuo.
Descarado, atrevido, impudente.
Descarado, insolente.
Descarga de armas de fuego, salva.
Descarga, descargo.
Descarga.
Descargar á una persona de alguna obligacion, libertar.
Descargar la tempestad, levantarse una borrasca.
Descargar ó aliviar la carga; pagar una deuda.
Descargar.
Descarnado, flaco.
Descaro, impudencia.
Descarriamiento.
Descarriar, extraviar.
Descarriarse, extraviarse.
Descartar, desbandarse.
Descartar, licenciar.
Descascarar, descortezar.
Descascarar, mondar.
Descender, bajar.
Descender, bajar.
Descendiente.
Descension; degradacion.
Descenso, bajada; pendiente, declive; descendencia, posteridad.
Descifrar.
Descoloramiento.
Descoloramiento.
Descolorar.
Descolorido, pálido.
Descolorido.
Baltakín ang balbás.
Hingkod.
Malanta.
Walang suot ang paa.
Máligaw, malisyâ.
Iligáw, ilihís, ilisyá.
Magpahinga, matulog, magpahingalay; mátira, málabi.
Pahingá, kapahingahan; labí, tirá, labis.
Walang galang, pangahas, walang hiyâ.
Walanghiyá, walang bait.
Putok ng baríl ó kanyon.
Paglulunsad ng lulan, pagbababâ ng pasán, pagkabunot sa utang.
Pagpapaputók.
Palayain, pabayaan.
Umunos, bumagyó.
Maglunsad ng lulan, magbabâ ng pasan; magbayad ng utang.
Mag-ibís, maglapag ng dalá ó lulan.
Walang lamán, payat.
Kahalayan, kalapastanganan.
Pagkawalâ, pagkakaligaw.
Magligaw, maglisyâ.
Mawalâ, máligaw, málihis.
Tumiwalag, humiwalay.
Itiwalag, ialis.
Talupan, upakan.
Magtalop, mag-alís ng balat.
Lumusong, umibís, bumabâ.
Lumusong, bumabâ.
Angkan, lahì, hinlog, inapó.
Pagbabâ, pagkababâ; paglusong, pagkalusong.
Pagbabâ, lusungín, paglusóng; pababâ, palusóng; lahì, angkán; inapó.
Tumuring; turingan; maghayag ng kahulugan.
Pangungupas ng kulay.
Pagkupas ng kulay.
Kumupas ang kulay.
Maputlâ, putlain.
Kupas ang kulay; maputlâ, putlâin.
Spanish_Tagalog
Page 143
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Descomponer, desordenar, turbar.
Descomponer.
Descomposicion, desareglo.
Descomposicion.
Desconcertar, confundir.
Desconfiado, desalentado.
Desconfiado, sospechoso.
Desconfiado.
Desconfianza, desaliento.
Desconfianza, desesperacion.
Desconfianza, sospecha.
Desconfianza, sospecha.
Desconfianza; peligro, riesgo.
Desconfiar, abatirse.
Desconfiar, sospechar.
Desconfiar, sospechar.
Desconocido; ignorado.
Desconsolado, inconsolable, desesperado.
Desconsolado, triste.
Desconsolado.
Desconsolar, afligir, entristecer.
Desconsuelo, afliccion.
Descontar, rebajar.
Descontentadizo.
Descontentar, desagradar.
Descontentar.
Descontento, disgusto.
Descontento.
Descontinuacion, cesacion, interrupcion.
Descontinuar, interrumpir, cesar.
Desconvenir, discordar.
Descortés, grosero.
Descortés, impolítico.
Descortés, impolítico.
Descortés, impolítico.
Descortesía, grosería.
Descortezar, mondar.
Sumirà, gumuló, lumigalig.
Bumulok, sumirà.
Pagkasirà, pagkaguló.
Pagkabulok, pagkasirà.
Gumuló, lumigalig, gumambalà.
Kulang ng tiwalà, lupaypay.
Nagsasapantahà, naghihinalà; may sapantahà, may hinalà.
Kulang ng tiwalà.
Pagkukulang ng pag-asa, panglulupaypay.
Kawalán ng pag-asa; panghihinà ng loob.
Sapantahà, hinalà.
Hinalà, sapantahà.
Kawalan ng tiwalà, panganib, pangambá.
Magkulang ng pag-asa, manglupaypay.
Magkulang ng tiwalà magsapantahà, maghinalà.
Maghinalà, magsapantahà.
Hindî kilala.
Di maalíw, walang kaaliwán, walang ginghawa.
Dî maaliw, malungkot, mapanlaw.
Dî maaliw.
Magpalugamì, dumalamhatì, magpalungkot.
Pagkalugamì, dalamhatì.
Bawasan, kulangan.
Iníp.
Yumamot, makainíp.
Patabangin ang loob.
Tabang ng loob, samâ ng loob.
Yamot, iníp.
Pagkauntol; paglilikat; pagkaabala.
Mápauntol; itigil; maglikat.
Magkásirâ, dîmagkasundô.
Lapastangan, walang galang.
Walang bait, walang galang.
Bastos, mahalay, walang turò.
Lapastangan, walang galang, walang pitagan.
Kalapastanganan, kawalán ng galang.
Upakan, talupan, alisan ng balat.
Spanish_Tagalog
Page 144
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Descortezar; ladrar.
Descoyuntar.
Descrédito, desestimacion.
Descrédito, deshonra.
Descrédito, ignominia.
Descreer, desconfiar.
Describir.
Descripcion.
Descriptivo.
Descubridor, explorador; espia.
Descubrimiento, declaracion.
Descubrimiento, invencion.
Descubrimiento; revelacion.
Descubrimiento; revelacion.
Descubrir, revelar.
Descubrir, revelar.
Descubrir.
Descubrir; revelar.
Descuento, rebaja.
Descuidadamente.
Descuidado, indiferente.
Descuidado, negligente.
Descuidado, negligente.
Descuidado, negligente.
Descuidado.
Descuidar, desatender.
Descuido, falta de prevision.
Descuido, negligencia, indiferencia.
Descuido, negligencia.
Descuido.
Descuido; desaire.
Desde entonces.
Desde.
Desden, oprobio, menosprecio.
Desdeñador, escarnecedor.
Desdeñar, despreciar.
Desdeñoso, insolente, despreciador.
Umupak, mag-alis ng balat ng kahoy; tumahol, kumahol.
Mabalian, mabalingangà.
Pagkáhamak, pagkasirà ng kamahalan.
Kasiraang puri.
Kasiraang puri, pulà.
Mawalan ng paniwalà, mag-urong-sulóng, magalangan.
Isalaysay, ilarawan.
Pananalaysay, paglalarawan.
May taglay na pananalaysay.
Mánunuklas, tagatuklas; tiktík, mánunubok.
Paglilitaw, pahayag.
Pagkasumpong, pagkatuklas.
Pagkatuklas; pagkahayag.
Pagkatuklas; pagkahayag.
Tuklasin; ihayag, ipahayag.
Ihayag, ilitaw.
Buksán, alisan ng takip.
Tumuklas; maghayag.
Bawas, kulang.
Na may pagpapabayâ.
Pabayâ, walang bahalà, walang ingat.
Pabayâ, walang bahalà walang ingat.
Pabayâ, walang bahalà.
Walang bahalà, pabayâ.
Pabayâ, walang bahalà.
Magpabayâ, makalingat.
Kapabayaan, kalingat.
Kapabayaan, kawalán ng ingat.
Kapabayaan, lingat.
Pagpapabayâ, pagwawalang bahalà.
Pagkakálingat; kahihiyan.
Mulâ nga niyaon.
Mulâ sa.
Paghalay, libak, pagpapawalang halaga, paghamak.
Mánunuyà, mapaghalay.
Tuyáin, hamakin.
Mapaghamak, mapagalipustâ, mapaglait, palapintas, bastós, magaspang.
Spanish_Tagalog
Page 145
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Desdeñoso.
Desdeñoso.
Desdentado.
Deseable.
Desear ardientemente.
Desear, anhelar, ansiar.
Desear, apetecer.
Desear, querer.
Desecacion.
Desecante.
Desecar.
Desechado, desterrado.
Desecho, desperdicio.
Desecho, sobra.
Desecho, suciedad.
Desecho.
Desembarazar, desenredar.
Desembarazar.
Desembarazar.
Desembarazo.
Desembarcadero.
Desembarcar, saltar en tierra.
Desembarcar.
Desembarco.
Desembarco.
Desembolsar, pagar.
Desembolso.
Desemejante, diferente.
Desemejanza, diferencia.
Deseminacion.
Desempaquetar.
Desencolar.
Desenfrenar.
Desenredar.
Desenredar.
Desenterar.
Desenterrar.
Mapagtuyâ, mapaghamak.
Mapagtuyâ.
Walang ngipin.
Mananais, mapipita, mananasà.
Magmithî.
Magnasà, magnais, pumita, maghangad.
Magnais, magnasà, pumita, maghangad.
Magnasà, magnais, mag-ibig, pumita.
Pagtuyô.
Pangpatuyô.
Tumayô.
Tapon.
Tapon.
Tapon, labis, sobra.
Sukal, dumí.
Tapon, sukal.
Guluhin, gusutin, ligaligin.
Alisin sa kahihiyan.
Hanguin sa kahihiyan.
Guló, gusot, ligalig.
Daungan, lunsaran.
Lumunsad, dumaóng, pumundó.
Maglunsad; ilunsad.
Paglulunsad.
Paglunsad.
Magdukot, magbayad, gumugol.
Pagdudukot, pag-gugol, pag-babayad.
Kaibá, hindî kaparis.
Kaibhan, pagkaiba.
Pagsasabog ng binhî, paghahasik.
Alisin sa balot.
Bakbakin, tiklapin.
Kalagín, alisin ang kabesada.
Ayusin, isaayos.
Ayusin, isaayos.
Hukayin (ang ibinaón).
Hukayin, ilitaw.
Spanish_Tagalog
Page 146
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Desentonado, disonante.
Desentornillar.
Desenvolver, desarrollar.
Desenvolver.
Desenvolver.
Deseo ardiente.
Deseo, anhelo, ansia.
Deseo, anhelo, ansia.
Deseo, vehemente, anhelo, ansia.
Deseoso, ansioso.
Deseoso, ansioso.
Deseoso, ardiente, vehemente.
Desercion.
Desertar.
Desertor, trásfuga.
Desesperacion.
Desesperado.
Desesperado.
Desesperar.
Desfalcar.
Desfallecer ó desmayarse de cansancio; trabajar demasiado por otro.
Desfallecer, estar lánguido.
Desfallecido, lánguido.
Desfallecimiento, desmayo.
Desfavor.
Desfiguracion.
Desfigurar, afear.
Desfiladero.
Desformar, desfigurar.
Desgarrar, arañar.
Desgobernar.
Desgracia, calamidad, desastre.
Desgracia, desdicha, infortunio, fatalidad.
Desgracia, revés, infortunio.
Desgraciado, desventurado, miserable.
Desgreñar.
Deshacer, desatar.
Hindî tugmâ ang tunog, masamâ ang tunog, bagak.
Alisan ng tornilyo.
Bumuti, uminam, tumuloy ng pagsulong.
Ilatag.
Magbukás ng balutan.
Pita.
Nais, nasà, pita, hangad.
Nasà, nais, pita, hangad.
Pananabik.
Mapagnais, mapagnasà, may nais, may nasà.
Sabík, naghahangad.
Sabik, maningas na nais.
Pagtataanan ng kawal.
Magtaanán [ang kawal].
Kawal na taanan.
Kawalán ng pag-asa.
Walang pag-asa.
Walang pag-asa.
Mawalán ng pag-asa; manghinà ang loob.
Sumirà ng salapì ng iba.
Mapatâ, mapagal; mapatâ sa pamamanginoon.
Manglupaypay, mamanglaw.
Lupaypay, lumó.
Panglulupaypay, panglulumó.
Magpawalang halagá, hwag kalingâin.
Pagpangit, pagsamâ ng anyô.
Papangitin, pasamâin ang anyô.
Landas.
Magpapangit, sumirà ng anyô.
Mangalmot.
Mamahala ó mamunô ng masamâ.
Kapahamakan, sakunâ.
Kapahamakán, kasawían.
Kasawían, kabalintunaan, kapahamakán.
Sawing palad, abâ, kulang palad.
Gumusot.
Kalasín, kalagin, baguhin.
Spanish_Tagalog
Page 147
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Deshelarse.
Desheredar.
Deshielo, el derritimiento de lo que está helado.
Deshonestidad.
Deshonesto.
Deshonra, ignominia.
Deshonrar, hacer caer en desgracia.
Deshonrar, infamar.
Deshonroso, ignominioso.
Deshonroso, indecoroso.
Deshonroso.
Desierto, soledad.
Desierto.
Designacion, señalamiento.
Designar, determinar; proyectar; diseñar.
Designio; intento, intencion; proyecto; diseño.
Designio; sentido, tenor de algun escrito.
Desigual.
Desigual; dentado.
Desigual; impar; escabroso.
Desigualdad cóncava como las de las conchas.
Desigualdad, desemejanza.
Desigualdad, desproporcion.
Desinclinado.
Desinclinar.
Desinficionar.
Desinficionar.
Desinteresado.
Desistir, retirarse.
Desistir.
Desjarretar.
Desleal, infiel.
Desleal.
Deslealtad, infidelidad.
Deslinde de tierras.
Deslumbramiento; mirada feroz y penetrante.
Deslumbrar, ofuscar.
Matunaw, malusaw.
Hwag papagmanahin, di papagmanahin.
Pagkatunaw, pagkalusaw.
Kahalayan, kawalan ng bait.
Mahalay, walang bait.
Kasiraang puri, pulà.
Manirang puri, magpanganyayà magpahamak.
Manirang puri, mamulà.
Nakasisirang puri, nakahihiyâ.
Nakasisirang puri, nakahihiyâ.
Hamak, walang puri.
Iláng, malaking parang na palanas.
Iláng.
Pagtuturò, pagdalirì.
Umakalà; magpanukalà; gumuhit ng anyô.
Bantâ, akalà; panukalá; plano.
Bantâ, panukalà; kahulugan.
Kabilán, hindî pantay.
Hindî pantay; may ngipin [na gaya ng sa lagarè].
Hindî pantay; gansal, lunes (sa bilang; bakubakô).
Lukóm, pagkalukom.
Pagkakaiba, kaibahan.
Pagkakaiba, pagkaalangan.
Ayaw.
Hwag umayon, hwag pumayag.
Pumawì ng masamang amoy.
Desinpektar.
Walang interés, walang nasang masamâ; walang sikap.
Umurong, umudlót.
Magtigil, humintô; umurong.
Litirin.
Hindî tapat, sukáb, pusóng, taksil.
Lilo, taksil, pusóng, sukáb.
Kawalán ng pagtatapat, kasukabán, kapusungán, kataksilan.
Pagsukat ng lupà.
Pagkasilaw, kasilawan; tinging mabalasik.
Sumilaw.
Spanish_Tagalog
Page 148
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Deslustrar [se].
Desmayar, acobardar.
Desmayarse.
Desmayarse.
Desmayo.
Desmayo.
Desmembramiento.
Desmembrar, despedazar.
Desmenuzar la tierra con rastro.
Desmenuzar.
Desmerecer.
Desmigajar, desmenuzar.
Desmochar.
Desmontar, apearse del caballo.
Desmoralizacion.
Desmoralizar.
Desnarigado.
Desnudar, descubrir.
Desnudar, despojar, desposeer.
Desnudar, despojar.
Desnudar, despojar.
Desnudar, despojar.
Desnudar, despojar; descortezar.
Desnudar.
Desnudez.
Desnudo, descubierto.
Desnudo, en cueros.
Desnudo.
Desnudo.
Desobedecer.
Desobediencia.
Desobediente.
Desocupacion, ocio.
Desocupado, ocioso.
Desolacion, ruina, destruccion.
Desolado, arruinado.
Desolado, solitario.
Mangulimlim; kumupas.
Manglupaypay, madwag.
Mawalâ sa sariling isip; mawalan ng diwà, mahilo; magulomihanan.
Mahilo, mawalan ng diwâ.
Pagkawalá sa sariling isip; hilo.
Hilo.
Pagtanggal.
Tanggalin, papaghiwalayin.
Buhaghagin ang lupà.
Tapyasin, pingasin.
Mawalán ng karapatan, mápintasan, mápulaan.
Pagputolputulin ng mumuntî, gutayin, humimay, lumagas.
Putlín.
Umibis.
Kahalayan.
Gawíng mahalay, sirain ang mabuting ugalì.
Ngongò.
Maghubad, maghubò; mag-alis ng takip.
Hubarán, hubdan, alisán ng pag-aarì.
Hubarán, hubdán, hubuan.
Hubdín, hubarin; hubdán, hubuan.
Hubarán, hubuan.
Hubaran, hubdan; talupan.
Maghubad, magbihis.
Kahubuan.
Hubad, hubô; walang takip.
Hubád, hubô.
Hubád, hubô.
Kahubaran.
Lumabag, sumway, sumalangsang.
Paglabag, pagsalangsang, pagsway.
Maswayin, mapagsalangsang, magpaglabag.
Pagpapagayongayon.
Walang gawâ, pagayongayon.
Pagkailang, kawasakan, kasiraan.
Wasak, guhô, iláng.
Iláng, malungkot, mapanglaw.
Spanish_Tagalog
Page 149
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Desolar, despoblar, arruinar.
Desollar, acibarar.
Desollar, descortezar.
Desollar.
Desorden, confusion.
Desorden, confusion.
Desordenadamente.
Desordenado.
Desordenar, confundir.
Desorejado.
Desorganizacion.
Desorganizar.
Desosar.
Despabiladeras.
Despachar.
Despacho, telegrama.
Despacho.
Despacho.
Despacio, deliberadamente.
Desparramar alguna cosa; registrar, examinar.
Desparramar.
Despecho.
Despechoso.
Despedazar, desgarrar.
Despedida.
Despedida.
Despedida; dimision.
Despedir, echar, descartar.
Despeluzamiento, temblor.
Despeñadero, risco.
Despeñadero.
Despensa, gastos.
Despensa.
Despensa.
Despensa.
Despensa.
Despensero de algun señor.
Ilangín, lipulin ang mga táhanan, wasakín.
Talupan ng balat.
Talupan, alisan ng balat.
Talupan, upakan.
Kawalan ng ayos, kaguluhan.
Guló, kaguluhan.
May kaguluhan.
Walang ayos, maguló.
Gumuló; guluhin, lumitó.
Walang taynga.
Pagkasirà ng ayos.
Sumirà ng ayos.
Alisín ang butó.
Panggupit ng michá.
Lumutas; lutasín.
Hatid-kawad, telegrama.
Bahay-túusan, banko.
Paglutas ng anoman.
Dahandahan.
Magladlad, sumaliksik, lumitis.
Mangalat, lumaganap.
Poot, pagtatanim ng loob.
Mapóotin, mapagtaním sa loob.
Pahakin, punitin, pilasin.
Paalam.
Paalam.
Pagpapaalam sa ginagawaan, pag-alís sa pinagtatrabahuhan.
Paalisín, palayasin, itiwalag.
Panginginíg, takot.
Batong mataas at matarík.
Dakong matarík.
Gugol.
Páminggalan.
Páminggalan.
Páminggalan.
Kahang bakal.
Kátiwalà sa mga alak at pagkain.
Spanish_Tagalog
Page 150
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Desperdicio, despilfarro.
Despertamiento.
Despertar, exitar.
Despertar, exitar.
Despertar.
Despertar.
Despertar[se].
Despierto, despejado, diestro.
Despierto.
Despierto; Vigilante.
Desplacer, disgustar.
Desplacer, disgusto, indignacion.
Desplegar, desdoblar.
Desplegar, extender.
Desplegar, ostentar, exponer.
Despojar jurídicamente.
Despojar, arrebatar.
Despojar, privar.
Despojo de ropa.
Despojo, botin.
Despojo.
Despojo.
Despojos y menudillos de aves.
Despolvorear; polvorear.
Desposar.
Desposar.
Desposeer.
Desposeimiento.
Déspota.
Despótico.
Despotismo.
Despreciable, bajo, vil.
Despreciable, desestimado, vil.
Despreciable, inutil.
Despreciable.
Despreciar, desdeñar.
Despreciar, envilecer, mofar, escarnecer.
Tapon, labis.
Pagkagising.
Gumising, pumukaw; magbuyó, umudyok, sumulsol.
Gumising, pumukaw.
Gumising, pumukaw.
Gumising, pumukaw.
Gumising.
Buháy-ang-loob, matalinò, maliksí.
Gisíng.
Gisíng; maingat.
Magpasamâ ng loob, makagalit, makayamot.
Samâ ng loob, yamot, galit.
Ikadkad, ilatag.
Iladlad, ilatag.
Ipamalas, ipahalatâ, ihayag.
Kamkamán ng pag-arì sa pamamagitan ng hukuman.
Sumamsam, umagaw.
Alisan ng pag-aarì bawáan.
Paghubad, paghubò.
Naagaw, nápagharangan, násamsam.
Paghuhubad, pag-aalis ng pag-aarì.
Pangangamkam.
Mga lamáng-loob ng manok at iba pang kaurì nito.
Magpagpag, palisin ang alikabok; dikdikín, durugin.
Magkasal.
Magkasal; pakasal.
Kamkaman, alisán ng pag-aarì.
Pagkamkam, pag-aalís ng pag-aarì.
Punò na dî tumutungtong sa katwiran, mapag-apúapuan, mapagharíharian.
Dî matutulan, dî nanununton ng katwiran.
Pamumunong hindî nanununton ng katwiran.
Hamak, alipustâ.
Hamak, ilipustâ, kalait-lait.
Hamak, walang kabuluhan.
Hamak.
Humamak; hamakin, ipalagay na walang kabuluhan.
Humamak, humalay, tumuyâ, lumibak.
Spanish_Tagalog
Page 151
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Despreciar, menospreciar.
Desprecio, desdoro.
Desprecio, menosprecio.
Desprevenido, desprovisto, no preparado.
Desproporcion, desigualdad.
Desproporcionado.
Desproporcionar.
Despues.
Despues.
Despues.
Desquite, desagravio.
Desrazonable.
Destacamento.
Destechar.
Destemplado, inmoderado.
Desterrar, deportar.
Desterrar, expeler fuera.
Desterrar, relegar.
Destestacion, aborrecimiento.
Destetar.
Destierro.
Destierro; desterrado.
Destilacion.
Destilar.
Destinacion, destino.
Destinado.
Destinar.
Destino, hado, suerte.
Destitucion, privacion, abandono.
Destituido, abandonado.
Destornillador.
Destral, hacha pequeña.
Destreza, agilidad.
Destreza, habilidad.
Destreza, habilidad.
Destreza, pericia.
Destripar.
Hamakin, murahin.
Paghamak, pagpulà.
Paghamak, pag-alipustâ, pagmura, pintas, lait.
Hindî handâ.
Kábilanin, kabilán, hindî pantay.
Hindî bagay, hindî pareho.
Papagkabilanín, gawín ng dî pantay ó walá sa sukat.
Pagkatapos.
Pagkatapos.
Pagkatapos.
Gantí, higantí.
Walâ sa katwiran, hindî katwiran.
Pulutong ng kawal na taan sa labanan.
Alisan ng bubong.
Mayamò, masagwâ.
Magtapon ó magdestierro ng taong hinatulan.
Itapon, idestiero.
Itapon sa ibang lupà, idestiero, palayasin.
Suklam, rimarim.
Ihiwalay sa suso.
Pagkatapon sa ibang lupà, destiero.
Pagkatapon, destierro; taong tapon.
Pag-alak, paggawâ ng alak.
Alakin.
Kaukulan, pag-uukol, destino.
Ukol.
Iukol, idestino.
Kaukulan, kapalaran, palad.
Kasalatan, karukhaan.
Walang mag-ampon, pinabayaan, hampas-lupà salat, dukhâ.
Panghugot ng tornilyo, destornilyador.
Palataw, munting palakol.
Kasanayán, kaliksihan, katalinuan.
Katalinuan, kasanayán, kabaitan, karunungan, kabihasahán.
Katalinuan.
Kaliksihán, kasanayan, katalinuan.
Magpalwâ ng bituka.
Spanish_Tagalog
Page 152
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Destripar.
Destronamiento.
Destronar.
Destrozar, hacerse pedazos.
Destruccion, ruina.
Destructivo, ruinoso.
Destruir, arruinar.
Desunido.
Desunion, discordia.
Desunion.
Desunir, apartar.
Desunir.
Desunirse, separarse.
Desunirse, separarse; aflojar, desatar.
Desusar.
Desuso.
Desvan, guardilla.
Desvanecerse, desaparecer.
Desvanecerse, evaporarse.
Desvelo, vigilancia.
Desventaja, desgracia.
Desventaja.
Desventajoso.
Desvergonzado, descarado.
Desvergonzado, descarado.
Desviado, errado.
Desviado.
Desviar, apartar, alejar.
Desviar; divertir, recrear.
Desviarse, apartarse.
Desviarse.
Desvío, rodeo.
Desvío.
Desvirgar.
Detallar, especificar.
Detalle; al por menor.
Detencion.
Magpalwâ ng bituka.
Pag-aalis [sa harì] sa luklukan.
Alisin [ang harì] sa luklukan.
Basagin, durugin.
Pagkawasak, kagibaan, kasiraan.
Nakawawasak, nakagigibâ, nakasisirà.
Magwasak, wasakin, gumibâ, gibâin, sumirà, sirain.
Hiwalay, bukod.
Paghihiwalay, pagkakaalit.
Pagkatanggal, pagkahiwalay.
Tanggalin, ihiwalay.
Tanggalin, ihiwalay.
Maghiwalay, magkaalit.
Kumalag, kumalas, magpalwag.
Palipasin, hwag gamitin.
Lipas, dî kagamitan.
Ang pagitan ng kísame at bubungan.
Mawalâ, maparam, mapawì; kumupas.
Maparam, máuwî sa walâ.
Puyat, pagbabantay.
Kapariwaraan, kapahamakan.
Kasahulán, pagkasahol.
Nasahulán, nalamangán.
Walang hiyâ, pangahas.
Walang hiyâ, bastos, mahalay.
Náligaw, nálisyâ.
Ligáw, lisyâ.
Lumikô, lumihís; humiwalay; lumayô; umilag.
Ilihis, iligaw; libangin.
Lumihís, humiwalay.
Máligaw, málisya.
Pagkalihis, pagkalisyà.
Pagkaligaw, pagkalisyâ.
Manirà ng dalaga.
Salaysayin, ipaliwanag.
Salaysay; tingî.
Pagpigil, pagpiit, pag-antala.
Spanish_Tagalog
Page 153
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Detener, impedir, contener.
Detener, parar, suspender.
Detener, suspender.
Deterioracion.
Deteriorar.
Determinacion, resolucion, decision.
Determinado, limitado.
Determinar, decidir.
Detestable, aborrecible.
Detestar, aborrecer.
Detraccion.
Detraccion.
Detractar, desminuir; infamar, murmurar.
Detras, en facha.
Detras, tras.
Detrimento, daño, perjuicio.
Deuda pequeña.
Deuda, débito.
Deudor.
Deudor.
Devantal, delantal.
Devastacion, desolacion, saqueo.
Devastar, arruinar, asolar.
Devocion, oracion.
Devolucion.
Devorar, engullir; dar chasco; engañar.
Devorar, tragar; destruir, consumir.
Devoto, piadoso.
Devoto, religioso.
Dia de ayuno.
Dia de Corpus.
Dia de descanso.
Dia de fiesta.
Día de paga.
Dia de todos los Santos.
Dia de trabajo.
Dia del juicio universal.
Pigilin, hadlangan, sawatain.
Humintô, tumihil, magpahingá.
Impitin, pigilin.
Pagsamâ, pagkasirà.
Pasamâin, sirain.
Pasiya, kalutasan.
May taning, may hanggá.
Magpasiya, lumutas.
Kasuklam-suklam, karimarimarim, nakayayamot.
Itakwil, ayawán, kayamutan.
Paninirang puri, pag-alimura.
Pagbabawas.
Magbawas; manirang puri, manungayaw.
Sa likód, sa gawíng likod.
Sa likurán, sa hulihan.
Kasiraan, abala, pinsalâ.
Munting utang.
Utang.
Nagkakautang.
May-utang, nagkakautang.
Tapis, tapî.
Kawasakan, kasiraan, pagkawasak, pagkáguhô, paglusob.
Iwasak, iguhô, sirain, lipulin, loobán, lusubin.
Panata; dasal.
Pagsasaulì, pagkasaulì.
Sumakmal; humiyâ; mangdayà.
Sakmalin, lamunin; sirain, iwasak.
Banal, may taos na pananalig; manong ó manang.
Nauukol sa panata ó dasal.
Kaarawan ng pag-aayuno ó pagkukulasyon.
Kaarawan ng Korpus.
Araw na kapahingahan.
Pistá, araw na pangilin.
Kaarawan ng pagbabayad.
Todos los santos ó kaarawan ng mga kálulwa.
Araw na simple, araw na dî pangilin.
Kaarawan ng paghuhukom.
Spanish_Tagalog
Page 154
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Dia.
Diabetes.
Diablo [vulgar].
Diablo, demonio.
Diablo.
Diablura, maleficio.
Diabólico, infernal.
Diabólico.
Diabólico.
Diabólico.
Diaconisa.
Diácono.
Diadema.
Diafragma.
Diagrama.
Dialecto.
Diálogo.
Diamante, brillante.
Diametral.
Diametral.
Diámetro.
Diariamente, cada dia.
Diario, cotidiano.
Diario.
Diario.
Diario.
Diarrea.
Diatriba.
Dibujar con yeso.
Dibujar; destacar [mil].
Dibujo.
Dibujo; diseño, letra de cambio.
Diccion, estilo.
Diccionario.
Dicernir, percibir, distinguir.
Dícese de las piedras y tierras que resisten al fuego.
Dícese de las plantas que tienen ásperas las hojas..
Araw, kaarawan.
Balisawsaw.
Dyablo [karaniwang sambiting].
Dyablo, demonyo, yawà.
Diablo.
Gawang dyablo, kasamaan.
Nauukol sa demonyo, nauukol sa dyablo.
Nauukol sa dyablo, parang dyablo.
Nauukol sa dyablo.
Nauukol sa dyablo.
Diakonisa.
Diákono.
Dyadema, putong.
Ang makapal na litid na nasa pagitan ng dibdib at tyan.
Anyô, tabas, guhit, plano.
Pangkat ng wikà, wikà.
Sálitaan ng dalawa.
Dyamante, brilyante.
Nauukol sa kalagitnaan.
Nauukol sa kalagitnaan.
Kalagitnaan.
Araw-araw.
Pang-araw-araw.
Aklat na tálaan ng kita't gugol sa araw-araw.
Tálaan sa araw-araw.
Páhayagang, pang-araw-araw.
Kursó, bululós.
Pakikipagtalo, pagpaparaan ng panahon; takap, pagmumurá.
Sumulat sa pamamagitan ng yeso.
Dumibuho; mag-anyô ng plano; maglagay ng pulutong na kawal sa isang
Dibuho, pagguhit.
Dibuho; plano; letra de cambio.
Pananalitâ, pangungusap.
Diksyonaryo, pákahuluganan ng mga salitâ.
Mátanaw, máwatasan, mámalas.
Ang mga bato't lupà na dî tinatablan ng apoy.
Ang halamang may mapapaklá ó maaaskad na dahon.
Spanish_Tagalog
Page 155
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Dicho ó dicha.
Dicho, adagio, proverbio.
Dicho, proverbio, refran.
Dichosamente, felizmente.
Diciembre.
Dictado.
Dictador.
Dictamen, máxima, precepto; leccion, doctrina.
Dictar.
Didáctico.
Didáctico.
Diente de sierra.
Diente delantero.
Diente.
Dientes.
Diestramente.
Diestro ó derecho.
Diestro, experto, avisado, inteligente.
Diestro, habil.
Diestro, hábil.
Diestro, hábil.
Diez y nueve.
Diez y ocho.
Diez y seis.
Diez y siete.
Diez.
Diezmo.
Diezmo.
Difamacion, calumnia.
Difamador.
Difamar, calumniar.
Diferencia, discordia.
Diferencia, distincion.
Diferenciarse, distinguirse.
Diferente, distinto.
Diferente, diverso.
Diferir, dilatar, retardar, atrasar.
Ang násabi na ó ang nábanggit na.
Kasabihán, kawikaan.
Kasabihán, kawikaan, bukang bibig.
May kaginghawahan.
Disyembre.
Pagdidiktá ó pananambit ng isusulat.
Ang nagdidiktá ó sumasambit ng dapat sulatin; makapangyarihan.
Tuntunin, alituntunin, panuntunan; aral.
Magdiktá ó sambitin ang isusulat.
Ukol sa pagtuturò, may taglay na aral.
Ukol sa pagtuturò, may taglay na aral.
Ngipin ng lagarì.
Ngipin sa harap.
Ngipin, bagáng.
Mga ngipin.
May katalinuan.
Nauukol sa kanan.
Matalinò, bihasá, sanáy, mabait, marunong.
Sanáy, matalinò; maliksi.
Maliksí, sanáy.
Bihasá, sanáy, matalinò.
Labing syam.
Labing walo.
Labing anim.
Labíng pitó.
Sangpû, pû.
Tagal na sangpung taón.
Ikasangpung bahagi.
Paninirang puri.
Mapanirang puri.
Mamintas, manirang-puri.
Kásiraan, káalitan, pagkakásirâ, pagkakaalít.
Kaibhán, kaibahan, pagkakaiba.
Mágkaiba.
Iba, kaibá.
Kaibá, ibá.
Antalahin, binbinin, ipagpaliban.
Spanish_Tagalog
Page 156
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Diferir, prorogar.
Diferir, retardar.
Dificil.
Dificultad, obstáculo.
Difidencia.
Difundido, extendido, esparcido.
Difundir, esparcir.
Difundir; derramar, verter.
Difunto, muerto.
Difusion, prolijidad, esparcimiento.
Difusivo.
Digerible.
Digerir.
Digerir.
Digestion.
Digestion.
Digesto, recopilacion de las decisiones de la jurisprudencia romana.
Digito.
Dignamente.
Dignarse.
Dignidad, mérito.
Dignidad.
Dignificado.
Dignificar.
Dignitario.
Digno de alabanza.
Digno, benemérito.
Digresión; desvio, separacion.
Dilacion, tardanza.
Dilacion, tardanza.
Dilacion.
Dilapidacion, destruccion.
Dilapidar, destruir.
Dilatacion, ensanche.
Dilatacion, inmensidad.
Dilatar (se), extender (se).
Diligencia, aplicacion.
Magpaliban.
Antalahin, papaglwatin, ipagpaliban.
Mahirap, maliwag.
Hirap, kahirapan.
Kakulangan ng paniniwalà.
Malwag, kalág, kalát, sabóg, lupanà.
Ikalat, isabog; lumupanà.
Palaganapin, ikalat, isabog; ibuhos, iligwak.
Patay, namatay, nanaw, nasirà.
Paglaganap, pagkalat, pagsabog, paglupanà.
Bumubugsô, naglalagos.
Tunawín, natutunaw.
Tunawin (sa sikmurà).
Tumunaw ng kinain; tunawin ang kinain.
Pagtunaw (sa sikmurà).
Pagtunaw ng kinain; pagkatunaw ng kinain.
Kódigo, katipunan ng mga utos.
Dalì, isang dalì; dalirì.
Karapatdapat.
Marapatin.
Karapatan, kaukulán.
Karapatán, karangalan, kamahalan.
Karapatdapad.
Papaging-dapatin; magíng dapat.
Kaginoohán.
Kapuripuri, dapat paunlakan.
Marapat, bagay.
Pagpapasikotsikot; paglihis, paglayô, paghiwalay.
Pagkaantala, pagkabinbin, pagkapaliban, paglulwat.
Lwat, tagál.
Paglapad, paglwang, paghabà.
Pagsirà, pagkasirà.
Sumirà; sirain.
Lawig, lwang.
Lawak, lawig.
Lumapad; laparan; lumwang; lwangan; humabà, habaan.
Sipag, kasipagan.
Spanish_Tagalog
Page 157
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Diligente, aplicado.
Diligente; cuidadoso.
Dilucidar, explicar.
Dilucidar, ilustrar, aclarar.
Diluicion.
Diluir.
Diluviano.
Diluviar.
Dimencion, extension.
Diminucion.
Diminutivo.
Dinamita.
Dinamo.
Dinastía.
Dinero contante ó de contado; cajita ó cofrecillo para guardar el dinero.
Dinero contante.
Dinero, riquezas.
Diócesis.
Dios, Creador.
Dios.
Diosa.
Diploma.
Diplomacia.
Diputacion.
Diputado, delegado.
Diputar, delegar.
Dique, malecon.
Direccion en el rumbo.
Direccion; plática.
Directamente.
Directo, derecho.
Director.
Director.
Directora.
Directora.
Directorio.
Dirigir el rumbo ó la embarcacion.
Masipag.
Masipag, masikap; maingat.
Liwanagan, ipaliwanag.
Linawan, liwanagan, liwanagin.
Pagpapalagnaw.
Lagnawan, bantuan.
Ukol sa kagunaw.
Umapaw ang tubig.
Sukat; lakí, habà at lapad.
Pagkabawas, pagbabawas.
Maliit, may bawas.
Dinamita.
Makinang pinanggagalingan ng takbó ng elektrisidad.
Paghaharì ng gayong angkan ó paghaharì ng sali't saling lahì ng
Salapî; munting sisidlán ng pilak.
Salapî.
Salapî, yaman.
Dyosesis, kapangyarihan ng obispo.
May-kapal, Bathalà, Dyos.
May-kapal, Dyos, Bathalà.
Babaing inaaring dyos.
Diploma, título.
Ang katalinuan sa pakikipagkáyarî sa ibang bansa ó nasyon.
Pagkakinatawan, pagkasugò.
Kinatawan.
Kumatawan.
Pilapil, hádlangan ng tubig.
Pag-ugit; pamimiloto.
Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay.
Twid na twid, tuloy-tuloy.
Matwid.
Tagapamahalà, punò.
Tagapamatnugot, tagapamatnubay, tagapamahalà.
Babaing tagapamatnugot.
Tagataguyod, tagaiwi.
Patnubay; pámunuan.
Umugit; mamiloto.
Spanish_Tagalog
Page 158
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Dirigir erradamente.
Dirigir la palabra.
Dirigir; enderezar.
Disciplina.
Disciplinar, instruir.
Discípulo.
Discípulo.
Disco.
Disco.
Discordancia, discordia, disencion.
Discordancia, discordia, disencion.
Discorde, incongruo.
Discordia, desavenencia.
Discordia, disencion.
Discrecion.
Discrepancia, diferencia.
Discrepante.
Discreto, circunspecto.
Disculpa.
Disculpar, excusar.
Discurso, habla; conversacion.
Discurso, plática, disertacion.
Discurso.
Discusión.
Discutir, disputar.
Discutir.
Disecar.
Diseminar, sembrar, esparcir.
Diseñador, dibujador.
Disencion, contienda.
Diseño, esbozo, bosquejo.
Disension, oposicion.
Disentería.
Disentir, diferenciarse.
Disertacion.
Disfamar, calumniar.
Disfavor.
Magligáw, maglisyâ.
Magsalaysay, manalitâ, magtagumpay.
Mamatnugot, pumatnubay, mamahalà; magtwid; itwid; twirin.
Pagganap ng tuntunin.
Magpaganap ng tungkulin, magturò.
Alagad.
Alagad, nag-áaral.
Bilog [na lapád].
Bilog.
Pagkakasirà, kásiraan, káalitan.
Pagkakasirà, kásiraan, káalitan.
Walang-ayos, magulo, dî tugmâ.
Pagtatalo, pagkakaalit; away.
Kasiraan, káalitan.
Kabaitan, hinahon, katalinuan.
Pagkakaiba, kaibhan.
Kaibá, iba.
Mabait, mahinahon, matalinò.
Pagpapawalang sala.
Pawaláng sala, bigyang dahilan.
Talumpatì; pananalitá; pangungusap.
Talumpatì, panayam.
Panayam na binabasa.
Pagtatalo.
Makipagtalo, makipaglaban, makipagmatwiranan.
Makipagtalo.
Lapain ó pagputolputulin upang malitis.
Magsabog ng binhi, maghasik.
Dibuhista; taga-pag-anyô ng plano.
Pagtatalo, káalitan.
Banhay, anyô.
Káalitan.
Iti, pag-iiti.
Umayaw, mákaiba.
Pagtiwalag, paghiwalay.
Manirang puri, umupasala.
Pagpapawalang halagá.
Spanish_Tagalog
Page 159
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Disforme, irregular, mal formado.
Disgustado.
Disgustar, desaprobar.
Disgustar.
Disgusto, mal humor.
Disgusto, repugnancia.
Disgusto.
Disimulacion.
Disimulacion.
Disimular, encubrir.
Disimular.
Disimulo, pretexto.
Disipacion.
Disipar.
Dislocacion.
Dislocacion.
Dislocación.
Dislocar, desmembrar.
Dislocar, desordenar.
Dislocar.
Dislocar; arrancar.
Disminuir, minorar; disminuirse.
Disolucion.
Disoluto, libertino.
Disolver.
Disonancia, desconcierto.
Disonante, descordante.
Disonante.
Disparar con estallido.
Disparatar.
Disparate, impertinencia.
Disparidad, desigualdad.
Disparidad.
Dispendioso; acusable.
Dispensable.
Dispensar, distribuir.
Dispensario.
Pangit, masamang ayos.
Masamâ ang loob.
Mayamot, magalit, sumamâ ang loob.
Magpasamâ ng loob.
Samâ ng loob, gálit.
Suyà, yamot.
Samâ ng loob.
Pag-alintana, dî pagpansin.
Paggigiríng pulá, paimbabaw.
Magkunwâ.
Alintanahin, hwag pansinin.
Pagkukunwâ, dahilán.
Pagkapawì, pagpawì.
Pawiin.
Pagkalinsad.
Pagkalinsad, pagkaalis sa ayos.
Batì, balingangà.
Ilinsad, tanggalin.
Ilinsad, alisin sa ayos.
Ilinsad, tanggalin.
Mabalingangà; hugutin.
Bumawas, bawasan, magbawas.
Pagkatunaw.
Talipandas.
Tumunaw, tunawin.
Kawalán ng pagkakatugmâ.
Hindî tugmâ, sirâ ang tunóg.
Masamâ ang tunog.
Pumutok, sumilakbó, bumugá.
Mamalastog, mámalî.
Kabalastugan.
Kaibhan.
Kaibhan, pagkaiba.
Masísingil; máisasakdal.
Maipauumanhin, mapalalagpas.
Magkaloob, magbigay. magbahagi.
Botika, pámilihan ng gamot.
Spanish_Tagalog
Page 160
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Dispepsia.
Dispéptico.
Dispersion.
Disponer, dar; arreglar.
Disposicion contraria.
Disposición.
Disposición; orden.
Dispuesto, inclinado.
Disputa, controversia.
Disputa, controversia.
Disputa, pelea; arrebatiña.
Disputable.
Disputador.
Disputar, controvertir.
Disquisicion, averiguacion, examen.
Distancia.
Distante de, lejos de.
Distante.
Distilería.
Distincion.
Distincion; diferencia.
Distinguido.
Distinguir.
Distinguir; discernir.
Distinto, diferente.
Distraccion.
Distraer.
Distribucion, dispensa.
Distribucion.
Distribuidor.
Distribuir, repartir; traficar.
Distribuir.
Distributivo.
Distrito, region, jurisdiccion.
Distrito; confin.
Disturbio, baraunda.
Disturbio.
Sakit sa sikmurà.
Ang may-sakít sa sikmurà.
Pagsabog, pagkalat; pagkasabog, pagkakalat.
Magpasiya, magbigay; ayusin, isaayos.
Pasiyang tiwalî.
Paraan, pamamahalà, pasiya.
Paraan, pasiya; ayos.
Nátatalaga, makiling, mahilig.
Pagtatalo, pagmamatwiranan.
Pagtatalo, pagmamatwiranan.
Pagtatalo; babág, agawán.
Máipakikipagtalo.
Ang nakikipagtalo, ang nakikipagmátwiranan.
Makipagtalo, makipagmatwiranan.
Pagsurì, pagsisiyasat, paglitis.
Layò, agwát, pagitan.
Malayò sa.
Malayò.
Alakán, gáwaan ng alak.
Pagkakatangì; pagtangì.
Pangingiba, pamumukod, katangian, pagkakatangì.
Tangì, bantog, magiting, kilala.
Itangì; magtangì.
Mangibá, mamukod, mátangì; kilalanin.
Kaiba, iba.
Líbangan, áliwan.
Lumibáng, luminlang.
Pagkakaloob, pamamahagi, pamimigay.
Pamamahagi, pamimigay.
Tagapagbahagi.
Magbahagi, maghatì; mangalakal.
Ipamahagi, ipamigay.
Nababahagi.
Pook, nayon.
Nayon; hangganan.
Kaguló, guló.
Gambalá, abala, pangguguló, pangliligalig.
Spanish_Tagalog
Page 161
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Disuadir.
Disuasión.
Diurno, diario, cotidiano.
Divergencia.
Divergencia.
Divergir.
Diversidad.
Diversificar, variar, diferenciar.
Diversion, holgura.
Diversion, pasatiempo.
Diversion, pasatiempo.
Diversion; juguete; dilacion.
Diverso, diferente.
Diversos, varios.
Divertido.
Divertirse, regocijarse.
Dividir en dos partes.
Dividir.
Divieso, tumor.
Divinacion.
Divinidad.
Divino, excelente.
Divino.
Divisa, señal, símbolo.
Divisar, señalar con divisa.
Division en dos partes ó porciones.
Division.
Division; discordia.
Divorciar.
Divorcio, desunion.
Divulgar alguna noticia.
Divulgar alguna noticia.
Divulgar, publicar.
Dizfraz.
Dizfrazar, enmascarar.
Doblar en redondo, recoger.
Doblar, duplicar; plegar.
Mag-udyok, magbuyó.
Udyok, pagbubuyó.
Araw-araw, bawa't araw, nauukol sa araw.
Pagkakahiwalay, pagkakaiba.
Pagkakahiwalay, pagkakaiba.
Humiwalay, lumayô.
Pagkakaiba, kaibhan.
Papag-ibaibahín.
Líbangan, pagpaparaan ng panahon.
Áliwan, líbangan.
Líbangan, pagpaparaan ng panahon.
Líbangan, laruan; pagtatagal, paglulwat.
Iba, kaiba, hindî kagaya.
Ilan.
Nakaaaliw, nakalilibang.
Maglibáng magsayá.
Hatiin, biyakín, dalawahín.
Bahagihin, magbahagi.
Pigsá, bagâ.
Panghuhulà, hulà.
Pagka-Dios, pagka-Bathalà.
Nauukol sa Dios; mainam.
Ukol sa Dyos.
Sasisag, tandâ.
Magsagisag.
Pagbabahagi, pamamahagi, paghahatì.
Pagbabahagi, paghahatì.
Bahagi; káalitan.
Ihiwalay ang asawa; humiwalay sa asawa.
Paghihiwalay ng magasawa.
Magbansag ng anomang balità.
Magkalat ng balità; umalingawngaw.
Ipamansag, ihayag.
Pagbabalat-kayô, disfrás, máskara.
Magbalat kayô, magdisfrás.
Ikirin.
Pag-ibayuhin, dóblihin; yupîin, tiklupin.
Spanish_Tagalog
Page 162
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Doblar, plegar.
Doble casamiento entre dos familias.
Doble duplicado.
Doble, duplicado.
Doble.
Doble.
Doblez, duplicidad; engaño.
Doblez, pliegue.
Doblez.
Doce.
Docel, pabellon.
Docena.
Dócil, apacible.
Docilidad.
Doctor; médico.
Doctrina, enseñanza.
Documental.
Documento fehaciente presentado en un tribunal de justicia.
Documento.
Dogma.
Dogma.
Dogmático.
Dogmático.
Dolencia, mal.
Dolencia.
Doler.
Doler.
Dollar.
Dolo, engaño.
Dolor continuo.
Dolor de cabeza.
Dolor de muelas.
Dolor punzante.
Dolor, congoja.
Dolor, desasociego.
Dolor, escozor.
Dolor, pena; miseria.
Tumiklop, lumupì, magpileges.
Pag-aasawa ng isang lalaki't isang babae ng isang mag-anak sa mga
Makalawa, dalawangbeses.
Doble, ibayo, makalawa.
Doble, ibayo.
Doble, ibayo, makalawa.
Pagkadoble; paggigiring pulá; dayà, kataksilan.
Tiklop, lupì, pileges, kulubot, kunot.
Yupì, tiklop.
Labing dalawa.
Tabing, baldokan.
Dosena, labing dalawa.
Mahinahon, timtiman, maamongloob.
Hinahon, pagkatimtiman, kaamuang-loob.
Doktór, pantas, paham; manggagamot.
Aral, turò.
Nauukol sa katibayan ó kasulatan.
Katibayang pinakasaksí sa paglilitis sa hukuman.
Katibayan, kasulatán, dokumento.
Sariling pananampalataya ng gayo't gayon kapisanan, dogma.
Urì ng pananalig ó pananampalataya.
Nauukol sa sariling kapanampalatayahan ó dogma.
Nauukol sa sariling kapanampalatayahan.
Anták, sakít.
Sakít, antak, kirot, hapdî.
Sumakít, umantak, kumirot, humapdî.
Sumakít, umanták, kumirót.
Pisong amerikano.
Hibò, dayà.
Sakít, anták, kirót, hapdî.
Sakít ng ulo.
Sakít ng ngipin.
Antak, kirót, hapdî.
Daing, panaghóy.
Pagsakit, pag-antak.
Sakít, anták, hapdî, kirót.
Sakít, antak; hirap.
Spanish_Tagalog
Page 163
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Dolor.
Dolores de parto.
Dolores de parto; agonía de la muerte.
Dolorido, afligido.
Doloroso, lastimoso.
Doloroso, lúgubre, triste.
Doloroso, penoso.
Domable, domesticable.
Domar, amansar, domesticar.
Domesticar.
Domesticidad.
Doméstico, familiar.
Domicilio, casa.
Domicilio, habitacion.
Dominacion, imperio.
Dominar, señorear.
Dominar, sujetar.
Domingo de ramos.
Domingo.
Dominio, gobierno.
Dominio, soberanía.
Dominio.
Dominó.
Don, dádiva, presente; refaccion que se suele tomar por la cuando se ayuna.
Don, dádiva.
Don.
Donacion.
Donador.
Donar.
Doncella, criada.
Doncella, moza.
Doncella.
Doncellez, virginidad.
Doncellez.
Donde quiera que, por donde quiera que.
Donde quiera, en cualquiera parte que.
Donde.
Sakít, hirap, hapdî, anták.
Paghihirap sa panganganak.
Paghihirap sa panganganak; paghihingalô.
Panglaw, lumbay, hambal.
Masakít, mahapdî, maantak, mahirap.
Kahambalhambal, kahapishapis.
Masakít, mahapdî, maantak, makirot.
Napaaamò.
Paamuin, amákin.
Paamuin.
Kaamuan.
Nauukol sa sariling buhay, kasamasama, matalik; maamò.
Táhanan, bahay.
Táhanan, tírahan.
Kapangyarihan, sakop.
Sumupil, lumupig, magpasukò.
Sumupil, manaig.
Domingo de ramos.
Linggó.
Kapangyarihan, pamamahalà.
Kapangyarihan; lupang saklaw.
Pagka-may-arì.
Dominó.
Kaloob; ang kinakain sa gabi kung nag-aayuno.
Kaloob, bigáy, pasalubong.
Ginoo.
Kaloob, dulot, ambag, bigay; abuloy.
Ang nagkakaloob, ang nagbibigay.
Magkaloob, magdulot, umambag, umabuloy, magbigay.
Batang babae; dalagang matandâ.
Dalaga.
Dalaga, binibini.
Pagkadalaga, pagkabinibini.
Pagkabatang babae.
Kahi't saan, saan man.
Kahi't saanman, saa't saan mang ...
Saan.
Spanish_Tagalog
Page 164
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Dorado, de oro.
Dorar.
Dormido.
Dormir las aves en una pértiga.
Dormir, reposar en el sueño.
Dormitar, entontecerse, estar meláncolico.
Dormitar.
Dormitar; cabecear.
Dormitorio.
Dorsal.
Dos veces, al doble.
Dos, gemelo.
Dos.
Dósis, porcion.
Dotacion.
Dotal.
Dotar á una mujer.
Dote, dotacion.
Dote.
Dote.
Dracma.
Dragon.
Dragon.
Drama.
Dramático.
Dramático.
Dramático.
Dramatizar.
Droga; fruslería.
Droguista.
Dromedario.
Ducado.
Ductíl, flexible.
Duda, escrúpulo, hesitacion.
Duda, escrúpulo, sospecha.
Dudar, sospechar.
Dudoso, incierto.
Ginintô, may halong gintô.
Doraduhin.
Natutulog, tulóg.
Humapon [ang manok].
Matulog, magpahinga, umidlip.
Magtulóg, tumangá, mamanláw.
Umidlip.
Umidlip, mag-antok, magtukâ.
Silid na tulugán.
Nauukol sa likod.
Makálawa.
Dalawa, kambal.
Dalawa.
Dósis, takal ng gamot.
Pagdudulot ng bigay-kaya, pagkakaloob.
Nauukol sa bigay-kaya.
Makaloob ng bigay-kaya, magdulot.
Bigay-kaya, dote.
Bigay-gaya, kaloob.
Bigay-kaya, kaloob.
Drakma, salapî sa Gresya.
Dragon, hayop na kathang-isip.
Kawal na nangangabayo at naglalakad din naman.
Drama, palabas-dulaan.
Nauukol sa drama.
Nauukol sa drama.
Mángangathâ ng drama ó ng mga palabas dulaan.
Gawing drama.
Gamot; anomang bagay na walang gasinong kabuluhan.
Ang nagbibilí ng gamot.
Dromedaryo.
Ang nasasakop ng kapangyarihan ng duke.
Masunurin, malambot.
Pag-aalinlangan, pag-aalanganin, tigil.
Alinlangan, sapantahà, hinalà.
Mag-alinlangan, maghinalà, magsapantahà.
Álanganin.
Spanish_Tagalog
Page 165
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Dudoso.
Duelo, desafío.
Duende, espectro.
Duende.
Duende.
Dueño, poseedor, propietario.
Dulce seco.
Dulce; grato, hermoso.
Dulzura.
Dulzura.
Duo.
Duo.
Duodécimo.
Duplicado, copia.
Duplicar.
Duque.
Durable, duradero.
Duración de la vida.
Duracion, continuacion.
Duracion.
Duracion.
Duracion; paciencia, sufrimiento.
Duradero, permanente.
Durar mas que otra cosa.
Durar mas tiempo.
Durar, permanecer.
Dureza; dificultad.
Durmiente.
Duro (como el diamante).
Duro de corazon, insensible.
Duro; dificil; penoso, trabajoso; cruel, severo.
E.
Ebanista.
Ébano.
Ebrio.
Ebullicion.
Echar á perder alguna cosa, dañar, corromper.
Nakapag-aalinlangan, urong-sulong.
Away, babág, labanán.
Dwende, katatakután.
Dwende, nunò.
Dwende.
May-arì.
Matamís.
Matamis; kaayaaya, kalugodlugod; magandá.
Tamis, matamis.
Tamís, katamisán.
Pagtutugmaan sa awit ng dalawa.
Tugmaan sa awit ng dalawa.
Ikalabing dalawa.
Duplikado, dalawang salin, ikalawang salin.
Dalawahin.
Duke.
Matatagalan, magtatagal, malalaunan.
Tagál ng búhay.
Tagal, laon, pamamarati.
Tagal, láon, pamamarati.
Tagal [sa hirap].
Pagmamatigas; pagtitiis, pagbabatá.
Matagal, malwat.
Tumagal kaysa iba.
Tumagal ng higít kaysa iba.
Magtagal, maglwat.
Tigas, katigasan; kahirapan.
Nakakatulog.
Matigas na matigas.
Mapagmatigas na loob, walang awà.
Matigas, batibot, mahirap; mabagsik.
E.
Manggagawà ng mga mesang sulatán.
Ebano, kahoy na maitím.
Lasíng, langô.
Pagbubulâ, kulô, bulwák.
Makasirà, makapagpahamak.
Spanish_Tagalog
Page 166
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Echar á un lado, arrinconar.
Echar en cara.
Echar ó producir flor; florecer.
Echar ó vaciar líquidos de una parte en otra.
Echar suelo ó piso á algun aposento.
Echar, lanzar.
Echar, tirar, lanzar.
Eclesiastes.
Eclesiástico.
Eclesiástico.
Eclipsar.
Eclipse.
Eclíptica.
Eco.
Economía.
Económico, moderado en sus gastos.
Económico, moderado.
Economista.
Economizar.
Ecuador.
Ecuanimidad, serenidad de ánimo.
Ecuestre.
Ecuestre.
Edad viril.
Edad.
Edicion ó impresion de alguna obra.
Edicto, mandato.
Edificacion.
Edificar, construir.
Edificar; instruir.
Edificio.
Edificio.
Editor, director.
Editorial.
Educacion, crianza.
Educacion, disciplina.
Educacion.
Itabí, isulok.
Ipamukhâ.
Mamulaklak.
Ibuhos, iligwak.
Magsahig.
Bumulwak, sumalumpit, lumabas ng pabliglâ, bumugá.
Maghagis, magtapon, pumukol, bumalibat, bumató.
Eklesiastes [isang aklat ng mga Banal na kasulatan].
Nauukol sa iglesia, nauukol sa simbahan.
Pastor, parè.
Maglahò.
Paglalahò ng bwan ó araw.
Daan ng araw.
Alingawngaw, dagundong, taginting.
Pagtitipid, pag-aarimohonan; tipid, arimohonan.
Mapag-arimohonan, matipíd.
Matipid, mapag-arimohonan.
Ang nakatatalos ng karunungan ng pag-aarimohonan.
Mag-arimohonan.
Ekwador.
Lamíg ng loob, katibayan ng loob.
Nauukol sa pangangabayo.
Marunong mangabayo.
Pagkalalaki.
Gulang, tandâ.
Pagkalimbag ng isang kathâ ó aklat.
Utos.
Pagtatayô [ng bahay ó gusalì].
Magtayô ng gusalì gumawà ng bahay.
Magtayô ó gumawâ [ng gusalì ó bahay]; magturò.
Gusalì, bahay.
Gusalì, bahay.
Ang nagpalimbag, namamatnugot, namamahalà.
Pangulong lagdâ.
Turò, alagà, iwí; galang.
Turò.
Pag-iiwî, pag-aalagà.
Spanish_Tagalog
Page 167
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Educador, instructor.
Educar, criar, enseñar.
Educir, sacar á luz.
Efecto, realidad.
Efectuar, completar.
Efectuar, ejecutar.
Efervescencia, hervor.
Eficacia.
Eficaz, efectivo.
Eficaz.
Eficiencia.
Eficiente, eficaz.
Eficiente.
Efigie, imagen.
Efímero.
Efluvio.
Efusion de sangre, matanza.
Efusión, derramamiento.
Egipcio.
Egipcio.
Egoismo.
Egoismo.
Egoista, ensimismado.
Egregio, insigne, ilustre.
Eje de una rueda.
Eje.
Ejecucion, complimiento; representacion teatral, funcion.
Ejecucion.
Ejecucion.
Ejecutar, obtener.
Ejecutar, poner en obra alguna cosa.
Ejecutar.
Ejecutar; ajusticiar.
Ejecutivo.
Ejecutor, verdugo.
Ejemplar, modelo.
Ejemplar.
Tagapagturò, tagapag-iwí.
Magturò, mag-alagà, mag-iwí.
Hanguin, ilitaw, ihayag.
Pinangyarihan, nagíng bunga.
Yumarì, tumapos, magwakas, gumanap.
Gawín, yariin, isagawâ.
Bulwak, kulô, silakbo.
Bisà, sidhî, bagsik.
Mabisa, mabagsik, masidhî, masigla; kasalukuyan.
Mabisà, mabagsik, masidhî.
Bisà ng paggawâ.
Mabisá, masidhî.
Nakagagawâ, mabisà.
Larawan.
Mamaghapon ang tagal.
Agas.
Pagbubúbùan ng dugô; pátayan.
Pagbubuhos, pagbubugsô.
Nahihinggil sa Ehipto.
Taga Ehipto.
Ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa iba.
Paggigiit ng sarili.
Palalò, mapaggiit ng sarili.
Bunyî, magiting, bantog.
Lalikán, ikirán, pinipihitan.
Ehe, ikirán, pinipihitan.
Pagsasagawâ, pagganap; palabás dulaan.
Pagyarì.
Pagsasagawâ, pagganap; pagbitay.
Yumarì, magtamó.
Magsagawâ, gumawâ, gumanap.
Tagapagsagawâ, tagaganap, tagatupad.
Magsagawâ, gumanap, tumupad; bumitay, pumatay; gumanap ng
Nauukol sa pagpapaganap.
Tagabitay, berdugo, tagapatay.
Uliran, halimbawà, parisán, mwestra.
Uliran, dapat halintularan.
Spanish_Tagalog
Page 168
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ejemplificacion.
Ejemplificar, declarar.
Ejemplificar.
Ejemplificar.
Ejemplo, ejemplar.
Ejemplo.
Ejercicio de correr patines sobre el hielo.
Ejercicio, ensayo, práctica.
Ejercitar; hacer ejercicio; atarear.
Ejército.
El acto de clasificar.
El acto de cojer.
El acto de dar limosna.
El acto de echarse una ave de rapiña sobre su presa.
El acto de embotellar.
El acto de hacer alguna cosa medicinal.
El acto de identificar.
El acto de libertar.
El acto de sacar por fuerza ó engaño á alguna persona.
El acto de solicitar votos para lograr algun destino.
El acto de vigorar.
El acto y efecto de evitar alguna cosa.
El acto y modo de conjurar.
El acusado.
El animal que tiene un año.
El anochecer.
El arte de grabar en madera.
El arte de tirar con arco y flecha.
El arteson en que el peon lleva el mortero al albañil.
El asta de la bandera.
El cáñamo embreado.
El casco de las bestias caballares.
El conjunto de los que juegan á algun juego de naipes.
El culto y adoracion de los animales.
El dia de Reyes ó la Epifania.
El difunto, el hombre muerto.
El erario ó tesorería pública.
Pakitang halimbawà, pagbibigay-uliran.
Kumuhang halimbawà.
Magbigay-ulirán.
Magpakitang ulirán.
Halimbawà, uliran, mwestra.
Halimbawà.
Pagsasanay ng paglakad ó pagtakbó sa tubig na nagyelo.
Pagsasanay, paggawà, pagpapalakas ng katawan.
Magsanay, gumawâ, magpalakas ng katawan.
Hukbo.
Pag-urì, pagbabagay-bagay.
Pagsaló.
Paglilimos.
Pagdagit, pangdadagit.
Pagsisilid sa botelya.
Pag-aring gamot sa anoman.
Pagkilala.
Pagpapalayà, pagliligtas.
Pangdadahas, pag-agaw.
Paghanap ng mga boto sa ikápagkakaroon ng anomang destino ó
Pagpapalakas ng loob.
Pag-iwas, pag-ilag.
Panunumpâ.
Ang nasasakdal ó isinasakdal.
Hayop na íisang taon ang gulang.
Paglubog ng araw.
Paglililók sa kahoy.
Pamamanà, pagpapahilagpos.
Panghakot ng laryó, sakì.
Palo ng watawat.
Kayong pangtapete ó pangtrapal.
Kuko ng kabayo, kuko ng hayop.
Sugalan.
Pagsamba sa hayop.
Kaarawan ng Tatlong Harì.
Ang namatay, ang nanaw.
Ingatáng-yaman ng bayan.
Spanish_Tagalog
Page 169
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
El esfuerzo que se hace para levantar alguna cosa pesada.
Pagtataas, pagbuhat.
El estado de estar lleno hasta el borde.
Ang pagkapunô hanggang sa labì ng sisidlan.
El estado de la hembra que está con los dolores de parto.
Panganganak.
El estado de lo que es perpendicular.
Tayô, tirík.
El estado de lo que se halla cubierto de musgo.
Nilulumot.
El estado de que no puede ser elegido.
Kalagayang dî pinapayagang máihalal.
El exterior.
Ang labas.
El fogón ó cocina á bordo de un barco.
Ang kúsinaan sa sasakyang dagat.
El gallo.
Ang manok.
El genero humano, la especie humana.
Sangkatauhan, sangkinapal.
El gracioso de teatro, payaso, patan, rústico.
Pusong, payaso, bastos, hamak.
El hombre.
Ang tao.
El juego del ajedrez.
Larong alhedrés.
El linaje humano.
Angkan ng sangkatauhan.
El mas bajo, ínfimo.
Kábabababaan.
El maullido de muchos gatos juntos.
Paglalampungan ng mga pusà.
El mismo, la misma, lo mismo.
Siya rin, siya ngâ.
El natural del Hindostan.
Taga India, taga Indostan.
El padre ó la madre.
Magulang, amá ó ina.
El paso, el andar.
Ang lakad.
El pecho de un animal.
Dibdib ng hayop.
El postor.
Ang tagatawad; tagaturing.
El precio ó valor que se ofrece en una venta; la puja ó valor que se ofrece sobre otraTuring;
puja. tawad.
El predicador que predica homilias.
Parè ó pastor na tagapagsermon.
El principio de alguna cosa.
Pinagmulan, pinagbuhatan.
El que administra el bautismo.
Ang nagbibinyag.
El que ama apasionadamente alguna cosa.
Sabík, takáw.
El que apalea, apaleador.
Ang humahampas.
El que aprehende.
Tagahuli, tagadakip.
El que apunta ó pone dinero á las cartas en ciertos juegos.
Mánanayà sa sugal.
El que da dinero sobre una hipoteca.
Nagpapasanglâ.
El que duerme; zángano; travesaño.
Ang natutulog; batugan; tahilan.
El que envía.
Ang nagpapadalá.
El que es lujurioso ó lascivo.
Malibog.
El que está libre bajo fianza.
Ang nakalalayà sa pamamagitan ng lagak.
El que estrega alguna cosa.
Pamahid.
El que excita facciones.
Ang mahilig sa pagpapangkat-pangkat.
Spanish_Tagalog
Page 170
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
El que gobierna y enseña con rigor y exactitud.
El que habla; orador; presidente de la Asamblea Legislativa.
El que hace ruedas.
El que hase caricaturas.
El que muda de partido ó de opiniones; desertor; renegado.
El que no comple la palabra.
El que pasa.
El que posee un privilegio de invencion.
El que sabe una cosa superficialmente.
El que tiene cara de asesino.
El que tiene la vista penetrante.
El que tiene las orejas horadadas.
El que tiene los brazos cruzados.
El que tiene los ojos vendados.
El que tiene ojos de gato.
El que tiene ojos espantosos.
El que toca las campanas.
El rollo (de papel ó pergamino).
El sexo femenino.
El tiempo de levantarse por la mañana; dique para detener el agua.
El unto negro que despiden los ejes de las ruedas.
El, la, lo, los, las.
Él.
Elaborado, esmerado, primoroso.
Elaborar.
Elasticidad.
Elástico.
Elástico.
Elástico.
Eleccion.
Electivo.
Elector.
Electorado.
Electoral.
Electricidad.
Eléctrico.
Eléctrico.
Ang namùmunò at nagtuturò na may kahigpitan.
Ang nagsasalitâ; mánanalumpatì; pangulo ng kapulungang bayan.
Manggagawâ ng gulong.
Ang manggagawà ng karikatura.
Ang lumilipat sa ibang lápian ó nagbabago ng isipan; taanán;
Ang dî tumutupad ng pangakò.
Ang nagdadaan.
Ang may katibayan ng tungkol sa isang kathâ.
Ang marunong ng kaontî ng anoman.
Mukhang mámamatay tao.
Matalas ang matá.
May butas ang tenga.
Nakahalukipkip.
May piríng ang matá.
Bulagaw.
May matang mabalasik.
Tagatugtog ó tagapihit ng batingaw ó kampanà.
Balumbon, ikid.
Pagkababae.
Oras ng pagbangon; pangharang ng tubig.
Ang langis na marumí na lumalabas sa mga ehe ng gulong.
Ang.
Siya (lalake).
Mainam, maayos, maigi.
Painamin, paigihin.
Pagkaparang lástiko.
Parang lástiko, napahahabà, sunodsunuran.
Parang lastiko, napahahabà, sunodsunuran.
Sunudsunuran.
Paghahalal.
Hinggil sa paghahalalan.
Manghahalal.
Isang buong pook ng mga manghahalal.
Hinggil sa paghahalal.
Elektrisidad, dagitab.
Eléktriko, nauukol sa lintik.
Eléktriko, nauukol sa lintik.
Spanish_Tagalog
Page 171
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Electrizar.
Elefante.
Elefantino, inmenso.
Elegancia.
Elegancia.
Elegante, en buen estilo.
Elegante.
Elegibilidad.
Elegido, escogido.
Elegir, escoger.
Elegir.
Elemental.
Elemental.
Elemento; fundamento.
Elevacion.
Elevado.
Elevador.
Elevar, exaltar.
Elevarse por encima; sobrepujar, exceder.
Eligible.
Eliminar, descartar.
Elipsis.
Elíptico.
Elixir.
Ella misma.
Ella.
Ellos mismos, ellas mismas.
Ellos, ellas.
Elocucion.
Elocuencia.
Elocuente.
Elogiar, aplaudir.
Elogio, alabanza.
Elucidacion, explicacion.
Eludir, evitar.
Eludir; confundir; hundir.
Emanacion, origen.
Elektrisahín, pakwanán ng elektrisidad.
Elepante.
Gaelepante, napakalaki.
Kisig, inam, kinis.
Inam, karikitan [sa pananalitâ].
Mainam, marikit, masarap basahin ó pakinggan.
Makisig, mainam.
Ang kalagayan na máihahalal.
Halál; pilí, hirang.
Humirang, pumilì.
Maghalal.
Nauukol sa bahagi ó simulâ.
Simulâ, bago.
Bahagi, simulâ.
Pagkataas, pagpapataas.
Mataas, matayog.
Makinang pangtaas.
Itaas, pataasin.
Mangibabaw; humigít, lumangpás.
Máihahalal.
Linawin, alisin.
Paglaktaw sa gayot-gayong salitâ.
Nauukol sa paglaktaw sa gayo't-gayong salitâ.
Elixir, gamot.
Siya man, siya rin (babae).
Siya (babae).
Sila rin, kanila rin, nila rin.
Silá.
Pananalitâ, pangungusap, pananalumpatì.
Kainaman sa pananalitâ; gandá ng pananalitâ.
Mainam na manalitâ, magandang manalitâ.
Pumuri, magpaunlak.
Papuri, paunlak.
Paliwanag, kaliwanagan.
Umiwas, umilag.
Tumalo, lumitó; maglubog.
Pagmumulâ, pagbubuhat, panggagaling.
Spanish_Tagalog
Page 172
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Emanar.
Emancipacion.
Emancipar.
Embajada.
Embajador.
Embajador.
Embajadora, esposa del embajador.
Embalaje, enfardeladura.
Embalsamar.
Embalsamar.
Embarazar, enredar.
Embarazar, estorbar; impedir, incomodar.
Embarazar, impedir.
Embarazar.
Embarazo, dificultad.
Embarazo, embrollo; perplejidad.
Embarazo, enredo.
Embarazo, estorbo.
Embarazo, obstáculo.
Embarazoso.
Embarcacion.
Embarcar.
Embarcar.
Embargo; detencion de buque.
Embarilar.
Embarnizador.
Embeber en salmuera.
Embeber, empapar, chupar.
Emblema.
Emblemático, simbólico.
Emblemático, simbólico.
Embolsar.
Embolsar.
Emborrachar.
Emborrachar; emborracharse.
Emboscada.
Emboscada.
Magmulâ, magbuhat, manggaling.
Pagpapalayà.
Magpalayà.
Pasugò ng isang bansá.
Sugò, embahador, sugong kinatawan.
Sugong kinatawan ng isang bansá.
Sugong babai, asawa ng sugong lalaki.
Balot, pagbalot, pagbabalot, pagbilot, pagbibilot.
Pabanguhán.
Embalsamahin, gamutin ang bangkay ng hwag mabulok.
Manglitó, lumitó, tumulíg, gumuló.
Humadlang, humalang, pumigil.
Abalahin, hadlangan.
Gumambalà, umabala.
Hadlang, kapansanan.
Sagabal, kapansanan; kaguluhan ng isip.
Gusot, guló.
Gambalà, abala.
Abala, hadlang, kapansanan, kaabalahan.
Nakakaabala.
Sasakyan sa tubig.
Lumulan; maglulan; sumakay; magsakay.
Hulan.
Pagbabawal ng pag-alis ng isang sasakyan sa tubig.
Magsilid sa bariles.
Tagapagbarnís.
Asnán, paalatin.
Umitit, sumipsip.
Sasisag.
Nauukol sa sagisag.
Nauukol sa sagisag.
Ipamulsá.
Ipamulsa.
Maglasíng, maglangô.
Lumasíng; maglasíng.
Habát, harang.
Habát, abat.
Spanish_Tagalog
Page 173
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Embotado, obtuso; lerdo, tardo.
Embotar, enervar.
Embotellado.
Embotellar.
Embravecerse el mar.
Embreada.
Embrear, alquitranar.
Embriagar.
Embriagar.
Embriaguez.
Embriaguez.
Embridar; reprimir, refrenar.
Embrollar, enredar, confundir.
Embrollo, embarazo; dificultad.
Embrollo.
Embromar.
Embrutecer.
Embudo; cañón de chimenea.
Embuscar.
Embustero.
Emergencia.
Emético, vomitivo.
Emético.
Emigracion.
Emigracion.
Emigracion.
Emigrado.
Emigrar.
Emigrar.
Emigrar.
Eminente, elevado, distinguido.
Emisario; espía.
Emision.
Emitir ó arrojar rayos.
Emitir, echar de sí.
Emocion, agitation del ánimo.
Emoliente ó que sirve para ablandar.
Pulpol, pudpod; makupad, mabagal.
Pulpulin, pudpurin, papurilin.
Nasa bote ó botelya.
Isilid sa bote.
Umalon, mag-inalón.
Maalkitrán.
Pahiran ng alkitrán.
Lumasíng lumangô.
Lumasing.
Kalasingan, kalanguan.
Paglalasíng, paglalangô.
Pigilin, pigilan.
Mangguló, manglito, lumito, lumigalig.
Guló, labò, sikot; abala; hirap.
Guló, kaguluhan.
Manuksó.
Ariing parang hayop, hamakin.
Embudo; pálabasan ng usok.
Humabát, umabat.
Sinungaling, bulaan, hambog.
Pangyayaring hindî sinasadyâ.
Pangpasuka.
Pangpasuka, nakákasuka.
Pangingibang bayan.
Pangingibang bayan, pangingibang lupain.
Pangingibang bayan ó lupain.
Nangingibang bayan.
Mangibang bayan.
Mangibang bayan; mangibang lupain.
Mangibang bayan ó lupain.
Marilag, bunyî, magiting.
Sugong lihim; tiktik.
Paglalabas.
Kumislap, kumisap numingning.
Maglabas, maglitaw, maghayag.
Baklá, kabá, kutog; sigla; sikdó.
Pangpalambot.
Spanish_Tagalog
Page 174
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Emolumento, provecho.
Empalagoso.
Empalar á un reo.
Empalar, empaquetar.
Empalmadura.
Empalmar.
Empapar.
Empapar.
Empaquetador.
Empaquetar, enfardelar, embalar.
Empaquetar, enfardelar.
Empaquetar.
Emparedar.
Emparedar; murar, cercar con muros.
Emparentado.
Emparentado.
Emparrado, enramada, glorieta.
Emparrado, enramada, glorieta.
Empastar, pegar.
Empedernido, inexorable.
Empedernido, inflexible, implacable.
Empedrar, enladrillar.
Empeine ó garganta del pié.
Empellon, sacudimiento lijero.
Empeñar alguna alhaja; medir.
Empeñar, comprometer.
Empeñar, dar fianzas.
Empeñar.
Empeño, comprometimiento.
Empeorar; deteriorar.
Emperador.
Emperatriz.
Empezar de nuevo.
Empizarrar.
Emplastar; enyesar.
Emplasto, medicamento; yeso.
Emplasto.
Pakinabang, tubò.
Nakasusuyà.
Tuhugín, saksakín.
Magtalì, magbigkis.
Panugpong.
Isugpong.
Tigmakin, basain.
Tigmakin.
Tagabalot, mangbabalot.
Balutin, bilutin, bigkisín, isilid sa kaha ó kahon.
Bigkisín, hayâin.
Balutin.
Kulungin.
Magpiníd, magpader; gumawâ ng kutà.
Bilang, kamag-anak.
Kamag-anak.
Balag, glorieta, kakahuyan.
Balag, glorieta, kakahuyan.
Pastahan, idikit.
Matigas na matigas.
Matigas, mapagmatigas, walang awà.
Maglatag ng bato ó laryó.
Bubong ng paa.
Tabig, tulak.
Magsanglâ; sumukat.
Mangakò na makikipagkita ó paparoon; makipagkayarî.
Maglagak, magsanglâ, magpyansa.
Magsanglâ.
Pangakò.
Sumamâ; sumirà.
Emperador, harì ng malaking bansá.
Emperatrís, asawa ng emperador ó ng harì sa malaking bansá.
Pasimulan ulî.
Isulat sa pisara.
Magtapal; maglechada.
Tapal, pangtapal; panglechada.
Panapal, emplasto.
Spanish_Tagalog
Page 175
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Emplazo.
Emplazo; acusacion.
Empleado.
Emplear, ocupar.
Empleo, ocupacion.
Empleo, oficio, asunto, negocio.
Empleo.
Emplumar.
Empobrecer, arruinar.
Empobrecer.
Empobrecimiento.
Empollar, cobijar.
Empollar.
Empollar.
Emporcar alguna cosa arrástrandola por el suelo.
Emporio, comercio.
Emporio.
Emprendedor.
Emprender, tomar á su cargo, tomar por su cuenta.
Empresa, experimento, prueba, tentativa.
Empresa.
Empresa.
Empujar, estrechar, impeler con fuerza hácia adelante.
Empujar, impeler.
Empujar, impeler.
Empujar, impeler; acometer con ímpetu y violencia.
Empujar.
Empujon, esfuerzo.
Empujon.
Empuñar, asir, agarrar.
Empuñar, cerrar el puño; remachar un clavo.
Emulacion, rivalidad.
Emular, competir; imitar.
Émulo, contrario; rival, competidor.
Emulsion.
En adelante, hacia adelante.
En algun tiempo, antiguamente.
Pagpapaliban.
Pagpapaharap sa húkuman; pagsasakdal.
Kawaní.
Manungkol, maggugol ng panahon.
Gáwain sa isang káwanihan, tunkúlin.
Kalagayan, pagkabuhay, hanap-buhay.
Kalagayang pagkakawaní.
Tumubò ang balahibo.
Magpahirap.
Maghirap.
Paghihirap.
Yumungyong, umakay.
Humalimhim, pumisâ.
Papagsisiwin.
Dumhan at hilahin sa lupà.
Pángalakalan.
Bayang kálakalan; dakong tiyángihan; pámilihan.
Mapagsimulâ.
Magsagawâ; mangasiwà.
Pagsubok, pagtikím.
Layon, panukalà.
Panukalà; pagsasagawâ.
Manulak, manabig, rumagasá, managasà.
Magtulak, magsulong; magbuyó, magbudlong.
Magtulak.
Magtulak, magbudlong; dumaluhong, sumagasà.
Manulak.
Tulak, tabig, sagasà.
Tulak.
Humawak, tumangan, pumigil.
Sumuntok; magpasak ng pakò.
Pakikilaban, pakikipagpunyagî.
Lumaban, makipagpunyagî; gumaya.
Kaagawán, kalaban.
Pangalan ng gamot.
Sa unahan, sa dakong unahan.
Ng ibang panahon, noong araw.
Spanish_Tagalog
Page 176
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
En aquello, en eso.
En cama.
En chancletas.
En conformidad.
En consecuencia de eso.
En cualquier lugar.
En cualquier tiempo, siempre.
En cuarto lugar.
En décimo lugar.
En el campo.
En el medio.
En el tiempo venidero, en lo futuro.
En eso, sobre eso.
En este, en aquello, en eso.
En esto, aquí dentro.
En esto, aquí dentro.
En esto, de aquí.
En fila, en linea.
En forma de la cruz, crucial.
En frente.
En llamas.
En los tiempos de entonces.
En lugar de, en vez de.
En ninguna parte.
En nono lugar.
En nuestros dias, hoy dia.
En ó por todas partes.
En otra parte.
En otro tiempo, antes; hasta aquí.
En otro tiempo, antiguamente.
En paz!.
En pedazos.
En primer lugar.
En quinto lugar.
En segundo lugar.
En tercer lugar.
En tiempo pasado.
Sa bagay na iyan, sa ganyan.
Nakáhigâ, nasa higaan.
Naka chankletas ó paragatos.
Sumalubong, bumatì.
Dahilan diyan.
Saan man.
Kaylan man, palagì, lagì, parati, sa anomang panahon.
Sa ikaapat na lugar.
Sa ikasangpû.
Sa parang, sa lwal.
Nágigitnâ.
Magpamulâ ngayon, mulâ ngayon.
Diyan sa, sa ibabaw niyan.
Sa ganyan, sa gayon.
Dito ngâ, sa loob nito.
Dito ngâ, sa loob nito.
Mulâ rito.
Nakahanay, nakaayos.
Anyong kurús, tila kurús.
Sa tapat.
Nagliliyab, nagniningas.
Noong una, noong araw.
Sa lugar ng, na kahalili ng ó ni.
Kaki't saan man.
Sa ika syam.
Sa mga kaarawán natin, ngayon.
Sa lahat ng dako.
Sa kabilang dako.
Noong una; hanggang ngayon.
Noong una, datihan, noong araw.
Tapus na!
Untiuntî.
Panguna.
Sa ika lima.
Ikalawa, pangalawa.
Sa ikatlo.
Mga panahong nagdaan.
Spanish_Tagalog
Page 177
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
En tierra.
En todas partes.
En verdad, ciertamente.
En verdad.
En, cerca.
En, dentro.
En.
Enajenamiento.
Enajenamiento; extrañeza, distancia.
Enajenar, trasferir.
Enamorar.
Enamoroso, apasionado.
Enano, pequeño.
Enano.
Enarenar.
Enbriaguez, borrachera.
Encadenar.
Encadenar.
Encadenar.
Encajar, incluir.
Encajar.
Encajar.
Encaje de hilo ó seda.
Encallar.
Encallar.
Encantado.
Encantador, agradable, pasmoso.
Encantador, hechicero.
Encantador.
Encantamiento, hechizo.
Encantar, cautivar.
Encantar, embelesar, atraer; hechizar.
Encantar, maleficar.
Encantar.
Encanto, atractivo.
Encanto.
Encapotar.
Sa lupà, sa pangpang, sa kati.
Saansaan man, sa lahat ng dako.
Sa katotohanan.
Sa katotohanan.
Sa, malapit sa.
Sa, sa loob.
Sa.
Paglilipat sa iba.
Kakatwà; layò, agwat.
Ilipat sa iba, isalin sa iba.
Mangibig, mangligaw.
Masintahin, mairugin.
Unano, pandak.
Unano, pandak.
Magbudbod ng buhangin.
Paglalasing, pagkalangô.
Tanikalaan, talian ng tanikalâ.
Itanikalâ.
Itanikalâ.
Balutin, ibalot.
Isilid sa kahon.
Isilid sa kaha ó sa kahón.
Trencilyas.
Isadsad sa baybay.
Sumadsad.
Enkantado, may enkanto.
Kahalihalina, kalugod-lugod, kagilagilalás.
Mangkukulam, manggagaway.
Ang gumagawâ ng mga kagilagilalas na bagay; ang nakahahalina ng loob.
Pangkukulam, panggagaway.
Halinahin, ganyakin ang kalooban.
Humalina, tumawag ng kalooban; magpapanggilalás.
Sumilaw, umenkanto, mangkulam, manggaway.
Halinahin, ganyakin, bihagin ang kalooban.
Kahalíhalina, kaayaaya; nakapagpapanggilalás.
Enkanto.
Magkapote, magsuot ng damít na pangibabaw.
Spanish_Tagalog
Page 178
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Encararse, insultar.
Encarcelamiento, prision.
Encarcelar, aprisionar.
Encarecer, levantar en alto.
Encarecer.
Encarecimiento.
Encarecimiento.
Encargar, comisionar; acusar, imputar; pedir.
Encarnacion.
Encarnacion.
Encarnar.
Encender, abrasar.
Encender; alumbrar, iluminar.
Encender; inflamar, enardecer.
Encenderse en llama.
Encendidamente.
Encendido, ardiente.
Encenegarse.
Encerado.
Encerar.
Encerar.
Encía.
Encierro.
Encima, arriba, en lo alto.
Encima, sobre, superior.
Encima.
Encitamiento.
Encoger.
Encogerse de hombros.
Encogerse.
Encogido, arrugado.
Encogimiento de hombros.
Encolar.
Encomendar, ordenar.
Encomendar, recomendar.
Enconarse, inflamarse.
Enconarse, irritarse, inflamarse.
Magpamukhâ, ipamukhâ, lumait.
Pagkabilanggô, pagkabilibid.
Ibilanggô, ibilibid.
Mahalán, pataasin.
Mahalín.
Pagmamahal.
Pagpapamahal, pagpapataas.
Magbilin, magtagubilin; magsakdal, magparatang; humingî, sumingil.
Pagkakatawang tao.
Pagkakatawang tao.
Magkatawang tao.
Magningas, mag-alab.
Magtitis, magsindí; magpaningas, magpalyab.
Magtitis, magsindí; magpaningas.
Magningas, magliyab.
Nagliliyab, nagniningas.
Nagniningas, nagliliyab, may sindí.
Mápalumbak.
Nauukol sa pagkit.
Magpagkít; pagkitín.
Pagkitín.
Gilagid.
Pagkakulong, kahirapan.
Sa itaas.
Sa ibabaw, tangì, nangingibabaw, higit sa lahat.
Sa ibabaw.
Masigla.
Lumulon, tumiklop; lulunin, tiklupin.
Mangilabot.
Umurong; mangulubot.
Kulubot.
Pangingilabot.
Magdikít.
Magtagubilin, magbilin.
Ipagtagubilin, ipagbilin.
Magnanà.
Mag-init, mapoót, magalit; magnaknak.
Spanish_Tagalog
Page 179
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Encontrar, acometer al enemigo.
Encontrar, hallar.
Encontrar, hallar; buscar.
Encordar, templar algun instrumento de cuerdas.
Encordar.
Encordelar.
Encorvado, arqueado.
Encorvado, tendido.
Encorvadura.
Encorvar, torcer.
Encorvar.
Encorvar.
Encorvar; doblar.
Encorvarse, hacer reverencia.
Encorvarse.
Encrespador.
Encrespadura.
Encuadernacion.
Encuadernacion; venda, tira, faja.
Encuadernador de libros.
Encuadernador.
Encuentro, choque.
Endecha, cancion lúgubre.
Endentecer; dentar.
Enderezar, reformar, corregir.
Enderezar.
Endosar una letra de cambio; rubricar, autorizar.
Endosar una letra, vale ú otro documento.
Endoselar.
Endulzar.
Endurecer (se).
Endurecer.
Endurecer.
Endurecido.
Endurecimiento, dureza de corazon.
Endurecimiento, obstinacion.
Endurecimiento.
Mákatagpô; sumalubong, sumagupà, dumaluhong.
Makasumpong, makatagpô, sumalubong.
Makasumpong, makatuklas; humanap.
Lagyan ng bagting ó kwerdas; timplahín ang tunog.
Magkwerdas, kwerdasan.
Talian ng lubid.
Baluktot, bakukô.
Baluktot; yupî, hutók.
Pagkabaluktot, pagkabalikukô.
Baluktutin.
Bumaluktot.
Yumukô.
Humubog, yumupì, bumaluktot, humutok.
Yumukod, gumalang.
Yumukod, yumukô.
Pangulot, pangkulot.
Pagkukulot.
Pagbabalat ng aklat, pageenkwaderná.
Pagpapasta, pagkápasta; talì.
Tagapagbalat ng libro ó aklat.
Tagapagpasta, tagapagbalat ng aklat ó kwaderno.
Tagpô, sagupà, banggâ, bunggô.
Panambitan, dalit sa paglilibing.
Tubuan ng ngipin; magpalagay ng ngipin.
Itwid, baguhin, husayin.
Twirin.
Isalin sa iba ang kapangyarihan ng pagsingil ng isang "letra de
Isalin sa iba ang anomang inaaring katibayang may halaga.
Ilagay na tabing.
Tamisán.
Magmatigas, tumigas.
Magpatigas.
Tumigas, magmatigas.
Matigas ang ulo.
Pagmamatigas.
Tigas ng ulo, katigasan ng ulo.
Katigasan ng ulo.
Spanish_Tagalog
Page 180
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Enemigo secreto, traidor.
Enemigo, antagonista, adversario.
Enemigo, contrario.
Enemigo, demonio.
Enemigo.
Enemistad.
Energía, vigor.
Enérgico, vigoroso.
Enero.
Enfadar; entristecer.
Enfadarse, enojarse.
Enfado, enojo.
Énfasis.
Enfático.
Enfermar, poner enfermo.
Enfermedad, fragilidad.
Enfermedad, mal.
Enfermería.
Enfermizo, achacoso.
Enfermizo, falta de salud.
Enfermizo, malo.
Enfermizo.
Enfermo, debil.
Enfermo.
Enfermo.
Enfrenar.
Enfriadera.
Enfriadera.
Enfriar, refrescar, entibiar, atemperar.
Enfurecer, irritar, encolerizar.
Enfurecer, irritar.
Enfurruñarse, ponerse ceñudo.
Engañador, impostor.
Engañador.
Engañador.
Engañar á uno á fuerza de tretas.
Engañar, alucinar.
Kaibigang mapagpailalim, kaibigang taksil, kaibigang kasoy.
Kalaban, kaaway, katalo.
Kalaban, kaaway.
Kaaway, kalaban; demonyo.
Kaaway, kaalit, kalaban, kagalit, katalo.
Poot, pagtatanim ng loob.
Kabuhayan ng loob, kagilasan, gilas.
Buháy ang loob, magilas.
Enero.
Magalit, mayamot; mamanglaw.
Magalít, mag-init.
Gálit, bigat ng loob, kasungitan.
Diín.
Mariín.
Magkasakít.
Sakít, panghihinà.
Sakít, pagkakasakít.
Págamutan.
Masasaktín.
Masasakitin, mahinà ang katawan.
May sakít, may damdam, sinasamaan ng katawán.
Masasákitin.
May sakít, mahinà.
May-sakít.
May sakít.
Magsingkaw.
Sisidlang pálamigan.
Sisidlang pálamigan, páminggalan ng yelo.
Magpalamig; palamigin.
Galitin, papag-initin.
Mapoot, mag-init.
Magmungot, magkunót ng noo.
Magdarayà, mapanghibò.
Magdarayà.
Magdarayà.
Manalo sa pamamagitan ng laláng.
Magdayà, maghambog.
Spanish_Tagalog
Page 181
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Engañar, burlar.
Engañar, defraudar.
Engañar, defraudar.
Engañar, defraudar.
Engañar, defraudar.
Engañar, defraudar.
Engañar, defraudar; trampear.
Engañar, entrampar.
Engañar, fingir.
Engañar, hacer juegos de manos.
Engañar, inventar.
Engañar, mofar.
Engañar, seducir.
Engañar, trampear; adular, lisonjear; puntear una rueda.
Engañar.
Engañar.
Enganchado, encorvado.
Enganchar.
