4 4 gipuzkoako lurralde historikoko administrazioa administracion

Anuncio
2009ko otsailaren 5a, osteguna
23. zenbakia
Jueves 5 de febrero de 2009
Número 23
LABURPENA — SUMARIO
Orrialdea
Página
4
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Administrazioa. . . . . .
3.673
4
Administración del T.H. de Gipuzkoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.673
5
Estatuko Administrazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.679
5
Administración del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.679
6
Autonomia Erkidegoko Administrazioa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.691
6
Administración de la Comunidad Autónoma . . . . . . . . . . . .
3.691
7
Udal Administrazioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.733
7
Administración Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.733
8
Justizia Administrazioa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.868
8
Administración de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.868
9
Iragarkiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.872
9
Anuncios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.872
4
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACION DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA
4
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
LABURPENA
EXTRACTO
Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak
2008ko abenduaren 9ko bileran hartutako erabakien laburpena,
2005eko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta
Administrazioari buruzkoak, 69 eta 72 artikuluetan erabakitakoari jarraituz bestelako xedapen eta ebazpenak argitaratzea
alde batera utzi gabe:
De los acuerdos adoptados por el Consejo de Diputados de
la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, en sesión del 9 de
diciembre de 2008 sin perjuicio de la publicación de otras disposiciones y resoluciones conforme a lo que disponen los artículos 69 y 72 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre
Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa:
— Kursaal Elkargunea SLri 17.507 euroko diru laguntza
ematea, Donostian ospatutako EL SOL Iberoamerikako
Publizitate Jaialdiaren 23. edizioa finantzatzeko erakundeen
laguntza ekonomiko gisa.
— Conceder una subvención al Centro Kursaal-Kursaal
Elkargunea, S.L. en concepto de apoyo institucional en la financiación de la edición numero 23 del Festival Publicitario
Iberoamericano EL SOL.
— Baimena ematea ondorengo proiektua aldatzeko espedienteari hasiera emateko: GI-131 errepidearen Urnietako saihesbidea egiteko proiektuaren 4. proiektu aldatua.
— Autorizar la iniciación del expediente de modificación
del «Proyecto modificado n.º 4 del Proyecto de construcción de
la variante de la carretera GI-131 en Urnieta».
— Baimena ematea ondorengo proiektua aldatzeko espedienteari hasiera emateko: N-121-A errepidea Laskoaingo biribilgunetik (Behobia) Endarlatsaraino (Nafarroako muga)
zabaldu eta hobetzeko proiektua.
— Autorizar la iniciación del expediente de modificación
del «Proyecto de construcción del ensanche y mejora de la
carretera N-121-A desde la glorieta de Laskoain (Behobia)
hasta Endarlatsa (límite con Navarra)».
3.674
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
— Baimena ematea ondorengo proiektua aldatzeko espedienteari hasiera emateko: GI-2620 errepidearen Arrasate mendebaldeko saihesbidea egiteko proiektua.
— Onartzea sare funtzionaleko errepide batzuetan ainguraketak birjarri eta karga zelulak ipintzeko proiektua eta horri
dagokion kontratazio espedientea (aurretiazko tramitazioa).
— Onartzea N-121-A errepidea Laskoaingo biribilgunetik
(Behobia) Endarlatsaraino (Nafarroako muga) zabaldu eta
hobetzeko proiektuaren 3. proiektu aldatua eta aldatzea horri
dagokion obra kontratua.
— Onartzea Gipuzkoako errepide sareko egitura eta ezpondetan jarrita dauden ainguraketak ikuskatu eta kontrolatzeko
zerbitzuak aurretiazko tramitazioaz kontratatzeko espedientea.
— Onartzea Abaltzisketa eta Gaintzako saneamendua egiteko proiektu eguneratua eta horrek atxikitako ondasun eta
eskubideen zerrenda.
— Onartzea Ibai Eder urtegiko saneamendua eta Nuarbeko
hornidura egiteko proiektua idazteko zerbitzuen kontratazio
espedientea.
— Zaldibiako Amundarain errekako Unanibietako antapararen zati bat eraitsi eta arrapala egiteko proiektuko obren kontratazio espedientea onartzea.
— Onartzea eta lizitatzea bizikleta eta oinezkoentzako
Eskoriatza-Hilerria bide zatia (4. ibilbidea: Deba bailara) egiteko proiektua.
— Onartzea eta lizitatzea Soraluze-Mekolalde bidegorriaren zatia (4. ibilbidea: Deba bailara) egokitzeko proiektua.
— Onartzea energiaren Euskal Erakundearekin sinatu beharreko lankidetza hitzarmena, truke geotermikoko sistema diseinatu eta jartzeko Gipuzkoako Kultura Ondare Higigarriaren
Irungo Zentroan.
— Onartzea «Gipuzkoako Batzar Nagusien egoitza eta
Foru Aldundiaren beste bulego batzuk hartzen dituen eraikinaren egokitzapen, hobekuntza eta osagarrizko lanak egiteko
proiektua» eta 1. eta 2. loteei dagozkien lanak aurretiazko tramitazioaz kontratatzeko espedientea.
— Onartzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumeneko
bidaiarien errepideko garraio publikoko linea erregularren
hobari osagarriak.
— Onartzea «Aian dagoen Altzolako bigantxategia
eraberritzeko exekuzio proiektuaren 1. proiektu aldatua» eta
aldatzea horri dagokion obren kontratua.
— Euskal Herriko Gastronomia Kulturaren Etxea «Sukal
Leku» Fundazioari diru laguntza ematea 2008ko funtzionamendu gastu finkoak ordaintzeko ekarpen gisa.
— Aldatzea «Getaria, Gipuzkoako portua (1209-2009)»
proiektua finantzatzeko Getariako Udalari diru laguntza emate
aldera 2007ko ekainaren 12an hartutako erabakia.
— Gastu gehigarria onartzea ondorengo programa hauen
2008ko deialdiak finantzatzeko: Jakintzaren Gizartean Unibertsitatea sustatzeko, Gipuzkoan gizarte ekintzailea sustatzeko eta
Gipuzkoa ikaskuntzaren lurralde gisa sustatzeko programak.
— Gastu gehigarria onartzea Unibertsitatea jakintzaren
gizartean bultzatzea helburu duen programako laguntzen
2008ko deialdia finantzatzeko.
Donostia, 2009ko otsailaren 2a.—Markel Olano Arrese,
Diputatu nagusia.
(770)
(1200)
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
— Autorizar la iniciación del expediente de modificación
del «Proyecto de variante oeste de Arrasate de la carretera GI2620».
— Aprobar el «Proyecto de reposición de anclajes y colocación de células de carga en diversas carreteras de la red funcional» y el correspondiente expediente de contratación por tramitación anticipada.
— Aprobar el «Proyecto modificado n.º 3 del Proyecto de
construcción del ensanche y mejora de la carretera N-121-A
desde la glorieta de Laskoain (Behobia) hasta Endarlatsa (límite
con Navarra)» y modificar el correspondiente contrato de obras.
— Aprobar el expediente de contratación por tramitación
anticipada de los servicios de inspección y control de los anclajes colocados en estructuras y taludes de las carreteras de la red
funcional del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
— Aprobar el «Proyecto actualizado de saneamiento de
Abaltzisketa y Gaintza» y la relación de bienes y derechos afectados.
— Aprobar el expediente de contratación de los servicios de
redacción del «Proyecto de saneamiento de Ibai Eder y abastecimiento a Nuarbe».
— Aprobar el expediente de contratación de las obras del
«Proyecto de demolición parcial y construcción de rampa en el
azud de Unanibieta en el rio Amundarain (Zaldibia)».
— Aprobar y licitar el «Proyecto de construcción del tramo
de vía ciclista peatonal Eskoriatza-Cementerio (Itinerario 4.º:
Valle del Deba).
— Aprobar y licitar el Proyecto de acondicionamiento del
tramo de vía ciclista peatonal Soraluze-Mekolalde (Bergara)
(Itinerario 4.º: Valle del Deba)».
— Prestar aprobación al Convenio de colaboración con el
Ente Vasco de la Energia para el diseño e instalación de un sistema de intercambio geotérmico para el Centro de Patrimonio
Cultural Mueble de Gipuzkoa en Irun.
— Aprobar el «Proyecto de acondicionamiento, mejoras y
complementos del edificio para la sede de las Juntas Generales
de Gipuzkoa y otras dependencias administrativas forales» y el
expediente de contratación por tramitación anticipada de los
lotes 1 y 2.
— Aprobar las bonificaciones complementarias a las tarifas
de las líneas regulares de transporte público de viajeros por
carretera de competencia de esta Diputación Foral de Gipuzkoa.
— Aprobar el «Proyecto modificado n.º 1 del proyecto de ejecución de las obras de renovación de establo para novillas en
Alzola. Aia» y modificación del correspondiente contrato de obras.
— Conceder una subvención a la Fundación Casa de la
Cultura Gastronómica de Euskal Herria «Sukal Leku» en concepto de aportación para gastos fijos de funcionamiento del
ejercicio 2008.
— Modificar el acuerdo de 12.06.2007, por el que se aprobaba la concesión de una subvencion al Ayuntamiento de
Getaria para la financiación del proyecto «Getaria, el puerto de
Gipuzkoa (1209-2009)».
— Autorizar un gasto adicional para financiar las convocatorias 2008 de los programas de Promoción de la Universidad
en la Sociedad del Conocimiento, de Promoción de una
Sociedad Emprendedora de Gipuzkoa y de Promoción de
Gipuzkoa como territorio de aprendizaje.
— Autorizar un gasto adicional para financiar la convocatoria 2008 de las ayudas del programa para la promoción de la
Universidad en la Sociedad del Conocimiento.
Donostia-San Sebastián, a 2 de febrero de 2009.—El diputado general, Markel Olano Arrese.
(770)
(1200)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.675
LEHENDAKARITZAKO ETA
FORU ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y
ADMINISTRACION FORAL
Behin-behineko esleipenari buruzko iragarkia
Anuncio de adjudicación provisional
Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuak honako kontratua behin-behinean esleitu du:
El Departamento de Presidencia y Administración Foral ha
procedido a adjudicar provisionalmente el siguiente contrato:
1.
Entitate esleitzailea.
1.
Entidad adjudicadora.
a)
Entitatea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
a)
Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: Idazkaritza
Teknikoa - Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica - Departamento de Presidencia y Administración Foral.
c)
Espediente zenbakia: X08074.
c)
Número de expediente: X08074.
2.
Kontratuaren xedea.
2.
Objeto del contrato.
a) Xedearen deskribapena: FLOSS eta 2.0 tresnetan
prestakuntza-bideoak sortu, gidoitu eta grabatzeko lanak egitea.
b) Lote eta zenbakikako zatiketa: Ez.
a) Descripción del objeto: Realización de trabajos de
generación, guionización y grabación de videos formativos en
herramientas FLOSS y 2.0.
b)
c) Egiteko tokia: Gipuzkoako Plaza, z/g - 20004 Donostia.
División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Plaza de Gipuzkoa, s/n.º 20004
Donostia-San Sebastián.
3.
Esleitzeko izapidea eta prozedura.
3.
Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a)
Izapidea: Arrunta.
a)
Tramitación: Ordinaria.
b) Prozedura: Irekia.
b)
Procedimiento: Abierto.
4.
4.
Presupuesto base de licitación.
Lizitazioko oinarrizko aurrekontua.
103.000 € gehi 16.480 € (%16ko BEZa).
103.000 € más 16.480 € (16% de IVA).
5.
Behin behineko esleipena.
5.
Adjudicación provisional.
a)
Data: 2009ko urtarrilaren 22a.
a)
Fecha: 22 de enero de 2009.
b) Kontratista: Digitalak.
b)
Contratista: Digitalak.
c)
Nazionalitatea: Espainiarra.
c)
Nacionalidad: Española.
d) Zenbatekoa: 88.500 € gehi 14.160 € (%16ko BEZa).
d)
Importe: 88.500 € más 14.160 € (16% de IVA).
Hau guztia denen jakinaren aurrean jartzen da.
Lo que se publica para conocimiento general.
Donostia, 2009ko otsailaren 2a.—Jorge Balerdi, Departamentuko idazkari teknikoa.
Donostia-San Sebastián, a 2 de febrero de 2009.—El secretario técnico del Departamento, Jorge Balerdi.
(772)
(772)
(1190)
(1190)
Behin-behineko esleipenari buruzko iragarkia
Anuncio de adjudicación provisional
Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuak honako kontratua behin-behinean esleitu du:
El Departamento de Presidencia y Administración Foral ha
procedido a adjudicar provisionalmente el siguiente contrato:
1.
Entitate esleitzailea.
1.
Entidad adjudicadora.
a)
Entitatea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
a)
Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: Idazkaritza
Teknikoa - Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica - Departamento de Presidencia y Administración Foral.
c)
Espediente zenbakia: X08071.
c)
Número de expediente: X08071.
2.
Kontratuaren xedea.
2.
Objeto del contrato.
a) Xedearen deskribapena: Bost estazio meteorologiko
erosi, muntatu eta martxan jartzea.
b) Lote eta zenbakikako zatiketa: Ez.
c) Egiteko tokia: Barrendiola, Lareo, Arditurri, Laurgain
eta Erdoizta estazioetan.
a) Descripción del objeto: Suministro, montaje y puesta
en servicio de cinco estaciones metereológicas.
b)
División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estaciones de Barrendiola, Lareo,
Arditurri, Laurgain y Erdoizta.
3.676
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.
Esleitzeko izapidea eta prozedura.
3.
Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a)
Izapidea: Arrunta.
a)
Tramitación: Ordinaria.
b) Prozedura: Publizitaterik gabeko negoziatua.
b)
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.
4.
Presupuesto base de licitación.
Lizitazioko oinarrizko aurrekontua.
27.300 € gehi BEZa (%16ko).
27.300 € más IVA (16%).
5.
Behin behineko esleipena.
5.
Adjudicación provisional.
a)
Data: 2009ko urtarrilaren 28a.
a)
Fecha: 28 de enero de 2009.
b) Kontratista: Montajes e Instalaciones Gorbea.
b)
Contratista: Montajes e Instalaciones Gorbea.
c)
c)
Nacionalidad: Española.
d) Zenbatekoa: 26.975 € gehi 4.316 € (% 16ko BEZa).
d)
Importe: 26.975 € más 4.316 € (16% de IVA).
Hau guztia denen jakinaren aurrean jartzen da.
Lo que se publica para conocimiento general.
Nazionalitatea: Espainiarra.
Donostia, 2009ko otsailaren 2a.—Jorge Balerdi, Departamentuko idazkari teknikoa.
Donostia-San Sebastián, a 2 de febrero de 2009.—El secretario técnico del Departamento, Jorge Balerdi.
(773)
(773)
(1191)
(1191)
Behin-behineko esleipenari buruzko iragarkia
Anuncio de adjudicación provisional
Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentuak honako kontratua behin-behinean esleitu du:
El Departamento de Presidencia y Administración Foral ha
procedido a adjudicar provisionalmente el siguiente contrato:
1.
a)
Entitate esleitzailea.
1.
Entidad adjudicadora.
Entitatea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
a)
Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: Idazkaritza
Teknikoa - Lehendakaritzako eta Foru Administrazioko Departamentua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Técnica - Departamento de Presidencia y Administración Foral.
c)
Espediente zenbakia: X08083.
c)
Número de expediente: X08083.
2.
Kontratuaren xedea.
2.
Objeto del contrato.
a) Xedearen deskribapena: Tolosako Suhiltzaileen-etxeko
larrialdi irteeretarako seinaleztapen eta balizajea erosi eta
muntatzea.
a) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento de
la salida de emergencia Parque de Bomberos de Tolosa.
b) Lote eta zenbakikako zatiketa: Ez.
b)
División por lotes y número: No.
c)
Egiteko tokia: Tolosako suhiltzaile parkea.
c)
Lugar de ejecución: Parque de Bomberos de Tolosa.
3.
Esleitzeko izapidea eta prozedura.
3.
Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a)
Izapidea: Arrunta.
a)
Tramitación: Ordinaria.
b) Prozedura: Publizitaterik gabeko negoziatua.
b)
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.
4.
Presupuesto base de licitación.
Lizitazioko oinarrizko aurrekontua.
32.641,81 € gehi 5.222,69 € (%16ko BEZa).
32.641,81 € más 5.222,69 € (16% de IVA).
5.
Behin behineko esleipena.
5.
Adjudicación provisional.
a)
Data: 2008ko abenduaren 11.
a)
Fecha: 14 de enero de 2009.
b) Kontratista: Construcciones Martin Eceiza, S.A.
b)
Contratista: Construcciones Martin Eceiza, S.A.
c)
c)
Nacionalidad: Española.
d) Zenbatekoa: 32.641,81 € gehi 5.222,69 € (% 16ko BEZa).
d)
Importe: 32.641,81 € más 5.222,69 € (16% de IVA).
Hau guztia denen jakinaren aurrean jartzen da.
Lo que se publica para conocimiento general.
Nazionalitatea: Espainiarra.
Donostia, 2009ko otsailaren 2a.—Jorge Balerdi, Departamentuko idazkari teknikoa.
Donostia-San Sebastián, a 2 de febrero de 2009.—El secretario técnico del Departamento, Jorge Balerdi.
(774)
(774)
(1192)
(1192)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE
ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y
ORDENACION DEL TERRITORIO
Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
Dirección General de Ordenación Territorial
3.677
Gipuzkoako Hirigintzako Entitate Laguntzaileen
Erroldan inskribatzea Ibarrako «Apatta Kontserbatzeko
Hirigintza Intereseko Elkartea» (GHI-026/08-J12).
Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras de Gipuzkoa de la «Agrupación de
Interés Urbanístico de Conservación de Apatta» de
Ibarra. (GHI-026/08-J12).
Lurralde Antolaketako Zuzendari nagusiak, 2009ko urtarrilaren 27an, bere zati xedatzaileak honako dioen Ebazpena eman
zuen:
Con fecha 27 de enero de 2009, el Director General de
Ordenación Territorial dictó la Resolución cuya parte dispositiva a continuación se publica:
«Gipuzkoako Hirigintzako Entitate Laguntzaileen Erroldan
inskribatzea Ibarrako Apatta Kontserbatzeko Hirigintza
Intereseko Elkartea».
«Inscribir en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras de Gipuzkoa la «Agrupación de Interés
Urbanístico de Conservación de Apatta» de Ibarra.
Ebazpen hau behin betikoa da, baina ez dio amaiera ematen
administrazio bideari. Partikular interesatuek ebazpen honen
aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatuari,
ebazpen hau argitaratu edo, kasua bada, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean».
La presente Resolución es definitiva pero no pone fin a la
vía administrativa. Los particulares interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Diputada Foral de Movilidad y
Ordenación Territorial en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación o, en su caso, notificación».
Donostia, 2009ko urtarrilaren 28a.—Segundo Diez Molinero,
idazkari teknikoa.
Donostia-San Sebastián, a 28 de enero de 2009.—El secretario técnico, Segundo Diez Molinero.
(520)
(520)
(1198)
(1198)
KULTURA ETA EUSKARA DEPARTAMENTUA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EUSKERA
Kultura Sustapeneko eta Hedapeneko Zuzendaritza Nagusia
Dirección General de Promoción y Difusión Cultural
Behin behineko esleipen iragarkia
Espedientea zk: 357
Anuncio de adjudicación provisional
Expediente n.º: 357
Kultura eta Euskara foru diputatuaren 2009ko otsailaren
2ko 021/2009 Foru Aginduaren bidez onartu zen
«GipuzkoSfera» proiektuari erlazionaturik eta kontratazio espediente honi atxekituriko Plegu Teknikoan zehazten den ordu
kopuruarekin, programadore lan talde baten zerbitzuaren behin
behineko esleipena.
Mediante Orden Foral 021/2009 de la diputada foral de
Cultura y Euskera de 2 de febrero de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del servicio de un equipo de programadores
para el proyecto «GipuzkoSfera» con la composición y el volumen horario que se señala en el pliego técnico adjunto al expediente de contratación.
1.
Kontratua esleitu duen erakundea:
1.
Entidad adjudicadora:
a)
Erakundea: Kultura eta Euskara Departamentua.
a)
Organismo: Departamento Cultura y Euskera.
b) Espedientea izapidetzen duen organoa: Kultura
Sustapeneko eta Hedapeneko Zuzendaritza Nagusia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Promoción y Difusión Cultural.
c)
Espediente zka.: 357.
c)
Número de expediente: Exp: 357.
2.
Kontratuaren xedea:
2.
Objeto del contrato:
a)
Kontratu mota: Zerbitzua.
a)
Tipo de contrato: De servicios.
b) Xedearen azalpena: «GipuzkoSfera» proiektuari erlazionaturik eta kontratazio espediente honi atxekituriko Plegu
Teknikoan zehazten den ordu kopuruarekin, programadore lan
talde baten zerbitzua.
b) Descripción del objeto: Servicio de un equipo de programadores para el proyecto «GipuzkoSfera» con la composición y el volumen horario que se señala en el pliego técnico
adjunto al expediente de contratación.
c)
Loteak: Ez.
c)
Lotes: No
3.
Esleitzeko tramitazioa y prozedura:
3.
Tramitación y procedimiento:
a)
Tramitazioa: Arrunta.
a)
Tramitación: Ordinaria.
b) Prozedura: Irekia.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Esleitzeko irizpideak: Anitzak.
c)
Criterios de adjudicación: Varios.
4.
Enkantearen oinarrizko aurrekontua:
4.
Presupuesto base de licitación:
Zenbatekoa: 60.786,21 € + BEZari dagozkion 9.725,79 €
Importe: 60.786,21 € + 9.725,79 € de IVA.
3.678
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
5. Behin behineko esleipena:
a) Eguna: 2009ko otsailaren 2a.
b) Kontratuduna: Binovo It Human Project, SL.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 60.686 € + BEZari dagozkion 9.709,76 €.
Donostia, 2009ko otsailaren 3a.—Ana Urkola, idazkari teknikoa.
(1194)
5. Adjudicación provisional:
a) Fecha: 2 de febrero de 2009.
b) Contratista: Binovo It Human Project, SL.
d) Importe de adjudicación: 60.686 € + 9.709,76 € en concepto de IVA.
Donostia-San Sebastián, a 3 de febrero de 2009.—La secretaria técnica, Ana Urkola.
(1194)
Kultura Sustapeneko eta Hedapeneko Zuzendaritza Nagusia
Dirección General de Promoción y Difusión Cultural
Behin behineko esleipen iragarkia
Espedientea zk: 358
Kultura eta Euskara foru diputatuaren 2009ko otsailaren
2ko 022/2009 Foru Aginduaren bidez onartu zen Euskararen
Zerbitzu Plataformarako audio-bideo, ahozko sintesia eta
online OCR baten sorkuntzarako beharrezkoak diren informatika programazio zerbitzuaren behin behineko esleipena.
Anuncio de adjudicación provisional
Expediente n.º: 358
Mediante Orden Foral 022/2009 de la diputada foral de
Cultura y Euskera de 2 de febrero de 2009, se aprobó la adjudicación provisional del servicio informático de programación necesario para la creación de un agregador de noticias audio-video, síntesis vocal y OCR online para Euskararen Zerbitzu Plataforma.
1. Kontratua esleitu duen erakundea:
a) Erakundea: Kultura eta Euskara Departamentua.
b) Espedientea izapidetzen duen organoa: Kultura
Sustapeneko eta Hedapeneko Zuzendaritza Nagusia.
c) Espediente zka.: 358.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento Cultura y Euskera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Promoción y Difusión Cultural.
c) Número de expediente: Exp: 358.
2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: Zerbitzua.
b) Xedearen azalpena: Euskararen Zerbitzu Plataformarako audio-bideo, ahozko sintesia eta online OCR baten sorkuntzarako beharrezkoak diren informatika programazio zerbitzua.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio informático de programación necesario para la creación de un agregador de noticias audio-video, síntesis vocal y OCR online para Euskararen
Zerbitzu Plataforma.
c) Lotes: No.
c)
Loteak: Ez.
3.
Esleitzeko tramitazioa y prozedura:
3.
Tramitación y procedimiento:
a)
Tramitazioa: Arrunta.
a)
Tramitación: Ordinaria.
b) Prozedura: Irekia.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Esleitzeko irizpideak: Anitzak.
c)
Criterios de adjudicación: Varios.
4.
Enkantearen oinarrizko aurrekontua:
4.
Presupuesto base de licitación:
Zenbatekoa: 56.896,55 €+ BEZari dagozkion 9.103,45 €
Importe: 56.896,55 € + 9.103,45 € de IVA.
5.
Behin behineko esleipena:
5.
Adjudicación provisional:
a)
Eguna: 2009ko otsailaren 2a.
a)
Fecha: 2 de febrero de 2009.
b)
Contratista: Eleka Ingeniaritza Linguistikoa S.L.
b) Kontratuduna: Eleka Ingeniaritza Linguistikoa S.L.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 54.051,72 € + BEZari dagozkion 8.648,28 €.
d) Importe de adjudicación: 54.051,72 € + 8.648,28 € en
concepto de IVA.
Donostia, 2009ko otsailaren 3a.—Ana Urkola, idazkari teknikoa.
(1195)
Donostia-San Sebastián, a 3 de febrero de 2009.—La secretaria técnica, Ana Urkola.
(1195)
Kultura Sustapeneko eta Hedapeneko Zuzendaritza Nagusia
Dirección General de Promoción y Difusión Cultural
Behin behineko esleipen iragarkia
Espedientea zk: 361
Anuncio de adjudicación provisional
Expediente n.º: 361
Kultura eta Euskara foru diputatuaren 2009ko otsailaren
2ko 023/2009 Foru Aginduaren bidez onartu zen Gipuzkoa 2.0
programako proiektuen eduki bezala Internet bidez hedatua eta
ikustatua izango den Gipuzkoako Lurralde Historikoko kultur
gertaera, kultur ibilbide eta kultur ondare higiezinari buruzko
bideo esferiko dokumental sorta baten gidoitza, ekoizpena, grabaketa eta ondorengo ekoizpen zebitzuen behin behineko esleipena.
Mediante Orden Foral 023/2009 de la diputada foral de
Cultura y Euskera de 2 de febrero de 2009, se aprobó la adjudicación provisional de los servicios de guionización, producción, grabación y post-producción de una colección de videos
esféricos documentales sobre eventos culturales, recorridos culturales y bienes inmuebles de patrimonio cultural sitos en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa y destinados para ser distribuidos y visionados por medio de Internet como contenido de
los proyectos del programa Gipuzkoa 2.0.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.679
1. Kontratua esleitu duen erakundea:
a) Erakundea: Kultura eta Euskara Departamentua.
b) Espedientea izapidetzen duen organoa: Kultura
Sustapeneko eta Hedapeneko Zuzendaritza Nagusia.
c) Espediente zka.: 361.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento Cultura y Euskera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Promoción y Difusión Cultural.
c) Número de expediente: Exp: 361.
2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: Zerbitzua.
b) Xedearen azalpena: Gipuzkoa 2.0 programako proiektuen eduki bezala Internet bidez hedatua eta ikustatua izango
den Gipuzkoako Lurralde Historikoko kultur gertaera, kultur
ibilbide eta kultur ondare higiezinari buruzko bideo esferiko
dokumental sorta baten gidoitza, ekoizpena, grabaketa eta
ondorengo ekoizpen zebitzuak.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de guionización, producción, grabación y post-producción de una colección de
videos esféricos documentales sobre eventos culturales, recorridos culturales y bienes inmuebles de patrimonio cultural sitos
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y destinados para ser distribuidos y visionados por medio de Internet como contenido de
los proyectos del programa Gipuzkoa 2.0.
c) Lotes: No
c)
Loteak: Ez.
3.
a)
b)
c)
Esleitzeko tramitazioa y prozedura:
Tramitazioa: Arrunta.
Prozedura: Irekia.
Esleitzeko irizpideak: Anitzak.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios.
4. Enkantearen oinarrizko aurrekontua:
Zenbatekoa: 106.896,55 € + BEZari dagozkion 17.103,45 €
5. Behin behineko esleipena:
a) Eguna: 2009ko otsailaren 2a.
b) Kontratuduna: Digital Mobiles S.L.
d) Esleipenaren zenbatekoa: 103.000 € + BEZari dagozkion 16.480 €.
Donostia, 2009ko otsailaren 3a.—Ana Urkola, idazkari teknikoa.
(1196)
5
4. Presupuesto base de licitación:
Importe: 106.896,55 € + 17.103,45 € en concepto de IVA.
5. Adjudicación provisional:
a) Fecha: 2 de febrero de 2009.
b) Contratista: Digital Mobiles S.L.
d) Importe de adjudicación: 103.000 € + 16.480 € en concepto de IVA.
Donostia-San Sebatián, a 3 de febrero de 2009.—La secretaria técnica, Ana Urkola.
(1196)
ESTATUKO ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACION DEL ESTADO
5
GIZARTE SEGURANTZAREN DIRUZAINTZA OROKORREKO
GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA PROBINTZIALA
DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE GIPUZKOA
Prozedura Bereziak
Procedimientos Especiales
Iragarkia
Zuzendariordetza honetan erantzukizuna deribatzeko espedientea dago, tramitatze bidean. Espedientearen arabera, Luis
Lazcano Guereca arduradun solidarioa da Lazgue S.A. Gizarte
Segurantzarekin sortutako zorretan 226.665,84 €.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 29a.—Lurraldeko Zuzendaria, delegazio bidez, Prozedura Berezien Zuzendaria, Elena
Ramírez de Arellano Villar.
Anuncio
Se encuentra en tramitación en esta Subdirección expediente de derivación de responsabilidad en el que se considera
a Luis Lazcano Guereca responsable solidario de las deudas
con la Seguridad Social generadas por Lazgue S.A. y por un
importe de 226.665,84 €.
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
13.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 25 de junio), y previamente a la
emisión de la correspondiente reclamación de deuda, por el presente escrito se le pone de manifiesto el expediente y se le concede un plazo de 15 días para su examen, así como para la presentación de las alegaciones que estime oportunas y de la
documentación que desee incorporar al citado expediente.
Donostia-San Sebastián, a 29 de enero de 2009.—La
Directora Provincial, por delegación de firma, la Directora de
Procedimientos Especiales, Elena Ramírez de Arellano Villar.
(500120)
(500120)
Horrenbestez, Gizarte Segurantzaren Zerga Bilketako
Araudi Orokorraren 13.4 artikuluan xedatutakoaren arabera,
ekainaren 11ko 1.415/2004 Errege Dekretuz onetsia (ekainaren
25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala), zorraren erreklamazioa igorri aurretik idazki honen bidez espedientea jakinarazten zaizu
eta 15 eguneko epea ematen zaizu azter dezazun, egoki iritzitako alegazioak egin ditzazun eta espediente horri erantsi gura
diskiozun agiriak aurkez ditzazun.
(1201)
(1201)
3.680
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Prozedura Bereziak
Procedimientos Especiales
Iragarkia
Zuzendariordetza honetan erantzukizuna deribatzeko espedientea dago, tramitatze bidean. Espedientearen arabera,
Cocktail Donostia S.L. arduradun solidarioa da Obrador Kutisi
S.L. Gizarte Segurantzarekin sortutako zorretan 24.934,01 €.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 29a.—Lurraldeko Zuzendaria, delegazio bidez, Prozedura Berezien Zuzendaria, Elena
Ramírez de Arellano Villar.
(500122)
(1202)
Anuncio
Se encuentra en tramitación en esta Subdirección expediente de derivación de responsabilidad en el que se considera
a Cocktail Donostia S.L. responsable solidario de las deudas
con la Seguridad Social generadas por Obrador Kutisi S.L. y
por un importe de 24.934,01 €.
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
13.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 25 de junio), y previamente a la
emisión de la correspondiente reclamación de deuda, por el presente escrito se le pone de manifiesto el expediente y se le concede un plazo de 15 días para su examen, así como para la presentación de las alegaciones que estime oportunas y de la
documentación que desee incorporar al citado expediente.
Donostia-San Sebastián, a 29 de enero de 2009.—La
Directora Provincial, por delegación de firma, la Directora de
Procedimientos Especiales, Elena Ramírez de Arellano Villar.
(500122)
(1202)
Prozedura Bereziak
Procedimientos Especiales
Iragarkia
Zuzendariordetza honetan erantzukizuna deribatzeko espedientea dago, tramitatze bidean. Espedientearen arabera, Rosa
M.ª Lerchundi Echeverria arduradun solidarioa da Román
Arocena Lerchundi Gizarte Segurantzarekin sortutako zorretan
2.136,54 €.
Horrenbestez, Gizarte Segurantzaren Zerga Bilketako
Araudi Orokorraren 13.4 artikuluan xedatutakoaren arabera,
ekainaren 11ko 1.415/2004 Errege Dekretuz onetsia (ekainaren
25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala), zorraren erreklamazioa igorri aurretik idazki honen bidez espedientea jakinarazten zaizu
eta 15 eguneko epea ematen zaizu azter dezazun, egoki iritzitako alegazioak egin ditzazun eta espediente horri erantsi gura
diskiozun agiriak aurkez ditzazun.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 29a.—Lurraldeko Zuzendaria, delegazio bidez, Prozedura Berezien Zuzendaria, Elena
Ramírez de Arellano Villar.
(500124)
(1203)
Anuncio
Se encuentra en tramitación en esta Subdirección expediente de derivación de responsabilidad en el que se considera
a Rosa M.ª Lerchundi Echeverria responsable solidario de las
deudas con la Seguridad Social generadas por Román Arocena
Lerchundi y por un importe de 2.136,54 €.
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
13.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 25 de junio), y previamente a la
emisión de la correspondiente reclamación de deuda, por el presente escrito se le pone de manifiesto el expediente y se le concede un plazo de 15 días para su examen, así como para la presentación de las alegaciones que estime oportunas y de la
documentación que desee incorporar al citado expediente.
Donostia-San Sebastián, a 29 de enero de 2009.—La
Directora Provincial, por delegación de firma, la Directora de
Procedimientos Especiales, Elena Ramírez de Arellano Villar.
(500124)
(1203)
Prozedura Bereziak
Procedimientos Especiales
Iragarkia
Zuzendariordetza honetan erantzukizuna deribatzeko espedientea dago, tramitatze bidean. Espedientearen arabera, Raúl
González Maldonado arduradun solidarioa da Lucio Herminio
Lima Vera Gizarte Segurantzarekin sortutako zorretan 190,81 €.
Anuncio
Se encuentra en tramitación en esta Subdirección expediente de derivación de responsabilidad en el que se considera
a Raúl González Maldonado responsable solidario de las deudas con la Seguridad Social generadas por Lucio Herminio
Lima Vera y por un importe de 190,81 €.
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
13.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 25 de junio), y previamente a la
emisión de la correspondiente reclamación de deuda, por el presente escrito se le pone de manifiesto el expediente y se le concede un plazo de 15 días para su examen, así como para la presentación de las alegaciones que estime oportunas y de la
documentación que desee incorporar al citado expediente.
Donostia-San Sebastián, a 29 de enero de 2009.—La
Directora Provincial, por delegación de firma, la Directora de
Procedimientos Especiales, Elena Ramírez de Arellano Villar.
(500126)
(1204)
Horrenbestez, Gizarte Segurantzaren Zerga Bilketako
Araudi Orokorraren 13.4 artikuluan xedatutakoaren arabera,
ekainaren 11ko 1.415/2004 Errege Dekretuz onetsia (ekainaren
25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala), zorraren erreklamazioa igorri aurretik idazki honen bidez espedientea jakinarazten zaizu
eta 15 eguneko epea ematen zaizu azter dezazun, egoki iritzitako alegazioak egin ditzazun eta espediente horri erantsi gura
diskiozun agiriak aurkez ditzazun.
Horrenbestez, Gizarte Segurantzaren Zerga Bilketako
Araudi Orokorraren 13.4 artikuluan xedatutakoaren arabera,
ekainaren 11ko 1.415/2004 Errege Dekretuz onetsia (ekainaren
25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala), zorraren erreklamazioa igorri aurretik idazki honen bidez espedientea jakinarazten zaizu
eta 15 eguneko epea ematen zaizu azter dezazun, egoki iritzitako alegazioak egin ditzazun eta espediente horri erantsi gura
diskiozun agiriak aurkez ditzazun.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 29a.—Lurraldeko Zuzendaria, delegazio bidez, Prozedura Berezien Zuzendaria, Elena
Ramírez de Arellano Villar.
(500126)
(1204)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.681
Prozedura Bereziak
Procedimientos Especiales
Iragarkia
Anuncio
Zuzendariordetza honetan erantzukizuna deribatzeko espedientea dago, tramitatze bidean. Espedientearen arabera,
Expertos en Financiacion y Gestion Empresarial A.L. arduradun solidarioa da Jose Guezalaga Iturzaeta Gizarte Segurantzarekin sortutako zorretan 5.169,70 €.
Se encuentra en tramitación en esta Subdirección expediente de derivación de responsabilidad en el que se considera
a Expertos en Financiacion y Gestion Empresarial S.L. responsable solidario de las deudas con la Seguridad Social generadas
por Jose Guezalaga Iturzaeta y por un importe de 5.169,70 €.
Horrenbestez, Gizarte Segurantzaren Zerga Bilketako
Araudi Orokorraren 13.4 artikuluan xedatutakoaren arabera,
ekainaren 11ko 1.415/2004 Errege Dekretuz onetsia (ekainaren
25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala), zorraren erreklamazioa igorri aurretik idazki honen bidez espedientea jakinarazten zaizu
eta 15 eguneko epea ematen zaizu azter dezazun, egoki iritzitako alegazioak egin ditzazun eta espediente horri erantsi gura
diskiozun agiriak aurkez ditzazun.
En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
13.4 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 1.415/2004, de 11 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 25 de junio), y previamente a la
emisión de la correspondiente reclamación de deuda, por el presente escrito se le pone de manifiesto el expediente y se le concede un plazo de 15 días para su examen, así como para la presentación de las alegaciones que estime oportunas y de la
documentación que desee incorporar al citado expediente.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 29a.—Lurraldeko Zuzendaria, delegazio bidez, Prozedura Berezien Zuzendaria, Elena
Ramírez de Arellano Villar.
Donostia-San Sebastián, a 29 de enero de 2009.—La
Directora Provincial, por delegación de firma, la Directora de
Procedimientos Especiales, Elena Ramírez de Arellano Villar.
(500128)
(500128)
(1205)
20/01 zk.ko Zergabilketa Exekutiboko Unitatea
(1205)
Unidad de Recaudación Ejecutiva 20/01
Mota/Identifikatzailea: 200045329074.
Tipo/Identificador: 200045329074.
Espedientearen zenbakia: 20 01 08 00025173.
Número expediente: 20 01 08 00025173.
Ordaindu gabeko zorra: 1.755,27 euro.
Deuda pendiente: 1.755,27 euros.
Izena/Sozietatearen izena: Francisco Pavón Villorio.
Nombre/razón social: Francisco Pavon Villorio.
Egoitza: Barrio Montaña, 9 Cm. Etxetxiki.
Domicilio: Barrio Montaña, 9 Cm. Etxetxiki.
Herria: 20280 Hondarribia.
Localidad: 20280 Hondarribia.
NAN/IFK/IFZ: 15.903.024L.
DNI/CIF/NIF: 015.903.024L.
Agiriaren zenbakia: 20 01 501 08 003710073.
Número documento: 20 01 501 08 003710073.
Ondasun Higiezinak Enbargatzeko Eginbidea
Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles
Eginbidea:Nahitaezko Dirubilketako Atal honetan premiamenduzkoadministrazio-espedientea instruitzen ari da,
15.903.024L NAN/IFZ/IFK duen zordunaren aurka Gizarte Segurantzarekin duen zorrarengatik. Zordunari zorrari dagozkion
premiamendu probidentziak zaizkio; hona xehekapena:
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia Francisco Pavón Villorio con DNI/NIF/
CIF número 15.903.024L, por deudas a la Seguridad Social,
una vez notificados al mismo las providencias de apremio por
los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
Premiamendu probidentziar zk.
Aldia
20 01 07 022699664
09 2007 / 09 2007
20 01 08 010013356
Araubidea
Num. Providencia de apremio
Periodo
0521
20 01 07 022699664
09 2007 / 09 2007
0521
10 2007 / 10 2007
0521
20 01 08 010013356
10 2007 / 10 2007
0521
20 01 08 011056815
12 2007 / 12 2007
0521
20 01 08 011056815
12 2007 / 12 2007
0521
20 01 08 012247891
01 2008 / 01 2008
0521
20 01 08 012247891
01 2008 / 01 2008
0521
20 01 08 012247992
02 2008 / 02 2008
0521
20 01 08 012247992
02 2008 / 02 2008
0521
20 01 08 012964883
03 2008 / 03 2008
0521
20 01 08 012964883
03 2008 / 03 2008
0521
Printzipala: 1.290,43 euro.
Principal: 1.290,43 euros.
Errekargoa: 258,08 euro.
Recargo: 258,08 euros.
Interesak: 46,30 euro.
Intereses: 46,30 euros.
Sortutako kostuak: 10,46 euro.
Costas devengadas: 10,46 euros.
Aurrekontuko kostuak eta interesak: 150,00 euro.
Costas e intereses presupuestados: 150,00 euros.
Guztira: 1.755,27 euro.
Total: 1.755,27 euros.
Zordunak ez du ordaindu zorra eta, ondorioz, Gizarte Segurantzaren Dirubilketako Araubide Orokorreko 103. Artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (araubide hori ekainaren 11ko
Régimen
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
3.682
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
1.415/2004 Errege Dekretuak onetsi zuen; Estatuko Aldizkari
Ofiziala, 25ekoa), ondoko zerrendan zehaztutako ondasun
higiezinak enbargatuko zaizkio.
Decreto 1.415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al
deudor que se describen a continuación:
Landa-Finka. Basetxea, Echechiqui izenekoa, eta bere lurrak; 70 zenbakiarekin seinalatuta, hondarribia hiriko mendia
auzoan. Pisu laua, goitegia eta ganbara dauzka. Orubeko 9
metro koadro betetzen ditu, eta bere lurren barruan kokatzen da.
Lurrok 175 area eta 87 zentiarea labore-lur eta sagasti dira.
Rústica. Casería llamada echechiqui y sus pertenecidos,
señalada con el N.º 70, en el Barrio de la Montaña, de la ciudad
de Hondarribia. Consta de piso llano, un alto y desván. Ocupa
99 metros cuadrados de solar y se halla enclavada dentro de sus
pertenecidos. Consisten éstos en 175 áreas y 87 centiáreas de
tierra labrante y manzanal.
Enbargu hau dela bide ondasunok espediente honetan azaldutako zordunaren erantzukizunei atxikita geratu dira (aurrean
gaurko egunean izan den zorra zehaztu da).
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Enbargu eginbide hau zordunari, ezkontideari (edukiz gero), gainerako edukitzaileei eta hartzekodun hipotekarioie jakinarazi behar zaie, eta adierazi behar zaie ondasunak merkatuko
prezioak aintzat hartuta eta Nahitaezko Dirubilketako Atal
honek edo beraren laguntzaileek (Dirubilketako Arautegian
zehaztu dira) erabili ohi dituzten balorazio-irizpideen arabera
tasatuko direla, zorra ordaintzen ez bada enkante publikoan salduko baitira. Zordunak eragozpenik jarri ezean, tasazio hori
hartuko da enkanterako oinarritzat. Zorduna ez badago ados
axtiki zaizkion ondasunen tasazioarekin, beste balorazio bat
aurkeztu beharko du hamabost eguneko epean, diru-bilketako
organoek edo haien laguntzaileek egindako lehen balorazioa
jakinarazi zaion egunaren biharamunetik zenbatuta. Bi balorazioak bat ez badatoz, erregela hau aplikatuko da: Bien arteko
diferentzia ez bada txikiena bainto %20 gehiago, ondasun guztien balioen batura kontuan izanik, tasazio altuena hartuko da
ondasunen baliotzat. Bestela, Nahitaezko Dirubilketako Atalak
beste peritu tasatzaile bat izendatzeko eskatuko dio bidezko
lanbide edo merkataritza elkargo edo elkarteari, eta hark beste
balorazio bat egin beharko du izendatzen dutenetik hamabost
egun igaro baino lehen. Balorazio hori aurreko bien artekoa
izan behar da, behin betikoa izango da eta enkante oinarria
finkatzeko erabiliko da, aurrean aipatutako Arautegiko 110 eta
111. artikuluekin bat etorriz.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia
a los precios de mercado, de acuerdo con los criterios habituales de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de
la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o
sus colaboradores. Si existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre
ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la
totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor, se
estimará el valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará
de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del citado Reglamento.
Halaber, agindua bidaliko da bidezko Jabetzaren Erregistrora
enbargoaren aurreneurrizko idatzoharra egiteko Gizarte Segurantzarean Diruzaintza Orokorraren alde. Finka bakoitzaren gaineko
zamen ziurtagirira eskatuko da, bidezko jarduketak egingo dira
eta, behar denean, espediente hau Probintzia Zuzendaritzara bidaliko da, enkanterako baimena eman dezan.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Azkenik, eta aurrean aipatutako arautegiko 103. artikuluko
2 eta 3. idatz-zatietan xedatutakoaren arabera, honen bidez
enbarbatutako ondasunen jabetza titiuluak eskatzen dizkizut.
Jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera 10 eguneko epea edukiko duzu tituluok aurkezteko; aldi horretan ez
badituzu aurkezten, zure kontura ordeztuko ditugu.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el articulo 103.2 y
3 del Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de
10 días contados desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que, de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.
Eta ezinezkoa izan denez hori Francisco Pavon Villorio M.ª Angeles Gandara Tellechea jakinaraztea, ediktu honen
bitartez egiten da jakinarazpena, eta aditzera ematen zaio/zaie
Probidentziaren aurka Errekurtso Arrunta aurkez dezakeela/dezaketela jakinarazpen egunetik hurrengo hilabetearen
barruan, Bilketa Erregelamenduak 46. artikuluan xedatzen duenaren arabera; errekurtsoak edo erreklamazioak ez du ekarriko
prozedura etenik geratzea Bilketa Erregelamendu Orokorreko
46. artikuluak agintzen dituen beharkizunak eta baldintzak
betetzen ez badira.
Y no siendo posible notificar a Francisco Pavon Villorio –
M.ª Angeles Gandara Tellechea por el presente edicto se efectúa la misma, haciéndole/s saber que contra la citada
Providencia podrá/n interponer recurso ordinario dentro del
mes siguiente a la fecha de notificación, de conformidad con lo
establecido por el art. 46 del Reglamento General de
Recaudación, sin que dicho recurso o reclamación produzca la
suspensión del procedimiento de no cumplirse los requisitos y
condiciones del art. 46 del citado Reglamento.
Donostia, 2008ko abenduaren, 10a.—J. Javier Capellán Gómez, Zergabiltzaile Exekutiboa.
(1066)
Donostia-San Sebastián, a 10 diciembre 2008.—El
Recaudador Ejecutivo, J. Javier Capellán Gómez.
(1066)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
20/01 zk.ko Zergabilketa Exekutiboko Unitatea
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.683
Unidad de Recaudación Ejecutiva 20/01
Mota/Identifikatzailea: 07 200033971586.
Tipo/Identificador: 07 200033971586.
Espedientearen zenbakia: 20 01 08 00180777.
Número expediente: 20 01 08 00180777.
Ordaindu gabeko zorra: 767,89 euro.
Deuda pendiente: 767,89 euros.
Izena/Sozietatearen izena: Sánchez Gutiérrez, Matías.
Nombre/Razón social: Sánchez Gutiérrez, Matías.
Egoitza: C/ Txingurri 8, 5.º A.
Domicilio: C/ Txingurri 8, 5.º A.
Herria: 20016 Donostia.
Localidad: 20016 Donostia-San Sebastián.
NAN/IFK/IFZ: 015869675C.
DNI/CIF/NIF: 015869675C.
Agiriaren zenbakia: 20 01 501 08 004959959.
Número documento: 20 01 501 08 004959959.
Ondasun Higiezinak Enbargatzeko Eginbidea
Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles
Eginbidea: Nahitaezko Dirubilketako Atal honetan premiamenduzkoadministrazio-espedientea instruitzen ari da Matías
Sánchez Gutiérrez, 015869675C NAN/IFZ/IFK duen zordunaren aurka Gizarte Segurantzarekin duen zorrarengatik.
Zordunari zorrari dagozkion premiamendu probidentziak zaizkio; hona xehekapena:
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia Matías Sánchez Gutiérrez, con
DNI/TJR/NIF 015869675C, por deudas a la Seguridad Social,
una vez notificados al mismo las providencias de apremio por
los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
Premiamendu probidentziar zk.
Aldia
20 08 011053377
12/2007
20 08 012240720
20 08 012961954
Araubidea
Num. Providencia de apremio
Periodo
0521
20 08 011053377
12/2007
0521
02/2008
0521
20 08 012240720
02/2008
0521
03/2008
0521
20 08 012961954
03/2008
0521
Printzipala: 614,04 euro.
Principal: 614,04 euros.
Errekargoa: 122,80 euro.
Recargo: 122,80 euros.
Interesak: 31,05 euro.
Intereses: 31,05 euros.
Sortutako kostuak: 0,00 euro.
Costas devengadas: 0,00 euros.
Aurrekontuko kostuak interesak: 70,00 euro.
Costas e intereses presupuestados: 70,00 euros.
Guztira: 837,89 euro.
Total: 837,89 euros.
Régimen
Zordunak ez du ordaindu zorra eta, ondorioz, Gizarte Segurantzaren Dirubilketako Araubide Orokorreko 103. Artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz (araubide hori ekainaren 11ko
1.415/2004 Errege Dekretuak onetsi zuen; Estatuko Aldizkari
Ofiziala, 25ekoa), ondoko zerrendan zehaztutako ondasun
higiezinak enbargatuko zaizkio:
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1.415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado del día
25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen a continuación:
Hirikoa. 1/99ren kuota zatiezina, 4. zenbakiko garaje-plaza beste inork ez erabiltzeko eskubidearekin, eta ibilgailuak
zirkulatzeko eta maniobrak egiteko eremurako eta sarbide-arrapaletarko den lokalaren gainontzeko zatia besteekin batera
erabiltzeko eskubidearekin, zenbaki honetako finkarena: Solairua sotoan duen lokala, «Grupo Txingurri» izeneko etxebizitzaeraikinean, Herreran, Altzan, Donostian dagoena.
Urbana. Una participación indivisa de 1/99 parte, con
derecho al uso exclusivo de la plaza de garaje n.º 4 y el derecho
a la utilización conjunta del resto de dicho local destinado a
rampas de acceso y zona de circulación y maniobra de vehículos, de la finca de este número: Local de planta en sótano del
edificio de viviendas denominado «Grupo Txingurri», sito en
Herrera, Alza, Donostia-San Sebastián.
Inskripzioa: 1.683. Liburukian, 145. Liburuan, 98. Orrian,
15.970 zk.-ko Finka (Donostiako 1. Jabetza Erregistroa).
Inscrita al Tomo 1.683, Libro 145, Folio 98, Finca n.º
15.970 (Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián 1).
Enbargu hau dela bide ondasunok espediente honetan azaldutako zordunaren erantzukizunei atxikita geratu dira (aurrean
gaurko egunean izan den zorra zehaztu da).
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Enbargu eginbide hau zordunari, ezkontideari (edukiz gero), gainerako edukitzaileei eta hartzekodun hipotekarioie jakinarazi behar zaie, eta adierazi behar zaie ondasunak merkatuko
prezioak aintzat hartuta eta Nahitaezko Dirubilketako Atal
honek edo beraren laguntzaileek (Dirubilketako Arautegian
zehaztu dira) erabili ohi dituzten balorazio-irizpideen arabera
tasatuko direla, zorra ordaintzen ez bada enkante publikoan salduko baitira. Zordunak eragozpenik jarri ezean, tasazio hori
hartuko da enkanterako oinarritzat. Zorduna ez badago ados
axtiki zaizkion ondasunen tasazioarekin, beste balorazio bat
aurkeztu beharko du hamabost eguneko epean, diru-bilketako
organoek edo haien laguntzaileek egindako lehen balorazioa
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia
a los precios de mercado, de acuerdo con los criterios habituales de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de
3.684
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
jakinarazi zaion egunaren biharamunetik zenbatuta. Bi balorazioak bat ez badatoz, erregela hau aplikatuko da: Bien arteko
diferentzia ez bada txikiena bainto %20 gehiago, ondasun guztien balioen batura kontuan izanik, tasazio altuena hartuko da
ondasunen baliotzat. Bestela, Nahitaezko Diru-bilketako Atalak
beste peritu tasatzaile bat izendatzeko eskatuko dio bidezko
lanbide edo merkataritza elkargo edo elkarteari, eta hark beste
balorazio bat egin beharko du izendatzen dutenetik hamabost
egun igaro baino lehen. Balorazio hori aurreko bien artekoa
izan behar da, behin betikoa izango da eta enkante oinarria
finkatzeko erabiliko da, aurrean aipatutako Arautegiko 110 eta
111. artikuluekin bat etorriz.
quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de
la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o
sus colaboradores. Si existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre
ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la
totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor, se
estimará el valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará
de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del citado Reglamento.
Halaber, agindua bidaliko da bidezko Jabetzaren Erregistrora
enbargoaren aurreneurrizko idatzoharra egiteko Gizarte Segurantzarean Diruzaintza Orokorraren alde. Finka bakoitzaren gaineko
zamen ziurtagirira eskatuko da, bidezko jarduketak egingo dira
eta, behar denean, espediente hau Probintzia Zuzendaritzara bidaliko da, enkanterako baimena eman dezan.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Azkenik, eta aurrean aipatutako arautegiko 103. artikuluko
2 eta 3. idatz-zatietan xedatutakoaren arabera, honen bidez
enbarbatutako ondasunen jabetza titiuluak eskatzen dizkizut.
Jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera 10 eguneko epea edukiko duzu tituluok aurkezteko; aldi horretan ez
badituzu aurkezten, zure kontura ordeztuko ditugu.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el articulo 103.2 y
3 del Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de
10 días contados desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que, de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.
Eta ezinezkoa izan denez hori Matías Sánchez Gutiérrez eta
Martina Orozco Fernández jakinaraztea, ediktu honen bitartez
egiten da jakinarazpena, eta aditzera ematen zaio/zaie Probidentziaren aurka Errekurtso Arrunta aurkez dezakeela/dezaketela
jakinarazpen egunetik hurrengo hilabetearen barruan, Bilketa
Erregelamenduak 46. artikuluan xedatzen duenaren arabera;
errekurtsoak edo erreklamazioak ez du ekarriko prozedura etenik
geratzea Bilketa Erregelamendu Orokorreko 46. artikuluak agintzen dituen beharkizunak eta baldintzak betetzen ez badira.
Y no siendo posible notificar a Matías Sánchez Gutiérrez ni
a Martina Orozco Fernández, por el presente edicto se efectúa
la misma, haciéndole/s saber que contra la citada Providencia
podrá/n interponer recurso ordinario dentro del mes siguiente a
la fecha de notificación, de conformidad con lo establecido por
el art. 46 del Reglamento General de Recaudación, sin que dicho recurso o reclamación produzca la suspensión del procedimiento de no cumplirse los requisitos y condiciones del art. 46
del citado Reglamento.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 16a.—Zergabiltzaile Exekutiboa, h.o., Luis M.ª González Paradela, Negoziatu Burua.
(1067)
Donostia-San Sebastián, a 16 de enero de 2009.—El
Recaudador Ejecutivo, p.d., el Jefe de Negociado, Luis M.ª
González Paradela.
(1067)
20/01 zk.ko Zergabilketa Exekutiboko Unitatea
Unidad de Recaudación Ejecutiva 20/01
Mota/Identifikatzailea: 10 20103824926.
Tipo/Identificador: 10 20103924926.
Espedientearen zenbakia: 20 01 08 00194420.
Número expediente: 20 01 08 00194420.
Ordaindu gabeko zorra: 6.314,52 euro.
Deuda pendiente: 6.314,52 euros.
Izena/Sozietatearen izena: Anne Billiards, SL.
Nombre/Razón social: Anne Billiards, SL.
Egoitza: P.º Mundaiz 8.
Domicilio: P.º Mundaiz 8.
Herria: 20012 Donostia.
Localidad: 20012 Donostia-San Sebastián.
NAN/IFK/IFZ: 0B20723201.
DNI/CIF/NIF: 0B20723201.
Agiriaren zenbakia: 20 01 501 08 004453236.
Número documento: 20 01 501 08 004453236.
Ondasun Higiezinak Enbargatzeko Eginbidea
Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles
Eginbidea: Nahitaezko Dirubilketako Atal honetan premiamenduzkoadministrazio-espedientea instruitzen ari da Anne
Billiards SL, 0B20723201 NAN/IFZ/IFK duen zordunaren
aurka Gizarte Segurantzarekin duen zorrarengatik. Zordunari
zorrari dagozkion premiamendu probidentziak zaizkio; hona
xehekapena:
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia Anne Billiards, SL, con DNI/TJR/NIF
0B20723201, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificados al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Premiamendu probidentziar zk.
Aldia
20 08 011524334
12/2007
20 08 011802402
01/2008
N.º 23
Araubidea
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.685
Num. Providencia de apremio
Periodo
0111
20 08 011524334
12/2007
0111
0111
20 08 011802402
01/2008
0111
Printzipala: 5.032,79 euro.
Principal: 5.032,79 euros.
Errekargoa: 1.006,56 euro.
Recargo: 1.006,56 euros.
Interesak: 254,25 euro.
Intereses: 254,25 euros.
Sortutako kostuak: 20,92 euro.
Costas devengadas: 20,92 euros.
Aurrekontuko kostuak interesak: 300,00 euro.
Costas e intereses presupuestados: 300,00 euros.
Guztira: 6.614,52 euro.
Total: 6.614,52 euros.
Régimen
Zordunak ez du ordaindu zorra eta, ondorioz, Gizarte Segurantzaren Dirubilketako Araubide Orokorreko 103. Artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (araubide hori ekainaren 11ko
1415/2004 Errege Dekretuak onetsi zuen; Estatuko Aldizkari
Ofiziala, 25ekoa), ondoko zerrendan zehaztutako ondasun higiezinak enbargatuko zaizkio:
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1.415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado del día
25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen a continuación:
Hirikoa. B letrado lokala, B letrado pabiloiko beheko solairuan kokatua, bulegokoek eta zerbitzukoek eraikuntza-ataleko garaje moduan erabiltzekoa, Iparraldeko trenbidearen
albokoa, Donostiako Mundaiz bidea 8. zenbakitik. Azalera:
11,57 m².
Urbana. Local letra B situado en la planta baja del pabellón letra B y destinado a garaje del cuerpo de edificación para
uso de oficinas y terciarios contiguo a la vía del ferrocarril del
Norte, por Camino de Mundaiz n.º 8, en Donostia-San
Sebastián. Tiene una superficie de 11,57 m².
Inskripzioa: 2.140. Liburukia, 424. Liburua, 18. Folioa,
14.729 zk.-ko Finka (Donostiako 1. Jabetza Erregistroa).
Inscrita al Tomo 2.140, Libro 424, Folio 18, Finca n.º
14.729 (Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián 1).
Enbargu hau dela bide ondasunok espediente honetan azaldutako zordunaren erantzukizunei atxikita geratu dira (aurrean
gaurko egunean izan den zorra zehaztu da).
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Enbargu eginbide hau zordunari, ezkontideari (edukiz gero), gainerako edukitzaileei eta hartzekodun hipotekarioie jakinarazi behar zaie, eta adierazi behar zaie ondasunak merkatuko
prezioak aintzat hartuta eta Nahitaezko Dirubilketako Atal
honek edo beraren laguntzaileek (Dirubilketako Arautegian
zehaztu dira) erabili ohi dituzten balorazio-irizpideen arabera
tasatuko direla, zorra ordaintzen ez bada enkante publikoan salduko baitira. Zordunak eragozpenik jarri ezean, tasazio hori
hartuko da enkanterako oinarritzat. Zorduna ez badago ados
axtiki zaizkion ondasunen tasazioarekin, beste balorazio bat
aurkeztu beharko du hamabost eguneko epean, diru-bilketako
organoek edo haien laguntzaileek egindako lehen balorazioa
jakinarazi zaion egunaren biharamunetik zenbatuta. Bi balorazioak bat ez badatoz, erregela hau aplikatuko da: Bien arteko
diferentzia ez bada txikiena bainto %20 gehiago, ondasun guztien balioen batura kontuan izanik, tasazio altuena hartuko da
ondasunen baliotzat. Bestela, Nahitaezko Dirubilketako Atalak
beste peritu tasatzaile bat izendatzeko eskatuko dio bidezko
lanbide edo merkataritza elkargo edo elkarteari, eta hark beste
balorazio bat egin beharko du izendatzen dutenetik hamabost
egun igaro baino lehen. Balorazio hori aurreko bien artekoa
izan behar da, behin betikoa izango da eta enkante oinarria
finkatzeko erabiliko da, aurrean aipatutako Arautegiko 110 eta
111. artikuluekin bat etorriz.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia
a los precios de mercado, de acuerdo con los criterios habituales de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de
la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o
sus colaboradores. Si existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre
ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la
totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor, se
estimará el valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará
de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del citado Reglamento.
Halaber, agindua bidaliko da bidezko Jabetzaren Erregistrora
enbargoaren aurreneurrizko idatzoharra egiteko Gizarte Segurantzarean Diruzaintza Orokorraren alde. Finka bakoitzaren gaineko
zamen ziurtagirira eskatuko da, bidezko jarduketak egingo dira
eta, behar denean, espediente hau Probintzia Zuzendaritzara bidaliko da, enkanterako baimena eman dezan.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.
3.686
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Azkenik, eta aurrean aipatutako arautegiko 103. artikuluko
2 eta 3. idatz-zatietan xedatutakoaren arabera, honen bidez
enbarbatutako ondasunen jabetza titiuluak eskatzen dizkizut.
Jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera 10 eguneko epea edukiko duzu tituluok aurkezteko; aldi horretan ez
badituzu aurkezten, zure kontura ordeztuko ditugu.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el articulo 103.2 y
3 del Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de
10 días contados desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que, de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.
Eta ezinezkoa izan denez hori Anne Billiards SL jakinaraztea, ediktu honen bitartez egiten da jakinarazpena, eta aditzera
ematen zaio/zaie Probidentziaren aurka Errekurtso Arrunta aurkez dezakeela/dezaketela jakinarazpen egunetik hurrengo hilabetearen barruan, Bilketa Erregelamenduak 46. artikuluan
xedatzen duenaren arabera; errekurtsoak edo erreklamazioak ez
du ekarriko prozedura etenik geratzea Bilketa Erregelamendu
Orokorreko 46. artikuluak agintzen dituen beharkizunak eta
baldintzak betetzen ez badira.
Y no siendo posible notificar a Anne Billiards, SL, por el
presente edicto se efectúa la misma, haciéndole/s saber que
contra la citada Providencia podrá/n interponer recurso ordinario dentro del mes siguiente a la fecha de notificación, de conformidad con lo establecido por el art. 46 del Reglamento
General de Recaudación, sin que dicho recurso o reclamación
produzca la suspensión del procedimiento de no cumplirse los
requisitos y condiciones del art. 46 del citado Reglamento.
Donostia, 2008ko abenduaren 10a.—Zergabiltzaile Exekutiboa, h.o., Luis M.ª González Paradela, Negoziatu Burua.
(1068)
Donostia-San Sebastián, a 10 de diciembre de 2008.—El
Recaudador Ejecutivo, p.d., el Jefe de Negociado, Luis M.ª
González Paradela.
(1068)
20/01 zk.ko Zergabilketa Exekutiboko Unitatea
Unidad de Recaudación Ejecutiva 20/01
Mota/Identifikatzailea: 07 200067905725.
Tipo/Identificador: 07 200067905725.
Espedientearen zenbakia: 20 01 08 00195632.
Número expediente: 20 01 08 00195632.
Ordaindu gabeko zorra: 6.842,45 euro.
Deuda pendiente: 6.842,45 euros.
Izena/Sozietatearen izena: Torre Molino, Margarita.
Nombre/razón social: Torre Molino, Margarita.
Egoitza: Pza. Aduna 5, 4.º A.
Domicilio: Pza. Aduna 5, 4.º A.
Herria: 20009 Donostia.
Localidad: 20009 Donostia-San Sebastián.
NAN/IFK/IFZ: 015978095H.
DNI/CIF/NIF: 015978095H.
Agiriaren zenbakia: 20 01 501 08 004532149.
Número documento: 20 01 501 08 004532149.
Ondasun Higiezinak Enbargatzeko Eginbidea
Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles
Eginbidea: Nahitaezko Dirubilketako Atal honetan premiamenduzkoadministrazio-espedientea instruitzen ari da
Margarita Torre Molino, 015978095H NAN/IFZ/IFK duen zordunaren aurka Gizarte Segurantzarekin duen zorrarengatik.
Zordunari zorrari dagozkion premiamendu probidentziak zaizkio; hona xehekapena:
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia Margarita Torre Molino, con
DNI/TJR/NIF 015978095H, por deudas a la Seguridad Social,
una vez notificados al mismo las providencias de apremio por
los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
Num. Providencia de apremio
Periodo
0521
20 08 012272850
01/2008
0521
11/2006-09/2007
0111
20 08 010835533
11/2006-09/2007
0111
02/2008
0521
20 08 012272951
02/2008
0521
Premiamendu probidentziar zk.
Aldia
20 08 012272850
01/2008
20 08 010835533
20 08 012272951
Araubidea
Printzipala: 5.154,26 euro.
Principal: 5.154,26 euros.
Errekargoa: 1.030,85 euro.
Recargo: 1.030,85 euros.
Interesak: 346,88 euro.
Intereses: 346,88 euros.
Sortutako kostuak: 10,46 euro.
Costas devengadas: 10,46 euros.
Aurrekontuko kostuak eta interesak: 300,00 euro.
Costas e intereses presupuestados: 300,00 euros.
Guztira: 6.842,45 euro.
Zordunak ez du ordaindu zorra eta, ondorioz, Gizarte Segurantzaren Dirubilketako Araubide Orokorreko 103. Artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (araubide hori ekainaren 11ko
1.415/2004 Errege Dekretuak onetsi zuen; Estatuko Aldizkari
Ofiziala, 25ekoa), ondoko zerrendan zehaztutako ondasun
higiezinak enbargatuko zaizkio:
Hirikoa. Pisua, eranskin eta guzti, Aduna plazazo 5.ean, 5.
ataria, 4. solairua, A 1 atea, Errotaburun (Donosita). Azalera erabilgarria: 87,12 m². Eranskin banaezina 1. sotoan dagoen garaje itxia
da, G-21 zenbakiduna, eta 29,28 m² ditu.
Régimen
Total: 6.842,45 euros.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1.415/2004 de 11 de junio, (Boletín Oficial del Estado
del día 25) declaro embargados los inmuebles pertenecientes al
deudor que se describen a continuación:
Urbana. Vivienda piso con anejos en Plaza Aduna n.º 5,
portal 5, planta 4.ª y puerta A 1, en Errotaburu (Donostia-San
Sebastián). Superficie útil: 87,12 m². Tiene como anejo inseparable la plaza de aparcamiento cerrada en el sótano 1.º señalada
coomo G-21, de 29,28 m².
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.687
Inskripzioa: 1.234. Liburukia, 82. Liburua, 203. Folioa,
1.910 zk.-ko finka (Donostiako 4. Jabetza Erregistroa).
Inscrita al Tomo 1.234, Libro 82, Folio 203, Finca n.º 1.910
(Registro de la Propiedad de Donostia-San Sebastián 4).
Enbargu hau dela bide ondasunok espediente honetan azaldutako zordunaren erantzukizunei atxikita geratu dira (aurrean
gaurko egunean izan den zorra zehaztu da).
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Enbargu eginbide hau zordunari, ezkontideari (edukiz
gero), gainerako edukitzaileei eta hartzekodun hipotekarioie
jakinarazi behar zaie, eta adierazi behar zaie ondasunak merkatuko prezioak aintzat hartuta eta Nahitaezko Dirubilketako Atal
honek edo beraren laguntzaileek (Dirubilketako Arautegian
zehaztu dira) erabili ohi dituzten balorazio-irizpideen arabera
tasatuko direla, zorra ordaintzen ez bada enkante publikoan salduko baitira. Zordunak eragozpenik jarri ezean, tasazio hori
hartuko da enkanterako oinarritzat. Zorduna ez badago ados
axtiki zaizkion ondasunen tasazioarekin, beste balorazio bat
aurkeztu beharko du hamabost eguneko epean, diru-bilketako
organoek edo haien laguntzaileek egindako lehen balorazioa
jakinarazi zaion egunaren biharamunetik zenbatuta. Bi balorazioak bat ez badatoz, erregela hau aplikatuko da: Bien arteko
diferentzia ez bada txikiena bainto %20 gehiago, ondasun guztien balioen batura kontuan izanik, tasazio altuena hartuko da
ondasunen baliotzat. Bestela, Nahitaezko Diru-bilketako Atalak
beste peritu tasatzaile bat izendatzeko eskatuko dio bidezko
lanbide edo merkataritza elkargo edo elkarteari, eta hark beste
balorazio bat egin beharko du izendatzen dutenetik hamabost
egun igaro baino lehen. Balorazio hori aurreko bien artekoa
izan behar da, behin betikoa izango da eta enkante oinarria
finkatzeko erabiliko da, aurrean aipatutako Arautegiko 110 eta
111. artikuluekin bat etorriz.
Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con referencia
a los precios de mercado, de acuerdo con los criterios habituales de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por las personas o colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de
la valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o
sus colaboradores. Si existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre
ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la
totalidad de los bienes, no excediera del 20% de la menor, se
estimará el valor de los bienes el de la tasación más alta. En
caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará
de los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles
oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente
aplicable, habrá de estar comprendida entre los límites de las
efectuadas anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta,
de acuerdo con los artículos 110 y 111 del citado Reglamento.
Halaber, agindua bidaliko da bidezko Jabetzaren Erregistrora
enbargoaren aurreneurrizko idatzoharra egiteko Gizarte Segurantzarean Diruzaintza Orokorraren alde. Finka bakoitzaren gaineko
zamen ziurtagirira eskatuko da, bidezko jarduketak egingo dira
eta, behar denean, espediente hau Probintzia Zuzendaritzara
bidaliko da, enkanterako baimena eman dezan.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Azkenik, eta aurrean aipatutako arautegiko 103. artikuluko
2 eta 3. idatz-zatietan xedatutakoaren arabera, honen bidez
enbarbatutako ondasunen jabetza titiuluak eskatzen dizkizut.
Jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera 10 eguneko epea edukiko duzu tituluok aurkezteko; aldi horretan ez
badituzu aurkezten, zure kontura ordeztuko ditugu.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el articulo 103.2 y
3 del Reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de
propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo de
10 días contados desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que, de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.
Eta ezinezkoa izan denez hori Margarita Torre Molino eta
Jose Hilario Garcia Aguado jakinaraztea, ediktu honen bitartez
egiten da jakinarazpena, eta aditzera ematen zaio/zaie Probidentziaren aurka Errekurtso Arrunta aurkez dezakeela/dezaketela
jakinarazpen egunetik hurrengo hilabetearen barruan, Bilketa
Erregelamenduak 46. artikuluan xedatzen duenaren arabera;
errekurtsoak edo erreklamazioak ez du ekarriko prozedura etenik
geratzea Bilketa Erregelamendu Orokorreko 46. artikuluak agintzen dituen beharkizunak eta baldintzak betetzen ez badira.
Y no siendo posible notificar a Margarita Torre Molino ni a
Jose Hilario Garcia Aguado, por el presente edicto se efectúa la
misma, haciéndole/s saber que contra la citada Providencia
podrá/n interponer recurso ordinario dentro del mes siguiente a
la fecha de notificación, de conformidad con lo establecido por
el art. 46 del Reglamento General de Recaudación, sin que
dicho recurso o reclamación produzca la suspensión del procedimiento de no cumplirse los requisitos y condiciones del art.
46 del citado Reglamento.
Donostia, 2008ko abenduaren 11.—Zergabiltzaile Exekutiboa, h.o., Luis M.ª González Paradela, Negoziatu Burua.
(1069)
Donostia-San Sebastián, a 11 de diciembre de 2008.—El
Recaudador Ejecutivo, p.d., el Jefe de Negociado, Luis M.ª
González Paradela.
(1069)
3.688
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
20/03 zk.ko Zergabilketa Exekutiboko Unitatea
Unidad de Recaudación Ejecutiva 20/03
Ediktua
Edicto
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
59.4 eta 61. artikuluetan ezarria denarekin bat (Estatuko
Aldizkari Ofiziala, hilaren 27koa), aurreko testu horri aldarazi
duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak (Estatuko Aldizkari
Ofiziala, hilaren 14koa) eta neurri fiskal, administratibo eta
gizarte mailakoak eman dituen abenduaren 27ko 24/2001
Legeak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, hilaren 31koa) eman dien
idazkeraren arabera, interesatuari edo bere eskuordeari jakinarazteko bi ahalegin egin ondoren eta Gizarte Segurantzaren
Zuzendaritza Orokorrari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik
hori ezinezkoa izan dela kontuan hartuta, ediktu honen bidez
adiarazten da jakinarazi gabe daudela idazki honi itsatsi zaion
zerrendan ematen diren interesatu, espediente zenbaki eta prozedura duten ekintzak.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado Del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado
Del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
Adiarezi den hori guztia kontuan hartuta xedatu dut Gizarte
Segurantzarekin adierazi diren obligazioak dituzten subjektu
pasiboak edo era egokian egiaztatutako eskuordeak Zuzendaritza Probintzial honetan tramitearen ardura duten organoetan
aurkez daitezkeela, eta horretarako hamar eguneko epea dutela,
ediktu hau probintziako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den
egunaren biharamunetik hasita. Agerraldiaren xedea adierazi
diren ekintza horien eduki osoaren ezagutza izatea da, eta baita
ezagutza hori jasota geratzea ere. Agerraldi hori 09:00etatik
14:00ak arteko ordutegian egin behar dute, astelehenetik ostiralera, udalerri horretan jaia denean izan ezik. Helbidea: U.R.E.
20/03, Urkizu pasalekua 19 20600 Eibar, Tle 943.821.765, Fax
943.821.767.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el « Boletín Oficial» de
la provincia, para el conocimiento del contenido integro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. Domicilio: U.R.E. 20/03 Paseo de Urkizu n.º 19 20600
Eibar, Tle 943.821.765, Fax 943.821.767.
Halaber, interesatuei ohartarazten zaie ez badira adierazi
den epe horretan azaltzen jakinarazpena egintzat joko dela
legezko ondore guztietarako, hain zuen ere egertzeko ezarri den
epea bukatuko den egunaren biharamunetik hasita.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Eibar, 2009ko urtarrilaren 19a.—Alberto Rodríguez Vadillo,
Zerga Biltzaile Exekutiboa funtziotan.
(1010)
Eibar, a 19 de enero de 2009.—El Recaudador Ejecutivo en
funciones, Alberto Rodríguez Vadillo.
(1010)
Aipatu zerrenda: / Relación que se cita:
Nº Identif.
Hona Zerrenda
Nombre/Razon Social
Izena/Sozietatearen Izena
C.P.
PK
Localidad
Herria
Expediente
Espedientea
Procedimiento
Prozedura
20101082250
Mª FATIMA GUIMARES DE SOUZA
20500
ARRASATE
20 03 96 36307
200066923803
MORENO GARCIA MIGUEL
20600
EIBAR
20 03 08 170136 EMB. INMUEBLE, NOTIFICACION
CONYUGE 20 03 501 08 4852754
U.R.E. 20/03
200066923803
MORENO GARCIA MIGUEL
20600
EIBAR
20 03 08 170136 EMB. INMUEBLE, NOTIFICACION
CONYUGE 20 03 501 08 4399884
U.R.E. 20/03
201004994739
ROSA Mª BEITIA IRIARTE
20730
AZPEITIA
20 03 08 205805 DILIGENCIA EMBARGO INMUEBLE
CONYUGE 20 03 501 08 4814459
U.R.E. 20/03
DILIGENCIA DE EMBARGO
PARTICIPACIONES SOCIALES
CONYUGE
Unidad
Unitatea
U.R.E. 20/03
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.689
20/03 zk.ko Zergabilketa Exekutiboko Unitatea
Unidad de Recaudación Ejecutiva 20/03
Iragarkia
Anuncio
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorreko Gipuzkoako
Eibarren dagoen Dirubilketa Betearazleko 20/03 Atalean
ihardunean nabilen Dirubiltzaile Betearazlea naizen honek
hauxe jakinarazten dut:
El Recaudador Ejecutivo de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Unidad de Recaudación Ejecutiva 20/03
de Gipuzkoa, con sede en Eibar. Hace saber:
Ondasun higiezinak enbargatzeko eginbidea
Diligencia de embargo de bienes inmuebles
Mota/Identifikatzailea: 200072758856.
Espedientearen zenbakia: 20 03 05 125995.
Ordaindu gabeko zorra: 3.940,47.
Izena/Sozietatearen izena: Alberdi arabaolaza aritz.
Agiriaren zenbakia: 20 03 501 08 4809308.
Tipo/Identificador: 200072758856.
Número expediente: 20 03 05 125995.
Deuda pendiente: 3.940,47.
Nombre/Razón Social: Alberdi Arabaolaza Aritz.
Numero de documento: 20 03 501 08 4809308.
Eginbidea: Nahitaezko Diru-bilketako Atal honetan premiamenduzko administrazio-espedientea instruitzen ari da zordunaren aurka Gizarte Segurantzarekin duen zorrarengatik.
Zordunari zorrari dagozkion premiamendu probidentziak zaizkio; hona xehekapena:
Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el
deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, una vez
notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:
Prem. Prob. Zk.
N.º porv. apremio
220 06 013381827
20 06 013925734
20 06 014986266
20 06 015313844
20 07 010587091
20 07 021371572
20 07 022401994
20 07 022951157
20 08 010295060
20 08 010743583
20 08 011314671
20 08 012705411
20 08 012705512
Aldia
Araubidea
05-2006
06-2006
07-2006
08-2006
12-2006
06-2007
08-2007
09-2007
10-2007
11-2007
12-2007
01-2008
02-2008
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
220 06 013381827
20 06 013925734
20 06 014986266
20 06 015313844
20 07 010587091
20 07 021371572
20 07 022401994
20 07 022951157
20 08 010295060
20 08 010743583
20 08 011314671
20 08 012705411
20 08 012705512
Periodo
Régimen
05-2006
06-2006
07-2006
08-2006
12-2006
06-2007
08-2007
09-2007
10-2007
11-2007
12-2007
01-2008
02-2008
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
Zorraren zenbatekoa:
Importe de la deuda:
— Printzipala: 2.960,94.
Errekargua: 592,21.
Interesak: 317,43.
Sortutako kostuak: 69,89.
Aurrekontuko kostuak eta interesak: 118,21.
Guztira: 4.058,68.
— Principal: 2.960,94.
Recargo de apremio: 592,21.
Intereses: 317,43.
Costas devengadas: 69,89.
Costas e intereses presupuestados: 118,21.
Total debitos: 4.058,68.
Zordunak ez du ordaindu zorra eta, ondorioz, Gizarte
Segurantzaren Dirubilketako Araubide Orokorreko 103.
Artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (araubide hori ekainaren
11ko 1415/2004 Errege Dekretuak onetsi zuen; Estatuko
Aldizkari Ofiziala, 25ekoa), ondoko zerrendan zehaztutako
ondasun higiezinak enbargatuko zaizkio.
No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento de Recaudación
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado Del día 25), declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen en la relación adjunta.
Enbargu hau dela bide ondasunok espediente honetan azaldutako zordunaren erantzukizunei atxikita geratu dira (aurrean
gaurko egunean izan den zorra zehaztu da).
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Enbargu eginbide hau zordunari, ezkontideari (edukiz gero),
gainerako edukitzaileei eta hartzekodun hipotekarioie jakinarazi
behar zaie, eta adierazi behar zaie ondasunak merkatuko prezioak aintzat hartuta eta Nahitaezko Diru-bilketako Atal honek
edo beraren laguntzaileek (Diru-bilketako Arautegian zehaztu
dira) erabili ohi dituzten balorazio-irizpideen arabera tasatuko
direla, zorra ordaintzen ez bada enkante publikoan salduko baitira. Zordunak eragozpenik jarri ezean, tasazio hori hartuko da
enkanterako oinarritzat. Zorduna ez badago ados axtiki zaizkion
ondasunen tasazioarekin, beste balorazio bat aurkeztu beharko
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en el
citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al pago
de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado. Si no estuviese conforme el
deudor con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo de
quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la
valoración inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus
3.690
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
du hamabost eguneko epean, diru-bilketako organoek edo haien
laguntzaileek egindako lehen balorazioa jakinarazi zaion egunaren biharamunetik zenbatuta. Bi balorazioak bat ez badatoz, erregela hau aplikatuko da: Bien arteko diferentzia ez bada txikiena
bainto %20 gehiago, ondasun guztien balioen batura kontuan
izanik, tasazio altuena hartuko da ondasunen baliotzat. Bestela,
Nahitaezko Diru-bilketako Atalak beste peritu tasatzaile bat
izendatzeko eskatuko dio bidezko lanbide edo merkataritza
elkargo edo elkarteari, eta hark beste balorazio bat egin beharko
du izendatzen dutenetik hamabost egun igaro baino lehen.
Balorazio hori aurreko bien artekoa izan behar da, behin betikoa
izango da eta enkante oinarria finkatzeko erabiliko da, aurrean
aipatutako Arautegiko 110 eta 111. artikuluekin bat etorriz.
colaboradores. Si existe discrepancia entre ambas valoraciones,
se aplicará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los
bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará
como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará a los
Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la
designación de otro perito tasador, que deberá realizar nueva
valoración en plazo no superior de quince días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.
Halaber, agindua bidaliko da bidezko Jabetzaren
Erregistrora enbargoaren aurreneurrizko idatzoharra egiteko
Gizarte Segurantzarean Diruzaintza Orokorraren alde. Finka
bakoitzaren gaineko zamen ziurtagirira eskatuko da, bidezko
jarduketak egingo dira eta, behar denean, espediente hau
Probintzia Zuzendaritzara bidaliko da, enkanterako baimena
eman dezan.
Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Solicítese certificación de cargas que figuren sobre cada finca y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Azkenik, eta aurrean aipatutako arautegiko 103. artikuluko
2 eta 3. idatz-zatietan xedatutakoaren arabera, honen bidez
enbarbatutako ondasunen jabetza titiuluak eskatzen dizkizut.
Jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera 10 eguneko epea edukiko duzu tituluok aurkezteko; aldi horretan ez
badituzu aurkezten, zure kontura ordeztuko ditugu.
Por último, y de acuerdo a lo dispuesto en los extractos 2.º
y 3.º de los artículos 103 del citado reglamento, se le solicita
mediante esto los títulos de propiedad de los bienes embargados. Dispondrá de 10 días una vez recibida esta notificación, si
no los presenta en ese periodo serán reemplazados a su cuenta.
Zordunari honen berri emateko modurik izan ez denez,
ediktu hau argitarata ematen da.
No siendo posible notificar al deudor, la referida diligencia,
se publica el presente edicto.
Administrazio-bidea agortzen ez duen egintza honen aurka
gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Orokorreko Probintza-Zuzendaritzan, hilabeteko
epean, doakionak jasotzen duenetik, hala agintzen baita Gizarte
Segurantzari buruzko Lege Orokorraren 34. atalean. Lege hori
ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege-Dekretuaz onartu
zen (ekainaren 29ko Boletín Oficial del Estado). Halaber, jakinarazten da behartze-bideko prozedura ez dela bertan behera
utziko, non ez diren betetzen zorra ordainduko delako bermeak.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio (Boletín
Oficial del Estado Del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.
Finkaren deskribapena: Lesakan dagoen 309,75 metro koadro dituen etxebizitza.
Posta kodea: 31152.
Herria: Lesaka.
Erregistroko datuak: Erregistroko zk: 01 liburuki zk: 3397
liburuaren zk: 88 orri zk: 150 finka zk: 4211.
Descripcion de la finca embargada: Vivienda de 309,75
metros cuadrados sito en lesaca.
Código postal: 31152.
Localidad: Lesaca.
Datos registro: N.º reg.: 01 N.º tomo: 3397 N.º libro: 88 N.º
folio: 150 N.º finca: 4211.
Eibar, 2009ko urtarrilaren 19a.—Alberto Rodriguez Vadillo,
Zerga Biltzaile Exekutiboa.
(1011)
Eibar, a 19 de enero de 2009.—El Recaudador Ejecutivo en
funciones, Alberto Rodriguez Vadillo.
(1011)
ESTATISTIKAKO INSTITUTO NAZIONALA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Arabako Lurralde Ordezkaritza
Delegación Provincial de Alava
Datu estatistikoak emateko eskaeraren notifikazioa
Notificación del requerimiento de datos estadísticos
Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (Administrazio Publikoen Erregimen Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Orokorrari buruzkoa, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bitartez
eraldatua) 59.5 artikuluan adierazitakoari jarraiki, ondoko datu
estatistikoak eskatu beharra daukagu, beste edozein baliabideren
bidez ezin baita inolako harremanik izan. Horrela, interesatuek
maiatzaren 9ko 12/1989 Legean (Funtzio Estatistiko Publikoari
dagokiona) jasotako betekizunei erantzun ahal izango diete.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, a los
que ha sido imposible practicar la notificación por otros medios,
para que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
3.691
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izapide honetarako 15 egun natural dituzue, iragarki hau
argitaratu ondoko egunetik hasita, eranskinean doazen
Inkestekin lotutako datuak aurkezteko alegia. Inkesten galdetegiak Lurralde Ordezkaritzan eskura ditzakezue, Gasteizko Dato
kaleko 44. zenbakian. Edozein zalantza izanez gero edo argipenen bat gura izatekotan, aipatutako epearen barruan
900.344.011 telefono zenbakira jo dezakezue.
Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio, los datos requeridos relacionados con las Encuestas que
en Anexo se citan, y cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Delegación, sita en la calle Eduardo Dato n.º 44
de Vitoria-Gasteiz. En caso de cualquier duda o aclaración pueden llamar al teléfono 900.344.011, dentro del plazo mencionado.
Esandako epea bukatutakoan gure eskaerari uko egin izanez
gero, jakin ezazue dagokion espediente zigortzaileari ekingo
zaiola, lehen aipatutako maiatzaren 9ko 12/1989 Legean (Funtzio Estatistiko Publikoari buruzkoa) eta bere Prozedura
Administratibo Zigortzaile Araudian adierazitakoari helduta.
Gogora dezagun Araudi Zigortzailea irailaren 10eko
1.572/1993 Errege Dekretuaren bitartez onartu zela.
Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente
requerimiento, se procederá al inicio del correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y en
su Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador,
aprobado por el Real Decreto 1.572/1993, de 10 de setiembre.
Eranskina: / Anexo que se cita:
Helbide Soziala
Razón Social
Lekua
Localidad
IFZ
NIF
Inkesta
Encuesta
Epea
Periodo
Amaia Gorrotxtegi Aizpiolea
(Haritzpe Landa-Etxea)
Hondarribia
15943023K Turismo Ostatuen Okupazioari buruzko Inkesta
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos
2008ko iraila
Septiembre 2008
Amaia Gorrotxtegi Aizpiolea
(Haritzpe Landa-Etxea)
Hondarribia
15943023K Turismo Ostatuen Okupazioari buruzko Inkesta
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos
2008ko urria
Octubre 2008
Amaia Gorrotxtegi Aizpiolea
(Haritzpe Landa-Etxea)
Hondarribia
15943023K Turismo Ostatuen Okupazioari buruzko Inkesta
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos
2008ko azaroa
Noviembre 2008
Uribadiola S.L.
(Urola Pentsioa)
Zumarraga
B20876611 Turismo Ostatuen Okupazioari buruzko Inkesta
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos
2008ko iraila
Septiembre 2008
Uribadiola S.L.
(Urola Pentsioa)
Zumarraga
B20876611 Turismo Ostatuen Okupazioari buruzko Inkesta
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos
2008ko urria
Octubre 2008
Gasteiz, 2009ko urtarrilaren 27.a—Agustín Peña Irala
Jauna, Lurralde Ordezkaria.
Vitoria-Gasteiz, a 27 de enero de 2009.—El Delegado
Provincial, Agustín Peña Irala.
(135)
(135)
(1115)
(1115)
AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
6
6
EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
JUSTIZIA, LAN ETA
GIZARTE SEGURANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Delegación Territorial de Gipuzkoa
Hitzarmen Kolektiboak
Agindu zk. 83/08-F. 1582
ERABAKIA, 2009ko urtarrilaren 21ekoa, Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gipuzkoako
Lurralde ordezkariena. Honen bidez ebazten da
2008-2010erako Gipuzkoako Ostalaritzaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta
argitaratzea (hitzarmen kodea zk. 2000705).
Convenios Colectivos
N.º Orden 83/08-F. 1582
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Delegada Territorial de Gipuzkoa del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se
dispone el registro, publicación y depósito del
Convenio Colectivo de Hostelería de Gipuzkoa de
2008-2010 (código de convenio n.º 2000705).
AURREKARIAK
ANTECEDENTES
Lehenengoa: 2008ko abenduaren 11n aipatutako hitzarmena aurkeztu da, ordezkaritza honetan, Asociación de
Hosteleríak eta ADEGIk, enpresarien ordezkapenean, eta ELA,
LAB, CC.OO. eta UGT sindikatuek, langileen ordezkapenean,
2008ko azaroaren 24an sinaturik.
Primero: El día 11 de diciembre de 2008 se ha presentado
en esta delegación el convenio citado, suscrito por la
Asociación de Hostelería y ADEGI, en representación de los
empresarios, y por ELA, LAB, CC.OO. y UGT, en representación de los trabajadores, el pasado 24 de noviembre de 2008.
3.692
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Bigarrena: 1983ko ekainaren 6ko Aginduak aldatzen zuen
Laneko sailburuaren 1982ko azaroaren 3ko Aginduaren 8. artikuluak aurreikusitako errekerimendua burutu (Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian abenduaren 21ean eta ekainaren 7an
argitaratuak, hurrenez hurren), artikulu jakin bat konpontzeko,
eta aipatu errekerimendua bete zen.
Segundo: Se ha efectuado el requerimiento previsto en el
art. 8 de la Orden de 3 de noviembre de 1982, del Consejero de
Trabajo, modificada por Orden de 6 de junio de 1983 (publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco de 21 de diciembre y de
7 de junio, respectivamente), para la subsanación de un determinado artículo, y se ha cumplimentado.
ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Lehenengoa: Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak,
martxoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilea (1995-329ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi dagokio, otsailaren 12ko 44/2002
Dekretuko 22.1.g artikuluak –Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko egitura organika eta funtzionala ezartzen duena
(2002-2-20ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria)– dionarekin bat etorriz eta martxoaren 2ko 39/1981 Dekretuarekin
(1981-4-2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) eta
maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege Dekretuarekin (1981-6-6ko
Estatuko Aldizkari Ofiziala) –hitzarmen kolektiboen erregistroari buruzkoak– lotuta.
Primero: La competencia prevista en el art. 90.2 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 29-31995) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con
el art. 24.1.g del Decreto 315/2005, de 18 de octubre (Boletín
Oficial del País Vasco de 27-10-2005) por el que se establece la
estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, en relación con el Decreto
39/1981, de 2 de marzo (Boletín Oficial del País Vasco de 2-41981) y con el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 6-6-1981) sobre registro de convenios
colectivos.
Bigarrena: Sinatutako hitzarmenak betetzen ditu lehen
aipatutako Langileen Estatutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xedatutako baldintzak.
Segundo: El convenio ha sido suscrito de conformidad con
los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Honen ondorioz,
En su virtud,
ERABAKI DUT
RESUELVO
Lehenengoa: Hitzarmen Kolektiboen Erregistroaren
Gipuzkoako Lurralde Atalean inskribatu eta gordailu egiteko
agintzea eta aldeei jakinaraztea.
Primero: Ordenar su inscripción y depósito en la Sección
Territorial de Gipuzkoa del Registro de Convenios Colectivos,
con notificación a las partes.
Bigarrena: Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara
dadin xedatzea.
Segundo: Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa.
Hirugarrena: Ebazpen honen aurka, adminiztrazio -bidea
amaitzen ez duena, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da
Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariaren aurrean, hilabeteko epean, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
30/1992 Legeko 114 artikuluan eta hurrrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz.
Tercero: Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, podrán los interesados interponer recurso de
alzada ante el Director de Trabajo y Seguridad Social en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 21a.—Gemma Jauregi
Beldarrain, Lurralde Ordezkaria.
Donostia-San Sebastián, a 21 de enero de 2009.—La
Delegada Territorial, Gemma Jauregi Beldarrain.
(36233)
(36233)
(1140)
(1140)
GIPUZKOAKO OSTALARITZAREN
HITZARMEN KOLEKTIBOA 2008-2010
CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE
GIPUZKOA PARA 2008-2010
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EREMUA
ÁMBITO
1. artikulua.
Lurralde eremua.
Honako hitzarmen kolektibo hau Gipuzkoako Lurralde
Historiko osoan izango da aplikagarri.
2. artikulua.
Funtzio eremua.
Artículo 1.º
Ámbito Territorial.
El presente Convenio Colectivo es de aplicación en todo el
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Artículo 2.º
Ámbito Funcional.
Oinarrizko hitzarmen kolektibo honek honako jarduera
hauengan izango du eragina:
Las actividades afectadas en el presente convenio colectivo
son:
1. Jatetxe, bazkari-etxe, «catering» eta janaria ematen
duten taberna guztiak.
1. Restaurantes, casas de comidas, caterings y tabernas
que sirvan comidas.
2. Kafetegiak, kafe-tabernak, taberna amerikarrak, whiskitegiak, garagardotegiak eta janaririk ematen ez duten gainerako tabernak.
2. Cafeterías, cafés-bares, bares americanos, whiskerías,
cervecerías y tabernas que no sirvan comidas.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
3. Hotel, ostatu, hotel-egoitza, ostatu-egoitza, aterpetxe,
pausaleku, hotel-apartamentu, motel, termategietako hotel,
opor-hiri eta camping-ak.
4.
5.
6.
toak.
7.
8.
Apopilo-etxe, ostatu, estari-etxe eta bentak.
Txokolategi, izoztegi eta te-aretoak.
Dantzaleku, diskoteka, taulatu flamenko eta dantza areKasinoak.
Bilar eta jolas aretoak.
3. artikulua. Langile eremua.
2. artikuluan adierazitako jardueretan diharduten enpresetan
lan egiten duten langile guztiei aplikatuko zaie, Langileen
Estatutuko 1.3 c) artikuluan aurreikusitako terminoetan, sozietate forma juridikoa duten enpresetako administrazio organoetako kontseilari edo kide gisako karguak besterik betetzen ez
dituztenei izan ezik.
Goi-mailako zuzendaritzako langileei dagokienez, bere lan
harremana arautzen duen arautegi berezian xedatutakoari jarraituko zaio.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.693
3. Hoteles, hostales, hoteles-residencias, hostales-residencias, albergues, paradores, hoteles-apartamentos, residenciasapartamentos, moteles, hoteles en estaciones termales, ciudades
de vacaciones y campings.
4. Pensiones, fondas, casas de huéspedes y posadas.
5. Chocolaterías, heladerías y salas de té.
6. Salas de fiesta, discotecas, tablaos flamencos y salones
de baile.
7. Casinos.
8. Billares y salones de recreo.
Artículo 3.º Ámbito Personal.
El presente convenio será de aplicación para todos los trabajadores que presten servicios en las empresas dedicadas a las
actividades indicadas en el artículo 2.º, excepto a los que se
dediquen al mero desempeño del cargo de consejero o miembro
de los órganos de administración de las empresas que revistan
la forma jurídica de sociedad, en los términos previstos en el
artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores.
En cuanto al personal de alta dirección, se estará a la legislación específica que regula su relación laboral.
4. artikulua. Denbora eremua.
Hitzarmen honek 2008ko urtarrilaren 1etik 2010ko abenduaren 31 arte iraungo du, berariaz iraunaldi desberdin bat ezarria duten artikuluek izan ezik. Hitzarmenaren amaiera automatikoki iragarriko da.
Artículo 4.º Ámbito Temporal.
La vigencia del presente Convenio será del 1 de enero de 2008
al 31 de diciembre del año 2010, salvo para aquellos artículos en
los que expresamente se haya señalado una vigencia distinta. Este
Convenio quedará automáticamente denunciado a su finalización.
5. artikulua. Eraginak.
Honako oinarrizko hitzarmen kolektibo honek indar arautzailea du eta bere indarraldian zehar bere eremu funtzionalean
biltzen diren enpresa eta langile guztiak behartzen ditu. Hori
guztia Langileen Estatutuaren 82, 83.1 eta 84. artikuluetan ezarritakoari jarraiki eta enpresak hitzarmen eta itunak burutzeko
aukeraren kaltetan izan gabe.
Testu honetan hitzartutako onura ekonomiko nahiz bestelakoak aurretik enpresa bakoitzean ezarritakoek zurgatu eta
konpentsatu ahal izango dituzte.
Era berean, zurgatu eta konpentsatu ahal izango dituzte
etorkizunean ezar daitezkeen egoera eta hobekuntzek.
Bi kasuetan, zurgapenak nahiz konpentsazioak orotara
burutuko dira eta urteko konputuaz.
Hala eta guztiz ere, orotara eta urteko konputuan, testu
honetan hitzartutakoen aldean onuragarriagoak diren baldintzak
ekartzen dituzten une honetan enpresetan ezarritako itun, klausula edo baldintzak «ad personam» mantenduko dira hertsiki.
Artículo 5.º Efectos.
El presente convenio colectivo tiene fuerza normativa, y
obliga por todo el tiempo de su vigencia a la totalidad de empresas y trabajadores comprendidos en su ámbito funcional, todo
ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 82, 83.1 y 84
del Estatuto de los Trabajadores y, sin perjuicio de poder realizarse convenios y pactos de empresa.
Las mejoras económicas y de otro orden convenidas en este
texto, serán absorbibles y compensables por las que estuvieran
implantadas en cada empresa con anterioridad.
De igual forma, podrán ser absorbidas y compensadas por
aumentos y mejoras que puedan establecerse en el futuro.
En ambos casos la compensación y absorción operará en
conjunto y en cómputo anual.
Sin embargo, los pactos, cláusulas o situaciones actualmente
implantadas en las empresas que impliquen, en su conjunto y en
cómputo anual, condiciones más beneficiosas respecto a las convenidas en este texto, se mantendrán estrictamente «ad personam».
II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ORDAINSARIAK; ALDEZ AURREKO BARNE-BILKETA;
ALOKAIRUAK; APARTEKO HABOROKINAK;
ANTZINATASUNA; APARTEKO ORDUAK;
JAIEGUNETAKO LANAK; APARTEKO ZERBITZUAK;
GARRAIO PLUSA
RETRIBUCIONES; PREVIO ENCUADRAMIENTO;
SALARIOS; GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS;
ANTIGÜEDAD, HORAS EXTRAORDINARIAS;
TRABAJOS EN DÍAS FESTIVOS; SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS; PLUS DE TRANSPORTE
6. artikulua. Lanbide-taldeak, lanbide-kategoriak sailkatzea eta horiek definitzea.
Artículo 6.º Grupos Profesionales, encuadramiento de las
categorías profesionales y su definición.
LEHENENGO SEKZIOA. Eginkizunaren araberako sailkapena
1. Hitzarmen honek ukitutako langileak, dituzten eginkizunen arabera, jarraian datozen lanbide-taldeetan sailkatuko
dira, lanbide-egitura berriak produkzio-egitura arrazoizkoagoa
lortzea helburu duela kontuan izanda, hori guztia langile bakoitzari dagokion duintasunaren, sustatzeko aukeraren eta bidezko
ordainsariaren kaltetan izan gabe.
SECCIÓN PRIMERA. Encuadramiento por su función
1. Los trabajadores afectados por el presente Convenio, en
atención a las funciones que desarrollen serán clasificados en los
siguientes Grupos Profesionales teniendo en cuenta que la nueva
estructura profesional pretende obtener una más razonable estructura productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de
promoción y justa retribución que corresponde a cada trabajador.
3.694
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
• I. Taldea. Harrera-leku, Etxezaintza eta Administrazioko langileak.
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
• Grupo I.
tración.
Personal de recepción, conserjería y adminis-
— A azpitaldea: Harrera-lekuko langileak:
— Subgrupo A: Personal de Recepción.
Harrera-lekuko burua.
Jefe de Recepción.
Harrera-lekuko bigarren burua.
Segundo Jefe de Recepción.
Harreragilea.
Recepcionista.
Harrera-lekuko laguntzailea.
Ayudante de Recepción.
— B azpitaldea: Etxezaintzako langileak:
— Subgrupo B: Personal de Conserjería.
Lehen etxezaina.
Primer Conserje.
Bigarren etxezaina.
Segundo Conserje.
Gaueko etxezaina.
Conserje de noche.
Etxezainaren laguntzailea.
Ayudante de Conserje.
Telefonista.
Telefonista.
Sarrera eta zerbitzuko atezaina.
Portero de acceso y servicio.
Kotxezaina.
Portero de coches.
Igogailuzaina.
Ascensorista.
Gaueko jagolea.
Vigilante de noche.
Kanpoaldeko zaindariak.
Guardas del exterior.
Ekipaje-morroia/Mandataria.
Mozo de equipajes/Botones.
— C azpitaldea: Administrazioko langileak:
— Subgrupo C: Personal de Administración.
Administrazio-burua.
Jefe de Administración.
1.
mailako administraria.
Administrativo de 1.ª
2.
mailako administraria.
Administrativo de 2.ª
Administrari laguntzailea.
Auxiliar Administrativo.
— D azpitaldea: Merkataritzako langileak:
— Subgrupo D: Personal Comercial.
Merkatari burua.
Jefe Comercial.
1.
mailako merkataria.
Comercial de 1.ª
2.
mailako merkataria.
Comercial de 2.ª
• II. Taldea.
Sukaldeko langileak.
• Grupo II.
Personal de cocina.
Sukalde-burua.
Jefe de Cocina.
Bigarren sukalde-burua.
Segundo Jefe de Cocina.
Sorta-burua/sukaldaria.
Jefe de partida/Cocinero.
Plantxazaina/parrilazaina.
Planchista/Parrillero.
Gozogilea.
Repostero.