Enganchar; atrapar, engatuzar.
Engañifa.
Engaño, embuste.
Engaño, falso.
Engaño, fraude.
Engaño, fraude; artificio, treta.
Engaño, ilusion.
Engaño, trampa.
Engaño; burla.
Engañoso, caviloso.
Engañoso, falaz.
Engañoso, fraudulento.
Engañoso.
Engendrador.
Engendrar, procrear.
Engendrar, producir.
Engendrar, producir.
Engendrar; producir, causar.
Engolfar, tragar.
Dumayà; bumirò.
Magdayà, mangdayà.
Magdayà, manghibò.
Magdayà, dumayà.
Magdayà, manghibò.
Magdayà, manekas.
Magdayà; manwitik; manubà.
Magdayà, manghibò.
Manghibò, magkunwâ.
Magdayà, magsalamangká.
Magdayà, manapote.
Mangdayà, manuksó.
Mangdayá, manghibò.
Mangdayà, manghibò; manuyâ, mamuri ng paimbabaw; isaayos ang ngipin
Magdayà, humibò.
Mangdayà, mang-ulol.
Baluktot.
Magsingkaw.
Kumalawit; kibitín.
Dayà.
Dayà, kahambugan, kayabangan.
Sinungaling, bulaan.
Dayà, laláng, hibò.
Dayà, hibò; laláng.
Dayà, hibò; pagkahibang.
Dayà, pagdarayà.
Dayà; birò.
Magdarayà, sinungaling.
Magdarayà.
Magdarayà, manghihibò.
Magdarayà.
Ang nanganganak ó lumalalang ó gumagawâ.
Magkaanak, manganak, maglahì.
Manganak.
Manganak [ang hayop].
Manganák; magkaroon, magtamó, mamunga.
Sumakmal, lumamon.
Spanish_Tagalog
Page 182
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Engolfar; engullir.
Engomar.
Engordar [se].
Engordar, engrosar.
Engordar, hinchar.
Engorroso, embarazoso, pesado, fastidioso, molesto.
Engoznar.
Engrandecer, dilatar [se], extender [se].
Engrandecer, ensalzar.
Engrandecer, exaltar.
Engrandecimiento, elevacion.
Engrasar.
Engreido, altivo.
Engreimiento, orgullo.
Engreir, ensoberbecer.
Engrillar, encadenar.
Engrudar.
Engullir, tragar, devorar.
Engullir, tragar.
Engullir, tragar.
Engullir, tragar.
Engullir, trazar.
Enhebrar.
Enigma, adivinanza; criba.
Enigma.
Enigmático.
Enigmático.
Enjaezar un caballo.
Enjaezar.
Enjambrar.
Enjambrar.
Enjambre, gentío; hormiguero.
Enjaular, encarcelar.
Enjaular, encerrar.
Enjaular, encerrar.
Enjaular.
Enjaular.
Palaot; sumakmal.
Gomahan, lagyan ng goma.
Magpatabâ.
Patabain, palakhín.
Tumabâ, bumilog.
Nakakaabala, nakayayamot, nakaiinip.
Ikawíng.
Lumakí, magpalakí, humabà, magpahabà, dumami, magparami.
Ibunyî, padakilain.
Magpalakí, lakihán, magbunyî.
Kalakhan, kabunyian.
Pahiran ng sebo.
Palalò, mapagmataas.
Kahambugan, pagmamalakí.
Magmalakí, maghambog.
Suutan ng damal, ipangaw.
Magdikít; idikít.
Lumamon, sumakmal.
Lumamon, sumakmal.
Sumakmal, lumamon.
Sumakmal, lumamon; lumunok.
Magmualan, sumakmal.
Magsuot ng sinulid sa butas ng karayom.
Bugtungan, turingán; bithay.
Bugtong; bugtungan.
Parang bugtong, malabò.
Parang bugtong, malabò.
Maggayak ng kabayo.
Magsinkaw.
Magtipon, mag-ipon.
Magbunton (ang tao).
Bunton ó kapal ng tao; lunggâ ng langgam.
Isilid sa kulungan.
Kumulong.
Kumulong, isilid sa tangkal.
Isilid sa hawla; kulungin.
Kulungin.
Spanish_Tagalog
Page 183
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Enjaular.
Enjuagarse la boca.
Enladrillado.
Enladrillar.
Enlazar, entrampar.
Enlazar, entretejer, trabajar á punto de aguja.
Enlazar.
Enlodar; enturbiar el agua con lodo.
Enloquecer.
Enloquecerse, enfurecerse.
Enloquecerse.
Enmaderamiento de ensambladura.
Enmarañar el pelo.
Enmascarar, disfrazar, encubrir, disimular.
Enmascararse, disfrazarse.
Enmendar, corregir.
Enmendar.
Enmienda, correccion.
Enmienda, reforma.
Enmohecerse.
Enmohecerse.
Ennegrecer, teñir con tinta.
Ennoblecer.
Enojadizo, caprichudo.
Enojadizo, regañon.
Enojadizo, tétrico.
Enojado.
Enojar, irritar; acalorarse, frotar.
Enojarse, enfadarse.
Enojo, enfado.
Enorme.
Enormidad.
Enplumecer.
Enredador, embrollon.
Enredar, embrollar, embarazar.
Enredar, enmarañar.
Enredar, enmarañar; deshilachar, embrollar.
Kulungin, isilid sa haula.
Magmumog.
Nilaryó.
Maglaryó.
Sumilò.
Manahî, gumanchilyo.
Ikawíng, iugpong.
Papagputikin; labukawin.
Maulól.
Maulól, mahalíng, mabaliw; magalit.
Maulol, magalit.
Piníd na kahoy.
Gusutin ang buhok.
Magmáskara, magbalat-kayô; mag-paimbabaw.
Magmáskara, magbalat-kayô.
Isaayos, pabutihin.
Umibá, bumago, magsusog.
Pagtutwid, pagsasaayos, pagpapakabuti.
Pagkabago.
Amagin.
Kalawangin.
Paitimin, tinain ng tintá.
Parangalín, parangalán.
Magagalitín, sumpúngin.
Magagalitín, mapootin.
Magagalitín, masungít.
Galít.
Mag-init, mapoot, mayamot; kuskusin upang mag-init, humagod,
Magtampó.
Tampo.
Malakíng dî kawasà.
Lakíng dî kawasà.
Tubuan ng balahibo.
Mangguguló, mapag-gawâ ng sabíd.
Mangguló, mang-abala, gumambalà, gumawâ ng sabid.
Siluin.
Maguló, magusót, manutnot.
Spanish_Tagalog
Page 184
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Enredar, estorbar; encestar.
Enredo, embarazo.
Enrejado.
Enriquecer.
Enroscar.
Ensalada.
Ensanchar, extender.
Ensancharse.
Ensangrentar.
Ensayar, experimentar.
Ensayar, probar, tentar.
Ensayo, prueba, experimento.
Ensayo.
Ensebar.
Ensenada, caleta.
Enseñanza.
Enseñar, instruir, dar lecciones.
Enseñar, instruir.
Enseñar, instruir.
Ensillar.
Ensordecer.
Ensuciar, emporcar.
Ensuciar, manchar; abonar, estercolar.
Ensuciar.
Ensuciar.
Ensuciar.
Ensuciar; emporcar.
Entablar, entarimar.
Entalegar.
Entapizar una pieza con papel.
Ente infernal, demoniaco.
Entender mal una cosa.
Entender mal.
Entender, comprender.
Entendimiento, ingenio.
Entendimiento, inteligencia, conocimiento.
Entendimiento.
Gumambalà, umabala; isilid sa buslô.
Sabíd, abala, gambalà.
Sinalá, tila salá.
Payamanin.
Pisiin, pilihín.
Ensalada.
Laparan, lwangan, lwagán.
Lumwang, lwangan, lumapad, laparan.
Dumugô, paduguin.
Sumubok, subukin, tikman.
Magsanay; tikman.
Pagsasanay, pagsubok, tikim.
Pagsasanay.
Pahiran ng sebo.
Likô [sa dagat].
Pagtuturò.
Magturò, umaral.
Magturò.
Magturò, mag-iwí.
Siyahán ang kabayo.
Bingihin.
Dumumí, magdumí.
Dumhám, dungisan; lagyan ng patabâ.
Magdumí.
Dumungis, dumumí.
Magdumí.
Magdumé, magpakababoy.
Magpalapag, magsahig ng tabla.
Magsilid sa bayong ó sa supot.
Papilán.
Parang demonyo.
Magkangdidinggan.
Magkangdidinggan.
Maunawà, máintindihan, máwatasan, márinig, matalastas.
Pag-iisip, talas ng isip.
Unawà; kaalaman, bait.
Kaalaman.
Spanish_Tagalog
Page 185
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Enteramente, á fondo.
Enteramente, del todo.
Enteramente, totalmente, del todo.
Entereza.
Entero, completo.
Entero, total.
Enterrador, sepulturero.
Enterrar, sepultar.
Enterrar, sepultar.
Enterrar, sepultar.
Enterrar.
Enterrar.
Entierro, exequias.
Entierro, funeral.
Entierro.
Entierro.
Entitular, autorizar.
Entoldar.
Entonacion.
Entonar.
Entonces, pues.
Entontecer, entorpecer; contristar.
Entorpecer.
Entorpecer.
Entorpecido.
Entorpecido.
Entorpecimiento, pasmo.
Entrada gradual de una cosa en otra.
Entrada por las puertas de algun cercado.
Entrada, admision.
Entrada.
Entrada.
Entrada.
Entrada; admision.
Entrampar, enredar, engañar.
Entrampar, enredar.
Entrañas.
Lubos, buong buô.
Lahatlahat, parapara, pawà, taganás, pulos.
Lubos, buongbuô, pawà.
Kabuoan.
Buô, ganap.
Kabuoan, kalahatan.
Manghuhukay.
Maglibing, magbaón.
Magbaón, maglibíng.
Ilibíng.
Ibaon sa lupà.
Ibaon, ilibíng.
Paglilibing.
Paglilibing, libíng.
Paglilibing, pagbabaón.
Paglilibing.
Marapatin.
Maghabong.
Pagkatugmâ.
Tumugmâ.
Kung gayon; sakâ, ngâ.
Matigilan, madungô; pumanglaw.
Mamanhid.
Mamanhíd.
Manhíd, namamanhid.
Dungô, ungás.
Pamamanhid, pulikat.
Pagkalahok na untí-untî ng isang bagay sa iba.
Pasukan sa isang looban.
Pahintulot, pahintulot na makapasok.
Pagpasok.
Pagpasok, pasukán.
Pasukán.
Pasukán; pasok.
Manilò, manghibò, mangdayà.
Magdayà, manglitó.
Bituka, káloob-looban.
Spanish_Tagalog
Page 186
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Entrar, penetrar.
Entre, en medio de una y otra cosa.
Entre, en medio de.
Entre, en medio de.
Entre.
Entre.
Entre.
Entreabierto.
Entrecortar.
Entrega, libramiento; narracion, parto.
Entrega, libramiento; parto.
Entrelazar una cosa con otra torciéndolas.
Entrelazar, enroscar.
Entrelazar, entremezclar.
Entremeterse, intervenir.
Entremeterse.
Entremeterse.
Entremeterse.
Entremeterse.
Entremetido, intrigante.
Entremetido.
Entremetido.
Entremetido.
Entremezclar, entretejer.
Entremezclar.
Entreoir.
Entrepaño.
Entresacar, apartar.
Entretejer, enlazar.
Entretejer.
Entretela.
Entretener, divertir.
Entretener, divertir.
Entretenimiento, diversion.
Entrevista, conferencia.
Entristecer, contristar.
Entristecerse.
Pumasok, pasa loob.
Sa pag-itan, sa gitna.
Sa pagitan ng, sa gitnâ ng.
Sa pagitan ng, sa gitna ng.
Sa gitnâ ng.
Sa gitnâ ng.
Sa pagitan.
Nakabukas ng kauntî.
Putlín hanggang sa kalagitnaan.
Pagbibigay; pananalaysay; panganganak.
Pagbibigay; panganganak.
Papaglikaw likawin.
Mamulupot, mamilipit, magpalikawlikaw.
Salitán, sahugan.
Makialam, manghimasok, sumabad.
Makihalò, manghimasok, makialam.
Makialam.
Makialam, manghimasok.
Makialam, manghimasok.
Mapakialam, mapanghimasok.
Mapakialam, mapanghimasok.
Mapanghimasok, mapakialam.
Mapakialam, mapanghimasok.
Ilahok, ihalò, isalít.
Makihalò, makihalobilo.
Makáulinig.
Pagitan, agwat.
Piliin, ihiwalay.
Isalít.
Humabi.
Panglaman sa pagitan ng káyo at aporo ng damít.
Mag-aliw, maglibang.
Lumibang, umaliw; libangin, aliwín.
Líbangan, kasayahan, pangparaan ng panahon.
Tagpuan, pagkikita; panayam, sálitaan.
Malungkot, mamanlaw.
Malungkot, malumbay, mamanlaw.
Spanish_Tagalog
Page 187
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Entronizacion.
Entronizar.
Enturbiar.
Entusiasmo.
Entusiasta.
Enumeracion.
Enumerar.
Enunciacion, declaracion pública.
Enunciar, declarar.
Envainar.
Envenenador.
Envenenamiento.
Envenenar, emponzoñar.
Envenenar.
Envenenar.
Enviado, mensajero.
Enviar, despachar, mandar.
Envidia.
Envidiar, tener malicia.
Envidiar.
Envidioso.
Envilecer, desdorar.
Envilecer, humillar.
Envilecer.
Envilecimiento.
Envío, cargo.
Envolvedero.
Envolver, aforrar.
Envolver, arrollar.
Epacta.
Epiceno.
Epidemia.
Epidémico; general.
Epidérmis, cutícula.
Epifania.
Epilepsia.
Epilepsia.
Pagluluklok.
Iluklok sa trono.
Labukahin, labuin.
Sigla.
Masigla.
Pagbilang.
Bumilang; bilangin.
Pagbabalità, paghahayag.
Magbalità, maghayag.
Isuot sa kaloban.
Manglalason.
Panglalason.
Lumason, mákamandag.
Lumason.
Lumason; lasunin.
Sugò, inutusan.
Magpadalá, magsugò, mag-utos.
Inggít, kainggitan, pananaghilì.
Managhilì; mag-imbot ng masamâ.
Mainggit, managhilì.
Mainggitin.
Humamak, pumulà.
Humamak; papagpakumbabain.
Hamakin, murahin.
Pagkaabâ, pagkahamak.
Mga bagay na lulan ng sasakyan.
Balutan.
Balutin.
Tumiklop, bumalot, lumulon.
Epakta [ó ang kalendaryo ng mga parì].
Nauukol sa lalake at babae.
Sakít na sumasalot sa isang pook, bayan ó bansa sa isang panahon.
Ang nauukol sa sakít na sumasalot sa pook, bayan ó bansa sa isang
Balat sa labas.
Paglitaw, pagsipot; pistá ng Tatlong Harì.
Himatay.
Himatay.
Spanish_Tagalog
Page 188
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Epiléptico.
Episodio.
Epístola.
Epistolar.
Epitafio.
Epítome, resumen.
Época.
Equiángulo.
Equidad, justicia.
Equilátero.
Equilibrar, balancear, pesar.
Equilibrio, contrapeso.
Equilibrio, contrapeso.
Equilibrio.
Equinoccio.
Equipaje, el acto de equipar.
Equipaje.
Equipar, pertrechar.
Equitativo, justo.
Equivalencia, igualdad.
Equivalencia.
Equivalente.
Equivalente.
Equivocacion, yerro.
Equivocar.
Equivocarse.
Equívoco, ambiguo.
Equívoco, chiste.
Equívoco.
Era.
Ereccion, construccion.
Erigir, establecer.
Erisipela.
Erizar, poner derechas las cerdas ó puas el animal que las tiene.
Ermita.
Ermitaño, anacoreta.
Errado, errante.
Hímatayin, nauukol sa sakít na himatay.
Bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysay.
Sulat, liham.
Nauukol sa sulat ó liham.
Lagdang nasusulat sa pinaglibingan.
Maikling salaysay ó katas na nilalaman ng isang kathâ ó akdâ.
Panahon.
Magkaparis ang mga sulok, magkaisa ang layô.
Karampatan, katwiran.
Magkaisa ang sukat ng mga gilid ó hangga.
Timbangán, panimbangán, manimbang, timbangín.
Timbang, tatag.
Timbang, panimbang.
Timbang.
Panahong magkasinhabà ang araw at gabí.
Pagsasangkup ng mga kailangang dalhin.
Sangkap na kailangan, daladalahan.
Magsangkap ng mga kailangan.
Tapat, matwid, walang dayà.
Tumbas, paris.
Kahambing, kawangkì, katimbang, katumbas.
Katumbas, katimbang, kahambing.
Kasíng halagá.
Kamalian, mali.
Mámalî, maligaw.
Magkamalî.
Nakapagkakamali.
Bugtong, sisté.
Kamalian, mali, pagkaligaw.
Panahon.
Pagtatayô.
Magtayo, magtatag.
Kulebra ó sakít sa balat.
Manindig ang tutsang.
Dakong tahanan ng ermitanyo.
Ermitanyo, taong nananahan ng hiwalay sa madlâ.
Námamalî, náliligaw.
Spanish_Tagalog
Page 189
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Errado.
Errante, vagabundo.
Errante, vagante.
Errante.
Errar, vagar.
Errata.
Erratas en la impresion.
Erratas.
Errático, vagante, vagabundo.
Erroneo, falso.
Error, culpa.
Error, yerro.
Erudicion, ciencia.
Erudito.
Erupcion.
Erupcion.
Escabroso, áspero.
Escabroso, áspero.
Escala ó escalera portátil.
Escalar, subir.
Escaldar.
Escalera.
Escalofriarse; enfriar.
Escalofrio; frio.
Escalon, peldaño.
Escalón.
Escandalizar.
Escándalo.
Escandaloso.
Escaño.
Escapada, huida.
Escapar, huir.
Escapar, huir.
Escapar, huir.
Escapatoria.
Escape; evasion.
Escápula.
Malî.
Palaboy, hampas-lupà.
Palakadlakad.
Pagalagalà, walang táhanan.
Maggalâ, lumaboy.
Mga kamalian sa kathâ, aklat, sulat ibp.
Kamalian sa paglilimbag.
Mga kamalian sa kathâ, aklat, sulat, ibp.
Layás, palakadlakad, palaboy, hampas-lupà.
Malî, hindî tunay.
Kamalian, sala.
Kamalian, kalisyaan.
Kapahamán, kapantasan, karunungan.
Paham, pantas, marunong.
Silakbó, buga.
Silakbó, sigalbó.
Lumbaklumbak, hindî patag.
Lumbaklumbak, hindî patag.
Hagdang mataas.
Umakyat, mangukyabit, maglambitin.
Banlian; magbanlî.
Hagdanan.
Ngikihin; maginaw.
Ngiki; ginaw.
Baytang.
Baytang.
Mag-eskandalo, humalay.
Eskándalo, kahalayan.
Eskandaloso, mahalay.
Likmuan na mataas ang sandalan.
Pagtataanan, pagtakas.
Tumaanan, tumakas.
Tumaanan, tumakas.
Tumaanan, tumakas.
Ilag, iwas.
Pagtataanan, pagtakas.
Butong paypay.
Spanish_Tagalog
Page 190
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Escarabajo, pison, maza.
Escarabotear, ajustar una pieza con otra.
Escaramucear, reñir.
Escaramuza, contienda.
Escaramuzar, empujar con fuerza.
Escaramuzar.
Escarapela, divisa en forma de rosa ó lazo para distinguir los ejércitos y partidos.
Escarcha.
Escarcha; resquicio, hendedura, agujero.
Escarlata, grana.
Escarnecer, burlarse.
Escarnio, burla.
Escarpa.
Escarpado; escabroso.
Escasamente.
Escaso, raro.
Escaso, raro.
Escaso.
Escena.
Esclava.
Esclavitud, servidumbre.
Esclavitud.
Esclavizar.
Esclavizar.
Esclavo ó esclava.
Esclavo, esclava.
Esclavo.
Esclavo; esclavitud.
Escoba.
Escocer, sentirse, dolerse.
Escoger, elegir.
Escoger, eligir.
Escogido, selecto, excelente.
Escogimiento, elección.
Escolar, discípulo.
Escolar, estudiante, aprendiz.
Escolástico.
Isang uri ng hayop; tilad na kahoy.
Magdugtong, mag-ugpong, magsugpon.
Makihamok, makiaway.
Pagpapanaklot, paglalaban.
Managasà, gumitgit.
Manaklót, lumaban.
Sagisag na pinagkakakilanlan sa mga kawal at lapian.
Hamog na namumuô.
Patak ng hamog na namumuò; pwang, bitak, butas.
Eskarlata, grana.
Lumait, umalipustâ, tumuyâ.
Lait, alipustâ, tuyâ.
Dalisdis, dahilig.
Matarik; bakubakô, talabis.
Bihirà, bahagyâ.
Bihirà, madalang.
Bihirà, madalang.
Madalang.
Pálabasan ng dulâ, íbp., pánoorin.
Aliping babae.
Pagkaalipin, pagkabusabos.
Pagkaalipin, pagkabusabos.
Alipinin, busabusin.
Umalipin, bumusabos.
Alipin.
Alipin, busabos.
Aliping lalake.
Alipin, busabos; pagka-alipin, pagkabusabos.
Walís, lawis.
Sumakít, umantak, humapdî, kumirót.
Pumilì, humirang.
Pumilì, humirang.
Pilì, hirang, mainam.
Pilì, hirang.
Ang nag-aaral, alagad.
Ang nag-aaral.
Nauukol sa nag-aaral ó sa páaralan.
Spanish_Tagalog
Page 191
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Escolta.
Escoltar, convoyar.
Esconder ó poner en el seno alguna cosa.
Esconder, ocultar, encubrir.
Esconder, ocultar.
Esconder, ocultar.
Esconderse; desfalcar.
Escondidamente, secretamente.
Escondido, oculto, secreto.
Escondite, escondrijo.
Escopeta de viento.
Escopetero.
Escopetilla con que juegan los muchachos.
Escoplear, cincelar, esculpir, grabar.
Escoplear, hacer muescas.
Escoplo ó cincel.
Escoria, borra, hez, orín.
Escoria.
Escorpion, alacran.
Escote, vuelo.
Escrespador.
Escribano, notario público.
Escribiente.
Escribir.
Escrito de poco mérito.
Escrito, escritura.
Escritor, escribiente.
Escritor.
Escritorio.
Escritura auténtica, cédula, título, privilegio; carta constitucional.
Escritura sagrada.
Escritura, el arte de escribir.
Escritura.
Escrúpulo, duda.
Escrupuloso, dudoso.
Escrutinio, exámen.
Escuadra, flota.
Abay, kumboy, bantay, kaakbay.
Akbayan, samahan, ihatid.
Itagò sa dibdib.
Maglingíd, magtagô, maglihim.
Ikublí, magkublí, itagò, magtagò, ikanlong, magkanlong, ilihim.
Itagò, ilingid.
Magtagò; manirà ng salapî.
Palingíd, patagô, lihim.
Tagô, lingíd, lihim.
Taguan, lunggâ.
Escopeta de biento.
Mámamaril.
Patás, pasiblang.
Magpait, maglukob, lumilok.
Ukaan, kudlitán.
Pait, lukob.
Kalawang, dumí ng metal, taing bakal.
Kalawang, dumí.
Alakdán.
Pileges.
Pangulót, pangkulot.
Eskribano, notaryo.
Tagasulat, kawaní, eskribyente.
Sumulat.
Sulat na walang gasinong halagá.
Sulat, kasulatán.
Mánunulat, tagasulat.
Mánunulat.
Sulatán, pupitre.
Katibayan, kasulatang patotoo; kapahintulutan ng pámahalaan;
Banal na kasulatan.
Sulat-kamay, dunong sa pagsulat.
Sulat, pagsulat.
Hinalà, sapantahà.
Mapaghinalà, mapagsapantahà.
Siyasat, paglilitis.
Hukbong dagat; pulutong ng mga sasakyang dagat.
Spanish_Tagalog
Page 192
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Escuadrón.
Escuchador.
Escuchante.
Escuchar por la ventana lo que se habla dentro de la casa.
Escuchar, atender.
Escuchar, atender.
Escudar, defender.
Escudo.
Escudo.
Escudriñamiento.
Escudriñar, examinar cuidadosamente.
Escudriñar, examinar, sondear.
Escudriñar, examinar.
Escuela Normal.
Escuela.
Escuerzo, sapo; parque para caballos.
Esculpir, tallar, grabar.
Esculpir.
Escultor, tallador, grabador.
Escultor.
Escultura ó figuras esculpidas, talla.
Escultura.
Escupidera.
Escupir con frecuencia.
Escupir.
Esencia, perfume.
Esencia.
Esencial.
Esfera.
Esfera; globo, bola.
Esférico.
Esférico.
Esforzar, empeñarse por alguno.
Esforzar, violentar, compeler.
Esforzarse á vomitar.
Esforzarse, empeñarse.
Esforzarse, intentar.
Pulutong.
Tagaulinig, tagasubok.
Ang nakikinig.
Mangulinig sa tabí ng durungawan ng salitaan sa loob ng bahay.
Makinig; pakinggan; manainga; dinggin.
Duminig, makinig.
Mangalasag, mananggalang.
Eskudo.
Kalasag, pananggá.
Siyasat, saliksik.
Sumiyasat, sumaliksik.
Siyasatin, litisin, tarukín.
Siyasatin, saliksikin.
Escuela Normal, páaralan ng pagtuturò.
Páaralan, eskwelahán.
Isang urì ng palakâ; kahuyan.
Magbubô ng larawan, lumilok, humugis ó humubog ng anomang anyong
Lumilók.
Mangbububô ng larawan, manglililok.
Eskultor, manglililók.
Larawang binubô, anyong nililok.
Panglililóc.
Lúraan.
Maglulurâ, magdadahák.
Lumurâ.
Pabangó.
Ang kinakailangan.
Kailangan.
Bilog.
Globo, bilog, bola.
Mabilog, nauukol sa bilog.
Mabilog, nauukol sa bilog.
Magsikap, magpumilit.
Pilitin, ibuyó.
Magpasuka.
Magsikap, magsumikap, magpilit, magpumilit.
Magsumikap, magsikap, magsumakit.
Spanish_Tagalog
Page 193
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Esfuerzo para levantarse; elevacion.
Esfuerzo, empeño.
Esfuerzo, empeño.
Esfuerzo, peso.
Esfuerzo.
Esgrima.
Esgrimir, desviar los golpes del contrario.
Esmalte.
Esmeril.
Espaciarse, difundirse.
Espacio, extencion.
Espacio, lugar.
Espacioso, ancho, extenso.
Espacioso, extensivo, vasto, ancho.
Espacioso.
Espada ancha, alfanje.
Espada.
Espadachin, rufian.
Espadín, florete.
Espalda, la parte de atras de cualquiera cosa; trasero.
Espalda.
España.
Español.
Espantadizo.
Espantajo.
Espantajo.
Espantar, amedrentar, intimidar.
Espantar, asustar.
Espantar, aterrar.
Espantar, aterrar.
Espantar.
Espanto, asombro.
Espanto, aterramiento.
Espanto, pasmo.
Espanto, susto.
Espantoso, horrible; horroroso.
Espantoso, triste.
Pagbangon, pagtaas.
Sikap, masákit.
Sikap, masákit.
Sikap; bigat.
Sikap.
Esgrima.
Manalag, umilag.
Salít, palamuti.
Lihà.
Mangalat, lumaganap.
Pagitan, pwang, agwat.
Lwang, dako.
Malwag, malwang, malawak.
Maaliwalas, malwang, malwag, malawak.
Malwang, malwag.
Isang urì ng tabak.
Tabák.
Taong masama at hambog.
Sandata, tabák.
Likuran, ang dakong likuran ng anoman.
Likod.
Espanya.
Kastilà.
Gitlá.
Panakot.
Panakot.
Sumindak, gumitlá, tumakot.
Masindak, mágitla, mágulat.
Sumindak, manggulat manggitlá.
Sumindák; magpangilabot.
Manggulat, manakot.
Sindak, gitla, gulat.
Sindak, pangingilabot.
Pagkasindak, pagkagulat, pagkagitla.
Sindak, gulat.
Kakilakilabot, kasindaksindak, katakottakot.
Kapanlawpanlaw, kalagimlagim, kahambalhambal.
Spanish_Tagalog
Page 194
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Esparcir una cosa entre otras.
Esparcir, desparramar.
Esparcir, desparramar.
Esparcir, disipar.
Espárrago.
Espasmo, pasmo.
Espasmódico.
Especería.
Especia, droga.
Especial, particular.
Especial.
Especialidad, singularidad.
Especias.
Especie de bastidor que se usa en las fábricas de paño.
Especie de berza.
Especie de caldo espeso.
Especie de daga ó puñal.
Especie de foso.
Especie de fruta de sarten.
Especie de servilleta pequeña.
Especie de trebor.
Especie del halcon.
Especie, calidad.
Especie, clase ó género.
Especie, genero.
Especiero.
Especificacion.
Especificar.
Específico.
Específico.
Especioso, hermoso.
Espectáculo, exposicion.
Espectador.
Espectativa.
Espectro, fantasma.
Espectro.
Especulacion; meditacion.
Ilahok, ihalò.
Isabog, ikalat.
Magsabog; magkalat.
Papanabugin, isabog.
Isang urí ng guguláyin.
Pasmá, pamamanhid, pulikat.
Pasmado, lumpó.
Pámilihan ng mga kakainín.
Panimplá gaya ng pamintá, anis, ibp.
Tangì, namumukod.
Tangì, bukod-tangì.
Pagkakatangì, pamumukod.
Especias (pamintá, sinamuno at ibp. gaya nito).
Sampayan.
Isang urì ng repolyo.
Parang sabaw na malapot.
Panaksak; patalim na tila talibong.
Tila hukay.
Bibingka.
Isang klase ng munting serbilyeta ó pámahiran.
Isang urì ng damó.
Lawin.
Urì, klase.
Urì, klase.
Urì ng pagkalalake ó pagkababae.
Ang nagbibilí ng mga kakainín.
Pag-urì; pagpapaliwanag.
Uriin, liwánagin.
Tagaurì.
Gamot na yarì.
Malinaw, maganda.
Pánoorin, palabás; tanghál, pagtatanghal, tanghalan.
Ang nanonood.
Paghihintay, pag-asa.
Multó, katatakután.
Multó, guníguní.
Pangangalakal; warì, gunitâ.
Spanish_Tagalog
Page 195
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Especular; reflexionar.
Especulativo; contemplativo.
Espejo.
Espejo.
Esperador.
Esperanza.
Esperanzado.
Esperar, aguardar.
Esperar, aguardar.
Esperar.
Esperma.
Espeso, denso; grueso.
Espeso, lleno de arbustos.
Espesor, densidad.
Espesura de un bosque.
Espetar, barrenar.
Espía, observacion.
Espía.
Espiar, acechar.
Espiar, acechar.
Espiar, acechar.
Espiar.
Espigar.
Espigar; recoger.
Espigón, quicio.
Espina.
Espinal.
Espinaso.
Espinazo.
Espinilla.
Espino, espina.
Espinoso.
Espira.
Espiral.
Espiritoso; vivo, activo.
Espiritu ambulante, duende.
Espíritu, aliento.
Mangalakal; magwarì, gumunitâ.
Nakakalakal; nawawarì, nagugunitâ.
Salamín.
Salamin.
Ang naghihintay, ang umaasa.
Pag asa, asa.
Maaasahan.
Maghintay, magantabay, umasa.
Maghintay, mag-antabay.
Umasa.
Esperma.
Malapot, masinsin, siksik, paikpik; makapal.
Masinsin, mayabong, masanga, malagô.
Lapot, sinsin; kapal.
Kasukalan sa gubat.
Bumutas, butasin.
Paniniktik.
Tiktík.
Maniktik, manubok.
Umabat, mang-abang.
Tumiktik, manubok.
Tumiktik.
Tumubò ang pusô ng maís.
Manghimalay; mamulot.
Ikirán, kidkiran, ikután, pihitán.
Tinik [ng isdâ].
Nauukol sa gulugod.
Gulugod.
Gulugod.
Lulód.
Tiník.
Matiník.
Sinusô.
Sinusô.
Nauukol sa diwà; masikap.
Salot, tyanak.
Diwà, espíritu.
Spanish_Tagalog
Page 196
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Espiritual, lo perteneciente á los aparecidos.
Espiritual.
Espita, canilla para sacar licor de un tonel ó cuba.
Espléndidamente.
Espléndido, magnífico.
Esplendor, pompa, brillantez.
Esplendor, resplandor.
Esponja.
Esponjoso.
Esponjoso.
Esponsales, confianza.
Esponsales.
Esponsales.
Esponsales.
Espontaneidad.
Espontáneo.
Esposa, consorte.
Esposas.
Esposo, esposa.
Espuela.
Espuma.
Espuma.
Espuma.
Espuma.
Espuma.
Espumadera.
Espumar.
Espumar.
Espumar.
Espumar.
Espumoso.
Espumoso.
Espumoso.
Espumoso.
Espumoso.
Espurio, falso, degenerado.
Esquela, billete, nota.
Nauukol sa multo ó guníguní.
Nauukol sa diwà.
Gripo.
May kaningningan, may kainaman.
Marilag, mainam, maigi, dakilà.
Dilag, inam, igi, ningning.
Ningning, kintab.
Espongha.
Buhaghag.
Buhaghag.
Típanan sa pag-aasawa; pagtitiwalà.
Kasál, pag-aasawa.
Kasál, pag-aasawa.
Kasal.
Pagkukusà.
Kusà, bukal sa loob.
Asawa (babae).
Damal sa kamáy.
Asawa.
Espuela.
Bulâ.
Bulâ.
Bulâ, subó, sulwak.
Bulâ.
Bulâ.
Panandok ng bulâ.
Bumulâ.
Bumulâ.
Bumulâ, magbulâ.
Bumulâ.
Mabulâ.
Mabulâ.
Mabulâ.
Mabulâ.
Mabulâ.
Anák sa ligaw, hamak.
Sulat, tandâ, pahiwatig.
Spanish_Tagalog
Page 197
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Esquela; cédula; inventario ó lista corta.
Esqueleto.
Esquife.
Esquilador.
Esquilar; desnudar, despojar.
Esquileo.
Esta noche.
Estabilidad, solidez.
Estable, firme, sólido.
Establecer, decretar.
Establecer, fundar.
Establecido.
Establecimiento, domicilio.
Establecimiento; domicilio.
Establero, mozo de mulas ó caballos; novio.
Establo.
Estaca, pila, monton.
Estaca, poste.
Estaca.
Estacada, palizada.
Estacar.
Estacion de lluvias.
Estacion, sazon, tiempo.
Estacion.
Estacionario, fijo.
Estado de mujer.
Estado venidero.
Estado, condicion; estado, el cuerpo politico de una nacion.
Estado, situacion; caja, estuche.
Estado; hacienda, bienes.
Estagnación.
Estallar, rechinar.
Estallido del cañon.
Estallido, rebosadura.
Estallido.
Estallido.
Estancado, encharcado.
Liham; sédula ó katibayan; tálaan.
Kalansáy.
Bangkang muntî.
Manggugupit, tagagupít.
Gupitan ng balahibo ang tupa; hubaran, kamkaman.
Paggugupit.
Ngayong gabí, mámayang gabí.
Tatag, tibay.
Matatag, matibay.
Magtatag magpasyá, magbigay utos, mag-utos.
Magtatag; itatag.
Matatag.
Kinaroroonan, táhanan.
Pagkakatatag; bahay.
Sota, tagapag-alagà ng kabayo; nobyo.
Silungan ng kabayo, kabalyerisa.
Tulos, salansán, buntón.
Tulos, tukod, halige.
Tulos.
Bakod, mga tulos.
Tulusan.
Tagulán.
Panahon, kapanahunan.
Hantungan, himpilan.
Namamalagì, nananatili.
Pagkababae.
Ang hinaharap.
Lagay, kalagayan; tayô; katayuan; pámahalaan.
Lagay, kalagayan, tayô; kahón, sisidlan.
Pag-aarì, lupang pag-aarì.
Pagkahadlang, pagkaharang.
Pumutok, lumagitik.
Putok ng kanyon.
Putok, silakbo.
Putok, lagitik.
Lagitík, lagutók, tunog.
Nahahadlangan, nahaharang.
Spanish_Tagalog
Page 198
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Estancarse.
Estancarse.
Estancia, parada.
Estandarte; modelo, norma.
Estaño.
Estanque de agua, pantano.
Estanque de peces.
Estante, existente.
Estaquita.
Estar á pupilaje.
Estar agonizando.
Estar cabizbajo como un patan.
Estar de emboscada.
Estar en pie.
Estatua.
Estatuaria; estatuario, escultor.
Estatura.
Estatuto; reglamento.
Este, esta, esto.
Estenografía.
Estenógrafo.
Estera, petate.
Esterar.
Esteras.
Estereotipia.
Estéril, infructuoso.
Estéril.
Esteril; infructuoso.
Esterilidad de algun terreno.
Esterilidad.
Esternon.
Estiercol.
Estilo, uso, modo.
Estilo; portillo con escalones.
Estimable.
Estimacion, aprecio.
Estimacion.
Tumigil, mahadlangan.
Maharang, mahadlangan.
Pagkatigil, pagkatira.
Bandilà; ulirán, parisán.
Lata, tinggang putî.
Tangké ng tubig, lawà.
Pálakihan ng isdâ.
Namamalagì.
Tablang makitid.
Makisunò, tumuloy.
Maghingalô, maghirap, maglubhâ.
Madungô.
Habatín, harangin.
Tumayô, tumindig, lumagay.
Larawan.
Karunungan sa paggawâ ng mga larawan, manggagawà ng mga larawan,
Taas, tayô.
Utos; palatuntunan.
Ito, irí.
Estenograpya, karunungan sa pagsulat ng mga tandang nagkakahulugan
Marunong ng estenograpyá.
Baníg.
Gumawâ ng baníg.
Banig.
Estereotipya.
Baóg, karát.
Basal; baog.
Baog; basal; walang bunga.
Kabasalan.
Kalagayang basal ó baog.
Butó ng dibdib.
Dumí, tae.
Gawî, kináhiratihan, paraan.
Estilo, gawî; pintuang may mga baytang.
Kagalang-galang, kapitapitagan.
Pagmamahal, pagpapahalagá.
Pitagan, galang.
Spanish_Tagalog
Page 199
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Estimar, apreciar.
Estimar, apreciar.
Estimar, considerar.
Estimulante.
Estimular.
Estímulo, instigacion, conmocion.
Estímulo.
Estímulo.
Estipendio, sueldo, paga.
Estipulacion.
Estipular.
Estirar; extender, alargar.
Estirón, esfuerzo.
Estiron.
Estómago.
Estopa; remolque.
Estoque, espada angosta y larga; pliegue.
Estornudar.
Estos, estas.
Estragamiento, frotamiento.
Estratagema, artificio.
Estratagema, astucia.
Estrategia.
Estrechamente, atentamente.
Estrechar.
Estrechez, espesura.
Estrecho ó brazo de mar.
Estrecho, angosto.
Estrecho; aprieto, peligro.
Estregar, fregar; rozar, frotar.
Estregar, frotar.
Estregar, refregar.
Estrella.
Estremecerse, despeluzarse.
Estrenuo, valeroso.
Estrépito, golpe.
Estrépito, ruido, alboroto.
Mahalín, pahalagahan.
Halagahan.
Pahalagahan, mahalín; magpitagan.
Pangpalakas, pangpabuyo.
Magbuyó, mag-udyok.
Pagbubuyo, pagpapasigla.
Pangpalakas ng loob, pangpatapang.
Nakapagbubuyó, nakapagpapalakas loob, nakakaakay.
Bayad, kabayaran, upa, sahod.
Káyarian, kásunduan, sálitaan.
Makiusap, lakarin ang isang kásunduan, makipagkayarî.
Baltakin; hilahin, unatin, banatin.
Tindí; balták.
Hila, baltak, batak.
Sikmurà, tyan.
Gaspang [sa habi]; hila, batak.
Tabak na makitid at mahabà; pileges.
Bumahin, mápabahin.
Ang mga ito.
Paghilot, pagpapahid ng gamot.
Laláng, hibò.
Laláng, paraan, hibò.
Paraan, laláng.
Malapit na malapit, katabíng-katabí.
Pakitirin, pakiputin.
Sikíp, kipot, sinsin, kasinsinan.
Gipit ng dagat.
Makipot, makitid.
Gipit, kagipitan, panganib.
Pahiran, dampiin, punasan, kuskusín.
Humilot, pahiran ng gamot.
Gasgasín.
Bituin.
Mangilabot, manginig.
Malakas, matapang.
Lagapak, pagakpak.
Ingay, hugong, kaguló.
Spanish_Tagalog
Page 200
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Estrepitoso, ruidoso.
Estribo, apoyo, sosten.
Estribo.
Estribo.
Estricto, rigoroso, severo.
Estropajo.
Estropeado.
Estructura, construcción.
Estructura.
Estudiante.
Estudiar.
Estudio, conocimiento.
Estudio.
Estudioso.
Estudioso.
Estufa.
Estufa.
Estupefacción, pasmo; asombro, estupor.
Estupendo, asombroso, maravilloso.
Estupidez, tontería.
Estupidez, tontería; somnolencia, pesadez.
Estúpido.
Estúpido.
Estupor, atontamiento.
Estuprador, forzador.
Estuprar; arrebatar.
Estupro, rapto; fuerza.
Eter.
Etéreo, celeste.
Eternamente.
Eternamente.
Eternidad.
Eternidad.
Eterno, inmortal.
Eterno, sempiterno.
Etimología.
Etiope, negro.
Mahugong, maingay.
Estribo, alalay, pangpatibay.
Estribo.
Estribo.
Mahigpít, maganít, mabagsik.
Pang-isís.
Salâ gayâ ng kimaw, pilay, lumpó.
Pagkakaakmâ, pagkakatayô.
Pagkakaakmà ng gusalì ó bahay.
Ang nag-aaral.
Mag-aral.
Pagkatuto, kaalaman.
Pag-aaral.
Palaarál, masipag magaral.
Masipag mag-aral.
Apuyán.
Kalan, apuyán.
Pagkamanga, pagkamaang; panggigilalas.
Kahangahangà, katakataká, kagilágilalás.
Kahangalan, kagunggungan.
Kadungúan, kaungasan; kalamlamán.
Ungás.
Hangal, gunggóng.
Pagkakamanga, kahanga-lán.
Ang nagtaanan [ng babae], mangdadahas, manggagahasà.
Magtaanan [ng babae], manggahasà; mang-agaw.
Pagtataanan [ng babae], panggagahasà, pangdadahas.
Eter.
Ukol sa langit.
Sa tanang panahon, sa boong panahon.
Magpakaylanman.
Pagkakaylan man, pagkawalang hanggan.
Kawalang hanggan.
Magpakaylan man, walang hanggan.
Magpakaylanman, walang hanggan, walang katapusan.
Símulain ng mga salitâ.
Taga Etyopya, taong maitim.
Spanish_Tagalog
Page 201
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Etiqueta.
Étnico.
Eucaristía.
Eufemismo.
Eufonía.
Eufónico.
Eunuco, capon.
Europa.
Europeo.
Europeo.
Evacuacion.
Evacuar, desocupar.
Evadir, huir, escapar.
Evangélico.
Evangélico.
Evangelio.
Evangelio.
Evangelista.
Evantualidad.
Evaporacion, exalacion del vapor.
Evaporarse, disiparse.
Evaporarse, exhalarse.
Evasion, salida, escape, excusa.
Evasivo.
Evento, acontecimiento.
Eventual, fortuito.
Eviccion, despojo jurídico.
Evidencia.
Evidenciar.
Evidente, patente, notorio.
Evitable.
Evitable.
Evitable.
Evitar, huir, escapar.
Evitar.
Evocacion; ocupacion.
Evocar.
Etiketa, pagkikilos-mahal.
Nauukol sa pagsamba sa dî tunay na Dyos.
Pakinabang, kumunyon.
Badyang pangpalubagloob.
Ang pagkakatugmâ ng tinig.
Hinggil sa pagkakatugmâ ng tinig.
Bating, kapon.
Europa.
Nauukol sa Europa.
Taga Europa.
Pag-alís.
Lisan, lisanin, iwan.
Umiwas, umilag, tumakas, tumaanan.
Nauukol sa ebanhelyo.
Nauukol sa ebanhelyo.
Ebanhelyo, mabuting balità.
Ebanhelyo, mabuting balità.
Ebanhelista, taga-pangaral ng ebanhelyo.
Pagkapangyari.
Suluwak, singaw.
Sumuluwak, sumingaw.
Umusok, umasó; sumingaw.
Pag-ilag, paglabas, pagtakas, dahilan.
Maiilagan.
Pangyayari, pagkakataon.
Nagkataon, hindî sinasadyâ.
Pagkamkam ng pag-aarì sa pamamagitan ng hukuman.
Katotohanan, katunayan.
Patotohanan, patunayan.
Totoo, tunay; malinaw, maliwanag.
Maiiwasan, maiílagan.
Maiiwasan, maiilagan.
Maiiwasan, maiilagan.
Umilag; tumakas, tumaanan.
Umiwas, iwasan, umilag, ilagan.
Tawag, kaloob, katungkulan, hanap-buhay.
Tumawag.
Spanish_Tagalog
Page 202
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Evolucion.
Exaccion.
Exactamente.
Exactitud, delicadeza, esmero.
Exactitud.
Exactitud.
Exacto, acabado.
Exacto, puntual, justo.
Exageracion.
Exagerar.
Exaltacion, elevacion.
Exaltar, elevar; alabar, realzar.
Exaltar.
Examen.
Examinador, pregunta que confunde.
Examinar, ensayar, probar.
Examinar, escudriñar.
Exangüe.
Exasperacion, irritacion.
Exasperar, irritar.
Excavacion.
Excavar, ahuecar.
Excavar.
Exceder á otro, sobrepujar.
Exceder en número.
Exceder, adelantarse.
Exceder, sobresalir.
Excelencia, preeminencia.
Excelencia, preeminencia.
Excelente, lo mejor.
Excelente, sobresaliente, primoroso.
Excelso.
Excéntrico; extravagante.
Excepcion.
Excepcional.
Excepto, á excepcion de.
Exceptuar, excluir.
Pagsulong.
Hingî, singíl.
Tamà, tapat, totoo.
Kaganapan, kainaman.
Katuusan.
Kaganapan, kalubusan.
Ganap, lubos, wagas.
Ganap, hustó, sukat, lubos.
Pagpapakalabis.
Magpakalabis.
Pagkabunyî, papuri, parangal.
Ibunyî purihin, parangalan.
Ibunyî itaas.
Paglilitis, pagsurì, pagsisiyasat, pag-uusisà.
Manglilitis, tanong na nakalilito.
Litisin, suriin, sanayin, subukin, tikman.
Litisin, suriin, eksaminin, siyasatin, usisain.
Walang dugô.
Galit, poot.
Manggalit.
Hukay.
Humukay, bumutas.
Humukay.
Lumagpas, lumangpas.
Lumabis sa bilang.
Lumangpas, máuna.
Humigít, lumagpas, lumabis, lumalò.
Karangalan, dangal, kamahalan.
Karangalan, dangal, kamahalan.
Pinakamainam, kábutibutihan.
Mainam, maigi.
Mataas na mataas.
Lisyâ sa kalagitnaan; katwâ, kakatwâ.
Bukod, pamumukod.
Namumukod, natatangì.
Maliban, liban na.
Itangì, ibukod.
Spanish_Tagalog
Page 203
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Excesivo.
Excesivo.
Exceso de trabajo.
Exceso en el peso.
Exceso, desorden, vida disoluta.
Exceso.
Excitabilidad.
Excitable.
Excitar el apetito.
Excitar, estimular.
Exclamacion.
Exclamar.
Exclamatorio.
Excluido de eleccion.
Excluir á uno votando con una bolita negra.
Excluir, exceptuar.
Excluir.
Exclusion.
Exclusion; impedimento.
Exclusivo.
Excomulgar, anatematizar.
Excomulgar, maldecir.
Excomunión, anatema.
Excrecion.
Excremento.
Excremento.
Excretar.
Excursion.
Excursion.
Excusa.
Excusar, dispensar.
Execracion, maldicion.
Execrar, maldecir.
Exencion.
Exentar, libertar.
Exento, libre por privilegio.
Exequias, honras funerales.
Malabis, mahigít, lalò.
Malabis, higít.
Kalabisan sa paggawâ.
Kalabisan sa timbang.
Pag-aalibughâ, pagaasal na walang tuos.
Kalabisán, kahigitan, labis.
Sigla, kasiglahan.
Masigla.
Magkagana ng pagkain.
Magbuyó, mag-udyok, pumukaw.
Bulalás.
Bumulalás.
Pabulalás.
Dî pinapayagang máihalal.
Hwag tanggapin ang sinoman sa pamamagitan ng halalang ginamitan ng
Ibukod, ihiwalay.
Ihiwalay, ibukod.
Pagbubukod, paghihiwalay.
Pagtitiwalag; kadahilanan.
Nábubukod, náhihiwalay.
Ekskumulgahin, ihiwalay sa iglesya.
Manumpâ, manungayaw.
Pag-ekskumulgá, paghihiwalay sa iglesya.
Pagtae, pagdumí, pagpalikod.
Tae, dumí.
Tae, dumí.
Itae, idumí, ipalikod.
Pagliliwaliw.
Pagliliwaliw, pasyal.
Paumanhin, dahilan.
Magpaumanhin, magpawalang bahalà; dispensahin.
Tungayaw, lait, sumpâ.
Manungayaw, lumait, manumpâ.
Layà.
Palayain, ihiwalay.
Kawalâ, layâ.
Pagdiriwan sa paglilibíng.
Spanish_Tagalog
Page 204
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Exequias.
Exhalacion.
Exhalado; insípido.
Exhalar.
Exhausto, apurado.
Exhibir, manifestar.
Exhortacion.
Exhortar.
Exhumacion.
Exhumar, desenterrar.
Exibicion; exposicion.
Exigencia, necesidad.
Exigir.
Existencia, estado ó condicion particular; ente, ser.
Existencia.
Existir.
Éxito; salida.
Éxodo.
Exoneracion.
Exonerar.
Exorbitancia, exceso, enormidad.
Exorbitante, excesivo, enorme.
Exordio.
Exótico, extrangero.
Expansion, dilatacion.
Expansion.
Expatriacion.
Expatriar.
Expectacion, esperanza, mira, perspectiva.
Expectacion, esperanza.
Expectoracion.
Expectorar.
Expedicion.
Expedir, despachar.
Expeler, desechar.
Expeler.
Expender, gastar, desembolsar.
Libíng; mga pagdaraos na isinasagawâ hinggil sa isang namatay.
Hingá, singaw.
Nakasingaw; walang lasa.
Huminga.
Said, ubós; patâ.
Magtanghal, maghayag.
Pangungusap, pangaral, hikayat.
Mangusap, mangaral, humikayat.
Paghukay na mulî sa inilibing.
Hukaying mulî ang nálibing.
Pagtatanghal, tanghalan.
Kailangan.
Humingî, sumingil.
Buhay, lagay, tao.
Pamamalagì, pamamarati; ang tinatangkilik, bagay na mayroon.
Lumagì, mamarati.
Pagkakapalad, pagwawagí, pananagumpay.
Pag-alis; eksodo ó ikalawang aklat ng Biblia.
Pagpapatawad.
Magpatawad, maggawad ng kapatawaran.
Kalabisan.
Malabis.
Simulâ, pasimulâ.
Galing sa ibang lupain.
Lawig, lawak.
Kalawakan.
Pagtatapon sa ibang lupain.
Itapon sa ibang lupain.
Pag-asa; hintay; hangad.
Paghihintay, pag-asa.
Dahak.
Dumahak.
Paglalakbay.
Lutasin, ipadalá.
Ihagis, itapon.
Ilabas, iwaksí, Ibukod.
Gumugol, maggugol, gumastá, magdukot.
Spanish_Tagalog
Page 205
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Expensas, gasto.
Experiencia, práctica.
Experimentado.
Experimentar.
Experimentar.
Experimento.
Experto, habil.
Experto; astuto, sutil.
Expiacion, propiciacion, concordia.
Expiacion.
Expiar, apaciguar, aplacar.
Expiar, borrar un delito.
Expiracion; muerte.
Expirar; morir.
Explanación, explicacion.
Explanar, explicar.
Expletivo.
Explicable.
Explicacion.
Explicativo.
Explícito, claro.
Exploracion.
Explorar; averiguar; sondear.
Explosion.
Explosion.
Explosivo.
Exponer, interpretar.
Exponer, manifestar; arriesgar, poner en peligro.
Exportacion.
Exportacion.
Exportar.
Exposicion.
Expresar; exprimir.
Expresion.
Expreso, claro.
Expulsion.
Expulsion.
Gugol, gastos.
Kasanayán.
Sanáy.
Magsanay; magmalas; sumubok; tikman.
Sumubok; subukin.
Pagsubok.
Bihasá, sanáy, may-kaya.
Bihasá, matalinò; tuso, switik.
Pagtatakip ng salâ, pangpalubag-loob, pakikipagkasundô.
Pagtatakip ng kasalanan.
Magtakip ng sala, magpalubag loob, magpatahimik.
Magtakip ng kasalanan.
Pagkatapos, pagkalutas; pagkalagot ng hininga, pagkamatay.
Matapos, malutas; malagot ang hininga, mamatay.
Paliwanag.
Magpaliwanag.
Badyang ginagamit sa lalong ikáliliwanag ng pananalitâ.
Náipaliliwanag.
Paliwanag, paaninaw.
Nakapagpapaliwanag.
Maliwanag, malinaw.
Pagtuklas.
Tumuklas; sumiyasat; tumarok.
Pagputok.
Pagputok.
Pumuputok, nagpapanambulat.
Ihayag, ipaliwanag.
Magtanghal, maghayag; magpahayag, mangahas, sumapanganib.
Paglalabas ó pagpapadalá ng kalakal sa ibang lupâin; kalakal na
Paglalabas ó pagpapadalá ng kalakal sa ibang lupain; kalakal na
Maglabás ó magpadalá ng kalakal sa ibang lupain.
Pagtatanghal; tanghalan.
Ihayag; katasín.
Pamamahayag, pananalitâ, pangungunsap.
Hayag, maliwanag.
Paghahagis, pagtatapon.
Pagpapalayas, pagtataboy.
Spanish_Tagalog
Page 206
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Exquisito, excelente, raro.
Extasís, enajenamiento.
Extasis; gozo, alegria.
Extático, gozoso.
Extencion.
Extender, amplificar.
Extender, difundir.
Extender, dilatar.
Extender, ensanchar.
Extender, esparcir, divulgar.
Extendido.
Extensión, dilatación.
Extension.
Extenso, dilatado.
Extenuacion, flaqueza.
Extenuacion, mitigacion.
Extenuar, adelgazar.
Extenuar, enflaquecer.
Exterior, de fuera.
Exterior, visible.
Exterior.
Exterior.
Exterminacion, extirpacion.
Exterminar, desarraigar.
Externo.
Extincion.
Extinguir, apagar.
Extinguir.
Extinto, apagado.
Extirpacion.
Extirpacion.
Extirpacion.
Extirpar, desarraigar.
Extorsion.
Extra.
Extraccion.
Extracto, compendio.
Mainam, maigi.
Pagkawalang diwà.
Galak, sayá, twâ.
Galak, masayá, twâ.
Lakí.
Pahabain, unatin, banatin.
Palaganapin.
Lumwag, lumawak, kumalat.
Palawigin, palwangin.
Ilatag, iladlad, ikalat, palaganapin, isabog.
Unát, banát.
Pagkakalatag, pagkakalat.
Lawig, lawak.
Malawig, malawak.
Pagnipis, pangangayayat.
Pangangayayat, panghihinà.
Panipisín, pangayayatin.
Manghinà, pumayat, mangayayat.
Labás.
Labás, kita.
Labas.
Labas.
Paglipol.
Lipulin, hugutin.
Labás.
Kamatayan.
Patayin, pawiin.
Pumawì, lumipol, pumuksâ; sumugpô.
Patay, kupás.
Pagkabunot, pagkalipol.
Paglipol, pagpawì.
Pagbunot, paghugot.
Bumunot, humugot.
Pang-aagaw, panggagahasà, paniniil, panunulisan.
Bukod; dagdag.
Paghugot, paghangò.
Kuhulugán, katás, iklî.
Spanish_Tagalog
Page 207
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Extracto.
Extraer; extractar.
Extrañar, admirarse de alguna cosa.
Extrañar, apartar, enajenar.
Extrangero, forastero.
Extrangero, naturalizado.
Extrangero.
Extrangero; extraño.
Extranjero.
Extraño, extranjero.
Extraño, extraordinario.
Extraño, extravagante.
Extraño, raro, grotesco.
Extraordinario, singular.
Extravagancia.
Extravagante.
Extraviado.
Extraviar, descarriar, descaminar.
Extravío.
Extremidad.
Extremo, lo mas exterior.
Extremo, sumo.
Extremo; el grado mas elevado de alguna cosa.
Extremo; sumo, supremo.
Exuberancia, lozania, superabundancia.
Exuberancia, suma abundancia.
Exuberante, abundantisimo.
Exuberante, lozano, superabundante.
Exuberante; rampante.
Eyaculacion.
Fa, cuarta voz de la música.
Fábrica de clavos.
Fábrica de cobre.
Fábrica, manufactura.
Fábrica, taller.
Fábrica; manufactura.
Fabricacion.
Katás; hango, kuha.
Hugutin, hangûin, katasín, pigâin.
Magtaká, manibago, manggilalás.
Manibago, kumatwâ, lumayô, umilag.
Taga ibang lupain.
Ang dî kababayan na inaring kabakayan.
Tagaibang lupain.
Taga ibang lupain; iba.
Nauukol sa ibang lupain.
Tagaibang lupà, iba.
Kaibá, katwâ.
Ibá, kaibá, katakataka, katwâ, kakatwâ.
Katwâ, kaibá, magaspang, pangit; púsong.
Bukod-tangì, kakaibá.
Kakatwâ.
Katwâ, kakatwâ.
Náwawalâ, nakakákawalâ.
Magligáw, málisyâ, maglihís.
Pagkaligaw.
Dulo, hanggá.
Kálabaslabasan.
Káduluduluhan, kátaastaasan.
Dulo, wakás, hanggá.
Dulo, hanggan; napakainam, nápakaigi.
Kayabungan, kalaguan, kasaganaan.
Lubhang kasaganaan, dî kawasang kasaganaan.
Lubhang saganà, nápaka saganà.
Mayabong, malagô, saganà.
Makarás, malikot.
Pagwawaksí; pagpapaalis; pagbabadya ng pabiglâ.
Fa [tinig ng tugtugin at áwitin].
Gáwaan ng pakò.
Gáwaan ng tansong pulá.
Págawaan, gáwaan.
Bahay-gáwaan.
Págawaan ng anomang may halò; yaring may halong anoman.
Paggawâ ng anomang may halò.
Spanish_Tagalog
Page 208
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Fabricante de naipes.
Fabricante de tabaco.
Fabricante.
Fabricar, manufacturar.
Fabricar.
Fábula mitológica.
Fábula.
Fabulista.
Fabuloso.
Fabuloso.
Faccion; disensión.
Faccioso, sedicioso.
Facecía, chiste.
Faceta.
Facha, cara.
Fachada, frontispicio de un edificio.
Fácil, docil, afable.
Facil.
Facilidad, ligereza.
Facilitacion.
Facilitar.
Facsímile, copia exacta.
Factible, practicable, hacedero.
Facticio.
Factor.
Factoría, fábrica.
Factura.
Facultad, poder.
Faena ó trabajo vil.
Faja.
Fajar.
Falacia, engaño.
Falange.
Falaz, engañoso.
Falaz, fraudulento.
Falda, orla.
Falda.
Manggagawá ng baraha.
Manggagawà ng tabako; magtatabakó.
Ang may pábrika ó págawaan.
Gumawâ.
Gumawà ng anomang may halò.
Kathang isip.
Kathang salaysay, kwento.
Mapaggawâ ng mga kathang salaysay.
Matalinghagà, talinghagà.
Kathâkathâ.
Pangkat, pulutong; káalitan, guló.
Mang-uupat, mang-gugulo.
Katatawanán, sisté.
Munting mukhâ.
Anyô, mukhâ.
Harapan ng bahay ó gusalì.
Magaan, mapagpayag, masunurin.
Madalî, magaan.
Kadalian, kagaanan.
Pagpapagaan; paghusay.
Pagaanin; husayin.
Hugis, wangis; parisán.
Magágawâ, máisasagawâ, sukat mangyari.
Paimbabaw, kunwâ, hindî totoo.
Isang bagay na katungkulan.
Págawaan.
Tálaan ng mga halagá ng tindá ó kalakal.
Kapangyarihan.
Gáwaing hamak.
Pamigkís, panalì.
Bigkisin, talian.
Hibò, dayà.
Pulutong ng kawal.
Nakakadayà, nakakahibò.
Manghihibò, magdarayà.
Sayá; laylayan.
Saya.
Spanish_Tagalog
Page 209
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Faldas, regazo.
Falibilidad.
Falible.
Falsario.
Falseador, impostor.
Falsear, imitar.
Falsedad, engaño.
Falsedad, engaño.
Falsedad, mentira.
Falsificado, engañoso.
Falsificar.
Falso, incierto.
Falso, pérfido, engañoso.
Falta de ánimo.
Falta de asistencia.
Falta de pago.
Falta de probidad, picardía.
Falta, culpa; delito, defecto.
Falta, culpa; descuido; quiebra, bancarrota.
Falta, defecto.
Falta, menester.
Faltar algo, carecer, necesitar.
Faltar, omitir, descuidar; perderse, perecer.
Faltar.
Falto de aliento.
Falto de alimento.
Falto, necesitado.
Faltriquera, bolsa de reloj.
Falua ó faluca.
Fama, renombre.
Familia, tribo, casta, raza; reunion de muchas personas; sekta.
Familia.
Familia.
Familiar, comun, ordinario.
Familiar, del uso comun.
Familiaridad.
Familiarizar.
Kandungan, sinapupunan.
Pagkakábulà, hindî layâ sa pagkakamalî.
Nagkakabulà, saklaw ng pagkakámalî.
Magdarayà, manghuhwad.
Magdarayà, manghuhwad.
Magdayà manghwad.
Kasinungalingan, karayaan, walang katotohanan.
Kasinungalingan, dayà.
Dayà, hwad, kasinungalingan, kabulaanan.
Dayà, hwad.
Palsipikahin, dayain.
Sinungaling, hindî totoo.
Sinungaling, hindî totoo, bulaan, magdarayà.
Kahinaan ng loob.
Kakulangán sa pagdaló.
Kakulangan sa bayad.
Kawalán ng pagtatapat, panunwitik.
Kakulangan, sala, kasalanan, kamalian, kasiraan.
Kakulangan, sala, lisyâ; pagkakalingat; pagkabagsak ng pagkabuhay,
Kakulangan, kapintasan.
Kulang, kakulangan, kailangan.
Magkulang, mangailangan.
Magkulang, máligtaan, mawalâ, maparam.
Magkulang, magkasala.
Walang hingá.
Kulang sa pagkain.
Kulang, nangangailangan.
Bulsá ng relós sa salawal.
Kaskó.
Kabantugan, kagitingan.
Angkan, lipì, lahì; pulutong; sekta ó kapisanan ng gayo't gayong
Pamilya, sangbahayan, kasangbahay, angkan, mag-anak.
Sangbahayan.
Karaniwan.
Kinahiratihan, pananalitâ, karaniwang salità.
Pagkakilala, pagkatalastas, pagkakasi, pagkasanay.
Pagsanayan, kilalanin.
Spanish_Tagalog
Page 210
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Famoso, afamado.
Fanático.
Fanático; hipócrita.
Fanatismo, hipocresía.
Fanatismo.
Fanega.
Fanfarrón, baladron.
Fanfarron.
Fanfarron.
Fanfarronada.
Fango, limo, cieno.
Fantasía, capricho.
Fantasía, capricho.
Fantasía, imaginacion.
Fantasma.
Fantasma.
Fantasma.
Fantástico.
Faringe.
Fariseo.
Farmacia.
Faro, fanal.
Farol de ronda.
Farrago, broza.
Farsa.
Fascinacion, encanto.
Fascinar, encantar.
Fase.
Fastidiar.
Fastidioso, demasiado delicado.
Fastidioso, desdeñoso.
Fastidioso; nauseabundo.
Fastoso, pomposo.
Fatal, funesto.
Fatalidad.
Fatalismo.
Fatiga, cansancio.
Bantog, bansag, magiting.
Bulag na paniniwalà, bulag na pagkatig, pikítmatang sikap.
Panátiko, taong mapaghakà at mapaggiit ng sarili niyang pananalig;
Pagkapanátiko; pagpapakunwâ.
Kabulagan sa paniniwalà.
Kabán.
Hambog.
Mayabang.
Hambog, mayabang.
Kahambugán.
Banlik, burak.
Sumpong, kapricho.
Guníguní, kathâ.
Guniguní, hakà.
Multó, guníguní.
Multó, guníguní.
Katakután, tyanak.
Guníguní, warì, bungangisip, panaginip.
Ngalángalá.
Pariseo.
Parmasya, karunungan sa paggawâ ng gamot.
Isang tandang ilaw na pinagkakakilanlan ng paglapit ng kaaway;
Parol na pananglaw.
Mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na tapon.
Komedya, palabás, kathâkathâ, birò.
Pagdarayà ng paningin, panggaganyak ng kalooban.
Dayain ang paningin; manghalina, mangganyak ng kalooban.
Anyô.
Yamamot, uminíp.
Nakayayamot, maselang.
Nakayayamot, nakakaabala.
Nakayayamot; nakakaalibadbad ng sikmurà.
Magarà, makisig.
Nakamamatay, nakasasawî.
Kasawian.
Kamatayan, kasawian.
Pagod, pagal, patâ, kapaguran, kapagalan.
Spanish_Tagalog
Page 211
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Fatigar, cansar.
Fatuidad, simpleza.
Fatuo, insensato, tonto.
Favor, beneficio.
Favor, patrocinio, beneficio.
Favorable, propicio.
Favorecer, animar.
Favorecer, conceder, ser indulgente.
Favorecer, patrocinar, proteger.
Favorecer, proteger.
Favorecido.
Favorito, querido.
Favorito.
Favorito.
Favorito.
Fe, creencia.
Fealdad, deformidad.
Febrero.
Febricitante, calenturiento.
Fecundidad, fertilidad.
Fecundo, prolífico.
Federal.
Federalista.
Felicidad, bienestar.
Felicidad, dicha.
Felicidad.
Felicidad.
Felicitacion, congratulacion, enhorabuena.
Felicitar.
Feliz, bienaventurado, dichoso.
Feliz, bienaventurado.
Felonía.
Femenino.
Femenino.
Femoral.
Fenómeno, todo lo que admira por su novedad.
Feo, disforme, malparecido.
Pagurin, pagalín, patâin.
Kamusmusan.
Musmos, hangal, ungas.
Kalingà, lingap, utang na loob.
Kandilì; pakinabang.
Sang-ayon, naaayon.
Umayon, magbuyó.
Kumalingâ, magkaloob, mahabag.
Lumingap, umandukhâ, kumandilì, tumingin.
Kalingain, lingapin, tignan, tangkilikin.
Itinatangì.
Ang minamahal, ang nililingap.
Minamahal.
Ang nililingap, ang minamahal.
Ang minamahal, ang itinatangì.
Pananampalataya.
Kapangitan, kasamaan ng anyô.
Pebrero.
Malalagnatin.
Kasaganaan.
Saganà.
Nauukol sa pagkakasunduan ó pagkakayarian sa pagsasamahan.
Kasundô, kayarî.
Kaginghawahan, kagalingan.
Ginghawa, kaginghawahan.
Kaginghawahan, kasayahan, sayá; lugod; kaluguran.
Kaligayahan, kaluguran.
Pakikilugod.
Magpahayag ng maligayang pagkakataon sa kanino man.
Maginghawa.
Mapalad, maginghawa.
Katampalasanan, kasukabán, kaswailan.
Nauukol sa babae.
Nauukol sa babae.
Nauukol sa baywang.
Katakataká, kamanghâmanghâ.
Pangit, masamang anyô.
Spanish_Tagalog
Page 212
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Feo, disforme.
Feo.
Feo; disforme; ceñudo.
Ferias.
Ferino; cruel.
Fermentacion.
Fermento.
Fermento.
Ferocidad, braveza.
Ferocidad, crueldad.
Feroz, fiero, salvaje.
Feroz, silvestre.
Ferretería, quinquellería.
Ferrocarril.
Fértil, fecundo.
Fertilidad, abundancia.
Fertilidad, abundancia.
Fertilidad, fecundidad.
Fertilizar.
Férula, palmeta.
Ferviente, fervoroso.
Fervor, ardor; zelo.
Fervor, zelo.
Festejar.
Festin; francachuela.
Festividad, alegria.
Festividad, jocosidad.
Festivo, alegre.
Festivo, chistoso, agradable.
Festivo, chistoso, gracioso.
Festivo.
Festivo.
Feston.
Fétido, hediondo.
Fétido.
Fetor, hedor.
Feudal.
Pangit, masamang anyô.
Pangit.
Pangit, masamang hichura, nakamungot.
Perya, tyangi.
Mailap, ukol sa gubat; mabangis.
Paghilab, pagbabago.
Panghilab, pangpahilab.
Pangpahilab.
Kabangisan, katapangan.
Kabangisan, kabaksikan.
Mabangis, mabaksík.
Mabangís, mailáp.
Mga bagay na pinanday.
Tren.
Matabâ, mabunga, malagô.
Tabâ, lagô.
Katabaan ng lupà, kalaguan.
Katabaan ng lupà; lagô.
Magpatabâ ng lupà.
Buklod, ikog.
Maningas na nais, masikap.
Ningas ng loob, pusok ng loob; sikap.
Ningas ng kalooban, kapusukan.
Magpista, magsayá, magpigíng, maghandâ.
Paghahandaan, pagkakatwâ, pagsasayahan, pagbibiruan.
Kasayahan, kaligayahan.
Pagpapatawa, pagsasayá.
Masayá, maligayà.
Masayá, mapagpatawa, kaayaaya.
Masayá, mapagpatawa.
Masayà, twâ.
Nauukol sa pistá; masayá.
Gayak na bulaklak, bunga ó dahon.
Mabahò, masamang amoy.
Mabahò.
Bahò, amoy na masamâ.
Nauukol sa away ó káalitan.
Spanish_Tagalog
Page 213
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Feudatario; vasallo, súbdito.
Feudo.
Fiador, padrino.
Fiador.
Fianza; fiador.
Fibra, hebra.
Fibroso.
Fibroso.
Ficcion, disimulacion.
Ficcion, invencion.
Ficticio, falso, burlesco.
Ficticio, fingido.
Fideicomisario.
Fidelidad, lealtad.
Fidelidad, lealtad.
Fideos.
Fiebre intermitente.
Fiebre, calentura.
Fiel, confiado.
Fiel, leal.
Fiel, leal.
Fielmente.
Fieltro.
Fiereza, crueldad.
Fiereza, ferocidad.
Fiero, feroz.
Fiesta, festin, banquete.
Fiesta.
Figura, forma exterior.
Figurar.
Figurativo.
Fijamente, ciertamente.
Fijar, establecer.
Fijo, estable, sólido.
Fila, hilera, linea, clase, orden.
Fila, hilera.
Fila, hilera; orden, calidad, grado de dignidad.
May-arì ng lupang bwisan; kampon.
Bagay ó dangal na tinaglay dahil sa paglilingkod.
Tagapanagot, inaamá.
Tagapanagot.
Sanglâ, sagot, akò, lagak; ang nanánagót.
Hiblá, hilachá.
Mahiblá, mahilachá.
Mahiblá, mahilachá.
Paimbabaw, pakunwâ.
Kathâ, hindî totoo.
Gagad, birò.
Hindî totoo.
Kátiwalà, pinagkakatiwalaan.
Pagtatapat.
Pagtatapat.
Pideós.
Ngiki.
Lagnat; sinat.
Tapát, napagkakatiwalaan.
Tapat, tapat-na-loob.
Tapat, tapat na loob.
Na may pagtatapat, ng boong pagtatapat.
Pieltro.
Kabangisan, kabagsikán.
Kabangisan, kabagsikan.
Mabangis, mabagsik.
Pistá, kasayahan, pígingan, handaán.
Pistá, pistahan.
Anyô, hichura, banhay.
Magbanhay, gumuhit ng anyô.
Pinakahwad, pinakaanyô, pinakawangis, halimbawà.
Matibay, lapat.
Ilapat, iakma, pagtibayin.
Matibay, matatag.
Hanáy; lagay, tayô, urì, taas, ayos.
Hanay, pila.
Hanáy, ayos; urì, pagkaginoo.
Spanish_Tagalog
Page 214
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Filamento.
Filantropía.
Filantrópico.
Filial.
Filibusteros.
Filigrana.
Filo, punta; borde, margen, orilla.
Filología.
Filológico.
Filólogo.
Filosofía.
Filósofo.
Filtracion.
Filtrar.
Filtrar.
Filtro.
Filtro; hechizo amatorio.
Fin particular.
Fin, cabo, extremidad.
Final, conclusivo.
Final, último.
Finalmente, últimamente.
Fingido, disimulado.
Fingir, disimular.
Fingir, mentir; contar fábulas.
Finiquito, desempeño; pago; recompensa.
Finito.
Fino, lindo, bello.
Firma.
Firmamento, cielo.
Firmamento, cielo.
Firmamento.
Firmar debajo de algun escrito.
Firme, estable.
Firme, fijo.
Firme, fuerte, estable; veloz, pronto.
Firmeza, estabilidad.
Hiblá, hilachá.
Pagkakaloob, pagmamagandangloob.
Mapagkaloob, mapagdamay.
Nauukol sa anák.
Mga tulisang dagat sa amérika ayon sa mga ingglés.
Sangkap ng gintô ó pilak.
Talím, patalím; gilid, tabí, laylayan; baybayin, hangganan.
Karunungan sa kapakanán ng mga wikà.
Nauukol sa wikà.
Marunong ng kapakanán ng mga wikà.
Karunungan sa pagmamatwid.
Pilósopo, pantas sa pagmamatwid.
Pagsalà.
Sumalà.
Sumalà.
Salaán.
Salaán; gayuma.
Sariling tanaw, sariling masákit.
Katapusan, dulo, wakas, hangganan, hanggá.
Pangkatapusan, pangwakas.
Hulí, katapusan, wakas.
Sa hulí, sa katapusan, sa wakas.
Paimbabaw, pakunwâ.
Magkunwâ, magbalatkayô, magpaimbabaw.
Magkunwâ, magsinungaling; magkwento, magsalaysay ng kathâ lamang.
Katúusan, kabayaran.
May katapusan, may hanggá.
Mainam; maganda, marikit.
Samahan sa anomang hanap-buhay.
Langit.
Langit.
Langit.
Maglagdâ sa ibabâ ng sulat.
Matibay, matatag.
Matibay, matatag.
Matatág, matibay; madalî, matulin.
Katibayan, tibay, tatag.
Spanish_Tagalog
Page 215
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Firmeza, estabilidad.
Firmeza, solidez.
Fisgarse sonriendose.
Física.
Física.
Físico.
Fisonomía; rostro, semblante.
Flaco, delgado.
Flaco, falta de carnes.
Flaco, macilento.
Flaco.
Flamante.
Flanco.
Flaqueza.
Flatulancia, ventosidad.
Flauta.
Flautista, gaitero.
Flautista.
Flautista.
Flecha, saeta.
Flecha, saeta.
Flegmático.
Flema.
Fletar un buque.
Flexibilidad.
Flexibilidad.
Flexible, blando.
Flexible, blando.
Flexible, dócil, manejable.
Flexible, docil.
Flexible, manejable.
Flexible.
Flexión, corvadura.
Flojo, lento.
Flojo, perezoso.
Flojo.
Flor de los árboles y plantas.
Tibay.
Tibay, katibayan.
Tawanan, tuyâin.
Písika, kurunungan tungkol sa likás ng mga bagay ng katalagahan.
Písika ó karunungan tungkol sa likás ng mga bagay ng katalagahan.
Nauukol sa písika.
Pagmumukhâ; anyô, hichura.
Payat.
Payat, nangangalirang.
Payat, hilukâ.
Payát.
Maningas, mapusok.
Tagiliran, gilid.
Kapayatán.
Usog, hangin sa loob ng katawan.
Plauta.
Plautista, mánunugtog ng plauta.
Plautista.
Plautista.
Panà, palasô.
Panà, palasô.
Makalaghalà.
Kalaghalâ, plema.
Umupa ng sasakyan sa tubig.
Kalambutan.
Kalambutan, kalubayan.
Malambot, sunudsunuran.
Sunudsunuran, malambot.
Sunudsunuran, malumanay, malambot.
Nababaluktok, malambot.
Sunudsunuran, malambot.
Malambot, sunodsunuran.
Hapay, hilig.
Mahinà, makuyad.
Mahinà, tamad, walang galaw.
Mahinà.
Bulaklak.
Spanish_Tagalog
Page 216
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Flor.
Flor.
Floral.
Florecer.
Florecer.
Florecer; florear.
Florecilla.
Florecilla.
Florera.
Florido.
Florido.
Flórido.
Florista.
Flotando, á merced de las olas.
Flotante sobre el agua.
Flotante.
Flotar.
Flotar.
Flotilla.
Fluctuacion.
Fluctuacion.
Fluctuar.
Flueco; cairel.
Fluente, facil.
Fluidez.
Fluidez.
Fluido.
Fluido.
Fluir murmurando.
Fluvial.
Fogon de chimenea.
Fogon.
Fogon.
Fogoso, antojadizo.
Fogoso, colérico.
Foliar.
Follaje, frondosidad.
Bulaklak.
Bulaklak.
Nauukol sa bulaklak.
Mamulaklak, bumulaklak.
Mamulaklak, bumulaklak.
Mamulaklak, mamukadkad; manalitâ ng marikít.
Munting bulaklak.
Munting bulaklak.
Dalagang nagbibilí ng bulaklak.
Mabulaklak.
Mabulaklak.
Mabulaklak.
Mánininda ng bulaklak.
Nakalutang; sa talaga ng mga alon; sa bala na.
Nakalutang.
Lutáng.
Lumutang.
Lumutang.
Pulutong ng mga munting sasakyan sa tubig.
Pagpapalutáng.
Pagkaanod.
Maanod.
Plekos; kairel.
Madulas, magaan.
Dulas, gaan.
Kalusawán.
Tunáw, lusaw.
Anomang tunáw ó lusaw.
Lumagaslas.
Nauukol sa ilog.
Pugón ng chimenea.
Pinag-apuyan.
Pugón, apuyán.
Mainit ang ulo.
Mainit ang ulo.
Talaan ng bilang ang bawa't mukhâ ng dahon ng aklat.
Yabong, kayabungan.
Spanish_Tagalog
Page 217
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Folleto, librejo.
Fomentacion.
Fomentar, dar baños calientes.
Fonda; taberna.
Fondo, basa, pedestal.
Fondo, caudal.
Fondo.
Fondo.
Fonético.
Fonógrafo.
Forja, herrería.
Forjador de metales.
Forjar, ajustar.
Forjar, contrahacer.
Forma angular.
Forma, figura; modelo.
Forma; moda, uso.
Formado como huevo.
Formado en cuerpo ó en comunidad.
Formál.
Formalidad.
Formar concepto erróneo.
Formar conceptos erróneos.
Formar en orden de batalla.
Formar juicio antes del tiempo debido.
Formar, amoldar, adaptar; hacer ó formar alguna cosa á la moda.
Formar, figurarse alguna cosa.
Formar.
Formidable, terrible.
Formidable.
Fórmula.
Formulario.
Fornido, robusto, fuerte.
Foro, tribunal, juzgado.
Foro, tribunal.
Forraje.
Forraje.
Aklat na manipís.
Pagpopomento; pagdadampî ng basahang lubog sa mainit na tubig.
Magpomento, dampian ng basahang inilubog sa mainit na tubig.
Bahay pánuluyan; tindahan ng alak.
Patungán, paa, póndo, tuntungan.
Salapî, yaman, puhunan.
Ang looban sa likuran ng bahay.
Ang ilalim ó káilailaliman; pusod ó pwit ó ibabâ ng anoman.
Nauukol m tingig.
Ponógrapo.
Pandáyan.
Panday.
Magbanhay.
Humuwad, pumaris, kumathâ, pumalsipiká.
Anyong panulok.
Anyô, hichura banhay; parisán, uliran.
Anyô, tabas, yarì; moda, ugalì, kaugalian, asal.
Parang itlog.
Kasama, kalakip.
Pormál.
Kapormalán.
Maghinalà, magbintang.
Magbintang ó magparatang ng dî totoo.
Humanay sa pakikipagbaka.
Hatulan ng dî pa nalilitis.
Mag-anyô, yumarì ó tumabas ng ayon sa kaugalian.
Anyuan, bigyan ng anyô, tabasin.
Mag-anyô, magbanhay.
Kasindaksindak, kakilakilabot.
Kakilakilabot.
Tuntunin.
Tularán, parisán; pánuntunan.
Batibot, batipunô, malakas.
Bahay-húkuman.
Bahay-hukuman.
Pagkain ng kabayo.
Pagkain ng kabayo.
Spanish_Tagalog
Page 218
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Forro de pieles; pelo de las bestias.
Forro, aforro.
Fórseps.
Fortalecer, fortificar.
Fortaleza, valor.
Fortaleza.
Forte.
Fortificacion.
Fortificar, fortalecer.
Fortuito, casual, accidental.
Fortuna, suerte, ventura.
Fortuna, suerte.
Forzar, esforzar, violentar.
Fosfórico.
Fósforo.
Fósforo; casamiento.
Foso, hoyo.
Foso, zanja.
Foso.
Fotografía.
Fotografiar.
Fotógrafo.
Fracasar, anular, invalidar, derrogar.
Fraccion.
Fraccionario.
Fractura.
Fracturar.
Fragancia, perfume.
Fragante, oloroso.
Fragata.
Fragil, quebradizo.
Fragil, quebradizo.
Frágil, quebradizo.
Fragilidad, debilidad.
Fragilidad, debilidad.
Fragmento.
Fragrancia.
Susón ng balat; balahibo ng hayop.
Aporo.
Sipit.
Palakasín; pagtibayin.
Lakás, tapang.
Katibayan, kutà.
Pigil, hawak.
Kutà, katibayan.
Pagtibayin.
Nagkátaon, hindî sinasadyâ.
Palad, kapalaran, pagkakataon.
Kapalaran, palad.
Pumilit, dumahas, gumahasà.
Nauukol sa pósporo ó siklab.
Pósporo, siklaban.
Pósporo; pag-aasawa.
Hukay.
Hukay, lumbak, trinchera.
Hukay.
Karunungan sa pagretrato; dakong pákuhanan ng retrato.
Rumetrato.
Mangreretrato.
Pinsalain, hadlangán, pawalán ng kabuluhán.
Bahagi.
Nauukol sa bahagi.
Balì.
Bumalì.
Bangó, kabanguhán.
Mabangó.
Pragata (isang urì ng sasakyang pangdigmà).
Marupok, mahunâ, babasagín.
Marupok, babasagín.
Marupok, mahunâ, babasagín.
Dupok, karupukan, kahunaan.
Dupok, karupukan, kahunaan.
Kaputol, piraso, bahagi.
Bangó, masarap na amoy.
Spanish_Tagalog
Page 219
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Fragrancia.
Fragrante, oloroso.
Fragua, fábrica de metales.
Fraile dominicano.
Francamente.
Frances.
Frances.
Francmason.
Franela.
Franja; márgen, borde.
Franquear, poner en libertad; emancipar.
Franqueza.
Franquicia, privilegio.
Frasco.
Frasco.
Frase.
Fraternal.
Fraternal.
Fraternidad, hermandad.
Fratricidio; fratricida.
Fraude, engaño.
Fraude, engaño.
Fraude, engaño; diente de rueda.
Fraudulencia, engaño.
Fraudulento, artificioso.
Fraudulento, engañoso.
Frayle.
Frecuencia.
Frecuencia.
Frecuentar, rondar.
Frecuentar.
Frecuente.
Frecuentemente.
Fregar, estregar.
Freir.
Frenesí, delirio.
Frenesí, locura.
Bangó, masarap na amoy.
Mabango.
Pandayan.
Prayleng dominiko.
Sa pagtatapat.
Pransés.
Pranses, taga Pransya.
Frankmason, masón.
Pranela.
Uria, gilid.
Palayain, alisin sa pagkaalipin.
Pagtatapat.
Pahintulot ng pámahalaan.
Praskó, sisidlang ng alak ó nomang malagnaw.
Praskó.
Pananalitâ, pananalaysay.
Parang kapatid.
Nauukol sa pagkakapatid.
Pagkakapatiran.
Pagpatay sa kapatid; nakamatay ng kapatid.
Dayà, hibò.
Dayà, parayà.
Hibò, dayà; nginpin ng gulong.
Pagdarayà.
Nakakadayà.
Magdarayà, switik.
Prayle.
Kadalasan.
Kadalasan.
Lumagì, tumanod.
Parunán ng madalas.
Madalas.
Madalas.
Kuskusin, kiskisin, hiluran.
Magpiritos.
Pagkahibáng.
Pagkahibang, kaululán.
Spanish_Tagalog
Page 220
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Frenético, furioso.
Freno, restriccion.
Freno.
Frenología.
Frente, frontispicio.
Frente.
Frescura.
Fresno.
Frialdad, tibieza.
Frialdad.
Frialdad.
Frialdad; resfriado, constipado.
Friccion, frotadura.
Frio, fresco.
Frio, frígido.
Frio; indiferente, insensible.
Friolento.
Friolera, labor ó trabajo de poco momento.
Frisar, rizar.
Frisar, rizar.
Fritilla.
Frivolidad.
Frívolo, poco considerable.
Frívolo, pueril.
Frívolo, vano, inutil.
Frívolo.
Fronde, rama verde.
Frondoso, hojudo.
Frontera.
Fronterizo, contiguo, cercano, vecino.
Frotamiento.
Fructífero, fertil, provechoso, util.
Fructífero.
Fructificacion.
Fructificar.
Frugal, económico.
Frugal, sobrio.
Galít na galít.
Pamigil, pangpigil.
Pangpatigil, preno.
Karunungan sa utak ng tao.
Harapán, tapat.
Noo.
Lamíg.
Punong kahoy na masanga't mayabong. Ang kahoy ay maputi't matibay.
Lamig, kalamigan.
Kaginawan, kalamigan.
Ginaw, lamig.
Ginaw, lamig; sipon.
Hagod, kuskos.
Malamig.
Maginaw, malamig.
Maginaw, malamig; nanghihinabang.
Maginaw.
Gawâ, trabaho.
Kumulot ng buhok.
Kumulot ng buhok.
Maruyà tortilya.
Walang kabuluhan.
Walang gasinong kabuluhan.
Parang batà, ugaling batà.
Walang kabuluhan, walang halagá.
Walang kabuluhan.
Sangang lungtian, sangang maberde.
Madahon.
Unahan, harapán.
Kahanggá.
Pahid, dampî, kuskos.
Mabunga, matabâ, malagô, napapakinabangan.
Mabunga.
Pamumunga, pagbubunga.
Magbunga, mamunga.
Matipid, mapag-impok.
Matimtiman, mapaggawâ ng katamtaman.
Spanish_Tagalog
Page 221
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Frugal; económico.
Frugalidad, moderacion.
Fruicion.
Fruslería, niñería.
Frustrar, engañar, faltar á la palabra.
Frustrar, faltar á la palabra.
Frustrar; anular.
Frustrarse, faltar.
Frutas.
Fruto; producto; provecho.
Fuego de San Anton.
Fuego, lumbre; incendio.
Fuegos artificiales.
Fuelle.
Fuellero.
Fuente ó plato grande; caballo criado para la guerra.
Fuente, origen.
Fuente, plato grande.
Fuente.
Fuera de casa ó del pais.
Fuera de casa.
Fuera! apartate de allí!.
Fuera! quita!.
Fuera!.
Fuera, afuera.
Fuerte, áspero.
Fuerte, castillo.
Fuerte, forzudo, vigoroso.
Fuerte, poderoso.
Fuerte, potente.
Fuerte; tieso.
Fuerza de impulsion de un cuerpo.
Fuerza, estupro.
Fuerza, poder; violencia.
Fuerza, urgencia.
Fuerza, vigor; eficacia, virtud.
Fuerza; importancia, valor.
Masaganá; mapag-arimohonan.
Katamtaman, kainaman, kasukatán.
Pagtatamó, pagtataglay.
Likot, kalikutan.
Sumayang, magdayà, hwag gumanap ng sinalitâ.
Máurong, magkulang sa pananalitâ.
Maaksayá, masayang.
Sumala, lumisyâ, lumaktaw, magkulang.
Mga bunga.
Bunga; pakinabang.
Pwego de San Anton.
Apoy; súnog.
Kwites, putok.
Hungkoy, hihip, balulusan.
Pugonero.
Pinggang malaki; kabayong pangdigmà.
Bukál, simulâ.
Bandehado, pinggang malakí, dinulang.
Bukal.
Sa tanyag; sa labas ng bahay ó sa ibang lupain.
Labas ng bahay.
Sulong!, alis diyan!
Sulong! alís!
Alís! layás!
Sa labas.
Malakas, matigas.
Katibayan, kutà.
Malakas; matibay.
Malakas, makapangyarihan.
Malakas, makapangyarihan.
Malakas, matibay; matigas, unat.
Lakas, tulin, liksí, bilís.
Pangdadahas, panggagahasà, pagtataanán ng babae.
Lakas, tibay, kapangyarihan, dahas.
Lakas, pagmamadalî.
Lakas, kalakasan; tibay; bisà.
Lakás; halagá, kabuluhan.
Spanish_Tagalog
Page 222
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Fugitivo.
Fugitivo.
Fulminacion.
Fulminante.
Fulminar.
Fumador.
Funcion, desempeño ó cumplimiento de algun deber.
Funcionario.
Funcionario.
Funda de la almohada.
Funda de pistola.
Fundador.
Fundamental.
Fundamento; ancas.
Fundar, establecer.
Fundible.
Fundicion.
Fundicion; fusion.
Fundidor.
Fundidor.
Fundir, derritir minerales.
Fundir, derritir.
Fundir, derritir.
Funeral, fúnebre.
Fungosidad.
Fungoso, esponjoso.
Furiosamente, como un loco.
Furiosamente.
Furioso, frenético.
Furioso, irritado.
Furor; furia.
Furtivo, oculto, secreto.
Furtivo.
Furúnculo, divieso.
Fustan, cotonía.
Futíl, frívolo, inutil.
Futilidad, vanidad.
Taanán.
Taanan; nagtatagô.
Pagputok.
Pumuputok.
Pumutok.
Mang-iitit ng sigarilyo, ibp.
Katungkulan, tungkúlin.
Ang nakalagay ó nakahalal sa katungkulan, kawaní.
Kawaní, may tungkulin.
Punda ng unan.
Kaloban ng rebolber.
Ang nagtayô ó nagtatag ng bahay, gusalì, kapisanan, ibp.
Pátibayan.
Tatagang-baón; tumbong.
Magtayô, magtatag, magpundar.
Maaaring tunawin.
Pagbububô.
Pagbububô, pagtunaw; pagsasapìsapì.
Mangbububò ng tansong dilaw.
Hurnóng búbuan.
Magbubó; bubuín.
Magbubó, tumunaw.
Magbubó, tumunaw.
Nauukol sa paglilibing.
Pagkabuhaghag.
Buhaghag.
Mapusok, parang ulol.
May pagkabalasik.