Kafegilea.
Cafetero.
Sukalde-laguntzailea.
Ayudante de Cocina.
Gozogilearen laguntzailea.
Ayudante de Repostero.
Plantxazaina/parrilazainaren laguntzailea.
Ayudante de Planchista/Parrillero.
Eltzezaina.
Marmitón.
Pintxea.
Pinche.
Zerbitzu kolektiboetako laguntzailea.
Auxiliar de colectividades.
• III. Taldea.
• Grupo III.
Janlekuko eta barrako langileak.
Personal de comedor y barra.
Janleku-burua edo mahaizaina.
Jefe de Comedor o Maestresala.
Salmahaiko lehen arduraduna.
Primer Encargado de Mostrador.
Tabernaria.
Barman.
Bigarren janleku-burua.
Segundo Jefe de Comedor.
Bigarren tabernaria.
Segundo Barman.
Sektore-burua.
Jefe de Sector.
Zerbitzaria/saltzailea.
Camarero/Dependiente.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Ardozaina.
Sumiller.
Ekonomato eta ardandegiko arduraduna.
Encargado de Economato y Bodega.
Tabernariaren laguntzailea.
Ayudante de Barman.
Zerbitzari/saltzailearen laguntzailea.
Ayudante Camarero/Dependiente.
Ekonomato eta ardandegiko laguntzailea.
Ayudante de economato y bodega.
Kafetegiko laguntzailea.
Ayudante de cafetería.
Zilarreriako langileak.
Personal de platería.
Areto-burua (catering).
Jefe de Sala (Caterings).
Bigarren areto-burua/ekipo-burua (catering).
Segundo Jefe de Sala/Jefe de Equipo (Caterings).
• IV. Taldea.
• Grupo IV. Personal de pisos.
Pisuetako langileak.
Lehen mailako gobernanta.
Gobernanta de primera.
Pisuetako etxezaina.
Mayordomo de pisos.
Bigarren mailako gobernanta.
Gobernanta de segunda.
Ostatuetako pisuen arduraduna.
Encargado de pisos en pensiones.
Lentzeria eta ikuztegiaren arduraduna.
Encargada de lencería y lavandería.
Pisuetako zerbitzaria/gelako morroia.
Camarero pisos/Mozo de habitación.
Plantxa, joskintza, pasaratze, lentzeria eta ikuztegiko langileak.
Personal de plancha, costura, zurcidos, lencería y lavandería.
Garbiketa-langileak.
Personal de limpieza.
• V. Taldea.
• Grupo V. Personal de mantenimiento.
Mantenimenduko langileak.
3.695
Lanen arduraduna.
Encargado/a de Trabajos.
Mekanikariak/berogailu-teknikariak.
Mecánicos/Calefactores.
Mekanikaria/berogailu-teknikarien laguntzailea.
Ayudante de Mecánico/Calefactor.
Gidaria.
Conductor.
Lorazaina.
Jardinero.
2. Aurreko puntuan aipatzen diren ostalaritza-jardueretako lanbide-kategoria guztiak 1. eranskinean ezarritako
ordainketa-mailetara adskribituko dira eta kategoria bakoitzari
2. eranskinean zehazten diren maila bakoitzari dagozkion
gutxienezko kopuruak aplikatuko zaizkio.
2. Todas las categorías profesionales de las actividades de
hostelería relacionadas en el punto anterior se adscribirán a los
niveles retributivos establecidos en el anexo 1 y a cada una de
las categorías se le aplicarán las cuantías mínimas correspondientes a cada nivel y especificadas en el anexo 2.
Erabaki hau sinatzen denetik aurrera, enpresek, indarrean
dagoen legezko araudiaren babesean, kontratazio berriak egin
ahal izango dituzte, hurrenez hurren suertatzen diren ezintasun
iragankor, opor, lizentzia, baimen eta eszedentziako egoeretatik
eratorritako hutsegiteen ondorioz sortzen diren lanpostu hutsak
betetzeko asmoz. Langile horiek, hasiera batean, bete beharreko
lanpostuaren kategorian barne hartu beharko dira. Nolanahi ere,
aipatutako langileek hurrengo lanpostu hutsak bete ahal izango
dituzte, horiek hasierako kontratazioaren lanpostu hutsari dagokion lanbide-talde desberdinean barne hartuta badaude ere. Jaso
beharreko alokairua ez da inola ere lehen lanpostu hutsari dagokiona baino txikiagoa izango eta bete beharreko ondorengo lanpostu hutsetako bat hasierakoa baino ordainketa-maila altuagokoa bada, kategoria altuagoko lanpostu hutsaren kategoriari
dagokion alokairua aplikatuko zaio.
A partir de la firma del presente acuerdo, las empresas
podrán realizar nuevas contrataciones, al amparo de la normativa legal vigente, al objeto de cubrir vacantes que se produzcan
por ausencias derivadas por situaciones de I.T., vacaciones,
licencias, permisos y excedencias que se produzcan de manera
sucesiva. Estos trabajadores deberán ser encuadrados inicialmente en la categoría del puesto a cubrir. No obstante, estos
mismos trabajadores podrán cubrir sucesivas vacantes aun
cuando las mismas estén encuadradas en distinto grupo profesional al de la vacante de la contratación inicial. El salario a
percibir, en ningún caso podrá ser inferior al de la primera
vacante, y si alguna de las posteriores vacantes a cubrir fuera de
nivel retributivo superior a la inicial, se le aplicará el salario
correspondiente a la categoría de la vacante de categoría superior.
3.
Aurreko kopuruen barruan ondoko hauek sartzen dira:
3. Las cantidades anteriores comprenden:
a) Hasierako edo finko, kasuak kasu, deitutako alokairuak.
a) Los salarios antiguamente denominados iniciales o
fijos según los casos.
b) Horien eta lanbidearteko gutxienezko alokairuaren
arteko diferentzia, hala badagokio.
b) La diferencia en su caso entre los mismos y el salario
mínimo interprofesional.
c) Dagoeneko desagertutako zerbitzuari dagokion portzentajeen gaineko antzinako partaidetza.
c) La antigua participación en el porcentaje del servicio
ya desaparecido.
d) Alokairu-osagarri pertsonalak, ondoko hauek salbuetsita: Antzinatasuna, lanpostu jakin batzuei buruzkoak, bai
kopuruagatik bai kalitateagatik bai eta aipatutako lanpostuen
d) Los complementos salariales de tipo personal exceptuando la antigüedad, los relativos a determinados puestos de trabajo bien sean por cantidad o calidad o bien por circunstancias
3.696
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
egoera bereziengatik ere, gaueko 10etatik goizeko 6ak bitarteko
lanaldiari –gauekotasuna– buruzko egoerak barne direla, 17.
artikuluan adierazitako zehaztasunekin.
específicas de tales puestos, incluidas las circunstancias de trabajo
durante el período comprendido entre las 10 de la noche y las 6 de
la mañana –nocturnidad– con las precisiones en el art. 17.º
e) Aparteko haborokinak, urteko zenbaketari buruzko taulak barne direla.
e) Las gratificaciones extraordinarias, incluidas en las
tablas de cómputo anual.
Alokairu-maila horiei, hala badagokio, ondoko kontzeptuok
gaineratuko zaizkio:
Deberán añadirse, en su caso, a tales niveles salariales, los
siguientes conceptos:
1.
Antzinatasuna.
1.
La antigüedad.
2.
Garraio-plusa.
2.
El Plus de transporte.
3.
Aparteko orduak.
3.
Las horas extraordinarias.
— Ordainsariak:
— Retribuciones:
* Ordaintzeko era.
* Forma de pago:
Alokairuak astero, hamar egunero, hamabostaldiro edo hilabetero ordainduko dira.
El pago de salario se efectuará por semanas, decenas, quincenas o meses.
Enpresek, enpresa batzordearekin edo, hala badagokio, langileen ordezkariekin adostasunean, ezarritako ordainaldiak
aldatu ahal izango dituzte.
Las Empresas podrán variar de conformidad con el Comité
de Empresa o Delegados de Personal, en su caso, los períodos
de pago establecidos.
* Anticipos:
* Aurrerakinak.
Langileak, dagoeneko egindako lanagatik, konturako aurrerakinak jaso ahal izango ditu, alokairuari dagokion zenbatekoaren %90 gainditu gabe, aldez aurretik horren beharra justifikatu
ondoren.
El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta
por el trabajo ya realizado, sin que puedan exceder del 90 por
ciento del importe del salario, previa justificación de su necesidad.
BIGARREN SEKZIOA.
SECCIÓN SEGUNDA.
Eginkizunak definitzea
Eginkizunak definitzeari dagokionez, IX. eranskinean
zehaztutakoari jarraituko zaio. Aipatutako definizioa adierazgarria eta orientagarria besterik ez dela kontuan hartuta, ez da 23.
artikuluan aipatutako mugikortasun funtzionalaren kalterako
izango.
7. artikulua.
Aparteko haborokinak.
Definición de funciones.
En cuanto a la definición de funciones se estará a lo especificado en el anexo IX teniendo en cuenta que las mismas son
meramente enunciativas y orientativas, no suponiendo ello una
merma en cuanto a la movilidad funcional referenciada en el
artículo 23.º
Artículo 7.º
Gratificaciones Extraordinarias.
Oinarrizko hitzarmen kolektibo honek ukitutako langile
guztiek erregelamenduzko bi aparteko pagak hartuko dituzte,
baita antzinatasunari dagokiona ere, bidezko balitz, hilabetero
hainbanatuta, alderdiek aurkakoa erabiltzen ez badute behintzat, azken kasu honetan uztailaren 15ean eta abenduaren 15ean
ordainduko direlarik.
Todos los trabajadores a que afecta este Convenio colectivo
percibirán las dos pagas extraordinarias reglamentarias más la
antigüedad en su caso, prorrateada mensualmente, salvo acuerdo
contrario entre las partes, en cuyo último caso se harán efectivas
el 15 de julio y 15 de diciembre.
Hitzarmenak, bere kasuan, globala izan beharko du, enpresako plantila osoa ukituko duelarik.
El Convenio, en su caso, deberá ser global, afectando a la
totalidad de la plantilla de la empresa.
8. artikulua.
Antzinatasuna.
Artículo 8.º
Antigüedad.
Antzinatasun-saria III. eranskinean aurreikusitako kopuruan ordainduko da hirurtekotan.
El premio de antigüedad se remunerará en forma de trienios
en la cuantía prevista en el Anexo III.
Eskuratu beharreko hirurtekoen gehienezko kopurua 10ean
ezarri da. Aipatutako zenbatekoa gainditzen den kasuetan,
baldintzarik onuragarriena errespetatuko da, aipatu hirurtekoak
78.07.31ko dataz izoztuta geratu direla ulertuko delarik.
El tope máximo de los trienios a percibir se establece en 10.
En los casos en que actualmente se supere esta cifra, se respetará la condición más beneficiosa, entendido que los citados
trienios quedarán congelados en fecha 31.07.78.
9. artikulua.
Aparteko orduak.
Laneko arau orokor gisa ezin izango da parteko ordurik
egin, nahiz eta, ezinbesteko arrazoiak edota produkzio puntaldiak, ustekabeko hutsegiteak, txanda aldaketak edo mantenimendu-behar zorrotzak direla eta, horiek egitea beharrezkoa
suertatzen den edota beraien ordez aldi baterako kontratazioak
edo denbora partzialekoak egitea ezinezkoa den egoeretan salbuespena egingo den. Horri dagokionez, enpresa bakoitzean
langileen legezko ordezkaritzak eta bertako zuzendaritzak
aurreko atalean adierazitako kasuetan barne har daitezkeen
balizkoak finkatuko dituzte.
Artículo 9.º
Horas extraordinarias.
No podrán efectuarse, como norma general de trabajo,
horas extraordinarias, quedando exceptuadas aquellas situaciones en que por causas de fuerza mayor o por existir períodos
punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno o
necesidades estrictas de mantenimiento, fuese necesaria su realización y no fuera posible su sustitución por contrataciones
temporales o a tiempo parcial. A este respecto, en el seno de
cada Empresa, la representación legal de los trabajadores y la
Dirección de ésta, determinarán los distintos supuestos que sean
incluibles en las causas señaladas en el apartado anterior.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.697
Nolanahi ere, langileen delegatuek eta enpresa batzordeko
kideek egin diren aparteko orduen eta horiek eragin dituzten
arrazoien berri izango dute hilero. Informazio hori enpresak
sinatu eta zigilatuko du.
En cualquier caso, los Delegados de Personal y miembros
del Comité de Empresa, serán informados mensualmente de las
horas extraordinarias que se hayan efectuado, así como de las
causas que lo motivaron. Esta información irá firmada y sellada
por la Empresa.
Enpresako zuzendaritzaren eta langileen ordezkaritzaren
edota, halakorik ezean, langileen beraien arteko akordio-bidez
aparteko orduen kopurua eta/edo atseden-bidezko konpentsazioa finkatuko da.
Mediante acuerdo entre la Dirección de la empresa y la
representación de los trabajadores, o en ausencia de ésta con los
propios trabajadores, se fijará la cuantía de las horas extras y/o
su compensación mediante descanso.
10. artikulua.
Jaiegunetako lanak.
Artículo 10.º
Trabajos en días Festivos.
Jarduerak hala eskatzen badu, berreskura ezineko jaiegunetan lan egitea beharrezko balitz, hauek ondokoen arabera
konpentsatuko dira:
Si por necesidad de la actividad se hace preciso trabajar en
días festivos no recuperables, éstos se compensarán de una de
las maneras siguientes:
a) Langileak ohiko soldata hartuko du jaiegunean lan egiteagatik %75eko gehikuntzarekin, soldata bakoitzerako ondoko
formularen arabera.
a) Percibiendo el trabajador el salario ordinario con un
incremento del 75% por haber trabajado en festivo, con arreglo
a la siguiente fórmula para cada nivel salarial:
Oinarrizko alokairua+ antzinatasuna
Salario Base + Antigüedad
x 1,75
x 1,75
30
30
Formula horren aplikaziorako, soldata maila bakoitzeko
berreskuraezineko jaiegunaren balioa IV. Eranskinean jasotakoa da.
Como aplicación de esta fórmula, el valor del día festivo no
recuperable para cada nivel salarial es el que se especifica en el
Anexo IV.
Kopuru horiek, bidezko balitz, antzinatasunaren arabera
igoko dira.
Estas cantidades serán incrementadas por la antigüedad en
su caso.
b) Lan egindako jaiegunak beste une batean izateko aukera
egongo da %50eko gehikuntzaz, egun horiek lan jarduntzat hartuko direlarik. Ondorio horretarako hitzarmenaren batzorde
misto interpretatzaileak 82.10.18ko dataz emandako ebazpenaren edukia kontuan hartuko da, horren mamia ondokoa delarik:
b) Disfrutar en otro momento los festivos trabajados con
un aumento del 50%, teniendo estos días la consideración de
laborables. A tal efecto se tendrá en cuenta el contenido de la
resolución de la Comisión Mixta Interpretativa del Convenio de
fecha 18.10.82, que sustancialmente dice:
«Asteko atsedenaren jaia jai ordaingarriarekin bat badator,
hau konpentsatu beharko da, ezin izango delarik inolako kasuan
zurgatu, zirkunstantzia hau ematen den egun bakoitzagatik
egun librea izateko edo hari dagokion kopurua eskuratzeko
aukera izango delarik».
«Cuando coincida la fiesta del descanso semanal con una
fiesta abonable, ésta deberá ser compensada sin ser, en ningún
caso absorbida, procediendo al disfrute o al cobro de un día por
cada día en que se dé esta circunstancia».
Enpresak eta langileak ez badute lan egindako jaiegunak
konpentsatzeko moduari buruz erabakirik hartzen, alde bakoitzak aukeretariko bat hautatu ahal izango du, lan egindako egunen erdiaren arabera.
Si entre la empresa y el trabajador no se pusieran de acuerdo
en la manera de compensar los festivos trabajados, cada parte
podrá elegir la que quiera de las alternativas, referida a la mitad
de los días que se hayan trabajado.
Atsedena hautatzen duenak hura burutuko direneko datak
ere hautatuko ditu, oporretako denboraldian metatu ahal izango
direlarik, ondoko salbuespenekin:
Quien elija el disfrute elegirá también las fechas en que se
realizará, pudiendo acumularse al período vacacional, con las
siguientes excepciones:
— Jai-egunetako lana konpentsatze aldera, enpresak ondo
etortzen zaion garaian ixteko erabakia hartzen badu, itxiera
hori, gutxienez, segidako zazpi eguneko alditan egin beharko
da, non eta segida hori ezinezkoa den, metatutako atsedena edo
atsedenaren zatia ez bada nahikoa zazpi egun horiek osatzeko».
— «Cuando la empresa decida cerrar para compensar el trabajo de los festivos en la fecha que tenga por conveniente, el
cierre será, al menos, en períodos de siete días consecutivos
excepto cuando el descanso acumulado o la fracción de éste no
alcance tal número de días».
— Ezin izango da atsedenik hartu, hitzarmen honetako 16.
artikuluan xedatutakoaren arabera, oporrik burutu ezin daitekeen denboraldietan.
— El disfrute no podrá tener lugar en los períodos en los
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.º de este
Convenio, no puedan hacerse vacaciones.
11. artikulua.
Aparteko zerbitzuak.
Artículo 11.º
Servicios extraordinarios
Aparteko zerbitzutzat hartuko dira enpresako langileak
bakarrik bete ez ditzakeen noizean behineko egintzak, oturuntza, lunch, ezkontza, taldeak (gosariak) bezalakoak.
Serán considerados servicios extraordinarios aquellos ocasionales tales como banquetes, lunchs, bodas, grupos (desayunos) que no puedan ser atendidos únicamente por el personal de
la empresa.
Aparteko zerbitzuak burutzen dituzten langileek Gizarte
Segurantzako erregimen orokorrean kotizatu beharko dute,
enpresek haiei alta eman, matrikula liburuan jaso eta INEMen
egoera horren berri emateko beharra izango dutelarik hilabetero, langileen ordezkaritzari jakinarazpen horren kopia bat
emango diotelarik.
Los trabajadores que realicen servicios extraordinarios,
deberán cotizar en el régimen general de la Seguridad Social,
estando obligadas las empresas a darles de alta, hacerles figurar
en el Libro de Matrícula y a comunicar al INEM, cada mes, tal
circunstancia, entregando copia de tal comunicación a la representación de los trabajadores.
3.698
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Enpresako langileek zerbitzu horietan emandako orduak
aparteko ordutzat hartuko dira eta inolaz ere aparteko zerbitzutzat, hitzarmen kolektibo honek ezartzen duenaren arabera.
Las horas realizadas por los trabajadores de la propia
empresa en dichos servicios, serán consideradas como horas
extraordinarias y en ningún caso como servicios extraordinarios, tal y como establece Convenio Colectivo.
Aparteko zerbitzuak V. eranskineko taularen arabera
ordainduko dira.
Los servicios extraordinarios, se retribuirán con arreglo a la
Tabla del Anexo V.
Enpresa kokatzen deneko hiriko kaskotik kanpo burututako
aparteko zerbitzuetan garraio gastuen abonoa barnebilduko da,
bai eta dagokion mantenua ere.
Los servicios extraordinarios que se realicen fuera del casco
urbano en el que radique la empresa, llevarán aparejado el
abono de los gastos de transporte y asimismo, la manutención
correspondiente.
Taulen muntaia beharrezko den aparteko zerbitzuen kasuko
ordainketa enpresa eta langileek erabakiko dute elkarrekin.
En los casos de servicios extraordinarios en el que sea necesario el montaje de tableros, la retribución se acordará entre la
empresa y los trabajadores.
Aparteko zerbitzuetako langileen uniformea langilearen
kontura izango da.
El uniforme de los trabajadores de servicios extraordinarios
será por cuenta del trabajador.
— Mantenua.
— Manutención:
Aparteko langileek mantenurako eskubidea izango dute
hitzarmen kolektiboak euren hurrenez-hurreneko maila profesionaletarako.
— Sukaldeko aparteko langileak.
Sukaldeko aparteko langileak mantenu eskubidea izango
du, maila bereizketarik gabe.
12. artikulua.
Garraio plusa.
El personal extra tendrá derecho a manutención cuando así
lo disponga el presente Convenio colectivo para sus respectivas
categorías profesionales.
— Personal extra de cocina.
El personal extra de cocina tendrá derecho a manutención,
sin distinción de categorías.
Artículo 12.º
Plus de transporte.
Plusa soldataz kanpoko kontzeptutzat jotzen da eta ondorioz, ez da Gizarte Segurantzan kotizagarri.
Este plus se considera como concepto extrasalarial y, en
consecuencia no cotizable a la Seguridad Social.
Bere zerbitzuak ematen dituzteneko lan zentrotik 2 kilometrokotik gorako distantzian egoitza duten langileek plus hau
eskuratzeko onura izango dute.
De este plus se beneficiarán todos aquellos trabajadores,
cuyo lugar de residencia habitual esté situado a más de 2 kms.
del centro de trabajo donde preste sus servicios.
Eskuratu beharreko kopurua lanera taldeko garraio publikoetan joatea ahalbide diezaiona izango da, eguneko bi bidaia
ordainduko direlarik. Plus hau aipatutako garraioak gehitzen
diren arabera gehituko da.
La cuantía a percibir, será la necesaria para acudir al trabajo
en transportes públicos colectivos, abonándose dos viajes al
día. Este plus se aumentará en la cuantía en que sean aumentados dichos transportes.
Hasierako kontratazioan garraio-plusa ezarri ondoren,
emaitzazko kopuruak ez du gehikuntza nahiz urripenik izango
ondoren langileak helbidea aldatzearen ondorioz.
Una vez establecido el plus de transporte en la contratación
inicial, la cantidad resultante no sufrirá incremento ni disminución alguna por posteriores modificaciones del domicilio del
trabajador.
Zurgapen eta konpentsazio teoria aplikagarri izango da
hitzarmen honetan adierazitako soldata mailak baino altuagokoak ezartzen direnean.
Operará la teoría de absorción y compensación únicamente
cuando se tengan establecidos unos niveles salariales superiores
a los señalados en el presente Acuerdo.
Jarduerak hala galdatu eta langileak bere ohiko ordutegia
aurreratu edo atzeratu behar duenean eta ondorioz taldeko
garraiorik ez badu, enpresak ordaindu beharko ditu desplazamendu horiek.
Cuando, por necesidades de la actividad, el trabajador deba
adelantar o atrasar su horario habitual y por esta causa no existan medios de transporte colectivos, la empresa estará obligada
a abonar el coste de estos desplazamientos.
III KAPITULUA
CAPÍTULO III
LAN-JARDUNALDIA; SANTA MARTA; BAIMENAK ETA
LIZENTZIAK; OPORRAK; GAUEKO TXANDA
JORNADA DE TRABAJO; SANTA MARTA; PERMISOS Y
LICENCIAS; VACACIONES; NOCTURNIDAD
13. artikulua.
Lan-jarduna.
Artículo 13.º
Jornada de trabajo.
Urteko lanaldi arrunta 2008. urtean 1.731 ordukoa izango
da, 1727koa 2009/01/01etik 2009/12/31ra, eta 1.723koa
2010/01/01etik 2010/12/31ra.
La jornada anual ordinaria de trabajo será de 1.731 horas
durante el año 2008, 1727 horas para el período 01.01.09 a
31.12.09 y de 1.723 para el periodo 01.01.10 a 31.12.10.
Enpresaren ekimenez langileari asteko atsedena aldatzen
bazaio eta betiere, honek onartzen badu, jaiegunaren balioa
eskuratzeko eskubidea izango du edo denbora %150arekin
konpentsatzeko, atsedena hurrengo astean hartu beharko duelarik.
En los casos que por iniciativa de la empresa le sea modificado el descanso semanal al trabajador y siempre y cuando lo
acepte, tendrá opción a que le sea abonado a valor del día festivo o compensar en tiempo con el 150% debiendo disfrutar el
descanso durante la siguiente semana.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.699
Jarraikako lan-jardunen kasuan, langileak atsedeneko 15
minutuko etena izateko eskubidea izango du, lan efektiboko
denboratzat hartuz.
En los supuestos de jornada continuada, el trabajador tendrá
derecho a 15 minutos ininterrumpidos de descanso, que se considerarán como tiempo de trabajo efectivo.
Orain arte langileek 15 minutuz gorako atsedenak izan
dituzten enpresetan, ezarritako lan-jardun berriak zurgatu eta
konpentsatuko du aipatu atsedena, 15 minututik gorako denborari dagokionez.
En aquellas empresas en que los trabajadores vinieran disfrutando de un descanso quedará absorbido y compensado por
la nueva jornada establecida en lo que exceda de 15 minutos.
Lan-jardun zatitua duen langileak txanda tartean gutxienez
ordu beteko atsedenerako eskubidea izango du.
El trabajador con jornada partida, tendrá derecho a un descanso de una hora como mínimo entre turno y turno.
Asteko atsedena egun t`erdi efektibokoa izango da.
El descanso semanal será de día y medio efectivo.
Enpresa mailan asteko atseden egunen artean igandea
barnebiltzea erabaki dadinean, ukitutako langile guztiek eskubide horretarako aukera izango dute txandaka.
Cuando se haya acordado, a nivel de empresa, que entre los
días de descanso semanal figure el domingo, todos los trabajadores afectados disfrutarán de este derecho rotativamente.
Segidako bi eguneko atsedena 30 langiletik gorako enpresetan. Aste arteko atseden hau bi egunetakoa izango da: Bi egun
efektibo eta etenik gabekoak. Nolanahi, ez da izango derrigorrean betetzeko atsedena 30 langiletik gorako enpresetan, baldin eta segidako bi egun horiek hartuta, asteko funtzionamenduko ordutegiarekin ezin bada bete urterako
finkatutako lan-jarduna.
Descanso de dos días consecutivos en empresas con plantillas superior a 30 trabajadores. Este descanso intersemanal será
de dos días efectivos e ininterrumpidos y no será obligatorio en
Departamentos de empresas con plantilla superior a 30 trabajadores pero cuyo horario de funcionamiento semanal no permita
cumplir la jornada anual estipulada con la aplicación de los dos
días consecutivos.
Hobekuntza hau 2009ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, baina soilik hitzarmen honetako 2. artikuluko 3) eta 4)
ataletan agertzen diren jarduerak egiten dituzten enpresetako
langileei aplikatuko zaie.
Esta mejora entrará en vigor el 1 de enero de 2009 y será
aplicable sólo a los trabajadores de las empresas cuyas actividades se encuentren recogidas en los apartados 3) y 4) del artículo 2.º de este convenio.
Xedapen hau berria denez eta ez dagoenez argi zer-nolako
ondorioak izango dituen, aplikazioa 2010. urteko abenduaren
31 arte luzatuko da. Egun horretan automatikoki baliogabetu
egingo da, non eta Hitzarmena Interpretatzeko Batzorde
Mistoak ez duen erabakitzen, ordu arteko esperientziaren argitan, xedapena hitzarmenean sartzea behin betiko.
Dada la novedad de la presente disposición y los efectos
imprevistos que pueda producir, su aplicación se extenderá
hasta el 31 de diciembre del 2010, y llegada dicha fecha quedará automáticamente sin efecto a no ser que la Comisión
Mixta Interpretativa del Convenio, a la vista de la experiencia
habida, decida su incorporación indefinida al mismo.
— Lan-egutegia:
— Calendario laboral:
Enpresek, enpresa batzordearen edo, halakorik ezean, langileen ordezkarien partaidetzarekin, urte natural bakoitzeko urtarrilean zehar laneko egutegia egin beharko dute, bertan urteko
lanegunak eta oporraldia nahiz oporraldiak jasoko direlarik.
Las Empresas confeccionarán los Calendarios de Trabajo, con
intervención del Comité de Empresa o Delegados de Personal en
su defecto, durante el mes de enero de cada año indicando los días
de trabajo del año y el período o períodos de vacaciones.
Lan-egutegietan eta ordu-tauletan lan-jarduna irregularki
jasotzen den kasuan, langileen legezko ordezkaritzaren erabakia beharrezkoa izango da, lan efektiboaren ordu-kopuruak
Langileen Estatutuaren 34.3 artikuluan adierazitakoa gainditzen duenean.
En el supuesto de que los Calendarios de Trabajo y cuadros
horarios contengan una distribución irregular de la jornada de
trabajo, será necesario el acuerdo de la representación legal de
los trabajadores cuando el número de horas diarias de trabajo
efectivo supere las señaladas en el artículo 34.3 del Estatuto de
los Trabajadores.
Aipatutako egutegiak Lan Sailak zehazten dituen jaiegunak
eta oporrak hartzeko datak barne hartu beharko ditu.
Dicho calendario deberá incluir las fiestas que determine el
Departamento de Trabajo y las fechas hábiles para el disfrute de
las vacaciones.
14. artikulua.
Santa Marta jaia.
Santa Martaren jaia, uztailak 29, jai abonagarritzat hartuko
da ondorio guztietarako.
15. artikulua.
A)
Baimenak eta lizentziak.
Ordainduak.
Artículo 14.º
Festividad de Santa Marta.
El día 29 de julio, festividad de Santa Marta, tendrá la consideración de fiesta abonable a todos los efectos.
Artículo 15.º
A)
Permisos y Licencias.
Remunerados.
Langilea, aldez aurretiko jakinarazpen eta justifikazioz
lanean huts egin ahal izango du ordainketa eskuratzeko eskubidez, ondoko arrazoiengatik eta honako denbora honetan zehar:
El trabajador previo aviso y justificación podrá ausentarse
del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Ezkontzagatik 17 egun, oporren kargura 11 egun gehitu
ahal izango direlarik, oporretarako hilabeteak ez diren kasuan
salbu.
a) 17 días en caso de matrimonio, pudiendo ampliarse en
11 días más con cargo a vacaciones, a excepción de los meses
exceptuados del disfrute de vacaciones.
b) 4 egun, aurrerago xehekatuko diren kasuetan zabaldu
ahal izango direnak, gaixotasun larria edo ezkontide eta semealaben heriotzagatik.
b) 4 días, que podrán ampliarse en los casos que luego se
expondrán, con motivo de enfermedad grave o fallecimiento del
cónyuge e hijos.
3.700
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
c) 3 egun, aurrerago xehekatuko diren kasuetan zabaldu
ahal izango direnak, langilearen edo ezkontidearen aita, ama,
biloba, aiton-amona, anai-arreba, edo izeba-osabaren heriotzagatik.
c) 3 días, que podrán ampliarse en los casos que luego se
expondrán, con motivo de enfermedad grave o fallecimiento del
padre, madre, nietos, abuelos, hermanos y tíos carnales de uno
u otro cónyuge.
b) eta c) atalen ondorioetarako hitzarmenaren batzorde
misto interpretatzailearen ebazpena kontuan hartuko da, bertan
ondokoa esaten duelarik. «Gaixotasun larritzat jotzen da ez
bakarrik medikuak hala ziurtatzen duenean, bai eta mediku
horrek gaixo dagoen eriarentzat senide baten laguntza beharrezkoa irizten duenean ere».
A los efectos de los apartados b) y c), se tendrá en cuenta la
resolución de la Comisión Mixta Interpretativa del Convenio
que literalmente dice: «Se considerará enfermedad grave, no
solamente cuando el facultativo la certifique como tal, sino
también cuando tal facultativo estime necesaria la asistencia de
un familiar al lado del enfermo».
d) 3 egun, emazteak erditzeagatik baimenari 2 egun gehituko zaizkiolarik, erditzea zesarea bidez egiten denean.
d) 3 días como motivo del alumbramiento de esposa, que
se ampliará en 2 días más en caso de parto con cesárea.
e)
Egun bat ohiko helbidea lekualdatzeagatik.
f) Behar den denboraz, izaera publiko edo pertsonaleko
eginbehar saihestezinak betetzeko, horien barne hartuko direlarik Lan Agintaritza edo Judizialaren aurreko aurkezpenak, aldez
aurretiko dei gutunarekin.
g) Egun bat seme-alaben bataioagatik.
h) Egun bat seme-alaba, ezkontidearen anai-arreba,
guraso edo anai-arreben ezkontzagatik.
i)
Egun bat seme-alaba eta anai-arreben jaunartzeagatik.
e)
Un día por traslado de domicilio habitual.
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal, entendiéndose como tales las comparecencias ante la autoridad laboral o
judicial, previas las correspondientes cédulas de citación.
g)
Un día por bautizo de hijos.
h) Un día por matrimonio de hijos, hermanos de cónyuges, padres y hermanos.
i)
Un día por comunión de hijos y hermanos.
j) Behar den denboraz, langilea Gizarte Segurantzako espezialistarekin kontsulta medikora joaten den kasuetan, kontsultaren ordutegia lanorduekin bat etortzen denean, medikuntza orokorreko medikuak kontsulta hori agintzen badu, langileak aldez
aurretik agindu medikuaren frogagiria enpresariari aurkeztu
beharko diolarik. Gainerako kasuetan, langileak urtean bost ordu
ordaindu izango ditu, halaber frogatu beharko dituelarik.
j) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta de especialista de la Seguridad Social, cuando coincidiendo
el horario de la consulta con el de trabajo, se haya prescrito dicha
consulta por el médico de familia, debiendo presentar previamente el volante justificativo. En los demás casos de asistencia a
consultas médicas, el trabajador dispondrá de ocho horas retribuidas al año, debiendo justificar su correcta utilización.
k) Bularra emateko orduak pilatzea (soilik hitzarmen
honetako 2. artikuluko 3) eta 4) ataletan agertzen diren jarduerak egiten dituzten enpresetako langileei aplikatuko zaie).
k) Acumulación de la hora de lactancia (aplicable sólo a
los trabajadores/as de las empresas cuyas actividades se
encuentren recogidas en los apartados 3) y 4) del artículo 2.º de
este convenio).
Emakume langileek, edoskitze-aldiak iraun artean (umeak 9
hilabete egin arte), aukera izango dute ordu horiek pilatzeko,
amatasun-baja ondorenetik bertatik hasita. Egun osoak osatuz
pilatu behar dira orduak, gero langile bakoitzaren lan-egutegitik 14 hartzeko.
Las mujeres trabajadoras, y durante el período de lactancia
(hasta los 9 meses), tendrá derecho a acumularlo en jornadas
completas inmediatamente posterior a la baja maternal en 14
días de los considerados como laborables en el calendario de
cada trabajador/trabajadora.
Ezin izango da bularra emateko baimena hartu baldin eta
amatasun baimena lanaldi partzialean hartzen bada.
La licencia de lactancia será incompatible con el disfrute de
permiso de maternidad a tiempo parcial.
Biek egiten badute besteren kontura lan, baimen hau berdin
baliatu ahal izango dute aitak zein amak.
A este permiso podrán acogerse indistintamente la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen por cuenta ajena.
b), c), d), g) eta h) ataleko kasuetan, aipatu egunez gain
beste egun bat gehitu beharko da gertakaria eskualde mugakideen barruan gertatzen bada, eta bi egun gehiago gainerako
Espainiako Estatuaren barruan.
En los casos de los apartados b), c), d), g) y h), a los días
indicados se les añadirá otro día más si el suceso ocurre dentro
de las provincias limítrofes u otros dos días más si ocurre en el
resto del Estado español.
Ezkondu gabekoen elkarbizitza maritaleko kasuetan bikoteek gutxienezko bi urte jarraikako elkarbizitza agirien bidez
froga badezakete, b), d) eta h) ataletako baimenak aplikagarriak
izango dira. c) atalari dagokionez, guraso eta anai-arreben
kasuetarako izango da soilik.
En los casos de convivencia marital de parejas que no hayan
contraído matrimonio y que la acrediten mediante un certificado
de convivencia por un período continuado de al menos dos años,
serán de aplicación los permisos de los apartados b), d) y h) y en
cuanto al apartado c) exclusivamente para padres y hermanos.
B)
Ez ordainduak.
Behar den denboraz azterketak burutzeko, langileak dagozkion probetara bertaratu dela frogatu beharko duelarik. Baimen
hauek ez dira ordainduko.
C) Hitzartu beharrekoak.
Baimen bereziak. Aurreko ataletan aurreikusi gabeko premiazko kasu berezietan, enpresako zuzendaritzak, aldez aurretik langileen ordezkari, enpresa batzorde edo sindikatu ordezkariarekin eztabaidatu ondoren, beharrezko irizten dituen
baimenak emango ditu, aipatutako baimenen forma eta baldintzak ezarri ahal izango dituelarik.
B)
No remunerados.
Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes
quedando el trabajador obligado a justificar su asistencia a las
pruebas de que se trate. Estos permisos no serán remunerados.
C) A convenir.
Permisos especiales. En los casos especiales de necesidad
no previstos en los apartados anteriores, la dirección de la
empresa, previa audiencia de los delegados de personal, Comité
de Empresa o Delegado Sindical, concederá los permisos que
juzgue necesarios, pudiendo acordar la forma y condiciones de
tal concesión.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
16. artikulua.
N.º 23
Oporrak.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Artículo 16.º
3.701
Vacaciones.
Oporrak urtean gutxienez 30 egun naturalekoak izango dira,
horien arteko 26 lanegunak izango direlarik.
El período de vacaciones anuales retribuidas será de 30 días
naturales mínimos, de los cuales 26 serán laborables.
Bi aldeek elkarrekin erabakiko dute oporraldia eta hau etena
izango den ala ez, ondoko arauen arabera:
El período de su disfrute, y su carácter interrumpido o no,
se fijará de común acuerdo, siguiendo las siguientes reglas:
a) Oporraldi osoa bi denboraldietan zatitzea erabaki ahal
izango da, kasu horretan 26 lanegunetako konputuari baldintzatuta egongo delarik.
a) Podrá convenirse la división en dos períodos del período total en cuyo caso se estará al cómputo de los 26 días laborables.
b) Sindikatu ordezkari, enpresa batzorde eta langileen
ordezkariekin aldez aurretik eztabaidatu ondoren azterlana
burutuko da langile gehienek udan zehar oporrak izateko
aukera aztertzearren.
b) Previa audiencia de los Delegados Sindicales, Comités
de Empresa, Delegados de Personal, se hará un estudio sobre la
posibilidad de que el mayor número de trabajadores disfrute de
las vacaciones en la temporada de verano.
c) Ostalaritzaren berezitasunak kontuan hartuz, enpresek
urteko hiru hilabeteko denboraldia ezarri ahal izango dute,
zehatz-mehatz finkatuz, horretan zehar oporrik izatea ezinezkoa izango delarik. Denboraldi hau hilabeteko hiru alditan, bi
alditan, hilabetekoa bata eta bi hilabetekoa bestea, edo hiru
hilabeteko aldi bakarrean zatitu ahal izango da. Enpresek denboraldi hauek urte bakoitzeko otsailaren 28a aurretik jakitera
eman beharko dituzte eta honela ez balitz langileak oporraldi
egunetako erdia aukeratzeko eskubidea izango du arestian aipatutako denboraldian edo denboralditan zehar ere.
c) Teniendo en cuenta las particularidades de hostelería,
las empresas podrán establecer un período de tres meses al año,
marcados con exactitud, durante el cual no podrán disfrutarse
las vacaciones, este período podrá ser divisible en tres períodos
de un mes, dos períodos, uno de un mes y otros de dos meses o
un solo período de tres meses. Las empresas vendrán obligadas
a dar a conocer estos períodos antes del 28 de febrero de cada
año, con la precisión de que si no lo hicieran, el trabajador
podrá elegir las fechas de la mitad de la duración de las vacaciones, incluso en el período o períodos antes referidos.
d) Halaber, oporretarako itxidura finkoa duten enpresetan,
langileek aipatu denboraldian zehar burutu beharko dituzte
beraien oporrak.
d) Asimismo en aquellas empresas en que se tenga establecido un período de cierre por vacaciones, los trabajadores se
obligarán a hacer las mismas en tal período.
e) Enpresak ohiko itxidurako hilabetea aldatzen badu,
langileen ordezkarien oniritzia izan beharko du edo horren
ezean enpresako langileena.
e) Si la empresa modifica el mes de cierre habitual, deberá
contar con la aprobación de los representantes de los trabajadores o en su defecto con los trabajadores de la empresa.
f) Enpresako plantilan sartu berri diren langileek ez dute
urteko antzinatasunik beharko oporrak izateko. Aitzitik, oporraldiei ekiteko enpresak finkatutako hasiera dataren arabera,
langileak oporraldiaren zati proportzionala hartzeko eskubidez
izango du.
f) Los trabajadores que entren a formar parte de la plantilla de la empresa, no precisarán de un año de antigüedad para
comenzar el disfrute de las vacaciones, sino que, tomando
como referencia la fecha que la empresa tenga marcada para el
comienzo del disfrute de vacaciones, tendrá derecho a la parte
proporcional de las mismas.
g) Langilea oporraldian izan eta ezintasun iragankorreko
prozesuari ekinez ondorioz ospitalizazioa sortzen bada, oporraldia eten egingo da egoera horrek jarraitu eta baja iraun dadin
bitartean. Etenaldiari dagozkion egunak bi alderdiek elkarrekin
erabakiko dituzte.
g) En los casos de que, disfrutando del período de vacaciones, el trabajador inicie un proceso de Incapacidad Temporal
que dé lugar a hospitalización, aquel quedará interrumpido por
el tiempo que mantenga dicha situación y mientras dure la baja;
los días correspondientes a la interrupción se disfrutarán en
fecha establecida de común acuerdo.
h) Lanaren Nazioarteko Erakundearen 132 zk.dun hitzarmenarekin ados, langilearen borondatezkoak ez diren arrazoiengatiko lanean hutsegiteak, istripu gaixotasun edo amatasuna direla-eta, lanaldi efektibotzat hartuko dira, oporretarako
eskubidea sortzeko ondorioetarako.
h) De acuerdo con lo establecido en el Convenio n.º 132
de la O.I.T., las ausencias al trabajo por motivos independientes al trabajador, como accidente, enfermedad o maternidad
serán consideradas como tiempo de trabajo efectivo, a los efectos de devengar el derecho a las vacaciones.
i) Opor-aldia etenda geratuko lan-istripua dela-eta edo
lan-gaixotasuna dela-eta aldi baterako ezintasuna gertatzen
bada. Nolanahi, opor-egunak beti urte naturalaren barruan hartu
behar dira, non eta aurreko paragrafoak aipatzen duen enpresak
oporren egutegian adierazita daukan aldia ez den bat etortzen
haurdunaldiak eragindako aldi baterako ezintasunarekin, erditzearekin edo edoskitze naturalarekin, edo Lege honen 48.4
artikuluak xedatzen duen lan-kontratuaren etenaldiarekin.
Halakoetan, indarrean dagoen Langileen Estatutuaren Legearen
testu bateginak 38.3 artikuluan agintzen duena izango da betetzekoa, hots, aukera izango da oporrak aldi baterako ezintasunaz besteko egunetan hartzeko edo prezeptu horren aplikazioagatik dagokion baimenaz besteko egunetan hartzeko, oporren
etenaldia amaitu eta gero, nahiz eta horri dagokion urte naturala
dagoeneko bukatuta egon.
i) El disfrute de vacaciones quedará interrumpido por IT a
causa de accidente laboral o por enfermedad profesional, debiéndose las mismas disfrutar en todo caso siempre dentro del año
natural salvo cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo
anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el
período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artíclo 48.4 de esta Ley, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el
artículo 38.3 del vigente texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores que establece que se tendrá derecho a disfrutar las vaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal
o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondera, al finalizar el período de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
3.702
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
17. artikulua.
Gaueko txanda.
Gai hau ondoko arauei jarraiki arautuko da:
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Artículo 17.º
Nocturnidad.
Esta materia se regirá por las siguientes normas:
a) Soldatak eta gainerako baldintza ekonomikoak finkatzerakoan kontuan hartu da, oro har, ostalaritzako lana, bere
izaera dela eta, gaueko txandan egiten dela erabat edo partzialki, langileen estatutuko 34.2. artikuluarekin bat etorriz.
a) Los salarios y el resto de las condiciones económicas,
han sido establecidas atendiendo a que el trabajo en hostelería,
es, en general, total o parcialmente nocturno por su propia naturaleza de acuerdo con el artículo 34,2 del E.T
b) Arestikoa hala bada ere, langilea eguneko lanak burutzeko kontratatzen badute eta ondoren gaueko lanetara
lekualdatzen badute, asaldura horregatik konpentsatu beharko
zaio, ohiko soldataren gaineko %25eko ordainketa berezia
eskuratuko duelarik, lekualdaketa horren indarrez egotzitako
gaueko ordu berriengatik.
b) No obstante lo anterior, cuando el trabajador sea contratado para la realización de trabajos diurnos y sea, posteriormente, movido o trasladado a trabajos nocturnos, será compensado, por esa perturbación, con una retribución específica del
25% sobre su salario ordinario por las nuevas horas nocturnas
que se le imputen en virtud de tal movilidad o traslado.
Txanda edo errotazioak burutzerakoan, ohiko soldataren
%25eko ordainketa berezi horrek aginduko du, txanda edo errotazio horiek enpresak soilik erabaki baditu eta ez aurkako
kasuan.
Cuando se produzcan turnos o rotaciones, regirá tal retribución específica del 25% del salario ordinario, si aquellos turnos
o rotaciones han sido implantados por decisión o iniciativa
exclusiva de la empresa, no en caso contrario.
c) Arestikoa dena den, hitzarmen honetan alderdi partaideek aparteko plus gehigarri berri baten eraketa erabaki dute,
VI. eranskinean finkatua.
c) Con independencia de lo anterior, las partes intervinientes en este Convenio han convenido la creación de un
nuevo plus adicional y extraordinario fijado en el anexo VI.
IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ALOKAIRU-EDUKIKO BESTE ZENBAIT GAI;
MANTENUA; LANEKO IRAUNKORTASUN SARIA;
OSAGARRIAK L.E.I. EGOERAN ZEHAR,
HAURDUNALDIA ETA LANERAKO ARROPAK
OTRAS MATERIAS DE CONTENIDO SALARIAL:
MANUTENCIÓN; INDEMNIZACIÓN A LA
CONSTANCIA; COMPLEMENTOS DURANTE LA I.T.,
GESTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO
18. artikulua.
Mantenua.
Artículo 18.º
Manutención.
Hitzarmen kolektibo honen bitartez mantenurako eskubidea
onartua duten langileek izango dute horretarako eskubidea,
mantenua kalitatezkoa, anitza eta behar adinakoa izango delarik.
Tendrán derecho a manutención, aquellos trabajadores que
lo tienen reconocido por el presente convenio colectivo, siendo
la manutención de calidad, variada y en cantidad suficiente.
Mantenua enpresaren kontura uzten bada, hau VII. eranskinean finkatzen da.
30 egunetik gorako oporraldian edo gaixoaldi nahiz istripuaren ondoriozko baja kasuetan, enpresak mantenu kontzeptuagatik ezin izango du kenketarik egin, bajan edo oporretan
dagoen langileak bere mantenu eskubidea erabiltzen jarraitzen
duen kasuetan izan ezik.
Mantenua kontzeptu zatiezin eta frakziona ezina izango da,
langileak mantenua hautatzen badu hura osoa dela ulertuko
delarik eta hiru bazkariak estaltzen dituela, ezin izango delarik
kenketarik egin otordu guztiak ez egiteagatik.
Aurreko atalean aurreikusitakoaren ondorioetarako, langileak hileko denboraldietarako enpresaren karguko mantenua
hautatu ahal izango du (arestian azaldutako kenduraz), betiere,
hori aukeratu duela aste beteko aurrerapenez jakinarazten badu.
Nolanahi ere, aurreko Hitzarmen Kolektiboko (2005-2007)
baldintzekin bat etorrita, ostatu hartzeko eskubidea gauzatzen
ari diren langile guztiek aukera izango dute aurrerantzean ere
eskubide hori baliatzeko, berme pertsonal moduan, aurreko
baldintza berak betez gero.
Si optan por la manutención a cargo de la empresa, ésta está
fijada en el anexo VII.
El período de vacaciones o en bajas por enfermedad y accidente superiores a 30 días, la empresa no podrá efectuar deducción alguna en concepto de manutención, excepto en aquellas
circunstancias en que el trabajador en baja o en vacaciones, siga
haciendo uso de sus derechos de manutención.
La manutención constituye concepto no divisible y fraccionable, de tal forma que si opta por la manutención se entenderá
que ésta es total y cubre las tres comidas, sin que proceda
deducción alguna por no efectuar todas las comidas.
A los efectos previstos en el apartado anterior, el trabajador,
podrá optar por la manutención a cargo de la empresa (con la
deducción anteriormente expresada) por los períodos mensuales, siempre que avise tal opción con una semana de antelación.
No obstante todos aquellos trabajadores que vinieran disfrutando del derecho al Alojamiento en los términos contemplados en el anterior Convenio Colectivo (2005-2007), lo seguirán disfrutando en dichos términos como garantía personal.
19. artikulua. Laneko iraunkortasun saria.
Enpresan gutxienez 25 urte lan egin eta euren borondatez
lana utzi nahi dutenek, eskubidea izango dute uzterakoan,
enpresak ordaindutako haborokinak jasotzeko harekin izandako
etenik gabeko uztardurarengatik, ondoren zehazten diren zenbatekoen arabera:
6. artikuluko 2. Puntuan aurreikusitako ordainsarien hileko
bat, enpresan eskainitako 3 urteko zerbitzuengatik, (II
Eranskina) gehi antzinatasunaren ordainsaria. Eta hori guztia 6.
xedatzen duen 10 hirurteko mugarekin, lehen xedapen iragankorrak ezarritakoa eragotzi gabe. Azken hirurtekoaren ondorengo urte t’erditik gorakoa, hirurteko osotzat hartuko da
Artículo 19.º Indemnización a la constancia.
Los trabajadores con al menos 25 años de antigüedad en la
empresa y cesen voluntariamente en la misma, tendrán derecho
al cesar, a que se les abone por la empresa, en razón de su vinculación continuada a la misma el importe de la indemnización
reseñada en el párrafo siguiente:
Un mes de los salarios previstos en el artículo 6, punto 2 por
cada 3 años de servicio en la empresa, Anexo II, incrementados
éstos por el premio de antigüedad. Todo ello con el límite de los
10 trienios del artículo 6, sin perjuicio de lo que señala la disposición transitoria primera. Se considerará como un trienio completo,
la fracción que supere el año y medio siguiente al último trienio.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Hitzarmen honetako 2. artikuluko 3) eta 4) ataletan adierazten diren jardueretako langileak artikulu honen aplikaziotik
kanpo geldituko dira.
20. artikulua.
Osagarriak LEI egoeran zehar.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.703
Este artículo sólo será aplicable a los trabajadores de las
empresas cuyas actividades se encuentren recogidas en los
apartados 3) y 4) del artículo 2.º de este convenio.
Artículo 20.º
Complemento durante la I.T.
a) Gaixotasun arruntetik eratorritako lanerako ezintasun
iragankorreko kasuetan, enpresek osatuko dituzte Gizarte
Segurantzaren prestazioak langilearen soldata errealaren
%75eraino, bajako lehenengo egunetik hasita.
a) En los casos de incapacidad temporal, derivada de
enfermedad común, las empresas complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta el 75% del salario real del
trabajador desde el primer día de baja.
b) Ezintasun iragankorra amatasunak eragina bada edo
langilea ospitalean dagoen denboraldian sortua, prestazioak
langilearen soldata errealaren %100eraino osatuko dira, bajako
lehenengo egunetik hasita.
b) Si la incapacidad temporal es derivada de maternidad o
en los períodos en que el trabajador permanezca hospitalizado,
se complementarán las prestaciones hasta el 100% del salario
real del trabajador desde el primer día de la baja.
c) Laneko istripua nahiz gaixotasun profesionalak eraginda
bada, enpresak osatuko du Gizarte Segurantzako prestazioak langilearen alokairu errealaren %100eraino, bajako lehenengo egunetik hasita. Baldintzarik onuragarrienak errespetatuko dira.
c) Cuando ésta derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa complementará las prestaciones de
la Seguridad Social hasta el 100% del salario real del trabajador
desde el primer día de la baja. Se respetarán las condiciones
más beneficiosas.
Enpresaren obligazioa izango da, hain justu, aldi baterako ezintasunagatik gizarte-segurantzak ematen dituen prestazioak osatzea;
hortaz, organismo horrek prestazioak ematen bukatzen duenean,
edo langileak enpresatik baja hartzen duenean, orduan bukatuko
da, baita, enpresaren obligazioa ere. Edozein kasutan, prestazioak
osatzeko enpresak daukan obligazio hori, 18 hilabetekoa izango
da, gehienez, bajaren aurreneko egunetik kontatzen hasita.
La obligación de la empresa es la de complementar las prestaciones de la Seguridad Social por I.T. por lo que cesará
cuando dicho organismo cese en su prestación o el trabajador
cause baja en la empresa y en todo caso se limitará a 18 meses
contados a partir del primer día de la baja.
21. artikulua.
Haurdunaldia.
Bezeroekin ukipen zuzenean jantoki edo beste edozein lanpostutan diharduen emakumezko langileak haurdunaldiko bosgarren hilabetetik aurrera aipatu lanpostuaren ezaugarri desberdineko beste lanpostu arinago bat hartzeko eskubidea izango
du, betiere aukerako lanposturik bada, eta enpresariak haurdunaldiari buruz dagokion ziurtagiri medikoa eskatzeko duen
eskubidearen kaltetan izan gabe.
22. artikulua.
Lanerako arropa.
Artículo 21.º
Gestación.
La mujer trabajadora, que desempeñe su labor, en comedores o cualquier puesto de trabajo, en contacto directo con el
público, tendrá derecho a partir del quinto mes de gestación a
ocupar otro puesto de trabajo de distintas circunstancias a las
referidas, más suaves, siempre que exista puesto alternativo, sin
perjuicio del derecho del empresario a exigirle el correspondiente certificado médico, sobre su estado de gestación.
Artículo 22.º
Ropa de trabajo.
Enpresek langileei beren eguneroko bizitzan ohiko erabilera
ez duten uniforme eta lanerako arropa emateko beharra izango
dute, eta hala ez bada, horren balioa dirutan konpentsatuko diete.
Alkandora zuria eta zapatak ohiko erabilerakotzat hartuko dira.
Las empresas estarán obligadas a proporcionar a los trabajadores los uniformes, así como la ropa de trabajo que no sea de
uso común en su vida ordinaria o en caso contrario su compensación en metálico.
Janzkien iraupena Barne Erregimenaren Erregelamenduan
edo lan kontratuan arautuko da. Arroparen garbiketa langilearen kontura izango da, tindategia behar duenaren kasuan izan
ezik, orduan enpresaren kontura izango baita.
Se entenderá de uso común la camisa blanca y el calzado.
La duración de las prendas se regulará en el Reglamento de
Régimen Interior o en el contrato de trabajo. La limpieza de la
ropa será por cuenta del trabajador a excepción de la que
requiera tintorería, que será por cuenta de la empresa.
V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
LANAREN ANTOLAMENDUA; ORDUTEGIAREN
ALDAKETA; IRAIZPENAK; KITOA;
DISKRIMINAZIORIK EZA
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO; MODIFICACIÓN DE
HORARIOS; DESPIDOS; FINIQUITO; NO
DISCRIMINACIÓN
23. artikulua.
Lanaren antolamendua.
Artículo 23.º
Organización del trabajo.
Enpresako zuzendaritzari dagokio lanaren antolamendu
praktikoa, honako oinarrizko hitzarmen kolektibo honen eta
indarrean dagoen legeriaren arabera.
La organización práctica del trabajo, con sujeción al presente Convenio Colectivo y a la Legislación vigente, es facultad de la Dirección de la empresa.
Mugikortasun funtzionalari dagokionez, hitzarmen kolektibo honen 6. artikuluan ezarritako lanbide-taldeen barruan
eskatu ahal izango da. Mugikortasunaren muga zehazteko, martxoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegileak onetsitako
Langileen Estatutuaren testu bategineko 39. artikuluan ezarritako baldintzak eta langileari zuzentzen zaizkion zereginak
betetzeko beharrezko egokitasuna eta gaitasuna hartuko dira
kontuan.
En cuanto a la movilidad funcional podrá llevarse a cabo en
el seno de los grupos profesionales establecidos en el artículo
6.º del presente Convenio Colectivo. Ejercerán de límite para la
misma los requisitos establecidos en el artículo 39.º del texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo y la idoneidad y
aptitud necesarias para el desempeño de las tareas que se encomienden a dicho trabajador/a.
3.704
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Artikulu honen eraginetarako, eskatutako egokitasuna betetzen dela ulertuko da, zeregin berria betetzeko gaitasuna aurretik egindako zereginagatik antzeman daitekeenean edota langileak eskatzen den esperientzia maila duenean.
A los efectos de este artículo se entenderá que existe la idoneidad requerida cuando la capacidad para el desempeño de la
nueva tarea se desprende de la anteriormente realizada o el trabajador tenga el nivel de experiencia requerida.
Aipatutako mugikortasunaren xede diren langileei eskubide
ekonomikoak eta profesionalak bermatuko zaizkie, legearen
arabera.
A los trabajadores objeto de tal movilidad les serán garantizados sus derechos económicos y profesionales, de acuerdo con
la Ley.
Langileen ordezkariek, baleude, mugikortasun funtzionalari
dagokionez enpresako zuzendaritzak hartutako erabakiei
buruzko informazioa jaso ahal izango dute, bai eta aipatutako
erabakien justifikazioari eta arrazoiari buruzkoa ere, eta enpresa
informazio hori ematera behartuta dago.
Los representantes de los trabajadores, si los hubiere,
podrán recabar información acerca de las decisiones adoptadas
por la Dirección de la Empresa en materia de movilidad funcional, así como de la justificación y causa de las mismas,
viniéndose obligadas las empresas a facilitarla.
24. artikulua.
Ordutegien aldaketa.
Langileen Estatutuan xedatutakoari jarraituko zaio.
Aurrekoaren kaltetan izan gabe, langileen ordezkapenik ez
denean, enpresariak hiru egun aldez aurretik bere lan-ordutegiaren berri eman beharko dio dagokion langileari.
— Ordutegien ezarpena.
Artículo 24.º
Modificación de horarios.
Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
Sin perjuicio de lo anterior, donde no exista representación
de los trabajadores, el empresario estará obligado a comunicar
con tres días de antelación al trabajador afectado, la modificación de su horario laboral.
— Establecimiento de horarios.
Enpresaren zuzendaritzak du lan ordutegiak ezartzeko ahalmena, hauek ezarri aurretik enpresa batzordeak edo langileen
ordezkariek esku hartuko dute, hauek bere iritzia eman aurretik
hamar eguneko epea izango dute langileen iritzia biltzeko,
legeak finkatzen dituen mugak baizik kontuan hartu gabe.
La fijación de los horarios de trabajo es facultad de la
Dirección de la Empresa, que los establecerá previa intervención del Comité de Empresa o Delegados de Personal, quienes
dispondrán antes de su señalamiento de un plazo de diez días
para poder consultar al personal, sin más limitaciones que las
fijadas por la Ley.
Txandak adierazterakoan edo aldatzerakoan arreta berezia
jarriko da, gaueko txanda izan duen langileari goizeko zerbitzuko lehen txanda ez egokitzeko.
Se tendrá especial cuidado al señalarse o cambiarse los turnos, no establecer el primer turno de servicio de mañana al personal que haya trabajado el turno de noche.
25. artikulua.
A)
Iraizpenak.
Arrazoi objektiboak.
Artículo 25.º
A)
Despidos.
Por causas objetivas.
Arrazoi objektiboak medio, enpresak iraizpen gaietan erabakitakoa langileei jakinarazi aurretik, bertako zuzendaritza
ondokoak betetzera behartuta egongo da:
Con carácter previo a la notificación a los trabajadores, de
la decisión de la empresa en materia de despidos por causas
objetivas, la Dirección de la misma estará obligada a:
1. Sekzio sindikal, enpresa batzorde edo langileen ordezkariei hartu beharreko neurri eta erabakiak ziurtatzen dituzten
agiriei buruzko jakinarazpen idatzia igortzea.
1. Notificar por escrito a las Secciones Sindicales,
Comités de Empresa o Delegados de Personal, las medidas que
se van a adoptar y los documentos que justifiquen tal pretensión.
2. Jakinarazpenaren datatik hasita kontatuz 4 eguneko
epea ematea sindikatu ordezkari, enpresa batzorde edo langileen ordezkariek horri buruzko txostena luza dezaten.
2. Conceder un plazo de 4 días desde la fecha de notificación, para que los Delegados Sindicales, Comités de Empresa o
Delegados de Personal emitan el informe al respecto.
3. Ondoko kalte-ordaina ordaintzea, enpresa eta langileak
erabakiren bat hartzen badute:
3. Satisfacer, en caso de acuerdo entre la empresa y el trabajador, la siguiente indemnización:
— Zerbitzuan emandako urte bakoitzeko 20 egun, gehienez
400 eguneko kalte-ordainez.
— 20 días por año de servicio con un máximo de 400 días
de indemnización.
4. Iraizpenaren jakinarazpena ematen denetik eta kontratua iraungi arte hilabeteko tarte bat gordetzea.
4. Conceder un plazo de preaviso cuya duración computada desde la entrega de la comunicación hasta la extinción del
contrato de un mes.
Aurreabisu-aldian zehar, langileak edo, langilea gaitasun
gutxitukoa bada, honen legezko ordezkariak, halakorik badu, 8
orduko lizentzia eskuratzeko eskubide izango du, bere ordainsaria galdu gabe, edo astean bi egun erdi, lan berria aurkitzeko
xedez.
Durante el período de preaviso, el trabajador, o su representante legal si se trata de un disminuido que lo tuviera, sin pérdida de su retribución, tendrá derecho a una licencia de 8 horas,
o dos medios días semanales, con el fin de encontrar nuevo
empleo.
B)
Diziplinazkoak.
B)
Disciplinarios.
Diziplinazko iraizpenaren kasuan, sindikatu ordezkari,
enpresa batzorde edo langileen ordezkariek 5 eguneko epea
izango dute jakinarazpenaren datatik aurrera horri buruzko
txostena luzatzeko.
En los casos de despido disciplinario, los Delegados
Sindicales, Comités de Empresa o Delegados de Personal, tendrán un plazo de 5 días desde la fecha de notificación, para emitir informe al respecto.
C) Arrazoi teknologiko, ekonomiko edo ezinbestekoengatiko kontratu-etendurak.
C) Suspensiones de contrato por causas tecnológicas, económicas o de fuerza mayor.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Lan etendura iragankorreko espediente administratiborik
bada, enpresak osatu beharko du langileari dagokion langabeziagatiko prestazioa bere alokairuaren %100eraino, baldin eta
lan agintaritzak enpresei Gizarte Segurantzari kotizatzeko betebeharra arindu badie.
26. artikulua.
Kitoa.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.705
Cuando exista expediente administrativo con suspensiones
temporales de empleo, la empresa complementará la prestación
por desempleo que le corresponda al trabajador hasta el 100%
del salario del mismo, si la autoridad laboral exonera a las
empresas de la obligación de cotizar a la Seguridad Social.
Artículo 26.º
Finiquito.
Langile orok, kitoa sinatu baino hiru lanegun lehenago
ordainagiriaren kopia eskatu ahal izango du, hori sinatu aurretik bidezko deritzon aholkularitza eskatu ahal izateko.
Todo trabajador podrá exigir, con tres días hábiles de antelación de la firma, copia del recibo finiquito, para el asesoramiento que estime oportuno solicitar antes de su firma.
Halaber, sekzio sindikaleko ordezkari, enpresa ordezkari
edo enpresa batzordeko ordezkariaren presentzia eskatu ahal
izango du agiria izenpetzeari ekin aurretik.
Asimismo podrá exigir la presencia del Delegado de la
Sección Sindical, Delegado de Empresa o Comité de Empresa,
antes de proceder a la firma del mismo.
27. artikulua.
Diskriminaziorik eza.
Artículo 27.º
No discriminación.
Enpleguan diskriminazio ezezkor edo kaltegarriak biltzen
dituzten enpresariaren aldebakarreko erabakiak deuseztatuko
dira, bai eta ordainketa, jardun eta bestelako gaietan, sexu, jatorri, egoera zibil, arraza, gizarte egoera, erlijio edo politika
ideien baldintzagatik, sindikatuei eta berauen erabakiei izandako edo izan gabeko atxikimenagatik eta enpresako beste langileekiko familia loturengatik eta enpresako beste langileekiko
familia loturengatik hartutakoak ere.
Se entenderán nulas las decisiones unilaterales del empresario, que contengan discriminaciones desfavorables o adversas
en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornadas y
demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión, o no, a sindicatos y sus acuerdos, y vínculos de
parentesco con otros trabajadores en la empresa.
VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
AZTERKETA MEDIKOA; TALDEKO ASEGURUA;
HIRUROGEITA LAU URTEKO ERRETIRO BEREZIA
RECONOCIMIENTO MÉDICO; SEGURO COLECTIVO;
JUBILACIÓN ESPECIAL A LOS SESENTA Y CUATRO AÑOS
28. artikulua.
Osasunaren Zaintza.
Artículo 28.º
Vigilancia de la salud.
Enpresaburuak langile guztiei bermatuko die aldian-aldian
euren osasun-egoeraren azterketa egin ahal izatea, lanak dituen
arriskuen araberakoa.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Osasunaren kontrol hori urtean behin egingo dute (berariazko legerik ezean) Lan Medikuntzako osasun espezialistek;
Lan Agintaritzak akreditatutako bertako, kanpoko edo erkidetutako Prebentzio Zerbitzuetakoek.
Esta vigilancia en la salud se realizará con una periodicidad
anual (salvo legislación expresa) por los especialistas sanitarios de
los Servicios de Prevención acreditados en Medicina en el Trabajo,
por la Autoridad Laboral, propios, ajenos o mancomunados.
Horretarako, osasunaren zaintza zein prebentzio-zerbitzuren bidez egingo den jakinaraziko die enpresak Prebentzioko
ordezkariei eta Segurtasun eta Osasun Batzordeari. Kanpoko
Prebentzio Zerbitzu bat aukeratuz gero, Prebentzioko ordezkariei zein Segurtasun eta Osasun Batzordeari hark sinatutako
kontratuaren kopia bana emango die.
A tal efecto, la empresa comunicará a los Delegados de
Prevención como al Comité de Seguridad y Salud, a través de qué
servicio de prevención se realizará la vigilancia de la salud. En el
caso que se opte por un Servicio de Prevención ajeno, entregará
tanto a los Delegados de Prevención como al Comité de
Seguridad y Salud, una copia del contrato suscrito por el mismo.
Aipaturiko osasunaren zaintza protokolo zehatzen edo langileak izan ditzakeen arrisku faktoreen inguruko beste bitartekoen mende egongo da. Bereziki kontuan hartuko dira onartutako edo arriskuen ebaluazioak jasotzen diten gaixotasun
profesionalak.
Osasun-azterketek, nolanahi ere, barne hartuko dute laneko
historia klinikoa; bertan, anamnesiaren, esplorazio klinikoaren,
kontrol biologikoaren eta lan-motak berekin dituen arriskuen
araberako azterketa osagarrien datuez gain, lanpostuaren deskribapen zehatza, iraupena zenbatekoa den, lan-baldintzak
aztertzean zein arrisku antzeman diren eta zein prebentzio-neurri hartu diren ere jasoko da.
Prebentzioko ordezkariei zein Segurtasun eta Osasun
Batzordeari idazki bidez jakinaraziko zaie lanpostu bakoitzean
egin beharreko medikuazterketak zertan izango diren.
La referida vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. Teniendo
en cuenta especialmente las enfermedades profesionales reconocidas o que la evaluación de riesgos lo contemple.
Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia
clínico laboral en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en
función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una
descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las
condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas.
Los Delegados de Prevención, así como el Comité de
Seguridad y Salud tendrán conocimiento por escrito, en qué van
a consistir los reconocimientos médicos a realizar por cada
puesto de trabajo.
La vigilancia de la salud debe ser voluntaria, salvo en el
supuesto de riesgo a terceros. La información será entregada
individualmente a cada trabajador/a, respetándose la confidencialidad y no discriminación. Esta vigilancia deberá estar garantizada tras la incorporación al trabajo o a un nuevo puesto de
trabajo y tras una ausencia prolongada por motivos de salud.
Osasunaren zaintzak borondatezkoa izan behar du, hirugarrenengan eragiteko arriskurik ez bada behintzat. Informazioa
bakarka emango zaio langile bakoitzari, konfidentzialtasuna eta
diskriminaziorik eza errespetatuz. Zaintza horrek bermatuta
egon behar du lanean edo lanpostu berri batean hastean eta osasun-arazoengatik luzaroan etorri gabe egon ondoren.
3.706
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Hala ere, prebentzio-gaian erantzukizuna duten enpresaburu, pertsona edo organoei jakinarazi egingo zaizkie eginiko
azterketetatik ateratako ondorioak; langilea bere lanpostuari
dagozkion betekizunak gauzatzeko moduan dagoen, edo ea
babes eta prebentzio neurriak hartzeko edo hobetzeko beharra
dagoen, beren egitekoak, prebentzioz, zuzen gauzatu ahal izan
ditzaten.
29. artikulua.
Taldeko asegurua.
Sektoreko langileentzako taldeko aseguruaren zenbatekoa
edo prima ondoko eran ordainduko da:
— Enpresariak %75a eta langileek %25a.
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención, serán
informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador
para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de
introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a
fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en
materia preventiva.
Artículo 29.º
Seguro colectivo.
El importe o prima del seguro colectivo para los trabajadores del sector será abonado de la siguiente forma:
— El 75% por el empresario y el 25% por los trabajadores.
Beren langileak taldeko bizi aseguruan barnebiltzen ez
dituzten enpresek, langileak aseguratu balira horiei legokiekeen
kalte-ordainen erantzukizuna izango dute, kopuruak VIII.
eranskinean finkatutakoak izango dira.
Las empresas que no hayan encuadrado a sus trabajadores en
el seguro colectivo de vida, se harán responsables de las indemnizaciones que les hubieran correspondido a éstos, estando asegurados y siendo las cuantías las fijadas en el anexo VIII.
Plantila bateko partaide izango diren langileak aseguruan
barnebildu beharko dira ondokoaren arabera zatitutako hilabeteko epean:
Los trabajadores que entren a formar parte dentro de una
plantilla, deberán ser encuadrados en el seguro en el plazo de un
mes que se divide de la siguiente forma:
— 15 egun, asegurua nahi ez duen langileak honi idatziz
uko egin diezaion.
— 15 días para que el trabajador que no desee dicho seguro,
pueda renunciar a él por escrito.
— 15 egun, enpresak talde asegurua tramita dezan.
— 15 días para la tramitación del seguro colectivo por parte
de la empresa.
Ondoko langileak geratuko dira talde asegurutik kanpo:
Quedan excluidos del seguro colectivo, los trabajadores
siguientes:
a) Autonomo edo izaera familiarreko erregimenari afiliatutako langileak.
a) Los trabajadores afiliados al régimen de autónomos o
de carácter familiar.
b) Beren kontratuan ondoko zirkunstantziaren bat duten
langileak:
b) Los trabajadores en cuyos contratos concurran alguna
de estas circunstancias:
— Hiru hilabetetik beherako kontratuak.
— Asteburu edo aparteko zerbitzuetarako itunduak.
Arrazoiren bat dela eta, aseguru etxeak langile bat bere konpainian ez onartzea erabakitzen badu, poliza beste konpainia
batean kontratatu ahal izango du. Hala eta guztiz ere, enpresak
abonatu beharreko prima lehenengo konpainiatik hartuko zuena
izango da, hark langilea onartu izan balu bezala.
30. artikulua.
64 urtetako erretiro berezia.
— Ser inferior a tres meses.
— Concertarse para fines de semana o servicios extraordinarios.
Si por algún motivo la compañía aseguradora, rechazase la
inclusión en su compañía de un trabajador, éste podrá contratar
la póliza en otra compañía. No obstante la prima a abonar por
la empresa será la que hubiese abonado a la primera compañía,
en caso de aceptar la inclusión.
Artículo 30.º
Jubilación especial a los 64 años.
Langilea, 64 urte bete orduko, erretiro aurreratuko sistemaren pean ezarri ahal izango da, betiere ondoren sailkatuko diren
bi aukeren arteko bat hautatzen badu:
El trabajador, cumplidos los 64 años, podrá acogerse al sistema de jubilación anticipada, siempre y cuando elija entre una
de las dos opciones que a continuación se enumeran:
a) Langabeziako edozein ekonomi kategoriako zuzenbidezko titular den edozein langilek edo lehenengo enplegu eskatzaile den gazteren batek bere lanpostua aldi berean hartzea,
izaera bereko kontratuaz.
a) Que se sustituya simultáneamente su puesto de trabajo
por otro trabajador que sea titular de derecho a cualquiera de las
prestaciones económicas por desempleo o joven demandante de
primer empleo, con un contrato de la misma naturaleza.
Aukera hau hautatuz gero, uztailaren 17ko 1194/1985
Errege Dekretuan aurreikusitakoa bete dela hartuko da kontuan,
Errege Dekretu horrek, abuztuaren 2ko 32/1984 Legeak aldatu
zuen martxoaren 10eko 8/1980 Legearen zazpigarren xedapen
gehigarrian ezarritakoaren indarrez, enplegua sustatzeko neurri
gisa jubilatzeko adina aurreratzeari buruzko arauak biltzen ditu
(1984ko uztailaren 20ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).
De ejercitarse tal opción se entenderá que se ha dado cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1194/1985, del 17 de
julio, por el que se acomodan, al amparo de lo establecido en la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
modificada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, las normas sobre
anticipación de la edad de jubilación como medida del fomento
del empleo (Boletín Oficial del Estado 20 de julio de 1984).
b) Hitzarmen Kolektiboaren 19. artikuluan jasotako
iraunkortasun-saria jasotzea.
b) Percibir la indemnización a la constancia prevista en el
art. 19.º de este Convenio Colectivo.
Bigarren balizko horretan enpresa «a» hizkian aurreikusitako betebeharretatik kanpo geratzen da, langileak, iraunkortasun sariaren kontura, dagokion pentsioa aldez aurretik eskurazea ahalbidetzen dion urte gehigarri baten kotizazioa Gizarte
Segurantzan kudeatzeko ahalmenaren kaltetan izan gabe.
En este segundo supuesto, la empresa quedará liberada de la
obligación prevista en la letra «a» sin perjuicio de que el trabajador, con cargo a la indemnización a la constancia, pueda gestionar
con la Seguridad Social la cotización de un año adicional que le
permita percibir la pensión correspondiente en forma anticipada.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.707
VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
IRAUPEN MUGATUKO KONTRATAZIOA; DENBORA
PARTZIALEKO KONTRATUA
CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA; A
TIEMPO PARCIAL
LEHENENGO SEKZIOA.
31. artikulua.
Iraupen mugatuko kontratazioa
Probaldia.
SECCIÓN 1.ª
Contrato de duración determinada
Artículo 31.º
Período de Prueba.
Iraupen mugatuko kontratuen probaldia honako hau izango
da:
El período de prueba para los contratos con duración determinada será el siguiente:
Teknikari tituludunentzat: 4 hilabete. Lehen buruentzat (1.
Maila): 3 hilabete. Bigarren buruentzat (2. Maila): 2 hilabete.
Ofizialentzat (3. Maila): Hilabete 1. Kualifikatu gabekoentzat
(4. eta 5. Mailak): 15 egun.
Para técnicos titulados: 4 meses; para primeros Jefes (Nivel
1): 3 meses; para segundos jefes (Nivel 2): 2 meses; para oficiales (Nivel 3): 1 mes; para los no cualificados (Niveles 4 y 5):
15 días.
Lan kontratuen iraupena, arestian aipaturiko probalditik
beherakoak edo probaldia bezalakoak diren kasuetan, %50era
murriztuko da.
En aquellos casos en que los contratos de trabajo sean inferiores e iguales al período de prueba anteriormente señalados se
reducirá la duración de éste al 50%.
32. artikulua.
Kontratuaren iraupena.
Artículo 32.º
Duración del contrato.
1. Lan kontratua mugagabea dela ulertzen da; hala eta
guztiz ere, iraupen mugatuko kontratu idatziak burutu ahal
izango dira ondoko kasuetan:
1. El contrato de trabajo se presume concertado por
tiempo indefinido; no obstante, podrán realizarse por escrito
contratos de duración determinada:
a) Obra edo zerbitzu jakin baterako kontratutzat jotzen da,
enpresaren jardueraren barruan berezko autonomia eta izaeraz
obra bat edo zerbitzu bat betetzeko egiten dena. Halako
kontratutzat joko dira, era berean, ohiko lan eta eginkizunez
bestelakoak direnak betetzeko egiten direnak, baldin eta lan
horietarako denbora, mugatua izango dela jakinda ere, printzipioz, zehaztu ezina bada.
a) Se entenderán por Contratos de obra o servicio determinado los que tengan por objeto la realización de una obra o
servicio, con autonomía y sustantividad propias dentro de la
actividad de la empresa, o concertados para cubrir aquellas
tareas o trabajos suficientemente diferenciados cuya ejecución,
aunque limitada en el tiempo, es en principio, de duración
incierta.
Enpresak langileen ordezkaritzari horien kausaren berri
emango dio, eraginpeko langile-kopurua, esleitu beharreko lanbide-taldeak eta aurreikusitako iraupena zehaztuz.
Las empresas darán cuenta a la representación de los trabajadores la causa de los mismos, especificando el número de trabajadores afectados, grupos profesionales a asignar y duración prevista.
Hitzarmen honen eraginpeko enpresek aldi baterako laneko
enpresekin itundutako eskura jartzeko kontratuen balizkoan,
aldez aurretik eta enpresako zuzendaritzaren eta langileen
legezko ordezkaritzaren arteko akordioa dela medio, aipatutako
izaerako kontratuen bidez betegarritzat identifikatzen diren
zeregin edo lanetan obra edo zerbitzuko kontratu-modalitate
hori erabili ahal izango da.
En los supuestos de contratos de puesta a disposición que
concierten las empresas afectadas por este Convenio con las
Empresas de Trabajo Temporal podrá utilizarse esta modalidad
contractual de obra o servicio en las tareas o trabajos que, previamente y por acuerdo entre la Dirección de la empresa y la
representación legal de los trabajadores, sean identificados
como susceptibles de cubrirse con contratos de esta naturaleza.
Modalitate horren xede izan daitezkeen lanak identifikatzeari buruzko akordiorik ezean, aldeetako edozeinek PRECO II
delakora (90.7.3ko 131 zk. Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkaria) jo ahal izango du desadostasunak ebazteko.
En caso de desacuerdo sobre la identificación de los trabajos susceptibles de esta modalidad, cualquiera de las partes
podrá acudir, para solventar las discrepancias, al PRECO II
(Boletín Oficial del País Vasco n.º 131 de 3.7.90).
b)Langileen Estatutuaren Testu Bateratuko 15.1.b) artikuluan ezarritakoaren babesean, merkatuaren zirkunstantziak,
zeregin metaketa edo eskaera gehiegitzagatik, 2001eko martxoaren 3tik aurrera egindako kontratuen edo hitzarmena sinatzen
den unean egindako kontratuen gehienezko iraupena aldatzea
erabaki da, betiere kontratu horiek hitzarmen hau sinatzean
indarrean badaude eta egoera horiek aipatutako legezko
manuan eta abenduaren 18ko 2.720/1998 Errege-Dekretuan
(produkzioaren zirkunstantzien ondoriozko aldi baterako kontratua) arautzen badira.
b) Al amparo de lo establecido en el artículo 15.1.b) del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, se acuerda
modificar la duración máxima de los contratos que se hayan
formalizado a partir del 3 de marzo de 2001 y se encuentren en
vigor a la firma del presente convenio, o de los que se formalicen a partir de dicho momento, celebrados por circunstancias
del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos y regulados en el indicado precepto legal, así como en el Real Decreto
2720/1998 de 18 de diciembre (contrato eventual por circunstancias de la producción).
Kontratu horien gehienezko iraupena hamabi hilabetekoa
izango da hamasei hilabeteko epealdi batean, kontratazioa
justifikatzen duen arrazoia edo zirkunstantzia gertatzen den
egunetik hasita kontatuz.
La duración máxima de estos contratos será de un total de
doce en un período de dieciséis meses, computándose el mismo
a partir de la fecha en que se produzca la causa o circunstancia
que justifique su utilización.
Artikulu honetan adierazten den aldi baterako kontratuen
iraupena luzatzea ezin izango zaie aplikatu merkatuaren
zirkunstantzia, zeregin metaketa edo eskaeren gehiegitzagatik
hitzarmen honen eraginpean dauden enpresen eta aldi baterako
enpresen artean itun daitezkeen eskura jartzeko kontratuei.
La ampliación de la duración de los contratos eventuales a
que se hace referencia en este artículo no podrá hacerse extensiva
a los contratos de puesta a disposición que para atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o
exceso de pedidos, puedan concertarse entre las empresas afectadas por este Convenio con Empresas de Trabajo Temporal.
3.708
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
c) Lanpostua gordetzeko eskubidea duen langilea LEI
egoeran, amatasun bajan, eszedentzian edota lizentziapean
dagoen langilea, ordezkatu behar denean, baldin eta kontratuan
ordezkoaren izena eta ordezkatzearen arrazoia zehazten badira.
2. Merezimendu-berdintasunean, lanpostuan sartzeko
lehenespena izango dute enpresan aldi baterako edo bitarteko
izaeraz nahiz iraupen mugatuko kontratuaz funtzioak betetzen
dutenek eta legezko lanbide heziketako ikastetxe batek luzatutako nahikotasun titulua duen ikasleak.
c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a
reserva del puesto de trabajo, trabajador en I.T., en baja por maternidad, o en excedencias o licencias, siempre que en el contrato se
especifique el nombre del sustituido y la causa de la sustitución.
2. Tendrán derecho preferente para el ingreso, en igualdad
de méritos, quienes hubiesen desempeñado o desempeñasen
funciones en la Empresa con carácter eventual, interino o con
contrato de duración determinada y el aprendiz poseedor de un
título de suficiencia expedido por Escuela de Formación
Profesional legalmente reconocida.
BIGARREN SEKZIOA. Prestakuntza kontratuak
A) Langilea trebatzeko kontratuak.
Kontratu horiek ez dira 6 hilabetetik beherakoak izango ez
eta hiru urtetik gorakoak ere.
Modalitate honetan kontrataturiko langileak V. alokairu
mailari dagokion soldataren %70 jasoko du kontratuaren lehen
urtean, %80 bigarren urtean eta %90 hirugarren urtean, betiere
lanean jardundako aldiaren proportzioan.
SECCIÓN 2.ª Contratos formativos
A) Contrato para la formación.
La duración de estos contratos no será inferior a 6 meses ni
superior a tres años.
El salario que perciba el trabajador contratado bajo esta
modalidad será del 70% durante el primer año, del 80% durante
el segundo año y del 90% durante el tercer año del salario
correspondiente al nivel salarial V, en proporción al tiempo de
trabajo efectivo.
B) Contrato en prácticas.
El salario que perciba el trabajador contratado bajo esta
modalidad será del 70% durante el primer año y del 80% durante
el segundo año, del salario fijado en este Convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.
Los salarios convenidos en este artículo serán de aplicación
para los contratos concertados a partir de los quince días desde
la publicación del presente convenio en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa.
B) Praktikak egiteko kontratuak.
Modalitate honetan kontrataturiko langileak lanpostu berdina edo antzekoan lan egiten duen langilearentzat hitzarmenak
agintzen duen soldataren %70 jasoko du kontratuaren lehen
urtean eta %80 bigarren urtean.
Artikulu honetan ezarri diren soldatak hitzarmena
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hamabost
egunetik aurrera egiten diren kontratuetarako izango dira.
33. artikulua. Aldi baterako lan-enpresak. Eskura jartzeko kontratuak.
Hitzarmen honen eraginpean dauden enpresak aldi baterako
lan-enpresen zerbitzuak kontratatzen dituztenean, hitzarmen
honetako langileek dituzten lan-eskubideak eta alokairu-taulen
arabera gutxienez jasotzen dituzten ordainsariak bermatuko
dizkiete bere esanetara jartzen diren langileei. Betebehar hau
espresuki zehaztuko da aldi baterako lan-enpresaren eta hitzarmen honen eraginpean dagoen enpresaren artean gauzatuko
duten eskura jartzeko kontratuan.
Artículo 33.º Empresas de Trabajo Temporal. Contratos
de puesta a disposición.
Las empresas afectadas por este Convenio, cuando contraten los servicios de Empresas de Trabajo Temporal garantizarán
que los trabajadores puestos a su disposición tengan los mismos
derechos laborales así como las retribuciones mínimas de
Tablas de Convenio a que tengan derecho los trabajadores afectados por este convenio. Esta obligación constará expresamente
en el contrato de puesta a disposición celebrado entre la
Empresa de Trabajo Temporal y la empresa usuaria que esté
afectada por el presente Convenio.
34. artikulua. Zerbitzu enpresak.
Hitzarmen honen eraginpean egonik, jarduera nagusi gisa
ostalaritza duten enpresek, aitortzen dute, ostalaritzaren berariazko lanei dagokienean, enpresa kontratatzailea Langileen
Estatutuaren 43.2 artikuluan langileak legez kanpo uzteari
buruz xedatuta dagoen horretan erorarazteko arriskua dutela,
zerbitzu jakin batzuk Zerbitzu Enpresen bidez (Aldi Baterako
Lan enpresak izan ezik)burutzen dituztenean. Lan edo zerbitzu
horiek zeintzuk diren zehazteko eta mugatzeko xedez, hitzarmeneko batzorde misto negoziatzaileari zera gomendatzen
zaio, bidezko azterketa guztiak egin eta bere ondorioak
batzorde negoziatzaileari igor diezazkiola.
Artículo 34.º Empresas de Servicios
Las empresas, cuya actividad principal sea la de hospedaje,
afectadas por este Convenio asumen que la realización de servicios a través de la contratación a Empresas de Servicios
(salvo las ETT), en cuanto a aquellas tareas inherentes a la actividad de hostelería, puede hacer incurrir a la empresa contratante en lo establecido en el artículo 43.2 del Estatuto de los
Trabajadores, sobre cesión ilegal de trabajadores. Al objeto de
delimitar y definir cuáles son dichas tareas o servicios inherentes se encomienda a la comisión Mixta Interpretativa del
Convenio realice los estudios pertinentes al objeto de trasladar
sus conclusiones a la Comisión Negociadora.
VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
ENPRESAREN JARDUERA SINDIKALA
ACTIVIDAD SINDICAL EN LA EMPRESA
35. artikulua. Enpresaren ordezkaritza.
Enpresa batean enpresa batzordea, langileen ordezkariak
edo sekzio sindikal bat daudenean, bertako langileak erabakiko
dute gehiengoaren arabera negoziazioan euren ordezkaritza zeinek edukiko duen. Dena den, sekzio sindikala hautatzen bada,
beharrezkoa gertatuko da batzordeko kideen edo langileen
ordezkarien gehiengoa biltzea.
Kasu guztietan, beharrezkoa gertatuko da alderdi bakoitzak
bestea solaskidetzat onartzea.
Artículo 35.º Representación en la empresa.
Cuando en una empresa coexistan Comité de Empresa,
Delegados de Personal o Sección Sindical, serán los trabajadores
de la misma quienes decidan por mayoría cuál de ellos ostenta su
representación en la negociación. No obstante en el caso que se
opte por las Secciones Sindicales, será necesario que sumen la
mayoría de los miembros del Comité o Delegados de Personal.
En todos los casos, será necesario que ambas partes se reconozcan como interlocutores.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
36. artikulua.
N.º 23
Enpresako sekzio sindikalak.
Artículo 36.º
Sindikatu batera afiliatutako legez eratutako enpresa edo
lantokiko langileek enpresa edo lantokiko sekzio sindikala
osatu ahal izango dute.
37. artikulua.
Sekzio sindikalen bermeak.
3.709
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Secciones Sindicales de Empresa.
Los trabajadores de una empresa o centro de trabajo afiliados a una central sindical, legalmente constituida, podrán constituir una Sección Sindical de empresa o centro de trabajo.
Artículo 37.º
Garantías de las Secciones Sindicales
Enpresako sekzio sindikalek ondoko bermeak izango
dituzte:
Las Secciones Sindicales de Empresa tendrán las siguientes
garantías:
a) Izaera sindikal edo laboraleko argitarapenak eta jakinarazpenak enpresaren lokaletan zabaltzea eta beren afiliatuen
kotizazioak biltzea, sindikatu atxikimenari dagozkion eginbeharretan oztoporik izan beharko ez dutelarik. Eginkizun horien
bermea ez da ekoizpen orokorraren bilakaerarako oztoporik
izango.
a) Difundir publicaciones y avisos de carácter sindical o
laboral en los locales de la empresa, recaudar las cotizaciones
de sus afiliados, no pudiendo ser obstaculizados en sus tareas de
afiliación sindical. El ejercicio de tales garantías en ningún
momento podrá interferir en la marcha general de la producción.
b) Enpresa batzordeko postuak betetzeko hautagaiak
proposatzea.
b) Proponer candidatos para cubrir los puestos de Comité
de Empresa.
c) Sekzio sindikaleko afiliatuak enpresariaren aurrean
ordezkatuko dituzten sindikatu ordezkariak hautatzea.
c) Elegir Delegados Sindicales que representen a los afiliados de la Sección Sindical ante el empresario.
d) Enpresek sekzio sindikaleko bileren burutzapena baimenduko dute, urtean bost gehienez, lanorduetatik kanpo.
Bilera hauetan emandako denboraren ordainsaria orduko 4,81
€koa izango da.
d) Las empresas autorizarán la celebración de reuniones de
los miembros de una Sección Sindical, hasta un máximo de cinco
horas anuales, fuera de las horas de trabajo. El tiempo empleado
en estas reuniones será retribuido a razón de 4,81 € la hora.
Enpresari 24 orduko aurrerapenez emango zaio bilera hauen
berri.
Estas reuniones deberán ser comunicadas a la empresa con
24 horas de antelación.
38. artikulua.
riak.
Artículo 38.º
de Trabajo.
Enpresa edo lantokiko sindikatu ordezka-
Delegados Sindicales de Empresa o Centro
Enpresa edo lantokiak dituen langile kopuruaren araberako
gutxienezko portzentajeak barnebiltzen dituzten enpresa edo
lantokiko sekzio sindikaletako ordezkariek hilabetean gehienez
hiru ordu ordainduak izango dituzte alokairu errealean, ondoko
zenbateko eta enpresa edo lantokiko langile kopuruaren arabera:
Los Delegados de la Secciones Sindicales de Empresa o
centro de trabajo que agrupen los porcentajes mínimos que para
el tamaño de empresa o centro de trabajo se señalan, dispondrán
de un máximo de horas retribuidas al mes a salario real en la
cuantía siguiente y según el tamaño de la empresa o centro de
trabajo:
Langile kopurua
Tamaño
5etik 25era
26tik 50era
51ik 100era
101etik aurrera
Portzentajea
%59
%30
%10
%10
Ordain. orudak
12 ordu/hilab.
16 ordu/hilab.
24 ordu/hilab.
32 ordu/hilab.
De 5 a 25 Trabajadores
De 26 a 50 Trabajadores
De 51 a 100 Trabajadores
De 101 en adelante
Porcentaje
Horas Retribuidas
59%
30%
10%
10%
12 horas/mes
16 horas/mes
24 horas/mes
32 horas/mes
Sekzio sindikaletako ordezkari kopurua 25 langile edo frakzioetatik 1ekoa izango litzateke.
El número de Delegados de las Secciones Sindicales, sería
de 1 por cada 25 trabajadores o fracción.
Sindikatu ordezkariek sindikatu bereko kide batean edo
batzuetan hilabetero dagozkien orduak metatu ahal izango
dituzte.
Los Delegados Sindicales podrán acumular en uno o varios
miembros de la misma Central Sindical, las horas que les
corresponda mensualmente.
39. artikulua. Enpresa batzordeko kideei, langileen ordezkariei eta sindikatu ordezkariei dagozkien berme komunak.
Artículo 39.º Garantías comunes a miembros de Comité
de Empresa y Delegados de Personal y Delegados Sindicales
Enpresa batzordeko kideek, langileen ordezkariek eta sindikatu ordezkariek ondoko berme komunak izango dituzte:
Los miembros del Comité de Empresa, Delegados de
Personal y Delegados Sindicales, tendrán las siguientes garantías comunes:
a) Iragarki-taula erabiltzea izaera laboral edo sindikaleko
oharrak aurkezteko.
a) Utilizar el tablón de anuncios, para publicar notas de
carácter laboral o sindical.
b) Guztien erabilerako bilera-gelak edukitzea.
b) Que les sean facilitados locales de reunión para uso
común.
c) Hutsegite larri edo oso larria medio, diziplinazko neurritik hartu baino lehen eta horren baliotasunerako, zigor proposamena 24 ordu aldez aurretik ondokoei jakinaraztea:
c) Que con carácter previo a cualquier medida disciplinaria por faltas graves o muy graves y para la validez de las mismas, se notifique la propuesta de sanción con una antelación de
24 horas a:
— Langileen ordezkarien kasuan, enpresa batzorde edo langileen ordezkariei, interesatuak aurrean egon beharko dutelarik.
— En caso de representantes de los trabajadores, al Comité
de Empresa o Delegados de Personal, debiendo estar presente
el interesado.
3.710
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
— Sindikatu ordezkarien kasuan, bere sindikatu probintzialari.
— En caso de Delegados Sindicales a su Sindicato
Provincial.
— Sindikatu batera atxikitakoaren kasuan, dagokion/en sindikatu ordezkariari/ei.
— En caso de afiliación a un Sindicato, al Delegado/os
Sindical/es correspondiente.
40. artikulua. Enpresa batzordeko kideei, langileen ordezkariei eta sindikatu ordezkariei eman beharreko informazioa.
Artículo 40.º Información a miembros del Comité de
Empresa, Delegados de Personal y Delegados Sindicales.
Enpresa batzordeko kideek, langileen ordezkariek eta sindikatu ordezkariek ondokoei buruzko hiruhileko informazioa
eskuratzeko ahalmena dute:
Los miembros del Comité de Empresa, Delegados de
Personal y Delegados Sindicales, tienen competencia de recibir
información trimestral sobre:
a) Enpresari dagokion arlo ekonomikoari buruzko bilakaera orokorra.
a) Evolución general del sector económico al que pertenece la empresa.
b) Entitatearen ekoizpen eta salmenta egoera.
b)
Situación de la producción y venta de la entidad.
c)
c)
Evolución probable de empleo en la empresa.
d) Ekoizpen programa.
d)
Programa de producción.
e)
e) Conocer el balance, la cuenta de resultados y la memoria.
Enpresaren enpleguaren balizko bilakaera.
Balantze, emaitza-kontu eta txostena.
f) Enpresariek ondoko auziei buruz hartutako erabakiak
exekutatu aurretik horiei buruzko txostena luzatzea:
f) Emitir informe con carácter previo a la ejecución por
parte de los empresarios de las decisiones adoptadas por éstos,
sobre las siguientes cuestiones:
— Plantila berregiturapena eta bertako behin-behineko edo
behin-betiko erabateko uzteak edo uzte partzialak.
— Reestructuración de plantilla y ceses totales o parciales
definitivos o temporales de aquella.
— Jardunaren murrizpena, bai eta instalakuntzen lekualdatze osoa nahiz partziala.
— Reducción de jornada, así como traslado total o parcial
de las instalaciones.
— Enpresaren lanbide-heziketa planak.
— Planes de formación profesional de la empresa.
— Lanaren antolamendu eta kontrol sistemen ezarpena edo
berrikuspena.
— Implantación o revisión de sistemas de organización y
control de trabajo.
g) Enpresaren bategite, zurgapena eta estatus juridikoaren
aldaketak enplegu bolumena ukitzen duen eraginik izan dezanean txostena luzatzea.
g) Emitir informe cuando la fusión, absorción y modificación del estatus jurídico de la empresa, suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.
h) Enpresak egiten dituen lan kontratuak eta harreman
laboralak bukatzeko agiriak ezagutzea.
h) Conocer los contratos de trabajo que realiza la
empresa, así como los documentos relativos a la terminación de
la relación laboral.
i) Enpresaren segurtasun eta osasun baldintzei buruzko
kontrola eta jagoletza.
i) Control y vigilancia sobre las condiciones de Seguridad
e Higiene en la empresa.
j)
Ordutegien ezarpena.
41. artikulua.
Ahalmenak eta isiltasun profesionala.
j)
Establecimiento de horarios.
Artículo 41.º
Capacidad y sigilo profesional.
Enpresa batzordeko kideak, langileen ordezkariak eta sindikatu ordezkariak ekintza administratibo nahiz judizialak burutzeko organo gisa onartzen dira beren eskuarmenen eremuari
dagozkion gai guztietan beren kideen gehiengoak hala erabakita.
Se reconoce a los miembros del Comité de Empresa,
Delegados de Personal y Delegados Sindicales, como órganos
para ejercer acciones administrativas o judiciales, en todo lo
relativo al ámbito de sus competencias, por decisión de la
mayoría de sus miembros.
Enpresa batzordeko kideek, langileen ordezkariek eta sindikatu ordezkariek arestiko artikuluaren a, b, c, d, e, f eta g hizkiei dagokien guztian isiltasun profesionala izango dute, aipatu
organoko kide izateari uzten badiote ere eta bereziki, zuzendaritzak izanbidez izaera erreserbatuko gaiak direla adierazten duenean.
Los miembros del Comité de Empresa, Delegados de Personal
y Delegados Sindicales, observarán sigilo profesional en todo lo
referente a las letras a, b, c, d, e, f, y g, del artículo anterior, aún
después de dejar de pertenecer a los distintos órganos anteriormente señalados, y en especial a todas aquellas materias sobre las
que la Dirección señale expresamente carácter reservado.
Dena den, ezin izango da enpresaren eremutik kanpo eta
horren erabilera eragin zuten arrazoi desberdinetarako erabili
enpresak batzordeari emandako dokumenturik.
En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la
empresa al Comité, podrá ser utilizado del estricto ámbito de
aquélla y para distintos fines de los que motivaron su entrega.
42. artikulua.
riak.
Artículo 42.º
Personal.
Enpresa batzordeak eta langileen ordezka-
Comités de Empresa y Delegados de
Langileen ordezkariek eta enpresa batzordeek indarreko
arautegian adierazitako osaera eta bermeak osatuko dituzte,
hitzarmen honetan ezarritakoen kaltetan izan gabe.
Los Delegados de Personal y Comités de Empresa tendrán la
composición y garantías que se señalan en la legislación vigente
sin perjuicio de las establecidas en el presente Convenio.
Langileen ordezkariek eta enpresa batzordeek, hala enpresan
nola enpresatik kanpo, beren jarduera burutzeko izango dituzten
alokairu errealean ordaindutako orduak ondokoak izango dira:
Las horas retribuidas a salario real, para el ejercicio de la
actividad, tanto dentro como fuera de la empresa, de los
Delegados de Personal y Comités de Empresa, será el siguiente:
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Langile kopurua
N.º 23
Ordezkariak
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Orduak
Trabajadores
Delegados
3.711
Horas
3tik 30era
1
20
De 3 a 30 Trabajadores
1
20
31tik 49ra
3
20
De 31 a 49 Trabajadores
3
20
50 edo 50 baino gehiago
5
40
50 o más de 50 Trabajadores
5
40
Langileen ordezkariek eta enpresa batzordeko kideek bertako kide bakarrarengan edo zenbaitengan hilabetero dagozkien
orduak metatu ahal izango dituzte, betiere zentral sindikal beraren kide badira.
Los Delegados de Personal y Miembros del Comité de
Empresa podrán acumular en uno o varios miembros de la
misma las horas que les corresponde mensualmente, siempre y
cuando pertenezcan a una misma Central Sindical.
Orduak hartzeko eskaera gutxienez 72 ordu lehenago egin
beharko da ohiko egoeretan eta 24 ordu lehenago, ohiz kanpoko
egoeretan.
La solicitud para el disfrute de las horas deberá hacerse con
una antelación mínima de 72 horas en situaciones ordinarias y
de 24 horas en situaciones extraordinarias.
43. artikulua.
Sindikatu hauteskundeak.
Artículo 43.º
Elecciones Sindicales.
3tik 10era bitarte langile dituzten enpresa edo lantokietan,
langileek aldez aurretiko bozketaz erabakitzen badute sindikatu
hauteskundeak burutuko dira.
En las empresas o centros de trabajo de 3 a 10 trabajadores,
se podrá hacer Elecciones Sindicales cuando así lo decidan los
trabajadores en votación previa.
3tik 5era bitarte langile dituzten enpresetako ordezkariek
langile gehiago dituzten enpresek adina eskubide izango dute,
bidegabeko iraizpen kasuetan izan ezik, eta kasu horietan,
enpresak, berronarpen eta edo kalte-ordainaren artean aukeratu
ahal izango du, azken hau ezin izango delarik urteko bi hilabetekoa baino baxuagoa izan, 12 hilabeteko gehienezkoaz, legez
gehiago egokitzearen kaltetan izan gabe.
Los Delegados de las empresas de 3 a 5 trabajadores, tendrán los mismos derechos que en aquellas de mayor número de
trabajadores, excepto en cuanto a despido improcedente, en el
cual la empresa podrá optar entre la readmisión o la indemnización, no pudiendo ser ésta en ningún caso inferior a dos
meses por año, con un tope de 12 mensualidades, sin perjuicio
de que por Ley le corresponda más.
Enpresek batzorde parekideari diziplinazko txostenak luzatzeko beharra izango dute horiei buruzko erabakirik hartu
aurretik eta erabakia 30 eguneko epean hartu beharko dute,
zigor oso larriak hartzearren aurreinskripzio epea eten egingo
delarik.
Las empresas estarán obligadas a emitir informes disciplinarios a la Comisión Paritaria, antes de tomar ninguna decisión
al respecto, la cual deberá pronunciarse en el plazo de 30 días,
quedando interrumpido el plazo de prescripción para la adopción de sanciones muy graves.
44. artikulua.
Asanbladak.
Artículo 44.º
Asambleas.
Enpresek asanblada ordainduen burutzapena urtean gehienez 7 orduz baimenduko dute. Asanbladarako deia 24 ordu
lehenago egin beharko da eta enpresak aipatu asanbladaren
berri 24 ordu lehenago jasoko du. Aparteko kasuetan asanbladarako deia aldez aurrezko jakinarazpenik gabe ere egin ahal
izango da. Enpresak orduen kontabilizazioa eramateko erregistro liburua izan beharko du, beroni, bidezko balitz, enpresa
batzordeak, Langileen ordezkariek edo sekzio sindikalek onespena emango diotelarik.