Mapusok, galít na galít.
Inít, galít.
Poot, matinding galit.
Lingíd, lihim, kublí.
Patagô, pilihím.
Bagâ; pigsá.
Káyong sita.
Walang kabuluhan.
Kawalán ng kabuluhan.
Spanish_Tagalog
Page 223
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Futuro, venidero.
G, (je).
Gabinete, escritorio.
Gacela.
Gaceta, periódico.
Gaceta.
Gaita.
Gaita.
Galante, elegante.
Galantería.
Galardon, recompensa.
Galera.
Galería, corredor.
Gallardo.
Gallero.
Galleta ó bizcocho.
Galleta.
Galleta.
Gallina silvestre.
Gallina.
Gallinero, pollero.
Gallinero.
Gallo de riña.
Gallo vencido.
Gallo.
Galocha, calzado de madera.
Galocha.
Galon, medida de líquidos.
Galope.
Galopear.
Galvánico.
Gama.
Gamo.
Ganadero.
Ganadero.
Ganado.
Ganador, vencedor.
Haharapin, darating.
G, (ga).
Mesang sulatan.
Isang urì ng usá.
Páhayagan.
Gaseta, páhayagan.
Instrumento ng músika.
Tambulì.
Magandang ugalì, may asal mahal, makisig, magarà.
Pagmamagarà, pagmamakisig.
Gantí, parangal.
Kusinà ng sasakyan.
Galeryá.
Makisig, magarà.
Mánanabong.
Biskwít.
Galyetas.
Biskwít.
Manok gubat.
Inahíng manok.
Tangkal, kulungán ng manok.
Tangkal, kulungan ng manok.
Sasabungín.
Tyopè, talunan.
Tandang, manok.
Bakyâ.
Sapatos na pang-ibabaw.
Galón, takalan ng mga tunaw na bagay.
Takbong paluksó-luksó.
Tumakbó ng paluksó-luksó.
Galbaniko.
Usang babae.
Usang lalake.
May kawan ng hayop.
Pastulan.
Kawan ng baka.
Ang nanalo, ang nagwagí.
Spanish_Tagalog
Page 224
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ganador.
Ganancia, lucro.
Ganancia, provecho, interes, lucro.
Ganancia, provecho, ventaja.
Ganancia, utilidad ó interes pecuniario.
Ganancia, utilidad.
Ganapan, marmiton.
Ganar la delantera á caballo.
Ganar, adquirir caudal, obtener.
Ganar, adquirir, conseguir, obtener.
Ganar, procurar, lograr, alcanzar.
Ganar.
Ganar.
Gancho, corchete.
Gancho; garfio.
Gangrena.
Gangrenarse.
Gangrenoso.
Ganguear, hablar con las narices.
Gansarón.
Ganso, ansar.
Gansos.
Garabatos.
Garante, fiador; garantía.
Garante, fiador; garantía.
Garantía, seguridad.
Garantir, asegurar.
Garantir.
Garbanzo.
Garganta.
Garganta.
Gargantilla.
Gargarismo.
Gargarizar.
Garra del ave.
Garra, garfa.
Garra.
Ang nananalo.
Panalunan, pakinabang.
Pakinabang, tubò; panalunan.
Pakinabang, tubò.
Pakinabang, tubò.
Pakinabang.
Mámamasan, mánununong; mánunulong sa kusinà.
Máuna, isa pátulinan ng pangangabayo.
Kumita, magkaroon n[g] salapî.
Magtaglay, magtamó, magkamít.
Magtaglay, magkamit, magtamó, umabot, magsumikap.
Makinabang, magtubò, manalo.
Manalo.
Gancho, pangkawing.
Kalawít; tagâ.
Kangrena.
Kangrenahin.
Kinakangrena.
Manalitâ ng pahumal, umutal-utal.
Inakay na gansâ.
Gansâ.
Mga gansâ.
Sulat na padaskól.
Ang nananagot; pananagot, pag-akò; katibayan.
Ang nananagot; pananagot, katibayan.
Pangakò, pananagot, katibayan.
Panagután, patunayan.
Sagután, panayûan, umakò.
Garbansos.
Lalamunan.
Lalamunan.
Gargantilya, kwintas.
Mumog.
Magmumog.
Kukó ng ibon.
Kuko ng hayop, pangalmót.
Kukó ó pangalmót ng hayop.
Spanish_Tagalog
Page 225
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Garra.
Garra; presa.
Garrapata; préstamo de dinero.
Garrapatear, escribir mal.
Garrote ó cachiporra.
Garrote ó palo.
Garrulidad, locuacidad, charladuría.
Gárrulo, locuaz, charlador.
Garza.
Garza.
Gas.
Gasa.
Gaseoso.
Gastar tiempo.
Gastar, expender.
Gasto, desembolso.
Gástrico.
Gastronómico.
Gatazo.
Gatear, trepar.
Gatito.
Gato pardo ó montés.
Gato.
Gatuno; gatecto.
Gavia.
Gavilla, haz.
Gaviota; engaño, fraude.
Gayo.
Gaznate.
Gaznate.
Géiser, fuente caliente.
Gelatina, jalea.
Gelatinoso.
Gemelo, mellizo.
Gemido, suspiro.
Gemido.
Gemir, suspirar.
Kukong pangalmot [ng hayop].
Panghawak, pangalmot: huli, hawak.
Hanip; pautang.
Sumulat ng padaskól.
Panghanmpas ng bola sa larong besbol.
Panghampas, pamalò; pangbugbog.
Satsat, pangangahig ng sálitaan.
Masalitâ, masatsát, palausáp.
Gansang lalake.
Tagak.
Gas.
Gasa, kayong manipis.
May halong gas.
Sumayang ng panahon.
Maggugol, gumasta.
Gugol, nagugol, ginastá.
Nauukol sa sikmurà.
Mayamò, mapagbundat.
Malaking pusà.
Mangukyabít.
Kutíng.
Pusang bundok na tila tigre.
Pusà.
Nauukol sa pusà.
Lagay sa itaas.
Hayà, bigkis.
Ibong peskador; dayà, hibò.
Isang urì ng ibon.
Lalamunan.
Gulunggulungan.
Bukalan ng tubig na mainit.
Helatina, matamis.
Malagkit.
Kambal.
Daing, hibik.
Hibik, daíng.
Dumaing, humibik.
Spanish_Tagalog
Page 226
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Genealogía.
Genealogía.
Genealógico.
Generacion.
General, comun, usual.
General.
Generalato.
Generalizar.
Generalmente, comunmente.
Genérico.
Género.
Generosidad, liberalidad.
Generoso, liberal.
Génesis.
Genial, natural.
Genio.
Genitales, testículos.
Genitivo.
Gente.
Gentil, pagano.
Gentil.
Gentílico.
Gentílico.
Gentuza, canalluza.
Genuflexion.
Genuino, puro.
Geografía.
Geográfico.
Geógrafo.
Geología.
Geometría.
Geométrico.
Germinativo.
Gestero, bufón.
Gesticular.
Gesto, accion.
Giganta.
Ang pagkakasunodsunod ng lahì.
Lahì, angkan.
Nauukol sa pagkakasunodsunod ng lahì.
Lahì.
Karaniwan.
Heneral, pangulo ng hukbó.
Pagka-heneral.
Gawing pangkaraniwan.
Sa karaniwan.
Nauukol sa urì ng pagkalalake ó pagkababae.
Urì, klase.
Kagandahang ugalì kagandahang loob.
Magandang ugalì, magandang loob.
Hénesis, pasimulâ; unang aklat ng Biblia.
Nauukol sa katutubong ugalì ó asal, nauukol sa talagang ugalì.
Talagang ugalì ó asal.
Itlog.
Henitibo, bahagi ng tuntunin ng isang wikà tungkol sa pag-aarì.
Tao.
Taong hindî ebreo.
Héntiles, pamagat na itinatawag noong una ng mga taga Israel sa mga
Hindî kristyano.
Nauukol sa hindî ebreo ó hindî taga Israel.
Bunton ng tao, kulumpon, umpukan.
Paglohod, lohod.
Pulós, taganas, wagas, dalisay.
Heograpyá.
Nauukol sa heograpyá.
Marunong ng heograpyá.
Karunungan tungkol sa likás ng iba't ibang bahagi ng lupà.
Heometría.
Nauukol sa heometría.
Nauukol sa binhî.
Mapagpusong.
Kumilos; kumiyâ; umismíd; umingos.
Galaw, kilos, kiyâ; ismid; ingos.
Higanta, babaing mataas.
Spanish_Tagalog
Page 227
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Gigante.
Gigante.
Gigastesco.
Ginebra.
Girar, dar vueltas en círculo.
Girar.
Girasol.
Giro muy rapido.
Giro.
Gitano.
Glacial, helado.
Glándula.
Glebe, cesped; tierras beneficiales.
Glicerina.
Globo.
Globoso.
Gloria, fama, celebridad, honra.
Gloriarse, jactarse.
Glorieta, bóveda.
Glorificacion.
Glorificar.
Glorioso.
Glosa; lustre.
Glosar.
Glosario.
Glótis.
Gloton, goloso.
Gloton, tragon.
Gloton.
Gloton.
Gloton.
Glotón.
Glotonería.
Glutinoso, pegajoso.
Gnomo.
Gobernador.
Gobernador.
Higante.
Higante, lalaking mataas.
Tila higante, parang higante ó lubhang matangkad.
Hinyebra.
Umikot, umikit, uminog.
Umikot, umikit, uminog.
Mirasól.
Ikot, ikit, inog.
Ikot, ikit, inog.
Pagalagalà.
Namumuong tubig.
Kulanì.
Lupang looban, lupang pinakikinabangan.
Gliserina.
Globo.
Mabilog.
Kalwalhatian, kabantugan, kagitingan, karangalan, kabunyian.
Lumwalhatì, maghambog, magparanyâ.
Glorieta, balag na pálamigan sa halamanan.
Paglwalhatì.
Lumwalhatì; lwalhatiin.
Malwalhatì.
Kinang, kintab, kinis ningning.
Pakinangin, pakintabin, pakinisin, paningningin.
Pákahuluganan ng mga salitang malalabò.
Lalamunan.
Matakaw, masibà.
Taong matakaw ó masibà.
Matakaw, masibà.
Masibà, matakaw.
Masibà, matakaw.
Taong masibà.
Takaw, sibà, katakawan, kasibaan.
Malagkit, naninikit.
Nunò (sa punsó).
Gobernador, tagapamahalà.
Tagapamahalà.
Spanish_Tagalog
Page 228
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Gobernar, dirigir, degollar.
Gobernar, mandar.
Gobierno doméstico.
Gobierno, direccion.
Gobierno.
Gobio.
Golfo.
Golondrina; voracidad.
Golosazo.
Golosinas.
Golpe ligero y vivo.
Golpe mortal.
Golpe, choque.
Golpe, llamada.
Golpe, puñada.
Golpe, toque.
Golpe.
Golpe.
Golpe; alcance.
Golpear con las manos abiertas.
Golpear con mazo.
Golpear con un mazo.
Golpear.
Golpear.
Golpear; tocar.
Goma.
Gomoso.
Gordo y de baja estatura.
Gordo, cariacho.
Gordo, pingüe.
Gordo, rollizo.
Gordura, grasa.
Gordura.
Gorgojo.
Gorgojo.
Gorgoritear, trinar.
Gorja, gaznate.
Mamunò; pumugot ng ulo.
Magpunò, mamahalà, magharì.
Pamamahalà sa bahay.
Pamamatnugot, pamamatnubay.
Pámahalaan.
Halubaybay.
Look.
Langaylangayan; sakmál.
Mayamò.
Kakanín.
Tuktok.
Suntok ó bugbog na sapat makamatay.
Bugbog, banggâ, bunggô.
Tuktók, tawag.
Bugbog, hampás, palò suntok.
Tamà, bugbog, dagok, hampás, palò.
Bugbog.
Bugbog, hampás, palò; tamà.
Hampas, bugbog; tamà.
Sumampal.
Magbayó, dumikdik.
Bumayó, magbayó.
Máumpog, mábunggô, mábanggâ.
Tumuktok.
Humampas, pumalò; tumamà.
Goma, dagtâ ng isang urì ng punong kahoy.
Magoma, madagtâ.
Mataba't pandak.
Matabâ, malaking mukhâ.
Matabâ.
Matabâ, mabilog.
Tabâ.
Tabâ, katabaan.
Bukbok.
Bukbok.
Patiningin ang tinig.
Saluysoy.
Spanish_Tagalog
Page 229
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Gorjeo; arranque, ímpetu.
Gorra ó gorro.
Gorra, bonete.
Gorrion.
Gorrona.
Gota de rocío.
Gota.
Gota.
Gotear, destilar.
Gotear, destilar.
Gotear.
Gotear.
Gotear; caer.
Gotera; vía de agua.
Gotilla.
Governar, regir.
Gozar, poseer.
Gozne, bisagra.
Gozo, júbilo.
Gozoso, alegre.
Grabado hecho al agua fuerte.
Grabado.
Grabado.
Grabador en madera.
Grabador; buril.
Grabar al agua fuerte.
Grabar en realce ó de relieve.
Grabar, esculpir.
Gracejo, jocosidad, burla, chanza.
Gracia, bondad.
Gracia, donaire.
Gracia.
Gracias.
Gracioso, benévolo.
Gracioso, primoroso.
Grada, rastro.
Grado, rango.
Huni, siyap; kapusukan, bugsô.
Gorra, tukarol.
Bonete, gora.
Maya.
Salaulà.
Paták ng hamog.
Patak, tulò.
Sakít na pamamagâ sa mga dalirì at sihang ng mga ito.
Pumatak, tumulò.
Pumatak, tumulò.
Tumulò.
Tumulò, pumaták.
Pumatak, tumulò; mahulog, malaglag, lumagpak, bumaksak.
Tumutulò; landás ng tubig, tuluán.
Patak, tulò.
Mamahalà, magpunò.
Matwâ, magalak; magtaglay, magtamó, magkamít.
Bisagra, pangkawing.
Galák, kagalakán.
Galák, masayá.
Paglilok sa metal.
Paglililok.
Linilok.
Manglililók sa kahoy.
Manglililok; panglilok.
Lumilok sa metal.
Magtampok ng palamuti, maglilok.
Lumilok.
Tuksó, birò, pagpapatawá.
Biyayà, kagandahang loob.
Inam, buti, igi, gandá.
Biyayà.
Salamat.
Magandang-loob, mapagbiyayà.
Mainam, marikit; pusong, nakakatawa.
Paragos.
Taas ó babà ng kalagayan, urì, grado.
Spanish_Tagalog
Page 230
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Grado; rango; condicion, calidad de una cosa.
Graduacion.
Graduacion.
Graduado.
Gradual.
Graduarse.
Gráfico.
Gramática.
Gramatical.
Gramático.
Gran, grande.
Gran, ilustre.
Grande, hombre de distincion.
Grande, monstruoso.
Grande.
Grande.
Grandeza enorme.
Grandeza, extension.
Grandeza.
Grandeza.
Grandilocuencia.
Grandor, extension.
Granero, pajar.
Granero.
Granero.
Granero.
Granillo.
Granito, tumorcillo.
Granito.
Granívoro.
Granizar; saludar.
Granizo; saludo.
Granja, hacienda.
Granja, quinta; casa rectoral, la morada del párroco.
Grano, mais, fruto y semilla de las mieses.
Grano; semilla.
Granoso.
Grado; urì; klase.
Baibaitang, pag-urì.
Pagtatamó ng título sa anomang karunungan.
Ang nakapagtamó ng título sa anomang karunungan.
Untíuntî.
Magtamó ng título sa anomang karunungan.
Ang pagkaguhit, ang pagkalarawan.
Gramátika, palatuntunan ng isang wikà.
Nauukol sa palatuntunan ng isang wikà.
Ang sumulat ó marunong ng palatuntunan ng isang wikà.
Dakilà, malakí.
Dakilà, bunyî.
Taong magiting ó bunyî, mataas na tao.
Malaki.
Malaki.
Malake.
Kalakhan.
Kadakilaan, kalakhan.
Kalakhan.
Kadakilaan.
Kainama't kagandahan ng pananalitâ.
Laké, kalakhan.
Bangan, kamalig, kámaligan.
Bangán.
Bangan, kámaligan ng palay ó mais, ibp.
Bangan.
Butil.
Buklíg, tigihawat.
Isang urì ng mga butil na bato.
Kumakain ng palay.
Umulan ng mga patak na namumuó; bumatì.
Ulan na ang patak ay namumuô; batì.
Táhanan sa asyenda.
Bahay, táhanan; bahay-parì.
Mais, butil na gugulayin.
Butil, binhî.
Parang butil.
Spanish_Tagalog
Page 231
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Granuja.
Granuloso.
Grasa de ballena.
Grasa.
Grasera.
Grasiento, craso, gordo.
Gratificacion, recompensa.
Gratificacion.
Gratificar.
Gratis, de balde.
Gratitud.
Gratitud.
Grato, agradecido.
Grato, agradecido.
Gratuito, voluntario.
Gravar, tallar, esculpir.
Grave, pesado.
Grave, serio.
Grave, sosegado.
Gravedad, peso.
Gravitacion.
Gravitar.
Gravoso, molesto, incómodo.
Graznar como un pato.
Graznar, crascitar.
Graznar.
Graznido [de cuervos,] canto [de ranas].
Gremio, corporacion.
Griego.
Griego.
Griego.
Grieta, hendedura.
Grieta, hendidura.
Grieta, hendidura.
Grieta, hendidura.
Grillo.
Grillos.
Butó ng ubas.
Mabutil.
Tabâ ng balyena.
Sebo, tabâ.
Sisidlan ng mantikà.
Masebo, matabâ.
Pabuyà, gantí.
Pabuyà, dulot, kaloob.
Magpabuyà, magkaloob.
Walang bayad, gratis.
Utang na loob.
Utang na loob.
Marunong kumilala ng utang na loob.
Marunong kumilala ng utang na loob.
Walang bayad, kusang kaloob, bigay.
Lumilok.
Mabigat, matindí.
Pormal; malubhâ; mabigat; walang imik.
Walang kibô, pormal, tahimik.
Timbang, bigat.
Paninimbang.
Manimbang.
Mabigat, mahirap dalhin.
Humuning parang pato ó itik.
Umangal, umungal.
Humuni, kumokak.
Huni [ng uwak]; kokak [ng palakâ].
Samahán, kapisanan.
Taga Gresya ó nauukol sa Gresya.
Nauukol sa Gresya.
Taga Gresya.
Lahang, putok, bitak.
Bitak, gwang.
Laháng, byak; bitak.
Bitak, pwang, gwang.
Kuliglig.
Damal, pangpangaw.
Spanish_Tagalog
Page 232
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Grillos.
Grillos.
Gris.
Gris.
Gris.
Gris; cano.
Gritar, chillar.
Gritar, plañir.
Gritar, vocear.
Gritar, vocear.
Gritar, vocear; llorar.
Gritar.
Gritería; insulto.
Grito, alboroto.
Grito, chillido.
Grito, ruido.
Grito.
Gritos de alegría.
Grog.
Grosería, falta de delicadeza.
Grotesco.
Grueso, corpulento; espeso; lerdo, estúpido.
Grueso, la mayor parte ó la mas principal y fuerte de alguna cosa.
Grulla.
Grumo.
Gruñido, refunfuño.
Gruñir, gemir.
Gruñir, murmullar entre dientes.
Gruñir, refunfuñar.
Grupa.
Grupo.
Gruta.
Gruta.
Guadaña.
Guadañar, segar.
Guadañero.
Guana.
Pángawan; pangpangaw.
Damal, pangpangaw.
Gris.
Kulay gris.
Kulay gris.
Gris; puting-uban.
Humiyaw, sumigaw.
Tumilî, manangis.
Sumigaw, humiyaw.
Humiyaw, sumigaw.
Sumigaw, humiyaw; umiyak, tumangis.
Sumigaw, humiyaw.
Takap; tungayaw, lait.
Hiyaw, kaingay.
Hiyaw, sigaw.
Sigaw, hiyaw; ingay.
Sigaw, hiyaw.
Kátuwaan.
Alak, ponche.
Kagaspangán, kabastusan.
Katwâ, kakatwâ.
Magaspang, bastos; malapot; gunggong, tangá.
Kakapalan; lakás.
Tagak.
Patak, tulò.
Angil, dabog, ingos.
Dumaíng, humibik.
Umungol, magngalit.
Umangil, dumabog, umingos.
Batikola.
Pook, pulutong, bunton, katipunan.
Yungib, bitak, lunggâ.
Yungib, bitak, lunggâ.
Lilik, karit.
Gumapas, umani.
Panggapas; manggagapas.
Bayawak.
Spanish_Tagalog
Page 233
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Guante.
Guantelete, manopla.
Guarda de ganado.
Guarda mayor de bosque.
Guarda, guardia.
Guarda, guardia.
Guarda; defensa.
Guardabosque.
Guardafuego, tapador de chimenea.
Guardapiés, zagalejo, enaguas.
Guardar como reliquia.
Guardar, defender.
Guardar, velar, atender; tener tendencia.
Guardar.
Guardar; defender.
Guardaropa.
Guardarse, precaverse de algun riesgo.
Guardia marina.
Guardían.
Guardilla, desván.
Guarecer, abrigar, refugiar; amparar.
Guarida, amparo, abrigo, asilo, refugio.
Guarida; hábito, costumbre.
Guarnecer, adornar.
Guarnecido de perlas.
Guarnicion de vestido.
Guarnicion, adorno.
Guarnicion; plaza de armas guarnecida de tropas.
Guava.
Gubernativo.
Gubia, escoplo.
Guerra.
Guerra; la vida del soldado.
Guerrear.
Guerrera, lo perteneciente á las amazonas.
Guerrero, belicoso.
Guerrero, soldado.
Gwantes, medyas ng kamáy.
Gwante, balutì sa kamay at bisig.
Tagapag-alagà ng kawan, pastor.
Bantay-gubat ng pámahalaan.
Bantay, tanod.
Bantay, tanod.
Bantay, tanod; sanggalang.
Tanod-gubat.
Panakip sa apoy; takip ng chimenea.
Nagwas.
Itagong pinaka ala-ala.
Magbantay, tumanod, magsanggalang.
Ingatan, bantayán; pangasiwaan; magtaglay ng gayong layon.
Mag-ingat.
Magbantay, tumanod; mágsanggalang.
Tagúan ng damit, aparador.
Mag-ingat.
Punong kawaní sa sasakyan.
Tagapag-ingat.
Loob ng bubungan.
Mangublí, kumanlong, sumilong, umampon.
Kublihan, kandungan, ampunan, takbuhan.
Yungib; gawî, asal, ugalì.
Maggayak, magpalamuti.
Natatampukan ng perlas.
Palamutì, gayak, hiyas.
Gayak, palamuti.
Mga kawal na náhihimpil sa isang pook.
Bayabas.
Náuukol sa pámahalaan.
Lukob.
Digmà, pagbabaka.
Digmà, pamumuhay ng kawal.
Dumigmà, bumaka.
Babaing mangdidigmâ.
Mangdidigmà, ukol sa labanán.
Mangdidigmà, kawal.
Spanish_Tagalog
Page 234
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Guia, conducto.
Guia.
Guiar un navío en su navegacion.
Guiar, conducir.
Guiar, dirigir.
Guija, guijarro.
Guijarro.
Guillotina.
Guiñada.
Guiñada; ojeada.
Guiñar el ojo; disimular.
Guiñar.
Guiñar; mirar al soslayo.
Guindaleza.
Guion.
Guirnalda, rosario.
Guirnalda.
Guisante.
Guitarra.
Gurrumino.
Gusano de seda.
Gusano que roe los libros, polilla; aficionado á los libros.
Gusano.
Gusano; capricho.
Gustar, saborear, probar.
Gusto, chanza.
Gusto, el sentido del paladar; soplo de aire.
Gusto, sabor, paladeo.
Gustosamente, de buena gana, con gusto.
Gustosamente.
Gustoso, delicioso.
Gutta-percha.
Gutural.
H, [ache].
Haba.
Haber, tener, poseer.
Habilidad, capacidad.
Tagapamatnugot, tagapamatnubay, tagaakay.
Patnubay, patnugot.
Magpalakad ng sasakyan sa tubig; umugit.
Manguchero; maghatid.
Mamatnubay, mamatnugot.
Batóng muntî.
Batong makinis na dî lubhang kálakihan.
Pamugot ng ulo; pamutol.
Kindat.
Kindát; sulyap.
Kumindat; palagpasin ang maling námasid.
Kumindat.
Kumindat; sumulyap.
Malaking lubid.
Giyón, panghati ng salitâ.
Kwintas, rosaryo.
Koronang bulaklak.
Gisante, patanì.
Gitara.
Lalaking talunan ng asawa.
Uod na pinagkukunan ng sutlâ.
Tangà, palabasa ng aklat.
Uod.
Uod; kathâ.
Lasahin, lasapín, namnamin.
Kaligayahan, kaluguran, kasayahan.
Lasa, lasáp; simoy ó hihip ng hangin.
Lasa, lasap, namnam, linamnam.
Ng boong lugod.
Kalugodlugod.
Masarap, mainam.
Guta-percha.
Nauukol sa lalamunan.
H, [ha].
Sitaw, patani.
Magka, magkaroon, mayroon.
Kaya, abót; kapangyarihan.
Spanish_Tagalog
Page 235
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Habilidad, destreza; astucia, sutileza.
Habilidad.
Habilidad.
Habilitar, hacer capaz.
Habilitar, poner en estado de.
Habilmente.
Habitable.
Habitable.
Habitacion, domicilio, morada.
Habitacion, vivienda.
Habitante.
Habitar en cueva; excavar.
Habitar, morar, residir.
Habitar, morar.
Habitar, vivir, residir.
Hábito, costumbre.
Habito, uso, costumbre.
Habitual.
Habituar, acostumbrar á alguna cosa.
Habla, expresion.
Habla, la locucion.
Habla.
Habladuría.
Hablar á solas.
Hablar con énfasis.
Hablar en jerigonza.
Hablar, conversar.
Haca, caballo pequeño.
Haca, jaca.
Haca, jaco.
Hace.... ej. "hace mucho".
Hacedor, artífice, fabricante, criador.
Hacendado desembarcado.
Hacendado.
Hacendista ó financiero.
Hacer alguna cosa de oficio; oficiar, celebrar la misa.
Hacer alianza.
Kakayahan, kaliksihan, katalinuan; katusuhan; kaswitikan.
Kakayahan.
Kakayahan, kaya.
Ariing may kaya, ariing sapat.
Makakaya, maka....
May kakayahan.
Natatahanan, natitirahan.
Matitirhan, matatahanan, mapamumuhayan.
Táhanan, tírahan.
Táhanan, bahay.
Tao, naninirahan.
Manahan sa yungib; humukay, tumibag.
Tumahan, manahan, tumirá.
Tumahan, tumirá.
Tumira, tumahan, mamuhay.
Pagkahirati, pagkabihasa.
Gawî, asal, ugalì.
Kinágawian, kináugalian.
Gawíin, ugaliin.
Bigkás, badyá, pananalitâ.
Pananalitâ.
Pananalitâ.
Pananatsat, paghahatid-humapit.
Magsasalitâ na walang kausap, bumulongbulong.
Manalitâ ng mariín.
Magsalitâ ng tila paawít; magsalitâ ng malawig.
Magsalitâ, makipag-usap.
Kabayong muntî.
Kabayo.
Kabayong muntî.
Na; hal. "malaon na."
Tagagawâ, manggagawà, may-gawâ.
May maraming pag-aaring lupà; inilunsad.
May malaking pag-aaring lupà.
Tagapamahalà ng salapî ng bayan.
Mamunò; magmisa.
Gumawâ ng pakikipagkasundô ó pakikipagkayarî.
Spanish_Tagalog
Page 236
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hacer áspero.
Hacer caer en la trampa ó en el lazo.
Hacer carbon de leña; trabajar á jornal.
Hacer carbon.
Hacer caricaturas.
Hacer cercas de palos y mimbres.
Hacer con halcon; hacer esfuerzo para arrojar los esputos.
Hacer cóncavo alguna cosa.
Hacer cosquillas.
Hacer costuras, coser.
Hacer de corredor.
Hacer digresión, extraviarse.
Hacer endeudar.
Hacer entumecerse.
Hacer eses; vacilar, titubear.
Hacer estallar una cosa.
Hacer existir.
Hacer frente.
Hacer frente; encarar.
Hacer hebras ó madeja.
Hacer huero, podrir.
Hacer juegos de manos.
Hacer mas de lo necesario.
Hacer medicinal alguna cosa.
Hacer mueca, imitar.
Hacer muesca, abollar.
Hacer muescas.
Hacer ó ejercer el contrabando.
Hacer ó fabricar barriles.
Hacer pedazos una cosa, hacer astillas.
Hacer resonar.
Hacer ruido tempestuoso.
Hacer ruido, rechinar.
Hacer seña con la cabeza ó la mano.
Hacer seña con la cabeza.
Hacer un código.
Hacer un viaje por mar.
Pasaklapín, paaskarin, pasukalin ang loob, gawing bakôbakô.
Hulihin sa pamamagitan ng laláng ó silò.
Mag-uling ng kahoy; mag-araw.
Magpauling.
Gumuhit ng larawang hawig ng kaontî sa may katawan.
Magsalá.
Manglawin; dumabak.
Palukumín.
Mangilitî.
Manahî, tumahî, magyano.
Mag-corredor.
Magpasikotsikot; lumayô, lumihís humiwalay.
Papangutangin.
Pamagain.
Gumiraygiray; mag-urong sulong.
Palagitikin, paputukin.
Patunayan.
Humarap, tumapat.
Humarap; iharap; magpamukhâ; ipamukhâ.
Lubirin, pisiin.
Bumugok, bumulok.
Magsalamangká.
Gumawâ ng higit kaysa nararapat.
Ariing gamot ang anoman.
Gumaya, manggagad.
Umukit.
Bumingaw.
Manganlakal ng laban sa kautusan.
Gumawâ ng bariles.
Basagín, pagputolputulin.
Magpaalingawngaw.
Mangbulahaw.
Mag-ingay, umalatiit.
Senyasan, sumenyas.
Tangûan, batiin.
Gawing kódigo.
Magdagát, maglayág, maglakbay.
Spanish_Tagalog
Page 237
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hacer un viaje; tropezar, resbalar.
Hacer una carnicería.
Hacer una cortesía, hablar ó tratar con cortesía.
Hacer una cosa en forma de embudo.
Hacer visages; rechinar los dientes.
Hacer, crear, producir, formar, fabricar.
Hacer, ejecutar, obrar.
Hacer, obrar, representar.
Hacerse católico.
Hacerse correosa alguna cosa.
Hacha de armas de los Indios Americanos.
Hacha de armas.
Hacha.
Hacia abajo.
Hacia abajo.
Hácia arriba.
Hácia casa.
Hácia dentro, adentro.
Hácia donde.
Hácia el cielo.
Hácia el mar.
Hácia el mediodia.
Hácia el norte.
Hacia el oriente.
Hácia occidente.
Haciendo despedida.
Hacinar.
Halagar, acariciar, engañar con lisonja.
Halago, seduccion.
Halagüeño, seductivo.
Halcon.
Halcon.
Halo ó halon; laureola.
Halterio.
Hamaca.
Hambre, carestía.
Hambre.
Maglakbay; mátisod, mátapyok.
Magpatayan.
Magbigay-galang, magbigay-pitagan, magbigayloob.
Balisungsungin, gawing parang balisungsong.
Ngumiwî; lumangitngit.
Gumawâ, yumarì, lumikhâ, lumaláng, mag-anyô.
Gumawâ; gawin.
Gumawâ, lumabas (sa dulaan) ó mag-artista.
Hikayating magíng katóliko.
Paganitín.
Palataw, palakol na panglaban ng mga amerikanong itím.
Palakol na panglaban.
Palakol.
Pababâ, palusóng.
Pababâ, palusóng.
Sa dakong itaas.
Sa dakong sarili, sa gawíng sarili.
Sa dakong loob, sa loob.
Kung saan.
Sa dakong langit.
Sa dagat.
Sa dakong, tímugan.
Sa dakong hilagaan.
Sa dakong silanganan, sa gawíng silanganan.
Sa dakong kanluran, sa gawíng kalunuran.
Pagpapaalam.
Magsalansan, magbunton.
Pumuri ng pakunwâ, manghibò, tumuyâ.
Alò, himok; hibò dayà.
Nakahahalina, kahalihalina.
Lawin.
Lawin.
Limbó.
Peso.
Duyan.
Kagutóm, kasalatan.
Gútom.
Spanish_Tagalog
Page 238
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hambrear, morirse de hambre.
Hambrear.
Hambrientamente.
Hambriento.
Haragan, holgazan.
Haragan, holgazan.
Haragan, holgazan.
Haragán, holgazán.
Haragan, ocioso.
Haragán, zángano.
Haraganear, holgazanear.
Haraganear.
Harem.
Harina basta; hez.
Harina.
Hartar, ahitar.
Hartura, abundancia.
Hartura, abundancia.
Hasta aquí, hasta ahora.
Hasta, hasta que.
Hasta.
Hastío; fastidio.
Haya.
Haz ó gavilla de leña.
Haz, atado, paquete.
Hazaña, hecho heróico.
Hé!, hé aquí!.
He, mira, hola!.
Hebilla, bucle.
Hebilla, bucle.
Hebillar.
Hebráico.
Hebreo.
Hecatomba.
Heces.
Hechícera.
Hechícero.
Manglatâ sa gutom; mamatay sa gutom.
Magutom.
May pagkagutom.
Gutóm.
Pagayon-gayon.
Batugan, pagayongayon.
Batugan, pagayongayon.
Pagayon-gayon, tamad.
Pagayon-gayon, batugan.
Taong tamad, pabayâ.
Magpagayon-gayon, magbatugan.
Magpagayon-gayon.
Kinaroroonan ng mga asawa ng sultan.
Masamangharina; latak.
Harina.
Mabundat, hilaban.
Kabusugan, kasaganaan.
Kabusugan, kabundatan, kasaganaan.
Hanggang dito, hanggang ngayon.
Hanggang, hanggang sa.
Hanggang sa.
Suyà; yamót, iníp.
Isang punong kahoy.
Bigkis, talì.
Hayà, bigkís, talì, pakete.
Gawang kabayanihan, pamamayani.
Nárito!, tignan mo!, nákita mo na!
Hoy!
Kulot [ng buhok.].
Hebilya.
Kulutin.
Nauukol sa hudyo ó ebreo.
Hudyó, ebreo.
Paghahaing ginagawâ noong una sa kanilang mga dyos.
Latak.
Babaing manggagaway.
Manggagaway, mangkukulam, hukluban.
Spanish_Tagalog
Page 239
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hechizar, maleficiar.
Hechizo, encanto.
Hechizo, hechicería.
Hecho á la moda.
Hecho de alambre.
Hecho de bronce.
Hecho de cuerno.
Hecho de lana.
Hecho de papel.
Hecho de plomo.
Hecho de trigo.
Hecho en casa.
Hecho en consecuencia de alguna cosa.
Hecho ó expresado con gusto.
Hecho, accion, acto.
Hecho, accion, hazaña.
Hecho, realidad.
Hecho.
Hechos, acciones.
Hechura, forma, figura.
Hechura, forma.
Heder.
Hedor, hediondez.
Hedor, mal olor.
Hedor, mal olor.
Hedor.
Helado, frio.
Helado, hielo.
Helado, sorbete.
Helado.
Helado.
Helar.
Helarse.
Hembra.
Hemisferio.
Hemorragia.
Hender, dividir, partir.
Manggaway, gawayin.
Gaway, enkanto.
Panggagaway, pangkukulam.
Naaayon sa moda ó kaugalian.
Yaring kawad.
Yari sa tansong dilaw.
Yaring sungay.
Yaring lana.
Papel ang pagkayarì.
Tininggâ.
May trigo.
Yarì sa bahay.
Alinsunod, ayon.
Malasa, malinamnám, masaráp.
Gawâ, yarì, yugtô.
Gawâ, yarì, kagagawán.
Bagay, pangyayari, katotohanan.
Yarì.
Mga kagagawán, mga kilos.
Anyô, banhay, yarì, pagkágawâ, hichura.
Anyô, hichura.
Bumahò, umalingasaw.
Bahò, alingasaw.
Bahò, alingasaw.
Bahò, alingasaw, anghít, bantót.
Amoy na mabahò, alingasaw.
Malamig, mayelo.
Tubig na namumuô sa lamig.
Sorbetes.
Namumuô sa lamíg.
Namumuô sa lamíg.
Papagyelohin, gawing yelo.
Magíng yelo.
Babae.
Kalahating bilog.
Balinguyngoy, agas ng dugô.
Lumahang, sumipak, bumiak.
Spanish_Tagalog
Page 240
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hender, rajar, romper; reventar.
Henderse, abrirse.
Hendible.
Hendido.
Hendidura, grieta, abertura.
Henil.
Heno, yerba seca.
Heráldico.
Heraldo, precursor.
Herbaje.
Herbolario.
Herboso.
Hercúleo.
Heredad, sementera.
Heredar.
Heredera.
Heredero.
Heredero.
Hereditario.
Hereditario.
Hereje.
Herejía.
Herencia.
Herencia.
Herencia.
Herir ó matar á puñaladas.
Herir ó matar con lanza ó arpon.
Herir, golpear.
Herir.
Hermana.
Hermanarse.
Hermandad, conjunto de hermanas.
Hermandad, fraternidad.
Hermano.
Hermanos.
Hermético.
Hermosamente.
Pumutok, magkalamat, mabasag.
Pumwang, gumwang.
Báakin.
Lahang, putók.
Gwang, bitak, pwang.
Taguan ng damong tuyô.
Tuyong damo.
Nauukol sa tagapagpauna.
Tagapagpauna.
Damó.
Manggagamot sa pamamagitan ng damó.
Madamó.
Lubhang malakas.
Lupang pag-aarì, bukid, lupang bungkalin.
Magmana.
Ang nagmamana [babae].
Ang nagmamana [lalake].
Tagapagmana.
Lahì, nauukol sa kánunuan.
Minamana.
May maling pananampalataya.
Malíng pananampalataya.
Pagmamana.
Mamanahín.
Mana.
Manaksak, sumaksak.
Sumibat; sibatin; salapangin.
Manugat, manakít, sumugat, sumakít.
Sumugat, manugat.
Kapatid na babae.
Ariing parang kapatid.
Pagkakapatiran.
Pagkakapatiran.
Kapatid [na lalake].
Magkakapatid, mga kapatid.
Lubhang sarado.
May kagandahan.
Spanish_Tagalog
Page 241
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hermosear, adornar.
Hermosear.
Hermoso, bello.
Hermoso, bello.
Hermoso, bien parecido.
Hermoso, decente.
Hermoso, lindo, primoroso.
Hermoso, pulido, limpio, aseado.
Hermoso, pulido; ganado vacuno.
Hermoso; alegre.
Hermosura, belleza.
Hermosura, elegancia, gracia.
Hermosura, elegancia, limpieza, delicadeza.
Héroe.
Heróico.
Heroina.
Heroismo.
Herrador.
Herradura de caballo.
Herramienta cortante.
Herramienta, utensilio.
Herramienta, utensillo.
Herrar un caballo.
Herrero.
Herrete.
Herretear.
Hervir á fuego.
Hervir, bullir.
Hervir, bullir.
Hervir, fermentar.
Hesitacion, duda, perplejidad.
Heteróclito, irregular.
Heterogenio.
Hético.
Hexágono.
Hez.
Hez.
Magpagandá, magparikít; maggayak.
Pagandahin, parikitin.
Maganda, marikit.
Magandá, marikít.
Magandá, mabuting anyô.
Maganda, butihin.
Maganda, mainam, marikit.
Maganda, mainam, makinis, malinis.
Maganda, mainam; mga baka.
Maganda; masayá.
Gandá, kagandahan, dikít, kariktan.
Gandá, kisig, dilag.
Kagandahan, kainaman, kakinisan, kalinisan.
Bayani.
Bayani.
Babaing bayani.
Kabayanihan, pagkabayani.
Mangbabakal sa paa ng kabayo.
Bakal sa paa ng kabayo.
Kasangkapang panghiwà.
Kasangkapan.
Kasangkapan.
Bakalan sa paa ang kabayo.
Panday.
Papel na sulatan ng pangalan na itinatalì sa sako de byahe ó maleta,
Magtutop ng metal.
Lumabog, pakuluan.
Magpakulô. pakuluin.
Kumulô, sumubó, sumulwak.
Kumulô, bumulwak, sumilakbo.
Pag-aalanganin, pag-aalangan.
Walang tuos, walang ayos.
Halohalò, samotsamot.
Natútuyô; lagnat, tisis.
Plano na may anim na gilid.
Sapal.
Latak ng alak.
Spanish_Tagalog
Page 242
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hidropesía.
Hiedra.
Hiel.
Hielo.
Hierro.
Hígado.
Higo.
Hija.
Hijastra.
Hijastro.
Hijo de Londres.
Hijo Primogenito del Zar.
Hijo, prole; diablillo.
Hijo.
Hilable.
Hilador, hilandera.
Hilandera.
Hilandería de algodon.
Hilar; alargar, prolongar.
Hilera.
Hilo de lino; estambre.
Hilo.
Hilo.
Hilván; apaleamiento.
Himno.
Hinchado.
Hinchar, inflar ó llenar alguna cosa de aire.
Hinchar.
Hincharse, hinchar, inflar, abultar.
Hincharse.
Hinchazon, bulto.
Hinchazon, tumor.
Hinchazon.
Hinchazon.
Hipo.
Hipo.
Hipocresía, disimulo.
Sakít na pamamanás.
Baging; lipay.
Apdó.
Yelo, tubig na pinamuô.
Bakal.
Atay.
Igos.
Anák na babae.
Pamangking babae sa pakinabang.
Pamangking lalake sa pakinabang.
Taga bayan ng Londres.
Panganay ng harì sa Rusya.
Anák, suplíng; munting diablo.
Anák na lalake.
Nahahabi.
Manghahabi; habihán.
Habihán.
Sínuliran.
Humabi; pahabain.
Hanáy, hilera.
Hilachá ó hiblá ng lino; estambre.
Sinulid; hiblá.
Pisì.
Hilbana; hampas, bugbog.
Imno, awit.
Namámagâ.
Papintugin, punuin ng hangin.
Mamagâ.
Mamagâ, umalsá, umuslî, umumbok.
Mamagâ.
Pamamagâ, alsá, uslî, umbok.
Pamamagâ, bukol.
Pamamagâ.
Pamamagâ.
Sinók.
Sinók.
Paimbabaw, pakunwâ.
Spanish_Tagalog
Page 243
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hipócrita; medio galope.
Mapagpakunwâ; takbong paluksó.
Hipócrito.
Mapagpaimbabaw, mapagkunwâ.
Hipódromo.
Dakong pinaglalaruan ng páunahan ng kabayo.
Hipoteca.
Sanglâ.
Hipotecar, empeñar.
Magsanglâ, maglagak.
Hipotecar.
Isanglâ.
Hipotecario.
Nagsasanglâ.
Hipotesis.
Palagay na pinaghahanguan ng katwiran.
Hirsuto, velludo.
Mabalahibo, mabulo.
Histérico.
Sinusubaan.
Historia.
Kasaysayan, istorya.
Historiador.
Mánanalaysay, mánunulat ng kasaysayan.
Histórico.
Nauukol sa kasaysayan.
Hocico.
Ngusò, ilong.
Hoja de tocino.
Tosino.
Hoja.
Dahon.
Hojalatero.
Maglalatá.
Hojilla.
Munting dahon.
Hola!, ea!.
Anó! hoy!
Holanda.
Olanda.
Holandes.
Nauukol sa Olanda; taga Olanda [Holanda].
Holgazan, gandul, tunante, bribon.
Palaboy, hampas-lupà, tamad.
Holgazan, tunante.
Batugan, tamad.
Holgazanear, estar ocioso.
Magbatugan, magpagayongayon, tumangá.
Hollar, pisotear.
Tumadyak, sumikad, yumurak, tumusak.
Hollin de carbon.
Kulilì ng uling.
Hollin de horno; el unto negro que despiden los ejes de las ruedas de los carros y coches.
Kulilì ng hurnó; ang nanglalapot na maitim na lumalabas sa mga ehe
Hollín.
Agiw; kulilì.
Holliniento.
Maagiw.
Hombre atrevido.
Taong pangahas, taong malikot ang kamay.
Hombre bárbaro; cruel.
Taong tampalasan, mabaksik.
Hombre bobo.
Taong ungas.
Hombre caprichoso, bufon.
Mapagsisté, mapagpatawâ.
Hombre de ciencia.
Taong pantas ó paham.
Hombre de fortuna.
Taong mapalad.
Hombre desaliñado.
Taong salaulà.
Hombre lascivo.
Malibog.
Spanish_Tagalog
Page 244
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hombre moderado.
Hombre mundano.
Hombre soez, galopín.
Hombre sordido y avaro.
Hombre tacaño y avariento.
Hombre tacaño, mezquino.
Hombre vil y despreciable.
Hombre vil.
Hombre voluptuoso.
Hombre; varon.
Hombrecillo.
Hombres.
Hombro.
Homenaje, lealtad.
Homenaje, reverencia.
Homicida.
Homicidio sin premeditacion.
Homicidio.
Homicidio.
Homogéneo.
Honda; hondazo.
Hondo, profundo.
Hondonada, valle hondo.
Hondura, profundidad, abismo.
Honestidad, justicia.
Honesto, justo, casto.
Honorable.
Honorario.
Honra, honor.
Honrar, reverenciar, respetar.
Honroso, decoroso.
Hora de irse á la cama.
Hora.
Horadar, calar.
Horca ó percha.
Horca.
Horca.
Taong mahinahon.
Taong lupà.
Taong hamak, walang hiyâ, alipustâ, alimura.
Taong sakím.
Maramot.
Maramot, makimot.
Taong hamak.
Taong hamak.
Taong malibog.
Tao; lalake.
Pandak.
Mga tao, mga lalake.
Balikat.
Pagtatapat ng loob, tapat na loob.
Galang, pitagan.
Mámamatay-tao.
Pagpatay ng tao na dî binantâ.
Pamamatay-tao.
Pagpalay ng tao.
Magkakaurì ó magkakabagay.
Panghilagpos; pagpapahilagpós.
Malalim.
Malalim na libís.
Lalim, kalaliman.
Katimtimang-loob, hinahon, bait.
Matimtiman, mahinahon, mabait, tapat na loob.
Marangal, karangal-dangal.
Pangdangal; bayad.
Dangal, karangalan; paunlak, puri, kapurihan.
Magparangal, magpaunlak, pumuri, gumalang.
Marangal, kapuripuri.
Oras ng pagtulog.
Oras.
Bumutas, bumalibol.
Panghakot ng damong tuyô.
Bibitayán.
Bibitayán.
Spanish_Tagalog
Page 245
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Horda, ranchería.
Hormiga negra.
Hormiga.
Hormiga.
Hormiguero.
Horno de ladrillo.
Horno para empollar.
Horno.
Horno.
Horno.
Horrendo, espantoso.
Horrible, espantoso.
Horrible, tenebroso.
Horrible, terrible.
Horrífico, horroroso.
Horripilacion, temblor.
Horror, terror, espanto.
Horrorisado.
Horroroso.
Horroroso.
Hortelano, jardinero.
Horticultura.
Hosana.
Hospicio para pobres.
Hospital.
Hospitalario, caritativo.
Hospitalidad.
Hostia, oblea.
Hostil.
Hostilidad.
Hotel.
Hoy.
Hoyo, sepultura.
Hoyuelo de la mejilla.
Hoz, segadera.
Hoz.
Hueco.
Bunton ng tao.
Langgam na itim.
Langgam.
Langgam.
Bahay-langgam.
Hurnó ng laryó.
Hurnó na nagpapalabás ng sisiw sa itlog.
Hurnó, apuyán.
Hurnó.
Hurnó.
Kakilakilabot kasindaksindak.
Kakilakilabot, kasindaksindak.
Nakakikilabot, nakasisindak.
Kakilakilabot, kasindaksindak, katakot-takot.
Kasindaksindak, katakot-takot, kakilakilabot.
Kilabot, pangangatal, panginginig.
Sindak, kilabot.
Sindak.
Nakayayamot, nakakikilabot.
Kakilakilabot, kasindak-sindak, katakot-takot.
Maghahalamán, ang naghahalaman.
Paghahalaman.
Onsana, máligtas ka nawâ!
Bahay-ampunan ng mahihirap.
Ospital, bahay-págamutan.
Mapagpatuloy, maawain, magandang loob.
Pagpapatuloy, pagmamagandang-loob.
Tinapay na manipís.
Nanghahamón.
Hamon.
Otél.
Ngayon.
Hukay, baón.
Butas ng pisngí.
Lilík, karit.
Karit, lilik.
Walang lamán, gwang.
Spanish_Tagalog
Page 246
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Huella, pisada, rastro.
Huella, pisada.
Huérfano de padre.
Huérfano.
Huero, vacío, podrido.
Huerto, verjel.
Hueso dorsal, espinazo.
Hueso..
Huesped, convidado.
Huesped, mesonero, posadero; hueste, ejército.
Huésped; el que alegra ó divierte á otros.
Huesped; inquilino.
Huesudo, membrudo.
Huevas de los peces.
Huevo.
Huida, fuga.
Huir, escapar.
Huir, evitar.
Huirse, escaparse.
Hule.
Humanidad.
Humanizar.
Humano, afable.
Humano.
Humeante, humoso.
Humear, exhalar.
Humear, vahear.
Humear; ahumar; fumar.
Humedad.
Humedad.
Humedad.
Humedad.
Humedad.
Humedad.
Humedecer.
Humedecer.
Húmedo, mojado.
Bakás, yapak, landas, bakat.
Bakas ng paa, niyapakan ng paa.
Ulila sa amá.
Ulila.
Bugok, bulok; walang lamán.
Halamanan.
Gulugod, buto sa likod.
Butó.
Pánauhin, bisita; nanunuluyan.
May-bahay, may-pátuluyan, may pánauhin; hukbó.
Ang nag-anyaya; ang lumilibang, ang nagbibigay kasayahan.
Mánunuluyan, naninirahan.
Payát, nangangalirang.
Itlog ng isdâ.
Itlog.
Pagtakas, pagtataanan.
Tumakas, tumaanan.
Lumayô, umilag.
Tumakas, magpumiglas, tumaanan.
Ule.
Sangkatauhan, pagkatao.
Papagtaglayin ng asal tao.
Maawain, mahabagin.
Nauukol sa tao.
Maasap, maasó, mausok.
Umasó, umusok.
Umusok, umasó, sumingaw.
Umasó, umusok; magpausok; umitit.
Halomigmig, basâ.
Halomigmig.
Pagkabasâ, pagkahalomigmig.
Halomigmig.
Ang basâ.
Pagkabasâ.
Paghalomigmigin.
Maghalomigmig.
Halomigmig, basâ.
Spanish_Tagalog
Page 247
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Húmedo, mojado.
Húmedo.
Húmedo.
Húmedo.
Húmedo.
Húmedo.
Humildad, sumision.
Humildad.
Humilde, bajo.
Humilde, sumiso.
Humillacion.
Humillar, envilecer.
Humillar, postrar.
Humillar.
Humo, vapor.
Humo, vapor.
Humo.
Humor, capricho.
Humor.
Humoso.
Hundimiento.
Hundir.
Hundirse, sumirse, sumergirse.
Huracan.
Huracán.
Hurgón.
Huronera.
Hurtar con ligereza.
Hurtar ó robar niños.
Hurtar, ratear.
Hurtar, robar.
Hurtar, robar.
Hurtar, robar.
Hurtar; malgastar.
Hurto, robo.
Hurto, robo.
Hurto.
Basâ, halomigmig.
Halomigmig, basâ.
Halomigmig.
Basâ, halomigmig.
Halomigmig.
Basâ, halomigmig.
Kababaang-loob, pagpapakababà.
Kababaan ng loob.
Mababang loob, mapagpakumbabâ.
Mapagpakumbabâ.
Pangangayupapà, pagpapakumbabâ.
Pangayupapáin, hamakin.
Magpangayupapà, humiya.
Magpangayupapà.
Asó, usok.
Usok, asó, singaw.
Asó, usok.
Buti ó samâ ng ulo ó pag-iisip, sumpong.
Lagáy ng kalooban.
Maasó, mausok.
Pagkalubog ng sasakyan, pagkabagbag.
Lumubog [ang sasakyan,] mabagbag.
Lumubog, sumisid, sumukbó.
Unós, búhawi.
Búhawi.
Panudlok, pangahig.
Lunggâ.
Umumít.
Magnakaw ng batà.
Magnakaw, nanekas.
Umumít, magnakaw.
Mang-umít, magnakaw.
Magnakaw, mang-umít.
Magnakaw; mag-aksayá, mag-alibughâ.
Pagnanakaw, pangduduwit.
Pagnanakaw, panguumít.
Pang-uumit, pagnanakaw.
Spanish_Tagalog
Page 248
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Hurto.
Húsar (soldado de a caballo).
Huso, quicio.
Ictiófago.
Idea, designio, concepto; invencion, artificio.
Idea, imagen mental.
Ideal, intelectual.
Idear, imaginar; inventar.
Idem.
Idéntico.
Identidad.
Identidad.
Identificar.
Idioma corrompido.
Idioma.
Idiomático.
Idiosincrasia.
Idiota, necio.
Idiota, zoquete.
Idiota, zoquete.
Idiotez, necedad.
Ido; perdido; pasado; muerto.
Idólatra.
Idólatra.
Idolatrar.
Idolatría.
Idolátrico.
Ídolo, imagen.
Iglesia, templo.
Iglesia.
Igneo.
Igneo; fogoso, colérico.
Ignicion.
Ignominia, infamia, deshonra.
Ignominia, oprobio.
Ignominioso, deshonroso.
Ignominioso.
Pagnanakaw, panguumít.
Kawal na nangangabayo.
Palihán, sulirán, ikirán.
Palakain ng isdâ.
Isipan, paraan, hakà; kathâ.
Isipan, warì.
Isipan, mithî.
Pumaraan, umisip, humakà, humathâ.
Gayon din, idem.
Kagaya, kapara, kaparis.
Pagkakilala.
Pagkakapara, pagkakatulad.
Kumilala; kilalanin.
Salitang utal.
Wikà.
Náuukol sa wikà.
Ayon sa sariling gawî.
Taong tanga ó ungas.
Musmos, hangal, taong hamak.
Musmós, ungas.
Katangahán, kaungasan.
Nakáalis na; wala na; lipas; nanaw.
Ang sumasamba sa dî tunay na Dyos.
Babaing sumasamba sa dî tunay na Dyos.
Ibigin ng dî kawasà.
Pagsambá sa dî tunay na Dyos.
Nauukol sa dî tunay na Dyos.
Dinidyos; larawan.
Iglesya, simbahan.
Simbahan.
Nauukol sa apoy.
Nag-aapoy, maningas, malyab; mapusok, magagalitín.
Pagniningas, pag-aalab.
Kahihiyan, kasiraang puri.
Pagdustâ, pag-alipustâ.
Kahalay-halay, kahiyâ-hiyâ.
Hamak, bastós.
Spanish_Tagalog
Page 249
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ignominioso.
Ignominioso; infame.
Ignorado, oculto.
Ignorancia.
Ignorante, tonto.
Ignorante.
Ignorar.
Igual, semejante.
Igual, uniforme.
Igual.
Igualamiento.
Igualar, allanar.
Igualar, aparear; casar.
Igualar, aplanar.
Igualar.
Igualar.
Igualdad.
Igualmente.
Igualmente.
Ilegal.
Ilegal.
Ilegalidad.
Ilegible.
Ilegitimidad.
Ilegítimo, ilícito.
Ilegítimo.
Ileso, íntegro.
Ilícito.
Ilimitable.
Ilimitado, infinito.
Ilimitado.
Ilimitado.
Iluminacion.
Iluminar; alumbrar.
Ilusión óptica.
Ilusion, imaginacion engañosa.
Ilusivo, engañoso.
Kadustâdustâ, alipustâ.
Kahalayhalay, kakutyakutyâ.
Hindî kilala, tagô, lingíd.
Kamusmusan, kawalan ng malay.
Taong hangal, taong gunggong.
Musmos, walang malay.
Dí makaalam, dî makamalay.
Kagaya, kawangis, kawangkî.
Kagaya, kapara, kaparis.
Kapantay, kagaya.
Pagpaparis, pagtutulad.
Pantayin, patagin, panayin.
Itulad, iparis; papag-asawahin.
Pantayin, patagin.
Pagparahin, pagparisin; pagparehohin.
Pagparisin, pagpantayin.
Pagkakapantay, pagkakaparis.
Kawangis, katulad, kagaya; gayon din.
Gayon din, may pagkakaparis.
Laban sa utos, labag sa katwiran.
Laban sa kautusan.
Pagkalaban sa utos ó sa kautusan.
Dî mabasa.
Dî pagkasang-ayon sa kautusan.
Labag sa kautusan.
Anak sa ligaw.
Dî naanó, buô.
Labag sa utos, laban sa kautusan, walâ sa katwiran.
Dî matapostapos, walang hanggan.
Walang hanggan.
Walang hanggá.
Walang hangga.
Pag-iilaw, pagpapaliwanag.
Mag-ilaw, Liwanagan, tanglawan.
Malikmatá.
Pángitain, malikmatá, maling akalà.
Nakakadayà.
Spanish_Tagalog
Page 250
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ilustracion, instruccion.
Ilustracion.
Ilustrar, dar luz.
Ilustrativo, explicativo.
Ilustre, conspicuo, insigne, célebre.
Imagen, efigie, estatua; ídolo; figura.
Imagen, pintura.
Imágenes grabadas.
Imaginable.
Imaginacion.
Imaginar, fantasear.
Imaginar.
Imaginario, fantástico.
Imaginativo, caprichoso.
Imaginativo.
Iman.
Imán.
Imbecil, necio, tonto.
Imbecilidad.
Imbuir, infundir.
Imitable.
Imitacion burlesca.
Imitacion.
Imitar, contrahacer.
Imitar, servir de ejemplo.
Imitar.
Imitativo, burlesco.
Imitativo.
Impaciencia, desasosiego.
Impaciente, inquieto.
Impalpable.
Impar; particular, extravagante.
Imparcial.
Imparcialidad.
Impasibilidad.
Impasible.
Impedimento, obstáculo.
Pagpapaliwanag, pagtuturò.
Paliwanag, paaninaw.
Ipaliwanag, ipaaninaw.
Nakapagpapaliwanag, nakapagpapaaninaw.
Bunyî, magiting, tanghal, marilag.
Larawan.
Larawan, banhay.
Mga lilók na larawan.
Gunitâ, guníguní, warì.
Warì, kurò, dilìdilì, gunitâ, pagbubulay, gunamgunam.
Máguníguní, máisip, máwarì.
Gunitain, wariin, dilidiliin, bulayin.
Guníguní, sa isip lamang.
Gúnitain, malíng hakà.
Nágugunitâ, nawawarì, náguguníguní, napagbubulay.
Bato balanì.
Bató balanì.
Ungás, gunggong, hangal.
Kaungasán, kagunggungan, kahangalan.
Magbuyó, mag-udyok.
Marapat tularan.
Panggagagad, pangbabadyá.
Paghalintulad, pag-gaya, pamamaris.
Gumagad, gumaya.
Pumaris, kumuhang ulirán, tularan.
Tumulad, gumaya, pumaris, humalintulad.
Manggagagad, manggagaya, nakapaparis.
Tulad, inihalintulad.
Yamot, iníp, kabalisahan.
Yamot, iníp, balisa.
Dî mahipò, dî maapuhap.
Gansal, kaibâ, katwâ.
Walang kinikilingan, walang itinatangì.
Pagka walang kiling sa kanino man.
Kawalán ng máraraanan.
Walang damdam.
Abala, gambalà.
Spanish_Tagalog
Page 251
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Impedimento, obstáculo.
Impedir que alguna cosa llegue á su tamaño natural.
Impedir, embarazar, poner obstáculos.
Impedir, embarazar.
Impeler con violencia.
Impeler, compeler, incitar.
Impeler.
Impeler; amontonar.
Impenetrable.
Impenitencia.
Impenitente.
Imperativo.
Imperceptible.
Imperceptible.
Imperfeccion.
Imperfecto, defectuoso.
Imperial.
Imperialismo.
Imperio.
Imperioso, arrogante.
Impermeable.
Impersonal.
Impertinencia, atrevimiento.
Impertinencia, descaro.
Impertinente, ceñudo, severo.
Impertinente, mequetrefe.
Impertinente.
Imperturbabilidad.
Imperturbable.
Ímpetu.
Ímpetu.
Ímpetu.
Impetuosidad, vehemencia.
Impetuoso; vehemente.
Impiedad, irreligion.
Impío, irreligioso.
Impío, irreligioso.
Kapansanan, pagkaabala.
Papandakín, bansutín.
Umabala, gumambalà, humadlang, sumansalà.
Sumansalà, gumambalà, umabala.
Manulak.
Mamilit, magbuyó, magudyok.
Magtulak, magbuyó.
Mag-udyok, magbuyó; magbunton.
Dî masuut, dî mapasok, dí tagusín.
Dî pagsisising tikís, katigasan ng ulo.
Dî nagsisisi, matigas ang ulo.
Mapilit.
Dî makita.
Dî malirip.
Kalagayan na dî ganap, kakulangan.
Dî ganap, dî tapos.
Nauukol sa imperyo ó malaking kaharian.
Kapangyarihan.
Imperyo, malaking kaharian.
Mapag-giit, magilas.
Dî tinatagos ng tubig.
Hindî nauukol sa sarili.
Kapangahasan.
Kabastusan, kabalastugan.
Masungit, mabalasik, matigas ang loob.
Malikót, mapakialam.
Bastos, walang galang.
Katiwasayan, katahimikan.
Dî magambalà.
Kabiglaanan, bugsô.
Kabiglaanan.
Pusok, kabiglaanan.
Kapusukan ng loob, kabiglaanan.
Mapusok, dalosdalos, pabiglabiglâ; maningas.
Kawalán ng kabanalan.
Walang kabanalan.
Walang kabanalan, salarín.
Spanish_Tagalog
Page 252
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Implacable, inexorable.
Implicacion.
Implicado, enredado.
Implicar, envolver, enredar.
Implicar, envolver.
Imploracion.
Implorar, rogar.
Implume, rechoncho, regordete.
Imponente, que infunde respeto.
Imponer silencio.
Imponer tributos.
Imponer.
Importacion.
Importancia.
Importante.
Importante.
Importar, ascender.
Importar.
Importar.
Importe.
Importunar á un deudor.
Importunar.
Importunidad.
Importuno.
Imposibilidad.
Imposible.
Imposicion de impuestos.
Imposicion de una pena corporal.
Imposición, carga.
Impostor.
Impostura, fraude, engaño.
Impotencia, incapacidad.
Impotente.
Impotente; ineficaz.
Impracticable.
Imprecacion, maldicion.
Imprecar, maldecir.
Walang habag, walang awà.
Pagkadamay.
Karamay.
Magdamay.
Magdamay, idamay.
Pamanhik, luhóg, samò.
Mamanhík, lumuhog, sumamò.
Walâ pang pakpak, kapipisâ lamang sa itlog; matabâ.
Mapaggiit.
Magpatahimik.
Mag-atang ng bwis.
Mag-atang, maggiit.
Pagpapasok sa lupain ng kalakal ng iba.
Kahalagahán, kabuluhan.
Mahalagá, makabuluhan.
Mahalaga, makabuluhan.
Magkahalaga; umabot, sumapit.
Magpasok sa lupaín ng kalakal ng iba.
Máukol.
Halagá, kabuoan, kalahatan.
Maningil ng mahigpít.
Mamilit, makayamot.
Kayamutan, pagkayamot.
Nakapupukaw, nakayayamot.
Dî pangyayari.
Dî mangyayari.
Atang na bwis.
Parusa.
Atang, pag-aatang.
Magdarayà, sinungaling.
Dayà, kasinungalingan.
Kawalán ng lakas, kawalán ng kaya.
Walang lakás, walang kaya.
Walang kapangyarihan, mahinà, walang bisà.
Dî máisasagawâ.
Tungayaw, sumpâ.
Manungayaw, manumpâ.
Spanish_Tagalog
Page 253
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Impregnacion.
Impregnar.
Imprenta.
Impresion.
Impresion; marca, señal huella.
Impresionable.
Impresivo, impresionable.
Impresor.
Imprimir mal.
Imprimir, estampar.
Imprimir, estampar.
Imprimir.
Improbabilidad.
Improbable.
Improbablemente.
Improperar, vituperar.
Improperio, oprobio.
Impropiedad, incongruencia.
Impropio.
Impropio; indecente.
Impróvido, inconsiderado.
Improvisar.
Imprudencia, indiscrecion.
Imprudencia, indiscrecion.
Imprudente, indiscreto.
Imprudente.
Impudencia, desverguenza, descaro.
Impudente, descarado.
Impuesto, tributo.
Impuesto, tributo.
Impuesto; leva de tropas.
Impugnar.
Impulsion, ímpetu.
Impulsivo.
Impulso repentino.
Impulso, ímpetu ó estímulo.
Impulso, violencia.
Pagkatigmak.
Matigmak; tigmakin.
Limbagan, pálimbagan.
Pagkalimbag.
Limbag; bakás, tandâ.
Maramdamin.
Maramdamin.
Manglilimbag.
Magkamalî ng paglimbag.
Ilimbag, ikintal.
Lumimbag; ikintal.
Lumimbag; magkintal.
Walang kasiguruhan.
Dî maasahan, walang siguro.
Hindî maaasahan, walang kasiguruhán.
Sumiphayò, humalay, kumutyâ.
Siphayò, paghalay, pagkutyâ.
Pagkawalang karapatan, kawalán ng karapatan.
Dî dapat, dî bagay.
Dî bagay, dî marapat; mahalay.
Pabayâ, nakakakalingat.
Dumaglî.
Kawalan ng baít, kawalán ng galan.
Kakulangan ng bait, kabastusan.
Walang bait, walang pitagan.
Walang bait, walang galang, bastós.
Kapaslangan, kalapastanganan, kawalang hiyaan.
Lapastangan, mapagpaslang, walang hiyâ.
Bwis.
Bwis, singíl, atang.
Bwis, pagbabangon ng hukbó.
Sumalangsang, pumwíng.
Udyok, pagkabuyo.
Nakákabuyo, nakapag-uudyok.
Simbuyo.
Buyó, udyok.
Pilit, dahás.
Spanish_Tagalog
Page 254
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Impunidad, exencion de castigo.
Impuridad, impureza.
Impuro, impúdico; sucio.
Imputacion.
Imputar, atribuir.
Inaccesible.
Inaccion, holgazanería.
Inadecuado, imperfecto.
Inadmisible.
Inadvertencia.
Inadvertídamente; de improviso.
Inadvertido, descuidado.
Inane, lo que está vacío.
Inanicion.
Inánime, inanimado.
Inaplicable.
Inaplicacion, indolencia.
Inapreciable.
Inapreciable.
Inaptitud.
Inarticulado.
Inaudible.
Inauguracion.
Inaugurar, dedicar.
Incalculable.
Incapacidad, impotencia.
Incapacidad.
Incapaz, imposibilitado.
Incapaz, inhábil, inepto.
Incauto, negligente.
Incendiario.
Incendio intencional.
Incensar.
Incensario.
Incertidumbre, duda.
Incertidumbre, duda.
Incertidumbre.
Dî pagkaparusa, pagkaligtas sa parusa.
Labò, dumí, kawalan ng kawagasan.
Malabò, hindî wagas, hindî dalisay; marumi.
Bintang, paratang.
Ibintang, iparatang.
Dî makaabot, dî makarating.
Pagkawalang kilos, pagkawalang galaw.
Hindî bagay, dî sapat, kapos, kulang.
Dî natatanggap.
Kawalán ng pahiwatig.
Kaginsaginsa, biglâ.
Walang malay, pabayâ.
Walang lamán, tuyô.
Panglulupaypay, panghihinà.
Walang kálulwa, walang buhay.
Hindî bagay, hindî marapat, hindî magagamit.
Katamaran sa pag-aaral.
Dî dapat igalang.
Dî mahalagahán.
Kawalán ng kaya, kawalán ng abot.
Utal, gago, dî malinaw.
Dî makarinig.
Pagdiriwan, pagdadaos.
Ipagdiwan, idaos.
Dî makurò, dî malirip, dî matuus.
Kawalán ng kaya, kawalan ng kapangyarihan.
Kawalán ng kaya, pagkawalang kaya.
Walang kaya, walang abot.
Walang kaya, walang abot, kapós.
Pabayâ, walang bahalà, walang ingat.
Mánununog.
Sunog na kinusà.
Sumuub; suubín.
Súuban, pásingawan ng kamanyan.
Agam-agam, pag-aalangán.
Aligamgam, pagaalanganin.
Pag-aalangan, agam-agam, pag-uurong sulong.
Spanish_Tagalog
Page 255
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Incesante, constante.
Incesante, perpetuo, perenne.
Incesto.
Incestuoso.
Incidencia.
Incidente.
Incienso.
Incienso.
Incierto, dudoso.
Incinerar cadaveres.
Incipiente.
Incipiente.
Incision.
Incisivo.
Incisivos.
Inciso, cortado.
Incitamento, estímulo.
Incitar, animar.
Incitar, animar.
Incitar, estimular.
Incitar, inducir, provocar.
Incivil, descortes.
Incivilidad, descortesía.
Inclemencia, crueldad.
Inclemente, severo.
Inclinacion hácia abajo.
Inclinacion.
Inclinado á hurtar.
Inclinado, dispuesto.
Inclinar, ladear, torcer.
Inclinarse ó doblarse hácia abajo.
Incluir.
Inclusivo.
Incógnito.
Incoherencia.
Incoherente.
Incombustible.
Walang likat, walang tigil, walang lubay, pálagian, walang pukát.
Walang likat, walang pukat, walang tigil.
Pakikiapid sa kamaganak.
Nakikiapid sa kamaganak.
Pagkabalatong, pagkakataong masamâ.
Sakunâ, masamang pagkakataon.
Pangsuob.
Panuob, pangsuob.
Hindî maasahan, álanganin.
Sumunog ng bangkay.
Nauukol sa pinagbuhatan, nauukol sa pinagmulán.
Baguhan.
Hiwà, putol.
Nakakahiwà.
Mga ngiping pangagat.
Hiwâ, putól.
Pagbubuyó, pang-uudyok, panghahalina.
Mag-udyok, magbuyó; magsagawâ.
Ganyakin, buhayin ang loob.
Humalina, magbuyó, mag-udyok.
Magbuyó, mungkahiin.
Lapastangan, walang pitagan.
Kalapastanganan, pagkawalang pitagan.
Pagkawalang habág, kawalán ng awà, kabaksikan.
Walang habag, walang awà, mabaksik.
Yukod, yukô.
Hilig, hapay, gawî.
Mahilig sa pagnanakaw.
Mahilig, handâ.
Humilig, humapay, gumawî.
Tumungó.
Isama, ilakip.
Kasama, kalakip.
Dî napakikilala, nakabalat-kayô.
Kalabuan, dî pagkakaunawà.
Malabó, dî máunawaan.
Hindî nasusunog.
Spanish_Tagalog
Page 256
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Incomodar.
Incomodar; molestar.
Incómodo, embarazoso.
Incómodo, molesto, enojoso.
Incomparable, sin igual.
Incomparable.
Incomparable.
Incompatibilidad, incongruencia.
Incompatible, opuesto.
Incompetencia, insuficiencia.
Incompetente.
Incompleto, falto.
Incompleto, imperfecto, no acabado.
Incompleto, no acabado..
Incomprensibilidad.
Incomprensible.
Inconcebible.
Inconciente.
Incongruencia.
Incongruo.
Inconmensurable.
Inconsecuencia.
Inconsecuente.
Inconsiderado, inadvertido.
Inconsiderado.
Inconsistente.
Inconsolable.
Inconstancia.
Inconstante, mudable.
Inconstante, precipitado.
Inconstante.
Incontestable, indisputable.
Incontinencia.
Incontinente, lascivo.
Incontrovertible, indisputable, incontestable.
Incontrovertible, indisputable.
Inconveniencia, falta de oportunidad.
Gumambalà, yumamot.
Manggalit; mang-abala.
Dî bagay, dî dapat, gambalà.
Nakayayamot, nakaiinip.
Walang kagaya, walang kapara.
Dî máihahalintulad, dî maipaparis; walang katulad, walang kahulilip.
Walang kapara, walang kaparis.
Kawalán ng pagkakabagay.
Nalalaban, nákakaagawan.
Kawalán ng karapatan, kawalán ng kaya.
Walang kaya, walang karapatán.
Hindî ganap, hindî lubos, hindî hustó, kulang.
Hindî tapós, hindî lubos, hindî yarì.
Hindî tapós, hindî lutás.
Kawalán ng pagkaunawà, walang katuusan.
Dî maunawà, dî matantô, dî matalastas.
Hindî malirip.
Walang diwà, walang ulirat, walang damdam.
Kawalán ng pagkakabagay.
Hindî bagay.
Walang kasukát, walang kapantay.
Kawalán ng kapakanán sa sinasabi.
Walang kapakanan sa sinasabi.
Walang malay, nabiglaanan.
Walang pakundangan.
Walang pananatili, nababago.
Dî maaliw, walang kaaliwán.
Kawalán ng tiyagâ, pagkasalawahan, kaalisagaan.
Sálawahan, nababago, alisagâ.
Walang tiyagâ, pabiglâ-biglâ.
Sálawahan.
Dî masagot, dî masinsay.
Kawalan ng pagpipigil.
Walang pagpipigil; malibog.
Dî masagot, dî matugón.
Dî mapwíng, dî máikakailâ.
Pagka dî marapat, pagkawalang karapatan.
Spanish_Tagalog
Page 257
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Inconveniencia, incomodidad, embarazo.
Inconveniente, inoportuno.
Inconveniente.
Inconvertible.
Incorporacion, asociacion.
Incorporacion.
Incorporado, asociado.
Incorporar, asociar.
Incorporar.
Incorpóreo.
Incorpóreo.
Incorrecto.
Incorregible, indocil.
Incorruptibilidad.
Incorruptible.
Incorrupto.
Incredulidad.
Incredulidad.
Incredulidad.
Incrédulo.
Incrédulo.
Increible.
Incremento, producto.
Inculcar.
Inculpar.
Inculto.
Incumbencia.
Incurable.
Incuria, negligencia.
Incurrir, merecer las penas señaladas por una ley.
Incursión, invasión.
Incursion.
Indagacion, pesquisa.
Indagacion.
Indebido, ilícito.
Indecencia, inmodestia.
Indecencia, porquería.
Kapansanan, iníp, gambalà.
Hindî bagay, walâ sa panahon.
Hindî dapat, hindî bagay.
Dî mahikayat, dí maakít.
Samahan.
Samahán, kapisanan.
Násasapì, nálalakip.
Sumapì, lumakip.
Isama, ipisan.
Walang katawan.
Walang katawan.
Malî, lisyâ, sinsay, hindî matwid, hindî tamà.
Dî masaway, matigas ang ulo.
Lagay na dî nabubulok ó nasisirà.
Hindî nabubulok, hindî nasisirà.
Dî nabubulok, dî nasisirà.
Kawalan ng paniwalà, kawalán ng pananampalataya.
Kawalán ng paniniwalà, kawalán ng pananampalataya.
Kawalán ng pananampalataya.
Walang pananalig, walang pananampalataya.
Walang pananampalataya.
Dî mapaniwalaan, dî mapanaligan.
Karagdagan, kapupunán, tubò.
Maggiit, pumilit.
Magbintang, magparatang.
Hindî nábubungkal ó nabubukid.
Katungkulan.
Dî mapagalíng, dî magamot.
Kasinsayan, kamalian.
Málapatan ng parusa, márapatan.
Paglusob.
Pagkakasala.
Pag-uusig, pagsisiyasat.
Pagsisiyasat, pag-uusisà, pagtatanong.
Hindî dapat, hindî marapat.
Kahalayan, kabastusan.
Kasalaulaan, kababuyan.
Spanish_Tagalog
Page 258
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Indecente, grosero.
Indecente, impropio.
Indecente, indecoroso; impropio.
Indecible.
Indecible.
Indecision, irresolucion.
Indeciso.
Indeciso.
Indecoroso, indigno.
Indefenso, incapaz de resistir.
Indefinido.
Indeleble.
Indemnidad, resarcimiento.
Indemnizacion, resarcimiento de daño.
Indemnizar.
Independencia.
Independiente.
Indescribible.
Indestructible.
Indestructible.
Indeterminado.
Indicacion, señal.
Indicador, señalador.
Indicar, señalar, designar.
Indicativo.
Índice.
Índice.
Indiferencia, imparcialidad.
Indiferente, descuidado.
Indiferente, imparcial.
Indigencia, pobreza.
Indigente, necesitado.
Indigente, pobre.
Indigestible, indigesto.
Indigestion.
Indignacion.
Indignado.
Bastos, mahalay.
Bastos, mahalay, hindî karapatdapat.
Mahalay, bastos; hindî dapat.
Dî masayod.
Dî masabi.
Agam-agam, paguurong-sulóng.
Uróng-sulóng; nag-aagamagam.
Sálawahan, urong-sulóng.
Hamak, bastos, mahalay.
Walang kayang makapagsanggalang ó makapagtanggol ng sarili.
Hindî tiyak, malabò, walang katuusan.
Hindî napapawì.
Pagbabayad ng nasirà, pagsasaulì.
Pagsasaulì ó pagbabayad ng nasirà.
Magbayad ng nasirà.
Pagsasarilí.
May pagsasarilí.
Hindî masayod, hindî masalaysay.
Dî nasisirà, dî náwawasak.
Dî máiwasak, dî mawalat, dî masirà.
Hindî tiyak, walang tuos.
Pagtuturò, pagsusurot.
Tagaturò, nagtuturò.
Iturò, isurot, itandâ.
Tumuturò.
Hintuturò.
Hintuturò, anomang bagay na tumuturò.
Pagwawalang bahalà, pagkawalang kiling sa kanino man.
Pabayâ, walang bahalà.
Walang bahalà, walang kiling sa kanino man.
Karalitaan, kahirapan.
Salat, nangangailangan.
Salát, mahirap.
Dî natutunaw, nakaeempacho.
Empacho, sakít na dî pagkatunaw ng kinain.
Ngitngit, poot.
Nagagalit, nagngingitngit.
Spanish_Tagalog
Page 259
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Indignidad, oprobio.
Indigno de ningun valor.
Indigno de un hijo.
Indigno, despreciable.
Indigno; vil, bajo.
Indirecto.
Indiscrecion, imprudencia.
Indiscreto, imprudente.
Indiscreto, poco juicioso.
Indisoluble.
Indispensable.
Indispensablemente.
Indisponer.
Indisposicion, dolor.
Indisposicion.
Indispuesto.
Indisputable, indubitable.
Indisputable.
Indistinguible.
Indistinto, confuso.
Indistinto, confuso.
Individual.
Individualidad.
Individuo.
Indivisible.
Indócil.
Indocilidad, pertinacia.
Indocto, iliterato.
Indocto; ignorante.
Indolencia, pereza.
Indolente, perezoso.
Indomable, ingobernable.
Indomable.
Indómito, indocil, díscolo, impertinente.
Indubitable.
Indubitable.
Indubitable.
Paghamak, pag-alipustâ.
Dî marapat, walang halagá, walang kabuluhan.
Hindî nararapat sa anák.
Walang kabuluhan, walang halaga.
Dî dapat; hamak.
Pasalíw, padaplís, hindî tápatan.
Pagkawalang pitagan, pagkawalang bait, kabastusan.
Walang pitagan, walang bait, bastos.
Pabiglâ-biglâ, walang bahalà.
Dî natutunaw, dî nakakalas, dî nakakalag.
Lubhang kailangan, sápilitan.
Nápaka lubhang kailangan.
Alisan ng pasya.
Damdam, sakít.
Karamdaman, tamlay, samâ ng katawan.
May karamdaman, sinasamaan ng katawan, matamlay.
Hindî máipakikipagtalo, hindî máipag-aalinlangan.
Hindî mapupwing.
Hindî máunawaan.
Malabò, maguló, hindî malinaw.
Malabò, hindî malinaw.
Bukod, sarili, nag-iisá.
Pagkatao.
Tao.
Hindî mabahagi, hindî mahatì.
Matigas ang ulo.
Katigasan ng ulo.
Dî nag-aral, walang tuto.
Walang tuto, walang pinag aralan; hangal.
Katamaran.
Tamad.
Dî masupil, dî mapasukò.
Dî mapaamò, dî mapasukò, dî malupig.
Matígas ang ulo, walang bait, walang turò.
Walang pagsala.
Dî maikakailâ.
Dî máikakailâ.
Spanish_Tagalog
Page 260
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Indubitado, evidente.
Induccion.
Inducimiento, aliciente, halago.
Inducir, instigar, incitar.
Inductivo.
Indulgencia.
Indulgente.
Industria.
Industrial.
Industrioso, laborioso.
Inefable.
Ineficacia.
Ineficaz.
Ineficaz.
Ineficaz.
Inelegante, sin pulimento.
Ineptitud, incapacidad.
Inepto, incapaz.
Inepto.
Inercia.
Inerte, perezoso.
Inescrutable.
Inesperado, inopinado.
Inestimable, inapreciable.
Inevitable.
Inevitable.
Inexacto.
Inexcusable.
Inexhausto, inagotable.
Inexorable, inflexible, duro.
Inexperiencia, impericia.
Inexperto.
Inexplicable, extraño.
Inexplicable.
Inexplicable.
Inexpugnable.
Infalibilidad, suma certeza.
Hindî ipag-aalinlangan, maliwanag.
Panghihikayat, pangangayag, pang-uupat.
Pangangayag, panghalina, pang-akít.
Mag-udyok, mangayag, mang-akít, mang-upat.
Nakahihikayat, nakaaakít.
Tawad, patawad.
Mapagpatawad, mahabagin.
Pagkabuhay, hanap-buhay.
Nauukol sa paghahanap-buhay.
Masikap, masipag.
Dî masayod, dî masaysay.
Pagkawalang bisà.
Walang bisà.
Walang bisà.
Walang bisà.
Magaspang, bastos, hindî malines.
Kawalan ng kaya, kawalán ng abot.
Walang kaya, hindî marapat.
Walang kaya, walang abot.
Katamaran.
Tamad.
Dî malirip, dî matarok.
Hindî hinihintay, hindî akalaing dárating.
Lubhang mahalaga, lubhang makabuluhan.
Dî maiwasan, dî mailagan.
Dî maiwasan, dî mailagan.
Hindî ganap, hindî lubos, malî, hindî tamà.
Walang sukat madahilan.
Dî maubos, dî masaid.
Dî mapakiusapan, dî mapamanhikan, mapagmatigas na loob.
Pagka dî sanáy, kawalán ng kaya.
Hindî bihasá.
Dî malirip, dî masayod.
Dî masaysay.
Dî masayod.
Dî masupil, dî madaig.
Walang pagkakabulà, walang pagkakadayà.
Spanish_Tagalog
Page 261
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Infalible.
Infamador, calumniador.
Infamatorio, calumnioso.
Infame, vil.
Infamia, deshonra.
Infamia, oprobio, deshonra.
Infancia, niñez.
Infancia.
Infante, niño.
Infante, niño; tallo; peca en la cara.
Infante; hijo ó hija.
Infantería.
Infanticidio; infanticida.
Infantil, pueril.
Infatigable.
Infatigable.
Infatuacion.
Infatuar, embobar.
Infatuar, entontecer.
Infeccion.
Infectar, apestar.
Infecto, inficionado.
Infecundidad, esterilidad.
Infecundo, esteril.
Infelicidad, infortunio.
Infeliz, desdichado, desafortunado.
Infeliz, miserable.
Inferencia, ilacion.
Inferior.
Inferior.
Inferioridad.
Inferir, deducir.
Infernal, malvado.
Infernal.
Infestar.
Infidelidad, deslealtad.
Infiel, impio.
Dî nagkakabulà, dî nadadayà.
Máninirang puri, mapag-upasala.
Nakasisirang puri.
Hamak, alimura, walang puri.
Kadustaan, kasiraang puri.
Paghamak, kadustaan, kapalibhasaan, kasiraang puri.
Pagkabatà, kabataan.
Kabataan, pagkabatà.
Batà, sanggol.
Batà; supling; pekas.
Batà; anák.
Hukbong lakád.
Pagpatay ng batà; mámamatay ng batà.
Kilos batà, tila batà.
Walang pagod, dî marunong mapagod.
Walang pagod, walang pagál.
Pang-uulol, paninirà ng isip.
Mang-ulol, manirà ng isip, mang-hangal.
Langûin, hangalin.
Hawa, pagkahawa.
Makahawa, makasalot.
Nakakahawa.
Kabasalan, pagkabasal.
Basal.
Kasawian, kaabáan.
Sawî, abâ, masamang kapalaran.
Kawawà, hamak.
Paghangò, paghulò, pagkurò.
Mababà sa iba, lalong mababà.
Lalong mababà, lalong alangan.
Kababaan sa iba, lalong kababaan.
Paghanguan, paghuluan, pagkuruan.
Nauukol sa impyerno.
Nauukol sa impyerno.
Makahawa.
Paglililo, kataksilan, kapusungán, kasukabán.
Dî kumikilala sa Dyos.
Spanish_Tagalog
Page 262
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Infiel, incrédulo, malvado.
Infiel, pagano.
Infiel, pérfido, desleal.
Infiel.
Infierno.
Ínfimo.
Infinitivo.
Infinito; innumerable.
Inflacion, hinchazon.
Inflado.
Inflamable.
Inflamacion, encendimiento.
Inflamar [se].
Inflamatorio.
Inflar, hinchar.
Inflexibilidad, dureza, obstinacion.
Inflexible.
Inflexible.
Inflexion.
Influencia, influjo.
Influente.
Influenza.
Influjo, poder.
Influjo; infusión.
Informacion.
Informal.
Informalidad.
Informante, denunciador.
Informar ó dar parte.
Informar ó enterar mal.
Informar, advertir.
Informar, delatar.
Informar, referir, decir.
Informarse, inquirir, averiguar.
Informe, disforme.
Informe.
Infortunio; desgracia, desastre, calamidad.
Walang pananalig, walang pananampalataya, masamâ.
Hindî kristyano.
Taksíl, lilo, sukab, palamara.
Taksil, lilo, sukáb.
Impyerno.
Kábabababaan.
Walang hanggan.
Walang katapusan, walang bilang.
Pamimintog.
Namamagâ.
Nagniningas, nagliliyab, nag-aalab.
Pagniningas, pagliliyab, pag-aalab.
Magningas, magliyab, mag-alab.
Mapag-alab, mapagliyab.
Papintugin.
Kitigasan, katibayan.
Matibay, matigas, dî mabaluktot, dî máibaling.
Dî mabaluktok.
Pagbabago.
Lakas, kapangyarihan.
May lakas, may kapangyarihan.
Hikà.
Lakas, kapangyarihan.
Pagpasok.
Hiwatig, balità.
Walang pormalidad, walang ayos.
Kawalán ng ayos, kawalán ng pormalidad.
Tagapagpahiwatig, tagasumbong.
Magbigay-alam.
Magkamalî ng pahiwatig, magbalitâ ng dî totoo.
Magbigay-alam, magbigay-páuna.
Magpahiwatig, magbigay-alam, magbalità.
Magsaysay, magpahayag, magsabi.
Magsiyasat, mag-usisà, mag-urirà, magtanong.
Walang anyô.
Walang anyô, hindî tabás.
Kasawian, kaabaáng palad, kapahamakan, sakunâ.
Spanish_Tagalog
Page 263
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Infraccion; transgresion.
Infrangible.
Infringir, violar una ley ó pacto.
Infructuoso, desafortunado.
Infructuoso; esteril.
Infundado, injusto.
Infundado.
Infundir.
Infusion.
Ingeniero, makinista.
Ingeniosidad.
Ingenioso, hábil.
Ingenioso.
Ingenuidad; alegría.
Ingenuo, sincero.
Ingertar, ingerir.
Ingle.
Inglés.
Inglés.
Ingobernable, irresistible.
Ingratitud.
Ingrato.
Ingrediente.
Ingreso, entrada.
Inhábil, incapaz.
Inhabilidad, incapacidad.
Inhabilidad, incapacidad.
Inhabilidad, insuficiencia.
Inhabilitar, incapacitar.
Inhabilitar.
Inhabilitar.
Inherente.
Inhospitable, inhospedable.
Inhumanidad, barbarie.
Inhumano, cruel.
Iniciacion.
Inicial.
Sala, kamalian, pagsway, paglabag.
Dî malalabag, dî masisirà.
Lumabag, sumwáy, magkasala.
Kulang palad, sawing palad.
Walang bunga, karat.
Walang kadahilanan.
Walâ sa katwiran.
Isalin, ibuhos.
Pagsasalin, pagbubuhos.
Inhinyero, makinista; marunong ng pasikotsikot ng mákina.
Katalinuan, karunungan.
Matalinò, marunong, makatâ.
Matalinò.
Talagang ugalì; kasayahan.
Tapat na loob.
Magpasuplíng, magagpang ng ibang sanga.
Singit.
Ingglés.
Ingglés, taga Inglaterra.
Di mapigil, di masupil.
Dî karunungan ng pagkilala ng utang na loob.
Hindî marunong kumilala ng utang na loob.
Kahalô, kalahok.
Pasok, pagpasok.
Walang kaya, walang abot.
Kawalan ng kaya, kawalán ng abot.
Kawalán ng kaya, kakapusan, kakulangan.
Kawalan ng kaya, kawalán ng abot.
Alisán ng kaya, alisan ng kapangyarihan.
Ipalagay na walang kaya, ariing walang kaya.
Mawalán ng kaya, ariing walang kaya, ipalagay na walang kaya.
Kakabít, kanigníg.
Hindî marunong magpatuloy, hindî mapakisunuan.
Kahayupan, kabalakyutan, kabagsikan.
Walang pagkatao, mabagsik, mabangis.
Pagsisimulâ.
Una, panguna.
Spanish_Tagalog
Page 264
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Iniciar.
Inicuo, malvado.
Inimitable.
Ininteligible.
Iniquidad, maldad.
Injertar.
Injerto.
Injuria, daño, detrimento.
Injuriar, ofender, dañar.
Injurioso, deshonroso.
Injurioso, injusto.
Injusticia.
Injusto, impío.
Injusto, inicuo.
Injusto, inicuo.
Inmaculada.
Inmaculado, limpio.
Inmaterial.
Inmaturo, prematuro.
Inmaturo.
Inmediatamente, al instante.
Inmediatamente, sin dilacion.
Inmediatamente.
Inmediato.
Inmemorial.
Inmensidad.
Inmenso, inmensurable.
Inmenso, vasto.
Inmensurable.
Inmersion.
Inmersion.
Inmigrante.
Inminente.
Inmiscible.
Inmoble, inmoto.
Inmoble, inmovible.
Inmoderado, excesivo.
Magsimulâ.
Balakyot, masamâ.
Dî matularan, dî maparisan.
Hindî máwatasan, hindî máintindihan.
Kabalakyutan, kasamaan.
Magsuplíng.
Suplíng.
Kapaslangan, kasiraan, pananakít.
Umalipustâ, lumapastangan, manakít, makasakít.
Kadustâdustâ, kahalayhalay.
Namamaslang, nangaapí.
Kalikuan.
Hindî banal, makasalanan, masamâ.
Hindî banal, masamâ.
Likô, lisyâ, masamâ.
Walang dungis, malinis.
Walang dungis, malinis.
Walâ sa katwiran.
Dî pa panahon, walâ pa sa panahon.
Hilaw, bubot, mura.
Pagdaka, karakaraka.
Karakaraka, pagdaka.
Pagdaka, karakaraka, agad.
Malapit, karatig.