Las empresas autorizarán la celebración de asambleas retribuidas hasta un máximo de 7 horas anuales, dichas asambleas
deberán ser convocadas y comunicadas a la empresa con 24
horas de antelación. En casos excepcionales se podrá prescindir
del preaviso de 24 horas. La empresa dispondrá de un libro
registro para la contabilización de las horas, visándose el
mismo por el Comité de Empresa, Delegados de Personal o
Secciones Sindicales en su caso.
Langileen asanbladetan beharrezko hornizioa gordeko da,
sektoreko enpresaren ezaugarrien arabera, honela zerbitzuaren
bilakaera ezin hobea bermatuz.
En las asambleas de los trabajadores, se mantendrán retenes
suficientes, dadas las características de las empresas del sector
garantizando de esta forma el buen funcionamiento del servicio.
45. artikulua.
Sindikatuen aholkulariak.
Artículo 45.º
Asesores Sindicales
Balioski eratutako enpresa batzorde, langileen ordezkari eta
sekzio sindikalek, enpresako zuzendaritzarekin burutu beharreko bileretan beren sindikatuetako aholkulariaren partaidetza
eskatu ahal izango dute, bai eta afiliatu eta orokorki langileen
asanbladetan ere, berezko sekzio sindikal, enpresa batzorde eta
langileen ordezkarien bilerak baldintzatu gabe.
Los Comités de Empresa, Delegados de Personal y
Secciones Sindicales válidamente constituidas, podrán recabar
la participación de su asesor sindical en las reuniones con la
Dirección de la empresa, así como en las asambleas de afiliados
y asambleas de trabajadores en general sin perjuicio de aquellas
reuniones de la propia Sección Sindical, Comité de Empresa y
Delegados de Personal.
IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
46. artikulua.
Laneko segurtasuna eta osasuna.
Enpresariek eta langileek bere gain hartuko dituzte laneko
segurtasun eta osasunaren arloan hitzarmen honek xedatzen
dituen elkarrenganako eskubide eta ardurak, unean-unean indarrean dagoen legeriak aipatutako horiek ordezkatuz edo osatuz
ezartzen dituenak bezalaxe.
Artículo 46.º
Seguridad y Salud Laboral.
«Los empresarios y los trabajadores/as asumirán los derechos y responsabilidades recíprocas que, en materia de
Seguridad y Salud Laboral, vengan determinados por las disposiciones específicas de este convenio y supletoria o complementariamente, por la legislación vigente en cada momento.
3.712
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Ondorioz, enpresako zuzendaritzek eta langileen delegatuek konpromisoa hartzen dute, dituzten aukeren baita betiere
eta, aurrez adosturiko epeetan, prebentzio-planak ezartzeko.
Hauen helburu komun eta zehatzak istripuak eta laneko arriskuak pixkanaka-pixkanaka desagerraraztera eta kopurua
murriztera bideratuko dira. Horretarako, posible eta beharrezko
diren zuzenketa-neurri teknikoak aplikatuko dira eta, bitartean,
beharrezko eta egoki iritzitako babes pertsonalerako janzki eta
baliabideak jarriko dira langileen esku.
En consecuencia, las direcciones de las empresas y los
representantes de los trabajadores se comprometen, dentro de
las posibilidades de las mismas y en plazos previamente convenidos, a establecer los planes de acción preventiva, cuyos objetos comunes y concretos sean la eliminación o reducción progresiva de los accidentes y de los riesgos laborales, así como en
la mejora de las condiciones ambientales y de los puestos de
trabajo, para ello se aplicarán las medidas técnicas de corrección que sean posibles y necesarias y, entre tanto, se facilitarán
y utilizarán los medios de protección personal que se consideren necesarios o más adecuados.
Helburu hori lortzeko xedez, bi alderdiek prebentzio delegatuen hautaketa edo izendapena sustatuko dute eta, era berean,
laneko segurtasun eta osasun batzordeen eraketa ere.
Con dicho objeto, ambas partes promoverán la elección o
designación de los Delegados de Prevención y la constitución
de los Comités de Seguridad y Salud Laboral.
X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
EUSKARAREN SUSTAPENA; ESZEDENTZIAK;
LANBIDE HEZIKETA
PROMOCIÓN DEL EUSKARA; EXCEDENCIAS;
FORMACIÓN PROFESIONAL
47. artikulua.
Euskararen sustapena.
Hitzarmen honek ukitutako enpresek ikastetxe ofizialetan
euskara ikastaroen matrikula ordainduko diete euren langileei,
betiere ikastorduak lanorduez kanpo burutzen badira. Langileak
eskubide hau galduko du matrikulatu den maila gainditzen ez
badu.
48. artikulua.
Eszedentziak.
Artículo 47.º
Promoción del Euskara.
Las empresas afectadas por este Convenio, costearán a sus
trabajadores la matrícula de cursos de euskara en centros oficiales y siempre que las clases se desarrollen fuera de las horas
de trabajo. El trabajador perderá este derecho si no aprobara o
«pasara del nivel» en el que se hubiera matriculado.
Artículo 48.º
Excedencias.
Langileen Estatutuaren 46. artikuluan ezarritakoaren kaltetan izan gabe, enpresan gutxienez 5 urteko antzinatasuna duten
langileek 6 hilabete baino luzeagoa eta 5 urte baino laburragoa
den eszedentziarako eskubidea dute. Eszedentzia eskatu duen
langileak eszedentzia amaitu baino 30 egun lehenago behintzat
eskatu beharko du enpresara itzultzea, hala ez badu egiten behin
betiko baja emango zaio enpresan. Eszedentzia amaitzerakoan
langileak bere lan zentroan lanpostu bera beteko du. Bere itzulera dagokion hutsunea gertatzerakoan egiaztatuko da.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 del Estatuto
de los Trabajadores, los trabajadores con una antigüedad de al
menos 5 años en la empresa, tendrán derecho a una excedencia
voluntaria no inferior a 6 meses ni superior a 5 años, causando
baja definitiva en la empresa el excedente que no solicite su
reingreso con una antelación no inferior a 30 días a la fecha del
vencimiento. Al término de la excedencia el trabajador ocupará
su plaza en el mismo centro de trabajo. Su reingreso se verificará cuando se produzca la correspondiente vacante.
Arestian aipatutakoa hala izanik ere, enpresan gutxienez 3
urteko antzinatasuna duten langileei eszedentzia emango zaie,
lanpostu bera edo berdintsura automatikoki itzultzeko eskubidez, betiere eszedentzia kopuruak, ez badu plantilaren %4
gainditzen eta eszedentzia urtebetetik beherakoa eta hiru urtetik
gorakoa ez bada.
No obstante lo anterior, se concederá excedencia con reingreso automático en el mismo puesto o similar, a aquellos trabajadores que tengan como mínimo 3 años de antigüedad en la
empresa, siempre que el número de excedencias no exceda el
4% de la plantilla y que la excedencia no sea inferior a un año
ni superior a tres.
49. artikulua.
Lanbide heziketa.
Artículo 49.º
Formación Profesional.
Lanbide heziketarako ikastetxeen bitartez, enpresak langileen prestakuntzarako eta hobekuntzarako ikastaroak antolatu
ahal izango ditu dohainik, lanbide sustapenerako eta gizarte
gaitasunerako. Ikastaro horiek gainditzeak enpresako plantilan
gerta daitezkeen igoeretarako eta hutsuneen hornikuntzetarako
meritu gisa hartuko dira kontuan.
A través de los Centros de Formación Profesional, la Empresa
podrá organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal, con carácter gratuito, a los fines de promoción profesional
y capacitación social, teniéndose en cuenta como méritos para los
ascensos y provisión de vacantes que se produzcan en la plantilla
de la Empresa el haber superado dichos cursos.
Enpresek lizentzia ordaindua emango dute urtean bi aste
edo hamar lanegunetan zehar, beraientzat egoki irizten dituzten
Ostalaritzako ikastaroak egitearren. Lizentzia erabili duen langileak enpresan hurrengo hamabi hilabetetan bere borondatez
baja hartzen badu, hari dagokion ordainsariaren zenbatekoa
kendu egingo dio enpresak.
Las empresas concederán licencia retribuida durante dos
semanas o diez jornadas efectivas al año siempre que sean para
realizar estudios de hostelería que la empresa considere adecuados para ella. Si el trabajador que ha utilizado la licencia,
causara baja voluntaria en la empresa en los doce meses
siguientes ésta deducirá de la liquidación que le corresponda el
importe de la retribución de las licencias.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.713
XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
IGOERAK; MUGIKORTASUNA; MAILA
DESBERDINEKO LANAK; IKASKUNTZA GAINDITZEA
ASCENSOS; MOVILIDAD; TRABAJOS DE DISTINTA
CATEGORÍA; SUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE
50. artikulua.
Igoerak.
— Igoera arauak.
Artículo 50.º
Ascensos.
— Normas de ascensos:
Igoerak ondoren adierazten diren arauak jarraituz burutuko
dira:
Los ascensos se efectuarán siguiendo las normas que a continuación se expresan:
1. Goi-mailako lanbide kategoriatan gertatzen diren lanpostu hutsak meritu lehiaketa bidez beteko dira eta hau batek
baino gehiagok baldintza berdintasunean gainditzen badute,
antzinatasuna hartuko da kontuan.
1. Las vacantes que ocurran en las categorías profesionales superiores, se cubrirán mediante un concurso de méritos y
si, en igualdad de condiciones, varios superaran éste, por antigüedad.
2. Dagokion meritu lehiaketan adierazten diren baldintzak
betetzen ez dituen langilerik ez bada, enpresak zuzenean hautatuko du.
2. Libre designación por la empresa cuando no exista personal que reúna las condiciones señaladas en el correspondiente
concurso de méritos.
3. Lehen mailako administrari buruen artean gertatzen
diren hutsak askatasun osoz beteko ditu enpresak bigarren mailako buruen eta lehen mailako ofizialen artean. Bildu behar
diren baldintzak eta ahalmen hori egikaritzea ahalbidetzen duen
prozedura kontsignatu beharko da. Igoeraren balizko onuradunek eskatutako baldintzak betetzen ez badituzte enpresak
enpresaz kanpoko langileak hautatu ahal izango ditu.
3. Las vacantes que ocurran en la clase de Jefes de Primera
de Administrativos, serán cubiertas libremente por la Empresa
entre Jefes de Segunda y Oficiales de Primera. Habrá de consignar las condiciones que haya de reunirse y el procedimiento
con sujeción al cual pueda ejercitar dicha facultad. Si los presuntos beneficiarios del ascenso careciesen de las condiciones
exigidas, la empresa podrá designar personal ajeno a la misma.
Bigarren mailako administrari buruen artean gertatzen diren
lanpostu hutsak txandakako bi txandetan hornituko dira:
Lehena, antzinatasunaren arabera, lehen mailako ofizialen
artean, eta bestea meritu lehiaketaren bidez, bi mailetako ofizialen artean.
Las vacantes que se produzcan en la clase de Jefes de
segunda administrativos se proveerán en dos turnos alternos: El
primero, por antigüedad entre los Oficiales de primera clase, y
el segundo por concurso de méritos entre los componentes de la
categoría de Oficiales en cualquiera de sus dos clases.
Laguntzaile izatetik ofizial administrari izatera igarotzeko
eta maila honen barnean igotzeko, halaber, aipatutako txandakako bi txandak hartuko dira kontuan, eta aurreko atalean
adierazten den ordenan beraz.
Para pasar de Auxiliar a Oficial Administrativo y para
ascender dentro de esta categoría se observarán, asimismo, los
dos turnos alternos mencionados, por el mismo orden que se
indica en el apartado anterior.
Izangaiak Laguntzaile mailara igaroko dira automatikoki
hemezortzi urte betetzen dituztenean.
Los aspirantes pasarán automáticamente a la categoría de
Auxiliares al cumplir los dieciocho años de edad.
Kontulari eta kutxazain karguak, betetzen duten funtzioa
kontuan hartuta eta erantzukizun eta konfiantza eskatzen dutenez, artikulu honek igoerei dagokienez biltzen dituen erregelez
salbuetsita daude eta, ondorioz, enpresak hautatuko ditu zuzenean.
Los cargos de Contables y Cajeros, dada la función encomendada y por entrañar responsabilidad y confianza, quedan
exceptuados de las reglas que en materia de ascensos contiene
el presente artículo y serán, por consiguiente, de libre designación por parte de la Empresa.
51. artikulua.
Mugikortasuna.
Langileen Estatutuaren 39. artikuluak jasotzen duen mugikortasun funtzionalaren kontra ez doan heinean, honako kasu
hauetan, langileek aukera izango dute lan-lekua beste norabait
aldatzeko (zentroan bertan edo beste norabait):
Artículo 51.º
Movilidad.
«Sin perjuicio de la movilidad funcional prevista en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, la movilidad de puesto
de trabajo en el mismo o distinto centro laboral podrá estar
motivada por alguna de las siguientes causas:
1.
Langileak eskatuta.
1.
A petición del trabajador.
2.
Enpresaren eta langilearen arteko adostasunez.
2.
Por mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador.
3.
Maila desberdineko lanak.
3.
Trabajos de distinta categoría.
4.
Ahalmen urritua dela medio.
4.
Por capacidad disminuida.
— Langileak eskatuta:
Pertsonala lanpostuz mugi daiteke langileak berak idatziz
hala eskatzen badu. Mugikortasunari helduz gero, kontratuaren
baldintzak aurrerantzean lanpostu berriaren maila eta alokairuari dagozkionak izango dira, eta langileak ez du sortzen zaizkion gastuengatiko kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik
izango, ez eta egoitza aldaketa gertatzen bada ere.
Maila eta talde bereko langileak eta lan zentro desberdinetan destinatuak euren hurrenez-hurreneko lanpostuen trukaketa
hitzartu ahal izango dute, kasu orotan, zuzendaritzak erabakiko
du, zerbitzuaren beharrizanak kontuan hartuta, trukaketa
hitzartu duten langileak lanpostu berria betetzeko gai direnez,
bai eta gainerako zirkunstantziak ere.
— A petición del trabajador:
Todo movimiento del personal puede ser causado a solicitud
escrita del propio trabajador. De accederse a la misma, las condiciones del contrato para lo sucesivo serán las que corresponden en cada caso a la categoría y salario de nuevo destino, sin
que el trabajador tenga derecho a indemnización por los gastos
que se le originen, inclusive si se produce cambio de residencia.
Los trabajadores con destino en distinto centro de trabajo de
la misma categoría y grupo podrán concertar la permuta de sus
respectivos puestos, decidiendo la dirección en todo caso,
según las necesidades del servicio, la aptitud de ambos permutantes para el nuevo destino y demás circunstancias.
3.714
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Trukaketa burututa, langileek trukaketaren ondorioz gerta
daitezkeen alokairu aldaketak onartuko dituzte.
— Elkarren arteko adostasunez:
Pertsonalaren mugikortasuna enpresaren eta langilearen
arteko adostasunez gertatzen bada, idatziz gauzatuko da eta
ondorio guztietarako bi alderdien artean hitzartutakoari jarraituko zaio.
52. artikulua.
Maila desberdineko lanak.
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Efectuada la permuta, los trabajadores aceptarán las modificaciones de salario a que pudiera dar lugar el cambio.
— Por mutuo acuerdo:
Cuando la movilidad del personal tenga su causa en el
mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador se formalizará
por escrito y se estará a todos los efectos a lo convenido entre
ambas partes.
Artículo 52.º
Trabajos de distinta categoría.
A) Maila handiagoko lanak: Enpresak, beharrizana dela
medio eta beharrezkoa gertatzen den gutxienezko denboraz,
langileak maila handiagoko lanak burutzera zuzendu ahal
izango ditu, betiere maila horri dagokion alokairuaz.
A) Trabajos de categoría superior: La Empresa, en caso
de necesidad y por el tiempo mínimo indispensable, podrá destinar a los trabajadores a realizar trabajos de categoría superior,
con el salario que corresponda a su nueva categoría.
Aldaketa honek ezin du etenik gabe lau hilabete baino
gehiago iraun, ondorioz, langileak denbora hau igaro ondoren,
bere lanpostura eta mailara itzuli beharko du.
Este cambio no puede ser de duración superior a cuatro
meses ininterrumpidos, debiendo el trabajador, al cabo de este
tiempo, volver a su antiguo puesto y categoría.
Langile batek lau hilabetetan zehar maila handiagoko lanak
burutzerakoan, aipatutako goi maila horretan bere oinarrizko
alokairua errespetatuko zaio eta lanpostu huts hori beteko du,
igoerari buruzko arauei jarraiki hala badagokio, eta, hala gertatzen ez bada, bere jatorrizko lanpostura itzuli beharko du, aipatutako hutsune hori dagokionak beteko duelarik.
Cuando el trabajador realice durante cuatro meses consecutivos trabajos de categoría superior se respetará su salario base
en dicha categoría superior, ocupando la vacante si le correspondiese de acuerdo con las normas sobre ascenso o, en caso
contrario, reintegrándose a su primitivo puesto de trabajo, ocupándose aquella vacante por quien corresponda.
Maila handiagoko lanpostua txandakako hamabi hilabetetan
zehar betetzen badu, une horretatik aipatutako maila horren
oinarrizko alokairua finkatuko du, horrek ez duelarik, halabeharrez, ekarriko maila horretako lanpostu baten sorrera.
Si ocupara el puesto de categoría superior durante doce
meses alternos consolidará el salario base de dicha categoría a
partir de este momento, sin que ello suponga necesariamente la
creación de un puesto de trabajo de esta categoría.
Aipatutako finkapen hauek ez dira aplikagarriak izango
soldadutzagatik, gaixotasunagatik, laneko istripuagatik, baimenagatik edo kargu ofizialak betetzeagatik gertatzen diren ordezkapenak badira, kasu hauetan ordezkapenak berau eragin duen
arrazoiak dirauen bitartean iraungo du.
Estas consolidaciones no son aplicables a los casos de sustitución por servicio militar, enfermedad, accidente de trabajo,
permisos u ocupación de cargos oficiales, en cuyo caso la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo hayan motivado.
B) Maila txikiagoko lanak: Enpresak langile bat aitortua
duen maila baino maila txikiagoko zereginetara zuzentzen
badu, honek bere maila profesionalaren alokairua jasotzen
jarraituko du.
B) Trabajos de categoría inferior: Cuando la empresa destine a un trabajador a tareas de categoría inferior a la que tenga
reconocida conservará el salario correspondiente a su categoría
superior.
— Langilearen ahalmen urritua:
Langileen mugikortasuna langilearen ahalmen urritasuna
dela kausa gertatzen bada, honek bere maila profesionalaren
alokairua jasotzen jarraituko du.
— Aurre-abisurako epeak.
Enpresaren zerbitzuan euren borondatez baja hartu nahi
duten langileek jakinaren gainean jarri beharko dute enpresa,
ondoko aurre-abisu epeak betez:
a)
Talde profesionaleko burua: Hilabete bat.
b) Gainerako pertsonala: Hamabost egun.
— Capacidad disminuida del trabajador:
Cuando la movilidad del personal sea por razón de la incapacidad disminuida del trabajador, éste seguirá percibiendo la
retribución de su categoría profesional.
— Plazos de preaviso:
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la Empresa vendrán obligados a ponerlo en conocimiento
de la misma, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:
a)
Jefe de grupo profesional: Un mes.
b)
Resto del Personal: Quince días.
Langileak aipatutako beharrezko aurrerapenaz ez badio
enpresari aurre-abisua luzatzen, enpresak honen likidazioan
atzerapeneko egun bakoitzagatik egun bateko alokairuaren zenbatekoa kentzeko eskubidea izango du.
El incumplimiento por parte del trabajador de la obligación
de preavisar con la indicada antelación dará derecho a la
Empresa a descontar de la liquidación del mismo el importe del
salario de un día por cada día de retraso en el aviso.
Enpresak, aurre-abisua behar adinako aurrerapenez jaso
badu, epea amaitzerakoan kalkula daitezkeen kontzeptu finkoak likidatu beharko ditu. Gainerakoa ordainketaren ohiko
unean likidatuko da.
Habiendo recibido el aviso con dicha antelación, la
Empresa vendrá obligada a liquidar al finalizar el plazo los conceptos fijos que puedan ser calculados en tal momento. El resto
de ellos lo será en el momento habitual de pago.
Enpresak eginbehar hau betetzen ez badu, langileak likidazioa atzeratzen den egun bakoitzagatik egun bateko alokairuaren zenbatekoa duen kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izango
du, aurreabisuaren egun kopuruaren mugarekin. Langileak
behar adinako aurrerapenez ez badu aurre-abisua luza, ez da
eginbeharra bete beharrik, ez baita eskubidea sortzen.
El incumplimiento de esta obligación imputable a la
Empresa llevará aparejado el derecho del trabajador a ser
indemnizado con el importe del salario de un día por cada día de
retraso en la liquidación, con el límite del mismo de días de preaviso. No existirá tal obligación y, por consiguiente, no nace este
derecho si el trabajador no preavisó con la antelación debida.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
XII. KAPITULUA
CAPÍTULO XII
SARIAK; HUTSEGITEAK ETA ZIGORRAK
PREMIOS; FALTAS; SANCIONES
53. artikulua.
Sariak, Hutsegiteak eta Zigorrak.
LEHEN SEKZIOA.
Sariak
Artículo 53.º
3.715
Premios, Faltas y Sanciones.
SECCIÓN PRIMERA.
Premios
Langileek euren betebeharretan gero eta emaitza hobeak
lortzearren, enpresak sarien bidez estimulatuko ditu hauek,
honela bada, konstantziaz, jarraikortasunez, konpetentziaz,
interes arretaz, istripuak ohartarazteaz edota azken gai honi
buruzko ekimenez bereizten diren langileek jaso ahal izango
dituzte sari hauek.
Las Empresas estimularán a sus trabajadores para que se
superen en el cumplimiento de sus obligaciones por medio de
premios, que puedan alcanzar aquellos que se distingan por su
constancia, asiduidad, competencia, atención de interés, prevención de accidentes o iniciativas sobre esta última materia.
Era berean, enpresek aldizkako sariak ezarriko dituzte
jarrera ona, lanerako prestasun berezia eta bestelako nolakotasun azpimarragarriak azaldu dituzten langileentzat, bai eta
enpresarentzat berarentzat edota lankideentzat onuragarriak
gerta daitezkeen ekimenak direla medio bereizten diren
langileentzat ere.
También establecerán las Empresas recompensas periódicas
para el personal de sus plantillas por su buena conducta, especial laboriosidad y otras cualidades sobresalientes, o igualmente en favor de los que se distingan por iniciativas provechosas para la propia Empresa o para sus compañeros.
Enpresek euren Barne Erregimeneko Erregelamenduetan
erregulatuko dituzte sari hauen modalitateak eta zenbatekoak
eta enpresa batzordeari edo pertsonal ordezkariei, hala badagokie, emango diete aditzera hau guztia, sari hauek merezi dituzten langile hauek proposatzerakoan lagun dezaten.
Las Empresas regularán las modalidades y cuantías de estos
premios en sus Reglamentos de Régimen Interior e informarán
al Comité de Empresa o Delegados de Personal, en su caso, a
fin de que colaboren en la proposición de las personas que
hayan de merecerlos.
Aipatutako sari hauek gainsoldata, eskudirutan jasotako
zenbatekoak, oporraldi luzeagoa, bidaiak eta abar izan daitezke
eta maila igotzeko ondorioetarako lehentasun puntuen emakida
ekarriko dute.
Dichos premios podrán consistir en sobresueldos, cantidades alzadas en metálico, ampliación del período de vacaciones,
viajes, etc., y llevarán anejos la concesión de puntos preferencias a los efectos de ascenso de categoría.
Arestian aipatutako sariak enpresen iragarki oholetan
egongo dira jendaurrean, ohorezko aipamen gisa, hauek guztiak
langile horien espedienteetan bilduko direlarik.
La concesión de las anteriores recompensas se hará pública
en las tablillas de anuncios de las Empresas como mención
honorífica y todas ellas se harán constar en los respectivos
expedientes de los trabajadores.
BIGARREN SEKZIOA.
SECCIÓN SEGUNDA.
Hutsegiteak
Kalifikazioa:
Langile batek burutzen duen edozein hutsegite, bere garrantzia, ondorio edo asmoa kontuan hartuta, hutsegite arin, larri
edo oso larri gisa kalifikatuko da.
Faltas
Calificación:
Toda falta cometida por un trabajador se calificará atendiendo a su importancia, trascendencia o internacionalidad, en
leve, grave o muy grave.
— Hutsegite arinak.
— Faltas leves:
Ondokoak izango dira hutsegite arinak:
Serán faltas leves:
1. Esleitutako zerbitzuan asaldura garrantzitsurik sortzen
ez duen edozein lan exekutatzerakoan gertatzen den nahaste,
errakuntza edo berandutzakoak.
1. Las de descuido, error o demora en la ejecución de
cualquier trabajo que no produzca perturbación importante en
el servicio encomendado.
2. Hilabete batean zehar lanerako asistentzian batetik
hirura bitarteko hogeita hamar minutu baino laburragoak diren
puntualtasun hutsegiteak, betiere atzerapen hauek enpresak
esleitu dion lanerako kalte larririk eragiten ez badute, hala
gertatzen bada hutsegite larri gisa kalifikatuko baita.
2. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al
trabajo durante el período de un mes, inferior a treinta minutos,
siempre que de estos retrasos no se deriven graves perjuicios
para el trabajo que la Empresa le tenga encomendado, en cuyo
caso se calificará de falta grave.
3. Arrazoi justifikatuak direla kausa, lanera etortzen ez
bada, dagokion baja bidezko denboran ez bideratzea, hala burutzeko ezintasuna frogatzen denean izan ezik.
3. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente
cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se
pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
4. Lana arrazoi justifikaturik gabe uztea, nahiz eta denbora laburrerako izan.
4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque
sea por breve tiempo.
5.
Materialaren artapenean nahaste txikiak.
6. Bezeroei bidezko zuzentasunez eta dilijentziaz arreta
ez egitea.
7.
Enpresari etxebizitza aldaketaren berri ez ematea.
8. Lankideekin eztabaidak izatea enpresaren dependentzien barruan, betiere publikoaren aurrean ez badira.
5.
Pequeños descuidos en la conservación del material.
6. No atender al público con la corrección y diligencia
debido.
7.
No comunicar a la Empresa los cambios de domicilio.
8. Las discusiones con los compañeros de trabajo dentro
de la dependencia de la Empresa, siempre que no sea en presencia del público.
3.716
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
9. Lanera egun batez ez etortzea bidezko baimenik gabe
edota arrazoi justifikaturik gabe.
— Hutsegite larriak.
Ondokoak izango dira hutsegite larriak:
1. Hilabeteko aldian, justifikaturik gabe, lanerako asistentzian hiru puntualtasun hutsegite egitea.
2. Hilabeteko aldian, arrazoi justifikaturik gabe, lanera bi
egunez ez etortzea.
3. Gizarte Segurantzan eragina izan dezaketen familian
gertatutako aldaketen berri behar adineko puntualtasunez aditzera ez ematea. Egintza hauetan gaiztakeriaz huts egiten bada,
hutsegite oso larri gisa kalifikatuko da.
4. Zerbitzuan denean jokoetan aritzea, hauek edozein izanik ere.
5. Gaixo dagoenarena edo istripua izan duenarena egitea.
6. Edozein zerbitzu gaietan bere gainekoek agindutakoa
ez betetzea. Desobedientzia honek lanean ageriko kaltea ekartzen badu edo enpresari galera nabaria ekartzen badio, hutsegite
oso larria gisa hartu ahal izango da.
7. Dagokion establezimenduaren genero edo artikulu eta
materialen artapenean huts garrantzitsu bat egitea.
8. Beste langile baten presentziaren itxurak egitea, honen
ordez fitxatuz edo sinatuz.
9. Zerbitzuaren bilakaera egokia uki dezakeen axolagabekeria edo zabarkeria.
9. Faltar un día al trabajo sin la debida autorización o
causa justificada.
— Faltas graves:
Tienen esta consideración las siguientes:
1. Más de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, no justificadas, cometidas en el período de un mes.
2. Faltar dos días al trabajo durante el período de un mes
sin causa justificada.
3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios
experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad
Social. La falta maliciosa en estos actos se considerará como
falta muy grave.
4. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, estando de
servicio.
5. La simulación de enfermedad o accidente.
6. La mera desobediencia a sus superiores en cualquier
materia de servicio. Si esta desobediencia implicase quebranto
manifiesto para el trabajo o de ella se derivase perjuicio notorio
para la Empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.
7. Descuido importante en la conservación de los géneros
o artículos y materiales del correspondiente establecimiento.
8. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él.
9. La negligencia o descuido en el trabajo que afecta a la
buena marcha del mismo.
10. Bezeroen aurrean lankideekin eztabaidak edukitzea
eta honengan eragina dutenak.
10. Discusiones con los compañeros de trabajo en presencia del público y que trasciendan a éste.
11. Norberaren erabilerarako enpresaren artikulu, tresna
eta arropak erabiltzea.
11. Emplear para uso propio artículos, enseres y prendas
de la Empresa.
12. Zerbitzuan ez denean mozkortzea, betiere enpresaren
uniformea soinean badarama.
12. La embriaguez, fuera de acto de servicio, vistiendo
uniforme de la Empresa.
13. Hutsegite larrietan berrerortzea, izaera desberdinez
balitz ere, hiruhileko baten barruan eta zigorra izan delarik
medio.
14. Langilearen garbitasun eta txukuntasun eza zerbitzuan
dagoenean.
— Hutsegite oso larriak:
Ondokoak izango dira hutsegite oso larriak:
1. Justifikatu gabeko puntualtasun hutsegiteak, sei hilabeteko aldian hamar baino gehiago edo urtebeteko aldian hogei
baino gehiago direnean.
2. Hilabeteko epean hiru aldiz lanari kale egitea, edo bost
aldiz, hiru hilabeteko epean.
3. Iruzurra, gomendatutako kudeaketetan desleialkeria
edo neurriz kanpoko konfiantza, bai eta lankideekin edo enpresaren zerbitzura den edo honekin lan harremana duen beste
edozein pertsonekiko harremanetan ere. Halaber, bere kabuz
edo beste pertsona baten izenean merkataritza edo industri
negoziazioak burutzea, enpresaren baimen espresik gabe.
4. Materialak, tresnak, erremintak, aparatuak, instalakuntzak, eraikinak, lanabesak eta enpresaren dokumentuak desagerraraztea, gauzaeztantzea edo aipatutakoei kalteak ekartzea.
5. Enpresaren barruan edo kanpoan egindako ebasketa,
lapurreta edo bidegabeko erabilerak.
6.
Zerbitzuan mozkortzea edo drogak hartzea.
7. Enpresaren dokumentu erreserbatuak edo korrespondentziaren sekretu-haustea.
8. Enpresaren kanpoko inori obligaziozko erreserba duten
datuak jakinaraztea.
13. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado
amonestación.
14. La falta de aseo y pulcritud del trabajador durante el
servicio.
— Faltas muy graves:
Se estimarán como tales las siguientes:
1. Más de diez faltas de puntualidad, sin justificar, en un
período de seis meses, o veinte durante el año.
2. Faltar tres días al trabajo durante el período de un mes
o cinco en tres meses».
3. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como en el trato con los compañeros de
trabajo o cualquiera otra persona al servicio de la Empresa en
relación de trabajo con ésta, o hacer negociaciones de comercio
o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa autorización de la Empresa.
4. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en
materiales, útiles, herramientas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa.
5. El robo, hurto o malversación cometidos dentro o fuera
de la Empresa.
6. La embriaguez o uso de drogas durante el servicio.
7. Violar el secreto de la correspondencia o documentos
reservados de la Empresa.
8. Revelar a elementos extraños a la Empresa, datos de
reserva obligada.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
9. Hitzezko edo egitezko tratu txarrak, autoritate abusu
ala buruen edo bere familienganako kontsiderazio eta errespetuzko hutsegite larria, bai eta lankideei eta menpekoenganakoei
dagokienez ere.
10. Garbiketa pertsonalaren eza, baldin eta langileari arrazoi honengatik behin eta berriro ohartarazi bazaio edota areto
berean lan egiten duten lankideen kexa justifikatua eragin dezakeen adinakoa denean.
11. Laneko errendimendu normalaren borondatezko eta
etengabeko beherapena.
12. Lankideekin errieta eta liskarrak maiz sortzea.
13. Hutsegite larrian berrerortzea, nahiz eta izaera desberdinekoa izan, lehenengoa gertatu zenetik hurrengo sei hilabeteetan egiten denean.
14. Langileen intimitatearen eta duintasunaren aurka aritzea, hitzezko edo sexu izaerako irainak direla bide eta hierarkia-nagusitasunaz baliatuz.
HIRUGARREN SEKZIOA. Zigorrak
— Enpresaren ahalmenak:
Interesatuari idatziz emango zaio zigor ororen berri, ahozko
zentzarazpenarena izan ezik, eta honek hartu izanaren adierazpena burutuko du edo komunikazioaren jakinaren gainean
dagoela sinatuko du.
— Zigor motak:
Kasu bakoitzean ezarri ahal izango diren gehienezko zigorrak, egindako hutsegitearen larritasunaren arabera, ondokoak
izango dira:
a) Hutsegite arinengatik:
1. Ahozko ohartarazpena.
2. Idatziriko ohartarazpena.
3. Gehienez bi egunera arte enplegu-soldatarik gabe
uztea.
b) Hutsegite larriengatik:
1. Hirutik hamabost egunera bitartean enplegu eta soldatarik gabe uztea.
c)
Hutsegite oso larriengatik:
1. Hamaseitik hirurogei egunera bitartean enplegu eta soldatarik gabe uztea.
2.
Zerbitzua beste herri batera lekualdatzea.
3.
Iraizpena, enpresan dituen eskubide guztiak galduz.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.717
9. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad
o falta grave de respeto y consideración a los Jefes o a sus familiares, así como a los compañeros y subordinados.
10. La falta de aseo, siempre que sobre ello se hubiese llamado repetidamente la atención al trabajador o sea de tal índole
que produzca queja justificada de los compañeros que realicen
su trabajo en el mismo local que aquél.
11. La disminución voluntaria y continuada del rendimiento normal de la labor.
12. Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta
naturaleza, siempre que se cometa dentro de un período de seis
meses de la primera.
14. Los actos cometidos contra la intimidad y la consideración debida a la dignidad de los trabajadores/as, mediante
ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual y prevaliéndose
de una situación de superioridad laboral.
SECCIÓN TERCERA. Sanciones
— Facultades de las Empresas:
De toda sanción, salvo la amonestación verbal, se dará traslado por escrito al interesado, quien deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación.
— Clases de sanciones:
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso,
aludiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
1. Amonestación verbal.
2. Amonestación por escrito.
3.
Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
b)
Por faltas graves:
1.
Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c)
Por faltas muy graves:
1.
días.
2.
Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta
Traslado forzoso del servicio a distinta localidad.
3. Despido con pérdida de todos sus derechos en la
Empresa.
Egindakoa hutsegitea edo delitua bada, eskumeneneko
Auzitegira igaro daiteke, lan ordenan zigorrak ezartzearen kaltetan izan gabe. Era berean, gobernu Agintaritzari emango zaio
honen berri bidezkoa gertatuko balitz.
Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, se
entienden siempre sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los
Tribunales competentes, cuando el hecho cometido pueda ser
constitutivo de falta o delito. Asimismo, podrá darse cuenta a la
Autoridad gubernativa si ello procediera.
XIII. KAPITULUA
CAPÍTULO XIII
GATAZKEN EBAZPENERAKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
54. artikulua.
Gatazken ebazpenerako prozedura.
Honako hitzarmen hau betetzerakoan, interpretatzerakoan
eta honen hedapenean edo aplikagarritasunean sor daitekeen
edozein zalantza dela eta, alderdi guztiek hitz ematen dute
zalantza azaldutakoan, ez dutela inolako indar ekintzarik burutuko, aldez aurretik hitzarmen kolektibo honen batzorde parekidearen iritzipean jarri gabe.
Artículo 54.º
Procedimiento de Resolución de Conflictos.
En cualquier cuestión que surgiera en razón del cumplimiento, interpretación, alcance o aplicabilidad del presente convenio, las partes se comprometen, a partir del momento del
planteamiento de la cuestión, a no hacer uso de ninguna acción
de fuerza sin previo sometimiento de la misma a la Comisión
Paritaria de este Convenio Colectivo.
3.718
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Hitzarmenaren batzorde negoziatzaileak, Eusko Jaurlaritzako Lan Zuzendaritzaren 1990eko ekainaren 26ko Ebazpenaren bidez (uztailaren 3ko 131 zenbakiko Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkaria) argitaratutako Gatazken Ebazpenen
borondatezko prozedurei buruzko Konfederazioarteko
Erabakia (PRECO II) bere gain hartzen du.
55. artikulua.
Alokairuak ez aplikatzearen klausula.
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
La Comisión negociadora del convenio, asume el Acuerdo
Interconfederal sobre Procedimientos voluntarios de resolución
de conflictos (PRECO II) publicado mediante Resolución del
26 de junio de 1990 de la Dirección de Trabajo del Gobierno
Vasco (Boletín Oficial del País Vasco n.º 131 de 3 de julio).
Artículo 55.º
Cláusula de inaplicación salarial.
Hitzarmen honetan ezarritako alokairu-gehikuntzak, horiek
aplikatzearen ondorioz egonkortasun ekonomikoa kaltetu dezaketen enpresetan ez dira nahitaez edo derrigorrez aplikatzekoak
izango.
Los incrementos salariales establecidos en este Convenio
podrían no ser de necesaria u obligada aplicación para aquellas
empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada
como consecuencia de su aplicación.
Aipatutako egoerak alegatzen dituzten enpresek langileen
legezko ordezkaritzari eta ordezkari sindikalei bidezko dokumentazioa erakutsi beharko diete (balantzeak, emaitza-kontuak
edo, bidezkoa bada, ikuskarien edo kontu zentsoreen txostena
eta enpresaren etorkizuneko bideragarritasuna lortzera lagunduko duten neurriak eta aurreikuspenak), alokairu-tratamendu
desberdina justifikatuko den moduan.
Las empresas que aleguen dichas circunstancias deberán
poner de manifiesto ante la representación legal de los trabajadores y los delegados sindicales, la documentación precisa
(balances, cuentas de resultados o, en su caso, informe de auditores o censores de cuentas, así como las medidas y previsiones
para contribuir a la viabilidad de futuro de la empresa) que justifique un tratamiento salarial diferenciado.
Langileen legezko ordezkariak eta ordezkari sindikalak
jasotako informazioa eta, aurreko paragrafoan ezarritakoaren
ondorioz, ezagututako datuak erreserbarik handienean tratatu
eta gordetzera eta horri guztiari dagokionez zuhurtasun profesionalari eustera behartuta daude.
Los representantes legales de los trabajadores y los delegados sindicales, están obligados a tratar y mantener en la mayor
reserva la información recibida y los datos a los que han tenido
acceso como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, observándose respecto de todo ello sigilo profesional.
Nolanahi ere, aurreko paragrafoetan ezarritakoa hitzarmenaren alokairu-erregimenera mugatzen da soilik eta hitzarmenaren gainerakoaren edukiak enpresa afektatuak behartzen
ditu.
En todo caso, lo establecido en los párrafos anteriores sólo
se circunscribirá al incremento salarial del Convenio, hallándose obligadas las empresas afectadas, por el contenido del
resto del Convenio.
Aipatutako jakinarazpena hamabost eguneko epearen
barruan formulatu beharko da, hitzarmeneko eranskinetan
zehaztu diren alokairu gehikuntzak edo, kasua balitz, hitzartutako soldata berrikuspenak Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratzen direnetik hasita. Epe berean hitzarmen
batzorde mistoari horren berri eman beharko zaio eta langileen
ordezkaritzari formulatutako idatziaren kopia gaineratu
beharko da.
La comunicación a que se hace referencia deberá formularse en el plazo de quince días contados a partir de la publicación de los Incrementos Salariales contemplados en los Anexos
al Convenio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, o de la publicación, en su caso, de las revisiones salariales pactadas. En el
mismo plazo habrá de ponerse en conocimiento de la Comisión
Mixta de Convenio acompañándose copia del escrito formulado
a la representación de los trabajadores.
Aurreko paragrafoan ezarritako epeek derrigorrezko izaera
dute. Horiek ez betetzeak enpresei xedapen honetan ezarritakora biltzea galaraziko die.
Los plazos establecidos en el párrafo anterior tienen el
carácter de obligatorio. Su incumplimiento impedirá a las
empresas acogerse a lo establecido en esta disposición.
Enpresaren eta langileen ordezkaritzaren arteko negoziazioetan akordiorik izanez gero, horren berri batzorde mistoari
eman beharko zaio. Akordiorik ez badago edota, nolanahi ere,
akordiorik lortu gabe hogeita hamar eguneko epea igarotzen
bada, aldeetako edozeinek 1990eko uztailaren 3ko 131 zk.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako
Gatazka Kolektiboak Ebazteko Borondatezko Prozedurei
buruzko Akordio Interkonfederalera (PRECO II) jo ahal izango
du desadostasunak ebaztearren.
De producirse acuerdo en las negociaciones entre la
empresa y la representación de los trabajadores, éste deberá ser
comunicado a la Comisión Mixta. En el supuesto de desacuerdo
o, en todo caso, transcurridos treinta días sin alcanzarse
acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir para solventar las
discrepancias, al Acuerdo Interconfederal sobre Procedimientos
Voluntarios de Resolución de Conflictos Colectivos (PRECO
II), publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 131 de 3
de julio de 1990.
Kasuan kasuko alokairu-baldintza berriak enpresaren eta
langileen ordezkaritza eta ordezkari sindikalen arteko akordioaren bidez finkatuko dira.
La determinación, en su caso, de las nuevas condiciones
salariales se producirá mediante acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores y los delegados sindicales.
56. artikulua.
Batzorde misto parekidea.
Artículo 56.º
Comisión Mixta Paritaria.
Hitzarmenaren batzorde misto parekide interpretatzailea
eratu da eta ondorengo hauek osatuko dute: Negoziaketan parte
hartu duen sindikatu bakoitzeko ordezkari bana eta enpresari
alderditik ordezkari kopuru berdina, bai eta izenda daitezkeen
aholkulari iraunkorrek ere, alderdi bakoitzetik bi, hain zuzen.
Batzorde hau, hitzartutakoa aplikatzerakoan sor daitezkeen ezadostasunak interpretatzeko eskumena duen organoa da.
Se constituye una Comisión Mixta paritaria interpretativa
del convenio, compuesta por 1 representante de cada sindicato
legitimado para la negociación y por un número igual de representantes de la parte empresarial, así como por los asesores permanentes, que, dos por cada parte, puedan ser designados. Esta
Comisión es el órgano con facultades para interpretar las divergencias que puedan surgir en la aplicación de lo pactado.
Batzorde honen egoitza Gipuzkoako Ostalaritzako Enpresari Elkartean dago: Donostiako Almortza kalea, 2.
Esta Comisión Mixta paritaria tiene su sede en la
Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, sita en
Donostia-San Sebastián, C/ Almortza, 2.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
57. artikulua.
N.º 23
Arau osagarriak.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Artículo 57.º
3.719
Normas supletorias.
Hitzarmen kolektibo honetako aurreko artikuluetan espresuki jaso gabeko guztian, Langileen Estatutuan eta Askatasun
Sindikaleko Lege Organikoan xedatutakoari jarraituko zaio.
Para todo aquello no recogido expresamente en los artículos
anteriores del presente Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES
Lehena.
Antzinatasuna.
8. artikuluan aurreikusteen denaren ondorioetarako,
78.07.31tik aurrera sortutako antzinatasun urteak oso-osorik
hartuko dira kontuan, aipatutako hamar hirurteko horiek gainditzen badira ere, data horretatik aurrera sortutako gehiegitza
izoztuko delarik.
Bigarrena.
Subrogazioa, enpresak eskualdatzean.
Primera.
Antigüedad.
A los efectos previstos en el art. 8.º, los años de antigüedad
devengados al 31.07.78 se tomarán íntegramente en consideración aún cuando se superen los diez trienios de referencia, congelándose el exceso que se haya devengado a partir de dicha
fecha.
Segunda.
Subrogación en caso de sucesión de empresas
1. Enpleguaren egonkortasuna lortu nahian, hitzarmen
honen eraginpean dauden enpresek, jangela kolektiboetan beste
norbaitek burutzen zuen zerbitzua, beren plantilan hartu
beharko dituzte derrigorrez aipatu zerbitzua egiten zuten langileak eta, gainera, lan baldintza berak errespetatuko dizkiete.
1.º Con el fin de lograr una mayor estabilidad en el
empleo, cuando las Empresas afectadas por el presente
Convenio contraten el servicio en comedores colectivos que
vinieran siendo atendidos por otra, vendrán obligadas a integrar
en su plantilla a los trabajadores que realizaran dicho servicio,
respetándoles sus condiciones de trabajo.
Klausula hau aplikatzerakoan honako arauak hartuko dira
aintzakotzat:
En la aplicación de esta cláusula se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
a) Subrogatu beharreko langileen kopurua, kontratazio
baldintzetan aurreikusitakoa bera izango da gehienez; edo,
Administrazioak edo enpresa kontratistak gai horietan erabiltzen
dituen baremoen arabera ondorioztatzen den kopurua, bestela.
a) El número de trabajadores a subrogar será como
máximo el previsto en las condiciones de contratación o el que
resulte de los ratios utilizados para ésta por la Administración o
empresa contratista.
b) Lantokian enplegaturiko langile kopuruak aurreko
paragrafoan aurreikusitakoa gainditzen badu, Administrazio
edo enpresa kontratatzaileak zerbitzura atxikitzea espresuki
eskatu dituen langileetara mugatuko da subrogazioa.
b) Si el número de trabajadores empleados en el centro de
trabajo fuera superior a los previstos en la letra anterior, la
subrogación sólo alcanzará a los trabajadores cuya adscripción
al servicio haya sido exigida por la Administración o empresa
contratante.
c) Langile kopurua a) hizkian aipatu den eran mugatu
gabe badago eta lantokian enplegatuta dauden langileak azken
sei hilabeteetan gehitu egin badira, Administrazio edo enpresa
kontratatzaileak zerbitzura atxikitzea espresuki eskatu dituen
langileetara mugatuko da subrogazioa.
c) Si no estuviera determinado el número como consta en la
letra a) y el número de trabajadores empleados en el centro de trabajo se hubiera incrementado en los seis últimos meses, la subrogación sólo alcanzará a aquéllos cuya adscripción al servicio haya
sido exigida por la Administración o empresa contratante.
d) Honako klausula honen ondorioz beste enpresa bateko
langileak bere plantilan sartzen dituen enpresak, lehengo lankontratuetako ezaugarriak mantenduko dizkie langile horiei.
d) Las empresas que integren en su plantilla trabajadores
de otra, como consecuencia de la aplicación de la presente cláusula, lo harán manteniendo las características de sus contratos
de trabajo.
e) Subrogazioak, kontratu etena duten langileengan eta
subrogazioa egiteko unean langile horien ordez dihardutenengan izango du eragina. Ordezko horien zereginak amaitu egingo
dira ordezkatutakoak beren lanera itzultzean edota euren lanpostua behin betiko uzten dutenean.
e) La subrogación alcanzará a los trabajadores con contrato suspendido y a los que en el momento de la subrogación
estuvieran sustituyéndoles. Estos cesarán cuando los sustituidos
se reincorporen o cesen definitivamente en el trabajo.
f) Betekizunak amaitzen dituen enpresak, Administrazioarekin edo enpresa kontratatzailearekin zuen kontratua
amaitu aurreko sei hilabeteetan zehar zerbitzu jakin bati atxikitako langileak aldatzen dituenean eta, edozein kasutan ere,
aldaketa hori kontratu-amaieraren berri izan ondoren egiten
duenean, subrogazioak ordezkatutako langileengan bakarrik
izango du eragina, ez ordea horien ondorengo langileengan,
aldaketa hori bezeroak berak eskatu ez badu behintzat.
f) Cuando la empresa cesante cambie trabajadores adscritos a un servicio dentro de los seis meses anteriores a la finalización de su contrato con la Administración o empresa contratante y en todo caso, una vez conocida dicha terminación, la
subrogación sólo tendrá efecto respecto de los trabajadores sustituidos y no de los sucesores, excepto si el cambio ha sido exigido por el cliente.
2. Klausula hau, hitzarmena argitara ematen den egunaren
biharamunean sartuko da indarrean.
2.º La presente cláusula entrará en vigor al día siguiente
de la publicación del Convenio.
3.720
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
I. ERANSKINA
ANEXO I
EGUNGO LANBIDE KATEGORIEI DAGOZKIEN
ORDAINKETA MAILAK
DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS
PROFESIONALES EXISTENTES A LOS DISTINTOS
NIVELES RETRIBUTIVOS
— I. maila.
Harrera-lekuko burua.
Lehen etxezaina.
Sukalde-burua.
Janleku-burua edo mahaizaina.
Salmahaiko lehen arduraduna.
Administrazio-burua.
Tabernaria.
Areto-burua (catering).
Merkatari burua.
— II. maila.
Harrera-lekuko bigarren burua.
Bigarren etxezaina.
Bigarren sukalde-burua.
Bigarren janleku-burua.
Bigarren tabernaria.
Salmahaiko bigarren arduraduna.
Bigarren areto-burua/ekipo-burua.
Pisuetako etxezaina.
Lehen mailako gobernanta.
Lanen arduraduna (lanbideak).
1. mailako administraria.
1. mailako merkataria.
— III. maila.
Harreragilea/kutxazaina.
Gaueko etxezaina.
Sorta-burua/sukaldaria.
Gozogilea.
2. mailako administraria.
2. mailako merkataria.
Sektore-burua.
Zerbitzaria/Saltzailea.
Ardozaina.
Ekonomatu eta ardandegiko arduraduna.
Kafegilea.
Areto-arduraduna (atseden-aretoak).
Bigarren mailako gobernanta.
Lentzeria eta ikuztegiko arduraduna.
Mekanikaria/berogailu-teknikaria.
Lehen mailako telefonista.
Plantxazaina/parrilazaina.
Tabernariaren laguntzailea.
Ostatuetako pisuen arduraduna.
Ostatuetako bigarren sukalde-burua.
Ostatuetako bigarren janleku-burua.
Mantenimenduko ofiziala.
— Nivel I:
Jefe de Recepción.
Primer Conserje.
Jefe de Cocina.
Jefe de Comedor o Maestresala.
Primer Encargado de Mostrador.
Jefe de Administración.
Barman.
Jefe de Sala (Caterings).
Jefe Comercial.
— Nivel II.
Segundo Jefe de Recepción.
Segundo Conserje.
Segundo Jefe de Cocina.
Segundo Jefe de Comedor.
Segundo Barman.
Segundo Encargado de Mostrador.
Segundo Jefe de Sala/Jefe de Equipo.
Mayordomo de pisos.
Gobernanta de primera.
Encargado de trabajos (Oficios).
Administrativo de 1.ª
Comercial de 1.ª
— Nivel III.
Recepcionista/Cajero.
Conserje de noche.
Jefe de partida/Cocinero.
Repostero.
Administrativo de 2.ª
Comercial de 2.ª
Jefe de sector.
Camarero/Dependiente.
Sumiller.
Encargado de economato y bodega.
Cafetero.
Encargado de Sala (Salones recreo).
Gobernanta de segunda.
Encargada de lencería y lavandería.
Mecánico/Calefactor.
Telefonista de primera.
Planchista/Parrillero.
Ayudante de Barman.
Encargado de pisos pensiones.
Segundo jefe de cocina pensiones.
Segundo jefe de comedor pensiones.
Oficial de Mantenimiento.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
— IV. maila.
Harrera-lekuko laguntzailea.
Etxezainaren laguntzailea.
Sukalde-laguntzailea.
Gozogilearen laguntzailea.
Administrari laguntzailea.
Bigarren mailako telefonista.
Zerbitzariaren laguntzailea/Saltzailea.
24 hilabetetik gorako antzinatasuneko zerbitzaria.
Gelako morroia.
Plantxazainaren laguntzailea.
Ekonomatu eta ardandegiko laguntzailea.
Mekanikari/berogailu-teknikariaren laguntzailea.
Sarrera eta zerbitzuko atezaina.
Kotxezaina.
Biltegi-laguntzailea.
Gidaria.
Gaueko jagolea.
Lorazaina.
Kanpoaldeko zaindaria.
Kafetegi-laguntzailea.
Igogailuzaina.
Ostatuetako zerbitzaria.
Ostatuetako sukaldaria.
Taberna-zerbitzaria.
Disko-jartzailea (akordiorik badago).
— V. maila.
Ekipaje-morroia/mandataria.
Eltzezaina.
Pintxea.
Taldeetako laguntzailea.
24 hilabetetik gorako antzinatasuneko zerbitzaria.
Lentzeria, plantxa, joskintza, pasaratze eta ikuztegiko langileak.
Zilarreriako langileak.
Garbiketa-langileak.
3.721
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
— Nivel IV.
Ayudante de Recepción.
Ayudante de Conserje.
Ayudante de Cocina.
Ayudante de Repostero.
Auxiliar Administrativo.
Telefonista de segunda.
Ayudante de Camarero/Dependiente.
Camarero de pisos con más de 24 meses.
Mozo de habitación.
Ayudante de planchista.
Ayudante de economato y bodega.
Ayudante de Mecánico/Calefactor.
Portero de acceso y servicio.
Portero de coches.
Auxiliar de almacén.
Conductor.
Vigilante de noche.
Jardinero.
Guarda exterior.
Ayudante de cafetería.
Ascensorista.
Camarero de pensiones.
Cocinero de pensiones.
Camarero de taberna.
Pincha discos (siempre que haya acuerdo).
— Nivel V.
Mozo de equipajes/Botones.
Marmitón.
Pinche.
Auxiliar de colectividades.
Camarero de pisos con menos de 24 meses.
Personal lencería, plancha, costura, zurcido, lavado.
Personal de platería.
Personal limpieza.
II. ERANSKINA
ANEXO II
ALOKAIRU TAULAK (08.01.01ETIK 08.12.31RA)
TABLAS SALARIALES VIGENTES PARA EL PERÍODO
01.01.08 AL 31.12.08.
Alokairu mailak
I
II
III
IV
V
Hilean guztira €
1.496,70
1.406,84
1.287,19
1.227,22
1.197,11
Urtean guztira €
20.953,79
19.695,70
18.020,69
17.181,06
16.759,56
Niveles salariales
I
II
III
IV
V
Total Mensual €
Total Anual €
1.496,70
1.406,84
1.287,19
1.227,22
1.197,11
20.953,79
19.695,70
18.020,69
17.181,06
16.759,56
2009-01-01 eta 2009-12-31 bitartean, kopuru horiek ehuneko jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren arabera, gehi 0,85.
Para el período 01.01.09 al 31.12.09 estas cantidades se
incrementarán porcentualmente en equivalente al IPC del año
2008 más 0,85.
01.01.10 eta 31.12.10 bitartean, kopuru horiek ehuneko
jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren
arabera, gehi 0,90.
Para el período 01.01.10 al 31.12.10 estas cantidades se
incrementarán porcentualmente en equivalente al IPC del año
2009 más 0,90.
3.722
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
III. ERANSKINA
ANEXO III
HIRURTEKOAREN BALIOA
(08.01.01ETIK 08.12.31RA BITARTEKO ALDIA)
VALOR DEL TRIENIO
(PERÍODO 01.01.08 AL 31.12.08)
Alokairu mailiak
Euro
Niveles salariales
Euros
I
66,22
II
61,62
III
55,53
IV
52,49
V
50,95
2009-01-01 eta 2009-12-31 bitartean, kopuru horiek ehuneko jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren arabera, gehi 0,85.
01.01.10 eta 31.12.10 bitartean, kopuru horiek ehuneko
jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren
arabera, gehi 0,90.
I
66,22
II
61,62
III
55,53
IV
52,49
V
50,95
Para el período 01.01.09 al 31.12.09 estas cantidades se
incrementarán porcentualmente en equivalente al IPC del año
2008 más 0,85.
Para el período 01.01.10 al 31.12.10 estas cantidades se
incrementarán porcentualmente en equivalente al IPC del año
2009 más 0,90.
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
ANTZINATASUNIK GABEKO JAIEGUNAREN BALIOA
(08.01.01ETIK 08.12.31RA BITARTEKO ALDIA)
VALOR DÍA FESTIVO SIN ANTIGÜEDAD
(PERÍODO 01.01.08 AL 31.12.08)
Alokairu mailiak
Euro
Niveles salariales
Euros
I
87,29
II
82,08
III
75,10
IV
71,60
V
69,84
2009-01-01 eta 2009-12-31 bitartean, kopuru horiek ehuneko jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren arabera, gehi 0,85.
01.01.10 eta 31.12.10 bitartean, kopuru horiek ehuneko
jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren
arabera, gehi 0,90.
I
87,29
II
82,08
III
75,10
IV
71,60
V
69,84
Para el período 01.01.09 al 31.12.09 estas cantidades se
incrementarán porcentualmente en equivalente al IPC del año
2008 más 0,85.
Para el período 01.01.10 al 31.12.10 estas cantidades se
incrementarán porcentualmente en equivalente al IPC del año
2009 más 0,90.
V. ERANSKINA
ANEXO V
APARTEKO ZERBITZUEN BALIOA
(08.01.01ETIK 08.12.31RA BITARTEKO ALDIA)
VALOR DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
(PERÍODO 01.01.08 AL 31.12.08)
Kategoria
2H
4H
6H
8H.
Categoría
2H
4H
6H
8H.
Zerbitzaria
26,97
53,00
79,98
106,10
M.ko zerbitza
6,68
6,68
6,68
6,68
Laguntzailea
20,72
37,14
54,78
74,31
M.ko laguntzailea
4,76
4,76
4,76
4,76
Sukaldaria
53,11
79,56
119,30
159,06
2009-01-01 eta 2009-12-31 bitartean, kopuru horiek ehuneko jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren arabera, gehi 0,85.
01.01.10 eta 31.12.10 bitartean, kopuru horiek ehuneko
jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren
arabera, gehi 0,90.
Camarero
26,97
53,00
79,98
106,10
M. Camarero
6,68
6,68
6,68
6,68
Ayudante
20,72
37,14
54,78
74,31
M. Ayudante
4,76
4,76
4,76
4,76
Cocinero
53,11
79,56
119,30
159,06
Para el período 01.01.09 al 31.12.09 estas cantidades se
incrementarán porcentualmente en equivalente al IPC del año
2008 más 0,85.
Para el período 01.01.10 al 31.12.10 estas cantidades se
incrementarán porcentualmente en equivalente al IPC del año
2009 más 0,90.
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
GAUEKO TXANDA
Hitzarmen honetako alderdi partaideek aparteko plus gehigarri baten eraketa erabaki dute, ordu arrunt bakoitzaren balioaren gaineko 2008 urtean 0,69 euroko ordainketa, gaueko txandan lan egindako ordu bakoitzeko, guztiz edo partzialki gaueko
lanetan diharduen oinarrizko hitzarmen kolektibo honetako 17.
artikuluaren b) hizkian barne harturik ez dagoen edozein langileri ordainduko zaizkionak.
NOCTURNIDAD
Las partes intervinientes en este Convenio, han convenido
la creación de un nuevo plus adicional y extraordinario, consistente en el pago de 0,69 euros durante el año 2008 sobre el valor
de la hora ordinaria, por cada hora realmente trabajada en período nocturno, pagaderas a cualquier trabajador no incluido en
el artículo 17 letra b) del presente Convenio Colectivo Básico
que realice total o parcialmente trabajos nocturnos.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.723
2009-01-01 eta 2009-12-31 bitartean, kopuru horiek ehuneko jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren arabera, gehi 0,85.
Para el período 01.01.09 al 31.12.09 esta cantidad se incrementará porcentualmente en equivalente al IPC del año 2008
más 0,85.
01.01.10 eta 31.12.10 bitartean, kopuru horiek ehuneko
jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren
arabera, gehi 0,90.
Para el período 01.01.10 al 31.12.10 esta cantidad se incrementará porcentualmente en equivalente al IPC del año 2009
más 0,90.
VII. ERANSKINA
ANEXO VII
MANTENUA
MANUTENCIÓN
Honako oinarrizko hitzarmen kolektibo honen 18. artikuluaren arabera berau onartu duten langileek, enpresaren kargura
izango den mantenua aukeratu ahal izango dute, eta honek kontzeptu bakoitzagatik 2008 urtean 64,03 euro kendu ahal izango
du. Kenketa berdina egingo zaie, baita, 18. artikuluaren arabera
ostatu hartzeko eskubidea aitortuta daukatenei ere.
Los trabajadores que tengan reconocido de acuerdo con el
artículo 18 del presente Convenio Colectivo Básico, podrán
optar por la manutención a cargo de la empresa, y ésta podrá
deducirles 64,03 euros durante el año 2008. La misma deducción se realizará a quienes de conformidad al artículo 18 tengan
reconocido el derecho al alojamiento.
2009-01-01 eta 2009-12-31 bitartean, kopuru horiek ehuneko jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren arabera, gehi 0,85.
Para el período 01.01.09 al 31.12.09 esta cantidad se incrementará porcentualmente en equivalente al IPC del año 2008
más 0,85.
01.01.10 eta 31.12.10 bitartean, kopuru horiek ehuneko
jakin batean handituko dira: 2008tik KPIak izan duen igoeraren
arabera, gehi 0,90.
Para el período 01.01.10 al 31.12.10 esta cantidad se incrementará porcentualmente en equivalente al IPC del año 2009
más 0,90.
VIII. ERANSKINA
ANEXO VIII
TALDEKO ASEGURUA
SEGURO COLECTIVO
Artikulu honetan ezartzen diren zenbatekoak Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen direnetik hamabost egun
igaro ondoren, sektoreko langileentzako taldeko aseguruaren
zenbatekoa edo prima ondorengo hau izango da:
El importe o prima del seguro colectivo para los trabajadores del sector será el siguiente a partir de 15 días desde la publicación de estas cantidades en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa:
Euroak
Euros
Gaixotasunagatiko heriotza edo ezgaitasuna
Istripuagatiko heriotza edo ezgaitasuna
Zirkulazio istripuagatiko heriotza
8.017
15.584
23.334
Muerte o invalidez absoluta o total por enfermedad
Muerte o invalidez absoluta o total por accidente
Muerte accidente de circulación
8.017
15.584
23.334
IX. ERANSKINA
ANEXO IX
LANBIDE-KATEGORIEN EGINKIZUNAK
DESKRIBATZEA
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE CATEGORÍAS
PROFESIONALES
I. TALDEA
GRUPO I
— Harrera-lekuko burua: Departamentu horren arduraduna
da eta, ondorioz, beraren menpeko pertsonalarena.
— Jefe de Recepción: Es la persona encargada de este
Departamento y por lo tanto del personal dependiente del
mismo.
Zuzendaria bertan ez denean, horren ordekoa izango da,
betiere horretarako baimenik badu eta hark ematen dizkion
ahalmenez.
En ausencia del Director, será quien lo reemplace, siempre
que esté autorizado para ello y con las atribuciones que el
mismo le confiere.
— Harrera-lekuko bigarren burua: Harrera-lekuko buruari
exijitzen zaizkionaren antzeko ezagutzak izanda, harreralekuko buruaren agindu zuzenetara, horri bere eginkizunak
burutzen laguntzen dio, hura bertan ez dagoenean edo gaixo
dagoenean ordezkatuta.
— Harreragileak: Harrera-lekuko burua bere eginkizunetan
ordezkatzen dute. Fakturak kobratzeaz, nomina-liburuak egiteaz eta langileei eta hornitzaileei ordaintzeaz arduratzen dira,
duten karguari lotutako lanak egiteaz gain, hala nola, bezeroen
fakturetan ezarri beharreko zerbitzu edo zergen portzentajeak
likidatzea, eta abar.
— Harrera-lekuko laguntzailea: Harrera-lekuko bigarren
buruaren edota Harrera-lekuko buruaren beraren aginduetara
lan egiten du.
— Segundo Jefe de Recepción: Es el que, en posesión de
conocimientos semejantes a los que se exigen para el Jefe de
Recepción, y a las órdenes inmediatas de éste, coopera a la ejecución de sus cometidos, sustituyéndole en casos de enfermedad o ausencia.
— Recepcionistas: Son quienes secundan al Jefe de
Recepción en sus funciones. Se encargan del cobro de facturas,
libro de nóminas, pagos al personal y proveedores y demás trabajos relacionados con su cargo, como liquidaciones de porcentajes de los distintos servicios o impuestos que rijan sobre
las facturas de clientes, etc.
— Ayudante de Recepción: Es quien trabaja a las órdenes
del Segundo Jefe de Recepción o del propio Jefe de Recepción.
3.724
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
— Lehen etxezaina: Establezimenduan sartzen diren eta
bertatik irteten diren pertsonak zaintzeaz arduratzen da, bai eta
bere agindupean dituen langileek euren betebehar profesionala
arreta berberaz bete dezaten arduratzeaz.
— Primer Conserje: Es quien se encarga de atender a la
vigilancia de las personas que entren y salgan del establecimiento y de cuidar que el personal a sus órdenes realice su
cometido profesional con la misma diligencia.
Hotelaren zuzendaritzaren ordezkari gisa, bere kargura
izango du bidaiarien sarrera-orriak eta Polizia-etxe-parteak
idaztea eta jasotzen dituen irteera-oharren edo Departamentuaren zerbitzuen barruan antzematen duen edozein anomaliaren berri eman beharko dio hari.
Como Delegado de la Dirección del hotel, correrá a su
cargo la redacción de las hojas de entrada de los viajeros, partes de Comisaría y de comunicar a aquélla los avisos de salida
que reciba o cualquier anomalía que se observe dentro de los
servicios del Departamento.
Bezeroei dagokienez, horiei zuzendutako korrespondentzia
edo beste edozein motako mezu puntualtasun osoz eman dadin
zainduko du. Halaber, giltza- eta informazio-zerbitzuen arduraduna da, bai eta, oro har, bezeroek eskatzen dizkioten bidaien
eta txartelen arduraduna ere. Lau eta bost izarretako establezimenduetan gutxienez bi hizkuntza atzerritar jakin beharko ditu.
En relación con los clientes, cuidará que la correspondencia
dirigida a los mismos, así como cualquier otro género de mensajes le sean entregados con estricta puntualidad. Es asimismo
el encargado de los servicios de llaves e información, viajes en
general y billetes de todo tipo que le sean solicitados por los
clientes. Deberá conocer, por lo menos, en los establecimientos
de cinco y cuatro estrellas, dos idiomas extranjeros.
— Bigarren etxezaina: Garrantzia dela medio, bi atezain
behar dituzten establezimenduetan, Bigarren Etxezain kargua
betetzen duenak Lehen Etxezainak dituen ezagutza eta betebehar berak izango ditu. Horrekin txandak egingo ditu eta bertan
ez denean ordezkatu egingo du.
— Segundo Conserje: En los establecimientos que por su
importancia necesiten dos Conserjes, el que desempeñe el cargo
de Segundo Conserje, deberá tener los mismos conocimientos y
obligaciones que el Primero, con el que turnará o al que reemplazará durante sus ausencias.
— Gaueko etxezaina: Eguneko etxezainari esleitutako
antzeko betebeharrak ditu, baina bere zerbitzuak duen gaueko
ordutegian.
— Conserje de noche: Su cometido es análogo al asignado
al Conserje de día dentro de las horas nocturnas, a las que se
circunscriba su servicio.
— Etxezainaren laguntzailea: Haren laguntzaile izateaz
gain, Bigarren Etxezainik ez duten hoteletan hura ordezkatzeaz
arduratzen da. Lanbide-kategoria honen barruan Postariak
barne hartuko dira, halakorik duten establezimenduetan.
— Ayudante de Conserje: Además de ser ayudantes de éste,
son los encargados de sustituirle en los hoteles donde no exista
Segundo Conserje. Dentro de esta Categoría profesional se
incluirá a los Carteros en los establecimientos donde existan.
— Telefonista: Hotel barruan telefonoguneen arduradunak
izango dira. Bigarren mailako telefonistarik egon daiteke IV.
ordainketa-mailarekin.
— Telefonista: Son quienes se encargan de las centralitas del
servicio de teléfonos dentro de los establecimientos hoteleros.
Podrá existir Telefonista de segunda con nivel retributivo IV.
— Sarrera eta zerbitzuko atezaina: Ateko sarrerak eta irteerak zuzentzeko ardura du eta duten itxuragatik hotelean sartu
behar ez duten pertsonak behatzeko eginkizuna ere beteko du.
Gainera, langileen sarrera eta irteeren orria eramateaz arduratuko da, bai eta langileak kontrolatzeko erlojua zaindu eta egokiro erabiltzeaz ere, halakorik dagoen etxeetan. Era berean
derrigorrezko eginkizuna du aipatutako atetik ateratzen diren
paketeak eta fardelak ikuskatzea, bai eta establezimendura bertakoa ez den pertsona orori sarrera debekatzea ere. Era berean
hornitzaileen sarreraz eta bezeroentzako paketeak kontrolatzeaz
arduratuko da, zuzendaritza edo Etxezaintzari horren berri
emanda.
— Portero de acceso y servicio: Será la persona encargada
de regular la marcha de la puerta y ejercerá una función de vigilancia en cuanto a las personas que por su aspecto no deberán
penetrar en el hotel. Asimismo tienen como misión llevar la
hoja de entrada y salida del personal y de la vigilancia y perfecto uso del reloj de control de personal en las casas donde
exista. Es también obligación primordial suya la inspección de
cuantos paquetes y bultos salgan por la citada puerta, así como
también la de prohibir la entrada al establecimiento de toda persona ajena al mismo, asimismo controlará la entrada de proveedores y de la recepción de paquetes para clientes, informando
de ello a la Dirección o Conserjería.
— Kotxezaina: Establezimenduko ate nagusia zaintzeaz,
eta bereziki edozein lokomozio-bide erabiltzen duten bezeroei
harrera egiteaz eta haiek agurtzeaz arduratuko da. Atea zaintzeaz arduratuko da sarrerako atezainaren enplegurik ez dagoen
establezimenduetan, eta era berean jagoletza-funtzioa beteko
du, duten itxuragatik hotelean sartu behar ez duten pertsonak
behatzeari dagokionez.
— Portero de coches: Es la persona encargada de guardar la
puerta principal del establecimiento, especialmente de recibir y
despedir a los clientes que utilicen cualquier medio de locomoción. Se ocupará de la puerta en los establecimientos donde no
exista el empleo de Portero de acceso, y ejercerá asimismo la
función de vigilancia en cuanto a las personas que por su
aspecto no deban entrar en el hotel.
— Igogailuzainak: Igogailuen funtzionamenduaz arduratzen dira. Bezeroei zuzentasun handienaz lagunduko diete eta
bere ardurapean dituzten aparatuen funtzionamendu egokia
zaindu beharko dute, matxurak eta balizko istripuak saihesteko
asmoz.
— Ascensoristas: Son las personas encargadas del funcionamiento de los ascensores. Habrán de atender a los clientes
con la máxima corrección y cuidar del buen funcionamiento de
los aparatos encomendados, al objeto de evitar averías y posibles accidentes.
— Gaueko jagolea: Izenak berak adierazten duen bezala,
gauean zehar establezimenduan jagoletza-lanaz eta zerbitzuaz
etengabe arduratzen da. Kontrolatzeko erlojua duten establezimenduetan, jasotzen dituen aginduak beteko ditu eta gainetik
duen buruzagiaren bitartez dagokion fitxa emango dio
zuzendaritzari. Etxezainari zerbitzuan zehar antzeman dituen
gertakarien berri emango dio.
— Vigilante de noche: Como su nombre indica, es la persona encargada de cuidar durante la noche de la vigilancia y
servicio, con continuidad, del establecimiento. En aquellos en
que exista reloj de control, se atendrá a las instrucciones que
reciba, entregando a la Dirección, por conducto de su superior
inmediato, la ficha correspondiente. Comunicará al Conserje de
día de las incidencias que haya observado durante el servicio.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.725
— Kanpoaldeko zaindariak: Eginkizun nagusia establezimenduetako kanpoaldean jagoletza-lana egitea dute eta goragokoengandik jasotzen dituzten aginduak bete beharko dituzte.
— Guardas del exterior: Tienen como misión primordial la
vigilancia del exterior de los establecimientos, ateniéndose a las
órdenes que reciban de sus superiores.
— Ekipaje-morroiak/Mandatariak: Bidaiarien ekipajea
zaindu eta garraiatzea, hala hotelean sartu nola bertatik ateratzen direnean, eta establezimendu kanpoan nahiz barruan dute
eginkizun nagusia. Zerbitzu horrekin bateragarria denean,
Departamentuaren berezkoak izanik, esleitzen zaizkion lan
guztiak bete beharko ditu.
— Mozos de equipajes/Botones: Su función primordial es
la de cuidar y transportar el equipaje de los viajeros, tanto a la
entrada como a la salida del hotel y de cumplimentar cuantos
recados y mensajes se les confíen en el interior y el exterior del
establecimiento. En cuanto sea compatible con este servicio,
deberán realizar cuantos trabajos se les encomienden específicos del Departamento.
— Administrazio-burua: Zuzendaritzaren edo gerentziaren
menpe, administrazio departamentuaren erantzukizuna bere
gain du. Kategoria hori kontulari nagusiaren kategoriari parekatzen zaio.
— Jefe de Administración: Es aquél, que bajo la dependencia de la Dirección o Gerencia lleva la responsabilidad del
Departamento de Administración. Queda asimilada a esta categoría la de Contable General.
— 1. mailako administraria: Beraren ekimen eta erantzukizunez ekimena behar duten administrazio-lanak perfekzio
handienaz egiten dituen langilea.
— Administrativo de 1.ª- Es el empleado que con iniciativa
y responsabilidad realiza con la máxima perfección burocrática
trabajos administrativos que requieren iniciativa.
— 2. mailako administraria: Ekimen eta erantzukizun
murriztuaz eta 1. mailako administrazio-buruaren menpe, halakorik balego, administrazio-teknikari buruzko ezagutza orokorra exijitzen duten administrazio-lanak egiten dituen langilea.
Kontularia eta ofizial kontularia nahiz kontu-hartzailea eta
kutxazaina kategoria horri parekatzen zaie.
— Administrativo de 2.ª- Es el empleado que con iniciativa
y responsabilidad restringida y subordinado a un Jefe u
Administrativo de 1.ª, si los hubiere, realizan trabajos administrativos que sólo exigen conocimientos generales de la técnica
administrativa. Quedan asimilados a esta categoría el Contable
y Oficial Contable, el Interventor y el Cajero.
— Administrari Laguntzailea: Oinarrizko administraziolanak egiten dituen langilea. Janlekuko kutxazaina, bezeroen
kontu eramailea eta kutxako laguntzailea kategoria horri
parekatzen zaie.
— Auxiliar Administrativo: Es el empleado que realiza
tareas administrativas elementales. Quedan asimilados a esta
categoría el Cajero de comedor, Tenedor de cuentas de clientes
y Auxiliar de Caja.
— Merkatari burua: Zuzenki gerentziaren edo zuzendaritzaren menpe, ohiko merkataritza-jardueraren arduradun nagusia izango da.
— Jefe Comercial: Dependiendo directamente de la
Dirección o gerencia, será el máximo responsable de la actividad típica comercial.
— 1. mailako merkataria: Merkatari buruaren menpe,
halako lanposturik balego, dagozkion merkataritza-eginkizunaz
arduratuko da.
— Comercial de 1.ª. Dependiendo del Jefe Comercial, si
existiera este puesto, realizará funciones comerciales.
— 2. mailako merkataria: 1 mailako merkatariaren eginkizun berberak izango ditu, esperientzia eta erantzukizun txikiagoa eskatuko bazaio ere.
— Comercial de 2.ª: Realizará las mismas funciones que el
Comercial de 1.ª, aunque se le exigirá una menor experiencia y
responsabilidad.
II. TALDEA
GRUPO II
— Sukalde-burua: Sukaldearen eta bertako langileen erantzulea da; eskatzen dizkioten plater guztien atontzea zuzendu
eta zainduko du; zerbitzatzen diren platerek sukaldaritza nazionalaren eta nazioartekoaren errezeta-liburuan exijitutako
baldintzak betetzen dituztela zainduko du; halaber, zerbitzuaren
garrantziak hala eskatzen duenean, komenigarritzat jotzen
dituen jakiak pertsonalki atonduko ditu. Eguneroko menua landuko du, merkatuko elikagaien arabera, eta hura zuzendaritzari
jakinaraziko dio hark onets dezan. Elikagaiak ondo administratzen direla zainduko du, haietatik behar bezalako etekina ateratzeko asmoz. Egunero hurrengo egunerako geratutako izakinen
inbentarioa aurkeztuko du eta, zuzendaritzak hala eskatuz gero,
egunean zehar lortutako batezbestekoen berri emango du.
Lanbide-prestakuntza hoberena lortzeko erraztasunak emango
ditu.
— Jefe de Cocina: Es responsable de esta sección y de todo
el personal de la misma; dirigirá y vigilará la condimentación de
cuantos platos le sean encargados; cuidará de que los que se sirvan reúnan las condiciones exigidas por el recetario de la cocina
nacional y extranjera; asimismo, y cuando la importancia del
servicio lo requiera, condimentará personalmente aquellos manjares que él juzgue convenientes. Confeccionará diariamente la
minuta, de acuerdo con las provisiones existentes en el mercado
y pasará ésta a la Dirección para su aprobación. Vigilará la
buena administración de las provisiones, a fin de conseguir de
todas ellas el rendimiento correcto. Diariamente presentará el
inventario de las existencias que queden para el día siguiente,
dando cuenta, cuando así se le exija por la Dirección, de los promedios conseguidos durante el día. Dará las máximas facilidades para la consecución de una perfecta formación profesional.
— Bigarren sukalde-burua: Sorta desberdinak kontsumitzeko elikagaiak bere kargu izango ditu eta merkatu-gaiak iristen direnean haien pisua egiaztatuko du. Eginkizun nagusia
sukalde-buruari kontsumitutako izakinak berriro jartzea eta
beharrezkotzat jotzen dituenak eskuratzea proposatzea du, sortak bezeroek eskatutako elikagaiekin errazioka osatzeaz gain,
hori ahalgarria denean. Arraina eta okela kontu handienarekin
despiezatuko ditu, etekinik handiena lortzen saiatuta. Sukaldeburua ordezkatuko du hura bertan ez denean.
— Segundo Jefe de Cocina: Tendrá a su cargo las provisiones para el consumo de las distintas partidas, comprobando el
peso de las mercancías a su llegada. Su misión primordial es la
de proponer al Jefe de cocina la reposición de los artículos que
se hayan consumido por la adquisición de los que crea necesarios, suministrando a las partidas, por raciones, las provisiones
pedidas por los clientes, siempre que ello fuera posible. Hará
los despieces de las carnes o pescados con el mayor cuidado,
tratando de conseguir el mejor rendimiento. Sustituirá al Jefe de
cocina en ausencia de éste.
3.726
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
— Sorta-burua/Sukaldaria: Eskatu zaion sortako platerak
pertsonalki osatu eta atontzeaz arduratzen da.
— Jefe de partida/Cocinero: Es quien se encarga de componer y condimentar personalmente los platos de la partida que le
haya sido confiada.
— Plantxazaina/Parrilazaina: Jakiak plantxan edo parrillan
egiten dituzten establezimenduetako berezko espezialitateak
atontzea landu, zuzendu eta zainduko du.
— Planchista/Parrillero: Confeccionará, dirigirá y vigilará
la condimentación de las especialidades propias de los establecimientos donde se cocine con plancha o parrilla.
— Gozogilea: Bigarren sukalde-buruaren antzeko eginkizuna du, baina bere espezialitatearen barruan, eta bere jardueran sukalde-buruaren menpe izango da.
— Repostero: Su misión es análoga a la del Segundo Jefe
de cocina, refiriéndola a su especialidad, dependiendo en su
actividad del Jefe de cocina.
— Kafegilea: Gosaria, kafe solteak, teak eta askariak zerbitzatzea du eginkizun nagusia eta gosariko plater nagusiak ere
egingo ditu. Sekzioko makinak eta lanabesak manipulatu, garbitu eta zaintzea nahiz berari zuzendutako salgaiei etekin egokia ateratzea ere bere kargu izango du.
— Cafetero. Su principal misión es el servicio del desayuno,
cafés sueltos, tés y meriendas; hará también los platos fuertes
del desayuno. Correrá a su cargo la manipulación, limpieza y
conservación de las máquinas y utensilios de la Sección, así
como del buen rendimiento de los géneros a él encomendados.
— Sukalde-laguntzailea: Beste sukaldarien edota sukaldeburuaren beraren aginduetara lan egiten du. Tabernetan eta jatetxeetan zerbitzariaren laguntzaileak bete ohi dituen eginkizunak
bete ahal izango ditu.
— Ayudante de Cocina: Es quien trabaja a las órdenes de
otros Cocineros o del propio Jefe de cocina. En bares y restaurantes realizarán también funciones típicas de Ayudante de
Camarero.
— Gozogilearen laguntzailea: Gozogileak agintzen dion
guztian laguntzea eta bere espezialitateari dagokionez esleitzen
dizkioten eginkizun guztiak betetzea du egitekoa.
— Ayudante de Repostero: Su cometido es auxiliar al
Repostero en todo cuanto éste le ordene y ejecutar cuantas
misiones le sean encomendadas en relación con su especialidad.
— Plantxazaina/parrilazainaren laguntzailea: Plantxazainaren aginduetara lan egiten duen enplegatua da, bere lanbide-heziketa osatzen duten ezagutzak bere gain hartzen ahaleginduko da, esleitzen zaizkion zereginetan ahalik eta arreta
handiena jarrita.
— Eltzezaina: Sukaldeko tresnak, plakak eta sekzio horretako gainontzeko tresneria marruskatu eta garbitzeaz arduratuko
da, horrez gain sukaldearen garbiketa orokorra egiten lagunduko
du eta bere ardurapeko tresneria ordenatuta edukiko du.
— Pintxea: Barazkiak eta arrainak garbitu eta tuberkuluak
eta lekaziak gordinean tratatuko ditu. Ahalegin berezia egingo
du lanbide-prestakuntza erabat osatzen, esleitzen zaizkion
zerbitzu guztiak eginda, eta bereziki labeak eta plakak pizteaz
eta sukaldea, makinak, etab. garbitzeaz arduratuko da.
— Taldeen laguntzailea: Catering erako enpresen kargura
dauden janlekuetan arreta, zaintza eta zerbitzuaz arduratzen
diren langileak dira.
— Ayudante de Planchista/Parrillero: Es aquella persona
que trabaja a las órdenes del Planchista procurando asimilar los
conocimientos que completan su formación profesional,
poniendo todo cuidado en las labores que le fueran encomendadas.
— Marmitón: Es quien se encarga del fregado y lavado de
la batería de cocina, placas y demás menaje propios de esta sección, contribuyendo además a la limpieza general de la cocina
y al buen orden del menaje que le esté encomendado.
— Pinche: Se empleará en lavar verduras, pescados y tratar
en crudo tubérculos y legumbres. Pondrá especial empeño en su
total formación profesional, realizando cuantos servicios se le
encomienden y específicamente la vigilancia del encendido de
hornos, placas, limpieza de la cocina, máquinas, etc.
— Auxiliar de colectividades: Son aquellos trabajadores
que cubren la atención, el cuidado y el servicio en los comedores a cargo de empresas de catering.
III. TALDEA
— Janleku-burua edo mahaizaina: Bezeroari jantokiaren
zerbitzuak eskaintzearen arduraduna da. Departamentu honen
buru denez, bere aginduetara dituen langileek euren eginbehar
profesionala gehienezko zuzentasunez betetzeaz arduratuko da,
hoteleko zuzendaritzari inbentarioaren arabera bere zaintzapean
dituen tresna edo efektuetan antzematen duen edozein hutsen berri
eman beharko dio. Ebakitzearen artea menperatuko du eta jakiak
behar bezala aurkezteaz arduratuko da. Bere aginduetara dituen
langileei gehienezko diziplina exijitzeko ahalmena izango du, bai
eta haiei kasuak kasu bidezkoak suertatzen diren zuzenketak ezartzeko ahalmena ere, indarrean dagoen Lan Legeriari jarraituz.
— Salmahaiko lehen arduraduna: Eginkizun nagusia salmahaiko zerbitzuaren bilakaera egokia lortzea du, bertako buru
baita. Halaber, zuzendaritzak eskuordetuta, aretoko buruaren
zeregina bere gain hartu ahal izango du, diziplinaren eta zerbitzu
egokiaren ondorioetarako besterik ez, bertako burua bertan ez
bada edo halakorik ez badago. Ondoko hauei buruzko ezagutza
zabala izango du: Ardoak, koktelaritzan gehien erabiltzen diren
likoreak eta horiek nola nahasi, bertako ardo eta likoreak, sakoteak eta mariskoak, gehien kontsumitzen diren txokolate-estilo
desberdinak eta teak, izozkiak eta irabiakiak mantendu eta prestatzea. Makineria erabili, garbitu eta ordenatzen praktika izango du,
bai eta makineriaren zerbitzuan eta zuzentasunean, nahiz zerbitzu
baten zenbatekoa azkar baloratzeko kalkulu mentalean ere.
GRUPO III
— Jefe de Comedor o Maestresala: Es quien se encarga de
ofrecer al cliente los servicios del restaurante. Como Jefe de
este departamento cuidará que el personal a sus órdenes cumpla
con la máxima regularidad su labor profesional, debiendo
comunicar a la dirección del hotel las faltas que observe en los
efectos o utensilios confiados a su custodia mediante inventario. Dominará el arte de trinchar y cuidará de la buena presentación de los manjares y estará facultado para exigir del personal a sus órdenes la máxima disciplina y para imponer al mismo
las correcciones que en su caso procedan, de acuerdo con la
vigente Legislación de Trabajo.
— Primer Encargado de Mostrador: Tiene como misión primordial velar por la buena marcha del servicio de mostrador,
del cual es Jefe. Asimismo, y por delegación de la Dirección,
pueda asumir la Jefatura de la Sala a los solos efectos de disciplina y buen servicio en ausencia del Jefe de la misma o cuando
éste no exista. Tendrá conocimientos amplios de los vinos, licores de más corriente uso en coctelería y de sus mezclas, de los
vinos y licores del país, de fiambres y mariscos, de los diversos
estilos de chocolate de consumo frecuente; de la conservación
y preparación de tés, helados y batidos. Tendrá práctica en el
manejo, limpieza y orden de la maquinaria, de su servicio y
exactitud, así como del cálculo mental para la valoración rápida
de un servicio.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.727
Bere aginduetara dituen langileen arteko diziplina gordeko
du eta bere ardurapean dagoen sekzioaren bilakaeraren berri
emango dio zuzendaritzari.
Mantendrá la disciplina entre el personal a sus órdenes y
tendrá al corriente a la Dirección de la marcha de su Sección de
la cual es responsable.
— Tabernaria: Taberna amerikar deitutakoen barruan
Tabernari-kategoria aintzatesten da, aipatutako establezimenduen salmahai-burua da eta, ondorioz, bere gain salmahai sektoreko eta aretoko goi-zuzendaritza eta antolakuntza ditu.
Tabernak antolatzeko ondo egiaztatutako dohain profesionalak
izango ditu eta Espainiako nahiz atzerriko ardo eta likoreei
buruzko ezagutza zabala izan beharko du, bai eta ardoak eta
likoreak nahasteari eta konbinazioei buruzkoa ere. Hizkuntza
nazionalaz gain beste bat jakingo du.
— Barman: Dentro de los denominados Bares Americanos,
se reconoce la existencia de la categoría de Barman, que es el
Jefe de Mostrador de los referidos establecimientos, teniendo
por tanto, la superior dirección y organización tanto en el sector Mostrador como en la Sala. Debe reunir condiciones profesionales bien probadas en organización de bares; conocimientos
amplios de vinos y licores, tanto españoles como extranjeros;
así como también mezclas de vinos y licores y combinaciones.
Conocerá un idioma además del nacional.
— Bigarren janleku-burua: Janleku-buruaren eginkizun
berbera izango du, azken finean, hari zuzendutako lanean
laguntzaile izango baita.
— Segundo Jefe de Comedor: Su misión será análoga a la
del Jefe de comedor, siendo, en definitiva, un cooperador de la
labor encomendada a éste.
— Bigarren Tabernaria: Aipatutako taberna amerikarretan
bigarren tabernariaren kategoria aintzatesten da. Tabernariaren
ezagutza berberak izan beharko ditu, haren laguntzaile baita,
eta hura bertan ez dagoenean ordezkatu egingo du.
— Segundo Barman: En dichos Bares Americanos existirá
la categoría de Segundo Barman el cual habrá de poseer los
mismos conocimientos que el Barman del que es auxiliar, sustituyéndole en sus ausencias.
— Sektore-burua: Janleku-buruaren zuzendaritzapean, bere
kargu duen sektorearen zerbitzua bere gain hartuko du.
— Jefe de Sector: Asumirá, bajo la dirección del Jefe de
comedor, el servicio del sector que le haya sido confiado.
— Zerbitzariak/Saltzaileak: Bezeroari zerbitzatzeaz arduratzen dira. Bere kargura duen txanda beti ordenan gorde beharko
dute eta, beharrezkoa suertatzen denean eta bere lanak
ahalbidetzen baditu, besteena ere ordenan egon dadin lagundu
beharko dute.
— Camareros/Dependientes: Se encargan de servir al
cliente, así como atender a éste. Cuidará que el turno que se le
confíe esté siempre en orden, debiendo colaborar para que lo
estén también los demás, cuando ello sea necesario y se lo permita su propio trabajo.
— Ardozaina: Zerbitzariaren eginkizun berbera izango du,
ardo eta likoreen zerbitzura mugatuta bada ere. Bere espezialitateei buruzko ezagutza zabalak izango ditu eta bezeroei menu
bakoitzerako ardorik egokienak gomendatuko dizkie, halakorik
eskatzen diotenean. Gainerako kasuetan ardoen zerrenda aurkeztera eta horiek zerbitzatzera mugatu beharko du.
— Sumiller: Tendrá idéntico cometido que el Camarero/a,
si bien refiriéndole exclusivamente al servicio de vinos y licores. Poseerá conocimientos amplios de cuanto haga referencia a
su especialidad y deberá aconsejar a los clientes los vinos más
adecuados para cada minuta cuando fuera solicitada su intervención, debiendo limitarse en los demás casos a presentar la
lista de vinos y servir éstos.
— Ekonomatu eta ardandegiko arduraduna: Mota guztietako merkatu-gaiak jasotzeko eta egindako eskariak egiaztatzeko ardura du eta ardoak ondo antolatzen kontu berezia
izango du.
— Encargado de economato y bodega: Es la persona designada para recibir toda clase de mercancías y comprobar los
pedidos realizados. Cuidará escrupulosamente de la buena disposición de los vinos.
— Tabernariaren laguntzailea: Tabernariari eta bigarren
tabernariari euren eginkizunetan laguntzen die.
— Ayudante de Barman: Auxilia en sus funciones al
Barman y Segundo Barman.
— Zerbitzari/saltzailearen laguntzailea: Zerbitzari/saltzaileari beharrezkoa den guztian lagunduko dio. Tabernetan eta
jatetxeetan sukaldeko laguntzailearen ohiko zereginak ere bete
ahal izango ditu.
— Ayudante de Camarero/Dependiente: Asistirá en todo lo
necesario al Camarero/Dependiente en sus tareas. En bares y
restaurantes realizarán también funciones típicas del Ayudante
de Cocina.
— Ekonomatu eta ardandegiko laguntzailea: Ekonomatu
eta ardandegiko arduradunari bere eginkizunetan laguntzen dio.
— Ayudante de economato y bodega: Es quien auxilia al
Encargado de economato y bodega en sus funciones.
— Kafetegi-laguntzailea: Kafegilearen zuzeneko aginduetara dago eta hura ez dagoenean ordezkatu egingo du. Hark
agintzen dion guztian ere lagunduko dio.
— Ayudante de cafetería: Está bajo las órdenes directas del
Cafetero, reemplazándolo durante su ausencia y ayudándole en
todo cuanto éste le ordene.
— Zilarreriako langileak: Zilarrezko edo metalezko baxera
eta mahaiko tresnak garbitu eta behar bezala zaintzeaz arduratzen dira. Zilarreri langileak eltzezainarekin parekatuko dira
ondorio guztietarako.
— Personal de platería: Son quienes se dedican a la limpieza y buena conservación de la vajilla y cubiertos de plata o
metal. Este personal de platería se equipara a todos los efectos
al Marmitón.
— Areto-buruak (catering): Gainbegiratzaile-taldearen
aginduei jarraituz, produkzio-jarduera zuzenean kontrolatzen
eta maneiatzen duten agintari ertainak dira. Era berean,
edukinontzi-kabinen eta gainerako ekipoa muntatu eta
desmuntatzeaz arduratzen dira.
— Jefes de Sala (Caterings): Son aquellos mandos intermedios que controlan y manipulan directamente bajo las instrucciones del equipo de supervisión la actividad de producción,
siendo igualmente responsables del montaje y desmontaje de
las cabinas contenedoras, así como del resto de los equipos.
Pista-zerbitzuak egiten dituzte, jarduerak hala eskatzen duenean. Aretoko gainerako langileak kontrolatzen dituzte ekipoburuaren laguntzarekin.
Cubren los servicios de pista, cuando la actividad lo precise.
Controlan el resto del personal de Sala con la colaboración del
Jefe de Equipo.
3.728
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Langile horiek lehen mailako gida-baimena eduki beharko
dute.
Este personal deberá estar en posesión del carnet de conducir de primera clase.
— Bigarren areto-burua/ekipo-burua (catering): Aretoburuaren behin-behineko hutsegitea beteko du eta ondoko funtzio hauek izango ditu:
— Segundo Jefe de Sala o Jefe de Equipo (Caterings):
Cubre la ausencia transitoria del Jefe de Sala, y sus funciones
son las siguientes:
a)
Ekipoak muntatu eta desmuntatzea.
a)
Montaje y desmontaje de equipos.
b) Morroien laguntzaz, kamioi-floten karga- eta deskargalanak egiten dituzte bai eta pistan diren hegazkinekin ere gauza
bera egiten dute.
b) Ayudados por los mozos, realizan la labor de carga y
descarga en las flotas de camiones, así como realizan idéntica
operación con los aviones en pista.
c) Areto-buruari bere eginkizunetan beti laguntzea, zuzenean haren agindupean baitago.
c) Colaboran en todo momento en la misión de los Jefes
de Sala, estando directamente a sus órdenes.
Langile horiek behinik behin B mailako gida-baimena
eduki beharko dute.
Este personal deberá, cuando menos, estar en posesión del
carnet de conducir clase B.
IV. TALDEA
GRUPO IV
— Lehen mailako gobernanta: Zuzendaritzak eskuordetuta,
pisuetako zerbitzuen buru da.
— Gobernanta de primera. Es la persona que por delegación de la dirección se halla al frente de los servicios de pisos.
— Pisuetako etxezaina: Hoteleko pisuetan jatetxe-zerbitzuaren arduraduna da eta kategoriari dagokionez bigarren janleku-buruarekin parekatzen da ondorio guztietarako. Beraz,
kategoria horretarako exijitutako ezagutza guztiak izan beharko
ditu.
— Mayordomo de pisos: Es la persona encargada del servicio de restaurante en los pisos del hotel, estando equiparada su
categoría, a todos los efectos, al segundo Jefe de comedor, por
lo que necesitará poseer todos los conocimientos exigidos a esta
categoría.
— Bigarren mailako gobernanta: Funtsezko eginkizuna
lehen mailako gobernantari horrek zuzendutako zeregin guztietan laguntzea izango du.
— Gobernanta de segunda: Tendrá como cometido esencial, el de auxiliar a la Gobernanta de primera en la misión que
le esté conferida.
— Lentzeria eta ikuztegiaren arduraduna: Aipatutako bi
zerbitzuak dauden lekuetan horien arduraduna izan ohi da. Lentzeria, joskintza, plantxa, ikuzketa eta garbiketako langileak
bere zuzeneko aginduetara ditu.
— Encargado de lencería y lavandería: Donde existan estos
servicios, suele ser la persona encargada de los mismos Tiene
bajo sus órdenes directas al personal de lencería, costura, plancha, lavado y limpieza.
— Pisuetako zerbitzaria/gelako morroia: Gelak, bainugelak,
pisua, eskailera, etab. garbitu eta antolatzea du eginkizuna.
Ostalariek logeletan uzten dituzten objektu guztiak ordena egokian jartzeaz arduratuko da, baimenik ez duten langileei ez die
logeletan sartzen utziko eta ikusten duen edozein anomalia gainetik duen buruari jakinaraziko dio eta bezeroak ahaztutako
objektuak gobernantari entregatu beharko dizkio. Bezeroek
uzten dizkioten arropak eskuilatu eta behar bezala ipiniko ditu.
Kategoria hori duen langilearen antzinatasuna 24 hilabetetik
beherakoa bada, V. ordainsari-mailan barne hartu ahal izango da.
— Camarero de pisos/Mozo de habitación: Tiene por misión
la limpieza y arreglo de las habitaciones, baño, piso, escalera, etc.
Cuidará del buen orden de cuantos objetos depositen los huéspedes en las habitaciones, evitando que entre en éstas personal
extraño, deberá poner en conocimiento de su Jefa o Jefe inmediato cualquier anomalía que observe y entregará a la Gobernanta
los objetos olvidados por el cliente. Atenderá al cepillado y buena
colocación de las ropas que se le confíen por los clientes. Cuando
la antigüedad de la persona que ostente esta categoría sea inferior
a 24 meses, podrá encuadrarse en el nivel retributivo V.
— Plantxa, joskintza, pasaratze, lentzeria eta ikuztegiko
langileak: Hotelaren eta bezeroen arropak zaintzeaz arduratzen
dira eta dagokien espezialitatea erabat ezagutu beharko dute.
— Personal de plancha, costura-zurcido, lencería-lavandería: Es el personal dedicado a las atenciones de la ropa del hotel
y de los viajeros, y deberá tener un perfecto conocimiento de su
respectiva especialidad.
— Garbiketa-langileak: Izenak berak dioen bezalaxe,
barne-zerbitzura zuzendutako erabilera orokorreko lokalak
garbitzeaz arduratzen dira.
— Personal de limpieza: Como su nombre indica, son quienes se encargan del aseo de los locales de uso general destinados al servicio interior.
V. TALDEA
GRUPO V
— Lanen arduraduna: Sekzio honek barne hartzen dituen
lanbideetako langileen arduraduna da. Aipatutako sekzioko langileen artean lana banatu eta zuzendaritzaren aginduak betetzen
direla zainduko du.
— Encargado de trabajos: Es el responsable del personal de
los oficios que comprende esta sección. Distribuirá el trabajo
entre el personal afecto a la misma y vigilará el cumplimiento
de las órdenes de la dirección.
— Mantenimenduko ofiziala: Arduradunaren edo zuzendaritzaren beraren aginduz, «lanbide klasikoetan» barne hartu ohi
diren lanak egiten ditu, instalazioak mantendu eta hobetzeko
asmoz.
— Oficial de Mantenimiento: Es quien, por orden del
Encargado o de la misma Dirección de la Empresa, ejecuta trabajos de los encuadrados comúnmente dentro de los «oficios clásicos» de cara al mantenimiento y mejora de las instalaciones.
— Mekanikariak/berogailu-teknikariak: Berokuntzako galdarak, ur beroa, hozkailuak etab. zaindu eta mantentzeaz
arduratzen dira eta betiere gehienezko ekonomia eta errendimendua bilatzen saiatu beharko dute.
— Mecánicos/Calefactores: Son quienes se ocupan del cuidado y entretenimiento de las calderas de la calefacción, agua
caliente y frigoríficos, etc., debiendo buscar siempre la máxima
economía y rendimiento.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.729
— Mekanikaria/berogailu-teknikarien laguntzailea: Mekanikari/berogailu-teknikariei euren lanean laguntzeaz arduratzen
dira.
— Ayudante de Mecánico/Calefactor: Son quienes se
encargan de auxiliar en su trabajo a los Calefactores/Mecánicos.
— Gidaria: Duten eginkizuna betetzeko legez exijitzen
diren baldintza guztiak bilduta, enpresaren jabetzako ibilgailu
automobila gidatzeaz arduratzen da. Garajea propioa duten
establezimenduetan, bezeroen ibilgailuak zaintzea eskatu ahal
izango zaie.
— Conductor: Son los operarios que, reuniendo las condiciones exigidas legalmente para el desempeño de su función,
tienen a su cargo la conducción de un vehículo automóvil propiedad de la Empresa. En establecimientos donde exista garaje
propio se les podrá encargar la tarea de vigilancia y cuidado de
los vehículos de los clientes.
— Lorazaina: Landare eta loreei buruzko ezagutza zabala
izanik, funtsezko eginkizuna hoteletako parke edo lorategiak
itxuratu eta zaintzea duen langilea da.
— Jardinero: Es el trabajador que con un profundo conocimiento de las plantas y las flores tiene como misión fundamental el arreglo y conservación de los parques o jardines de los
establecimientos hoteleros.
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza
Delegación Territorial de Gipuzkoa
Hitzarmen Kolektiboak
Agindu zk. 78/07-F.1534
ERABAKIA, 2009eko urtarrilaren 27koa, Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gipuzkoako
Lurralde ordezkariena. Honen bidez ebazten da
Ikuskizun eta Kirol Lokalaken hitzarmen kolektiboaren 2008 soldata berrikuspena erregistratu, gordailu
egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea zk. 2000805).
Convenios Colectivos
N.º Orden 78/07-F.1534
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la
Delegada Territorial de Gipuzkoa del Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se
dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial para 2008 del Convenio Colectivo de
Locales de Espectáculos y Deportes de 2007-09
(código de convenio n.º 2000805).
AURREKARIAK
ANTECEDENTES
Lehenengoa. 2008eko azaroaren 5ean Gipuzkoako
Ikuskizun eta Kirol Lokalak hitzarmen kolektiboaren batzorde
negoziatzaileak (hitzarmen kolektiboaren zk. 2000805) aurkeztu du 2008rako soldata berrikuspena, hitzarmenaren 15 artikuluak aurreikusita.