Napakalwat, malwat na malwat.
Lawak, kalawakan.
Dî masukat, dî matarok.
Malawak, malakí.
Dî matarok, dî masukat.
Sukbó, sisid, lubog; tubog, sawsaw.
Paglubog, pagsukbó; pagsisid.
Taong nakikipamayan, nangingibang lupain.
Malubhâ, nakadaluhong, kapangapanganib.
Dî makakahalò.
Dî makilos, dî magalaw, matibay.
Nakatigil, walang galaw, walang kilos.
Walang ayos, walang tuos.
Spanish_Tagalog
Page 265
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Inmodestia, indecencia.
Inmodesto, indecente, deshonesto.
Inmolacion, sacrificio sangriento.
Inmolar, sacrificar.
Inmoral, depravado.
Inmoralidad, corrupcion de costumbres.
Inmortal, perpetuo.
Inmortal.
Inmortalidad.
Inmortalizar, eternizar.
Inmovilidad, resistencia al movimiento.
Inmundicia, porquería, basura, suciedad.
Inmundicia, suciedad.
Inmundicia, suciedad.
Inmundo, sucio.
Inmunidad, franquicia, privilegio.
Inmutabilidad.
Inmutable.
Inmutable.
Inmutable.
Innato, natural.
Innecesario.
Innegable.
Innoble, bajo.
Innovacion.
Innovar.
Innumerable.
Innumerable.
Innumerable.
Innumerable.
Inocencia.
Inocente, exento de culpa.
Inocente, libre de culpa.
Inocente.
Inocente.
Inocular, ingertar.
Inodoro, sin olor.
Kahalayan, kabastusan, kawalán ng galang.
Mahalay, bastos, walang galang.
Paghahain sa dinidyos ng pinatay.
Patayin at ihain sa dinidyos.
Mahalay, salaulà.
Kahalayan, pagsamâ ng pangungugalì.
Walang kamatayan, magpakaylan man.
Walang kamatayan.
Walang kamatayan.
Buhayin sa alaala magpakaylan man.
Tibay, katibayan, di makilos.
Dumí, sukal.
Dumí, sukal.
Kasalaulaan, karumihan.
Kasuklamsuklam, karimarimarim, salaulà, marungis.
Tawad, patawad, pakundangan, tanging pahintulot.
Walang pagkabago, dî pagkabago.
Dî nagbabago, di nag-iibá.
Dî nababago.
Dî nagbabago.
Katutubò, talagá.
Hindî kailangan.
Dî máikakailâ, dî maitatangí.
Hamak, dustâ.
Pagbabago.
Magbago.
Dî mabilang.
Dî mabilang, walang bilang.
Walang bilang.
Walang bilang, dî mabilang.
Kawalán ng malay, kamusmusan.
Walang sala.
Walang sala.
Walang sala.
Walang malay, musmos.
Bakunahan, tamnán.
Walang amoy.
Spanish_Tagalog
Page 266
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Inofensivo, pacífico.
Inorgánico.
Inquietar, desasosiegar.
Inquietarse.
Inquieto, agitado.
Inquieto, desasosegado, incómodo.
Inquieto, impaciente.
Inquietud, desasosiego.
Inquietud.
Inquietud.
Inquilino.
Inquiridor, pregunton.
Inquirir, examinar.
Inquisicion, escudriñamiento.
Inquisidor, preguntador.
Inquisitivo, curioso.
Insaciable.
Insano, loco, demente.
Inscribir á los jurados sobre la lista.
Inscribir.
Inscripcion.
Insecto.
Insensato.
Insensibilidad.
Insensible á los remordimientos.
Insensible, cruel.
Insensible, privado de sentido.
Insensible.
Inseparable.
Insepulto.
Insercion.
Insertar, ingerir.
Insidiar, acechar.
Insidioso, astuto.
Insidioso.
Insignias, estandartes.
Insignias.
Dî nakasasakít, maamò.
Walang buhay.
Ligaligin, pakabakabahin.
Mabalisá.
Malikot, magalaw, balisá.
Dî mápakali, dî mápalagay, balisá.
Balisá, dî mápakali.
Kawalan ng katahimikan, pagbabalisa.
Pagkabalisa, kabákabá.
Kabalisahan, pagkabalisa, kawalán ng paghingá.
Ang nangungupahan ng bahay.
Mapagsiyasat, palatanóng.
Siyasatin, litisin.
Siyasat, usig, sinop.
Tagasiyasat, tagatanong, palatanong.
Masiyasat, mapagsaliksik.
Walang kasiyahan, dî nabubusog.
Sirâ ang ulo, sirâ ang isip, sirâ ang baít, ulol, baliw, loko.
Ipagtatalâ ang mga tagahatol.
Isulat.
Sulat.
Mga hayop na maliliit na gaya ng hanip, tutubí, ibp.
Walang pakiramdam, walang damdam.
Kawalán ng pakiramdam, kawalán ng damdam.
Walang-bahalà, dî marunong magngitngít sa sarili.
Walang damdamin, mabagsík.
Walang pakiramdam, walang ulirat.
Walang pakiramdam, walang damdam.
Dî máhiwalay, walang hiwalay.
Hindî nálilibing.
Pagpapasok.
Ipasok.
Harangin, abangán.
Switik, tuso.
Swítik.
Watawat, tandâ.
Tandâ, sagisag.
Spanish_Tagalog
Page 267
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Insignificante.
Insinuacion indirecta.
Insinuacion.
Insinuacion.
Insinuar, dar de entender.
Insinuar.
Insinuar.
Insinuarse, congraciarse.
Insipidez, insulsez.
Insípido, insulso.
Insípido, sin sabor.
Insistir, persistir.
Insociable, intratable.
Insolencia, mal genio.
Insolencia.
Insolente.
Insoluble, indisoluble.
Insolvencia.
Insolvente, quebrado, fallido.
Insolvente.
Insomne, desasosegado; inquieto.
Insondable, impenetrable.
Insondable.
Insondable.
Insoportable.
Inspeccion.
Inspeccionar, reconocer.
Inspeccionar, revistar.
Inspeccionar, vigilar.
Inspeccionar.
Inspector.
Inspector.
Inspiracion.
Inspirar.
Inspirar.
Inspirar; introducir el aire exterior en los pulmones.
Instabilidad, inconstancia.
Walang kabuluhan, walang halagá.
Pagpapahalatâ.
Uyok, udyok, sulsol.
Paratang, bintang.
Pahalatâ.
Mag-uyok, mag-udyok, magsulsol.
Magparatang, magbintang.
Magmakaamò magmakaawà.
Kawalán ng lasa, tabang.
Walang lasa, matabang.
Matabang, walang lasa.
Igiit, ipilit.
Hindî marunong makipagkapwà.
Katigasan ng ulo, kasamaang ugalì.
Kalaswaan, kapaslangan.
Lapastangan.
Dî matunaw, dî maagnas, dî makalas.
Ang dî pagkabayad ng utang.
Lugí, hindî makabayad, walang ikabayad.
Hindî makabayad, walang ikabayad.
Walang pahingá, balisá; malikót.
Dî matarok, dî maabot.
Dî matarok.
Dî matarok.
Dî matiis, dî mabatá.
Pangangalagà, pagsisiyasat.
Pangalagaan, siyasatin, usisain.
Mamahalà, sumiyasat.
Sumiyasat, mamahalà.
Mangalagà, sumiyasat.
Tagapangalagà, tagasiyasat.
Tagasiyasat.
Kasi, pukaw, guníguní.
Huminga.
Huminga, suminghot ng hangin.
Kasihan; suminghot ng hangin.
Pagkakabagobago, dî pananatili.
Spanish_Tagalog
Page 268
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Instabilidad.
Instalacion.
Instalar de nuevo, restablecer.
Instalar.
Instancia, solicitud.
Instantáneo.
Instante, momento.
Instante, momento.
Instante.
Instigacion, sugestion.
Instigacion.
Instigar, mover.
Instilar.
Instintivo.
Instinto.
Institucion, establecimiento.
Instituir, establecer.
Instituto.
Instruccion.
Instructor.
Instructor.
Instruido, inteligente, entendido.
Instruir, enseñar.
Instruir, enseñar.
Instrumento quirúrgico para raer y raspar los huesos.
Instrumento.
Insubordinacion.
Insubordinado.
Insuficiencia.
Insuficiente.
Insufrible, insoportable.
Insular.
Insultar, ultrajar.
Insultar; fanfarronear.
Insulto, ultraje; injuria.
Insuperable.
Insuperable.
Karupukan, kahunaan, kahinaan, kabwayán.
Paglalagay, pagkakanâ.
Isaulì sa dati, itatag na mulî.
Maglagay, magkanâ.
Pamanhik, luhóg.
Sangdálian.
Sangdalî.
Sangdalî.
Dalídalì.
Udyok, sulsol.
Tuksó, panunuksó.
Magbudlong, magbuyó, umudyok.
Isalin.
Nauukol sa pakiramdam ó pangamoy.
Pakiramdam, pangamoy.
Pagtatatag, pagbabangon.
Magtatag, magbangon.
Instituto, paáralan.
Turò, iwí.
Tagapagturò, taga-pagiwí.
Tagapagturò.
Matalinò, maalam, marunong.
Magturò, mangaral.
Magturò, umaral.
Kasangkapan ng manggagamot na pangkayas ó pangkayod ng butó.
Kasangkapan, instrumento, panugtog.
Paglabag, pagsway.
Lumalabag, swail.
Kakulangan, kakapusán.
Kulang, kapós.
Hindî matiis, dî mabatá.
Nauukol sa pulò.
Tumungayaw, lumait, mamaslang, sumiphayò, umalimura.
Lumapastangan; maghambog.
Tungayaw, lait, dustâ paslang, siphayò alimura.
Dî masupil, dî madaig, dî mapasukò.
Dî malupig, dî madaig, dî matalo.
Spanish_Tagalog
Page 269
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Insurgente, amotinado.
Insurreccion.
Intachable, incensurable.
Intacto, entero.
Intangible.
Integridad, entereza.
Integro.
Intelectual.
Inteligencia, conocimiento.
Inteligencia, juicio.
Inteligente, diestro.
Inteligible.
Intemperancia, exceso.
Intempestivo.
Intencion, designio, proyecto.
Intencion, designio..
Intencional.
Intendente.
Intensidad.
Intenso; violento.
Intentar, probar, experimentar.
Intentar.
Intento, designio, intencion.
Intepretar mal.
Intercalacion.
Interceder, mediar.
Intercepcion.
Interceptar, impedir.
Intercesion, mediacion.
Intercesor, mediador.
Interdecir.
Interdiccion, prohibicion.
Interes particular.
Interés, provecho.
Interesar, empeñar.
Interín, mientras tanto.
Interior, interno.
Nanghihimagsik, lumalaban sa pámahalaan.
Panghihimagsik, himagsikan.
Walang kapintasan.
Buô, ganáp, lubós.
Dî mahipò.
Kabuoan, pagtatapát.
Buô.
Maalam, matalinò.
Kaalaman, pagkaalam, pagkatalos, pakatantô.
Katalinuan, kabaitan.
Maalam, matalinò.
Madaling maunawà ó matalastas.
Kalabisán, kayamuan.
Walâ sa panahon.
Nasà, nais, hakà, panukalà, bantâ, hangad.
Panukalà, hakà.
Kinusà, sinadyâ, talaga.
Tagapamahalà.
Sinsin; bisà, sidhî.
Masinsín; mabisà, masidhî.
Sumubok, tumikim.
Akalain, bantain.
Bantâ, akalà, hakà, panukalá.
Magkamalî ng paliwanag.
Salít, saglit, paklî, sabad.
Mamagitan, mamanhík.
Sansalà, sawatâ.
Sansalain, sawatain.
Pamamagitan, pamanhik.
Tagapamagitan, pintakasi.
Magbawal.
Pagbabawal, pagsangsalà.
Masákit sa sarili.
Tubò, patubò, pakinabang; hangad, imbot.
Mag imbot, maghangad; magmasakit.
Samantalà, habang.
Loob.
Spanish_Tagalog
Page 270
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Interior.
Interior.
Interior.
Interior.
Interjeccion.
Interlinear.
Interlocucion.
Interlocutor.
Interlocutor.
Intermedio.
Intermedio.
Interminable, ilimitado.
Interminable.
Intermisión, interrupción.
Internacional.
Interno.
Interponer, entreponer.
Interposicion, intervencion.
Interposicion, mediacion.
Interpretacion.
Interpretar mal.
Interpretar.
Interrogacion, examinacion.
Interrogacion, pregunta.
Interrogar.
Interrogativo.
Interrogatorio.
Interrumpir; estorbar.
Interrupcion; obstáculo.
Intersticio, intervalo.
Intervalo.
Intervencion, mediacion.
Intervenir, mediar.
Intestado.
Intestinal.
Intestino, tripa.
Intestino.
Lupang náloloob.
Loob, sa loob.
Loob.
Loob, náloloob.
Pagkabiglâ, pagkabulalás.
Sumulat sa pagitan ng mga guhit.
Sálitaan.
Ang nagsasalitâ, ang kausap.
Ang nagsasalitâ, ang nakikipag-usap.
Pag-itan.
Pag-itan.
Walang katapusan.
Walang hanggan, walang katapusan, walang dulo.
Linggatong, likat, pahinga.
May kinalaman sa lahat ng bansa.
Loob, nasa loob.
Mamagitnâ, mamagitan.
Pakikialam, panghihimasok.
Pamamagitnâ, pamamagitan.
Paliwanag, paaninaw.
Magkámalî ng paliwanag.
Magpaliwanag, magpaaninaw.
Tanong, siyasat.
Tanong, pagtatanong.
Tumanong, magtanong.
Nauukol sa tanong.
Tanong.
Sumabad, pumaklî; umabala, gumambalà.
Sabad, paklî; abala, gambalà.
Pag-itan.
Pag-itan, yugtô.
Pamamagitnâ, pamamagitan.
Mamagitnâ, mamagitan.
Walang testamento.
Nauukol sa bituka.
Bituka.
Bituka.
Spanish_Tagalog
Page 271
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Intestinos, entrañas.
Intestinos.
Intimidacion.
Intimidar, espantar.
Intimidar.
Intimidar.
Íntimo, cordial, familiar.
Íntimo.
Íntimo.
Intolerable.
Intolerancia.
Intolerante.
Intransitable.
Intransitable.
Intransitivo.
Intratable.
Intrepidez, osadía.
Intrepidez, valentia.
Intrépido, arrojado.
Intrépido, arrojado.
Intrépido, audaz, sin temor.
Intrépido, bravo, valiente, audaz.
Intrépido.
Intricado, complicado.
Intriga, trama.
Intrigar.
Intrincado, confuso.
Intrínseco; interno.
Introducir con violencia.
Introductor de géneros extrangeros.
Intrusion, entremetimiento.
Intrusion, entremetimiento.
Intruso, entremetido.
Intruso.
Intuicion.
Inundacion, diluvio.
Inundacion.
Bituka, lamang-loob.
Bituka.
Pananakot.
Tumakot, manggulat.
Manakot, tumakot.
Tumakot.
Taos, taimtim, tapat na loob, kasi.
Kasi, kaibuturan.
Kaibuturan, káloob-looban.
Dî mabatá, dî matiis.
Kawalán ng pagbabatá ó pagtitiis.
Dî makapagbatá, dî makatiis; dî makapagpalagpás.
Dî maraanan.
Dî maraanan.
Sarili.
Masungit, dî mákansap ng mabuti.
Kapangahasan, pagkawalang takot.
Tapang, siglá.
Mapusok.
Pangahas, walang takot.
Matapang, malakas ang loob, walang takot.
Matapang, walang kabá pangahas.
Pangahás.
Maguló, pasikotsikot, malabò; mahirap.
Laláng.
Magpakanâ ng laláng.
Maliwag, maguló.
Sa laob, loob.
Magpumilít na pumasok.
Tagapagpasok ng kalakal na galing sa ibang lupain.
Pakikialam.
Panghihimasok.
Mapanghimasok.
Nauukol sa pakikialam.
Pángitain.
Bahâ, apaw ng tubig.
Bahâ, apaw na tubig.
Spanish_Tagalog
Page 272
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Inundacion.
Inundacion.
Inundar, rebosar.
Inundar.
Inundar.
Inutil, sin provecho.
Inútil, vano.
Inutil.
Inutilidad.
Invadir, acometer, asaltar.
Invalidar, anular.
Inválido.
Invaluable, inapreciable.
Invariable.
Invasion.
Invasion.
Invectiva.
Invectiva.
Invencible.
Invencion.
Inventar, descubrir.
Inventario.
Inventor.
Inventor.
Invernizo, invernal.
Inversion.
Inverso, trastornado.
Invertir, trastornar.
Invertir; sitiar; invertir, emplear.
Investigacion, averiguacion.
Investigar, averiguar.
Investigar, indagar.
Investir, poner en posesion.
Inveterado.
Invierno.
Inviolable, invulnerable.
Invisible.
Bahâ, pag-apaw ng tubig.
Bahâ, apaw na tubig.
Bumahâ, umapaw.
Bumahâ, umapaw ang tubig.
Bumahâ, umapaw ang tubig.
Walang kabuluhan, dî nápapakinabangan.
Walang pakinabang, walang kabuluhan.
Walang kabuluhan.
Kawalán ng kabuluhan.
Lumusob, dumaluhong, humarang, sumalakay.
Pawalán ng kabuluhan.
Walang kabuluhan, lampá, unsiamí.
Lubhang mahalaga.
Hindî mababago.
Paglusob, pagsalakay.
Paglusob, pagsalakay.
Nanunungayaw, umaalipustâ, nanglalait.
Tungayaw, lait.
Dî matalo, dî mapasukò.
Kathâ, likhâ.
Kumathâ, lumikhâ.
Tálaan ng mga pag aarì.
Imbentor, mángangathâ.
Maykathâ, maylikhâ.
Nauukol sa tagginaw.
Katiwalían, pagkabaligtad.
Tiwalî, baligtad, maguló.
Tiwaliin, baligtarin, guluhin.
Bigyan ng katungkulan ó karangalan; lumusob; gugulin.
Pagsisiyasat, paguusisà.
Siyasatin, usisain; sumiyasat, mag-usisà.
Sumiyasat, sumaliksik.
Bihisan, bigyan ng kapangyarihan.
Matigas ang ulo.
Tagginaw, taglamíg.
Dî madahás, dî tablán.
Dî makita.
Spanish_Tagalog
Page 273
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Invisible.
Invitacion, convite.
Invitar, convidar.
Invocacion.
Invocar, implorar, suplicar.
Invocar, implorar.
Involuntario.
Invulnerable.
Inyeccion.
Inyectar.
Ir á pie.
Ir á traer algo.
Ir de lado por algun paso.
Ir en manadas ó hatos, asociarse.
Ir, irse.
Ira, cólera.
Ira, enojo, enfado.
Ira, enojo.
Iracundo, colérico.
Iracundo.
Irascible.
Iritar, enojar.
Irlandes.
Irlandes.
Ironía.
Irónico.
Irracional.
Irradiacion.
Irradiar, brillar.
Irreconciliable.
Irrecuperable.
Irrecuperable.
Irredimible.
Irreducible.
Irregular, disforme.
Irregular.
Irregularidad, deformidad.
Hindî nakikita.
Anyaya, pigíng.
Mag-anyaya; anyayahan.
Dalangin, tawag.
Manalangin, sumamò, mamanhik.
Dumalangin, sumamò, tumawag.
Dî sinasadyâ, dî kusà.
Dî tablán, dî masaktan.
Pa papasok, pagsisilid.
Ipasok, isilid, isuot.
Lumakad.
Magdalá.
Manabí, patabí.
Magkawankawan, magsasama.
Pumaroon, yumaon, tumungo, pumunta.
Galit, init.
Galit, poot.
Galit, poot.
Magagalitín.
Magagalitín.
Magagalitín.
Magalit, mag-init.
Irlandés, taga Irlanda.
Taga Irlanda.
Balintunà.
Balintunà.
Walang katwiran.
Ningning, kintab.
Numingning, kumintab.
Dî mákasundô.
Dî mabawì.
Dî mabawì.
Dî matubós.
Dî mabawasan.
Walâ sa ayos, pangit.
Walâ sa ayos.
Kawalán ng ayos, kapangitan.
Spanish_Tagalog
Page 274
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Irreligion.
Irreligioso, impío.
Irremediable.
Irreparable.
Irresistible.
Irresolucion.
Irresoluto, indeciso.
Irreverencia.
Irreverencia.
Irreverente, desatento.
Irreverente, descortes.
Irrevocable.
Irrision, mofa; escarnio, burla.
Irrisorio.
Irritabilidad.
Irritable.
Irritacion.
Irritar.
Irrupcion.
Irse á pique, salir mal de alguna empresa.
Isla.
Isla.
Isleta.
Isleta.
Israelita.
Italiano.
Item, otro si.
Itinerante, errante.
Itinerario.
Izquierdo.
Jabeque.
Jabon.
Jabonaduras.
Jabonar, lavar con jabon.
Jactancia, vanagloria, arrogancia, ostentancion.
Jactancia.
Jactancioso.
Kawalan ng kapanampalatayahán.
Walang pananampalataya, swail.
Dî malunasan.
Dî máiulî.
Dî malabanan.
Pag-aalanganin, pagsasalawahan, pag-uurong-sulong.
Álanganin, sálawahan, urong-sulóng.
Kawalán ng galang, kalapastanganan.
Pagkawalang galang.
Walang galang, lapastangan.
Walang galang, walang pitagan.
Dî mababago.
Tuyâ, libak, uyam.
Katawátawá.
Yamot, iníp.
Mayayamutin.
Yamot.
Mayamot.
Silakbó, sigalbó.
Lumubog; mápariwarâ.
Pulò.
Pulò.
Munting pulò.
Munting pulò.
Taga Israel.
Taga Italya.
Iyan din, gayon din.
Palakad-lakad, pagalà-gala.
Aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga bagay sa isang bayan.
Kaliwâ.
Isang urì ng sasakyan sa dagat Mediteráneo.
Sabon.
Bulâ ng sabon.
Sabunin.
Kahambugan, kayabangan.
Kahambugan, paghahambog, kayabangan, pagyayabang.
Hambog, mayabang, mapagparangalán.
Spanish_Tagalog
Page 275
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Jactancioso.
Jactancioso.
Jactarse, fanfarronear.
Jactarse, vanagloriarse.
Jactarse.
Jactarse.
Jadear, palpitar.
Jadear.
Jaeces, adornos.
Jalea, jelatina.
Jamon.
Japon.
Japon.
Jarabe.
Jarabe.
Jarana, borrachera.
Jarana, borrachera.
Jaranear, alborotar.
Jaranear, divertirse con grande ruido.
Jardin; huerto.
Jardinería.
Jardinero, hortelano.
Jarete.
Jaropearse.
Jarro.
Jarro; tinaja; cántaro; tarro.
Jaula, caponera.
Jaula.
Jefe de escuadra.
Jefe, comandante; caudillo, capitan.
Jefe, principal.
Jengibre.
Jerarquía.
Jerigonza.
Jerigonza.
Jerigonza.
Jeringa, jeringazo.
Hambog, mayabang.
Hambog.
Maghambog, magmayabang.
Maghambog, magpalalò, magmayabang.
Maghambog, magmayabang, mamansag.
Maghambog, magmayabáng, magpalalò.
Humingal, sumikdó.
Humingal.
Mga palamutì.
Haleá, matamís.
Hamón.
Hapón.
Hapón, taga Hapón.
Harabe, pulót.
Harabe, pulot.
Pagsasayá, pagkakatwâ.
Kasayahan, kátwaan.
Mangharana, magsayá, mag-ingay.
Magsayá, magkatwâ.
Halamanan.
Paghahalaman.
Maghahalamán.
Kalamnan ng bintî.
Makialam, makiguló.
Sisidlán ng mga bagay na lusaw.
Saro; tapayan, bangâ, tabò.
Kulungán, tangkal.
Hawla, kulungan.
Punò ng hukbong dagat.
Punò, pangulong kawal.
Punò, pangulo.
Luya.
Taas ng ibang kalagayan ng mga anghel at mga parè.
Pananalitang tila awit; pananalitang malawig.
Salitang dî mawawaan, salitang utal.
Salitang malabò.
Sumpít, pulandít.
Spanish_Tagalog
Page 276
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Jeringa, lavativa.
Jeringar.
Jeringar.
Jeroglífico.
Jesuita.
Jesuítico.
Jesus.
Jicara ó taza pequeña; corso.
Jinete.
Jinete.
Jinete.
Jiste, levadura.
Jocosidad, festividad, alegría.
Jocoso, alegre, festivo, jovial.
Jocoso, alegre.
Jofaina.
Johová.
Jornada, viaje.
Jornal.
Jornal.
Jornal; trabajo á jornal.
Jornalero, hombre mercenario.
Jornalero.
Jornalero.
Joroba, corcoba.
Jorobado.
Jorobado.
Jorobado.
Jota, tilde, punto.
Joven sin experiencia.
Joven, mozo.
Jovencito, joven.
Jovial, festivo.
Jovialidad, festividad.
Joya, alhaja; adorno.
Joya, presea.
Joya.
Labatiba, panumpit ng tubig.
Sumumpít, pumulandít.
Labatibahin.
Larawang titik na may kahulugan.
Heswita.
Nauukol sa heswita.
Hesús.
Munting tasa; panghuhuli ng mga tulisang dagat.
Nakasakay sa kabayo.
Hinete, marunong sumakay sa kabayo.
Mánanakay sa kabayo.
Lebadura.
Kasayahan, kagalakan, pagpapatawá.
Masayá, galák, mapagpatawá.
Mapagpatawá, masayá.
Palanggana, hílamusan.
Heobá, panginoon.
Paglalakbay, paglalakad.
Aráw, pinag-arawán.
Upa.
Pinag-arawán; aráw.
Mang-aaraw, nagpapaupa.
Mang-aaráw.
Mang-aaráw.
Kakubaan, pagkakubà.
Kubà.
Kubà.
Kubà.
Punto, tuldok.
Binatang musmos.
Batà, binatà.
Binatà.
Masayá.
Sayá.
Hiyas, alahas; palamutì.
Hiyas, mahalagang bato.
Hiyas.
Spanish_Tagalog
Page 277
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Joyero.
Juanito, la sota entre los naipes.
Jubileo.
Júbilo, regocijo.
Judáico, judío.
Judaico.
Judaismo.
Judicial.
Judiciario.
Judio.
Juego con exceso.
Juego de manos.
Juego de manos.
Juego de raquetas.
Juego, conjunto ó agregado de muchas cosas; caida del sol.
Juego, diversión, recreo, pasatiempo.
Juego, vestido.
Juego.
Juego; pasatiempo; caza.
Juego; representacion dramática; el modo de tocar un instrumento.
Juegos de niños.
Jueves Santo.
Jueves.
Juez árbitro.
Juez de Paz.
Juez pesquisidor.
Juez.
Jugador de vocablos, dichero.
Jugador; tocador, músico.
Jugar con exceso.
Jugar ó burlarse de alguno.
Jugar, entretener; tocar un instrumento.
Jugar.
Jugar.
Juglar.
Jugo de la carne; salsa.
Jugosidad.
Mángangalakal ng hiyas.
Swan; sota ng baraha.
Hubileó, isang pistá ng mga taga Israel.
Kagalakan.
Nauukol sa hudyó.
Nauukol sa mga Hudyó.
Pananampalataya ng mga Hudyó.
Nauukol sa húkuman.
Nauukol sa húkuman.
Hudyó.
Sugal.
Salamangká.
Salamangká.
Tenis, larong hampasan ng pelota.
Ilwego, kabuoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan, ibp.,
Larô, líbangan, pangparaan ng panahón.
Hwego, terno, kasuutan.
Sugal, larô.
Larô, líbangan; nápangasuhan.
Larô, palabas-dulaan, tugtog.
Larong batà.
Hwebes Santo.
Hwebes.
Tagahatol.
Hukom-tagapamayapà.
Mang-uusig na taga-hatol.
Hukom.
Sistidor, palabiró.
Ang lumalarô, mánunugtog, músiko.
Magsugal.
Magbirô.
Maglarô; tumugtog.
Maglarô, magsugal.
Maglarô.
Mánanalamangká, salamangkero.
Katas ng karné; sawsawan.
Katas, gatâ, sustansia.
Spanish_Tagalog
Page 278
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Jugoso.
Jugoso.
Juguete de vocablos.
Juguete.
Juguete.
Juguetear, divertirse, burlarse; dilatar, suspender, hacer pasar tiempo con gusto.
Jugueton, retozon.
Jugueton, travieso.
Jugueton, travieso.
Juicio sano.
Juicio, sano; sanidad.
Juicio.
Juicioso, perspicaz, sagaz.
Juicioso, prudente.
Julio.
Junco.
Junio.
Junta electoral.
Junta, asamblea, convencion.
Junta, reunion.
Junta, sesion.
Junta, union.
Juntamente.
Juntamente.
Juntar, agregar.
Juntar, asociar; unirse, ligarse.
Juntar, lindar.
Juntar, unir, trabar; coordinar, combinar.
Juntar, unir; añadir.
Juntura, coyuntura.
Jurado.
Juramentar, conjurar.
Juramento.
Jurar, ratificar con juramento.
Jurídico, judicial.
Jurisconsulto, abogado.
Jurisdiccion.
Makatás.
Madagtâ; makatas.
Paláisipan.
Larúan.
Larúan.
Maglarô, maglibáng, magbirô; maglwat, magtagal, magpagayon-gayon.
Palalarô, palabirô.
Malarô, malikot.
Malarô, malikot.
Mabait.
Bait; galíng ng katawan.
Hatol, paghuhukom.
Mabait, matalinò, tuso.
Mabait, matalinò.
Hulyo.
Talbak.
Hunyo.
Kapisanan ng nagsisiboto.
Pulong, pagtitipon.
Pulong, kapulungan.
Pulong.
Karugtong, kaanib.
Samasama.
Sabaysabay, samasama.
Sumama, sumanib.
Isama, ipisan, isapì, ilakip; magsama, magsapì, maglakip, magpisan.
Magdugtong, magsugpong, magkabít.
Iugnay, idugtong, isugpong, iugpong; ibagay.
Isama, isanib; iakmâ, ikamá, ílangkap; idagdag.
Kaugpong, kasugpong.
Tagahatol, inang-palan.
Manumpâ.
Sumpâ.
Sumumpâ, manumpâ.
Nauukol sa hukuman.
Abogado, sanggunian sa pamamalakad ng kautusan.
Pook na saklaw.
Spanish_Tagalog
Page 279
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Justamente, exactamente.
Justicia, rectitud.
Justicia.
Justificable, conforme á razon.
Justificable.
Justificacion.
Justificar.
Justillo; casaca.
Justo, recto.
Justo, recto.
Juvenil.
Juvenil.
Juvenil.
Juventud, mocedad.
Juzgar, pensar, estimar.
Juzgar, sentenciar; determinar.
Juzgar.
Ka (ka).
La accion de agarrar; puñado, puño.
La accion de caminar ó transitar por alguna parte.
La accion de comenzar; ímpetu, arranque.
La accion de desechar.
La accion de empeñarse en un partido.
La accion de envolver.
La acción de sentarse.
La accion y efecto de girar.
La alabanza ó gloria que se da á Dios.
La baqueta de fusil.
La cabeza.
La calidad de autor.
La calidad de ser feroz.
La campana que toca á muerto.
La cancion de los segadores al tiempo de recoger las mieses.
La carne de la vaca ó del buey despues de muertos.
La corona particular que corresponde á los títulos segun su clase.
La corriente ó curso del agua que corre, arroyo, torrente, rio.
La distancia á que una flecha puede ser arrojada del arco.
Sukat, ganáp.
Kaganapan, kabanalan.
Kaganapan, katwiran, kapangyarihan.
Sang-ayon sa katwiran.
Mapatototohanan.
Pagmamatwid.
Magbigay matwid; magpatotoo; patotohanan, patunayan.
Kapareha; kamisola.
Ganap, tapát, matwid.
Ganap, banal, tapat.
Ukol sa batang babae.
Nauukol sa pagkabatà.
Parang binatà, tila bagongtao.
Pagkabinatà, kabagungtauhan, pagka-bagongtao.
Humatol, mag-isip, magwarì, kumurò.
Humatol, magpasiya.
Humatol, humukom.
K (ka).
Ang paghawak, pagtangan; dakot.
Paglilibót, paggagalâ.
Pagsisimulâ; kabiglaanan, daluhong.
Pagtatakwil, pagwawaksí, pagtanggí, pag-ayaw.
Pagkatig sa isang lápian.
Pagtiklop, paglupì.
Pag-upô, paglikmô, pagluklok.
Pag-ikot, pag-ikit, pag-inog.
Pagpupuri sa Dyos.
Baketa ng baríl.
Ang ulo.
Pagkaautor, pagkamaykathâ, pagkamaylikhâ.
Iláp.
Agunyas.
Ang pag-aawitan sa pag-aani.
Ang karné ó lamán ng baka ó kalabaw.
Ang namumukod na korona na naghahayag ng urì ng kataasan.
Agos, batis, ilog, bang-bang.
Ang agwat ng hilagpos ng isang panà.
Spanish_Tagalog
Page 280
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
La gente bien nacida.
La haz ó superficie de la tierra.
La imagen de la virgen.
La madre en los animales; presa ó represa de agua.
La mañana.
La persona á quien se paga una letra de cambio.
La persona que cría y educa á otra.
La primera de la vida.
La propiedad de ser zeloso.
La propiedad de una obra literaria.
La rama podada.
La serie de árboles ó arbustos en los cercados.
La suspencion temporal en la imposicion de algun castigo.
La teneduria de libros.
La última moda.
La vara, sonda ó escandallo.
La Venus de una ciudad.
Laberinto, camino tortuoso.
Laberinto.
Laberinto; perplejidad, confusion.
Labial.
Labihendido.
Labio.
Laboratorio.
Laborioso, incansado; cuidadoso.
Laborioso, penoso.
Laborioso, trabajoso, penoso, dificil.
Labrador, agricultor; caña del timon.
Labrador.
Labrador.
Labrantío, dispuesto ó apto para la labranza.
Labrantío.
Labranza, agricultura.
Labranza, agricultura.
Labranza.
Labranza.
Labrar la tierra.
Taong mabait, taong mabuti ang pagkaturò.
Balat ó ibabaw ng lupà.
Larawan ng Mahal na Birhen.
Inahín, iná; salopilan; harangan ng tubig.
Umaga.
Ang binabayaran.
Tagapag-alagà, taga-iwî.
Kasikatan sa pamumuhay.
Sikap, masákit.
Pagka may arì ng isang kathâ ó akdâ.
Sangang pinutol.
Mga punong kahoy na nakabakod.
Palugid, pagpapaurong ng parusa.
Ang pagtatalâ sa aklat hingil sa kalakal ó tanda.
Bagong moda.
Panukat, panarok.
Dalagang magandá.
Daang pasikotsikot.
Dakong salísalimuot ang daan.
Dakong salasalabat ang landas; kalinlangan, guló.
Nauukol sa labì; salitâ ng labì.
Lawít ang labì.
Labì ngusò.
Laboratoryo.
Masipag, walang pagod; maingat.
Mahirap, mabigat.
Matrabaho, mahirap.
Mangbubukid, manglilináng, ugit.
Magsasaka.
Magsasaka, magbubukíd.
Nabubungkal, naaararo, nabubukid.
Lupang bukirín.
Pagsasaka.
Pagsasaka, pagbubukid.
Pag-aararo.
Pagbubukid, paglilinang.
Magsaka, magbukid, maglinang.
Spanish_Tagalog
Page 281
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Labriego, patan.
Laca, especie de barniz.
Laca.
Lacayo.
Lacayo.
Laceracion, desgarradura.
Lacerar, desgarrar, rasgar.
Lacerar, despedazar.
Lacónico, breve, conciso.
Lacrimal.
Lácteo, lactífero.
Lactífero.
Lado, costado.
Ladrar, balar.
Ladrillero.
Ladrillo.
Ladrilloso.
Ladron público, bandido.
Ladron, salteador.
Ladron, saqueador.
Ladron.
Ladron.
Ladron.
Ladron; estafador.
Lagañoso.
Lagartija.
Lagartija.
Lagarto.
Lago, laguna.
Lágrima.
Lagrimoso, lloroso.
Laguna.
Laguna.
Lamentable, deplorable, lastimoso.
Lamentable, lastimoso.
Lamentacion, gemido.
Lamentar (se).
Taong bukid, magsasaka.
Laka, isang klase ng; barnis.
Laka.
Lakayo ó kasiping ng kuchero sa piskante.
Katulong ng kuchero.
Pagwahì, paghapak, pagpilas.
Hapakin, punitin, kuyamusin.
Wahiin, hapakin, pilasin.
Maiklî, madalî.
Nauukol sa luhà.
Magatas.
Magatas.
Tabí, gilid, tagiliran.
Tumahol, kumahol.
Manggagawà ng laryó.
Laryó.
Malaryó.
Tulisán, manghaharang.
Magnanakaw, mangloloob.
Tulisán, magnanakaw.
Magnanakaw.
Mang-uumit, magnanakaw.
Magnanakaw.
Magnanakaw, tulisán; mangwawaldás ng salapî ng ibá.
Dírain.
Butikî.
Bubulí.
Bubulí, tukô.
Dagatdagatan, danaw.
Luhà.
Luhâan, luhâluhaan.
Dagat-dagatan.
Dagat-dagatan.
Kasakit-sakit, kahabag-habag, kahina-hinayang.
Kahambalhambal, kahapishapis.
Panaghoy, daíng, hibík.
Managhoy, manangis.
Spanish_Tagalog
Page 282
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lamentar, deplorar.
Lamentar, gemir; lamentarse, quejarse.
Lamentar.
Lamentar; llevar luto.
Lamento, gemido.
Lamento, gemido.
Lamento, llanto, gemido; luto.
Lamento, quejido, gemido.
Lamento.
Lamentoso, dolorido.
Lamer alguna cosa.
Lamer.
Lampacear.
Lámpara.
Lampazo.
Lana.
Lance de teatro.
Lancero.
Lanceta.
Lancha.
Langosta.
Langosta.
Langosta; una especie de camaron marino.
Languidez, desfallecimiento.
Languidez, flaqueza.
Lánguido, cobarde.
Lánguido, melancólico.
Lanudo, lanoso.
Lanudo.
Lanza, arpon.
Lanza.
Lanzamiento; proyecto.
Lanzar ojeada, centellear.
Lanzar, arrojar, tirar.
Lanzar, arrojar.
Lanzar, expeler.
Lapicero.
Dumaing, humibik.
Managhoy, humibik, dumaing.
Tumangis, tumaghoy.
Managhoy, manangis; magluksà, magluto.
Panaghoy, daing, hibik.
Panaghoy, daing, hibik.
Panaghoy, panangis; luksâ, luto.
Panaghoy, hibík, daing.
Panaghoy, panangis.
Paladaíng, palahibik.
Humimod.
Humimod, dumilà.
Isisín; mag-isís.
Ilawán.
Isís, pang-isís.
Lana, balahibo ng tupa.
Pakpakang may taglay na hibò ó dayà.
Kawal na may sibat.
Lanseta.
Lancha, muting bapor.
Balang; lukton, dayupay.
Balang.
Balang; isang urì ng hipong dagat.
Lamlám, panglalatâ.
Kahinaan ng loob.
Lupaypay, dwag.
Malamlam, mapanlaw.
Malana, mabalabibo ng tupa.
Malana, mabalahibo ng tupa.
Sibát, salapáng.
Sibát.
Ilandang; balak.
Sumulyap; kumisap, kumislap.
Magpahilagpos ng panà, ibp.
Itulak.
Magwaksí; magpaalis; magbadyá ng pabiglâ.
Sisidlán, ng lapis.
Spanish_Tagalog
Page 283
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lápida ó piedra sepulcral.
Lapidario.
Lapiz.
Lápiz; pincel.
Lapiz-plomo.
Lapso; caida, desliz, traspié.
Largo.
Largo; fastidioso.
Laringe.
Larva ú oruga.
Lascivia.
Lascivo, licencioso, retozon.
Lascivo.
Lasitud, fatiga.
Lastimoso, miserable.
Lastimoso, sensible.
Lastimoso, sensible; compasivo.
Lastimoso.
Lastrar.
Lastre.
Lata.
Lata; liston.
Lateral.
Lateral.
Latigazo, sacudida.
Latigazo.
Látigo.
Látigo.
Latin.
Latir.
Latitud.
Laton.
Latonero, brasero.
Latonero.
Laudable, digno de alabanza.
Laureado.
Laurel.
Lápida ó batong panglibingan.
Nauukol sa mga titik ng mga lápida.
Krayon.
Lapis, panulat; pinsél.
Panulat sa pisarra.
Pagitan; pagkadulas, pagkakamalî.
Mahabà.
Mahabà, nakayayamot.
Lalamunan.
Uod.
Libog, kahalayan.
Malibog, mahalay, landî, kirí.
Malibog.
Kahinaan, kapagalan.
Kalunoslunos, kahabaghabag, kawawà.
Kahinahinayang, sayang.
Kawawà, kaawàawà; mahabagin.
Kahabaghabag, kawawà.
Maglagay ng pangpabigat.
Pangpabigat na inilalagay sa sasakyan.
Lata.
Lata, liston.
Patagilíd.
Pahabâ.
Hagupít, hampas.
Hagupít.
Panghagupit, látigo.
Látigo, panghagupít.
Latin.
Tumibok.
Layô, agwat.
Tansong dilaw.
Ang marunong gumawâ ng mga kasangkapang tansong dilaw.
Maglalatá.
Kapuripuri.
Nagkaganting-palà.
Laurél.
Spanish_Tagalog
Page 284
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lava.
Lavadura.
Lavajo, tremedal.
Lavanco.
Lavandera.
Lavandera.
Lavandería.
Lavar, lavarse.
Lavatorio.
Laxitud, flojedad.
Laxo, flojo.
Laya, asada; espadas [en los naipes].
Lazo corredizo.
Lazo de cazador.
Lazo, cordón, encaje.
Le, á él.
Leal, fiel.
Lealmente.
Lealtad, fidelidad.
Lealtad.
Leccion, doctrina, enseñanza.
Leccion, instruccion.
Leccion.
Leche.
Lechecillas de las peces.
Lechera, mantequera.
Lechería, quesera.
Lechero.
Lechigada de puercos.
Lecho, canapé.
Lecho.
Lecho.
Lechuga.
Lechuguilla.
Lechuza.
Lector.
Lectura, leccion.
Ang ibinubugá ng bulkán.
Labá, paghuhugas.
Lámawan.
Patong malakí.
Babaing manglalaba.
Labandera.
Pálabahan.
Maglabá, maghugas.
Nauukol sa paghuhugas.
Kahinaan.
Mahinà.
Asada, pangpalitada; espada [sa baraha].
Silò.
Bitag, silò.
Laso, panalì, enkahe.
Sa kanya (lalake).
Tapat na loob, ayon sa katwiran.
May pagtatapat.
Pagtatapat.
Pagtatapat.
Aral, turò.
Líksion, turò, aral.
Liksyon, pag-aaral.
Gatas.
Atay ng isdâ.
Maggagatás, magkekesó.
Tindahan ng gatas at keso; gáwaan ng keso.
Maggagatás.
Kawan ng biik.
Sandalan, hiligán.
Susón sa hígaan.
Hígaan.
Lichugas.
Pileges.
Kwago.
Mangbabasa.
Basa, pag-aaral.
Spanish_Tagalog
Page 285
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lectura.
Leer.
Leer.
Legacion, embajada.
Legado que alguno deja á otro en testamento.
Legado, diputado.
Legado.
Legado; donacion.
Legal, legítimo, lícito.
Legal, legítimo.
Legalidad, legitimidad.
Legalizar, legitimar.
Legar alguna cosa á otro en testamento.
Legar.
Legatorio.
Legible.
Legible.
Legion.
Legislacion.
Legislador.
Legislador.
Legislador.
Legislar.
Legislativo.
Legislatura.
Legitimidad.
Legítimo.
Lego, seglar.
Lejano, distante.
Lejía de agua y jabon.
Lejía.
Lejos, á distancia.
Lejos, de lejos.
Lejos, distante.
Lejos, extensamente.
Lejos.
Lelo, loco.
Pagbasa; babasahín.
Bumasa.
Bumasa.
Sugong kinatawan.
Pamana.
Kinatawan.
Pamana.
Pamana; kaloob.
Matwid, ayos sa kautusan.
Matwid, ayon sa kautusan.
Katwiran.
Isang-ayon sa kautusan.
Magpamana.
Magpamana.
Ang pinamanahan.
Nababasa.
Nababasa.
Pulutong.
Paglalagdâ ng kautusan.
Tagapaglagdâ ng kautusan.
Tagapaglagdâ ng kautusan.
Tagapaglagdâ ng kautusan.
Maglagdâ ng utos.
Nauukol sa paglalagdâ ng kautusan.
Kapulungan ng mga tagapaglagdâ ng kautusan.
Katunayan.
Tunay.
Lego.
Malayò.
Lihiyá.
Lihía.
Malayò.
Buhat sa malayò.
May kalayuan, may agwat.
Malayò, malawak.
Malayò.
Ulol, loko, baliw, sirâ ang ulo, sirâ ang isip.
Spanish_Tagalog
Page 286
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Leña menuda; vástago; espuma de la mar.
Leña para la lumbre.
Leña.
Leñador.
Lengua arabíga, el árabe.
Lengua usual.
Lengua, lenguaje.
Lengua; idioma.
Lenidad, benignidad.
Leniente; lenitivo.
Lenitivo.
Leño, trozo de arbol.
Leñoso.
Lentamente.
Lentamente.
Lente, vidrio circular convexo.
Lentitud, tardanza.
Lentitud, tardanza.
Lento, pesado, tardo.
Leon.
Leona.
Leonino.
Leopardo.
Lepra.
Leproso.
Leproso.
Lerdo, estúpido, insípido; triste, melancólico.
Lerdo, estúpido, tonto, necio.
Lesna.
Lesna.
Letanía.
Letárgico.
Letargo.
Letra cursiva.
Letra inicial.
Letra; carta.
Levadura, fermento.
Kahoy; swí; bulâ ng dagat.
Panggatong, kahoy.
Panggatong.
Mángangahoy.
Wikang árabe.
Karaniwang pananalitâ.
Wikà, pananalitâ.
Dilà; wikà.
Kaawaan, kagandahang loob.
Nakapagpapahupâ; lunas.
Lunas.
Kahoy, punò (ng kahoy).
Yaring kahoy.
Dahandahan.
Untíuntî, utay-utay.
Lente.
Bagal, kupad, kuyad.
Bagal, kupad, kuyad; tagal, lwat, laon.
Mabagal, makupad, malwat.
Leyón.
Leyong babae.
Parang leon.
Leopardo.
Ketong, pulá.
Kétongin, may pulá.
Kétongin, may pulá.
Tigíl, dungô, ungas; malamlam, mapanglaw.
Hangal, ungas, tangá, gunggong.
Balibol, pangbutas.
Pangbutas.
Litanyá, dasal.
Mahimbing.
Himbíng.
Titik na kursiba.
Unang títik ng pangalan.
Titik; sulat, líhám.
Lebadura, galapong.
Spanish_Tagalog
Page 287
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Levantado.
Levantamiento de un campamento.
Levantamiento, elevación.
Levantar en alto.
Levantar en alto; sostener, apoyar.
Levantar los tegumentos que cubren el cráneo.
Levantar, alzar.
Levantar, alzar; elevar, promover, ensalzar.
Levantarse de repente.
Levantarse, nacer, provenir.
Levantarse, ponerse en pié; salir el sol; sublevarse; elevarse.
Levante, oriente.
Levedad, ligereza.
Levedad, lijereza, velocidad.
Ley.
Leyenda.
Libelo.
Libélula.
Liberal, generoso.
Liberal, generoso.
Liberal, generoso.
Liberalidad, generosidad.
Liberalidad.
Liberalidad.
Libertad, soltura.
Libertad.
Libertad.
Libertar, absolver.
Libertar, librar.
Libertar; librar; eximir.
Liberto.
Libidinoso, lascivo.
Libra.
Libramiento, recobro.
Libramiento.
Librar, desembarazar.
Libre albedrio.
Nakatayô, nakatindig; patayô, patindig.
Paglilipat ng kampamento.
Pagbabangon, pagtindig, pagtaas.
Itaas, ibangon.
Itaas; alalayan.
Talupan ang bao ng ulo.
Ibangon, itaas, alsahín.
Magtaas, bumuhat; ibangon, itaas; ibunyî, itanghal.
Bumangon ng pabiglâ.
Bumangon, manggaling, magmulâ.
Bumangon, tumindig, tumayô; sumikat, mag-alsá; tumaas.
Silanganan.
Gaan, kagaanan.
Gaan; tulin.
Kautusan.
Kwento, kathang salaylay.
Paninirang puri.
Gamogamó.
Mapagmabutí, mapagbiyayà, magandang loob, butihin.
Mabuting ugalì, magandang loob.
Magandang loob, mabuting asal.
Kagandahang-loob, kabutihang ugalì.
Kagandahang asal.
Kagandahang loob, kabutihang asal.
Layà, pagka-kawalâ.
Kalayaan.
Layà, kalayaan.
Magpalayà, magpakawalâ, magpatawad.
Magpalayà, magligtas.
Palayain; iligtas; timawain.
Taong nakalayà.
Malibog, mahalay.
Librá.
Pagsagíp, pagliligtás.
Pagliligtas.
Palayain, pawalán.
Sariling kalooban; kusà.
Spanish_Tagalog
Page 288
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Libre ó exento de pasiones.
Libre, licencioso.
Libre.
Librea.
Librero papelero.
Librero.
Libro de apuntes.
Libro de caja.
Libro de cuentas.
Libro de devociones, devocionario.
Libro mayor.
Libro ó tomo en folio.
Libro.
Libros apócrifos.
Licencia, permiso que se da á algun militar.
Licencia, permiso.
Licencia.
Licenciar temporalmente algun cuerpo de ejército.
Licenciar, autorizar.
Licencioso, perdido.
Licor.
Licuacion.
Licuar, derritir.
Liebre.
Liendre, el huevo del piojo.
Lienzo, lino.
Liga, alianza.
Liga, mezcla.
Ligadura, vínculo; preso, cautivo.
Ligadura.
Ligamento, ligazon.
Ligar, atar una cosa con otra.
Ligar, mezclar.
Ligereza, destreza.
Ligero, activo, ágil.
Ligero, leve, pequeño.
Lijero, llevadero.
Walang dinaramdam.
Malayà, layâ, timawà.
Taong malayà.
Librea ó kasuutang pinagkakakilanlan.
Mánininda ng mga aklat at mga kagamitan sa pagsulat.
Ang nagbibilí ng aklat.
Aklat na tálaan.
Aklat na tálaan ng salaping naglalabas-pumasok sa kaha.
Aklat na tálaan ng utang at pautang.
Aklat-dásalan.
Libro mayor.
Dahon ng aklat na tálaan.
Aklat, libró.
Mga aklat na pinagtatalunan kung nauukol sa mga banal na kasulatan.
Pahintulot na ipinagkakaloob sa isang kawal.
Pahintulot.
Lisensia, pahintulot.
Pagpahingalayin ang gayong pulutong ng hukbó.
Magpahintulot.
Pangahas, mahalay, masamâ, hamak, walang hiyâ.
Alak.
Pagtunaw.
Tumunaw.
Koneho.
Lisâ, itlog ng hanip ó ng kuto.
Linzó, lino.
Típanan, kásunduan, káyarian.
Lahók, haló.
Talì, katibayan; bilanggô, bihag.
Pamigkis.
Pang-ugnay.
Pagtaliin.
Halûan, lahukan.
Kaliksihan, kasiglahan.
Maliksí, masikap, masigla.
Maliit, muntî.
Magaan.
Spanish_Tagalog
Page 289
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lijero, veloz, pronto.
Lila.
Lima (especie de limon).
Lima.
Limaduras.
Limar, pulir.
Limbo.
Limitacion, restriccion.
Limitar, restringir.
Limitar.
Limite, frontera.
Límite, restriccion.
Límite, término.
Límite, término; brinco, salto.
Limon.
Limonada.
Limosna, caridad.
Limosnero.
Limosnero.
Limpiar con esponja.
Limpiar, asear.
Limpiar, borrar.
Limpiar, purificar, purgar de algun delito.
Limpieza, aseo.
Limpieza.
Limpio, aseado.
Limpio, claro, trasparente.
Limpio, inmaculado.
Linaje de antepasados.
Linaje, decendencia de una familia.
Lindamente, con primor.
Lindeza, belleza.
Lindo, bonito, bello.
Lindo, pulido.
Linea recta.
Linea, raya.
Lineal.
Madalî, maliksí, matulin.
Lila.
Isang urì ng limón.
Kikil.
Pinagkikilan.
Kumikil; kikilin.
Limbó.
Hanggá.
Bigyan ng hanggá, hangganán.
Kotohan, bigyan ng hanggá.
Hangganan.
Hanggá, koto.
Hangganan, wakas.
Hangga, hangganan; luksó; lundag.
Limon, dayap.
Limonada.
Limós, kaawang gawâ.
Tagapagbigay ng limós.
Mapagbigay-limós.
Linisin ng espongha.
Maglinis, linisin.
Linisin, pahirin.
Linisin, dalisayin, wagasin.
Linis, kalinisan, kinis, kakinisan.
Paglilinis, paghahawan.
Malinis, makinis.
Malinis, malinaw.
Malinis, walang dungis.
Pagkakasunodsunod ng mga nuno't magulang sa angkan ó lahì.
Angkán, lahì, lipì, kamaganakan.
Mainam, marilag.
Karikitan, kagandahan.
Magandá, marikit.
Mainam, maganda, makinis.
Guhit na matwid.
Guhit, hanay.
Nauukol sa guhit.
Spanish_Tagalog
Page 290
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lineal.
Lineamentos.
Linfa.
Lingüista.
Linimento.
Lino.
Linterna, farol.
Lío, fardo; paquete; baraja de naipes; conjunto de perros de caza;
Lipotimia, desmayo.
Liquidacion.
Liquidar, ajustar las cuentas.
Líquido.
Lira.
Lirista.
Lisiar, estropear.
Liso, bruñido.
Liso, pulido; llano.
Liso, resbaladizo.
Lisonja, caricia.
Lisonjear, adular, acariciar, halagar.
Lisonjear, adular.
Lista de los que votan en alguna eleccion.
Lista.
Listo, petulante.
Listo, pronto.
Liston, cinta.
Liston.
Lisura, llanura.
Litera, cama portatil.
Literal.
Literario.
Literatura.
Litigante.
Litigar.
Litigio.
Litografía.
Liturgia.
Nauukol sa guhit.
Pagkaguhit.
Tubig (na nanganganinag).
Marunong ng iba't ibang wikà.
Gamot na pamahid.
Lino.
Parol.
Balutan, balot, bilot; bigkís; manghar ng baraha; pulutong ng mga
Himatay, pagkawalang malay ng pagkatao.
Pagtutuus.
Tuusín, magbayarán.
Malagnaw.
Lira.
Ang marunong tumugtog ng lira.
Pilayin, pilayan.
Makinis, bulí.
Yano, makinis, kayás; pantay, patag.
Makinis, madulas.
Papuring paimbabaw, tuyâ, alindog.
Mamuri ng paimbabaw, manuyâ, umalindog.
Manuyâ, mamuri ng pakunwà.
Tálaan ng nagsisiboto sa alinmang balalan.
Talâ, tálaan.
Maliksí, pangahas.
Maagap, handâ.
Listón, sintás.
Liston.
Kakinisan; kapatagan.
Arag-arag, kalandas.
Ayon sa salitâ.
Nauukol sa panunulat ó pag-aakdâ.
Panunulat.
Nakikipag-usapín.
Makipag-usapín.
Usapín, usap.
Litograpya, paglalarawan sa pamamagitan ng bató.
Ayos ng pagdiriwan ng simbahan.
Spanish_Tagalog
Page 291
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lívido, cárdeno.
Llaga, herida.
Llama ó llamarada.
Llama.
Llamada; visita.
Llamador.
Llamar, nombrar; visitar á uno.
Llano en campo ó terreno igual.
Llano, igual, nivelado.
Llano, igual.
Llano, liso.
Llano, liso; claro, evidente.
Llano, llanura.
Llano.
Llanura, lisura.
Llanura, plano.
Llave de un arco ó bóveda.
Llave de un encañado.
Llave, clave.
Llegada, arribo.
Llegar á tiempo.
Llenar de dudas ó recelos, hacer temer ó dudar.
Llenar de tristeza.
Llenar hasta el borde; estar de bote en bote.
Llenar, atracarse de comida.
Llenar, henchir.
Llenar, surtir.
Lleno de acontecimientos.
Lleno de bajíos.
Lleno de cañas.
Lleno de cardos.
Lleno de cascaras; ronco.
Lleno de crema.
Lleno de escoria.
Lleno de guijarros.
Lleno de júbilo.
Lleno de manchas, sucio.
Kulay talóng.
Sugat, tagâ, hiwà.
Ningas, liyab, siklab.
Liyab, ningas.
Tawag; dalaw.
Ang tumawag.
Tumawag, magpangalan; dumalaw.
Kapatagan, dakong pantay, dakong patag.
Pantay, patag.
Pantay, patag, yano, panay, pares.
Makinis, pantay.
Pantay, patag; maliwanag, malinaw.
Kapatagan.
Yano, patag.
Kapatagan, kakinisan.
Dakong patag; piso ng bahay ó gusalì.
Batong pangsará ng arkó.
Gripo.
Susì.
Pagdating, pagsapit, pagdatal.
Umabot sa oras.
Papag-alapaapin ang kalooban; mag-agam-agam.
Mapuspos ng kapanlawan.
Punuin, paapawin.
Magpakabundat.
Pumunô, bumusog; punuin, busugin.
Punuin, pakapunuin.
Puspós ng mga pangyayari.
Mababaw.
Mapunong kawayan, káwayanan.
Matinik.
Mabalát; paós.
Makakang-gatâ.
Makalawang.
Mabató.
Puspos ng kagalakan.
May manchá, marumí.
Spanish_Tagalog
Page 292
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lleno de nudos.
Lleno de puas, espinoso.
Lleno de rosas.
Lleno de terrones ó de masas endurecidas.
Lleno de terrones.
Lleno hasta el borde.
Lleno, repleno; harto, saciado.
Llevado, sostenido.
Llevar alguna cosa como carga; sufrir (algun dolor); soportar; producir, parir..
Llevar en coche.
Llevar, conducir de una parte á otra.
Llorar hasta hincharse los carrillos.
Llorar, lamentar, compadecerse.
Llorar, lamentar.
Llorar; lamentar.
Lloroso.
Llover.
Llover.
Llovisna.
Llovisnar.
Lloviznar.
Lluvia.
Lluvia.
Lluvioso.
Lo ancho de pelo.
Lo futuro, el tiempo venidero.
Lo mas alto, supremo.
Lo mas alto, supremo.
Lo mas alto.
Lo mas anciano.
Lo mas lejos.
Lo mas lejos.
Lo mas; la mayor parte de.
Lo mejor, lo selecto.
Lo mínimo.
Lo pasado, el tiempo que pasó.
Lo peor, lo mas malo.
Mabukó.
Maraming tibò, matinik.
Marosas.
Mabukol, bantalbantal.
Matingkal.
Pagawpaw, punó hanggang sa bungangà ng sisidlan.
Punô, puspos, lubos; busog, sandat.
Dalá, taglay.
Magdalá; magtiis, magbatá; umalalay; mamunga; manganak.
Ipagkarwahe.
Magdalá.
Umiyak hanggang sa magkangmumugtô ang mga matá.
Umiyak, tumangis; mahambal.
Umiyak, tumaghoy.
Umiyak, tumangis, tumaghoy.
Luháan.
Umulan.
Umulán.
Ambon.
Umambon.
Umambon.
Ulan.
Ulán.
Maulán.
Ang lapad ng isang buhok.
Ang panahong darating.
Kátaastaasan.
Kátaastaasan.
Kátaastaasan, pinaka mataas.
Pinaka matandâ, kátandatandaan.
Kálayulayuan.
Kálayulayuan.
Pinaka; kalakhang bahagi.
Ang pinaka mainam, ang maigi.
Káliitliitan.
Panahong lumipas, panahong nagdaan.
Kásamasamaan, pinaka masamâ.
Spanish_Tagalog
Page 293
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lo perteneciente á duendes.
Lo perteneciente á las costillas.
Lo que alivia.
Lo que asemeja en forma al ser humano.
Lo que contiene carbon.
Lo que da pábulo ó mantenimiento á las cosas inmateriales; alimento.
Lo que da vueltas como una rueda.
Lo que dura ocho años.
Lo que es casi redondo.
Lo que es semejante á perlas.
Lo que está decretado por los hados.
Lo que está en una linea interrumpida con irregularidades á uno y otro lado
Lo que está falto de vigor.
Lo que falta, lo perdido.
Lo que ha pasado del tiempo debido.
Lo que huele á chotuno.
Lo que mantiene alguna cosa colgada.
Lo que merece aprobacion.
Lo que mira ó se dirige hácia arriba..
Lo que no concluye.
Lo que no es conforme a las reglas de la lógica.
Lo que no está cercado.
Lo que no está descrito.
Lo que no presenta rastro ó vestigio de que hayan andado por encima.
Lo que no puede ser oprimido.
Lo que participa de la calidad del bronce.
Lo que pertenece á la cabeza.
Lo que pertenece á la cola.
Lo que pertenece á la confesion.
Lo que pertenece á la congregacion.
Lo que pertenece á la disciplina.
Lo que pertenece á la elocucion.
Lo que pertenece á la mesa.
Lo que pertenece á la táctica militar ó naval.
Lo que pertenece á la veterinaria.
Lo que pertenece á las controversias.
Lo que pertenece á las rentas ó hacienda pública.
Hinggil sa dwende.
Nauukol sa tadyang.
Nakagagaan.
Mukhang tao, hawig sa tao; Aranggutang ó malaking unggoy.
May halong uling.
Nauukol sa ikinabubuhay; pagkain, pangbusog, pangkandilì.
Umiikot, pumipihit, imiikit.
Nagwawalong taon, nagtatagal ng walong taon.
Mabilogbilóg.
Parang perlas.
Talagá.
Palikolikô, pasuotsuót.
Mahinà, walang lakás.
Ang kulang, ang nawalâ.
Lampás sa panahon.
Malansá.
Sampayan, sabitán.
Mapahihintulutan, mapapayagan.
Dakong itaas.
Walang pagkatapos.
Walang tuto, dî tumpak.
Walang bakod.
Dî masayod.
Walang bakás, walang landas.
Dî mapighatì.
Tila tansong dilaw.
Nauukol sa ulo ó buhay.
Nauukol sa buntot.
Nauukol sa pangungumpisal.
Nauukol sa kapisanan ng mga taong may isang pananampalataya.
Ang nauukol sa pagganap ng tuntunin.
Nauukol sa pananalitâ ó pangungusap ó pananalumpatì.
Nauukol sa dulang ó lamesa.
Nauukol sa pamamaraan ng kawal.
Nauukol sa panggagamot ng hayop.
Nauukol sa pagtatalo.
Nauukol sa pamimilak.
Spanish_Tagalog
Page 294
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lo que pertenece á los duendes.
Lo que pertenece á Moises.
Lo que pertenece á palacio.
Lo que pertenece á pestaña.
Lo que pertenece á un regimiento.
Lo que pertenece al axioma.
Lo que pertenece al cuadro ó cuadrado.
Lo que pertenece al pie.
Lo que puede dar color cerúleo.
Lo que puede ser asaltado.
Lo que se cae ó viene abajo.
Lo que se hace cada tres meses, trimestralmente.
Lo que se puede afirmar.
Lo que se puede examinar juridicamente.
Lo que sirve de adorno.
Lo que sucede una vez en cinco años.
Lo que tiene cara.
Lo que tiene el mismo calor ó temperamento que la sangre.
Lo que tiene jiste ó levadura.
Lo que tiene larga vida.
Lo que tiene ojos.
Lo que tiene relacion con una profesion particular.
Lo que tiene seis ángulos.
Lo que tira á moreno ó castaño.
Lo que toca á la dedicatoria.
Lo suficiente.
Lo sumo, lo mas alto.
Lo.
Lobanillo.
Lobina.
Lobo.
Lóbulo ó pulpejo de la oreja.
Local.
Localidad.
Locarías.
Locion, ablucion.
Loco, delirante.
Nauukol sa dwende.
Nauukol kay Moises.
Nauukol sa palasyo.
Nauukol sa pilikmatá.
Nauukol sa isang hukbó ó rehimyento.
Nauukol sa kasabihang may taglay na aral.
Nauukol sa parisukat.
Nauukol sa paa.
Nakapagpapakulay bughaw ó asul.
Ang mahaharang, masisiil, malolooban.
Pababâ, pasubâ, palusóng.
Twing ikatlong bwan.
Mapatutunayan.
Ang malilitis ng ayon sa hukuman.
Panggayak, pangpalamuti.
Twing ikalimang taón.
May mukhâ.
Ang kasing-init ng dugô ó katawan.
May halong lebadura.
Mahabà ang buhay.
May matá.
May kinalaman sa gayong hanap-buhay.
May anim na sulok.
Tila kuyomanggi.
Nauukol sa alay ó itinalagá.
Kasukatán, karapatan, kakasyahan.
Kátaastaasan.
Yaon, iyan, siya.
Pigsá.
Lobina, isang isdâ.
Lobo (hayop na mabangís).
Pingol ng tainga.
Nauukol sa dako ó pook.
Dako, pook.
Makarót.
Punas at kuskós ng katawan sa may-sakít.
Ulól, hibáng.
Spanish_Tagalog
Page 295
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Loco, furioso, rabioso.
Loco.
Locomocion.
Locomotora.
Locuacidad, charla, parla.
Locuacidad.
Locuaz, hablador.
Locuaz, parlanchin.
Locuáz.
Locucion.
Locura, demencia.
Locura, frenesí.
Lodazal, cenagal.
Lodazal.
Lodazal.
Lodo, barro pegajoso; sustancia viscosa.
Lodo, fango, limo, cieno, barro.
Lodoso, pantanoso.
Lodoso.
Lógica.
Lógico.
Lógico.
Logro, consecucion de lo que se pretende.
Lola.
Lola.
Lombrices en las entrañas de los caballos.
Lombriz del vientre.
Lombriz; gusano.
Lomo de caballo.
Lomo.
Lomo; cumbre.
Longevidad.
Longitud, largura.
Longitud.
Longitudinal.
Lonja de carne de vaca.
Lonja.
Ulol, halíng, baliw; galít.
Ulol.
Kilos, galaw.
Mákina ng tren.
Tabíl, satsat.
Tabil, katabilan, taras, satsat.
Matabíl, masalitâ, masatsát.
Masalitâ, palausap.
Masalitâ.
Salitâ, pangungusap.
Kaululan, pagkasirà ng ulo; pagkasirà ng bait.
Kaululán, kahibangán.
Putik, lamáw, lumbak.
Putikan.
Putikan.
Putik, burak, banlík; uhog.
Putik, burak, banlík.
Maputik, maburak.
Maputik.
Katagáng pagmamatwid.
Nauukol sa katagang pagmamatwid.
Marunong ng matapat na pagmamatwid.
Pagtataglay, pagkakamít, pagtatamó, pagkaabot.
Lelang, impó.
Lelong, ingkó.
Bulati sa tiyang ng kabayo.
Bulati sa loob ng tiyan.
Bulate; uod.
Likod ng kabayo.
Balakáng.
Balakang; pulupo, taluktok, tugatog.
Habà ng buhay.
Habà.
Habà, kahabaan.
Pahabâ, nauukol sa habà.
Hiwang manipis ng laman ng baka ó kalabaw.
Hiwà.
Spanish_Tagalog
Page 296
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Loquear, juguetear.
Loro, papagayo.
Los géneros importados.
Los primeros habitantes de algun pais.
Los trastos ó muebles fijos de una casa.
Los, las, á aquellos, á aquellas, á ellos, á ellas.
Losa.
Lotería.
Loza vidriada.
Lozano, exuberante, fértil; rancio, fétido.
Lozano, fornido, vigoroso.
Lúbrico.
Lucha, resistencia, contienda.
Lucha.
Luchar, contender.
Luchar, disputar.
Luciente, diáfano, brillante.
Luciente.
Luciérnaga.
Luciérnaga.
Lucio; pica.
Lucir, brillar, relampaguear.
Lucir, brillar.
Lucir, brillar.
Lucrativo.
Lucro, ganancia.
Luego, inmediatamente, despues.
Luego; complidamente.
Lugar para criar las garzas.
Lugar sospechoso.
Lugar, sitio, paraje.
Lugar, sitio, paraje.
Lugar.
Lúgubre, meláncolico.
Lujuria, sensualidad.
Lujuria, voluptuosidad; exuberancia.
Lujuriar.
Maglilikot, maglulundag.
Loro.
Kalakal na galing sa ibang lupaín.
Mga unang nanahan sa isang pook ó lupain.
Mga kasangkapang di nakikilos sa bahay.
Sa kanila, nila.
Losa.
Loterya, ropa.
Losa.
Malagô, mayabong, matabâ; maantot, mabahò.
Malakás, masigla.
Madulás.
Pungyagî, bunô, labanán, pamook.
Bunô, labanán.
Makipagpungyagî, makipagbunô, lumaban.
Makipagbunô, makipaglaban.
Maningning, makintab, makislap.
Maningning, makislap, makintab.
Alitaptap.
Uod na tila alitaptap.
Pakong malaké.
Numingning, kumislap.
Numingning, kumislap, kumisap, kumintab.
Paningningin, pakintabin.
Pinakikinabangan.
Pakinabang, tubò.
Sakâ.
Sakâ.
Dakong pinag-aalagaan sa mga tagak.
Dakong nakapaghihinalà.
Dako, lugar.
Dako, pook, lugar.
Dako, lugar.
Mapanglaw, malamlam, malungkot.
Libog, mahalay na pita.
Libog, kahalayan; kalabisan.
Magpita ng mahalay, magpakalibog.
Spanish_Tagalog
Page 297
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Lujurioso, exuberante.
Lujurioso, lascivo.
Lujurioso, voluptuoso.
Lumba, burla, chasco.
Lumbago.
Lumbar, divertirse á costa de alguno.
Lumbar.
Lumbon, burlon.
Luminar, lumbrera.
Luminaria.
Luminoso, resplandeciente.
Luna de miel, primer mes de casados.
Luna nueva.
Luna.
Lunar.
Lunatico, frenético.
Lunes.
Lurte ó alud.
Lurte, gran masa ó montaña de nieve.
Lustrar, purificar.
Lustre, brillantez.
Lustre, esplendor, brillantez; agudeza de ingenio.
Lustre, resplandor.
Lustre.
Lustroso, brillante.
Lustroso, brillante.
Luz de la luna.
Luz del dia.
Luz; claridad, resplandor.
M (eme).
Macarrones.
Machacar, moler.
Macho.
Macizo, sólido.
Mácula, mancha.
Madama, señora.
Madeja de hilo.
Malibog, malabis.
Malibog, mahalay.
Malibog, mahalay.
Birò, tuksó.
Isang sakít ng gulugod at balakang.
Magbirô, manukso.
Nauukol sa balakang.
Mánunukso, palabirô.
Ilaw, tanglaw.
Sigâ.
Maliwanag, maningning.
Mga unang araw ng bagong kasal.
Bagong bwan.
Bwan (sa langit).
Nauukol sa bwan.
Bubwanin, sumpúngin.
Lunes.
Ang natitibag na putol ng esnó (ó namuong tubig).
Bunton ng tubig na namuô, bundokbundukan ng niebe.
Pakinangín, padilagin.
Kináng, dilág.
Kintab, kinis, ningning; katalinuan.
Ningning, kislap, kisap, kintab.
Kisap, kislap.
Makintab, makinang, maningning.
Makintab, maningning.
Liwanag ng bwan.
Liwanag ng araw.
Ilaw; liwanag, linaw.
M [ma].
Isang lulutúin na parang pideus na malalakí.
Durugin, dikdikín.
Lalake.
Matigás, siksik, maigting, masinsin.
Dungis, mancha.
Ginang, ale.
Madeha ng sinulid.
Spanish_Tagalog
Page 298
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Madeja.
Madera de construccion.
Maderaje, madera.
Madrastra.
Madre.
Madrina.
Maduracion.
Madurar.
Madurar; poner en sazon una cosa, ó un negocio.
Madurarse.
Madurez ó sazón ántes de tiempo.
Madurez.
Maduro, sazonado.
Maduro, sazonado.
Maduro, sazonado; tierno.
Maestro, preceptor, enseñador.
Magia.
Mágico.
Magistrado.
Magistral, con maestria.
Magistral, imperioso, arrogante.
Magistratura.
Magnanimidad.
Magnánimo.
Magnesia calsinada.
Magnesia.
Magnético.
Magnetismo.
Magnificar, exaltar, exagerar.
Magnificencia, grandeza.
Magnífico, espléndido.
Magnitud, tamaño, grandor.
Mago, mágico.
Magro, flaco, descarnado.
Magulladura, golpe.
Magullar, golpear.
Mahometano.
Madeha, labay.
Kahoy na panangkap sa paggawâ ng bahay.
Mga tablá, kahoy.
Ale sa pakinabang.
Iná.
Iníina.
Pagkahinog.
Pahinugín; mahinog.
Pahinugin; pagbaitan ang anomang bagay ó pagkabuhay.
Mahinog, gumulang.
Kaagapan.
Kahinugan, gulang.
Hinóg, magulang.
Hinog, magulang.
Hinog, magulang; malambot.
Guró, tagaaral, tagapagturò, maestro.
Mahia.
Nauukol sa mahia.
Mahistrado ó mataas na hukom.
Mainam, ukol sa gawang guró.
Kilos makapangyarihan; magarà, magilas.
Pagkamahistrado ó mataas na hukóm.
Kagandahang loob.
Magandang kalooban, mahabagin, maawain.
Magnesya kalsinada.
Magnesya.
Nauukol sa batobalanì; may panghalina.
Bisà ng batobalanì, panghalina, pang-ganyak.
Dakilain, ibunyî, purihin, itanyag.
Kadakilaan, kasakdalan, kalakhan.
Dakilà, sakdal, mainam.
Lakí, kalakihán.
Mago, máhiko.
Payat, hilukâ, mahinà.
Lamog, bugbog.
Bumugbog, lumamog.
Moro.
Spanish_Tagalog
Page 299
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Maíz.
Majestad, soberanía.
Majestuosidad, grandeza, majestad.
Majestuoso, augusto; grande.
Majestuoso, serio.
Mal de ojos.
Mal humor, enfado, pesadumbre.
Mal humor.
Mal humor.
Mal humor.
Mal proceder, mala conducta.
Mal, daño, perjuicio.
Mal, daño.
Mal, daño.
Mal, dolor; llaga ó úlcera.
Mal, enfermedad.
Mal, enfermedad.
Mal, enfermedad.
Mal, indisposicion.
Mal, malo; indispuesto.
Mala accion, mal hecho, crimen, delito.
Mala administration, desarreglo.
Mala aplicacion ó mal uso de una cosa.
Mala conducta, mal porte.
Mala conducta, mala accion.
Mala construccion, mal sentido.
Mala inteligencia.
Mala intencion, malicia.
Mala yerba.
Mala, correo; cota de malla.
Malamente.
Malamente.
Malaria.
Malaventurado, desgraciado.
Malaventurado, desgraciado.
Malaventurado, infeliz, desdichado.
Malcontento, intratable.
Mais.
Kadakilaan, kasakdalan, karangalan, kalakhan.
Karangalan, kainaman.
Dakilà, sakdal, malakí.
Magarà, magilas, pormál.
Sakít ng mata.
Inip, yamot, gálit, panglaw, samâ ng loob.
Samâ ng ulo.
Samâ ng ulo, init ng ulo, samâ ng loob.
Sumpóng, samâ ng loob, sungít, init ng ulo.
Pangungugaling masamâ.
Samâ, likót.
Sakít, hirap, panganyayà.
Sakít, sirà.
Sakít, anták; sugat.
Samà ng katawan, sakít.
Sakít, karamdaman.
Sakít.
Samâ ng katawan, bigat ng katawan.
Masamâ; may karamdaman.
Gawang masamâ, sala.
Pamamahalang dî wastô.
Samâ ng pagkagamit, kamalian ng pag-uukol.
Pangungugaling masamâ, asal na masamâ.
Masamang ugalì, masamang gawâ.
Maling pagkakaugnay ng mga salitâ.
Pagkangdidinggán.
Damdaming kahalayhalay.
Damong masamâ, damong hímatmatin.
Korreo; balutì.
May kasamaan.
May kasamaan.
Lagnat na may ngiki.
Sawíng kapalaran, masamang palad.
Sawing palad, masamang kapalaran.
Masamang palad, sawing kapalaran.
Masamâ ang loob, sumpúngin.
Spanish_Tagalog
Page 300
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Malcontento.
Maldad, mal.
Maldad, perversidad.
Maldad.
Maldecir.
Maldecir; imprecar, blasfemar.
Maldiciente, murmurador.
Maldicion.
Maldicion; imprecacion..
Maldito, aborrecible, malvado.
Maldito, maldecido.
Maleable.
Maledicencia, murmuracion.
Maléfico, maligno.
Malevolencia.
Malévolo, malicioso.
Malévolo.
Malgastar, destruir, arruinar.
Malgastar, disipar.
Malgastar.
Malhechor.
Malhechor.
Malicia, malignidad.
Malicia, rencor.
Malicioso, mal intencionado.
Malicioso.
Malignidad, perversidad.
Maligno.
Maligno.
Mallado.
Mallete.
Malo, depravado.
Malo, enfermo.
Malo, enfermo.
Malo, indigno, enredador.
Malo, perverso.
Maltratado, agraviado.
Masamâ ang loob, galít.
Kasamaan, samâ.
Kasamaan, kabalakyutan.
Kasamaan, samâ.
Sumumpâ, tumungayaw, manungayaw, lumait.
Sumumpâ, manumpâ; tumungayaw, lumait.
Palatungayaw, manglalait.
Sumpâ, lait, tungayaw, alipustâ.
Sumpâ; tungayaw, lait.
Sinumpâ, hamak, kapootpoot.
Sinumpâ, nilait, tinungayaw.
Makunat.
Masamang pangungusap, masakit na pananalitâ, takap.
Masamâ.
Gawáng masamâ.
Masamang asal, masamang ugalì.
May masamang adhikâ.
Sayangin, iwasak, sirain.
Sumayang ng salapî, mag-alibughâ, magbulagsák.
Magbulastog sa pamumuhay.
Manggagawà ng masamà, tulisan.
Tampalasan, manggagawa ng masamâ.
Masamang kalooban, mahalay na damdamin.
Táglaying masamâ, pagtatanim.
May masamang akalà.
May mahalay na damdamin.
Samâ, kasamaan.
Masamâ.
Masamâ.
Nilambát.
Palakol na kahoy.
Masamâ.
May sakít.
May sakít, may damdam.
Masamâ, malikot, makarás.
Masamâ, tampalasan.
Apí, alipustâ, dinudwahagi, pinag-aasalan ng masamâ.
Spanish_Tagalog
Page 301
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Maltratar, abusar de algo.
Maltratar.
Maltrato; malversacion.
Malva.
Malvado, perverso, inicuo.
Malvado, perverso, pérfido.
Malvasía.
Mama.
Mamá.
Mamanton.
Manada, hato, rebaño, grey.
Manada, hato; gentío, muchedumbre.
Manada, rebaño; gentío.
Mañana.
Mañana.
Mañana.
Mañana.
Manantial; principio.
Manar ó correr algun líquido suavemente.
Manar.
Mancha, borron.
Mancha, deshonra.
Mancha, mácula; sitio, lugar.
Mancha, tacha.
Mancha, tacha.
Mancha.
Mancha.
Mancha.
Manchado con sangre, cruel.
Manchado de varios colores.
Manchar, corromper.
Manchar, ensuciar.
Manchar, ensuciar.
Manchar, ensuciar.
Manchar, ensuciar; corromper.
Manchar, ensuciar; empañar la reputación.
Manchar.
Tumampalasan, humamak.
Umalipustâ, tumampalasan.
Paggawâ ng masamâ; pag-aalibughâ.
Malbas, kulotkulutan.
Masamâ, balakyot.
Tampalasan, sukab.
Isang urì ng ubas.
Nanay, inay, inang.
Ináy, nanay.
Pásusuhin.
Kawan, kában.
Kawan, kában; bunton ng tao, karamihan ng tao.
Kawan, kaban; pulutong, bunton ng tao, karamihan ng tao.
Umaga.
Umaga.
Búkas.
Búkas, kinabukasan.
Bukál; simulâ, pinagmumulan, pinagbubuhatan.
Sumaloy, kumalat.
Bumukal, bumalong.
Dungis, manchá, bakat.
Manchá, kasiraang puri.
Batik, dungis, manchá; dako, lugar.
Bakat, dungis, manchá.
Bakat, dungis, manchá.
Manchá, dungis.
Manchá, dungis, bakat.
Dungis, manchá.
May bahid na dugô; mabagsik.
Sarisaring kulay.
Dumungis, magpahamak, sumirà.
Dungisan, dumhan, manchahán.
Manchahán, dungisan.
Mámanchahan, mádumhan.
Dumungis, magparumi, sumirà, bumulok.
Manchahan, dungisan; sirain ang puri.
Manchahan, dungisan.
Spanish_Tagalog
Page 302
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Manchar.
Manchar; denigrar, deshonrar.
Manco.
Mandamiento de despojo; expulsion de una posesion.
Mandamiento, orden, mando, poder.
Mandamiento, precepto.
Mandar, encargar, advertir.
Mandar, ordenar, gobernar.
Mandatario.
Mandato absoluto.
Mandato, precepto.
Mandato; orden.
Mandíbula, quijada.
Mandíbula.
Manecilla.
Manejable, flexible.
Manejable; tratable.
Manejar, conducir, gobernar, dirigir.
Manejar, disponer; negociar.
Manejar.
Manejar.
Manejo, administracion.
Manejo.
Manera, modo, forma, método, hábito, costumbre.
Manga.
Mango, agarradero.
Mango, astil de hacha.
Mango, puño, asidero.
Manía.
Maniatar.
Maniatar.
Maniático, loco.
Manifestacion, declaracion.
Manifestar, hacer ver, declarar.
Manifiesto, patente.
Manilla, especie de cigarro.
Manilla, esposas.
Manchahan.
Dumungis, mamintas, manirang puri.
Kimaw.
Pananamsam, pangangamkam.
Utos, kapangyarihan, pamumunò.
Utos.
Magbilin, magtagubilin.
Mag-utos; iutos.
Utusán.
Utos na mahigpit.
Utos.
Utos.
Sihang, pangá.
Pangá.
Puluhan.
Malambót, sunudsunuran.
Napamamahalaan, mabuting kausapin, sunodsunuran.
Mamahalà, mamatnugot, pumaraan.
Mangasiwà, pumaraan; mangalakal.
Mamahalà.
Mamahalà.
Pamamahalà, pangangasiwà.
Paraan ng kamay.
Paraan, anyô, tayô, kilos, asal, ugalì.
Manggás.
Tatagnán, puluhan, bitbitan.
Puluhan ng palakol.
Tangkay, puluhan, tatagnan, bitbitan.
Kaululan, sumpong.
Damalán ang kamáy, gapusin ang kamáy.
Damalán ang mga kamáy.
Ulol, baliw, halíng.
Pahayag, patalastas, pagtatanyag.
Magpahayag, magpatalastas, magpakilala.
Hayag, tanyag, litaw; totoo, tunay.
Isang urì ó klase ng tabako.
Damal sa kamáy, pang-gapos sa kamáy.
Spanish_Tagalog
Page 303
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Maniobra.
Maniobrar.
Maniobras secretas en la eleccion de parlamentario.
Manipulacion.
Maniquí.
Mano de almirez, maja de mortero.
Mano maestra.
Mano.
Manojo de heno.
Manojo, puñado.
Mañosamente.
Manosear; escamotar.
Manotada.
Manoton, bofeton.
Mansedumbre.
Mansion, morada.
Manso, domesticado, criado á la mano.
Manso, sumiso.
Manta.
Manteca de puerco.
Mantecoso.
Mantecoso.
Mantel.
Mantel.
Mantener, sostener.
Mantenimiento, apoyo, proteccion.
Mantequero.
Mantequilla.
Manto real; palio de arzobispo.
Manto, capa.
Manto, toga.
Manual.
Manual.
Manual.
Manufactura de paños.
Manufactura, fábrica, artefacto.
Manufactura.
Gawâ.
Gumawâ.
Mga pakanang lihim sa paghahalalan.
Pamamahalà.
Manikí; larawang kahoy na sukatán ng damít.
Halo ng almirés, pangdikdik.
Gawang guró ó gawang mainam.
Kamáy.
Bigkis ng dayami.
Isang hayà; dakot.
May kagaanan.
Lamasin; paglaruan sa kamáy.
Suntók; sampal.
Suntok.
Kaamuan.
Bahay, táhanan.
Maamò.
Maamò, mababang loob.
Kumot.
Mantikà.
Mamantikà, may mantekilya.
Mamantikà.
Takíp sa dulang.
Mantél.
Umalalay, sumapol.
Alalay, pagkupkop, lingap.
Kasangkapang panghiwalay ng tabâ sa gatas.
Mantekilya.
Damit na pangbalabal, balabal-harì, balabal ng arsobispo.
Balabal.
Balabal.
Magaan, kayang dalhin sa kamay.
Gawâ ng kamáy, yarì sa kamay.
Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaontî ng mga karunungan.
Gáwaan ng kayo.
Gawâ, paggawâ.
Yarì ng manggagawà.
Spanish_Tagalog
Page 304
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Manumision.
Manumitir.
Manuscrito.
Manzana.
Manzanilla.
Mapa.
Máquina de hilar.
Máquina para levantar pesos.
Máquina, locomotora.
Máquina.
Maquinar, tramar.
Maquinaria, mecánica.
Maquinista.
Mar adentro.
Mar.
Marasmo.
Maravilla, admiracion.
Maravilla, prodigio.
Maravillar, admirar, pasmarse de alguna cosa.
Maravillarse de, admirarse.
Maravilloso, admirable.
Maravilloso, pasmoso, admirable, prodigioso.
Maravilloso, pasmoso.
Marca, el hierro.
Marca, señal, nota, huella.
Marcar, herrar.
Marcar, señalar.
Marcha, paso.
Marcha.
Marchar, caminar.
Marchitarse, secarse.
Marcial, militar.
Marco, cuadro, forjadura.
Marea.
Marea; tiempo, estacion.
Mareado.
Mareo, mareamiento.
Pagpapalayà sa alipin.
Magpalayà ng alipin.
Sulat-kamay.
Mansanas.
Mansanilya.
Mapa.
Mákinang habihán.
Mákina na ginagamit sa pagtataas ng anomang mabigat.
Mákina.
Mákina.
Magbantâ, mag-akalà ng isang laláng.
Nauukol sa mákina.
Makinista.
Laot.
Dagat.
Tisis.
Kababalaghan, kagilalasan.
Kababalaghan, hiwagà, pagtataka, panggigilalás, pagkamanghâ.
Magtaká, manggilalás, mámanghâ.
Manggilalás, magtaká, mámanghâ.
Katakataká, kagilagilalás.
Katakataká, kamanghamanghâ, kagilagilalas.
Kagilagilalás, kamangamanga.
Pangmarka ó panatak.
Tandâ, bakat, guhit, talâ, bakás.
Markahan, tandaan.
Tandaan, bakatan, guhitan.
Lakad, hakbang.
Lakad.
Lumakad.
Malantá, matuyot.
Nauukol sa kawal ó hukbó.
Banhay.
Pag iinalón, daluyon.
Laki't kati ng tubig; panahon.
Lulá, nalululà.
Lulâ, pagkalulà.
Spanish_Tagalog
Page 305
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Marfil.
Marga, especie de tierra gredosa.
Margarita (nombre de flor y de persona).
Margen, borde, orilla.
Marginal.
Maridaje, matrimonio.
Marido, esposo; labrador.
Marimacho.
Marina.
Marinero.
Marinero.
Marinero.
Marino.
Mariposa.
Mariscal.
Marital.
Maritimo, naval.
Marjal, pantano.
Marjal.
Marmita pequeña.
Marmita, olla.
Marmita.
Marmiton.
Marmol.
Marques.
Marquesa.
Marrano, puerco.
Marroquí.
Martes.
Martillar.
Martillo.
Martin pescador.
Martir.
Martirio.
Marzo.
Mas adelante, en frente; ante, en presencia de; antes, antes de.
Mas allá, allende.
Garing, pangil ng elepante.
Lupang itím.
Pangalan ng bulaklak at ng babae.
Gilid, tabí, bingit.
Nauukol sa gilid.
Kasal, pag aasawa.
Asawa (lalake); magsasaka.
Babaing kilos lalake.
Hukbong-dagat.
Taong-dagat.
Magdadagát, marinero.
Magdadagát.
Nauukol sa dagat.
Paróparó.
Punò, mariskal.
Nauukol sa asawa.
Nauukol sa dagat.
Latían.
Latian.
Anglít.
Palayok, anglít.
Pákuluan.
Alilà sa kusinà.
Marmól.
Markés.
Markesa.
Baboy.
Katad na manipís.
Martés.
Pumukpok.
Martilyo, pamukpok.
Lumbas, isang urì ng ibon.
Martir.
Pagkamartir.
Marso.
Sa unahan; sa tapat; sa harap; bago.
Sa dako pa roon.
Spanish_Tagalog
Page 306
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Mas alto.
Mas bajo.
Más joven.
Mas lejos, mas adelante.
Mas lejos, mas allá; aun; ademas de eso.
Mas lejos.
Mas pronto.
Mas.
Mas.
Masa informe.
Masa ó mezcla.
Masa.
Masa; misa; monton.
Mascar á dos carrillos.
Mascar haciendo ruido.
Mascar, masticar.
Mascar, masticar.
Mascar, masticar.
Máscara, disimulo, apariencia.
Mascarada.
Masculino, varonil.
Masculino.
Masónico.
Masticacion.
Masticacion.
Matador.
Matar atrozmente.
Matar, asesinar.
Matar.
Matemático.
Matemático.
Materia, material.
Materia; asunto, objeto.
Material, corpóreo.
Materiales.
Maternal, materno.
Maternal, materno.
Lalong mataas.
Lalong mababà.
Lalong batà.
Malayò pa, sa dakó roon.
Malayò pa, sa dako pa roon; sakâ; bukod pa sa.
Lalong malayò.
Lalong madalî.
Lalò, higít, lampás.
Sakâ; pa.
Bantal, bukol, umbok.
Masa, halò, lahok.
Tapay, masa.
Masa; misa; bunton, salansan.
Mamualan.
Ngumasab.
Ngumuyâ, ngumatâ.
Ngumuyâ, ngumatâ.
Ngumuyâ, ngumatâ.
Máskara, balat-kayô, paimbabaw.
Pagmamaskara, pagbabalat-kayô.
Nauukol sa lalake.
Nauukol sa lalake.
Nauukol sa masón.
Nguyâ, pagnguyâ; ngatâ, pagngatâ.
Pagnguyâ, pagngatâ.
Ang nakamatay.
Pumatay ng kakilakilabot.
Pumatay.
Pumatay.
Nauukol sa pagbilang ó pagtutuus.
Marunong tumuus sa pagbilang.
Bagay, kasangkapan.
Bagay, kadahilanan.
May katawan.
Mga kasangkapan.
Nauukol sa iná.
Nauukol sa iná.
Spanish_Tagalog
Page 307
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Maternalmente.
Maternidad.
Maternidad.
Matorral, zarzal.
Matorral.
Matricidio; matricida.
Matriculacion.
Matricular.
Matrimonial, conyugal.
Matrimonio, casamiento.