Primero. El día 5 de noviembre de 2008 la comisión
negociadora del convenio colectivo de Locales de Espectáculos
y Deportes (código convenio n.º 2000805) ha presentado la
revisión salarial para 2008, prevista en el art. 15 del convenio.
Bigarrena. Aipatutako soldata berrikuspenaren indarraldia
2008 urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arteakoa da.
Segundo. La vigencia de dicha revisión salarial se establece del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.
ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Lehenengoa. Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak,
martxoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilea (1995-329ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi dagokio, otsailaren 12ko 44/2002
Dekretuko 22.1.g artikuluak –Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko egitura organika eta funtzionala ezartzen duena
(2002-2-20ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria)- dionarekin bat etorriz eta martxoaren 2ko 39/1981 Dekretuarekin
(1981-4-2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) eta
maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege Dekretuarekin (1981-6-6ko
Estatuko Aldizkari Ofiziala) -hitzarmen kolektiboen erregistroari buruzkoak- lotuta.
Primero. La competencia prevista en el art. 90.2 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 29-31995) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con
el art. 24.1.g del Decreto 315/2005, de 18 de octubre (Boletín
Oficial del País Vasco de 27-10-2005) por el que se establece le
estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, en relación con el Decreto
39/1981, de 2 de marzo (Boletín Oficial del País Vasco de 2-41981) y con el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 6-6-1981) sobre registro de convenios
colectivos.
Bigarrena. Sinatutako hitzarmenak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Estatutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek
xedatutako baldintzak.
Segundo. El convenio ha sido suscrito de conformidad
con los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En su virtud,
Honen ondorioz,
ERABAKI DUT
RESUELVO
Lehenegoa. Hitzarmen Kolektiboen Erregistroaren
Gipuzkoako Lurralde Atalean inskribatu eta gordailu egiteko
agintzea eta aldeei jakinaraztea.
Primero. Ordenar su inscripción y depósito en la Sección
Territorial de Gipuzkoa del Registro de Convenios Colectivos,
con notificación a las partes.
Bigarrena. Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara
dadin xedatzea.
Segundo. Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa.
3.730
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Hirugarrena. Ebazpen honen aurka, adminiztrazio-bidea
amaitzen ez duena, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da
Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariaren aurrean, hilabeteko epean, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
30/1992 Legeko 114 artikuluan eta hurrrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz.
Tercero. Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, podrán los interesados interponer recurso de
alzada ante el Director de Trabajo y Seguridad Social en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 27a.—Gemma Jauregi
Beldarían, Lurralde Ordezkaria.
Donostia-San Sebastián, a 27 de enero de 2009. Gemma
Jauregi Beldarían, Lurralde Ordezkaria.
(33770)
(33770)
(1141)
2008. URTEKO HITZARMENARI DAGOZKION
SOLDATA TAULAK
Ohiko lan-kategoriaren ordainsariak:
Lehen zutabeak hilabeteko, orduko edo jardunaldiko
Hitzarmen-soldata ezartzen du, horixe izanik antzinatasuna
kalkulatzeko oinarria. Bigarren zutabeak urteko Hitzarmen-soldata ezartzen du.
(1141)
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LOCALES
DE ESPECTACULOS Y DEPORTES DE GIPUZKOA
PARA EL AÑO 2008
Retribuciones de categorias comunes:
La primera columna establece el salario Convenio mensual,
por hora o por actuación, que es base de cálculo del complemento por antigüedad. La Segunda columna establece el salario
Convenio anualizado.
1. Maila / Nivel 1
Goi-mailako tituludunak /
Titulados de Grado Superior
2.140,60
32.109,00
1.721,29
25.819,35
1.514,13
22.711,95
1.426,89
21.403,35
1.249,77
18.746,55
1.154,01
17.310,15
1.062,32
15.934,80
616,79
9.251,85
2. Maila/ Nivel 2
Erdi-mailako tituludunak Departamentu edo sekzioburua /
Titulados de Grado Medio Jefe de Departamento o Sección
3. Maila / Nivel 3
Etxebizitzarik ez duen instalazioen arduradun nagusia, kirol entrenatzailea,ibilgailuen gidari mekanik.,
makinari mekanikaria, 1. mail. Ofizial administraria /
Encargado General de Instalaciones sin vivienda, Entrenador deportivo, Conductor Mecánico de vehículos,
Maquinista Mecánico, Oficial 1ª Administrativo
4. Maila / Nivel 4
Ibilgailuen gidaria, makinaria, ontzi-patroia, zezen-plazako arduraduna /
Conductor de Vehículos, Maquinista, Patrón de embarcaciones, Mayoral plazas de toros
5. Maila. / Nivel 5
Lanbide anitzetako 1. mailako ofiziala, aldageletako edo kabinetako edo instalazioetako materialaren
arduradun etxebizitzaduna, kontramaisua, kapataza, haurtzaindegiko begiralea, zezen-plazako behizaina /
Oficial de 1º Oficios Varios, Encargado de material de vestuarios o cabinas o de instalaciones con vivienda,
Contramaestre , Capataz, Monitor de Guardería, Vaquero plaza de toros
6. Maila / Nivel 6
2. mailako ofizial administraria, lanbide anitzetako 2. mailako ofiziala, lanbide edo espezialitateko
laguntzailea, bainuzaindariak, txarteldegikoarduradunak, atezainak, zaintzaileak eta gauzainak /
Oficial 2ª Administrativo, Oficial 2ª de Oficios Varios, Ayudante de Oficio o especialidad, Bañeros,
Taquilleros, Porteros, Vigilantes y Serenos
7. Maila / Nivel 7
Administrari laguntzaileak, peoiak eta garbiketa, plantxa eta abarretakolangileak /
Auxiliares administrativos, Peones, Personal de Limpieza, plancha, etc.
8. Maila / Nivel 8
Pilota-biltzaileak, aurreko kategorietako lehen eta bigarren urteko laguntzaileak /
Recogepelotas, Auxiliar de categorías anteriores de Primer y Segundo año
Zaldi lasterketak:
Zaldi lasterketetako langileei Madrilgo Hitzarmen Probintziala izango zaie aplikatzekoa, Lasarteko Hipodromoko zaldi
lasterketak aipatutako probintziako enpresa berak antolatzen
baititu.
Carreras de caballos:
Al personal de carreras de caballos les será de aplicación el
Convenio de la Provincia de Madrid, ya que la organización de
carreras de caballos en el Hipódromo de Lasarte corre a cargo
de la misma empresa que en dicha Provincia.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Pilotaleku guztietako eta Real Sociedad klubeko jardun eteneko langile finkoen ordainsaria:
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Retribución del personal fijo de trabajo discontinuo de
todos los frontones y Real Sociedad:
(Jardunaldi bakoitzeko):
(Por actuación).
Menpeko langileen arduraduna (burua): 59,05.
Encargado de personal subalterno (jefe): 59,05.
Menpeko langileen arduraduna (buruordea): 53,01.
Encargado de personal subalterno (subjefe): 53,01.
Ikuskaria: 43,37.
Inspectores: 43,37.
Atezaina, markagail. arduraduna, akomodatzaile, kuxinardur. eta garbiketa, komun eta arropategikolangileak: 38,67.
3.731
Portero, encargado de marcador, acomodador, almohadillero, personal de limpieza, servicios y guardarropa: 38,67.
Erdiko epailea: 45,50.
Juez de centro: 45,50.
Kantxako epailea: 41,44.
Juez de cancha: 41,44.
Zelaiko eta harmailetako langileak, sarrera-prestatzailea eta
garbiketako langileak (orduka): 9,38.
Personal de terreno de juego, localidades, preparador de
acceso y personal de limpieza (por horas): 9,38.
Futboleko eta gainerako kiroletako jardun eteneko langile
finkoen ordainsariak:
Retribuciones del personal fijo de trabajo discontinuo, en
fútbol y resto de deportes
(Jardunaldi bakoitzeko):
(por actuación):
Atezaina: 27,76.
Porteros: 27,76.
Akomodatzaileak eta garbiketako langileak: 26,29.
Acomodadores y personal de limpieza: 26,29.
Zelaiko, harmailetako eta sarrera prestatzekopeoiak(orduka):
9,38.
Peones de terreno de juego, localidades y preparación de
accesos (por horas): 9,38.
Zezen plazako langileen ordainsariak:
Retribuciones del personal de Plaza de Toros
(Jardunaldi bakoitzeko):
(por actuación):
Langileen burua: 122,28.
Jefe de personal: 122,28.
Ikuskari burua: 65,57.
Inspector Jefe: 65,57.
Ikuskariak, monosabioak, kuxin-saltzailea, klarinjoleak,
tinbaljoleak, aguazilak, zezentokiko txuliatzaileak, banderila
eta ezten-zerbitzua, areazabaldu eta berdintzen dutenak, mandozainak, elektrikariak, arotzak, ateko hartzaileak, akomodatzaileak, kuxin-biltzaileak, komun, arropategieta garbiketako
langileak eta eritegiko morroiak: 38,73.
Arotza eta neguko arotza: 37,38.
Hondartzako langileentzako ordainsariak eta bestelako
arauak:
Urte osoan zehar lan egiten duten langileak:
(egun bakoitzeko):
Hondartza zaintzeko arduraduna: 46,31.
Lehortegiko langileak: 37,38.
Uda garaiko langileak:
Kontxa hondartzako arduraduna: 39,41.
Ondarreta hondartzako arduraduna: 38,33.
Bainu-zaintzaileen arduraduna: 40,16.
Txaluparien kabua: 41,21.
Motorista, jagolea, bainularien zaintzailea, bainu-zaintzailenabaria, zaindaria, gauzainak, garbi-ketako langileak,
aulkizaintzaileak, kabinakoarduraduna eta paperbiltzailea:
40,85.
Bainu-zaintz., txalupariak eta txalupilo-jagolea: 36,73.
Gipuzkoako hondartzetako langile guztiek egunean 1,21
euroko laneko distantzia plusa jasotzen jarraituko dute.
Aipatutako plusa istripu edo gaixotasunagatik bajan egonda ere
jasoko du langileak eta ez da konpentsagarria edo zurgagarria
izango beste edozein kontzeptuz.
Gipuzkoako hondartzetan garbiketa- eta zaborren bilketalana egiten duen langile-brigadak, lan toxikoen kontzeptuagatik, haren kategoriarako taulan finkatzen den soldataren
%20ko plusa jasoko du.
Inspectores, monosabios, vendedor de almohadillas, clarines, timbales, alguacilillos, chulos de toril, servicio de banderilla y puyas, areneros hondoneros, mulilleros, electricistas, carpinteros, recibidores de puerta, recibidores de tendido,
acomodadores, recogedor de almohadillas, personal de servicios y guardarropa, limpieza y mozos de enfermería: 38,73.
Carpintero y carpintero de invierno: 37,38.
Retribuciones y otras normas para el personal de playa:
Personal que trabaja todo el año (diario):
(por actuación):
Encargado del cuidado de la playa: 46,31.
Personal de secadero: 37,38.
Personal de temporada de verano:
Encargado de Playa de La Concha: 39,41.
Encargado de Playa de Ondarreta: 38,33.
Encargado de Bañeros: 40,16.
Cabo de Boteros: 41,21.
Motorista, vigía, cuidador bañistas, bañero distinguido,
vigilante, serenos, personal de limpieza, silleras, -cabinera y
recoge-papeles: 40,85.
Bañeros, boteros y guarda de lanchón: 36,73.
Todo el personal de playas de la provincia seguirá percibiendo el plus de distancia al trabajo de 1,21 Euros día, este
plus se percibirá incluso en casos en que el trabajador esté de
baja por accidente o enfermedad, y no será compensable ni
absorbible por ningún otro concepto.
La brigada de trabajadores que efectúa los trabajos de limpieza y recogida de basuras en las playas de la Provincia recibirá en concepto de plus de trabajos tóxicos, un plus del 20%
del salario que en la tabla se fija para su categoría.
3.732
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Tiro sozietateetako langileentzako ordainsariak:
Jardunaldiko langileak:
Usakumeen arduraduna: 51,93.
Usakume-biltzailea, atezainak: 57,63.
Fonofut-a: 57,63.
Peoiak eta maletariak: 41,21.
Peoiak eta maletarien 1. eta 2. urteko laguntz.: 37,38.
Distantzia-plusa: Tiro Sozietateetako langile guztiei enpresak haien helbidetik lanlekurako joan-etorriak garraiobideetan
egiteko gastuak ordainduko dizkie.
Atseden Sozietate, Belodromo, Pista, Bolatoki, Izotz
Jauregi, Kiroldegi, eta abarretako langileei aplikatu beharreko
arauak Hitzarmen honetan jasota daude, eta kategoria profesionalei eta horien soldatei dagokienez, Taula hauetako zerrendetan azaldutako zeregin bera duten kategoriei asimilatuko zaie.
Kirol jarduera horietan edota bestelakoetan enplegatutako
langileak sailkatzeari buruzko zalantzak sortuz gero, -Batzorde
Mistoak finkatuko ditu kategoria bakoitzaren soldatak, horiek
Hitzarmen honetan jasotako bestelako jardueren soldatekin
parekidetuz.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 27a.
Enpresaren Ordezkaritzak sinatura:
Langileen Ordezkaritzak sinatuta:
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Retribuciones para el personal de las sociedades de tiro:
Personal por actuación:
Encargado de pichones: 51,93.
Recogedor de pichones, porteros: 57,63.
Fonofut: 57,63.
Peones y maleteros: 41,21.
Auxiliares de Peones y maleteros de Primer y segundo año:
37,38.
Plus de distancia: A todo el personal de la Sociedad de Tiro,
la empresa le abonará el importe de los gastos de desplazamiento en los medios de locomoción, desde su domicilio al centro de trabajo.
Las normas a aplicar al personal de Sociedades Recreativas,
Velodromos, Pistas, Boleras, Palacio del Hielo, Polideportivos,
etc. serán las contenidas en el presente Convenio, y en lo referente a las categorías profesionales y sus salarios se asimilarán
a las de idéntico cometido de las enumeradas en estas Tablas.
Cuando surgiere duda respecto a la clasificación del personal empleado en esta u otras actividades deportivas, será la
Comisión Mixta, en la que se fijarán los salarios de cada categoría, por equiparación a las de otras actividades contempladas
en este Convenio.
Donostia-San Sebastián, a 27 de enero de 2008.
Firmado por la representacion empresarial:
Firmado por la representacion sindical:
UR AGENTZIA
AGENCIA VASCA DEL AGUA
Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa
Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales
Informazio publikoa
Información pública.
Espediente ZK.: V.20.1006.
N.º expediente: V.20.1006.
Eskatzailea: Hiercor, SA.
Peticionario: Hiercor, S.A.
Jarduera: Txatarra biltegiratzea eta prozesatzea.
Actividad: Almacenamiento y procesado de chatarra.
Isurketa gunea:
Punto de vertido:
Udal mugartea: Olaberria.
Término municipal: Olaberría.
Lurralde historikoa: Gipuzkoa.
Territorio histórico: Gipuzkoa.
Ibaia/arroa: Oria.
Río/cuenca: Oria.
Txatarra biltegiratzeko eta prozesatzeko bere jardueraren
ondorioz poluituta egon daiteken euri-ura isurtzeko baimena
eskatzen da.
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las
aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminación procedente de su actividad de almacenamiento y procesado de chatarra.
Aintzat hartzen den tratamendu zuzentzailea dekantagailu
batean eta hidrokarburoen berariazko bereizgailu batean datza.
El tratamiento corrector contemplado consiste en un decantador y separador específico de hidrocarburos.
Hori guztia jendaurrean jarriko da, iragarki hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik
aurrera zenbatu beharreko jarraiko Hogeita Hamar (30) egunetan,
jende guztiak horren berri jakin dezan. Epealdi horretan, isurketa
horrek kalte egingo diela uste duten pertsona guztiek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte Ingurumen eta Lurralde
Antolamendu Saileko Gipuzkoako Lurralde Bulegoan (Helbidea:
Donostia, Infanta Cristina, 11 - Villa Begoña). Espedientea bertan
izango da, jende ororen eskuragarri, nahi dutenek azter dezaten.
Lo que se hace público para general conocimiento, por el
plazo de treinta (30) dias naturales y consecutivos contados a
partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, a fin de que los que se
consideren perjudicados con el citado vertido puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en la Agencia
Vasca del Agua en Donostia-San Sebastián, (Infanta Cristina,
n.º 11 - Villa Begoña) donde estará de manifiesto el expediente
para que pueda ser examinado por quien lo desee.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 26a.—J. Julen Goikoetxea
Gurrutxaga, Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoko Burua.
Donostia-San Sebastián, a 26 de enero de 2009.—El Jefe de
la oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales, J. Julen
Goikoetxea Gurrutxaga.
(556/214)
(556/214)
(1161)
(1161)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
7
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
UDAL ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACION MUNICIPAL
3.733
7
ARAMAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ARAMA
Iragarkia
Anuncio
Udal honetako Alkateak, 2009ko urtarrilaren 12an, segidan
adierazten den errolda onartu zuen:
Aprobado por Decreto de Alcaldía del 12 de enero del
corriente el padrón de:
— 2008ko 2. sehilabeteko ur hornidura zerbitzuko tasa
errolda.
— Tasa de suministro de agua del 2.º semestre del año 2008.
Jendaurrera erakusten dira, Gipuzkoako Herri Haziendak
erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 14.1
artikuluan erabakitakoa betez, ondoko arau hauen arabera:
Se someten a información pública en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 14.1 de la Norma Foral 11/1989, de 5
de julio reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, conforme a las siguientes reglas:
a) Agerian dauden lekua: Idazkaritza kontuhartzailetza.
a) Lugar donde se hallan de manifiesto: SecretariaIntervención.
b) Aztertzeko epea: Hilabetekoa iragarki hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta hurrengo astegunetik.
b) Plazo para examinarlos: Un mes contado de fecha a
fecha, a partir del siguiente día hábil al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
c) Erreklamazioak adierazteko epea: Hilabetea, b) atalean
adierazitako moduan kontaturik, legezko birjarpen helegitea
tartejartzearen bitartez.
c) Plazo para manifestar la disconformidad: Un mes
computado en la forma que se indica en el extremo b), mediante
la interposición del preceptivo recurso de reposición.
d)
d) Errekurtsoa aurkezteko organoa: Aramako Udala.
Organo ante el que se recurre: Ayuntamiento Pleno.
e) Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko sarrera
erregistroa bulego lanordutan.
e) Lugar de presentación de reclamaciones: Registro de
entrada del Ayuntamiento, en horas de oficina.
f) Helegitea tartejartzearen ondorioak: Foru Arau horretako 14.2 artikuluan xedatutakoak.
f) Efectos de la interposición del recurso: Los dispuestos
en el artículo 14.2 de la Norma Foral citada.
Arama, a 12 de enero de 2009.—La Alcaldesa.
Araman, 2009ko urtarrilaren 12a.—Alkatea.
(3)
(1080)
(3)
(1080)
Iragarkia
Anuncio
Udalerri honetako zergadunen jakinaren gainean jartzen da
ondoren zehaztuak datozen erreziboak kobratze aldian daudela:
Se pone en conocimiento de los contribuyentes de este
Municipio que se hallan al cobro los recibos correspondientes a:
— 2008ko 2. sehilabeteko ur hornidura zerbitzuko zerbitzuko tasa errolda.
— Tasa de suministro de agua del 2.º semestre del año 2008.
Errezibo hauek borondatezko epean ordaindu ahal izango
dira 2009ko urtarrilaren 15etik otsailaren 28a bitartean.
Estos recibos se podrán abonar en periodo voluntario del 15
de enero al 28 de febrero de 2009.
Epe hori iraganez gero, ordaintzeko geratzen diren erreziboak errekarguaz kobratuko dira.
Transcurrido dicho periodo los recibos pendientes de pago
se cobrarán con recargo.
Arama, a 12 de enero de 2009.—La Alcaldesa.
Arama, 2009ko urtarrilaren 12a.—Alkatea.
(3)
(1081)
(3)
(1081)
Iragarkia
Anuncio
Udalbatzarrak, 2009ko urtarrilaren 20an eginiko bileran,
hasiera batez onartu du 2009ko Aurrekontu Orokorra abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15. artikuluan ezarritakoari
jarraiki, Aurrekontua jendeari erakusten zaio, ondorengo arau
hauen arabera:
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20 de
enero de 2009 ha aprobado inicialmente el Presupuesto General
para el ejercicio de 2009. En cumplimiento de lo dispuesto en
el art.15 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, se
expone a información pública conforme a las siguientes reglas:
a) Erakutsita dagoen lekua: Idazkaritza-Kontuhartzailetzan.
b) Aurrekontua aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkezteko epea: Hamabost lanegun, iragarki hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo
lanegunetik hasita.
a)
Lugar donde se encuentra: Secretaría-Intervención.
b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar
reclamaciones: Quince días hábiles contados a partir del
siguiente tambien hábil del de la inserción de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
3.734
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
c) Honako hauek jar ditzakete erreklamazioak: 21/2003
Foru Arauaren 17.1 artikuluan aipatzen direnak.
c) Quienes pueden interponer reclamaciones: Los que
señala el artículo 17.1 de la Norma Foral 21/2003.
d) Inpugnatzeko arrazoiak: 21/2003 Foru Arauaren 17. 2
artikuluan aipatzen direnak
d) Motivos de impugnación: Los que señala el artículo
17.2 de la Norma Foral 21/2003.
e) Aurkezteko bulegoa: Udaletxearen Sarrera erregistroa
bulego orduetan, edo Administrazi Prozeduraren Legeak bere
66.artikuluan aipatzen dituen lekuak.
e) Oficina de presentación: Registro de Entrada del
Ayuntamiento en horas de oficina. Tambien podrán praesentarse en los lugares que señala el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
f)
Erreklamazioak jasotzen dituen organoa: Udalbatzarra.
Jendeari erakusteko epea igarotzen bada inolako erreklamazio edo oharpenik jaso gabe, Aurrekontu Orokorra onartutzat
joko da behin-betiko, beste erabakirik hartu behar izan gabe.
f)
Arama, 2009ko urtarrilaren 21a.—Alkatea.
(7)
Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Si trascurrido el plazo de información expresado no se
hubiera presentado reclamación u observación alguna, se tendrá
por aprobado definitivamente el mencionado Presupuesto
General, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Arama, a 21 de enero de 2009.—La Alcaldesa.
(1086)
(7)
(1086)
IDIAZABALGO UDALA
AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL
Iragarkia
Anuncio
Udal Batzarrak, 2008ko abenduaren 18an eginiko bileran,
hasiera batez onartu du 2008/4 zenbakia duen Kreditu
Aldaketarako Espedientea, kreditu gehigarrien modalitatekoa,
Udalaren 2008ko Aurrekontuaren barruan.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en día 18 de
diciembre de 2008 ha aprobado inicialmente el expediente de
Modificación de Créditos n.º 4/2008, en la modalidad de créditos adicionales, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento
correspondiente a 2008.
Indarrean dagoen legerian xedatutakoa betez, aipatu espedientea jendeari erakusten zaio, ondorengo arau hauen arabera:
En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
el expediente se somete a información pública conforme a las
siguientes reglas:
a) Erakutsita dagoen lekua: Udaletxeko Idazkaritzan.
a) Lugar donde se encuentra: Secretaria del Ayuntamiento.
b) Espedientea aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkezteko epea: Hamabost lanegun, iragarki hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo
lanegunetik hasita.
b) Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar
reclamaciones: Quince días hábiles contados a partir del
siguiente también hábil del de la inserción de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
c) Erreklamazioak jasotzen dituen organoa: Udalbatzarra.
c)
Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Jendeari erakusteko epea igarotzen bada inolako erreklamazio edo oharpenik jaso gabe, kreditu aldaketarako espedientea
onartutzat joko da behin-betiko, beste erabakirik hartu behar
izan gabe.
Si transcurrido el plazo de información expresado no se
hubiera presentado reclamación u observación alguna, se tendrá
por aprobado definitivamente el mencionado expediente de
modificación de crédito, sin necesidad de adoptar nuevo
acuerdo.
Idiazabal, 2009ko urtarrilaren 20a.—Ioritz Imaz Baztarrika,
Alkatea.
(864)
Idiazabal, a 20 de enero de 2009.—El Alcalde, Ioritz Imaz
Baztarrika.
(864)
IRUNGO UDALA
AYUNTAMIENTO DE IRUN
Ekonomia eta Ogasun Arloa
Area de Economía y Hacienda
Ediktua
Edicto
Irungo Udaleko zerga-biltzaileak ondoko hau:
Jakinarazten du: Tributuen Foruzko Arau Orokorreko 108.
Artikuluaren arabera Udaletxeko zordunei beheko zerrendan
adierazten diren likidazioak bi aldiz saiatu garen arren, ezin
gauzatu izan dugula, eta, hortaz, honako ediktu hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen dugula, eta
ezagutzen den azken helbidea Gipuzkoetatik kanpo badago, iragarki horiek azken zerga helbide ezagunari dagokion Udaletxean ere erakutsi ahal izango dira. Beraz, interesatuak errekeritzen ditut, jakinarazte hori gauzatze aldera, kobrantzako Bulego
La Recaudadora del Ayuntamiento de Irun:
Hace saber: Que intentada por dos veces la notificación
directa de las liquidaciones que seguidamente se relacionan a
los deudores de este Ayuntamiento, conforme al art. 108 de la
Norma Foral General Tributaria, ésta no se ha podido practicar
por lo que se publica el presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa, pudiendo exponerse en su caso al público en el
lugar destinado al efecto en el Ayuntamiento del último domicilio conocido si estuviera fuera de Gipuzkoa, requiriendo a los
interesados para que por sí o por medio de representante com-
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.735
honetara (Prudencia Arbide kalea 2) ager daitezen, beren buruz
edo ordezkari baten bitartez, iragarpen hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko epean.
parezcan para la práctica de dicha notificación en esta Oficina
Recaudatoria (Prudencia Arbide 2, bajo), en el plazo de 15 días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
Epe hori igarotakoan, eskatutako agerraldia egina ez
badauka, jakinaraztea gauzatutzat joko da, legezko ondorio
guztietarako, agertzeko adierazitako epea amaitzen den egunaren biharamunetik.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la
comparecencia, la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Irun, a 26 de enero de 2009.—El Tesorero.
Irun, 2009ko urtarrilaren 26a.—Diruzaina.
(73)
(945)
(73)
(945)
Azalpena: Hiri-lurren gainbalioaren zerga
Concepto: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
Ekitaldia / Ejercicio: 2008
Izen-abizenak
Nombre
Erreziboa
Recibo
Zenbatekoa
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
ADURIZ GARMENDIA JESUS M.
1510
2540,43
DONOSTIA
GIPUZKOA
ADURIZ GARMENDIA SIMON
1511
2540,43
DONOSTIA
GIPUZKOA
ARAMENDI FUENTES M. TERESA
1810
446,5
DONOSTIA
GIPUZKOA
ARREGUI LUGARIZARISTI IÑAKI
1851
2.975,72
ANTZUOLA
GIPUZKOA
DIAZ CARRASCO ADELINA
1690
110,81
FRANCIA
FRANCIA
GOMEZ LUIS LUIS M.
1226
1629,2
IRUN
GIPUZKOA
GONZALEZ LOJO VERONICA
910
496,82
IRUN
GIPUZKOA
ILZARBE RUIZ M. TERESA
1249
2.419,31
MADRID
IRURETAGOYENA OSUNA JUAN J.
1320
118,58
DONOSTIA
GIPUZKOA
MARCOS SANZ IñIGO
1574
157,33
HONDARRIBIA
GIPUZKOA
MORO GARDUñO FERMIN
1369
3.003,14
MADRID
MADRID
PEREZ DE EULATE PAGOLA JESUS MARIA
1077
1.433,29
MUNGIA
BIZKAIA
PREGO IMAZ DANIEL
986
15,87
LESAKA
NAVARRA
RECIO HERAS ESTEBAN
1178
81,17
DONOSTIA
GIPUZKOA
SORONDO URRESTARAZU JOSE I.
1043
1.148,39
IRUN
GIPUZKOA
YERGA GARNICA RUBEN
1372
314,77
IRUN
GIPUZKOA
ZARAGUETA ELGORRIAGA M. JOSEFA
1325
439,04
MADRID
MADRID
MADRID
Azalpena: Lur izaerako ondasun higiezinen gaineko zergaren likidazioak
Concepto: Liquidaciones Impuesto sobre bienes inmuebles urbana
Ekitaldia / Ejercicio: 2008
Izen-abizenak
Nombre
Erreziboa
Recibo
Zenbatekoa
Importe
BARO RINCON DAN
90
307,85
BITXAKOR INVERSIONES, S.L.
243
3.222,33
CASAS LLANA JOSE A.
82
CASAS LLANA JOSE A.
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
IRUN
GIPUZKOA
ARANGUREN
NAVARRA
32,21
IRUN
GIPUZKOA
114
263,07
IRUN
GIPUZKOA
DE LA IGLESIA TERRONES HELIODORO I.
36
44,55
IRUN
GIPUZKOA
DE LA IGLESIA TERRONES HELIODORO I.
61
234,72
IRUN
GIPUZKOA
ELIZAZU GARMENDIA ASIER
307
230,85
IRUN
GIPUZKOA
3.736
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Erreziboa
Recibo
Zenbatekoa
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
ELIZAZU GARMENDIA ASIER
319
43,64
IRUN
GIPUZKOA
FERNANDEZ MEJICA MARIA DOLORES
28
49,62
IRUN
GIPUZKOA
FERNANDEZ MEJICA MARIA DOLORES
58
289,55
IRUN
GIPUZKOA
GOMEZ COLLADO RAUL
245
226,03
IRUN
GIPUZKOA
GUTIERREZ ARQUEZ MIGUEL ANGEL
273
931,32
IRUN
GIPUZKOA
GUTIERREZ ARQUEZ MIGUEL ANGEL
274
965,48
IRUN
GIPUZKOA
GUTIERREZ ARQUEZ MIGUEL ANGEL
275
1.005,73
IRUN
GIPUZKOA
HAZEN OLAIZOLA MARGARITA GEMMA
212
30,54
IRUN
GIPUZKOA
HAZEN OLAIZOLA MARGARITA GEMMA
222
226,63
IRUN
GIPUZKOA
JIMENEZ CLEMENTE REBECA
279
1.009,66
IRUN
GIPUZKOA
JIMENEZ CLEMENTE REBECA
280
969,17
IRUN
GIPUZKOA
LEBON VAZQUEZ LUIS A.
38
37,41
IRUN
GIPUZKOA
LEBON VAZQUEZ LUIS A.
51
307,85
IRUN
GIPUZKOA
MARTIARENA MARTIARENA MANUELA
133
128,64
IRUN
GIPUZKOA
MARTIARENA MARTIARENA MANUELA
134
272,31
IRUN
GIPUZKOA
OINAURRE, S.C. DE VIVIENDAS
211
3.324,4
IRUN
GIPUZKOA
OLAZABAL EGUIGUREN JUAN CARLOS
137
302,94
IRUN
GIPUZKOA
SANCHEZ MATEOS FRANCISCO J.
248
14,38
IRUN
GIPUZKOA
SANCHEZ MATEOS FRANCISCO J.
254
257,58
IRUN
GIPUZKOA
SANCHEZ OLIVA PEDRO
35
44,68
IRUN
GIPUZKOA
SANCHEZ OLIVA PEDRO
50
302,46
IRUN
GIPUZKOA
TOLOSA GARMENDIA JOSE M.
262
1.103,1
IRUN
GIPUZKOA
ZURIARRAIN CABRERA MANUELA
268
930,13
IRUN
GIPUZKOA
Erreziboa
Recibo
Zenbatekoa
Importe
43/2008
512,94
Azalpena: Iharduera ekonomikoen gaineko zerga
Concepto: Impuesto sobre actividades económicas
Ekitaldia / Ejercicio: 2008
Izen-abizenak
Nombre
CONSTRUCCIONES ZARPECO SL
Udalerria
Municipio
GASTEIZ
Probintzia
Provincia
ARABA
Azalpena: Eraikuntza, instalazio eta lanen zerga
Concepto: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Ekitaldia / Ejercicio: 2008
Izen-abizenak
Nombre
BAILON ALMANDOZ JOSE ANTONIO
Erreziboa
Recibo
Zenbatekoa
Importe
881/2008
189,50
Udalerria
Municipio
HONDARRIBIA
Probintzia
Provincia
GIPUZKOA
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Ekonomia eta Ogasun Arloa
Area de Economía y Hacienda
Iragarkia
Anuncio
Irungo Udaleko diru-biltzaileak:
3.737
La Recaudadora del Ayuntamiento de Irun:
Hau jakinarazten du: Honekin batera doan eranskinarekin
zerikusia duten eta diru-bilketarako bulego honetan bideratzen
diren premiamenduzko espediente administratiboetan, honako
hau egin da:
Hace saber: Que en expedientes administrativos de apremio
que se instruyen en esta Oficina Recaudatoria relacionados en
el anexo adjunto, se ha practicado la siguiente:
Diligentzia: «Espediente honen zordunari Premiamenduzko
Probidentzia jakinarazi ondoren, eta 2/2005 Zergen Foru Arau
Nagusiko 61.5 artikuluak ezarritako epea haiek ordaindu gabe
amaitu delarik, eta ondasunak bahitzeko probidentzia erabaki
zenez, honen bitartez, saldoak bahitzeko agintzen dut kredituentitate horren bulegoetan zordun horiek beren alde izan ditzaketen kontu korronteetatik, aurrezkikoetatik eta gordailuetatik,
Zergen Foru Arau Nagusiko 175. artikuluaren arabera.
Diligencia: «Notificada al deudor de este expediente la
Providencia de Apremio, y transcurrido el plazo legal establecido en el art. 61.5 de la Norma Foral Generla Tributaria
2/2005, sin haberlos satisfecho, y habiéndose dictado providencia de embargo de bienes, por la presente declaro el embargo de
los saldos de cuenta corriente, de ahorro y depósitos que los
referidos deudores puedan tener a su favor en todas las oficinas
de esa Entidad de crédito según dispone el art. 175 de la Norma
Foral General Tributaria.
Jakinarazi zordunari jakinaren gainean egon dadin eta ezarritako legezko ondorioetarako.
Notifíquese al deudor para su conocimiento y efectos legales establecidos.
Eskatu kreditu-entitateari Udal honetako diru-bilketarako
departamenduari jakinarazi behar diola, hamar eguneko epean,
ea atxikitako zenbatekoa eta saldo horiek badauden, eta hala
dagokionean, exekutatzailearen eskura jarri behar duela araua
aplikatze aldera.
Requiérase a la Entidad de crédito, que deberá comunicar al
departamento de Recaudación de este Ayuntamento, en un
plazo no superior a diez diás, si existen tales saldos, el importe
retenido, asi como en su día, ponerlo a disposición del ejecutor
para su reglamentaria aplicación».
Horren ondorioz, gordailu-entitateko eskubideak eta kontuko saldoak bahitu zaizkie honekin batera doan eranskinean
agertzen diren zordunei.
Como resultado de la misma, se han embargado los saldos
de cuenta y derechos sitos en entidades de depósito a los deudores que se señalan en el anexo adjunto.
Aipaturiko diligentzia ezin izan zaie interesatuei edo haien
ordezkariei jakinarazi, eta errua ez da zerga-administrazioarena, bi aldiz saiatu baita martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauko
108. artikuluak ezartzen duenaren arabera; horrenbestez, ediktu
hau argitaratzen da Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN sartzeko, zordunek jakin dezaten, eta horiei eskatzen zaie hamabost egun naturaleko epean, Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratzen den hurrego egunetik kontatuta, ager
daitezela espedientean, beraiek edo beren ordezkariak, eta adieraz dezatela prozedurak eskatutako geroko jakinarazpenak zein
helbidetara bidali behar diren, eta abisua ematen zaie, hori egin
ezean, gero egiten diren diligentzien berri badutela uste izango
dela, agertzeko duten eskubidea kaltetu gabe.
No siendo posible notificar la citada diligencia a los interesados o a sus representantes por causas no imputables a la
Administración tributaria, y habiéndolo intentado por dos veces
según lo establecido en el artículo 108 de la Normal Foral
2/2005 de 8 de marzo, se publica el presente edicto que se insertará en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, para conocimiento de
los deudores, a quienes se requiere para que en término de
quince días naturales contados desde el siguiente al de publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante y
señalen domicilio en el que deban efectuarse las posteriores
notificaciones que requiera el procedimiento, advirtiéndoles
que, de no hacerlo, serán tenidos por notificados de las sucesivas diligencias que deban practicarse, sin perjuicio de su derecho a comparecer.
Agerraldia Udal honetako diru-bilketako bulegoetan egingo
da, Prudencia Arbide kalea 2, behea.
La comparecencia se efectuará en las Oficinas de Recaudación de este Ayuntamiento, c/Prudencia Arbide 2 bajo.
Recursos puede interponer:
Zein errekurtso jar daitekeen:
Diru-biltzea kudeatzeko ekintza honen aurka errekurtsoa jar
daiteke Udal honetako Diru-bilketako Zerbitzuburuaren
aurrean, hilabeteko epean, Administrazioarekiko auzietako
epaitegiaren aurrean administrazioarekiko auziaren errekurtsoa
jarri aurretik, bi hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa
espreski erabakitzen denetik edo sei hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa adierazi gabe erabakitzen bada.
Contra este acto de gestión recaudatoria pued interponer
recurso de reposición ante el Jefe del Servicio de Recaudación
de este Ayuntameinto en el plazo de un mes, con carácter previo
al recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde la resolución expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis
meses en caso de resolución tácita del recurso de reposición.
Dena dela, Lurralde Historiko honetan indarrean dagoen
araudiarekin bat etorriz, Foru-erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkez daiteke, hilabeteko epean.
No obstante, de conformidad con la normativa vigente en
este Territorio Histórico, podrá presentar reclamación económico administrativo Foral en el plazo de un mes.
Hala ere, kontuan izan behar duzu, errekurtsoa jarrita ere,
premiamenduzko prozedurak aurrera egingo duela, aurrera ez
egiteko Diru-bilketarako Erregelamenduaren 90. artikuluko
baldintzak bete behar baitira.
Sin embargo, tenga en cuenta que, aunque usted recurra, el
procedimiento de apremio seguirá adelante a no ser que se cumplan las condiciones del art. 90 de Reglamento de Recaudación.
Irun, 2009ko urtarrilaren 27a.—Dirubilketa Bulegoko
Burua.
Irun, a 27 de enero de 2009.—El Jefe de la Oficina de
Recaudacion.
(72)
(72)
(946)
(946)
3.738
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte. zka.
N.º expte.
Zorduna
Deudor
Trabaren data
Fecha traba
8515
AGHARCHOUH ABDELHAFID
13/10/08
7081
AGUADO GALAN AITZIBER
08/10/08
6622
AGUIRRECHE OLAZABAL GASPAR
08/10/08
6294
AKHAZZAN ABDELLAH
08/10/08
8525
ALBERDI ISTURIZ JUAN
08/10/08
6778
ALCAIN MORENO ANA M.
08/10/08
8528
ALCAIN MORENO MANUELA J.
08/10/08
6782
ALFONSO AGUILAR JAVIER
08/10/08
6483
ALFONSO LIMON JORGE
07/10/08
7815
ALLENDE POZUELO IÑIGO
07/10/08
7534
ALMEIDA RODRIGUEZ DAVID
08/10/08
4048
ALONSO ALEJOS JUAN M.
13/10/08
6509
ALONSO BERMUDEZ VICTOR
08/09/08
7088
ALTUNA ZUAZOBIDE AITZOL
08/10/08
9597
ALVAREZ SERRANO M. MAR
08/10/08
7812
ALVES DA SILVA PAULO A.
08/09/08
7812
ALVES DA SILVA PAULO A.
08/10/08
6784
ALZA IZAGUIRRE M. ANGELES
08/09/08
8553
ANDALURRIA PINTO JOSE M.
08/10/08
9604
ANDRADE SANCHEZ ELENA
08/10/08
9605
ANDRES FIGUERIDO CESAR A.
08/10/08
9606
ANDRES SERGIO ANA V.
08/10/08
7643
ANGULO ARRASTIA FRANCISCO J.
08/10/08
9609
ANUNCIBAY HOYOS AITOR
08/10/08
9611
APLICACIONES HONDARRIBI, S.L.
08/10/08
4948
ARAMBURU AMANTEGUI FCO. JAVIER
15/10/08
4948
ARAMBURU AMANTEGUI FCO. JAVIER
08/10/08
9614
ARAMBURU GALPARSORO ZENON
08/10/08
7094
ARANGO GONZALEZ JOSE W.
08/09/08
9488
ARASO PARK, S.L.
08/07/08
8564
ARBACOGE, S.L.
12/09/08
9621
ARBELAIZ OLAIZ SEBASTIANA
15/10/08
1849
AREITIO ZUBIA PABLO
07/10/08
9489
ARIZAGA BATIZ ELENA
08/07/08
4201
ARMAN MARTIN JOAQUIN
07/10/08
6560
ARRANZ MARTINEZ PEDRO
08/09/08
9627
ARRIBAS GUTIERREZ JOSE C.
08/10/08
6534
ARRUABARRENA AYORGA JOSE
08/10/08
9628
ARTECHE ARAMBURU IMANOL
08/10/08
5065
ARTECHE OLAIZOLA JESUS
08/10/08
9629
ARZAC RETEGUI ANA M.
08/09/08
9631
ASENSIO CALVO M. PALOMA
08/09/08
9636
ASTORGA LUIS S.
08/09/08
8370
AXPROD, S.L.
13/10/08
8586
AYUSO TREJO JOSE M.
15/10/08
7681
AZANZA ALCALDE JUAN M.
08/09/08
6436
AZPIAZU AGUIRRE JOSE M.
13/10/08
7854
AZULEJOS EGUIMAR, S.L.
07/10/08
8589
BACCHIN JENNY
08/10/08
6806
BALBAS OSTARIZ SUSANA
08/10/08
3988
BARBON GARRIDO JOAQUIN
08/09/08
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte. zka.
N.º expte.
Zorduna
Deudor
Trabaren data
Fecha traba
9645
BAUTISTA VILLA CAROLINA
08/10/08
8601
BECHET DE IBARRA HARITZ
14/07/08
7543
BEITIA EKROTH ERIKA C.
08/10/08
6386
BELOKI LEIZA ROBERTO
08/10/08
6391
BEN ALI SAID
08/10/08
1867
BENITO SEMPER RICARDO C.
08/09/08
9650
BENNEH ISAAC
08/10/08
9650
BENNEH ISAAC
07/10/08
9654
BERRA RAZQUIN M. ASUNCION
07/10/08
6811
BIBOUTH SERGE B.
08/10/08
9656
BIGUMETRIK, S.L.
08/10/08
4519
BIKER EDICIONES, S.L.
07/10/08
7875
BIURRARENA ALZURI GUILLERMO
08/10/08
7876
BIURRARENA ARBELAIZ JOSE M.
08/10/08
9658
BIURRUN VITURRO MARTIN A.
15/10/08
7697
BLANCO BARRAL SARA
07/10/08
6691
BLANCO DOÑA DAVID
08/10/08
9659
BLANCO MONTERO PEDRO
15/10/08
7881
BOO GARCIA M. CORO
15/10/08
9664
BRANCO ALVES MIGUEL A.
07/10/08
1596
BRAVO CUESTA PEDRO
08/10/08
9409
BRIONES ARAMENDI IZARO
08/07/08
1602
BRUN BLANCO RAINIERO
13/10/08
9410
CABALLERO LABANDIBAR JULEN
08/10/08
7892
CABRERA HERNANDEZ AITOR
15/10/08
7124
CALDARAS EMILIA
08/07/08
6475
CALDERERIA GARSANZ, S.L.
08/10/08
6341
CALLAO ARAMBURU IKER
15/10/08
1094
CALVARRO SANCHEZ JUAN C.
08/09/08
7896
CAMPO REQUEJO JOSE M.
13/10/08
9677
CAMPOS CAAMAÑO OIANA
08/10/08
8650
CARDENAS GIL LILIAN Y.
08/09/08
3992
CARNES SANTANO RAUL
08/10/08
6178
CASARES LOPEZ IKER
13/10/08
9684
CASILLAS LETE SATURNINO
08/10/08
7912
CASTRO MARCOS FRANCISCO J.
08/10/08
6827
CEPEDA SOREASU JOSE I.
07/10/08
7441
CERRATO GARMENDIA CAROLINA
08/10/08
5721
CHAPARTEGUI HERNANDEZ ANDER
08/10/08
5881
CHAPARTEGUI RECARTE JOSE A.
09/09/08
1672
CHAPARTEGUI RECARTE M. ASUNCION
09/07/08
1673
CHAPARTEGUI TORRES ROSA M.
08/10/08
9693
CID CONDE LUIS CARLOS
08/10/08
7142
CLAROS PUENTES DENNIS H.
08/09/08
9696
CLEMENTE RODRIGUEZ RAUL
08/10/08
2624
COBOS JARIT JOSE ANTONIO
07/10/08
9697
COBOS SANCHEZ JESUS P.
08/10/08
1712
CORTES HERNANDEZ JUAN R.
08/10/08
7148
CRESPO DIAZ DAVID
08/10/08
6761
CRESPO MOZO M. MAR
08/10/08
6761
CRESPO MOZO M. MAR
08/10/08
3.739
3.740
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte. zka.
N.º expte.
Zorduna
Deudor
Trabaren data
Fecha traba
9705
CUCIUC GHEORGHE
08/10/08
9706
CUESTA VICTORERO JOSE L.
08/10/08
9708
DA CUNHA MONTEIRO ADELINO F.
08/10/08
9499
DAIRKONA, S.L.
08/07/08
8688
DANIEL LEIBAR, S.L.
08/07/08
9713
DE LA FUENTE CEREZAL EDUARDO
08/10/08
7159
DECORACION Y PINTURA SAN MARCIAL, S.L.
07/10/08
5159
DESTOUESSE CHRISTIAN M.
08/07/08
8699
DIEZ BARRASA ISABEL
08/10/08
2658
DIEZ MATA M. LUISA
08/09/08
6319
DIEZ MORAN FRANCISCO
08/10/08
7940
DIEZ RUIZ DE AEL M. EGUZKIYA
07/10/08
8705
DOMINGUEZ GONZALEZ AINTXANE
15/10/08
6289
DOMINGUEZ NORATO JUAN J.
08/10/08
7944
DOS ANJOS RODRIGUES ALCINO M.
08/09/08
1768
DUAL BORJA JOSE F.
08/09/08
9732
DUEÑAS DUEÑAS FRANCISCO J.
08/10/08
8716
DUFFAU HNOS S.L.
08/10/08
8723
ECHEVERRIA ECHEVERRIA JON
08/07/08
7947
ECHEVERRIA JIMENEZ MIGUEL
08/10/08
1780
ECHEVERRIA REMENTERIA IÑAKI
15/10/08
9740
ECHEVERRIA VEINTEMILLAS IVAN
08/10/08
9742
EIZAGUIRRE IRASTORZA ANA M.
08/10/08
7954
EL BOUZIDI ABDELAZIZ
08/10/08
8735
ELORZ ARAMBERRI ANA M.
07/10/08
9751
ERRANDONEA URRUTIA ANDERE
08/10/08
7963
ERRANDONEA URTIZBEREA IGNACIO
13/10/08
6194
ERRAZQUIN GARMENDIA JOSEFA
08/10/08
9754
ESCALES AINZUA LUIS
08/10/08
6849
ESPACIOS MODULARES GROUP, S.L.
14/07/08
7965
ESPAÑA ARENAS PABLO
08/10/08
8744
ESPARZA IZQUIERDO SUSANA M.
08/10/08
8745
ESPINO GARCIA ASIER
08/10/08
9758
ESTEBAN SUSPERREGUI ROBERTO
08/10/08
6852
EXCLUSIVAS KOALA, S.L.
12/09/08
6853
EXCLUSIVAS MADEKOR, S.L.
07/10/08
8753
FACI CAÑEDO ARGUELLES BEATRIZ
08/10/08
972
FELIPE MORENO ANDRES
08/10/08
3712
FERNANDEZ ALBISTUR JOSE A.
08/10/08
6343
FERNANDEZ DEL CAMPO JOSE
08/10/08
7182
FERNANDEZ FORMOSO JOSE F.
08/10/08
1171
FERNANDEZ GOICOECHEA JUAN M.
08/10/08
7979
FERNANDEZ SERRANO JUSTO
08/10/08
6259
FILGUEIRA LOZA LUCIO
08/10/08
7186
FLORES CHAPARTEGUI MAITE
13/10/08
4090
FLORES IBAÑEZ ALBERTO J.
13/10/08
8772
FONT GARCIA DOMINGO
08/10/08
9775
FRANCO GARCIA JOSE A.
08/10/08
9776
FRANCOIS DAVID
08/10/08
6860
FRUTOS MARTINEZ AARON DE
08/09/08
8779
FRUTOS SANCHO ISIDORO DE
08/09/08
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte. zka.
N.º expte.
Zorduna
Deudor
Trabaren data
Fecha traba
1232
GALIACHO PANIEGO FRANCISCO J
08/10/08
7196
GAMERO CRISTO AMPARO
08/10/08
6864
GAMINDEZ SANTOS CARLOS D.
08/10/08
8795
GARATE SANCHEZ AITOR
08/10/08
6387
GARCIA AGUDO M. CARMEN
07/10/08
7201
GARCIA ARREGUI IGNACIO
08/10/08
6865
GARCIA BERRA IBAN
08/10/08
9784
GARCIA CARBALLO RAUL
08/10/08
9786
GARCIA FRAILE CRISTIAN
08/09/08
9787
GARCIA INOSTROZA MARCOS A.
08/10/08
803
GARCIA LOPEZ, M.ª CARMEN
08/09/08
7559
GARCIA MONCHO JOSE C.
08/10/08
164
GARCIA MONTIEL MANUEL
09/06/08
5247
GARCIA MOVELLAN LUIS J.
07/10/08
4586
GARCIA NAVAS DIEGO
08/10/08
9789
GARCIA NIEBLA MIKEL
08/09/08
1316
GARCIA RODRIGUEZ FELIX
13/10/08
8002
GARCIA RUIZ M. ANTONIA
07/10/08
8002
GARCIA RUIZ M. ANTONIA
08/10/08
7207
GARCIA TAJADA FERNANDO
13/10/08
6398
GARCIA UROS IGOR
07/05/08
1323
GARCIA-ORAD CARLES IGNACIO
08/10/08
9793
GARISO BRAS VICTOR M.
07/10/08
8006
GARMENDIA ALVAREZ ION
08/10/08
8817
GARMENDIA ARBILLA IGNACIO
08/10/08
7682
GARRANCHO GALLARDO DAVID
08/09/08
8015
GIMENEZ MENDIBURU UARTZE
08/10/08
6700
GOCCO GONFEC, S.A.
08/07/08
895
GOMEZ BENITO, ANTONIO
07/10/08
2453
GONZALEZ BENGOECHEA VICENTE A.
08/10/08
8836
GONZALEZ DEL EGIDO ANTONIO M.
08/07/08
8837
GONZALEZ ELORZ IÑAKI
08/10/08
9806
GONZALEZ ESTEBAN EDUARDO
08/10/08
7691
GONZALEZ FERNANDEZ M. ENCARNACION
09/09/08
8841
GONZALEZ MARIN JOSE M.
09/09/08
8036
GONZALEZ MARTINEZ DAVID
08/10/08
9810
GONZALEZ TORRES JORGE
07/10/08
2788
GONZALEZ VALDES ISABEL
08/10/08
8846
GONZALEZ YENES M. ANGELES
08/10/08
7221
GRAVINA ESNAL SEGUNDO M.
08/10/08
9812
GRELAGUN, S.L.
08/10/08
8856
GURUCETA PREGO MARIA
08/10/08
9821
GUSMAN IONEL M.
07/10/08
9823
GUTIERREZ JIMENEZ CRISTOBAL
07/10/08
9836
HERNANDEZ MARTIN IVAN
08/10/08
9838
HERNANDEZ RIAL TOMAS
08/10/08
8870
HOLGADO PALOMINO SERGIO
08/10/08
8873
IBAÑEZ GARCIA M. ANGELES
08/10/08
9847
IBARGOYEN OYARZABAL JOAQUIN
08/10/08
9848
IDIGORAS AGUIRREGABIRIA MIREN
07/10/08
9850
IGLESIAS OSES ENRIQUE
07/10/08
3.741
3.742
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte. zka.
N.º expte.
Zorduna
Deudor
Trabaren data
Fecha traba
8062
IGLESIAS ROMAN JOSE M.
08/10/08
9854
IGUARAN ORDAS, S.L.
08/10/08
1136
IMPORTACIONES ALFONSO SERRANO, S.L.
08/10/08
5398
INGESTABEM, S.L.
13/10/08
2847
INOSTROZA MOLINA M. CRISTINA
08/10/08
422
IPARRAGUIRRE APEZTEGUIA M. ASUNCION
08/10/08
4619
IPARRAGUIRRE BLANCO ENRIQUE
08/10/08
9858
IRAZU MARTINEZ IÑIGO
08/10/08
9859
IRAZUSTA REDERO AINARA
08/10/08
5987
IRISARRI CARDA JORGE
08/10/08
8891
IRUJO PETIT MIGUEL
08/10/08
9863
IZAGUIRRE ARRUBARRENA IGNACIO
08/09/08
6351
JAFIT SANCHEZ DANIEL
08/10/08
2193
JIMENEZ AMADOR RAFAEL
08/10/08
8910
JIMENEZ SANZ FRANCISCO
13/10/08
8910
JIMENEZ SANZ FRANCISCO
08/10/08
5557
JIMENO PEREZ PROCOPIO
08/10/08
9873
JORDANA KREYE GERARDO
07/10/08
2898
JUAN GARCIA JOSE A.
08/10/08
8914
JUARRANZ BUENO M. LUZ
08/09/08
2900
JUARROS LOPEZ M. TERESA
08/10/08
9875
JURADO ARTEAGA MANUEL
08/10/08
8917
KIRSHI IPARRAGUIRRE ALFONSO
08/09/08
7651
LANCIEGO MANTEROLA JOSE L.
08/09/08
8924
LANDART IÑARRA ION G.
08/09/08
8925
LANDART ZALDUA LUIS C.
08/10/08
8925
LANDART ZALDUA LUIS C.
08/10/08
8925
LANDART ZALDUA LUIS C.
15/10/08
2916
LAREO LOPEZ JOSE
08/10/08
8928
LARRABURU VERTIZ AITZIBER
08/10/08
7256
LARRAÑAGA MENDIRI JOSE M.
07/10/08
7256
LARRAÑAGA MENDIRI JOSE M.
08/10/08
6917
LASA GARCIA ASIER
09/09/08
9892
LASAGABASTER ELOSEGUI PEDRO J.
15/10/08
7259
LAZARO BERCIANOS MARINA
08/07/08
2930
LEAL CANAL JOSE A.
08/10/08
7677
LECUONA MARTINEZ ASIER
07/10/08
6272
LEIVA RETENAGA PEDRO M.
08/10/08
6920
LEMOS MENENDEZ JUAN A.
08/09/08
8101
LEMOS MENENDEZ UNAI
08/09/08
2940
LESTON JIMENEZ M. JOSE
07/10/08
2940
LESTON JIMENEZ M. JOSE
15/10/08
9901
LIZARRIBAR ECEIZA JOSUNE
08/09/08
9902
LOMEÑA AGUADO GORKA
13/10/08
8948
LOPETEGUI CALVILLO M. JESUS
08/10/08
7574
LOPEZ MAURIZ M. CARMEN
07/10/08
8109
LOPEZ RANDO JOSE C.
08/10/08
9907
LOPEZ VERA ALEJANDRA MADELEIN
07/10/08
9520
LOTRIB, S.L.
08/07/08
8115
MADORRAN BURGUI JOSE I.
08/10/08
9912
MANEIRO COBAS MILAGROS
08/10/08
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte. zka.
N.º expte.
Zorduna
Deudor
Trabaren data
Fecha traba
9389
MANESCAU JEAN FRANCIS
08/07/08
8968
MANTEROLA GATO MARINA
08/10/08
9919
MARQUES DE MAGALHAES CARLOS M.
08/10/08
6926
MARTIARENA MANJARRES AITOR
08/10/08
6213
MARTIN ALLI GONZALO M.
08/10/08
4990
MARTIN BARROSO RUBEN
08/10/08
7398
MARTIN CUESTA FEDERICO
08/10/08
9922
MARTIN GARCIA ADRIAN
08/10/08
9922
MARTIN GARCIA ADRIAN
15/10/08
9924
MARTIN GONZALEZ IGNACIO
15/10/08
9925
MARTIN PEÑASCO VICTORIA E.
07/10/08
6357
MARTIN REGUERO IKER
08/09/08
4651
MARTINEZ JIMENEZ M. CARMEN
13/10/08
6930
MARTINEZ MOYA MIGUEL A.
08/10/08
9932
MARTINEZ RELLO M. CARMEN
08/09/08
3041
MARTINEZ SAHAGUN FRANCISCO J.
13/10/08
7741
MARTINS MOREIRA MARTINHO J.
07/10/08
8142
MARWANE SALIME
08/09/08
9933
MATEO GONZALEZ M. CONSOLACION
08/10/08
9935
MAURIN URZUA GUSTAVO J.
08/10/08
463
MEDINA LOZANO, Leandro
08/07/08
8148
MEDJIDI JUEZ PATRICIA
13/10/08
9937
MELNYK YURIY
13/10/08
9004
MENDES GARCIA ASIER
08/10/08
539
MENDICUTE ARZAMENDI RICARDO J.
08/10/08
633,2
Mendiluce Martinez Luis Antonio (Mirar DNI)
13/10/08
9940
MENDOZA LARRAÑAGA MIKEL
08/10/08
9942
MENDOZA VILLAR ISAIAS
08/10/08
9007
MENENDEZ FRAGOSO ALEJANDRO
08/10/08
833
MENENDEZ PEIRA CONSTANTINO
08/09/08
7664
MENOR CARMONA JUAN M.
15/10/08
5253
MENTZ SYLVIE G.
15/09/08
9010
MERINO DOMINGUEZ MARTIN
08/10/08
8157
MICHELENA LANDA IKER
08/09/08
7740
MOHAMED EL AOUADI
08/07/08
6940
MOLLON VEGA ANA I.
14/07/08
9949
MONASTERIO GARCIA JOSE I.
08/10/08
3085
MONTERO COUÑAGO JESUSA
08/07/08
3086
MONTERO MARTIN M. ISABEL
13/10/08
9033
MONTERO VALENCIA ANA V.
08/09/08
9956
MOÑUX GONZALEZ IMANOL
07/10/08
9035
MORA-GRANADOS BERGE JUAN I.
08/09/08
5179
MORAN SEVILLA FERNANDO
07/10/08
9961
MORENO AZPEITIA JUAN M.
15/10/08
6062
MORENO GUTIERREZ SANTIAGO
08/07/08
7426
MORENO URBIETA M. CRISTINA
08/09/08
9962
MORO LORENZO AMARO
08/10/08
9047
MUÑOA GARMENDIA JUAN M.
08/10/08
9966
MUÑOZ SAN SEGUNDO DAVID
08/10/08
9971
NARRO SAURA JOSE L.
07/10/08
4124
NEGRILLO PICAZA MARIA
08/10/08
3.743
3.744
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte. zka.
N.º expte.
Zorduna
Deudor
Trabaren data
Fecha traba
9975
NIGHTERS, S.L.
08/10/08
9978
NORIEGA BURGUILLOS ANTONIA
08/10/08
9979
NOVOA ARRIBAS MAITANE
08/10/08
9065
OBESO ALONSO-LECIÑANA OIER
08/09/08
717
OCHOA LOPEZ DE ALDA, JOSE A.
08/10/08
4666
ODRIOZOLA ARAMBERRI AITOR M.
08/10/08
6951
ODRIOZOLA CELADA MIKEL
15/10/08
9068
OFOSU EMMANUEL
08/09/08
9070
OLAIZOLA CALDERON IAN
08/10/08
9072
OLASO GOÑI RAMONA
13/10/08
9983
OLIVA ECHEVESTE OIER
08/09/08
9986
ORTEGA ARSUAGA ESTIBALIZ
15/10/08
9988
OYARBIDE EZPELETA ALEJANDRA
08/10/08
8194
OYARZABAL BARAIBAR JAIONE
08/10/08
4128
OYARZUN AGUILAR RAUL
08/09/08
9990
PAEZ ESCAMENDI LUIS
08/10/08
6959
PAGOLA MADARIAGA EDUARDO
08/09/08
6960
PALACIOS VELASCO PRUDENCIO
08/10/08
9992
PANIZO GARCIA CARLOS MIGUEL
08/10/08
3194
PAREJO LLAMAS JOSE
08/07/08
5402
PEDROCHE RODRIGUEZ M. AGUSTINA
08/10/08
9998
PEÑA LIZARAZU JOSE I.
08/09/08
6317
PEREZ FERNANDEZ JUAN C.
08/09/08
1029
PEREZ GARCIA Carmen
15/10/08
3220
PEREZ GARCIA JOSE
08/09/08
10005
PEREZ MARQUEZ FRANCISCO
08/10/08
5781
PEREZ MORENO MONICA
08/10/08
9103
PEREZ MUÑOZ JOSE R.
08/09/08
9109
PERMOGON, S.L.
08/07/08
9365
PERSONAT ELORRIAGA AITOR
09/09/08
10007
PETRICORENA EIZAGUIRRE MARIA IZASKUN
08/10/08
3250
PISADOR CARRASCOSO M. CRUZ
08/10/08
6972
PISADOR CARRASCOSO MARTIN
15/10/08
10010
PIZARRO MARTINEZ PIER PAOLO
08/10/08
10012
POIGNON LAGOS JUAN F.
08/10/08
9114
POPA CORINA
08/07/08
10015
PREDA FLORICA N.
08/09/08
10016
PRIETO SERNA FRANCISCO
13/10/08
9120
PUERTO GARCIA ALFONSO
08/10/08
10018
QUEREJETA AGUIRRE IMANOL
08/10/08
10023
RAMAJO BLANCO JOSE F.
07/10/08
10024
RAMAJO VAZ-ROMERO ALBERTO
08/10/08
7053
RECARTE ZUBELDIA PABLO M.
08/10/08
10027
REDERO NUÑEZ M. NIEVES
08/10/08
10030
RETEGUI LECUONA JOSE A.
08/10/08
10032
RIO ITURBE DIEGO DEL
08/10/08
3319
RIOJA BAROJA IGNACIO J.
08/10/08
9148
RIVAS MARTIN KEVIN
08/10/08
10035
ROCA GARCIA MONSERRAT
08/10/08
6518
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONCIO
07/10/08
10038
RODRIGUEZ CUQUEJO BENJAMIN
15/10/08
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Espte. zka.
N.º expte.
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zorduna
Deudor
Trabaren data
Fecha traba
9153
RODRIGUEZ ECHEGOYEN LUIS E.
08/10/08
10040
RODRIGUEZ ERASUN M. GLORIA
08/10/08
6988
RODRIGUEZ GARCIA DAVID
08/10/08
3968
RODRIGUEZ MARTIN JUAN M.
15/10/08
10042
RODRIGUEZ MARTINEZ SUSANA
13/10/08
9158
RODRIGUEZ MORENO CONCEPCION
08/09/08
3342
RODRIGUEZ MORENO MACARIO
08/10/08
10043
RODRIGUEZ QUIROGA M. LAURA
08/10/08
2046
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HERMINIA
08/10/08
4707
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO
09/09/08
10044
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUT
15/10/08
8254
RODRIGUEZ ROJO PURIFICACION
15/10/08
6992
RODRIGUEZ SUTIL JOSE A.
08/10/08
7337
RODRIGUEZ VALLE PATRICIO
08/10/08
9162
RODRIGUEZ VELOSO AMADOR
08/09/08
8255
RODRIGUEZ ZAYAS DAVID
08/10/08
10047
ROMERO GASCON M. ISABEL
15/10/08
6107
ROMERO SAAVEDRA FERNANDO S.
08/10/08
10049
ROSADO PEREZ CARMEN M.
12/09/08
10049
ROSADO PEREZ CARMEN M.
08/10/08
10050
ROSEL IGUIÑIZ ENRIQUE
13/10/08
3355
ROTETA ECHENIQUE M. TERESA
15/10/08
8260
RUBIO DOMINGUEZ ROSA M.
15/10/08
4713
RUBIO RUIZ FRANCISCO J.
15/10/08
663
RUIZ PALOMERO M. MERCEDES
08/10/08
3370
SACRISTAN AZCARATE M. BELEN
08/10/08
8269
SAEZ CEREZAL KOLDO
08/10/08
3372
SAEZ HERNANDEZ LUCIA J.
08/07/08
10054
SAFRAOUI JAOUAD
07/10/08
3813
SAGARZAZU CHAPARTEGUI PEDRO U.
07/10/08
80
SAGARZAZU MUTUBERRIA MANUEL
09/07/08
3384
SAIZ CHEMES CARLOS J.
07/10/08
3384
SAIZ CHEMES CARLOS J.
08/10/08
7346
SALAZAR GARCIA JAVIER
13/10/08
8271
SALGADO LUCAS JUAN C.
09/09/08
7005
SAMPEDRO ARREGUI AINHOA DEL JUNCAL
15/10/08
7006
SAMPEDRO ARREGUI UNAI
08/10/08
10057
SAN EMETERIO ASUA JOSE A.
08/10/08
8273
SAN EMETERIO LUCAS JOSEBA
08/10/08
10058
SAN JOSE OLASO ANTONIO
07/10/08
7508
SAN MARTIN PAGALDAY JAVIER
08/10/08
8274
SAN MILLAN SERRANO EVA A.
08/10/08
10061
SAN SEGUNDO GOÑI JOSE L.
07/10/08
4718
SANCHEZ BENITO BALDOMERO
09/09/08
6474
SANCHEZ GONZALEZ JOSE L.
08/09/08
10063
SANCHEZ PAYAN FRANCISCO B.
08/10/08
9192
SANCHEZ SADA JON
08/10/08
10064
SANCHEZ SANCHEZ IÑAKI
13/10/08
9193
SANCHEZ SANZ MARTA
08/10/08
9197
SANDAG MUNKHTSETSEG
08/10/08
8284
SANTAMARIA TERRAZAS JON
08/10/08
3.745
3.746
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte. zka.
N.º expte.
Zorduna
Deudor
Trabaren data
Fecha traba
7680
SANTANO FELIPE M. ARANZAZU
08/10/08
4897
SANTOS IRASTORZA MARIA
08/10/08
9205
SANZ SANZ ROCIO
08/07/08
10074
SAURA SALAZAR JOSE A.
13/10/08
7350
SERPA LARRABEITI JUAN I.
08/07/08
6456
SETIEN ESCAMENDI GERMAN
08/10/08
10080
SILGUERO JUAREZ IKER
08/10/08
10082
SINDE CARREIRA MANUEL
07/10/08
7018
SOMOZA RAMOS LEIRE
15/10/08
10087
SPINU IANUS
13/10/08
9231
SUAREZ GARCIA JOSE A.
07/10/08
8310
TABOADA CONDE ANA I.
08/10/08
10090
TAMIR AMINE
08/10/08
6217
TECNICOS PARAMENTOS MODULARES, S.L.
07/10/08
9569
TEIXEIRA DA CONCEICAO AMILCAR MANUEL
08/07/08
5100
TEIXEIRA GUEDES ANTONIO A.
12/09/08
7024
TOLEDANO MORAN DAVID
08/10/08
2372
TOLEDO ELIZAZU JOSE A.
09/09/08
6377
TOLOSA MARTIN JUAN B.
08/10/08
3491
TORRES ALONSO FELIX
13/10/08
10102
TRANSPORTES ESTEBAN MESONERO E HIJOS, S.L.
08/10/08
10107
TUTUNEL EUGEN C.
08/10/08
10110
UNANUA NAVARRO M. CARMEN
07/10/08
7035
URRA CABEZAS ANA
15/10/08
4908
URROZ TELLECHEA INOCENCIA
08/09/08
5015
URSUA PEÑA IKER
08/10/08
9472
VALDAJOS ARRECHE FERNANDO J.
08/10/08
10114
VALDAJOS ARRECHE XABIER
08/10/08
6574
VALENCIANO TAMAYO TOMAS
08/10/08
7686
VALLEJO ECEIZA JOSE M.
08/10/08
7670
VAQUERO PORRAS JOSE A.
08/10/08
7662
VARAS ELORDUY M. LUISA
07/10/08
6552
VARELA TEIXEIRA MARCO A.
08/10/08
9282
VAZQUEZ ALONSO IGNACIO
07/10/08
5345
VECTOR 29, S.L.
08/10/08
8338
VEGA BERRIO MERCEDES
08/10/08
10123
VEGAS FRAILE JUAN F.
15/10/08
4751
VELASCO CONDE JUAN C.
08/10/08
10127
VERGARA GONZALEZ JORGE
08/10/08
10129
VICENTE MESA ROBERTO
07/10/08
10134
VILLA MOSQUERA JOHN JAIRO
08/09/08
8346
VILLAMERIEL ZABALA AITOR
08/10/08
8347
VILLARROEL QUERALT YOSU
08/09/08
10144
YERGA GARNICA SERGIO
08/10/08
7383
ZABAL MARTIN MIKEL
08/10/08
10145
ZAMORA RODRIGO MONICA
08/10/08
6516
ZAPIRAIN GARCIA JAVIER
09/09/08
9312
ZARCO DELGADO PEIO
13/10/08
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Ekonomia eta Ogasun Arloa
Area de Economía y Hacienda
Ediktua
Edicto
Irungo Udaleko dirubiltzaileak honako hau:
3.747
La Recaudadora del Ayuntamiento de Irun:
Jakinarazten dut: Kobratzeko Bulego honetan premiatzeko
administrazioko prozedura eramaten ari garela honi erantsiriko
zerrendan ageri diren zordunen kontra.
Hace saber: Que en esta Oficina de Recaudación se sigue el
procedimiento administrativo de apremio contra los deudores
que adjunto se relacionan.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko kobrantzen Erregelamenduko 92. Artikuluaren arabera premiatzeko prozeduraren
abiera zuzenean jakinarazten bi aldiz saiatu garen arren, ezin
gauzatu izan dugula, eta, hortaz, honako ediktu hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen dugula, eta
ezagutzen den azken helbidea Gipuzkoetatik kanpo badago, iragarki horiek azken zerga helbide ezagunari dagokion Udaletxean ere erakutsi ahal izango dira, Tributuen Foruzko Arau
Orokorreko 108. Artikuluko ezartzen duenaren arabera, Beraz,
interesatuak errekeritzen ditut, jakinarazte hori gauzatze aldera,
kobrantzako Bulego honetara (Prudencia Arbide kalea 2) ager
daitezen, beren buruz edo ordezkari baten bitartez, iragarpen
hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasi eta 15 egun naturaleko
epean.
Que intentada por dos veces la notificación directa de la iniciación del procedimiento de apremio conforme al artículo 92
del Reglamento de Recaudacion del Teritorio Histórico de
Gipuzkoa, ésta no se ha podido practicar por lo que se publica
el presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa,
pudiendo exponerse en su caso al público en el lugar destinado
al efecto en el Ayuntamiento del último domicilio conocido si
estuviera fuera de Gipuzkoa, de acuerdo con el artículo 108 de
la Norma Foral General Tributaria, requiriendo a los interesados para que por sí o por medio de representante comparezcan
para la práctica de dicha notificación en esta Oficina recaudatoria (c/ Prudencia Arbide 2 Bajo), en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
Epe hori igarotakoak agertze hori egin ez badute jakinaraztea gauzatutzat joko da, legearen ondorio guztietarako, agertzeko seinalaturiko epea bukatzen den egunaren biharamunetik
hasita.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la
comparecencia, la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Irun, 2009ko urtarrilaren 26a.—Dirubilketa Bulegoko
Burua.
Irun, a 26 de enero de 2009.—El Jefe de la Oficina de
Recaudación.
(71)
(71)
(947)
(947)
ERANSKINA
ANEXO
— Azalpena: Denetarikoak (urbanizazio gastuak konpentsazio-batzordeari).
Izen-abizenak: Construcciones Erreti S.A.
Ekitaldia: 2008.
Errezibo zenbakia: 725.
Zor nagusia (€): 9.897,91.
Helbide fiskala: Oiartzun (Gipuzkoa).
— Concepto: Varios (gastos urbanizacion a junta compensacion).
Nombre: Construcciones Erreti S.A
Ejercicio: 2008.
N.º recibo: 725.
Principal (€): 9.897,91.
Domicilio Fiscal: Oiartzun (Gipuzkoa).
Ogasun, Garapen Ekonomikoa eta Ondare Arloa
Area de Hacienda, Desarrollo Económico y Patrimonio
Iragarkia
Anuncio
Udal Batzarrak, 2009ko urtarrilaren 28an eginiko bilkuran,
ekitaldi honetako Aurrekontu Orokorraren 1 zkdun kreditu
aldaketaren espedienteari hasierako onarpena eman dio.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de
enero de 2009, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 1 del Presupuesto
General del Ayuntamiento de 2009.
Aipatutako espedientea jendaurrean ikusgai dago hamabost
egunez, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatuta, epe horretan interesatuek hura
aztertu eta Udal honetan erreklamazioak aurkezteko aukera
izango dutelarik.
Dicho expediente queda expuesto al público por quince días
contados a partir del siguiente al de su inserción en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante este Ayuntamiento.
Hau argitara ematen da 21/2003 abenduaren 19ko Foru
Araueko 15. eta 34.artikuluek ezartzen dutenaren arabera.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
por los artículos 15 y 34 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de
diciembre, de Haciendas Locales.
Irun, 2009ko urtarrilaren 30a.—Ogasun, Garapen Ekonomiko eta Ondare Arloko Zuzendaria.
Irun, a 30 de enero de 2009.—El Director del Area de
Hacienda, Desarrollo Económico y Patrimonio.
(83)
(83)
(1126)
(1126)
3.748
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Lehendakaritza Arloa
Area de Presidencia
Iragarkia
Anuncio
Toki Erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Mugapenaren Araudiaren 72. artikuluak xedaturikoaren arabera,
abenduaren 20ko 2612/1996 E.D.ak aldatu zuen artikulu hori,
honen bidez, ondoko zerrendaren pertsona hauei zera jakinarazten zaie:
De conformidad con lo estipulado en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades
Locales modificado por R. D. 2612/1996 de 20 de diciembre,
por la presente se comunica a las personas relacionadas en la
lista adjunta, lo siguiente:
Alkatetza honek ofizioz baja emango dizula aipatutako
zerrendan agertzen den etxebizitzan iragarki hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasi eta 15
eguneko epean zure egungo helbidearen edo gaur egun bizi
zaren Udalerriaren berri ematen ez badiguzu.
Esta Alcaldía procederá a darle de baja de oficio en el domicilio en el que figura en dicha lista, si en el plazo de 15 días
desde la publicación de esta anuncio en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa no comunica su dirección actual ó el Municipio en el
que resida en la actualidad.
Epe hori amaitu ondoren baja emango zaizu Herrialdeko
Erroldatze Kontseiluak beharreko txostena egin ondoren.
Una vez finalizado el plazo se procederá a darle de baja previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento.
Irun, 2009ko urtarrilaren 23a.—Administrazio Orokorreko
Teknikaria.
Irun, a 23 de enero de 2009.—La Técnico de Administración General.
(111)
(111)
(1130)
(1130)
Zerrenda: Zein pertsona proposatu diren baja ofizioz bideratzeko
Relación de personas propuestas para tramitar baja de oficio
Zka.
N.º
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Direccion
Jaiotza eguna
Fecha nacimiento
1
ACUÑA ROJAS, Marlene
Larrechipi 28 – 1.º
2
AGUADO GOMEZ, Maria Pilar
Julián Gayarre Ibilbidea n.º 6-2.º «C.ª M. Vicenta»
3
AGUDIEZ LOSADA, Jose Miguel
Darío de Regoyos n.º 14-1.º E
15/12/1975
4
ALBERCA MACHADO, Ignacio
Vega de Eguzkiza n.º 27-2.º B
21/04/1976
5
ALCAIN LARRUSCAIN, M. Jesus
Navegantes n.º 12-6.º B «Bianditz»
31/03/1951
6
ALMANDOZ MACAZAGA, Sofia
Belitz Kalea n.º 26-B
18/09/1918
7
ALONSO BERROTARAN, Mikel
Aduana n.º 2-4.º D
02/07/1976
8
ALONSO REYERO, Ana Rosa
Perujaran Kalea n.º 3-2.º D «C.ª Beko Errota» 10/04/1971
9
ALONSO REYERO, Daniel
Perujaran Kalea n.º 3 – 2.º D “Beko Errota”
25/12/1983
20/10/1953
03/09/1986
10
ALONSO RODRIGUEZ, Francisco Javier
Cesar Figuerido n.º 7-3.º IZ
02/09/1958
11
ALONSO SALA, Luis Maria
Sargía n.º 7-3.º DR
28/08/1966
12
ALVES DA COSTA, Jorge Miguel
Arbesko Errota n.º 13-4.º B
19/05/1981
13
AMARAL BENTO, Domingos
Navegantes n.º 26-1.º D «Zalba-Enea»
04/07/1956
14
AMEZCUA MINOT, Solyane
Pío Baroja n.º 20-4.º A
07/10/2000
15
AMIANO LASA, Ainara
Blas de Lezo n.º 1-B D
23/11/1976
16
AMIANO TELLECHEA, Javier
Meaka (Izq. Carr. Ibarla) n.º 1-B C «Aldabe-Azpi»
17
ANDUAGA GARCIA, Ivan
Eguzkiza n.º 13-1.º D
15/02/1974
18
ANJOS PICO, Jardine
Bertsolari Uztapide n.º 15-3.º IZ
18/01/1984
19
ANTON ABAD, Isabel Victoria
Lopez Becerra n.º 13-3.º DR
06/04/1959
20
APEATU COLEMAN, Ricardo Twun
Cipriano LarraÑaga n.º 18-B IZ
10/12/1954
21
APPRATTO CANCELA, José Antonio
Pinar n.º 13-4.º D
05/01/1968
22
ARAMBURU ESTOMBA, Vicente Maria
Miguel de Ambulodi n.º 11-1.º IZ
19/07/1953
23
ARAMENDI MONTERO, Cristina
Zubiaurre n.º 8-1.º IZ
18/11/1990
24
ARAMENDI MONTERO, Daniel
Zubiaurre n.º 8-1.º IZ
16/08/1987
25
ARANGUREN LARRUSCAIN, Maria Lourdes
Jaizkibel n.º 32-B IZ «C.ª Aristi-Berri»
11/09/1953
26
ARRESE IGOR SANCHEZ, Eduardo Francisco Javier
Teodoro Murua n.º 2-2.º B
21/03/1955
27
ASEGUINOLAZA ALCAIN, Alberto
Navegantes n.º 12-6.º B «Bianditz»
09/09/1974
28
ASEGUINOLAZA EMAZABEL, Norberto
Navegantes n.º 12-6.º B «Bianditz»
30/09/1948
29
AYDI , Loubna
Santa Elena n.º 6-3.º DR
26/08/1987
15/06/1959
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Zka.
N.º
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.749
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Direccion
Jaiotza eguna
Fecha nacimiento
30
AZAZ , Ilias
Estación n.º 20-4.º CN
04/10/2007
31
AZAZ , Youssef
Estación n.º 20-4.º CN
27/12/1977
32
BACIU , Petrica
Jaizkibel n.º 29-1.º A
16/01/1967
33
BADEA , Dan
María Juncal Labandibar n.º 16-2.º DR
24/12/1976
34
BAILON ALMANDOZ, Agustin
Belitz Kalea n.º 26-B
22/07/1947
35
BAPTISTA LAVRADAS, Luis Joaquim
Juan Arana n.º 8-4.º A
24/04/1959
36
BARROSO MARTIN, Argeme
Aduana n.º 58-3.º IZ
03/12/1958
37
BATISTA , Graca Antonia
Salis n.º 30-3.º C
20/03/1976
38
BATISTA RODRIGUES, Luis Miguel
Salis n.º 30-3.º C
21/08/2006
39
BATISTA RODRIGUES, Marisa
Salis n.º 30-3.º C
23/01/2005
40
BECERRA TORRES, Karen Elizabeth
Erlaiz n.º 3-5.º A
06/06/1978
41
BELDARRAIN ZUBIRI, Maria Juncal
Monte Aldabe n.º 37-1.º DR
11/01/1942
42
BENGOETXEA IZETA, María Arantzazu
Aduana n.º 13-3.º C
28/10/1963
43
BENSBYIA , Jilali
Darío de Regoyos n.º 16-7.º F
18/08/1960
44
BOLAÑO MARTINANDIARENA, Ignacio
María Juncal Labandibar n.º 11-2.º DR
18/09/1961
45
BOUSBAA , Hichem
Salis n.º 25-B DR-C
25/04/1974
46
BOUZAWIT , Nahid
Estación n.º 20-4.º CN
06/08/1978
47
BOZON, Christophe Francois
SeÑor de Aranzate n.º 12 – 1.º B
14/04/1978
48
BRION , Serge
Javier Esteban Indart n.º 8-5.º B
30/11/1932
49
BROALLIER LOZADA, Iban
Juan Arana n.º 14-3.º C
29/06/2003
50
BROUSSARD , Frederique
Luis Mariano n.º 6-2.º D
29/05/1959
51
BUFRAHI , Ahmed
Luis de Uranzu n.º 5-6.º B
01/01/1938
52
CAILLE , Patrice Christian
General Freire n.º 3-3.º A
15/09/1961
53
CAMBRONERO MARTIN, Amador
San Pedro n.º 3-5.º B
19/08/1923
54
CANALES MIGUEL, Juan Jose
Embajador P. de Aristegui n.º 9-2.º A
12/04/1976
55
CANCELA GONZALEZ, Dosinda
Pinar n.º 13-4.º D
05/04/1936
56
CARNEIRO SANTOS MOURA, Sandra Isabel
Errotazar Kalea n.º 12-2.º D
15/03/1976
57
CHATEAU , Coralie Dorothée Christin
Luis Mariano n.º 6-2.º D
21/07/1970
58
CHENTOUF hassan
Pello Vishente n.º 4-5.º C
23/11/1981
59
CHOUVALOV , Alexandre
Luis Mariano n.º 8-5.º C
22/12/1966
60
CLAROS CARDENAS, Jorge Dario
Juan Arana n.º 3-3.º C
05/12/2000
61
COLIN , Jean Claude
Sarasate n.º 10-1.º DR «V.ª Roman»
16/09/1942
62
CONSTANTIN , Carlos Daniel
General Freire n.º 9-B IZ
28/07/2007
63
CONSTANTIN , Nicoleta
General Freire n.º 9-B IZ
11/05/1982
64
CORRAL CASTRO, Purificacion
Aduana n.º 4 Y-2.º DR
18/09/1917
65
COUSIN , Fabrice Bernard Frédéric
Santa Elena n.º 29-1.º DR «C.ª Gamon»
03/04/1969
66
CUADRADO DORAL, Maria Nieves
María Juncal Labandibar n.º 38-3.º IZ
23/07/1958
67
CUBERO RIESGO, Donato
Casto Cantero n.º 10-1.º DR
22/01/1932
68
DA COSTA ESPERANÇA, Helder José
Iparralde n.º 47-2.º 6C «C.ª Gortari-Apartm.» 19/10/1961
69
DA CRUZ SANTOS VARELA, Maria das Dores
San Pedro n.º 9-1.º A «habitaciones»
05/11/1961
70
DA SILVA MAIO VALE, Julia Maria
Pello Vishente n.º 4-5.º C
09/09/1974
71
DA SILVA REIS, Agustin
Fray Juan de Cigarroa n.º 2-4.º DR
25/04/1978
72
DE JESUS ANDRÉ, José Isac
Juan Arana n.º 6-1.º C
11/04/1961
73
DE LA SOTA VALENTIN, Juan
Navarra n.º 4-1.º D
06/06/1972
74
DE LORENZO , Martin Jorge
San Pedro n.º 2-5.º B
27/02/1973
75
DE LUCAS GONZALEZ, José Heraclio
Luis de Uranzu n.º 11-4.º B
20/07/1975
3.750
Zka.
N.º
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Direccion
Jaiotza eguna
Fecha nacimiento
76
DE OLIVEIRA , Rejiane Sandra
General Freire n.º 3-3.º A
28/10/1967
77
DENIS , Emile Louis Albert
Colón n.º 36-6.º B
06/01/1953
78
DIAS AVELINO, Rufino
Errotazar Kalea n.º 12-2.º D
17/06/1953
79
DIAS TEIXEIRA, Branca do Ceu
Aduana n.º 32-2.º DR
08/07/1968
80
DORAL MORATE, Inocenta
María Juncal Labandibar n.º 38-3.º IZ
13/10/1921
81
DOS SANTOS BAPTISTA, Elson Rafael
San Pedro n.º 9-1.º A «habitaciones»
07/10/1991
82
DOS SANTOS PINELLI, Jennyfer
San Pedro n.º 9-1.º A «habitaciones»
14/06/2005
83
DOS SANTOS ROSA CALHAÇO, Tania Filipa
Errotazar Kalea n.º 12-2.º D
01/11/1979
84
DRAN CARTERY, Rene
Juan Arana n.º 10-2.º C
02/05/1919
85
DURIC , Vladimir
Mayor n.º 23-1.º A
13/05/1983
86
ECHEVERRIA VEINTEMILLAS, Ivan
Darío de Regoyos n.º 20-5.º D
27/05/1980
87
EL AZZAOUI BENCHACKTIR, Tarik
Vera de Bidasoa n.º 12-3.º C
08/11/1976
88
ELBAHLOUL, Ahmed
Pello Vishente n.º 4-5.º C
01/03/1978
89
ELGORRIAGA LUACES, Igor
Hendaya n.º 2-3.º B
29/12/1973
90
ESTOMBA OLAIZOLA, Jose Maria
Bizkaia Kalea n.º 1-3.º B
25/10/1947
91
FALIBOGA , Valentyna
Arbesko Errota n.º 17-4.º A
20/01/1980
92
FERNANDES AVELINO, David
Errotazar Kalea n.º 12-2.º D
26/07/1976
93
FERNANDEZ ALONSO, Julio
Miguel de Ambulodi n.º 5-5.º A «C.ª Artxu»
27/02/1965
94
FERNANDEZ BARRANCO, Miguel
Serapio Múgica n.º 9-B C
14/01/1965
95
FERNANDEZ CID, Marcelino
Berrotarán n.º 7-4.º CN
07/01/1961
96
FERNANDEZ MARCOS, Mercedes
Serapio Múgica n.º 9-B C
15/02/2004
97
FERNANDEZ MORAIS, David
Berrotarán n.º 7-4.º CN
04/09/1983
98
FERNANDEZ SERRANO, Justo
San Pedro n.º 5-6.º C
30/03/1958
99
FERNANDEZ WAMBA, Gorka
Jacobo Arbelaiz n.º 3-4.º D
22/10/2004
100
FERRAZ DAMASCENO, Fabrizia
Juan Arana n.º 8-4.º A
23/04/1981
101
FERRAZ PORTELA DE CASTRO, Ana Laura
Juan Arana n.º 8 – 4.º A
31/03/2003
102
FERREIRA DA SILVA CUNHA, Vitor Manuel
Alcaldía de sacas n.º 5-B IZ
19/02/1964
103
FEUGAS , Melodie Aurelia
Virgen Milagrosa n.º 2-1.º CN
12/02/1984
104
FIDANVERDI DEL ORDEN, Dilara Elsa
Mayor n.º 2-2.º DR
26/10/1999
105
FIDANVERDI DEL ORDEN, Kubilay Daniel
Mayor n.º 2-2.º DR
26/10/1999
106
FONSECA PINTO, Edgar Jose
Luis de Uranzu n.º 3-2.º C
01/07/1982
107
FRANCHETTO , Remy
Kaskotegi Kalea n.º 12-2.º A
31/10/1966
108
FRANCISCA FERNANDEZ, Maria Victoria
Serapio Múgica n.º 20-2.º D
01/08/1919
109
GAGO AIZPURUA, Iciar
Elizatxo n.º 36 B-2.º C
05/05/1974
110
GALDEANO SAENZ, Nora
Gudari n.º 6-B IZ
23/09/1988
111
GALLARDO GONZALEZ, Julian
Errotaundi Ibilbidea n.º 9-3.º B
17/11/1972
112
GARAYAR GARCIA DE ANDOIN, Pedro
Alzukaitz Kalea n.º 3-1.º C
28/06/1963
113
GARCIA , Elisa
República Argentina n.º 6-3.º B
23/05/1946
114
GARCIA ANDRADE, Marcos
Blas de Lezo n.º 20-3.º DR
02/04/1930
115
GARCIA ORTIZ, Luis
Uranzu n.º 33-2.º
15/12/1930
116
GARCIA TAJADA, Fernando
Alberto Larzábal n.º 1-B «V.ª Gonzalez»
14/01/1966
117
GARLAND , Joana Clare
República Argentina n.º 4-6.º IZ
22/09/1975
118
GEALAPU , Emil
María Juncal Labandibar n.º 16-2.º DR
12/04/1976
119
GENETET , Jean François Pierre Henri
Vera de Bidasoa n.º 6-6.º C
18/08/1950
120
GENETET , Mickaël Henri Yvon
Vera de Bidasoa n.º 6-6.º C
22/10/1985
121
GIANNI DA SILVA, Raquel
Estación n.º 7-2.º A
23/08/1970
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.751
Zka.
N.º
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Direccion
Jaiotza eguna
Fecha nacimiento
122
GIANNINI , Orlando
Alfonso Morales n.º 5-5.º D
31/07/1951
123
GIRONZA DIEZ-CANEDO, Jaime
San Jose Langilea n.º 2-B B
28/01/1976
124
GIRONZA OLAGUIBEL, Jaime
Mayor, 6-3.º
02/10/1954
06/03/1985
125
GOMES , Mathieu
Cesar Figuerido n.º 20-3.º IZ «Gainakoa»
126
GOMEZ CHAMORRO, Miguel Angel
Misionero Lekuona n.º 42-1.º A «C.ª Monjardin» 31/10/1977
127
GOMEZ DUSERM, Maria Concepcion
Francisco de Gainza n.º 2-2.º C
13/06/1918
128
GOMEZ-PIN LAINSA, Rene
San Marcial n.º 9-3.º C
14/04/1996
129
GONCALVES DOS SANTOS, Lindomar
Papinea n.º 2-1.º DR
09/03/1973
130
GONZALEZ , Virginie Emmanuelle
Ortiz de Zarate n.º 1-3.º A
17/06/1980
131
GONZALEZ CAMAROU LABADET, Juan Marcos
Embajador P. de Aristegui n.º 5-2.º B
27/09/1969
132
GONZALEZ IRAZUSTA, Francisco Javier
República Argentina n.º 6-3.º B
27/12/1955
133
GONZALEZ SOBRADO, Antonio
Serapio Múgica n.º 19-2.º B
04/08/1975
134
GOULET , Simone Lucette
Colón n.º 24-4.º IZ
14/08/1935
135
GRICOURT , David
Colón n.º 36-6.º B
14/02/1980
136
GURMENDI GARCIA, Carlos
Navarra n.º 4-1.º D
19/01/1952
137
HANAFI , Jaad
Juan Arana n.º 18-3.º DR
28/06/1976
138
HERNANDEZ GONZALEZ, Sara
José María Franco n.º 2-10.º A
09/09/1979
139
HERNANDEZ RIVAS, Jose Maria
Txomi Erreka n.º 8-1.º IZ
14/11/1965
140
HERVALEJO PRIETO, Angela
IÑigo de Loyola n.º 17-1.º DR
06/09/1928
141
HMELNICKIS , Jurijs
Enbido Kalea n.º 2-5.º B
07/10/1960
142
HONTANG , Pierre
Elcano n.º 5-2.º DR
11/03/1980
143
HUERDO , Roger
Eguzkiza n.º 2-1.º A
12/04/1939
144
IGLESIAS GONZALEZ, Marcos
Lucas de Berroa n.º 8-4.º DR
11/12/1982
145
ILKAY , Alexandre
Miguel de Astigar n.º 5 (esc. 2)-2.º C
01/04/1968
146
ILKAY , Inan
Miguel de Astigar n.º 5 (esc. 2)-2.º C
11/08/2002
147
ILKAY , Jade
Miguel de Astigar n.º 5 (esc. 2)-2.º C
24/01/2000
148
ILKAY RODRIGO, Lander
Miguel de Astigar n.º 5 (esc. 2)-2.º C
17/06/2005
149
IÑARRA BERRIDI, M. del Carmen
Santa Elena n.º 29-1.º DR «C.ª Gamon»
16/07/1919
INDACOECHEA MANTEROLA, Juan Ignacio
Olaberria (Dcha. Carr. Olaberria) n.º 30-1.º DR «Pilar-Enea» 28/07/1959
151
150
INFANTE EGUIMUZU, Rosalia
Juan Arana n.º 3-2.º B
21/01/1922
152
ISMAGILOVS , Julijans
Enbido Kalea n.º 2-5.º B
28/11/1952
153
ITURZAETA , Enrique
Zubiaurre n.º 8-1.º IZ
08/05/1960
154
ITURZAETA MONTERO, Laura
Zubiaurre n.º 8-1.º IZ
03/12/1998
155
JAKJANS , Viktors
Enbido Kalea n.º 2-5.º B
31/08/1960
156
JARAZNA , Barbara Agnieszka
Puiana n.º 8-B A
21/01/1973
157
JITTIT , Maria
Puiana n.º 3-2.º C
28/03/1985
158
KATZ , Claudia Monica
Antoine D´Abadie n.º 7-3.º C
21/07/1978
159
LAFFORGUE , Maria Therese Maite
Mayor n.º 2-3.º DR
02/10/1950
160
LAGÜE , Robert Vital
Luis Mariano n.º 8-5.º C
23/04/1927
161
LAINSA DE TOMAS, Eva Maria
San Marcial n.º 9-3.º4 C
28/08/1964
162
LAPEYRE , Catherine Marcelle André
Luis Mariano n.º 8-5.º C
08/09/1930
163
LARRUSCAIN SUNSUNDEGUI, Alejandra
Navegantes n.º 12-6.º B «Bianditz»
02/01/1923
164
LASSALLE , François Pierre
Leguia n.º 10-2.º B
26/05/1945
165
LAZARO GARCIA, Santos
Estación n.º 7-2.º A
01/11/1957
166
LECANDA LOPEZ, Maria Lourdes
Javier Esteban Indart n.º 3-4.º DR
08/04/1973
167
LECUONA , Maitena
Aixin zolua Ibilbidea n.º 1-3.º IZ
01/04/1979
3.752
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zka.
N.º
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Direccion
Jaiotza eguna
Fecha nacimiento
168
LECUONA , Pantxika
Aixin zolua Ibilbidea n.º 1-3.º IZ
29/12/1980
169
LEGRAND , Denis Arnaud
Curtidores n.º 1 B-2.º DR
08/09/1951
170
LIGONNIÈRE , Bernard Daniel Michel
Errotazar Kalea n.º 15-3.º C
19/09/1951
171
LIGONNIERE , François Auguste Hubert
Errotazar Kalea n.º 15-3.º C
12/04/1991
172
LIGONNIERE , Melanie Denise Lilette
Errotazar Kalea n.º 15-3.º C
04/02/1993
173
LIN , Feng
Pío XII n.º 1-1.º C
09/05/1987
174
LIN , Nailan
Pío XII n.º 1-1.º C
08/06/1951
175
LIN , Xia
Pío XII n.º 1-1.º C
28/09/1988
176
LLOYD , Jessica Catherine
República Argentina n.º 4-6.º IZ
13/06/1966
177
LOPES ROJAS, Peregrina
Larrechipi 28 – 1.º
25/03/2008
178
LOPEZ ARZAC, Jose Javier
Beraqueta n.º 15-7.º DR
04/05/1967
179
LOPEZ LLORENTE, Maria del Carmen
Santiago n.º 5-3.º
01/07/1962
180
LOPEZ MUÑOZ, Estibaliz
Jaizkibel n.º 28-2.º IZ «Berra Ondo»
02/11/1991
181
LOSA VAZQUEZ, Cristina
Errotaundi Ibilbidea n.º 9-2.º B
13/03/1944
182
LOZA SALDIAS, Daniel
Cipriano LarraÑaga n.º 22-4.º DR
13/04/1973
183
LUCANIUC , Ioana Karina
Darío de Regoyos n.º 16-7.º F
12/11/2004
184
LUCANIUC , Ionel
Darío de Regoyos n.º 16-7.º F
14/01/1971
185
MAGUREANU , Cristina
María Juncal Labandibar n.º 16-2.º DR
04/06/1975
186
MAGUREANU , Florin
María Juncal Labandibar n.º 16-2.º DR
27/04/1978
187
MANSO URBERUAGA, Juan Carlos
Pello Vishente n.º 6-6.º A
28/05/1955
188
MANTEROLA SUSPERREGUI, Maria Ascension
Descarga n.º 5-B A «C.ª Illargui»
06/05/1945
189
MARBAN MUÑIZ, Marta Maria
Teodoro Murua n.º 16-2.º DR
23/09/1967
190
MARCOS MARTIN, Vanesa
Serapio Múgica n.º 9-B C
11/08/1979
191
MARIN PRIMO, Pilar
Colón n.º 56-6.º C
14/04/1923
192
MARTIN CRESPO, Tomas
Aduana n.º 3-3.º C
10/10/1968
193
MARTINEZ MERINO, Sheila
Hospital Sta. Margarita n.º 3-3.º B
30/07/1982
194
MATEOS LANCHAS, Cristino
Serapio Múgica n.º 20-2.º D
10/01/1914
195
MAYO GOGORZA, Jon IÑaki
Bertsolari Uztapide n.º 5-3.º D
20/02/1974
196
MENDES DE SOUSA, José Abilio
PagogaÑa n.º 16-2.º D
16/03/1971
197
MENDEZ FUENTES, Jose Angel
Navegantes n.º 18-7.º B
06/07/1972
198
MENDOZA QUIÑONEZ, Ihovany
José María Franco n.º 1-B «San Miguel-Berri» 19/10/1974
199
MENSSOURI , El Batoul
Mayor n.º 22-1.º IZ
01/01/1960
200
MERINO DOMINGUEZ, Martin
Araba Kalea n.º 22-5.º A
18/11/1981
201
MIGUELIZ ALONSO, Gregoria
Zurbarán n.º 6-1.º IZ
26/11/1921
202
MINOT , Marylin
Pío Baroja n.º 20-4.º A
11/05/1975
203
MOLINA ALVAREZ, Angel
Arbesko Errota n.º 6-2.º D
31/08/1955
204
MOLINA CARLIN, Felix
Monte Aldabe n.º 7-5.º B «C.ª Eguzkitan»
30/08/1978
205
MONEDERO DEL MORAL, José María
Julián Gayarre Ibilbidea n.º 6-B «C.ª M.ª Vicenta»
206
MORENO CURIEL, Jose Antonio
Erroiarri Kalea n.º 4-B IZ
04/09/1969
207
MORENO VENTURA, Jose Luis
Behobia n.º 10-2.º DR «Ernautenea, 2»
24/09/1971
208
MORENO VENTURA, Ramon
Behobia n.º 10-2.º DR «Ernautenea, 2»
10/11/1967
209
MORTE SANCHEZ, Francisco Javier
Zuberoa n.º 11-1.º
11/10/1962
210
MUINO , Alexandre Emmanuel Antoine
Luis Mariano n.º 8-5.º C
20/04/1972
211
MUÑOZ HERRAEZ, Maria Lourdes
Jaizkibel n.º 28-2.º IZ «Berra Ondo»
16/12/1962
212
MURILLO MACAN, Sergio
Alfonso Morales n.º 5-5.º D
18/03/1973
213
NAHON , Christophe Cyril Jacques
Santiago n.º 9-2.º IZ
05/12/1968
18/07/1965
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.753
Zka.