Matrimonio.
Matriz.
Matriz.
Matrona, esposa; mujer casada.
Matronal.
Matutino.
Matutino.
Maullar.
Maullar.
Maullido.
Mausoleo.
Maxilar.
Máxima, sentencia.
Mayal.
Mayo.
Mayor.
Mayor.
Mayordomo de la iglesia.
Mayordomo.
Mayoría, pluralidad.
Mayuscula.
Mayuscula.
Mazo.
Mazo.
Mazorca de maiz.
Mazorca.
Me parece, creo.
Parang ina.
Pagkaina.
Pagkainá.
Kadawagan, kaugoygoyan.
Sukal ng matataas na damó; gubat.
Pagpatay sa iná; ang pumatay ng iná.
Pagmamatrikula, pagpasok sa páaralan.
Magmatrikula, pumasok na mag-aral sa páaralan.
Nauukol sa pag-aasawa.
Pag-aasawa.
Kasál.
Bahay-batà.
Bahay batà.
Hilot; babaing may asawa.
Nauukol sa hilot ó kaya'y sa babaing may asawa.
Nauukol sa umaga.
Nauukol sa umaga.
Ngumiyaw.
Ngumiyaw.
Ngiyaw.
Líbingang maringal.
Nauukol sa sihang ó pangá.
Kawikaan, kasabihang may taglay na aral.
Pangbayó, pangdikdik.
Mayo.
Lalong matandâ.
Lalong malakí.
Katiwalà sa sinbahan, piskal ng simbahan.
Mayordomo, katiwalà.
Karamihan, kalakhang bahagi.
Titik na malaki ó mayuskula.
Mayuscula ó malaking titik.
Pangbayo, pangdikdik.
Pangbayó.
Busal.
Busal ng mais.
Tila, sa akalà ko.
Spanish_Tagalog
Page 308
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Me, á mí.
Mecánica.
Mecánico, maquinista.
Mecánico.
Mecánico.
Mecanismo de un reloj; sumamente exacto y puntual.
Mecanismo.
Mecanografía.
Mecanógrafo.
Mecer, arrullar; calmar, sosegar.
Mecer; alagar, acariciar.
Mecha de cañon.
Medalla.
Medallon.
Media hermana.
Media noche.
Media.
Mediacion, intercesion, intervencion.
Mediador, intercesor.
Mediano, mediocre.
Mediano, mediocre.
Mediar.
Medias.
Medicamentar.
Medicamento.
Medicina, medicamento, remedio.
Medicina, medicamento.
Medicinal.
Medicion, medida.
Médico.
Médico.
Medida, compas, metro.
Medida.
Mediero.
Medio barril.
Medio borracho.
Medio camino.
Sa akin.
Karunungan sa mákina.
Makinista, nagpapakilos ng mákina.
Nauukol sa mákina.
Nauukol sa mákina.
Takbó ng oras ng relós; ganap.
Pagkakaakma.
Pagsulat sa pamamagitan ng makinilya.
Mánunulat sa pamamagitan ng makinilya.
Iyugoy, ipagduyan; datahanin, patigilin.
Iugoy; palayawin, libangin.
Titisán ng kanyon.
Medalya.
Medalyang malakí.
Kapatid na babae ng anák ng pangalawang asawa ng amá ó iná.
Hating gabí.
Medyas.
Pamamagitnâ, pamamagitan.
Tagapamagitnâ, tagapamagitan.
Karaniwan, yano, katamtaman.
Katamtaman, katatagán.
Mamagitnâ, mamagitan.
Medyas.
Manggamot.
Gamót.
Gamot, kagamutan.
Gamot, kagamutan.
Nauukol sa gamot.
Pagsukat, sukat.
Nauukol sa gamót.
Manggagamot, médiko.
Sukat, panukat.
Sukat, kasukatán.
Ang nagtitinda ng medyas.
Kalahating barriles.
Malasínglasíng.
Kalagitnaan ng lakarín.
Spanish_Tagalog
Page 309
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Medio cocer [huevos].
Medio cocer.
Medio día.
Medio día.
Medio hermano, medio hermana.
Medio hermano.
Medio real.
Medio, centro.
Medio, forma ó modo de hacer alguna cosa.
Medio.
Medio.
Medio; mitad.
Mediodia, sur, sud.
Mediodia.
Medio-dia.
Medir á palmos.
Medir las tierras, heredades etc..
Medir por brazo; sondear.
Medir.
Medir.
Medir.
Meditacion, reflexion.
Meditar, idear, tramar, pensar.
Meditar, reflexionar profundamente.
Meditativo, contemplativo.
Mediterráneo.
Medroso, temeroso, tímido;.
Mejor.
Mejora, mejoría, progreso.
Mejoramiento.
Mejorar, adelantar.
Mejorar.
Mejorar.
Mejorar.
Mejoría, convalecencia.
Melancolia.
Melancólico, triste.
Magmalasado [ng itlog].
Pakuluan ng kaontî.
Katanghalian, á las dose ng araw.
Katanghalian, á las dose ng araw.
Kapatid sa amá ó kapatid sa ina.
Kapatid na lalake ng anák ng pangalawang asawa ng ama ó iná.
Sikolo.
Gitnâ, kalagitnaan.
Paraan.
Gitnâ, kalagitnaan.
Gitnâ, kalagitnaan.
Kalahatì, kabyak.
Timog, tímugan.
Katanghalian.
Tanghalì, katanghalian, á las dose.
Dangkalín.
Manukat ng lupà.
Dipahín; tarukín.
Sumukat, tumarok.
Sumukat.
Sumukat, tumakal.
Gunità, pagwawarì, pagbubulay, pagninilay.
Gumunitâ, mag-isip, magwarì, magbulay, magnilay.
Magwarì, magdilìdilì, gumunitâ.
Mapaggunitâ, mapagnilay.
Kalookan, lupang nalolook.
Takót, matatakutín.
Lalong mabuti, lalong maigi, lalong magaling, lalong mainam.
Paggaling, pagbuti, pag-igi.
Paggaling, pagbuti.
Gumaling, bumuti, umigi.
Magpagaling, magpabuti.
Bumuti, gumaling, umigi, uminam.
Pagalingin, pabutihin.
Paggaling, paglakas ng katawan [na galíng sa sakít,] paggalíng
Panglaw, lamlam, lungkot.
Mapanglaw, malamlam, malungkot.
Spanish_Tagalog
Page 310
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Melaza, miel.
Melífero.
Melocoton.
Melodia, dulzura.
Melodioso.
Melon.
Membrana.
Memorable.
Memorándum.
Memoria, memorial.
Memoria, narrativa.
Memoria, recuerdo, reminiscencia.
Memoria.
Memoria; recuerdo.
Mencion, recuerdo.
Mencionar.
Mendicante.
Mendicidad.
Mendigar, pordiosear, suplicar.
Mendigo, suplicante.
Mendiguez, mendicidad.
Mendoso, engañoso.
Menear, agitar.
Menguante, reflujo de la marea.
Menguar ó retroceder la marea.
Menguar, disminuir, descrecer.
Menor de edad.
Menor, inferior.
Menor, mas pequeño.
Menos.
Menos.
Menoscabar, perjudicar.
Menospreciar, desdeñar, desairar.
Mensaje, parte, anuncio.
Mensajero.
Menstruacion.
Menstruo.
Inuyat, pulót.
Mapulót.
Melokotón.
Inam ng tingig.
Mainam pakinggan.
Milon.
Balat na manipís.
Naaalala.
Tandaan ng alaala.
Alaala.
Alaala, gunamgunam.
Alaala, alala, pag-alala.
Alaala.
Alaala, alala.
Banggít, pag-alala.
Bumanggit, umalala.
Pulubi, nagpapalimos.
Pamumulubi, pagkapulubi.
Magpalimos; humingî, sumamò, mamanhik.
Pulubi, taong nagpapalimos.
Pagkapulubi, pamumulubi.
Sinungaling, magdarayà.
Galawin, alugin, luglugin.
Kati ng tubig.
Kumati.
Lumiit, magkulang, umuntî.
Walâ pa sa tadhanang gulang.
Muntî.
Lalong maliit, lalong muntî.
Kulang.
Kulang.
Makasahól makalamáng.
Hamakin, halayin, hiyain.
Pasabi, pahatid, pabalità, pahiwatig.
Utusán.
Sakit sa panahon ng babae.
Agas.
Spanish_Tagalog
Page 311
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Mensual.
Mensurable.
Mensurable.
Mental, intelectual.
Mente; entendimiento; voluntad.
Mentir.
Mentir.
Mentira, embuste.
Mentira.
Menudo, pequeño.
Meollo; tuétano.
Meramente, simplemente; pobremente.
Mercader.
Mercadería, generos que se venden.
Mercadería, mercancia.
Mercaderías.
Mercado.
Mercantil.
Mercar, comprar.
Mercenario, interesado, el que obra solo por interes.
Mercería, tienda de cintas, cofias, etc..
Mercurial.
Mercurio, metal fluido.
Merecer, ser digno.
Merecer.
Merecidamente.
Mereno, castaño.
Meridional.
Merienda.
Merienda.
Mérito.
Mérito.
Meritorio.
Meritorio.
Merlín.
Merma, derrame.
Mermar, disminuirse.
Bwan-bwan.
Nasusukat, natatarok.
Nasusukat, natatarok.
Nauukol sa isip ó sa pagiisip.
Isip, warì, akalà; kalooban.
Magsinungalíng, magbulaan, maghambog.
Magsinungalíng, magbulaan.
Kasinungalingan, kabulaanan, kahambugan.
Kasinungalingan, kabulaanan.
Muntî.
Bálok, ubod.
May pagkahubad, nakagayon lamang, káwawà.
Mánininda ng sarisaring káyo ó hénero.
Mga sinamay ó kayo na ipinagbibilí.
Kalakal.
Kalakal.
Pámilihan.
Nauukol sa pangangalakal.
Mamilí.
Upahán, sakím.
Tindahan ng mga sintas, puntas, ibp.
Nauukol sa asoge.
Asoge.
Marapatin, papagingdapatin.
Maging dapat; marapatin.
May karapatán, nararapat.
Kuyomanggi.
Timugan.
Minindal.
Minindal.
Karapatan.
Karapatan.
Karapatdapat.
Karapatdapat.
Munting lubid.
Tulò.
Umuntî, kumaontî, mabawasan.
Spanish_Tagalog
Page 312
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Mero, puro, simple.
Merodeador, pillador.
Merodeador.
Mes.
Mesa de billar.
Mesana.
Mesías, Cristo.
Mestizo, mestiza.
Mestizo, mestiza.
Mesurado, circunspecto.
Meta, fin.
Metáfora.
Metal.
Metálico.
Meter el vestido.
Meter en cuna; meser la cuna.
Meter en el establo.
Meter en la cama, acostar.
Meter en un ataúd.
Metódico.
Método.
Metro.
Metrópoli, capital.
Metropolitano.
Mezcla [de licores].
Mezcla.
Mezcla.
Mezclar [licores]; hacer cerveza.
Mezclar, juntar.
Mezclar.
Mezclar.
Mezclar.
Mezquindad, vileza.
Mezquino, tacaño, ruin.
Mezquino, vil.
Mezquita.
Mi, mis.
Taganas, pulos.
Magnanakaw, mandudwit.
Mánanalalakay.
Bwan.
Mesa ng bilyar.
Layag sa káhulíhulihan ng sasakyan.
Mesyas, Kristo.
Mestiso ó mestisa.
Mestiso ó mestisa.
Malihim, maíngat.
Hangga, hanggahan, hangganan, dulo, wakás.
Talinghaga.
Metal.
Nauukol sa metal.
Isuot ang damít.
Ilagay sa duyan; ipagduyan.
Ilagay sa kabalyerisa.
Ihigâ.
Isilid sa kabaong.
Nauukol sa paraan ó palakad.
Paraan, palakad.
Metro (panukat).
Pangulong bayan.
Nauukol sa pangulong bayan.
Lahok (ng alak).
Halò.
Maghalò, maglahok, magbantô.
Maglahoklahok ng alak; gumawa ng cerveza.
Maghalò, maglahok.
Maghalò, maglahók.
Ihalò.
Maghalò; maglahok.
Karamutan, kaabáan.
Maramot, kuripot.
Maramot, hamak.
Simbahang moro.
Akin, ko.
Spanish_Tagalog
Page 313
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Miedo ó temor reverencial, pavor.
Miedo, temor.
Miedo, terror, espanto.
Miel.
Miembro, parte.
Miembro.
Mientras tanto, interín.
Mientras, entretanto, durante el tiempo que.
Mientras, entretanto.
Miércoles de ceniza.
Miercoles.
Miga.
Miga.
Migaja, fragmento.
Migratorio.
Mil.
Milagro, obra divina.
Milagroso.
Milano; cometa, papelote.
Milenario.
Mileño.
Milésimo.
Milicia.
Militante.
Militar.
Militar.
Milla.
Millon de millones.
Millon.
Millonésimo.
Mimar.
Mimar.
Mimbre.
Mimo.
Mina.
Minar ó abrir camino por debajo de la tierra.
Minar, cavar.
Pangimì, hiyâ, takot.
Takot, katakutan.
Takot, sindak.
Pulot-pukyutan, pulot.
Sangkap, bahagi, kasapì, kaanib, kasama.
Sangkap.
Samantalà, habang.
Samantalà, habang..., sa loob ng panahong...
Samantalà, habang ...
Myerkoles de senisa.
Myerkoles.
Mumo, butil, munting putol.
Mumo, butil, munting putol.
Mumo, pútol.
Palipatlipat.
Libo, sanglibo.
Himalâ, gawang Dyos.
Kahimahimalâ.
Lawin; bolador.
Nauukol sa sanglibong taon.
Sanglibong taon.
Ikasanglibo.
Hukbó.
Nakalalaban.
Nauukol sa kawal.
Lumaban, magsundalo.
Milya.
Isang angaw na angaw.
Angaw.
Ikasang angaw.
Maglambing, maglanyos.
Palayawin.
Baging na pamigkís.
Gagad, hwad, pagparis, paggaya.
Mina.
Humukay ó magbukás ng daan sa ilalim ng lupà.
Magmina, humukay.
Spanish_Tagalog
Page 314
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Mineral.
Minero carbonero; barco carbonero; el que hace ó vende carbon.
Miniatura.
Mínimo.
Mínimo.
Ministerio.
Ministerio.
Ministrar, servir.
Ministro.
Minorar, disminuir.
Minoridad, menor edad.
Minoridad.
Minuto.
Mio.
Miope, corto de vista.
Mirada de desprecio, mofa, escarnio.
Mirada fija.
Mirar adelante.
Mirar con ceño, poner mala cara.
Mirar con ceño, poner mala cara.
Mirar con ceño.
Mirar con ceño.
Mirar con desprecio, burlarse sonriendose.
Mirar de soslayo.
Mirar desde lo alto; pasar por alto.
Mirar, ver, examinar.
Mirar.
Miriado, diez mil.
Mirlo ó merla.
Miron, mirador.
Miron.
Misal, el libro que contiene el orden de celebrar la misa.
Miscelánea.
Miscelánea.
Miserable, infeliz.
Miserablemente.
Miseria, infortunio.
Mineral, bagay ng mina.
Ang manggagawà sa mina ng uling; ang sasakyang tubig na naglululan
Larawan.
Káliitliitan.
Anomang nápakaliit.
Pangangasiwà.
Pangangasiwà.
Mangasiwà, maglingkod.
Pastor, tagapangasiwà, lingkod.
Pakaontiin, kulangan, awasán.
Kabataan, kakulangan sa gulang.
Pagkamuntî.
Minuto.
Akin, ko.
Súlipin, malabò ang matá.
Irap, tuyâ, paghiyâ.
Titig, pungay.
Tanawín.
Tumingin ng nakasibangot ó ng masungit na tingín, tumingin ng
Magmungot, umirap.
Kumindat.
Magkunot ng noo, magmungot.
Irapan, tawanan.
Sumulyap.
Tumungó; tunghan; paraanin, hwag alintanahin.
Tanawín, tignan, masdan.
Tumingin.
Laksâ.
Martinez, ibong itim.
Nanonood.
Miron, tagapanood.
Misal, aklat ng misa.
Sarisarì, samotsamot.
Sarìsarì, samotsarì.
Abâ, sawî.
Kaabâabâ.
Hirap, kahirapan, kasalatan.
Spanish_Tagalog
Page 315
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Misericordia, piedad.
Misericordioso, piadoso, clemente.
Mísero, mezquino.
Misión.
Misionero.
Mismo, propio.
Mismo; idéntico.
Misterio.
Misterioso.
Místico.
Mistura, mezcla.
Mistura, mezcla.
Mitad.
Mitigacion.
Mitigar, moderar, calmar.
Mitigar, suavizar, calmar, apaciguar.
Mitigativo.
Mitologia.
Mitra.
Mocedad, juventud.
Mochila, talega.
Moco de candela; tabako de polvo.
Moco.
Mocosidad.
Mocoso.
Moda, boga.
Moda.
Modelo, muestra.
Modelo, norma, ejemplar, muestra.
Modelo.
Moderacion.
Moderado, sobrio.
Moderado, templado.
Moderar, templar.
Modernizar.
Moderno, nuevo, reciente.
Modestia, decencia, pudor.
Habag, awà.
Mahabagin, maawaín.
Maramot, kuripot.
Tungkúlin, misyon.
Misyonero, mang-aakít sa gayo't gayong pananalig.
Rin, sarili.
Rin, ngâ; kagaya, kapara.
Hiwagà.
Mahiwagà.
Hiwagà [sa pananalig].
Halò, lahók.
Halò, lahok, bantô.
Kalahatì.
Paghumpay, pagtigil.
Humumpay, tumigil, pumayapà.
Magpalubay, magpatahimik, magpahumpâ.
Nakapagpapalubay, nakapagpapatahimik.
May kinalaman sa kapaniwalaang kathang isip.
Gorra ng arsobispo.
Pagkabatà, kabataan.
Sako de noche.
Tulò ó pagkít ng kandilà; tabakong durog.
Uhog, kulangot.
Uhog.
Úhugin.
Kaugalian, moda.
Moda.
Ulirán, halimbawà.
Parisán, mwestra; uliran, halimbawà.
Parisán; ulirán, halimbawà.
Hinahon, bait.
Mahinahon.
Katamtaman, hinahon, banayad.
Magpakahinahon.
Gawing bago.
Bago, kalilitaw lamang.
Bait, pagkamabini, pitagan.
Spanish_Tagalog
Page 316
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Modesto, recatado, púdico.
Modificacion.
Modificar.
Modista.
Modo de vivir ó de ganar la vida.
Modo, manera, método, forma, costumbre.
Modo, manera, modales.
Modulacion.
Modular.
Mofa, burla, escarnio.
Mofa, burla.
Mofa, burla.
Mofa, burla.
Mofa, burla.
Mofa, escarnio, burla.
Mofador, bufon.
Mofador.
Mofar, burlar, escarnecer.
Mofar, burlar, ridiculizar.
Mofar, burlarse.
Mofar, escarnecer.
Mofar; proceder con lijereza; coquetear.
Mofarse, burlarse.
Mofarse.
Moho.
Moho.
Mohoso.
Mohoso.
Mohoso.
Mojar, humedecer.
Mojon, marca.
Mojon.
Mola.
Molar.
Moler, desmenuzar.
Moler; pulverizar.
Molestar, atormentar.
Mapitagan, maingat, mabait, mabini.
Pagkabago.
Bumago.
Modista, mánanahing makabago ng damít.
Pamumuhay, kabuhayan.
Paraan, palakad, ayos, anyô, hichura, kilos, asal, ugalì.
Anyô; kilos, tindig.
Pagtutugmâ ng tingig.
Tugmaan ng tingig.
Tuyâ, uyam, lait.
Gagad, tukso.
Tuksó, birò.
Uyám, gagad, tuyâ.
Pang-uuyam, panggagagad, panunuyâ, tuyâ.
Tuyâ, uyám.
Palabirô, mapagpatawa.
Mánunuyà.
Umuyam, gumagad, tumuyâ, manuyâ.
Tumuyâ, umuyam, lumait.
Manggagad, manuksó.
Manuksó, magbirô.
Magbirô; gumawâ ng pabiglâbiglâ; lumandî, kumirí.
Tumuyâ, umuyám.
Manuyâ.
Amag.
Bukbók, amag.
Maamag, inaamag.
Malumot.
Makalawang.
Basáin, papaghalomigmigín.
Patoto, tandâ.
Patoto.
Kiyawà.
Nauukol sa bagáng.
Gumiling, galapungín.
Gumiling; galapungin.
Abalahin, bagabagin, pahirapan.
Spanish_Tagalog
Page 317
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Molestar, cansar.
Molestar, cansar; robar.
Molestar, disturbar.
Molestar, incomodar.
Molestar, inquietar.
Molestia, turbacion.
Molestia.
Molestia.
Molesto, importuno.
Molienda.
Molificacion, suavizacion.
Molificar, ablandar.
Molinero.
Molinero; muela; molino.
Molinillo.
Molino de aserrar.
Molino de azúcar.
Molino de viento.
Molino, molinete.
Molleja de ave.
Molleja de las aves.
Momentáneo.
Momento.
Momia.
Monarca, potentado.
Monarquía.
Monárquico, real.
Monasterio, cofradía eclesiástica.
Monasterio.
Monástico.
Mondadientes.
Mondar, quitar á los frutos su cáscara.
Moneda acuñada, dinero.
Moneda, dinero.
Monetario.
Monja.
Monje.
Gumambalà, yumamot.
Yumamot, pumagod; mangdwit.
Bumagabag, lumigalig, mangguló.
Yumamot, makainip, makagalit, lumigalig, bumagabag.
Bumagabag, umabala, mangligalig.
Bagabag, ligalig, gulo.
Yamot, bagabag, ligalig.
Bagabag, abala, ligalig.
Maligalig, malikot, mapangguló, nakayayamót.
Anomang ginigiling, gálapongin.
Kalambután.
Lumambot.
Manggigiling.
Manggigiling; bagáng; gilingan.
Pangbatí ng chocolate, molinilyo.
Lágarian.
Kabyawan.
Gilingáng pinipihit ng hangin.
Gilingan, múlihan.
Balunbalúnan.
Balunbalunan ng ibon.
Sangdalian.
Sangdalî.
Bangkay ng tao na dî bulók, bangkay na inimbalsamá.
Harì, punò.
Kaharian.
Nauukol sa harì.
Monasterio, simbahan.
Bahay-monghe.
Nauukol sa monghe.
Panghinuké, tuké.
Magtalop, mag-alis ng balat, tumuklap.
Salapî, kwarta.
Salapî.
Nauukol sa salapî.
Mongha.
Monghe.
Spanish_Tagalog
Page 318
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Mono.
Mono.
Monogamia.
Monopolizar.
Monótono.
Monstruo.
Monstruoso.
Montañez.
Montañez.
Montañoso.
Montañoso.
Monte bajo.
Monte, montaña, sierra.
Monte, montaña.
Montecito, colina.
Monton de piedras.
Monton, tesoro escondido.
Monton.
Monumental.
Monumento.
Monzón.
Moquear.
Moquita.
Morada, residencia.
Moral.
Moralidad.
Moralizacion.
Moralizar.
Morboso.
Mordaz, picante, caustico.
Mordaz.
Mordaza.
Mordedura.
Morder; mascar.
Morder; punzar, picar.
Mordiente.
Mordiscar, mascar.
Unggoy, matsíng.
Unggoy.
Kasal, pagkakasal.
Sarilining lahat ang gayo't gayong pagkabuhay.
Isang tingig.
Bagay na totoong malaki, hayop.
Kakilakilabot.
Taga bundok, taga itaas.
Taong bundok, taga bundok, tagaitaas.
Maburól.
Mabundok.
Bundok na mababà.
Bundok, kabundukan.
Bundók.
Buról, munting bundok.
Bunton ó salansan ng bató.
Bonton, salansan; yamang nakatagò.
Bunton, salansan.
Nauukol sa monumento ó alaala.
Monumento.
Hangin sa isang pook.
Uhugin.
Uhog.
Táhanan, tírahan.
Nauukol sa mabuti at matwíd na kaugalian.
Kalinisan ng ugalì.
Paglinis ng ugalì.
Pabutihin ang kaugalian.
Nakapagkakasakít.
Nakasasakit ng loob, tuyá, uyám.
Nángangagat, mapagkagát.
Sangkal, panipit.
Kagat.
Kumagat; ngumuyâ.
Mangagat, kumagat; manukâ, mamupog.
Gamit sa mga kayo na tinitinà.
Kumagat.
Spanish_Tagalog
Page 319
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Morena, trigueña.
Moreno, castaño.
Moreno.
Morir, fallecer.
Morir.
Moroso.
Morrion, casco, yelmo.
Mortaja.
Mortal, terrible.
Mortal.
Mortecino, podrido.
Mortero, almirez.
Mortificacion.
Mortificar.
Morueco, carnero padre.
Mosa atrevida y libre.
Mosca.
Moscarda de oso.
Moscarda.
Mosquete.
Mosquetero.
Mosquito.
Mosquito.
Mosquito.
Mostachos, bigotes.
Mostaza.
Mostrar, hacer ver; señalar, demostrar.
Mota, átomo.
Mota; foso ó canal.
Mote, tema, divisa.
Motejar, poner apodos.
Motin, tumulto.
Motivo, causa ó razon.
Mover ligeramente.
Mover, incitar.
Mover, menear.
Moverse circularmente.
Babaing may pagkakuyomanggi.
Kuyomanggí, namumulang kulay kuyomanggí.
Kuyomanggí.
Mamatay, manaw.
Mamatay.
Masungit, makuyad.
Suot sa ulo.
Sapot.
Nakamamatay, nakapangingilabot.
Makamamatay.
Bulok.
Almires, lusóng, dikdikan.
Dalamhatì, pighatì.
Dumalamhatì, pumighatì.
Tupang lalake.
Babaing magaslaw, babaing pangahas.
Langaw.
Bangaw.
Bangaw.
Baríl.
Mámamaril.
Nikník.
Isang urì ng lamok.
Lamok.
Bigote.
Mustasa, kíluwâ.
Ipakita.
Kapyangot, muntíng, muntî.
Sangká; bangbang.
Patnugot, patnubay, sagisag.
Magpalayaw.
Guló, panghihimagsík.
Dahilán.
Pumagaypay.
Kilusin, ibuyó, udyukan.
Gumalaw, kumilos.
Umikot, pumihit.
Spanish_Tagalog
Page 320
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Moverse lentamente, quedarse atrás.
Moverse, menearse.
Movilidad.
Movilizar.
Movimiento irregular de un caballo.
Movimiento lijero; vanidad; coquetería.
Movimiento, conmocion, tumulto.
Movimiento, meneo.
Movimiento, mocion.
Movimiento.
Moza de camara.
Moza, muchacha.
Mozo agreste.
Mozo de café ó taberna, sirviente.
Mozo de paja y cebada.
Mozo de paja.
Mozo, muchacho.
Mozo; muchacho; grieta, abertura, hendidura; mandíbula.
Mozuelo presumido, pisaverde.
Mozuelo, tierno.
Mozuelo.
Muchacha, doncella.
Muchacha, retozona.
Muchachez.
Muchas veces, con frecuencia.
Muchas veces, con frecuencia.
Muchas veces, con frecuencia.
Muchedumbre, multitud.
Mucho.
Muchos, as.
Muchos, varios.
Mucilaginoso, viscoso.
Mucílago.
Mudable, inconstante.
Mudable, variable; voluble.
Mudanza, alteracion.
Mudanza, variedad; cambio.
Mag-utay-utay, magpáhuli.
Kumilos, gumalaw.
Galaw, kilos.
Ihandâ ang mga kawal, kumilos.
Likót ó bisyo ng kabayo.
Kilos na pabiglâbiglâ; kalayawan; kalandian, kakirihan.
Galaw, kilos; halò, luglog; guló.
Galaw, kilos.
Galaw, kilos.
Paggalaw, pagkilos.
Alilang babae na katiwalà sa silid.
Alilang babae.
Bataang musmos.
Lingkod ó alilà sa dulang.
Sota, tagapag-alagà ng kabayo.
Sota, tagapagalagà ng kabayo.
Batà, bataan.
Kasama, batang lalake; bitak, gwang; pangá, sihang.
Pangahas, switik, tekas.
Batábatâ pa.
Batang lalake.
Batang babae.
Kirí, landî, hitad.
Kabataan.
Madalás.
Madalás.
Madalás.
Karamihan.
Marami.
Marami.
Marami.
Malagkit.
Pangdikít.
Nababago, sálawahan.
Nababago, nag-iibá; salawahan.
Pagbabago, pagkabago.
Pagbabago, pagpapalit, paghalili, pag-iibá; sukli.
Spanish_Tagalog
Page 321
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Mudar, variar; cambiar.
Mudez, silencio.
Mudo, sin habla.
Mudo, sin habla.
Mudo.
Mudo.
Mudo; silencioso.
Mueca, burla; movimento lijero; coqueta.
Mueca; rechino de los dientes.
Muelle, embarcadero.
Muelle.
Muelle.
Muelle.
Muermo.
Muerte de hambre.
Muerte, fallecimiento.
Muerte, fallecimiento.
Muerte.
Muerto, inanimado.
Muerto.
Muesca.
Muesca; cuenta, deuda; línea, raya.
Muesta.
Muestra, ejemplo.
Muestra; prueba.
Mugido.
Múgil, sargo.
Mugir.
Mugre, porquería.
Mugriento.
Mujer comprometida.
Mujer cuyo marido está ausente.
Mujer de mal genio.
Mujer desaliñada.
Mujer desaliñada.
Mujer regañona, quimerista.
Mujer sucia.
Magbago; magpalit; maghalili; mag-ibá; magsuklî.
Pagkapipi, pagkawalang kibô.
Pipe; utal; kimî, umíd.
Pipi, walang dilà.
Pipi.
Taong pipi.
Pipi; tahimik.
Birò; kilos na pabiglâ; landî, kirí.
Ngiwî; langitngit.
Mwelye, daungán.
Mwelye, pangbasag ng agos ó alon.
Mwelye, daungán, punduhan.
Mwelye, daungán.
Sakít na sipón ng kabayo.
Pagkamatay sa gutom.
Pagkamatay, pagpanaw.
Kamatayan.
Kamatayan, pagkamatay.
Patay, walang diwà.
Patáy.
Ukit.
Kutab, ukà; katuusan; utang; guhit.
Bingaw, ukit.
Parisán, mwestra, halimbawà.
Uliran, patunay.
Ungal, angal.
Bwan-bwan [isdâ].
Umungâ, (sigaw ng baka).
Dungis, dumí.
Marungis, marumí.
Babaing komprometida ó may nápaoohan na.
Babaing walâ ang asawa; bao sa buhay.
Babaing masungít.
Babaing salaulà.
Babaing salaulà.
Babaing magagalitín, palaaway.
Babaing salaulà.
Spanish_Tagalog
Page 322
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Mujer.
Mujercilla, ramera.
Mujercilla.
Mujeril.
Mujeril.
Mula.
Mulato.
Mulero, mozo de mulas.
Muleta.
Multa, confiscacion.
Multa.
Multa.
Multar.
Multar.
Multifario; vario, diferente.
Multiplicacion.
Multiplicar.
Multitud, muchedumbre.
Mundano, terreno.
Mundano.
Mundo, globo terrestre.
Muñeca.
Muñeca.
Municion.
Municiones.
Municipal.
Municipalidad.
Munificencia, generosidad.
Munífico, generoso.
Muralla.
Murciélago.
Murmullo, susurro; rumor; murmuracion.
Murmullo.
Murmuracion, queja.
Murmurador, detractor.
Murmurar, difamar, desacreditar.
Murmurar, refunfuñar.
Babae.
Masamang babae; patutot.
Masamang babae.
Binabae.
Parang babae.
Mula, kabayong matangkad.
Mestisong itím.
Tagapagalagà ng mula.
Tungkod.
Multá; lágak, sanglá.
Multá.
Multá.
Multahan.
Magmultá.
Sarìsarì.
Pagmumultiplikar, pagpaparami.
Magmultiplikar, magparami.
Karamihan, kakapalán, ng tao, bunton ng tao.
Ukol sa lupà.
Nauukol sa lupà.
Sangdaigdigan, sangtinakpan, mundó.
Manyikà.
Galanggalangan.
Munisyones, gamit ng nakikipagdigmà gaya ng punlô, pulburá.
Kasangkapang pangdigmà.
Nauukol sa munisipyo.
Munisipyo.
Kagandahang loob.
Magandang loob.
Kutà.
Pánikì, kabagkabag, báyakan.
Lagaslas [ng tubig]; bulongbulungan.
Lagaslas [ng batis].
Angil, dabog.
Mapanirang puri, mapag-alimura.
Manirang puri, umalimura sa likuran.
Bumulong-bulong, dumabog.
Spanish_Tagalog
Page 323
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Murmurar, refunfuñar.
Murmurrar, susurrar.
Murria, tumores glandulosos del cuello.
Musa, meditacion.
Muscular.
Músculo.
Muselina.
Museo.
Musgo, moho, especie de heno ó zacate.
Música.
Musical.
Músico.
Muslo.
Mutabilidad.
Mutilacion.
Mutilar, estropear.
Mutilar, estropear.
Mutilar.
Mutual, recíproco.
Muy barato, á bajo precio.
Muy, mucho.
N (ene).
Nabo.
Nacido libre.
Nacido.
Nacimiento.
Nacimiento.
Nacion.
Nacional.
Nacionalidad.
Nada afable.
Nada caritativo.
Nada cortés, áspero.
Nada, falta de existencia.
Nada, falta de existencia.
Nada, ninguna cosa.
Nada.
Umangil, dumabog.
Bumulongbulong.
Bekè.
Warì, dilìdilì, gunitâ.
Malakas.
Kalamnan sa hità at bisig.
Kayong muselina.
Museo, tanghalan.
Lumot.
Músika, tugtog, tugtúgin, tugtugan.
Nauukol sa tugtog ó tugtugin.
Músiko, mánunugtog.
Pigî.
Pagkabago, pagbabago.
Pagsirà, pagwawasak.
Putlin ang anomang sangkap ng katawan; bugbugin, lumpuhín.
Bugbugin, lamugin.
Sumirà, magwasak.
Magkaayon.
Nápaka mura.
Lubhâ, nápaka, totoo.
N (na).
Singkamás.
Anák-timawà.
Ipinanganák.
Panganganak, pagkapanganak, kapanganakan; pagsilang.
Kapangganakan.
Bansá, nasyon.
Nauukol sa bansá.
Pagkatao, pagkataga gayong bansá.
Hindî marunong makipagkaibigan.
Walang habag, walang awà.
Bastós, mahalay.
Kawalán, kasalatán.
Kawalán, kasalatan.
Walâ, walang anomang bagay.
Walâ.
Spanish_Tagalog
Page 324
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Nada.
Nadadura.
Nadar.
Nadie, ninguna persona.
Nadie, ninguno.
Naipe; tarjeta.
Naipes, cartas.
Naranja.
Narcótico.
Nariz chata.
Nariz de un animal.
Nariz.
Narracion.
Narrar, relacionar.
Narrativo.
Narria, rastra.
Narria, rastra.
Nasal.
Natillas.
Natividad.
Nativo, natal.
Nativo, natural.
Nativo.
Natural de los Estados Unidos.
Natural.
Naturaleza.
Naturalizacion.
Naufragar.
Naufragio, desastre, desgracia.
Naufragio.
Náusea.
Nauseabundo, fastidioso.
Nausear, tener asco.
Náutico.
Navaja de gallo.
Navaja.
Naval.
Walâ.
Langoy, paglangoy.
Lumangoy.
Wala kahi't sino.
Walâ.
Baraha; tarjeta.
Baraha.
Suhà, dalandan, naranhita.
Pangpatulog.
Charát, ilong na charát.
Ngusò.
Ilong.
Salaysay.
Magsaysay, magsalaysay.
Sálaysayin.
Paragos, kareta.
Paragos, kareta.
Pahumál, nauukol sa ilóng.
Lechelan.
Paskó.
Katutubò.
Taga..., tubò sa....
Nauukol sa kinamulatan.
Taga Estados Unidos.
Talaga, likás, katutubò.
Katalagahan, kalikasan.
Pag aring parang taga gayong bansá sa nakikipamayan doon.
Mabagbag, málubog.
Pagkabagbag ng sasakyan, sakunâ, kapahamakan.
Pagkabagbag, pagkalubog.
Alibadbad.
Nakaaalibadbad, nakayayamot.
Umalibadbad ang síkmurà, masuklam, marimarim.
Nauukol sa karunungan sa dagat.
Tarì.
Labaha.
Nauukol sa hukbong dagat.
Spanish_Tagalog
Page 325
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Nave de una iglesia, ala, pasillo.
Navegable.
Navegacion.
Navegacion.
Navegador.
Navegar mas que otra embarcacion.
Navegar.
Navidad, natividad.
Navidad, tiempo de Pascua.
Navío almirante.
Navío ó buque mercantil.
Navío, buque.
Navío, buque.
Nebulosidad.
Nebuloso.
Nebuloso.
Nebuloso.
Necesario, preciso.
Necesario.
Necesario.
Necesidad, falta.
Necesidad.
Necesidad; pobreza.
Necesitado, pobre.
Necesitar, haber menester, faltar.
Necesitar, precisar.
Necesitar.
Necio, ignorante.
Necio, tonto.
Necio, tonto.
Necio, tonto.
Necrología.
Nefario.
Negable.
Negacion.
Negador.
Negar, desconocer, renunciar.
Sulambî, daan sa pagitan ng dalawang taludtod, upuan ó bangkô.
Mararaanan ng sasakyan sa tubig.
Paglalayág, paglalakbay sa dagat.
Pagdadagat, paglalayag, paglalakbay.
Mapaglayág, mapaglakbay sa dagat.
Máuna sa paglalayág.
Maglayag, maglakbay sa dagat.
Paskó, kapanganakan sa Pg. Hesu-Kristo.
Paskó.
Sasakyan ng almirante.
Sasakyan ng kalakal.
Sasakyang may layag.
Sasakyan sa dagat.
Ulap.
Maulap.
Maulap, mahamóg.
Maulap.
Kailangan, kinakailangan.
Kailangan.
Kailangan.
Pangangailangan, kakulangan.
Kailangan, pangangailangan.
Pangangailangan, kahirapan.
Nangangailangan, salát.
Mangailangan, magkailangan, magkulang.
Mangailangan.
Mangailangan.
Mangmang, hangal, ungas, musmos.
Ungas, hangal, musmos, gunggong.
Musmós, hangál.
Hangal, ungás.
Pagbabalità ng tungkol sa nangamatay.
Masamâ, nakahihiyâ.
Máikakailâ, máitatanggí, máipagkakait, máipahihindî.
Pagpapahindî, pagpapawalâ, pagkakailâ, pag-ayaw, pagtatatwâ.
Ang nagkakailâ, ang tumatalikwas.
Tanggihan, ikailâ.
Spanish_Tagalog
Page 326
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Negar, no dar permiso.
Negar, rehusar, repulsar, denegar; desairar.
Negar, renunciar.
Negar, renunciar.
Negativa, repulsa; desaire.
Negativa.
Negativo.
Negligencia, descuido.
Negligente, descuidado.
Negligente, descuidado.
Negociacion.
Negociador.
Negociante, comerciante.
Negociar.
Negocio; interes, importancia; inquietud, pesar.
Negra.
Negro de humo.
Negro, el etiope.
Negro, etíope.
Negro.
Negrura.
Neófito.
Nervio, fortaleza, vigor.
Nervioso, nervudo.
Nervoso.
Neto, limpio, puro.
Neumático.
Neumonia.
Neumónico.
Neutral.
Neutralidad.
Neutralizar.
Neutro.
Nevera.
Nevera.
Nevera.
Nevoso.
Tumanggí, hwag magpahintulot.
Umayaw, tumanggí, pahindî; humiyâ.
Tumanggí, kumailâ pahindî.
Kumailâ, tumalikwas.
Pag-ayaw, pagtanggi, pahindî; paghiyâ.
Kailâ, tanggí, tatwâ.
Kumakailâ.
Pagpapabayâ, pabayâ.
Pabayâ, lingát.
Pabayâ.
Pangangalakal.
Tagapagsagawâ, tagalakad ng layon.
Mángangalakal.
Mangalakal.
Pagkabuhay, kahalagahan, kabuluhán; sakit, dalamhatì.
Babaing maitím.
Agiw ng usok.
Taong maitim, taga Etyopya.
Taong maitím.
Maitim.
Itím, kaitimán.
Bagong binyagan, bagong nag-aaral.
Litid, lakás.
Nerbioso, litirán.
Malitid.
Neto, malinis, bukod ang nagugol.
Mahangin.
Pamamagâ ng bagà.
Nauukol sa bagà.
Álanganin, walang kinakampihan.
Pagkawalang kakampí.
Hwag pakialaman.
Neutro, álanganin.
Páminggalan ng yelo.
Páminggalan ng yelo.
Páminggalan ng yelo.
Maniebe, maraming niebe.
Spanish_Tagalog
Page 327
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ni.
Niara, pila de cereal.
Niara.
Nicho.
Nidada, pollada.
Nidificar, anidar.
Nido de ave de rapiña.
Nido de ave.
Nido.
Niebla.
Niebla.
Niebla.
Nieta.
Nieto, nieta.
Nieto.
Nieve.
Nigromancia.
Niña del ojo.
Niñez, infancia.
Ninfa, mujer hermosa.
Ninguno, ni uno ni otro.
Niño criado.
Niño expósito.
Niño, muchacho.
Niños; hijos ó hijas.
Niquel.
No aplicable.
No dejar crecer.
No encuadernado.
No está seguro.
No obstante que, sin embargo.
No obstante, sin embargo.
No obstante, sin embargo.
No poder.
No responsable.
No sea que.
No.
Kahì, maging, ni ó ... man.
Mandalâ.
Mandalâ, salansan, bunton.
Nicho, líbingan.
Inakáy.
Magpugad.
Pugad ng ibong mangdadagit.
Pugad ng ibon.
Pugad.
Ulap na hamog.
Ambon.
Ulap.
Apóng babae.
Apó.
Apóng lalake.
Niebe, tubig na namuô.
Panghuhulà sa pagmamalas sa mga bangkay.
Itim ng matá.
Pagkasanggol, pagkanenè.
Nimpa; babaing magandá.
Kahi't sino, kahi't alin man.
Sanggol.
Batang ulila na walang sukat mag-ampon.
Batang lalake, bataan.
Mga bata; mga anák.
Nikel.
Hindî bagay.
Bansutin.
Walang balat ó pasta.
Dî maasahan, hindî matibay.
Gayon man.
Gayon man, bagaman.
Gayon man.
Walang kaya, dí maka...
Walang pananagutan, walang sukat ipanagot.
Bakâ, maliban.
Hindî; walâ.
Spanish_Tagalog
Page 328
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
No.
No.
Noble, hidalgo.
Noble, ilustre por nacimiento.
Noble.
Nobleza, dignidad.
Noche.
Noche; el anochecer.
Nocion, parecer.
Nocivo, dañoso.
Nocturno.
Nocturno.
Nombramiento, nominacion.
Nombramiento; estipulacion, decreto.
Nombrar, eligir.
Nombrar.
Nombre.
Nombre.
Nominal.
Nonagésimo.
Nono, noveno.
Nordeste.
Normal.
Norte.
Nos, á nosotros.
Nosotros mismos.
Nosotros, nosotras.
Nostálgico.
Nota musical.
Nota, marca, señal; esquela, billete.
Notable, conspicuo.
Notable, digno de nota.
Notable, interesante.
Notable, memorable.
Notable, reparable.
Notable.
Notablemente.
Hindî, walâ, hwag.
Hindî, walâ.
Bunyî, mahal, marangal, marilag.
Anák-mahal, anák-ginoo.
Taong marangal.
Kabunyian, karangalan, karilagan.
Gabí.
Gabí; takip-silim, pag-gabí.
Akalà, warì, hakà.
Nakasasamâ, nakasisirà.
Panggabí.
Nauukol sa gabí.
Paghahalal.
Pagkahalal sa katungkulan, pagkakayarî; pasiya.
Máhalal, pumilì, humirang.
Magpangalan; pangalán.
Pangalan, alan, ngalan.
Pangalan, pamagat.
Nauukol sa pangalan.
Ika syam na pû.
Ika syam.
Habagat.
Karaniwan, kahusayan.
Hilagà, hilagaan.
Sa amin, sa atin.
Kami rin, kami ngâ; amin ngâ.
Tayo, kamí.
Balisá, ibig sa sarili.
Nota ng músika.
Kapintasan, tandâ, bakat; sulat.
Halatâ, tanyag.
Kapuripuri, marapat purihin.
Halatâ; mainam, katakataká.
Halatâ, litáw, bantog.
Náhahalatâ, nápupuna, napapansin.
Púnahin, hálatain, madalíng makilala, maliwanag.
Halatâ.
Spanish_Tagalog
Page 329
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Notar, marcar, distinguir.
Notar, observar, mirar.
Notar, observar.
Notario.
Noticia, nota, reparo, observacion.
Noticias, novedades.
Notificacion.
Notificar.
Notoriedad.
Notorio, público.
Novedad.
Novedades, moda.
Novela.
Novelero.
Noventa.
Novia, la mujer recien casada.
Noviciado.
Novicio.
Novicio.
Novicio.
Noviembre.
Novillo.
Novillo.
Novio, el recien casado.
Nube.
Nublado, nubloso.
Nuca.
Núcleo.
Nudillo.
Nudo [en la madera].
Nudo, atadura ó ligadura que se hace en cualquier hilo, cuerda ó cinta.
Nudo, atadura.
Nudo.
Nudo.
Nudoso.
Nudoso.
Nudoso.
Tandaan, bakatan.
Humalatâ, pumuná, pumansin.
Pumuná, magmasíd.
Notaryo.
Balità, halatâ, puná, malas, masíd, pahayag.
Balità.
Patalastas ng húkúman.
Ipatalastas, ipahayag, tawagin sa húkúman.
Kabantugan, kagitingan.
Halatâ, hayag, tanyag.
Ang bagong bagay ó ang bagong hayag.
Mga bagong bagay, ang námomoda, moda.
Nobela, babasahín.
Ang nagbibilí ng mga pahayagan at babasahín.
Syam na pû.
Nobya, babaing bagong kasál.
Kalagayang sinusubok, pagkabaguhan.
Ang bagong nag-aaral.
Baguhan.
Baguhan.
Nobyembre.
Bulo, guyang toro.
Guyang toro.
Nobyo, lalaking bagong kasal.
Alapaap, ulap.
Maalapaap, maulap.
Batok.
Bálok, tipunán.
Buhól.
Bukó.
Buhol, talì, talibugsô.
Buhol, talibugsô, talì.
Bukó.
Buhól.
Mabuhol, buhól-buhól.
Mabukó.
Mabuhól.
Spanish_Tagalog
Page 330
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Nudoso.
Nuestro, a, os, as.
Nuestro, a, os, as.
Nueva edicion.
Nuevas noticias.
Nueve veces.
Nueve.
Nuevo, reciente, fresco.
Nuez de la garganta.
Nuez moscada.
Nuez.
Nuez.
Nueza blanca.
Nugatorio, futil, frívolo.
Nulidad.
Nulo, inválido.
Numeracion.
Numeral.
Numerar, cifrar, calcular.
Numerar, contar.
Numerar, contar.
Numérico.
Número competente.
Número, cantidad.
Numeroso.
Numeroso.
Numismática.
Numismático.
Nunca, jamás.
Nupcial, boda.
Nupcial, lo que pertenece á las bodas.
Nupcias, boda.
Nupcias, casamiento.
Nutrimento, alimento.
Nutrimento, alimento.
Nutrir, alimentar.
Nutrir, alimentar; pacer.
Mabuhól.
Atin, natin, amin, namin.
Atin, natin, amin, namin.
Muling pagkakaulat.
Mga bagong balità.
Makasyam.
Syam.
Bago, baguhan, sariwà.
Gulunggulungan.
Nues moskada.
Pilì.
Pilì.
Lipay.
Walang kabuluhan.
Kawalán ng kapararakan.
Walang kapararakan.
Pagbilang, bilang.
Nauukol sa bilang.
Bilangin, tuusín, kuruin.
Bumilang.
Bumilang, bilangin.
Nauukol sa bilang.
Sapát na bilang.
Bilang, número.
Marami, makapal.
Marami, makakal.
Karunungan sa mga salapi't medalya.
Nauukol sa medalya.
Kahi't kaylanman, kaylan ma'y hwag.
Pag-aasawa, kasál, boda.
Nauukol sa kasal ó pagaasawa.
Kasal, pag-aasawa.
Pag-aasawa, kasal.
Pagkain, kandilì.
Pagkain, pangbusog.
Pakanin, kandiliin.
Magpakain; magpanginain, magpasabsab.
Spanish_Tagalog
Page 331
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Nutritivo, alimenticio.
Nutritivo.
O (o).
O sea, ya.
Ó.
Oasis.
Obedecer.
Obediencia, sumision.
Obediencia; respeto.
Obediente, docil; vivo, alegre.
Obediente, fiel.
Obediente, sumiso.
Obediente, sumiso.
Obesidad, crasitud.
Obeso, gordo.
Obispado.
Obispado.
Obispillo ó rabadilla de ave; el trasero de una persona.
Obispo.
Obituario, necrología.
Objecion, réplica.
Objetar.
Objetivo.
Objeto que se desea.
Objeto, intento, designio; blanco, espacio.
Objeto.
Oblacion.
Oblicuamente, al travez.
Oblicuamente, de travez.
Oblicuamente.
Oblicuidad.
Oblicuo, declive.
Oblicuo.
Oblicuo.
Obligacion.
Obligado, precisado.
Obligar; complacer, agradar.
Nakapagpapalakas na pagkain.
Nakabubusog.
O (o)
O man, maging, kahiman.
Ó, kung.
Oasis, dakong may mga punong kahoy sa isang iláng.
Sumunod, tumalima.
Pagsunod, pagtalima.
Pagsunod, pagtalima; galang, pitagan.
Masunurin, mabaít; maliksí, masayá.
Masunurin, tapat na loob.
Masunurin, mababangloob.
Masúnurin, mapagtalima.
Tabâ.
Matabâ.
Sakop ng obispo.
Saklaw ng isang Obispo.
Ang butong likod ng ibon; ang likuran ninoman.
Obispo.
Balità tungkol sa pagkamatay ng sinoman.
Tutol, salangsang, salungat.
Tumutol, sumalangsang, sumalungat.
Tungo, layon, dahilán.
Bagay na ninanasà ó ninanais ó pinipita.
Pakay, hakà, akalà, tudiâ.
Bagay; adhikâ, layon, pakay, tungo.
Alay.
Patabingî.
Pahaláng.
Pahaláng.
Pagkahiwíd, pagkahapay.
Pahilís; pahiwíd; dahilig.
Pahiwíd, pahapáy.
Balikukô.
Katungkulan, tungkulin.
Tungkuling gawin, kailangang gawin.
Pumilit; magbigay loob.
Spanish_Tagalog
Page 332
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Obligatorio.
Obligatorio.
Oblongo.
Oboé.
Obra manual.
Obra manual.
Obra manual.
Obra ó labor de retacitos.
Obra ó pieza maestra, obra magistral.
Obrar, operar.
Obrero que prepara la cebada para hacer cerveza.
Obscenidad.
Obsceno, impúdico.
Obsceno, impuro.
Obscurecer, eclipsar.
Obscurecer, obscurecerse.
Obscurecer.
Obscurecer.
Obscurecer; hacerse noche.
Obscurecido.
Obscuridad, tinieblas.
Obscuridad.
Obscuridad.
Obscuro, opaco.
Obscuro, opaco.
Obscuro.
Obsequioso, servicial.
Obsequioso.
Observacion, nota ó reparo crítico.
Observador.
Observancia, atencion, respeto.
Observante, atento, respetuoso.
Observar, avistar.
Observar, notar, reparar.
Observatorio.
Obsoleto, anticuado.
Obstáculo, embarazo.
Kailangan, sápilitan.
Sápilitan.
Talohabâ.
Oboy.
Kathâ ng kamay.
Gáwaing kamay.
Gáwaing-kamay.
Pagtatagpî, pagtututop.
Gawang mainam.
Gumawâ, masagawâ.
Tagapaghandâ ng sebada paggawâ ng serbesa.
Kahalayan, kalibugan.
Mahalay, malibog.
Mahalay, malibog.
Lumabò, kumulimlim.
Dumilim, magdilim; lumabò, manglabò.
Magdilím.
Padilimín, palabuin.
Dumilim; gumabí.
Malabò, madilim.
Kadiliman, kalabuan.
Labò, dilím.
Kadiliman, kalabuan.
Malabò, madilim.
Kulimlim; malabò.
Madilim, malabò.
Mapag-alay, mapaglingkod.
Mapagkaloob, mapaglingkod.
Puná, pansín, masíd, malas.
Mapagmalas, mapagmasid.
Pagtupad, pagganap, galang.
Tumutupad, gumaganap, magalang.
Tumanaw; tanawin.
Magmalas, magmasid; sumubok; tikman.
Obserbatoryo, umaalám at nagpapaalám ng panahon.
Lipás, lumà.
Kapansanan, hadláng.
Spanish_Tagalog
Page 333
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Obstar; asombrarse.
Obstinación, terquedad.
Obstinacion.
Obstinado, tenaz.
Obstruccion, embarazo.
Obstruccion, estorbo, obstáculo, dificultad.
Obstructivo.
Obstruir, impedir, retardar.
Obtener, adquirir, alcanzar, lograr.
Obtuso, romo, sin punta.
Obtuso, sin punta.
Obviar, evitar inconvenientes.
Obvio, evidente.
Ocasion, casualidad, sazon, tiempo oportuno.
Ocasional, casual.
Occidental.
Occidental.
Occidental.
Occidental; occidente.
Occidente.
Oceánico.
Oceano.
Ochenta.
Ochenta.
Ocho veces tanto.
Ocho.
Ociosidad, holgazanería.
Ocioso, desocupado, holgazan.
Ocioso, indolente.
Octagonal.
Octágono.
Octangular.
Octavo.
Octogésimo.
Octubre.
Octuplo.
Ocular.
Umurong, mágitla.
Katigasan ng ulo, katigasan ng loob.
Katigasan ng ulo.
Matigas ang ulo.
Gambalà, hadlang.
Gambalà, abala, pagpigil, hadlang, kapansanan.
Nakagagambalà, nakapipinsalâ.
Gumambalà, umabala, pumigil, humadlang.
Magtamó, magkamít, magtaglay, magkaroon.
Mapurol, pulpol, salsal, pudpod.
Pudpod, walang dulo.
Umiwas (sa kapansanan).
Malinaw, maliwanag.
Pagkakataon, panahon, dahilan.
Nápataon, nagkataon.
Nauukol sa kanluran.
Kanluran, kalunuran.
Kanluran, kalunuran.
Kanluran, kalunuran.
Kanluran, kalunuran.
Nauukol sa dagat.
Dagat.
Walong pû.
Walong pû.
Makáwalo.
Waló.
Pagkabutugan, pagpapagayongayon.
Batugan, tangá, pagayongayon, pabayâ.
Tangá, pabayâ, tamad.
Nauukol sa may walong pánulukan.
Bagay na may walong pánulukan.
May walong pánulukan.
Ikawalo.
Ika walong pû.
Oktubre.
Makawalo.
Nauukol sa matá.
Spanish_Tagalog
Page 334
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Oculista.
Ocultacion, encubrimiento.
Oculto, escondido.
Oculto, recóndito.
Ocupacion, trabajo, oficio, empleo.
Ocupado.
Ocupador, ocupante.
Ocupar, emplear.
Ocupar, emplear.
Ocuparse en frioleras.
Ocurrencia, incidente, suceso casual.
Ocurrir.
Oda.
Odiar, detestar.
Odio, aborrecimiento.
Odio, aborrecimiento.
Odiosidad, odio.
Odioso, aborrecible.
Ofender, provocar, injuriar.
Ofensa, injuria.
Ofensa, injuria.
Ofensivo, injurioso.
Ofensivo.
Oferta.
Oferta.
Oferta; propuesta.
Oferta; propuesta.
Oficial, lo que pertenece á algun cargo ó empleo público.
Oficial.
Oficial; empleado.
Oficina.
Oficio de despensero.
Oficiosidad.
Oficioso.
Ofrecer por alguna cosa menos de lo que vale.
Ofrecer, presentar.
Ofrecer.
Manggagamot ng mga sakít sa matá.
Paglilingid, pagkukublí, pagtatagò, pagkakanlong.
Lingíd, tagô, kublí.
Lingíd, tagô.
Pagkabuhay, gáwain, hanap-buhay.
May ginagawâ.
Ang nagmamay-arî, ang nápapanahon.
Gumawâ, magmasipag.
Gumamit, magtalagá.
Tumalaga sa mumunting gáwain.
Pangyayari, pagkakataon.
Mangyari, magkátaon.
Isang urì ng tuláng awitín.
Mapoot, yumamot.
Poot, yamot.
Poot, yamot.
Pagtatanim sa kalooban.
Mapagtanim, magagalitín.
Manggalit, mamaslang, umalipustâ.
Pagkalapastangan.
Pasláng, lait, alipustâ.
Nakagagalit, lapastangan.
Nakasasakít; dumadaluhong, lumulusob.
Handog.
Kaloob, alok, handog.
Handog, palagáy.
Alok, dulot; palagay.
Opisyal, may kinalaman sa káwanihang bayan.
Punò.
Pinunò; kawaní.
Opisina, káwanihan.
Tungkuling pagka-katiwalà sa mga alak at pagkain.
Kasipagan, sikap.
Masipag, masikap.
Tawaran.
Ialok, iharap.
Maghandog.
Spanish_Tagalog
Page 335
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Oido; audiencia.
Oidor; oyente, el que oye.
Oir, entender; escuchar.
Ojal, presilla.
Ojal.
Ojeada, vislumbre.
Ojeada.
Ojeada.
Ojeada.
Ojeada; vislumbre, relampago.
Ojeada; vislumbre.
Ojear con admiración ó con amor.
Ojear, observar.
Ojizaino, bizco.
Ojizarco.
Ojo.
Ola, onda.
Ola, onda.
Oleada, ola grande.
Oler; atraer en la nariz con el aliento.
Oler; percibir.
Oler; perfumar.
Olfato; olor.
Olfato; olor.
Olfatorio.
Olivo silvestre.
Olivo.
Olor, fragrancia.
Oloroso, fragrante.
Oloroso, fragrante.
Olvidadizo.
Olvidadizo.
Olvidar.
Olvido.
Ombligo.
Ominoso, siniestro, fatal.
Omision, descuido; culpa, delito; defecto, falta.
Pakinig, pangdinig, diníg.
Tagatuos; tagadinig, tagalinaw ng isang kautangan.
Marinig; duminig, umulinig.
Ohales, káwingan.
Ohales.
Sulyap, silay.
Sulyap.
Sulyáp.
Sulyap.
Sulyap; silay, kislap, kisap.
Kirap; kindat; pikít; kisap, kislap.
Magpapungay.
Sundan ng paningin.
Sulimpat, dulíng, biskó.
Bulagaw.
Matá.
Alon.
Alon, daluyon.
Malaking alon.
Amuyín, singhutín.
Amuyin; pangamuyin.
Amuyín; pabanguhan.
Pangamoy; amóy.
Pangamoy; amoy.
Nauukol sa amoy.
Punò ng olibo.
Olibo.
Amoy, bangó, salimuyak.
Mabango.
Mabango.
Malilimutín.
Malilimutín.
Makalimot.
Limot.
Pusod.
Masamang pángitain.
Pagkukulang, pagwawalang bahalà; sala, kamalian.
Spanish_Tagalog
Page 336
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Omision.
Omision; desgracia.
Omitir.
Omniciencia.
Omnipotencia.
Omnipotente, todopoderoso.
Omnipotente.
Omniscio.
Once.
Ondeado.
Ondear.
Ondear; fluctuar.
Oneroso, molesto.
Onza.
Opacidad, obscuridad; melancolía, tristeza.
Opacidad, obscuridad; melancolía, tristeza.
Opacidad.
Opaco, oscuro.
Opaco.
Ópalo.
Opción.
Ópera.
Operacion.
Operador.
Operativo.
Opiata.
Opinar, juzgar.
Opinión falsa, heterodoxia.
Opinion, dictamen.
Opio.
Oponer (se).
Oponer, impedir.
Oportunidad, sazon.
Oportuno, á propósito.
Oportuno, conveniente.
Oportuno, conveniente.
Oportuno.
Laktaw.
Ligtâ, kaligtaan, kulang, kakulangan, kapahamakan, kapariwaraan.
Lumigtâ; ligtaan; lumaktaw; laktawan.
Karunungan sa lahat.
Kapangyarihan sa lahat.
Makapangyarihan sa lahat.
Makapangyarihan sa lahat.
Marunong sa lahat.
Labing isa.
Maalon.
Umindayon; mag-inalón, pumagaypay.
Umalon, mag-inalón, pumagaspás.
Mabigat, mahirap, nakagagambalà.
Onsa (salapî).
Lamlam, kulimlim; panglaw; lungkot.
Lamlam, kulimlim; panglaw, lungkot.
Kalabuan, kadiliman.
Malamlam, kulimlim, malilim.
Malabò, malamlam.
Ópalo, batong mahalagá.
Sariling hakà.
Ópera.
Paggawâ, pagsasagawâ; pagbusbos.
Tagagawâ; tagabusbós.
Nauukol sa paggawâ.
Gamot na may halong apyan.
Mag-akalà, humatol.
Malíng akalà, malíng pananalig.
Hakà, akalà, warì.
Apyan.
Tumutol, sumalungat, sumalangsang, lumaban.
Sumalangsang humadlang.
Pagkakataon, panahon, kapanahunan.
Nápapanahon, mabuting pagkakátaon.
Marapat, masasamantalâ.
Pagkakataon, marapat.
Mabuting pagkakataon.
Spanish_Tagalog
Page 337
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Oposicion, contrariedad.
Oposicion.
Opresión, trabajo, molestia.
Opresion, vejacion.
Opresivo, cruel.
Opresivo.
Opresor.
Oprimir, apretar.
Oprimir.
Oprobioso, ignominioso.
Óptico.
Óptico.
Optimista.
Opuesto, adverso, contrario; fronterizo, en frente.
Opuesto, contrario.
Opuesto; enemigo, lerdo.
Opulencia, riqueza.
Opulento.
Oracion, súplica, ruego.
Oracion, súplica.
Oracion.
Oráculo.
Orador.
Oral, verbal.
Orangután.
Orar, rogar, suplicar.
Oratoria.
Orbe, esfera, globo.
Orbicular, redondo.
Órbita; la cuenca del ojo.
Orden de batalla.
Orden, mandato; postura.
Orden, mandato; regla.
Ordenacion, disposicion; el acto de conferir orden sacerdotal.
Ordenado, bien arreglado.
Ordenanza, estatuto.
Ordenanza, ley.
Tutol, salangsang, paglaban.
Hadlang, tutol.
Hirap, pagal, kapagalan, ligalig, bagabag.
Pighatì, pahirap, inís.
Nakapipighatì, nakapagsisikip ng loob, mahirap.
Nakapipighatì.
Mámimighatì, mapagpahirap, mabagsik, tampalasan.
Pumighatì, magpahirap, sumakal, uminís.
Pumighatì.
Kakutyâkutyâ, kahalay-halay.
Nauukol sa paningín ó matá.
Manglilitis ng paningín.
Ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabuti.
Kalaban, kasalungát, salangsang; katapát.
Kalaban, katalo.
Katalo, kaaway; mahirap kausapin.
Yaman, kayamanan.
Mayaman.
Dasal, panalangin; samò, pamanhík.
Dasal, panalangin.
Dalangin, pangungusap.
Sanggunian.
Mánanalumpatî.
Sa salitâ.
Bakulaw, musang, malakíng unggoy.
Magdasal, manalangin; sumamò, mamanhik.
Pananalumpatì, pananalitâ.
Bilog, sangsinukob, globo.
Mabilog.
Lakad ng talà, bituin, araw, at bwan; ukà ng matá.
Ayos ng labanán.
Bilin, utos; tawad, turing.
Utos; ayos, husay.
Utos, pasiya; pag-oorden sa parì.
Maayos, mahusay.
Utos, tuntunin.
Tagubiling, kautusan.
Spanish_Tagalog
Page 338
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ordenar, colocar.
Ordenar, disponer; arreglar.
Ordenar, establecer, arreglar.
Ordenar, guiar.
Ordeñar.
Ordinal.
Ordinario, comun, regular.
Oreja, oido; espiga.
Orfandad.
Orgánico.
Organista.
Organizacion.
Organizar.
Órgano.
Orgullo, altivez.
Orgullo, presuncion, vanidad.
Orgullosamente.
Oriental, oriente.
Oriental.
Oriental.
Oriental.
Oriental.
Oriente, este.
Orífice.
Orificio.
Origen, principio.
Origen.
Original, primitivo.
Orilla de paño.
Orilla, margen, borde.
Orilla, rivera; banco.
Orillar.
Orín.
Orina.
Orinal.
Orinal.
Orizontal.
Mag-ayos, maghusay; maglapag.
Mag-utos, magpasya; umayos, maghusay.
Mag-ayos, maghusay, magpasiya, mag-utos.
Mag-utos, mangulo sa isang lakaran.
Gumatas.
Nauukol sa ayos ó husay.
Karaniwan.
Taingà, taynga, tenga; pakinig; pusò ng maís ó ng palay.
Pagkaulila, pangungulila.
Nauukol sa órgano.
Tagatugtog ng órgano.
Pagtatatag.
Magtatag.
Órgano, [parang piano].
Kahambugan, kapalaluan.
Kahambugan, kayabangan, kapalaluan.
May pagkapalalò.
Silanganan.
Galing [ó buhat] sa silanganan.
Galing [ó buhat] sa silanganan.
Silanganan.
Taga silanganan.
Silangan, silanganan.
Panday-gintô.
Butas.
Sanghî, pinagmulan, simulâ.
Simulâ, pinagmulan, pinagbuhatan.
Una, pinagsalinan, pinagparisan.
Gilid ng panyô.
Gilid, tabí, pangpang.
Pangpang, baybayin, tabí ng ilog ó dagat; bángko.
Manabí.
Kalawang.
Ihì.
Orinola, ibîan.
Ihían.
Pahigâ.
Spanish_Tagalog
Page 339
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Orla; orilla, ribete.
Ornamentar, adornar.
Ornamento, adorno.
Oro en tejos, ó plata en barras y sin labrar.
Oro.
Orquesta.
Ortiga.
Ortografía.
Ortología.
Oruga.
Osadamente.
Osadía.
Osado, atrevido, arriesgado.
Osado, atrevido, intrépido.
Osado, atrevido.
Osado, atrevido.
Osar, atrever, arriesgarse.
Osar, atreverse, arriesgar.
Osar, atreverse; aventurarse, arriesgar.
Oscilacion.
Oscilar, vibrar.
Oscurecer, ofuscar, deslumbrar.
Oscurecer.
Oscurecer.
Oscurecer.
Oscurecimiento.
Oscuro, fusco.
Oscuro, lóbrego.
Oscuro, lóbrego.
Oscuro, lóbrego.
Oscuro, lóbrego.
Osificacion.
Osificar.
Oso.
Ostensible, manifestable.
Ostentacion, gala.
Ostentacion, manifestacion.
Puntás; gilid, tabí.
Maggayak, magpalamuti; hiyasan.
Gayak, palamuti, kagayakan, hiyas.
Gintô ó pilak na dî pa nadadalisay.
Gintô.
Orkesta.
Lipay.
Karunungan sa pagsulat.
Karunungan ng mabuting pamimigkas ng salitâ.
Isang urì ng uod.
May kapangahasan.
Kapangahasan.
Pangahas.
Pangahas, malakas ang loob.
Pangahas.
Pangahás, mapusok.
Mangahas; pangahasan.
Mangahas, magbakasakalì.
Mangahas; magbakasakalì.
Ningning, kislap, kintab.
Magningning, kumintab.
Kumulimlim, lumabò.
Mag-ulap.
Palabuin ang kulay.
Palabuin.
Dilim, kadiliman; labò; kalabuan.
Madilim, malabò.
Madilím, malamlam.
Madilím, malamlam.
Madilim, malamlam.
Malabò, malamlam.
Pagigíng-butó ng anoman.
Magíng butó.
Oso, (isang hayop na apat ang paa).
Náihahayag, náipakikita.
Pagpaparangalan, pagpaparanyâ, garà.
Pagpapamalas, pagpapahalatâ, paghahayag.
Spanish_Tagalog
Page 340
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ostentador en público.
Ostentoso, delicado.
Ostentoso, jactancioso.
Ostra.
Osudo.
Otomano.
Otoñal.
Otoño.
Otra vez, de nuevo.
Otra vez, de nuevo.
Otra! otra vez, mas.
Otro, diferente, distinto.
Otro.
Otro.
Ovacion.
Óvalo.
Ovario ó brote.
Oveja, carnero.
Oveja.
Ovillo de estambre.
Ovillo de hilo.
Oyente, oidor.
P (pe).
Pábilo de una vela.
Pábilo.
Pábilo.
Pábulo, pasto para las subsistencias; sustento, mantenimiento.
Paciencia en el sufrimiento de las injurias.
Paciencia, abstinencia.
Paciencia, resignacion.
Paciente, sufrido.
Pacificacion.
Pacificar, sosegar, aquietar, calmar.
Pacífico, quieto, tranquilo.
Pacífico, tranquilo, quieto.
Pactar, ajustar; negociar.
Pactar, estipular.
Tagapagtanghal, tagapaghayag.
Maselang, mapagmakisíg.
Mapagparanyâ, magarà, hambog.
Talabá.
Mabutó, butuhan.
Nauukol sa mga turko.
Nauukol sa Otonyo ó tagulan.
Otonyo, tagulan.
Ulî, mulî.
Mulî, ulî.
Isa pa! hali pa! hala pa ulî.
Iba, isa pa, kaibá.
Iba, pa, sakâ.
Iba.
Papuri.
Talohahà.
Binhî, pinanggagalingan, pinagbubuhatan.
Tupa.
Tupang babae.
Torsilya.
Ikid ng pisì.
Tagadinig, nakikinig.
P (pa).
Micha ng kandilà, tinsim.
Mitsá ng kandilà.
Michá.
Pagkain, pangbusog, pangkandilì sa ikabubuhay.
Matíisin, mapagbatá.
Pagtitiis, pagpipigil.
Pagtitiis, pagbabatá.
Mapagtiis, mapagbatá.
Katahimikan, kapayapaan, katiwasayan.
Magpatahimik, pumayapà, magpatiwasay.
Tahimik, payapà, tiwasay.
Payapà, tiwasay, tahimik.
Makipagkayarî. mangalakal.
Magtipan, magkáyarî, magkásundo.
Spanish_Tagalog
Page 341
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pactar; consolidar, compaginar.
Pacto, contrato, estipulacion, tratado.
Pacto, convenio, ajuste.
Padecer hipo.
Padrastro.
Padre.
Padrino.
Pagadero.
Pagador.
Pagamento.
Paganismo, idolatría.
Pagano, gentil.
Pagano, idólatra.
Pagar el derecho de portazgo; tañir ó tocar una campana.
Pagar los derechos de aduana.
Pagar una multa; confiscar.
Pagar, recompensar.
Pagar.
Página; page.
Pago, sueldo, salario.
Pago.
Pago; paga.
Pagoda.
País montañoso.
Pais, region; aldea, campo; patria.
Paisaje.
Paisano, compatriota; aldeano.
Paisano; jurisconsulto.
Paja, rastrojo.
Paja.
Pajarera, aposento para criar ó tener pájaros.
Pájaro.
Pala.
Palabra, promesa.
Palabra.
Palacio.
Paladar; gusto.
Makipagtipan, makipagkáyarî, makipagkasundò; sinsinin, tipîin.
Tipan, káyarian, kásunduan, sálitaan.
Tipan, kásunduan, káyarian.
Magsinók.
Amain sa pakinabang.
Amá, magulang.
Inaamá.
Mababayaran.
Tagapagbayad.
Pagbabayad.
Pagsambá sa dî tunay na Dyos.
Ang sumasamba sa dî tunay na Dyos.
Palasamba sa dî tunay na Dyos.
Umupa, magbayad; tumugtog ng batingaw ó kampanà.
Magbayad ng singíl ng aduana.
Magmultá; kumamkam.
Umupa, magbayad, gumantí.
Magbayad, umupa.
Tudling, mukhâ ng dahon ng aklat, páhina; paring alilà.
Bayad, upa; sahod.
Bayad, kabayarán.
Pagbabayad; kabayaran.
Pagoda.
Lupang mataas.
Lupain, lupà; parang, bukid; inang-bayan.
Tánawin.
Kalupain, kababayan; taga bukid, taga nayon.
Paisano ó hindí sundalo; sanggunian sa kautusan.
Dayami.
Dayami, paha.
Dakong álagaan sa mga ibon.
Ibón.
Pala.
Pangakò.
Salitâ.
Palasyo, bahay-harì; gusaling malakí.
Ngalángalá; sarap, lasa.
Spanish_Tagalog
Page 342
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Palafren.
Palanca.
Palanca.
Palancana, palangana.
Palatina, adorno que usan las mujeres al cuello.
Paleografía.
Paleta.
Paliar.
Palidez, cara cadavérica.
Palidez, languidez.
Palidez.
Palidez.
Palidez.
Palidez.
Pálido, descolorido.
Pálido, descolorido.
Pálido, descolorido.
Pálido, horrible.
Palido; frio, helado.
Pálido; lóbrego, triste.
Palito de escoba.
Paliza, correccion; pulsacion.
Paliza.
Palizada, defensa de estacas.
Palizada.
Palma; palma de la mano; palmo.
Palmada suave, toque ligero.
Palmeado.
Palmo, lo ancho de la mano.
Palmo.
Palmoteo.
Palo de campeche.
Palo de trinquete.
Palo, palillo; bastón.
Palocorvo.
Paloma.
Paloma.
Kabayong mabait.
Panungkal, pangsual.
Panghikwat.
Kamaw, pasô, palangana.
Alampay, panleeg.
Karunungan ng pagbasa't pagsulat ng mga sulat noong una.
Panguhit, pangahig.
Balabalan.
Putlâ, pagmumukhang patay.
Putlâ, hilukà.
Putlâ, kaputlaan.
Putlâ, kaputlaan.
Putlâ, kaputlaan, pamumutlâ.
Putlâ, kaputlaan.
Mapultâ, hilukâ.
Mapultâ, hilukâ.
Maputlâ, hilukâ.
Maputlâ, kakilakilabot.
Maputlâ; malamig.
Maputlâ; malamlam, mapanglaw.
Tingting.
Hampas, hagupit; tibok, kutog.
Hampás.
Bakod, mga tulos, bakuran.
Bakod, mga tulos.
Palma; palad ng kamay; dangkal.
Tapík.
Anyong kamáy.
Dangkal.
Dangkal.
Pakpakan.
Kahoy na mapulá.
Náuunang palo sa sasakyan.
Palo; patpat, bastón, tungkód.
Pamaló ng bola.
Kalapati.
Kalapate.
Spanish_Tagalog
Page 343
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Palomar.
Palomar.
Palomar.
Palpable.
Palpar, manosear; manejar.
Palpitacion, latido.
Palpitacion.
Palpitar, latir.
Palpitar.
Pan.
Pan.
Panacea.
Panadería.
Panadero.
Panadizo.
Panal.
Pañales.
Pandemonio.
Pandero.
Pandorga.
Pañero.
Pánico.
Paño castaño.
Paño.
Pañol de pólvora ó santabárbara, nombre dado á algunos periódicos.
Pañolon.
Pantalla de chimenea.
Pantalon.
Pantano, ciénaga; moro.
Pantano, ciénega.
Pantano.
Pantano.
Pantano.
Pantanoso, cenagoso.
Pantanoso.
Pantanoso.
Pantanoso.
Bahay-kalapati.
Bahay-kalapati.
Bahay-kalapate.
Nahihipò, nadadama.
Humipò, lumamas, umugit.
Sikdó, tibók, kabá, kutóg.
Kabá, kutog.
Sumikdó, tumibók, kumabá, kumutog.
Kumabá, kumutog.
Tinapay.
Tinapay na malakí.
Kagamutan ng madlâ.
Panaderya, gáwaan ng tinapay.
Magtitinapáy.
Pamamagà ng dalirì; panghihilukà.
Bahay-pukyutan.
Lampín.
Kaguluhan.
Pandereta.
Babaing mataba't makuyad.
Mánininda ng kayo.
Kaguló, sindak, kakilabután.
Kayong lana na kulay kastanyas.
Káyo, hénero.
Tinggalan ng mga punlô at pulburá; tawag sa ibang páhayagan.
Panyulón, alampay.
Takip ng chimenea.
Pantalon, salawal.
Latian, kominoy; moro.
Latì, labón, kuminoy.
Burak, banlik.
Latian, lablab, labon, kominoy.
Kominoy, labón.
Latían, malabon.
Maburak. mabanlik.
Malabón.
Malatì, malabón.
Spanish_Tagalog
Page 344
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pantanoso.
Pantoque.
Pañuelo.
Panza, vientre.
Panza; primer estómago de los rumiantes.
Papa.
Papá.
Papá.
Papada del buey.
Papado.
Papado.
Papagayo.
Papal, papístico.
Papal.
Papal.
Papel de lija.
Papel grifon.
Papel secante.
Papel.
Papirote.
Papismo.
Papista.
Paquete, fardo pequeño.
Paquete, fardo, embalaje.
Paquete.
Par, lazo.
Par.
Parábola.
Parada ó posta.
Parada, pausa.
Parada, procesion cívica.
Parafrasear.
Paráfrasis.
Paraguas; parasol.
Paraiso.
Paralelo, igual.
Parálisis.
Malati, malabon.
Pinaka-tiyan ng sasakyang-tubig.
Panyô, birang.
Tyan.
Sikmurà ng mga hayop na umuungal.
Papa.
Tatay, itay.
Tatay, itay, tatang.
Lambî.
Pagkapapa.
Pagkapapa.
Loro.
Nauukol sa papa.
Nauukol sa papa.
Nauukol sa papa.
Papel de liha.
Papel de barba.
Sekante, pangdampê, panuyô.
Papél.
Pitík.
Pananalig sa papa.
Makapapa.
Balutang muntî.
Balutan.
Balutan.
Dalawa, paris, pareha.
Pares, dalawa na magkabagay.
Talinghagà.
Hintô, tigil, pahinga.
Hintô, tigil.
Parada, prusisyon.
Ipaliwanag sa katagang wikà.
Salaysay na paliwanag.
Payong.
Paraiso, kaginghawahan.
Kapantay, kagaya.
Kalumpuhan.
Spanish_Tagalog
Page 345
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Parálisis; perlesía.
Paralítico.
Paralítico.
Paralítico.
Paralizar.
Paramento, cubierta.
Parapeto.
Parapeto.
Pararuedas.
Parásito.
Parasol, quitasol.
Parcial.
Parcialidad.
Pardusco, entrecano.
Parecer de nuevo.
Parecer, semejarse.
Pared medianera.
Pared, muro, muralla.
Parentela, parientes.
Parentela.
Parentela.
Parentesco, parentela, casta.
Parentesco, vínculo.
Parentesco.
Paréntesis.
Paridad, igualdad.
Parienta.
Pariente.
Pariente.
Parir [la osa].
Parir [la oveja].
Parir la vaca.
Parir los animales; desordenar.
Parir una yegua ó una burra.
Parir; salir á luz.
Parlamentar.
Parlamento.
Pasmá; pagkalumpó.
Pasmado; lumpó.
Nauukol sa kalumpuhan.
Lumpó.
Malumpó, mapasmá.
Balot, aporo.
Kutà.
Kutà, kublihan ng hukbó.
Pangpigil.
Ang nabubuhay sa gugol ng iba.
Payong na pang-araw.
May kinakampihan, may kinikilingan.
Kiling, hilig.
Namumutî.
Mulíng lumitaw, muling sumipot, muling pakita.
Máhawig, máwangis, mákamukhâ.
Piníd.
Pinid, dingding; pader; kutà.
Kamag-anak, kamag-anakan.
Kamag-anakan.
Ának, angkan.
Kahinlugan, kamag-anakan, angkan.
Hinlog, kamag-anak.
Pagkakamag-anak, kamag-anakan.
Parentesís, tandâ na pangkulong ng paliwanag na salitâ ó salaysay.
Kapantayan.
Kamag-anak na babae.
Kamag-anak.
Hinlog, kamag-anak.
Manganak ang oso.
Manganak [ang tupa].
Manganák (ang baka ó kalabaw).
Manganak ang hayop; gumuló.
Manganak (ang kabayo).
Manganak; maghayag, maglitaw.
Makipanayam, makipagsalitaan, makipagusap.
Kapulungan ng mga tagapaglagdâ ng kautusan.
Spanish_Tagalog
Page 346
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Parlanchin.
Parlar, revelar ó divulgar lo que se debía callar.
Parlería, charlatanería.
Parlero, hablador.
Parlero, parlon.
Parodia.
Párpado.
Párpado.
Parque.
Párrafo.
Parricida; parricidio.
Parrillas.
Parrir la puerca ó marrana.
Párroco.
Parroquia, curato.
Parroquial.
Parroquiano.
Parsimonia, frugalidad.
Partazguero.
Parte correspondiente; duplicado, copia.
Parte exterior.
Parte principal del cuerpo de la iglesia.
Parte, partido, region.
Parte, porcion, dádiva, limosna.
Parte, porción.
Parte, porción.
Parte.
Partera, comadrona.
Partición; separacion, division.
Participacion.
Participante, partícipe.
Participante.
Participar.
Participar.
Partícula.
Particular, singular.
Particularidad.
Palasatsat.
Sumatsat, maghayag ng inililihim, maghatid-humapit.
Tabíl, katabilan, satsat.
Masalitâ, masatsat.
Masatsat.
Badyá.
Talukap ng mata.
Tálukap-matá.
Halamanang bayan, líwasang malaki.
Talatà.
Ang pumatay sa sariling amá; pagpatay sa sariling amá.
Ihawán.
Manganak ang inahíng baboy.
Parè, kura, pastor.
Ang saklaw ng isang parè ó pastor.
Nauukol sa pook na sakop ng isang simbahan.
Sukì.
Pag-aarimohonan, katipiran.
Mániningil ng kabayaran.
Kaukulang bahagi; salin.
Dakong labas.
Loob ng simbahan.
Bahagi, lápian, dako.
Bahagi, kaloob, bigay, limos.
Bahagi, ang nauukol.
Bahagi, hatì.
Bahagi, hatì.
Hilot.
Piníd; paghihiwalay, pagbabahagi, paghahatì.
Pagkakasali, pagkakadamay.
Kasali, karamay, kaalám, kasabwat.
Kasali.
Sumali, dumamay.
Sumali, dumamay.
Katitíng, kapyangot, karirít.
Bukod, tangì.
Pamumukod, pagkatangì.
Spanish_Tagalog
Page 347
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Partida; muerte.
Partidario, secuaz.
Partidario.
Partido.
Partido; parte; convite.
Partir en dos mitades.
Partir ó partirse; morir.
Partir, distribuir, separar, dividir.
Partir, dividir en varias partes.
Partir, dividir.
Pasa, la uva seca.
Pasable; pasadero, transitable.
Pasado.
Pasado.
Pasado.
Pasaje, paga, ajuste, comida; viaje.
Pasaje; travesía, pasadizo.
Pasajero, momentáneo.
Pasajero, viajador, caminante.
Pasajero.
Pasajero; fugitivo.
Pasamano de un navío.
Pasaporte.
Pasar de raya.
Pasar más allá.
Pasar por alto.
Pasar por alto.
Pasar, correr el tiempo.
Pasar; ocurrir.
Pasatiempo, diversion, recreacion.
Pascua de resureccion.
Pascua.
Pasear, andar, caminar.
Pasear; medir á pasos.
Paseo á caballo ó en coche.
Paseo de árboles.
Paseo oculto.
Pagyaon, pag-alís; pagpanaw, pagkamatay.
Kalapì, kakampí, kasama.
Kakampí, kalapì.
Byak.
Lápian, samahán, katipunan; pangkat; ányayahan, pigíng.
Humatì, bumyák.
Yumaon, umalis; manaw, mamatay.
Bumahagi, humatì, maghiwalay.
Bumahagi; bahagihin.
Hatiin, bahagihin.
Pasas.
Mapararaan; mararaanan, malalakaran.
Nakaraan, nagdaan, lipas na.
Lipás, nakaraan.
Lipás, nakaraan.
Pasahe, upa, bayad; pagkain; paglalakbay.
Pasahe, bayad sa paglalalakbay, paglalakbay, pagdaraan.
Lumilipas, sangdalian.
Ang nagdadaan, ang naglalakad, ang naglalakbay.
Taong sakay, ang sakay ó lulan.
Sakáy; taanán.
Pasamano ng sasakyan sa dagat.
Pahintulot na makalabas ó makapasok sa isang daungan.
Lumisyâ, dî tumamâ.
Laktawán.
Palagpasin, hwag alumanahin.
Laktawan, hwag pansinin.
Lumipas, makaraan ang panahon.
Dumaan, magdaan, lumagpas, makaraan; mangyari.
Líbangan, pangparaan ng panahon, áliwan.
Paskó ng pagkabuhay.
Paskó.
Lumakad, maglakád, magpasyal, gumalà.
Maglakád; sukatin sa hakbang.
Pangangabayo, pangangarwahe.
Lansangang mapunong kahoy.
Daang bukod.
Spanish_Tagalog
Page 348
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Paseo.
Paseos.
Pasión; amor; celo, ardor.
Pasmo, asombro.
Paso de andadura del caballo.
Paso lento.
Paso, modo de andar; medida de cinco pies.
Paso, pasaje.
Paso; camino, pase.
Paso; escalon.
Pasta, engrudo.
Pastel, empanada.
Pastel.
Pasteles.
Pastor.
Pastor.
Pastora, zagala.
Pastorear; pacer, apacentar.
Pastoril, pastoral.
Pastura, pasto.
Patalear, patear.
Patan, rústico, hombre ruin.
Patán, rústico, hombre ruin.
Patan, rústico.
Patan, villano, rústico.
Patata.
Patear, acocear.
Patear, brincar.
Patente, manifiesto, publico.
Patente, manifiesto.
Paternal.
Paternal.
Paternal.
Paternidad.
Paternidad.
Patético.
Patín.
Lakad, pasyal, galà.
Paglalakád, paggalâ.
Hirap, damdamin, pag-ibig, sikap, sigla.
Pagkámanghâ, pagtataká panggigilalás.
Lakad ng kabayo na sabay ang dalawa't dalawang paa.
Hakbang na dahandahan, hakban na banayad.
Hakbang; laktaw; sukat na apat na paa ang habà.
Pagdaraan.
Hakbang, lakad; landas, daan; pases, pahintulot.
Hakbang; baytang.
Pangdikit.
Pay [kakanín].
Kakaníng naninikít.
Kakaníng tila mamón.
Pastor.
Pastor, tagapag-alagà ng hayop.
Babaing tagapag-alagà ng tupa, pastora, sagala.
Mag-alagà ng hayop; magpanginain; magpasabsab.
Nauukol sa pastor.
Pastulan, pásabsaban.
Sumikad, tumadyak.
Taong hamak, taong walang tuto.
Taong bukid, taong bastos, taong masamang asal.
Taong hamak.
Taong hamak, taong walang turò, taong bastos.
Patatas, papas.
Manipá, sumipà, manikad, manadyak.
Magtataráng, maglulundag.
Maliwanag, litaw, hayag, tanyag.
Tunay, totoo, hayag.
Sa ama, nauukol sa amá.
Nauukol sa amá ó magulang.
Nauukol sa amá.
Pagkaamá.
Pagkaamá.
Nakápupukaw.
Panglakad sa niebe ó tubig na nagyelo.
Spanish_Tagalog
Page 349
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Patio de la iglesia.
Patizambo.
Patología.
Patologista.
Patria.
Patriarca.
Patricio.
Patrimonial.
Patrimonio.
Patriota.
Patriótico.
Patriotismo.
Patrocinar, proteger.
Patrocinio, proteccion.
Patron de bote.
Patron, protector.
Patrona.
Patrulla.
Patrullar, rondar.
Pausa, suspension.
Pausar, cesar.
Pavellon.
Pavimento, empedrado de calle.
Pavimiento, suelo, piso.
Pavo real.
Pavo.
Pavonearse.
Pavonearse.
Paz; reposo, sosiego.
Peaje, portazgo; el sonido de las campanas.
Peca.
Pecado, culpa.
Pecador, pecadora.
Pecaminoso.
Pecar, faltar.
Pecho.
Pecho; arca, caja de madera.
Patyo ng simbahan, ang loobán sa labas ng simbahan.
Mabilog ang bintî.
Karunungan sa mga sakít.
Manggagamot.
Lupang kinámulatan, lupang tinubuan.
Amá ng malaking mag-anak ó angkan.
Marangal, dakilà.
Nauukol sa mana.
Mana.
Makabayan.
Makabayan.
Pag-ibig sa bayang kinamulatan.
Lumingap, kumandilì, kumalingâ.
Lingap, kandilì.
Tagaugit sa sasakyan.
Pintakasi, tagakalingâ; sukì.
Babaing sukì.
Bantay sa daan.
Magbantay sa daan.
Untol, tigil, hintô.
Umuntol, tumigil, humintô.
Kulambô.
Latag na bató sa daan.
Lapag, sahig; piso ng bahay ó gusalì.
Pabo real.
Pabo.
Maghambog.
Maghambog.
Kapayapaan; kapahingahan, katiwasayan.
Upa, bayad; tunog ng batingaw ó kampanà.
Pekas.
Kasalanan, sala.
Makasalanan.
Makasalanan, salarín.
Magkasala, magkulang.
Dibdib.
Dibdib; kaban; kahon.
Spanish_Tagalog
Page 350
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pecoso.
Pectoral.
Pectoral; peto.
Peculado.
Peculador.
Pecuniario.
Pedagogía.
Pedagogo.
Pedante, pomposo.
Pedazo de ladrillo.
Pedazo de tabaco que mascan los marineros.
Pedazo grande.
Pedazo pequeño de alguna cosa; salpicadura; golpe blando.
Pedazo pequeño de terreno; conspiracion, trama; plano.
Pedazo, pieza, obra; remiendo.
Pedazo.
Pedernal.
Pedestal, peana, peaña.
Pedigüeño.
Pedir prestado.
Pedir que un actor repita lo que ha cantado ó recitado.
Pedir, rogar; preguntar, interrogar.
Pedir; mandar, ordenar; convidar; despedirse.
Pedregoso, arenoso.
Pedregoso.
Pegajoso, viscoso.
Pegar, golpear; acertar.
Pegar, unir.
Pegarse, unirse; convenir, conformarse.
Peinar.
Peine.
Pelado, calvo.
Pelado, desplumado.
Pelea, batalla, combate.
Pelear, batallar, combatir.
Pelícano.
Película.
Mapekas.
Nauukol sa dibdib.
Pangdibdib ng paré; baluti sa dibdib.
Pagnanakaw ng salaping bayan.
Magnanakaw ng salaping bayan.
Nauukol sa salapî.
Karunungan sa pagtuturò.
Guró.
Maingay, búngangaan.
Putol na laryó.
Putol na maskada.
Malaking putol.
Munting putol; pilansik; hampas na marahan, tapík.
Munting pitak ng lupà; panghihimagsik, bantâ; plano, banhay.
Putol, bahagi, piraso; tagpî, tutop.
Putol, bibinga.
Batong pinkian.
Patungán.
Palahingì, mapaghingì.
Humiram, manghiram.
Ipaulit ang kinantá ó itinalumpatî.
Humingî, sumamò; tumanong, magtanong.
Humingî; mag-utos; mag-anyaya; magpaalam.