N.º
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Direccion
Jaiotza eguna
Fecha nacimiento
214
NAPOLI , Miguel Arcángel
Sargía n.º 7-3.º DR
28/02/1958
215
NAVARRO OYARZABAL, Nahia
Fray Juan de Cigarroa n.º 4-4.º IZ
19/11/2005
216
NURUDEEN , Yacubou
Errotazar Kalea n.º 6-3.º B
15/05/1975
217
OLIVEIRA ASTIZ, Rosa María
Luis de Uranzu n.º 13-7.º B
11/07/1966
218
ONGMAKAGNE HEU, Bijou Gerardine
Vera de Bidasoa n.º 4-10.º A
24/11/1986
219
ORTEGA BUENO, Antonio
Anaca n.º 6-5.º A
13/08/1977
220
OYARZABAL PARDO, Andrea
Bertsolari Uztapide n.º 9-9.º A
12/04/1991
221
OYARZABAL PARDO, Imanol
Bertsolari Uztapide n.º 9-9.º A
04/11/1993
222
OYARZABAL URDANGARIN, Juan Maria
Blas de Lezo n.º 1-B D
02/08/1967
223
PAPICS , János
Kaskotegi Kalea n.º 3-1.º D
26/07/1953
224
PARKIN , Lorraine Kay
República Argentina n.º 4-6.º IZ
18/01/1970
225
PAULE LISTE, Igor
Pío Baroja n.º 12-1.º D
22/01/1983
226
PEIXOTO DIAS DA VIUVA, Carlos Fernando
Aduana n.º 32-2.º DR
10/11/1958
227
PEIXOTO DIAS DA VIUVA, Francisco
Aduana n.º 32-2.º DR
15/08/1964
228
PELAEZ FERNANDEZ, Maria Angeles
Aduana n.º 4 Y-2.º DR
15/12/1973
229
PERALES CHANCA, Santiaga
Cesar Figuerido n.º 20-3.º DR «Gainakoa»
10/12/1948
230
PEREIRA AMBROSIO, Fernando Manuel
Serapio Múgica n.º 9-B C
02/10/1957
231
PEREIRA DA SILVA, Natalia
Zurbarán n.º 12-1.º DR
22/09/1997
232
PEREIRA DA SILVA, Natanael
Zurbarán n.º 12-1.º DR
20/07/1996
233
PEREZ, Vanina Haide
Miguel de Ambulodi n.º 1-1.ºA “Guelbenzu”
04/12/1978
234
PINTO AMANTE, Jose Maria
Errotazar Kalea n.º 12-2.º D
11/11/1956
235
PISADOR CARRASCOSO, Maria Cruz
Iparraguirre n.º 7-3.º D
10/06/1966
236
PORTELA DE CASTRO, Daniel
Juan Arana n.º 8 – 4.º A
01/06/1978
237
POYALES CALAVIA, Jon Koldo
Antoine D´Abadie n.º 7-3.º C
22/02/1973
238
PRADIER , Claude
Sarasate n.º 10-1.º DR «V.ª Roman»
30/07/1949
239
PRODEA , Angela Didina
Colón n.º 56-6.º C
27/11/1982
240
RADEPONT , Marie Claire Andree
San Pedro n.º 11-9.º B
12/08/1957
241
RAYE INFANTE, Alberto Jose
Juan Arana n.º 3-2.º B
03/10/1976
242
RAYE INFANTE, Christiane
Juan Arana n.º 3-2.º B
27/08/1953
243
RETEGUI ROTETA, Jose Ignacio
Arbesko Errota n.º 17-4.º A
07/09/1947
244
RIOS BELLETTIERI, Lucas Patricio
Miguel de Ambulodi n.º 1-1.ºA “Guelbenzu”
11/05/1976
245
RODRIGUES , Antero Antonio
Salis n.º 30-3.º C
20/01/1980
246
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Jesús
Estación n.º 11-1.º B
06/04/1958
247
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Jose Luis
San Pedro n.º 11-9.º B
21/09/1954
248
RODRIGUEZ GASCON, Domingo
Jaizkibel n.º 11-1.º DR
18/10/1929
249
RODRIGUEZ LOPEZ, Leticia
Santiago n.º 5-3.º
04/02/1982
250
RODRIGUEZ LOPEZ, Yon
Santiago n.º 5-3.º
20/04/1983
251
RODRIGUEZ PISADOR, Elisabet
Iparraguirre n.º 7-3.º D
28/12/1986
252
RODRIGUEZ PISADOR, Ivan
Iparraguirre n.º 7-3.º D
01/12/1988
253
ROJAS , Serge
Zurbarán n.º 12-1.º DR
24/08/1973
254
ROLAND CESPEDES, Maria Edith
Behobia n.º 10-2.º DR «Ernautenea, 2»
24/04/1963
255
ROMERO CARRILLO, Juan Antonio
Santiago n.º 5-3.º
09/01/1973
256
ROQUE MAXIMO, Joaquim Manuel
PagogaÑa n.º 16-2.º D
15/03/1974
257
ROSEL IGUIÑIZ, Carlos Sócrates
Erlaiz n.º 3-5.º A
11/07/1989
258
ROSEL IGUIÑIZ, Enrique
Erlaiz n.º 3-5.º A
15/06/1991
259
RUBIO DOMINGUEZ, Rosa María
Republica Argentina n.º 15-3.º Iz
26/11/1966
3.754
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zka.
N.º
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Direccion
Jaiotza eguna
Fecha nacimiento
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
RUIZ PEREZ, Andrea
RUIZ PEREZ, Vanesa
SAENZ GOMEZ, Luis
SAGREDO LIZAMA, Edgar Edmundo
SAHRAOUI , Maamar
SAIZ CHEMES, Carlos Jose
SANCHEZ PEIX, Maria de la Consolacion
SANCHEZ SAINZ DE VICUÑA, Carlos
SANTOS BACHILLER, Ander Mirena
SEGURA SERRANO, Concepción
SEIXAS PIRES, Francisco José
SEIXAS PIRES, Virginia María
SEOANE LASALDE, Virginia
SERRANO CASTAÑO, Crisógeno
SERRANO OLIVEIRA, Soraia
SIKACH , Vera
SILVA NETO, Nelson
SOARES DA SILVA, Antonio
SÖDERSTEDT , Anna Malin
SOLER , Catherine
SOLER TEXIDOR, Rafael Antonio
STEFAN , Adrian Cristian
STEFAN , Marcello-George
STROE , Carmen
TEIXEIRA DA CONCEIÇAO, Amilcar Manuel
TEIXEIRA DIAS VIUVA, bebiana
TEIXEIRA FERREIRA, Edgar Fernando
TELLECHEA LARRETA, Miren Itxaso
TELLECHEA ORDOQUI, María Victoria
THOMAS , Ernst Hermann
TIZON REDONDO, Ivan
TOMA , Aurica
TORALES , Carmen
TRASKOVSKIS , Eriks
URCELAY URRUTIA, Gaizka
URQUIA , Patrick
VALLE CID, Miguel Angel
VARGAS ROSADA, Claudia Johanna
VERGARA MAYA, Jose Luis
VISIERS LECANDA, Martin
VJAZALOVS , Sergejs
VLAD , Gheorghe Gabriel
VOTO ULLIBARRI, Ricardo
VOULTIER , Alexandre
WANDERLINDE LUIZ, Vilma
YANG , Ruoyu
YUGUEROS UGARTE, Miguel Angel
YVON , Ghislaine Simonne Marcelle
ZORIGT , Otgontuya
SeÑor de Aranzate n.º 12-1.º B
SeÑor de Aranzate n.º 12 – 1.º B
Gudari n.º 6-B IZ
Juan Arana n.º 3-2.º B
Salis n.º 25-B DR-C
Gipuzkoa n.º 32-6.º A
Navegantes n.º 26-8.º A «Zalba-Enea»
Luis Mariano n.º 14-4.º B
Mayor n.º 13-2.º IZ
República Argentina n.º 6-3.º B
Luis Mariano n.º 14 – 5.º D
Luis Mariano n.º 14 – 5.º D
Fuenterrabía n.º 14-1.º IZ
Luis de Uranzu n.º 13-7.º B
Luis de Uranzu n.º 13-7.º B
Antonio Valverde n.º 4-3.º A
Juan Arana n.º 8-4.º A
PagogaÑa n.º 16-2.º D
Puiana n.º 3-2.º C
Alzukaitz Kalea n.º 5-3.º A
José María Franco n.º 1-B «San Miguel-Berri»
San Marcial n.º 9-3.º A
San Marcial n.º 9-3.º A
San Marcial n.º 9-3.º A
Errotazar Kalea n.º 12-2.º D
Aduana n.º 32-2.º DR
Aduana n.º 32-2.º DR
Sargía n.º 7-3.º DR
Alzukaitz Kalea n.º 3-1.º C
Anaca n.º 44-2.º A
Antonio Valverde n.º 6-3.º B
Iparralde n.º 1-1.º CN
Navarra n.º 4-3.º A
Enbido Kalea n.º 2-5.º B
Lopez Becerra n.º 23-3.º IZ
Santa Elena n.º 29-1.º DR «C.ª Gamon»
Pío Baroja n.º 12-1.º D
Salvador Echeandia n.º 10-2.º B
Darío de Regoyos n.º 16-1.º F
Alcaldía de sacas n.º 3-B DR
Enbido Kalea n.º 2-5.º B
María Juncal Labandibar n.º 16-2.º DR
IÑigo de Loyola n.º 3-4.º IZ
General Freire n.º 3-B A
Alfonso Morales n.º 5-5.º D
Alfonso Morales n.º 4-5.º D
Javier Esteban Indart n.º 3-4.º DR
Colón n.º 58-3.º C
Serapio Múgica n.º 17-3.º B
05/07/1986
30/03/1980
30/01/1963
17/12/1943
09/07/1969
12/10/1962
04/11/1976
29/10/1952
06/12/1967
14/02/1975
16/01/1970
14/12/1948
01/06/1968
16/06/1966
13/09/1996
04/04/1954
20/03/1972
25/03/1973
13/11/1985
16/09/1976
21/03/1966
18/11/1984
25/11/1980
04/12/1986
20/03/1971
19/08/2000
27/01/1984
03/03/1975
19/09/1963
17/06/1956
28/04/1975
05/12/1976
06/06/1958
22/01/1970
14/09/1966
23/08/1971
01/03/1981
20/07/1981
26/10/1947
14/11/1963
01/05/1957
27/11/1971
22/01/1976
17/03/1932
16/01/1971
22/06/1977
18/12/1973
27/12/1954
23/07/1988
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.755
Barne Erregimeneko Arloa
Area de Régimen Interior
Iragarkia
Udal honetako Alkate-Udalburuak, 87 zenbakia duen ebazpena eman du 2009-01-21ean, honela dio:
Behin betiko izaeraz adskribatzea karrerako funtzionario
Carlos Beltran de Guevara Berecibar jauna Lan Medikuntzako
Unitate buruaren 411 zenbakiko postu hutsera (%100), giza
baliabideen berresleipenaren prozeduraz, Lan Medikuntzako
Unitate buruaren 29 zenbakiko postua kentzearen ondorioz
(%58,55), eta hori, Ebazpen honen dataren ondorengo ondorioetarako. Une horretan, irungitzeko postuaren amortizazio
formala egingo da, eta horrela erregistratuta geratuko da
Lanpostuen Zerrendan.
Irun, 2009ko urtarrilaren 28a.—Giza Baliabideetako eta
Zerbitzu Orokorretako Burua.
Anuncio
Por el señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha
sido dictada resolución, de número 87, de fecha 21-01-2009,
por la que se dispone:
Adscribir con carácter definitivo al funcionario de carrera
D. Carlos Beltrán de Guevara Berecibar al puesto vacante
número 411-Jefe de la Unidad de Medicina Laboral (100%),
por el procedimiento de reasignación de efectivos a consecuencia de la supresión del puesto número 29-Jefe de Unidad de
Medicina Laboral (58,55%), y ello con efectos a partir de la
fecha de esta Resolución. En ese momento, se producirá la
amortización formal del puesto declarado a extinguir y así quedará registrado en la Relación de Puestos de Trabajo.
Irun, a 28 de enero de 2009.—La Jefa de Recursos
Humanos y Servicios Generales.
(11)
(11)
(1128)
(1128)
Barne Erregimeneko Arloa
Area de Régimen Interior
Iragarkia
Udal honetako Alkate-Udalburuak, 44 zenbakia duen ebazpena eman du 2009-01-16an, honela dio:
Onartzea Iker Irastorza Alzuak aurkeztutako uko egitea,
Tokiko Poliziako Agente plaza betetzeko praktiketako funtzionario gisa izendatzeari dagokionez; postu horrek nahitaezko
euskara-profila dauka Trafiko Sailean.
Praktiketako funtzonario izendatzea, Tokiko Poliziako
Agentea, Denis Arconada Arcelus, gehienez ere hemezortzi
hilabeterako eta Trafiko Sailean nahitaezko euskara-profila
duen postua betetzeko.
Irun, 2009ko urtarrilaren 28a.—Giza Baliabideetako eta
Zerbitzu Orokorretako Burua.
Anuncio
Por el señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha
sido dictada resolución, de número 44, de fecha 16-01-2009,
por la que se dispone:
Aceptar la renuncia presentada por Iker Irastorza Alzua a su
nombramiento como funcionario en prácticas para ocupar una
plaza de Agente de la Policía Local, puesto con perfil de euskera preceptivo en la Sección de Tráfico.
Nombrar funcionario en prácticas, Agente de la Policía
Local, a Denis Arconada Arcelus, por un período máximo de
dieciocho meses y para ocupar un puesto con perfil de euskera
preceptivo en la Sección de Tráfico.
Irun, a 28 de enero de 2009.—La Jefa de Recursos
Humanos y Servicios Generales.
(12)
(12)
(1129)
(1129)
Hiri Garapen eta Etxebizitza
Desarrollo Urbano y Vivienda
Iragarkia
Anuncio
Igogailua instalatzeko lizentzia eskatu da egoitza eraikinetan dauden etxebizitzetarako irisgarritasunari buruzko Plan
Orokorraren 21. Aldaketan aurreikusitakoaren arabera, zeina
2007ko azaroaren 28an egindako osoko bilkuran behin betiko
onetsi baitzen eta 2007ko urtarrilaren 18ko 13. BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa aldizkarian argitaratu baitzen.
Solicitud de licencia de instalación de ascensor conforme a
lo previsto en la Modificación de Plan General n.º 21 relativo a
normativa accesibilidad en edificaciones residenciales, aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 28 de noviembre de 2007, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa
n.º 13 de 18 de enero de 2.007.
Eskatzailea: Jabekideen komunitatea.
Solicitante: Comunidad de propietarios.
Kokalekua: M.ª Juncal Labandibar kalea, 5.
Emplazamiento: C/ M.ª Juncal Labandibar, 5.
Aipatutako araudiaren 8.3 artikuluaren arabera, jendaurrean
ikusgai jartzen da proiektu hori, horrela, eskatu den instalazio
horrek norbaitengan ondoriorik izanez gero, egoki derizkion
oharrak egin ditzan. Espedientea Hirigintzako eta Ingurumeneko Arloan hogei egun baliodunetan kontsultatzen ahal da,
Kostorbe Etxean, Iparralde Hirib. 39, Irun. Epe horretan bertan
erreklamazioak aurkezten ahal dira HAZ/SACen bulegoetan:
Juan de la Cruz kalea 2, Irun.
Según el artículo 8.3 de la citada Norma, se somete el citado
proyecto a información pública para que quienes se consideren
afectados/as de algún modo por la instalación pretendida puedan hacer las observaciones pertinentes. El expediente se puede
consultar, durante veinte días hábiles, en horas de oficina, en el
Area de Urbanismo y Medio Ambiente sito en Edificio
Kostorbe, Avda. de Iparralde, 39 de Irun. En ese mismo plazo
se pueden presentar alegaciones en las oficinas del S.A.C., sitas
en C/ Juan de la Cruz, 2 de Irun.
Irun, 2009ko urtarrilaren 28a.—Javier Cía Elola, Hirigintza
Diziplinako Ordezkaria.
Irun, a 28 de enero de 2009.—El Delegado de Disciplina
Urbanística, Javier Cia Elola.
(421)
(421)
(1127)
(1127)
3.756
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Udal Kirol Udal Patronatua
Patronato Municipal de Deportes
Esleipenaren iragarkia
Anuncio de adjudicación
1.
Esleitzailea:
1.
Entidad adjudicadora:
a)
Erakundea: Irungo Kirolaren Udal Patronatua.
a)
Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Irun.
b) Espedientea tramitatzen duen arloa: Ekintzak.
b)
Dependencia que tramita el expediente: Actividades.
c)
Espedientearen zenbakia: 2008ZAPA0005.
c)
Número de expediente: 2008ZAPA0005.
2.
Kontratuaren xedea:
2.
Objeto del contrato:
a)
Kontratu mota: Zerbitzuak.
a)
Tipo de contrato: Servicios.
b) Xedea: Irungo Artaleku Kiroldegiko igeriketa irakasteko zerbitzua.
b) Descripción del objeto: Servicio de impartición de
enseñanzas de natación en el Polideportivo Municipal Artaleku
de Irun.
c) Lizitazioaren iragarkiaren argitaratzea: 2008ko azaroaren 4ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA.
c) Publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa de 4 de noviembre de 2008.
3.
Tramitazioa, eta esleitzeko prozedura:
3.
Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a)
Tramitazioa: Arrunta.
a)
Tramitación: Ordinaria.
b) Prozedura: Irekia.
b)
Procedimiento: Abierto.
4.
4.
Presupuesto base de licitación:
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
732.605,60 euro.
732.605,60 euros.
5.
Esleipena:
5.
Adjudicación:
a)
Data: 2009ko urtarrilaren 26a.
a)
Fecha: 26 de enero de 2009.
b)
Contratista: C.D.N. Bidasoa XXI.
b) Esleipenduna: C.D.N. Bidasoa XXI.
c)
c) Importe de adjudicación: Se establecen los siguientes
precios:
Esleipenaren zenbatekoa: Ondoko prezioetan:
Kategoria / Categoría
Prezioa (BEZik gabe) / Precio (Iva exento)
Ura 1 Agua
22 €
Ura 2 Agua
23 €
Ura 3 Agua
26 €
Ura 4 Agua
30 €
d) Esleipenaren epea: 2009ko otsailaren 1etik 2010 abenduaren 31a.
d) Plazo de adjudicación: Del 1 de febrero de 2009 a 31
de diciembre de 2010.
Irun, 2009ko urtarrilaren 27a.—Belen Sierra Cantalapiedra,
Irungo Kirolaren Udal Patronatuko Presidentea.
Irun, a 27 de enero de 2009.—La Presidencia del Patronato
Municipal de Deportes de Irun, Belen Sierra Cantalapiedra.
(66)
(66)
(1060)
(1060)
Udal Kirol Udal Patronatua
Patronato Municipal de Deportes
Esleipenaren iragarkia
Anuncio de adjudicaciÓn
1.
Esleitzailea:
1.
Entidad adjudicadora:
a)
Erakundea: Irungo Kirolaren Udal Patronatua.
a)
Organismo: Patronato Municipal de Deportes de Irun.
b) Espedientea tramitatzen duen arloa: Ekintzak.
b)
Dependencia que tramita el expediente: Actividades.
c)
c)
Número de expediente: 2008ZAPA0007.
Espedientearen zenbakia: 2008ZAPA0007.
2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: Zerbitzuak.
b) Xedea: Irungo Artaleku Udal Kiroldegian hainbat jarduera irakasteko (mantentze gimnasia, aerobic, yoga, dantzak,
ciclo indoor, pilates eta antzeko jarduera fisikoak) zerbitzua.
c) Lizitazioaren iragarkiaren argitaratzea: 2008ko azaroaren 4ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de impartición de
enseñanzas varias (gimnasia mantenimiento, aerobic, yoga, bailes, ciclo indoor, pilates y actividades similares) en el Polideportivo
Municipal Artaleku de Irun.
c) Publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa de 4 de noviembre de 2008.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.
Tramitazioa, eta esleitzeko prozedura:
3.
Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a)
Tramitazioa: Arrunta.
a)
Tramitación: Ordinaria.
b) Prozedura: Irekia.
b)
Procedimiento: Abierto.
4.
4.
Presupuesto base de licitación:
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
1.128.365,74 euro.
1.128.365,74 euros.
5.
Esleipena:
5.
Adjudicación:
a)
Data: 2009ko urtarrilaren 26a.
a)
Fecha: 26 de enero de 2009.
b)
Contratista: Lagunkirol, S.L.
b) Esleipenduna: Lagunkirol, S.L.
c)
3.757
c) Importe de adjudicación: Se establecen los siguientes
precios:
Esleipenaren zenbatekoa: Ondoko prezioetan:
Maila / Categoría
Prezioa / Precio
BEZ / IVA (7%)
Prezioa (BEZ barne) / Precio (IVA incluido)
Sala 1
20,20
1,41
21,61
Sala 2
26,6
1,86
28,50
Sala 3
30,37
2,13
32,50
Sala 4
35,98
2,52
38,50
d) Esleipenaren epea: 2009ko otsailaren 1etik 2010 abenduaren 31a.
d) Plazo de adjudicación: Del 1 de febrero de 2009 a 31
de diciembre de 2010.
Irun, 2009ko urtarrilaren 27a.—Belen Sierra Cantalapiedra,
Irungo Kirolaren Udal Patronatuko Presidentea.
Irun, a 27 de enero de 2009.—La Presidencia del Patronato
Municipal de Deportes de Irun, Belen Sierra Cantalapiedra.
(67)
(67)
(1061)
(1061)
ITSASONDOKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ITSASONDO
Iragarkia
Anuncio
Udalerri honetako zergadunen jakinaren gainean jartzen da
ondoren zehaztuak datozen erreziboak kobratze aldian daudela:
Se pone en conocimiento de los contribuyentes de este
Municipio que se hallan al cobro los recibos correspondientes a:
— 2008ko 4. hiruhilabeteko ur hornidura zerbitzuko zerbitzuko tasa errolda.
— Tasa de suministro de agua del 4.º trimestre del año 2008.
Errezibo hauek borondatezko epean ordaindu ahal izango
dira 2009ko urtarrilaren 15etik otsailaren 28a bitartean.
Estos recibos se podrán abonar en periodo voluntario del 15
de enero al 28 de febrero de 2009.
Epe hori iraganez gero, ordaintzeko geratzen diren erreziboak errekarguaz kobratuko dira.
Transcurrido dicho periodo los recibos pendientes de pago
se cobrarán con recargo.
Itsasondo, 2009ko urtarrilaren 12a.—Alkatea.
(4)
Itsasondo, a 12 de enero de 2009.—El Alcalde.
(1078)
(4)
(1078)
Iragarkia
Anuncio
Udal honetako Alkateak, 2009ko urtarrilaren 12an, segidan
adierazten den errolda onartu zuen:
Aprobado por Decreto de Alcaldía del 12 de enero del
corriente el padrón de:
— 2008ko 4. hiruhilabeteko ur hornidura zerbitzuko tasa
errolda.
— Tasa de suministro de agua del 4.º trimestre del año 2008.
Jendaurrera erakusten dira, Gipuzkoako Herri Haziendak
erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 14.1
artikuluan erabakitakoa betez, ondoko arau hauen arabera:
Se someten a información pública en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 14.1 de la Norma Foral 11/1989, de 5
de julio reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, conforme a las siguientes reglas:
a) Agerian dauden lekua: Idazkaritza kontuhartzailetza.
b) Aztertzeko epea: Hilabetekoa iragarki hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta hurrengo astegunetik.
a) Lugar donde se hallan de manifiesto: SecretariaIntervención.
b) Plazo para examinarlos: Un mes contado de fecha a
fecha, a partir del siguiente día hábil al de la inserción de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
3.758
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
c) Erreklamazioak adierazteko epea: Hilabetea, b) atalean
adierazitako moduan kontaturik, legezko birjarpen helegitea
tartejartzearen bitartez.
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
c) Plazo para manifestar la disconformidad: Un mes
computado en la forma que se indica en el extremo b), mediante
la interposición del preceptivo recurso de reposición.
d) Errekurtsoa aurkezteko organoa: Itsasondoko Udala.
d)
Organo ante el que se recurre: Ayuntamiento Pleno.
e) Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko sarrera
erregistroa bulego lanordutan.
e) Lugar de presentación de reclamaciones: Registro de
entrada del Ayuntamiento, en horas de oficina.
f) Helegitea tartejartzearen ondorioak: Foru Arau horretako 14.2 artikuluan xedatutakoak.
f) Efectos de la interposición del recurso: Los dispuestos
en el artículo 14.2 de la Norma Foral citada.
Itsasondo, 2009ko urtarrilaren 12a.—Alkatea.
(4)
Itsasondo, a 12 de enero de 2009.—El Alcalde.
(1079)
(4)
(1079)
Iragarkia
Anuncio
Udalbatzarrak, 2009ko urtarrilaren 19an eginiko bileran,
hasiera batez onartu du 2009ko Aurrekontu Orokorra abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15. artikuluan ezarritakoari
jarraiki, Aurrekontua jendeari erakusten zaio, ondorengo arau
hauen arabera:
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de
enero de 2009 ha aprobado inicialmente el Presupuesto General
para el ejercicio de 2009. En cumplimiento de lo dispuesto en
el art.15 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, se
expone a información pública conforme a las siguientes reglas:
a) Erakutsita dagoen lekua: Idazkaritza-Kontuhartzailetzan.
a)
Lugar donde se encuentra: Secretaría-Intervención.
b) Aurrekontua aztertzeko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkezteko epea: Hamabost lanegun, iragarki hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo
lanegunetik hasita.
b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar
reclamaciones: Quince días hábiles contados a partir del
siguiente tambien hábil del de la inserción de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
c) Honako hauek jar ditzakete erreklamazioak: 21/2003
Foru Arauaren 17.1 artikuluan aipatzen direnak.
c) Quienes pueden interponer reclamaciones: Los que
señala el artículo 17.1 de la Norma Foral 21/2003.
d) Inpugnatzeko arrazoiak: 21/2003 Foru Arauaren 17. 2
artikuluan aipatzen direnak.
d) Motivos de impugnación: Los que señala el artículo
17.2 de la Norma Foral 21/2003.
e) Aurkezteko bulegoa: Udaletxearen Sarrera erregistroa
bulego orduetan, edo Administrazi Prozeduraren Legeak bere
66.artikuluan aipatzen dituen lekuak.
e) Oficina de presentación: Registro de Entrada del
Ayuntamiento en horas de oficina. Tambien podrán praesentarse en los lugares que señala el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
f)
Erreklamazioak jasotzen dituen organoa: Udalbatzarra.
Jendeari erakusteko epea igarotzen bada inolako erreklamazio edo oharpenik jaso gabe, Aurrekontu Orokorra onartutzat
joko da behin-betiko, beste erabakirik hartu behar izan gabe.
Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Si trascurrido el plazo de información expresado no se
hubiera presentado reclamación u observación alguna, se tendrá
por aprobado definitivamente el mencionado Presupuesto
General, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Itsasondo, a 20 de enero de 2009.—El Alcalde.
Itsasondo, 2009ko urtarrilaren 20a.—Alkatea.
(17)
f)
(1085)
(17)
(1085)
LASARTE-ORIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA
Estatistika Bulegoa
Negociado de Estadística
Iragarpena
Anuncio
Alkateak, 2009ko urtarrilaren 21ean, ondoko hau ebatzi du:
La Alcalde, con fecha 21 de enero de 2009, ha resuelto lo
siguiente:
Estatistikako Institutu Nazionalaren Presidentziaren eta
Tokiko Lankidetzarako zuzendari nagusiaren 2005eko apirilaren 28ko Ebazpenak udalei jarraibide teknikoak ematen dizkie,
Europako Batasunetik kanpokoak izanik egoitza iraunkorra izateko baimenik ez duten atzerritarren erroldako izen emateen
iraungitzea erabakitzeko, baldin eta bi urtez behin berritzen ez
badira. Ebazpen horrek xedatzen duenarekin bat etorriz, Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legeko 15. eta 16.1 artikuluetan xedatutakoaz dioena, honen
bidez, ondoko zerrendako pertsona hauei zera jakinarazten zaie:
De conformidad con lo dispuesto por la Resolución de 28
de abril de 2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Local, por la
que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre
el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de extranjeras y extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años, en relación con el artículo 15 y 16.1, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen
Local, por la presente se comunica a las personas relacionadas
en la lista adjunta lo siguiente:
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.759
Alkatetza honek iraungipenagatik baja emango dizula aipatutako zerrendan agertzen den etxebizitzan, iragarki hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik
hasi eta 15 eguneko epean zure egungo helbidearen edo gaur
egun bizi zaren Udalerriaren berri ematen ez badiguzu.
Esta Alcaldía procederá a darle de baja por caducidad en el
domicilio en el que figura en dicha lista, si en el plazo de 15
días desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa no comunica su dirección actual o el nombre del
municipio en el que resida en la actualidad.
Emandako epe hori amaitu ondoren, baja emango zaizu
Lasarte-Oriako udal erroldan.
Una vez finalizado el plazo concedido, se procederá a darle
de baja en el Padrón Municipal de Lasarte-Oria.
Lasarte-Oria, a 21 de enero de 2009.—La Alcalde.
Lasarte-Oria, 2009ko urtarrilaren 21a.—Alkatea.
(310)
(955)
(310)
(955)
Apellidos y Nombre
Izen-abizenak
Dirección
Helbidea
RIBEIRO GARCIA, Michelle
Zumaburu, 5-4º C
SILVA DE JURADO, Maria Nohra
Jaizkibel, 8-2º D
CARDOZO MORA, Angelo Alberto
Uistin, 19-9º B
DE LA VEGA AYUB, Marlene
Erribera, 9-6º D
ROUCO RIVERA, Jauma
Jaikibel, 6-4º D
CARDOZO DUARTE, Angel Alberto
Uistin, 19-9º B
MARTINEZ PARRA, Freddy
Uistin, 19-9º B
ECHEVERRIA JIMENEZ, Maricarmen
Beko-Errota, 2-1º B
Bilketa
Recaudación
Ediktua
Edicto
Hiriko trafikoaren arloan indarrean dauden arauak urratzeagatik ondoko zerrendan aipatzen diren zigortzeko prozeduren
abiatzea jakinarazten saiatu arren ezinezkoa gertatu denez gero,
honako ediktu honen bitartez jakinarazten ditut, Administrazio
Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazioko Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak 59. eta 60. artikuluetan xedatzen duenaren arabera.
Habiendo intentado sin efecto notificar la incoación de los
procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan
por infracción de la normativa vigente en materia de Tráfico,
Circulación y Seguridad Vial, se procede a su práctica mediante
el presente edicto según disponen los artículos 59 y 60 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Hori guztia ageriko egiten dut, interesatuek jakin dezaten,
zeini hasierako jakinarazpentzat balio behar baitie, eta halaber
informatzen ditut honetaz:
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación inicial, informándoles
asimismo de que:
1. Honako ediktu hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasi eta 15 eguneko epearen barruan,
komenigarritzat jotzen duten guztia alegatzen ahalko dute, eta
egoki deritzen frogak proposatzen, Udaleko Errejistro
Orokorrean aurkezturiko eta Alkate-Udalburuari zuzenduriko
deskarguko idatziaren bitartez.
1. Dentro del plazo de 15 días, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente Edicto, podrán alegar
cuanto consideren conveniente y proponer las pruebas que estimen oportunas mediante escrito de descargo presentado en el
Registro General del Ayuntamiento y dirigido al Sr. AlcaldePresidente.
2. Zehapenaren behin behineko zenbatekoa ehuneko 30ko
beherapenaz ordain dezakezu, baldin eta notifikazio hau jaso
eta hurrengo 30 egun naturalen barruan ordaintzen baduzu
(339/1990 E.D.L ko 67. art.), edo Udalaren izenean postazko
igorpen bat eginez, espediente-zenbakia konstaraziz, edo
Udaletxe honetako zergabilketa zerbitzuaren bidez, edo horretarako ireki diren Kutxako 001017526.3, Lankide Aurrezkiko
036090100.9, BBVAko 0200016819 edo Caja Rural de
Navarrako 0703994426.
2. El importe provisional de la sanción puede pagarlo con
una reducción del 30% si lo abona los 30 días naturales siguientes al recibo de la notificación (art. 67 R.D.Leg. 339/1990)
mediante giro postal a nombre del Ayuntamiento haciendo
constar el número del expediente, en la Oficina de Recaudación
de este Ayuntamiento, o ingresando en las cuentas abiertas a tal
efecto en Kutxa c/c 001017526.3, Caja Laboral Popular
c/c 036090100.9, BBVA c/c 0200016819 o Caja Rural Navarra
c/c 0703994426.
3. Araua hautsi zuena identifikatu ez bazuten, eta zu zerorri ez bazara araua hautsi zuena, identifikatu beharrean zaude
araua hautsi zuena, idatzi bat aurkeztuta (haren izen-abizenak,
nortasun agiriaren zenbakia eta helbidea jarrita) lehen esan
dugun erregistro eta epean (hamabost lanegun). Horietako daturen bat falta baldin bada, ezin izango da identifikatu. Legearen
agindu hori ez betetzeak (dela kasurik ez egiteagatik, dela datu-
3. Si el infractor no fué identificado y Vd. no fué el conductor responsable de la infracción, está obligado a la identificación del mismo, a cuyo efecto deberá presentar escrito con:
El nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del infractor, en
alguno de los citados registros, en el indicado plazo de quince
días hábiles, advirtiéndole que la omisión de cualquiera de los
datos requeridos impedirá la identificación. El incumplimiento
3.760
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
ren bat ez emateagatik), arau hauste larriari dagokion zigorra
izango du (301 eurotako isuna), hala jarzen du eta 339/1990
Errege Dekretu Legegintzakoak 72. artikuluan.
de esta obligación legal, por no atenderla o por omitir cualquiera de los datos requeridos, será sancionado como falta
grave, de acuerdo con el art. 72 del citado Real Decreto Legislativo 339/1990, con multa de hasta 301 euros.
4. Araua hautsi zuten garaian ibilgailuaren titularra zu ez
bazinen, jabe berriaren datuak eman behar dizkiozu izapidegile
honi. Hartarako ere, erregistro eta epe berberak dituzu; dena
dela, Trafiko Buruzagitza Probintzialak emandako agiria ere
aurkeztu behar duzu.
4. Si a la fecha de la comisión de la infracción, Vd no fuera
el titular del vehículo, deberá facilitar a este instructor los datos
del nuevo propietario, presentando en los citados registros, y en
el mismo plazo, los datos del nuevo titular, aportando documentación acreditativa expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico.
5. Aldi berean, eta ibilgailu horren jabea sozietatea baldin
bada, salaketa hau jakinarazitako egunaren hurrengo 15 lanegunen epean nor den salaketa unean ibilgailua gidatzen zuena esateko errekerimendua egiten zaizu, izena, abizenak, N.A.N. eta
helbidea esan behar izanez. Idazkian ondorengo dautok azaldu
behar dira:
5. Asimismo y en el supuesto de ser esa Sociedad titular
del vehículos, se le requiere para que en el plazo de los 15 días
hábiles siguientes al de la notificación de eta denuncia, identifique al conductor del vehículo en el momento de la denuncia,
señalando nombre, dos apellidos, D.N.I. y domicilio del mismo.
En el escrito deberá hacer constar.
— Espediente-zenbakia; Salaketa-data; Ibilgailuaren matrikula.
— Número del expediente; Fecha de denuncia; Matrícula
del vehículo.
Betebehar hau justifikaturiko arrazoirik gabe betetzeari
utziko bazenio, dirubidez zehatua izango zara hoben larri baten
egile gisa (339/1990 E.D.L.ko 72.3 art.) Trafiko, Motordun
Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasunaren arloan Udalaren
Zigor Ahalmena Erabiltzeko Prozedura Erregulatzen duen
Ordenantza Eranskinaren arabera hoben hori 301 eurorekin
zehatua izango da.
En el caso de que incumpliera esta obligación sin causa justificada será sancionado pecuniariamente como autor de una
falta grave (art. 72.3 R.D. Leg 339/1990). Falta, que en base a los
dispuesto en el Anexo de la ordenanza Municipal Reguladora del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
Municipal en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, será sancionada con 301 euros.
Lasarte-Oria, 2009ko urtarrilaren 29a.—Kobratzailea.
(1075)
Lasarte-Oria, a 29 de enero de 2009.—La Recaudadora.
(1075)
Izen-abizenak
Nombre
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Artikulua (*)
Artículo (*)
TORRE PUYUELO IGNACIO
2008
2202
5942-FHH
21/8/2008
92,00 € SAN JOSE
ILLES BALEARS
ART. 91.2J
MORALO ESCUDERO MARIA DEL ROCIO
2008
2213
8143-FMN
28/8/2008
36,00 € MALAGA
MALAGA
ART. 91.1
MORALO ESCUDERO MARIA DEL ROCIO
2008
2251
8143-FMN
5/9/2008
36,00 € MALAGA
MALAGA
ART. 132
DUQUE PEREZ PILAR
2008
2506
7225-FDP
10/10/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.1B
MARTINEZ GUARDIA BELEN
2008
2516
SS-0295-BJ
7/10/2008
92,00 € PASAIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
RODRIGUEZ CUECHA JAIME ALBERTO
2008
2519
9498-DPW
8/10/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
RIVEIRO PINELA ARTUR AMERICO
2008
2537
9606-FBG
8/10/2008
92,00 € PASAIA
GIPUZKOA
ART. 91
CHOUDARY WAQAS AFZAL
2008
2549
SS-9980-Z
7/10/2008
36,00 € VILLABONA
GIPUZKOA
ART. 132
ALONSO RIO VERONICA
2008
2555
6935-GBC
9/10/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
RODRIGUEZ CUECHA JAIME ALBERTO
2008
2566
9498-DPW
10/10/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
MARTIN DOMINGUEZ DIONISIO
2008
2570 SS-6023-AW
10/10/2008
92,00 € IRUN
GIPUZKOA
ART. 132
RODRIGUEZ CUECHA ANYELI DE LOS
ANGELES
2008
2571
8335-GDK
10/10/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
ROSILLO GUARROCHENA IDOIA
2008
2574
2055-CPF
11/10/2008
36,00 € ORIO
GIPUZKOA
ART. 132
CALO CORNELIU
2008
2577
7863-CJG
12/10/2008
36,00 € ZARAUTZ
GIPUZKOA
ART. 132
ALKORTA ETXABE EUSTAQUIO
2008
2578
1371-BDW
12/10/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
RUIZ JIMENEZ FRANCISCO
2008
2580 SS-8564-BD
12/10/2008
36,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 91
LOPES PAULO SERGIO
2008
2588 SS-3005-BB
11/10/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
BERMEJO LEON JUAN JOSE
2008
2591 SS-4640-AS
12/10/2008
36,00 € ANDOAIN
GIPUZKOA
ART. 132
HERRERO CLAVER IVAN
2008
2593
3217-BDZ
12/10/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91.2C
SDAD DE CORREDURIA DE SEGUROS
BENETAN SA
2008
2603
5933-DDL
15/10/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
PORRAS MENDINUETA JUAN MANUEL
2008
2615
2577-FZH
29/5/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
3428-FPB
17/10/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
17/10/2008
36,00 € ANDOAIN
GIPUZKOA
ART. 91
FRANCO LORENZO IVAN
2008
2621
LUCERO DOMINGUEZ MARIA
2008
2622 SS-9485-BD
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
3.761
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
Artikulua (*)
Artículo (*)
HERNANDEZ DOMINGUEZ JESUS FELIPE
2008
2623
7585-FZC
17/10/2008
36,00 € ORDIZIA
GIPUZKOA
ART. 132
ROMAN MARCOS CANDIDO
2008
2624 SS-7033-BB
18/10/2008
92,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 91
RODRIGUEZ CUECHA ANYELI DE LOS
ANGELES
2008
2632
8335-GDK
20/10/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
CONSTRUCCIONES B VICENTE S.L.
2008
2639
8729-BCH
22/10/2008
36,00 € ZUMARRAGA
GIPUZKOA
ART. 91
REPRESENTACIONES DE MATERIAL CLINICO
2008
2646
5524-FGB
20/10/2008
36,00 € IGANTZI
NAVARRA
ART. 132
TOLLAR CHISTOPHER MARK
2008
2647
3619-CYN
20/10/2008
120,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 65.4K
DEL AMO REBOLLO JESUS M
2008
2656
7557-DKD
24/10/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
FONTANERIA RICARDO SANZ SL
2008
2658 SS-4256-AM
24/10/2008
36,00 € TOLOSA
GIPUZKOA
ART. 132
BEZERRA DE ALMEIDA SILVANA
2008
2659
SS-4810-Y
24/10/2008
120,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 65.4K
CHARRIA RIOS DEYANIRA
2008
2661
1421-FLY
24/10/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
MONTAJES JESACAR SL
2008
2662
5972-FWS
24/10/2008
92,00 € ZARAGOZA
ZARAGOZA
ART. 94.2
KASSARI ABDELMOUGHIT
2008
2663 BI-6161-AT
24/10/2008
36,00 € SESTAO
BIZKAIA
ART. 91
ALBERDI ALBERDI EDUARDO
2008
2666
7486-FRG
17/9/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
ARZELUS ARRECHE XABIN
2008
2668
8466-FMJ
30/7/2008
36,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 132
BALDEON CONDE AITOR
2008
2669
0761-BYL
5/9/2008
92,00 € ANDOAIN
GIPUZKOA
ART. 94.2
CARPINTERIA URBIETA SL
2008
2673
3786-CCD
23/10/2008
92,00 € OIARTZUN
GIPUZKOA
ART. 94.2D
SALAGRE FERNANDEZ FLORENTINO
2008
2674
8421-DPD
25/10/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
IRURETA REY JUAN MARIA
2008
2703
1257-BKL
31/10/2008
120,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 65.4K
IRURETA REY JUAN MARIA
2008
2704
1257-BKL
31/10/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 18.1
MAUPE CARBAJOSA DAVID
2008
2712
6009-DXV
7/6/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91.2C
GARMENDIA URANGA LUIS MARIA
2008
2718 NA-8164-AL
25/10/2008
450,00 € ALEGIA
GIPUZKOA
ART. 20
LUCERO VALLE CONSUELO
2008
2723 SS-6656-AN
3/9/2008
120,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 65.4K
URTIZBEREA GARMENDIA MARIA JOSEFA
2008
2745 NA-9676-AY
5/11/2008
36,00 € AYEGUI
NAVARRA
ART. 91.1
MENA MENA JOSE LUIS
2008
2748
2520-CJB
5/11/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
OJALVO SANTOS FRANCISCO
2008
2749
8208-DZT
6/11/2008
92,00 € SANTURTZI
BIZKAIA
ART. 94.2
VITORIA JAUREGUI MA ROSARIO F
2008
2751
9594-FDV
6/11/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
MUGABURE BUJEDO DAVID
2008
2752 SS-2152-AL
6/11/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
MORA PEREZ MANUEL
2008
2756
1009-GDH
7/11/2008
36,00 € HUELVA
HUELVA
ART. 132
CENDOYA ILLARRAMENDI LEIRE
2008
2768
4651-BMY
6/11/2008
36,00 € AIA
GIPUZKOA
ART. 91
CLEMENTE VISIER DAVID
2008
2776
6525-FKL
4/11/2008
92,00 € VALENCIA
VALENCIA
ART. 94.2
GARCIA REYES LUIS IGNACIO
2008
2778
5144-BVC
7/11/2008
36,00 € PASAIA
GIPUZKOA
ART. 91
ORMAECHEA MERINO JOSE IGNACIO
2008
2780 SS-0309-BH
7/11/2008
36,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 91
DORRONSORO URANGA MIKEL
2008
2791
0983-BBF
11/11/2008
92,00 € URNIETA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
LOUVELLI NIEVES MIKEL
2008
2794
0485-DTW
11/11/2008
36,00 € HONDARRIBIA
GIPUZKOA
ART. 132
PASCUAL,PASCUAL,ADORACION
2008
2797
7310-DNR
12/11/2008
92,00 € ALKIZA
GIPUZKOA
ART. 94.2
AMIANO IRIZAR MARIA AMAIA
2008
2799
0448-BDK
13/11/2008
36,00 € ALTZO
GIPUZKOA
ART. 91
SUSI GARRIDO DAVID
2008
2808
7546-BSP
13/11/2008
92,00 € TOCINA
SEVILLA
ART. 132
TRIVIÑO SANCHES GINES
2008
2812
5680-FRG
19/6/2008
36,00 €
BARCELONA
ART. 91
AGIRRE OTAMENDI MARIA DOLORES
2008
2815 NA-7587-W
2/11/2008
120,00 € IDIAZABAL
GIPUZKOA
ART. 65.4K
AHMAD IMTIAZ
2008
2818
0799-DRR
2/10/2008
92,00 € LOGROÑO
LA RIOJA
ART. 91.2E
CASTRILLO BARCENILLA ALVARO
2008
2822
6699-CRV
14/11/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
MANTEROLA HERBOZO IñIGO
2008
2823
6420-FVL
15/11/2008
92,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 132
GONZALEZ GUZMAN JUAN CARLOS
2008
2825
7935-DTF
15/11/2008
36,00 € URNIETA
GIPUZKOA
ART. 91
SANT QUIRZE DEL
VALL
3.762
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
ARBIZU ZAPIAIN M ANGELES
2008
2827
1315-BSB
15/11/2008
92,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 94.2D
CALVO RAMOS IKER
2008
2828 SS-9120-AN
15/11/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
GARCIA CALAHORRA INMACULADA
2008
2840
20/11/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
2008
2845 SS-8311-AB
15/11/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
ARTOLA ZULOAGA MIKEL
2008
2848
8464-BBL
18/11/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
FERNANDEZ PAYAN JOSE
2008
2851
5629-FVD
20/11/2008
36,00 € SEVILLA
SEVILLA
ART. 91
MORA PEREZ MANUEL
2008
2853
1009-GDH
21/11/2008
36,00 € HUELVA
HUELVA
ART. 132
ARRIAGA PEÑA ANA MARIA
2008
2858
4983-BNG
2/10/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
MAYAN VALLINA FERNANDO
2008
2861
8954-GGW
1/10/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
ENCINA MOREIRO JOSE M
2008
2875 SS-1798-AS
7/11/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
0309-DXS
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Artikulua (*)
Artículo (*)
PIELAGO BARQUILLA FERMIN
2008
2877 SS-9758-BB
26/11/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
PICOT CAROLINE
2008
2880
SS-4176-BJ
27/11/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
CAMPO CARMONA YOLANDA
2008
2883
9097-CYR
16/11/2008
450,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 20
LIZASO ESCUDERO ARANTXA
2008
2897 SS-1785-BH
12/9/2008
92,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 94.2G
LIZASO ESCUDERO ARANTXA
2008
2898 SS-1785-BH
30/9/2008
92,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 91
LIZASO ESCUDERO ARANTXA
2008
2899 SS-1785-BH
1/10/2008
36,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 91
GARCIA REYES LUIS IGNACIO
2008
2902
5144-BVC
28/11/2008
36,00 € PASAIA
GIPUZKOA
ART. 91
FERNANDEZ IRADI JOSE RAMON
2008
2907
4965-BFH
30/11/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
MODENA IRUN 2006, S.L.
2008
2940
7016-CZR
3/5/2008
301,00 € IRUN
GIPUZKOA
ART. 72.3
AMETS LEHIOAK SL
2008
2942
0615-DTM
24/4/2008
301,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 72.3
* RD 1.428/2003 ED
Izen-abizenak
Nombre
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Artikulua (*)
Artículo (*)
* RD 339/90 EDL
Bilketa
Recaudación
Ediktua
Edicto
Hiriko trafikoaren arloan indarrean dauden arauak urratzeagatik ondoko zerrendan aipatzen diren Zigortzeko Prozeduren
gainean Alkateak emaniko ebazpenak jakinarazten saiatu arren
ezinezkoa gertatu denez gero, honako iragarpen honen bitartez
jakinarazten ditut, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazioko Prozedura Erkidearen 30/1992
Legeak 59. eta 60. artikuluetan xedatzen duenaren arabera.
Habiéndose intentado sin efecto notificar las resoluciones
de Alcaldía de los Procedimientos Sancionadores que a continuación se relacionan, por infracción de la normativa vigente en
materia de tráfico urbano, se procede a su práctica mediante el
presente anuncio según disponen los artículos 59 y 60 de la ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Hori guztia ageriko egiten dut, interesatuek jakin dezaten,
zeini hasierako jakinarazpentzat balio behar baitie, eta halaber
informatzen ditut honetaz:
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe de servir de notificación inicial, informándoles asimismo de que:
«Legezko epea igaro denez gero zerrendan aipaturiko salatuek alegaziorik edo beren buruak defendatzeko inolako frogarik aurkeztu gabe, indarrean dauden legeek ematen dizkidaten
eskudantziak baliaraziz, Alkate naizen honek ebatzi dut behin
betiko bihurtzea salaketan jasoriko zigorra.
«Habiendo transcurrido el plazo legal sin que por los
denunciados que se relacionan se hayan formulado alegaciones
ni prueba alguna en su defensa, en uso de las atribuciones legales vigentes, esta Alcaldía ha resuelto elevar a definitiva la sanción contenida en la denuncia.
Ezarritako zigorra, honako hau argitaratzen den egunaren
hurrengo 15 egun balioduneko epearen barruan ordaindu
beharko da. Isuna ordaindu gabe epe hori igarotzen bada, haren
La sanción impuesta deberá ser satisfecha dentro de los 15
días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la presente.
Transcurrido este plazo sin que se hubiese satisfecho la multa,
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.763
ordainaraztea Premiatzezko Prozeduraren bidez gauzatuko da,
eta zorrari erantsiko zaizkio %20ko gainkargua eta prozedurako
kostuak».
su exacción se llevará a cabo por el Procedimiento de Apremio,
incrementándose la deuda con el recargo del 20% y las costas
del procedimiento».
Honako ebazpen hau irmoa da administrazioko bidean.
Honen aurka, Administrazioarekiko Auzien Errekurtsoa jartzen
ahalko dute, Administrazioarekiko Auzien Donostiako Epaitegian, jakinarazte honen biharamunetik kontatzen hasi eta 2 hilabeteko epean. Hala ere, hori ez da eragozpena izango bidezkotzat jotzen duten beste edozein errekurtsoren eskubidea
gauzatzeko.
La presente resolución es firme en vía administrativa.
Contra la misma podrá interponerse Recurso Contencioso
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia-San Sebastián en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de esta notificación, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.
Era berean, jakinarazten honen biharamunetik kontatzen
hasi eta hilabeteko epean, aldez aurretik eta nahi izanez gero,
berraztertzeko errekurtsoa jartzen ahalko diote honako egintza
hau agindu duen organoari.
Asimismo, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de esta notificación, con carácter previo y potestativo, podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que
ha dictado este acto.
Lasarte-Oria, 2009ko urtarrilaren 29a.—Kobratzailea.
(1076)
Lasarte-Oria, a 29 de enero de 2009.—La Recaudadora.
(1076)
Izen-abizenak
Nombre
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Artikulua (*)
Artículo (*)
CARO LIZARRAGA ASIER
2008
461 SS-0485-AZ
13/2/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
FRUTOS ANAYA OSCAR
2008
476 SS-5943-BF
12/2/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
GARMENDIA SALABERRIA EDORTA ANDONI
2008
482
7941-BZV
14/2/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
ARGUL ARBEO KEPA
2008
589 BI-1855-BC
21/2/2008
92,00 € BARAKALDO
BIZKAIA
ART. 91
GONZALEZ CARBALLO MONICA
2008
601
1762-BBB
20/2/2008
92,00 € SANTURTZI
BIZKAIA
ART. 94.2
ARGUL ARBEO KEPA
2008
633
BI1855-BC
24/2/2008
36,00 € BARAKALDO
BIZKAIA
ART. 91
GONZALEZ VICENTE BIENVENIDA
2008
659
7515-DJD
29/2/2008
92,00 € AYALA
ALAVA
ART. 94.2G
SUAREZ LOURDES ANGELICA
2008
660 SS-1220-AY
29/2/2008
92,00 € LAREDO
CANTABRIA
ART. 94.2G
ESTEVEZ ALMEIDA MARIA LOURDES
2008
661
4534-FTH
29/2/2008
92,00 €
SORIA
ART. 91.1
MAZA GIRALDO JORGE
2008
699
2904-DCT
13/9/2007
92,00 € IRUN
GIPUZKOA
ART. 94.2
GARCIA SASTRE FERNANDO
2008
706
3325-FCV
8/12/2007
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91
SAITUA BRASA KEPA ANDONI
2008
756
7170-CLJ
6/3/2008
92,00 € GETXO
BIZKAIA
ART. 132
SANCHEZ IGEA ROBERTO
2008
777 SS-2722-BC
7/3/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
ALMEIDA RODRIGUEZ DAVID
2008
878
7978-FLK
25/3/2008
92,00 € IRUN
GIPUZKOA
ART. 94.2
MOLINA EMBEITIA AMAIA
2008
939
0304-BKR
27/3/2008
92,00 € BILBAO
BIZKAIA
ART. 91
SUAREZ LOURDES ANGELICA
2008
943 SS-1220-AY
18/3/2008
36,00 € LAREDO
CANTABRIA
ART. 132
UZTARROZ RUBIO FERNANDO
2008
1014 SS-7212-AX
25/1/2008
120,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 132
VARELA MARTIN AMAIA
2008
1023 SS-4476-BF
29/3/2008
92,00 € TOLOSA
GIPUZKOA
ART. 91
CONSTANTIN STEFAN
2008
1025
B-5719-SB
30/3/2008
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91
ARRIOLA GARATE XANTI
2008
1026
3032-BZP
30/3/2008
92,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91.2E
MOGOLLON GRANADOS DIEGO
2008
1037
7634-DVT
29/3/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 91.2C
DO NASCIMENTO DOS SANTOS JOSE
AUGUSTO
2008
1041
LE-2035-X
30/3/2008
92,00 € IRUÑA
NAVARRA
ART. 132
CAMPO CARMONA YOLANDA
2008
1102
9097-CYR
6/4/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
URKOLA ORTIZ ALAIN
2008
1110
2755-FJG
8/4/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
LOPEZ PONGA RUBEN
2008
1125
7113-CJR
9/4/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
GARCIA CEREZO IBAN
2008
1134
7391-DPV
11/4/2008
36,00 € VITORIA-GASTEIZ
ALAVA
ART. 132
MARTIN JIMENEZ SANTIAGO
2008
1149
5706-DZC
12/3/2008
GIPUZKOA
ART. 132
MATAMALA DE
ALMAZAN
120,00 € LASARTE-ORIA
KASSAM ADIL
2008
1160 SS-5078-AD
17/4/2008
92,00 € VILLABONA
GIPUZKOA
ART. 94.2
KALEGAIN UNSAIN JOSE JAVIER
2008
1167
5435-DXD
13/4/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
OLABEAGA ARANBURU JOSE I.
2008
1173
7330-BYY
14/4/2008
36,00 € IRUN
GIPUZKOA
ART. 91
3.764
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
INCHAUSTI IZTUETA M TERESA
2008
1181
1328-BMJ
12/4/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
MANUEL LAZARO SEBASTIAO
2008
1192
M-0513-OJ
14/4/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
NARVARTE GARMENDIA FRANCISCO JAVIER
2008
1193
6929-BKZ
18/4/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
URRESTI FERNANDEZ URKO
2008
1203
2039-CLG
17/4/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
VALDIVIA RUIZ JOSE MIGUEL
2008
1204 SS-3576-AW
16/4/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
SUAREZ LOURDES ANGELICA
2008
1208 SS-1220-AY
16/4/2008
92,00 € LAREDO
CANTABRIA
ART. 94.2G
ROMAY PAZ GERARDO
2008
1209
7161-CNC
16/4/2006
36,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 132
SANCHEZ TORRES GUILLERMO
2008
1245
3366-DBD
20/4/2008
120,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 65.4J
MENDIZABAL URRUTIA JOSE RAMON
2008
1247
4257-CNF
16/4/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
TEJERA ANGARICA JULIO
2008
1251
2846-CTZ
16/4/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
GOMEZ OYARZABAL IVAN
2008
1254
1094-DZY
17/4/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
ASTIZARAN DIAZ ION
2008
1256
4032-FCW
18/4/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
SAN MARTIN ZUMETA IÑIGO
2008
1258 SS-1200-AN
19/4/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91.2C
ROJO SERRANO MIKEL
2008
1275 SS-8141-BB
23/4/2008
92,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 94.2G
1703-DKD
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Artikulua (*)
Artículo (*)
LIZARRALDE AZURMENDI JAIME
2008
1311
16/3/2008
92,00 € AZKOITIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
ARRIOLA GARATE XANTI
2008
1312 NA-0454-BC
26/4/2008
92,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91.2C
CORTA ECHAVE RUFINO
2008
1320 BI-8609-CG
28/4/2008
92,00 € ZUMAIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
DZITAC ANDREI
2008
1332 SS-2192-AS
30/4/2008
92,00 € LAZKAO
GIPUZKOA
ART. 91
YEROBI BENGOECHEA MARIA ISABEL
2008
1342 SS-4524-AU
20/4/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
ORTIZ PEREZ ANA CAROLINA
2008
1346
30/4/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
MARTINEZ ECHEVERRIA ADELA
2008
1364 SS-4059-BD
2/5/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 91.2C
MORAN CALERO ANGEL MARIA
2008
1365
SS-7386-W
1/5/2008
92,00 € PASAIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
MUGABURE BUJEDO DAVID
2008
1372 SS-2152-AL
2/5/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
TUNDREA IOAN GHEORGHE
2008
1381 SS-5637-BF
4/5/2008
36,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 91
2313-CJK
VERMESAN VIORICA
2008
1382
8984-CGM
4/5/2008
92,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 94.2D
CARMONA SANCHEZ DIEGO
2008
1394
0542-FRW
21/4/2008
92,00 € URNIETA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
LACUNZA LOPETEGI JOSE M
2008
1427
SS-0884-BJ
18/2/2008
92,00 € TOLOSA
GIPUZKOA
ART. 94.2
DOS SANTOS CABALLERO ANTONIO
2008
1430
7272-FKW
16/3/2008
92,00 € URNIETA
GIPUZKOA
ART. 132
SANTESTEBAN PINTADO ODEI
2008
1445
6707-DBL
8/5/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
AZPIAZU TORRES GORKA
2008
1446 SS-0220-AN
8/5/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
RIVERO ESTEVEZ ANGEL
2008
1448 SS-4023-BH
8/5/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
GALLEGO MARTINEZ JOSE MIGUEL
2008
1450
2956-DXW
9/5/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
GONZALEZ ALVAREZ IGNACIO
2008
1451
3312-BJT
9/5/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
GONZALEZ BLANCO IKER
2008
1458 BI-1126-CF
10/5/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 132
ECHAVE URDAMPILLETA JOSE MARIA
2008
1462 SS-7937-BC
10/5/2008
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91
VELAZ GONZALEZ IñIGO
2008
1473
5425-DTW
11/5/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
BERRENDO JIMENEZ JAVIER
2008
1474
7915-BRL
12/5/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
MARAÑA BERMEJO ENRIQUE
2008
1475
0923-CGK
12/5/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
HERNANDEZ GARCIA LUIS MIGUEL
2008
1477
8115-CPH
12/5/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
AMUNARRIZ GALARRETA AINARA
2008
1493 SS-4385-AS
12/5/2008
92,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 91
ZABALA LULOAGA PEDRO M
2008
1505
4108-CTF
13/5/2008
36,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 91
VAZQUEZ PEREIRA JOSE M.
2008
1506
7007-DCB
13/5/2008
92,00 € IRUN
GIPUZKOA
ART. 94.2D
LEGARRA ZURIARRAIN IÑAKI
2008
1512 SS-1785-BH
14/5/2008
92,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 91.1
ROMERO OTERO MAIQUEL
2008
1514
15/5/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
4615-DSF
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
3.765
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
Artikulua (*)
Artículo (*)
MENCHACA MARTINEZ DANIEL
2008
1565
7858-FTZ
20/5/2008
92,00 € ZIZURKIL
GIPUZKOA
ART. 94.2D
FERNANDEZ EDUARDO LUIS
2008
1577 SS-3905-AS
20/5/2008
92,00 € HONDARRIBIA
GIPUZKOA
ART. 91
CHAPARTEGUI ORTUN SUSANA
2008
1579
0612-FSW
21/5/2008
92,00 € TOLOSA
GIPUZKOA
ART. 132
MOGOLLON GRANADO DIEGO
2008
1582
7634-DVT
21/5/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 91.2C
SALSAMENDI FERNANDEZ JAVIER
2008
1587
6700-DRZ
22/5/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
CONTRERAS GALILEA CARLOS
2008
1596
6799-BGD
22/5/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
HERNANDEZ GARCIA LUIS MIGUEL
2008
1599
8155-CPH
22/5/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
LOPEZ AMAGUA SEGUNDO MARCELO
2008
1625 SS-4434-AJ
24/5/2008
92,00 € PASAIA
GIPUZKOA
ART. 91.2J
CHAPARTEGUI URRUZMENDI IÑIGO LUIS
2008
1626 SS-1014-AX
24/5/2008
92,00 € ZARAUTZ
GIPUZKOA
ART. 132
SERRA SANCHIZ JUAN
2008
1636
B-1508-MZ
23/5/2008
92,00 € BARCELONA
BARCELONA
ART. 132
INCHAUSTI IZTUETA M TERESA
2008
1638
1328-BMJ
23/5/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
SALAMANCA
ART. 91
VILAR FINO Mª MONTSERRAT
2008
1642
5985-FTV
25/5/2008
SANTA MARTA DE
92,00 €
TORME
SAROBE ZABALETA M JOSE
2008
1657
5194-CYX
28/5/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
INZA IRAOLA IÑIGO
2008
1676
2191-DNR
13/3/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
DE LA CALLE LIZARAZU JOSE MANUEL
2008
1678 SS-0718-AW
13/3/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
GRANDES BIZARRO ALVARO
2008
1679
0849-FPW
29/2/2008
36,00 € IRUN
GIPUZKOA
ART. 91
CANDO GAINZA JOSE ANTONIO
2008
1687
1161-FWC
30/5/2008
36,00 € LEZO
GIPUZKOA
ART. 91
CALVO RAMOS IKER
2008
1712 SS-9120-AN
5/6/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 18.1
LANDA SOTO GERMAN
2008
1718 SS-0569-AY
2/6/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
PARRAGA GONZALEZ FCO JAVIER
2008
1746
2263-CXS
26/10/2007
92,00 € SESTAO
BIZKAIA
ART. 94.2
SANZ POZO JAVIER
2008
1770
8964-DMS
10/6/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
FERNANDEZ GARCIA LORENA
2008
1782 SS-9628-BG
11/6/2008
36,00 € ANDOAIN
GIPUZKOA
ART. 91
MAUPE CARBAJOSA DAVID
2008
1796 SS-6881-BF
11/6/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
DE LA CALLE LIZARAZU JOSE MANUEL
2008
1802 SS-0718-AW
29/5/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
MIRANDA LEGORBURU JAVIER
2008
1803
0435-FPV
2/1/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
TETUAN IRIARTE M ELENA
2008
1804
9411-FSB
24/4/2008
92,00 € ORIO
GIPUZKOA
ART. 91
MENESES USATEGUI ENDIKA
2008
1808
7237-FMP
4/6/2008
92,00 € AGURAIN
ALAVA
SALSAMENDI FERNANDEZ JAVIER
2008
1820
6700-DRZ
16/6/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
ZABALA IRAZUSTA MIGUEL M
2008
1825
8742-CGH
17/6/2008
92,00 € TOLOSA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
REGLADO GARCIA MONTSERRAT
2008
1834 SS-6346-AV
16/6/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
VILLALBA GARCIA CUEVAS RAUL
2008
1837
6518-GBT
17/6/2008
92,00 € ZUMARRAGA
GIPUZKOA
ART. 94.2
SISTIAGA LASA JOKIN
2008
1839
8215-CZV
4/3/2008
92,00 € ANDOAIN
GIPUZKOA
ART. 94.2G
SANCHEZ RUEDA RUBEN
2008
1840
8767-BCH
14/4/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
ZAPIRAIN GARCIA JOSE LUIS
2008
1842
5933-DDL
18/2/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
ROJO SERRANO MIKEL
2008
1864 SS-8141-BB
20/6/2008
92,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 18.1
GAFAS ALVAREZ JAVIER
2008
1882
1142-DZR
20/6/2008
92,00 € MADRID
MADRID
ART. 91
ART. 91.2C
MOGOLLON GRANADO DIEGO
2008
1887
7634-DVT
21/6/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 91
BORREGO RODRIGUEZ IVAN
2008
1924
7535-BNJ
26/6/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
IRAZUSTA LARREA JON
2008
1953
8535-FVS
27/4/2008
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91
VIEIRA DA ROCHA JOSE ANTONIO
2008
1955
7629-FNF
3/5/2008
36,00 € ZIZURKIL
GIPUZKOA
ART. 132
PULIDO LORO ANGEL MARIA
2008
1959
9604-FYN
1/7/2008
92,00 € LEZO
GIPUZKOA
ART. 94.2D
CALLEJA RAMIREZ GUILLERMO
2008
1963
8965-FGK
27/6/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
GRANDES SANCHEZ JOSE M
2008
1987
9878-FBG
7/7/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
GARCIA BARRIGA MARIANO
2008
1992 SS-6455-AX
29/6/2008
450,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 20
3.766
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Artikulua (*)
Artículo (*)
ARROYO BORRALLO JAVIER
2008
2003
8807-BBH
9/7/2008
36,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ARROYO BORRALLO JAVIER
2008
2004
8807-BBH
9/7/2008
120,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 132
ARROYO BORRALLO JAVIER
2008
2005
8807-BBH
9/7/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
BURGA CAMPO JACQUELINE ISABEL
2008
2012 SS-0314-AP
9/7/2008
92,00 € LEITZA
NAVARRA
ART. 94.2G
TEJERA ANGARICA JULIO
2008
2014
3743-CPL
9/7/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 18.1
VAQUERO CALERO JUAN DIEGO
2008
2018
3078-FMX
5/4/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
ALDASORO AYERBE JOSE M
2008
2075
8529-CTS
21/7/2008
92,00 € URNIETA
GIPUZKOA
ART. 91
ARROYO BORRALLO JAVIER
2008
2078
8807-BBH
20/7/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 132
RODRIGUEZ PEON JOSE IGNACIO
2008
2089 SS-0175-AW
24/7/2008
92,00 € PASAIA
GIPUZKOA
ART. 18.1
ETXEBERRIA CALVO JOSEBA ILARI
2008
2090 SS-1005-BH
25/7/2008
92,00 € ASTIGARRAGA
GIPUZKOA
ART. 94.2
OLABE GONZALEZ JESUS M
2008
2101
1348-DRY
12/5/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
2008
0173-DBY
7/4/2008
ART. 91
* RD 1.428/2003 ED
Izen-abizenak
Nombre
TRANSPORTES MIGUEL ANGEL CALVO SL
984
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
301,00 € BILBAO
Artikulua (*)
Artículo (*)
BIZKAIA
ART. 72.3
* RD 339/90 EDL
Bilketaritza Exeutiboa
Recaudación Ejecutiva
Ediktua
Edicto
Lasarte-Oriako Udaleko kobratzaileak honako hau:
La Recaudadora del Ayuntamiento de Lasarte-Oria:
Jakinarazten dut: Kobrantzako Bulego honetan premiatzeko
administrazioko prozedura eramaten ari garela honi erantsiriko
zerrendan ageri diren zordunen kontra.
Hace saber: Que en esta Oficina de Recaudación se sigue
procedimiento administrativo de apremio contra los deudores
que adjunto se relacionan.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko 02/2005 Zergen Foru
Arau Orokorreko 105 artikuluaren arabera premiatzeko prozeduraren abiera zuzenean jakinarazten bi aldiz saiatu garen
arren, ezin gauzatu izan dugula, eta hortaz, honako ediktu hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen dugula, eta
herritarrentzat ikusgai jartzen, azken bizileku ezaguneko
Udalean horretarako dagoen tokian, Zergen Foru Arau
Orokorreko 108 artikuluak ezartzen duenaren arabera. Beraz,
interesatuak errekeritzen ditut, jakinarazte hori gauzatze aldera,
Kobrantzako Bulego honetara ager daitezen, beren buruz edo
ordezkari baten bitartez, iragarpen hau Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen
hasi eta 15 egun naturaleko epean.
Que intentada por dos veces la notificación directa de la iniciación del procedimiento de apremio conforme al artículo art.
105 de la Norma Foral General Tributaria 02/2005 del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, ésta no se ha podido practicar, por lo que se publica el presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa y expuesto al público en el lugar destinado al efecto en el Ayuntamiento del último domicilio conocido, de acuerdo con el artículo 108 de la Norma Foral General
Tributaria, requiriendo a los interesados para que por sí o por
medio de representante comparezcan para la práctica de dicha
notificación en esta Oficina recaudatoria, en el plazo de 15 días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
Epe hori igarotakoan agertze hori egin ez badute, jakinaraztea gauzatutzat joko da, legearen ondorio guztietarako, agertzeko seinalaturiko epea bukatzen den egunaren biharamunetik
hasita.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la
comparecencia, la notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Lasarte-Oria, 2009ko urtarrilaren 29a.—Kobratzailea.
(1077)
Lasarte-Oria, a 29 de enero de 2009.—La Recaudadora.
(1077)
Izen-abizenak
Nombre
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Artikulua (*)
Artículo (*)
DE PEDRO FALQUE FRANCISCO JAVIER
2007
1649
1785-FBR
24/4/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
LUQUE RAMOS MARIA DEL CARMEN
2007
1673
0824-FDN
20/6/2007
92,00 € CASTRO-URDIALES
CANTABRIA
ART. 94.2G
ARNAIZ IRIZAR EGOITZ
2007
1732 SS-7666-AN
2/7/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
MENDIZABAL BARREDA JOSE MIGUEL
2007
1765
6627-FJW
16/6/2007
BARBER ROJO IGNACIO
2007
1792
7262-DSM
9/3/2007
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
450,00 € USURBIL
Probintzia
Provincia
3.767
Artikulua (*)
Artículo (*)
GIPUZKOA
ART. 20
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
120,00 € ERRENTERIA
MARTIN MARTIN GASPAR
2007
1827
3030-FDJ
11/7/2007
GIPUZKOA
ART. 65.4K
MARTIN PRIETO M JESUS
2007
1833
SS-4956-BJ
5/7/2007
92,00 € TOLOSA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
PEREZ BLANCO ALBERTO
2007
1838 VA-9016-AD
18/7/2007
36,00 € VALLADOLID
VALLADOLID
LARREA ROA MARIA ANGELES
2007
1898
0319-CCG
24/7/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
YUBERO MARTINEZ UNAI
2007
1931
1564-DRH
9/8/2007
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91
CABALLERO PRIETO SORAYA
2007
1997
6423-BSY
29/8/2007
92,00 € PASAIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
YUBERO MARTINEZ UNAI
2007
2012
1564-DRH
30/8/2007
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91
GOMEZ SANCHEZ ROBERTO
2007
2031
2929-FKS
18/8/2007
92,00 €
MADRID
ART. 132
LOIDI GARCIA JON
2007
2042
7126-DDM
28/8/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
VITORIA JAUREGUI MA ROSARIO F
2007
2044
9594-FDV
29/8/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
CALVO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
2007
2182
0173-DBY
18/9/2007
92,00 € BILBAO
BIZKAIA
ART. 94.2
ARGUL ARBEO KEPA
2007
2222 BI-1855-BC
23/8/2007
92,00 € BARAKALDO
BIZKAIA
ART. 132
OTAÑO ECEIZA JOSE ANTONIO
2007
2237 SS-9964-AP
23/9/2007
92,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 91.1
GONZALEZ TORRES AARON
2007
2242
B-1118-LB
23/9/2007
92,00 € VILLABONA
GIPUZKOA
ART. 94.2
GARCIA MOSTAJO AINHOA
2007
2320
1343-BZP
4/10/2007
92,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 94.2
GARCIA REYES LUIS IGNACIO
2007
2325
6167-FVZ
3/10/2007
92,00 € PASAIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
CARO LIZARRAGA ASIER
2007
2429 SS-0485-AZ
16/10/2007
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
GONZALEZ TORRES AARON
2007
2440
B-1118-LB
15/10/2007
92,00 € VILLABONA
GIPUZKOA
ART. 94.2
VILLAGRA BARRIO ELADIO
2007
2444
8704-CFW
19/10/2007
92,00 € LEON
LEON
ART. 94.2G
ANTON ALONSO MARIA CONCEPCION
2007
2475
3178-BBC
17/10/2007
92,00 € ALCALA DE HENARES MADRID
ART. 94.2G
CASADO BOTANA JUAN ANTONIO
2007
2477
3343-DNT
22/10/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
FARIA DA SILVA AMADEU
2007
2571
6542-DLL
5/11/2007
36,00 € VILLABONA
GIPUZKOA
ART. 91
ODRIOZOLA CAMINO MIKEL
2007
2577
0406-CXH
5/11/2007
92,00 € TAFALLA
NAVARRA
ART. 94.2G
ZAFRA AGUILA ANTONIO
2007
2609
0530-DVT
19/10/2007
48,00 € PINOS-PUENTE
GRANADA
ART. 02
JOAQUIN PEREIRA MANUEL
2007
2628 SS-1602-AU
8/11/2007
92,00 € VILLABONA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
HUETE GONZALEZ ANDRES
2007
2736
21/11/2007
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
3951-CKV
BOADILLA DEL
MONTE
ART. 132
STAFA LEONARD
2007
2766 SS-6312-AZ
22/11/2007
92,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91.1
BRIONES ARAMENDI NAGORE
2007
2769 IB-0989-CW
22/11/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
URRECHU LOPEZ AMAYA
2007
2773 SS-3214-BF
22/11/2007
92,00 € ARANO
NAVARRA
ART. 91.1
ARGUL ARBEO KEPA
2007
2838 BI-1855-BC
22/11/2007
36,00 € BARAKALDO
BIZKAIA
ART. 132
ARGUL ARBEO KEPA
2007
2841 BI-1855-BC
27/11/2007
36,00 € BARAKALDO
BIZKAIA
ART. 132
ARGUL ARBEO KEPA
2007
2855 BI-1855-BC
30/11/2007
36,00 € BARAKALDO
BIZKAIA
ART. 132
INDA OCHOA JAVIER
2007
2873
6627-DWS
14/9/2007
92,00 € SARRIGUREN
NAVARRA
ART. 94.2
VERMESAN VIORICA
2007
2875 SS-9744-AZ
1/9/2007
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91
GOICOECHEA MANCISIDOR ALAIN
2007
2887 SS-9909-BF
1/12/2007
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 132
PASCUAL OLIVERA LUIS JAVIER
2007
2891 SS-4543-AK
1/12/2007
36,00 € URNIETA
GIPUZKOA
ART. 132
OLARAN MORENO, IMANOL
2007
2903
9079-DZB
3/12/2007
92,00 € ORMAIZTEGI
GIPUZKOA
ART. 94.2D
GONZALEZ LORENZO M ASUNCION
2007
2905 SS-1694-BG
4/12/2007
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
ALTUNA PAZ DANIEL
2007
2917
7881-CCW
4/12/2007
36,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 132
AUZMENDI LARRUMBIDE IKER JOSEBA
2007
2932
3679-BYJ
17/11/2007
120,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
BERGOL GOMEZ BORJA
2007
2968
3473-CSY
10/12/2007
92,00 € URNIETA
GIPUZKOA
ART. 91
IRASTORZA AIRES MIRIAM
2007
2992 SS-9230-AW
14/12/2007
36,00 € IRUN
GIPUZKOA
ART. 91
3.768
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
DE MIGUEL CENTENO MARIA JESUS
Urtea Espte.
Año Expte.
2007
Matrikula
Matrícula
2995 SS-1561-BB
N.º 23
Data.
Fecha
14/12/2007
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
92,00 € ZUMAIA
Probintzia
Provincia
GIPUZKOA
Artikulua (*)
Artículo (*)
ART. 91.2C
AL KHATIB AL KASWANI ADNAN
2007
2999
9521-FKC
10/12/2007
36,00 € ANDOAIN
GIPUZKOA
ART. 132
SALSAMENDI GONZALEZ MIGUEL
2007
3015
1068-BYY
13/12/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN ENRIQUE
2007
3049
BA-4223-Y
11/9/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
PANIZO SECO JESUS MA
2007
3051
0909-FKP
31/8/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
BERDEGUE ECHAVE EUSEBIO
2007
3052
2454-BBS
30/11/2007
92,00 € VILLABONA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
IRASTORZA AIRES MIRIAM
2007
3058 SS-9230-AW
18/12/2007
36,00 € IRUN
GIPUZKOA
ART. 94.2G
HERNANDEZ URCELAY URKO
2007
3068 SS-9284-BD
18/12/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
AZPIROZ ARRIETA IÑAKI
2007
3070
6779-BWV
18/12/2007
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
CEDEÑO RENDON SARA MARIELA
2007
3073 SS-6595-AM
18/12/2007
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
ITURBE MUJIKA AGUSTIN
2007
3096
25/12/2007
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
5201-BZF
POLLOS ALVARO SONIA
2008
38 SS-0216-AY
4/1/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
GUIRADO NOVO JUAN
2008
41
7066-DHX
4/1/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
POZA LLORENTE JUAN LUIS
2008
42
0676-FMK
4/1/2008
92,00 € IBARRA
GIPUZKOA
ART. 91.2J
AMUCHASTEGUI RAMOS AITOR
2008
58
0797-DMP
6/1/2008
36,00 € ANDOAIN
GIPUZKOA
ART. 132
ABAD SAEZ EVA
2008
64
7505-FTK
8/1/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
ZUBILLAGA AZPILLAGA EDURNE
2008
70 3139-BWW
10/1/2007
36,00 € EZKIO-ITSASO
GIPUZKOA
ART. 91
CORCOSTEGUI AGUINAGA GORKA
2008
96 SS-2818-AP
3/1/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
ORMAZABAL VICENTE JAVIER
2008
98 SS-8391-AN
6/1/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
BAJO VICENTE FERNANDO
2008
108
8729-BCH
11/8/2007
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
GIRALDES GOMEZ MANUEL
2008
121
S-4369-AH
14/1/2008
36,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 91
ORMAZABAL VICENTE JAVIER
2008
122 SS-8391-AN
14/1/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
DIEZ CASTILLEJO LAURENTINO
2008
125 SS-2199-AD
14/1/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
MAUPE CARBAJOSA DAVID
2008
130
6009-DXV
14/1/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
CORCOSTEGUI AGUINAGA GORKA
2008
147 SS-2818-AP
15/1/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
FERNANDEZ MARIÑO GORKA
2008
148
0558-BZY
15/1/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
POLAINA LOPEZ IKER
2008
153
3081-FMG
16/1/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
MARQUES DA COSTA MARCOS RAFAEL
2008
159
1727-FFZ
16/1/2008
36,00 € ZIZURKIL
GIPUZKOA
ART. 132
URDAPILLETA LARRARTE JOSE ANGEL
2008
171
SS-2388-BJ
17/1/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
ARTESORO RUIZ NEKANE
2008
177
SS-0388-BJ
17/1/2008
36,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 132
GOYARAN BIURRARENA JULIAN
2008
178 SS-2598-BH
17/1/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91.2J
NARVARTE GARMENDIA FRANCISCO JAVIER
2008
198
6929-BKZ
14/1/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
MARQUES DA COSTA MARCOS RAFAEL
2008
224
1727-FFZ
19/1/2008
36,00 € ZIZURKIL
GIPUZKOA
ART. 91
REMISEIRO RIVAS MANUEL ALEJANDRO
2008
293
5888-DMB
28/11/2007
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
CANTALAPIEDRA MORENO PEDRO PABLO
2008
294
0712-DWR
5/11/2007
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
ANDRE COTA MANUEL
2008
298
9416-FRV
26/8/2007
92,00 € MARTORELL
BARCELONA
ART. 94.2D
ANDRE COTA MANUEL
2008
299
9416-FRV
20/8/2007
92,00 € MARTORELL
BARCELONA
ART. 91.1
CARAZAS MEJIA JOSE EDUARDO
2008
300
6367-FMD
3/11/2007
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
GONZALEZ SERRANO RUBEN
2008
303 SS-0799-BD
26/11/2007
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
AUZMENDI AIZPURUA GOIZANE
2008
308 M-2147-ML
27/1/2008
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91
VIEIRA DA ROCHA JOSE ANTONIO
2008
349
29/1/2008
92,00 € ZIZURKIL
GIPUZKOA
ART. 94.2G
GOICOECHEA ROMERO JESUS MARIA
2008
353 SS-3655-AM
30/1/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
3782-DTH
URQUIZU URRETAVIZCAYA JOSE JOAQUIN
2008
356
SS-1528-BJ
31/1/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
HERNANDEZ LOPEZ RUBEN
2008
357
2796-CSJ
31/1/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
Urtea Espte.
Año Expte.
3.769
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
Artikulua (*)
Artículo (*)
IRURETAGOYENA PUERTAS M JOSE
2008
383 SS-7777-BJ
2/2/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91.1
SALSAMENDI FERNANDEZ JAVIER
2008
414
6700-DRZ
6/2/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
CORCOSTEGUI AGUINAGA GORKA
2008
422 SS-2818-AP
9/2/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
SAN MARTIN ZUMETA IÑIGO
2008
429 SS-1200-AN
8/2/2008
92,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 94.2D
LANDARIBAR ORAYEN JOSE ANTONIO
2008
447
2541-CXH
10/2/2008
92,00 € HERNANI
GIPUZKOA
ART. 94.2A
SALSAMENDI FERNANDEZ JAVIER
2008
448
6700-DRZ
10/2/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
VIEIRA DA ROCHA JOSE ANTONIO
2008
451
3782-DTH
10/2/2008
36,00 € ZIZURKIL
GIPUZKOA
ART. 91
ARISTI OTAMENDI MA IDOIA
2008
472 NA-6762-AU
9/2/2008
92,00 € ZALDIBIA
GIPUZKOA
ART. 132
ENCINAS HIERRO MARIA
2008
475 SS-0677-BG
10/2/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
REYNA CEDEÑO CARLOS ALBERTO
2008
493 SS-7161-AX
14/1/2008
450,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 21
MATE LOPEZ FELIPE
2008
551
1301-CGD
22/2/2008
92,00 € ERRENTERIA
GIPUZKOA
ART. 94.2
BAJO RODRIGUEZ IñAKI
2008
569
9222-FDS
30/8/2007
92,00 € ANDOAIN
GIPUZKOA
ART. 91.1
SANZ POZO JAVIER
2008
607
8964-DMS
23/2/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 91
MONROY ECHEVERRIA RICARDO
2008
611
6661-BCV
24/2/2008
36,00 € USURBIL
GIPUZKOA
ART. 91
ACEREDA CASTELLANOS JAVIER
2008
645
7646-DWG
27/2/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 132
SANZ POZO JAVIER
2008
673
8964-DMS
28/2/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
BERMEJO LEON JUAN JOSE
2008
704 SS-2229-BH
20/2/2008
92,00 € ANDOAIN
GIPUZKOA
ART. 94.2
FERNANDEZ SANZ ENRIQUE
2008
722 SS-2297-AX
3/3/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
CASTRILLO BARCENILLA CARLOS
2008
728
7204-BKB
2/3/2008
36,00 € DONOSTIA
GIPUZKOA
ART. 91
TALEB OTHMAN
2008
797 SS-0127-AT
7/3/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
SARASOLA IRASTORZA AITOR
2008
813
2344-CDK
11/3/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
POLLOS ALVARO SONIA
2008
826 SS-0216-AY
12/3/2008
92,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 94.2G
ITURBE MUJIKA AGUSTIN
2008
829
5201-BZF
12/3/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
BECERRA AGUILA OCTAVIO IVAN
2008
850
7163-BNL
16/3/2008
36,00 € LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
ART. 132
ETXEZARRETA BASTARRIKA NIEVES
2008
871 SS-7595-AC
18/3/2008
92,00 € ZIZURKIL
GIPUZKOA
ART. 94.2
* RD 1.428/2003 ED
Izen-abizenak
Nombre
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS PIMASA
SL
Urtea Espte.
Año Expte.
Matrikula
Matrícula
Data.
Fecha
2007
6685-DNS
3/10/2007
2269
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
301,00 € PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
Artikulua (*)
Artículo (*)
ART. 72.3
* RD 339/90 EDL
Izen-abizenak
Nombre
Urtea
Año
Epea
Período
Zerga
Impuesto
Agiria
Recibo
Udalerria
Municipio
Probintzia
Provincia
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN
2008
1
VEHICULOS /
IBILGAILUAK
13
LASARTE-ORIA
GIPUZKOA
BELARZA SA
2008
1
I.B.I. RUSTICA
263
MADRID
MADRID
RETEGUI OYARZABAL NURIA
2008
1
PLUSVALIAS /
GAINBALIOAK
643
DONOSTIA
GIPUZKOA
SALAVERRIA SAN VICENTE IBON
2008
1
PLUSVALIAS /
GAINBALIOAK
1272
ZARAUTZ
GIPUZKOA
3.770
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
LAZKAOKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LAZKAO
Iragarkia
Anuncio
Iragarki honen bidez jakinarazten zaizu Udal honetako
Bilketa Zerbitzuak ondoren adieraziko diren zordunen aurka
jarraitzen den premiamenduzko prozedura administratiboan,
premiamenduzko probidentzia jakinarazten saiatu dela, eta
jakinarazpen hori ondoriorik gabe gertatu da; beraz,
Gipuzkoako L.H.ko Zergen Foru Arau Orokorraren 108. artikuluaren arabera, zordun horiei premiamenduzko probidentzia
jakinarazteko Udalaren Bilketa Bulegoan agertu beharko dute.
Zordunek, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratu eta hurrengo hamabost egun naturaleko epea izango
dute agertzeko eta epe hori igarotzen bada beraiek agertu gabe,
agertzeko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera jakinarazitan joko dira ondorio legal guztietarako.
Se hace saber que en el procedimiento administrativo de
apremio que se instruye en el Servicio de Recaudación de este
Ayuntamiento contra las personas relacionadas a continuación,
se ha intentado, sin efecto, la notificación de la providencia de
apremio cuya referencia se expresa en este anuncio, razón por
la que, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 108 de la
Norma Foral General Tributaria del TH de Gipuzkoa, se les cita
a todas ellas para que comparezcan en la Oficina de
Recaudación del citado Ayuntamiento con el fin de que se les
notifique la providencia de apremio. Esta comparecencia
habrán de hacerla dentro de los quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, advirtiéndoles que si no lo
hicieren se les tendrá por notificados a todos los efectos legales
desde el día siguiente a la expiración del mencionado plazo.
Espediente Zka.
N.º de expediente
Jakinarazpenaren hartzailea
Destinatario de la notificación
Helbidea
Dirección
93/2007
BEJERA IOAN
MENDIZABAL KALEA 4-1 (ORDIZIA)
69/2007
CARVALHO DA COSTA MOISES
FRANC FOGES 4- 73- (VALENCIA)
68/2007
ECHEVERRIA ECHEVERRIA JUAN BAUTISTA
ITURGIITZA KALEA 8 2º EZ (LAZKAO)
90/2007
ESTALA BILBAO MIREN ZURIÑE
GIUSERPE VERDI PLAZA 5 (DONOSTIA)
77/2007
NORTE DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTROMON
ELOSEGI KALEA 17 (LAZKAO)
91/2007
PEDROSA REDONSO FRANCISCO JAVIER
ZALDIZURRETA KALEA 5 (BEASAIN)
95/2007
PEREZ JUAN MANUEL
URDANETA KALEA 70 3 (ORDIZIA)
78/2007
PRIALA ION
SANTA FE 5 2 (ZALDIBIA)
88/2007
TURCIN IOAN
KALE NAGUSIA 27 1 (IDIAZABAL)
Lazkao, 2009ko urtarrilaren 19a.—Mikel Zabala Otegi,
Udaltzaingo Burua.
Lazkao, a 19 de enero de 2009.—El Jefe de la Policía
Municipal, Mikel Zabala Otegi.
(178)
(178)
(952)
(952)
Ediktua
Edicto
Hiriko trafiko alorrean indarrean dagoen arautegia hausteagatik jarraiko zerrendan azaltzen diren zehapen prozedurei
hasiera eman zaienaren jakinarazpenak ondoriorik gabe saiatu
direlarik, Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta
Komuna den prozedura Administratiboa arautzen duen 30/1992
Legearen 59-4. artikuluaren arabera iragarki honen bidez
ezagutzera ematen dira.
Habiéndose intentado, sin efecto, la notificación personal
del inicio de los procedimientos sancionadores por infracción
de la normativa de tráfico relacionados a continuación; en aplicación del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se llevará a cabo dicha notificación a través del
presente anuncio.
Espte. zka.
N.º expte.
Espte. urtea
Año expte.
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Matrikula
Matrícula
Herria
Municipio
Zenbatekoa
Importe
112
2008
PRIETO GARCIA MANUEL
SS-7734-AW
IRUN
16,83
113
2008
URDA CRISTIAN IOAN
4953-BXH
ORDIZIA
33,66
116
2008
SORRON LIZASO JOSE JAVIER
0179-CPS
ANOETA
16,83
124
2008
RODRIGUEZ FRUTOS MANUEL
4379-FTS
BEASAIN
16,83
126
2008
AIERBE MENDIZABAL JULIANA
NA-3065-AX
BEASAIN
16,83
130
2008
GONZALEZ GARCIA JON
8703-FJC
LAZKAO
16,83
132
2008
LLORENTE PRIETO RUTH MARIA
2747-CRS
IDIAZABAL
16,83
136
2008
SILOS JORGE CESAR
7119-BYM
LAZKAO
33,66
139
2008
ONA LARUMBE IÑIGO
2331-CYR
DONOSTIA
16,83
145
2008
ARRIZABALAGA ALBIISU YOLANDA
2087-BRH
LAZKAO
16,83
146
2008
AZKARATE TELLERIA ANDER
C-5661-BHD
OLABERRIA
25,24
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Espte. zka.
N.º expte.
Espte. urtea
Año expte.
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Matrikula
Matrícula
Herria
Municipio
3.771
Zenbatekoa
Importe
152
2008
IPARRAGIRRE MENDIZABAL JOSEFA
1276-BSZ
ZERAIN
16,83
155
2008
LOPEZ ROJO JOSE MARIA
0275-BRP
BEASAIN
16,83
162
2008
ROHNEAN IOAN
SS-1732-BJ
ORDIZIA
33,66
164
2008
ECHEVERRIA ECHEVERRIA J.B
SS-3345-AU
LAZKAO
63,00
171
2008
AFONSO DOMINGUEZ JOSE MARIA
7311-GJL
SEGURA
16,83
172
2008
AUZMENDI AGUIRRE ESTEBE
2492-FWZ
ATAUN
16,83
174
2008
LOSADA SALGADO ALEXANDRE
2229-FCH
CORUÑA
16,83
175
2008
TUDIC GAVRIL
2037-CDW
ADRADOS-SEGOVIA
16,83
178
2008
MENDIZABAL SAN SEBASTIAN XABIE
1567-CXJ
ALTZAGA
16,83
179
2008
GARCIA CARRANCIO DIONISIO
8733-BCH
OIARTZUN
16,83
182
2008
BETEGON HERRANZ IVAN
SS-1082-BD
LAZKAO
33,66
183
2008
NARBAIZA AZURMENDI PEDRO
5039-FJD
URRETXU
16,83
184
2008
ARAMBURU ETXEBERRIA JOSE Mº
7612-DGS
ORDIZIA
16,83
Ediktu hau interesatuek salaketa ezagutu dezaten argitratu
da, halaber bakoitzarentzat jakinarazpenetzat balio du eta ohar
hauek adierazten zaizkie:
1. Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita kontatuta hamabost eguneko epe barruan egokitzat jotzen duten guztia alegatzeko eta bidezko deritzoten frogak proposatzeko
aukera izango dute; alegazioak idatziz eta Udal honetako
Erregistro Nagusian edo eta Herri Administrazio Erregimen
Juridikoa eta Komuna den Prozedura Administratiboa arautzen
duen 30/1992 Legearen 38-4. artikuluak xedatzen duen beste
aukeraz baliaturik aurkeztu ahal izango dituzte.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe de servir el presente anuncio de notificación
individual con las siguientes advertencias:
1. Dentro del plazo de quince días, contados a partir de la
publicación del presente anuncio, podrán alegar cuanto consideren
conveniente y proponer las pruebas que estimen oportunas
mediante escrito presentado en el registro General de este
Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común.
2. Salaketarekin ados bazaude isunaren behin behineko
kopurua ordain dezakezu. ebazpen zehatzailea eman baino
lehen ordaintzen bada %30ko beherapena izango du, honela dio
trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea onestsi zuen martxoaren 2ko
339/1990 EDLaren 67-1. artikuluak. Ordainketa Udaleko
Bilketa Bulegoan eskudirutan ordaindu ahal izango duzu eta
nahi izanez gero, Udalaren izenean eta espediente zenbakia
adieraziz, Posta igorpenaz.
2. En caso de conformidad con la denuncia podrá pagar el
importe provisional de la multa. Si el pago lo efectúa antes de
que se dicte la resolución sancionadora se beneficiará con una
reducción del 30% del importe provisionalmente fijado, así lo
prevé el art. 67.1 del RDL 339/1990 de 2 de marzo por el que
se aprueba la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial. El pago lo podrá hacer efectivo en
metálico en la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento, o
si lo prefiere, mediante un Giro Postal a favor del Ayuntamiento
indicando el número de expediente.
3. Ez badituzte alegazioak aurkezten jakinarazpen honen
mamia erabaki proposamena izatera iritsiko da.
3. En el supuesto de no efectuar alegaciones el contenido
de la presente notificación servirá de propuesta de resolución.
4. Iragarki hau zuzendu zaion pertsonari ez bada salatu
zen arauhaustearen erantzulea, autoa gidatu eta arauhaustea
burutu zuen pertsonaren identifikazioa ezagutzera eman
beharko du; halaber ohartarazten zaio identifikazio hori luzatu
ezean edo luzatuko duen identifikazioa desegokia izango balitz
Trafiko, Motorrezko Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bideetako
Segurtasuna arautzen duen Legearen 72. artikuluaren arabera
ezezik Lazkaoko Udalerrian indarrean dagoen Udal Ordenantzaren 25. artikuluaren arabera ere, arauhuaste rri baten erantzuletzat joko zaio eta 300 € isuna ezarri ahal izango zaio.
4. Si la persona a la que se refiere este anuncio no fuese la
autora de la infracción deberá identificar al conductor del vehículo que cometió la infracción; asimismo se le advierte que si
no procede a la identificación del autor o la que facilita es
incompleta, de acuerdo con lo previsto en el art. 72 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial y art. 25 de la Ordenanza Municipal de Lazkao reguladora
de las infracciones y sanciones, podrá ser sancionado como
autor de una infracción grave con una multa de 300 €.
Lazkao, 2009ko urtarrilaren 19a.—Mikel Zabala Otegi,
Udaltzaingo Burua.
Lazkao, a 19 de enero de 2009.—El Jefe de la Policía
Municipal, Mikel Zabala Otegi.
(178)
(178)
(953)
(953)
Proiektuaren informazio publikoa
Información pública del proyecto
Udal honetan behean aipatzen den irekitze-baimenerako
eskaera aurkeztua izan denez, eta Alkatetza honek 2009ko urtarrilaren 23an eskaera horri dagokion espedientea indarrean
dagoen Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko Lege Orokorrak
xedatzen duen erara izapidatua izan dadila aginduz Ebazpen bat
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento la solicitud de
licencia de apertura abajo reseñada, y habiéndose dictado por
mi Autoridad con fecha 23 de enero de 2009 una Resolución en
el sentido de que procede tramitar su expediente en la forma
que dispone la Ley General de Protección del Medio Ambiente
3.772
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
diktatu duenez, honen bidez jakinarazten da, aipatu Legeko 58
art.ak dioenari jarraiki, hamabost astegunetan –Udaletxean,
bulego orduetan– proiektuaren informazio publikoa irekitzen
dela, jarri nahi den jarduerak afektatu egiten dituela deritzaienek, egokitzat jotzen dituzten oharrak aurkez ditzaten.
Halaber jakinarazten da, erreklamazioak aipatutako epe barruan
bakarrik aurkez daitezkeela Udaletxeko Erregistroan.
del País Vasco, se hace saber que de acuerdo con el artículo 58
de la citada Ley, se abre información pública del proyecto
durante quince días hábiles y durante las horas de oficina de
este Ayuntamiento, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes, significando que sólo
durante el plazo citado se admitirán en el Registro del
Ayuntamiento las reclamaciones que pudieran formularse.
— Eskatzailea: Forjas Irizar S.L.
Jarduera: Mekanizazioa eta gantxoen kalitate-kontrola.
Kokalekua: Hiribarren Kalea, 22.
— Solicitante: Forjas Irizar S.L.
Actividad: Mecanizado y control de calidad de ganchos.
Emplazamiento: Hiribarren Kalea, 22.
Lazkao, 2009ko urtarrilaren 26a.—Patxi Albisu Estensoro,
Alkatea.
Lazkao, a 26 de enero de 2009.—El Alcalde, Patxi Albisu
Estensoro.
(193)
(193)
(1087)
(1087)
Multen Unitatea
Unidad de multas
Iragarkia zerrendan ageri diren zigor espedienteen
zehapenak ezarri direla jakinaraztea.
Anuncio por el que se notifica la sanción recaída en
los siguientes expedientes sancionadores.
Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta komuna den
Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-4.
eta 61. artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu
ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak
lortu, iragarki honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea urratu
izanagatik arausleei ezarri zaizkien isunak jakinarazten ditut.
Conforme a lo establecido en el art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, mediante este anuncio se notifica la sanción de los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan,
después de haberse intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias infracción de la normativa de tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Espte. zka.
N.º expte.
Espte. urtea
Año expte.
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Matrikula
Matrícula
Herria
Municipio
Zenbatekoa
Importe
52
2008
GONZALEZ DURAN ALBERTO
3018-GCT
ORDIZIA
24,04
83
2008
RODRIGUEZ FRUTOS MANUEL
4379-FTS
BEASAIN
24,04
84
2008
RODRIGUEZ FRUTOS MANUEL
4379-FTS
BEASAIN
24,04
99
2008
RODRIGUEZ FRUTOS MANUEL
4379-FTS
BEASAIN
24,04
150,00
119
2008
GOIRI GONZALEZ AIMAR
BI-5516-BM
LAZKAO
137
2008
FONTANET TORRA ROGER
0970-CSF
MANRESA-BARCELONA
24,04
143
2008
ALZUGARAY LEGARDA VICENTE
1768-CYS
IRUN
24,04
Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen pertsonalaren balioa izango du, eta kontutan izan
beharko da:
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual, informándole asimismo de que:
1. Ebazpen honen aurka, behin betikoa eta bide administratiboari amaiera ematen dionaren aurka jakinarazpena jaso eta
hilabeteko epe barruan Udal honetako Alkate-Lehendakariari
zuzenduta birjapen errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela; nahi
izanez gero jakinarazpena jaso eta zuzenenan, bi hilabeteko epe
barruan Donostiako Kontentzioso administratiboan. Epaitegian, Plaza Lasala 2an, errekurtsoa kontentzioso administratiboa aurkeztu ahal izango da.
1. Contra la presente resolución, que es definitiva y pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer un recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento en el
plazo de un mes, o recurso Contencioso administrativo en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Donostia- San Sebastián, Plaza Lasala 2.
2. Ezarri diren isunen zenbatekoa isuna irmoa izatera iritsiko denetik 15 eguneko epe barruan egin beharko da; borondatezko epealdia amaitu ondoren bide exekutiboa hasiko da eta
erantzulearen gain izando dira premiamenduzko gainkargua,
berandutza interesak eta kasua bada sortuko diren kostuak.
3. Isunen ordainketa Udaleko Zergabilketa Bulegoan ezezik aipatuko den kontu zenbakien eta Lazkaoko Udalaren izenean Posta igorpenaz ere egin ahal izando da; ordainketa egiterakoan expediente zenbakia eta autoaren matrikula adierazi
beharko dira datu horiek expediente zehatzailea identifikatu
ahal izateko beharrezkoak baitira.
2. El importe de la multa fijada se deberá hacer efectivo en
el plazo de 15 días desde que la sanción adquiera firmeza; el vencimiento del plazo voluntario determinará el inicio de al vía ejecutiva devengándose a cargo del responsable el recargo de apremio, interés de demora y en su caso las costas que se produzcan.
3. El pago de la multa lo podrá realizar en la Oficina de
Recaudación del Ayuntamiento, o en los números de cuenta que
se señalan o por giro postal a favor del Ayuntamiento de
Lazkao; en cualquiera de los casos se habrá de indicar el
número de expediente y la matrícula del vehículo, datos imprescindibles para la debida identificación del expediente.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Banketxea
Kontu Zenbakia
3.773
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Entidad bancaria
Número de cuenta
Kutxa
2101-0049-76-0010217487
Euskadiko Kutxa
3035-0088-57-0880701701
Banco Guipuzcoano
0042-0049-76-0010217487
BBVA
0182-5709-41-0201502148
BSCH
0049-4986-62-2310920902
Lazkao, 2009ko urtarrilaren 19a.—Instruktorea.
(954)
Kutxa
2101-0049-76-0010217487
Euskadiko Kutxa
3035-0088-57-0880701701
Banco Guipuzcoano
0042-0049-76-0010217487
BBVA
0182-5709-41-0201502148
BSCH
0049-4986-62-2310920902
Lazkao, a 19 de enero de 2009.—El Instructor.
(954)
LEABURUKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Iragarkia
Alkatetza Dekretuaren bidez onetsitako 2008. urteko 2. seihilabeteko urari buruzko tasen errolda jendeaurrean jarri da,
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Udal
Ogasunen Arautzaileak, 14. Artikuluko 1. Zenbakian xedatutako betez. Halaber, Gipuzkoako Herrialde Historikoko
Zergabilketa Erregelamendua onartzen duen apirilaren 9ko
27/1991 Foru Dekretuaren 78. Artikuluak eskatzen duen bezala,
borondatez ordaintzeko epearen eta eraren berri eman da. Hori
guztia ondorengo arauen arabera:
a) Jendearen agerian dagoen lekua: IdazkaritzaKontuhartzailetza.
b) Aztertzeko epea: Hilabetekoa, iragarki hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik zenbatzen
hasita.
c) Ezadostasuna agertzeko epea: Hilabetekoa, b) hizkian
adierazi bezala, aurkeztu beharreko berraztertzeko errekurtsoaren bitartez.
d) Errekurtsoa aurkeztu behar zaion organoa: Udalbatzarra.
e) Erreklamazioak aurkezteko tokia: Udaleko sarrera
errejistroa, bulego orduetan.
f) Errekurtsoa aurkeztearen ondorioak: Aipatu Foru
Arauaren 14.2 artikuluan xedatutakoak.
g) Ordaintzeko epea: 2009ko otsailaren 27a arte.
h) Sarrera modua: Helbideratutako ordainagiriak, zergadunek adierazitako kontuko banketxe edo kutxan kargatuko
dira. Helbideratu gabekoak zergapekoaren posta helbidera igorriko dira eta horien ordainketa Gipuzkoa Donostia Kutxan edo
udal bulegoetan egin ahal izango da.
Leaburu, 2009ko urtarrilaren 13a.—M.ª Cruz Aguirre
Rivera, Alkatea.
Anuncio
Queda sometido a exposición pública el Padrón correspondiente a las tasas de agua del segundo semestre del año 2008,
aprobado por Decreto de Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de
julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.
Asimismo, se señala el plazo y procedimiento de recaudación
en período voluntario según lo dispuesto en el artículo 78 del
Decreto Foral 27/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Todo ello segun las siguientes normas:
a) Lugar donde se halla de manifiesto: SecretaríaIntervención.
b) Plazo para examinarlo: Un mes contado a partir del
siguiente día hábil al de la inserción de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
c) Plazo para interponer reclamaciones: Un mes computado en la forma que se indica en el apartado b), mediante la
interposición del preceptivo recurso de reposición.
d) Organo ante el que se recurre: Ayuntamiento Pleno.
e) Lugar de presentación de reclamaciones: Registro de
entrada del Ayuntamiento en horario de oficina.
f) Efectos de la interposición del recurso: Los dispuestos
en el artículo 14.2 de la Norma Foral citada.
g) Plazo de abono: Hasta el 27 de febrero de 2009.
h) Modo de ingreso: Los recibos domiciliados se cargarán
el la cuenta del banco o caja designados por los obligados al
pago. Los no domiciliados se enviarán a la dirección postal del
contribuyente y el pago de estos se podrá realizar en la Caja
Gipuzkoa San Sebastián o en las oficinas municipales.