Mabató, mabuhangin.
Mabató.
Malagkít.
Humampas, pumalò, bumugbog; tumamà.
Idikit, ikapit.
Dumikít, kumapit; pumayag, sumang-ayon.
Magsuklay, suklayan.
Suklay.
Walang buhok, kalbó, panót.
Walang balahibo, inalisan ng balahibo.
Babag, away, labanán.
Umaway, bumabag, lumaban.
Ibong tila tagak.
Película, balat na manípis.
Spanish_Tagalog
Page 351
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Película.
Peligrar, arriesgar.
Peligro, riesgo.
Peligro, riesgo.
Peligroso, arriesgado.
Peligroso, dañoso.
Peligroso, no seguro.
Peligroso.
Peligroso.
Pellejo, cuero.
Pellizcador.
Pellizcar, rasguñar.
Pellizcar.
Pellizcar.
Pellizcar.
Pellizco, uñada.
Pellizco.
Pellizco.
Pelo de camello.
Pelo.
Pelota.
Pelotear, discutir, ligarse.
Pelotilla.
Peloton.
Peluca, peluquin.
Peluca.
Peludo, velludo, cabelludo.
Pélvis.
Pena de muerte.
Pena, angustia.
Pena, castigo.
Pena, castigo; dolor, tormento.
Pena, dolor, trabajo.
Penal.
Peñasco, roca escarpada.
Peñascoso.
Pendenciero, quimerista.
Balok.
Manganib, mangambá.
Panganíb, kapanganiban.
Panganib, pangambá.
Mapanganib.
Mapanganib, nakákapahamak.
May panganib, hindî tiwasay.
Mapanganib.
Mapanganib, mapangambá.
Balat.
Mángungurot.
Kumurot, mangalmot.
Mangurot; kurutín.
Kumurot.
Kumurot, mangurot.
Kurot, kalmót.
Kurót.
Kurót.
Balahibo ng kamelyo.
Buhok, balahibo.
Sipà, pilota.
Maghagisan ng bola, maglapìlapì.
Munting pelota.
Pulutong.
Buhok na postiso, peluka.
Piluka.
Mabuhok.
Butó ng baywang.
Parusang kamatayan.
Kahirapan, hirap, hapis, dálita.
Parusa, dusa.
Dusa, parusa; sakít, anták, kirot, hirap.
Sákit, hirap, hapis.
Nauukol sa parusa.
Batong matarik.
Mabató.
Palaaway, mapagbasag-ulo.
Spanish_Tagalog
Page 352
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pendenciero.
Pender oblicuamente.
Pender, colgar.
Pendiente, colgante.
Pendiente, indeciso.
Pendiente.
Pendolista.
Péndulo.
Penetracion; sagacidad.
Penetrar, atravesar.
Penetrar, introducir.
Penetrar; agujerear, taladrar.
Penitencia, contricion.
Penitencia.
Penitencial.
Penitenciario.
Penitente.
Peñol, peñon.
Penoso, dolorido.
Penoso, lastimoso.
Penoso, molesto.
Pensamiento, meditacion.
Pensamiento.
Pensar, meditar, idear; creer.
Pensar, reflexionar.
Pensativo, meditabundo.
Pensativo.
Pension.
Pensionado; pensionista.
Pentateuco.
Pentecoste.
Penúltimo.
Penumbra.
Penuria, pobreza, carestía.
Peor.
Pepino.
Pepita.
Basag-ulero, mapagbasag-ulo.
Ihapay, ihilig.
Maglaylay.
Nakalawit, nakasabit, nakabitin.
Nabibitin, álanganin.
Hikaw.
Marunong sumulat.
Péndulo.
Talab, tagós; katalinuan.
Tumagos, lumagpas.
Tumalab, tumagós. sumuut.
Tumagos, lumagpas; bumutas.
Pagpapakahirap.
Dusa, pagpapakahirap.
Nauukol sa pagpapakahirap.
Bilangguan.
Nagpapakahirap.
Bundok na bató.
Masakít, maanták, makirót.
Nakahahapis, nakahahambal, nakapagdaramdam.
Mahirap, kasakitsakit.
Pag-iisip, gunitâ, dilìdilì, pagbubulay.
Pag-iisip, isipan.
Umisip, mag-isip, magwarì, umakalà.
Mag-isip, magmunì, magdilidilì, magbulay, gumunitâ.
Mapag-isíp, mapanimdimin.
Mapag-isíp, mapanimdim.
Pension.
May pension.
Unang limang aklat ng Biblia.
Kapistahan ng pagparito ng Espíritu Santo.
Pangalawa sa hulí.
Pagdidilim ng bwan.
Hirap, kasalatan.
Lalong masamâ.
Pepino.
Butó ng bunga ng kahoy.
Spanish_Tagalog
Page 353
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pepita.
Pequeño campo entre dos colinas.
Pequeño, chico.
Pequeño, menudo.
Pera.
Percepción, idea.
Percepción.
Perceptible, visible.
Perceptible.
Perceptible.
Perceptivo.
Percibir, entender.
Percusion, golpe.
Perder, disipar, desperdiciar.
Perdicion, destruccion, ruina.
Pérdida, daño.
Pérdida, falta.
Perdido.
Perdiz.
Perdon.
Perdon.
Perdonable.
Perdonar.
Perdonar.
Perdonar.
Perecedero.
Perecer de hambre.
Perecer, acabar, morir.
Peregrinacion.
Peregrinacion.
Peregrinar.
Peregrino, remero.
Perenne, continuo, permanente.
Perentorio, decisivo, definitivo.
Pereza, ociosidad.
Pereza.
Pereza.
Butó, punglâ.
Munting parang sa pagitan ng dalawang buról.
Munting muntî.
Muntî, maliit.
Peras.
Warì, isipan, akalà.
Warì, pakiramdam.
Nátatanaw, nakikita.
Námamataan, náhahalatâ, náwawawaan.
Namamataan, halatâ, litaw.
Maramdamin.
Mámataan, máhalatâ, máwawaan.
Umpog, bunggô, banggâ.
Magwalâ, pumaram, pumawì, magbulaksak.
Kapahamakán, kasiraan, sirà, huhô.
Ang nawalâ, kalugihán, ang nasayang, ang natalo.
Laktaw, kulang, malî.
Nawalâ, nasayang, nalugi, natalo, talunan.
Pugò.
Patawad.
Kapatawaran, patawad.
Mapatatawad.
Magpatawad, patawarin.
Magpatawad.
Magpatawad.
Namamatay, napaparam.
Mamatay sa gutom.
Mamatay, mautás, manaw, maparam.
Paglalakbáy, paglalakád.
Paglalakbay.
Maglakád, maglakbay.
Ang naglalakbay.
Palagì, parati, panáy.
Patapós.
Katamaran, kawalán ng kilos.
Katamaran.
Katamaran.
Spanish_Tagalog
Page 354
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pereza.
Perezoso, indolente.
Perezoso, negligente.
Perezoso.
Perfeccion.
Perfeccionar, acabar.
Perfecto, acabado.
Perfecto, acabado.
Perfecto, sin falta.
Perfidia, traicion.
Perfidia, traicion.
Pérfido, desleal, traidor.
Pérfido, traidor.
Pérfido, traidor.
Perforacion.
Perfumar, sahumar.
Perfumar.
Perfume.
Perfumero, perfumista.
Pergamino.
Periferia, circunferencia.
Perímetro.
Perinola.
Periódico.
Periódico.
Periodismo.
Periodista, diarista.
Periodo de tiempo.
Período, cierto y determinado número de años.
Peripuesto.
Peripuesto.
Peristilo, espacio rodeado de columnas.
Perito, conocedor.
Perjudicial, dañoso.
Perjuicio, detrimento.
Perjurar.
Perjurar.
Katamaran.
Tamad, batugan, pabayâ.
Tamad, batugan.
Tamad.
Kasakdalan, kalubusan, kaganapan.
Lubusín, ganapín.
Yarì, tapós, ganap.
Sakdal, lubós, ganáp.
Walang kulang, walang malî, walang sala.
Kasukabán, kataksilán, paglililo.
Paglililo, kasukabán.
Palamara, sukáb, taksil, lilo.
Taksíl, lilo.
Taksil, lilo.
Pagbutas.
Sumuub; suubin.
Pabanguhín.
Pabangó.
Magpapabangó.
Katad na malinis na masusulatan ó máipangbabalat.
Paligid.
Paligid.
Prinola.
Panapanahón.
Panapanahón, twitwî.
Panunulat sa páhayagan.
Mánunulat sa páhayagan.
Sanggayong panahon.
Panahon, tagal, lwat, láon.
Mapagmakisig.
Mapagmakinís.
Dakong ligíd ng halige.
Tagapuná, tagaalám.
Nakásisirà, nakasasamâ.
Kapinsalaan, sirà.
Manumpâ ng kasinungalingan.
Manunumpâ ng dî totoo.
Spanish_Tagalog
Page 355
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Perjurio.
Perla.
Permanencia.
Permanente.
Permisible.
Permiso, licencia.
Permiso, licencia.
Permiso.
Permitir.
Permutable.
Permutacion, trueque, cambio.
Permutar, cambiar.
Pernicioso; perjudicial.
Perno, espigon.
Pero.
Perpendicular.
Perpendicularmente, á plomo.
Perpendicularmente, derechamente.
Perpetracion.
Perpetrar, cometer algun delito.
Perpetuacion.
Perpetuar, eternizar.
Perpetuidad.
Perpetuo, eterno.
Perplejidad.
Perra.
Perrera.
Perro de aguas.
Perro de mala ralea; villano.
Perro de presa.
Perro.
Persecucion.
Perseguimiento, persecucion.
Perseguir con perros de caza.
Perseguir; seguir, acusar.
Perseverancia.
Perseverar, persistir.
Panunumpâ na walang katotohanan.
Perlas.
Pananatile, pamamalagì.
Nananatile, namamalagì.
Máipahihintulot, máipapayag.
Pahintulot, kapahintulutan.
Pahintulot, kapahintulután.
Pahintulot.
Itulot, ipahintulot, ipayag.
Máipapalit.
Palít, pagpapalitan.
Magpalit.
Nakapipinsalâ, nakasisirà, nakapagpapahamak.
Malaking pakò.
Ngunì, datapwà.
Patirík, patayô.
Paibabâ, pababâ.
Patayô, patwíd.
Pagkakasala, pagkakamit ng sala.
Magkasala, magkamit ng sala.
Pagkalagì.
Pamalagiin, pamaratihin.
Pamamalagì, pamamarati.
Magpakaylanman, parati.
Kaguluhan ng isip, pagsasalimuot, pag-aalapaap.
Asong babae.
Kulungan ng aso.
Asong pangtubig.
Asong walang kabuluhan; hamak.
Asong pangaso.
Áso.
Habol.
Habol, paghabol.
Pangasuhin, ipahabol sa asong pangaso.
Humabol, mamuntot, manunód.
Tiyagâ, katiyagaan.
Magtiyagâ, magpumilit, manatile.
Spanish_Tagalog
Page 356
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Persiguir; molestar.
Persistencia, permanencia.
Persistente.
Persistir, permanecer.
Persona que no tiene ningun hermano.
Persona retirada del mundo.
Persona versada en la electricidad.
Persona versada en lengua arábiga.
Persona, individuo.
Personaje.
Personal.
Personalidad.
Personalizar, personificar.
Personificar.
Perspectiva.
Perspectiva.
Perspectivo.
Perspicacia.
Perspicaz, avisado.
Perspicaz.
Persuadir, excitar.
Persuasible.
Persuasion.
Pertenecer.
Pertenecer.
Pertenecer.
Perteneciente á cometa.
Perteneciente á la medida.
Perteneciente á la tesorería pública.
Pértiga del gallinero.
Pertinacia, obstinacion, tenacidad.
Pertinaz, terco.
Pertinente; perteneciente.
Perturbacion, desorden.
Perturbar, estorbar.
Perturbar, inquietar.
Perturbar, molestar, incomodar.
Humabol, mamuntot; yumamot, umabala.
Pagpupumilit, pananatile, pamamalagì.
Nagpupumilit, namamalagì.
Magpumilit, manatile, mamalagì.
Walang kapatid.
Taong hiwalay sa kapwà.
Ang nakakaalam ng tungkol sa elektrisidad.
Marunong ng wikang árabe.
Tao, katao.
Tao, pagkatao.
Sarile.
Pagkatao.
Ariing tao, ipalagay na tao.
Ariing parang tao.
Tánawin.
Tánawin.
Nauukol sa tánawin.
Katalasan ng isip.
Malinaw ang matá, maliksí.
Matalinò.
Humikayat, umakít, mag-udyok, magbuyó.
Nakahihikayat, nakaaakít.
Hikayat, akít, udyok.
Máukol.
Máukol, másangkap.
Máukol.
Nauukol sa kometa.
Nauukol sa sukat.
Nauukol sa ingatáng-yaman ng bayan.
Hapunán ng manók.
Tigas ng ulo, katigasan ng ulo.
Matigás ang ulo.
Ukol, akmâ, bagay.
Gambalà, guló, ligalig.
Gumambalà, umabala, mangguló, mangligalig.
Pumukaw, umabala, gumambalà.
Mang-abala, mangyamot, mangligalig.
Spanish_Tagalog
Page 357
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Perturbar; causar una enfermedad.
Perversidad, corrupcion.
Perversidad.
Perverso, depravado.
Perverso, intratable.
Pervertir.
Pesadamente.
Pesadilla.
Pesado, fastidioso.
Pesar en balanza; balancear, saldar.
Pesar, pesadumbre, afliccion.
Pesar, pesadumbre.
Pesar, tristeza, pesadumbre.
Pesar.
Pesaroso, afligido.
Pesaroso.
Pesca, pesquera.
Pesca.
Pescadería.
Pescadero.
Pescador de caña.
Pescador.
Pescador.
Pescar con caña.
Pescar con red rastrera.
Pescar.
Pesebre, choza.
Pesebre.
Pesebre; tienda portatil; silla [de coro].
Peso, pesadez.
Pesquisa, busca.
Pesquisa, inquisicion.
Pestaña.
Pestaña.
Pestañeo, guiño.
Peste de carabaos.
Peste, pestilencia.
Lumigalig; makasamâ ng katawan.
Kabalakyutan, kabulukán, kasiraan.
Kabalakyutan.
Balakyot, masamâ.
Balakyot, swail.
Akayin sa masamâ, pasamain.
May kabigatan.
Bangungot, panaginip, pangarap.
Nakayayamot, nakagagalit.
Tumimbang; magbalanse, tumuus.
Dalamhatì, hambal, hapis, lumbay.
Hapis, hambal, lumbay, hinagpis, daing.
Lungkot, lumbay, panlaw.
Timbangín.
Nalulungkot, namamanlaw.
Masamâ ang loob, nagsisisi.
Pangingisdâ.
Pangingisdâ.
Pámilihan ng isdâ.
Mánininda ng isdâ.
Tagapamingwít, tagabingwit, mámimingwit, ang namimingwit.
Mángingisdâ.
Mángingisdâ.
Mamingwít, bumingwít.
Mamantí.
Mangisdâ.
Pásabsaban, labangán; dampâ, kubo.
Kakanán ng kabayo.
Kakanán ng hayop; tindahang buhat-buhat; likmuan [sa koro].
Timbang, bigat.
Paniniyasat, paghanap.
Paniniyasat, pananaliksik, pag-uusig, paghanap.
Pilikmatá.
Pilík-matá.
Kindat, kisap mata.
Salot ng kalabaw.
Salot, peste.
Spanish_Tagalog
Page 358
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Peste, plaga, calamidad.
Pestífero; pernicioso.
Pestilencia, peste.
Pestilente, pestífero.
Pétalo.
Petardear, trampear.
Peticion, demanda.
Peticion, ruego, súplica.
Peticion, súplica, ruego.
Petimetre, currutaco.
Petimetre.
Petrificacion.
Petrificar, endurecer el corazon.
Petróleo.
Petulancia, descaro.
Petulancia.
Petulancia.
Petulante, descarado.
Petulante, locuaz.
Pez espada.
Pez; pescado.
Pezon.
Pezón.
Pezonera.
Piadoso, religioso.
Pianista.
Piano.
Piar ciertas aves.
Piar; gemir.
Picadillo, jigote.
Picado de viruelas.
Picadura de pulga.
Picadura, punzada.
Picante, mordaz, áspero.
Picante.
Picante; acrimonia.
Picante; acrimonia.
Salot, peste, sakunâ.
Nakasasalot, nakagagambalà.
Salot, peste.
Nakasasalot, nakapepeste.
Dahon ng bulaklak.
Manubà, manekas.
Kahilingan, ang kailangan.
Kahingian, kahilingan, luhog, pamanhik.
Kahilingan, hingî, samò, pamanhik.
Mapagmakinís, palasunod sa moda.
Mapagmarikít, mapagmakisig.
Pagmamatigas ng loob.
Magmatigás.
Gas.
Kawalang hiyaan, kalapastanganan.
Kawalán ng galang.
Kabastusan.
Walang hiyâ, lapastangan.
Walang galang, masalitâ, masatsat.
Isdang espada.
Isdâ.
Utong ng suso.
Utóng (ng suso).
Tarugo, susì.
Banal.
Pyanista, marunong tumugtog ng pyano.
Pyano.
Sumyáp.
Sumyáp; humibik, dumaing.
Isang lutuíng tinadtad.
Mabulutong, bulutonggo.
Kagat ng purgás.
Kagat, durò, tukâ.
Maanghang, masaklap, maaskad.
Maanghang.
Sili; angháng.
Anghang, kaanghangan.
Spanish_Tagalog
Page 359
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Picante; punzante.
Picar (la carne).
Picar [como ortiga].
Picar ó morder un insecto.
Picar, enojar, ofender.
Picar, hacer pedazos menudos alguna cosa.
Picar.
Picar.
Picar; coger, recoger.
Picardía, ruindad.
Picaro, bribon.
Pícaro, bribon.
Pícaro, haragan.
Picaro, travieso.
Pícaro; jugueton, chistoso.
Pico de ave; papel, billete; cédula; cuenta; propuesta de ley; receta de medico
Pico.
Pico.
Pico.
Pico; punta, el extremo de cualquiera cosa.
Picotazo.
Picotear, picar.
Pictórico.
Pie.
Piedad, devoción.
Piedad, misericordia, compasión.
Piedad, santidad.
Piedra amoladera.
Piedra de afilar navajas de afeitar; piedra amoladera.
Piedra de cal.
Piedra de molino.
Piedra infernal.
Piedra pasadera.
Piedra sepulcral, lápida.
Piedra.
Piel curtida del búfalo.
Piel de carnero.
Maanghang; maantak, mahapdî, makirot.
Tumadtad.
Makálipay.
Mátibò, mátukâ, mákagat.
Manggalit, mangyamot.
Tadtarín.
Humapdî, kumirot.
Tumukâ.
Tumukâ; pumulot, dumampot.
Katampalasanan.
Switik, malikot.
Tampalasan, palamara, malikot.
Switik.
Malikot, masamâ.
Lapastangan; palalarô, palabirô.
Tukâ; papel, bilyete, cédula ó katibayan, talaan ng utang; palagay
Tukâ.
Tukâ.
Pico.
Tukâ; dulo.
Tukâ.
Manukâ, tumukâ.
Nauukol sa pintura ó panglalarawan.
Paa.
Kabanalan, pagtalagá.
Awà, habag, hinayang.
Kabanalan.
Batong gilingan; hasáan.
Hasaán, tálaran.
Batong apog.
Batong gilingan.
Piedra inpernal, batong gamot na nakapapasò ó nakapagpapaltós.
Batong hakbangan, batong laktawan.
Batong panakíp sa líbingan, lápida.
Bató.
Katad ng kalabaw.
Balat ng tupa.
Spanish_Tagalog
Page 360
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Piel, cuero.
Piélago.
Pierna.
Pierna; pie.
Pies.
Pífano.
Pigmento.
Pigmeo, enano.
Pigmeo.
Pila bautismal.
Pila de heno.
Pila de heno.
Pila de heno.
Pilastra.
Píldora.
Pillage, botín, saqueo.
Pillage, robo, botín.
Pillar, despojar; inutilizar.
Pillar, hurtar.
Pillardia, travesura.
Piloto.
Pimentero.
Pimenton.
Pimienta, pimentero.
Pimienta.
Pimpollo, ingerto.
Pimpollo.
Pimpollos, renuevos.
Pina de una rueda.
Piña.
Pináculo, chapitel.
Pingajo; pendiente de oreja.
Pinta, medida de líquidos.
Pintar, retratar; describir.
Pintar.
Pintarse el cutis con figuras.
Pintor.
Balat, katad, upak.
Laot.
Bintî.
Hità, paa.
Mga paa.
Pito.
Tinà, pangkulay.
Pinineo; pandák.
Pandak, unano, pinineo.
Sisidlan ng tubig na pangbinyag.
Salansan ng tuyong damo.
Buntong ng damong tuyô, mandalâ.
Mandalâ.
Halige.
Pildurás.
Nápanglooban, nápangharangan.
Nakaw, agaw, násamsam.
Mangagaw, manamsam; sirain.
Mangloob, mangharang, magnakaw.
Kalikutan, gawang masamâ.
Piloto, tagaugit.
Sisidlan ng pamintá.
Paminton.
Pamintá.
Pamintá.
Usbóng, suplíng, suwí.
Usbong, talbós.
Supling, swí.
Pangkamá ng gulong.
Pinyá.
Taluktok, pulupo, dakong pinakamataas ng gusalì ó bahay.
Bitin; hikaw.
Pinta ó isang takalan ng mga bagay na lusáw.
Pumintá, rumetrato, maglarawan.
Magpintá.
Magpintá ó magmarka sa kutis ng katawan.
Pintór.
Spanish_Tagalog
Page 361
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pintura del cuerpo.
Pintura, cuadro.
Pintura.
Pintura.
Pinzas, tenazuelas.
Pio, devoto.
Piojo.
Piojos.
Piojoso.
Pique, desazon.
Pira, hoguera.
Pirata, filibustero.
Pirata.
Piratear.
Piratería.
Pirático.
Piromancia.
Pirotecnia.
Pisa, pisada.
Pisado.
Pisar, hollar.
Pistola, arma de fuego pequeña y corta.
Pitanza, ración.
Pitón.
Píxide, copón.
Pizarra.
Pizarra.
Placer, deleite, satisfaccion.
Placer; goce, disfrute.
Plácido, apacible.
Plagio.
Plagio.
Plan ó modelo de alguna cosa; plano.
Planeta.
Planetario.
Planta de coco.
Planta de semillero.
Pintá ó tandâ sa katawan.
Larawan, kwadro.
Pintá.
Pintura.
Sipit, panipit.
Banál, madásalin.
Hanip, kuto.
Mga kuto.
Mahanip, makuto.
Galit, samâ ng loob.
Sigâ.
Tulisang dagat.
Tulisang dagat.
Manulisan sa dagat.
Panunulisan sa dagat.
Nauukol sa tulisang dagat.
Panghuhulà sa pamamagitan ng apoy.
Karunungan sa mga kwites.
Tapak, yapak, yurak, tadyak.
Yabag ng paa.
Tapakan, yapakan, yurakan, tadyakán.
Pistola, rebolber.
Limós.
Sawá.
Munting kaha na sisidlan; ang kupon na pinaglalagakan ng Santísimo
Pisarra.
Pisara.
Ligayà, lugod, kasiyahán.
Twâ, galak; taglay, tamó, kamít.
Maamong-loob, tahimik.
Panghuhwad, paggaya.
Manghuhwad, manggagaya.
Anyô, banhay; plano.
Planeta, bandós; malaking bituin.
Nauukol sa planeta.
Punò ng niyog.
Punlâ.
Spanish_Tagalog
Page 362
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Planta del pié; suela del zapato.
Planta.
Plantacion.
Plantador, almocafre.
Plantador, cultivador.
Plantar, injertar.
Plantar; el asiento del pie.
Plata.
Plataforma.
Plátano.
Plátano.
Plateado.
Platero.
Plática, habla, charla.
Plato, rancho, porcion.
Plato.
Plato; plancha de metal.
Plausible.
Plaza, fuerte.
Pleamar.
Plebeyo, bajo, vulgar.
Plebeyo; miembro de la cámara baja en Inglaterra.
Plegador, doblador.
Plegar.
Pleito, proceso.
Plenario, entero.
Plenilunio, luna llena.
Plenipotenciario.
Plenitud, llenura.
Plenitud.
Pleuritis, pleuresía.
Pliegue, doblez.
Pliegue, el doblez que se hace en la ropa.
Pliegue, plegadura.
Pliegue.
Plomada.
Plomero.
Talampakan; suelas ng sapatos.
Magtanim, magpunlâ ng halaman.
Pananim, bukiran na sinasaka.
Isang kasangkapang panghukay.
Magsasaka, mánananim.
Magtanim, magbaón, magpunlâ.
Pananim, halaman; talampakan ng paa.
Pilak.
Palapag, entablado.
Saging.
Saging.
May halong pilak.
Panday-pilak, platero.
Sálitaan, pag-uúsapan, satsatan.
Pagkain.
Pinggan, ulam.
Pinggan, putol na metal.
Kapuripuri, marapat purihin.
Kutà.
Laot.
Mababà, hamak, karaniwan.
Taong mababà ang kalagayan; kagawad ng kapulungang bayan sa
Tagalupì, tagatiklop, taga pileges.
Pangulubutin.
Usap, usapín.
Punô, buô, lubós.
Kabilugan ng bwan.
Sugò na kinatawan ng isang bansâ.
Kapunúan.
Kalubusan, kapuspusán.
Sakít sa lalamunan.
Pileges, kunót, kulubot.
Lupì, pileges, kunót.
Kulubot.
Pileges, kulubót, kunót.
Pabató.
Panday-tinggâ.
Spanish_Tagalog
Page 363
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Plomo.
Pluma [para escribir].
Pluma, plumaje.
Pluma.
Pluma.
Plumado; semejante á las plumas.
Plumaje.
Plumero.
Plumon, vello flojel.
Plural.
Pluralidad.
Plutocrático, dícese del que tiene mucho orgullo por ser rico.
Poblacion.
Poblar, multiplicar.
Poblar.
Pobre andrajoso.
Pobre, infeliz, hombre muy miserable.
Pobre, miserable.
Pobre, necesitado; infeliz.
Pobre.
Pobreza, miseria.
Pobreza.
Pocion, bebida medicinal.
Poco atento con sus vecinos.
Poco delicado, inurbano.
Poco sincero.
Poco, pequeño.
Poco.
Podadero.
Podar, quitar las ramas superfluas de los arboles y plantas.
Poder, fuerza.
Poder, potestad, autoridad.
Poder.
Poder.
Poderosamente.
Poderoso; eficaz.
Podredumbre, putrefaccion.
Tinggâ.
Pakpak [na panulat].
Pakpak, balahibo.
Balahibo ng mga hayop na may pakpak.
Pluma, panulat.
Mabalahibo, tila balahibo.
Balahibo ng mga ibon.
Pamalís ng alikabok.
Balahibong malambot.
Plural, mulâ sa bilang na dalawa.
Karamihan, kakapalan.
Palalò, [dahil sa kayamanan].
Mga tao sa isang pook, bayan ó bansá.
Gawing bayan, paramihin.
Bayanin.
Limahíd.
Abâ, kawawà.
Marálitâ, parang pulubi.
Mahirap, salat; kawawà.
Pulubi, mahirap.
Hirap, kahirapan; kasalatán, dálitâ, karalitaan, karukhaan.
Hirap, kahirapan.
Iínuming gamót.
Hindî marunong makipagkapit-bahay.
Magaspang, bastos.
Hindî tapat na loob, giríng pulá.
Kaonti, muntî.
Kaontî.
Pangkarit ng dahon at sanga ng kahoy.
Kumapon ng halaman; mag-alís ng mga sangang dî kailangan.
Kapangyarihan, lakás.
Kapangyarihan.
Maka... , maarì.
Maarì, mangyari.
May kapangyarihan.
Makapangyarihan; mabisà.
Kabulukan, sirà.
Spanish_Tagalog
Page 364
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Podrido, corrompido.
Podrido, corrompido.
Podrirse, corromperse.
Poema.
Poesía.
Poeta, bardo.
Poeta.
Poético.
Poetisa.
Poetizar.
Polaina.
Polar.
Polca.
Polea, garrucha.
Pólen.
Policia secreta.
Policía.
Policía.
Poligamia.
Polígamo.
Poligloto.
Polilla.
Política de estado.
Política.
Político, estadista.
Político; sagaz, diestro.
Político; sagaz.
Polla.
Pollada, nidada.
Pollo, polluelo.
Pollo, polluelo.
Pollo.
Polo; palo.
Polución, profanacion.
Polvo.
Polvo; pólvora.
Pólvora.
Bulók, sirâ.
Bulok, sirâ.
Mabulok, masirà.
Tulâ.
Tulâ.
Mánunulâ.
Mánunulâ.
Nauukol sa tulâ.
Babaing mánunulâ.
Tumulâ.
Polainas.
Nauukol sa dulong hilagaan.
Polka.
Kalô.
Bulo [ng bulaklak].
Sekreta, tiktík, pulis na lihim.
Pulís.
Pulís.
Pag-aasawa ng marami.
Nag-asawa ng marami.
Marunong ng maraming wikà.
Tangà.
Palakad ng pámahalaan.
Karunungan sa pamamalakad ng pámahalaan.
Polítiko, marunong sa lakad ng pámahalaan.
Polítiko; tuso, matalinò.
Polítiko; tuso.
Dumalaga, manók.
Halimhim, pagpisâ ng itlog.
Sisiw.
Sisiw; manok.
Inakáy, sisiw.
Dulong hílagaan; palo.
Paghamak, paglapastangan.
Alabók, alikabók, gabok.
Pulbós; pulburá.
Pulburá.
Spanish_Tagalog
Page 365
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Polvoriento.
Polvorizar, moler, desmenuzar.
Pomada.
Pomada.
Pomo de espada.
Pompa, fausto, esplendor.
Pompa, ostentacion.
Pomposo, ostentoso.
Pomposo, ostentoso.
Ponderar, considerar.
Ponderoso, pesado; importante.
Ponderoso.
Poner á alguno de aprendiz.
Poner alguna cosa en un agujero; azuzar á uno para que riña..
Poner de memoria, recordar.
Poner en cajita.
Poner en catálogo.
Poner en el correo; armar con cola de malla.
Poner en el establo.
Poner en riesgo; arriesgar.
Poner fondo en los fondos públicos.
Poner latas en las techumbres.
Poner limites, confinar; saltar, botar.
Poner los calzones á uno; azotar.
Poner mango á alguna cosa.
Poner pálido, descolorar.
Poner por justicia, demandar á alguno en justicia.
Poner por obra, ejecutar lo ideado.
Poner sobra la mesa.
Poner una cataplasma.
Poner, colocar.
Poner, colocar.
Poner; tender.
Ponerse colorado; fluir con violencia.
Pontificado, papado.
Pontifical, pontificio.
Pontífice, el papa.
Maalikabok.
Dikdikin, bayuhín, durugin.
Pomada.
Pomada.
Tangak, bilog na panangga sa puluhan ng tabak.
Kaparangalanan, kahambugán.
Pagpaparangalan, pagpaparangâ, pagmamagarà.
Hambog, magarà.
Mainam, marilag.
Magbulay, magwarì, gumunitâ.
Dakilà; mabigat; mahalagá.
Mapagbulay, mapagwarì.
Maglagay ng baguhan.
Magsilid sa butas, magbaón sa hukay; magbuyó, mag-udlóng.
Isaulo, alalahanin, kabesahin.
Isilid sa kahita.
Italâ sa tandaan ó tálaan.
Ihulog sa korreo; magbalutì.
Isilong sa kabalyerisa.
Ipanganyayà, isapanganib; mangahas.
Maglagak ng salapî sa kaban-yaman ng bayan.
Magbubong ng lata.
Maglagay ng hangga, hangganán; lumundag, lumukso.
Suután ng saláwal; hampasin.
Igawâ ng tatagnán ó bitbitan; lagyan ng puluhan.
Mamutlâ, manghilukà.
Lumagay sa matwid, magsakdal.
Isagawâ.
Ilagay sa mesa.
Itapal.
Maglagay, maglapag.
Maglagay, maglapag.
Maglagay; humalimhim, mahigâ.
Mamulá; bumugsô.
Pagkapapa.
Nauukol sa papa.
Papa.
Spanish_Tagalog
Page 366
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ponton.
Pontón.
Popa.
Popa.
Populacho, gentuza.
Populacho.
Popular, amado del pueblo.
Popularidad.
Populoso.
Poquedad, escasez.
Por afuera.
Por ahí, por allá.
Por barba, por cabeza, por pieza.
Por ciento.
Por consiguiente.
Por cuanto, pues que, ya que.
Por eso, de eso.
Por esto, por eso.
Por esto.
Por fuerza.
Por la mayor parte.
Por la popa.
Por las noches.
Por lo que, por cuyo motivo.
Por vida mia.
Por, á causa de, para.
Por, con.
Por, por medio.
Porcelana.
Porcion, parte.
Porcion, parte; tajada de carne.
Porcuno, sucio.
Porcuno.
Poro.
Poroso, esponjoso.
Poroso.
Porque, por cuanto.
Punton.
Punton, bangkang túlayan.
Dakong hulihán ng bapor ó ng sasakyan.
Hulihán ng sasakyan.
Kapal ng tao, bunton ng tao.
Bunton ng tao.
Kilala, tanyag sa bayan, kinakatigan ng bayan.
Pagkatanyag sa bayan.
Matao.
Kakauntian, dalang.
Sa labás.
Diyan sa, doon sa.
Balang isa, bawa't isa ang isa.
Sanggayon sa bawa't sangdaan.
Dahil dito.
Kayâ, anopa't ...
Dahil diyan, sa ganyan.
Kayâ, anopa't.
Dahil dito.
Sápilitan, sa dahás, sa lakás.
Halos lahat.
Sa gawíng likod, sa likod.
Sa gabí; gabígabí.
Kayâ, dahil dito.
Porbida (sumpâ).
Sa, kay.
Sa, ni, ng, sa pamamagitan.
Sa, sa pamamagitan.
Porselana.
Bahagi, putol, hatì.
Bahagi, lapang, putol, limpak, isang putol na karné.
Parang baboy, marumi.
Salaulà.
Kilabot (ng balat).
Halaghag, buhaghag.
Butasbutás.
Sapagka't; dahil sa.
Spanish_Tagalog
Page 367
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Porque.
Porque.
Porquería.
Porquero.
Porrazo, golpe.
Portada.
Portador.
Portador.
Portal, portada.
Portapluma.
Portarse mal, obrar ó proceder mal.
Portarse mal.
Portarse, conducirse.
Portarse, conducirse; desterrar.
Portatil.
Porte de carta.
Porte de un buque.
Porte majestuoso.
Porte, conduccion.
Porte, conducta.
Porte, conducta; destierro, deportacion.
Porte.
Porte.
Porte; conduccion.
Portento, prodigio.
Portera.
Portero.
Portero.
Pórtico, portal.
Portillo, postigo.
Posada, alojamiento.
Posada, meson.
Posada.
Posadero, mesonera, huéspeda.
Posdata.
Poseedor.
Poseer, gozar.
Sapagka't; dahil sa.
Bakit.
Dumí.
Tagapag-alagà ng baboy.
Bugbog, suntok.
Pasukán.
Ang may dala ng isang pasugò ó padalá.
Tagapagdalá.
Pasukán, pintuan, pintô.
Tatagnán ó mango ng pluma.
Magpakasamâ, magmasamang ugalì.
Magmasamang ugalì.
Mag-ugalì, mag-asal, magpaka....
Mag-ugalì, mag-asal, ipatapon.
Dadálahin, nadádalá.
Bayad sa korreo, bayad sa pagpapadala ng sulat.
Lulan ng sasakyan.
Kilos mahal, kilos palalò.
Pagdadalá.
Ugalì, asal.
Ugalì; asal; pagtatapon sa ibang bayan.
Ugalì, asal, kilos, galaw.
Bayad sa pagdadalá.
Bayad; pagdadalá.
Kababalaghan, katakataká.
Babaing bantay-pintô.
Tanod-pintô, bantay-pintô.
Bantay-pintô, tanod sa pintô.
Pintuang mahabà.
Pintô, pituan.
Pánuluyan.
Dakong pánuluyan.
Bahay-pánuluyan.
Babaing may pátuluyang bahay.
Habol [sa isang sulat].
May-arì, nagtatangkilik.
Magtaglay, magkamít, magtamó, magkaroon.
Spanish_Tagalog
Page 368
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Poseer, ser dueño de alguna cosa.
Posesión.
Posibilidad de hacer una cosa.
Posibilidad.
Posible.
Posicion, situacion.
Positivo, real.
Poso artesiano.
Posponer, diferir.
Postal.
Poste, correo.
Poste, estaca; tachon.
Posteridad.
Posterior, trasero.
Posterior, último.
Posterior; trasero.
Posteriormente.
Postigo de ventana.
Postigo.
Postizo.
Postmeridiano.
Postracion.
Postrado en cama.
Postrado, humillado.
Postrado.
Postrar, derribar.
Postrero.
Postres.
Postura.
Potable.
Potaje.
Potasa.
Potencia, fuerza, poder.
Potencial.
Potentado.
Potente, poderoso.
Potranca.
Umarì, mag-may-arî.
Pagtataglay, pagkakamít, pagtatamó, pagkakaroon.
Pangyayaring máisagawâ ang anomang bagay.
Pangyayari, bisà.
Maaaring mangyari.
Lagay, kalagayan; tayô, katayuan.
Totoo, tunay.
Balóng bukalán ng tubig.
Ipagpaliban.
Nauukol sa korreo.
Haligi, hulugán ng sulat, korreo.
Tukod, tulos; guhit na pinakaburá.
Inapó, angkán.
Likuran, hulihán.
Hulí.
Hulí; sa hulihán, sa pwitan.
Sa kátapustapusan.
Persyana, takip ng bintanà.
Pintuan sa likurán.
Pustiso.
Maka á las dose ng araw hanggang hating gabí.
Pangangayupapà.
Hindî makabangon sa hígaan.
Nangangayupapà, nagpapakababà.
Lugmók.
Magpangayupapà, maglugmok.
Káhulihulihan.
Himagas, panghimagas.
Tayô, lagay.
Naiinom.
Ulam.
Potasa, sosa.
Kapangyarihan, lakas.
Nauukol sa kapangyarihan.
Harì, kápunupunuan.
Makapangyarihan.
Inahing kabayo.
Spanish_Tagalog
Page 369
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Potro.
Pozo, fuente, manantial..
Práctica, costumbre.
Practicable.
Practicar, ejercer.
Práctico.
Pradera, prado.
Pradería.
Prado, pradera.
Prado.
Preámbulo.
Prebenda.
Precario, incierto.
Precaucion.
Precaver, advertir.
Precedencia.
Precedencia.
Precedente, antecedente.
Precedente, anterior.
Preceptivo.
Precepto.
Preceptor.
Precinto, límite, lindero.
Precio; valor ó estimacion.
Precioso, apreciable.
Precioso.
Precipicio, despeñadero.
Precipicio.
Precipitacion, decortesía.
Precipitacion.
Precipitacion.
Precipitación.
Precipitado, inconsiderado.
Precipitado.
Precipitar.
Precipitoso.
Precision.
Potro.
Balón, bukál, bálong.
Kabihasahán, kasanayán, pagkahirati.
Máisasagawâ.
Magsanay, mabihasa, magsagawâ.
Bihasá, sanáy.
Parang.
Parang.
Bakood.
Bakood.
Páuna, paunawà, tagubilin.
Upa ó bayad sa kanónigo.
Dì maasahan.
Ingat, pag-iingat.
Pangusapan, pangunahan.
Pagkakauna.
Pagkauna.
Sinundan, náuna.
Náuna, una.
Nauukol sa utos.
Utos.
Nag-uutos.
Pook, hangganan.
Halagá, kahalagahán; kabuluhán.
Mahalagá, makabuluhan.
Mahál, mahalagá.
Bingit ng bangin.
Dalusdos.
Kadalian; kabiglaan; pagkawalang pitagan.
Pagmamadalî, pagtutumulin.
Dalos, daluhong, sugbá.
Dalî, kabiglaan.
Mádalîan, biglâ, pabayà.
Dalídalì, dalosdalos, pabiglâ.
Sumugba, dumaluhong, magpakabiglâ.
Biglangbiglâ.
Pangangailangang karakaraka.
Spanish_Tagalog
Page 370
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Preciso; exacto, puntual.
Precocidad.
Precoz, prematuro, adelantado.
Precursor.
Precursor.
Predecesor, antecesor.
Predecesores, abuelos.
Predecir, profetizar.
Predecir.
Predestinacion.
Predestinar.
Predial.
Predicacion.
Predicador, teólogo.
Predicador.
Predicar.
Prediccion.
Predileccion.
Predilecto, favorito.
Predominante.
Predominar, oprimir.
Predominar.
Predominio, superioridad.
Preeminencia.
Preeminente.
Prefacio, prólogo.
Preferencia.
Preferible.
Preferir.
Prefijar.
Prefijo.
Pregonero.
Preguntar.
Prematuro.
Premeditacion.
Premeditacion.
Premeditar.
Kailangan, karakaraka; ganap.
Agap; aga.
Maagap; maaga, dî pa panahon.
Nangunguna.
Ang nangunguna.
Ang hinalinhan, ang sinundan.
Kánunuan, pinagbuhatan, pinanggalingan.
Humulà.
Humulà.
Talagang pagkakaukol kapagkaraka.
Hulaan.
Nauukol sa lupà ó mana.
Pangaral, sermon.
Parè, pastor.
Tagapangaral, tagapagsermon.
Mangaral, magsermon.
Hulà.
Tanging pagmamahal.
Sinta, irog, giliw.
Nananaig, nangingibabaw.
Manaig, mamighatì.
Manaig, mamunò.
Pangingibabaw, pananaig.
Karilagan, kasakdalan, kadakilaan.
Marilag, sakdal, dakilà.
Paunawà, páunang hiwatig.
Pilì, hirang.
Mapipilì.
Pumilì, humirang.
Iugpong, isugpóng.
Panugpong sa unahan ng salitâ.
Mánanawag.
Magtanong, tumanong.
Walâ pa sa panahon, maaga, maagap.
Ang balak kapagkaraka.
Bantâ, balà.
Magmunimunì muna.
Spanish_Tagalog
Page 371
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Premiar, recompensar.
Premio, recompensa.
Premio, recompensa.
Premio, recompensa.
Premio, remuneracion.
Preñada.
Prenda, fianza.
Prenda.
Prenda; fianza.
Prenda; medida.
Prender con alfileres.
Prender, pillar, asir, coger; apegarse.
Preñez.
Preñez.
Prensa, prensa de impresor.
Prensadura, presion, opresion.
Preocupacion [del ánimo].
Preparacion.
Preparar, prevenir; prepararse, disponer.
Preparatorio.
Preponderancia, superioridad de peso.
Preponderancia.
Preponderar, pesar mas que otro.
Preponderar, pesar mas.
Preponderar.
Preposicion.
Prepóstero, absurdo.
Prerogativa, privilegio exclusivo.
Presa, captura.
Presa.
Presa; agarro; apreton de la mano.
Presagiar, pronosticar, predecir.
Presagio, pronóstico.
Presagio.
Presagio; pronóstico.
Presbiterio en la iglesia.
Prescribir, ordenar; recetar.
Gantihin, pagkalooban ng ganting-palà.
Gantí, kaloob.
Ganting palà, kaloob, pabuyà.
Ganting palà, gantí, kagantihan.
Gantí, ganting palà, pabuyà.
Buntís.
Sanglâ, lagak.
Sanglâ.
Lágak, sanglâ, pyansa.
Sanglâ, lágak; panukat.
Mag-espilé.
Dumakip, humuli, tumangan, humawak; idugtong, ikabít.
Pagka-buntis.
Kabuntisán, pagbubuntís.
Prinsá; páhayagan; hapitán; limbagan.
Hapit, pag-ipit paghihigpit, pighatì.
Pagkalibáng.
Paghahandâ, pag-agap.
Maghandâ, umagap, humandâ, tumalagá.
Nakahandâ.
Pangingibabaw sa kaigihan; kabigatan sa timbang.
Bigat ng timbáng.
Mangibabaw sa kaigihan; bumigat kaysa iba.
Bumigat ng higít kaysa iba.
Humigít (sa timbang).
Pagkakauna sa lagay.
Tiwalî, balintunà.
Pagkakatangì, kapahintulutang bukod-tangì.
Huli, dakíp; agaw.
Hawak, tangan.
Pamimiit; hawak; pagkakamay, pagpisil ng kamay.
Manghulà.
Hulà.
Guníguní.
Kutog; hulà.
Dako ng dambanà sa simbahan.
Magtakdâ, rumeseta.
Spanish_Tagalog
Page 372
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Prescripcion, receta medicinal.
Presencia; talle.
Presentable, decente.
Presentacion.
Presentacion; introduccion.
Presentar, dar a conocer; manifestar, mostrar.
Presentar; introducir.
Presente, actual.
Presente, regalo, el don.
Presentimiento, presagio.
Presentimiento.
Preservacion.
Preservar en marmitas.
Preservar, guardar, conservar.
Presidencia.
Presidente del jurado; primer mancebo de las tiendas ó talleres.
Presidente.
Presidente.
Presidir, dirigir.
Preso.
Preso; prisionero.
Prestamista.
Prestamista.
Préstamo, empréstito.
Prestar.
Presto, al instante; luego.
Presto, pronto.
Presto.
Presumir, aparentar.
Presumir, suponer.
Presumir, vanagloriarse.
Presuncion, sospecha.
Presuntivo.
Presuntuoso, arrogante.
Presuponer.
Presuposicion.
Pretender, pedir; demandar.
Pagtatakdâ, reseta.
Harap, harapán, pagharap; anyô.
Máihaharap, máipakikilala, hindî ikahihiyà.
Pagpapakilala.
Pagpapakilala; pagpapasok.
Ipakilala, iharap; ipahayag, ipakita.
Ipakilala; ipasok.
Nakaharap kasalukuyan.
Kaloob, bigay, regalo, pasalubong.
Kutog, kabá ng dibdib, guníguní.
Kutog ng loob, hinalà, kinikinitá.
Pagtitinggal.
Tinggalín sa palayok.
Magtinggal, mag-ingat.
Pánguluhan, pangulo.
Pangulo ng inangpalán; katiwalà.
Pangulo.
Pangulo.
Mangulo, mamatnugot, mamatnubay.
Bilanggô.
Bilanggô; bihag.
Manghihiram.
Nagpapasanglâ.
Pahirám, pautang.
Magpahiram, magpautang.
Agad, pagdaka, karakaraka; sakâ; mámiyâ.
Madalî, maliksí; pagdaka, karakaraka, agad, madalî.
Maagap.
Magkunwâ.
Mákinikinita, kutugán [ng loob], sapantahain, hinalain.
Maghambog, magparangâ.
Kinikinita, kutog, sapantahà, hinalà.
Nakikinikinita, hinihinalà.
Hambog, magilas.
Hakain.
Hakà.
Humilíng, humingî; magsakdal.
Spanish_Tagalog
Page 373
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pretendiente, amante.
Pretension; demanda.
Pretensión; pretexto.
Pretérito.
Pretexto, fingimiento.
Pretexto, motivo.
Pretexto; pretensión.
Prevalecer, predominar.
Prevaricacion.
Prevaricador, trasgresor.
Prevaricar, quebrantar la fé.
Prevención.
Prevenir de antemano.
Prevenir, impedir alguna cosa anticipadamente.
Prevenir; impedir.
Preventivo.
Preventivo; impeditivo.
Prever, conocer de antemano.
Prever.
Prever; proyectar.
Prévio, anticipado.
Prevision; proyecto.
Priesa, aceleracion, presteza, velocidad.
Priesa, presteza, precipitacion.
Prieza, presteza, prontitud.
Primacia.
Primado.
Primario, primero.
Primavera; manantial; origen, principio; salto.
Primer ímpetu.
Primera fila.
Primero.
Primero.
Primero; primoroso, excelente.
Primitivo, original.
Primitivo.
Primitivo.
Mangliligaw.
Hilíng; sakdal.
Pagkukunwâ; dahilán.
Nakaraan.
Dahilan, pagkukunwâ.
Dahilán, kadahilanan.
Dahilan; pagkukunwâ.
Manaig, mangibabaw, manalo, magwagí.
Pagkakasala, paglabag sa pananalig.
Salarín, lumalabag sa pananampalataya.
Magkasala, lumabag sa pananalig.
Páuna, paalala, agap.
Pangunahan, bumalà, pagbalaan.
Pagpaunahan.
Pagpaunahan, paalalahanan; sawatain, pigilin.
Maingat.
Páuna, paalala; sawatâ, pigil.
Agaping malaman.
Mákinikinita.
Umagap, maghandâ; magpanukalà.
Páuna.
Paghahandâ, pag-agap; panukalà.
Dalî, liksí, tulin.
Pagmamadalì, pagmamaliksí.
Dali, liksí, tulin.
Kaunahan, kalamangán.
Panguna.
Una.
Tagaraw; bukal, pinagmulan; lundag.
Bugsô; daluhong.
Pangunang hanáy.
Una.
Una, panguna.
Una; mainam, maigi.
Káunaunahan, nauukol sa unang panahon.
Káunaunahan ó ang ukol sa káunaunahan.
Una.
Spanish_Tagalog
Page 374
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Primo hermano.
Primo ó prima.
Primógenito, primerizo.
Primógenito.
Primor, excelencia, perfeccion.
Primor; adorno, atavío.
Primorosamente, aseadamente.
Primorosamente, con elegancia.
Primoroso, vistoso.
Princesa.
Principado; soberanía.
Principal, capital, eminente.
Principal, jefe.
Principal, primero; travieso, inquieto, pícaro.
Principal.
Principal; violento, fuerte.
Principalmente, primeramente.
Principalmente, sobre todo.
Principalmente.
Príncipe; soberano, monarca.
Principiado, comenzado, empezado.
Principiante, novicio; rudimentos.
Principiar, comenzar.
Principio general.
Principio ó causa.
Principio, causa primitiva.
Principio, comienzo.
Principio.
Principio.
Pringue, gordura.
Pringue.
Prior.
Priora.
Prision, arresto.
Prision, cárcel.
Prision, estreñimiento.
Privación, carencia.
Pinsang buô.
Pinsan.
Panganay.
Panganay.
Inam, buti, igi.
Dilag; gayak; sangkap.
May kalinisan, may kakinisan.
May kainaman, may kagandahan.
Mainam, marikít.
Prinsesa, anák na babae ng harì.
Sakop ng prínsipe; saklaw ng harì.
Pangulong..., pangunang..., malaking..., singkad....
Pangulo, punò.
Pangulo, una; malikot, switik.
Pangulo, panguna.
Panguna; marahas, malakas.
Kaunaunahan.
Nangungulong..., nangungunang..., singkad.
Lalong lalo na.
Prínsipe, anák ng harì; harì.
Bago, sinimulan.
Baguhan; pinagmulan, pinanggalingan.
Simulan, pasimulan.
Súliranin; layon.
Pasimulâ.
Simulâ, símulain, pinagmulán, pinagbuhatan.
Pasimulâ.
Pagsisimulâ.
Simulâ, pasimulâ.
Katabaan.
Tabâ.
Punong parè, prior.
Priora, pangulong madre.
Paghuli, pagdakip. pagbibilanggô.
Bílangguan, bilibid.
Pagkabilanggô, pagkakulong.
Pagbabawà, kasalatán.
Spanish_Tagalog
Page 375
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Privacion, despojo.
Privacion, pérdida.
Privado, secreto.
Privar, despojar.
Privilegiar.
Privilegio de la pesca.
Privilegio, prerogativa.
Proa.
Probabilidad.
Probable.
Probablemente.
Probablemente.
Probar, experimentar; justificar.
Probar, justificar.
Probidad, honradez, sinceridad.
Problema.
Problemático.
Probócide.
Proceder, conducirse.
Proceder, conducta.
Proceder, conducta; procedimiento.
Proceder, ir adelante, adelantar.
Procedimiento, proceso.
Procesión.
Proceso, trámite judicial.
Proclamacion; bando.
Proclamar, promulgar, publicar.
Procrastinar, dilatar.
Procuracion.
Procuracion.
Procuracion; procurador.
Procurador, solicitador.
Procurar.
Prodigalidad.
Prodigio.
Prodigioso, portentoso.
Pródigo, malgastador.
Pagsamsam, pag-agaw.
Pagkakabawà, pagbabawà, pagkawalâ.
Lihim, lingíd.
Bawaan, alisan ng pagaarì ó kapangyarihan.
Magpahintulot.
Kapahintulutan sa pangingisdâ.
Pagkatangì, katangian; kapahintulutan, pahintulot.
Dulo ng sasakyán.
May pangyayari.
Maaaring mangyari, kaypalà.
Marahil.
Marahil, kaypalà.
Subukin tikman, patunayan, patotohanan.
Patunayan, patotohanan.
Pagtatapat, karangalan, bait.
Paláisipan.
Palaisipan.
Ilong ng hayop.
Mag-ugalì, magpalagay mag-asal.
Ugalì, asal; palagay.
Asal, ugalì; pamamalakad, palakad, pamamaraan.
Magpatuloy, magtuloy, mangulo, máuna, sumulong.
Pamamalakad, pamamaraan.
Prusisyon.
Paglitis [sa hukuman].
Pagtatanyag, paghahayag, pagpapatalastas.
Itanyag, ihayag, ipatalastas.
Papaglwatin, papagtagalin.
Sikap, masákit.
Sikap, sipag.
Ingat ng pamamaraan sa usapín; tagalakad sa ikagagaling ng usapín.
Tagasikap, tagahilíng, tagahingî.
Magsumikap, magsumakit.
Kaalibughaan, kaburaraán pag-aaksaya.
Kagilagilalas na bagay.
Kagilagilalas, katakataká.
Alibughâ, bulagsak.
Spanish_Tagalog
Page 376
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pródigo.
Pródigo.
Pródigo.
Produccion, producto.
Producir un sonido agudo.
Producir, engendrar, criar.
Productivo.
Producto, ganancia.
Producto, produccion, obra.
Proeza, hazaña.
Profanacion.
Profanacion.
Profanar.
Profanar.
Profano, impío.
Profano.
Profano.
Profecía.
Proferir, pronunciar.
Profesar, ejercer, declarar.
Profesion, vocacion.
Profesión.
Profesor.
Profeta.
Profético.
Profetizar.
Proficiente, adelantado.
Profundamente.
Profundidad, hondura.
Profundidad.
Profundidad.
Profundizar.
Profundo.
Profusion, abundancia.
Profuso, abundante.
Progenie, casta.
Progenie, raza, casta.
Alibughâ.
Alibughâ, burarâ aksayá.
Alibughâ.
Kathâ, akdâ, bunga.
Tumaginting.
Magbunga, mamunga, lumikhâ, lumalang, maglitaw.
Namumunga, napapakinabangan.
Bunga, tubò, pakinabang.
Bunga, kathâ, akdâ.
Tapang, katapangan, pamamayani.
Paglapastangan.
Kalapastanganan, paglapastangan.
Lumapastangan.
Lumapastangan, pumasláng.
Lapastangan.
Hindî banal.
Lapastangan.
Hulà.
Bumigkas, magbadyá.
Máukol, manungkol, magpahayag.
Pagkabuhay, hilig.
Katungkulan, hanap-buhay.
Guró, propesor.
Propeta, manghuhulà.
Nauukol sa hulà.
Humulà, manghulà.
Masulong, may kinatututuhan.
May kalaliman.
Kalaliman, lalim.
Lalim, kalaliman.
Lalim.
Tumarok; tarukín; palalimin.
Malalim.
Kasaganaan, karamihan.
Saganà, marami.
Lahì, angkan.
Lahì, angkán.
Spanish_Tagalog
Page 377
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Progenitor.
Programa.
Progresar.
Progresion, adelantamiento.
Progresivo.
Progreso, adelantamiento.
Prohibicion.
Prohibido, ilegal.
Prohibir, vedar.
Prohibir, vedar.
Prohibir, vedar.
Prohibir, vedar.
Prójimo, vecino.
Prójimo.
Prole, linaje, descendencia.
Prolífico, fertil.
Proligidad.
Prolijo, difuso.
Prólogo.
Prolongacion, dilacion.
Prolongacion, dilatacion.
Prolongacion; alejamiento.
Prolongar, dilatar, extender.
Promedio, precio medio, término medio.
Promesa.
Prometer.
Prominencia.
Prominente, saliente.
Prominente.
Promiscuo.
Promocion.
Promontorio.
Promover, adelantar.
Promulgacion.
Promulgar.
Prono, echado boca abajo.
Pronosticacion, pronóstico.
Kanunuan.
Programa, patakaran.
Sumulong; umigi.
Pagkasulong.
Bumubuti, umiigi, patuloy ng pagkasulong, masulong.
Pagkasulong.
Pagbabawal.
Bawal, labag sa kautusan.
Magbawal, magbawà.
Magbawà, magbawal.
Magbawal, sumansalà.
Magbawal, magbawà, sawayin.
Kapwà, kapwà-tao, kapitbahay.
Kapwà, kapwà-tao.
Angkan, lahì, lipì, inapó.
Namumunga, mabunga.
Habà, tagal, lwat, bagal.
Mahabà, matagal, malwat, mabagal.
Paunawà.
Habà, lawig.
Habà, lwat, tagal, laon.
Pag-uunat, pagpapahabà; paglalayô.
Pahabain, palawigin.
Kurong humigit kumulang.
Pangakò.
Mangakò.
Kasakdalan, karilagan, kadakilaan.
Nakaumbok, nakauslî.
Sakdal, marilag, dakilà.
Halohalò, walang ayos.
Pagkakataas, asenso.
Tagudtod, burol.
Itaas, iasenso.
Pagtatanyag, paghahayag.
Magtanyag, maghayag.
Padapâ, pasubsob.
Hulà.
Spanish_Tagalog
Page 378
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Pronosticar, presagiar.
Pronosticar.
Pronosticar.
Pronóstico.
Pronóstico.
Prontamente, luego.
Prontitud, presteza.
Pronto á comparecer.
Pronto, apresurado.
Pronto, expedito.
Pronto, veloz.
Pronunciacion.
Pronunciar, recitar.
Propagacion.
Propagar.
Propension, proclividad.
Propension, tendencia.
Propiciacion.
Propiciar, ablandar, conciliar.
Propicio; favorable.
Propiedad, derecho de posesion.
Propiedad.
Propiedad; conveniencia, oportunidad.
Propietaria.
Propietario.
Propio, conveniente.
Propio, correspondiente.
Propio.
Proponer, formar una resolucion.
Proponer.
Proponer.
Proponer; ofrecer.
Proporción.
Proporcional.
Proporcionar.
Proporcionar.
Proposicion.
Humulà, kutugán.
Humulà.
Humulà.
Sintomas ó tandâ na nagbabadya na mangyayari.
Hulà.
Agád, karakaraka.
Dalî, tulin.
Darating agad.
Madalî, matulin, maliksi.
Madalî, matulin, tuloy-tuloy.
Maliksí, madalî, matulin.
Bigkas, badya.
Magbigkas, bumigkas.
Pagkakalat, pagsisiwalat, pagpapalaganap.
Magkalat, magsiwalat, magpalaganap.
Hilig, kiling.
Tungo, layon.
Pagpapalubag ng galit, pagpapalamig ng loob.
Papaglubagin ang galit, palamigin ang loob.
Maawain, mahabagin; mabuting pagkakataon.
Pag-aarì, arì.
Pag aarì.
Pag-aarì; karapatan, pagsasamantalâ.
Babaing may-arì.
May-arì.
Bagay, akmâ, dapat, marapat.
Bagay, akmâ.
Sarili.
Magpalagáy, magmungkahì.
Magpalagay, magturing.
Magpahayag [ng isang mungkahì].
Magpalagay; maghandog.
Kabagayán, kaukulán.
Ayon sa nauukol, katamtaman.
Magbahagi, mamahagi, humatì, maghatì.
Isaayos ng ayon sa kaukulán.
Palagáy, mungkahì.
Spanish_Tagalog
Page 379
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Propuesta, proposición.
Prorrogacion.
Prosa.
Proscribir, reprobar.
Proscripcion.
Proscripcion.
Proscrito, bandido.
Prosecucion, continuacion.
Prosélito.
Prospecto.
Prosperar, adelantar.
Prosperar.
Prosperidad, bienestar.
Prosperidad, felicidad.
Prosperidad, felicidad.
Próspero, dichoso, feliz.
Próspero, favorable.
Próspero, feliz, dichoso.
Prostitucion.
Prostituir.
Prostituta.
Proteccion.
Protector.
Proteger, amparar.
Proteger, favorecer.
Protesta.
Protestacion, protesta.
Protestante.
Protestar.
Protocolo.
Protomartir.
Prototipo.
Protuberancia, prominencia.
Protuberancia.
Provecho, utilidad.
Provecho, ventaja.
Proveedor.
Palagáy, turing.
Pataan, palugid.
Sulat túluyan.
Itakwil, itiwalag.
Panunulisan.
Pagtatakwil, pagtitiwalag.
Tulisán, manghaharang.
Pagkakasunod.
Kakampí, kaayon.
Banhay, plano.
Guminghawa, bumuti ang lagáy.
Bumuti ang kalagayan, guminghawa.
Kaginghawahan, kagalingan.
Kabutihan ng lagay, kaginghawahan.
Kaginghawahan, kagalingan.
Mapalad, maginghawa.
Mapalad, pinapalad.
Mabuti ang kalagayan, maginghawa, mapalad.
Pagpuputa.
Magputa.
Masamang babae, puta, patutot.
Lingap, andukhâ, kalingâ, ampon.
Tagakupkop, taga-ampon, tagalingap tagakalingâ, tagapag-andukhâ.
Umampon, kumupkop, tumangkilik, lumingap, tumingin, mag-andukhâ.
Kalingain, lingapin.
Tutol.
Tutol; pangakong matibay.
Protestante, ang tumututol.
Tumutol.
Isa sa mga aklat ng katibayan ng escribano.
Ang unang martir.
Ang unang tipo ó titík ó molde.
Umbok, uslî, bukol, pamamagâ.
Pagkauslî ng butó ó ng anomang bahagi ng katawan.
Pakinabang.
Pakinabang.
Tagapaglaan, tagapagtaan.
Spanish_Tagalog
Page 380
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Proveedor.
Proveer con cortinas.
Proveer, abastecer, suministrar.
Proveer, abastecer.
Proveer, prevenir; abastecer, surtir, suministrar.
Proverbial.
Proverbio, adagio.
Providencia; prevision.
Providencial, casual.
Próvido, providente; cuidadoso, circunspecto, prudente.
Provincia.
Provincial.
Provision de heno y grano para el ganado.
Provision, víveres, bastimentos.
Provisional.
Provisionalmente.
Provocacion.
Provocar, excitar, incitar.
Proximidad, inmediacion.
Próximo, inmediato.
Próximo, inmediato.
Próximo, siguiente.
Proyectar, trazar.
Proyectar.
Proyectar.
Proyectil.
Proyectista imaginario.
Proyecto, designio, plan.
Proyecto, idea.
Proyecto; invencion.
Prudencia, discrecion.
Prudencial, juicioso.
Prudente, discreto; circunspecto.
Prudentemente, cautamente.
Prueba, ensayo; juicio.
Prueba, verificacion de los testamentos.
Prueba.
Tagapaglaan, tagapagtaan.
Magtabing; lagyan ng tabing.
Magtaan, maghandâ, magbaon, magbigay.
Magtaan, maglaan.
Magtaan, maglaan, maghandâ; magbigay ng kailangan.
Bukang-bibíg, nauukol sa kawikaan.
Kawikaan, kasabihán, bukang-bibíg.
Talagá; handâ, laan.
Nagkataon, dî akalain.
Maingat, maagap, mabait.
Lalawigan.
Nauukol sa lalawigan.
Pagkain ng hayop.
Baon, handâ, laan, pagkain.
Pangsamantalà.
Samantalà.
Aglahì, hamon.
Umaglahì, manggalit, humamon.
Lapit, kalapitan.
Malapit.
Malapit, kalapít, karatig, kapanig.
Kasunod, súsunod, darating.
Bumalak, magmunukalà.
Magpanukalà.
Magpanukalà.
Bala ng kanyon.
Palaisip ng kahambugang dî mangyayari.
Panukalà, akalà, hakà.
Balak, akalà, panukalà.
Hakà; kathâ.
Baít, kabaitan; hinahon, ingat.
Mabait, mahinahon, maingat.
Mabaít, mahinahon; maingat.
Na may kabaitan, ng boong ingat.
Pagsubok, pagsasanay; paglilitis.
Katunayan, katibayan na pamana.
Pagsubok, pagtikím.
Spanish_Tagalog
Page 381
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Prueba; primeras muestras de la composición tipográfica.
Psicología, ciencia ó tratado del alma.
Pua, espina.
Pua.
Pubertad.
Publicacion, edicion.
Publicano, tabernero; posadero.
Publicar ó imprimir alguna obra ajena.
Publicar.
Publicar; fijar en las esquinas alguna noticia de interés público.
Publicidad.
Publicista.
Público, el común del pueblo.
Público, notorio, patente.
Pudor, modestia.
Pudredumbre.
Pudrir, pudrirse.
Pueblo.
Puede ser, probable.
Puente.
Puerca, marrana.
Puerco marino.
Puerco, cerdo.
Puerco, cochino, marrano.
Pueril.
Pueril.
Pueril.
Pueril.
Pueril; pecoso.
Puerilidad.
Puerta trasera.
Puerta.
Puerta; la entrada de alguna ciudad.
Puerto de mar.
Puerto, abrigo, asilo.
Puerto.
Puesta del sol.
Katunayan, katotohanan; prueba sa limbagin.
Karunungan tungkol sa kálulwa.
Tibó, tinik.
Pangdurò, matulis.
Kabagungtauhan; kadalagahan.
Paghahayag, pagtatanyag.
Mániningil ng bwis sa Roma; ang nagtitindá ng alak; may pátuluyang
Mag-ulat ó lumimbag ng kathâ ng iba.
Maghayag, mágtanyag, mag-ulat.
Magpaunawà, magdikit sa mga langsangan ng pahayag ó paunawà.
Pagkahayag, pagkatanyag.
Mánunulat ó marunong ng pamamalakad sa bayan.
Bayan, madlâ, mga tao.
Hayag, litaw, tanyag.
Hinhín hinahon, bait.
Kabulukan.
Mabulok, masirà.
Bayan, mga tao.
Marahil, kaypalà.
Tulay.
Inahíng baboy.
Baboybabuyan (hayop-dagat).
Baboy.
Baboy.
Parang sanggol, parang nenè.
Ugaling batà.
Parang batà, tila batà, ugaling batà.
Parang batà, tila batà.
Ugaling bata; mapekás, pékasin.
Kalagayang batà.
Pintuan sa likuran.
Pintô, pintuan.
Pintuang daan; pintuangbayan.
Daungang-dagat.
Daungán, kanlungan.
Daungán, punduhan ng sasakyan.
Paglubog ng araw.
Spanish_Tagalog
Page 382
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Puesto avanzado.
Puesto que.
Puesto, sitio.
Púgil.
Púgil.
Púgil.
Pugil; un instrumento de los ópticos.
Pugilato.
Pugilismo ó pugilato.
Pugnaz, belicoso.
Pujar; sobrepujar.
Pulga.
Pulgada.
Pulido con afectación.
Pulido, cortés, urbano.
Pulido, exquisito.
Pulimento, bruñido, lustre.
Pulir, alizar.
Pulir, bruñir, dar lustre; avivar, agusar el ingenio.
Pulla, agudeza.
Pulla, expresion aguda y picante.
Pulmon.
Pulmones.
Pulmoniáco.
Pulpa.
Púlpito.
Pulsacion, latido.
Pulsar, latir.
Pulsar.
Pulso.
Pulverizacion.
Pulverizar.
Puñada, golpe.
Puñadas, riña de puñadas.
Puñado, manotada ó bofeton; vuelta de manga de vestido.
Puñal.
Puñalada, golpe.
Bantay na nasa malayò.
Yamang.
Táyuan, dako.
Ang marunong manuntok.
Táong tampalasan.
Mánununtok, marunong manuntok.
Taong malakas na walang galang; isang kagamitan ng mga manggamot
Boksin, suntukan.
Suntukan, babag.
Palaaway, mapagbasag-ulo, basag-ulero.
Tumawad ng lalong mataas na halaga, magpataas ng tawad.
Purgás.
Dalì.
Maselang.
Mahinahon, magalang, mapitagan.
Mainam, maigi.
Kinis, kintab, buli.
Bulihin, pakinisin, pakintabin.
Pakintabin, pakinisin, palinawin; buhayin, palakasin ang loob.
Parunggít, salitang masakít.
Tungayaw, dustâ.
Bagà.
Bagà.
Nauukol sa bagà.
Kalamnan.
Púlpito, táyuan ng nagsesermon.
Tibok, kibót kabá, kutóg.
Tumibok.
Pumulsó.
Pulsó, tibok.
Pagdurog, pagdikdik.
Dumurog, dumikdik.
Suntok, bugbog, paspas.
Suntok; suntukan.
Suntok; manggás.
Punyál, panaksak.
Saksák.
Spanish_Tagalog
Page 383
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Punible, criminal.
Punible.
Puño de camisa.
Puño de espada.
Puño.
Punta de la oreja.
Punta del pié.
Punta, extremidad; gratificacion.
Punta; promontorio; puntillo.
Puntado, cada una de las lazadas ó nuditos de las medias.
Puntal.
Puntal; apoyo, sosten.
Puntapié, patada.
Punteria.
Puntiagudo.
Puntiagudo.
Punto crítico, tiempo preciso.
Punto principal de una acusacion.
Punto y coma.
Puntual, exacto.
Puntualidad, exactitud.
Puntura.
Punzante, agudo; inteligente.
Punzar, herir con una arma punsante; herir un animal con sus cuernos
Punzar, horadar con punzon.
Punzar, picar.
Punzar; pellizcar.
Punzon de sastre.
Punzon, aguijon.
Punzon.
Punzón; ponche.
Pupilaje.
Pureza, castidad.
Pureza.
Pureza; castidad, limpieza.
Purga.
Purgacion.
Maparurusahan, salarín.
Maparurusahan.
Manggas ng barò.
Puluhan ng tabak.
Dakot.
Pingol [ng taynga].
Tingkayad, tiyad.
Dulo; pabuyà.
Dulo; tulos.
Durò, tusok.
Tulos, puntal.
Tulos, tukod; suhay, alalay.
Sipà, sikad, tadyak.
Tudlâ.
Matulis ang dulo.
Matulis.
Kagahulan.
Pangulong sakdal ó sumbong.
Puntó't koma.
Ganap sa oras, maagap.
Kaganapan, kaagapan.
Durò, saksak, sugat.
Matalas, matulis; matalinò.
á otro.
Umulos, sumundot, dumurò, bumutas.
Dumurò, manukâ, tumukâ, kumagat.
Dumurò, sumundot, sumaksak; kumurot.
Kasangkapang pangbutas.
Durò, tukâ, kagát.
Pangbutas.
Pangdurò, pangsurot, pangbutas; ponche.
Paninirahan sa mga bahay na pánuluyanan.
Kalinisan, kawagasan.
Kawagasan, kadalisayan.
Kawagasan, kadalisayan; kalinisan.
Purgá.
Pagpurgá.
Spanish_Tagalog
Page 384
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Purgar, purificar, limpiar.
Purgativo, purgante.
Purgatorio.
Purificacion.
Purificar, limpiar.
Puro, claro.
Puro, limpio; casto.
Púrpura.
Purpúreo.
Purulento.
Pus, materia pútrida de las úlceras, etc..
Pusilánime, cobarde.
Pusilanimidad, timidez excesiva.
Pústula, grano.
Puta.
Putrefaccion, corrupcion.
Putrefaccion, pudredumbre.
Que parece estar vivo.
Que, de.
Que, el que, la que, lo que.
Que.
Quebradizo, fragil.
Quebrado; repentino.
Quebrantar, romper.
Quebrantar, trasgredir.
Quebrar, declararse insolvente.
Quedar, restar.
Quedarse, permanecer.
Queja, sentimiento, lamento, llanto, quejido.
Quejarse, lamentarse.
Quejido, lamento.
Quejido, lamento.
Quejido.
Quemado del sol.
Quemador.
Quemadura.
Quemar, inflamar.
Purgahín, linisin.
Purga, nakapupurgá.
Purgatoryo.
Paglilinis.
Linisin; maglinis.
Pulós, taganás; malinaw.
Taganas, pulos, dalisay, wagas, malinis.
Damit na kulay pulang-dugô.
Mapulá.
Nagnananà, may nanà.
Nanà.
Dwag, dungô.
Kadwagán, katakutan, kadunguan.
Bukol.
Masamang babae, putá.
Pagkabulok, pagkasirà.
Kabulukan, sirà.
Parang buháy.
Kaysa, pa.
Ano; ang.
Ano.
Babasagín, marupok, mahunâ, mahinà.
Sirâ; biglâ.
Mabasag, masirà.
Lumabag, sumway.
Malugi, mawalan ng salapî ang bangko, magpahayag ang bangko na walâ
Mátira, maiwan, málabi.
Mátira, málabi.
Daing, damdam, himutok.
Dumaing, magdamdam, maghimutok.
Daíng, hibík.
Daing, panaghoy.
Daing, hibík.
Sunóg sa araw.
Tagasunog, mánununog.
Pasò, paltos.
Sumunog; magpaningas ng apoy.
Spanish_Tagalog
Page 385
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Quemar.
Querella.
Querellarse ante el juez.
Querelloso.
Querer vomitar, tener nauseas.
Querer, amar, gustar.
Querida, novia.
Querido, amado.
Querido, caro, amado; caro, costoso.
Querrer, desear.
Querubin.
Quesero.
Queso.
Quien, que.
Quienquiera que.
Quienquiera.
Quieto, descansado.
Quieto, tranquilo, sosegado.
Quieto, tranquilo.
Quieto, tranquilo.
Quietud, sociego.
Quietud, tranquilidad, reposo.
Quijada.
Quijada.
Quijada.
Quijo, mineral.
Quilate del oro.
Quilla.
Quimera, alboroto.
Quimera, disputa.
Quimera, pendencia, riña, altercacion.
Quimera, pendencia, riña.
Quimera.
Quimérico.
Quimérico.
Química.
Químico.
Mapasò, masunog, magpaltos; sumunog, pumasò.
Sakdal, hablá.
Isakdal, ihablá.
Mapagsakdal, mapagsumbong.
Umalibadbad.
Umibig, suminta, gumiliw.
Sintá, nobya.
Giliw, irog, minamahal.
Minamahal, ginigiliw, iniibig, iniirog; mahal.
Ibigin, nasain.
Kerubin, isang uri ng mga anghél.
Magkekesó.
Keso.
Sino, sinosino.
Sinoman, kahi't sino.
Sinoman.
Tahimik, tiwasay, timawà.
Tahimik, mahinahon, tiwasay, palagay-loob.
Tahimik, walang imik.
Tahimik, walang imík, walang kibô.
Katahimikan, kapahingahan.
Katiwasayan, katahimikan, katimawaan, kaginghawahan.
Pangá.
Sihang, pangá.
Sihang.
Isang urì ng batong matigas.
Kilates ng gintô.
Kilya.
Kágalitan, guló.
Káalitan.
Away, babag, kaingay, kaguló.
Basag-ulo, babag, away, káalitan, kágalitan.
Sigalót, káalitan.
Magugunihín.
Mapanaginipín.
Isang karunungan sa paghihiwalay ng mga bagaybagay ng katalagahan.
Nauukol sa kímika.
Spanish_Tagalog
Page 386
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Químico.
Quince dias.
Quince.
Quincuagésimo.
Quinina.
Quinta.
Quintal.
Quinteto.
Quinto.
Quíntuplo.
Quíntuplo.
Quiromancia.
Quiromancia.
Quirómantico.
Quirúrgico.
Quisquilloso.
Quita alla!.
Quitar franquicias.
Quitar la ropa, desnudar.
Quitar ó correr el velo.
Quitar, desposeer, echar fuera.
Quitar, privar; retirar, apartar.
Quitarle á uno de su empleo.
Quiza ó quizas.
Quizá, acaso, por ventura.
Quizá, acaso, por ventura.
R (ere).
Rabadilla ó obispillo de ave.
Rábano.
Rabí, rabino.
Rabia, ira, cólera.
Rabia, ira, enojo.
Rabiar, enojarse, encolerizarse.
Rabioso, feroz.
Rabon, descolado.
Racimo, manojo, atado.
Racimo; manada, hato; peloton de gente, tropel.
Marunong ng kímika.
Labing limang araw.
Labíng limá.
Ika limang pû.
Kinina [gamot].
Táhanan sa parang.
Kintal ó sangdaang libra.
Kinteto ó binubuó ng limang mánunugtog na magkakatugmâ.
Ika lima.
Makálima.
Makálima.
Panghuhulà sa pamamagitan ng palad ng kamay.
Panghuhulà sa pamamag-itan ng palad ng kamáy.
Manghuhulà sa pamamagitan ng palad ng kamay.
Nauukol sa busbós, nauukol sa panggagamot.
Masungit.
Súl-ol, sulong!
Alisin ang pahintulot.
Maghubad ng suot, maghubò.
Mag-alis ng lambong; alisin ó hawiin ang tabing ó takip.
Alisin, alisan, paalisin.
Alisin, bawian; iurong, ilayô, ihiwalay.
Alisin sa katungkulan.
Kaipalà, marahil.
Marahil, kaipalà.
Marahil, kaypalà.
R (ra).
Pigî ó kalamnan ng ibon.
Labanós.
Guró.
Pag-iinit, galit, poot.
Poot, pag-iinit, galit.
Mapoot, mag-init, magalit.
Mapusok, mabangís.
Maikling buntot.
Bwig, bigkis.
Kumpol, pilíng; kawan, kában; pulutong, bunton.
Spanish_Tagalog
Page 387
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Racimoso.
Raciocinio.
Racion.
Racional, razonable.
Racionalidad.
Rada.
Radiacion.
Radiante, brillante, resplandeciente.
Radical, primitivo.
Radio, semidiametro.
Raer, borrar.
Raer, raspar; arañar.
Ráfaga; agitacion, conmocion.
Raido, muy usado.
Rail, carril de los caminos de hierro; baranda, antepecho.
Raiz; origen.
Raja de arado.
Raja, hendedura, abertura.
Raja, hendedura.
Rajar, hender, partir.
Rajar, hender.
Rajar, hender.
Rajar, hender; tajar.
Rallar; rechinar (los dientes); enrejar.
Rallo.
Ramera, puta.
Ramera.
Ramificacion.
Ramificar.
Ramificarse.
Ramillete de flores.
Ramillete de flores.
Ramito, pimpollo.
Ramo, a.
Ramo, arbusto, mata, matorral.
Ramo.
Ramonear, pacer, comer las ramas, etc..
Mabwig.
Pagmamatwid, pangangatwiran.
Rasyon, kaukuláng bahagi, pagkain.
May matwid, may katwiran, matwíd.
Pagkaayon sa katwiran.
Punduhan.
Sinag, sikat.
Maningning, makintab, makislap, maliwanag.
Nauukol sa ugat ó pinanggalingan.
Guhit na mulâ sa gitnâ hanggang sa gilid ng bilog.
Pawiin, burahin.
Katkatín, kaskasín; kalmutín.
Kislap; baklá, kilíg.
Gasgás, mapurol.
Riles, daang bakal; barandilya, palababahan.
Ugat; pinagmulán.
Sudsod.
Pwang, putok, bitak.
Sipák, lahang.
Sipakin, byakin, lahangin.
Lumahang, bumaak.
Sumipak, sumibak, lumahang.
Sumipak, lumahang; humiwà, lumalós.
Kumayod; lumangitngit; magbakod.
Kudkuran pangayod.
Masamang babae, patutot.
Masamang babae.
Pagsasangá.
Pagsangahin; magsangá.
Magsangá.
Bungkos na bulaklak.
Bungkos na bulaklak.
Sangang muntî; usbong.
Sangá.
Sanga, mababa't mayabong na halaman, dawag.
Kasanga.
Manginain ng mga. usbong, dahon, ibp.
Spanish_Tagalog
Page 388
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Rana.
Rancajo.
Rancidez.
Rancio, impuro.
Rancio.
Rancio.
Randa, obra de malla.
Ranilla, sapillo.
Ranura.
Rapacidad.
Rapaz, chulo.
Rapaz.
Rápidez, velocidad, prontitud.
Rápido, veloz.
Rapiña; robo.
Rapiñar, pillar, robar.
Raptar.
Rapto.
Rapto; pasmo, éxtasis.
Raqueta; baraunda, confusion.
Raquítico, caduco.
Raquítis.
Raramente.
Rarefaccion.
Raridad, rareza.
Rarificar.
Raro, escaso.
Raro, extraño, extraordinario.
Raro, extraño, ridículo, extravagante.
Raro, extraordinario.
Raro; extraño.
Rascador.
Rascadora; rasguño.
Rascar; rasguñar.
Rasgar, lacerar.
Rasgo de carácter.
Raso.
Palakâ.
Bangkot.
Antá.
Maantá, sirâ.
Maantá.
Maantá.
Yaring tila lambat.
Munting palakâ.
Agpang na salaysay.
Pang-uumit.
Batang hamak.
Mang-uumit, magnanakaw.
Bilís, tulin, liksí, dalî.
Mabilís, matulin, maliksí, madalî.
Dagit, nakaw.
Dumagit, umagaw, magnakaw.
Magtaanan ng babae.
Pagtataanan ng babae.
Pagtataanán [ng babae], pagnanakaw; pagkakamanga.
Raketa ó panghampas ng bola; guló, kaguló, kaingay.
Unsyamì, pyangod.
Sakít ng ulo.
Bihirà, madalang.
Kalabnawan.
Katangian, kadalangan.
Buhaghagín.
Bihirà, madalang.
Dî karaniwan, kaibá, tangì.
Katwâ, kakatwâ, kaiba.
Madalang, bihirà.
Dî karaniwan, bihirà; kaibá.
Kudkuran.
Kamot, galos.
Kamutin; kumalmot.
Tastasin, laplapín.
Likas na gawî.
Raso.
Spanish_Tagalog
Page 389
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Raspador.
Raspador; escofina.
Raspadura, raedura.
Raspadura.
Raspar; escofinar.
Rastrear con el rezon.
Rastrear, averiguar.
Rastrear.
Rastrear.
Rastrillar, recoger con rastrillo.
Rastrillar.
Rastrillo.
Rastro, pisada, huella.
Rastro, rastrillo.
Rastrojo.
Rata.
Ratear.
Ratear.
Ratería.
Ratero, estafador.
Ratero.
Ratero.
Ratificacion, aprobacion.
Ratificar.
Ratina.
Rato, vez.
Raton.
Ratonera.
Ratones.
Raya, lista.
Raya, lista.
Rayar.
Rayar.
Rayo [de luz].
Rayo de la rueda.
Rayo del sol.
Rayo, resplandor muy pasajero.
Pangburá.
Pangkatkat; kikil.
Katkat.
Katkat, burá.
Kumatkat; kumikil.
Kumalaykay.
Bakasin, pag-usigin.
Bumakás, manunton ng landas.
Bumakas, manunton sa landás.
Kumalaykay, kalahigin ng kalaykay.
Sumuyod ng sinulid ó bulak.
Suyod ng sinulid ó bulak.
Bakas, yapak, landás.
Kalaykay, pangalahig, pangalaykay.
Pasyok, pinagputulan ng dayami.
Dagâ.
Manekas, mangdukot.
Manekas, mang-umít.
Panenekas.
Tekas, switik.
Tekas, mangdudukot.
Mánenekas.
Patibay, tibay.
Pagtibayin, papagtibayin.
Isang urì ng kayo.
Sangdalî.
Dagâ.
Panghuli ng dagâ.
Mga dagâ.
Guhit.
Guhit.
Guhitan.
Guhitan.
Sinag, liwayway.
Rayos ng gulong.
Sikat ó sinag ng araw.
Kisap, kislap.
Spanish_Tagalog
Page 390
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Rayo.
Raza; casta; carrera.
Razon, derecho, rectitud.
Razon; causa, fundamento, motivo.
Razonable.
Razonar, disputar.
Razonar, raciocinar, disputar, discutir.
Real, noble; regio, magestuoso.
Real, verdadero.
Real.
Realeza, dignidad real.
Realidad, la existencia física y real.
Realidad.
Realista.
Realizacion.
Realizar, efectuar.
Realmente, verdaderamente.
Realzar, exaltar.
Reanimar.
Reasumir, empezar de nuevo.
Reasuncion.
Rebaja ó descuento; rebaja ó descuento de derechos de aduana.
Rebaja, diminución, abatimiento.
Rebajar el precio; despreciar, menospreciar.
Rebelarse, sublevarse, alzarse.
Rebelarse, sublevarse, amotinarse.
Rebelde.
Rebelion, revuelta, sublevacion.
Rebusca.
Rebuzno [del asno].
Recado, mensaje.
Recaer; reincidir; repetir.
Recaida, reincidencia.
Recapacitar.
Recapacitar.
Recatado, reservado, modesto.
Recaudador; compilador.
Kidlat, lintík.
Lahì; angkan; unahán, pátulinan, karera.
Katwiran, karampatan.
Katwiran; sanghî, dahilan.
May katwiran, na sa katwiran.
Magmatwid, makipagmatwiranan.
Magmatwid, mangatwiran, makipagtalo.
Mainam, marangal; nauukol sa harì.
Tunay, totoo.
Nauukol sa harì; parang harì.
Pagkaharí.
Katunayan, katalagahan.
Katunayan, katotohanan.
Tapat na loob sa harì.
Pagsasagawâ.
Isagawâ, gawín, ganapín.
Tunay ngà, totoo ngà.
Itaas, pataasin, patayugin.
Buhayin ang loob, buhayin.
Mulíng pasimulán.
Muling pagsisimulâ.
Bawas; bawas sa singil ng aduana.
Pagkábabâ, bawas.
Babáan ng halagá; humamak, alanganín.
Manghimagsik, mag-alsá.
Manghimangsík, mag-alsá.
Mapanghimagsik, ang nanghihimagsik.
Panghihimagsik, hímagsikan pag-aalsá.
Himalay; pamumulot ng nátira.
Singasing [ng kabayo].
Pasabi, bilin, utos.
Mabinat; mulíng magkasala, umulit.
Binat; pagkakasalangmulî.
Magdilidilì, magmunimunì.
Magbulay, magdilidilì.
Walang kibó, mahihiyain.
Mániningil, tagasingil; tagatipon.
Spanish_Tagalog
Page 391
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Recelar, sospechar.
Recelo, duda.
Recepcion, acogida.
Receptáculo.
Rechazar.
Rechazar.
Rechazar; desechar, rehusar.
Rechazar; obrar recíprocamente.
Rechinamiento.
Rechinar, crujir; encontrarse.
Rechinar.
Rechino, crujido.
Rechino, zumbido.
Rechino.
Recibir géneros hurtados.
Recibir, aceptar, admitir.
Recibo.
Recien nacido.
Reciente, nuevo, fresco.
Reciente, nuevo, recien llegado; fresco.
Recientemente.
Récipe ó receta de médico.
Recipiente.
Reciprocar.
Reciprocidad.
Reciprocidad.
Recíproco, mutuo.
Recitacion.
Recitacion.
Recitar, referir, narrar.
Reclamar; reformar, corregir.
Reclinar, recostarse.
Reclusion, encierro.
Recluso, encerrado, oculto, retirado.
Recluta.
Reclutador.
Reclutar.
Maghinalà, magsapantahà.
Agam-agam, pag-aalapaap ng kalooban, pagaalangan.
Pagtanggap, pagsalubong.
Sisidlán ng sukal, kasangkapang panahod.
Iwaksí.
Umayaw, tumanggí.
Itakwil, iwaksí, tanggihan, ayawán.
Paglabanan.
Alatiit.
Umalatiit, lumagitik; umumpog, bumanggâ.
Tumunog, tumaginting.
Alatiit, lagitik.
Lagitík, kalatís.
Alatiit.
Tumanggap ng mga ba-gay na nakaw.
Tumanggap, sumahod; tanggapin, sahurin.
Pagkatanggap, recibo.
Bagong panganák.
Kapangyayari, kayayarì, bago, sariwâ.
Sariwà, bago; malamig.
Ngayon lamang.
Reseta, hatol.
Tagatanggap, ang tumatanggap.
Pagtugunín ang dalawang bagay.
Pagkakaayon.
Pagkakatugmaan ó pagkakatugunan.
Magkatugmaan, magkatugunan ó magkalaban ang dalawa ó magkábilâ.
Salaysay, pananalaysay.
Salaysay, pananalaysay.
Manalaysáy.
Tumutol, magsumbong; baguhin, ayusin.
Sumandal, humilig.
Pagbibilanggô, pagbibilibid.
Nakukulong, napipiit, nátatagò.
Bagong kawal, kawal na dagdag.
Tagahanap ng taong kinakailangan sa hukbó maging sa lupà at maging
Magdagdag ng kawal.
Spanish_Tagalog
Page 392
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Recobrar, librar.
Recobrar, recuperar.
Recobrar, recuperar.
Recobrar, reparar, rescatar.
Recoger; amontonar.
Recojer, juntar.
Recomendable, loable.
Recomendacion, encomio.
Recomendacion.
Recomendar, encomendar.
Recomendatorio.
Recompensa, compensacion.
Recompensa; indemnizacion.
Recompensar, satisfacer.
Recompensar.
Recomprar.
Reconciliacion.
Reconciliar.
Recóndito, secreto.
Reconocer secretamente los movimientos del enemigo.
Reconocer, confesar.
Reconocer.
Reconocer.
Reconocimiento, recuerdo.
Reconocimiento.
Recortadura.
Recortar.
Recostado, reclinado.
Recreacion, entretenimiento, diversion, pasatiempo.
Recrear, deleitar, divertir.
Recreativo, agradable.
Recriminacion.
Recriminar, acusarse mutuamente.
Rectificacion.
Rectificar, corregir.
Rectilíneo.
Rectitud, derechura.
Sagipín, iligtas.
Bumawì, bawiin.
Bumawì, mulíng taglayín.
Mabawì; máisaulì; bawiin; isaulì.
Dumampot; tumipon, magpisan.
Tumipon, magtipon, lumakad ng ambagan ó abuloy.
Máipagtatagubilin, kapuripuri.
Tagubilin, papuri.
Tagubilin, pakisuyò.
Ipagtagubilin, ipagbilin, ipakisuyò.
Maipagtatagubilin, maipakikisuyò.
Kagantigan, kabayaran.
Gantí, kagantihan; bayad, upa, kabayaran.
Gantihin, bayaran, upahan, pagbayaran.
Gantihín; gantihan.
Mulíng bilhín.
Pagkakasundô.
Makipagkasundô; kasunduín.
Tagô, lihim.
Tiktikan ang kaaway.
Kumilala, magpahayag.
Kumilala; humalatâ, kilalanin.
Kilalanin, saliksikin.
Pagkakilala, paghakalatâ, pagkáalala.
Pagkilala.
Pagngingipin ó paglalagay ng tulis sa anoman.
Talupan, bawasan.
Nakasandal, nakahilig.
Líbangan, áliwan, pangparaan ng panahon.
Maglibang, mag-aliw, magsayá.
Nakalilibang, kalugodlugod.
Pagsisisihán.
Magsisihán.
Pagtutwíd.
Itwid, twirin, husayin.
Matwid na guhit.
Twid, katwirán.
Spanish_Tagalog
Page 393
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Recto.
Rector.
Rectorado.
Rectoría.
Recuerdo, memoria.
Recular, retroceder.
Recuperable.
Recuperable; reparable.
Recuperar, restablecer, restaurar.
Recuperar.
Recuperativo.