Leaburu, a 13 de enero de 2009.—La Alcaldesa, M.ª Cruz
Aguirre Rivera.
(7)
(7)
(986)
(986)
LEGORRETAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA
Iragarkia
Urtarrilaren 14ko Alkatetzaren 6/2009 Dekretua, 2009ko
urtarrilaren 31n izango den ezkontzarako almena beste zinegotzi bati ordezkatzen.
Kode Zibilaren aldaketa dakarren abenduaren 23ko 35/1994
Leegaren 51. artikuluak alkateei baimena ematen dienez ezkontza zibilak egiteko, hauxe erabaki dut: EAJ/PNVko zinegotzia
den Xabier Iraola Agirrezabalari 2009ko urtarrilaren 31n
Edurne Basoa eta Joaquin Juan Telleriaren ezkontza zibila egiteko baimena ematea.
Legorreta, 2009ko urtarrilaren 26a.—Iñaki Oiarbide Munduate, Alkatea.
Anuncio
Decreto de Alcaldía 6/2009, de 14 de enero, de delegación
de competencia para celebración de matrimonio civil el 31 de
enero de 2009.
En virtud del artículo 51 del Código Civil, modificado por
la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, en materia de autorización
de matrimonio civil por los alcaldes he resuelto delegar en el
Concejal del EAJ/PNV, Xabier Iraola Agirrezabala la facultad
para autorizar el matrimonio civil a celebrar el 31 de enero de
2009, entre Edurne Basoa y Joaquin Juan Telleria.
Legorreta, a 26 de enero de 2009.—El Alcalde, Iñaki
Oiarbide Munduate.
(51)
(51)
(1027)
(1027)
3.774
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Iragarkia
Anuncio
2008ko Udal aurrekontuari dagokion 5. Kreditu Aldaketako
espedientea, Kreditu gehigarrien modalitatean, informazio
publikorako erreglamenduzko epea bukatu denez, beraren
aurka inolako erreklamazio edo oharpenik izan gabe, behin
betirako onartua gelditzen da Udal Batzarrak, 2008ko abenduaren 12an hartutako erabakiaren bitartez, ondorengo Kapituluka
egindako laburpenaren arabera:
Transcurrido el Plazo reglamentario de información pública
del expediente de Modificación de Créditos N.º 5, en la modalidad
de créditos adicionales, correspondiente al Presupuesto Municipal
de 2008, sin que se haya producido reclamaciones ni observaciones contra el mismo, queda aprobado definitivamente mediante
acuerdo adoptado por Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de diciembre de 2008, conforme al siguiente resumen por capítulos:
INCREMENTOS DE CREDITO
KREDITU GEHIKUNTZAK
Kapitulua
Izena
Gehikuntzak
Capítulo
VI
Inbertsio errealak .....................................
34.054,52
VI
Guztira ........................................
34.054,52
Denominación
Inversiones reales ....................................
34.054,52
Total ............................................
34.054,52
FINANTZATZEN DITUZTEN BALIABIDEAK
Kapitulua
Izena
Aumentos
RECURSOS QUE LOS FINANCIAN
Euroak
Capítulo
Denominación
Euros
VIII Altxortegi gerakina ..................................
34.054,52
VIII Remanente de Tesorería ..........................
34.054,52
Guztira ........................................
34.054,52
Total ............................................
34.054,52
Denek jakin dezaten argitaratzen da, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15, 17, 18 eta 34.3 artikuluek
agindutakoaren ondorioetarako.
Lo que se publica para general conocimiento, a los efectos
de lo dispuesto en los artículos 15, 17, 18 y 34.3 de la Norma
Foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Legorreta, 2009ko urtarrilaren 27a.—Iñaki Oiarbide Munduate, Alkatea.
Legorreta, a 27 de enero de 2009.—El Alcalde, Iñaki
Oiarbide Munduate.
(50)
(50)
(1028)
(1028)
LIZARTZAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE LIZARTZA
Iragarkia
Anuncio
Legeak ezartzen duen jendaurreko epea igaro ondoren, eta
erreklamaziorik aurkeztu ez denez, udalbatzak, 2008ko abenduaren 3an hartutako erabakiak behin betiko jo dira. Erabaki
horiek udal ordenantzen inguruak dira, 2009ko urtarrilaren
1etik aurrea ezarriko direnak, eta honela geratuko dira zehaztuak:
Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se haya presentado reclamación ni observación alguna,
se han elevado a firmes y definitivos los acuerdos iniciales
adoptados por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 3 de
diciembre de 2008, sobre Ordenanzas Municipales, con efectos
de 1 de enero de 2009, cuyos textos y aspectos modificados son:
1. Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Gaineko Zerga.
Ibilgailu mota
A) Turismoak:
9 ZF. Baino gutxiago ..................................................
9tik11,99 ZF. Bitarte ..................................................
12tik 13,99 ZF. Bitarte ...............................................
14tik 15,99 ZF. Bitarte ...............................................
16tik 19,99 ZF. Bitarte ...............................................
20 ZF. Gorakoak ........................................................
B) Autobusak:
21 eserlekutik beherakoak ..........................................
21etik 50 bitartekoak ..................................................
50etik gorakoak ..........................................................
C) Kamioiak:
1.000tik kg.ko erabilgarritik behera ...........................
1.000tik 2.999 bitartekoak .........................................
2.999tik 9.999 bitartekoak .........................................
9.999tik gorakoak .......................................................
Kuota
1.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Clase de vehículo
Cuota
31,43
61,44
102,40
141,95
183,22
222,97
A) Turismos:
Menos de 9 CF ...........................................................
Entre 9 - 11,99 CF ......................................................
Entre 12 - 13,99 CF ...................................................
Entre 14 - 15,99 CF ...................................................
Entre 16 a 19,99 CF ...................................................
Más de 20 CF .............................................................
31,43
61,44
102,40
141,95
183,22
222,97
140,58
200,12
250,21
B) Autobuses:
Menos de 21 asientos .................................................
Entre 21 a 50 ..............................................................
Más de 50 ...................................................................
140,58
200,12
250,21
71,34
140,58
202,07
250,21
C) Camiones:
Menos de 1.000 kg. ....................................................
Entre 1.000 y 2.999 ....................................................
Entre 2.999 y 9.999 ....................................................
Más de 9.999 ..............................................................
71,34
140,58
202,07
250,21
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Ibilgailu mota
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Kuota
Clase de vehículo
3.775
Cuota
D) Tractores
16 ZF beherakoak ......................................................
16tik 25 bitartekoak ...................................................
25tik gorakoak ............................................................
29,81
46,86
140,58
D) Tractores:
Menos de 16 CF .........................................................
Entre 16 y 25 ..............................................................
Más de 25 ...................................................................
29,81
46,86
140,58
E) Remolke eta erdi remolkea.
750tik 1.000 bitartekoak ............................................
1.000tik 2.999 bitartekoak .........................................
2.999tik gorakoak .......................................................
29,81
46,86
140,58
E) Remolques y semiremolques:
Entre 750 y 1000 ........................................................
Entre 1.000 y 2.999 ....................................................
Más de 2.999 ..............................................................
29,81
46,86
140,58
F) Ziklomotoreak eta motozikletak:
Ziklomotoreak ............................................................
125 c.c. Bitartekoak ...................................................
125tik 250 bitartekoak ...............................................
250tik 500 bitartekoak ...............................................
500tik 1.000 bitartekoak ............................................
1.000tik gorakoak .......................................................
7,46
7,46
12,77
25,59
51,13
102,21
F) Ciclomotores y motocicletas:
Ciclomotores ..............................................................
Hasta 125 c.c. .............................................................
Entre 125 y 250 ..........................................................
Entre 250 y 500 ..........................................................
Entre 500 y 1.000 .......................................................
Más de 1.000 ..............................................................
7,46
7,46
12,77
25,59
51,13
102,21
3. Zerbitzu Publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen
ordenantza arautzailea.
A. Ur Hornidura eta Ur Kontsumoko Kuotak:
a) Etxeetako Ur Hornidura:
3. Ordenanza Reguladora de Tasas por Prestación
de Servicios Públicos y Realización de Actividades
Administrativas.
A. Cuotas de Suministro y Consumo de Agua:
a) Cuotas de Suministro y Consumo de Agua:
€/m³
€/m³
Etxeak-Hiruhilebetan:
36 m³ bitartean ..........................................................
0,26
36 m³tik gora ..............................................................
0,39
Lokalak-Hiruhilabetean:
36 m³ bitartean ...........................................................
0,39
36 m³tik gora ..............................................................
0,52
Industriak-Hiruhilabete:
36 m³ bitartean ...........................................................
0,52
36 m³tik gora ..............................................................
0,65
B. Zabor eta Hiri Hondakin Solidoak Biltzeagatik Tasa:
Viviendas-Trimestral:
Hasta 36 m³ ................................................................
0,26
Más de 36 m³ .............................................................
0,39
Locales-Trimestral:
Hasta 36 m³ ................................................................
0,39
Más de 36 m³ .............................................................
0,52
Industrias-Trimestral:
Hasta 36 m³ ................................................................
0,52
Más de 36 m³ .............................................................
0,65
B. Tasa por Recogida de Basuras y Residuos Sólidos
Urbanos:
€
€
Etxeak – Hiruhilabetean ............................................. 16,50
Lokalak – Hiruhilabetean ........................................... 26,50
Industriak – Hiruhilabetean ........................................ 52,50
Hori guztia argitara eman da uztaialren 5eko 11/1989 Foru
Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.4
artikuluan xedatutakoa betez eta guztien jakinaren gainean
egon dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan.
Foru Arau horrek 18.1 artikuluan dioena betez eta aurreko
erabakiaren aurka administrazio auzigaietako errekurtsoa
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren
Administrazio Auzigaietako Aretoan, bi hilabeteko epean iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
Viviendas – Trimestral ............................................... 16,50
Locales – Trimestral ................................................... 26,50
Industrias – Trimestral ............................................... 52,50
Todo ello se publica en cumplimiento de lo ordenado en el
art. 16.4 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio reguladora de
las Haciendas Locales de Gipuzkoa, para conocimiento general
ydemás efectos previstos en el expresado precepto.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 18.1 de la citada
Norma Foral, contra los expresados acuerdos aprobatorios, los
interesados podrán interponer recurso Contencioso-Adminis
trativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente día hábil al de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa de las expresadas publicaciones.
Ello no obstante y como autoriza el precepto citado, los
referidos interesados podrán interponer, con carácter potestavio
y previamente a la vía contencioso-administrativa, reclamación
ante el tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa
en el plazo de un mes contado a partir del siguiente día hábil al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de las
expresadas publicaciones.
Lizartza, a 22 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Regina
Otaola Muguerza.
(921)
Halere, eta legeak agintzen duenari jarraiki, interesatuek
aukerabideko izaeraz berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal
izango dute, Administrazio Auzigaietakoa aurkeztu aurretik,
hilabeteko epean iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita.
Lizartza, 2009ko urtarrilaren 22a.—Regina Otaola Muguerza
, Alkatea.
(921)
3.776
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Iragarkia
Anuncio
Lizartzako Udalak, 2009ko urtarrilaren 21ean eginiko
Urjentzizko Bilkuran, besteak beste, hurrengo erabaki hau hartu
zuen:
El Ayuntamiento de Lizartza, en sesión plenaria de urgencia
celebrada el 21 de enero de dos mil nueve, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:
1. Lizartzako Gizarte-Guneko Jubilatuen Taberna,
Jangela-Erabilera Anitzeko Lokalaren Kontzesio Administratiboaren Lehiaketako baldintza erregulatzaileen pleguari
hasierako onarpena ematea.
1. Aprobar con carácter inicial el pliego de condiciones
que regulará el Concurso para la concesión administrativa del
bar del jubilado, comedor y sala de usos múltiples del Centro
Social de Lizartza.
2. Baldintza Pleguak zortzi egun naturaletan jendearen
informazioarako agerian jarrita edukitzea, interesatuek hauek
aztertu eta egoki irizten dituzten alegazioak aurkeztu ahal izateko.
2. Someter el pliego de condiciones a información pública
durante ocho días naturales, con el fin de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.
3. Informazio publikoko epealdian alegaziorik aurkezten
ez bada, baldintza pleguak behin betiko onartutzat jotzea.
3. En caso de que no se presenten alegaciones en el
periodo de exposición pública, el pliego se considerará definitivamente aprobado.
4. Aldi berean, lizitazioa iragartzea, hau atzeratu egingo
delarik baldin eta Baldintza Pleguaren aurka alegazioak aurkezten badira.
4. Asímismo, se anuncia la convocatoria de licitación,
que, no obstante, será aplazada en caso de que se presenten alegaciones contra el pliego de condiciones.
Lizartzako gizarte-guneko jubilatuen taberna, jangela-erabilera anitzeko lokalaren kontzesio administratiboaren lehiaketa.
Concurso para la concesión administrativa del bar
del jubilado, comedor y sala de usos múltiples del
centro social de Lizartza.
1.
Erakunde Adjudikatzailea.
1.
Entidad adjudicadora:
Lizartzako Udala.
Ayuntamiento de Lizartza.
2.
2.
Kontratuaren Xedea.
Kontratu honen xedea, Lizartzako Gizarte Guneko Jubilatuen Taberna, Jangela-Erabilera Anitzeko Lokala kudeatzea da.
3.
Kontratuaren Iraupena.
Objeto del contrato.
El objeto del contrato será la gestión del bar del jubilado,
comedor y sala de usos múltiples del Centro Social de Lizartza.
3.
Duración del contrato.
Kontratu honen indarraldia, esleipen hartzaileari esleipenaren jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera urte betekoa izango da.
La vigencia del contrato será de un año, a partir del día
siguiente al de la notificación de la concesión delcontrato al
concesionario.
Kontratu hau beste urte beteko eperako luzatu ahal izango
da, guztira gehienez ere 5 urte gehiagora iritsi arte, hasierako
epea amaitu eta bi alderdiek elkar hartuta luzatzeko erabakia
hartzen badute. Horretarako, hasierako aldia amaitu baino
gutxienik bi hilabete lehenago, esleipen hartzaileak Lizartzako
Udalari kontratuaren luzapena eskatzeko asmoa jakinaraziko
dio, eta Udalak, adostasuna azalduko dio, espreski erabakitzen
eta hasierako aldia amaitu aurretik esleipen hartzaileari jakinaraziko diona.
El contrato podrá ser prorrogado por otro año, hasta un
máximo de 5 años, en caso de que ambas partes así lo acuerden
al finalizar el primer periodo de vigencia. A tal efecto, con una
antelación mínima de dos meses previa a la finalización del primer periodo, el concesionario pondrá en conocimiento del
Ayuntamiento de Lizartza su deseo de solicitar la prórroga del
mismo, y el Ayuntamiento notificará su conformidad al concesionario, mediante acuerdo adoptado expresamente con anterioridad a la finalización de dicho periodo.
4.
Izapideak, prozedura eta adjudikazio modua.
4.
Tramitación, procedimiento y sistema de adjudicación.
a)
Izapidegintza: Arrunta.
a)
Tramitación: Ordinaria.
b) Prozedura: Irekia.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Esleipen Modua: Lehiaketa.
c)
Sistema: Concurso.
5.
Enkanterako Neurria.
5.
Tipo de licitación.
Emakidaren kanona hileko gutxienez berrehun eta berrogeita hamar (250,00) €-tan, B.E.Z.a barne delarik, finkatzen da.
Se establece un canon mínimo mensual de doscientos cincuenta (250,00) €, IVA incluido.
Saria esleipen akordioan kontratua esleitzen zaion lehiatzaileak egindako eskaintza ekonomikoaren arabera finkatuko
da eta inolaz ere finkatutako gutxienekoa baino txikiagoa ez da
izango.
El importe de la adjudicación será el que se establezca en el
acuerdo, de conformidad con la oferta realizada por quien
resulte adjudicatario del concurso, y no podrá ser en ningún
caso inferior al tipo de licitación.
6.
Bermeak.
Esleipenduan, 600,00 €-tako behin-betiko fidantza bat jarri
beharko du.
7.
Dokumentazioa eta informazioa non eskuratu.
Lizartzako Udala, Askatasunaren Plaza, 1 – Lizartza –
20490. Telefonoa: 943 670 700 – Fax: 943 674 976.
6.
Garantías.
El adjudicatario deberá depositar una fianza definitiva de
600,00 €.
7.
Obtención de documentación e información.
Ayuntamiento de Lizartza, Askatasunaren Plaza, 1 – Lizartza – 20490. Teléfono: 943 670 700 – Fax: 943 674 976.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
8.
N.º 23
Kontratistaren Baldintza Espezifikoak.
Lehiaketa honetan, Baldintza Pleguetan ezarritakoaren arabera pertsona fisiko edo juridikoek parte hartu ahal izango dute.
9.
Eskaintzen Aurkezpena.
Lehiaketa honetan esku hartzeko eskaerak, iragarki hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo
egunetik kontatzen hasita 20 egun naturalen epean aurkeztu
beharko dira Udal bulegoetan, astelehenetik ostiralera, goizeko
8:00tatik, 14:00ak bitartean.
10.
Proposamena egiteko eredua.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
8.
3.777
Condiciones específicas del contratista.
En el concurso podrán participar personas físicas o jurídicas, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones.
9.
Presentación de ofertas.
Las ofertas para el concurso deberán presentarse en las oficinas municipales de Lizartza, en el plazo de 20 días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, de lunes a viernes, en horario de
08:00 a 14:00.
10.
Modelo de proposiciones.
jaun/anderea, bizi dena, N.A zenbakia, adinez nagusia.
Nork bere izenean ez badu jardun behar, noren ordezkari da?
Neuk adierazia:
D/D.ª, con domicilio en, DNI n.º, mayor de edad. En caso
de actuar en representación de un tercero, indicar nombre de la
persona representada Manifiesta:
1. Lizartzako Udalak deitu duen, Lizartzako Gizarte
Guneko Jubilatuen Taberna eta Jangela-Erabilera Anitzeko
Lokalaren lehiaketan onartutzea eskatzen duela.
1. Que solicita sea [email protected] en el concurso para la adjudicación del bar del jubilado, comedor y sala de usos múltiples
del Centro Social de Lizartza, convocado por el Ayuntamiento.
2. ekainaren 16ko 2/2000 Erret Dekretu Legegileko 20.
artikuluak aurreikusten duen ezgaitasunik edo bateraezintasunik ez dut.
2. Que no está [email protected] en ninguna de las causas de inhabilitación o incompatibilidad previstas en el artículo 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2000.
3. Baldintzen pleguak eskatzen dituen agiriak honekin
batera doaz.
3. Que adjunta a su solicitud la documentación exigida en
el pliego de bases.
4. Lehiaketako baldintza ekonomikoak eta administratiboak oso osorik onartzen ditut, baita lehiaketari nahiz adjudikaziodun bezala haren ondoriozko betebehar guztiak ere.
4. Que acepta todas las condiciones económicas y administrativas del concurso yasume las obligaciones derivadas de
su participación o, en su caso, concesión.
5. Industria Nazionala eta Lana babesten dituen Legeak
xedatzen dutena, aurreikuspena eta Gizarte Segurantza barne,
betetzeko hitza ematen dut.
5. Que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas de la legislación de protección de la industria nacional y el
trabajo, incluidas las referidas a la seguridad social.
6. Honako lizitazio prezio hau proposatzen dut: Hileko
......................... €.
6. Que propone el siguiente precio de licitación:
...................... € mensuales.
Lizartzan, 2009ko .........................................................an.
Lizartza, a ......................................................... de 2009.
Lehiaketariak
El/la ofertante
11.
11.
Kartazal itxiak irekitzea.
Proposamenak aurkezteko epea bukatu eta hurrengo laneguneko eguerdiko 13:00tan irekiko dira kartazal itxiak, Lizartzako Udaletxean. Ekintza publikoa izango da.
12.
Beste zenbait argibide.
Apertura de plicas.
La apertura de plicas se efectuará el día hábil siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 13:00
horas en el Ayuntamiento de Lizartza. El acto será público.
12.
Más información.
Kontratu hau arautzen duen baldintzen plegua lehiatzaileen
eskura dago Lizartzako Udaleko bulegoetan.
El pliego de condiciones del contrato está a disposición de
los ofertantes en las oficinas municipales de Lizartza.
Lizartza, 2009ko urtarrilaren 22a.—Regina Otaola
Muguerza, Alkatea.
(923)
Lizartza, a 22 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Regina
Otaola Muguerza.
(923)
MUTRIKUKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU
Iragarkia
Anuncio
2009ko urtarrilaren 27an 9/2009 Alkatetza ebazpenaren
bidez hurrengoa erabaki da:
Mediante Decreto de Alcaldía 9/2009 dado el 27 de enero
de 2009 se ha resuelto lo siguiente:
1. SR-1 San Nikolas Burumendi sektoreko Urbanizatzeko
Jarduketa Programari hasierako onarpena ematea arkitekto
aholkulariak 2008ko azaroaren 28an egindako txostenean jasotako baldintzekin.
1. Aprobar inicialmente el Programa de Actuación
Urbanizadora del sector SR1 San Nikolas Burumendi, con los
requisitos establecidos en el informe redactado por el arquitecto
asesor el 28 de noviembre de 2009.
2. Hasierako onarpenaren erabakia Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratzea, 20 eguneko epea irekiaz jendaurrean
jartzeko eta alegazioak jasotzeko.
2. Someter a información pública la aprobación inicial
mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa durante
veinte días, para que pueda ser examinado y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.
3.778
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3. Jarduketak eragindako ondasunen eta eskubideen titularrei ere jakinaraziko zaie erabakia.
3. Deberá notificarse a los titulares de bienes y derechos
afectados por la actuación.
4. Ebazpen honen berri Udalbatzarrari ematea hurrengo
ohiko bileran.
4. Dar cuenta de esta resolución al Pleno en la siguiente
sesión que se celebre.
Urbanizatzeko Jarduketa- Programaren funtsezko elementuak:
Elementos esenciales del Programa de Actuación
Urbanizadora:
— Eremuaren identifikazioa: SR1 San Nikolas Burumendi.
— Identificación del ámbito: SR1. San Nikolas Burumendi
— Azalera: 103.469 m².
— Superficie: 103.469 m2.
— Lurzoruaren sailkapena eta kalifikazioa: Egoitza erabilerako lurzoru urbanizagarria.
— Egikaritze-unitateak:
— Clasificación y calificación del suelo: Suelo urbanizable
residencial.
— Unidades de ejecución:
2
— Única: UE 1.1; 103.469 m2.
— Bakarra: UE 1.1; 103.469 m .
— Eraikigarritasun urbanistikoa: Eraikigarritasun haztatua:
21.957 m2.
Sestra gaineko eraikigarritasun fisikoa guztira: 24.447,56
m.
— Edificabilidad urbanística: Edificabilidad ponderada:
21.957 m2.
Edificabilidad física total desde rasante: 5.179,93 m2.
2
— Egoitzarako(Hotela barne): 16.691,18 m2.
— Residencial(Incluido el Hotel): 16.691,18 m2.
— Merkataritzarako: 1.020,00 m2.
— Comercial: 1.020,00 m2.
2
— Garajes: 6.736,38 m2.
— Garajerako: 6.736,38 m .
— Jarduketa-sistema: Hitzarmen-sistema egikaritze-unitate
bakarra.
— Etxebizitza kopurua: 134 etxebizitza.
— Sistema de actuación: Concertación, 1 unidad de ejecución.
— Número de viviendas: 134 viviendas.
— Urbanizazioaren aurrekontua: 3.681.021 € (exekuzio
materiala).
— Presupuesto de Urbanización: 3.681.021 € (ejecución
material).
— Kudeatzeko eta gauzatzeko dokumentuen aurkezpenaren
programazioa, Urbanizazio jarduketa programa onartzen denetik:
— Programación de presentación de los documentos de
gestión y realización desde la aprobación del Programa de
Actuación Urbanizadora:
— Ekitatezko banaketarako dokumentuaren aurkezpena: 6
hilabete.
— Presentación del documento de equidistribución: 6
meses.
— Urbanizazio proiektua: Ez da jartzen.
— Proyecto de urbanización: No se recoge.
— Urbanizazio lanen eta eraikuntza lanen programazioa,
gauzatzeko dokumentua onartzen denetik:
— Urbanizazioa hasteko: 12 hilabete.
— Programación obras de urbanización y edificación,
desde aprobación de los documentos de ejecución:
— Inicio Urbanización: 12 meses.
— Urbanizazioaren lehenengo fasea bukatzeko: 24 hilabete.
— Finalización 1. fase de urbanización: 24 meses.
— Eraikuntza eta urbanizazioa bukatzeko: 6 urte.
Mutriku, 2009ko urtarrilaren 27a.—Josebe Astigarraga
Lete, Alkatea.
— Final de edificación y urbanización: 6 años.
Mutriku, a 27 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Josebe
Astigarraga Lete.
(161)
(161)
(1168
Iragarkia
Honen bidez jakinarazten da Antonio Bautista Sevillari
Udal honek, Biztanleen Udal Erroldako bere inskribapenaren
ofiziozko baja espedienteari hasiera eman diola.
Horregatik, eta indarrean dagoen Biztanlego eta Leku
Entitateen Lurralde Mugaketa Araudiak dioenaren arabera, idatzi hau jaso ondoren hamabost eguneko epean, bajarekin ados
zaudela adierazi beharko duzu, edo hala balegokio, Udal honetan zure eskubideari egokitzen zaizuna alegatu beharko duzu,
ohartarazi emandako epean ez bazenuke ezer aurkezten, ofiziozko baja espedientearen tramitazioarekin jarraituko dela.
Mutriku, 2009ko urtarrilaren 28a.—Josebe Astigarraga
Lete, Alkatea.
(167)
(1169)
(1168
Anuncio
Por la presente se pone en conocimiento de Antonio
Bautista Sevilla, que este Ayuntamiento ha resuelto iniciar el
expediente de Baja de Oficio de su inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes.
De conformidad a lo establecido en el vigente Reglamento
de Población, se le concede un plazo de quince días, contados a
partir del siguiente a la recepción de esta notificación, para que
presenten las alegaciones que estime oportunas, apercibiéndoles de que de no presentar alegación alguna, se le tendrá por
conforme con la Baja de Oficio y se continuará su tramitación.
Mutriku, a 28 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Josebe
Astigarraga Lete.
(167)
(1169)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Iragarkia
Honen bidez jakin arazten da Hermelinda Fortunato Da
Silva, Isidro Eguia Fortunato eta Patricia Eguia Fortunatori
Udal honek, Biztanleen Udal Erroldako bere inskribapenaren
ofiziozko baja espedienteari hasiera eman diola.
Horregatik, eta indarrean dagoen Biztanlego eta Leku
Entitateen Lurralde Mugaketa Araudiak dioenaren arabera, idatzi hau jaso ondoren hamabost eguneko epean, bajarekin ados
zaudela adierazi beharko duzu, edo hala balegokio, Udal honetan zure eskubideari egokitzen zaizuna alegatu beharko duzu,
ohartarazi emandako epean ez bazenuke ezer aurkezten, ofiziozko baja espedientearen tramitazioarekin jarraituko dela.
Mutriku, 2009ko urtarrilaren 28a.—Josebe Astigarraga
Lete, Alkatea.
(167)
(1170)
Iragarkia: Zerga-kitapenen jakinarazpenak
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Arau Nagusiaren
108.1 artikuluak ezarritakoaren arabera, jakinarazpenak bitan
bidaltzeen ahalegindu arren ezin izan direnez gauzatu, udal
honi lepora ezin zaizkion arrazoiengatik, iragarki honen bitartez, dei egiten diegu, honekin batera doan eranskinean aipaturiko pertsona, zergatzaile edo horien ordezkariei, eranskinean
bertan aipaturiko ihardunbideetatik sortutako administrazioaren
egintza horiek jakinaraz ahal izateko, hona ager daitezen.
Interesatuek edo horien ordezkariek, hona agertu behar dira
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau kaleratu eta
hamar laneguneko epean. Hona helbidea: Mutrikuko Udala,
Interbentzioa, Txurruka Plaza.
Epe hori igaro eta agertzen ez badira, jakinarazpena, legearen ondorio guztietarako, jasotzat joko da hona etortzeko emandako epea amaitu eta biharamunetik aurrera.
Kitapenen eta interesatuen zerrenda hona hemen:
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Anuncio
Por la presente se pone en conocimiento de Hermelinda
Fortunato Da Silva, Isidro Eguia Fortunato y Patricia Eguia
Fortunato, que este Ayuntamiento ha resuelto iniciar el expediente de Baja de Oficio de su inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes.
De conformidad a lo establecido en el vigente Reglamento
de Población, se le concede un plazo de quince días, contados a
partir del siguiente a la recepción de esta notificación, para que
presenten las alegaciones que estime oportunas, apercibiéndoles de que de no presentar alegación alguna, se le tendrá por
conforme con la Baja de Oficio y se continuará su tramitación.
Mutriku, a 28 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Josebe
Astigarraga Lete.
(167)
(1170)
Anuncio de notificaciones de liquidaciones tributarias
En virtud de lo dispuesto en el artículo 108.1 de la Norma
Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y
habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya
podido practicarse por causas no imputables a este Ayuntamiento,
por el presente anuncio se cita a las personas, obligados tributarios
o representantes que se relacionan en el anexo adjunto, para ser
notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el citado anexo se indican.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente a su publicación en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa, en el Ayuntamiento de Mutriku, Dpto de Intervención,
sito en Plaza Txurruka.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo concedido para
comparecer.
Relación de liquidaciones e interesados que se citan:
— N.A.N.: 30568581-V.
Zorduna: Alcorta Arteche Amaia.
Kontzeptua: Plusvalia.
Epea: 2008.
— D.N.I.: 30568581-V.
Deudor: Alcorta Arteche Amaia.
Concepto: Plusvalia.
Periodo: 2008.
— N.A.N.: 15379880-X.
Zorduna: Ines Badiola Goyogana.
Kontzeptua: Plusvalia.
Epea: 2008.
Mutriku, 2009ko urtarrilaren 20a.—Alkatea.
— D.N.I.: 15379880-X.
Deudor: Ines Badiola Goyogana.
Concepto: Plusvalia.
Periodo: 2008.
Mutriku, a 20 enero de 2009.—La Alcaldesa.
(105)
(987)
(105)
(987)
OIARTZUNGO UDALA
AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN
Iragarkia
Anuncio
Altzibar Auzoa. ALT 2-B Hia. Xehetasun Azterketa.
Estudio de Detalle en Area ALT-2-B de Altzibar.
1.
1.
Bidezkotasunaren justifikazioa.
Oiartzungo Udalak 2008ko otsailaren 18ko osoko bilkuran
AASSen Errebisio Dokumentuari behin betiko onarpen partziala ematea erabaki zuen. ALT-2-B Altzibar Erdia fitxa urbanistikoan, eta bere D atalean (hirigintzako kudeaketa eta arautze prozesua) horrela dio:
3.779
Justificación de la procedencia.
El Ayuntamiento de Oiartzun en sesión plenaria del 18 de
febrero de 2008 tomó el acuerdo de Aprobación Definitiva
Parcial del Documento de Revisión de las NNSS. En la ficha
urbanística A.I.U. ALT-2 Altzibar Centro y en su apartado D
(Proceso de gestión y regulación urbanística) dice:
3.780
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
«ALT-2-B eta ALT-2-C azpiareetan, egun dagoen eraikuntza ordezkatzeko eragiketa bana planteatzen da, hala nola:
Egikaritze-unitateak sortzea edota, behar izanez gero,
Xehetasun-azterlan bat edo BEPB bat bideratzea. Egun dauden
eraikinak antolamenduz kanpokotzat deklaratzen dira.»
«En las subáreas ALT-2-B Y ALTB-2-C se plantean sendas
operaciones de sustitución de la edificación existente.
Actuaciones como unidades de ejecución directa o, de resultar
preciso, tramitación de un Estudio de Detalle o un PERI. Los
edificios actualmente existentes se declaran fuera de ordenación».
Udalak eskatutakoa beteaz Xehetasun Azterketa hau idazten
da, Larraitz Promozioak S.L.k eraginda.
Por indicación del Ayuntamiento se redacta el presente
Estudio de Detalle promovido por Larraitz Promozioak S.L.
Bi eraikin eraistea aurreikusten da, Mariane baserria eta
Matxillendane etxea, eta baita eraikitzeko bolumen berriaren
ordenazioa ere, AASSetan adierazitakoaren arabera.
Se proyecta el derribo de los dos edificios C.º Mariane y
Casa Matxillendane y la ordenación del nuevo volumen edificatorio previsto en las NNSS.
2.
Altuerak.
2.
Xehetasun Azterketak ezartzen duen eraikin-profila honakoa da S + BS + 3S + TA. Teilatu-hegalarainoko gehienezko
altuera 11,89 metrotakoa izango da, Behe Solairutik kontatuta
(ikus 6 zk. Planoa).
3.
Lerrokadurak.
Alturas.
El Estudio de Detalle establece un perfil de edificación de
S+PB+3PA+BC. La altura máxima al alero contada desde la
Planta Baja será de 11.81 m. (ver plano n.º 6).
3.
Alineaciones.
Lerrokadura eta sestrentzako Arau Subsidiarioak ezartzen
dituzten baldintzak.
Condiciones que las NNSS fijan para las alineaciones y
rasantes.
Eraispenen ondoren ezarriko diren lerrokadurei dagokionez: Matxillendane etxearen Mendebaldeko lerrokadura
mantentzen da bere aurreko aldean Mikelete kalera, eta lehengo
eraikinak okupatzen zuen zabalera handitzen denez, 5,70mtik
10,50mra pasatuaz, erdibanatzen da Iparralde eta Hegoaldeko
mugetara, lerrokadurak modu horretan aldatuz.
Las alineaciones futuras y despues de los derribos mantiene
la alineación Oeste de la casa Matxillendane en su frente a la
calle Mikelete, y al aumentar la anchura que ocupaba la antigua
edificación pasando de 5,70m a 10,50m. se promedia hacia los
linderos Norte y Sur variando así las alineaciones de dichos linderos.
Eraikin berriaren neurriak solairuko, 10,50x20m. dira, etxebizitzetarako eraikinarentzat, sotoko solairuan okupatutakoaz
gain, xehekako zonifikazioak ezartutakoaren arabera. Horrela
sortzen dira lerrokadura eta tartean Eremuan mantentzen diren
eraikinekin, eta Ekialdeko mugan Karrikako errekarekiko eskatutako 5 m. Erretiratzen dira (ikus 4 zk. Planoa, aurreikusitako
Ordenazioa).
Las medidas en planta de la nueva edificación son 10,50x20
m. para el edificio de viviendas, además de lo ocupado en
planta sótano de acuerdo a las determinaciones de la zonificación pormenorizada, resultando las correspondientes alineaciones y separaciones con los edificios que se mantienen en el Area
y retirándose por el lindero Este con la regata Karrika los
5m.exigidos(ver plano n.º 4 de Ordenación Proyectada).
4.
Sestrak.
4.
Rasantes.
Iparraldeko sestra: 99,30 m.tan kokatzen da.
Rasante Norte situada en la cota: 99,30 m.
Hegoaldeko sestra: 99,30 m.tan kokatzen da.
Rasante Sur situada en la cota: 99,30 m.
Mendebaldeko sestra: 99,30 m.tan kokatzen da.
Rasante Este situada en la cota: 99,30 m.
Ekialdeko sestra: 99,30 m.tan kokatzen da.
Rasante Oeste situada en la cota: 99,30 m.
(Ikus 4 zk. Planoa).
(ver plano n.º 4).
5.
5.
Iristarritasun Legea.
Xehetasun Azterketa honek hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen
Irisgarritasun dekretua betetzen du. Apirilaren 11eko 68/2000
dekretua alegia.
(Ikus 4 zk. Planoa).
Ley de Accesibilidad.
En el Estudio de Detalle se cumple con el decreto de
Accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistema de información y comunicación. decreto
68/2000 del 12 de junio del año 2000.
(ver plano n.º 4).
Bideetara destinaturiko zorua ez dela gutxitzen eta zoru
libreei dagokien azalerak ez dirlea aldatzen.
Justificación de que no se reducen los espacios destinados a
viales ni se modifican las superficies correspondientes a espacios libres.
Etxebizitzei dagokien eraikinaren okupazioa eta baita tarajeetarako erabilera izango duen sotoerdi solairuari dagokion
okupazioa, Arau Subsidiarioetan dagokion fitxan aurreikusten
den berdina da. Horrela bide eta eremu libre eta berdeetara destinatutako azalera AASSetan aurreikusitako berdina da.
La ocupación del edificio correspondiente al edificio en el
que se desarrolla el volumen correspondiente a las viviendas así
como la ocupación del volumen de planta de semisótano para
uso de garajes es la prevista en la ficha correspondiente de las
NNSS con lo cual resulta que las superficies de viales y zonas
libres y verdes son coincidentes con las previstas en las NNSS.
Eraikitzeko probetxamenduak.
Aprovechamientos edificatorios.
Lurraren okupazioa AASSetan ezaritakoa da:
2
Sotoerdian eraikitako azalera guztia: 470 m : Betetzen du.
La ocupación de suelo es la determinada en las NN SS:
Superficie total construida en el semisótano: 470 m2:
Cumple.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.781
Etxebizitzetarako eraikinaren beheko solairuan eraikitako
azalera guztia: 210 m2: Betetzen du.
Superficie total construida en Planta baja en edificio de
viviendas: 210 m2: Cumple.
Goiko solairuetan eraikitako azalera guztia: 3 x 225 m2 =
675: Betetzen du.
Superficie total construida en Plantas altas: 3x225 m2 = 675
m2: Cumple.
ALT-2-B Eremuarentzat «berariazko araudi»ren arabera
altuerak honakoak dira: S + BS + III.
Las alturas según la» normativa específica» para el área
ALT-2-B es: S+ PB+III.
Eta guztira 9 etxebizitza.
Y un total de 9 viviendas.
Erabilerak:
Usos:
Garajeak sotoan, etxebizitza bat Beheko Solairuan, merkatal lokala Beheko Solairuan eta etxebizitzak 1, 2 eta 3. solairuetan, teilatu azpian aprobetxamenduarekin ALT-2-B
eremuarentzat «arautegi espezifikoa»ren arabera, horrela
AASSetan ezarritako zehaztapenak betetzen direla justifikatzen
da.
Oiartzun, a 26 de enero de 2009.—El Alcalde.
Oiartzun, 2009ko urtarrilaren 26a.—Alkatea.
(270)
Garajes en planta de Sótano, una vivienda en Planta Baja,
local comercial en Planta Baja y viviendas en plantas 1, 2 ,3 con
aprovechamiento bajo cubierta de acuerdo a la «normativa
específica» para el área ALT-2-B, justificándose de esta forma
las determinaciones establecidas en las NNSS.
(1059)
(270)
(1059)
ORDIZIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA
Agertu eta jakinaraztea
Notificación por comparecencia.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
59.5 eta 61. artikuluetan xedatutakoaren arabera, behean adierazitako interesatuei jakinarazpena egiten ahalegindu arren,
Udaletxe honi egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik jakinarazpen
horiek ezin izan dira gauzatu:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha intentado la notificación directa a las personas interesadas abajo mencionadas, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a este Ayuntamiento:
Izen Abizenak: Sorinela Nicu.
Nombre y apellidos: Sorinela Nicu.
Gaia: Obra eta jarduera baimena.
Asunto: Licencia de obras y de actividad.
Hortaz, iragarki hau argitaratzen da interesatu horiei adierazteko jarraian aipatzen den tokian eta ordutegian agertu behar
dutela, dela zuzenean dela ordezkari bidez, jakinarazpena jaso
dezaten. Horretarako, 15 egun naturaleko epea dute iragarki
hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondorengo
egunetik aurrera, dagokion egintzaren eduki osoa jakiteko eta
jakinaren gainean daudela jaso ahal izateko.
Por ello, se publica el presente anuncio, requiriendo a las
mismas para que por sí o por medio de representante, comparezcan para la práctica de dicha notificación en el lugar y horario que a continuación se especifica, en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, para conocimiento
del contenido íntegro del correspondiente acto y constancia de
tal conocimiento.
Interesatuak epe horretan agertzen ez badira, jakinarazpenak egin direla ulertuko da legezko ondorio guztietarako, agertzeko epea bukatzen den egunaren biharamunetik aurrera.
De no comparecer en el citado plazo, las notificaciones se
entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día
siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Noiz eta non agertu: Astelehenetik ostiralera bitartean,
8:00etatik 13:30etara, Ordiziako Udaleko Bulego Teknikoan,
Ordiziako Domingo Unanue Plaza z/g.
Horario y lugar de comparecencia: De lunes a viernes, de
8:00 h a 13:30 h. en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de
Ordizia, sita en Domingo Unanue plaza s/n de Ordizia.
Ordizia, 2009ko urtarrilak 21a.—Alkatea.
(212)
Ordizia, a 21 de enero de 2009.—El Alcalde.
(922)
(212)
(922)
Ediktua
Edicto
Udalbatzarrak 2008ko azaroaren 27an eta abenduaren 18an
egindako osoko bilkuran hurrenez hurren, Ordiziako Hiri
Zaharrean Trafikoa Arautzen duen Ordenantzan aldaketak egitea behin behingoz onartzea erabaki zuen.
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27
de noviembre y 18 de diciembre de 2008 respectivamente, aprobó
provisionalmente las modificaciones a introducir en la Ordenanza
Reguladora de la Circulación en el Centro Histórico de Ordizia.
Bai erabakia eta bai Ordenantza udaletxe honetako
Idazkaritzan egongo dira jendaurrean ikusgai 30 egunez ediktu
hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den
hurrengo egunetik hasita, nahi dutenek aztertu eta egoki deritzoten ohar eta alegazioak aurkez ditzaten.
Tanto el referido acuerdo como la Ordenanza se hallan de
manifiesto en esta Secretaría durante el plazo de 30 días a contar del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa, durante este plazo podrá ser examinado y
formularse por los interesados las reclamaciones y sugerencias
que estimen pertinentes.
3.782
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Legeak iragarkia jendaurrera aterata edukitzeko jartzen
duen epea inork ezeren erreklamazio edo oharrik egin gabe
pasatzen bada, behin-betiko onartutzat joko dira erabakiak,
beste erabakirik hartu beharrik gabe.
Una vez transcurrido el plazo reglamentario de esta información sin que se haya producido reclamación u observación
alguna, se tendrá por definitivo el acuerdo adoptado, sin necesidad de nuevo acuerdo.
Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 legearen
49. atalean adierazitakoari jarraiki ematen da horren guztiaren
berri.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en los artículos 49 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local.
Ordizia, 2009ko urtarrilaren 20a.—Alkatea.
(926)
Ordizia, a 20 de enero de 2009.—Alkatea.
(926)
Udaltzaingoa
Policía Municipal
Ediktoa
Edicto
Udal honek trafiko arau-hausteagatik ezarritako isunak,
lortu gabe, notifikatzen saiatu ondoren, edikto honen bidez egiten da eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri
Administrazioen Lege Arauei eta Administrazio Ihardunbide
Arruntari buruz, 59.4 eta 61 artikuluen arabera. interesatuen
jakinaren gainean jartzen ditugu, jakin dezaten eta banan-banan
jakinarazita har dezaten, era berean ondorengoaren berri ematen
zaielarik:
Habiéndose intentado, sin efecto por parte de este
Ayuntamiento las notificaciones de denuncia por infracción de
la normativa vigente en materia de tráfico que a continuación se
relacionan, se procede a su práctica mediante el presente edicto,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 y 61de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir este edicto de notificación individual, con las siguientes advertencias:
Prozedura zigortzailea:
Procedimiento sancionador:
Izapidegilea: Ordiziako udaltzainburua. Hau errefusatu
liteke 30/1992 Legearen 28 eta 29. artikuluei jarraiki.
Instructor: El Jefe de la Policía Local de Ordizia. Este
podrá ser recusado de acuerdo con los art. 28 y 29 de la Ley
30/1992.
Organo zigor jartzailea: Prozedura ebazteko eskudun organoa Alkatea da (martxoaren 2ko 339/90 E.D.A.ren 68.2 artikulua) edo honek zigorra jartzeko eskumena ordezkatzen duenarena (otsailaren 25eko 320/1994 E.D.ren 15.3 artikulua,
trafikoko zigorrak jartzeko Erregelamendua, otsailaren 4ko
137/2000 E.D.ak aldatua).
Organo sancionador: El órgano competente para la resolución del procedimiento es el Alcalde, (art. 68.2 del R.D.L.
339/90, de 2 de marzo) o en quien él delegue la potestad sancionadora (art. 15.3 RD. 320/1994 de 25 de febrero,
Reglamento de Procedimiento sancionador de tráfico, modificado por R.D. 137/2000 de 4 de febrero).
Hasiera: Salaketaren jakinarazpena. Arau-hausleak bere
gogoz bere erantzukizunaz jabetu liteke edo isuna ordaindu
1.398/93 E.D.ren 8. artikuluan aurreikusitako ondorioekin,
gidatzeko baimenarik gabe utz litekeen kasuetan izan ezik.
Inicio: Notificación de la denuncia. El/La interesado/a podrá
reconocer voluntariamente su responsabilidad o realizar el pago
de la multa con los efectos previstos en el art. 8 del RD.1398/93,
salvo la posible suspensión del permiso de conducir.
Iraungitzea: Hasten den datatik urte bete buruan, etete
kasuetan izan ezik (320/94 E.D.ren 16. artikulua).
Caducidad: Un año después de la fecha de Inicio, salvo
causas de suspensión (art. 16 RD. 320/94).
Errekurtsoak ez direla onartzen esan nahiko du administrazio isiltasunak.
rio.
Identifikazioa: Arau-hausteko unean ez bazina zu izango
gidaria, 15 egun izango dituzu izen eta bi deitura, NAN eta helbidearekin gidaria identifikatzeko. Hori ez bazenuke adierazi
bezala egingo, erru larri egile gisa zigortua izango zara, kopuru
haundienarekin (339/1990 E.D.ren 72.3 artikulua).
Identificación: Si no fuera Vd el/la conductor/a en el
momento de la infracción, en el plazo de 15 días, deberá identificarlo/a indicando nombre y dos apellidos, DNI y domicilio.
En caso de incumplimiento será sancionado/a por falta grave,
en su máxima cuantía. (art. 72.3 RD. 339/1990).
Alegazioak: Alegazioak egiteko 15 egun izango dituzu.
Bertan espediente-zenbakia eta ibilgailuaren matrikula adierazi
beharko duzu.
Alegaciones: Podrá formular Alegaciones en el plazo de 15
días indicando número de expediente y matrícula del vehículo.
Alegaziorik ez baduzu egiten, salaketa-jakinarazpena ebazpen-proposamentzat joko da (320/1994 E.D.ren 13.2 artikulua).
Si no se presentan alegaciones, la notificación de denuncia
se considerará Propuesta de Resolución.(art. 13.2 RD.
320/1994).
Ordainketa: Udaltzaingoan, Banketxe Laguntzaileetan edo
Kutxako bulegoetan 2101 0073 11 0003238318 k/k (espediente-zenbakia adieraziz), kontuan izanik, zigor espedientearen ebazpena eman baino lehen zehapenaren behin-behiniko
zenbatekoan %30aren beherapena eginez.
Pago: Puede realizarse en las dependencias de la Policía
Local, Entidades Bancarias Colaboradoras o en las oficinas de
Kutxa c/c 21010073110003238318 (indicando expediente).
Antes de que se dicte resolución del expediente sancionador, con
reducción del 30% del importe provisional de la sanción fijada.
Ordizia, 2009ko urtarrilaren 13a.—Jose Miguel Santamaría
Ezeiza, Alkatea.
Ordizia, a 13 de enero de 2009.—El Alcalde, Jose Miguel
Santamaría Ezeiza.
(154)
(154)
(868)
En los recursos, el silencio administrativo será desestimato-
(868)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.783
Arau haustea / Infracción
Izen-abizenak
Nombre
Udalerria
Municipio
Espte. Zka.
N.º expte.
Data
Fecha
Ordua
Hora
Matrikula
Matrícula
Artikulua
Artículo
Zenbatekoa
Importe
TOMOIAGA VASILE
ORDIZIA
530/08
19/5/2008
6:44
9680-FLK
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
GUILLORME GOMEZ JOSE MIGUEL
BEASAIN
531/08
20/5/2008
13:47
7107-FTR
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ANTIA AGIRREZABALA KONSUELO
IDIAZABAL
532/08
25/5/2008
12:30
3663-FRC
ART. 171 RD 1428/03
40
BEJERA DANIEL
ORDIZIA
533/08
25/5/2008
12:30
2661-BNS
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
RAD LUNKAN MARIAN
ORDIZIA
539/08
6/5/2008
10:15
7844-DYK
ART. 144 RD 1428/03
40
DIAZ NAVARLAZ M. LOURDES
IRUN
540/08
26/5/2008
11:20
SS-2433-BC
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
DOMINGUEZ DIAZ CONCEPCION
ORDIZIA
541/08
3/4/2008
5:40
0697-CHM
ART. 94.2.G RD 1428/03
90
URDA CRISTIAN IOAN
ORDIZIA
552/08
26/5/2008
11:20
4953-BXH
ART. 10.1 OTA
40
ALDECOA MAZON ALBERTO
BILBAO
562/08
8/4/2008
17:20
7591-CYH
ART. 10.3 OTA
40
DZITAC DANIELA
MADRID
573/08
27/5/2008
9:15
4832-FSP
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ZERNI VASILE
ORDIZIA
575/08
28/5/2008
9:45
9028-FZH
ART. 171 RD 1428/03
40
VOLOSIN GHEORGHE
BEASAIN
582/08
30/5/2008
19.20
9853-BPZ
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
GARCIA PEREÑA EDUARDO
BASAURI
584/08
28/3/2008
21:15
2447-DRZ
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
URDA CRISTIAN IOAN
ORDIZIA
588/08
3/6/2008
7:00
4953-BXH
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
URDA CRISTIAN IOAN
ORDIZIA
595/08
4/6/2008
7:17
4953-BXH
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
GONZALEZ ARJONA ADORACION
ORDIZIA
607/08
4/6/2008
11.15
SS-1826-AU
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
HANTIG MIHAI
LAZKAO
609/08
30/5/2008
10.38
B-2376-TF
ART. 94.2.G RD 1428/03
40
FAJARDO RUIZ PURIFICACION
ORDIZIA
610/08
30/5/2008
10:35
3020-CRX
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
DZITAC GHORGHE
LAZKAO
614/08
10/6/2008
10:50
SS-2974-BG
ART. 10.1 OTA
40
URDA CRISTIAN IOAN
ORDIZIA
615/08
5/6/2008
6:58
4953-BXH
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
MENDIOLA AZURMENDI JUAN RAMON
URRETXU
616/08
5/6/2008
10:15
BI-2152-AV
ART. 171 RD 1428/03
40
AIESTARAN BARANDIARAN FRANCISCO MARTIN
BEASAIN
617/08
5/6/2008
11.45
1957-CNS
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ESQUIROZ ERASO SEVERIANO
ARANGUREN
619/08
11/6/2008
11:20
3347-CMN
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
EUSKAL NEON, S.L.
ORDIZIA
622/08
11/6/2008
11:45
SS-0823-AW
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
MARCOS SEBASTIAN AMAYA
ORDIZIA
625/08
14/5/2008
16:05
3339-DGF
ART. 146.1 RD 1428/03
150
DROGZ VASILE
TOLOSA
626/08
11/11/2008 21:45
B 2436 F
ART. 18.2 RD 1428/03
200
EUSKAL NEON, S.L.
ORDIZIA
627/08
4/6/2008
12:05
SS-0823-AW
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
LOPETEGUI ARTANO JOSE MARIA
IBARRA
628/08
4/6/2008
12:35
SS-3425-AY
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
MICULAICIUC,,IOAN
OLABERRIA
629/08
9/6/2008
18:10
4478-FVJ
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
NIETO MIGUEL NEREA
ITSASONDO
630/08
20/2/2008
12:15
C-8235-BDP
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
AGUEDA SERRANO ANDRES
DONOSTIA-SN. SN. 634/08
12/6/2008
11:15
SS-0563-AY
ART. 10.1 OTA
40
TOMOIAGA VASILE
ORDIZIA
635/08
12/6/2008
9:20
9680-FLK
ART. 94.2.E RD 1428/03
90
CASERO RODRIGUEZ, JOSE LUIS
ITSASONDO
638/08
11/6/2008
17:38
7460-FTF
ART. 10.1 OTA
40
IRIZAR OTAñO AINHOA
ZALDIBIA
642/08
18/6/2008
6:40
SS-2152-BD
ART. 9.11 O.M.T.
40
CREHUET GANDIAGA ANTONIO MARIA
DONOSTIA-SN. SN. 649/08
18/6/2008
11:06
9145-DJK
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
TRANSDUBARIS SL
MADRID
650/08
15/6/2008
19:45
0411-CTD
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
UGALDE AYERBE M.ª CARMEN
ORDIZIA
656/08
18/6/2008
19:40
8605-BCH
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
YOJANA ROMA SL
ARANGUREN
667/08
22/6/2008
0
9054-CFW
ART. 72.3 RD 1428/03
350
TIMSAC MIHAI
ORDIZIA
681/08
22/6/2008
13:06
9584-FWR
ART. 171 RD 1428/03
40
VOAIDES MARCEL
ORDIZIA
683/08
22/6/2008
16:00
SS-3584-BB
ART. 154 RD 1428/03
90
CIOREI IOAN
BEASAIN
686/08
29/6/2008
14:55
3222-CFN
ART. 94.2.D RD 1428/03
40
ARANBURU URBIETA XABIER
IBARRA
688/08
27/6/2008
19:15
BI-5430-BT
ART. 10.1 OTA
40
LUARIZAYERDI ALTUNA MAIDER
VITORIA-GASTEIZ
693/08
25/6/2008
19:25
7942-BVV
ART. 10.1 OTA
40
DUBREUIL CHURRUCA AMAYA RUFINA
BOADILLA DEL M.
694/08
28/6/2008
19:25
3629-BBK
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
COSTA GARCIA MARTA
ST. PERE DE RIBES 708/08
1/7/2008
11:10
9997-DFL
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
3.784
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izen-abizenak
Nombre
Udalerria
Municipio
Espte. Zka.
N.º expte.
Data
Fecha
Ordua
Hora
Matrikula
Matrícula
Artikulua
Artículo
Zenbatekoa
Importe
BEUKA GHEORGHE
ORDIZIA
709/08
3/7/2008
8:35
5647-DLG
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ARRUABARRENA URANGA JOSE MANUEL
IKAZTEGIETA
712/08
3/7/2008
18:30
HU-4570-L
ART. 10.1 OTA
40
AUTOWAG, S.L.
BEASAIN
715/08
9/7/2008
16:20
7809-BXG
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
GUILLORME BEA JOSE MIGUEL
ORDIZIA
729/08
9/7/2008
11:45
C-6518-BBB
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
COMUNICACION CONTEMPORANEA AH S.L.
BEASAIN
730/08
4/7/2008
17:40
7218-DXM
ART. 94.2.D RD 1428/03
40
GARMENDIA LIBERAL IKER
ORDIZIA
731/08
3/7/2008
16.55
2888-FNX
ART. 171 RD 1428/03
40
ESTEVEZ GALINDO ALBERTO
ORDIZIA
732/08
7/7/2008
10:03
2765-FLB
ART. 94.2.D RD 1428/03
40
SUSPERREGUI MATEOS JOSE JOAQUIN
DONOSTIA-SN. SN. 733/08
9/7/2008
10:45
SS-4337-BK
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
VASILE BOTIZ
ORDIZIA
734/08
9/7/2008
11:05
3467-CVY
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
COCARCA ADRIAN
BEASAIN
735/08
9/7/2008
11:10
4118-FCN
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
BERZOSA MARTIN JUAN L.
ORDIZIA
737/08
16/7/2008
11:47
1669-DNC
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ARAMBURU MARTIARENA MAIDER
DONOSTIA-SN. SN. 741/08
9/7/2008
20.40
NA-1536-O
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
IZAGUIRRE GAZTAÑAGA ANTONIO
ORDIZIA
11/7/2008
17:45
SS-4102-AZ
ART. 94.2.D RD 1428/03
40
743/08
ZUMETA VITORIA JUAN JOSE
TOLOSA
747/08
16/7/2008
15:40
0390-BRY
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ARANETA ARRUABARRENA XABIER
ORDIZIA
750/08
30/6/2008
21:00
5096-CHG
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
BARANDIARAN UNANUE JUAN
ORDIZIA
751/08
2/7/2008
14:25
SS-6773-AS
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ESTEVEZ GALINDO ALBERTO
ORDIZIA
752/08
8/7/2008
16:50
2765-FLB
ART. 94.2.D RD 1428/03
40
ALI ZULFQAR
AZPEITIA
753/08
10/7/2008
12:40
1266-BBY
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
DZITAC DANIELA
MADRID
754/08
3/7/2008
13:20
4832-FSP
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
SAINZ ROMERO RUBEN
DONOSTIA-SN. SN. 760/08
17/7/2008
16:20
SS-8935-AL
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
BINT AHMED HAYAT
PASAIA
771/08
24/7/2008
17:40
2278-FMF
ART. 144 RD 1428/03
40
DAVILA FERNANDEZ MANUEL
ANOETA
777/08
24/7/2008
21:30
2092-DKG
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
BEJERA IOAN
ORDIZIA
781/08
22/7/2008
15:15
6217-FXY
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
VASILE RECALO
BEASAIN
782/08
22/7/2008
15:15
4532-BWW
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
MARENYUK MIRON
MADRID
788/08
22/7/2008
18:30
8870-FZZ
ART. 94.2.F RD 1428/03
40
URIBESALGO ARREGUI PATXI
BEASAIN
791/08
305/2008
10:35
8005-CSK
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
CONSTRUC. Y REFORMAS FARCAU
MADRID
793/08
1/8/2008
0
1531-FKK
ART. 72.3 RD 1428/03
350
LILI SNAKS SL
DONOSTIA-SN. SN. 794/08
1/8/2008
0
2064-DTX
ART. 72.3 RD 1428/03
350
AISLABROC, S.L.
DONOSTIA-SN. SN. 796/08
16/5/2008
7:21
0856-CYF
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
MUGICA OLAIZOLA ICIAR
ORDIZIA
800/08
5/8/2008
10:25
6047-CKY
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
BEUKA MIHAI
SABADELL
802/08
3/8/2008
20:30
6741-DCS
ART. 94.2.F RD 1428/03
40
IRASTORZA ZULAICA IGNACIO
ZALDIBIA
804/08
6/8/2008
6:55
SS-6435-AM
ART. 94.2.F RD 1428/03
40
LEAL LAGUNA LUIS
ORDIZIA
812/08
13/8/2008
10:03
8798-BGL
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
MUGICA OLAIZOLA ICIAR
ORDIZIA
815/08
13/8/2008
10:20
6047-CKY
ART. 10.1 OTA
40
ONCIA MIHAI NELU
ORDIZIA
818/08
12/8/2008
15:43
SS-5826-AZ
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
GARMENDIA SILANES MARIA ROSARIO
EIBAR
824/08
6/8/2008
10:45
SS-4918-AU
ART. 10.1 OTA
40
PRIALA VASILE
ORDIZIA
826/08
6/8/2008
9:10
5965-DKS
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
LEAL LAGUNA LUIS
ORDIZIA
828/08
6/8/2008
10:00
8798-BGL
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
DELGADO EZTALA IGNACIO
ATAUN
830/08
6/8/2008
10:10
SS-0421-BK
ART. 10.1 OTA
40
SAN MIGUEL BALERDI JOSE MARIA
ZALDIBIA
831/08
6/8/2008
11:30
5324-DJN
ART. 10.1 OTA
40
PEÑAGARICANO ARAQUISTAIN JUAN J.
GABIRIA
832/08
6/8/2008
11:40
4118-DWK
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
DANIEL BAILO CABELLO
PAMPLONA-IRUÑA 836/08
18/7/2008
23:50
NA-4249-Y
ART. 9.1 RD 1428/03
DZITAC DANIELA
MADRID
840/08
20/8/2008
11:30
4832-FSP
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
AISLABROC, S.L.
DONOSTIA-SN. SN. 848/08
20/8/2008
11:31
3858-DWJ
ART. 94.2.E RD 1428/03
90
450
MUNDUATE RAZKIN AITZIBER
LAZKAO
849/08
20/8/2008
10:15
5491-BPZ
ART. 10.1 OTA
40
ROHNEAN IOAN
ORDIZIA
856/08
21/8/2008
11:20
SS-1732-BJ
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.785
izen-abizenak
Nombre
Udalerria
Municipio
Espte. Zka.
N.º expte.
Data
Fecha
Ordua
Hora
Matrikula
Matrícula
Artikulua
Artículo
Zenbatekoa
Importe
RAMON ROJANO GEMA
EGUES
857/08
217/2008
13:12
0774-DSJ
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
GONZALEZ DURAN ALBERTO
ORDIZIA
858/08
22/6/2008
13:05
0812-GBD
ART. 171 RD 1428/03
40
BENZAR IOAN
ORDIZIA
863/08
25/8/2008
10.20
NA-5657-AU
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
PEREZ MARDONES MA
BILBAO
869/08
26/8/2008
10:30
4122-CVC
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
TORRES MORA FRANCISCA
ORDIZIA
870/08
26/8/2008
10:00
6188-DDW
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
DZITAC DANIELA
MADRID
871/08
27/8/2008
9:30
4832-FSP
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
NORIEGA DIEZ EUGENIO
USURBIL
886/08
2/9/2008
18:20
SS-5788-BG
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
DZITAC DANIELA
MADRID
889/08
2/9/2008
18:55
3661-FSY
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
MARIN GALPARSORO JOSEBA
ORDIZIA
890/08
2/9/2008
18:55
6526-DCF
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ESTEVEZ GALINDO ALBERTO
ORDIZIA
891/08
2/9/2008
18:30
2765-FLB
ART. 170 RD 1428/03
40
DZITAC DANIELA
MADRID
892/08
2/9/2008
14:20
4832-FSP
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
DZITAC DANIELA
MADRID
894/08
3/9/2008
16:55
4832-FSP
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
IZQUIERDO GONZALEZ M.FLOR
ORDIZIA
895/08
3/9/2008
12:35
SS-2779-BC
ART. 9.11 O.M.T.
40
BUCIUTA MIHAI
BEASAIN
909/08
4/9/2008
16:38
NA-6676-AK
ART. 170 RD 1428/03
40
SOTO GARCIA MARIA MILAGROS
DONOSTIA-SN. SN. 916/08
4/9/2008
18:00
5270-CVV
ART. 94.2.A RD 1428/03
100
GORGA CORNEL EMIL
ORDIZIA
921/08
6/9/2008
14:50
0578-BCM
ART. 94.2.D RD 1428/03
40
IRASTORZA OSINALDE MARIA IZASKUN
LEGAZPI
922/08
7/9/2008
18.00
3919-DMP
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
DZITAC DANIELA
MADRID
931/08
8/9/2008
10:45
4832-FSP
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
SIERRA SAN EMETERIO DANIEL
DONOSTIA-SN. SN. 932/08
8/9/2008
10:55
SS-6640-BF
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
GARCIA OTEGI JUAN MARIA
ITSASONDO
935/08
12/9/2008
11:15
0706-BYZ
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
POPOVICI STEFAN
ORDIZIA
936/08
12/9/2008
11:10
SS-6666-AY
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
BERASATEGI MENDIZABAL XABIER
OLABERRIA
937/08
13/9/2008
19:42
4668-CTN
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
ROMERO GIMENEZ ALBERTO
JAEN
941/08
13/9/2008
10:45
0187-BLK
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
SMID EMMANUEL IOAN
ORDIZIA
942/08
13/9/2008
10:40
0369-DTZ
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
BUJOR GABRIEL
ORDIZIA
943/08
13/9/2008
10:35
1212-DCB
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
RADDACH RACHID
BEASAIN
944/08
13/9/2008
11:30
5769-GFB
ART.91.2.E RD 1428/03
40
OLZA ZAZU M ANGELES
ARANGUREN
950/08
14/9/2008
20:15
NA-9530-AJ
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
AZTIRIA ARANGUREN JOSE M.
ZUMARRAGA
957/08
17/9/2008
11:30
1505-CFB
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
FACALET IOAN
ORDIZIA
959/08
17/9/2008
17:36
SS-3208-BH
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
PEREZ JUAN MANUEL
ORDIZIA
960/08
19/9/2008
9:15
8592-BGL
ART. 144 RD 1428/03
40
ESTEVEZ GALINDO ALBERTO
ORDIZIA
962/08
19/9/2008
10:10
2765-FLB
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
SAUTU LACA MAITE
ERANDIO
963/08
22/9/2008
12:30
4898-DHR
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
ARZELUS IGARZABAL JOSE ANTONIO
ORDIZIA
966/08
23/9/2008
10:20
NA-3911-BC
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
POPOVICI STEFAN
ORDIZIA
967/08
23/9/2008
6:40
SS-6666-AY
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
IZAGUIRRE CAMINOS FRANCISCO JAVIER
IBARRA
969/08
24/9/2008
12:00
2059-FZF
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
ICIAR LOPEZ DE MUNAIN ARTURO
ORDIZIA
975/08
25/9/2008
12:30
SS-5164-AL
ART. 94.2.CRD 1428/03
40
AGUIRRE OTAMENDI DOLORES
IDIAZABAL
980/08
20/8/2008
1:20
4668-CTN
ART. 154 RD 1428/03
90
ESTEVEZ GALINDO ALBERTO
ORDIZIA
981/08
22/9/2008
3:56
2765-FLB
ART. 94.2.D RD 1428/03
90
POP CRISTIAN
ORDIZIA
982/08
18/9/2008
23:09
6086-GFD
ART. 18.2 RD 1428/03
200
ARRIZABALAGA ZUBIA MIRIAM NOEMI
LEGAZPI
985/08
17/10/2008 10:45
SS-8770-AP
ART. 171 RD 1428/03
90
VEGA CRESPO M SANTA
LASARTE-ORIA
1000/08
10/10/2008 20:20
7689-FSB
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
EUSKAL NEON SL
BEASAIN
1001/08
13/10/2008 11:52
SS-0823-AW
ART. 10.1 OTA
40
MARTIN IGLESIAS FRANCISCO JAVIER
LAZKAO
1004/08
13/10/2008 12:13
B-1465-KG
ART. 10.1 OTA
40
BARKAT BAKHTA
ORDIZIA
1006/08
1/9/2008
11:00
NA-6877-AF
ART. 10.1 OTA
40
CONSTRUCCIONES GORUNTZ, SL
ORDIZIA
1020/08
15/9/2008
21:15
SS-4130-BF
ART 94.2E RD1428/03
40
3.786
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Udaltzaingoa
Policia Municipal
Ediktua
Edicto
Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Erregimen Juridiko
eta Ihardunbide Administratibo Arruntaren 30/1992 Legeko,
59.4 eta 61 artikuluetan xedatuaren arabera, Agintaritza zehatzaileak ondoren aipatzen diren pertsona edota erakundeei ezartzea erabakitako hiri trafikoko zigorrak argitaratzen dira, izan
ere, azken helbide ezagunean jakinarazpena egiten saiatu ondoren, ez baita jakinarazterik lortu.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hacen públicas las sanciones por
infracción en materia de tráfico que se indican, dictadas por la
Autoridad sancionadora, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Ezarritako zehapena, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratutako egunaren hurrengotik aurrera zenbatutako hamabost laneguneko epearen barruan ordaindu beharko da
Banketxe Laguntaileetan: Caixa. CLP; Kutxa, BBVA, etab.
La sanción impuesta deberá ser satisfecha dentro de los
quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente
en el Boletin Oficial de Gipuzkoa en las Entidades Bancarias
Colaboradoras: Kutxa, BBVA, Caixa, Caja Laboral, etc.
Epe hori isuna ordaindu gabe iraungiko balitz, kobraketa,
premiamenduzko prozeduraren bidez burutuko da, aipatutako
Lege-testuko 84.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.
Vencido éste plazo sin que se hubiese satisfecho la multa, su
exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio de
conformidad con lo establecido en el art. 84.2 del Texto legal
citado.
Ebazpen hau behin-betikoa da bide administratiboan, eta
beronen aurka errekurtso kontentzioso-administratiboa jarri
ahal
izango
da
Gipuzkoako
kontentziosoAdministratiboetarako Epaitegia, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratutako egunaren biharamunetik zenbatzen
hasi eta bi hilabeteko epean. Hala nahi izanez gero, bide kontentzioso administratiboari ekin aurretik, birjarpen helegitea
tartejar ahal izango da ebazpena eman zuen organoaren aurrean
hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
hasita.
La presente Resolución es definitiva en vía administrativa,
y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Gipuzkoa, en el plazo de dos meses al de la
publicación del presente en el Boletin Oficial de Gipuzkoa. Con
carácter potestativo y previamente a la vía contencioso administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el mismo
órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se contará desde
el día siguiente al de la fecha de recepción de la presente notificación.
Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin
bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun
egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.
Todo ello, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, y sin perjuicio
de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
Dagozkien espedienteak,Ordiziako Udaltzaingoaren bulegoan aurkitzen dira.
Los correspondientes expedientes se encuentran en las oficinas de la Policía Municipal de Ordizia.
Ordizia, 2009ko urtarrilaren 13a.—Jose Miguel Santamaría
Ezeiza, Alkatea.
Ordizia, a 13 de enero de 2009.— El Alcalde, Jose Miguel
Santamaría Ezeiza.
(154)
(154)
(869)
(869)
Arau haustea / Infracción
Izen-abizenak
Nombre
Udalerria
Municipio
Espte. Zka.
N.º expte.
Data
Fecha
TORRES MORA FRANCISCA
ORDIZIA
1282/2007
ETXEBERRIA JIMENEZ MARTIN
ITSASONDO
ETXEBERRIA JIMENEZ MARTIN
Ordua
Hora
Matrikula
Matrícula
Artikulua
Artículo
Zenbatekoa
Importe
24/10/2007 19:55
6188-DDW
ART.94.2.A RD 1428/03
40
1527/2007
06/12/2007 15:15
SS-7226-AC
ART.117.1 RD 1428/03
150
ITSASONDO
1528/2007
06/12/2007 15:15
SS-7226-AC
ART.117.2 RD 1428/03
150
USABIAGA ZURIARRAIN JON ANDER
ORDIZIA
300/2008
24/02/2008 09:25
5858-FMH
ART. 91.2.M RD. 1428/03
150
EL IDRISSI MOSTAFA
BEASAIN
303/2008
14/01/2008 20:00
B-5991-WN
ART.94.2.E RD 128/03
40
HOYOS ANTUNEZ JAVIER
LEZO
309/2008
14/03/2008 17:05
SS-3122-BB
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
GONZALEZ HOLGADO AGUSTIN
ZUMARRAGA
311/2008
10/03/2008 16:34
SS-7285-AZ
ART.94.2.Z RD 1428/03
40
SECO BERMEJO M. DOLORES
ORDIZIA
319/2008
07/03/2008 08:02
3911-CVK
ART.4.2.E RD 1428/03
40
ROMAN ADRIAN
ORDIZIA
322/2008
18/03/2008 16:45
3634-BDZ
ART.94.2.E RD 1428/03
40
POPOVICI STEFAN
ORDIZIA
329/2008
24/03/2008 18:15
SS-6666-AY
ART.94.2.E RD 1428/03
40
SARANGO SILVA HERMEL ALCIBAR
ORDIZIA
367/2008
19/03/2008 12:32
8286-BHK
ART.94.2.A RD 1428/23
40
PEREZ LASA MOGUEL ANGEL
ANDOAIN
375/2008
07/04/2008 18:00
4263-CHH
ART.94.2.G RD 1428/03
40
DZITAC DANIELA
MADRID
383/2008
08/04/2008 10:20
4832-FSP
ART.94.2.E RD 1428/03
40
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izen-abizenak
Nombre
Udalerria
Municipio
Espte. Zka.
N.º expte.
Data
Fecha
DZITAC DANIELA
MADRID
386/2008
JUSTO RODRIGUEZ JUAN SALVADOR
LAZKAO
ALBIZU IGARTUA M. LUISA
Matrikula
Matrícula
Artikulua
Artículo
08/04/2008 11:35
3661-FSY
ART.94.2.E RD 1428/03
40
391/2008
12/02/2008 16:54
SS-6666-BG
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
ORDIZIA
394/2008
13/02/2008 20:11
4996-DPP
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ONCIA MIHAI NELU
ORDIZIA
395/2008
18/03/2008 17:30
4648FTG
ART.144 RD 1428/03
40
INSAUSTI GOYA BORJA
TOLOSA
396/2008
29/03/2008 18:30
3808-DNX
ART.94.2.A RD 1428/03
40
ASTE ASESORIA SERVICIOS TE
DONOSTIA-S. SEB.
401/2008
11/04/2008
3464-CYV
ART. 72.3 RDL 339/90
350
SOCIEDAD PARA PROMOCION DEL GAS ITUGAS
ANDOAIN
408/2008
11/04/2008
1233-BTZ
ART. 72.3 RDL 399/90
350
MARIN OSPINA JOSE BENICIO
ORDIZIA
420/2008
13/04/2008 20:30
4431-DXD
ART.94.2.E RD 1428/03
40
ABDELLATIF SBAIELIDRISS
ZALDIBIA
422/2008
11/04/2008 11:05
SS-9630-AY
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
KEREJETA BIXENTE
ATAUN
424/2008
02/04/2008 11:25
SS-1457-BC
ART. 91.2.L RD 1428/03
150
MENDIZABAL IRAOLA GORKA
AZPEITIA
435/2008
17/01/2008 17:27
SS-6262-AX
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ZUBELDIA IRAOLA GASPAR
IRURA
438/2008
23/04/2008 10:12
SS-9195-AM
ART.94.2.A RD 1428/03
40
MENDIOLA AZURMENDI JUAN RAMON
URRETXU
449/2008
24/04/2008 11:20
BI-2152-AV
ART. 9.3 RD 1428/03
40
GARMENDIA SAGASTUME LUIS
ARAMA
453/2008
17/04/2008 16:53
SS-9742-AX.
ART. 91.2 RD 1428/03
40
TOMOIAGA VASILE
ORDIZIA
455/2008
21/04/2008 20:44
9680-FLK
ART. 94.2.E RD 142/03
40
ITURRIOZ MENDIZABAL M. ARANZAZU
ORDIZIA
456/2008
04/04/2008 13:00
SS-0775-AN
ART.94.2.E RD 1428/03
40
URA MENA CARLOS
ORDIZIA
458/2008
19/04/2008 09:37
9307-DHR
ART 144 RD 1428/03
40
ETXEBERRIA JIMENEZ MARTIN
ITSASONDO
459/2008
21/02/2008 02:25
SS-9045-BD
AT 28.1 RD 1428/03
40
GUTIERREZ RUIZ MIGUEL ANGEL
ZALDIBIA
460/2008
17/2/2008
4:02
SS-9171-AY
ART. 20.1 RD 1428/03
600
BEJERA DANIEL
ORDIZIA
468/2008
30/4/2008
18:30
2661-BNS
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
DOMINGUEZ DIAZ CONCEPCION
ORDIZIA
473/2008
27/4/2008
9:30
0697-CHM
ART. 144 RD 1428/03
40
POPOVICI STEFAN
ORDIZIA
474/2008
27/4/2008
20:35
SS-6666-AY
ART.91.2.C RD 1428/03
40
POPOVICI MIHAI
ORDIZIA
478/2008
29/4/2008
18:35
SS-1359-AV
ART. 94.2.E
40
RODRIGUEZ SALAZAR MARGARITA
ZALDIBIA
479/2008
30/4/2008
19:55
5559-FFL
ART. 144 RD 1428/03
40
NEAGOE IOAN
ORDIZIA
483/2008
30/3/2008
13:30
7029-CNL
ART. 173 RD 1428/03
90
ZUBELDIA LASA IKER
ORDIZIA
484/2008
25/4/2008
8:00
SS-4466-AY
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
LAKSAKESS HICHAM
IDIAZABAL
488/2008
2/5/2008
9:50
1303-BNX
ART.91.2.G RD 1428/03
150
URDA CRISTIAN IOAN
ORDIZIA
489/2008
2/5/2008
11:00
4953-BXH
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
LEAL LAGUNA LUIS
LAZKAO
497/2008
12/5/2008
18:45
SS-0225-BH
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ESTEVEZ GALINDO ALBERTO
ORDIZIA
498/2008
14/5/2008
17:55
2765-FLB
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
CONTRERAS ECHAIDE ANTONIO
BILBAO
499/2008
5/2/2008
16:55
VI-7009-U
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
IRIZAR OTAÑO AINHOA
ZALDIBIA
502/2008
12/5/2008
10:47
SS-2152-BD
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
ALUSTIZA GARMENDIA JON
OLABERRIA
504/2008
11/5/2008
19:05
4187-DCG
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
DZITAC GHORGHE
LAZKAO
509/2008
11/5/2008
16:30
SS-2974-BG
ART. 94.2.A RD 1428/03
40
TOMOIAGA VASILE
ORDIZIA
514/2008
9/5/2008
20:58
9680-FLK
ART. 94.2.E RD 1428/03
40
DIAZ LASO AITOR
DONOSTIA-SN. SN. 516/2008
14/5/2008
9:30
6494-FBF
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
ARCE ALBIZU JON ANDER
ATAUN
17/5/2008
9:26
SS-5258-AZ
ART. 94.2.C RD 1428/03
40
528/2008
Ordua
Hora
3.787
Zenbatekoa
Importe
3.788
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
PASAIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE PASAIA
Obren adjudikazioa (behin-behinekoa)
Adjudicacion de obras (provisional)
1.
Eskatzailea:
1.
Entidad adjudicadora:
a)
Erakundea: Pasaiako Udala.
a)
Organismo: Ayuntamiento de Pasaia.
b) Espedientea tramitatzen duen arloa: Kontratazioa.
b)
Dependencia que tramita: Contratación.
c)
Espedientearen zenbakia: OM-12/08.
c)
número de expediente: OM-12/08.
2.
Kontratuaren xedea:
2.
Objeto del contrato:
a)
Kontratu mota: Obrak.
a)
Tipo de contrato: Obras.
b) Xedea: «Trintxerpeko Karmengo Ama-Birginaren
Eskolako Teilatuaren Eraberritzea».
b) Descripcion del objeto: «Reforma de la cubierta del
colegio publico Virgen del Carmen –Trintxerpe–».
c) Aldizkari Ofiziala eta argitaratze data: 2008ko abenduaren 1eko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN.
c) Boletín y fecha de publicacion del anuncio de licitacion: BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de 1 de diciembre de 2008.
3.
Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio modua:
3.
Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
a)
Tramitazioa: Arrunta.
a)
Tramitacion: Ordinario.
b) Prozedura: Irekia.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Irizpidea: Prezioa.
c)
Criterio: Precio.
4.
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
4.
Presupuesto base de licitacion:
488.385,21 euro.
488.385,21 euros.
5.
Adjudikazioa:
5.
Adjudicación:
a)
Data: 2009ko urtarrilaren 20an.
a)
Fecha: 20 de enero de 2009.
b) Adjudikazioduna: Guires, S.A.
b)
Contratista: Guires, S.A.
c)
c)
Importe: 309.307,13 euros.
Inportea: 309.307,13 euro.
Pasaia, 2009ko urtarrilaren 26a.—Maider Ziganda Población, Alkatea.
Pasaia, a 26 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Maider
Ziganda Población.
(187)
(187)
(991)
(991)
Iragarkia
Anuncio
Nieves Rodríguez Guillorme andreak eta Daniel Bueno
Sánchez jaunak, taberna jarduera legeztatzeko lizentzia eskatu
dute, Hamarretxeta, 8-Beheko solairuan kokatzen dena.
Por parte de Dña. Nieves Rodríguez Guillorme y
Dn. Daniel Bueno Sánchez se ha solicitado licencia de legalización de una actividad de bar sito en la planta baja de la C/
Hamarretxeta, n.º 8.
Denek jakin dezaten argitaratzen da, ezarri nahi den jarduerak kaltetzen dituela irizten diotenek hamar eguneko epearen
barruan euren arrazoibideak aurkez ditzaten, Udaletxeko
Idazkaritzan idazkia aurkeztuz, martxoaren 9ko 165/1999
Dekretuaren 3.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz
–Industria, Merkataritza eta Turismo Saila, Osasun Saila,
Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailarena–.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de diez días, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 165/99, de 9 de
marzo del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, del
Departamento de Sanidad y del Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.
Pasaia, 2009ko urtarrilaren 19a.—Maider Ziganda Población, Alkatea.
Pasaia, a 19 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Maider
Ziganda Población.
(184)
(184)
(990)
(990)
Iragarkia
Anuncio
Pasaia udalerriko zergadunei jakitera ematen zaie 2009.
urteari dagozkion Zergen Egutegia eta bertan dirusarrera
publiko horien ordainketa egiteko epeak ezartzen dira.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes del
Municipio de Pasaia, el Calendario Fiscal de los Tributos del
presente ejercicio del 2009, donde se establecen los períodos
para pagar los citados ingresos públicos.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
ZERGA EGUTEGIA
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.789
CALENDARIO FISCAL
2009rako aurreikusitako kobrantza-epeak.
Periodos de cobro previstos para 2009.
— Martxoaren 1etik apirilaren 20era:
— Del 1 de marzo al 20 de abril:
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Ura eta Estolderia 2008-3. lauhilabetekoa.
Agua y Alcantarillado 2008-3.º cuatrimestre.
— Apririlaren 1etik maiatzaren 20era:
— Del 1 de abril al 20 de mayo:
Zabor- bilketa: 1. seihilabetekoa.
Recogida de basuras:primer semestre.
— Maiatzaren 15etik uztailaren 5era:
— Del 15 de mayo al 5 de julio:
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
— Uztailaren 1etik abuztuaren 20era:
— Del 1 de Julio al 20 de agosto:
Ura eta Estolderia 2009-1. lauhilabetekoa.
Agua y Alcantarillado 2009-1.º Cuatrimestre.
— Irailaren 1etik urriaren 20era:
— Del 1 de setiembre al 20 de octubre:
Ibilgailuen sarrera tasa.
Tasa por Entrada de Vehículos.
Taxi-autoen lizentzia-tasa.
Tasa licencias autotaxis.
— Urriaren 1etik azaroaren 10era:
— Del 1 de octubre al 10 de noviembre:
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga.
Impuesto sobre Actividades Económicas.
— Urriaren 1etik azaroaren 20ra:
— Del 1 de octubre al 20 de noviembre:
Zabor-bilketa: 2. seihilabetekoa.
Recogida de basuras. Segundo semestre.
— Azaroaren 1etik abenduaren 20ra:
— Del 1 de noviembre al 20 de diciembre:
Ura eta Estolderia 2009-2. lauhilabetekoa.
Agua y Alcantarillado 2009-2.º Cuatrimestre.
Azokak, ondasun higiezinen errenta eta kanona, Etxez
etxeko laguntza: Hilero 1etik 20ra, edo hurrengo egun balioduna.
Mercados, Renta y Canon inmuebles, Asistencia domiciliaria: Del 1 al 20 de cada mes, o inmediato hábil posterior.
Zerga-erroldak, ordaindu beharreko kuotak eta hauek
zehazteko oinarritzat hartzen diren kontzeptuak, Udaletxeko
bulegoetan egongo dira herritarren esku, kobratzeko garaia hasi
baino hamar egun lehenagotik, eta hamabost egunez.
Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los
elementos tributarios determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas municipales diez días antes de
iniciarse los respectivos períodos de cobro y por un período de
quince días.
Kuotak eta gainerako zerga-elementuak dagozkien erregistroetan altak ez direnean, hau da, lehen aldiz ezartzen ez direnean
–lehen aldiz ezartzen direnean ordaintzeko betebeharra duenari
pertsonalki jakinarazten zaio zer ordaindu behar duen–, kolektiboki jakinaraziko dira Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta
Udaletxeko iragarki-taulan, Zergei buruzko Foru Arau
Orokorraren 98.3 artikuluak aurreikusten duen bezala.
Las cuotas y demás elementos tributarios en cuanto no
constituyen altas en los respectivos registros, sino que hacen
referencia a un hecho imponible ya notificado individualmente
al sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente, al amparo de
lo que prevé el art. 98.3 de la Norma Foral General Tributaria.
Erroldak jendaurrean jartzeko izapidearen aurka berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke, administrazioarekiko auzia baino
lehen, jendaurrean jarri den egunetik kontatzen hasita hilabeteko epearen barruan.
Contra la exposición pública de los padrones se podrá interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de exposición pública.
Erroldetan jasotako likidazioen kontra berraztertzeko
errekurtsoa jar daiteke, administrazioarekiko auzia baino lehen,
borondatez ordaintzeko epean edo berau amaitu ondorengo
egunetik aurrera kontatuko den hilabeteko epean.
Contra las liquidaciones en los mismos incorporadas, se
podrá interponer recurso de reposición, previo al contenciosoadministrativo, durante el período voluntario de pago o durante
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de aquél.
Goian azaldutako Zergen egutegia iragartzearekin batera,
aipaturiko dirusarrera publikoen kobrantza-epeak argitaratzen
dira. Kobrantzak ondorengo zehaztapenen arabera egingo dira:
Junto al anuncio del calendario Fiscal anteriormente
expuesto se publican los períodos de cobranza de los citados
ingresos públicos. Los mismos se efectuarán de acuerdo con los
siguientes extremos:
A) Ordaintzeko erak: Erabilera legaleko diruaren bidez
edo bestela Udalaren aldeko txeke izendunez. Ordainketak
Zergabilketa Bulegoan txartela bidez bakarrik onartuko dira.
A) Medios de pago: Dinero de curso legal o cheque nominativo a favor del Ayuntamiento. Cuando el pago se efectúe en
la Oficina Municipal de Recaudación sólo se admitirá tarjeta
bancaria.
B) Ordaintzeko tokiak: Ordainketa agirian izendatzen
diren erakunde laguntzaileen bulegoetan, edo bestela udal bulegoetan.
B) Lugares de pago: En las entidades colaboradoras que
figuran en el documento de pago, o en las oficinas municipales.
3.790
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
C) Ordaintzeko epea amaitua denean, zorrak premiamenduzko prozeduraz eskatuko dira eta premiamenduaren gainordaina, berandutze interesak eta gerta daitezkeen kostuak ere
ordaindu egin beharko dira.
C) Advertencia de que transcurridos los plazos de
ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y,
en su caso, las costas que se produzcan.
Eta hala argitaratzen da herritar guztiak jakinaren gainean
egon daitezen, Zerga-Bilketako Arautegiaren 18. Artikuluak
xedatzen duena betez eta horretarako onetsitako Zergak eta
Gainerako Eskubide Publiko Lokaleko Dirusarrerak Kudeatzeko eta Biltzeko Udal Ordenantzako 3,4 eta 5. Artikuluek diotenarekin bat».
Lo que se hace público para general conocimiento conforme dispone el Art 18 del Reglamento de Recaudación y los
artículos 3, 4 y 5 de la Ordenanza General de Gestión y
Recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público
locales aprobada al efecto».
Pasaian, 2009ko urtarrilaren 28a.—Maider Ziganda
Poblacion, Alkatea.
(1172)
Pasaia, a 28 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Maider
Ziganda Poblacion.
(1172)
Iragarkia
Anuncio
Tokiko Gobernu Batzarrak 2009ko urtarrilaren 20an erabaki zuen behin betiko onarpena ematea Arau Subsidiari-oetako
NAF 02-ZUM3 exekuzio unitatea-ren mugaketa aldaketari,
hain zuzen ere, «Erreti Eraikuntzak, S.L.» enpresak 2008-ko
urriaren 22an eskatutakoari.
La Junta de Gobierno Local en fecha de 20 de enero del
2009 ha procedido a aprobar definitivamente la modificación
de la delimitación de la Unidad de Ejecución NAF 02- ZUM3
de las Normas Subsidiarias, formulado por la empresa «Erreti
Eraikuntzak, S.L» con fecha 22 de octubre de 2008.
Horren iragarkia argitaratzen dugu E.A.E.ko Lurzorua eta
Hirigintzaren 2/2006 Legeko 145 artikuluak xedatutako-ari
jarraiki.
Se procede a publicar el mismo en cumplimiento del artículo 145 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo de la C.A.V.
Pasaia, 2009ko urtarrilaren 28a.—Maider Ziganda
Poblacion, Alkatea.
(221)
(1173)
Pasaia, a 28 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Maider
Ziganda Poblacion.
(221)
(1173)
Hirigintza eta Ingurugiro Departamentua
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente
Iragarkia
Anuncio
Pasaiako Alkate Andreak, 2009ko urtarrilaren 14ko ebazpenaren bidez, erabaki du Trintxer 2.07. HIErako Xehetasun
Azterlanaren Aldaketari hasierako onespena ematea. Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko
Lurralde Ordezkaritzako Instalazio eta Mantentze-lanen
Saileko arduradun Carlos Rivero Torrejon jaunak aurkeztu du,
Jose Manuel Ibargoyen arkitektoak idatzi eta sail horrek berorrek berrikusi du.
La Alcaldesa de Pasaia, mediante resolución de fecha 14 de
enero de 2009, ha aprobado inicialmente la Modificación del
Estudio de Detalle para la A.I.U 2.07. Trintxer, que presentado
por Carlos Rivero Torrejon, Responsable del Área de
Instalaciones y Mantenimiento de la Delegación Territorial del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco, ha sido redactado por el Arquitecto Jose
Manuel Ibargoyen y revisado por el mismo Departamento.
Xehetasun Azterlanak bi hiri-eremutako zati bat hartzen du:
Batetik, 2.07.03 Trintxerpe 02 eremua, eta, bestetik, 2.07.06
Karmengo Eskolak eremua.
El Estudio de Detalle abarca parte de dos áreas urbanas, el
área 2.07.03, Trintxerpe 02 y el área 2.07.06, Karmengo
Eskolak.
Dokumentua hogei egunez jendaurrean jartzen dugu
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik kontatzen hasita, interesa duen orok egokiak deritzon alegazioak egin
ditzan. Hori dena, E.A.E.-ko Lurzorua eta Hirigintzari buruzko
2/2006 Legearen 98.2. artikuluan xedatutakoari jarraiki.
A tenor de lo dispuesto en el artíulo 98.2 de la Ley 2/2006
del Suelo y Urbanismo de la C.A.V., se somete a información
pública por el plazo de veinte días desde su publicación en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa para que todo aquel que tenga
interés pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.
Pasaia, a 15 de enero de 2009.—La Alcaldesa.
Pasaia, 2009ko urtarrilaren 15a.—Alkate Andrea.
(215)
(1113)
(215)
(1113)
Hirigintza eta Ingurugiro Departamentua
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente
Iragarkia
Anuncio
Gobernu Batzarrak 2009ko urtarrilaren 20an erabaki zuen,
besteak beste, onarpena ematea 2.02.02 «Velasco, 1., 2. eta 3.
partzelak» egikaritze-unitateari dagokion birpartzelazio proiektuaren testu bateginari, behin betiko akordioarekin bat.
La Junta de Gobierno en fecha de 20 de enero del 2009 ha
acordado, entre otros, aprobar el texto refundido del proyecto
de reparcelación correspondiente a la unidad de ejecución
«Velasco, parcelas 1, 2 y 3”, en los términos dispuestos en la
aprobación definitiva.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Argitaratzen dugu, Hirigintzako Gai-ak Jabetza-erregistroan Inskribatzeko Erre-gelamendua onartzen duen
1.093/1997 Errege Dekretuaren 7.1 artikuluak xedatzen duenari
jarraituz.
Pasaia, 2009ko urtarrilaren 27a.—Alkate Andrea.
(215)
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.791
Lo cual se publica en virtud de lo dispuesto en el artículo
7.1 de Real Decreto 1.093/1997 por el que se aprueba el Reglamento de Inscripción de Actos de Naturaleza Urbanística en el
Registro de la Propiedad.
Pasaia, a 27 de enero de 2008.—La Alcaldesa.
(1114)
(215)
(1114)
Udaltzaingoa
Policía Municipal
Salaketa jakinaraztea
Notificación de denuncia
Udalak, saiatu den arren, ez du lortu jakinaraztea ondoren
zerrendatzen diren zehapen-prozeduren hasierak eta zehapenespedienteen hasieren aurka aurkezturiko alegazio-orrien ebazpen-proposamenak. Hori dela eta, iragarki honen bidez jakinaraziko da, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen
59. eta 60. artikuluek diotenaren arabera. Interesdunek espediente osoa eskura izango dute Udaltzaingoaren bulegoetan.
Habiéndose intentado sin efecto notificar tanto la incoación
de los Procedimientos Sancionadores que a continuación se relacionan, como las Propuestas de Resolución a Pliegos de
Alegaciones presentados contra la incoación de expedientes sancionadores que también se citan, se procede a su práctica
mediante el presente anuncio según disponen los artículos 59 y 60
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se indica a
los interesados que el expediente en su totalidad se encuentra a su
disposición en las oficinas de la Guardia Municipal.
Horrela argitaratzen da interesdunak jakinaren gainean
egon daitezen eta honek jakinarazpen gisa balio diezaien eta era
berean, ondorengo informazioa jaso dezaten:
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación, informándoles asimismo que:
Prozeduraren instrukzio-organoa Udaltzaingoaren Zehapenunitatea da eta udaltzainburua da arduraduna. Alkateari dagokio
ebazpena ematea eta zehapena jartzea, 339/90 ELDren 68.2 artikuluak eta 320/94 EDren 15. artikuluak diotenaren arabera.
El Órgano Instructor del Procedimiento es la Unidad de
Sanciones de la Guardia Municipal cuyo responsable es el Jefe
del Cuerpo, correspondiendo la resolución e imposición de la
sanción en su caso a la Sra. Alcaldesa de acuerdo con lo establecido en el art. 68.2 del RDL 339/90 y art.15 del RD 320/94.
Honako hau argitaratu ondoren hamabost eguneko epea
duzu alegazioak idatziz jartzeko eta zure defentsarako bidezko
deritzezun frogak aurkezteko. Alkatearen izenean egingo da
idatzia eta Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko da; bestela 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak ezartzen duen eran aurkez daiteke, bertan espediente zk.a zehaztu ondoren.
Que a partir de la publicación de la presente, dispone de un
plazo de quince días para formular alegaciones y proponer las
pruebas que en su defensa estime convenientes, mediante
escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro
General del Ayuntamiento o por cualquier de los demás medios
que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992, indicando en todo
caso el n.º de expte.
Zehapen-espedienteen hasieren jakinarazpena denean eta
ezarritako epean inolako alegaziorik jasotzen ez denean, ebazpen-proposamen gisa hartuko da prozeduraren hasiera, zehatzeko ahalmena erabiltzeko prozedura-araudiaren 13.2 artikuluak dioena betez, zehazki 1398/93 EDaren 18. eta 19.
artikuluetan zehazten dena.
Que en caso de tratarse de notificación de la incoación de
expedientes sancionadores y de no efectuar alegaciones en el
plazo indicado, la iniciación del procedimiento será considerada Propuesta de Resolución, según señala el art. 13.2 del
Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora, R.D. 1398/93, con los efectos previstos en los
art. 18 y 19 del mismo.
Trafiko, Ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasun gaietako arauak urratzeagatik egindako salaketa bada eta
urraketaren unean ibilgailuaren gidaria zu izan ez bazara,
behartuta zaude udal honi jakinaraztera hamabost egun baliodunen epean gidariaren izen-abizenak, helbidea eta NA zein
diren; aitzitik, inolako argibiderik gabe eginkizun hori betetzen
ez baduzu, arau-hauste larriaren egile izango zara, 339/90
Legearen 72.3 artikuluaren arabera.
Que caso de ser la denuncia por infracción a las normas de
Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y
no ser Vd. el conductor del vehículo en el momento de cometerse la infracción, tiene la obligación de comunicar a este
Ayuntamiento en el plazo de quince días hábiles el nombre,
domicilio y DNI del mismo y si incumpliere esta obligación sin
causa justificada, será considerado como autor de una infracción grave, conforme al art. 72.3 de la Ley 339/90.
Ebazpen-proposamenak jakinarazten direnean eta espedientearen jarduketa guztien epea bete ondoren, alkateak ebazpena
emango du.
Que en el caso de tratarse de la notificación de Propuestas
de Resolución y transcurrir el plazo indicado el expediente con
todas sus actuaciones para que la Sra. Alcaldesa dicte
Resolución.
Isuna postazko igorpen bidez ordain daiteke espediente zk.a
eta salaketaren data jarrita, edo ondorengo kontu zenbakian
2101.0100.0000.1025.0397 diru-sarrera eginda. Ebazpena
eman aurretik ordaintzen diren arau-urratzeek ezarritako behinbehineko kopurutik %30eko murriztapena izango dute.
La multa puede hacerla efectiva enviando un Giro Postal en
el que conste n.º de expediente y fecha de la denuncia o ingresando en la c.c. 2101.0100.0000.1025.0397. Las infracciones
que se hagan efectivas antes de recaer sobre las mismas
Resolución contarán con una reducción del 30% sobre la cuantía provisional fijada.
Pasaia, 2009ko urtarrilaren 20a.—Instruktorea.
(881)
Pasaia, a 20 de enero 2009.—El Instructor.
(881)
3.792
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
ABSOLUTE VISUAL SL
B60814548
2008/3594
B-2935-SS
101
1/11/2008
ACME DOS MIL DOS SL
B11566932
2008/3649
4215-CKS
72
6/11/2008
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
21
BARCELONA
ART. 154-2003/1428
21
SAN ROQUE
ART. 91.2-G-2003/1428
AGUILAR PEREZ JORGE LUIS
34108474A
2008/3606
8095-CPG
72
3/11/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
ALCARAZ GAMECHO NEKANE
34082988R
2008/3440
0343-DBC
18
18/10/2008
21
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
ALCARAZ GAMECHO NEKANE
34082988R
2008/3444
0343-DBC
63
19/10/2008
21
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
ALCARAZ GAMECHO NEKANE
34082988R
2008/3626
0343-DBC
57
25/10/2008
21
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
ALONSO GONZALEZ ALBERTO
44143950G
2008/3636
SS-5664-BJ
57
6/11/2008
21
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
ALONSO MACIAS FRANCISCO JAVIER
72474889A
2008/3646
SS-1771-BC
63
6/11/2008
42
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
ALONSO MACIAS FRANCISCO JAVIER
72474889A
2008/3713
ZABORRA
63
8/11/2008
50
DONOSTIA
ART. 14-A OOMMLI-25/03/1996
ALTUNA ZABALA NEREA
44552432Y
2008/3502
8609-DVZ
63
23/10/2008
21
HONDARRIBIA
ART. 171-2003/1428
ALVAREZ GONZALEZ M CORO
35776887L
2008/3465
SS-2282-BC
19
21/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
AMIGOT MURCIAANGEL
72441492W
2008/3442
2578-DLK
48
18/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2E-2003/1428
ANSO BLANCO JOSE IGNACIO
15934391Z
2008/3486
9012-DJV
101
22/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
ARAMBURU MARTIARENA MAIDER
72474733P
2008/3598
SS-5612-AU
9
1/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2 H-2003/1428
ARAMBURU RUEDAAMAIA
35773492M
2008/3521
0169-CHD
47
28/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2 D-2003/1428
ARIZALA MURUA JOSEBAANDONI
15936595X
2008/3445
5611-DCR
48
19/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
ARRESE IGOR ETXEBURUA JOSE FRANCISCO
15932663B
2008/3734
TXAKURRA
5014
7/10/2008
100
PASAIA
ART. 60-B.8-27/03/2000
AZKETA GARMENDIA JULIA
15897625W
2008/3692
1902-BLH
72
11/11/2008
35
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
BARBERIS LAZO MARILYN
72507412G
2008/3627
C-1044-BTF
57
25/10/2008
21
ERRENTERIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
BARRENETXEAAGUIRRE UNAI
72493899S
2008/3558
SS-9918-BB
70
27/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
BASAJAUN SL
B20885299
2008/3503
9620-FSH
63
23/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
BASTRAKIN SL
B20477568
2008/3604
0241-BBZ
29
2/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
BIURRUN VITURRO MARTIN A.
72545308L
2008/3509
SS-3964-AP
5
24/10/2008
21
IRUN
ART. 94.2-E-2003/1428
BLANCO ECHEVERRIA PRUDENCIO
72496982Q
2008/3656
BI-3909-CF
43
7/11/2008
21
HERNANI
ART. 154-2003/1428
BLANCO ECHEVERRIA PRUDENCIO
72496982Q
2008/3670
BI-3909-CF
43
9/11/2008
21
HERNANI
ART. 154-2003/1428
BURGUI INDA FCO DE BORJA
34092926A
2008/3434
7598-GBC
47
16/10/2008
21
OLABERRIA
ART. 94.2-E-2003/1428
CABALLERO PRIETO SORAYA
72485713V
2008/3535
6423-BSY
28
25/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-I-2003/1428
CALLEJO CUESTA JUSTO
15130687E
2008/3499
8108-CNN
29
23/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
CALVO SARRIEGI JAGOBA
15976250J
2008/3517
SS-4454-BB
101
25/10/2008
42
PASAIA
ART. 110.1-2003/1428
CAMBRA ITURRI FRANCISCO JAVIER
72439174F
2008/3455
SS-4825-BH
72
20/10/2008
21
PASAIA
ART. 171-2003/1428
CARVALHIDO FREITAS MANUELA
X2694046X
2008/3658
C-6404-BSW
75
7/11/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
CASTILLO BARRON MIGUEL ANGEL
15903973W
2008/3464
SS-9784-AU
72
21/10/2008
21
ASTIGARRAGA
ART. 94.2-E-2003/1428
CHENLO NOVOA JOSE MANUEL
15940092B
2008/3326
8271-CVW
G71P7
30/09/2008
140
DONOSTIA
ART. 18.2-2003/1428
CHOUATI ABDELHAKIM
X2684162Q
2008/3601
SS-3410-BD
37
2/11/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-F-2003/1428
CILLERO INFANTE PEDRO
15894095Z
2008/3674
SS-8908-BF
17058
1/11/2008
420
OIARTZUN
ART. 21-2003/1428
COLINA SAROBE M JOSEFA
34091111M
2008/3426
SS-8510-AS
29
22/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
CONTRERAS IGLESIAS LUIS ALBERTO
44164331F
2008/3441
3952-BJX
18
18/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
CORES OTERO OSCAR
72473167Y
2008/3450
SS-7682-AK
101
20/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
CUETO BARAÑANO M BEGOÑA
44127462F
2008/3774
SS-2832-AZ
28
19/11/2008
35
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
DE MAGALHAES BRAGA MIGUEL
X2359930S
2008/3640
8736-FCP
43
6/11/2008
21
PASAIA
ART. 154-2003/1428
DE MIGUEL DOMINGUEZ ANTONIO
15879338T
2008/3492
SS-7264-BD
63
23/10/2008
21
ERRENTERIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
DEL ESTAL RODRIGUEZ LUIS
15046463R
2008/3420
8830-CRY
73
22/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
DIEZ ALONSO M ROSARIO T
11702684P
2008/3443
7190-CWW
48
19/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
DOMINGUEZ DA SILVA JOHNNATHAN
72498525H
2008/3711
NA-0779-AX
101
20/10/2008
63
PASAIA
ART. 152-2003/1428
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
ELIZONDO ALONSO JON
44159354K
2008/3730
4924-FFY
47
14/10/2008
ESTEVEZ REVILLA BORJA
44144331V
2008/3609
BI-7853-CP
37
ETXEBERRIA ONSALO JOSE MARIA
15153202C
2008/3423
8399-DGD
FERNANDEZ GONZALEZ DANIEL
44159121H
2008/3668
FERNANDEZ MOHEDAS ARITZ
72493021B
FERNANDEZ MOHEDAS ARITZ
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zenbat.
Importe
3.793
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
21
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
3/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
101
22/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
2285-BHG
19
9/11/2008
70
PASAIA
ART. 143-2003/1428
2008/3567
9311-FKS
25
29/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2 H-2003/1428
72493021B
2008/3576
9311-FKS
8
31/10/2008
42
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
FERNANDEZ MURATORI ANA MARIA
34086125X
2008/3735
1969-DXW
14
11/11/2008
70
DONOSTIA
ART. 91.2-M-2003/1428
FERNANDEZ SANTOS JOSE AGUSTIN
34096706B
2008/3425
NA-1116-AU
101
22/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
FERREIRA FERNANDEZ LUIS
X3804285Q
2008/3536
2171-CMW
28
26/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-I-2003/1428
GALAN CABRERA JAVIER
44552381R
2008/3563
0120-DWM
5
29/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GALLEGO SALVATIERRA KOLDOBIKA
44155586W
2008/3632
5595-FJC
80
5/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GARATE LEOZ M AITZIBER
44152322G
2008/3685
7006-DZK
18
10/11/2008
21
LASARTE-ORIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GARCIAAPARICIO SANTIAGO
15051948N
2008/3570
SS-6860-AW
25
29/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 171-2003/1428
GARCIA GARCIA EZEQUIEL
45754147V
2008/3709
S-8739-AF
105
15/9/2008
63
BASAURI
ART. 152-2003/1428
GARCIA LOPEZ DAVID
72491129M
2008/3738
6819-DSK
29
16/11/2008
70
ZARAUTZ
ART. 91.2-M-2003/1428
GARCIA LOPEZ ZUHAITZ
44160671G
2008/3431
3476-BSB
47
15/10/2008
21
PASAIA
ART. 47-1990/339 E
GARCIA PARADA JUAN
44164033P
2008/3620
3522-FVD
72
4/11/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GARCIA TABAREZ VERONICA
44145320V
2008/3560
0738-DVB
70
28/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GARCIANDIA LORENZO IBANE
72479805C
2008/3474
4889-BPB
63
21/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GARCIANDIA LORENZO IBANE
72479805C
2008/3476
4889-BPB
63
22/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GIL MARTINEZ ASIER
44148821E
2008/3639
3179-BKY
57
6/11/2008
21
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
GIMENEZ BLANCO FERMIN
72545721H
2008/3582
9211-BBW
63
31/10/2008
21
ERRENTERIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
GIRONES USANDIZAGAAITOR
72490008B
2008/3660
SS-2129-BB
75
7/11/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GONZAGA CAMPOVERDE SIMON BOLIVAR
72543604V
2008/3662
M-2152-VP
19
7/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GONZALEZ ARANA UNAI
72471354X
2008/3432
1205-GFS
47
16/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GOROSTEGUI VENTOSO ERIZ
72503661W
2008/3482
SS-3223-AY
72
22/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GRACA DA SILVA TERESA DE JESUS
X0788370E
2008/3550
9459-FJK
25
27/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
GREÑO RIVADULLAAITOR
35770785N
2008/3693
5569-BTW
72
11/11/2008
35
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GUASCH SANTOS JUAN ANTONIO
72470470T
2008/3770
3701-DYY
18
19/11/2008
35
PASAIA
ART. 154-2003/1428
GUSTIZ ALBIZU JESUS MARIA
72509829Y
2008/3564
7907-CBT
5
29/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GUTIERREZ DOMINGUEZ REBECA
09204932X
2008/3518
SS-9578-BF
7
25/10/2008
21
IRUN
ART. 91.2 M-2003/1428
HAZIM ICH
X1497485R
2008/3686
NA-6903-AH
18
10/11/2008
21
OIARTZUN
ART. 94.2-E-2003/1428
HERNANDEZ ALONSO DANIEL
35776615T
2008/3449
1135-BSY
101
20/10/2008
21
ANDOAIN
ART. 91.2-G-2003/1428
HERNANDEZ CRESPO JUAN FRANCISCO
44153643Z
2008/3467
8546-BHS
43
21/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2 D-2003/1428
HUICI GONZALEZ XABIER
72492972P
2008/3523
3283-DLS
47
28/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
IGLESIAS ENGUIX RUBEN
44883237W
2008/3437
V-9785-GT
7
17/10/2008
21
VALENCIA
ART. 154-2003/1428
IGLESIAS RODRIGUEZ OSCAR
34106396H
2008/3634
SS-5106-BB
63
5/11/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
ISASA RODRIGUEZ ANGEL
15894640F
2008/3757
0591-FST
28
18/11/2008
70
IRUN
ART. 91.2-I-2003/1428
JIMENEZ VIDAL IKER
72508505Q
2008/3710
C-7503-BCP
10
17/10/2008
63
PASAIA
ART. 152-2003/1428
JOSE M DACOSTA Y OTRA CB
E20898870
2008/3737
8278-CXX
73
15/11/2008
70
PASAIA
ART. 91.2-M-2003/1428
KOVACS PAMELA GETA
X8763173N
2008/3457
BI-0569-BP
101
20/10/2008
21
ZARAUTZ
ART. 154-2003/1428
KOVACS PAMELA GETA
X8763173N
2008/3481
BI-0569-BP
72
22/10/2008
21
ZARAUTZ
ART. 171-2003/1428
KOVACS PAMELA GETA
X8763173N
2008/3554
BI-0569-BP
19
27/10/2008
21
ZARAUTZ
ART. 154-2003/1428
KOVACS PAMELA GETA
X8763173N
2008/3583
BI-0569-BP
19
31/10/2008
21
ZARAUTZ
ART. 154-2003/1428
3.794
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
LAGO FERNANDEZ DOMINGO B.
44165631L
2008/3630
6259-DLX
19
5/11/2008
LAGO FERNANDEZ DOMINGO B.
44165631L
2008/3773
6259-DLX
43
LANCAO COSTA JORGE ALEXANDER
34088026W
2008/3562
8560-FYJ
LANDA GALARRAGA IDOIA
44134095Q
2008/3463
LARDAPIDE EDGARDO DANIEL
X3522043F
LARREN RODRIGUEZ IMANOL
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
21
IRUN
ART. 91.2-G-2003/1428
19/11/2008
35
IRUN
ART. 171-2003/1428
25
29/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
BI-4306-BD
101
21/10/2008
42
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
2008/3571
VI-8712-P
25
29/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
72501741Z
2008/3479
9295-FPB
101
22/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2 D-2003/1428
LASAALBISU JAVIER
15977801T
2008/3529
SS-2296-BC
101
26/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
LASA PIÑEIRO LEIRE
44133792N
2008/3496
SS-0225-AX
29
23/10/2008
21
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
LASA PIÑEIRO LEIRE
44133792N
2008/3528
SS-0225-AX
101
26/10/2008
21
PASAIA
ART. 154-2003/1428
LASA PIÑEIRO LEIRE
44133792N
2008/3597
SS-0225-AX
29
1/11/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
LASA PIÑEIRO LEIRE
44133792N
2008/3754
SS-0225-AX
19
18/11/2008
70
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
LECUMBERRI OLALDE M TERESA
15885607J
2008/3596
4846-DCF
29
1/11/2008
21
CALELLA
ART. 15.1.B-30/12/2002
LEGORBURU ROMERO ARKAITZ
72492792N
2008/3491
SS-0756-AN
72
22/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
LEGORBURU ROMERO ARKAITZ
72492792N
2008/3534
SS-0756-AN
28
26/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
LIJO AGEITOS CARLOS ALBERTO
15975943M
2008/3653
SS-9509-BJ
72
7/11/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
LIMA DA VEIGA EMANUEL EUCLIDES
X0731410X
2008/3436
2888-GFZ
70
16/10/2008
21
ERRENTERIA
ART. 94.2-E-2003/1428
LIMA DA VEIGA EMANUEL EUCLIDES
X0731410X
2008/3551
2888-GFZ
19
27/10/2008
21
ERRENTERIA
ART. 154-2003/1428
LLORENTE ALGABA NOEMI
47461693C
2008/3666
7011-DPF
19
7/11/2008
21
ALCORCON
ART. 91.2 M-2003/1428
LOPEZ CASAL M ISABEL
15955957Y
2008/3590
SS-9354-BH
19
31/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
LUCAS DEL ESTAL FELIX
72481278K
2008/3621
8830-CRY
28
5/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
LUCAS DEL ESTAL FELIX
72481278K
2008/3772
8830-CRY
28
19/11/2008
35
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
MAGRO DIAZ JUAN ANTONIO
35769728J
2008/3559
SS-7531-BC
70
27/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
MANEIRO CASTELO MANUEL ANTONIO
34083011R
2008/3585
0384-DTP
70
31/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
MARTIN GARCIA JESUS M
44126328T
2008/3547
SS-8077-AM
10
4/10/2008
21
LASARTE-ORIA
ART 91.2-I-2003/1428
MARTINEZ IBAÑEZ M MAR
15967058K
2008/3494
1941-BDF
14
23/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-I-2003/1428
MARTINEZ IBAÑEZ M MAR
15967058K
2008/3514
1941-BDF
72
24/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-I-2003/1428
MARTINEZ INDA JON
04412187M
2008/3689
4913-FNR
68
10/11/2008
21
LEZO
ART. 94.2-E-2003/1428
MARTINEZ MIRANDA RICARDO
15902847A
2008/3456
SS-6899-AV
101
20/10/2008
42
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
MELGAR MAGADAN ALEXANDER
72491590Y
2008/3677
8123-FNM
8
3/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
MERINO PIÑEIRO PEDRO MIGUEL
15959721K
2008/3566
6860-BHS
5
29/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2 H-2003/1428
MOREDAARTOLA JOSE MIGUEL
44158421P
2008/3766
7421-FBS
35
19/11/2008
35
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
MOREDA GONZALEZ JOSE LUIS
15973466N
2008/3633
SS-8658-AF
63
5/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
MORENO AGUDO DAVID
44137989T
2008/3484
0519-CBL
72
22/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
MORENO CURIEL JOSE A.
34097401Q
2008/3736
SS-7081-AW
14
11/11/2008
70
IRUN
ART. 91.2-M-2003/1428
MORENO RANDEZ ISAAC
15592194B
2008/3552
SS-5822-AX
19
27/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
MORENO TORDESILLAS JESUS M
15915336A
2008/3458
SS-7440-AM
8
20/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
MUÑIZ FONTAN GOTZON
72489759S
2008/3577
9166-FKS
8
31/10/2008
42
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
NEIRA TELLECHEA PEDRO M
15149651B
2008/3531
SS-0858-BD
101
26/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-F-2003/1428
NSUE NEMCANG PRISCA
09053812T
2008/3587
SS-2071-BJ
19
31/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
OMIL SOTO ANTONIO MANUEL
15911725A
2008/3422
SS-6979-AZ
17
22/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
OMIL SOTO ANTONIO MANUEL
15911725A
2008/3447
SS-6979-AZ
101
20/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
OMIL SOTO ANTONIO MANUEL
15911725A
2008/3706
SS-6979-AZ
68
11/11/2008
70
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
OMIL SOTO ANTONIO MANUEL
15911725A
2008/3722
SS-6979-AZ
57
12/11/2008
70
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
OUVIÑA VILLANUEVA M CARMEN
44140655K
2008/3539
7244-DYP
104
6/9/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
PERALTAANTAMBA CORNELIO
X4285012C
2008/3510
6789-CSV
63
PERALTAANTAMBA JOSE
X4096955B
2008/3522
SS-7652-AW
PEREZ FAGUNDEZ MARIA
11892638M
2008/3679
PORTAS DIAZ ALVARO
72480340A
PUGA MOSQUEIRA LUIS JAVIER
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.795
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
24/10/2008
21
MADRID
ART. 91.2-G-2003/1428
47
28/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
7294-DFS
63
22/11/2007
63,7
ASTIGARRAGA
ART. 152-2003/1428
2008/3439
8320-FVP
34
18/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
15944213S
2008/3424
SS-8191-AZ
101
22/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
RECARTE ONECA LUIS
72649997N
2008/3739
NA-6952-AU
29
17/11/2008
35
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
RECIO HERAS JOSE LUIS
15915131M
2008/3697
7314-BZR
72
11/11/2008
35
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
REDONDO BACAICOA JOSE MA
72468658M
2008/3676
0043-FMR
25
1/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
REVESTIMIENTOS METALICOS PLAMAR S.A.L.
A20453437
2008/3470
SS-2635-BH
16
21/10/2008
21
LEZO
ART. 154-2003/1428
REVESTIMIENTOS METALICOS PLAMAR S.A.L.
A20453437
2008/3702
SS-2635-BH
68
11/11/2008
35
LEZO
ART. 94.2-E-2003/1428
RODRIGUEZ GONZALEZ HARBY RODRIGO
X4379862H
2008/3694
7744-FXP
72
11/11/2008
35
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
RODRIGUEZ GONZALEZ HARBY RODRIGO
X4379862H
2008/3752
7744-FXP
19
18/11/2008
70
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
RODRIGUEZ PEON IMANOL
72471096M
2008/3600
8994-FSH
9
1/11/2008
21
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
RODRIGUEZ SALVADOR SANDRA
44147945C
2008/3525
6949-CKT
7
26/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
RODRIGUEZ SALVADOR SANDRA
44147945C
2008/3728
6949-CKT
69
14/11/2008
70
DONOSTIA
ART. 91.2-I-2003/1428
RONCERO SOBRIDO JAVIER
72465821C
2008/3753
3393-FHF
19
18/11/2008
70
ERRENTERIA
ART. 91.2-G-2003/1428
RUBIO GONZALEZ M LOURDES
34101108C
2008/3495
6370-BFV
29
23/10/2008
21
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
RUIZ RODRIGUEZ DAVID
44155128G
2008/3595
SS-0846-AV
29
1/11/2008
21
ERRENTERIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
SALCEDO YARZA FRANCISCO JAVIER
15915991Z
2008/3586
SS-4319-AV
19
31/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
SALDISE ALDA MIKEL
44627946B
2008/3703
6838-CRL
68
11/11/2008
35
PAMPLONA-IRUÑA
ART. 94.2-E-2003/1428
SALGADO GAMBOAAINARA
44165895F
2008/3438
SS-7673-AZ
7
17/10/2008
21
DONOSTIA
ART 91.2-I-2003/1428
SALGADO GAMBOAAINARA
44165895F
2008/3704
SS-7673-AZ
14
11/11/2008
70
DONOSTIA
ART. 91.2-M-2003/1428
SALGADO GAMBOAAINARA
44165895F
2008/3769
SS-7673-AZ
63
19/11/2008
35
DONOSTIA
ART. 171-2003/1428
SAN JOSE ELCOROIRIBE M ISABEL
15902299F
2008/3544
8224-FGX
104
18/9/2008
21
HONDARRIBIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
SAN MATIAS RODRIGUEZ ROCIO
34098451P
2008/3729
2599-CPT
29
14/11/2008
35
PASAIA
ART. 154-2003/1428
SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL
07921076Z
2008/3466
SS-4595-AS
72
21/10/2008
21
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL
07921076Z
2008/3480
SS-4595-AS
101
22/10/2008
21
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
SANTAMARIAASTARLOZA M CONCEPCION
72439171G
2008/3489
1156-GGB
29
22/10/2008
21
LASARTE-ORIA
ART. 91.2-G-2003/1428
SANZ CARRO SERGIO
35773666H
2008/3421
SS-5480-AN
73
22/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
SANZ CARRO SERGIO
35773666H
2008/3430
SS-5480-AN
47
15/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
SOUTO SOLLA JOSE
35135615X
2008/3435
4030-FRY
47
16/10/2008
21
PASAIA
ART. 154-2003/1428
SOUTO SOLLA JOSE
35135615X
2008/3485
4030-FRY
101
22/10/2008
21
PASAIA
ART. 154-2003/1428
SUAREZ VELOSO CARMEN
15142415C
2008/3643
3720-BXF
43
6/11/2008
21
PASAIA
ART. 154-2003/1428
SUJAR BAÑARES DIURKA
72499868G
2008/3648
0062-BTK
63
6/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
TERRON CORON ANTONIO
15985922W
2008/3519
SS-3966-AL
34
25/10/2008
21
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
TRANSMUNAGAMA SL
B20478293
2008/3580
3882-DSG
14
31/10/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2 D-2003/1428
VECINO GARCIAANTONIO
15887701Z
2008/3671
SS-0788-AV
47
9/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
VIEITES GARCIA M LUISA
15922156S
2008/3740
2593-CRS
28
17/11/2008
35
OIARTZUN
ART. 94.2-E-2003/1428
VILLARROEL LIZARRALDE JUAN CARLOS
15952793Q
2008/3459
M-7183-YB
43
20/10/2008
70
MAJADAHONDA
ART. 61.1-1990/339 E
VILLARROEL LIZARRALDE JUAN CARLOS
15952793Q
2008/3638
M-7183-YB
57
6/11/2008
21
MAJADAHONDA
ART. 15.1.B-30/12/2002
ZABALAARISTI RAMON
15119309Y
2008/3652
5234-DBD
72
7/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
ZABALA GONZALEZ M EDURNE
44152618R
2008/3645
SS-1974-BF
80
6/11/2008
21
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
ZUMETA ZULOAGA JOSU
34086445P
2008/3731
5970-CJY
14
9/10/2008
21
LEZO
ART. 94.2-F-2003/1428
3.796
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Udaltzaingoa
Policía Municipal
Zehapena jakinaraztea
Notificación de sanción
Udalak, ahalegindu den arren, ez du lortu jakinaraztea
ondoren zerrendatzen diren zehapen-prozedurei eta Berraztertze Helegiteei dagokien ebazpena. Hori dela eta, iragarki honen
bidez jakinaraziko da, 30/1992 Legearen 59. eta 60. artikuluek
diotenaren arabera. Interesdunek espediente osoa eskura izango
dute Udaltzaingoaren bulegoetan.
Habiéndose intentado sin efecto notificar la Resolución de
los Procedimientos Sancionadores como de los Recursos de
Reposición cuyos n.º de expedientes se indican a continuación
se procede a su práctica mediante el presente anuncio según disponen los art. 59 y 60 de la ley 30/1992. Se indica a los interesados que el expediente en su totalidad se encuentra a su disposición en las oficinas de la Guardia Municipal.
Ondoren aipatzen diren espedienteak aztertu dira eta kontuan harturik BSLren Testu Artikulatuaren 68. artikulua, 339/90
Legegintzako Errege Dekretua eta Trafiko, Ibilgailu moturdunen zirkulazio eta bide segurtasun gaietako zehapen-prozedurari buruzko araudiaren 15. artikulua, eta horiek guztiek ematen
didaten ahalmena erabiliz, nik, alkate naizen honek erabaki dut:
«Salaketetan jasotzen diren isunak behin betikotzat jotzea, salatutako gertakariak egiaztatu direnez eta zein artikulu urratu
duten adierazi denez».
Examinados los expedientes que a continuación se citan y
en uso de las atribuciones que el artículo 68 del Texto
Articulado de la LSV, Real Decreto Legislativo 339/90 y el artículo 15 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y
Seguridad Vial aprobado por Real Decreto 320/1994 confiere
esta Alcaldía ha resuelto: «Elevar a definitivas las sanciones de
multa contenidas en las respectivas denuncias, al haber quedado
los hechos denunciados debidamente acreditados que constituyen infracción a los artículos que también se indican».
Isuna hamabost eguneko epean ordaindu behar da, honako
iragarki hau argitaratzen den egunetik kontatzen hasita eta
ondorengo erara ordain daiteke:
La multa deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días
siguientes a la fecha de publicación de la presente.
— Postazko igorpen bidez.
— Por giro postal.
— Gordailu-erakundeetan ondorengo kontu zenbakian:
2101.0100.0000.1025.0397.
— En entidades de depósito, en el n.º de cuenta
2101.0100.0000.1025.0397.
Epe horretan ordainketa egin ezean, betearazteko bidea erabiliko da eta derrigorrez ordaindu beharko duzu gero, errekarguak, berandu ordaintzeagatik sortutako interesak eta, halakorik egonez gero, kostuak ere gaineratuko zaizkizularik.
Transcurridos los cuales se exigirá en vía ejecutiva incrementada con el recargo de apremio correspondiente, intereses
de demora y en su caso, las costas que produzcan.
Ebazpen hau irmoa da administrazio-bidean eta honen
aurka Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke
Donostiako Administrazioarekiko Auzietako Salan bi hilabeteko epean, beti ere, aurretik alkatetza honetan jakinarazi ondoren, 30/1992 Legearen 110.3 artikuluak dioena betez.
La presente Resolución es firme en vía administrativa,
pudiendo interponerse contra la misma Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de Donostia, previa la comunicación
a esta Alcaldía a que se refiere el artículo 110.3 de la Ley 30/1992.
Bestela, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
Legearen 52.1 artikuluak dioenaren arabera, interesdunak
berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake goian aipatutako organoan, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko
epean, eta hau beste hilabete baten barruan erabakiko da. Epe
honen amaieran erabakirik ez badago, errekurtsoa ezetsitzat
joko da, eta administrazioarekiko auzibidea irekita geratuko da.
Potestativamente en los términos señalados en el artículo
52.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
podrá el interesado interponer recurso de reposición ante este
órgano en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, el cual deberá ser resuelto en el plazo de otro mes, al término del cual si no se hubere resuelto, se entenderá desestimado
el recurso quedando expédita la vía contencioso-administrativa.
Interesdunak, halaber, komenigarria deritzon beste edozein
errekurtso jartzeko aukera badu.
Asimismo el interesado podrá interponer cualquier otro
recurso que considere oportuno.
Pasaia, 2009ko urtarrilaren 20a.—Maider Ziganda, Alkatea.
(882)
Pasaia, a 20 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Maider
Ziganda.
(882)
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
AGUDO VIDAL EKAITZ
44157001Z
2008/2320
5630-FWD
47
19/6/2008
ALCALDE URRACA M ELENA CARMEN
15924953Y
2008/2346
SS-3627-AU
19
ALISEDA LOPEZ FERNANDO
07015636S
2008/2459
0784-BMP
ANDUAGA ETXABE ASIER
35775478J
2008/2467
ARANDIA DEL COTO M CARMEN A
15930543F
ARGUL ARBEO KEPA
ARROYO RODRIGUEZ MIGUEL
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
30
PASAIA
ART. 144-2003/1428
30/5/2008
30
OIARTZUN
ART. 91.2 M-2003/1428
54
6/7/2008
30
PASAIA
ART. 91.2 J-2003/1428
NA-8973-BB
47
8/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2-I-2003/1428
2008/2408
9741-BGZ
14
30/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
22721569F
2008/2256
1645-FXN
68
15/6/2008
30
LA-SARTE-ORIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
15870769X
2008/2426
SS-9528-AU
10
2/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
AZABAL IGLESIAS JAVIER
44169115F
2008/2441
9138-CMY
43
3/7/2008
30
VENDRELL (EL)
ART. 94.2-E-2003/1428
BACHILLER HERNANDEZ SEGISMUNDO
15934640X
2008/2284
4687-CZM
29
14/6/2008
60
ANDOAIN
ART. 91.2 M-2003/1428
BERGES SORONDO JUAN
51382123P
2008/2368
7134-BBL
10088
19/6/2008
200
IRUN
ART. 18.2-2003/1428
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
BUTRON AZPIROZ JESUS
34096251Q
2008/2478
7327-FLV
70
CANTERO DIMINGUEZ EDUARDO
44151384D
2008/2372
6964-DDD
CARMONA SILANES MIGUEL ANGEL
15911096H
2008/2383
CARRERAS FISAS M JOSE
38089884K
CASTELO VILLAR ANGEL FRANCISCO
15963959G
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.797
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
10/4/2008
30
TOLOSA
ART. 94.2-E-2003/1428
18
4/7/2008
30
ASTIGARRAGA
ART. 94.1 A-2003/1428
6790-BHS
10
20/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
2008/2405
6329-FRW
10
22/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
2008/2341
SS-4126-BF
7
22/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
CASTILLO MARTINEZ ARKAITZ
72739150V
2008/2485
0366-FVT
19
29/4/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
CASTRO RAJOY RAMIRO
35427598P
2008/2271
2245-DWV
55
13/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
CHASCO ARRILLAGA IOSU
44153074C
2008/2312
7421-FSM
68
17/6/2008
30
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
CHIZA SANTILLAN NORMA NANCY
X6501443X
2008/2366
7692-FXR
101
27/6/2008
30
ARDON
ART. 15.1.B-30/12/2002
CHIZA SANTILLAN NORMA NANCY
X6501443X
2008/2367
7692-FXR
29
26/6/2008
30
ARDON
ART. 15.1.B-30/12/2002
CHIZA SANTILLAN NORMA NANCY
X6501443X
2008/2473
7692-FXR
101
8/7/2008
30
ARDON
ART. 15.1.B-30/12/2002
CIGANDA PEREZ VICTOR MANUEL
34106827N
2008/2812
SS-6584-BG
57
25/8/2008
91
ERRENTERIA
ART. 18.2-2003/1428
COLINO PEREZ IKER
44167256B
2008/2233
1579-BGF
29
12/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
COLINO PEREZ IKER
44167256B
2008/2243
1579-BGF
19
16/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
DE LA ROSA LEIÑENA M GARBIÑE
15939544S
2008/2469
SS-1772-BC
28
8/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
DE MAGALHAES BRAGA MIGUEL
X2359930S
2008/2373
8736-FCP
18
30/6/2008
30
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
DIEZ ROMERO GORKA JOSE
72492065K
2008/2267
0273-GBG
8
13/6/2008
30
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
DZIEMAN SEBASTIAN MICHAL
X4264489J
2008/2453
SS-9007-AW
54
6/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2 J-2003/1428
ECEIZA LASAGAAINHOA
44134680A
2008/2222
SS-4380-BC
55
10/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
FELIX COSTA RUI FELIPE
X1950121C
2008/2321
8982-BZK
47
19/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 144-2003/1428
FERNANDEZ VALLEJO RAFAEL
16520580W
2008/2461
BA-6676-AC
101
7/7/2008
60
LARDERO
ART. 91.2 M-2003/1428
GAGO ZUBIZARRETA M MANUELA
15990803F
2008/2285
8863-CNK
29
14/6/2008
30
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
GALVEZ FERNANDEZ EULALIO
75699858G
2008/2242
3911-FTC
72
16/6/2008
100
BILBAO
ART. 91.2 M-2003/1428
GARATE LEOZ M AITZIBER
44152322G
2008/2334
7006-DZK
68
19/6/2008
30
LASARTE-ORIA
ART. 94.2-F-2003/1428
GIMENEZ GONZALEZ MARIA
72495952K
2008/2295
SS-7596-AY
8
13/6/2008
30
HERNANI
ART 91.2-I-2003/1428
GOMES ANTONIO
X0831702E
2008/2449
NA-6406-AP
50
4/7/2008
30
BILBAO
ART. 144-2003/1428
GOMEZ MOROCHO LUIS ALBERTO
X6561813M
2008/2397
SS-6448-AX
101
28/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GONZALEZ GARCIA DAVID
44158203C
2008/2438
MU-6502-BJ
17
3/7/2008
30
PASAIA
ART. 154-2003/1428
GONZALEZ GARCIA DAVID
44158203C
2008/2861
SS-5111-AZ
16
8/9/2008
30
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GONZALEZ RODRIGUEZ NATALIA
72473678B
2008/2220
4706-BLS
70
10/6/2008
30
ASTIGARRAGA
ART. 91.2-I-2003/1428
GONZALEZ RUIZ ANA
45817115B
2008/2293
LO-4934-T
8
13/6/2008
30
BA-RAKALDO
ART 91.2-I-2003/1428
GONZALEZ RUIZ ANA
45817115B
2008/2298
LO-4934-T
68
14/6/2008
30
BA-RAKALDO
ART. 15.1.B-30/12/2002
GONZALEZ SANTAMARIA ESTIBALIZ
72490262N
2008/1044
2439-BHC
63
4/3/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
GURMENDI GARCIA CARLOS
15886563A
2008/2239
SS-4183-AT
63
16/6/2008
30
IRUN
ART. 91.2-G-2003/1428
HERNANDEZ NACARINO RAUL
44156912V
2008/2498
NA-5133-AF
68
7/7/2008
30
HERNANI
ART 91.2-I-2003/1428
HUICI GONZALEZ XABIER
72492972P
2008/2369
3283-DLS
14329
8/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
IBEAS ALCORTAAITZIBER
44150527A
2008/2443
9347-CGT
17
3/7/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
IGLESIAS ARRONIZ RICARDO
44153318B
2008/2345
5401-BWY
43
22/6/2008
30
PASAIA
ART. 94.2 D-2003/1428
IGLESIAS ARRONIZ RICARDO
44153318B
2008/2390
5401-BWY
37
27/6/2008
30
PASAIA
ART. 94.2 D-2003/1428
INDA GARMENDIA FERNANDO
15895431Q
2008/2356
SS-6804-AM
72
24/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2-I-2003/1428
IRAZUSTAAMIANO IÑIGO
72507005B
2008/2393
C-2647-BTR
101
27/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 11.2-1998/2822
IRAZUSTAAMIANO IÑIGO
72507005B
2008/2394
C-2647-BTR
101
27/6/2008
301
DONOSTIA
ART. 29.2-2003/1428
IRULEGUI EIZAGUIRRE AITOR
44140300B
2008/2648
7348-CGN
104
15/7/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
LACAMBRAASKASIBAR ALFONSO
44147727D
2008/2500
SS-0819-AS
18
7/7/2008
30
LEZO
ART. 144-2003/1428
LAGO FERNANDEZ DOMINGO B.
44165631L
2008/2342
6259-DLX
47
22/6/2008
30
IRUN
ART. 154-2003/1428
3.798
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
LAGO FERNANDEZ DOMINGO B.
44165631L
2008/2355
6259-DLX
37
24/6/2008
LANDETA ITURRIZAR IGOR
45620115Y
2008/2338
BI-7594-CN
17
LANDROVE SANTOME JOSE M
72468700R
2008/2300
8451-BMK
LASA PIÑEIRO LEIRE
44133792N
2008/2249
LASHERAS AZCUNE UNAI
34099856X
LEGARIA MONTES SHANDRA
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
30
IRUN
ART. 154-2003/1428
21/6/2008
30
UGAO-MIRABALLES
ART. 15.1.B-30/12/2002
7
18/6/2008
30
PASAIA
ART. 144-2003/1428
SS-0225-AX
80
16/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
2008/2226
7651-BXS
55
12/6/2008
30
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
44161372S
2008/2261
0377-CZC
70
15/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
LERCHUNDI RODRIGUEZ MARTIN PEDRO
44169964M
2008/2424
6252-BXN
10
2/7/2008
100
PASAIA
ART. 3.1-2003/1428
LERCHUNDI RODRIGUEZ MARTIN PEDRO
44169964M
2008/2427
6252-BXN
10
2/7/2008
30
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
LIBERAL LIZARRAGA JUAN MIGUEL
15952754T
2008/2490
9839-DFN
19
19/5/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
LLODIO SAN MARTIN M ISABEL
72568876N
2008/2433
8146-DLS
35
2/7/2008
30
ARRASATE/MONDRAGONART. 171-2003/1428
LOPEZ CASAL M ISABEL
15955957Y
2008/2404
SS-9354-BH
34
29/6/2008
30
PASAIA
ART. 171-2003/1428
LOPEZ MESAANA BELEN
72464094H
2008/2384
9965-BZP
10
20/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
MANGA SERRANO JULIO
34097162F
2008/2454
0155-DRR
54
6/7/2008
30
HERNANI
ART. 94.2-E-2003/1428
MANGAS SERRANO AGUSTINA
15998988G
2008/2343
SS-8923-AL
47
22/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
MANZANO MANSILLA PRIMITIVO
15140559G
2008/2318
1759-FWV
37
19/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
MANZANO MANSILLA PRIMITIVO
15140559G
2008/2339
1759-FWV
80
21/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
MARTINEZ SOLIÑO JOSE ANGEL
15912615L
2008/2689
SS-9979-BD
17
3/8/2008
30
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
MIFTAH ELKHAIR ABDELHOUAHED
X3737958K
2008/2246
B-3402-TJ
8
16/6/2008
30
CASPE
ART. 94.2-E-2003/1428
MONTERO GONZALEZ M ROSARIO
15983272C
2008/2457
3780-FXR
54
6/7/2008
30
ERRENTERIA
ART. 94.2-E-2003/1428
MUGICA CINCUNEGUI FRANCISCO
72431339S
2008/2225
6958-BJF
55
12/6/2008
30
ERRENTERIA
ART. 94.2-E-2003/1428
NARVAIZA TRASPADERME RAMON
51335218T
2008/2488
3154-FZC
19
9/5/2008
30
LARDERO
ART. 171-2003/1428
NEVEZ VAZ PORFIRIO
X0756353K
2008/2348
0516-BMP
19
20/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 171-2003/1428
NEVEZ VAZ PORFIRIO
X0756353K
2008/2349
0516-BMP
43
22/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
NUÑO IBAÑEZ RICARDO
44133943W
2008/2429
5563-DZF
47
2/7/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-I-2003/1428
OLASAGASTI LANDA MA ISABEL
15882365Z
2008/2463
SS-9109-BG
101
7/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 144-2003/1428
OLVEIRA PULIDO MANUEL
35777900C
2008/2308
1420-FCF
37
17/6/2008
30
ASTIGARRAGA
ART. 91.2 M-2003/1428
OSORIO FERNANDEZ MA TERESA P
15925180A
2008/2456
SS-3164-BB
54
6/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
PAULE LISTE IGOR
72486192J
2008/2430
SS-2976-BC
47
2/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2-I-2003/1428
PEÑA URROSOLO AITOR
72478766Q
2008/2887
1500-CRB
63
9/9/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
PERALTAANTAMBA CORNELIO
X4285012C
2008/2496
6789-CSV
28
7/7/2008
30
MADRID
ART. 144-2003/1428
PEREDA CABADA EDUARDO
15888745T
2008/2499
3018-BJT
68
7/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 144-2003/1428
PIZARRO VILLANUEVA VICENTE
44137076F
2008/2391
5511-CJX
37
27/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
PUGA CARNES JOSE MANUEL
15975334V
2008/2686
SS-9723-AY
18
4/8/2008
30
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
RAIDO IGLESIAS M MERCEDES
44130067J
2008/2439
SS-2877-BK
17
3/7/2008
30
ERRENTERIA
ART. 91.2-G-2003/1428
REBELO AUGUSTO ARTURO LUIS
15949919V
2008/2432
SS-2353-BH
17
3/7/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-I-2003/1428
RETEGUI ULLA MIKEL
44170724Y
2008/2402
SS-6786-AU
101
29/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
REY MERINO MIKEL
44142640M
2008/2265
SS-5540-BK
43
13/6/2008
30
PASAIA
ART. 94.2 D-2003/1428
RIVERA OLASAGASTI FERNANDO
72479992T
2008/2491
O-7742-BB
28
25/5/2008
30
PASAIA
ART. 154-2003/1428
RODAL ANABITARTE CARLOS
34083659M
2008/2319
2725-DBT
7
19/6/2008
30
PASAIA
ART. 144-2003/1428
RODRIGUEZ BUENDIA M DEL CARMEN
18956556W
2008/2447
9440-DGP
28
4/7/2008
30
LLICA D AMUNT
ART. 144-2003/1428
RODRIGUEZ GONZALEZ HARBY RODRIGO
X4379862H
2008/2375
7744-FXP
18
30/6/2008
30
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
RODRIGUEZ GUILLORME IGNACIO
34091428T
2008/2354
5083-BTB
55
24/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
ROMERO ROMERO ASPIRINO
34093386A
2008/2363
3744-FJB
29
25/6/2008
30
PASAIA
ART. 94.2 D-2003/1428
ROZADOS BELVER ALBERTO
44126180J
2008/2221
5305-DNF
70
10/6/2008
30
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
SAENZ JIMENEZ RICARDO
72487837W
2008/2266
2875-DWN
18
13/6/2008
SALAS PRIOR PEDRO
15881626B
2008/2387
6424-BVH
14
SAN MATIAS RODRIGUEZ ROCIO
34098451P
2008/2470
2599-CPT
SANCHEZ CARBAJO M FILOMENA
15976663N
2008/2329
SANCHEZ ENCINAS RAFAEL
76013466F
SANCHEZ FERREIRO LUIS MIGUEL
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zenbat.
Importe
3.799
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
30
ERRENTERIA
ART. 171-2003/1428
27/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
28
8/7/2008
30
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
SS-4038-BD
72
19/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
2008/2466
CC-0765-U
37
8/7/2008
30
MI-LLANES
ART. 154-2003/1428
76714672N
2008/2477
6377-FYR
48
10/4/2008
30
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
SANCHEZ FERREIRO LUIS MIGUEL
76714672N
2008/2479
6377-FYR
70
10/4/2008
30
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
SANCHEZ FERREIRO LUIS MIGUEL
76714672N
2008/2480
6377-FYR
37
11/4/2008
30
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
SANCHEZ FERREIRO LUIS MIGUEL
76714672N
2008/2483
6377-FYR
10
25/4/2008
30
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
SANCHEZ FERREIRO LUIS MIGUEL
76714672N
2008/2484
6377-FYR
70
25/4/2008
30
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
SANCHEZ REGODON VICENTA
15951581T
2008/2413
3613-BCR
80
22/6/2008
30
ERRENTERIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
SANCHEZ SANCHEZ TERESA
15886447W
2008/2415
SS-2358-BG
42
1/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
SERRANO IGLESIAS ALFONSO
13678177P
2008/2501
7743-DKZ
68
27/6/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
SERRANO URRAAITOR
44146146S
2008/2340
4621-BGS
7
22/6/2008
30
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
VALLINA HERMANOS SA
A20171229
2008/2444
3099-CNN
17
3/7/2008
30
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
VERGARA RODRIGO PEDRO
72464385X
2008/2422
1138-DZV
28
3/7/2008
30
PASAIA
ART. 94.2-F-2003/1428
YOUSSOU QUAALI
X4909844B
2008/2327
4988-CZM
80
17/6/2008
30
ERRENTERIA
ART. 94.2-E-2003/1428
Udaltzaingoa
Policía Municipal
Premiamenduzko probidentziaren jakinarazpena
Notificación de providencia de apremio
Udalak, ahalegindu den arren, ez du lortu zehapen-prozeduren gaineko Premiamenduzko Probidentzia jakinaraztea, eta
horregatik jakinarazpena iragarki honen bidez egiten du,
30/1992 Legearen 59. eta 60. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Era berean, interesdunei jakinarazten zaie espedienteak
osorik Udaltzaingoaren bulegoetan dituztela bere eskura.
Habiéndose intentado sin efecto notificar la Providencia de
Apremio de los Procedimientos Sancionadores cuyos n.º de
expedientes se indican a continuación se procede a su práctica
mediante el presente anuncio según disponen los art. 59 y 60 de
la Ley 30/1992 Se indica a los interesados que los expedientes
en su totalidad se encuentran a su disposición en las oficinas de
la Guardia Municipal.
Borondatezko aldian egiteko ordaintzeko epea amaitu eta
epe exekutiboko errekarguak behin sortu ondoren honako hau
erabaki dut martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako
Zergen Foru Arau Orokorrak, 28. eta 171. artikuluetan xedatutako aplikatuz:
Una vez finalizado el período voluntario de ingreso y
devengados los recargos del periodo ejecutivo, en aplicación de
los artículos 28 y 171 de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
acuerdo:
Premiamenduzko probidentzia ematea, ondorengo zerrendan ageri diren prozedura eta zor bakoitzerako; eta, aldi berean,
agintzen dut zordunen ondarearen aurka ekin dadila, betearazteko bidetik, aipatutako Erregelamenduan –GLHDE– xedatutako eran.
Dictar Providencia de Apremio en relación con los procedimientos y por cada una de las deudas incluidas en la siguiente
relación, y disponer se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores en la forma dispuesta en el RRTHG.
Premiamenduzko Probidentzia honen aurka berraztertzeko
errekurtsoa jar dakioke Diru-bilketako zerbitzuburuari, ebazpen
hau jakinarazten denetik kontatzen hasita hilabeteko epean. Edo
bestela Administrazioarekiko Auzietarako Errekurtsoa jar daiteke Donostiako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, bi
hilabeteko epean.
Contra estas providencias de apremio pueden interponer
recurso de reposición ante el jefe de servicio de Recaudación en
el plazo de un mes, contado desde la publicación de dicho
acuerdo, o bien podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administratvo de
Donostia-San Sebastián en el plazo de dos meses.
Premiamenduzko prozedura soilik etengo da martxoaren
8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau
Orokorrak, 169. Artikuluan aipatzen dituen modu eta baldintzetan
El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en
los términos y condiciones señalados en el artículo 169 de la
Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Pasaia, 2009ko urtarrilaren 20a.—Diruzaina.
(1008)
Pasaia, a 20 de enero de 2009.—La Tesorera.
(1008)
3.800
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
ABDELMOUMEN EJOUNI
X7670654Q
2008/765
C-9134-BCJ
101
11/2/2008
AGOTE MURUA LUIS
15892378E
2008/1028
NA-0020-AU
19
AGUDO GRANDE ALBERTO
15972446G
2008/1035
SS-6679-AV
AGUILAR CASADO ALVARO
35768893Y
2008/1423
AIZARNA MENDOZA OSTAIZKA
72467224C
AJAHIOUEN MOHAMED
X6061111J
AJAHIOUEN MOHAMED
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
37,90
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
3/3/2008
72,40
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
28
3/3/2008
72,40
ERRENTERIA
ART. 91.2 M-2003/1428
7294-CGB
75
15/2/2008
37,90
LEZO
ART. 91.2-G-2003/1428
2008/1402
ZABORRA
9
2/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 20-25/03/1996
2008/936
SS-6518-AW
7
26/2/2008
37,90
LASARTE-ORIA
ART. 171-2003/1428
X6061111J
2008/1134
SS-6518-AW
27
11/3/2008
37,90
LASARTE-ORIA
ART. 154-2003/1428
ALMEIDA RODRIGUEZ DAVID
15255540P
2008/1065
7978-FLK
20
6/3/2008
37,90
IRUN
ART. 91.2 H-2003/1428
ALONSO BARBERO SARA
72470028H
2008/1019
SS-0889-AW
37
2/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
ALONSO INCIARTE M MILAGROS
15009459G
2008/1378
SS-5859-BJ
19
19/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
AMEZTOY ELIZONDO JOSE M
15126844C
2008/866
6025-BJX
55
21/2/2008
37,90
OIARTZUN
ART 91.2-I-2003/1428
APARICIO GOMEZ JOSE LUIS
15966230K
2008/930
4800-DDZ
72
26/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
APELLANIZ LOPEZ LEIRE
45621609M
2008/1002
4797-FRD
55
19/11/2007
37,90
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
ARGIBAY COSTA JUAN CARLOS
15961282H
2008/855
2333-BBW
27
17/2/2008
72,40
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
ARIAS MARTIN CARLOS MANUEL
35772357C
2008/1849
SS-4143-BF
68
13/4/2008
72,40
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
ARRARAS PUY IÑIGO
44561721A
2008/1392
6682-CFY
70
3/4/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
ARRESE IGOR ETXEBURUA JOSE FRANCISCO
15932663B
2008/806
ZALDIAK
43
16/2/2008
106,90
PASAIA
ART. 60-A.4-27/03/2000
ARRIAGA CASTAÑO AITOR
72539461Z
2008/760
9636-DPG
7
11/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
AUGUSTO ROMOES ANTONIO
X1451892V
2008/881
SS-8338-AF
2388
12/1/2008
175,90
ERRENTERIA
ART. 146-2003/1428
BARCENA RODRIGUEZ PABLO
44144858S
2008/1058
0116-CTD
27
30/10/2007
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
BEN AMAR YOUSSEF
X6288110W
2008/1091
94-TH-VV
35
7/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
BENGOECHEA TOLOSAANTONIO
15223041P
2008/1131
6729-BGD
27
24/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
BERRUETA GOLDARAZ IGOR
44168995W
2008/878
8095-DGW
28
9/2/2008
72,40
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
BLANCO SERRANO MONICA
28968479W
2008/1390
SS-9697-BJ
70
2/4/2008
37,90
ERRENTERIA
ART 91.2-I-2003/1428
BOHOYO SANCHEZ ANA M
15973016E
2008/1135
SS-9139-AM
16
11/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
CALVO SARRIEGUI JACOBA
72539528N
2008/1191
C-5972-BST
37
14/3/2008
349,55
PASAIA
ART. 29.2-2003/1428
CANALES CID ION
44147318Z
2008/2214
4333-CKF
101
8/6/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
CANALES JUAN JOSE
44553013N
2008/1001
3903-BRP
63
18/12/2007
37,90
IRUN
ART. 144-2003/1428
CARVALHO ANDINO ARKAITZ
72489211L
2008/914
2108-CGF
37
24/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2-I-2003/1428
CASAALDAMA SL
B20098638
2008/1343
SS-0124-AC
55
2/4/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
CHAVES SANCHEZ JOSE M
34105167P
2008/1137
4676-FWN
72
11/3/2008
37,90
LASARTE-ORIA
ART. 91.2-G-2003/1428
CORTA LEOZ SANTIAGO
15952179T
2008/871
B-1202-VJ
28
9/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
CREO LOJO CARLOS DAVID
72468737S
2008/1083
SS-6515-BD
19
7/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 171-2003/1428
CREO LOJO CARLOS DAVID
72468737S
2008/1366
SS-6515-BD
7
31/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
CRISTAAMARO RICARDO
X0725855K
2008/1227
2787-CJS
20
17/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
CUENDE GRIJALBA VICTOR M
71266659D
2008/790
8548-BRG
72
7/2/2008
37,90
BURGOS
ART. 91.2-G-2003/1428
DA COSTA GI AFONSO FATIMA DO CEU
X0908095D
2008/752
8123-CTD
54
10/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 152-2003/1428
DE AGEDA SEGADE ALBERTO DAVID
44153491T
2008/1078
SS-2849-BC
37
7/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
DE ROZAS CASTRILLEJO SALVADOR
12674811V
2008/1140
NA-7229-V
19
11/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 171-2003/1428
DIEZ CLOSA FRANCISCO JOSE
44137133H
2008/1039
9373-FDY
68
3/3/2008
37,90
TOLOSA
ART. 154-2003/1428
DIEZ ROBLES JOSE CARLOS
X0538736F
2008/753
SS-8336-AX
55
10/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
DIMITROV DIMITROV STOYCHO
X9508688M
2008/1363
4718-DGJ
63
30/3/2008
37,90
BERIAIN
ART. 154-2003/1428
DRIDI ISSAM BEN MOHAMED
X3825609L
2008/1101
6935-FKP
101
7/3/2008
37,90
ANDOAIN
ART. 94.2-E-2003/1428
DUARTE SALGADO M CARMEN
05342574L
2008/876
4521-CBP
28
9/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
ECEIZA LASAGAAINHOA
44134680A
2008/870
SS-4380-BC
28
9/2/2008
72,40
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
ECEIZA LIZARRIBAR LUIS
72090102Y
2008/971
9880-DKY
28
28/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
ECHARRI IRURETAGOYENA JOSE LUIS
15949923K
2008/843
3542-CML
14
19/2/2008
ERASUN BALLESTEROS M ISABEL
72481453N
2008/1155
2892-CRD
34
FERNANDEZ DIAZ CELESTINO
11073052R
2008/1153
3025-FXZ
19
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zenbat.
Importe
3.801
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
37,90
DONOSTIA
ART. 152-2003/1428
5/2/2008
37,90
PASAIA
ART 91.2-I-2003/1428
29/1/2008
37,90
ALLER
ART. 91.2 J-2003/1428
FERNANDEZ JIMENEZ JOSE
72506122W
2008/761
1649-CPP
16
11/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
FERREIRA DA SILVA JULIA
X1020644L
2008/803
4390-CTP
28
13/2/2008
37,90
ASTIGARRAGA
ART. 94.2-E-2003/1428
FERREIRO IGLESIAS EDUARDO
72498898T
2008/1790
SS-7609-AX
41
7/5/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
FERRERA MARTINEZ ANGEL
12409725Y
2008/1515
SS-1733-BG
72
11/4/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
FERRERO NIETO LAURA
72456433Q
2008/820
7177-DVX
70
15/2/2008
37,90
IRURA
ART. 94.2-E-2003/1428
FLORES SALCEDO JUAN JOSE
15981233M
2008/1064
0144-FVZ
20
6/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
FONTAN OUTEIRAL MARTA M
72500785R
2008/1466
SS-9965-AX
37
18/4/2008
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
FRADUA ETXEBERRIA SOFIA
30561565Q
2008/1025
SS-7612-AU
7
4/3/2008
37,90
BEASAIN
ART. 171-2003/1428
FRANCO LOPEZ M ISABEL
52348009D
2008/848
9518-BHC
70
20/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
FUERES FUERES MARIA LUCIA
X2513976F
2008/750
7417-FSJ
35
3/2/2008
37,90
OIARTZUN
ART. 94.2 D-2003/1428
GALAN CABRERA M ORLANDA
15240789T
2008/1338
1859-FWT
80
22/2/2008
37,90
HONDARRIBIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
GALARRETA CRESPO FRANCISCO JAVIER
15989989K
2008/1000
9490-DFW
37
26/2/2008
118,40
DONOSTIA
ART. 129-2003/1428
GANCHEGI MARICHALAR BEÑAT
44554309C
2008/945
M-0471-OU
55
26/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
GARCIAAGUADO JOSE
15946590T
2008/1067
5394-FFC
63
20/12/2007
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GARCIA LOPEZ AINHOA
44160670A
2008/978
SS-9796-AZ
14
29/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-I-2003/1428
GARCIA OLIVEIRA JORGE JUAN
11401464L
2008/922
9965-FYH
19
22/2/2008
37,90
ERRENTERIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GARCIA REVUELTA M INMACULADA
13771450Q
2008/1117
3187-BDD
19
8/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2 D-2003/1428
GARCIA VAZQUEZ JOSE FRANCISCO
15993568N
2008/882
SS-2207-AN
C41F1
9/1/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-I-2003/1428
GASSIS CORRAL YON
72480415D
2008/885
4351-DCL
37
24/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
GIMENEZ GONZALEZ MARIA
72495952K
2008/796
SS-7596-AY
52
6/2/2008
37,90
HERNANI
ART. 15.1.B-30/12/2002
GIMENEZ GONZALEZ MARIA
72495952K
2008/996
SS-7596-AY
43
2/3/2008
37,90
HERNANI
ART. 15.1.B-30/12/2002
GIRONES USANDIZAGAAITOR
72490008B
2008/835
SS-4385-AB
16
18/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GIRONES USANDIZAGAAITOR
72490008B
2008/888
SS-8969-AT
14
25/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GOMEZ ORCHE IGOR
44155012A
2008/746
0065-DMP
14
24/12/2007
37,90
LEZO
ART. 94.1 A-2003/1428
GOMEZ PARADELAANTONIO
34102097C
2008/941
8750-CXS
34
26/2/2008
37,90
ERRENTERIA
ART. 171-2003/1428
GONZALEZ BORREGO JULIANA
07630701Z
2008/793
SS-0218-AT
72
7/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
GONZALEZ CUSTODIO FERNANDO
15956063C
2008/1758
4069-BPZ
19
10/5/2008
37,90
PASAIA
ART 91.2-I-2003/1428
GONZALEZ PARADELA JOSE MANUEL
15954858B
2008/799
2424-BYW
70
13/2/2008
37,90
HERNANI
ART. 91.2-G-2003/1428
GONZALEZ VITERI MARIA VICTORIA
15924500J
2008/1116
SS-3015-BK
19
8/3/2008
37,90
ZIZURKIL
ART. 94.2 D-2003/1428
GUKOVA VALERIYA
X5529160Y
2008/901
9838-CFV
34
17/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
HARINA MICHELENA MIGUEL
15975467N
2008/859
4920-FCX
14
21/2/2008
37,90
ERRENTERIA
ART. 91.2 H-2003/1428
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE
18156603N
2008/954
Z-3159-AV
34
27/2/2008
37,90
JACA
ART. 94.2-E-2003/1428
HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RUPERTO
15974492A
2008/953
9485-DYG
19
26/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 171-2003/1428
HERNANDEZ RUIZ ENEKO
72504732S
2008/1797
SS-0662-AD
80
7/5/2008
72,40
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
HERNANDEZ SANCHEZ ANGEL
72509588H
2008/1722
SS-1930-AK
72
6/5/2008
37,90
PASAIA
ART. 144-2003/1428
HERRADOR GUTIERREZ ANTONIO OSCAR
34101067W
2008/841
0358-BWB
17
1/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
HERRERA RAMOS JORGE
39384902R
2008/1068
4205-FRR
19
16/10/2007
37,90
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
HERRERO RODRIGUEZ MANUEL
15948621F
2008/1004
9405-CWG
17
28/1/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
HUICI BABIANO NAIARA
72502059X
2008/873
B-1743-TC
28
9/2/2008
37,90
ERRENTERIA
ART. 154-2003/1428
HUICI GONZALEZ XABIER
72492972P
2008/2211
3283-DLS
72
8/6/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
HURTADO ARAMBURU JORGE
15948891R
2008/1018
0262-BYC
37
2/3/2008
37,90
HERNANI
ART. 94.2-E-2003/1428
IBARZABAL SANTIBAÑEZ IGOR
72441607W
2008/754
SS-3327-AH
16
10/2/2008
72,40
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
IZQUIERDO ALGARRA MIKEL
72503819E
2008/1122
C-3544-BHH
R48A8
25/1/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 47-1990/339 E
3.802
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
JODRA MUJIKA FELIX
15994488N
2008/892
SS-3743-AU
34
25/2/2008
JODRA MUJIKA FELIX
15994488N
2008/938
SS-3743-AU
34
KADDOUR BEY ATHMANE
S1284480I
2008/823
TXAKURRA
7
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
26/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
17/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 4 OOMM-27/03/2000
KORTAALBIZU MIKEL
44155931W
2008/1032
8312-DBH
101
3/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
LABARTA RODRIGUEZ AITOR
72485980P
2008/845
4721-FJG
72
20/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
LAGO FERNANDEZ DOMINGO B.
44165631L
2008/1085
6259-DLX
19
7/3/2008
37,90
IRUN
ART. 171-2003/1428
LAGO FERNANDEZ DOMINGO B.
44165631L
2008/1098
6259-DLX
40
7/3/2008
37,90
IRUN
ART. 171-2003/1428
LAGO FERNANDEZ DOMINGO B.
44165631L
2008/1110
6259-DLX
7
8/3/2008
37,90
IRUN
ART. 171-2003/1428
LASAGABASTER CASTILLO IÑIGO
15998874M
2008/1095
7903-BVP
7
7/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 171-2003/1428
LASQUIBAR VICENTE IÑIGO
35768398V
2008/1207
7409-FJM
37
15/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
LAYADI AHMED
X3828532K
2008/1188
4485-CZP
27
14/3/2008
37,90
IRUN
ART. 94.2-E-2003/1428
LIJO BERASARTE CAYETANO
44153647H
2008/805
4802-BVG
7
16/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART 91.2-I-2003/1428
LIJO BERASARTE CAYETANO
44153647H
2008/815
4802-BVG
34
16/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
LIZARRETA GARMENDIA MARIA
44170565P
2008/1088
SS-6532-AZ
19
7/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
LLORENTE PELAEZ JOSE LUIS
00416224Q
2008/1069
9108-FJZ
10
20/1/2008
37,90
HUMANES DE MADRID ART. 171-2003/1428
LLORENTE PELAEZ JOSE LUIS
00416224Q
2008/1071
9108-FJZ
48
26/1/2008
37,90
HUMANES DE MADRID ART. 171-2003/1428
LLORENTE PELAEZ JOSE LUIS
00416224Q
2008/1072
9108-FJZ
37
27/1/2008
37,90
HUMANES DE MADRID ART. 154-2003/1428
LLORENTE PELAEZ JOSE LUIS
00416224Q
2008/1073
9108-FJZ
48
28/1/2008
37,90
HUMANES DE MADRID ART. 154-2003/1428
LOPEZ AMAGUA SEGUNDO MARCELO
X3688649R
2008/1066
SS-4434-AJ
20
6/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
LUZARRAGA ESCUDERO IDOIA
44136884E
2008/921
SS-9671-BD
72
22/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 171-2003/1428
MACIAS CABERO JAVIER
44163535Q
2008/1125
1723-FYW
73
8/1/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
MADERA GIRALTE IVAN
72475877W
2008/792
SS-6936-AX
72
7/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2 J-2003/1428
MADERA GIRALTE IVAN
72475877W
2008/1061
SS-6936-AX
20
6/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
MAGRO DIAZ JUAN ANTONIO
35769728J
2008/846
SS-7531-BC
70
20/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
MAGRO DIAZ JUAN ANTONIO
35769728J
2008/925
SS-7531-BC
19
22/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
MANCEBO POLO RAUL
72470068N
2008/910
8953-FBH
72
23/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-I-2003/1428
MANZANO MANSILLA PRIMITIVO
15140559G
2008/829
1759-FWV
16
18/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
MANZANO MANSILLA PRIMITIVO
15140559G
2008/877
1759-FWV
28
9/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
MANZANO MANSILLA PRIMITIVO
15140559G
2008/880
1759-FWV
BS2R1
7/1/2008
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
MARTIN MICHELENA IGNACIO J.
15238940Z
2008/995
SS-4058-AW
43
2/3/2008
37,90
IRUN
ART. 15.1.B-30/12/2002
MARTIN SIERRA IÑIGO
44157416S
2008/1109
C-9399-BCV
7
7/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 15.1.A-30/12/2002
MARTINEZ JIMENEZ FRANCISCO
15925150L
2008/1054
SS-9495-AP
72
5/3/2008
37,90
OIARTZUN
ART 91.2-I-2003/1428
MARTINEZ PATIÑO JOSE ANTONIO
15995938J
2008/972
SS-5922-AV
42
28/2/2008
37,90
HERNANI
ART. 15.1.B-30/12/2002
MENDIVE GARCIA NOEMI
44153559E
2008/804
2905-DPX
47
17/12/2007
37,90
DONOSTIA
ART. 144-2003/1428
MERCHAN AMEZCUA YARI
72508512T
2008/785
SS-5402-BB
54
6/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 94.2-F-2003/1428
MERCHAN AMEZCUA YARI
72508512T
2008/1123
9S-5402-BB
R55J1
30/1/2008
233,40
PASAIA
ART. 18.2-2003/1428
MIGUEL VARONA RAUL
72726303G
2008/839
8324-DJR
14
15/1/2008
37,90
VITORIA-GASTEIZ
ART. 94.2-E-2003/1428
MIGUELEZ GARCIAAINARA
72467159R
2008/1060
6743-DPC
20
6/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2-G-2003/1428
MOLERO SANCHEZ MONICA
76015212M
2008/962
ML-7439-E
14
27/2/2008
37,90
MELILLA
ART. 94.2-E-2003/1428
MONTEMUIÑO GONZALEZ M TERESA
34101320W
2008/990
SS-4824-AW
14
29/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
MOREDAARTOLA JOSE MIGUEL
44158421P
2008/786
7421-FBS
27
6/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 94.1 A-2003/1428
MOREDAARTOLA JOSE MIGUEL
44158421P
2008/856
7421-FBS
16
21/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 171-2003/1428
MOREDAARTOLA JOSE MIGUEL
44158421P
2008/988
7421-FBS
9
29/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
MOREDAARTOLA JOSE MIGUEL
44158421P
2008/1084
7421-FBS
19
6/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
MOREDAARTOLA JOSE MIGUEL
44158421P
2008/1087
7421-FBS
19
7/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 171-2003/1428
MORENO CURIEL JOSE A.
34097401Q
2008/787
SS-7081-AW
14
6/2/2008
37,90
IRUN
ART. 91.2 M-2003/1428
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea-Espte. Matrikula
Año-Expte. Matrícula
Agentea Data
Agente Fecha in.
MUGICAAUZMENDI JAVIER
15739288C
2008/1029
1941-BCZ
20
3/3/2008
MURADAS TOLOSA M BEGOÑA
15952985R
2008/911
2894-FSF
10
MURIEL CASTAÑO OLIMPIO
12293441X
2008/899
7805-BZB
34
MURIEL CASTAÑO OLIMPIO
12293441X
2008/942
7805-BZB
NEVEZ VAZ PORFIRIO
X0756353K
2008/935
NEVEZ VAZ PORFIRIO
X0756353K
2008/1033
NEVEZ VAZ PORFIRIO
X0756353K
NOVATEK CREACIONES INFORMATICAS SL
OÑEDERRAALDABALDETRECU M PILAR
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zenbat.
Importe
3.803
Udalerria
Municipio
Urratutako artikulua
Artículo infringido
37,90
ERRENTERIA
ART. 94.2 D-2003/1428
23/2/2008
37,90
HERNANI
ART. 171-2003/1428
25/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
55
26/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
0516-BMP
80
26/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
0516-BMP
101
3/3/2008
72,40
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
2008/1133
0516-BMP
37
11/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
B62662523
2008/964
6002-BTD
41
27/2/2008
37,90
SABADELL
ART. 94.2-E-2003/1428
72443458J
2007/4681
7493-CGH
29
13/11/2007
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
OUJO OUJO JUAN JOSE
15880469G
2008/833
SS-2980-AZ
55
18/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
OUJO RABINAARITZ
72474297D
2008/977
9105-DYS
55
29/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 15.1.B-30/12/2002
PAULE LISTE IGOR
72486192J
2008/929
SS-2976-BC
80
26/2/2008
72,40
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
PESCADOS OSCOZ, S.L.
B20592937
2008/1150
SS-2481-BH
19
12/3/2008
37,90
IRUN
ART. 94.1 A-2003/1428
PLAZA SANCHEZ DAVID
34097686W
2008/818
0702-BMP
9
15/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2E-2003/1428
PONTES NOVAIS CELSO
X2117379E
2008/963
3956-BXS
19
27/2/2008
348,40
PASAIA
ART. 3-2003/1428
PORTAS DIEZ JUAN KARLOS
35773114H
2008/1896
3502-CPY
63
22/5/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
QUINTANA GARCIA IVAN
72463701Q
2008/770
9033-FCS
25
17/12/2007 108,05
PASAIA
ART. 18.2-2003/1428
REBOLLO LOINAZ IKER
44158535F
2008/1662
4318-DDT
72
25/4/2008
37,90
OIARTZUN
ART. 171-2003/1428
RECIO HERAS JOSE LUIS
15915131M
2008/889
SS-1617-AV
14
25/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
REDONDO DURAN LEOPOLDO JAVIER
15978231Q
2008/923
6339-DGZ
72
22/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
RIVERA OLASAGASTI FERNANDO
72479992T
2008/1063
B-1269-ND
20
6/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
RODRIGUEZ CALLE IÑIGO
72473322T
2008/810
9777-CBC
9
16/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
RODRIGUEZ CANO JOSE MIGUEL
15895578W
2008/1604
SS-5392-AW
68
15/4/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2-I-2003/1428
RODRIGUEZ PEON IMANOL
72471096M
2008/1127
8994-FSH
27
10/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
SAGASTI AREIZAGA GORKA
15864531M
2008/997
SS-0759-AT
43
2/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 94.2 D-2003/1428
SAN MATIAS RODRIGUEZ ROCIO
34098451P
2008/919
2599-CPT
10
22/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 94.2-E-2003/1428
SANCHEZ ALVAREZ PEDRO M
34087759B
2008/968
1190-BTH
55
28/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO
15889029P
2008/1149
9803-FXW
16
12/3/2008
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
SANTANA DEL CASTILLO M EMILIANA
15865653T
2008/1104
2373-BBW
101
7/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 154-2003/1428
SANTIAGO FERNANDEZ M YOLANDA
34098396E
2008/779
8243-FXY
72
6/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 171-2003/1428
SANZ CARRO SERGIO
35773666H
2008/1013
4117-BYT
17
2/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2 H-2003/1428
SIMION NARIAN
X6397339G
2008/1139
SS-4977-AD
19
11/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2 M-2003/1428
SOBRAL DAVILA GREGORIO
35268872M
2008/1960
2770-CPG
7
27/5/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
SOMOZA SOUTO ROSA
15116314R
2008/748
SS-9374-BB
28
9/1/2008
37,90
ERRENTERIA
ART. 91.2 H-2003/1428
TOLEDO ELIZASU IGNACIO
15250763S
2008/759
6344-DCV
55
9/2/2008
106,90
IRUN
ART. 91.2 M-2003/1428
TRANSIOL 2MIL7 SL
B20935334
2008/865
7989-CZJ
28
21/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2 H-2003/1428
TRESPADERNE CRUZ LAURA
76128039V
2008/1407
SS-5238-BF
28
7/4/2008
72,40
PASAIA
ART. 91.2 M-2003/1428
URQUIA MURO CARLOS
34088933N
2008/751
4918-FGV
28
8/2/2008
72,40
DONOSTIA
ART. 152-2003/1428
VAQUERLO FERRIN ANDRES
44562143B
2008/1003
7428-CSD
14
24/1/2008
37,90
IRUN
ART. 15.1.B-30/12/2002
VEGAS REOYO CARLOS
15980620J
2008/741
SS-0152-AZ
14
5/2/2008
37,90
PASAIA
ART. 154-2003/1428
VERGARA RODRIGO PEDRO
72464385X
2008/1440
1138-DZV
37
11/4/2008
37,90
PASAIA
ART. 94.2-F-2003/1428
VIDAL CRIADO ALEJANDRO
16606892H
2008/1022
2005-FKJ
17
2/3/2008
37,90
IRUN
ART. 94.2-E-2003/1428
VIGUERA TORREALBA M PILAR
15916968W
2008/1041
SS-8911-BC
5
4/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2 D-2003/1428
VILLAVERDE MEIRA JOSE JAVIER
34088395A
2008/1532
6918-FCH
55
11/4/2008
37,90
PASAIA
ART. 8-30/12/2002
VILLAVERDE MEIRA JOSE JAVIER
34088395A
2008/1553
6918-FCH
19
30/4/2008
37,90
PASAIA
ART. 91.2-G-2003/1428
ZARZA DIEZ M.ª ANGELA
15890641X
2008/762
7944-CFB
101
7/2/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 91.2 H-2003/1428
ZATO BAJO ARKAITZ
72481372T
2008/1021
1572-FRH
17
2/3/2008
37,90
DONOSTIA
ART. 94.2-E-2003/1428
3.804
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
SORALUZEKO UDALA
Soraluzeko R.6-SEAR Alderdiaren
Azterketaren behin betiko onespena.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
AYUNTAMIENTO DE SORALUZEPLACENCIA DE LAS ARMAS
Xehetasun
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle del Área
R.6-SEAR de Soraluze-Placencia de las Armas.
Soraluzeko Udalak, 2009ko urtarrilaren 5eko Alkatetzaren
Ebazpenez, «Soraberri Promozioak, S.L.»k sustatutako udalerri
honetako R.6-SEAR Alderdiaren Xehetasun Azterketari behin
betiko onespena ematea erabaki zuen.
El Ayuntamiento de Soraluze, mediante Resolución de
Alcaldía de fecha 5 de enero de 2009, acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del Área R.6-SEAR de este
municipio, promovido por «Soraberri Promozioak, S.L.».
Erabaki hau behin-betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesatuek erabaki honen aurka zuzenean
Administrazio Auzigaietako Errekurtsoa aurkez dezakete
Administra-zioarekiko Auzien Donostiako Epaitegian, jakinarazpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.
Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Los interesados podrán interponer contra él Recurso Contencioso-Administrativo en el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de San Sebastián en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su notificación.
Hala ere, aukera dute horren aurretik Berraztertzeko
Hautazko Errekurtsoa aurkezteko Udalari, jakinarazpenaren
biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero,
ezingo da Administrazio Auzigaietako Errekurtsorik aurkeztu,
harik eta Berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo
ustezko ezezpena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste
edozein errekurtso aurkez daiteke.
No obstante, los interesados, con carácter previo, podrán
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la notificación. En este caso no podrán interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de Reposición o se haya producido su desestimación
presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Soraluze, 2009ko urtarrilaren 28a.—Alkatea.
(122)
Soraluze-Placencia de las Armas, a 28 de enero de 2009.—
El Alcalde.
(1174)
(122)
(1174)
Iragarkia
Anuncio
Udal Batzarrak, 2009ko urtarrilaren 19an egindako bilkuran, besteak beste, ondorengo akordioa hartu zuen:
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de
enero de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
1. Udalerri honetako «Baltegieta Bikoitiak» izeneko R.22
Alderdian, Baltegieta kaleko 36. zk.ko eraikinari dagokionean,
Hiri Antolaketa Arauen Aldaketa Puntualari hasierako onespena
ematea.
1. Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio en el
Área R.22 «Baltegieta Pares», relativa al edificio n.º 36 de la
calle Baltegieta.
2. Jende aurrean erakustea hilabeteko epean, aztertu dadin
eta bidezkoak diren alegazioak aurkeztu daitezen, Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarriz, prentsan argitaratuz eta
Udaletxeko Ediktuen Taulan ezarriz.
2. Someter el citado acuerdo a información pública, por
espacio de un mes, mediante la inserción del correspondiente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y en la prensa y su
fijación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, a los efectos
de que puedan formularse las oportunas alegaciones.
Soraluze, 2009ko urtarrilaren 28a.—Alkatea.
(122)
Soraluze-Placencia de las Armas, a 28 de enero de 2009.—
El Alcalde.
(1175)
(122)
(1175)
Iragarkia
Anuncio
Udalbatzak, 2008ko abenduaren 3an egindako osoko bilkuran, Larrialdietarako Etxebizitzaren Araudiaren 6. artikulua
aldatzeko hasierako onespena ematea erabaki zuen.
La Corporación Municipal, en sesión plenaria celebrada el
día 3 de diciembre de 2008, aprobó inicialmente la modificación del artículo 6 del Reglamento del Piso de Emergencia.
Kontuan izanik, jendaurrean egon den epean ez dela erreklamaziorik ezta iradokizunik aurkeztu, aipatutako aldaketa
behin betiko onartuta geratu da. Beraz, eta Erregimen Lokaleko
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2
artikuluak xedatutakoaren arabera, Larrialdietarako Etxebizitzaren Araudiaren testu osoa argitaratzen da, aipatu Legearen
65.2 artikuluan aurreikusitako epea amaitzean sartuko delarik
indarrean.
Teniendo en cuenta que en el período de exposición pública
no se han presentado reclamaciones ni alegaciones, la modificación de referencia ha quedado definitivamente aprobada, por
lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2. de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, se procede a la publicación íntegra
del Reglamento del Piso de Emergencia citado, entrando en
vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2
de la misma Ley.
Soraluze, 2009ko urtarrilaren 28a.—José Luis Arizaga
Urizar, Alkatea.
Soraluze-Placencia de las Armas, a 28 de enero de 2009.—
El Alcalde, José Luis Arizaga Urizar.
(121)
(121)
(1176)
(1176)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
LARRIALDIETARAKO ETXEBIZITZAREN ARAUDIA
1.
Etxebizitzaren helburua:
3.805
REGLAMENTO DEL PISO DE EMERGENCIA
1.
Objetivo del piso:
Udal jabetzako larrialdietarako etxebizitzaren helburua,
hainbat arrazoirengatik etxebizitzarik gabe gelditu diren pertsonei lehenbailehen babesa ematea da.
El piso de emergencia de titularidad municipal tiene por
objeto acoger a aquellas personas que por diversas causas han
quedado sin vivienda y necesitan de una ayuda inmediata.
Pertsona horiei denboraldi eta leku bat erraztu nahi zaie,
bakoitzaren eta/edo familiaren egoerari buruzko hausnarketa
lasai bat egin ahal izateko.
Se trata de posibilitar a las mismas de un tiempo y un espacio en el que reflexionar con calma sobre su situación personal
y/o familiar.
Beharrezkoa den autonomia pertsonala bultzatu nahi da
horrela, laguntzeko errekurtsoen bidez bizi duten egoera horri
era egokian aurre egin ahal izateko.
Se trata de promover la autonomía personal necesaria, a través de los recursos de apoyo necesarios para poder hacer frente,
de forma adecuada, a las situaciones que están viviendo.
Etxebizitza honetaz balia daitezke, egoera hau bizi duten
pertsonak:
Podrían hacer uso de esta vivienda las personas que se
encuentran en las siguientes situaciones:
— Ezbehar baten ondorioz (sutea, uholdeak,) etxebizitzarik
gabe gelditu diren eta baliabiderik ez duten familiak (aseguru
bat ez dutenak, beste etxebizitzarik ez eta errenta bati aurre egiteko dirurik ez dutenak,), egoera horri aurre egiteko.
— Familias que debido a un siniestro (incendio, inundación,) han quedado sin vivienda y carezcan de medios (disponibilidad de un seguro, una segunda vivienda, medios económicos para hacerse cargo de un arrendamiento) para hacer frente
a ésta situación.
— Babesik gabeko egoeran aurkitu eta ohiko etxebizitza
utzi behar duten familiak.
— Familias que se encuentran en situación de indefensión y
tengan que abandonar su domicilio habitual.
— Osasun eta Gizarte Ongizate batzordeak baloratutako
beste ustezko berezi batzuk.
— Otros supuestos especiales valorados por la Comisión de
Sanidad y Bienestar Social.
Soraluzeko Udalak, Gizarte Zerbitzuetako Departamentuaren bidez, dauden errekurtsoen aholkuak eta informazioaren
berri emango ditu eta nola heldu horietara, premia egoeratik
atera ahal izateko.
El Ayuntamiento de Soraluze a través del Departamento de
Servicios Sociales llevará a cabo tareas de asesoramiento e
información de los recursos existentes y la forma de acceso a los
mismos con el fin de poder salir de su situación de necesidad.
2.
Sarrerako eskakizunak:
Soraluzen erroldatuta egotea, errekurtso honen eskaera egiterakoan.
3.
Etxebizitzaren mantenimendua:
2.
Requisitos de acceso:
Estar empadronados en el municipio de Soraluze a la fecha
de solicitud de este recurso.
3.
Mantenimiento del piso:
Etxebizitzaren mantenimendu gastuei Gizarte Zerbitzuetako Departamentuaren aurrekontuetatik erantzungo zaie.
Los gastos de mantenimiento de la vivienda correrán a
cargo de los presupuestos del Departamento de Servicios
Sociales.
Etxebizitzaren mantenimendurako izendatzen diren diruak,
Gizarte Zerbitzuetako Departamentuak administratuko ditu.
Los fondos destinados al mantenimiento del Piso serán
administrados por el Departamento de Servicios Sociales.
Edozein arrazoirengatik etxebizitzara doazenek, diru sarrerak badituzte, etxebizitzaren mantenimendurako diru sarrera
horien %25 ordainduko dute, beti ere familia unitateari dagokion oinarrizko errentaren laguntza ekonomikoa baino diru
sarrera handiagoak badira.
Los-as ocupantes del piso que, por cualquier motivo, tengan
ingresos económicos deberán contribuir al mantenimiento de la
vivienda con el 25% de los mismos, siempre que dichos ingresos sean superiores a lo que le pudiera corresponder como unidad familiar a la prestación económica de la Renta Básica.
4.
Prozedurak:
4.
Procedimiento:
Sarrera eskaerak Soraluzeko Gizarte Zerbitzuetan egin
beharko dira, eta hauek egindako txosten baten bidez, aurkeztutako egoeraren berri emango zaio Osasun eta Gizarte
Ongizate Batzordeari, gero, Udaleko Osoko Bilkurak bidezko
erabakia har dezan.
Las demandas de ingreso se recogerán en los Servicios
Sociales de Soraluze y a través de un informe social se pondrá
en conocimiento de la Comisión de Sanidad y Bienestar Social
la situación planteada, para la posterior resolución por parte del
Pleno del Ayuntamiento.
Onartzen diren pertsonek, etxebizitza horretara joaten direnean, gehienez hiru hilabeteko eperako etxebizitza uzteko
hitzarmena sinatu beharko dute, bertan dauden bitartean larrialdietako etxebizitzaren funtzionamendu arauak onartuz.
Jarritako arauak betetzen ez badira, etxebizitza horretatik bota
egingo dira, Udalak idatziz adierazten dienetik 48 orduren
barruan. Baita, etxebizitza honen erabiltzaile izatera behartu
duen egoerari irtenbide bat aurkitzeko konpromisoa hartu
beharko du.
Los-as personas aceptadas y que pasen a ser beneficiariosas del uso de este Piso firmarán un contrato de cesión de
vivienda por un período máximo de tres meses, comprometiéndose a cumplir el Reglamento que rige el funcionamiento del
Piso de Emergencia durante su estancia en el mismo. El incumplimiento de dichas normas puede ser motivo de expulsión del
Piso en un plazo de 48 horas previa comunicación, por escrito,
del Ayuntamiento. Asimismo acepta el compromiso de buscar
una solución más estable a la situación que le ha llevado a ser
beneficiario de este Piso.
3.806
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
5. Udaleko osoko bilkura, larrialdietarako etxebizitzari
buruzko erabakiak hartzen dituena:
5. el pleno del Ayuntamiento, organo decisor del piso de
emergencia:
Udaleko Osoko Bilkurak erabakiko du Larrialdietarako
Etxebizitza erabili daitekeen ala ez, Osasun eta Gizarte
Ongizate Batzordeak aurrez balorazioa eta diktamena egin
behar dituelarik.
El Pleno del Ayuntamiento será el órgano que decida si se
puede o no hacer uso del Piso de Emergencia, tras una previa
valoración y dictamen del caso desde la Comisión de Sanidad y
Bienestar Social.
Udaleko Osoko Bilkuraren jardunak, bizkorra, inpartziala
eta erabat diskretua izan beharko du.
La actuación del Pleno del Ayuntamiento deberá regirse por
los principios de celeridad, imparcialidad y absoluta discreción.
6.
Egonaldia:
6.
Tiempo de estancia:
Larrialdietarako Etxebizitzan sartzeko baimenarekin batera,
egonaldi epea zehaztu beharko da, ezingo delarik, inolaz ere,
hiru hilabete baino gehiagokoa izan. Epe hau igarota premia
egoerak bere horretan jarraituko balu, Udaleko Osoko Bilkurak
kontratuaren luzapena erabaki ahal izango du interesdunek hala
eskatuz gero, premia egoera mantentzearen arrazoia etxebizitzako erabiltzaileei egotz dakiekeen kasuetan izan ezik eta, beti
ere, Udaleko Gizarte Zerbitzuetako zerbitzu teknikoen txostena
dela medio.
El acuerdo que autorice la entrada al Piso de emergencia
determinará, también, el plazo de estancia, que en todo caso no
será mayor de tres meses. No obstante, si transcurrido dicho
período continuase la situación de necesidad, siempre que no
sea por causa imputable a los ocupantes del piso y previo
informe de los servicios técnicos de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento, el Pleno podrá acordar una prórroga del contrato, si así lo solicitasen los interesados.
Edozein modutan, etxebizitza horretan gehienez ere sei
hilabetez egon ahal izango da, egonaldiaren luzapena barne.
Udaleko Osoko Bilkurak etxebizitzan egoteko epea luzatzen ez
badu, astebeteren barruan utzi beharko du etxea.
En todo caso, el tiempo de estancia máximo en el piso,
incluyendo el plazo de prórroga, será de seis meses. En el caso
de que el Pleno desautorice la prórroga en la vivienda, deberá
abandonarla en el plazo de una semana.
Bertan daudenek, larrialdietarako etxebizitza noiz nahi utz
dezakete.
La salida del piso de emergencia es totalmente libre para los
usuarios-as del mismo.
Larrialdietarako etxebizitza horretatik kanpo lo egin behar
badute, Gizarte Laguntzaileari jakinarazi beharko diote, behar
besteko denborarekin.
En caso de que tengan que pernoctar fuera del Piso de
Emergencia deberán comunicarlo con antelación suficiente a la
Trabajadora Social.
7.
Ziurtasuna:
Ziurtasun arrazoiengatik, etxebizitza horretan bizilekua izateko eskubidea daukan familia unitatekoa ez den beste inork
ezin izango du bertan bizi.
8.
Arauak:
7.
Seguridad:
Por razones de seguridad se prohíbe la residencia en la
vivienda de toda persona ajena a la unidad familiar a la que se
otorga el derecho a residir en la vivienda.
8.
Normativa:
Soraluzeko Udala inoiz ere ez da jabetuko, etxebizitza
horretan daudenek gal dezaketen diruaz edo baliodun beste
objektuez.
El Ayuntamiento de Soraluze, en ningún caso, se responsabilizará de las posibles perdidas de dinero u objetos de valor de
las-os usuarios-as del piso.
Bertan bizi denak izango du etxebizitzaren txukuntasun eta
garbitasunaren ardura edo bakoitzaren objektu pertsonalena.
Será responsabilidad de cada usuario-a el orden y limpieza
del piso u objetos personales.
Kasu apartekoetan, Osasun eta Gizarte Ongizate Batzordeak aurrez balorazioa eginik, etxebizitzan dagoen pertsonak
garbitasun betebeharrak egin ezin baditu, udaleko etxez etxeko
zerbitzuaren bidez egingo dira.
En supuestos excepcionales, valorados previamente por la
Comisión de Sanidad y Bienestar Social, en los que sea patente
la imposibilidad de cumplir con este deber de limpieza por
parte de la persona usuaria del piso, se cubrirá esta tarea a través del Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio.
Larrialdietarako etxebizitzan daudenek, behar bezala
zaindu behar dute etxebizitza. Erabilpen ez egokiagatik edo
narraskeriagatik eragindako kalteren bat gertatuz gero, konponketa gastuak edo berria erosteko gastuak etxebizitzan dagoenak
hartu beharko ditu bere gain.
Los usuarios-as del Piso de Emergencia deberán hacer buen
uso del mismo. En el caso de producirse desperfectos ocasionados por la utilización indebida o negligencia, el usuario del piso
quedará obligado a asumir los gastos de su reparación o reposición.
Etxebizitza horretan daudenek horrela nahi badute ere, ezin
izango dute obrarik egin. Aberiaren bat gertatuz gero, Gizarte
Laguntzaileari adierazi beharko zaio lehenbailehen. Etxebizitza
horretan daudenek ezingo dute etxeko giltzen kopiarik ez eduki
ez atera, ezta beste inori giltzak utzi ere.
No se podrán realizar, a iniciativa de las personas usuarias
del piso, obra alguna en el Piso de Emergencia. En caso de avería en las instalaciones deberá dar cuenta inmediata a la
Trabajadora Social. Las personas usuarias del Piso no podrán
obtener ni disponer de copias de llaves del Piso, ni dejar sus llaves a otras personas.
Etxe horretan ezingo da animaliarik eduki.
Larrialdietarako etxebizitzaren erabilera epea amaitzerakoan, erabiltzaileak sartu zeneko egoera berdinean utzi
beharko du etxebizitza eta duen Gizarte Laguntzaileari eman
beharko dizkio giltzak.
Se prohíben animales en la vivienda.
Al finalizar el uso del Piso de Emergencia, el-la usuario-a
deberá abandonarlo en las mismas condiciones de habitabilidad
que cuando ingresó y deberá entregar las llaves del Piso a la
Trabajadora Social del Ayuntamiento.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
9.
N.º 23
Ume txikiak:
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
9.
3.807
Menores:
Larrialdietarako etxebizitzan dauden ume txikien erantzukizuna euren guraso edo ohiko zaintzaileek izango dute.
Los niños-as que estén acogidos en el piso de emergencia
estarán bajo la responsabilidad de sus padres o cuidadores habituales.
Inolaz ere ezin izango dira umeak etxebizitzan bakarrik
utzi.
Bajo ningún concepto los-as niños-as se quedarán solos-as
en el piso.
10.
Xedapen gehigarria:
Araudi honek jasotzen ez dituenetan, Gizarte Zerbitzuetako
Departamentuak, kasua aztertu ostean, Osasun eta Gizarte
Ongizate Batzordeari emango dio haren berri eta Tokiko
Gobernu-Batzarrak, eskumena duen organoa izanik, hartuko du
erabakia.
11.
Azken xedapena:
10.
Disposición adicional:
Cualquier aspecto que no se vea recogido en este
Reglamento, el Departamento de Servicios Sociales una vez
estudiado el caso lo pondrá en conocimiento de la Comisión de
Sanidad y Bienestar Social y la Junta de Gobierno Local será el
órgano competente para dar respuesta a dicha situación.
11.
Disposición Final:
Araudi hau indarrean sartuko da Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratzen den hurrengo egunean.
El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
TOLOSAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE TOLOSA
Iragarkia
Anuncio
Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren
5eko 11/1989 zk.dun Arau Forala erabilita, eta berak agindu
bezala, 2009ko urtarrilaren 27an izandako Osoko Bilkuran,
gehiengo absolutu legalaren aldeko botoekin, honako hau erabaki zuten:
En aplicación de la Norma Foral 11/1989 de 5 de Julio,
reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa y conforme a
lo dispuesto en la misma, el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de enero de 2009, acordó con el voto favorable
de la mayoría absoluta legal, lo siguiente:
1. Atzerazko eraginarekin, 2009. urteko urtarrilaren 1etik
aurrera, ondorengo zergei buruzko Ordenantza Fiskalak eta
eranskinak aldatzea:
1. Modificar, con efectos retroactivos desde 1.º de enero
del año 2009, las Ordenanzas Fiscales y anexos de los siguientes impuestos:
1.
Ondasun higiezinen zerga.
1.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2.
Jarduera ekonomikoen zerga.
2.
Impuesto sobre Actividades Económicas.
3.
Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga.
3.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica.
5. Hiri izaerako lurren balio-gehitzearen zerga.
5. Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana.
2. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga erregulatzen duen Ordenantza aldatzea.
2. Modificar la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
3. 2009. urteko urtarrilaren 1etik aurrera aldatzea jardueren eta zerbitzu prestazioen gaineko tasak erregulatzen dituen
Ordenantza eta eranskin hauek aldatuz:
3. Modificar, con efectos retroactivos desde 1.º de enero
del año 2009, la Ordenanza reguladora de tasas por prestación
de servicios públicos y realización de actividades modificando
los anexos siguientes:
1. eranskina: Dokumentu administratiboak.
Anexo 1: Expedición de documentos administrativos.
2. eranskina: Hirigintzako baimenak.
Anexo 2: Licencias Urbanísticas.
3. eranskina: Establezimenduak irekitzeko baimenak.
4. eranskina: Auto-taxi eta akurako ibilgailuen lizentziak
eta baimenak.
7. eranskina: Kanposantua.
8. eranskina: Ibilgailuak bide publikotik eramatea eta jasotzea.
Anexo 3: Otorgamiento de licencias de apertura de establecimientos.
Anexo 4: Otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de Auto-Taxis y demás vehículos de alquiler.
Anexo 7: Servicio de cementerio.
Anexo 8: Servicio de recogida y retirada de vehículos de la
vía pública y su depósito.
11. eranskina: Udal Haur Eskola.
Anexo 11: Servicio de Escuela Infantil.
12. eranskina: Kirol instalazioak.
Anexo 12: Instalaciones deportivas municipales.
13. eranskina: Iurreamendi egoitza.
Anexo 13: Asistencia y estancia en la residencia
Iurreamendi.
15. eranskina: Etxez etxeko laguntza.
Anexo 15: Asistencia domiciliaria.
16. eranskina: Zuloaga Txiki aterpetxea.
Anexo 16: Albergue Zuloaga Txiki.
20. eranskina: Zuloaga-Txiki Natura Eskola.
Anexo 20: Escuela de la naturaleza Zuloaga-Txiki.
3.808
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
21. eranskina: Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak
edukitzeko lizentzia.
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Anexo 21: Licencia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
22. eranskina: Babespeko etxebizitzak.
Anexo 22: Viviendas tuteladas.
24. eranskina: Jangela soziala.
Anexo 24: Comedor social.
4. Atzerako eraginarekin 2009. urteko urtarrilaren 1etik
aurrera aldatzea Udalaren jabari publikoa okupatzeagatik edo
erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasak erregulatzen dituen
Ordenantza eta eranskinak:
1. eranskina: Hesiak, aldamioak eta abar.
4. Modificar, con efectos retroactivos desde 1.º de enero
del año 2009, la Ordenanza reguladora de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local en concepto de:
Anexo 1: Vallas, andamios, puntales y asnillas.
2. eranskina: Espaloietako ibilgailu-pasabideak eta bide
publikoan aparkatzeko lekua gordetzea.
3. Eranskina: Merkatuak.
Anexo 2: Entradas de vehículos a través de las aceras y
reserva para aparcamiento de los mismos en la vía pública.
Anexo 3: Mercados.
5. eranskina: Bide eta jabari publikoetako lurzoru. aire eta
lurrazpien erabilera edo aprobetxamendu berezia.
Anexo 5: Utilización privativa o aprovechamiento especial
del suelo, vuelo y subsuelo de las vías públicas municipales y
demás terreno de dominio público.
7. eranskina: Ferialekua.
Anexo 7: Ferial.
8. eranskina: Ferietako eta festetako postuak.
Anexo 8: Puestos en ferias y festejos populares.
9. eranskina: Kultur Etxea eta gainerako udal higiezinak.
Anexo 9: Casa de Cultura y otros inmuebles municipales.
eranskina: Ibilgailuen aparkaldi mugatua bide publi-
Anexo 10: Estacionamiento limitado de vehículos en la vía
pública.
5. Atzerako eraginarekin, 2009. urteko urtarrilaren 1etik
aurrera aldatzea jardueren eta zerbitzu prestazioen gaineko prezio publikoak erregulatzen dituen Ordenantza eta eranskinak:
5. Modificar, con efectos retroactivos desde 1.º de enero
del año 2009, la Ordenanza reguladora de los precios públicos
por la prestación de servicios o la realización de actividades
municipales en concepto de:
10.
koan.
1. eranskina: Hainbat udal zerbitzu.
Anexo 1: Servicios varios municipales.
2. eranskina: Udal garraio zerbitzua.
Anexo 2: Servicio de transporte municipal.
Hartutako akordioak eta bideratutako espedienteak jendaurrean jartzen dira, Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen
dituen uztailaren 5eko 11/1989 Arau Foralak agindu bezala;
horretarako iragarkiak argitaratuko dira bide ofizial honetan,
Udaletxeko iragarki taulan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko egunkaririk zabalduenetako batean. Hori dena arau hauen
barruan:
Los acuerdos adoptados y los expedientes al efecto instruidos se someten a información pública en cumplimiento de lo
dispuesto en el art.16.1 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de
Julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa,
mediante publicación de anuncios en este medio oficial, en el
Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y en un periódico de
los de mayor difusión de Gipuzkoa, todo ello conforme a las
siguientes reglas:
A. Non dauden agerian: Udal honetako Idazkaritzan.
A. Lugar donde se hallan de manifiesto: En la Secretaría
de este Ayuntamiento.
B. Aztertzeko eta erreklamatzeko epea: 30 egun abil, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN agertu eta
hurrengo egun abiletik hasita, bulegoko orduetan.
B. Plazo para examinarlos y en su caso para formular las
reclamaciones: 30 días hábiles contados a partir del siguiente
hábil al de la inserción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa, en horario de oficina.
C. Erreklamazioa egin dezaketenak: Uztailaren 5eko
11/1989 Arau Foraleko 17. artikuluan azaltzen direnak.
C. Legitimados para reclamar: Los que relaciona el art. 17
de la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio.
D. Non aurkeztu: Udaleko Sarrera Erregistro Orokorrean.
Administraziozko Prozeduraren Legeak bere 66. Artikuluan
esaten duen tokietan ere bai.
D. Lugar de presentación: En el Registro General de
entrada del Ayuntamiento. También podrán presentarse en los
lugares que señala el art.66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.
E.
Non aurkeztu errekurtsoa: Osoko Bilkuran.
E.
Organo ante el que se recurre: Ayuntamiento Pleno.
Informazio hau emateko epea amaitu ondoren, eta erreklamaziorik edo oharrik ez badago, hartutako erabakiak behin betikoak izango dira eta ez da beste erabakirik beharko.
Una vez transcurrido el plazo reglamentario de esta información sin que se haya producido reclamación u observación
alguna, se tendrán por definitivos los acuerdos adoptados, sin
necesidad de nuevos acuerdos.
Tolosa, 2009ko urtarrilaren 28a.—Jokin Bildarratz Sorron,
Alkatea.
Tolosa, a 28 de enero de 2009.—El Alcalde, Jokin
Bildarratz Sorron.
(492)
(492)
(1003)
(1003)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.809
Iragarkia
Euskal Herriko lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006ko
legeak xedatutakoaren arabera, jarraian agertzen den Borondatezko Birpartzelazio proiektua jendaurreko informazio-tramitean ezartzen da:
Eskatzailea: Carlos Soraluce Echaniz jauna, Bista Alai
SAren izenean eta ordezkaritzan.
Lekua: Area R.45 «Igarondo».
Legearen arabera, espedientea jendaurrean jartzen da eta
hogei eguneko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita,
Birpartzelazio hori dela eta bere burua nolabait eragindakotzat
jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal izan ditzaten.
Tolosa, 2009ko urtarrilaren 27a.—Alkatea.
(1051)
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en la Ley del Suelo y Urbanismo del País Vasco 2/2006, se somete a información pública el siguiente Proyecto de Reparcelación Voluntaria:
URNIETAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE URNIETA
Iragarkia
Euskal Herriko ingurugiroa babesteko orokorra den otsailaren 27ko 3/1998 Legearen arabera izapidetu behar den
eskaera, establezimendua irekitzekoa.
Eskatzailea: Albizu Achaga M.ª Angeles.
Jarduera: Estanko.
Lekua: Zelai Alde 4 bajo.
Aipatu Legeko 58.1 artikuluaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabaltzen da, jarduera hori dela eta
beren burua nolabait eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hamabost
laneguneko epean egongo da ikusgai Urnietako Udaletxeko
Hirigintza, Obra eta Zerbitzuen atalean, San Juan Enparantza 31 oinean, bulego-orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Orokorrean.
Urnieta, 2009ko urtarrilaren 26a.—Miguel Izaguirre Recondo, Alkate-Presidentea.
Anuncio
Solicitud de apertura de establecimiento a tramitar según la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio
ambiente del País Vasco.
Solicitante: Albizu Achaga M.ª Angeles.
Actividad: Estanco.
Emplazamiento: Zelai Alde 4 bajo.
De conformidad con el artículo 58.1 de la citada Ley, se abre
información pública para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes. El expediente se halla de manifiesto al público por el plazo de quince días hábiles, en horas de oficina, en la Sección de Urbanismo, Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Urnieta Plaza San Juan 3-1.ª planta. En ese mismo
plazo se pueden presentar reclamaciones en el Registro General.
Urnieta, a 26 de enero de 2009.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Izaguirre Recondo.
(223)
(223)
(939)
Solicitante: Sr. Carlos Soraluce Echaniz, en nombre y representación de Bista Alai, SA.
Ubicación: Area R.45 «Igarondo».
De acuerdo a la Ley, el expediente quedará expuesto
durante un plazo de veinte días a partir del siguiente a la publicación, a fin de que quienes se consideren afectados por la
citada reparcelación puedan efectuar las observaciones que estimen oportunas.
Tolosa, a 27 de enero de 2009.—El Alcalde.
(1051)
(939)
Iragarkia
Apirilaren 2ko Erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen
dituen 7/1985 Legeak, bere 49 artikuluan, xedatutakoarekin bat
etorriz, arauzko informazio publiko epean jasotako erreklamazioak aztertu eta erabaki ondoren, Urnietako udalbatzarrak
2009ko urtarrilaren 28ko ohiko bileran behin betiko izaeraz
onartu zuen etxebizitzetarako hiri-lurzoruko eremu finkatu
batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko jarduerak arautzen
dituen Ordenantza.
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, transcurrido el plazo de información pública reglamentario y habiéndose resuelto las reclamaciones presentadas, El
Pleno del Ayuntamiento de Urnieta en sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2009 aprobó con carácter definitivo la
Ordenanza reguladora de las actuaciones tendentes a la modificación de uso, de terciario a residencial, en locales ubicados en
determinados ámbitos consolidados de suelo urbano residencial.
ETXEBIZITZETARAKO HIRI-LURZORUKO EREMU
FINKATU BATZUETAN DAUDEN ARETOEN
ERABILERA HIRUGARREN SEKTOREKOA IZATETIK
ETXEBIZITZETARAKOA IZATERA ALDATZEKO
JARDUERAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
ORDENANZA REGULADORA DE LAS ACTUACIONES
TENDENTES A LA MODIFICACIÓN DE USO, DE
TERCIARIO A RESIDENCIAL, EN LOCALES UBICADOS
EN DETERMINADOS ÁMBITOS CONSOLIDADOS DE
SUELO URBANO RESIDENCIAL.
I
I
ZIOEN AZALPENA
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legearen zioen azalpenean, honakoa adierazi da: «Etxebizitzak
gero eta garestiago daude, eta herri honetan lur-eskasia dago betidanik; horrek, beraz, inoiz baino beharrezkoagoa egiten du, etxe-
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la exposición de motivos de la Ley 2/2006, de 30 de
junio de Suelo y Urbanismo, se señala que: «los altos precios de
la vivienda y la escasez crónica de suelo del país hacen más
necesario que nunca el fomento de un importante volumen de
3.810
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
bizitza babestuen kopuru handiak egin daitezen sustatzea, populazioaren oso talde zabaletan, eta batez ere gazte-jendearen artean,
zer nolako erosmen-ahalmen dagoen erreparatuta, era horretako
etxebizitza baita beren beharrizanei egokitzen den bakarra prezioz. Etxebizitzen politikak, ikuspegi sozial batetik lan egin nahi
badu, etxebizitza babestuen eskaintza handitu behar du nabarmen;
ez dago beste biderik. Hori dela eta, botere publikoek egoki diren
neurriak hartu beharko dituzte, pertsona guztiek etxebizitza duin
bat eskuratzeko duten eskubidea egia bilaka dadin».
vivienda protegida, que por la capacidad adquisitiva de importantes capas de población, y sobre todo población joven, es la
única vivienda que se adapta en precio a sus necesidades. Una
política de vivienda con enfoque social sólo puede pasar por el
incremento significativo de esta oferta de vivienda protegida.
Esta situación exige que los poderes públicos deban adoptar las
medidas correspondientes a fin de poder hacer realidad el derecho que toda persona tiene a acceder a una vivienda digna.
II
II
Urnietako Udalari ez zaio arrotz arazo hori; izan ere,
Plangintzako Arau Subsidiarioak behin betiko onetsi zirenetik
etxebizitzek izan duten gorakada nabarmenari etxebizitzek
duten prezio handia gehitu behar zaio.
El municipio de Urnieta, no escapa de esa problemática, ya
que al importante desarrollo residencial que se ha venido produciendo desde la aprobación definitiva de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, hay que añadir los altos precios
de la vivienda.
III
III
Beste alde batetik, udalerriko zenbait etxebizitza-eremu finkatutan ikus daiteke ondare eraiki garrantzitsua dagoela, hain
justu ere eraikinen behe-solairuetan eta tarteko solairuetan,
areto horiek hirugarren sektorerako aurreikusita egon arren
merkatuaren une honetako egoeragatik egun jarduerarik gabe
eta aprobetxamendurik gabe aurkitzen direlako. Aprobetxamendurik ez duen eraikuntza-aktibo bat dela esan dezakegu, eta
gainera, kasurik gehienetan, irudi degradatua eragiten dute
herriko paisaian.
Por otra parte, se detecta, asimismo, que en determinados
ámbitos residenciales consolidados del municipio se dispone de
un importante patrimonio edificado, en concreto el que se ubica
en las plantas bajas y entreplantas de los edificios, previsto para
uso terciario, pero que por circunstancias coyunturales de mercado carece actualmente de actividad y se encuentra desaprovechado. Se trata, por tanto, de unos activos edificatorios desaprovechados y que, además, provocan en la mayoría de los
casos una imagen degradada del paisaje urbano.
Horregatik, pentsa liteke zenbait aretok, prozedura arautu
eta kontrolatu baten bitartez, alda dezaketela beren egoera,
etxebizitzetarako erabilera onartuz, kontuan izanik aldaketa
horrek etxebizitza kopurua handitzea ekar dezakeela, lurzoru
berria kolonizatzen hasi beharrik gabe. Jada finkatuta dagoen
ondare eraiki horren barruan ezarri beharreko erabilerak errealitatearen eskakizunetara ahalik eta ongien egokitzea izango
litzateke helburua. Era horretan, egungo eraikinen barruan
espazio batzuk okupatzen dituzten eta erabiltzen ez diren areto
horiei irteera hobea emango litzaieke.
Por ello, se considera que diversos locales, mediante un
procedimiento regulado y controlado, podrían variar su situación acogiendo el uso residencial, considerando que dicho cambio puede generar un aumento del número de viviendas sin
necesidad de colonizar nuevo suelo. Se trataría de racionalizar
de la forma más adecuada a las exigencias de la realidad los
usos a establecer en el patrimonio edificado ya consolidado. De
esta forma se daría más salida a estos locales inutilizados, que
por su parte ocupan espacios dentro de las edificaciones existentes.