Recurrir, acudir.
Recurso, repeticion; auxilio.
Recurso.
Recusante.
Red de pescar.
Red.
Redactar.
Redargüición, retorta.
Redargüir, retorcer un argumento.
Redecilla.
Redencion, rescate.
Redentor.
Redil.
Redimir, libertar.
Redoma.
Redomilla.
Redondear.
Redondo, circular.
Reduccion.
Reducible.
Reducido á índices; cuadrado.
Reducir á sistema.
Reducir á un minimum.
Reducir, disminuir, minorar.
Redundancia.
Redundante, superfluo.
Tumbong.
Rector, punong parè.
Pagkarektor.
Káwanihan ng rektor.
Alaala.
Umudlot, umurong.
Mababawì.
Nababawì; náisasaulî.
Bawiin, isaulì.
Mabawì; bumawì; gumalíng.
Nakababawì.
Dumulog, dumaló.
Pagbabalik, pag-ulit; pag-dulog, pag-abuloy.
Pananaulì.
Tagatutol, tagaampat.
Lambat na pangisdâ.
Lambát.
Maglagdâ.
Pagbaligtad ng pangangatwiran.
Bumaligtad ng pangangatwiran, maglihís ng pagmamatwid.
Supotsuputan.
Pagkatubós, katubusan.
Mánunubos.
Kulungan ng tupa.
Tumubos, manubos, magpalayà.
Boteng muntî.
Boteng muntî.
Bilugin.
Mabilog.
Bawas, awás, pagbabawas.
Mababawasan.
Náuuwî sa tálaan; parisukát.
Isaayos, lagyan ng ayos.
Pakaliitin.
Pakauntiin, bawasan, awasan, kulangan.
Kalabisan, kasaganaang lubhâ.
Malabis.
Spanish_Tagalog
Page 394
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Reduplicar, redoblar.
Reduplicar.
Reedificar.
Reedificar.
Reeleccion.
Reembolsar.
Reemplazar, reponer.
Reempujar.
Refección.
Referencia, alusion.
Referir, contar de nuevo.
Referir, referirse.
Refinación, refinadura.
Refinar, purificar, pulir.
Refleccion; meditación.
Reflejar; reflexionar, considerar.
Reflejo.
Reflexivo.
Reflujo de agua, remolino.
Reflujo.
Reforma, arreglo.
Reforma, correccion.
Reforma.
Reformador.
Reformar, volver á formar.
Reformar.
Reforzar, fortalecer.
Reforzar.
Refraccion.
Refractario; obstinado.
Refrenamiento, constreñimiento.
Refrenar, contener.
Refrenar, contener.
Refrenar, reprimir, refrenarse, abstenerse.
Refrendar.
Refrescarse.
Refresco, alivio.
Papagtikloptiklupin.
Papagdobledoblihin.
Muling itayô ó gawín.
Itayong mulî, gawíng mulî.
Pagkahalal na mulî, paghahalal na mulî.
Isaulì ang salaping nagugol.
Palitan; panumbalikin, iulî.
Magtulak.
Pag-âayos.
Banggit, tukoy.
Banggitin, salaysayíng mulî.
Bumanggit, banggitín.
Inam, linis, kinis, kadalisayan.
Painamin, linisin, pakinisin, dalisayin.
Sinag, silay; pagbubulay, pagwarì, pagmumunì.
Manganinag, manalamín; magbulay, magwarì.
Anino.
Nanganganinag; nagwawarì.
Ulì-ulì.
Pagkati.
Pagbabago, pag-aayos.
Pagbabago, paghuhusay, pagtutwid.
Pagbabago.
Mangbabago.
Baguhin.
Baguhin.
Dagdagán ng lakás, palakasin.
Palakasin, magdagdag ng lakas.
Paghihiwíd, paglilisyâ.
Palasuway, matigas ang ulo.
Paghihigpít, pagpigil, pagbabawà.
Pumigil; pigilin.
Pigilin.
Pumigil, hawakan; magpigil ng loob.
Lagdaan ng patibay ang isang batibayan ng sangayon sa kautusan.
Magpalamig.
Pagpapalamig; inuming pangpalamig.
Spanish_Tagalog
Page 395
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Refrigerante.
Refrigerar; refrescar.
Refrigerio, comida.
Refringir.
Refuerzo, nuevo socorro.
Refugiado, emigrado.
Refugio, asilo.
Refulgencia, claridad, brillantez.
Refulgente, brillante, esplendente.
Refunfuñar, gruñir.
Refutacion.
Refutar, contradecir.
Regadera.
Regalar; festejar.
Regañar, reñir.
Regañar.
Regañar; gruñir.
Regañon [a].
Regañon, enojadizo.
Regañon, enojadizo; enojoso.
Regañon, malcontento.
Regañon.
Regañon; censurador.
Regañona, peliforra.
Regar.
Regar; chorrear agua.
Regatear, baratear.
Regatear, baratear.
Regatear.
Regatear.
Regaton.
Regenerado, reengendrado.
Regente, gobierno.
Regente.
Regicida; regicidio.
Regidor.
Régimen.
Pangpalamig.
Palamigin, pahingahin; magpalamig.
Pagkain.
Ihiwid, ilisyâ.
Pagdaragdag ng lakás, bagong saklolo.
Nanganganlong, nangingibang bayan.
Kanlungan, silungán, kúblihan, ampunan.
Ningning, liwanag, kintab, kislap.
Maningning, makisap, makislap, maliwanag.
Umangil, bumulong-bulong ng pagalít.
Pakikipagtalo, pakikipungyagî, tutol.
Makipagtalo, tumugon, magmatwid.
Pangdilig.
Magkaloob, magregalo; magpigíng.
Magalit, makipag-alít.
Magalit.
Magalit; umangil.
Magagalitín.
Masungít, magagalitín.
Magagalitín, mapootin, masamâ ang ulo.
Magagalitín, mainit ang ulo.
Magagalitín.
Magagalitín; mapamintas.
Magagalitín.
Magdilig; patubigan.
Diligin; magwisík.
Tumawad, tawaran, baratahin.
Pamurahin, báratahin.
Tumawad.
Tumawad.
Mapagtawad.
Lumitaw na mulî, sumipot na mulî.
Paghaharì, pamamahalà.
Naghaharì, namamahalà, nagpupunò.
Nakamatay ng harì; pagpatay sa harì.
Punong bayan.
Pamamalakad ng pámahalaan.
Spanish_Tagalog
Page 396
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Regimiento.
Regio.
Region, país, distrito; comarca.
Registrador, archivero.
Registrador.
Registrar, alistar.
Registrar, recordar.
Registrar.
Registro, archivo, anales.
Registro, empadronamiento.
Registro.
Registro.
Regla; mando; modelo, ejemplo.
Regocijarse, divertirse.
Regocijarse, recrearse.
Regocijarse.
Regocijo, alegría.
Regocijo, sumo placer.
Regoldar; vomitar.
Regreso, vuelta.
Regüeldo, eructacion.
Regulacion, método, reglamento.
Regular por medida música.
Regular, ordenar.
Regular, ordinario.
Regularidad, método.
Rehen.
Reimprimir.
Reinar; prevalecer.
Reir á menudo.
Reir.
Reirse á carcajadas.
Reiteracion, repeticion.
Reiterar.
Reja de arado.
Reja de arado.
Reja, verja, rejilla.
Hukbó, rehimyento.
Parang harì.
Lalawigan, lupain, pook, nayon, dako.
Tagapagtalâ, tagapagtandâ.
Tagapagtalâ ng pangalan.
Italâ, magtalâ.
Italâ, itandâ.
Italâ ang pangalan.
Tálaan, tandaan.
Pagtatalâ ng pangalan, pagpapatalâ ng pangalan.
Pagtatalâ.
Aklat na tálaan ng mga pangalan.
Ayos, regla; utos, pátakaran, ulirán.
Magalak, matwâ, magsayá.
Magalak, matwâ.
Magalak, matwâ ng dî masayod.
Galak, kagalakan, twâ, katwaan, kasayahan.
Galak, dî masayod na kasayahan.
Dumighay; sumuka.
Pag-uwî, pagbalík.
Dighay, dinghal.
Ayos, husay, palakad, pátakaran.
Itugmâ sa kumpas ng tugtog.
Isaayos, ayusin, husayin, iwastô.
Karaniwan.
Ayos, kawastuan.
Taong náiiwan sa kaaway na siyang nananagot sa káyarian.
Mulíng limbagín.
Magharì; mamalagì.
Ngumisngis.
Tumawa.
Humalakhak, tumawa ng malakas.
Ulit, pagsasabi ulî.
Ulitin, sabihin uli.
Sudsod.
Suyod, sudsod.
Rehas, dalang-dalang.
Spanish_Tagalog
Page 397
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Relacion, cuenta.
Relacion, parte, noticia.
Relacion; parentesco; pariente.
Relajacion, aflojamiento.
Relajar, aflojar.
Relampago, llamarada.
Relampago, lustre.
Relámpago.
Relampaguear, brillar con un brillo pasajero.
Relampaguear; iluminar, alumbrar; alijerar.
Relatar, dar cuenta, contar, informar.
Relatar, referir, narrar.
Relativo.
Relator.
Relator.
Relegacion; destierro.
Relentecer, ablandarse.
Relevar, remediar; aliviar, consolar.
Relicario.
Relicario.
Relieve.
Relieve; realce; alivio, consuelo; relevo.
Religion.
Religioso; devoto.
Relinchar.
Relinchar.
Relincho.
Reliquia.
Relleno.
Reloj con despertador.
Reloj con despertador.
Reloj de sol.
Reloj.
Reloj; desvelo, vigilia.
Relucir, brillar.
Relucir, resplandecer.
Relucir.
Salaysay, patalastas.
Pasabi, patalastas balità, bigay-alam, salaysay.
Salaysay, pananalaysay; kamag-anakan, kamag-anak, hinlog.
Lubay, lwag, lambot.
Magpalubay, magpalwag, magpalambot.
Kislap, kisap, ningas, siklab.
Makislap, maningning, makintab.
Kidlát, lintik.
Kumislap, kumisap.
Kumislap; liwanagan, tanlawan; pagaanin.
Magbigay-alam, magbalità, magsaysay, magsalaysay.
Salaysayín, saysaysin.
Ukol; katugón.
Tagapagbalità.
Ang nagsasalaysay, ang nagbabalità.
Pagpapalayas, pagtataboy; pagtatapon sa ibang lupà, pagdedestierro.
Papaglubayin, palambutin, labugin, palatain.
Halinhán; bigyang lunas, paginghawahin, aliwin.
Agnós.
Relikaryo, alaala.
Guhit.
Tampok, lilok; ningning; ginghawa; kahalile.
Relihiyon, kapanampalatayahan.
Banal; mapagdasal.
Magsingasíng.
Magsingasíng.
Singasíng ng kabayo.
Relikya.
Panglaman; panimplá.
Relos na panggising.
Relos na panggising.
Mukhâ ng orasan.
Relos na malakí.
Relós, orasán; pagpupuyat, pagbabantay.
Numingning, kumislap, kumisap, kumintab.
Kuminang, kumintab.
Kumislap, kumisap.
Spanish_Tagalog
Page 398
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Relumbrar; echar miradas de indignación.
Remachar, roblar.
Remache; roblon.
Remanente; residuo.
Remar, bogar.
Remar, bogar.
Remar; chapotear.
Rematar en punta.
Rematar una cuenta, examinar.
Remate de una cuenta.
Remate, fin; conclusion.
Remediable.
Remediar, curar, sanar.
Remedio, medicamento.
Remendar.
Remendar.
Remendar.
Remendar; chapuzar.
Remendar; tapar ó cubrir; asegurar por medio de una clavija.
Remero.
Remesa.
Remiendo.
Remiendo; pañal de niño; clavija.
Remiendo; roncha; úlcera.
Reminiscencia.
Remisión, perdon.
Remiso, flojo, perezoso.
Remitir, perdonar; enviar dinero de una parte á otra; debilitarse.
Remo.
Remoción, deposicion.
Remojar.
Remojar; sumergir.
Remojarse, empapar.
Remolcar.
Remolin.
Remolino, torbellino.
Remolque.
Sumilaw; tumingin ng mabalasik.
Tutupán, tupiin, silsilín.
Tutóp, tupî, silsíl.
Labis, tirá, sobra.
Gumaod, sumagwán.
Gumaod, sumagwán.
Gumaod, sumagwan; kumalawkaw.
Duluhan, upusín.
Maglinaw ng isang kautangan, sumiyasat; tumuus.
Paglilinaw ng isang kautangan, pagtutuos, pagsiyasat.
Dulo, wakás, katapusan.
Nalulunasan.
Lunasan, gamutín, pagalingin.
Lunas, kagamutan, gamot.
Magtagpî, magtutop.
Magtagpî, magtutop.
Magtagpî, magtutop.
Magtagpî; sumukbó.
Tagpian; takpan, lampinan; tutupán.
Manggagaod, mánanagwan.
Padalá.
Tagpî, tutóp.
Tagpî; lampin; tutop ó pakong may ulo.
Tagpí; umbok; bantal.
Gunamgunam, alaala.
Patawad, kapatawarán.
Malubay, mahinà, tamád.
Magpatawad; magpadalá ng salapî; manghinà.
Gaod, sagwán.
Paglilipat, pag-aalis, pagpapaalís.
Ibabad, tigmakin.
Isawsaw, itubog; sumukbó, sumisid.
Tigmakin, ibabad, basaing maigi.
Humila, bumatak.
Ulìulì, ipoipo.
Ipoipo, ulìulì.
Hila.
Spanish_Tagalog
Page 399
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Remolque.
Remontarse, elevarse.
Remontarse, encumbrarse.
Remordimiento.
Remoto, distante, lejano.
Remover, agitar.
Remover, alejar, deponer del empleo.
Remuneracion, retribucion.
Remunerar; premiar.
Remuneratorio.
Rencor, encono, tirria.
Rencor, odio.
Rencor, odio.
Rencoroso.
Rendición.
Rendido, cansado.
Rendido, sumiso; condescendiente, complaciente.
Rendir, rendirse.
Rendir; volver, restituir.
Renegado; apóstata.
Reñidero de gallos, gallera.
Reñir, altercar.
Reñir, disputar.
Reñir, disputar.
Reñir, disputar.
Reñir, pelear.
Reñir, pelear.
Renombrado, reputacion.
Renovacion.
Renovacion.
Renovar, restablecer.
Renovar.
Renta, arrendamiento, alquiler.
Renta, hacienda pública.
Renta, rédito.
Renta.
Renuevo.
Hila.
Umilanglang; pailanglang.
Umilanglang, paitaas.
Ngitngit, pagkabalisá.
Malayò.
Haluin, alugin, luglugin, kalikawin.
Ilipat, ilayô, ihiwalay; alisán ng katungkulan.
Bayad, upa, gantí.
Bayaran, pagbayaran, upahan; gantihin, bihisan.
May kabayaran.
Galit, poot; samâ ng loob, pagtatanim.
Pagtatanim sa loob, poot.
Galit, samâ ng loob, poot, pagtatanim sa loob.
Mapagtanim sa loob.
Pagsukò.
Patâ, pagód.
Sunodsunuran, masunurin; mapagbigay-loob.
Sumukò, patalo, padaig.
Sumukò, pahinohod; makipagtuos; isaulî; ibigay.
Nagmamaktol; ang tumatalikod sa pagsunod sa Pg. Hesu-Kristo.
Sabungan.
Makipagkaalit, makipagtalo.
Makipagkaalit, makipagtalo.
Makipag-alit, makipagtalo.
Makipaglaban, makipagkaalit, makipagtalo, makipagtakapan.
Makipagbasag-ulo, makipag-away, makipagbabág.
Mag-away, magbabag.
Kabantugan, kagitingan, kabunyian.
Pagbabago.
Pagbabago.
Baguhin.
Baguhin.
Upa, bayad.
Salaping bayan, pamimilak.
Bwis, tubò, pakinabang.
Kita, bayad, upa.
Swí, suplíng.
Spanish_Tagalog
Page 400
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Renuncia.
Renunciar.
Reo culpado, criminal.
Reo de algun delito capital.
Reo, culpable.
Reorganización.
Reorganizar.
Reparable, capaz de objecion.
Reparable.
Reparacion.
Reparar, resarcir.
Reparo, compostura.
Reparo, consideracion; observacion.
Repartir; participar.
Repeler; reputar.
Repentinamente.
Repentino, pronto.
Repercusion; denegacion.
Repercutir, volver atrás.
Repercutir; rechazar.
Repeticion, recitacion, ensayo.
Repeticion, reiteracion.
Repeticion.
Repeticion; repaso.
Repetidamente.
Repetir, recitar, repasar, ensayar.
Repetir.
Repetir.
Replantar.
Replecion, plenitud.
Repleto, lleno.
Réplica aguda ó picante.
Réplica, respuesta.
Replicar.
Reposar, descansar.
Reposo, descanso.
Repregunta á un testigo.
Pagtiwalag, paghiwalay.
Tumanggí, tumiwalag; humiwalay.
Ang may sala ó kasalanan.
Taong swail, pusóng, tampalasan.
Salarín, may-sala.
Mulíng paghuhusay ó pag-aayos.
Mulíng husayin.
May kapintasan.
Naaayos, maaayos.
Paghuhusay, pagkukumpuní, pag-uulî.
Husayin, kumpunihin; tutupán.
Paghuhusay, pagkumpuní; tutop.
Puná, masíd.
Hatiin, bahagihin; mákahatì, mákabahagi.
Itakwil, iwaksí; ipakipagtalo, ipakipaglaban.
Biglâ, kaginsaginsá, kadingatdingat.
Biglâ, madalî.
Udlot, urong; tanggí, pag-ayaw.
Umurong.
Umudlot, umurong; tumanggí, umayaw.
Ulit, pagpapaulit-ulit, pagsasanay.
Ulit.
Pag-ulit.
Pag ulit.
Paulit-ulit.
Ulitin, ulit-ulitin, sanayin.
Ulitin.
Umulit; ulitin.
Mulíng itanim.
Kapuspusan, kabusugan.
Punô, busóg.
Tugon ó sagot na nakasasakít ng loob.
Tugon, sagot, kasagutan, tutol.
Tumugon, tumutol.
Magpahingá, magpahingalay.
Pahingá, kapahingahan.
Pagtatanong sa saksí.
Spanish_Tagalog
Page 401
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Repregunta á un testigo.
Repreguntar á un testigo.
Reprender, censurar.
Reprender, corregir.
Reprender, regañar.
Reprender.
Reprensible.
Reprension, censura.
Reprension, correccion.
Reprensión, improperio.
Reprensión.
Represalia.
Represar; cerrar, tapar.
Representacion [de un actor].
Representacion falsa.
Representacion, descripcion.
Representar mal.
Representar.
Representar; describir.
Representativo, representante.
Represion.
Reprimir, domar.
Reprimir, refrenar.
Reprimir, restringir.
Reprobar, culpar; regañar, reñir.
Reprobar; condenar.
Réprobo, malvado.
Réprobo.
Reproduccion.
Reproducir.
Repropio, pertinaz.
Reptil.
República.
República.
Republicano.
Repudiacion.
Repudiar; renunciar.
Tanungin ang saksí.
Tanungin ang isang saksí.
Sawayin, pangusapan, pagwikaan.
Sawayín, pangusapan.
Sumaway; magalit.
Sumaway; sawayín, pangusapan.
Nasasaway; dapat sawayin.
Saway, pangusap.
Saway, pangusap.
Saway, pangusap, siphayò.
Saway.
Higantí, panghihigantí.
Harangin ang agos ng tubig.
Paghwad, pagkatawan sa isang palabas-dulaan.
Masamang pagkapalabas.
Pagkatawan; paglalarawan.
Magkamalî sa palabas ó pagtatanghal.
Kumatawan, gumaya.
Katawanín; ilarawan, salaysayin.
Kinatawan, katiwalà.
Pagsupil.
Pigilin, supilin.
Pumigil, umampat.
Sumugpô, sugpuin; pigilin.
Sumisi, sisihin; bigyangsala, kagalitan, kaalitan.
Itakwíl; parusahan.
Hamak, masamâ.
Alibughâ, tapon.
Muling paghahayag, muling pagkagawâ.
Muling ihayag, mulíng gawín.
Mapagmatigas, matigas ang ulo.
Ahas.
Repúblika, sangbansa.
Repúblika, bansang nakapangyayari ang bayan.
Nauukol sa repúblika.
Paghiwalay, pagtiwalag, pagtalikwas.
Hiwalayan; iwan, talikdán.
Spanish_Tagalog
Page 402
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Repugnancia, tedio.
Repugnancia.
Repugnante, disgustado.
Repugnante, disgustado.
Repugnante, feo, horrible.
Repugnante.
Repugnante.
Repugnar.
Repulsa.
Repulsar.
Repulsion.
Repulsivo.
Reputacion, crédito, renombre.
Reputar, estimar, juzgar.
Requerir, solicitar.
Requisito, exigencia.
Resaltar, rebotar, redundar.
Resbaladizo.
Resbalar, deslizarse.
Resbalar, deslizarse.
Resbalar, escurrirse.
Resbalar; tergiversar.
Resbalon, tropiezo.
Resbalón; resbaladero.
Rescatar.
Rescate.
Rescindir, anular.
Rescoldo.
Resentido; sensible.
Resentimiento.
Resentirse.
Reservacion, reserva.
Reservacion; excusa.
Reservadamente; con disimulo.
Reservado, secreto.
Reservado, tímido, vergonzoso.
Reservar.
Kasalungatan; yamot.
Suklam, rimarim.
Yamot, iníp.
Ayaw.
Pangit, kalait-lait.
Salungat; nakayayamot, nakaririmarim.
Nakasusuklam, nakaririmarim.
Magtanim sa loob, mapoot.
Tanggí, takwil, paghalay, paghiyâ.
Tanggihan, itakwil; halayin, hiyáin.
Pagtanggi, pagtatakwil.
Tumatanggí, nagtatakwil.
Dangal, puri, kagitingan, kabantugan.
Halagahan, hatulan.
Hingín, hilingín.
Kailangan.
Lumabis, umapaw, lumagô.
Madulás.
Mádulas, dumulas, mápadupilas.
Mádulas, mádupilas, dumulas.
Dumulas, dumaplis.
Mádulas, lumihis sa pinag-uusapan.
Pagkadulas, pagkadupilas; pagkatisod.
Dupilas; dausdusan.
Tumubós.
Tubos.
Sirain ang káyarian, pawalán ng halagá.
Baga.
Matatampuhin.
Pagtatampó.
Magtampó, sumamâ ang loob.
Pagtataan, paglalaan, pag-iimpok.
Pagtataan; dahilán.
Palihím, palingíd; pakunwâ.
Lihim.
Malihim, kimî, mahihiyain.
Magtaan, maglaan, mag-impok.
Spanish_Tagalog
Page 403
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Resguardar con un fortin.
Residencia, domicilio.
Residente.
Residir ó vivir en el campo.
Residir, morar.
Residir, morar.
Residuo, resto.
Residuo.
Resignacion.
Resignar, renunciar.
Resina.
Resistencia; defensa.
Resistir, rechazar.
Resistir.
Resma.
Resollar con fuerza.
Resollar, respirar.
Resolucion, determinacion.
Resolver, explicar.
Resolver.
Resonancia, retumbo.
Resonante, retumbante; sonoro.
Resonar, hacer ruido.
Resonar, repercutir.
Resonar, retumbar.
Resoplar.
Resoplido, bufido, soplo.
Respectivo, relativo.
Respetable, considerable.
Respetar, venerar.
Respeto ó temor.
Respeto, veneracion.
Respetuoso.
Respiracion dificil.
Respiracion.
Respiradero, salida.
Respiradero.
Mangublí, manganlong.
Táhanan, tírahan.
Ang naninirahan.
Manahan sa bukiran ó kaparangan.
Manahan, tumahan.
Manahan, manirahan.
Labis, tirá.
Kalabisan.
Pagbibitíw ng tungkol.
Magbitiw ng tungkol ó katungkulan, tumiwalag.
Sahing, dagtang namuô.
Paglaban, pagbabag; panananggalang, pananalag.
Lumaban, bumabag; magtulak.
Lumaban, mananggaláng.
Resma.
Suminghot.
Humingá.
Pasiya, pagtalagá.
Pasiyahan, ipaliwanag.
Pasiyahán.
Taginting, alingawngaw.
Mataginting, maalíngawngaw; matunog.
Tumunog, humugong.
Umalingawngaw, tumaginting.
Tumaginting.
Magsingasíng.
Hihip ng hangin.
Nauukol, nahihinggil.
Kagalanggalang.
Gumalang, magpitagan.
Pangimì.
Galang, pitagan.
Magalang, mapagpitagan.
Hingal.
Hingá.
Pásingawan, híngahan, lábasan.
Híngahan.
Spanish_Tagalog
Page 404
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Resplandeciente, brillante.
Resplandeciente, lustroso, brillante.
Resplandor, brillantez.
Resplandor, brillo.
Resplandor, lustre, fulgor.
Resplandor, lustre.
Resplandor.
Respondedor.
Responder; corresponder.
Responder; ser responsable; corresponder.
Responsabilidad.
Responsabilidad.
Responsabilidad.
Responsable.
Responsable.
Responsable.
Responsable.
Responsable.
Respuesta, réplica.
Respuesta.
Resquebradura, hendedura; falta, tacha.
Resquicio.
Restablecer.
Restablecimiento, restauracion.
Restauracion, restablecimiento.
Restauracion.
Restaurant, fonda.
Restaurant.
Restitución, recobro.
Restituir, reponer, restaurar, recuperar.
Restituir, volver á pagar.
Resto de una deuda, atraso.
Resto de una deuda, atraso.
Resto, residuo.
Resto, residuo.
Restriccion.
Restringir, limitar.
Maliwanag, maningning.
Maningning, marilag, makintab, nakasisilaw.
Kintab, ningning, kislap.
Liwanag, liwayway.
Ningning, dilag, kintab, silaw.
Ningning kintab.
Kinang, kintab.
Ang sumasagot, tagasagot, palasagot.
Sumagot, tumugon, gantihín.
Sumagot; tumugon, managot; gumanti ng loob.
Pananagot.
Pananagot, ságutin.
Ságutin, saságutin.
Nananagot.
Nananagot.
Nananagot, nananagutan.
Pananagot.
Nananagot, dapat managot.
Sagót, kasagutan.
Sagot.
Ligasgas, lamat, lahang, gwang, baak.
Lwâ ng matá.
Muling itatag.
Muling pagkatatag, pagkakapanaulì.
Mulíng pagbabangon, muling pagkatatag.
Pananaulì, pagkabawì.
Restauran, ponda.
Kárihan, restauránt.
Pagsasaulì, pag-uulì.
Isaulì, ibalík; panauliin, panumbalikin; bawiin.
Isaulì, bayaran, palitan.
Kakulangan sa ipinagkautan.
Kakulangan sa ipinagkautang.
Tira, labí, labis.
Tirá, labis.
Paghihigpit.
Higpitan, taningan.
Spanish_Tagalog
Page 405
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Restringir, restriñir.
Resucitar.
Resuelto; constante.
Resulta, resultado, consecuencia.
Resultar.
Resureccion.
Retaguardia.
Retardacion.
Retardar, prolongar, diferir.
Retencion; memoria.
Retener; guardar.
Retenido (náutica).
Retentivo.
Reticencia.
Retina.
Retiñir, resonar, retumbar.
Retiñir, resonar.
Retiñir.
Retintín, resonido.
Retintin, sonido agudo.
Retirada.
Retirada; retiro, soledad.
Retirar [se]; apartar.
Retirarse, refugiarse.
Retiro, alejamiento.
Retiro, retiramiento.
Retocar.
Retoño.
Retórica.
Retórico.
Retorno, recompensa, premio.
Retorno, regreso, vuelta; recompensa, retribucion, cambio.
Retorno, vuelta.
Retozar, juguetear.
Retozar.
Retractacion.
Retractarse, desdecirse.
Higpitán, pigilin, bawaan.
Buhayin ulî.
Natatalaga, handâ; matiyagâ.
Bunga, nápapalâ, nangyari.
Mangyari, mápalâ.
Pagkabuhay na mulî.
Bantay sa hulihán.
Pagpapatagal, pagpapalwat.
Papagtagalín, papaglwatin, ipagpaliban.
Pagbinbin, pag-antala; pag-aalala.
Bimbinin, pigilin; ingatan.
Lubid na pangpatibay.
Matatandain.
Pagkauntol, pagkakaungtol.
Bilot ng matá.
Umalingawngaw, maghinugong.
Kumalansing.
Umalingawngaw.
Kalansing, tunog.
Taginting.
Pag-urong.
Pag-urong; pag-uwî; pag-iisa.
Umuwî, umurong; humiwalay, umilag.
Umurong, umuwî.
Pagligpít, pag-ilag.
Paghiwalay, pananahimik.
Retokahin, ayusin.
Supling.
Retórika ó karunungan sa pananalitâ.
Nauukol sa retórika.
Gantí, kagantihan, kabayaran.
Pagbalik, pag-uwî, pagpihit; kagantihan, bayad, pagsasaulì, palít,
Pagbabalik, panunumbalik, pag-ulit.
Lumandî, kumirí.
Kumirí, lumandî.
Pagbabalik-loob, pagtalikwás.
Magbalik-loob, tumalikwas; talikdan.
Spanish_Tagalog
Page 406
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Retraer, retractar.
Retratar.
Retrato.
Retrato.
Retrete, cuarto pequeño.
Retribucion, recompensa.
Retroceder, desistir.
Retrogradación.
Retrogradar, retroceder.
Retrógrado.
Retrógrado.
Retrospectivo, que considera las cosas pasadas.
Reuma.
Reumatismo.
Reunion.
Reunir, replegar; ridiculizar, burlarse de alguno.
Reunir; reunirse.
Reunirse.
Revelación.
Revelar, manifestar.
Revendedor.
Reventar, estallar.
Reventar, romper ó hacer pedazos una cosa.
Rever, examinar; revistar.
Rever.
Reverberación.
Reverberar, resonar.
Reverencia, cortesía.
Reverencia, respeto.
Reverencia.
Reverenciar, respetar.
Reverenciar, venerar.
Reverendo, venerable.
Reverente, respetuoso.
Reversión.
Reverso.
Revision.
Paurungin; bawiin ang sinabi; talikwasan; magkulì.
Rumetrato.
Retrato.
Retrato.
Kumón, pánabihan, pálikuran; munting silid.
Pabuyà, gantí, upa, bayad.
Umurong, itigil.
Pag-urong, pagbalik.
Umurong, bumalik.
Napag-iiwan.
Pauróng, pabalík.
Palalingon sa nakaraan.
Reyuma (sakít).
Reyumatismo.
Umpukan, katipunan, pulutong.
Tumipon, pumisan; hiyain, tawanan.
Magtipon ó magpisan-ulî; mag-umpukan, magtitipon.
Pumisan ulî.
Pahayag.
Ihayag, ilitaw, ipahayag.
Maglalakô.
Pumutok, sumilakbo, sumabog.
Masirà, mabasag.
Muling tignang, lumitis; sumiyasat.
Mulíng tignán.
Alingawngaw, taginting.
Umalingawngaw, tumaginting, kumalansing.
Galang, pitagan.
Galang, pitagan.
Gumalang.
Gumalang, magpitagan.
Gumalang, magpitagan.
Kagalanggalang.
Magalang, mapagpitagan.
Pagkabaligtad.
Kabaligtarán.
Mulíng pagmamasíd.
Spanish_Tagalog
Page 407
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Revista, reseña.
Revista.
Revivir, restablecer.
Revocacion de una sentencia.
Revocacion.
Revocar, anular.
Revocar; anular.
Revolcarse en agua ó cieno.
Revolcarse en agua ó lodo.
Revolucion.
Revolucionario.
Revolucionario.
Revolver, arrollar, girar circularmente.
Revolver, pistola.
Revuelta, rebelión, levantamiento.
Revulsion.
Rey.
Reyezuelo.
Reyna.
Reyno.
Reyno.
Riachuelo.
Riachuelo.
Riachuelo.
Ribera del mar.
Ribete.
Ribete.
Ribetear.
Ribetear.
Rico, opulento.
Rico, opulento; precioso.
Ridiculez, ridículo.
Ridiculizar, escarnecer.
Ridículo, risible.
Riego.
Riego.
Rienda.
Pagsisiyasat, pagtatalâ.
Muling pagtingin ó pagmamasid.
Buhayin, itatag na mulî.
Pagbabago ng hatol.
Pagbabago.
Baguhin, bawiin, alisan ng bisà.
Baguhin, pawalan ng halagá.
Maglamaw.
Maglubalób, gumumon.
Hímagsikan.
Nauukol sa himagsikan, mapanghimagsik.
Mapanghimagsík.
Labukawin, haluin; paikutin, painugin.
Rebolber.
Panghihimagsík, pag-aalsá.
Alibadbad.
Harì.
Batis.
Reyna, haring babae, asawa ng harì.
Kaharian.
Kaharian.
Sapà.
Bangbang, munting ilog, sapà.
Sapà, ilog-ilugan.
Tabíng dagat.
Lupì, tutop.
Tutóp, lupì.
Lupiin, tutupán.
Tutupán, ilupì.
Mayaman, masalapî.
Mayaman; mahalagá.
Katwâ, kakatwâ, tuksúhin, líbakin.
Pagtawanan, libakín.
Kakatwâ, nakákatawa.
Pagdidilig; pagpapatubig.
Pagdidilig.
Ryenda.
Spanish_Tagalog
Page 408
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Riesgo, peligro.
Riesgo, peligro.
Riesgo, peligro; aventura; casualidad.
Rifa.
Rifar.
Rigidez, austeridad.
Rígido, severo, áustero.
Rigodon.
Rigor, severidad, austeridad.
Rigor, severidad.
Rigoroso, severo.
Rima, consonancia; poesía ó poema.
Riña ó pelea de gallos.
Riña ó pelea de gallos.
Riña, contienda, disension.
Riña, disputa.
Riña, pendencia, disputa, contienda.
Riña.
Rincon, ángulo.
Riñon.
Riñones.
Rio.
Riqueza.
Riqueza.
Risa, risada.
Risa, risada.
Risible.
Risible.
Rito, la ceremonia y regla establecida por la iglesia.
Rivalidad, emulacion.
Rizado.
Rizar ó encrespar el pelo.
Rizar, encrespar.
Rizo de pelo.
Rizo.
Roano.
Robador, ladron.
Panganib, panganyayà, pangambà.
Panganib.
Panganib, kapanganiban; kapalaran; pagkakataon.
Ripa, sápalarang larô.
Magripa, magsapalaran.
Paghihigpít, sungít, bagsik.
Mahigpít, masungít mabagsik.
Rigudon.
Higpít, bagsík.
Higpít, ganít, bagsík.
Mahigpít, mabagsik.
Pagkakatugmaan ng mga tinig; tulâ, berso.
Sabong, tupada.
Sabong, tupada.
Away, káalitan, pagkakasirâ, pagkakagalít.
Káalitan, pagtatalo.
Káalitan, away, babag; pagtatalo.
Labanán, káalitan.
Sulok.
Bató ng katawán.
Bató ng katawán.
Ilog.
Yaman, kayamanan.
Yaman, kayamanan.
Tawa.
Halakhak, tawa.
Nakakatawa.
Nakákatawa.
Rito, pamamalakad sa simbahan.
Pag-aagawan, paglalaban.
Kulót.
Kulutín ang buhok.
Mangulót, mangulubot.
Kulot ng buhok.
Kulot.
Rosilyo.
Magnanakaw.
Spanish_Tagalog
Page 409
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Robar al público.
Robar, hurtar.
Robar, pillar.
Robar, pillar.
Robo.
Robusto, vigoroso.
Robusto, vigoroso.
Roca, peñasco.
Rociado.
Rociamiento.
Rociar, esparcir.
Rociar, regar.
Rociar.
Rociar.
Rociar.
Rociar; regar.
Rocío.
Rodadura; rollo; catálogo.
Rodar abajo; trasmitir, transmitir.
Rodar, girar.
Rodar.
Rodar.
Rodear con canales de agua.
Rodear, cercar, bloquear, sitiar.
Rodear.
Rodela.
Rodeo, revuelta.
Rodilla.
Rodillo.
Roedor.
Roer, corroer.
Rogar, suplicar, implorar.
Rogar, suplicar.
Rogar, suplicar.
Rojez, el encarnado.
Roldana ó rueda de cureña.
Romance, ficcion, cuento.
Magnakaw ng salaping bayan.
Mag-ihaw, mang-umit.
Magnakaw, mangloob.
Magnakaw, mangharang.
Nakawán, pagnanakaw.
Matabâ, malakás.
Malakí, malakás.
Malaking bato, bundok na bató.
Mahamog.
Pagwiwisík.
Isabog, ikalat.
Magwisik, magdilig.
Diligín, wisikan.
Diligín, wisikan; magwilig, pamilansikin.
Máhamugan; magkahamog.
Magwisík; magdilig.
Hamóg.
Gúlong, ikot, pihit; rolyo; tálaan.
Gumulong sa ibabá; malipat sa iba, mápasaulì.
Gumulong, umikot, pumihit.
Umikot, umikit, pumihit.
Gumulong.
Magbangbang.
Ligirin, kubkubin.
Ligirin.
Kalasag.
Lakad na pasikotsikot ó pasuotsuot.
Tuhod.
Rodilyo.
Mapagngatngat.
Ngumatngat.
Mamanhik, dumaing, sumamò.
Sumamò, mamanhik, makiusap.
Mamanhik, lumuhog, sumamò.
Pulá, kapulahan, ang mapulá.
Gulong na muntî.
Kwento.
Spanish_Tagalog
Page 410
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Rombo.
Romero.
Romo, el que tiene la nariz llana y ancha.
Romper, quebrantar.
Romper, quebrantar.
Rompimiento, rotura.
Rompimiento; rotura.
Ron.
Roncador.
Roncar.
Roncha, sarpullino.
Ronco, enronquecido.
Ronquera.
Ronquera.
Ronquido.
Ropa de casa.
Ropa ó vestido.
Ropa, vestido.
Ropavejería, baratillo.
Ropero.
Rosa.
Rosario.
Róseo.
Rostro, cara, semblante.
Rota, derrota.
Rotacion, giro.
Rotación.
Rotén.
Roto, agujereado.
Rotular ó señalar alguna cosa con un rótulo.
Rótulo, extracto.
Rotundidad, redondez.
Rotundo, redondo.
Rotura, abertura.
Rotura, brecha.
Rubí.
Rubificar.
Aapáting gilid na magkakagaya at panulukang magkakaiba.
Romero.
Charát.
Sumirà, bumasag, sirain, basagin, lumagot, lagutin.
Sumirà, bumasag.
Pagkakásirâ; basag, sirà, wasák, gahì.
Sirà, kasiraan.
Alak.
Hílikin, naghihilík.
Humilík, maghilík.
Bungang-araw.
Paós, namamalat.
Páos, pamamaos.
Pamamaos.
Hilík.
Damít na pangbahay.
Damit, suot, balabal.
Pamit, kasuutan.
Tindahan ng mga yaring damit na mura.
Ang nagbibili ng mga bagong damit.
Rosas.
Rosaryo, kwintas na dásalan.
Kulay rosas.
Mukhâ, anyô.
Pagkadaig, pagkasupil, pagsukò.
Ikot, ikit, pihit.
Ikot, ikit, pihit.
Yantok, uwáy.
Butas.
Magtandâ ó maglagay ng tandâ.
Rótulo; maikling salaysay na nilalaman ng isang mahabang kasulatán.
Bilog, kabilugan; kabuoan.
Mabilog, buô.
Sirà, basag, pwang.
Sirà, butas, pwang.
Rubí [batong mahál].
Pumulahín.
Spanish_Tagalog
Page 411
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Rubor, bochorno.
Rubor, flujo rápido.
Rudeza, grosería.
Rudimentos.
Rudo, rústico.
Rudo, rústico; tosco, ignorante.
Rueca.
Rueda baja.
Rueda dentada.
Rueda.
Ruedo, tapete.
Ruego, súplica, solicitud.
Rufián, alcahuete.
Rufian.
Rugido, bramido.
Rugido, el bramido del leon.
Rugir, bramar.
Rugoso.
Ruido continuo y agudo; zumbido; parlería; charlataneria.
Ruido violento, sonido; alboroto.
Ruido, estruendo, gresca, alboroto, bulla y confusion.
Ruido, rechino.
Ruido, sonido, bulla, rumor.
Ruido, tumulto; jactancia.
Ruidosamente.
Ruidoso, alto, clamoroso.
Ruidoso, bullicioso.
Ruidoso, clamoroso, turbulento.
Ruidoso.
Ruina, destruccion.
Ruina, perdicion.
Ruinoso, pernicioso.
Rumia.
Rumiador.
Rumiar.
Rumor, fama.
Rumor.
Hiyâ, kahihiyan, pamumulá ó pamumutlâ ng mukhâ.
Pamumulá [sa kahihiyan ó kagitlaanan]; bugsô.
Kagaspangan, kabastusan.
Pasimulâ, pinagmulan.
Hamak.
Bastos, magaspang; masamang turò, walang turò, musmós.
Panulid.
Gulong na mababà.
Gulong na may ngipin.
Gulóng.
Baníg na panapín.
Samò, pamanhik, pakikiusap.
Nangangalakal ng babae, bugaw.
Búgaw, nangangalakal ng babae.
Sigaw na malakas; angal.
Angal, ungal.
Umangal, umungal.
Makubot, makunót.
Nakapangingiló; haginít; satsat, daldal.
Hugong, tunog; kagulo, ingay.
Ingay, hugong, guló, kalog.
Ingay, alatiit.
Ingay, kaingay, alingwngaw.
Ingay, kaingáy; guló, kaguló; kahambugan, kayabangan.
May kalakasan ng boses.
Malakás na pananalitâ, maingay.
Maingay, maalingawngaw.
Maingay, maalingaw-ngaw, mahugong, maguló.
Maingay, maalatiit.
Pagkasirà, pagkawasak.
Pagkaguhô, pagkapahamak.
Nakapagpapahamak, nakasisirà.
Nguyâ, ngatâ.
Ngumunguyâ, ngumangatâ.
Ngumuyâ, ngumatâ.
Alingawngaw, salisalitaan, balità.
Balitang alingawngaw.
Spanish_Tagalog
Page 412
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Rural, campesino, rústico.
Rústicamente, toscamente.
Rusticidad, grosería, rudeza.
Rústico, agreste, villano.
Rústico, agreste.
Rústico, aldeano.
Rústico, campesino.
Rústico, grosero.
Rústico, grosero.
Rústico, grosero; tacaño.
Rústico; campesino, agreste.
Ruta, rumbo.
Rutina, práctica.
S (ese).
Sabado de Gloria.
Sábado.
Sabana.
Sábana; pliego [de papel].
Sabañones.
Sabedor de sus propios pensamientos y acciones.
Saber, conocer.
Sabiduría.
Sabio, docto.
Sabio, inteligente.
Sabio.
Sable.
Sable.
Sabor de sal.
Sabor ó gusto suave y delicado de alguna cosa, sainete; fragancia.
Sabor, gusto.
Sabor, gusto.
Sabor, gusto; beso fuerte.
Saborear, probar.
Saborear.
Saborearse, besar con ruido.
Sabroso, gustoso al paladar.
Sabroso, gustoso.
Nauukol sa parang ó bukid.
May kagaspangan, may kabastusan.
Gaspang, kagaspangan, kabastusan.
Magaspang, bastos, hamak.
Magaspang, bastos.
Taong bukid, taong mababang urì.
Ukol sa bukid ó parang.
Bastos.
Bastos, hamak.
Bastos; maramot.
Ukol sa bukíd ó parang.
Daan.
Kinabihasnan.
S (sa).
Sábado de Glorya.
Sábado.
Sabana, dakong lwal.
Kumot; pliyego ng papel.
Pamamantal na sanghî sa ginaw, alipunga.
Nakakaalam ng kanyang pagkatao, nasa pagkatao.
Makaalam, makakilala.
Dunong, karunungan.
Marunong, pantás, pahám.
May pinag-aralan, marunong, matalinò.
Marunong, pantás, pahám.
Sable, tabak.
Sable, tabak.
Lasang asin, maalat.
Lasa, lasap; bango.
Lasa, lasap.
Lasa.
Lasa, lasap; halík na matunog.
Lasahin, lasapin.
Lasahin, lasapin, tikman.
Lasahin, lasapin; halikán ng matunóg.
Masarap, malasa.
Masarap, malasa.
Spanish_Tagalog
Page 413
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sabroso.
Sabroso.
Sabueso.
Sabueso.
Sacabotas.
Sacar por fuerza alguna cosa, adquirir por violencia.
Sacar por fuerza ó engaño á alguna persona.
Sacerdocio.
Sacerdotal.
Sacerdote, eclasiástico.
Sacerdote, presbítero.
Saciar, hartar.
Saciar, hartar.
Saciedad, hartura.
Saco basto para llevar viveres.
Saco, alforja.
Saco, talega.
Saco.
Sacramental.
Sacramento.
Sacrificar.
Sacrificio.
Sacrilegio.
Sacrílego.
Sacudida.
Sacudimiento.
Sacudimiento.
Sacudir, agitar.
Sacudir, azotar.
Sagacidad, astucia.
Sagaz, sutil, penetrante.
Sagaz; prudente.
Sagrado, sacro.
Sahumerio.
Sakita.
Sal.
Sala de recibimiento, parlatorio.
Malasa, masarap.
Masarap.
Munting aso na ginagamit sa pangangaso.
Asong galgo.
Pang-alis ng sapatos.
Mangagaw, manggahasà, maniil, manulisan.
Dahasín, agawin.
Pagkaparì, pagkasaserdote.
Nauukol sa parè.
Paré, taong simbahan.
Parì, saserdote.
Bumusog, busugin.
Mabusog, mabundat.
Kabusugan, kabundatan.
Balutan ng pagkain.
Kapa; sako, supot, bayong.
Bayong, supot.
Bayong, supot.
Nauukol sa sakramento.
Sakramento.
Maghain, mag-alay.
Hain, alay.
Kapaslangan sa Dyos.
Lapastangan sa Dyos ó sa nauukol sa Kanya.
Luglog; paspas, pagpag.
Pagpaspás, pagpapagpág.
Paspas, Palís.
Paspasin, palisín.
Hagupitín, hampasin.
Katusuhan, kaswitikan, katalinuan.
Tuso, switik, matalinò.
Tuso, matalinò; mabaít.
Banal na bagay, nátatalaga sa Dyos.
Pangsuob, panuob.
Supotsuputan.
Asín.
Silid na tanggapan sa mga pánauhin, silíd na ukol sa pagsasalitaan.
Spanish_Tagalog
Page 414
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sala, salon; casa de ayuntamiento; casa de un gremio ó colegio.
Salado.
Salado.
Salado.
Salar.
Salar.
Salario, paga.
Salario, paga.
Salario.
Salchicha, chorizo, longaniza.
Salida del sol.
Salida, evento, resulta; flujo.
Salida.
Salida.
Salida.
Salida.
Salida; arrancada.
Saliente, saledizo.
Salino.
Salir algo fuera del nivel de algun edificio; mirar á, caer á.
Salir, brotar; despachar.
Salir, proceder.
Salir.
Saliva.
Saliva; esputo.
Salmista.
Salmo.
Salmon.
Salmuera, escabeche.
Salmuera.
Salmuera.
Salobre.
Salobre.
Salon.
Salpicado de varios colores.
Salpicar, ensuciar.
Salpicar, rociar; manchar.
Kabahayán, salas; bulwagan ng pámahalaan ó ng isang kapisanan ó ng
Inasnán.
Inasnán, maalat.
Maalat, inasnan.
Asnán.
Asnán, asinán.
Kita, pinag-arawan, salaping pinagtrabahuhan.
Bayad, upa, sahod.
Bayad, sahod, kita, upa.
Langonisa, choriso.
Pagsikat ng araw.
Paglabas, pangyayari; agas.
Paglabas, pag-alis.
Lábasan.
Lábasan.
Lábasan.
Palabas, pamimiglas.
Nakalabás, nakalawít.
May asín.
Ilaylay, isampay; dumungaw, dumukwang.
Lumabas, umagas; lutasin.
Lumabas, lumitaw, manggalin, magmulâ.
Lumabás.
Laway.
Laway, lurâ; kalaghalâ.
Ang tagaakdâ ó taga-awit ng salmo.
Salmo, awit simbahan, awit sa Pg. Dyos.
Salmón.
Achara.
Patís, sawsawan, ketsap.
Patis, kéchap, lawlaw.
Maalat.
Maalat, matapsim.
Kabahayán, salón.
Batikbatik, bulik.
Pilansikan, talsikan; dumihán.
Pilansikan, dungisan, magwisík, magdilig.
Spanish_Tagalog
Page 415
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Salpicar; disfamar.
Salpicar; enlodar.
Salsa de setas.
Salsa picante hecha de setas.
Salsa.
Salsera.
Saltar, brincar.
Saltar, brincar.
Saltar, brincar.
Saltar, cabriolar.
Saltar, cojear de un pie.
Salteamiento, latrocinio.
Salterio; libro de salmos.
Salto mortal.
Salto, brinco.
Salto, brinco.
Salto, brinco.
Salto.
Salubre, saludable.
Salubre, salutífero.
Salubridad.
Salud, sanidad.
Saludar á uno yendo hácia él.
Saludar, congratular.
Saludar.
Saludo á una mujer.
Salutacion.
Salutacion.
Salvacion.
Salvado.
Salvador.
Salvaguardia, defensa.
Salvaje, inculto; bárbaro.
Salvaje, no civilizado.
Salvajería, ferocidad, crueldad.
Salvar; economizar.
Salve!.
Pilansikan; manirang puri.
Pumilansik, tumilansik, pagputikin.
Sawsawan.
Isang sawsawan.
Sawsawan, sarsa.
Platito.
Lumuksó, lumundag.
Lumukso, lumundag.
Magluluksó, maglulundág.
Maglulundag, magluluksó.
Kumandirít, lumuksó, lumundag.
Panunulisán, pang-haharang, pangloloob, paniniil.
Salteryo ó instrumento na tila alpá; aklat ng mga salmo.
Luksong matindí, luksong makamamatay.
Lukso, kandirít.
Luksó, lundág.
Luksó, lundag.
Luksó, lundag.
Nakagagaling, nakabubuti ng katawan.
Nakagagaling, nakaiigi.
Kagalingan, kabutihan ng katawan.
Kagalingan, kaigihan ng katawan.
Naaayon; naaalinsunod.
Bumatì.
Bumatì, magpugay, yumukod.
Batì ó yukod sa isang babae.
Batì.
Batì, pugay, yukod.
Kaligtasan.
Darak.
Tagapagligtas, mangliligtas.
Tagapagsanggalang, bantay.
Taga gubat, taong musmos; salbahe, mabangis.
Taga gubat, walang kabihasnan.
Kabalakyutan, bangis, bagsik.
Magligtas; mag-impok.
Aba!
Spanish_Tagalog
Page 416
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Salvia; sabio.
Salvo, excepto.
Sanar, curar.
Sancion.
Sancionar.
Sandalia.
Sangrar.
Sangre cuajada.
Sangre.
Sangría.
Sangriento, ensangrentado.
Sangriento.
Sanguijuela.
Sanguijuela.
Sanguijuela; homicida; avaro.
Sanguinario, bárbaro.
Sanguinario, cruel, inhumano.
Sanguinario, cruel.
Sanguinario.
Sanguineo, lo que es de color de sangre.
Sanguíneo.
Sanidad, vigor.
Sanidad.
Sano, en buen estado.
Sano, saludable, salubre.
Sano, saludable.
Sano, vigoroso.
Sano.
Sano.
Sano; son, sonido.
Santidad, beatitud.
Santidad.
Santificacion, consagracion.
Santificar.
Santo, pio.
Santo.
Santón, mojigato.
Sambóng; taong marunong.
Liban, bukod sa.
Magpagalíng, gumamot.
Pahintulot, kapahintulután, payag.
Pahintulutan, payagan.
Sandalyás, sinelas.
Magpadugô.
Dugong namuô.
Dugô.
Pagpapadugô.
Madugô, duguduguan.
Madugô, dugúan.
Lintâ.
Lintâ.
Lintâ; mámamatay-tao; sakím.
Mabagsik, tampalasan.
Mabagsik, mabangis, tampalasan.
Uhaw sa dugô, mabagsik.
Nakamamatay.
Madugô, kulay-dugô.
May maraming dugô, madugô.
Kagalingan, galing ng katawan, lakás.
Kagalingan, galíng, pagkawalang sakít.
Magalíng, walang sirà.
Nakagagaling, nakabubuti sa katawan.
Magalíng, makabubuti ng katawan.
Magaling, walang sakít.
Magaling.
Magalíng, walang sakít.
Magalíng; tunóg, hugong.
Kasantusan, kabanalan.
Kabanalan, kasantosan.
Pagpapakasanto, pagtalagá.
Ariing banal ó sagrado, italagá.
Banal, santó.
Banal, santo.
Manong ó manang.
Spanish_Tagalog
Page 417
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Santuario, lugar santo.
Sapo, escuerzo.
Saquear, pillar, robar.
Saquear, pillar; destruir.
Saquear, pillar; escudriñar, rebuscar.
Saquear.
Saqueo; destrozo.
Sarampion.
Sarcasmo, burla ó sátira picante.
Sarcasmo.
Sardina.
Sarjento.
Sarna.
Sarna; picazon.
Sarnoso, roñoso.
Sarnoso, roñoso.
Sarnoso.
Sarten.
Sastre.
Satanás.
Satélite.
Sátira ó escrito insultable, libelo.
Sátira.
Satirizar.
Sátiro.
Satisfaccion.
Satisfacer.
Satisfactorio.
Saturacion.
Saturar.
Savia.
Sazonar con pimienta.
Sazonar ó mezclar con drogas; prescribir drogas.
Sazonar, condimentar.
Sazonar, madurar.
Sebo para hacer velas.
Sebo.
Dakong banal, santwaryo.
Palakâ, kabachoy.
Mangloob, mangharang, maniil, magnakaw.
Mangloob, maniil; manirà.
Mangloob, maniil; saliksikin, siyasatin.
Mangdambong, maniil.
Pangloloob, kasiraan.
Tigdas.
Uyam, tuyâ, birong nakasasakít.
Tuyâ, uyám.
Sardinas.
Sarhento.
Galís.
Galís; bantál.
Gálisin, malangíb.
Gálisin, malangíb.
Gálisin, magalis.
Kawalì.
Sastré; mángyayano, mánanahì ng damít.
Satanás.
Kampón.
Pamamaslang, paninirang puri, uyam.
Tuyâ, uyam.
Manuyâ, mang-uyám.
Mánunuyâ, mang-uuyam.
Kasiyahan.
Bigyan ng kasiyahán.
Nakasisiya.
Pagtigmak, pagbababad.
Tigmakin, ibabad, basaing maigi.
Katás, gatâ, dagtâ.
Magtimplá ng pamintá.
Haluan ng gamot; hatulan ng gamot.
Rekaduhan, lagyan ng rekado.
Pahinugin, pagulangin; palambutin.
Pagkit na ginagawang kandilà.
Sebo.
Spanish_Tagalog
Page 418
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sebo.
Seboso.
Seca, sequía.
Secamente.
Secar ó quemar alguna cosa en horno.
Secar.
Sección.
Seco, árido.
Seco, sin jugo.
Secrecion.
Secretaría.
Secretario.
Secreto, misterioso.
Secreto, oculto.
Secreto, privado, particular.
Secreto, sigilo.
Secta.
Sectario.
Secuela, consecuencia.
Secuestrar.
Secuestro, secuestracion de bienes.
Secundario.
Sed.
Seda floja.
Seda.
Sedativo.
Sedeño.
Sedentario.
Sedicion, alboroto, motín, revuelta.
Sedicioso.
Sediento.
Sediento.
Sedimento, hez.
Seduccion.
Seducir, persuadir, engañar con arte y maña.
Seducir.
Seductivo, halagüeño; persuasivo.
Sebo.
Masebo, matabâ.
Pagkakatuyot, panahong salát sa ulán.
May katuyuan, may pagkatuyô.
Magsangag.
Tuyuin, patuyúin.
Bahagi.
Tuyót.
Walang katás.
Pagtatagò, paglilingid.
Kálihiman, pagkakalihim.
Kalihim.
Lihim, mahiwagà.
Lihim, tagô.
Lihim, lingid, bukod, hiwalay.
Lihim.
Pangkatin ng isang relihiyon.
Nauukol sa pangkat ng isang relihiyon.
Bunga, pakinabang.
Kumamkam.
Pangangamkam.
Pangalawa.
Uhaw.
Sutlâ.
Seda, sutlâ.
Pangpatahimik, pangpahupâ.
Maseda, masultâ.
Palaupô.
Panghihimagsik, guló, kagulo, pag-aalsá.
Manggugulo, manguupat.
Uháw.
Uhaw, nauuhaw.
Latak.
Upat, hikayat.
Manghikayat, manulsol, manghibò.
Umupat, humikayat, umakit.
Nakahihikayat, nakaaakit, nakagaganyak.
Spanish_Tagalog
Page 419
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Segador.
Segar ó cortar las mieses ó yerba.
Segar, hacer el agosto.
Segmento de un círculo.
Segregacion, separacion.
Segregar, separar.
Seguidor; secuaz, partidario.
Seguirse, suceder.
Seguirse, suceder; resultar.
Segun, conforme.
Segunda mano.
Segundo.
Seguridad, certeza.
Seguridad, salvamento.
Seguridad, tranquilidad.
Seguridad; fiador.
Seguro, cierto.
Seguro, cierto.
Seguro, digno de confianza.
Seguro, libre de todo peligro.
Seguro, salvo.
Seguro, seguridad.
Seguro.
Seis veces.
Seis.
Seleccion.
Selecto, escogido.
Sellar.
Sellar.
Sello de correo.
Sello para cerrar las cartas.
Sello, (el sello privado del rey).
Sello, marca.
Sello; estampa, impresion.
Semana santa.
Semana.
Semanal.
Mang-aani, manggagapas.
Umani, gumapas.
Umani, gumapas.
Bahagi ng isang kabilugan.
Pagtitiwalag, paghihiwalay.
Itiwalag, ihiwalay.
Mánununod; kakampí, kábig, kampon.
Sumunod, humalile, bumuntot.
Sumunod, bumuntot; mangyari.
Ayon, alinsunod.
Lumà, nagamit na.
Ikalawa, pangalawá.
Pagtiwalà, pag-asa.
Katiwasayan, kaligtasan.
Katibayan, katiwasayan.
Katibayan; ang nananagot.
Maaasahan, totoo.
Tunay, totoo, siguro, maaasahan.
Maaasahan, mapagkakatiwalaan.
Tiwasay, ligtas.
Tiwasay, ligtas.
Seguro, katibayan.
Seguro, pananagot sa buhay ó pag-aarì ng sanggayon.
Makaanim.
Anim.
Paghirang, pagpilì.
Hirang, pilì.
Tatakán.
Selyuhan, lagyan ng selyo.
Selyo ng korreo.
Taták, timbre.
Tatak.
Tandâ, tatak, marká.
Selyo; tatak, limbag.
Mahal na araw.
Sanglinggó.
Lingguhan.
Spanish_Tagalog
Page 420
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Semanalmente.
Semblante ceñudo.
Semblante, aspecto.
Semblante, rostro.
Semblante.
Sembrar, esparcir las semillas.
Semejante á la lechuza.
Semejante á un príncipe.
Semejante, parecido.
Semejante.
Semejanza de genio.
Semejanza, apariencia.
Semejanza, conformidad..
Semejanza, igualdad.
Semejanza.
Semilla, simiente.
Seminario.
Seña, idea; vestigio, indicio.
Seña, indicacion muda.
Seña.
Senado.
Senador.
Señal, aviso.
Señal, marca.
Señal, muestra, seña.
Señal, nota; firma.
Señaladamente, á saber.
Señalar, determinar, nombrar.
Señalar; firmar, rubricar.
Sencillez, simplicidad.
Senda descarriada.
Senda, camino, paso, huella.
Senda, vereda.
Senda.
Sendero.
Senil.
Seno.
Linggólinggó.
Pagmumukhang masungit.
Pagmumukhâ, anyô.
Anyô, pagmumukhâ.
Anyô, wangkí, wangis, pagmumukhâ.
Maghasík, magtanim.
Parang kwago.
Parang prínsipe.
Kawangis, kawangkí.
Kahwad, kawangis, kamukhâ, kagaya.
Pagkakaisang ugalì.
Wangis, anyô, hichura.
Pagkawangis, pagkawangkî.
Wangis, wangkî.
Wangis, pagkakámukhâ.
Binhî, punlâ.
Páaralan sa nangagpaparì ó nangagpapastor.
Tandâ; bakas.
Tangô, batì.
Hudyatan.
Senado, kapulungang tagapaglagdâ ng kautusan na halál ng pámahalaan.
Senador.
Tandâ, pahiwatig.
Talâ, tandâ, taták.
Tandâ, pinakatandâ.
Tandâ, palatandaan; pirma, pagtatalâ ng pangalan.
Ang kasunod, sa makatwid bagá.
Magtakdâ, maglagay, maghalal.
Magtandâ, maglagay ng tandâ; pumirmá, maglagdá ng pangalan.
Kawagasan; kamusmusan; walang kahambugan.
Landas na paligaw.
Landas, daan, dáanan, bakás.
Bakás, landas.
Landás.
Landas.
Nauukol sa katandaan.
Dibdib, sinapupunan.
Spanish_Tagalog
Page 421
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Señor, Dios.
Señor, Sr. Dn..
Señor.
Señor.
Señora, dama, señorita.
Señora, dama.
Señora, Sra..
Señorear, dominar.
Señoría.
Señoríl; orgulloso.
Señorío; altivez, orgullo.
Señorita.
Sensación.
Sensible, sensitivo.
Sensitivo, sensible.
Sensual; lascivo, voluptuoso.
Sensualidad, voluptuosidad.
Sentarse.
Sentencia de muerte.
Sentencia, condena.
Sentencia, determinacion.
Sentencia, dictamen; frase.
Sentenciar, juzgar, condenar.
Sentencioso.
Sentido en el fondo del corazon.
Sentido, entendimiento, razon.
Sentimental.
Sentimiento, sentido.
Sentir un dolor agudo.
Sentir, tener pena.
Sentir; palpar.
Señuelo, añagaza.
Separable.
Separacion, exclusion.
Separacion, particion.
Separacion, partida, despedida.
Separacion.
Panginoon, Dyos.
Ginoo, mamà, Mg.
Ginoo, mamà, mang.
Ginoo, pò.
Ginang, ale, gining.
Ginang.
Ginang, ale.
Magpakapanginoon.
Pagkaginang, pagkaginoong babae.
Parang panginoon; palalò.
Pagkapanginoon; kapalaluan.
Gining, binibini.
Karamdaman, pakiramdam.
May pakiramdam, maramdamin.
Maramdamin, mapagdamdam.
Nauukol sa kahalayan ng lamán; malibog.
Kahalayan, libog, kalibugan.
Umupô, maupô, lumikmô, lumuklok.
Hatol na kamatayan.
Hatol, parusa.
Hatol, pasiya.
Hatol, pasya; pananalitâ.
Humatol, magparusa.
May taglay na aral.
Taos sa pusò, buhat sa pusò.
Damdam, malay, ulirat, baít.
Nauukol sa damdam ó pakiramdam.
Damdam, pakiramdam.
Umantak kumirot.
Damdamin, isamâ ng loob.
Makáramdam, humipò, kumapâ.
Pain, dayà.
Náihihiwalay.
Paghihiwalay, pagtitiwalag.
Pagtanggal.
Paghiwalay, pag-alis, pagpapaalam.
Paghihiwalay, pagbubukod, pagkalás, pagtitiwalag.
Spanish_Tagalog
Page 422
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Separadamente, aparte.
Separado, segregado.
Separar en distintas clases; escoger, eligir.
Separar, apartar; destacar.
Separar, dividir.
Separar, segregar, desunir, apartar.
Septentrional.
Septiembre.
Séptimo.
Septuagenario.
Septuagésimo.
Séptuplo.
Sepulcral, fúnebre.
Sepulcro, sepultura.
Sepultar.
Sepultura, entierro.
Sepultura.
Sepulturero.
Sequedad.
Ser muy cuidadoso.
Ser ó estar; tener algun estado ó calidad.
Sera, espuerta.
Seráfico.
Serafin, angel.
Serenar, calmar, sosegar.
Serenata.
Serenidad de ánimo.
Serenidad, calma.
Serenidad, claridad, sociego.
Sereno, claro, apacible, sosegado.
Sereno, guarda.
Sereno, sosegado, juicioso.
Serie, continuacion.
Serie.
Serio, grave; formal.
Sermon.
Seroso, acuoso.
Hiwalay, bukod, tangì.
Hiwalay, kalás, tiwalag.
Papagbukodbukurín; pumilì, humirang.
Ihiwalay, ibukod; maglagay ng pulutong ng kawal na handâ sa labanan.
Ihiwalay, hatiin.
Ihiwalay, ibukod, kalasín, itiwalag.
Hilagà.
Setyembre.
Ikapitó.
May gulang na pitong pung taón.
Ika pitong pû.
Makápito.
Nauukol sa libing.
Libingan, báunan.
Ilibing.
Paglilibing.
Líbingan, hukay.
Manghuhukay ng líbingan.
Katuyûan, pagkatuyô.
Magpakaingat.
Magíng, ay, mag, magka... sumá...
Buslô.
Nauukol sa serapín.
Serapín, anghel.
Lumubay, tumahimik, humimpil, mápayapà.
Serenata, tugtugan.
Kalamigan ng loob, hinahon.
Hinahon, katahimikan.
Linaw, liwanag, katahimikan, hinahon.
Malinaw, maliwanag, tahimik, mahinahon.
Bantay, tanod.
Mahinahon, tahimik, mabait.
Pagkakadugtongdugtong, karugtong, pagkakasunodsunod, kasunod.
Pagkakasunodsunod.
Malubhâ, malalâ, mabigat; pormál.
Sermon, pangaral.
Malagnaw.
Spanish_Tagalog
Page 423
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Serpear, bajarse.
Serpentear.
Serpentino.
Serpentino.
Serpiente venenosa.
Serpiente.
Serrar, aserrar.
Servicial, cortesano.
Servicial, oficioso.
Servicio, servidumbre.
Servidumbre, esclavitud.
Servil, bajo, humilde.
Servil, bajo.
Servil, doméstico.
Servilleta.
Servir como voluntario.
Servir la vianda en fuente; servir la comida.
Servir, favorecer.
Servir.
Sesenta.
Sesgado, oblicuo.
Sesgar; cortar ó partir en sesgo.
Seta.
Setenta.
Seto, vallado.
Seudónimo.
Severidad, rigor.
Severo, áspero, rigoroso.
Severo, rígido; crítico.
Sexagenario.
Sexagésimo.
Sexo.
Sextante, la sexta parte de un círculo.
Sexto.
Séxtuplo.
Sexual.
Sheríff.
Magpadausdos, bumabâ.
Magpalikawlikaw.
Nauukol sa ahas.
Parang ahas.
Isang urì ng ahas na makamandag.
Ahas.
Lumagarè.
Mapaglingkod, masúnurin, magalang.
Mapaglingkod, nagagamit.
Paglilingkod, paninilbihan.
Paninilbihan, pagkaalipin.
Mapanilbé, hamak, mababà.
Mapanilbí, hamak.
Malingkurin, mapaglingkod.
Serbilyeta, pámahiran.
Maglingkod ng kusà.
Ihain ang ulam na ilagay sa pinggan; maghain.
Maglingkod, kumalingâ.
Maglingkod.
Anim na pû.
Hapáy, hilíg.
Ihiwíd, putlín ó hiwain ng pahiwíd.
Kabutí.
Pitong pû.
Bakod.
Pangalang dî tunay, pangapangalanan.
Higpit, kahigpitan.
Mahigpit, masungít, mabagsik.
Mapagpuná, mapagpansin.
May anim na pung taón.
Ikaanim na pû.
Pagkalalake ó pagkababae.
Ikanim na bahagi ng isang kabilugan.
Ikaanim.
Makaanim na pû.
Nauukol sa pagkalalake ó pagkababae.
Sheríp; agusíl.
Spanish_Tagalog
Page 424
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sí, ciertamente.
Si, sea, sea que.
Sí.
Sí.
Si; aunque, supuesto que.
Sibila, profetisa.
Sidra, bebida hecha del zumo de manzanas.
Siempre verde, siempreviva.
Siempre, para siempre, jamas.
Siempre.
Siempre.
Sierra de mano.
Sierra.
Siervo.
Siervo; criado.
Sieso.
Siesta.
Siesta.
Siete.
Sieteñal.
Significacion, importancia.
Significacion, sentido.
Significado, sentido, intencion, designio.
Significante, importante.
Significar, anunciar.
Significar, dar de entender.
Significar, intentar, pretender.
Significar; designar.
Siguiente.
Sílaba.
Silbar.
Silbar.
Silbar; llamar á alguno dando silbidos.
Silbido, silbato;... el silbido de los vientos.
Silbido.
Silbo, reclamo.
Silencio.
Oo, siyangà.
Kung, magíng, kahi't.
Oo, opò.
Oo, opò.
Kung; kahit, kaylan ma't.
Sibila, manghuhulà.
Katas ng mansanas.
Katakataká, siemprebibo.
Lagì mapakaylan man, kaylan man.
Lagì, palagì, parati.
Lagì, palagì, parati.
Lagarè.
Lagarè.
Alipin.
Lingkod; alilà.
Tumbong.
Tulog sa tanghalì.
Kainitan, katanghalian.
Pitó.
Nagtatagal ng pitong taón.
Kahulugan, kasaysayan.
Kahulugan, kàbuluhan.
Kahulugan, kapakanan; akalà, panukalà.
May kahulugan, makabuluhan.
Ipahiwatig, ibalità ipaalam.
Magkahulugán, ipaunawà.
Magkahulugan, akalain.
Magkahulugan; magtalagá, magtakdâ.
Kasunod.
Pantig ng salitâ, sílaba.
Sumutsot; humaging.
Sumutsot, sumipol; humuni.
Sumutsot, tumawag sa sutsót.
Sutsót, tunog ng pito; hugong ng hangin.
Sutsot, sipol; haging.
Daing, pag-aamò-amò, luhóg.
Katahimikan.
Spanish_Tagalog
Page 425
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Silencioso, taciturno.
Silencioso, tranquilo, quieto.
Silla de montar.
Silla.
Simbólico.
Simbolizar.
Símbolo, figura emblemática.
Simetría.
Simétrico.
Simiente de anis.
Simil, ejemplo.
Similar, semejante.
Simpatía.
Simpatía.
Simpático.
Simpatizar, compadecer.
Simple, sencillo.
Simple, sencillo.
Simpleza, tontería.
Simplificación.
Simplificar.
Simplon, mentecato.
Simulación, hipocresía.
Simular, fingir.
Simultáneo.
Sin aletas.
Sin amigo.
Sin asilo, desamparado.
Sin brillo.
Sin brisa.
Sin calzado; inutil.
Sin casa ni hogar.
Sin daño.
Sin defecto.
Sin dinero, falto de dinero.
Sin ejemplo.
Sin engaño.
Tahimik, walang imik.
Tahimik, walang imik, walang kibô.
Siyá ng kabayo.
Silya, likmuan, úpuan, luklukan.
Nauukol sa sagisag.
Sagisagin.
Sagisag, tandâ na pinagkakakilanlan.
Pagkakaayon-ayon.
Maayos.
Buto ng anis.
Ulirán, halimbawà.
Kagaya, kahwad, kawangis, kawangkî.
Pakikidamdam, pakikilugod.
Gaan ng dugô, ganyak ng kalooban.
Magaan ang dugô, maawain, madamayín.
Makidamdam, makidamay, mahabag.
Karaniwan, musmos.
Pulos, walang halò; musmos; walang kahambugan.
Kamusmusan, kahangalan.
Pagpapagaan, pagpapaiklî.
Pagaanin, paikliin.
Hangal, tangá, gunggong.
Pakunwarî, pakitang tao, paimbabaw.
Magkunwâ, hwag pahalatâ.
Sabaysabay.
Walang palikpik.
Walang kaibigan, walang katoto.
Walang másilungan, walang magampon.
Walang ningning.
Walang simoy.
Walang sapatos; walang kabuluhan.
Walang sukat mátahanan.
Hindî nakasasamâ.
Walang kapintasan.
Walang salapi, mahirap, salat.
Walang kahalintulad.
Walang dayà.
Spanish_Tagalog
Page 426
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sin fondo, desfondado.
Sin fundamento.
Sin guarda.
Sin hijos.
Sin humo.
Sin igual, incomparable.
Sin lágrimas.
Sin madre.
Sin nube, claro, sereno.
Sin objeto, á la ventura.
Sin paralelo.
Sin pena, sin dolor.
Sin regla, sin orden.
Sin saber.
Sin.
Sinagoga.
Sinceramente, condialmente.
Sinceridad, cordialidad.
Sinceridad, franqueza.
Sincero, alegre.
Sincero, franco.
Síndico, apoderado, cesionario.
Singular, peculiar.
Singularidad, particularidad.
Singularidad, rareza.
Singularizar.
Siniestro, funesto.
Sino, á menos que.
Sino.
Sínodo.
Sinónimo.
Sinopsis, sumario.
Síntoma.
Sinuosidad.
Sirena.
Sirviente, servidor; acompañante.
Sisa, derecho que se paga sobre los comestibles, etc..
Walang pondo ó walang mátungtungan.
Walang kapararakan.
Walang bantay.
Walang anak.
Walang asó, walang usok.
Walang kapara, dî máihahalintulad.
Walang luhà.
Walang iná.
Walang ulap, maliwanag, aliwalas, malinaw.
Walang tungo, walang sadyâ, walang pakay, anomang pangyarihan.
Walang kapara.
Walang sakít, dî máraramdaman.
Walang ayos.
Walang malay, walâ sa loob.
Walâ.
Sinagoga, simbahang hudyó.
Ng boong pusò.
Pagtatapat-loob.
Pagtatapat, pagtatapat ng loob.
Tapat, masayá.
Tapat na loob.
Sinalinan ng kapangyarihan.
Namumukod, bukod-tangì.
Pamumukod, pagkatangì.
Kaibhan.
Mamukod.
Saliwâ, kasawîan.
Kungdî, subalì, bagkus.
Kundî, liban, lamang, bagkus.
Kapulungan ng mga obispo.
Kasingkahulugan.
Kabuoan.
Síntomas, tandâ.
Kunat, kabaluktután.
Sirena.
Alilà, lingkod, abay.
Bwis, singil.
Spanish_Tagalog
Page 427
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sisar.
Sisero.
Sistema.
Sistemático.
Sitiar, bloquear.
Sitiar, bloquear.
Sitiar, rodear, cercar.
Sitio.
Sitio.
Situacion peligrosa; exposicion.
Situación, estado.
Situacion, modo de portarse en lo exterior.
Situado.
Situar, colocar, asentar.
Situarse en algun paraje.
Sobaco.
Sobaco.
Soberanía, reinado, reino.
Soberanía.
Soberano, monarca.
Soberbio, grande, espléndido.
Soberbio, orgulloso, altivo.
Sobornar, cohechar.
Soborno, cohecho.
Sobrante.
Sobras, desecho.
Sobras, residuo.
Sobre esto.
Sobre esto.
Sobre que, entonces.
Sobre, emcima.
Sobre, encima.
Sobre, encima.
Sobre, envolvedero.
Sobreañadidura.
Sobreañadir.
Sobrecargar.
Magpabwis.
Mániningil ng bwis.
Ayos, sistema, husay.
Maayos, máhusay.
Kumubkob, kumulong.
Kumubkob, kumulong.
Kumubkob, kumulong, bumakod.
Pagkubkob.
Dako.
Panganyayà, paghantad.
Lagay, kalagayan, tayô, katayuan.
Kalagayan, kilos, asal, ugalì.
Nakalagay, nakalapag, nasa...
Ilagay, ilapag, iupô.
Dumaóng ang sasakyán.
Kilikili.
Kilikili.
Kaharian; paghaharì.
Paghaharì.
Harì.
Palalò, dakilà, marilag.
Palalò, mapagmataas, mapagmalakí.
Sumuhol; suhulan.
Suhol.
Labis, sobra, tirá.
Labis, patapón.
Labis, tirá.
Dito sa.
Dahil dito.
Sa bagay na iyan, ngà.
Sa ibabaw.
Sa, sa ibabaw.
Sa ibabaw.
Sobre, balot ng sulat, balutan.
Dugtong, sugpong.
Idugtong.
Magpasan ng labis, maglulan ng mabigat.
Spanish_Tagalog
Page 428
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sobrecincha.
Sobrecrecer.
Sobrenatural.
Sobrepelliz.
Sobrepujar.
Sobresaliente, trascendente.
Sobresalir, engañar.
Sobresalir, sobrepujar, exceder, aventajar.
Sobresalir, sobrepujar.
Sobresalto, arranque.
Sobreseer, deferir; invalidar.
Sobretodo, capote.
Sobretodo.
Sobrevivir.
Sobrevivir.
Sobriedad, templanza.
Sobrina.
Sobrino.
Sobrio, moderado.
Sobrio, templado.
Sobrio.
Socarrén, alero ó ala de tejado.
Socarrén, alero.
Sociabilidad.
Sociabilidad.
Sociable, hospitalario.
Sociable.
Sociable.
Social.
Sociedad, compañía.
Sociedad, compañía.
Socio; compañero.
Socio; compañero.
Socorrer, ayudar.
Socorro, ayuda, asistencia, favor.
Sofá.
Sofisma.
Panalì sa siyá.
Tumaas ng higít sa iba.
Higít sa kaya ng tao.
Ábitong maputî ng parè.
Dumaig, sumupil.
Litaw, tanghal, nangingibabaw.
Lumagpas, dumayà.
Lamalò, umapaw, lumabis, humigit, lumampás.
Mátangì, lumagpas.
Gitlá, sindak.
Ipagpaliban; pawalán ng halagá.
Kapote.
Kapote.
Mabuhay pa.
Mátirang mabuhay.
Hihahon, hinhin, kabaitan.
Pamangking babae.
Pamangking lalake.
Mahínahon.
Mahinahon, mahinhin, mabait.
Mapagpigil.
Balisbisan, lambang.
Balisbisan.
Pakikisama.
Pakikipagsama.
Mabuting makisama, mapagpatuloy.
Mabuting makisama.
Mapakikisamahan.
Mahilig sa pakikisama, marunong makipagkapwà.
Pagsasamahan.
Samahán, pagsasamahán.
Kasamá; kasama.
Kasamá; kasama.
Sumaklolo, umabuloy, tumulong, dumamay.
Saklolo, abuloy, tulong, damay.
Sandalan, sandigan, sopá.
Pangangatwirang papilipít.
Spanish_Tagalog
Page 429
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sofista, enredador.
Sofocar, apagar, extinguir.
Sojuzgar, sujetar.
Sol.
Solamente.
Solamente.
Solapa.
Solar, terreno.
Solar.
Soldadesco.
Soldado á caballo.
Soldado de á pie.
Soldado de marina.
Soldado natural de las Indias Orientales.
Soldado raso.
Soldado.
Soldadura.
Soldar con laton.
Soldar el hierro.
Soldar, unir con metal.
Soledad, vida solitaria.
Soledad.
Solemne, majestuoso.
Solemnidad, pompa.
Solemnizar.
Solicitación.
Solicitamente, diligentemente.
Solicitar votos para lograr algun destino.
Solicitar, implorar.
Solícito, diligente.
Solidez, densidad.
Solidez; densidad.
Sólido, consistente, macizo.
Sólido, macizo.
Soliloquio.
Solitario, abandonado.
Solitario, desierto.
Mapagkathâkathâ, manggugulo.
Sugpuin, patayin, ang anomang nagniningas.
Supilin, daigín.
Araw.
Lamang, tangì.
Lamang.
Tiklop ng damit.
Looban, solar.
Nauukol sa araw.
Parang kawal.
Kawal na nangangabayo.
Kawal na lakád.
Kawal sa dagat.
Kawal na taga India.
Kawal.
Kawal, sundalo.
Panghinang.
Maghinang sa tansô.
Maghinang ng bakal.
Ihinang; maghinang.
Pag-iisa, pamumuhay na walang kasama.
Pag-iisá, panglaw.
Dakilà, marilag, pormál.
Kadakilaan, karilagan, dilag, inam.
Padakilain, parilagín.
Paghilíng, pagluhóg.
May kaliksihan, may kasipagan.
Humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ó kalagayan.
Hilingín, ipamanhík, iluhog.
Masikap, masipag, maingat, makalingâ.
Katibayan, kasinsinan.
Kabuoan, kasinsinan, sinsin.
Masinsin, paikpík, tipî, matigas, buô.
Buô, walang sirà, walang butas.
Pag-uusáp na walang kausap, bubulongbulong.
Nag-iisa.
Ilang, lwal.
Spanish_Tagalog
Page 430
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Solitario, solo.
Solitario.
Solitario.
Sollozar, gemir.
Sollozar, suspirar.
Sollozo, suspiro.
Solo, sin acompañamiento.
Solo, solitario.
Solsticio estival.
Soltar alguna cosa impensadamente.
Soltar, colgar; hacer la corte con adulacion á alguno.
Soltar, libertar; relajar, eximir, aliviar.
Soltería, celibato.
Soltero, célibe.
Soluble.
Solución.
Solvencia.
Solvente.
Sombra, protección.
Sombra.
Sombra; umbría.
Sombrerero.
Sombrero.
Sombrío, obscuro; triste, melancólico.
Sombrío, umbroso.
Sombrío.
Someter [se].
Someterse, ceder.
Someterse, consentir.
Somnolencia, gana de dormir.
Somnolencia, letargo.
Somnolencia.
Somnolente.
Sonambulismo.
Sonámbulo.
Sonar con armonía.
Sonar, resonar.
Bugtong, nag-iisa.
Solitaryo, nag-iisa.
Nag-iisa.
Dumaíng, humibík.
Dumaing, humibík, umingit magbuntong hininga.
Daíng, hibík, ingít, buntong hininga.
Nag-iisá, walang kasama.
Íisa, nag-íisa.
Kasalsalan ng taginit.
Magbadya ng dî iniisip kung malî, mápabiglà.
Iladlad, isabit, ibitin; manuyò.
Pawalán, palayain; lwagán, gaanán.
Pagka matandang binatà.
Matandang bagong tao, matandang binatà.
Natutunaw, maaaring tunawin.
Pagtunaw; pagkalas; pagkakatuos.
Kalagayan na makababayad ng utang.
Makababayad ng utang.
Lilim, kanlong.
Anino, lilim.
Labò, dilím.
Magsosombreró.
Sombrero, salakot.
Malamlam, kulimlim; mapanglaw, malungkot.
Malabò, madilím.
Malamlam, kulimlim.
Pahinohod, sumukò.
Sumukò, pahinuhod, pumayag.
Makiayon, pumayag.
Antok.
Antok.
Antok.
Nag aantok.
Kalagayang kahi't na nákakatulog ay gising ang kalooban.
Kahi't nakakatulog ay gisíng ang kalooban.
Mátugmâ, itugmâ.
Tumunog, humugong.
Spanish_Tagalog
Page 431
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sonar, tocar.
Soñar.
Sondeo.
Soñoliento.
Soñoliento.
Sonoro, resonante.
Sonreirse, reir con disimulo.
Sonreirse.
Sonreirse.
Sonreirse.
Sonrisa.
Sonrisa.
Sonrisa.
Sopa.
Sopa.
Sopera.
Soplador.
Soplar.
Soplete.
Soplo de aire.
Soplo; golpe.
Soplon, chismoso.
Soplón.
Sorber, beber á sorbos.
Sorbo, trago pequeño.
Sorbo.
Sordera.
Sordidez; miseria.
Sórdido, sucio; avariento, tacaño.
Sordo.
Sordomudo.
Sorprender.
Sorpresa.
Sosa.
Sospecha, aprehensión falsa.
Sospecha, recelo; conjetura.
Sospecha.
Magpataginting, tumugtog ng batingaw.
Managinip.
Pagtarok.
Nag-aantok, maantukin.
Antúkin.
Matunog, mataginting.
Ngumitî, ngumisi.
Ngumitî.
Ngumitî, ngumisi.
Ngumitî, ngumisi.
Ngitî.
Ngitî, ngisi.
Ngitî, ngisi.
Sawsaw.
Sopa.
Sopera, lalagyan ng sopa.
Tagahihip.
Humihip.
Panghihip.
Simoy ng hangin, hihip ng hangin.
Hihip, hampas; bugbog.
Mapagsumbong, mapaghatid humapit.
Mánunumbong, palasumbong.
Humigop.
Lunók, higop.
Higop.
Kabingihan, pagkabingí.
Kasalaulaan; kasalatán.
Salaulà, marumí, marungis; sakím, maramot.
Bingí.
Taong bingi't pipi.
Gumulat, gumitlá, magpamanghâ.
Gulat, gitlá, hangà, manghâ.
Soda.
Hinalà, sapantahà.
Hinalà, sapantahà, bintang.
Hinalà, sapantahà.
Spanish_Tagalog
Page 432
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sospechar, suponer.
Sospechar.
Sospechoso.
Sosten, apoyo, proteccion.
Sostener en lo alto.
Sostener, mantener alguna cosa, apoyar.
Sostener, mantener, afirmar, asegurar.
Sostener, mantener; asistir, amparar.
Sostener, montar á caballo.
Sostenimiento.
Sótano, bodega.
Sotavento.
Soterráneo.
Su, de ella.
Su, suyo, de él.
Su, suyo.
Suave, docil, benévolo, benigno.
Suavemente; despacio, poco á poco.
Suavidad, dulzura.
Subalterno, inferior.
Subdividir.
Subida.
Subido de color.
Subir, ascender, elevarse, montar.
Subir, ascender.
Sublime, excelso.
Sublimidad.
Submarino.
Subordinacion.
Subordinador, inferior.
Subordinar.
Subrayar.
Subrepticio.
Subrogacion.
Subrogar.
Subsidiario.
Subsidio, ayuda.
Maghinalà, magsapantahà.
Maghinalà, magsapantahà.
Mapaghihinalaan, masasapantahà.
Alalay, tulong, abuloy.
Alalayan sa itaas.
Alalayan, suhayan, kandiliin.
Umalalay, kumandilì; umoo.
Alalayan, lingapin, kalingain, tulungan, damayan, ampunin.
Paurungin, sumakay sa kabayo.
Alalay, suhay, kandilì.
Bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lupà, bodega, kamalig ng alak.
Sa gawî na may hangin.
Ang nasa ilalim ng lupà.
Kanya, niya [babae].
Kanya, niya (lalake).
Kanila, nila.
Mahinahon, mabait, mahábagin, maawain.
Dahandahan, untîuntî, inot-inot, utay-utay.
Lambot, tamís.
Sakop, saklaw, mababà.
Mulíng hatiin.
Ahunín, sampáhin.
Mapusyaw (na kulay).
Sumampá; umahon; pailanglang; sumakay.
Pumanhik, umakyat, umahon, sumampá.
Dakilà, bunyî, magiting.
Kadakilaan, kabunyian.
Nasa ilalim ng dagat.
Pagpapasukò, pagsupil.
Kampon, mababà.
Pasukuin, supilin.
Guhitan sa ilalim.
Palihím na pagyarì.
Pagpapalít, paghahalile.
Palitan, halinhan.
Katulong, nauukol sa saklolo ó abuloy.
Saklolo, abuloy, tulong.
Spanish_Tagalog
Page 433
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Subsiguiente.
Subsistencia, existencia.
Subsistir, permanecer.
Subterfugio, evasion.
Subterráneo.
Suburbano.
Suburbio, arrabal.
Subvertir, destruir.
Subvertir, volver al revés.
Subyugar, abrumar, postrar.
Succión.
Suceder, acontecer.
Sucesión; linaje, descendencia; herencia.
Sucesivo.
Sucesor; heredero.
Sucesos venideros; porvenir.
Suciedad, porquería.
Suciedad, porquería.
Suciedad; porquería.
Sucinto, breve.
Sucinto.
Sucio, impuro, detestable.
Sucio, puerco.
Sucio, puerco.
Sucio, puerco.
Sucio.
Suculento, jugoso.
Sucumbir.
Sudar, exhalar.
Sudar.
Sudoeste.
Sudor.
Sudorífico.
Sudoso, sudado.
Suegra.
Suegro.
Sueldo sin empleo.
Kasunod.
Pananatile, pamamalagè.
Manatile, mamalagì.
Pagtakas, pagtataanán.
Nasa ilalim ng lupà.
Nauukol sa nayon ó pook.
Nayon, pook, arabal.
Sirain, iguhô, iwasak.
Bumalikwas; baligtarín.
Pasukuin, supílin, daigin, talunin, pangayupapain.
Pag-itit.
Mangyari.
Paghalili; lahì, angkan; mana.
Sunodsunod, halíhalilí.
Kahalili, tagapagmana.
Mangyayari, sasapitin.
Kasalaulaan, kababuyan.
Karumihan, kasalaulaan.
Dumí; kababuyan.
Maiklî, maiksî.
Maiklî.
Marumí, malabò, karimarimarim.
Marumí, baboy.
Salaulà, baboy.
Salaulà, baboy.
Marumí, masukal.
Makatas, makatâ, masustansia.
Sumukò, patalo, padaig.
Magpawis.
Magpawis.
Habagat.
Pawis.
Pangpapawis, nakapagpápawis.
Pawisán, mapawis.
Byenang babae.
Byenang lalake.
Sahod ó upa na walang gáwain.
Spanish_Tagalog
Page 434
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Suelo nativo.
Suelo, piso.
Suelto, desatado; relajado.
Sueño ligero, siesta.
Sueño lijero.
Sueño lijero.
Sueño.
Sueño.
Suero de manteca.
Suero.
Suerte, destino.
Suerte, género, especie, calidad.
Suerte; lote.
Suficiencia; capacidad.
Suficiente; apto, idóneo.
Sufocacion, ahogo.
Sufocar, ahogar.
Sufragio, voto.
Sufrible.
Sufrible.
Sufrimiento, paciencia, pena, dolor.
Sufrir, aguantar; residir.
Sufrir, padecer.
Sufrir, padecer.
Sufrir, soportar, aguantar.
Sufrir, tolerar.
Sufrir, tolerar.
Sufusión.
Sugerir, insinuar.
Sugerir.
Sugestion.
Suicidio; suicida.
Suizo.
Sujecion, freno.
Sujecion.
Sujecion; yugo.
Sujetar, dominar.
Dakong kinapanganakan; bayang sarili.
Sahig, lapag.
Kalág, kalás, malwag; talipandas, malubay.
Idlip, tulog sa tanghalì.
Idlip.
Idlip, tulog na mababaw.
Panaginip.
Tulog.
Gatas na walang halò.
Lagnáw.
Kapalaran, palad.
Urì, klase, kalidad.
Kapalaran; kaukulang bahagi; lupà.
Kasiyahán, kasapatán, kahustuhan; kakayahan.
Kasya, sapát, husto, may kaya.
Pag-inís.
Uminis; inisín.
Matwid sa pagboto, boto, pagtungkol.
Makababatá, makatitiis.
Nakatitiis, nakapagbabatá.
Pagtitiis, pagbabatá, sákit, hirap.
Magtiis, magbatá; tumira, tumahan.
Magtiis, magbatá.
Magtiís, magbatá.
Magmatigas, magbatá, magtiis.
Magtiis, magbatá, magparaan.
Tiisín dálitain, batahín.
Bilíg, kulabà.
Mag-udyok, mag-ulók.
Magmungkahì.
Mungkahì, palagay.
Pagbibigtí, pagpapatiwakal; ang nagbigtî ó nagpatiwakal.
Taga Swisa ó nauukol sa Swisa.
Panugpô, pangpigil.
Pagsupil, pagdaig.
Pagsupil, pagpapasukò; atang.
Supilin, pasukuin.
Spanish_Tagalog
Page 435
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Sujetar, someter.
Sujeto á impuestos.
Sujeto, sometido á.
Sultan.
Suma, resumen.
Sumar, recopilar.
Sumario, compendioso.
Sumbar; cuchichear.
Sumergir, hundirse.
Sumergir, zambullir.
Sumergir, zambullir.
Sumergirse.
Sumergirse.
Sumergirse.
Sumersión.
Sumidero.
Sumision.
Sumiso, rendido.
Suntuoso, espléndido.
Superabundancia.
Superabundante.
Superabundante.
Superabundar.
Superficial.
Superficial; insulso.
Superficie, exterior.
Superficie.
Superfluidad.
Superfluo, inutil.
Superfluo.
Superintendencia.
Superintendente, sobrestante.
Superintendente.
Superior, de primera clase.
Superior, lo mejor.
Superior, predominante.
Superior.
Supilin, pasukuin.
Dapat ibwís.
Sukò, supil, nasa kapangyarihan ng iba.
Sultán.
Kabuoan, katúusan.
Tuusín, papagsamasamahin.
Maiklî, maiksî.
Hamaging; humaginit.
Sumisid, sumukbó, lumubog.
Lumubog, sumukbó, sumisid.
Sumisid, sumukbó, lumubog.
Sumukbó, sumisid.
Sumisid, sumukbó.
Lumubog.
Sisid, sukbó, paglubog.
Hukay na ginawâ upang balungan ng tubig.
Hinohod, pagsukò.
Napahihinuhod, sukò.
Marilag, mainam, dakilà.
Apaw, paglabis.
Pag-apaw.
Apáw, labis.
Umapaw, lumabis.
Mababaw.
Makintab, makinis.
Ibabaw, labás.
Balat, ibabaw, mukhâ.
Kalabisan, pagkakalalò.
Kalabisán, walang kabuluhan.
Malabis.
Pamamahalà.
Tagapamahalà, tagabantay.
Tagapamahalà.
Panguna, kábutibutihan.
Pinakamabuti, kábutibutihan.
Nangingibabaw, nananaig.
Káinam-inaman, kátaastaasan.
Spanish_Tagalog
Page 436
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Superior.
Superioridad, maestría.
Superioridad.
Superlativo.
Supersticion.
Supersticioso.
Supino; negligente.
Súplica motivada.
Súplica, suplicacion.
Suplicar, rogar.
Suplicar, solicitar.
Suplicar.
Suplimento.
Suplir, proveer; equipar.
Suplir, surtir.
Suponer.
Suposicion.
Supremacía.
Supremo, superior.
Supremo.
Supresion.
Suprimir, detener.
Supuracion.
Supurar, echar pus ó materia.
Surcar.
Surco.
Surtir, proveer, acumular, acopiar.
Susceptible de daño.
Susceptible.
Suscribir, certificar con su firma.
Suscripcion, la firma de una carta.
Susodicho.
Suspencion; demora.
Suspender una ejecucion.
Suspender, colgar; privar, detener.
Suspender, diferir; dar treguas.
Suspensión, respiro.
Punò.
Kapangibabawán.
Kainaman, kataasan.
Kátaastaasan.
Pámahiin.
Mapamahiin.
Tihayâ; tamad.
Pamanhik ó luhog na may katwiran.
Pamanhik, luhog.
Mamanhik, sumamò, makiusap.
Humilíng, humingî, sumamò, mamanhik.
Mamanhík.
Dagdag, dugtong.
Magbigay ng kailangan.
Magbigay ó maghulog ng kailangan.
Maghinalà, magsapantahà; ipagpalagay.
Hinalà, sapantahà; palagay.
Kataasan ng kapangyarihan.
Kátaastaasan.
Kátaastaasan, pinakamataas.
Pagpapatigil, pagpapahintô.
Ipatigil, pigilin, ipahintô.
Pagnananà, pagnanaknak.
Magnanà, magnaknak.
Bumungkal, maglinang.
Bungkal, linang, bugal.
Magtaan, maglaan, mag-ipon, magtipon, magimbak.
Sisirâin.
Mahilig, madaling ikiling.
Sumuskribé, sumali, magpatotoo ng kanyang lagdâ.
Suskripsion, ang lagdâ sa isang sulat.
Násabi, nábanggit.
Pagkatigil; pagtatagal, paglulwat.
Ipaurong ang purasa.
Ibitin, isampay, isabit; sansalain, bawáan.
Ampatin, ipatigil; ipagpaliban; magpalugid.
Pag-ampat, pagpapatigil, pagpapahingá.
Spanish_Tagalog
Page 437
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Suspension.
Suspension; detencion, interrupcion.
Suspensorio.
Suspicaz, receloso; sospechoso.
Suspirar, gemir.
Suspiro.
Sustancia, ser, esencia, naturaleza de las cosas.
Sustancial, real, material.
Sustantivo.
Sustituir.
Sustituto.
Susto, espanto; terror.
Susto, terror.
Sustraccion.
Sustraccion.
Sustraer, restar.
Sustraer.
Susurro, murmurio.
Sutil, astuto.
Sutil, delicado; perspicaz, penetrante; agudo.
Sutileza.
Sutilidad.
Sutilizar.
Sutilmente.
Suversion, ruina, destruccion.
Suyo, de ella.
T (te).
Tabaco.
Tábano, abejon.
Tábano.
Tábano.
Tábano.
Taberna.
Tabernáculo.
Tabí, especie de tela de seda.
Tabla, mesa.
Tabla.
Pagpapatigil.
Pagbibitin, pagsasabit; pagpigil.
Sabitán.
Palabintangin, mapaghinalà, mapagsapantahà.
Magbuntong hininga, dumaing.
Buntong hininga.
Sustansia, lamán.
Nauukol sa lamán ó sustansia, totoo.
Sustantibo.
Halinhan, palitan.
Kahalile, kapalít.
Sindak, malaking takot.
Kilabot, síndak, takot.
Paghugot, pagbunot.
Bawas.
Awasín, bawasin.
Hugutin, bunutin; awasín, bawasin.
Haging, haginit.
Tuso, switik, matalino.
Marupok, babasagín, maselang; tuso, matalino, matalas.
Panunuso, panunwitik.
Katusuhan, kaswitikan.
Manuso, manwitik.
May katusuhan.
Pagkasirà, pagkaguhô, pagkawasak.
Kanya, niya (babae).
T (ta).
Tabako.
Putaktí, bubuyog.
Bangaw.
Bangaw.
Bangaw.
Tindahan ng alak.
Tabernákulo, balag.
Isang urì ng sutlâ.
Tablá, dulang, mesa.
Tablá, pisarra.
Spanish_Tagalog
Page 438
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tablado.
Tablado; patíbulo.
Tableta, una tabla ó plancha grabada ó pintada.
Tablon de navío.
Tablon, tabla gruesa.
Tacañería, ruindad.
Tacaño, avariento.
Tacaño, avaro, mezquino.
Tacaño, avaro.
Tacha; deshonra, infamia.
Tachonar.
Tachuela.
Tácito.
Taciturnidad.
Taciturno.
Taconear.
Táctica.
Tacto, sensacion.
Tacto, sensibilidad.
Tacto, sentido.
Tafetan ingles.
Tafetan liso.
Tahur, garitero.
Tahur, jugador.
Tajada, lonja.
Tajar (carne para freirla).
Tajar, cortar con hacha; leñar.
Tajar, cortar, picar.
Tajar; cortar.
Tajar; grabar.
Tal, semejante.
Taladrar, barrenar.
Taladrar, horadar.
Taladrar; adivinar, pronosticar.
Taladrar; disciplinar, reclutar.
Taladro; agorero, adivino.
Taladro; instruccion de reclutas.
Entablado, pálabasan ng pánoorin.
Entablado; bitayán.
Tableta, tablá na may lilók ó pintá.
Andamyo ng sasakyan.
Tabláng makapal.
Karamutan, kasakimán.
Maramot, sakim.
Maramot, sakím.
Maramot, sakim.
Pintas, kapintasan; dungis, batik, kasiraangpuri.
Guhitan ng pinakabura.
Pakong espilé.
Tahimik, walang imík.
Pagkawalang imík.
Tahimik, walang, imík.
Tumadyak.
Pamamahalà ng kawal.
Pakiramdam, damdam.
Damdam, pakiramdam.
Hipò, kapâ, damdam.
Patkó.
Sutlang makingtab.
Mánunugal, sugarol.
Sugarol, mánunugal.
Hiwà, piraso, lapáng, pútol.
Humiwà.
Magsibak, magsipak; mangahoy.
Pumutol, putulin; humiwà, hiwain, lumimpak, lumapang; tumadtad.
Tumadtad; tumagâ, humiwà.
Humiwà; lumilok.
Gayon, ganyan.
Butasin, balibulin barenahin.
Bumalibol, bumutas.
Bumutas, barrenahin; humulà, manghulà.
Bumutas; turuan ang mga bagong kawal.
Pangbutas, barrena; mapamahiin, manghuhulà.
Pangbutas; pagtuturò sa mga bagong kawal.
Spanish_Tagalog
Page 439
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Talego portatil.
Talento, capacidad.
Talento, ingenio; bienes.
Talentoso.
Talionar, pagar en la misma moneda.
Talisman.
Taller.
Tallo.
Talon.
Tamaño, bulto, masa, volumen.
Tamaño, tallo.
Tamarindo.
Tambalear, vacilar.
Tambien, igualmente.
Tambien.
Tambor mayor.
Tambor.
Tamboril.
Tangente.
Tangible.
Tañido, retintin.
Tanto por ciento.
Tapar botellas con corchos.
Tapar la boca con mordaza.
Tapete de mesa; alfombra.
Tapiz, tapicería.
Tapon ó tarugo.
Tapon, tarugo.
Tapon.
Taquigrafía, estenografía.
Tardanza, prolongacion.
Tardar, pararse.
Tardar.
Tarde.
Tarde.
Tardecita; vispera.
Tardío, holgazan.
Bayong na may lamán.
Katalásan ng isip, katalinuan, katusuhan; kakayahan, karunungan.
Katalinuan; kayamanan, pag-aarì.
Matalinò, matalas ang isip.
Gantihin, bayaran ng gaya ng ipinautang.
Talismán.
Gáwaan.
Tangkay.
Sakong.
Lakí, kapal.
Lakí, anyô.
Bunga ng sampalok.
Gumiraygiray.
Rin, naman, gayon din.
Naman, rin, man, rin naman, din, din naman.
Tambol mayor.
Tambol.
Pandereta.
Nahihipò, nadadama.
Nahihipò.
Alingawngaw, hinugong.
Sanggayon sa bawa't sangdaan.
Tapunán, pasakan ng tapon.
Lagyan ng sangkal ang bibig.
Panakip sa dulang, panglatag sa sahig.
Mga panabing na kayo.
Tapón ó pasak.
Tasak, pasak, tapon, panakip.
Tapon, pasak.
Takigrapyá ó pagsulat na natutugmaan sa mga tandâ ang pananalitâ.
Tagal, láon, lwat.
Magtagal, maglwat; tumigil, humintô.
Magtagal, maglwat.
Hapon.
Tanghalì.
Takip-silim; bisperas.
Makupad, mabagal, pagayon-gayon.
Spanish_Tagalog
Page 440
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tardío, lento, torpe, perezoso.
Tardío, tardo, lento.
Tardío.
Tardo, lento, dilatario.
Tarea; ocupacion, empleo.
Tarifa.
Tarimon.
Tarjeta postal.
Tarlatana.
Tarta.
Tartamudear.
Tartamudear.
Tartamudear.
Tartamudear.
Tartamudear; chapucear.
Tartamudear; faltar.
Tartamudo.
Tartamudo.
Tártaro.
Tasa, precio, valor; clase, orden.
Tasa, valuacion.
Tasar, apreciar, valuar; regañar.
Tatabuela.
Tatabuelo.
Taza.
Té á tí.
Te.
Teatral.
Teatro.
Techar con paja ó nipa.
Techar.
Techo de paja ó de nipa.
Techo ó cielo raso de una habitacion.
Técnico.
Tedio, fastidio.
Tedioso, fastidioso, pesado.
Tedioso, fastidioso.
Makupad, mabagal, banayad, tamad.
Tanghalì, mabagal, makupad, makuyad.
Tanghalì, matagal, malaon, malwat.
Makupad, makuyad, mabagal.
Gáwain, trabaho, tungkulin.
Taripa, bwis.
Hígaan, papag.
Tarheta postal.
Kayong manipís.
Kakaníng hopyà.
Umutal, mautal.
Umutal, magaríl, magago.
Mautál, maumíd.
Umutal, mautal, magago, magaril, maumíd.
Magago, mautal.
Umutal-utál, magago; magkulang.
Pagkautal, pagkagaril, pagkagago.
Utál, umíd.
Taga Tartarya.
Tasa, halagá; urì, ayos.
Tasa, pagkákahalaga.
Tasahan, halagahan; magalit.
Nunò sa tuhod (babae).
Nunò sa tuhod [lalake].
Mangkok, tasa.
Iyo, mo.
Chaa.
Nauukol sa dulà.
Dulà; dúlaan; teatro.
Atipán ó bubungan ng kugon ó pawid.
Magbubong.
Atíp, bubóng na kugon ó pawid.
Kísame.
Matalinò, bihasá, sanáy.
Yamót, iníp.
Mayamutin, nakayayamot, maínipin.
Nakayayamot, nakaiinip.
Spanish_Tagalog
Page 441
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tedioso, molesto.
Tegumento, la membrana exterior, que cubre el cuerpo del hombre.
Teja.
Tejado.
Tejar.
Tejaroz, tejadillo.
Tejedor.
Tejer.
Tejido.
Tejo.
Tela basta.
Telar.
Telaraña.
Telaraña.
Telefonear.
Teléfono.
Telegrafía.
Telégrafo.
Telegrama.
Telescopio.
Tema.
Temblar, estremecerse, tiritar de frio.
Temblar, estremecerse.
Temblar, tiritar.
Temer, espantar.
Temer; amedrentar.
Temerario, imprudente.
Temerario, obstinado.
Temerario.
Temeridad, locura.
Temeridad.
Temeridad; audacia.
Temeroso, medroso.
Temor, temblor.
Temperamento.
Temperatura.
Tempestad, temporal.
Nakayayamot; nakaiinip.
Balat ng katawan ng tao.
Tisà, laryó.
Bubungan, pulupo.
Magbubong ng tisà.
Sibe [ng bahay].
Manghahabi.
Humabi, maglalá, magsalá.
Bubungang tisà.
Bibinga.
Káyong magaspang.
Habihán.
Bahay gagambá, bahay lawá.
Bahay-gagambá, lawà.
Tumelépano.
Telépono.
Karunungan tungkol sa telégrama.
Telégrama, telégrapo.
Telégrama, hatidkawad.
Largabista, teleskopyo, pangtanaw sa malayò.
Súliranin, bagay.
Manginíg, mangilabot, mangaligkig, mangaykay.
Manginig, mangilabot.
Manginíg, mangaligkíg, mangaykay, mangatal.
Matakot, masíndak, mangilabot.
Matakot; tumakot, manakot.
Pangahas, walang bait.
Pangahas, matigas ang ulo.
Sukat katakutan, hibáng.
Simbuyó ng kalooban, kahibangan.
Kapangahasan, kapusukan, pusok.
Daluhong, sagasà; kapangahasan.
Matatakutín, takót.
Takot, panginginíg.
Lagay, kalagayan.
Lagay ng panahon.
Bagyó, sigwa, unós.
Spanish_Tagalog
Page 442
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tempestad, tormenta, borrasca.
Tempestad.
Tempestad.
Tempestuoso, borrascoso.
Tempestuoso.
Templado, moderado, sobrio.
Templanza, moderacion.
Templar el cristal ó vidrio.
Templar un instrumento músico.
Templar, atemperar.
Temple, temperamento.
Templo; sien ó la parte de la cabeza que está al extremo de las cejas.
Temporal, pasajero.
Temporario.
Temporizar.
Temprano.
Tenacidad.
Tenacillas.
Tenaz, contumaz, testarudo.
Tenaz, porfiado.
Tenaza.
Tendencia.
Tender; apoyarse, acostarse.
Tendero, mercader.
Tendinoso, nervioso.
Tendon de la corva.
Tendon, nervio.
Tendon.
Tenedor de libros.
Tenedor.
Tenencia, lugar tenencia.
Tenencia.
Tenencia.
Tener ó padecer sed.
Ténia, especie de lombriz.
Teñidura.
Teniente.
Unos, sigwa, bagyo.
Bagyó, búhawi.
Sigwa, unós, bagyó.
Maunos, masigwa.
Masigwa, maunos.
Katamtaman, mahinahon, katatagán.
Katamtaman, kainaman, hinahon, katatagan.
Tumimplá ng kristal ó salamin.
Pabutihin ang tunog.
Timplahím.
Timplá, lagay [ng panahon].
Templo, simbahan; pilipisan, sentido.
Samantalà, saglít, lumilipas.
Pangsamantalà.
Isunod sa panahon.
Maaga.
Katigasan, katigasan ng ulo, kaganitán.
Ipit, pang-ipit, panipit, sipit.
Matigas ang ulo, mapagmatigas.
Matigas ang ulo, mahigpit, maganit.
Sipit, panipit.
Layon, panukalà, tungo.
Humilatà, humandusay.
Tindero, may tindâ.
Malitid.
Litid.
Litid.
Litid.
Tenedor de libro.
Tenedor, pangdurò, sipit, panipit.
Pagkatenyente.
Pangungupahan sa isang bahay.
Pagpapaupa ng bahay.
Mauhaw.
Bulating mahabà.
Pagtitinà.
Tenyete, tininté.
Spanish_Tagalog
Page 443
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Teñir de carmesí.
Teñir de color rojo; ponerse encarnado.
Teñir de negro, ennegrecer.
Teñir de verde.
Teñir.
Teñir.
Tenor, contenido, una de las cuatro voces de la música.
Tension, dilatacion.
Tentacion.
Tentar, buscar á obscuras.
Tentar, instigar.
Tentar, palpar.
Tentar, probar; hacer guerra.
Tentar; provocar.
Teocracia.
Teología.
Teoría.
Terapeútico.
Tercerillo.
Tercero.
Terciana, calentura que repite cada tercer dia.
Tergiversación.
Terminacion, fin, conclusion.
Terminar, acabar.
Terminar, confinar.
Término, confin; condición, estipulacion.
Termométrico.
Termómetro.
Ternera.
Ternera; pantorrilla.
Terneza, delicadeza.
Terrado, azotea; terraplen..
Terraplen.
Terraplén.
Terraplenar.
Terremoto, temblor de tierra.
Terreno, pavimento; tierra, pais; campo.
Tinain ng pulang matingkad.
Papulahin, tinain ng kulay pulá; mamulá.
Paitimin.
Gawíng kulay lungtian ó berde.
Tuminà.
Tuminà.
Tenor, tinig na iniimpít.
Unat, lawig.
Tuksó.
Kumapâ, umapuhap.
Manuksó.
Kumapâ, umapuhap.
Sumubok; tikman; mangdigmà.
Manuksó, tumuksó, mungkahiin.
Pamamahalà ng mga parè.
Karunungan tungkol sa Dyos at sa kanyang mga pasyá.
Kaalaman sa pag-iisip.
Nauukol sa paggagamot.
Samahán ng tatlo.
Ikatló.
Lagnat na lumilitaw twing ikatlong araw.
Pagbabaligtad, kabalintunaan.
Katapusan, wakas, hanggá.
Tapusin, wakasán.
Tumapos, mapaabót.
Hanggá, hangganan; sálitaan, káyarian.
Nauukol sa termométro.
Termómetro, nagpapakilala ng timplá ng panahon.
Lamán ng guyà.
Guyang baka; bintî.
Kalambutan, karupukan, kaselangan.
Batalán; pilapil.
Tambak, tabon.
Tambák.
Magtambak, magtabon.
Lindol.
Lapag, sahíg; lupà; parang; bukid; larangan.
Spanish_Tagalog
Page 444
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Terreno; suciedad; mancha.
Terreno; tierra.
Térreo, terreno.
Terrero.
Terrestre, mundano.
Terrestre, terreno.
Terrible, espantoso.
Terrible.
Terriblemente.
Terrífico.
Territorial.
Territorio, distrito.
Terron, cesped.
Terror, espanto, susto.
Terror, pavor.
Terso, pulido.
Tésis.
Tesorería.
Tesorero.
Tesoro.
Testador.
Testamentario.
Testamento.
Testarudo, obstinado.
Testificar, afirmar.
Testigo de oidos.
Testigo ocular.
Testigo.
Testigo; documento justificativo.
Testimonial.
Testimonio, justificacion.
Testimonio.
Tesura, dureza.
Teta de algun animal.
Teta, ubre.
Tétrico, triste.
Texto.
Lupà; dumí; dungis.
Lupà.
Bagay na lupà.
Malaking bariles.
Ukol sa lupà.
Nauukol sa lupà.
Katakot-takot, kasindak-sindak, kakilákilabot.
Kakilakilabot.
Kakilakilabot, kasindaksindak.
Nakapangingilabot.
Nauukol sa lupà.
Nayon, pook, lalawigan.
Tingkal, bugal na lupà.
Gitla, gulat.
Sindak, malaking takot.
Malinis, maselang.
Súliranin.
Ingatáng-yaman.
Tagaingat-yaman.
Yaman, kayamanan.
Ang nag-iwan ng pahimakas na bilin ó ng testamento.
Nauukol sa testamento.
Testamento, pahimakas na bilin; bagong tipan.
Matigas ang ulo.
Sumaksí, magpatunay, magpatotoo.
Saksíng nakárinig.
Saksíng nakakita.
Saksí.
Saksí; katibayang patotoo.
Pananaksí, ukol sa patotoo.
Patotoo, patunay.
Patotoo.
Tigas, katigasan.
Suso ng hayop.
Súso.
Malungkot, mapanglaw.
Bagay, layon, adhikâ, pinag-salitaan.
Spanish_Tagalog
Page 445
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Textura, tejido.
Tez morena.
Tí mismo.
Tia.
Tiara.
Tibio, templado.
Tibio, templado.
Tiburon.
Tiburon.
Tiempo [del verbo].
Tiempo del dia.
Tiempo del medio-día.
Tiempo.
Tiempo.
Tienda, cubierta, toldo..
Tienda, pabellon.
Tienda, taller.
Tienta.
Tierno, delicado.
Tierra baja.
Tierra de labranza.
Tierra para hacer ladrillos.
Tierra para hacer ladrillos.
Tierra que descansa.
Tierra.
Tierras montañosas.
Tieso, duro.
Tieso.
Tieso.
Tiesto de flores.
Tifo.
Tifóidea.
Tigre.
Tijeras.
Tijeretada, tijeretazo.
Tijeretada.
Tijeretear, cortar con tijeras.
Habi, tahî.
Kakuyomanggihan.
Iyo rin.
Ale, ali, tia.
Tiara.
Malahininga, patay na tubig.
Malahiningá, malagamgam, timplado.
Patíng.
Patíng.
Panahon ng pagbabaybay ng pangwatas ó berbo.
Boong araw mulá sa pagbubukang liwayway hanggang pagtatakip-silim.
Katanghalian.
Panahón.
Panahon.
Habong, takip, kulandong.
Dampâ, tolda de kampanya.
Tindahan, pámilihan.
Kasangkapang panglitis ng sugat.
Malambot, marupok, magiliw, maselang.
Lupang mababà.
Lupang bukirín.
Lupang ginagawang laryó.
Lupang ginagawang laryó.
Lupang áraruhin.
Lupà.
Lupang palabundukin.
Unát, banát, matigás.
Banát, unat.
Unát banat.
Pasô ng halaman.
Tipus.
Tifóidea (sakít).
Tigre.
Gunting.
Pinaggupitan, pinagtabasan, pinagputulan.
Gupít.
Gupitin.
Spanish_Tagalog
Page 446
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tildar.
Magtuldók.
Tilde.
Tuldók.
Timbal, atabal.
Gimbal.
Timbal, atabal.
Gimbal, kalatog.
Timbre de posta.
Tatak ng sulat.
Timidez, miedo.
Takot, katakutan.
Timidez.
Kakimian.
Timidez.
Takot, katakutan.
Tímido, temeroso.
Takót, dwag, matatakutín.
Timon.
Timon, ugit ng sasakyan.
Timon.
Ugit.
Tímpano, el instrumento principal del oido.
Tímpano ó pangdinig.
Tímpano.
Tímpano, [isang instrumentong panugtog].
Tina.
Kaang.
Tiña.
Bantal.
Tiña; caspa.
Langib; balakubak.
Tinta.
Tintá.
Tinte.
Tinà.
Tinte.
Tinà.
Tintero.
Tintero, sisidlán ng tintá.
Tintero.
Tintero, sisidlán ng tintá.
Tintorero.
Manininà.
Tintura, tinte.
Pangkulay, paninà.
Tinturar, colorar; teñir.
Kulayan, tinaan.
Tio.
Amáin, mamà.
Típico.
Nauukol sa titik; katutubò.
Tipo, figura; ejemplar; letra.
Anyô, hichura; ulirán; titik.
Tipografía, imprenta.
Kapahaman sa titik; limbagan.
Tipógrafo, impresor.
Paham sa titik; manglilimbag.
Tira, ó hilera; atavío, adorno.
Hanay; palamutì, gayak.
Tira.
Gutay.
Tirabuzon.
Tirabusón, pangbunot ng tapon.
Tirada con esfuerzo.
Batak, hila.
Tirador; adivino; fundidor; rueda con un eje formado de eslabones para rodar por todos
Manghahagis;
lados.
manghuhulà; mangbububô; gulong na mabuti ang pagkaayos
Tiranía, gobierno despótico.
Pamumunò ng dî nanununton sa katwiran.
Tiránico, despótico.
Mabagsík, hindî tumutunton sa katwiran.
Tiránico, despótico.
Mabagsík, hindî tumutunton sa katwiran.
Spanish_Tagalog
Page 447
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tiranizar.
Tirano, déspota.
Tirante, tieso.
Tirar alguna cosa hácia sí.
Tirar coces un caballo.
Tirar con fuerza, arrancar.
Tirar con fuerza; arrancar.
Tirar con honda.
Tirar con violencia, arrojar.
Tirar, arrastrar con violencia.
Tirar, arrojar, lanzar, brotar.
Tirar, arrojar, lanzar; modelar.
Tirar, atraer hácia sí con violencia; arrancar; coger.
Tirar, atraer, arrastrar; dibujar.
Tirar, estirar.
Tiritar de frio, temblar de miedo.
Tiro de caballos.
Tiro de escopeta.
Tiro, alcance.
Tiro, golpe.
Tiro, golpe; ojeada; molde, forma; aire ó modo de presentarse.
Tiro.
Tiro; vástago.
Tiron, bisoño.
Tirón, estiron.
Tirrar terrones.
Tísico.
Tisis.
Tisú.
Títere, muñeco.
Titilar.
Titular, intitular.
Titular.
Título.
Tiznon.
Tizon ó tea.
Tizon, marca ó sello.
Magmabagsik, magpunò ng dî nanununton sa katwiran.
Taong mabagsík, punong dî nanununton sa katwiran.
Unát, banát.
Humalták, bumatak, humila.
Magsikád ó magtatadyak [ang kabayo].
Bumatak, humila.
Humila, bumatak, bumaltak; maghimulmol, pumuti, pumitas.
Magpahilagpós.
Pumukol, magpailandang.
Humila, bumaltak; bumatak.
Tumudlâ, magpahilagpos, bumaril; sumuplíng.
Ihagis, ipukol, itapon; mag-anyô, magbubô.
Humila, bumatak, bumaltak, bumiwas.
Humila, bumatak, kumabig; dumibujo, gumuhit.
Hilahin, unatin.
Mangaligkíg, mangatal, manginig, mangilabot.
Pareha ng kabayo.
Putok ng baril.
Putók, tudlâ, abót.
Hagis, pukól, balibat, pagkabato.
Hagis, pukól, tapon, tudlâ; sulyap; anyô; kilos.
Hilagpos, ilandang.
Tudlâ; suplíng, swí.
Baltak; baguhan; kawal na baguhan.
Hila, batak, balták, biwas.
Bumató ng tingkal na lupà.
Natutuyô.
Pagkatuyô.
Tisú, kayo ó hénerong tila pilak ó gintô.
Manyikà.
Kilitiin, makilitî.
Bigyan ng título, pamagatan.
Nauukol sa título.
Titik, título; pamagat.
Dungis.
Suligì, sulô, sigsig.
Sigsig; tandâ ó tatak.
Spanish_Tagalog
Page 448
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tizon, pulgon.
Toalla.
Tobillo.
Tocador.
Tocante á.
Tocante, por lo que toca á.
Tocar el tambor.
Tocar el violin.
Tocar la flauta.
Tocar ligeramente; barrenar, horadar; extraer el jugo de un arbol.
Tocar ó tañer el arpa.
Tocar, golpear contra una cosa.
Tocar, llamar.
Tocar, manosear.
Tocar, palpar.
Tocayo.
Tocino, la carne salada del puerco.
Toda especie de papel y demas avios necesarios para escribir.
Toda la noche.
Todavía, aun.
Todo el compuesto de partes integrantes.
Todo, sano.
Todo.
Toga; camison.
Toldo.
Tolerable, sufrible.
Tolerancia.
Tolerante.
Tolerar.
Tomajon, haragan, un bobo.
Tomar al fiado; dar al fiado.
Tomar alguna cosa por junto.
Tomar rizos á las velas.
Tomar un termino medio.
Tomar, agarrar.
Tomar, coger.
Tomar; arrogar, apropiar; presumir.
Ang lanta ó tuyot.
Twalya.
Bukong-bukong.
Tocador, mga kasangkapang panuklay at pang-ayos ng katawan.
Tungkol sa, hinggil sa.
Tungkol sa, hinggil sa.
Tumambol.
Tumugtog ng byolín.
Humihip ng plauta tumugtog ng plauta.
Tumapík; bumutas; tubaan.
Tumugtog ng alpá.
Tumamà, umumpog, bumanggâ.
Tumuktok, tumawag, patao.
Hipuin, lamasin.
Humipò, sumalíng, kumapâ.
Tukayo, kaisa ng pangalan.
Tosino, karneng baboy na inasnan.
Mga gamit sa pagsulat.
Magdamag.
Pa, gayon man.
Kalahatan, kabuoan.
Lahat, buô, magaling.
Lahat, pawà, pulos, taganas.
Kasuutang mahabà.
Kulandong, takip.
Mapalalagpas, mapararaan, mababatá, matitiis.
Pagpaparaanan.
Mapagparaan, mapagbatá.
Paraanín, palagpasín, batahín.
Bastos, ungas.
Pautangin; magpautang.
Magtumpok.
Tiklupín ang layag.
Kumurò ng humigit kumulang.
Sumunggab, humawak, tumangan.
Kumuha, dumampot, sumunggab.
Kumuha; umarì ng sa ibá, kanyahin; maghinalà.
Spanish_Tagalog
Page 449
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tomate.
Tomo, volumen.
Tonelada.
Tonelero.
Tónico.
Tono de la voz.
Tono, armonía.
Tonsura, el primero de los grados clericales.
Tontear.
Tontería, bobería.
Tontería, locura, bovería.
Tontería, necedad.
Tonto, bobo.
Tonto, insensato.
Topacio.
Topar, topetar.
Tópico.
Topografía.
Topográfico.
Topógrafo.
Toque de agonia.
Torbellino, remolino.
Torcedura del pie.
Torcer, dislocar.
Torcer, estrujar.
Torcer.
Torcer.
Torcer; desviar.
Torcerse.
Torcido.
Torcimiento.
Tormento, dolor; rueca; pesebre.
Tormento, pena, tortura.
Tormento.
Torneador.
Torneo.
Tornillo.
Kamates.
Tomo, bahagi.
Tonelada.
Tagagawâ ng bariles.
Gamót na pangpalakas.
Tinig, tingig, tunog ng boses.
Tunog, tiníg.
Paggupít ng buhok; unang grado sa pagpaparè.
Mang-ungás.
Kahangalán, kaungasán, kagunggungan, katangahán.
Kahangalan, kaululan, kaungasán.
Kaungasan, kagunggungan, kahangalan.
Ungas, tanga, gunggong.
Hangal, ungas.
Topasyo, batong mahalagá.
Mábanggâ, mábunggô.
Nauukol sa súliranin.
Kaalaman tungkol sa lagay ng isang dako.
Nauukol sa kaalaman ng lagay ng isang dako.
Ang nakakaalam ng lagay ng isang dako ó lalawigan.
Agunyás.
Búhawì, ipoipo.
Balingangà.
Ilihis, ilisyâ.
Baluktutin, baliin.
Baluktutin, pilipitin.
Pilipitin.
Pumilipit, bumaluktot; maglihís, maglisyâ.
Baluktutin, palikawlikawin.
Pilipít.
Pagkálisyâ.
Pahirap, hirap; sudlan, panghabi, habihán; kakanán ng hayop,
Pahirap, sákit, pighatì.
Pahirap, pasákit.
Manglalalik.
Pagsusubukan ng kaya.
Tornilyo.
Spanish_Tagalog
Page 450
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Torno de hilar.
Toro; bula pontificia.
Torpe, pesado.
Torpe, rudo.
Torpedo.
Torpeza, infamia.
Torpeza, pesadez, negligencia.
Torpor, adormecimiento.
Torre, campanario.
Torre.
Torrecilla.
Torrente, arroyo.
Tórrido; tostado.
Tortilla de huevos.
Tortola.
Tortuga.
Tortuga.
Tortuoso, sinuoso.
Tortuoso.
Tortura, tormento, dolor.
Tos convulsiva.
Tos.
Tosco, que no está pulido.
Tosco, rudo, dificil.
Toser.
Tosquedad, groceria.
Tosquedad, grosería, bajeza.
Tostado.
Tostar.
Tostar.
Total, entero.
Totalidad.
Totalmente, enteramente.
Totalmente.
Traba, lazo.
Trabajador, jornalero.
Trabajador, obrero.
Gulong na habihán.
Toro, bakang lalake; bula ng papa.
Mabagal, makupad.
Tangá, mangmang.
Torpedo, bapor na pangdigmà.
Kamusmusan, kahalayan.
Kadungûan, kamusmusan, kadwagan.
Pamamanhíd.
Moog, latore, kampanaryo.
Moog, torre.
Moog.
Agos; batis, bangbang.
Mainit; sunog.
Tinortang itlog.
Kalapate.
Pagóng.
Pagong.
Palikawlikaw, pasikotsikot.
Paikót.
Pahirap, pasakit, hirap.
Ubong malakas.
Ubó.
Magaspáng, hindî kayás.
Magaspang, bastos, musmos; mahirap gawin.
Umubó.
Kagaspangan, kabastusan.
Kabastusan, kagaspangán, kaungasán.
Bagay na inihaw.
Isangag, ibusá.
Isalab, ihawin; ibusá, isangag.
Lahat, buô.
Kalahatan, kabuoan.
Pawà, lubos, pulos, ganáp.
Lahatlahat.
Laláng.
Manggagawà, mang-aaráw.
Manggagawà.
Spanish_Tagalog
Page 451
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Trabajador; esclavo; nudo en el paño.
Trabajar como esclavo.
Trabajar con ahinco, afanarse.
Trabajar, fatigarse.
Trabajar, obrar.
Trabajar; esforzarse.
Trabajo ímprobo.
Trabajo, dificultad; pena; bullicio, tumulto.
Trabajo, faena; fatiga; pena.
Trabajo, labor, fatiga.
Trabajo, obra.
Trabucar, volcar, volver de arriba abajo.
Trabuco.
Tradicion.
Tradicional.
Traduccion.
Traducir en idioma ingles.
Traducir en inglés.
Traducir.
Traductor.
Traer.
Traficante, comerciante.
Traficante.
Traficar, comerciar.
Traficar; cambiar, trocar.
Tráfico, mercaderías.
Tráfico.
Tragar, engullir.
Tragedia.
Trágico, fatal, funesto.
Trago.
Trago; dibujo, diseño.
Traicion.
Traicion.
Traicionar.
Traidor, pérfido.
Traidor.
Manggagawà; alipin; buhol sa panyô.
Paalipin, pabusabos.
Magsumakit, magsumikap.
Gumawâ, magpagod, magpagal, magpakahirap.
Gumawâ, magtrabaho.
Gumawâ, magtrabaho; magsikap.
Gawáng walang mápapalâ.
Hirap; guló; alingawngaw.
Gawâ; pagod, pagal; hirap.
Gawâ, trabaho.
Gawâ, trabaho, yarì; kathâ.
Magtaob, itaob, magtiwarik, itiwarik.
Baril na maiksí at malakí ang butas.
Alamát, sali't saling sabi.
Nauukol sa alamat.
Pagsasalin, paghuhulog sa ibang wikà.
Isalin sa wikang ingglés.
Isalin sa wikang inglés.
Isalin, ihulog sa ibang wikà.
Tagapagsalin ó tagapaghulog sa ibang wikà.
Magdalá rito, dalhin dito.
Mángangalakal.
Mángangalakal.
Mangalakal.
Mangalakal; magpalit.
Kalakal.
Pangangalakal.
Sumakmal, lumamon.
Sakunâ, pangyayaring nakakikilabot.
Kakilakilabot, kasindaksindak.
Sakmal; lunok.
Lagok; pagguhit ng banghay.
Kataksilan, paglililo.
Kataksilan, kasukabán, kaliluhan.
Magtaksil, maglilo.
Lilo, sukab, taksíl.
Lilo, taksíl, pusóng, palamara, sukab.
Spanish_Tagalog
Page 452
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Traidora.
Traidoramente, pérfidamente.
Traje, la usanza y estilo de diferentes paises.
Trampa, red, lazo.
Trampa.
Trampa.
Trampa; fraude, engaño; trampista.
Trampear, engañar.
Trampear, entrampar.
Trampista, petardista.
Tranco, un paso largo.
Tranquilamente, serenamente.
Tranquilidad, calma.
Tranquilidad, reposo, calma.
Tranquilizar, sosegar.
Tranquilo, callado.
Tranquilo, pacífico.
Tranquilo, pacífico.
Tranquilo, sosegado, pacífico.
Transaccion, negociacion.
Transatlántico.
Transferible.
Transferir, ceder.
Transfiguracion.
Transgredir; violar.
Transgresion.
Transgresión.
Transgresor.
Transicion, la mudanza de un estado á otro.
Transitar, recorrer algún territorio.
Transitivo.
Tránsito.
Transitorio.
Transmitido, pasado de uno á otro.
Transmitir.
Transpiración, sudor.
Transpirar, sudar.
Babaing lilo, babaing taksíl.
May paglililo, may pagkataksil.
Pananamit.
Laláng, hibò, silò, bitag, panghule.
Dayà, hibò, silò.
Hukay na laláng.
Laláng, patibong; hibô, dayà; magdarayà, switik, mánunubà.
Mangdayà, manghibò.
Magdayà, manghibò sumilò.
Mánunubà, mánenekas.
Laktaw, hakbang na malakí.
Tahimik, buô ang loob.
Kapalagayan ng loob, kapanatagán, katahimikan, katiwasayán.
Katahimikan, katiwasayán, kapayapaan.
Patahimikin, payapain.
Tahimik.
Panatag, palagay-loob tiwasay.
Tahimik, payapà.
Tiwasay, tahimik, payapà.
Pagsasagawâ, pamamalakad.
Sa ibayo ng dagat, sa kabilâ ng dagat.
Naililipat, naisasalin.
Ilipat, isalin sa iba.
Pagbabagong anyô.
Sumalangsang, lumabag, dumahas.
Labag, sway.
Pagsalangsang, paglabag.
Mánanalangsang.
Pagbabago.
Maglibot, maggalâ.
Nápapalipat.
Pagdaraan, pagdaan, daan.
Ang lumilipas.
Nálipat, inilipat.
Ilipat sa iba ang anomang inaarì.
Pawis.
Magpawis.
Spanish_Tagalog
Page 453
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Trapear.
Trapo, andrajo.
Traquear.
Traqueo.
Trascribir, copiar.
Trasero, nalgas.
Trasero, posterior.
Trasformar, mudar de figura.
Trasformar.
Trasmallo.
Trasmarino.
Trasmigracion.
Trasmigrar.
Trasmision.
Trasmutacion; conversion.
Trasmutar.
Trasnombrar, dar un nombre falso.
Traspalar.
Trasparencia.
Trasparente, diáfano.
Trasparente.
Traspasar con la bayoneta.
Traspiracion.
Traspirar.
Trasplantacion.
Trasplantar.
Trasponer.
Trasportacion.
Trasportar, trasmitir.
Trasportar.
Trasposicion.
Trasquilar, esquilar.
Trastienda.
Trastornar, demoler, destruir.
Trastornar.
Trastornar.
Trastrocar, volver al revés.
Takpan ng kayo ó damit.
Basahan, pamunas.
Pumutok.
Putók.
Salinin, kopyahin.
Pwit, pwitan.
Likod, likuran, hulí, hulihán.
Magbago ng anyô.
Baguhin ang anyô, mag-iba ng anyô.
Bitag, panilò.
Sa kabilâ ng dagat.
Paglipat sa iba.
Lumipat sa ibang bayan ó lupain.
Paglipat.
Paglilipat sa iba; pagbabago.
Mag-ibá, magbago.
Magkámalî sa pangalan.
Magpala.
Panganganinag.
Nanganganinaw, malinaw.
Nanganganinag.
Manaksak ng bayoneta.
Singaw.
Sumingaw.
Paglilipat ng taním.
Ilipat ang tanim.
Ibago, ilipat.
Paglilipat, pagdadalá sa ibang lugar.
Maglipat, maghatid.
Maglipat, magbago ng lugar.
Pagbabago, paglilipat.
Gupitan (ng balahibo).
Ang dakong likuran ng tindahan.
Guluhín, sirain.
Mangguló.
Guluhín.
Baligtarín.
Spanish_Tagalog
Page 454
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Trastrocar, volverse atrás.
Trasunto.
Trasversal, trasverso.
Tratable, afable.
Tratado, ajuste.
Tratado, discurso.
Tratante en semillas.
Tratante, traficante.
Tratar, negociar.
Trato.
Travesaño.
Travesaño.
Travesura, locura.
Trazar, bosquejar.
Trazar, inventar, legar.
Trazar, señalar el camino.
Trazar; conspirar; tramar.
Trece.
Trecho; region, comarca.
Tregua; suspencion de armas.
Treinta.
Tremedal.
Tremendo, formidable.
Tremendo, horroroso.
Trementina.
Tremor, vibracion.
Trémulo.
Tren descendente.
Tren.
Trenza de pelo.
Trenza, torcedura.
Trenza.
Trenza; rizo de pelo.
Trenzar.
Trenzar; torcer, entrelazar, entretejer.
Trepanar, coger en el garlito.
Trépano, trampa.
Baligtarín, iurong.
Salin.
Pahaláng, pahiwas.
Marunong makiharap, magandang loob, maamò.
Káyarian, kásunduan.
Kasulatan hinggil sa gayo't gayong kaalaman.
Ang nagbibili ng punlâ.
Mángangalakal.
Makipagtrato, makipagyarî.
Palagay sa kapwà, asal, ugalì, trato.
Anamán.
Anamán, barakilan.
Kalikutan, kaululán.
Gumuhit, magbanhay.
Humakà, kumathâ; mag-anyô; mag-pamana.
Bakasín, landasin.
Magbanhay; manghimagsik; magbantâ.
Labing tatló.
Pitak ng lupà; lalawigan.
Taning; pagpapatigil ng labanán.
Tatlong pû.
Lumbak.
Nápakalaki.
Kakilakilabot, kasindaksindak.
Lunay, resina.
Panginginig.
Nanginginig.
Treng pabalík.
Tren.
Tirintas [ng buhok].
Tirintas, pilí, pilipít.
Tirintás.
Tirintas; kulot [ng buhok].
Tirintasin, magtirintas.
Tirintasín, pilihín, pilipitin.
Hulihin sa bitag.
Bitag, silò.
Spanish_Tagalog
Page 455
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tres veces.
Tres.
Treta, embuste, astucia.
Triaca.
Triangular.
Triángulo.
Tribu, casta.
Tribulacion, congoja.
Tribunal.
Tribuno.
Tributario; sujeto, subordinado.
Tributo ó rescate que los viajeros pagan á los salteadores.
Tributo sobre tierras.
Tributo.
Tridente.
Trienal.
Trigésimo.
Trigo.
Trilátero.
Trillado, pisado.
Trillador.
Trillar, batir, sacudir.
Trinar, hacer quiebros con la voz.
Trinar.
Trinchero; la mesa; las viandas; la comida.
Trinidad.
Trino, trinado.
Trinquete.
Trio armónico.
Tripartir.
Tripétalo.
Triple, tela felpada.
Triplicar.
Triplicar.
Tríplice, triple.
Tríplice, triple.
Tríplice.
Makaitlo, makatatlo.
Tatlo.
Lalang, dayà, salamangka.
Inuyat.
May tatlong pánulukan.
Tatlong pánulukan.
Lipì, angkán.
Hapis, hinagpís, hirap.
Tribunal, bahay pámunuan ng isang bayan.
Ang hukom noong araw sa Roma.
Namumwisan; sakop, saklaw.
Suhol sa mga tulisan ó manghaharang.
Bwis sa lupà, bayad sa lupà.
Bwis.
Anomang may tatlong tulis.
Nangyayari twing ikatlong taón.
Ikatatlong pû.
Trigo.
May tatlong gilid.
Pinukpok, dinikdik.
Manggigiik.
Gumiik, maghampas, magpagpag.
Kumantá na pinapanginginig ang tingig ó boses.
Papanginigin ang tinig.
Tagagawâ ng trinchera; ang dulang; ang ulam; ang pagkain.
Binubuó ng tatlo, santísima Trinidad.
Panginginig ng tinig.
Layag sa unahan.
Tugmáan ng tatlo.
Katluin, tatluhing bahagi.
Tatatlúhing talulot.
Tersiopelo, pelusa.
Tatlohing beses.
Gawíng makatatlo.
Makatatlo, tatlong beses.
Makatatlo, makaitlo, tatlong beses.
Makatatlo.
Spanish_Tagalog
Page 456
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Trípode.
Trípode.
Tripular, armar.
Trisílaba.
Triste, afligido.
Triste, afligido.
Triste, funesto, deplorable, terrible.
Triste, funesto.
Triste, lúgubre.
Triste, melancólico.
Triste, melancólico.
Triste, melancólico.
Triste, sin alegria.
Tristeza, afliccion.
Tristeza, pesadumbre, melancolía.
Tristeza.
Triturar.
Triturar; rebuznar.
Triunfar, vencer.
Triunfo, victoria.
Trivial, vulgar.
Trivialidad.
Trofeo.
Trole.
Trompeta.
Trompeta; triunfo (en el juego de naipes).
Trompetear, pregonar á son de trompeta.
Trompetero.
Trompo.
Tronar.
Tronco de un árbol.
Tronco, tallo.
Tronco.
Tronco.
Tronco; baul, cofre.
Tronco; leño; ganado en general, fondo.
Trono.
Tukod na may tatlong paa.
Anomang tatatluhing paa.
Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tubig.
Tatatluhing pantig.
Namamanlaw, nalulumbay.
Mapanglaw, malungkot, matamlay.
Mapanglaw, malungkot; kakilakilabot, kasindaksindak.
Mahirap, mapanglaw, salat.
Malungkot, mapanglaw.
Malungkot, mapanglaw.
Malungkot, mapanglaw.
Malungkot, mapanglaw.
Mapanglaw, walang kasayahan.
Panglaw, lungkot, dalamhatì, hapis.
Lungkot, malungkot, panlaw, kapanlawan, lumbay, kalumbayan.
Panglaw, bigat ng loob.
Durugin, dikdikin.
Dumurog; magsingasing.
Magtagumpay, magwagí, manalo.
Tagumpay, pananagumpay, pagwawagí, pananalo.
Pangkaraniwan.
Karaniwan.
Alaala ng isang labanán.
Trole.
Pakakak, trompeta, tambulì, patunog.
Pakakak; pananalo (sa sugal).
Humihip ng pakakak, humihip ng tambulì, magpatunog ng trompeta.
Manghihihip ng pakakak ó trompeta.
Trumpó.
Kumulog.
Punò [ng kahoy]; tangkay.
Punò [ng pananím].
Punò (ng kahoy).
Punò [ng kahoy], beha, upos.
Punò (ng pananím); baúl, kaban.
Punò (ng kahoy;) tangkay; kahoy; mga hayop; nakataan.
Luklukang harì.
Spanish_Tagalog
Page 457
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tropa, cuadrilla.
Tropas de tierra.
Tropel de gente.
Tropel, gentío, turba, muchedumbre.
Tropel; confusion, baraúnda.
Tropezadero; piedra de escándalo.
Tropezar, deslizarse.
Tropiezo, traspié, desliz.
Tropiezo, traspie.
Trotar.
Trotar.
Trote.
Trozo de madera sin forma ni figura particular; bosquecillo.
Truculento, cruel.
Trueno.
Trulla; llana.
Truncar ó troncar.
Tú mismo; Vd. mismo.
Tú, tus.
Tú, V., usted, Vosotros, Vdes. ustedes; á tí, á usted; á vosotros,
Tú.
Tubérculo.
Tuberculosis.
Tubo, cañuto.
Tubo, conducto; pipa para fumar; flauta.
Tubular.
Tuétano, meollo.
Tumba, sepulcro.
Tumbaga.
Tumor, carbunclo.
Tumor.
Tumorcillo.
Tumulto, alboroto, riña.
Tumulto, alboroto.
Tumulto, alboroto.
Tumulto, bullicio, alboroto.
Tumulto, desorden, desarreglo, confusion.
Hukbó, pulutong.
Hukbó sa lupà.
Bunton ng tao.
Bunton ng tao, kakapalán ng tao, karamihan, siksikan ng tao.
Bunton; kaguló.
Kinatitisuran; pinagkakasalahan.
Mátisod, mádupilas.
Pagkatisod, pagkatapyok, pagkadupilas.
Tisod, dupilas.
Tumorote.
Tumakbó ng payagyag.
Yagyag.
Punò ng kahoy na walang anyong maayos; gubatgubatan.
Mabangis, mabagsík.
Kulog.
Ingay; pangpalitada.
Bawasan.
Ikaw rin; kayo rin.
Iyo, mo.
á ustedes.
Ikaw.
Bukol.
Sakít sa bagà.
Tubo, pádaluyan ng tubig.
Tubo, pádaluyan ng tubig; kwako, pipa; plautá.
Parang tubo.
Utak ng buto.
Líbingan.
Tumbaga.
Bukol.
Bukol.
Bukol.
Kagulo, kaingay, away.
Kaguló, kaingay.
Kaguló, kaingáy.
Kaguló, kaingay, sigalot.
Kagulo, kawalán ng ayos.
Spanish_Tagalog
Page 458
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Tumulto.
Tumultuoso, turbulento.
Tumultuoso.
Tuna, la vida holgazana.
Tunante, vagamundo.
Tunar, andar vagando.
Tunar, vagar.
Tunel.
Tunel.
Tupé.
Turbamulta.
Turbante.
Turbar, desordenar.
Turbio de vista; obscuro.
Turbio, cenagoso.
Turbulencia, confusión.
Turbulento, agitado.
Turbulento, confuso.
Turco, de Turquía.
Turco.
Turquesa.
Tutela, tutoría.
Tutela.
Tutor, ayo.
Tutor, guardian.
Tutoría, tutela.
Tuyo, tuya.
U (u).
Ubicuidad.
Ubicuitario, lo que está en todas partes.
Ubre.
Úlcera.
Ulceracion.
Ulcerar.
Ulterior.
Ultimátum, última condicion irrevocable.
Último, final.
Kaguló.
Maguló, maingay.
Malikot, magaslaw, mapanggulo.
Paglalabóy, paghahampas-lupà.
Palaboy, pagalagalà, humpas-lupà.
Lumaboy, gumalà.
Lumaboy, gumalà.
Daan sa ilalim ng lupà.
Tubong malakí na dáanan sa ilalim ng lupà.
Buhok sa noo.
Basag-ulo.
Tukarol, turbante.
Gumulo, lumitó.
Malabò ang mata, súlipin; malabò.
Malabò, marumí, lahukáw.
Guló, likot, kaguluhan, kalikutan.
Magulo, magalaw, malikot.
Maguló, magusot.
Taga Turkyá, wikang turko, nauukol sa turko.
Turko.
Turkesa [batong mahalagá].
Pag-iiwí, pangangasiwà ng pag-aarì ng batang walâ pa sa ganap
Pag-iingat ng yaman ng ulila.
Tagapangasiwà ng pag-aarì ng batang walâ páng ganáp na gulang;
Tagaingat ng yaman ng ulila.
Pag-iiwí, pag-ampon.
Iyo, mo.
U (u).
Ang pagkakapasa lahat ng dako.
Ang nasa lahat ng dako.
Puklô.
Sugat na nagnaknak.
Pagkakasugat ng nagnanaknak.
Magkasugat ng nagnanaknak.
Sa dako pa roon.
Hulíng pasyá na dî na mababago.
Hulí, wakás, katapusan.
Spanish_Tagalog
Page 459
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Último, postrero.
Ultrajar, despreciar, disfamar.
Ultrajar.
Ultraje, afrenta, violencia.
Ultrajoso, despótico.
Ultrajoso.
Ultramar.
Ultramontano, extranjero.
Umbla, umbra.
Umbral de puerta.
Umbral, entrada.
Un loco, un maniatico.
Un rato, algun tiempo.
Un tonto, un insensato.
Un, uno, una.
Un, uno, una.
Un, uno, una.
Una bebida hecha con cerveza, aguardiente y azúcar.
Una especie de caracol de mar.
Una especie de monos.
Una especie de pescado.
Una medida de líquidos.
Una peseta.
Una vez.
Uña; clavo.
Unánime.
Unanimidad.
Unción.
Uncir.
Undécimo.
Undulacion.
Ungüento.
Ungüento.
Únicamente, solamente.
Único, solo.
Único, uno.
Único.
Hulí, katapusán, wakás.
Lumait, umalipustâ, manirang puri.
Dumustâ, lumapastangan.
Kadustaan, kapalíbhasaan, kalapastanganan.
Mapag-alipustâ, mabaksik.
Kadustâdustâ, lapastangan.
Sa kabilâ ng dagat.
Tagaibayo ng dagat, taga ibang lupain.
Labò, dilím.
Táyuan (sa pintuan).
Pasukán táyuan sa pintuan.
Taong ulol, baliw, loko, sirâ ang ulo.
Sangdalî, kauntî, samantalà.
Ungas, tangá, gunggong, hangal.
Isá.
Isa.
Isa.
Serbesa na may halong aguardiente at asukal.
Isang urì ng susông-dagat.
Isang urì ng mga unggoy.
Kandulì.
Isang takalán ng mga tunaw na bagay.
Isang pisetas.
Minsan.
Kukó; pakò.
Magkaisá.
Pagkakaisa.
Pagpapahid ng langis.
Isingkaw.
Ika labing isa.
Indayon.
Langís na mabangó.
Pabango na pangpahid.
Lamang.
Tangì, nag-iisa.
Nag-iisá, bugtong.
Bugtong, tangì, bukod-tangì.
Spanish_Tagalog
Page 460
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Unidad, union.
Unidad.
Uniforme.
Uniformidad, igualdad.
Union, conformidad.
Union, enlace.
Unir, juntar.
Unir, juntar; casar.
Unir, ligar.
Unirse con alguno.
Unirse para formar un ejército.
Unirse, juntarse.
Unisonancia.
Universal.
Universo.
Uno, sencillo, simple.
Untar con alguna cosa pegajosa; adornar con ostentacion, manchar.
Untar con clara de huevo.
Untar con mantequilla.
Untar con materias crasas.
Untar, ungir.
Untar; emporcar.
Untoso, craso, pingüe.
Urbanidad, cortesía.
Urbanidad.
Urbano, complaciente.
Urbano, cortés.
Urbano.
Urgencia.
Urgente.
Urgente.
Urgente.
Urgir; incitar, estimular.
Urinario.
Urna.
Urraca, picaza.
Usado, gastado; esteril.
Pagkakaisa.
Isá.
Magkakaanyô, magkakaparis, magkakaisá.
Pagkakaisang-anyô, pagkakaayon.
Pagkakáisa, pagkakaayon.
Pag-iisá, pagsasama.
Iugnay, isugpong.
Pagsamahin, pagpisanin; pag-asawahin.
Isugpong, ikawing.
Kumatig, kumampí.
Magiipon.
Magsama, magpisan.
Pagkakaisang tingig sa tugtugan.
Nauukol sa sangsinukob.
Sangsinukob, sangdaigdigan.
Nag-iisa, bugtong, tangì.
Palagkitin; palamutihan; dumhan, dungisan.
Magpahid ng putî ng itlog.
Magpahid ng mantekilya.
Pahiran ng langis ó mantikà.
Pahiran ng langis.
Pahiran; dumhan, dungisan.
Matabâ.
Galang, pitagan, kamahalan ng kilos.
Galang, pitagan, karunungan sa pakikipagkapwà.
Magalang, mapitagan, mapagbigay-loob.
Magalang, mapagpitagan, mapagbigay-loob.
Nauukol sa bayan.
Pagmamadalî, kadalian, pangangailangan, pagpilit.
Mádalian.
Kárakaraka, pagdaka, agad.
Mádalian; kailangan.
Pumilit; madaliin; papagmadaliin; ibuyó, udyukan.
Nauukol sa ihì.
Urna; sisidlan.
Ibong martines.
Gasgas, pudpod; baog.
Spanish_Tagalog
Page 461
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Usar de alguna cosa impropiamente.
Usar, emplear.
Usar, llevar.
Uso, costumbre.
Uso, servicio.
Uso.
Usual, acostumbrado, ordinario.
Usual, ordinario, comun.
Usurero.
Usurero.
Usurpacion.
Usurpación.
Usurpar, apropiarse lo ajeno.
Usurpar.
Utensilio.
Util, productivo, lucrativo.
Util, ventajoso.
Util.
Útil.
Utilidad, ventaja.
Utilidad.
Uva.
Vaca.
Vacacion.
Vaciar, desocupar.
Vaciar.
Vaciedad.
Vacilar, anadear.
Vacilar, balancear.
Vacilar, dudar.
Vacilar, dudar.
Vacilar.
Vacío, desocupado.
Vacío, desocupado.
Vacio, hueco; vacante.
Vacio, nulo.
Vacio; desocupado.
Magkamalî ng paggamit.
Gamitin; gumamit.
Gamitin, isuot.
Ugalì, kaugalian.
Uso, kaugalian; paggamit.
Paggamit.
Kaugalian, karaniwan.
Karaniwan.
Nagpapatubò.
Ang nagpapatubò.
Pangangamkam.
Panglulupig, pang-aagaw, pangangamkam, panggagagá.
Kumamkám, mangamkám.
Manglupig, mangagaw; manggagá, mangamkam.
Kasangkapan.
Nápapakinabangan, matubò.
Napapakinabangan, nagagamit.
Nakatutulong.
Magagamit.
Kabuluhan, kasaysayan, pakinabang.
Pakinabang; kabuluhan.
Ubas.
Baka.
Pagpapahinga, pagliliwaliw.
Alisán ng lamán.
Alisan ng laman.
Kawalan ng laman.
Mag-alinlangan, mag-alangán, magsalawahan; kumapâ, mag-apuháp.
Mag-álanganin, mag-urong-sulóng.
Mag-alinlangan, mag-alanganin, matigilan.
Mag-alanganin, mag-alangan.
Mag-urong sulóng.
Walang laman, salát.
Walang lamán.
Walang lamán; bakante.
Walang lamán, hungkág; walang kabuluhan.
Walang lamán, walang nalalagay.
Spanish_Tagalog
Page 462
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Vacio; inutil; ignorante.
Vacuidad.
Vacunacion.
Vacunar.
Vacuo, vacío.
Vacuo.
Vadeable.
Vadear.
Vadear.
Vadeo.
Vado.
Vagabundo, holgazan, ocioso.
Vagabundo.
Vagabundo.
Vagabundo.
Vagamundear, callejear.
Vagamundo, callejero.
Vagar, andar ocioso.
Vagar, corretear.
Vagar, errar, desviarse.
Vagar; desviarse.
Vagon, carro grande.
Vaharada, bocanada de humo.
Vahear.
Vaina de espada.
Vaina, caja, funda.
Vaivén.
Vaivén.
Validacion.
Válido.
Valiente, animoso.
Valle.
Valle.
Valor, animo.
Valor, precio.
Valor, precio.
Vals.
Walang lamán; walang kabuluhan; hangal.
Kawalán ng lamán.
Pagbabakuna; pagtatanim ng bulutong.
Magbakuna, magtanim ng bulutong.
Ang bagay ó dakong walang lamán.
Walang lamán.
Natatawid.
Tumawid.
Tumawid.
Táwiran.
Táwiran.
Palaboy, hampas-lupà, tangá.
Hampas-lupà.
Hampas-lupà.
Hampas-lupà.
Maggalâ, lumaboy.
Galâ, libót, palaboy.
Magpagalagalà, tumangá, lumaboy.
Maggalâ, lumaboy.
Magkamalî, mámalî, málisyâ, máligaw.
Lumaboy, gumalà; mápilihis, maligaw.
Bagon, malaking karro.
Singáw, sigalbó ng usok, bugá ng usok.
Umusok, umasó.
Kaloban ng tabak.
Kaloban, sisidlán, pundá.
Larong lawínlawinan.
Giray, pag-uurongsulong.
Kabuluhán.
May kabuluhan.
Matapang, malakas ang loob.
Libís.
Libís.
Lakas ng loob, tapang.
Kabuluhán, halagá.
Halagá, kabuluhán.
Balse [sayaw].
Spanish_Tagalog
Page 463
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Valuacion, estimacion, apreciacion.
Valuacion.
Valuar, tasar; estimar, apreciar.
Vampiro.
Vanagloria, jactancia.
Vanaglorioso, jactancioso, ufano.
Vanguardia.
Vanguardia.
Vanguardia.
Vanidad mundana.
Vanidad mundana.
Vanidad.
Vanidoso.
Vano, inutil.
Vapor, buque de vapor.
Vapor, exhalacion.
Vapor, humo.
Vaquero.
Vara de un carro.
Vara divinatoria.
Varado, encallado.
Varear; sacudir á uno el polvo.
Variable.
Variablemente.
Variacion.
Variar, diferenciar.
Variedad de colores.
Variedad, mudanza, alteracion.
Variedad; mudanza ó alteracion.
Variegado, manchado.
Varilla, verga, caña.
Vario, diverso, diferente.
Varios, diferentes.
Varios; muchos.
Varonil.
Varonil.
Vasallaje.
Paghahalaga, pagmamahal.
Tasa, pahalagá, kurò.
Tasahan, halagahan.
Multó raw na umiitit ng dugô ng buháy; bayakan na umiitit daw ng
Kahambugan, kayabangan.
Hambog, mayabang.
Tanod sa unahan.
Talibà, tanod sa unahan ng hukbó.
Talibà, tanod sa unahán ng hukbó.
Kalayawan, kamunduhan.
Kalayawan.
Walang kabuluhan, kalayawan.
Malayaw, makisig.
Walang kabuluhan.
Bapór.
Usok, asó; singaw.
Usok, asó.
Tagapag-alagà ng baka.
Baras ng karriton.
Palitong pangsalamangká.
Sadsad, sayad.
Paspasan; pagpagín.
Pabagobago, nag-iiba.
Pabagobago.
Kaibhán.
Magbago, mag-ibá.
Batik.
Pagkakaiba't iba, kaibhán.
Pagkakaibá't ibá; pagbabago.
Batíkbatík.
Baras, tukod, tungkod.
Iba't iba, sarìsarì, samot sarì.
Sarisarì, iba't iba.
Ilan; marami.
Parang lalake.
Parang lalake.
Pagkakampon, pagkakawal.
Spanish_Tagalog
Page 464
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Vasallo, subdito.
Vasallo, súbdito; sujeto, materia, tema.
Vasija de barro.
Vasija para sacar líquidos.
Vasija.
Vasijas de barro.
Vaso.
Vástago, pimpollo.
Vástago, renuevo.
Vástago.
Vástago.
Vasto, enorme.
Vasto, extenso, inmenso.
Vecindad, proximidad.
Vecindad, vecindario.
Veedor, profeta.
Vegetable.
Vegetación.
Vegetar.
Vehemencia.
Vehemente.
Vehículo, carruaje.
Vehículo; aparejo.
Veinte.
Vejacion, maltrato.
Vejar; molestar.
Vejez, ancianidad.
Vejez.
Vejez; los ancianos.
Vejiga.
Vela, vigilia.
Vela, vigilia; la acción de estar despierto; estela.
Vela.
Velar; despertarse.
Velar; guardar, custodiar.
Veleta.
Vello, pelusa de frutas.
Kampón, kawal, kabig, sakop, saklaw.
Kampon, kabig, kawal; bagay, pinaguusapan, súliranin.
Sisidlang lupà.
Pangadlô ng tubig ó ng anomang malagnaw.
Sisidlán.
Mga sisidlang-lupà.
Sisidlán.
Buko; usbong.
Suplíng, supang, usbong.
Suplíng, supang.
Suplíng.
Malakí.
Malakí, malawak, malawig.
Pook, nayon, lugar.
Pook.
Tagakita, manghuhulà.
Nauukol sa gulay, guguláyin.
Pananim, halaman.
Tumubò.
Kasiglahan, siglá.
Masigla.
Mga sasakyan sa lupà gaya ng karomata, kalesa, karwahe, karitela.
Sasakyan; kasangkapan.
Dalawang pû.
Pahirap, pasakit.
Magpahirap, magpasákit; gumambalà.
Katandaan, kagulangan.
Katandaan.
Katandaan; ang matatandâ.
Pantog.
Pagpupuyat.
Pagpupuyat; gisíng; bakas ng lakad ng sasakyan sa tubig.
Layag.
Magpuyat; gumising.
Magpuyat; magbantay, tumanod.
Panurò ng tungo ng hangin.
Bulo.
Spanish_Tagalog
Page 465
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Vellon.
Velloso, suave.
Velo, cubierta.
Velocidad, celeridad.
Velocidad, ligereza.
Velocidad.
Veloz, acelerado.
Veloz, agil.
Veloz, ligero, rápido.
Veloz, lijero, pronto.
Veloz, lijero.
Velozmente.
Vena, vaso de la sangre.
Vena.
Venado.
Venal, perteneciente á las venas.
Vencedor.
Vencedor.
Vencer, rendir.
Vencer, sujetar.
Vencer, superar.
Vencer; conquistar.
Venda, tira ó faja.
Venda, tira ó faja; union; cuadrilla, banda.
Venda, tira ó faja; vendaje.
Vendar á uno los ojos; engañar.
Vendar los ojos.
Vendar, fajar.
Vendar, unir; juntar.
Vendedor.
Vender por menor.
Vender por menos.
Vender.
Vender.
Vendible, corriente.
Vendible.
Vendimia.
Balahibo ng tupa.
Mabalahibo, malambot.
Lambóng, takíp.
Tulin, dalî, liksí.
Tulin, liksí.
Tulin, katulinan, liksí, kaliksihan.
Matulin, maliksí.
Matulin, maliksí.
Matulin, maliksí, madalî.
Madalî, matulin, maliksí.
Matulin, maliksí.
May katulinan.
Ugat, ugat na kinalalamnan ng dugô.
Ugat.
Usá.
Nauukol sa ugat.
Mánunupil, mapagwagí, mapagtagumpay.
Ang nagwagí, ang nagtagumpay, ang nanalo.
Tumalo, magpasukò.
Sumupil, dumaig.
Manalo, manaig, sumupil.
Dumaig, magpasukò, sumupil; sumakop.
Basahang panalì.
Talì, bahag, pamigkis; pulutong, banda ng músika.
Bigkis na panapal ó panali sa anoman.
Magpiríng; mangdayà.
Magpiríng; piringan ang matá.
Magbigkis, magtalì, magtapal, magpiring.
Magbigkis, magtalì; pagsamahin.
Tagapagbilí, tagapaglakò, mánininda.
Magtingî, mag-amot.
Ipagbilí ng walá sa halagá.
Magbilí, maglakò, magtindá.
Magbilí.
Mabilí, karaniwan.
Mabilí.
Pag-ani ng ubas.
Spanish_Tagalog
Page 466
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Veneno, cualquiera cosa nociva.
Veneno, tosigo.
Veneno.
Venenoso, emponzoñado.
Venenoso, mortal, mortífero.
Venenoso.
Venerable, respetable.
Venerable.
Veneracion, respeto.
Venerar, reverenciar, respetar.
Venéreo, lo que pertenece á la Venus ó al deleite sensual.
Vengador.
Venganza.
Venganza.
Venganza.
Vengar.
Vengar.
Vengarse; castigar algun delito.
Vengativo.
Venial.
Venir bien, convenir.
Venir de tropel, amontonarse.
Venir de, proceder.
Venir.
Venoso.
Venta por mayor.
Venta por menor.
Venta.
Ventaja, ganancia.
Ventaja; ganancia, provecho.
Ventana de la nariz.
Ventana.
Ventear.
Ventilacion.
Ventilar; aventar.
Ventisquero.
Ventoso.
Lason, kamandag.
Lason, kamandag.
Lason.
Nakakalason, may lason, makamandag.
Nakakalason, nakamamatay.
Nakakalason.
Kagalanggalang, kapitapitagan.
Kagalanggalang.
Galang, pitagan.
Igalang, bigyang pitagan.
Malibog, nauukol sa pakikiapid.
Mapanghigantí.
Higantí.
Higantí.
Panghihigantí.
Manghigantí.
Manghigantí.
Manghiganti; magparusa.
Mapanghigantí.
Mapatatawad.
Mábagay, máakmâ.
Magbunton [ang tao], magkulumot.
Manggaling, magbuhat, magmulâ sa.
Pumarito.
Maugát.
Pakyawan.
Tingî, ámot.
Pagbibilí, pagtitinda, paglalakô.
Higít, lamáng, pakinabang.
Kalamangán; pakinabang.
Butas ng ilong.
Bintanà, dungawán.
Pasingawín.
Aliwalas, gaan ng katawan.
Pahanginan; pumaypay.
Bundok ng yelo ó namuong tubig.
Mahangin.
Spanish_Tagalog
Page 467
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Ver, mirar, contemplar.
Ver, observar.
Veracidad.
Verano, estío.
Veras, seriedad.
Veraz.
Verazmente, ansiosamente.
Verbal.
Verbo.
Verbosidad.
Verboso.
Verboso.
Verdad evidente.
Verdad.
Verdaderamente, ciertamente.
Verdaderamente, de veras.
Verdadero, cierto.
Verde.
Verde.
Verdor.
Verdoso.
Verdoso.
Verdugo.
Verdugo.
Verduguillo.
Verdura, legumbre.
Veredicto, dictamen.
Vergonzosamente.
Vergonzoso, tímido, encogido.
Vergonzoso, tímido.
Vergonzoso.
Vergüenza, modestia.
Vergüenza, rubor.
Verídico.
Verificacion, confirmacion.
Verificar, comprobar.
Vermicular.
Tumingin, magmalas, magmasid, manood.
Tumingin, makakita, kumita.
Katotohanan.
Tag-inít, tag-araw, panahon ng pagkakatuyô.
Katotohanan.
Totoo, tapat, mapagsabi ng totoo.
Pananabik, may pagkasakim.
Sa salitâ lamang, hindî nasusulat.
Berbo, pangwatas.
Saganà sa pananalitâ.
Masalitâ.
Masalitâ.
Katotohanang maliwanag.
Katotohanan, katunayan.
Pakakak; pananalo (sa sugal).
Siya ngâ, totoo ngâ.
Totoo, tunay.
Lungtian, berde.
Berde, lungtian, sariwà.
Kaberdihan, kasariwaan.
Sariwà, lungtian, maberde.
Namemerde, naninilaw.
Berdugo.
Berdugo, tagabitay.
Panaksak.
Gulay; guguláyin.
Hatol, pasiyá.
May pagkamahiyain.
Mahihiyain, matatakutín, mahinhin.
Mahihiyain, matatakutín.
Kahiyahiyâ, mahihiyain.
Kahihiyan, kahinhinan.
Kahihiyán, hiyà, pamumulá.
Totoo, tunay.
Pagkakapatunay, pagkakapatotoo.
Matunayan, mapatotohanan.
Nauukol sa bulate.
Spanish_Tagalog
Page 468
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Vermífugo.
Vernal.
Verraco.
Verruga.
Verrugoso.
Versado en, experimentado, familiar.
Versado, práctico en una cosa.
Versátil, mudable; voluble.
Versículo.
Versificar; rimar.
Versión, traducción.
Versista.
Vértebra.
Vertebral.
Verter, derramar.
Verter, derramar.
Vertical.
Vértice; cima.
Vertiginoso, aturdido.
Vertiginoso.
Vértigo.
Vértigo.
Vértigo.
Vestal, vírgen.
Vestido, aderezado.
Vestido, atavio.
Vestido, ropaje.
Vestido, traje.
Vestido, vestidura.
Vestido, vestidura.
Vestido.
Vestido.
Vestido.
Vestido; la inversion ó empleo del dinero.
Vestidos, ropa.
Vestidos.
Vestidura, traje; apariencia exterior.
Gamot laban sa bulate.
Nauukol sa tagaraw.
Baboy na lalake.
Kulugó.
Makulugó.
Nakatatalós, nakababatid, sanáy, bihasá, maalam.
Bihasá, sanáy, matalinò.
Nagbabago, nag-iiba, sálawahan.
Talatà.
Tumulâ; magtugmâ ng mga tinig.
Salin.
Mánunulà.
Isang butó ng gulugod.
Nauukol sa butó ng gulugod.
Magbubó, magbuhos.
Magligwak, magbuhos.
Patayô, patindig.
Dulo, taluktok.
Lulâ, hiló.
Nahihilo, mahiluhín.
Lulà, hilo.
Hilo.
Hilo, lulà.
Banal, malinis.
Nakapanamit, bihís.
Damit; kasangkapan.
Damít, bihisan.
Damit, kasuutan, bihisan.
Damit, kasúutan.
Bihisan, damit.
Damit, suot, kasuutan.
Damít, kasuutan.
Damít.
Kasuutan; pag-uukol ng salapî sa pangangalakal.
Mga kasuntan, damít.
Mga bihisan.
Damit, kasuutan; hichura, anyô.
Spanish_Tagalog
Page 469
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Vestigio, huella, pisada.
Vestigio, huella.
Vestigio.
Vestir, cubrir.
Vestir, investir.
Vestir.
Vestir.
Vestirse desaliñadamente.
Veterano.
Veterinario.
Vez; un rato.
Viaducto.
Viajar.
Viajar.
Viajar.
Viajar.
Viaje, peregrinacion.
Viaje.
Viaje; resbalon, zancadilla.
Viajero.
Viajero.
Vianda ó platos para la mesa.
Vianda.
Vibracion, sacudimiento, estremecimiento; poder, imperio.
Vibracion.
Vibrar.
Vicaría, vicariato.
Vicario.
Vice.
Viciar, dañar.
Vicio; culpa.
Vicioso.
Vicisitud; alternativa; mudanza.
Víctima.
Victoria.
Victorioso.
Vid.
Bakás, yapak.
Bakas ng paa.
Bakás.
Magsuot ng damit, magbihis, magdamit.
Suután, damtán.
Magbihis, magdamit.
Magdamit, magsuot, magbihis.
Magbihis ng kahit paano.
Datihang kawal, bihasá.
Manggagamot ng hayop.
Twî; sangdalî.
Tuláy.
Maglakbay.
Maglakbay.
Maglakbay.
Maglakbay.
Paglalakád, paglalakbay.
Paglalakbay.
Paglalakbay; tisod; tapyók.
Ang naglalakbay.
Ang naglalakbay.
Ulam.
Ulam.
Liguygoy, wagayway, pagpag, liglig; kapanyarihan.
Taginting.
Tumaginting.
Saklaw ó kapangyarihan ng bikaryo.
Bikaryo, kahalile; katulong.
Pangalawa [sa tungkol].
Sirain.
Bisyo, masamang gawî; sala.
Bisyoso, masulong.
Ayos ng pagkakasunodsunod, pagkakabagobago, pagkakapalitpalit,
Ang nasawî, ang nápariwarâ.
Pagwawagí, pagtatagumpay, pananalo.
Nagwagí, nagtagumpay, nanalo.
Punò ng ubas.
Spanish_Tagalog
Page 470
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Vida, prontitud, agilidad, actividad.
Vida, subsistencia.
Vida.
Vidriar.
Vidriero.
Vidrio; vaso.
Viejarrona, hechicera.
Viejo que chochea.
Viejo, anciano, antiguo.
Viejo, anciano, antiguo.
Viejo, anciano.
Viena.
Viento.
Viento; aire.
Vientre.
Viernes.
Viga de bovedilla ó suelo.
Viga maestra de un edificio; brazos de balanza; rayo de luz.
Viga.
Viga.
Viga; contratiempo, agravio, perjuicio.
Vigésimo.
Vigilancia, prevision.
Vigilante, atento, cuidadoso.
Vigilante, cuidadoso.
Vigilante.
Vigor, belleza, floreo.
Vigor, fuerza; energía, eficacia.
Vigor, robustez.
Vigorar, dar vigor.
Vigoroso.
Vil, bajo, despreciable.
Vil, bajo.
Vil, bajo.
Vileza, bajeza.
Vileza, bajeza.
Villancico de Noche Buena ó Navidad.
Sigla, sikap, liksí, dalî.
Pamumuhay.
Búhay, kabuhayan.
Lapatan ng salamín.
Tagapaglapat ng salamin sa mga dungawan at ibp.
Bubog, salamin; baso.
Babaing hukluban.
Ulian.
Matandâ, magulang, dati, lumà, laón.
Matandâ, magulang, dati, lumà.
Magulang matandâ.
Suksúkan ng punglô.
Hanging malamig.
Hangin.
Tiyan.
Byernes.
Soleras.
Kilo, anamán; pingga; liwanag.
Anamán.
Tahilan.
Sikang; abala, bagabag; kaapihan.
Ikadalawang pû.
Ingat, agap, tanaw.
Maingat, mabait.
Maingat, maagap.
Maingat.
Pamumukadkad; gandá ng pananalitâ.
Lakás, tibay, sigla, bisà.
Sigla, lakás.
Buhayin ang loob, palakasin ang loob.
Malakas, matibay, masigla, mabisà.
Hamak, mababà.
Hámak, bastos.
Hamak, mababà.
Pagkahamak, kababaan.
Kahamakan, kababaan.
Kantá ó awit sa Noche Buena ó Paskó.
Spanish_Tagalog
Page 471
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Villanía, infamia.
Villano, rústico.
Villano.
Villano; doncella pizpireta y respingona.
Viña.
Viña.
Vinagre.
Vinagrera.
Vinatero, tabernero.
Vínculo de bienes muebles.
Vindicacion.
Vindicar, defender, vengar.
Vino de Champaña.
Vino de Jerez.
Vino.
Vinoso.
Viola.
Violacion.
Violador.
Violador.
Violar; profanar las cosas sagradas.
Violencia.
Violento.
Violento.
Violeta.
Violin.
Violin.
Violinista.
Violinista.
Virar, dar vuelta el navio.
Virgen, doncella.
Virginal.
Virginidad.
Virginidad.
Vírgula, tilde.
Viril.
Virtud.
Kahamakan, kasamaan.
Taong bukid, taong bundok, tagaitaas.
Taong hamak.
Hámak; babaing magaslaw.
Ubasan.
Ubasán.
Sukà.
Lalagyan ng sukà.
Mánininda ng alak.
Mana.
Panananggalang, panghihiganti.
Mananggaláng, manghigantí.
Champan, alak sa Champaña.
Alak na Herés.
Alak.
Maalak.
Byola, byolíng malaké.
Pangdadahas, pamamasláng.
Mangdadahas, mánunway.
Mangdadahás, mámamaslang.
Dumahas, mangdahas, mamwersa; lumapastangan, mamasláng.
Dahás, karahasán.
Marahas.
Marahás.
Byoleta.
Byolín.
Byolín.
Byolinista.
Byolinista.
Ipihit.
Birhen, dalagang wagás.
Parang dalaga, parang binibini.
Nauukol sa birhen ó sa dalagang wagás.
Pagkabirhen, pagkadalágang wagás.
Tudlít, kudlít.
Parang lalake.
Kabanalan; birtud, bisà.
Spanish_Tagalog
Page 472
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Virtuoso; eficaz.
Viruela.
Viruelas locas.
Viruelas.
Virulencia.
Virulento.
Virus.
Visaje, mueca.
Viscoso, pegajoso.
Viscoso, pegajoso.
Viscoso.
Visible.
Vision.
Visita; visitacion.
Visitacion, visita.
Visitador.
Visitar.
Vislumbre.
Vislumbre; guiñada; pestañeo.
Víspera de Navidad.
Vísperas.
Vista de lince.
Vista, mira.
Vista, perspectiva, aspecto.
Vista, perspectiva.
Vista.
Vista.
Vistoso, hermoso.
Vistoso, reluciente.
Vital.
Vitalidad.
Vitorear, aclamar.
Vitreo, cristalino.
Vítreo.
Vitrificar.
Vitualla.
Vituperar, calumniar.
Banal; mabisà.
Bulutong.
Bulutong tubig.
Bulutong.
Nanà, naknák.
Nagnananá, nagnanaknak.
Nanà na nakakahawa.
Ngiwî, ngibit.
Malagkit, naninikit.
Malagkit.
Úhugin, mauhog.
Nakikita.
Pángitain, malikmatà.
Pánauhin; dalaw.
Dalaw, pagdalaw.
Bisita, pánauhin.
Dumalaw.
Sinag, silay.
Kisap; kisap-matá; kindat.
Bispirás ng paskó.
Bisperás, araw na sinusundan.
Matalas ang matá.
Tingín, paningin, tanaw.
Tánawin, Tingin.
Tánawin.
Paningín.
Tanaw.
Tánawin, maganda.
Tánawin, maningning.
Buháy ó nauukol sa buhay.
Kabuhayán, bisà.
Purihin, pakpakán.
Parang bubog, parang salamín.
Nauukol sa bubog.
Gawíng bubog.
Pagkain.
Humalay, huimyâ, umalipustâ humamak.
Spanish_Tagalog
Page 473
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Vituperar.
Vituperar.
Viuda.
Viuda.
Viudez, viudedad.
Viudo.
Vivac ó vivaque.
Vivacidad.
Vivaz, despejado.
Viviente, animado.
Vivificar.
Vivir en cabaña ó choza.
Vivir, morar, habitar.
Vivo, alegre, jovial.
Vivo, animado.
Vivo, brioso.
Vivo, despejado.
Vivo, vigoroso.
Vivo.
Vivo; activo.
Vívora.
Vizconde.
Vizcondesa.
Vocablo.
Vocabulario.
Vocacion, oficio, profesion.
Vocal.
Vocal.
Vocería, grito.
Vociferar, bramar.
Vociferar, gritar.
Vociferar.
Vocinglero, clamoroso.
Vocinglero.
Volar, huir; aletear.
Volar.
Volátil; voluble.
Humamak.
Umalipustâ, lumait.
Babaing bao.
Baong babae.
Pagkabao, kabauhan.
Baong lalake.
Bantay ó tanod ng isang hukbo.
Sigla, kasiglahan, sayá.
Masigla, masayá.
Buháy, may kálulwa, maliksí.
Buhayin, pasiglahin.
Manahán sa dampâ.
Mátira, manahán tumirá, tumahan mamuhay.
Maliksí, masaya, magaan ang katawan.
Buháy, maliksí, ganyák.
Buháy ang loob, magarà.
Buháy ang loob, masigla.
Buháy ang loob, masayá.
Buháy.
Buháy; gumagalaw.
Ulupóng.
Biskonde.
Asawa ng Biskonde.
Salitâ.
Bokabularyo, munting aklat na tinutugmaan ng kahulugan ang mga
Hilig, gawî, pagkabuhay, hanap-buhay.
Nauukol sa tingig.
Tingig.
Hiyaw, sigaw.
Sumigaw ng malakas; umangal.
Mag-ingay, humiyaw.
Humiyaw, sumigaw.
Maingay, búngangaan, palasigaw, palahiyaw.
Palaangál.
Lumipad, tumakas; pumagaspas, humagibis.
Lumipad.
Nakalilipad, manglilipad; sálawahan.
Spanish_Tagalog
Page 474
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Volcan.
Volcan.
Volcar, trastornar.
Volcarse.
Voltear.
Voltear.
Volubilidad, inconstancia.
Voluble, inconstante, mudable, variable.
Voluble.
Volumen, tomo.
Voluminoso, abultado.
Voluminoso, corpulento, abultado, grande, pesado.
Voluntad, albedrio.
Voluntariamente.
Voluntariamente.
Voluntario, espontáneo.
Voluntario.
Voluntario.
Volver á componer.
Volver á entrar.
Volver á pagar, restituir.
Volver á seguir las huellas ó pisadas de alguno.
Volver á tomar.
Volver, tornar, rodar.
Volver; repetir; restituir, retribuir.
Vomitar.
Vomitar.
Vomitar.
Vomitar.
Vomitivo.
Vómito.
Voracidad, codicia.
Voracidad, codicia.
Voracidad.
Voraz, tragon.
Voraz.
Vosotros.
Bulkán.
Bolkán.
Itaob; ibwal, guluhin.
Mátaob.
Biwasin.
Umikot, umikit.
Pagkásalawahan, kaalisagaan.
Sálawahan, alisagâ.
Sálawahan.
Tomo, bahagi [ng aklat].
May maraming bahagi; malaké.
Makapal, malaki, mabigat.
Kalooban.
Kinusà, sinadyâ.
Ng boong kalooban.
Kusà, sinadyâ, ayon sa kalooban, bukal sa loob.
Boluntaryo, kusà, bukal sa loob.
Kusà, sadyâ.
Mulíng husayin.
Mulíng pumasok.
Bayaran ulî, isaulî.
Mulíng tahakin.
Kuning mulî.
Pumihit, bumalik, umikot, umikit.
Magbalik; umulit; magsaulì, gumantí.
Sumuka.
Sumuka, magsuká.
Sumuka.
Sumuka.
Pangpasuka.
Suka.
Katakawan, kasakiman.
Kasakiman.
Takaw, sibà.
Mangdadagit, mánanakmal, matakaw.
Matakaw, masibà.
Kayó.
Spanish_Tagalog
Page 475
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Votar con balotas.
Votar.
Voto.
Voto.
Voz de cariño para el gato.
Voz.
Vuelta [entre jinetes].
Vuelta de cabo; impedimento.
Vuelta ó puño de camisola.
Vuelta, giro, rodeo.
Vueltas y revueltas, sinuosidades.
Vuestro, os; de Vd., de Vdes.
Vulgar, comun, ordinario.
Vulgaridad.
Vulnerable.
W (doble-u).
Whiske, una especie de aguardiente.
Y (i griega).
Y, é.
Ya que, puesto que, supuesto.
Ya que, puesto que.
Ya, todo listo.
Yarda; corral, patio de una casa.
Yate.
Yegua.
Yelmo.
Yema de huevo.
Yema de huevo.
Yerba.
Yerba; legumbre.
Yerno.
Yerro, equivocacion.
Yesca.
Yeso.
Yo mismo.
Yo.
Yugo, yunta.
Bumoto sa pamamagitan ng balota.
Bumoto.
Botos.
Panata, pangakò.
Ming, tawag sa pusà.
Tingig, boses.
Pihit ng kabayo.
Buhól; kapansanan.
Lupì, tupî; lilís.
Pihit, balik, ikot, ikit.
Papihitpihit, palikawlikaw.
Iyo, inyo, mo, ninyo.
Karaniwan.
Pagka-karaniwan.
Tinatablán.
W (wa).
Wiske [alak].
Y (ya).
At, 't.
Yamang, sa paraang.
Yamang.
Na, handâ na.
Yarda, bara; loobán.
Bangkang ingglés na may layag.
Kabayong babae.
Panakíp sa ulo't mukhâ.
Pulá ng itlog.
Pulá ng itlog.
Damó.
Damó; gulay.
Manugang na lalake.
Kamalian, malî.
Lulóg, kúsot.
Yeso.
Ako rin, ako ngà.
Ako.
Pamatok; atang.
Spanish_Tagalog
Page 476
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Yunque.
Zabullirse, chapuzarse, cabecear.
Zafio, tosco.
Zafio.
Zagal, joven aldeano.
Zagú.
Zaherir, satirizar.
Zambullirse.
Zancos.
Zandía.
Zanganear.
Zángano.
Zanja.
Zapador.
Zapador.
Zapar.
Zapatero.
Zapato ramplón de los indianos.
Zapato, el calzado del pie.
Zar.
Zarcillo, pendiente, arillo.
Zarcillo.
Zarina.
Zarza, arbusto espinoso.
Zarza.
Zarzo.
Zelo, fervor.
Zelos, sospecha, rezelo.
Zeloso.
Zeloso; envidioso.
Zenit.
Zero.
Zimología.
Zinc.
Zizaña.
Zizaña.
Zodíaco.
Palihán, kasangkapang ginagamit ng mámamanday.
Lumubog, sumugbó, sumisid.
Pangit, magaspang.
Salaulà, marungis.
Binatà ó bagong taong bukid.
Sagó.
Tumuyâ, manuyâ, umuyám.
Sumisid, sumukbó.
Tiyakad.
Pakwan.
Magpakatamad, magpabayâ.
Kamumo.
Sangka.
Manggagawà, mángangadló ng lupang hukáy sa pamamagitan ng pala.
Tagapala.
Magpala; palahin.
Magsasapatós.
Sapatos ng mga negro sa Amérika.
Sapatos, panapin sa paa.
Harì sa Rusya.
Hikaw.
Isang urì ng baging.
Reyna sa Rusya.
Dawag, mababang punong kahoy na matinik.
Mababang halaman.
Salá.
Sikap, masakit.
Panibughô, pangimbulo, inggit, hinalà.
Masikap, mapagmasakit.
Mapanibughuin, mainggitin.
Senit; ang tapát ng ulo sa itaas.
Sero.
Ang kaalaman sa pagpapahilab.
Siin.
Damong pangsirà ng palay, damong hinihimamát.
Damong pansirà, damong hímatmatin.
Lakad ng araw.
Spanish_Tagalog
Page 477
English_Spanish_Tagalog_Dictionary_Project_Gutenberg_cd3wd
Zona.
Zoología.
Zoquete, rústico.
Zoquete; horma de sombrero.
Zorra.
Zorrero.
Zorruno, vulpino.
Zote, cabeza redonda.
Zote, hombre ignorante.
Zote, zopenco.
Zote.
Zumbar los oidos.
Zumbar los oidos; punzar, latir.
Zumbar, silbar.
Zumbar.
Zumbar.
Zumbido de oidos; latido.
Zumbido.
Zumbido.
Zumo, jugo.
Zurcir.
Zurcir.
Zurdo.
Zurrar, almohazar.
Zurrón, hollejo; paja.
Pook.
Ang kaalaman tungkol sa mga kahoy.
Taong bastos, taong hamak.
Kalô; panghulma ng sombrero.
Sorra, isang hayop-gubat.
Asong pangaso.
Parang hayop na sor-ra, tuso.
Taong mapurol ang ulo.
Hangal, gunggong.
Ungas, hangal, musmos.
Hangal, tanga, ungas.
Magpangting ang tenga.
Makapagpanting ng tenga umantak, humapdî, kumirót.
Humaginít, humaging.
Humiyaw, sumigaw.
Humaginit.
Pagpapanting ng tenga; antak, hapdî, kirót.
Haginit.
Haginit.
Katás.
Magsursí, magtagpî.
Magsursí.
Kaliwete.
Linisin ang kabayo.
Supot na katad; ipá.
Spanish_Tagalog
Page 478
Descargar