IV
IV
Orain bultzatuko diren jarduera hauei esker, etxebizitzen
kopuruak gora egingo du, eta horrexegatik, etxebizitzen eta
gune libreen sistemaren arteko proportzioa mantentzeari begira,
ordenantza honetan kontuan hartu beharko da alderdi hori.
Las actuaciones que ahora se impulsan van a suponer un
incremento del número de viviendas y, por ello, a fin de preservar la relación entre viviendas y sistema de espacios libres, en
esta ordenanza, se tiene en cuenta este aspecto.
Horregatik, jarduera bakoitzaren sustatzaileari eskatuko
zaio ekarpen ekonomiko bat egin diezaiola Udalari; eta Udalak,
bestalde, ekarpen horiek guztiak jabari publikoko lurzorua
eskuratzeko erabili beharko ditu, gune libreen sistemari atxikita
gera daitezen.
Por ello, se exige del promotor de cada actuación que efectúe una aportación económica al Ayuntamiento; éste, por su
parte, deberá destinar el conjunto de esas aportaciones a la consecución de suelo de dominio público para su adscripción al sistema de espacios libres.
V
V
Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legeak
ezartzen duenez, etxebizitza-erabilera izango duten eraikin
berriek beren irisgarritasuna bermatu beharko dute, 4.2 artikuluan adierazten diren irizpideekin bat etorriz.
La Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la
Accesibilidad, determina que los edificios de nueva planta destinados a uso residencial garantizarán su accesibilidad conforme a los criterios que se señalan en el artículo 4.2.
Aretoak ordenantza honetan araututako erabilera berrietara
egokitze hori ez denez «eraikin berrietan» gertatzen, artikulu
hori ez litzateke kasu hauetan aplikatuko, eta horrenbestez,
Legearen 4.4 artikulua eta hiri-inguruneen, espazio publikoen,
eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuko «Urbanizazio eta eraikinetako
eraberritze-, zabalkuntza- edo aldaketa-obrak» V. Eranskineko
2.4 artikulua izango dira aplikatu beharrekoak.
Dado que la readecuación de los locales a los nuevos usos
regulada en esta ordenanza no se produce en «nuevos edificios»
dicho artículo no sería de aplicación en estos casos, debiendo
aplicarse el artículo 4.4 de la Ley y el artículo 2.4 del Anejo V
«Obras de reforma, ampliación o modificación de las urbanizaciones y edificaciones» del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por
el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.811
Nolanahi ere, udalaren borondatea da, irizpide orokor gisa,
etxebizitza berriaren irisgarritasuna edo erabilgarritasuna jarduera bakoitzean kontuan hartzea eta betetzea. Hori aplikatzeak
proposatutako helburuei dagokienez desbiderapen garrantzitsuak eragingo lituzkeen kasuetan bakar-bakarrik baimendu
ahal izango litzateke salbuespen modura etxebizitzaren ingurunea egokitzeari ez ekitea, horrelakoetan aldaketa hori haren
barrualdean egiten dela ulertzen delako.
En todo caso, es voluntad municipal, como criterio general,
que la accesibilidad o practicabilidad a la nueva vivienda sea
tenida en cuenta y cumplimentada en cada actuación. Únicamente, en aquellos casos en los que su aplicación implicaría
importantes desviaciones en relación con los objetivos propuestos, se podría autorizar, excepcionalmente, el no proceder
a adaptar el entorno de la vivienda por entenderse que la modificación se realiza en el interior de la misma.
VI
VI
Nahiz eta mekanismo horrek nolabait ere arindu dezakeen
udalerrian dugun etxebizitza-eskaintzaren urritasuna, Udalak,
gauza guztien gainetik, zaindu egin beharko du egiten diren etxebizitzek erabilera horretarako egun eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela (higiene, bizigarritasun, erabileren bateragarritasun, eta beste). Horrexegatik, erabilera-aldaketarako
baimen-eskaera horiek kasu bakoitzean aztertu beharko dira, teknikariek txosten egokiak egin beharko dituzte eta arrazoiturik
baimena eman beharko zaie ala ez, proposatutakoa bezalako erabilera bat gauzatzeko duten gaitasuna kontuan izanik.
Si bien este mecanismo puede ayudar a aliviar, en alguna
medida, la falta de oferta de vivienda en el Municipio, el
Ayuntamiento deberá velar ante todo por que las viviendas
resultantes cuenten con todas las condiciones exigidas para
dicho uso en la actualidad (higiénicas, de habitabilidad, compatibilidad de usos, etc.). Es por ello que las solicitudes de autorización para cambio de uso deberán ser analizadas caso por
caso, informadas técnicamente puntualmente, y autorizadas o
no motivadamente en base a su aptitud para albergar un uso
como el propuesto.
VII
VII
Urnietako Udala ohartzen da orain arte etxebizitza-erabilera
baimenduta ez zeukaten aretoetan etxebizitza-erabilera hori
onartzeak higiezinen hirigintza-aprobetxamendua handitzea
dakarrela, eta horrek ordenantza honen helburuen guztiz kontrako diren espekulazio-eragiketak sor ditzakeela, bere helburu
nagusia baliabide urrienak dituzten herritarrei etxebizitza bat
eskuratzeko aukera ematea baita, egungo hiri-egitura berritzeaz
gain. Horregatik, Urnietako Udalak lehentasunez erosteko eta
atzera eskuratzeko eskubidea ezar dadila eskatuko du, etxebizitza bihurtuko diren aretoei dagokienez Urnietako Udalaren
aldeko prezio tasatu bat jarriz erabilera-aldaketaren eskatzaileekin izenpetuko diren hitzarmenetan.
El Ayuntamiento de Urnieta es consciente de que la habilitación del uso residencial en locales en los que actualmente dicho
uso no está permitido supone un aumento en el aprovechamiento
urbanístico de los inmuebles afectados, lo que puede derivar en
operaciones especulativas totalmente contrarias a los objetivos de
esta ordenanza cuyo fin último es facilitar el acceso a la vivienda
a los sectores de la población más desfavorecidos, además de
regenerar el actual tejido urbano. Por ello, el Ayuntamiento de
Urnieta va a exigir la constitución de un derecho de tanteo y
retracto con un precio tasado a favor del Ayuntamiento de Urnieta
respecto de los locales que se conviertan en viviendas en los convenios suscritos al efecto con los solicitantes del cambio de uso.
VIII
VIII
Azkenik esan beharra dago Ordenantza honen aplikazioa
ezin daitekeela kontrolik gabe egin etxebizitzetarako hiri-lurzoruaren edozein eremutan.
Finalmente, se considera que la aplicación de esta
Ordenanza no puede efectuarse de manera incontrolada en cualquier ámbito de suelo urbano residencial.
Horri begira, I. Eranskina gehitu zaio ordenantza honi, eta
bertan zehatz-mehatz ageri da zein eraikin geldituko diren etxebizitzetarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin batzuetan
dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko jarduerak arautzen dituen
ordenantzaren aplikaziotik kanpo.
A esos efectos, se adjunta a la ordenanza el Anejo I en el
que de manera precisa se relacionan, los edificios excluidos de
la aplicación de la Ordenanza reguladora de las actuaciones tendentes a la modificación de uso de plantas bajas y otros locales
en ámbitos consolidados de Suelo Urbano residencial.
1. artikulua.
Xedea.
Etxebizitzetarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin
batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko jarduerak arautzea da
ordenantza honen xedea.
2. artikulua.
Aplikazio-eremua.
Artículo 1.
Objeto.
Es objeto de esta ordenanza la regulación de las actuaciones
tendentes al cambio de uso, de terciario a residencial, en locales ubicados en determinados ámbitos consolidados de suelo
urbano residencial.
Artículo 2.
Ámbito de aplicación.
Ordenantza honen aplikazio-eremua, hain zuzen ere, etxebizitza-eremu finkatuetan aurkitzen diren eta I. Eranskineko
eraikinen zerrendan sartuta ez dauden eraikinetako behe-solairuak edo beste batzuk –behegainak edo goiko parteak, planeamenduan hirugarren sektoreko erabileretarako edo beste
batzuetarako xedatuak– izango dira.
El ámbito de aplicación de esta ordenanza es el correspondiente a las plantas bajas u otras –entresuelos o partes altas que
desde el planeamiento se destinaban a usos terciarios u otros–
de edificaciones existentes ubicadas en zonas residenciales consolidadas y que no estén incluidos en la relación de edificios
que se establece en el Anejo I.
Horri begira, behe-solairutzat hartzen da zuzenean bide
publikotik edo gune libreetatik barrena sartzen dena, eta bere
zorua, %60an baino gehiago, sarrera mailan duena, edo maila
horretatik gehienez ere 1,20 m gorago edo gehienez ere 0,80 m
beherago.
A esos efectos, se entiende por planta baja aquella a la que
se accede directamente desde vía pública o espacios libres y
cuyo suelo está situado en más de un 60% a nivel de acceso o
dentro de unos límites de 1,20 m, por encima o 0,80 m por
debajo de ese nivel.
3.812
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Ordenantza honen aplikazio-eremutik eta, beraz, etxebizitza
bihurtzeko aukera horretatik kanpo geratzen dira honakoak:
a)
Jatorriz soto izaera duten aretoak.
b) Erdisoto izaera duten aretoak; horrela hartuko da behesolairuaren azpitik daudenak eta zorua bide publikoaren edo
gune libreen mailatik 0,80 m beherago dutenak beren perimetroaren %60an baino gehiagoan, eta fatxadarekiko altuera 1,20
m baino handiagoa dutenak beren perimetroaren %40an baino
gehiagoan. Puntu hau, edonola ere, kasu bakoitzean aztertu
beharko da.
3. artikulua.
Bizigarritasun-baldintzak.
Erabilera-aldaketa onartu ahal izateko, jarraian azalduko
diren bizigarritasun-baldintzak eduki behar ditu edo edukitzeko
aukerak izan behar ditu aretoak:
3.1.
Aplikazio-eremua:
Honako bizigarritasun-baldintza hauek jatorrian etxebizitza-erabilerarik ez duten baina izaera hori lortu nahi duten aretoen egokitzapenean aplikatuko dira, eta salbuespen gisa onartu
ahal izango da aipatutako alderdi horietakoren bat ez betetzea,
behar bezala justifikatutako arrazoietan oinarrituz.
3.2. Gutxieneko etxebizitzaren azalera erabilgarria eta
programatua:
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente
ordenanza y por tanto de la posibilidad de transformarse en
vivienda:
a) Los locales que originariamente presenten una configuración de sótano.
b) Los locales que presenten la condición de semisótano,
entendiéndose por tal, la situada por debajo de la planta baja y
su suelo se sitúa más de 0,80 m por debajo de la vía pública o
espacios libres en más del 60% de su perímetro y presenta una
altura en fachada superior a 1,20 m en más del 40% de su perímetro. Este punto, no obstante, será objeto de estudio en cada
caso.
Artículo 3.
Condiciones de habitabilidad.
Para que el cambio de uso pueda ser autorizado, el local
deberá contar o tener posibilidades de contar con las condiciones de habitabilidad que a continuación se expresan:
3.1.
Ámbito de aplicación:
Las presentes condiciones de habitabilidad serán de aplicación en la adecuación de locales sin uso original de vivienda
que pretendan adquirir tal condición, pudiendo admitirse
excepcionalmente el no cumplimiento de alguno de los referidos aspectos, por razones debidamente justificadas.
3.2.
Superficie útil y programada de vivienda mínima:
Gutxieneko etxebizitzatzat hartuko da sukaldea, egongelajangela, logela bikoitza eta bainugela (gutxienez konketa,
komuna eta dutxarekin) dituena. Sukaldea eta egongela-jangela
gela bakarrean bil daitezke, eta egongela-sukalde-jangela deituko zaio.
Se entiende por vivienda mínima la que está compuesta por
cocina, estancia-comedor, un dormitorio doble y un cuarto de
baño compuesto como mínimo de lavabo, inodoro y ducha. Las
piezas de cocina y estancia-comedor podrán agruparse en una
única pieza denominada estancia-cocina-comedor.
Egongelatzat ulertzen da normalean bizitzeko erabiltzen
den gela edo egoteko gela, logela ez dena baina logela gisa ere
erabil daitekeena.
Por estancia se entiende la pieza de la sala o cuarto de estar
donde se habita normalmente y no está destinada a dormitorio,
aunque pueda utilizarse como tal.
Gutxieneko etxebizitzaren azalera erabilgarria ez da 40 m
koadro baino txikiagoa izango.
La superficie útil de la vivienda mínima no podrá ser inferior a 40 m cuadrados.
3.3. Etxebizitza osatzen duten gelen eremu-baldintzak eta
gutxieneko eremua:
3.3. Condiciones de superficie y ancho mínimo de las piezas que componen las viviendas:
a) Egongela-jangela: 16 m²-ko eremua (3 m-ko diametroa
duen zirkulu bat egin ahal izango da bertan).
a) Estancia-comedor: Sup. 16 m². (Se podrá inscribir un
círculo de 3 m de diámetro).
b) Sukaldea: 7 m²-ko eremua, 1,60 m baino zabalagoa.
c) Egongela-sukalde-jangela: 20 m²-ko eremua (3 m-ko
diametroa duen zirkulu bat egin ahal izango da bertan).
d) Logela bikoitza: 10 m²-ko eremua, 2,50 m baino zabalagoa.
b)
Cocina: Sup. 7 m², ancho no menor de 1,60 m.
c) Estancia-cocina-comedor: Sup. 20 m². (Se podrá inscribir un círculo de 3 m de diámetro).
d) Dormitorio doble: Sup. 10 m², ancho no menor de 2,50 m
Banako logela: 6 m²-ko eremua, 2 m baino zabalagoa.
e) Dormitorio individual: Sup. 6 m², ancho no menor de 2 m.
f) Bainugela: 3,50 m²-ko eremua, eta kasu guztietan, konketa, komuna eta dutxarentzako tokia eduki behar du.
f) Baño: Sup. 3,50 m² y deberá dar cabida, en todos los
casos, a un lavabo, un inodoro y una ducha.
g) Korridoreak: 0,95 m-ko gutxieneko zabalera izango
dute, baina estuguneren bat ere egon daiteke, 0,80 m-ko
gutxieneko zabalera duena, baldin eta horren luzera ez bada
0,40 m baino handiagoa.
g) Pasillos: Tendrán un ancho mínimo de 0,95 m, aunque
podrá existir algún estrangulamiento con un ancho mínimo de
0,80 m siempre que su longitud no sea mayor de 0,40 m.
e)
3.4.
Gelen gutxieneko altuera librea:
Etxebizitzetako gelen gutxieneko altuera librea, oro har,
2,50 m-koa izango da, I. Eranskinean numerus clausus-ekin
ageri diren aretoetan izan ezik. Altuera hori 2,20 m arte gutxitu
ahal izango da garbigeletan, bainugeletan, korridoreetan, atondoetan, armairu-geletan, trastelekuetan eta pertsonen egonaldi
luzeetarako ez diren gainerako geletan.
3.4.
Altura libre mínima de las piezas:
La altura libre mínima en las piezas de las viviendas será
con carácter general de 2,50 m, salvo en los locales relacionados con numerus clausus en el Anexo I. Esta altura podrá reducirse hasta 2,20 m, en los aseos, baños, pasillos, vestíbulos,
cuartos de armarios, trasteros y otras piezas no destinadas a la
estancia prolongada de personas.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Salbuespen modura, egongela, sukalde edo logelen parte
batean ere onartu ahal izango da murrizpen hori, egiturako edo
instalazio batzuetako elementuak bertatik igarotzen baldin
badira. Horrelakoetan, altuera murriztua duen egongela-zatiaren
eremua ezin izan daiteke eremu osoaren %10 baino handiagoa.
3.5.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.813
Excepcionalmente podrá admitirse también esta reducción
en la altura en parte de alguna de las estancias, cocinas o dormitorios, cuando así se requiera para el paso de elementos
estructurales o de algunas instalaciones. En este caso, la superficie de la estancia con la altura reducida no podrá ser mayor
que un 10% de la superficie total de la misma.
Etxebizitzetako gelen banaketa-baldintzak:
3.5. Condiciones de distribución de las piezas en las
viviendas:
Etxebizitzetarako sarbidea ezin daiteke bainugela, logela,
aldagela, trasteleku edo antzekoetatik barrena izan.
El acceso a la vivienda no se podrá realizar a través de
baños, dormitorios, vestidores, trasteros o similares.
Logela bakoitzak atondotik, korridoretik edo egongelatik
bakarrik izango du sarrera, eta inola ere ez sukaldetik edo beste
logela batetik.
El acceso a cada uno de los dormitorios se realizará únicamente desde el vestíbulo, pasillo o estancia, en ningún caso
desde la cocina ni desde otro dormitorio.
Bainugelak atondotik edo korridoretik izango du sarrera.
Etxebizitzak bainugela bat baino gehiago baldin badu, aski
izango da horietako batek sarrera atondotik edo korridoretik
izatea, eta gainerakoak logelen barruan egon daitezke, sarrera
zuzenean horietatik barrena izanik.
El acceso al baño se realizará desde el vestíbulo o pasillo.
Caso de que la vivienda disponga de más de un baño, bastará
con que, al menos el acceso a uno de ellos, se realice desde el
vestíbulo o pasillo, pudiendo estar el resto incorporados a los
dormitorios con acceso directo desde ellos.
3.6. Etxebizitzetako gelen argiztapen- eta aireztapenbaldintzak:
3.6. Condiciones de iluminación y ventilación de las piezas en las viviendas:
Etxebizitza guztiek, gutxienez, bizigune gisa erabil daitezkeen bi gela izango dituzte, eta eraikinaren kanpo-fatxadetan
bao irekiak izango dituzte. Gela horietatik bat gutxienez egongela gisa erabiltzekoa izango da, bere edozein modalitatetan.
Toda vivienda tendrá, al menos, dos piezas habitables con
huecos abiertos en las fachadas exteriores del edificio. De estas
piezas, al menos una, será la destinada a estancia en cualquiera
de sus modalidades.
Egongela, sukalde, jangela eta logela izateko gelek argiztapen naturaleko eta aireztapen irekiko baoak izango dituzte,
zuzenean kanpoaldera irekiak. Bao horiek gelaren eremu erabilgarriaren 1/8 baino handiagoak izango dira. Baoaren eremu
erabilgarria, aireztapenaren ondorioetarako, gelaren eremu erabilgarriaren 1/12 izango da gutxienez.
Las piezas destinadas a estancia, cocina, comedor y dormitorio dispondrán de huecos de iluminación natural y ventilación
abiertos directamente al exterior. Los huecos deberán tener una
superficie no inferior a 1/8 de la superficie útil de la pieza y
nunca menor de 1 m². La superficie practicable del hueco a
efectos de ventilación será como mínimo de 1/12 de la superficie útil de la pieza.
Garbigela eta bainugelek eta etxebizitzen barrualdean eraiki
litezkeen trastelekuek zuzenean kanpoaldera edo argi- edo aireztapen-patioetara irekita dauden baoak eduki beharko dituzte, eta
0,30 m²-ko gutxieneko aireztapen-eremu izango dute; horien
ordez, hodi bidezko aireztapen-sistemak jartzea onartuko da,
«Osasungarritasun Instalazioak: Aireztapena» NTEISV Arau
Teknologikoa eta CTE-DB-HS3 betetzen badute, edo bestela,
orduko 30 m³-ko gutxieneko erauzketa-emaria bermatzen duten
baliabide mekanikoen bidezko aireztapen behartua.
Los cuartos de aseo y baños, los trasteros que puedan construirse en el interior de las viviendas, deberán disponer de huecos abiertos directamente al exterior o a patios de luces o de
ventilación, con una superficie mínima de ventilación de 0,30
m², admitiéndose su sustitución por sistemas de ventilación por
conducto que cumplimenten la Norma Tecnológica NTE-ISV
«Instalaciones de Salubridad: Ventilación», y el CTE- DBHS3, o mediante ventilación forzada por medios mecánicos que
garanticen un caudal mínimo de extracción de 30 m³ por hora.
Sukaldeak hodi bat izango du ke-kanpaiak jasotako gasak
bertatik barrena kanporatzeko. Hodi horrek eraikinaren teilaturaino iritsi behar du barne-patiotik, etxadi-patiotik edo fatxadatik barrena, baldin eta proiektatutako irtenbideak ez badio
haren estetikari kalterik egiten. Azken konponbide modura,
irtenbidearen zailtasun teknikoak edo bere afekzio estetikoak
hala justifikatuz gero, sukaldeko eremura bertara zuzenean
botatzea onartuko da. Kasu honetan, iragazkien bidez koipea
eta usainak bilduko direla bermatuko duen kanpai bat izango da
bertan. Horrelako sistema bat edukitzea eta funtzionatzea ezinbesteko baldintza izango da etxebizitzaren lehen okupaziorako
baimena eman ahal izateko.
La cocina dispondrá de un conducto para la eliminación de
los gases recogidos por la campana extractora. El conducto
deberá llegar hasta la cubierta del edificio por patio interior,
patio de manzana o por fachada si la solución proyectada no
perjudica la estética de la misma. En último extremo, justificado por la dificultad técnica de la solución o por su afección
estética se admitirá la emisión directa al propio espacio de la
cocina. En este caso deberá existir una campana que a base de
filtros garantice la recogida de grasas y olores. La existencia y
funcionamiento de este sistema se considerará requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de primera ocupación de la vivienda.
3.7.
Esekitokiak:
Esekitoki izateko eremuak, ahal izanez gero, etxebizitzaren
kanpoaldean egingo dira, baina edonola ere, fatxadako eremuaren barrualdean. Hori ezinezkoa bada, arropa-lehorgailuak jartzea aurreikusiko da. Arropa-lehorgailua edukitzea eta funtzionatzea ezinbesteko baldintza izango da etxebizitzaren lehen
okupaziorako baimena eman ahal izateko.
3.7.
Tendederos:
Los espacios destinados a tendederos se resolverán preferentemente en el exterior de la vivienda y en cualquier caso,
dentro de la superficie de fachada. Si esto no fuese posible, se
tendrá prevista la instalación de secadoras de ropa. La existencia y funcionamiento de la secadora de ropa se considerará
requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de
primera ocupación de la vivienda.
3.814
3.8.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Ur beroa eta berokuntza sortzea:
Ur beroa eta berokuntza sortzeko sistemek keak edo gasak
sortzen badituzte, teilaturaino kanporatzeko hodi egokiak daudenean edo jarri ahal direnean bakarrik onartuko dira. Horrela
ez bada, energia elektrikoa erabili beharko da hornigai gisa.
3.9.
Segurtasuna fatxada-baoetan:
Kanpoaldera irekitako baoetan babes gisa hesiak jartzea
onartuko da, betiere baoaren barruan jartzen baldin badira; eta
ez da inola ere onartuko fatxada-eremutik irtetea. Pertsianak
jarriz gero, horien kaxa barrualdean egongo da.
3.10.
Erabilera bateragarriak:
Etxebizitza berriaren aldameneko aretoetan egiten diren jardueren ezaugarrien arabera, bai eskaera egiteko unean egiten ari
direnetan eta bai etorkizuneko erabilera-aldaketa batek ekar
ditzakeenetan, etxebizitza-erabilerara egokitzeko proiektuan
teknikoki bermatu eta justifikatu egin beharko da etxebizitza
berri hori hosgabetu egin dela.
4. artikulua.
Estetika- eta diseinu-baldintzak.
N.º 23
3.8.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Producción de agua caliente y calefacción:
Los sistema de producción de agua caliente y calefacción
que originen humos o gases solamente serán admisibles en los
casos en que existan o puedan habilitarse los correspondientes
conductos de evacuación hasta la cubierta. En caso contrario
deberá emplearse energía eléctrica para su alimentación.
3.9.
Seguridad en los huecos de fachada:
Se permitirá la instalación de verjas como protección a los
huecos abiertos al exterior, siempre que se coloquen dentro del
propio hueco; no admitiéndose en ningún caso que sobresalgan
de la superficie de fachada. En caso de instalación de persianas,
éstas serán con la caja hacia el interior.
3.10. Usos compatibles:
En función de las características de las actividades en los
locales contiguos a la nueva vivienda, bien de las que ya se
estén desarrollando en el momento de la solicitud bien como las
resultantes de un futuro cambio de uso, en el proyecto de adecuación a uso residencial deberá garantizarse y justificarse técnicamente la insonorización de esa nueva vivienda.
Artículo 4.
Condiciones estéticas y de diseño.
Hiri-inguruneen babes-neurri gisa, eraikin osoak duen egiturarekin eta materialekin bat etorri beharko du etxebizitza
berriaren fatxadako tratamenduak. Aurkezten den proiektuak
grafikoki islatu beharko du, fatxada guztientzat eta horietako
bakoitzarentzat, baldintza horren inguruko justifikazioa, baita
proiektuaren xede den eraikinaren argazki eguneratuak ere,
materialen erabilera eta konposizioa justifikatzeari begira.
A los efectos de protección de los ambientes urbanos, se
deberá resolver el tratamiento de la fachada de la nueva
vivienda de forma que se adapte a la composición y a los materiales del conjunto del edificio en el que se ubique. El proyecto
que se aporte deberá reflejar gráficamente, para todas y cada
una de las fachadas, la justificación de esta condición, así como
fotografías actualizadas de la edificación objeto del proyecto,
para justificar el uso de materiales y composición.
Era berean, Eraikuntzaren Kode Teknikoa onesten duen
martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua aplikatzeak berarekin dakartzan zehaztapenak bete beharko dira.
Igualmente se atenderá a las determinaciones que resulten
de aplicación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
5. artikulua.
Irisgarritasun-baldintzak.
Artículo 5.
Condiciones de accesibilidad.
Etxebizitza berrietarako sarbideak eraikinaren barne-zirkulaziorako elementu komunetatik barrena egin beharko dira.
Sarbide hori ezinezkoa bada, salbuespen modura horren aurrealdeko eremu ez-eraikitik zuzenean egiten dena baimendu ahal
izango da.
El acceso a las nuevas viviendas deberá efectuarse a través
de los elementos comunes de circulación interior del edificio en
el que se ubique. En caso de que dicho acceso no sea posible,
excepcionalmente, se podrá autorizar el que se efectúe directamente desde el espacio no edificado al que de frente.
Sarbide hori eraikinaren kanpoaldetik egiten baldin bada,
hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio
eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko
arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000
Dekretuko V. Eranskinean ezarritako arauak bete daitezela bermatu beharko da.
En el supuesto de que el acceso se efectúe desde el exterior
del edificio, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas
establecidas en el Anejo V del Decreto 68/2000, de 11 de abril,
por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre condiciones
de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos,
edificaciones y sistemas de información y comunicación.
Baldintza hauek salbuetsi ahal izango dira horrelakoak
hornitzeak bere helburuetan desbiderapen garrantzitsu bat eragiten badu, baina kasu bakoitzean Udaleko Zerbitzu Teknikoek
berariaz aztertu eta justifikatu beharko dute alderdi hori.
Estas condiciones podrán eximirse en aquellos casos en los
que su provisión represente una desviación importante en los
objetivos del mismo, cuestión que deberá ser analizada y justificada expresamente por parte de los Servicios Técnicos
Municipales en cada caso.
6. artikulua. Erabilera-aldaketarako, obretarako eta
lehen erabilerarako baimenak eskuratzeko prozedura. Aurkeztu
beharreko agiriak. Epeak.
Artículo 6. Procedimiento para la obtención de licencias
de cambio de uso, de obras y de primera utilización. Documentación a aportar. Plazos.
6.1.
Erabilera aldatzeko baimena:
6.1.
Licencia de cambio de uso:
Aretoa I. Eranskinean jasotakoen artean ez dagoela egiaztatu ondoren, aretoaren jabeak horri begira aurkeztu beharreko
eskaeraren bitartez emango zaio hasiera prozedurari, eta xehetasun hori behar bezala egiaztatu beharko da.
Previa comprobación de que el local no se encuentra entre
los comprendidos en el Anejo I, el procedimiento se iniciará
mediante la solicitud que a tal efecto deberá presentar el propietario del local, acreditando este extremo debidamente.
Eskaera horrekin batera ondorengo agiriak aurkeztu
beharko dira, teknikari eskudun batek idatziak:
Dicha solicitud deberá ir acompañada de los documentos
siguientes, redactados por técnico competente:
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.815
— Erabilera berriaren justifikazio-memoria eta memoria
zehatza, aretoaren eremua adierazita, irisgarritasun-arazoa
konpontzeko proposamenarekin batera.
— Memoria justificativa y detallada del nuevo uso con indicación de la superficie del local y de la propuesta de resolución
del problema de la accesibilidad.
— Kokapen-planoa, 1:500 eskalan, finkaren egoera garbi
adieraziko duena, bide publikoak eta partikularrak ere aipatuz.
Plano honetan, orientazioa, lerrokadurak eta sestra ofizialak eta
etxadiaren patio zentralaren perimetroa –horrelakorik balego–
adieraziko dira, eta egungo eraikina aipatutako lerrokadura eta
sestra horietara egokitzen den ala ez ere adieraziko da.
— Plano de emplazamiento, a escala 1:500, en el que se
exprese claramente la situación de la finca con referencia a las vías
públicas y particulares. En este plano se indicará la orientación,
las alineaciones y rasantes oficiales y el perímetro del patio central de la manzana, caso de que lo haya, y se señalará si el edificio
existente se ajusta o no a las referidas alineaciones y rasantes.
— Oin-planoa eta fatxadetakoa, 1/100 eskalan, hori erabat
ulertu ahal izateko beharrezkoak diren sekzio guztiekin.
— Plano de planta y fachadas, a escala 1/100, con las secciones necesarias para su completa inteligencia.
Udaleko Zerbitzu Teknikoek, txosten tekniko baten bitartez,
aretoak bertan etxebizitza bat kokatu ahal izateko gaitasuna
duen ala ez neurtuko dute, ordenantza honen 3, 4 eta 5. artikuluetan ezarritako irizpideekin bat etorriz.
Los Servicios Técnicos Municipales, mediante informe técnico, valorarán la aptitud del local para albergar en él una
vivienda, de conformidad con los criterios establecidos en los
artículos 3, 4 y 5 de esta ordenanza.
Areto horrek eskatutako baldintzak betetzen baditu eta
horren aldeko txosten teknikoa jasotzen badu, udaleko organo
eskudunak erabilera aldatzeko baimenari buruzko erabakia
emango du, eta erabaki horretan bertan jarduera horri dagokion
hirigintza-kargaren zenbatekoa adieraziko du. Erabilera-aldaketaren hirigintza-baimena emateko organo eskuduna alkatea
edo Udalbatzako lehendakaria izango da.
Si el local reúne los requisitos exigidos y cuenta con
informe técnico favorable, el órgano competente municipal
resolverá la concesión de la licencia de cambio de uso y expresará en el mismo acuerdo el importe al que ascienda la carga
urbanística correspondiente a la actuación. El órgano competente para conceder la licencia urbanística de cambio de uso
será el Alcalde-Presidente de la Corporación.
Erabilera-aldaketa hori jabeak eta alkate-lehendakariak
izenpetuko duten hitzarmen baten bitartez gauzatuko da, eta
bertan zehaztuko da hirigintza-kargaren zenbatekoa eta ordaintzeko modua. Hitzarmena hilabeteko gehienezko epean sinatu
beharko da erabilera-aldaketaren baimena ematen denetik
kontatzen hasita.
El cambio de uso se materializará mediante un Convenio
que suscribirán el propietario y el Alcalde-Presidente, en el que
se cuantificará la carga urbanística y su forma de pago. La firma
del Convenio deberá realizarse en el plazo máximo de un mes
desde la concesión de la licencia de cambio de uso.
Eskatzaileari egotz dakiokeen arrazoi bategatik hitzarmen
hori ez bada adierazitako epean izenpetzen, prozedura horrek
hasieraraino egingo du atzera, alegia, eskaera berri bat aurkeztu
beharko da.
Caso de no suscribirse el Convenio en el plazo señalado por
causa imputable al solicitante, el procedimiento se retrotraerá al
inicio, es decir, habrá de presentarse nueva solicitud.
Aurreko hori halaxe egingo da, hirugarrengoen eskubideei
eta jarduera horrek jabetza horizontaleko tituluan eragin ditzakeen aldaketei kalterik egin gabe.
Todo lo anterior se efectuará sin perjuicio de los derechos
de tercero y de las modificaciones del título de propiedad horizontal que en su caso pudiera exigir la actuación.
Erabilera aldatzeko eskubidea hitzarmena izenpetzen
denean eta hirigintza-karga ordaindu ondoren eskuratuko da,
eta biak aldi berean egin beharrekoak izango dira. Hitzarmenerako eredua II. Eranskinean jasoa dago.
El derecho para el cambio de uso se adquirirá en el
momento de la suscripción del Convenio y una vez realizado el
abono de las cargas urbanística que deberá ser simultáneo. El
modelo tipo de Convenio se incluye Anejo II.
Baimen hori eta hitzarmen-kontratua Jabetzaren
Erregistroan inskribatuko dira, eta inskripzio hori egiaztatzen
duen ziurtagiri bat aurkeztuko zaio Udalari. Baldintza hori ezinbestekoa da obra-baimena eskatzeko.
Esta licencia junto con el Convenio-Contrato serán inscritas
en el Registro de la Propiedad, aportándose al Ayuntamiento
una certificación acreditativa de esta inscripción. Este requisito
es imprescindible para la solicitud de la licencia de obras.
6.2.
Obra-baimena:
6.2.
Licencia de obras:
Etxebizitza berriaren egokitzapen-obretarako baimena erdiesteko, interesatuak, hitzarmena sinatzen denetik bi hilabeteko
epean (beste hilabete batez luzatu ahalko da, baldin eta arrazoia
justifikatzen duen agiri bat aurkezten bada), eskaerarekin batera,
proiektu tekniko bat aurkeztu beharko du, teknikari eskudunak
izenpetua eta dagokion Elkargo Profesionalak onetsia, Plangintzako Arau Subsidiarioen Hirigintza Arauetako III. Tituluaren 2.
apartatuko 30. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
Para la obtención de la licencia de obras de acondicionamiento de la nueva vivienda el interesado deberá presentar en el
plazo de dos meses (prorrogable por un mes en caso de presentar justificación) desde la firma del Convenio, junto con la solicitud, un Proyecto Técnico, suscrito por técnico competente y
visado por el Colegio Profesional correspondiente, de conformidad con lo establecido en las Normas Urbanísticas de las
NNSS de Planeamiento.
Baimenen baldintza eta gauzatze-epeei dagokienez,
Plangintzako Arau Subsidiarioen Hirigintza Arauetako III.
Tituluaren 33. artikuluan xedatutakoa beteko da.
Respecto a las condiciones y plazos de ejecución de las
licencias se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas de
las NNSS de Planeamiento.
Obra-baimenaren titularrak baimen hori eskualdatu ahal
izango du, betiere aretoaren jabetza ere eskualdatzen bada,
baina xehetasun hori Udalari jakinarazi beharko dio, eta hark
dagokion erabakia hartuko du, erabilera-aldaketarako baimenaren bidez eta hitzarmenaren bidez eskuratutako eskubideak ere
horrekin batera eskualdatzen direla ulerturik. Jakinarazpen hori
eskualdatzaileak eta eskuratzaileak izenpetuta egon beharko du.
El titular de la licencia de obras podrá transmitirla siempre
que se transmita la propiedad del local, notificando este
extremo al Ayuntamiento el cual adoptará el acuerdo correspondiente, entendiéndose que con ella se transmiten conjuntamente los derechos adquiridos por la licencia de cambio de uso
y por el Convenio. Dicha notificación deberá estar suscrita,
conjuntamente, por el transmisor y por el adquiriente.
3.816
6.3.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Lehen erabilerarako baimena:
N.º 23
6.3.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Licencia de primera utilización:
Obra amaitu ondoren, lehen erabilerarako baimena eskatu
beharko da, Plangintzako Arau Subsidiarioetako Hirigintza
Arauen III. Tituluko 37. artikuluan eskatutako dokumentazioa
aurkeztuta, eta hori emateko ezinbesteko baldintza izango da
etxebizitza berriaren eta herriko zerbitzu-sareen arteko konexioa egina egotea: Ur-hornidura, saneamendua, energia elektrikoaren hornidura eta, hala egokituz gero, gasaren hornidura.
Una vez finalizada la obra, deberá solicitarse licencia de
primera utilización, acompañada de la documentación exigida
en las Normas Urbanísticas de las NNSS de Planeamiento,
siendo requisito indispensable para su concesión que se haya
efectuado la conexión efectiva de la nueva vivienda a las redes
de servicios urbanos: Abastecimiento de agua, saneamiento,
suministro de energía eléctrica y, en su caso, suministro de gas.
Urtebeteko epean obra amaitu, lehen erabilerarako baimena
erdietsi eta etxebizitzara bizitzera etorri beharko da, obra-baimena ematen denetik kontatzen hasita, obrak hasteko luzapen
bat eman ezean.
La obra deberá encontrarse finalizada, la licencia de primera utilización obtenida y la vivienda habitada en el plazo de
un año a contar desde la concesión de la licencia de obras,
excepto en el caso en que se hubiera concedido una prórroga
para el inicio de las obras.
Hori betetzen ez bada, interesatuak erabilera-aldaketarako
eskuratu duen eskubidea galdu egingo du eta, zigor modura,
hirigintza-kargaren kontzeptupean ordaindu duen zenbatekoaren %50 bakarrik itzuliko zaio.
Caso de incumplimiento el interesado perderá el derecho
adquirido para el cambio de uso y, como penalización, únicamente le será reintegrado el 50% del importe abonado en concepto de carga urbanística.
7. artikulua.
Hirigintza-karga.
Artículo 7.
Carga urbanística.
7.1. Sustatutako esku-hartzeek etxebizitza kopurua handitzea dakar, eta, hori dela eta, etxebizitzen eta gune libreen sistemaren arteko erlazioa gordetzeko, ordenantza honek kontuan
hartzen du alderdi hori.
7.1. Las actuaciones que se impulsan suponen un incremento del número de viviendas y, por ello, a fin de preservar la
relación entre viviendas y sistema de espacios libres, en esta
ordenanza, se tiene en cuenta este aspecto.
Horrenbestez, Udalari ekarpen ekonomiko bat egiteko eskatuko zaio esku-hartze bakoitzaren sustatzaileari; Udalak, bestalde, ekarpen horiek jabari publikoa lortzeko erabiliko ditu,
gune libreen sistemari atxikitzeko.
Por ello, se exige del promotor de cada actuación que efectúe una aportación económica al Ayuntamiento; éste, por su
parte, deberá destinar el conjunto de esas aportaciones a la consecución de suelo de dominio público para su adscripción al sistema de espacios libres.
Hirigintza-kargetarako, etxebizitzen eta merkataritza-aretoen eragin balioaren arteko diferentziaren % ordainduko da/50
€/m² bakoitzeko.
Se abonará en concepto de cargas urbanísticas un % de la
diferencia entre el valor de repersecución de las viviendas y el
de los locales comerciales/50 € por m².
7.2. Ordenantzak indarraldia duen lehen urte honetarako
ezarritako kopuru hori urtero eguneratuko da Estatistikaren
Institutu Nazionalak Euskal Autonomia Erkidegorako ezartzen
duen Kontsumoko Prezioen Indizea oinarritzat harturik.
7.2. Esta cantidad establecida para el primer año de vigencia
de la ordenanza se actualizará anualmente sobre la base del Índice
de Precios al Consumo establecido por el Instituto Nacional de
Estadística para la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ez da inolako erabilera-aldaketarik onartuko jarduera horri
dagokion hirigintza-karga ordaintzen ez den bitartean, eta
horretarako, ordainketa horren egiaztagiria edo agiri baliokidea
aurkeztu beharko da, kasu bakoitzean.
No se autorizará cambio de uso alguno en tanto no se abone
la carga urbanística correspondiente a la actuación, precisándose la presentación de la carta de pago de dicho abono o documento equivalente, en cada caso.
8. artikulua.
tzak.
Artículo 8.
rización.
Baimen horrek bete beharko dituen baldin-
Condiciones a las que quedará sujeta la auto-
Urnietako Udalak lortu nahi dituen helburuak bermatzearren, eta etxebizitzaren merkatuan zuzenean eragiteko helburuarekin, aretoen gainean espekulaziorik sor ez dadin, eta izaera
partikularra duten eta indarreko araudiarekin bat etorriz ezar
litezkeen beste baldintza batzuk gorabehera, baimen horiek
izaera orokorreko honako baldintzen menpe geratuko dira, eta
hala agerraraziko da izenpetu beharreko hitzarmenean.
Al objeto de garantizar los fines perseguidos por el
Ayuntamiento de Urnieta e incidir directamente en el mercado de
la vivienda, evitando que se llegue a especular con los locales; y
sin perjuicio de otras condiciones de carácter particular y que con
base a la normativa vigente se acuerden fijar, las autorizaciones
quedarán sujetas a las siguientes condiciones de carácter general
que se harán constar en el convenio a formalizar.
Ordenantza honen aplikazioa dela eta, aretoen erabilera
aldatuz lortzen diren etxebizitzek Araubide Bereziko udal etxebizitza tasatuaren kalifikazio iraunkorra izango dute. Araubide
Bereziko udal etxebizitza tasatu hauek, garaje eta trasteleku
atxikiak barne, gehienez babes ofizialeko etxebizitza tasatuetarako aplikatzekoa den araudi autonomikoak ezartzen duen
gehienezko salmenta-prezioa izango dute. Nolanahi ere, ezin
gaindituko da 1,5eko indizea.
Las viviendas que resulten de la transformación de locales
en virtud de la aplicación de la presente ordenanza tendrán la
calificación permanente de vivienda tasada municipal de
Régimen Especial. El precio máximo de venta de las Viviendas
Tasadas Municipales de Régimen Especial, incluidos sus garajes y trasteros vinculados, será el establecido por la normativa
autonómica de aplicación para las Viviendas de Protección
Oficial Tasadas. En todo caso, no podrán superar el índice 1,5
respecto al precio máximo de las Viviendas de Protección
Oficial de Régimen General.
Araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen gehienezko prezioari dagokionez, lortzen diren etxebizitzetan gehienezko salmenta-prezio horiek beteko direla bermatzeko, horien
gainean lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubide
bat ezarriko da Udalaren alde.
A fin de garantizar que se observan los aludidos precios
máximos de venta de las viviendas resultantes, se establecerá
sobre las mismas un derecho de tanteo y retracto a favor del
Ayuntamiento.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.817
Horri begira, obrak amaitu ondoren, lehen okupaziorako
baimena eman ahal izateko aretoaren obra berriaren eskritura
aurkeztu beharko da udaletxean, eta bertan, honakoa agertu
beharko da:
A tal objeto, una vez finalizadas las obras, para la concesión
de la licencia de primera ocupación deberá presentarte ante el
Ayuntamiento escritura de obra nueva del local, en la que
conste:
— Udal etxebizitza tasatuaren kalifikazio iraunkorra, erabateko jabetza edo jabariaren erregimenarekin.
— La calificación permanente de vivienda tasada municipal
en régimen de propiedad o pleno dominio.
— Salmenta-prezioa.
— Precio de venta.
— Udalaren alde lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea finkatu izana.
— Establecimiento del derecho de tanteo y retracto a favor
del Ayuntamiento.
Etxebizitzen jabeek besterenganatzeari ekitea erabakitzen
baldin badute, jarraitu beharreko prozedura hauxe izango da:
En caso de que los propietarios de las viviendas decidan
proceder a su enajenación, el procedimiento a seguir será el
siguiente:
— Udalari etxebizitza besterenganatzeko erabakia jakinaraziko zaio.
— Se notificará al Ayuntamiento la decisión de enajenar la
vivienda.
— Udalak etxebizitza tasatuak eskatu dituztenen zerrenda
eskatuko dio Etxebideri, eta horiek, erakunde horretan behar
bezala inskribaturik egon beharko dute, salmentaren jakinarazpenaren aurreko urteko azaroaren 30a baino lehen. Halaber,
behin egindakoan, kontuan hartuko da etxebizitza tasatuen
eskatzaileen udal zerrenda.
— El Ayuntamiento solicitará a Etxebide la lista de demandantes de viviendas tasadas, quienes deberán estar debidamente
inscritos en esta entidad con anterioridad al 30 de noviembre
del año anterior a la de la comunicación de venta. Se tendrá en
cuenta así mismo, una vez haya sido elaborada, la lista municipal de demandantes de viviendas tasadas.
Udal etxebizitza tasatuen esleipenduna izateko ezinbestekoa izango da Urnietako udal etxebizitza tasatuei buruzko
ordenantzak ezartzen dituen baldintzak betetzea. Horretarako,
ordenantza horretan ezarritako esleipen-prozedurari jarraituko
zaio.
Para ser adjudicatario de las viviendas tasadas municipales
será imprescindible el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de la vivienda tasada municipal
de Urnieta. A tales efectos, se seguirá el procedimiento de adjudicación establecido en la misma.
9. artikulua.
Etxebizitza bihurtutako aretoen erregistroa.
Udalak erregistro bat sortuko du, eta bertan, beren erabilera
hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzea onartu zaien areto guztiak inskribatuko dira.
10. artikulua.
Ziurtagiriak egitea.
Halaber, gauzatutako aldaketa hori egiaztatzeko interesatuek eskatzen dituzten ziurtagiri guztiak Udalak egingo ditu.
11. artikulua.
Katastroari jakinaraztea.
Jatorriz hirugarren sektoreko erabilerarako xedatuta zegoen
areto batean etxebizitza-erabilera baimendu ondoren, xehetasun
hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Hiri-lurren Katastroari jakinaraziko dio Udalak.
12. artikulua.
Egitatezko egoeren erregularizazioa.
Artículo 9.
Registro de locales convertidos en viviendas.
El Ayuntamiento creará un Registro en el que se inscribirán
todos los locales cuyo uso ha autorizado alterar de terciario a
residencial.
Artículo 10.
Emisión de certificaciones.
Asimismo, el Ayuntamiento emitirá cuantos certificados
soliciten los interesados para la acreditación de la variación
producida.
Artículo 11.
Comunicación al catastro.
Una vez sea autorizado el uso de vivienda en un local destinado originariamente al uso terciario, el Ayuntamiento pondrá
dicha circunstancia en conocimiento del Catastro de Urbana de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, a los efectos oportunos.
Artículo 12.
Regularización de situaciones de hecho.
I. eranskinean agertzen ez diren eraikinetako aretoak etxebizitza gisa erabili eta egokitzea baimendu ahalko da, baldin eta
ordenantza hau indarrean sartu baino lehen egin bada aldaketa,
udal baimenik gabe, betiere jabeak hala eskatu badu eta testu
artikulatuan ezarritako baldintza tekniko, araubide juridikoko
eta prozedurazko guztiak betetzen badira.
Podrán autorizarse aquellas actuaciones de uso y acondicionamiento de vivienda de locales emplazados en los edificios no
incluidos en el Anejo I, que se hayan llevado a cabo de forma previa a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, sin la correspondiente licencia municipal, siempre que se soliste por su propietario y se cumplan todas las condiciones técnicas, de régimen
jurídico y procedimentales establecidas en este texto articulado.
Nolanahi ere, aldaketa horiek legeztatzeari dagokionez,
ordenantza honetako 3, 4, eta 5. artikuluetan aurreikusitako
baldintza arruntak bete beharko dira, eta, horrez gainera, baimenik gabe egindako obra horiei dagozkien tasa eta zergak
ordaindu beharko zaizkio Udalari, bai eta Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legearen arabera aurrez egindako arau-hauste
horri dagokion zigor ekonomikoa ere.
No obstante, sobre la legalización de estas actuaciones, sin
perjuicio del cumplimiento de los condicionados ordinarios
dimanantes de lo previsto en los artículos 3, 4 y 5 de esta
Ordenanza, recaerá la obligación de resarcir al Ayuntamiento
con el pago de las tasas e impuestos correspondientes a las
obras ejecutadas sin licencia y de la sanción económica que
según la Ley del Suelo y Urbanismo correspondiente a la
infracción previamente cometida.
Azken xedapena.
Ordenantza hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta handik 15 egunetara jarriko da indarrean.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
3.818
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Ordenantza honen indarraldia 5 urterako izango da. Orduan,
etxebizitzak udalerrian duen arazoarekin loturiko xehetasunak
berriro aztertuko ditu Udalak, eta aretoen erabilera-aldaketaren
esperientzia hori baloratu ondoren, ordenantza honek indarrean
jarraitu behar duen ala ez erabakiko du.
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Halaber, dagokion azterketa egin ondoren, I. Eranskinean
sartu beharreko eremu berriak finkatu ahal izango ditu.
La vigencia de la ordenanza se establece por un tiempo de
cinco (5) años. En ese momento el Ayuntamiento procederá a la
revisión de las circunstancias concurrentes relacionadas con la
problemática de la vivienda en el municipio y, tras valorar la
experiencia de los cambios de usos de locales, decidirá sobre la
vigencia o no de la presente Ordenanza.
Asimismo, podrá establecer, previa elaboración de un preceptivo estudio, nuevos ámbitos a incluir en el Anejo I.
I. ERANSKINA
ANEJO I
Etxe-lurretako eremu finkatuetan dauden beheko
solairuen eta beste aretoen erabilera aldatzeko eskuhartzeei buruzko ordenantzaren aplikaziotik kanpo
gelditutako eraikinen zerrenda.
Etxe-lurretan dauden bizitegi-erabilerako eraikin guztiak,
honako hauek izan ezik:
— Akan kalea 09, 11, Osoa.
— Errekalde 01 eta 03, 06, 08 10,12 eta 14 Osoa.
— Aldapeta kalea 01. Fatxada eta sarrera Aldapeta kaletik
daukaten beheko solairuak.
— Aranzubi kalea 02. Fatxada eta sarrera Idiazabal kaletik
daukaten beheko solairuak.
— Geltoki kalea:
02.- Osoa.
05.- Fatxada eta sarrera Geltoki ondoko pasealekutik daukaten beheko solairuak.
— Etxeberri plaza:
01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17.
02, 04, Osoak.
— Errementari kalea 02.- Osoa.
Idiazabal kalea:
05A eta 05B (osoa), 7A, 7B, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
39, 41, 43.
04, 06, 08, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32 bis,
34, 38, 40, 42, 46, 48.
Relación de edificios excluidos de la aplicación de la
Ordenanza reguladora de las actuaciones tendentes a
la modificación de uso de plantas bajas y otros locales
en ámbitos consolidados de Suelo Urbano residencial.
Todos los edificios de uso residencial situados en Suelo
Urbano residencial a excepción de:
— Akan kalea 09, 11, Completa.
— Errekalde 01 y 03, 06, 08 10, 12 y 14 Completa.
— Aldapeta Kalea 01. Plantas bajas con fachada y acceso
desde Aldapeta kalea.
— Aranzubi Kalea 02. Plantas bajas con fachada y acceso
desde Idiazabal kalea.
— Estación Kalea:
02. Completa.
05. Plantas bajas con fachada y acceso desde paseo junto a
las vías.
— Etxeberri Plaza:
01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17.
02, 04, Completas.
— Herreros kalea 02. Completa.
— Idiazabal Kalea:
05A y 05B (completa), 7A, 7B, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 39, 41, 43.
04, 06, 08, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32 bis,
34, 38, 40, 42, 46, 48.
Fatxada eta sarrera Idiazabal kaletik daukaten beheko solairuak.
Plantas bajas con fachada y acceso desde Idiazabal kalea.
— San Juan kalea:
— San Juan Kalea:
09, 18, 23, 25, 27 eta 29.
09, 18, 23, 25, 27 y 29.
Fatxada eta sarrera San Juan kaletik daukaten beheko solairuak.
Plantas bajas con fachada y acceso desde la calle San Juan.
— Iurramendi kalea:
— Yurramendi Kalea:
01, 17, 17 bis, 19, Osoa.
01, 17, 17 bis, 19, Completa.
02, 24, 26, 28, 30.,Fatxada eta sarrera Idiazabal kaletik daukaten beheko solairuak.
— Zelai Alde plaza:
02, 24, 26, 28, 30. Plantas bajas con fachada y acceso desde
Idiazabal kalea.
— Zelai Alde Plaza:
01, 03, - Fatxada eta sarrera Idiazabal kaletik daukaten
beheko solairuak.
01, 03, Plantas bajas con fachada y acceso desde Idiazabal
kalea.
02, 04. Fatxada eta sarrera Idiazabal kaletik daukaten
beheko solairuak.
02, 04, Plantas bajas con fachada y acceso desde Idiazabal
kalea.
— Zubitxo plaza: 01, 03, Fatxada eta sarrera Idiazabal kaletik daukaten beheko solairuak.
— Zubitxo Plaza 01, 03, Plantas bajas con fachada y acceso
desde Idiazabal Kalea.
— Zabaleta auzoa. 4, 6, 8, 10, 12.
— B.º Zabaleta n.º 4, 6, 8, 10, 12.
— Azkorte 1 Osoa (Denontzat).
— Azkorte n.º 1 Completa (Denontzat).
— Urbita 2.
— Urbita n.º 2.
— Dendaldegi 2, 4 (Fatxada San Juan kalean).
— Dendalgui 2, 4 (Fachada San Juan.).
— Isidro Setien 4.
— Isidro Setien n.º 4.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
II. ERANSKINA
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.819
ANEJO II
Erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko hitzarmen-eredua.
Modelo tipo de convenio de modificación de uso terciario a residencial.
Erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa
izatera aldatzeko .......................... zk. hitzarmena.
Convenio n.º .......................... de modificación de uso terciario a residencial.
Urnietan, 2009ko ...................................aren ..............(e)an.
En Urnieta, a ............. de ................................ de 2009.
ELKARTU DIRA
REUNIDOS
Batetik, ....................................................................... jauna,
adinduna, Urnietako bizilaguna. Urnietako Udaleko alkatelehendakari gisa eta haren ordezkari gisa esku hartu du, horretarako ahalmena baitu, ......................n hartutako erabakiaren
arabera.
De una parte, don .................................................................,
mayor de edad, vecino de Urnieta, quien interviene en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Urnieta, y en
representación del mismo, para lo que se halla debidamente
facultado, en virtud de acuerdo adoptado con fecha ...................
Eta bestetik, ............................................................. jn./and.,
........................................... NAN zk. duena, eta bizilekua
..................................................................................................-n
duena, zeinak bere izenean jardungo duen.
Y, de la otra, D./Dña. ............................................................,
con DNI núm. ......................................, con domicilio en
.........................................................................................., quien
actúa en su propio nombre.
AURREKARIAK
ANTECEDENTES
Lehena: ................................................................... jn./and.,
........ arean ............................................... kale/etorbide/plazako
......... zenbakian dagoen aretoaren jabe da, eta ....................
metro koadro ditu areto horrek.
Primero: D./Dña. .................................................................,
es propietario de un local sito en el Área ....... Calle/Avda./Plaza
.................................................................................... n.º ...........
con una superficie de ..................... metros cuadrados.
Bigarrena: 200.....ko .....................aren ........an, lehen
aurrekarian aipatutako areto horren erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzatarakoa izatera aldatzeko baimena
eskatu zuen.
Segundo: Con fecha ........ de ..................... de 200....., solicitó licencia de cambio de uso, de terciario a residencial, del
local referido en el antecedente primero.
Hirugarrena: Alkate-lehendakari jaunak, 200........ko
...............................aren ...........ko erabakiaren bidez,
.................................................................k egindako eskaera
horren aldeko iritzia eman zuen. Eta halaber, ................ eurotan
finkatu zuen aipatutako areto horren erabilera aldatzeko eragiketari dagokion hirigintza-karga.
Tercero: El Sr. Alcalde-Presidente, mediante acuerdo de
....... de .............................. de 200......., informó favorablemente la solicitud formulada por ................................................
así mismo, fijó en ......................... euros, el importe de la carga
urbanística imputable a la operación del cambio de uso del
citado local.
Laugarrena: 200.........ko .....................aren ..........(e)an,
............................................................................... jaun/andreak
idazki bat aurkeztu zuen udaletxean, eta bertan, Udalarekin
hitzarmen egoki bat izenpetzeko prest zegoela adierazi zuen,
lehen aurrekarian aipatutako areto horren erabilera hirugarren
sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatu ahal izateko, arestian aipatutako 200.....ko ..........................aren ........ko
erabakian adierazitako hitzetan.
Cuarto: Con fecha ....... de ..................... de 200......,
D./Dña. .......................................................................................
presentó ante el Ayuntamiento un escrito en el que ponía de
manifiesto su disponibilidad de suscribir el oportuno Convenio
con el Ayuntamiento para posibilitar el cambio de uso de terciario a residencial del local referido en el antecedente primero
en los términos expresados en el acuerdo de ....... de ..................
de 200........ anteriormente aludido.
Bi aldeek hitzarmen hau gauzatzeko nahiko gaitasun eta
eskumen aitortu diote elkarri, eta horri begira, agiri hau izenpetu dute, ondorengo baldintzekin bat etorriz.
Ambas partes se reconocen, recíprocamente, capacidad y
competencia para formalizar el presente Convenio y, a tal
efecto, suscriben este documento de acuerdo con las siguientes.
BALDINTZAK
ESTIPULACIONES
Lehena: Udalak baimena ematen du .................. arean
................................................................. kale/etorbide/plazako
.......... zenbakian dagoen eta ............. metro koadro dituen aretoaren erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko, jarraian adieraziko diren baldintzekin
bat etorriz.
Primera: El Ayuntamiento autoriza el cambio de uso de terciario a residencial del local sito en el Área ...............
Calle/Avda./Plaza .......................................................................
n.º......... con una superficie de ........... metros cuadrados de conformidad con las estipulaciones que a continuación se señalan.
Bigarrena: Aipatutako areto hori etxebizitza bihurtzeko,
eragiketa horrek sortzen duen hirigintza-karga ordaindu beharra
dago. Karga horren zenbatekoa .................... eurotan finkatu da.
Segunda: La transformación del antedicho local en vivienda
está sujeta al pago de la carga urbanística que origina tal actuación. Dicha carga se fijan en la cantidad de ...................... euros.
Adierazitako zenbateko hori ekitaldi honetan bertan ordainduko da eta hitzarmen honek ordainagiri gisa balio izango du.
El importe expresado se abona en este mismo acto y el presente Convenio sirve como formal carta de pago.
3.820
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Hirugarrena: Aretoaren erabilera hirugarren sektorekoa
izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko baimen hau eman
bada ere, ez zaie eragingo hirugarrengoen eskubideei, ez eta
eragiketa horrek jabetza horizontalaren tituluan eragin ditzakeen aldaketei ere.
Tercera: La presente autorización para la transformación de
local de terciario a residencial se realiza sin perjuicio de derechos de tercero, así como de las modificaciones del título de
propiedad horizontal que en su caso pueda exigir la intervención.
Laugarrena: Erabilera-aldaketa hori gauzatu dadin, interesatuak etxebizitza gisa egokitzeko beharrezkoak diren obrak
egin beharko ditu, udalaren nahitaezko baimena erdietsi ondoren.
Cuarta: Para que el cambio de uso se materialice el/la interesado/a deberá proceder a la ejecución de las obras correspondientes de adecuación de vivienda, previa la obtención de la
preceptiva licencia municipal.
Bosgarrena: Aretoaren erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxebizitzetarakoa izatera aldatzeko beharrezkoak diren
obrak amaitu, lehen erabilerarako baimena erdietsi eta etxebizitzara bizitzera etorri beharko da urtebeteko epean, hitzarmen
hau izenpetzen den egunetik kontatzen hasita, obrak hasteko
luzapen bat eman ezean. Hori betetzen ez bada, interesatuak
erabilera-aldaketarako eskuratu duen eskubidea galdu egingo
du eta, zigor modura, hirigintza-kargaren kontzeptupean
ordaindutako zenbatekoaren %50 bakarrik itzuliko zaio.
Quinta: Las obras precisas para la transformación del local
de terciario a residencial deberán encontrarse finalizadas, la
licencia de primera utilización obtenida y la vivienda habitada
en el plazo de un año contado a partir de la firma del presente
Convenio, excepto en el caso en que se hubiera concedido una
prórroga para el inicio de las obras. En caso de incumplimiento,
se perderá el derecho adquirido para el cambio de uso y como
penalización, únicamente se reintegrará el 50% del importe
abonado en concepto de cargas urbanísticas.
Seigarrena: Etxebizitza berriaren lehen erabilerarako baimena eman eta etxebizitza horretara bizitzera etorriak direla
egiaztatu ondoren (hitzarmen hau izenpetzen denetik hasi eta
urtebeteko epea baino lehen), Udalak erabilera-aldaketa horren
eta aretoak duen etxebizitza-izaera berriaren behin betiko ziurtagiria emango du.
Sexta: Una vez sea concedida la licencia de primera utilización de la nueva vivienda y efectuada la pertinente comprobación de que la misma se encuentra efectivamente habitada
(antes del transcurso del periodo de un año a contar de la firma
de la presente) el Ayuntamiento expedirá la certificación definitiva del cambio de uso producido y de la nueva condición de
vivienda del local.
Zazpigarrena: Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubide bat ezarriko da Urnietako Udalaren alde, eta
beraz, lehentasunez eskuratzeko eskubidea izango du, baldin
eta etxebizitza berriaren titularrak kostu bidezko eskualdaketari
ekiten badio, baldintza hauekin:
Séptima: Se constituye un derecho de tanteo y retracto a
favor del Ayuntamiento de Urnieta por lo que le corresponde un
derecho de adquisición preferente en caso de que el titular de la
nueva vivienda proceda a la transmisión onerosa de la misma
con las siguientes condiciones:
— Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubide
hori mugagabeki gauzatu ahal izango da.
— El Derecho de tanteo y retracto podrá ejercitarse indefinidamente.
— Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubide
hori gauzatuz gero Udalak ordainduko duen prezioa honakoa
izango da: Eusko Jaurlaritzak Urnietan babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarri duen gehienezko prezioaren modulua bider
1,5 koefizientea.
— El precio que el Ayuntamiento abonará en caso de ejercitar el Derecho de Tanteo y Retracto será: El establecido por la
normativa autonómica de aplicación para las Viviendas de
Protección Oficial Tasadas. En todo caso, no podrán superar el
índice 1,5 respecto al precio máximo de las Viviendas de
Protección Oficial de Régimen General.
— Jabetzaren inter vivos (bizien arteko) besterenganatze
hori Udal Administrazioaren baimenaren menpe geratuko da,
lehentasunez erosteko eskubidea bermatzeko.
— La enajenación ínter vivos de la propiedad queda sujeta
a autorización de la Administración municipal a los efectos de
asegurar el citado derecho de adquisición preferente.
— Udalari jabetza hori eskualdatzeko borondatea jakinarazi
ondoren, Udalak 2 hilabeteko epean eskuratzeko eskubide hori
gauzatu edo esleipen-prozedurari ekin beharko dio.
— Notificada al Ayuntamiento la voluntad de transmitir la
propiedad, el Ayuntamiento en el plazo de dos (2) meses deberá
ejercitar el citado derecho de adquisición o iniciar el procedimiento de adjudicación.
— Higiezin horretan egin ahal izan diren hobetze-lanek eta
mantentze-lanek igo egingo dute besterenganatze-prezioa,
betiere Udal Administrazioak horretarako onespena eman baldin badu, horien balio-handitzea eta balio-galtzea finkatuz.
— Las mejoras y trabajos de mantenimiento que en su caso
hayan podido efectuarse en el inmueble incrementarán el precio
de enajenación siempre que las mismas hubieren sido aprobadas a estos efectos por la Administración municipal fijando su
valoración y depreciación.
Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubide horrek
eta hori gauzatzeko baldintzek bazter-ohar modura agertu beharko
dute Jabetzaren Erregistroan egiten den finkaren idazpenean.
Este derecho de tanteo y retracto y las condiciones de su
ejercicio deberán constar como nota marginal en el asiento de
la finca en el Registro de la Propiedad.
Udalak ez du inola ere lehentasunez erosteko eta atzera
eskuratzeko eskubide hori gauzatuko etxebizitza hori lehen
mailako arbaso edo ondorengoei eskualdatzen baldin bazaie.
En ningún caso se ejercitará el derecho de tanteo y retracto por
parte del Ayuntamiento en el caso de transmisión de la vivienda a
familiares ascendientes o descendientes en primer grado.
Eta adostasunaren froga modura, bi aldeek agiri hau bi aletan izenpetu dute, burualdean adierazitako lekuan eta datan.
Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben este
documento por duplicado en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
Urnieta, 2009ko urtarrilaren 30a.—Miguel Izaguirre,
Alkatea.
Urnieta, a 30 de enero de 2009.—El Alcalde, Miguel
Izaguirre.
(243)
(243)
(1137)
(1137)
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.821
Urnietako udalaren lanpostuen zerrendaren aldaketaren onarpenari dagokionez, 2009ko urtarrilaren
2an Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaraturiko
iragarkian egindako akatsen zuzenketa.
Corrección de errores en anuncio publicado en BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa de 2 de enero de 2009 relativo a
la aprobación de la modificación de la relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Urnieta.
Iragarki hortan akats bat egin zenez, hona hemen egin zaion
zuzenketa:
Advertido error en dicho anuncio se corrige el mismo en los
siguientes términos:
LANPOSTUEN ZERRENDA
I) KARRERAKO FUNTZIONARIENTZAT ERRESERBATUTAKO LANPOSTUAK
Izena
Postuak Taldea Dest. Maila Egoitza
Talde Azpi.Betetz. Hizk. Osagarri Derrigor.
Klase
Eskala eskala
Era Eskak. zehatza
Data
Titulazioa
Merezimendu
espezifikoak
Kategoria bereko edo
handiagako idazkari
lanpostuetan emandako
zerbitzuak: 0,4 puntu
urteko, gehienez 3,5 puntu
arte.
Idazkari
1
A
25
25
ID
GN
IK
2.
L
4
1.901,71 94.12.31
Egindako ikastaro
bakoitzeko, HAEEk edota
beste erakunde ofizialen
batek antolatua bada, 40
ordu edo gehiago iraun
badu, espezialitate juridikoekonomiko-administratiboei
ZL/PL/SL
buruzkoak badira eta
hornitu beharreko
lanpostuekin zerikusia
badute: 0,5 puntu, gehienez
2 puntu arte.
HAEEk edota beste
erakunde publiko batek
idazkari lanpostuarekin
lotuta antolatu dituen gradu
ondoko unibertsitate
tituluak, masterrak, etab.: 2
puntu titulu bakoitzeko,
gehienez 2 puntu arte.
Kategoria bereko edo
handiagoko kontu-hartze
postuetan emandako
zerbitzuak: 0,4 puntu
urteko, gehienez 3,5 puntu
arte.
Kontuhartzailea
1
A
24
24
KH
GN
IK
2.
L
4
HAEEk edo beste erakunde
ofizial batek antolatutako
ikastaro bakoitzeko, 40 ordu
edo gehiago iraun badu,
espezialitate jurídicoekonomiko-administratiboei
11.836,96 03.04.14 ZL/AL/EL/FL buruzkoak badira eta bete
beharreko postuarekin
zerikusia badute: 0,5 puntu,
gehienez 2 puntu arte.
HAEEk edota beste
erakunde ofizial batek
antolatuta, kontu-hartze
lanpostuarekin zerikusia
duten gradu ondoko
unibertsitate tituluak,
masterrak, etab.: 2 puntu
titulu bakoitzeko, gehienez
2 puntu arte
3.822
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izena
Postuak Taldea Dest. Maila Egoitza
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Talde Azpi.Betetz. Hizk. Osagarri Derrigor.
Klase
Eskala eskala
Era Eskak. zehatza
Data
Titulazioa
Merezimendu
espezifikoak
Administraria
1
C
16
16
KH
AO
AA
-
-
3
1.721,55 93.02.28
GB
Udaltzaingoa Kaboa
1
D
15
15
UD
AB
ZB
UD
-
3
1.714,49 92.06.30
OB
Ajentea
1
D
11
11
UD
AB
ZB
UD
L
2
1.224,38 00.03.01
OB
Ajentea
1
D
11
11
UD
AB
ZB
UD
LO
2
1.284,53 02.07.05
OB
Ajentea
1
D
11
11
UD
AB
ZB
UD
LO
2
1.284,53 99.05.19
OB
Ajentea
1
D
11
11
UD
AB
ZB
UD
LO
2
1.268,37 99.05.19
OB
Ajentea
1
D
11
11
UD
AB
ZB
UD
L
2
1.219,89 94.02.24
OB
Antol eta infom teknikaria
1
A
21
17
ID-KZ AB
ZB
EB
L
3
1.189.06
LZ
Arkitekto Teknikaria
1
B
20
20
HI
AB
ZB
EB
L
3
1.732,76 93.06.30
AP
Gizarte Laguntzailea
1
B
17
16
GO
AB
ZB
EB
L
3
1.324,46 93.06.30
GL
B1 Gidatzeko baimena
Gizarte Laguntzailea
1
B
17
16
GO
AB
ZB
EB
L
3
1.300,78 93.06.30
GL
B1 Gidatzeko baimena
Idazkaritza admin.
1
C
14
13
SC
AG
AA
--
L
3
1.256,67 05.02.24
BS
Diruzaintza Admin. Lag.
1
D
12
12
KZ
AO
AA
-
L
2
1.428,65 00.03.01
OB
Idazkaritza admin. Lag.
1
D
11
11
ID
AO
AA
-
L
2
1.365,3 93.02.28
OB
Kontuhartz. Admin. Lag.
1
D
11
11
KZ
AO
AA
-
L
2
1.300,69
OB
Hirigintza Admin. Lag.
1
D
13
13
KZ
AO
AA
-
L
2
1.492,03 00.03.01
OB
Liburutegiko Admin. Lang.
1
D
10
10
BE
AO
AA
-
L
3
1.232,65 92.06.30
OB
Admin. Laguntzailea
1
D
11
11
OT
AG
AA
L
33
1.219,88 05.02.24
OB
Ur Langilea
1
D
13
13
OB
AB
ZB
HL
L
1
1.492,03
-
OB
Obren Arduraduna
1
D
11
11
OB
AB
ZB
HL
L
2
1.453,12
-
OB
Peoia
1
E
10
10
OB
AB
ZB
HL
L
1
1.316,52
-
EZ
Harreragile Telefonista
1
E
11
11
BE
AB
ZB
EB
L
2
1.370,54 94.08.12
EZ
Peoi lurperatzailea
1
E
9
9
OB
AB
ZB
PO
L
1
1.165,98 31.08.01
CE
-
-
II) LANGILE FINKOENTZAT ERRESERBATUTAKO LANPOSTUAK
Postuak
Taldea
Maila gv
Maila
Egoitza
Betetz.
Era
Hizk.
Eskak.
Derrigo.
Data
Titulazioa
Oharrak
Garbitzaileak
1
E
8
7
BE
-
1
-
EZ
%50,25 dedikazioa
Garbitzaileak
1
E
8
7
BE
-
1
-
EZ
%50,25 dedikazioa
Menpekoa-jakinarazlea
1
E
8
8
ID
-
1
01.08.31
EZ
%50 dedikazio / hutsik
Izena
Egoitza
Taldea
Titulazioa
Betetzeko era
ID - Idazkaritza
GN – Gaikuntza Nazionala
ZL – Zuzenbide Lizentziatu
PL- Politika-zientziak Lizentziatu
SL – Soziologia Lizentziatu
O – Oposaketa
KH - Kontuhartzailea
AO – Administrazio Orokorra
AL – Administrazio Enpresa Lizentziatu
EL – Ekonomia Lizentziatu
FL – Aktuaritza eta Finantza zientziak Lizentziatu
L – Lehiaketa
UD - Udaltzaingoa
AB – Administrazio Berezia
AP - Arkitekto teknikoa
LO – Lehiaketa oposaketa
HI - Hirigintza
GO - Gizarte Ongizatea
GL - Gizarte Laguntzaile
Azpi-eskala
GB - Goi Mailako Batxilergoa
Klaseak
KZ - Kontuhartzail. Zerbitzua
IK – Idazkaritza/Kontuhartz.
OB – Oinarrizko Batxilergoa
UD – Udaltzaingoa
OB - Oinarrizko Batxilergoa
AA – Admon. Orok. Admin
EZ – Eskolatze
HL - Herri lanetako lang.
BE - Bestelako Egoitzak
ZB – Zerbitzu bereziak
B2 – motako Gida Baimena B2
EB – Eginbehar bereziak
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.823
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
I. PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA
Denominación
Puesto
Grupo.
Nivel
Grupo Sub.Form
Nivel Depend.
Clase
GV
Escala Escala
Prov.
Perf. Complem.
Precept.
Ling. específico
Titulación
Méritos específicos
Servicios prestados en
puestos de Secretaría de la
misma o superior categoría:
0,4 puntos por año, con un
máximo de 3,5 puntos.
Secretario
1
A
25
25
SC
HN
S
2ª
C
4
Por cada curso realizado,
convocado por el IVAP u
otra entidad oficial, de 40 o
más horas de duración,
sobre materias
correspondientes a
especialidades jurídico1.901,71 31.12.94 LD/LC/LS
económicas administrativas
y relacionados con el puesto
a cubrir: 0,5 puntos, hasta
un máximo de 2 puntos.
Títulos de postgrado
universitario, masters, etc.
Relacionados con el puesto
de Secretaría organizados
por el IVAP u otra entidad
oficial: 2 puntos por cada
título hasta un máximo de 2
puntos
Servicios prestados en
puestos de intervención de
la misma o superior
categoría: 0,4 puntos por
año, con un máximo de 3,5
puntos.
Interventor
1
A
24
24
IT
HN
I
2ª
C
4
Por cada curso realizado,
convocado por el IVAP u
otra entidad oficial, de 40 o
más horas de duración,
sobre materias
correspondientes a
11.836,96 14.04.03 LD/LA/LE/LC especialidades jurídicoeconómicas administrativas
y relacionados con el puesto
a cubrir: 0,5 puntos hasta un
máximo de 2 puntos.
Títulos de postgrado
universitario, masters, etc.
relacionados con el puesto
de Intervención organizados
por el IVAP u otra entidad
oficial: 2 puntos por cada
título hasta un máximo de 2
puntos.
Administrativo
1
C
16
16
IT
AG
AA
-
-
3
1.721,55 28.02.93
BS
Cabo P.L.
1
D
15
15
PL
AE
SE
PL
-
3
1.714,49 30.06.92
BE
Agente
1
D
11
11
PL
AE
SE
PL
C
2
1.224,38 01.03.00
BE
Agente
1
D
11
11
PL
AE
SE
PL
CO
2
1.284,53 05.07.02
BE
Agente
1
D
11
11
PL
AE
SE
PL
CO
2
1.284,53 23.11.99
BE
3.824
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Nivel
Grupo Sub.Form
Nivel Depend.
Clase
GV
Escala Escala
Prov.
Perf. Complem.
Precept.
Ling. específico
Denominación
Puesto
Grupo.
Agente
1
D
11
11
PL
AE
SE
PL
CO
2
1.268,37 23.11.99
BE
Agente
1
D
11
11
PL
AE
SE
PL
C
2
1.219,89 24.02.94
BE
Tec. Org.-Informatica
1
A
21
17
SC-IT
AE
SE
CE
C
3
1.189.06
LD
Arquitecto-Técnico
1
B
20
20
OU
AE
SE
CE
C
3
1.732,76 30.06.93
AP
Trabajador Social
1
B
17
16
BS
AE
SE
CE
C
3
1.324,46 30.06.93
AS
Permiso de conducir B1
Trabajador Social
1
B
17
16
BS
AE
SE
CE
C
3
1.300,78 30.06.93
AS
Permiso de conducir B1
Administrativo Secretaria
1
C
14
13
SC
AG
AA
--
C
3
1.256,67 24.02.05
BS
Aux.Admon. Recaudación
1
D
12
12
SI
AG
AA
-
C
2
1.428,65 01.03.00
BE
Aux.Admon. Secretaria
1
D
11
11
SC
AG
AA
-
C
2
1.365,3 28.02.93
BE
Aux.Admón.. Intervención
1
D
11
11
SI
AG
AA
-
C
2
1.300,69
BE
Aux.Admón...Urbanismo
1
D
13
13
SI
AG
AA
-
C
2
1.492,03 01.03.00
BE
Aux.Admon. Biblioteca
1
D
10
10
OT
AG
AA
-
C
3
1.232,65 30.06.92
BE
Aux.Admon.
1
D
11
11
OT
AG
AA
C
33
1.219,88 24.02.05
BE
Operario de aguas
1
D
13
13
BO
AE
SE
PO
C
1
1.492,03
-
BE
Encargado de obras
1
D
11
11
BO
AE
SE
PO
C
2
1.453,12
-
BE
Peón
1
E
10
10
BO
AE
SE
PO
C
1
1.316,52
-
CE
Telefonista/Recepcionista
1
E
11
11
OT
AE
SE
CE
C
2
1.370,54 12,08.94
CE
Peon enterrador
1
E
9
9
BO
AE
SE
PO
C
1
1.165,98 31.08.01
CE
-
-
Titulación
Méritos específicos
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL FIJO
Pues.
Gru.
Nivel GV
Nivel
Arcepafe
Depend.
Prov.
Ling.
Precept.
Titulación
Observaciones.
Limpiadoras
1
E
8
7
OT
-
1
-
CE
50,25% dedicacion
Limpiadoras
1
E
8
7
OT
-
1
-
CE
50,25% dedicacion
Subalterno-notificador
1
E
8
8
SC
-
1
31.08.01
CE
50% dedicacion / Vacante
Denominación
Dependencia
Grupo
Titulación
Forma de provision
SC - Secretaria
HN – Habilitacion Nacional
LD - Licenciado en Derecho
LC – Licenciado en Ciencias Políticas
LS – Licenciado en Sociología
O – Oposicion
IT- Intervencion
AG – Administracion General
LA – Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
LE – Licenciado en Economía
LC – Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras
C – Concurso
PL- Policia Local
AE – Administracion Especial
AP - Arquitecto Tecnico
CO - Concurso o¡posic.
OU - Urbanismo
BS - Bienestar Social
SI - Serv. Intervencion
AS - Ayudante Social
Sub-escala
BS - Bachiller superior
Clases
SI – Secret./Intervencion
BE – Bachiller elemental
PL - Policia Local
BO - Obras
AA – Advo. Admon. General
CE - Certificado de escolaridad
CE - Cometidos especiales
OT - Otras dependencias
SE – Servicios especiales
B2 - Carnet de conducir BS
PO - Personal Oficios
Urnieta, 2009ko urtarrilaren 30a.—Mikel Izagirre Rekondo.
(244)
(1138)
Urnieta, a 30 de enero de 2009.—El Alcalde, Mikel Izagirre
Rekondo.
(244)
(1138)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.825
Idazkaritza
Secretaría
Ediktua
Edicto
Udal honek interesatuei ondoren adierazten den espedienteen premiameduzko probidentzia eman dela jakinarazterik
lortu ez duenez, iragarki honen bidez jakinarazten die, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legeak
59.4 artikuluan xedatzen duenaren arabera.
Habiéndose intentado sin efecto la notificación de la
Providencia de Apremio de los expedientes que se relacionan,
se procede a su práctica mediante el presente anuncio, según
dispone el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración Pública y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992.
Interesatuentzat banako jakinarazpen balioa izango du
ediktu honek. Espedientea interesatuen eskura dago, Udal
Idazkaritzan.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificación individual, con indicación de que el expediente en cuestión se encuentra a disposición de los mismos en la Secretaría Municipal.
Urnieta, 2009ko urtarrilaren 29a.—Alkatea.
(238)
Urnieta, a 29 de enero de 2009.—El Alcalde.
(1139)
Esp.
Expte.
Data
Fecha
Ordua
Hora
Matrikula
Matrícula
87/2008
08/03/2008
21:00
2091-DNV
89/2008
12/04/2008
18:40
3612-BCR
92/2008
08/04/2008
17:00
SS-8978-AX
93/2008
12/04/2008
13:10
3944-FMT
(238)
(1139)
Izena
Nombre
Hautsitako araua
Precepto infringido
Zenbat. (€)
Importe (€)
ODEUN MEDIA
R.D.1428/03. E.D.
34,50
CATALAN ARELLANO Ramón
R.D.1428/03. E.D
34,50
JUAREZ CANIZZO Ricardo Ernesto
R.D.1428/03. E.D
34,50
HERRERO SEVILLANO Luis Miguel
R.D.1428/03. E.D
34,50
URRETXUKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE URRETXU
Haddou Benassou jaunari Biztanleen Erroldan ofiziozko baja ematea.
Notificación de baja de oficia en el Padrón de
Habitantes a Haddou Benassou.
Toki Erakundeen Biztanleari eta Mugaketari buruzko erregelamenduak 72. artikuluan dioenaren arabera (abenduaren
20ko 2.612/1996 Errege Dekretuak aldatua izana), iragarki
honen bidez Haddou Benassou ondorengoa jakinarazten zaio.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades
Locales modificado por el R.D. 2.612/1996 de 20 de diciembre,
por la presente se comunica a Haddou Benassou lo siguiente:
Alkatetza honek Jauregi kaleko 10-1 B helbidean ofiziozko
baja emango diola aurretik Lurralde Errolda Kontseiluaren
ebazpena jasota, baldin eta, udaletxe honetako iragarki-taulan
eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitaratzen denetik 15 eguneko epean helbide berria edo orain bizi den
herriaren izena dierazten ez badu.
Esta Alcaldía procederá a darle de baja de oficiio en calle
Jauregi, 10-1.º B, previo informe del Consejo Provincial de
Empadronamiento, si en el plazo de 15 días desde la publicación de este anuncio en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, no comunica su
dirección actual o el municipio en el que resida en la actualidad.
Urretxu, 2009ko urtarrilaren 7a.—Iñaki Zabala Bengoetxea, Alkatea.
Urretxu, a 7 de enero de 2009.—El Alcalde, Iñaki Zabala
Bengoetxea.
(181)
(181)
(1032)
(1032)
Iragarkia
Anuncio
2009ko urteari dagokion Trakzio Mekanizkoko Ibilgailuei
buruzko Zergaren Errolda, Udal-bulegoetan erakutsiko zaio
jendeari 15 eguneko denboraldian, iragarki hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik aurrera, nahi
dutenek aztertu eta, hala badagokio, egoki derizkioten zuzenketa-eskaerak aurkeztu ahal izan ditzaten.
El Padrón Municipal del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al año 2009, permanecerá
expuesto al público en las oficinas municipales por un periodo
de 15 días, a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, al objeto de que pueda ser examinado por los interesados y formular, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.
Urretxu, 2009ko urtarrilaren 29a.—Gorka Garmendia
Albarracin, Alkateordea.
Urretxu, a 29 de enero de 2009.—El Teniente-Alcalde,
Gorka Garmendia Albarracin.
(223)
(223)
(1144)
(1144)
3.826
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Kobrantza iragarkia
2009. urteari dagokion Trakzio Mekanikoko Ibilgailuei
buruzko Udal Zergaren zergapen direnei, ordainagirien ordainketa borondatezko epea aurtengo 2009ko martxoaren 2tik
2009ko apirilaren 30era, biak barne, izango dela.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Borondatezko epe hau igaro ondoren, Udal zerbitzuak %20
gainkargua ezarriko dute, eta bide exekutiboa irekia geldituko da.
Helbideratu gabeko ordainagirien ordainketak, Banketxe
eta Aurrezki Kutxetan.
Urretxu, 2009ko urtarrilaren 29a.—Gorka Garmendia
Albarracin, Alkateordea.
Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de los contribuyentes sujetos al
Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al año 2009, que el periodo voluntario para el pago de
los recibos será en las fechas comprendidas entre el 02 de marzo de
2009 y el 30 de abril de 2009, ambas inclusive, del presente año.
Transcurrido dicho periodo voluntario los servicios incurrirán
en el apremio del 20%, abriéndose a continuación la vía ejecutiva.
Los pagos de los recibos no domiciliados podrá realizarse
en el periodo señalado en Bancos y Cajas de Ahorros.
Urretxu, a 29 de enero de 2009.—El Teniente-Alcalde,
Gorka Garmendia Albarracin.
(223)
(223)
(1145)
(1145)
USURBILGO UDALA
AYUNTAMIENTO DE USURBIL
Zergabilketa
Recaudación
Egutegi fiskala
Usurbilgo udalerriko zergapekoei jakitera ematen zaie
2009ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen
Egutegi Fiskala, bertan horien ordainketa egiteko epeak ezartzen direlarik. Epeak ezarritako egunean bukatuko dira edo hori
jaieguna bada, hurrengo egunean.
Errolda fiskalak, non ordaindu beharreko kuotak eta hauek
finkatzen dituzten zergapeko elementuak ezartzen baitira, jendaurreko ikusgai jarriko dira udaletxeko bulegoetan dagozkien
kobrantza-epeak hasi baino hamabost egun lehenagotik edo
borondatezko epea irekitzen den egunetik kontatzen hasita hilabeteko epean.
Kuotak eta gainerako zerga-elementuak dagozkien erregistroetan alta ematerik suposatzen ez dutenez gero, baizik eta
subjektu pasibo bakoitzari banaka jakinarazi zitzaien egitate
zergagarri bati dagozkionez gero, kolektiboki jakinaraziak
izango dira, matxoaren 8ko 2/2005 Zergen Foru Arau
Orokorreko 98.3 artikuluan ezarritakoaren babesean.
Errolden erakustaldi publikoen aurka berraztertze errekurtsoa tartejarri ahal izango da erakustaldi publikoa hasten den
hurrengo egunetik kontatzen hasita borondatezko epea amaitu
eta hilabeteko epean.
Azaldutako egutegi fiskal honen iragarkiak kobrantza iragarkiaren zeregina ere beteko du. Kobrantza ondorengo zehaztapenaren arabera egingo da:
a) Diru sarrera egiteko epea: Egutegi fiscal honetan agertzen dena.
b) Diru sarrera egiteko modua: Helbideratutako erreziboak zuzenean kargatuko dira bezeroak esandako Banku edo
Aurrezki kutxaren kontuan.
Helbideratzeke daudenei dagokienez, zorretan dutena
ordaintzeko beharrezkoa duten agiria helbide fiskalera bertara
bidaliko zaie ohiko postaz.
Ordainketa, ondoko erakunde laguntzaileen edozein bulegotan egin daiteke: Kutxa, Euskadiko Kutxa, Gipuzkoano
Banketxea edo udal Zergabilketa sailean.
Agiri hori eskura izango ez balu, zorretan dagoenak edo
haren ordez diharduenak, Zergabilketa bulegoan eskatuko du
agiria borondatezko ordainaldian barne.
Eta hala ageriko egiten da herritar guztiak jakinen gainean
egon daitezen.
Calendario fiscal
Se comunica a los contribuyentes del municipio de Usurbil
el calendario fiscal correspondiente a los impuestos y precios
públicos del ejercicio 2009, donde se establecen los plazos para
el abono de los mismos. Los plazos finalizarán el día indicado
y en caso de que dicho día sea festivo, el siguiente hábil.
Los censos fiscales, donde se establecen las cuotas a pagar
y los elementos sujetos al impuesto, quedarán expuestos al
público en las oficinas del ayuntamiento quince días antes del
inicio del período de conbro y durante un mes a partir del inicio del período voluntario de pago.
Usurbil, a 21 de enero de 2009.—El Recaudador.
Usurbil, 2009ko urtarrilaren 21a.—Zergabiltzailea.
(255)
Al no tratarse de alta en el respectivo registro de las cuotas
y demas elementos sujetos al impuesto, sino de los hechos
imponibles notificados individualmente a cada sujeto pasivo, se
comunicarán de forma colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 98.3 de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo,
General Tributaria.
Podrá interponerse recurso de reposición contra la exposición pública de los censos a partir del día siguiente al inicio de
la exposición pública y durante el plazo de un mes desde que
finalice el período voluntario.
El anuncio correspondiente al calendario fiscal también
cumplirá la función de anuncio de cobro. El cobró se realizará
de acuerdo con las siguientes especificaciones:
a) Plazo para realizar el ingreso: El establecido en este
calendario fiscal.
b) Forma de ingreso: Los recibos domiciliados se cargarán directamente en la cuenta bancaria o de ahorros indicada
por el contribuyente.
En el caso de los recibos no domiciliados, se remitirán
mediante correo ordinario al domicilio fiscal correspondiente el
recibo necesario para el abono de la deuda.
El abono podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de las
siguientes entidades colaboradoras: Kutxa, Euskadiko Kutxa,
Banco Guipuzcoano u oficinas de recaudación municipal.
En caso de no disponer de dicho recibo, el contribuyente o
la persona que actue en su nombre deberá solicitarlo en la oficina de recaudación dentro del período voluntario de pago.
Todo ello se hace público para conocimiento de los ciudadanos.
(992)
(255)
(992)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.827
Urteko aldizkakotasunen zergak (ordaintzeko epea)
Impuestos de periodicidad anual (plazo de abono)
— Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga: Martxoaren 1etik
maiatzaren 2ra.
— Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Del 1
de marzo al 2 de mayo.
— Ondasun higiezinen gaineko zerga: Maiatzaren 15etik
uztailaren 4ra.
— Impuesto de Bienes Inmuebles: Del 15 de mayo al 4 de
julio.
— Ekonomi jarduera gaineko zerga: Urriaren 1tik azaroaren 10era bitartekoa.
— Impuesto de actividades económicas: Del 1 de octubre al
10 de noviembre.
— Espaloian zehar ibilgailuak sartzea (badoa): Irailaren
1etik urriaren 1era bitartean.
— Acceso de vehículos a través de las aceras (vado): Del 1
de setiembre al 1 de octubre.
Helbideratutako errezibuak epe bukaeran kargatuko dira
zergapekoak emandako kontu korrontean.
Los recibos domiciliados se cargarán al final del plazo en
las cuentas corrientes indicadas por el contribuyente.
Hiruhilabeteko aldizkakotasunaren tasa(ordaintzeko epea)
Tasas de periodicidad trimestral (plazo de abono)
— Ura, estolderia eta zaborra-hiruhilabetero.
— Agua, alcantarillado y basuras-trimestral.
4. hiruhilabetealdia (2008): Otsailaren 1etik martxoaren 15era.
4.º trimestre (2008): Del 1 de febrero al 15 de marzo.
1. hiruhilabetealdia: Ekainaren 1etik uztailaren 15 era.
1.er trimestre: Del 1 de junio al 15 de julio.
2. hiruhilabetealdia: Irailaren 1 etik urriaren 15 era.
2.º trimestre: Del 1 setiembre al 15 de octubre.
3. hiruhilabetealdia: Azaroaren 1 etik abenduaren 15 era.
3.er trimestre: Del 1 de noviembre al 15 de diciembre.
Helbideraturiko agiriak borondatezko epearen amaierako
hilabetearen aurreneko egunean kobratuko dira.
Los recibos domiciliados se cobrarán el primer día del
último mes del período voluntario.
Asteroko merkatuaren erabilpen tasa
Tasa de uso del mercado semanal
4. hiruhilabetea (2008):urtarrilaren 1etik urtarrilaren 30era.
4.º trimestre (2008): Del 1 al 30 de enero.
1. hiruhilabetea: Apirilaren 1etik apirilaren 30era.
1.er trimestre: Del 1 al 30 de abril.
2. hiruhilabetea: Uztailaren 1etik uztailaren 30era.
2.º trimestre: Del 1 al 30 de julio.
3. hiruhilabetea: Urrilaren 1etik urriaren 30era.
3.er trimestre: Del 1 al 30 de octubre.
Helbideraturiko errezibuak epe bukaeran kargatuko dira
zergapekoak emandako kontu korrontean.
Los recibos domiciliados se cargarán al final del plazo en
las cuentas corrientes indicadas por el contribuyente.
Multen Unitatea
Unidad de Multas
Iragarkia zerrendan ageri diren zigor espedienteen
zehapenak ezarri direla jakinaraztea.
Anuncio por el que se notifica la sanción recaida en
los siguientes expedientes sancionadores.
Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta komuna den
Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-4.
eta 61. artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu
ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak
lortu, iragarki honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea urratu
izanagatik arausleei ezarri zaizkien isunak jakinarazten ditut.
Conforme a los establecido en el art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la sanción de los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse intentado, sin efecto, la notificación personal
de las denuncias infracción de la normativa de tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
NAN
DNI
Urtea
Año
Espte. Zka.
N.º expte.
Matrikula
Matrícula
Ordaintzeke
Importe
ZAMORANO ESPI, MA. ELENA
34088250L
2008
457
8027-BXZ
30,05
ITURRALDE MAYOZ, MARIA JULIA
15890760Z
2008
458
SS-0300-BB
30,05
GARCIA FRANCO, OSCAR
35767614S
2008
459
6968-BTS
30,05
TEKLUR XXI, S.L.
B20822896
2008
462
0800-BHJ
30,05
FURUNDARENA ECHEBERRIA-BERREYARZA,JOSE M.
15928777N
2008
464
SS-1475-AP
30,05
MARTINEZ GUARDIA, BELEN
44145573V
2008
465
SS-0295-BJ
30,05
HERNANDEZ DIAZ, ROSINA
07785817H
2008
466
2212-CSS
30,05
SARDON ALTUNA, JUAN I.
44136006H
2008
468
2233-FHN
30,05
URRETAVIZCAYA GARIN, JESÚS Mª
15940119S
2008
469
SS-4784-AX
30,05
ASTIAZARAN DIAZ, ION
35778656V
2008
472
4032-FCW
30,05
GRIJALBA ECHEVERRIA, IMANOL
72483419T
2008
473
SS-2288-BF
30,05
3.828
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
NAN
DNI
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Urtea
Año
Espte. Zka.
N.º expte.
Matrikula
Matrícula
Ordaintzeke
Importe
LASA MICHELENA, M. TERESA
15924704X
2008
474
SS-5696-AU
30,05
MARIN CANIAGUAN, CARLOS E.
X3392270T
2008
476
BI-2931-BS
30,05
GOENAGA SAGARDIA, JOSU MIRENA
44161570Y
2008
477
2271-CYR
30,05
VERMESAN VIORICA
X4179244Y
2008
479
SS-2647-BF
30,05
QUEREJETA YARZA, ENEKO
44168550V
2008
480
8206-CFG
30,05
OFIMONTEC INSTALACIONES, S.L.
B20880332
2008
483
9656-CTD
30,05
ALAYA JIMÉNEZ, ROSA
44556244T
2008
484
0635-FZV
30,05
URRETAVIZCAYA GARIN, JESÚS M.
15940119S
2008
469
SS-4784-AX
30,05
ILLARRAMENDI LASAGABASTER, J. CARLOS
15865888M
2008
540
SS-4929-AP
30,05
BORDA IZAGUIRRE, JULIAN
15123748Y
2008
543
SS-9701-BD
30,05
IRAZUSTA GURRUCHAGA, JOSE F.
44163617Y
2008
547
8971-FGP
30,05
BERNY KHALED
X5544457P
2008
548
5308-CGK
30,05
ICUTZA MAIZ, AITOR
44127193Z
2008
549
1415-CNF
30,05
ZUBELDIA LICEAGA, ANDER
35773210E
2008
550
SS-7048-AG
30,05
GARCIA LARRAÑAGA, AINOA
72481036D
2008
551
4639-FMF
30,05
Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen pertsonalaren balioa izango du, eta kontutan izan
beharko da:
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual, informándole asimismo de que:
1. Ebazpen honen aurka, behin betikoa eta bide administratiboari amaiera ematen dionaren aurka jakinarazpena jaso eta
hilabeteko epe barruan Udal honetako Alkate – Lehendakariari
zuzenduta birjapen errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela; nahi
izanez gero jakinarazpena jaso eta zuzenenan, bi hilabeteko epe
barruan Donostiako Kontentzioso Administratiboko Epaitegian, Plaza Lasala 2an, errekurtsoa kontentzioso administratiboa aurkeztu ahal izando da.
1. Contra la presente resolución, que es definitiva y pone
fin a la vía administrativa podrá interponer un recurso de reposición ante el alcalde – Presidente de este Ayuntamiento en el
plazo de un mes, o dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso
administrativo de Donostia San Sebastián, Plaza Lasala 2.
2. Ezarri diren isunen zenbatekoa isuna irmoa izatera iritsiko denetik 15 eguneko epe barruan egin beharko da; borondatezko epealdia amaitu ondoren bide exekutiboa hasiko da eta
erantzulearen gain izando dira premiamenduzko gainkargua,
berandutza interesak eta kasua bada sortuko diren kostuak.
2. El importe de la multa fijada se deberá de hacer efectivo en el plazo de 15 días desde que la sanción adquiera firmeza;el vencimiento del plazso voluntario determinará el inicio
de al vía ejecutiva devengándose a cargo del responsable el
recargo de apremio, interés de demora y en su caso las costas
que se produzcan.
3.-Isunen ordainketa Udaleko Zergabilketa Bulegoan ezezik aipatuko den kontu zenbakian eta Usurbilgo Udalarenj izenean Posta igorpenaz ere egin ahal izando da; ordainketa egiterakoan expediente zenbakia eta autoaren matrikula adierazi
beharko dira datu horiek expediente zehatzailea identifikatu
ahal izateko beharrezkoak baitira.
3. El pago de la multa lo podrá realizar en al Oficina de
Recaudación del Ayuntamiento, o en el número de cuenta que
se señala o por giro postal a favor del Ayuntamiento de Usurbil,
en cualquiera de los casos se habrá de indicar el número de
expediente y la matrícula del vehículo, datos imprescindibles
para la debida identificación del expediente.
Banku erakundea
Entidad bancaria
Número de cuenta
Kontu zenbakia
KUTXA
2101-0069-15-0004009536
KUTXA
2101-0069-15-0004009536
CAJA LABORAL POPULAR
3035-0140-32-1400900028
CAJA LABORAL POPULAR
3035-0140-32-1400900028
BANCO GUIPUZCOANO
0042-0181-04-0100002784
BANCO GUIPUZCOANO
0042-0181-04-0100002784
Usurbil, 2009ko urtarrilaren 28a.—Instruktorea.
(993)
Usurbil, a 28 de enero de 2009.—El Instructor.
(993)
VILLABONAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE VILLABONA
Iragarkia
Anuncio
Kudeaketa ekonomikoaren garapenerako zinegotzi delegatuak, 2008ko abenduaren 16an 2009rako Egutegi Fiskala
onartu du.
El Concejal Delegado del desarrollo de gestión económica
el día 16 de diciembre de 2008 ha aprobado el Calendario Fiscal
para el año 2009.
1. Orokorrean, aldiroko zerga guztiak ordaintzeko epean
honako hauek izango dira:
1. Con carácter general se establece que los periodos para
pagar los diferentes tributos de carácter periódico sean los
siguientes:
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Kontzeptua / Concepto
Aldia / Periodo
3.829
Ordain aldia / Plazo voluntario
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
Urtekoa
Anual
2009/02/16 - 2009/04/13
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Urtekoa
Anual
2009/05/15 - 2009/06/30
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga
Impuesto sobre Actividades Económicas
Urtekoa
Anual
2009/10/01 - 2009/11/10
Ibiak
Vados
Urtekoa
Anual
2009/02/16 - 2009/04/13
Taxietarako Baimenak
Licencias para taxis
Urtekoa
Anual
2009/02/16 - 2009/04/13
Azoka
Mercado
Urtarrila-Martxoa
Enero-Marzo
2009/02/02 - 2009/03/30
Azoka
Mercado
Apirila-Ekaina
Abril-Junio
2009/05/04 - 2009/06/29
Azoka
Mercado
Uztaila-Iraila
Julio-Septiembre
2009/08/03 - 2009/09/28
Azoka
Mercado
Urria-Abendua
Octubre-Diciembre
2009/11/02 - 2009/12/29
Hilerriko Zerbitzua (Panteoiak)
Servicio Cementerio (Panteones)
Urtekoa
Anual
2009/10/01 - 2009/11/30
2. Egutegi Fiskal hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
eta udal honetako Iragarki Taulan argitara ematea, Gipuzkoako
Lurralde Historikoaren Diru-bilketa araudia onartzen duen
abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren 18. artikuluak
aurreikusitako kobrantzako iragarki eginkizuna betetzeko.
Ondorio horietarako, jakinarazten da:
2. Publicar este Calendario Fiscal en el BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a
los efectos de cumplir la función de anuncio de cobranza, previsto en el artículo 18 del Decreto Foral 38/2006, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
A tales efectos se comunica lo siguiente:
a) Dirua sartzeko epeak egutegi fiskal honetan adierazitakoak dira, edo hala badagokio, kudeaketa ekonomikoaren garapenerako Zinegotzi Delegatuak aldatu ditzakeenak. Aldaketa
horiek Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Udaleko Iragarki
Taulan argitara eman beharko dira, egutegi fiskal honekin egindako moduan.
a) Los plazos de ingreso son los que figuran en el presente
calendario fiscal o los que en su caso sean modificados por el
Concejal Delegado del desarrollo de gestión económica. Dichas
modificaciones deberán ser publicadas al igual que este calendario fiscal en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.
b) Kobrantza modalitatea: Helbideratutako ordainagiriak
zuzenean sartuko dira bezeroak baimendutako Banketxearen
edo Aurrezki Kutxaren kontuan.
b) Modalidad de cobro: Los recibos domiciliados se cargarán directamente en las cuentas autorizadas de Bancos y
Cajas de Ahorro.
Helbideratu gabekoetarako, zorraren ordainketa burutzeko
beharrezko agiria posta arruntaz bidaliko da zordunen egoitza
fiskalera.
Para los no domiciliados, el documento preciso para efectuar el pago de la deuda será enviado por correo ordinario al
domicilio fiscal de los deudores.
Agiri hori eskura eduki ezean, zordunak edo haren ordez
ordaindu nahi duenak, Udal honetako kontu-hartzailetzan eskatuko du agiria, borondatezko ordainketa aldian.
Cuando no se dispusiere del referido documento, el deudor
y otra persona que pretenda realizar el pago lo solicitará, dentro
del periodo voluntario en la Intervención de este Ayuntamiento.
c) Ordaintzeko tokiak, egunak eta orduak: Ordainketa
Udaleko kontu-hartzailetzan eta erakunde laguntzaileetan
egingo da.
c) Lugares, días y horas de ingreso: Su pago se efectuará
en la Intervención del Ayuntamiento y en las sucursales de las
Entidades colaboradoras.
Erakunde laguntzaile horiek beraientzat lanegun diren egun
guztietan onartuko dituzte sarrera horiek, kutxa orduetan.
Estas entidades colaboradoras admitirán dichos ingresos
todos los días que sean laborables para las mismas durante las
horas de caja.
d) Ordaintzeko epea amaitu bada ordainketa egin gabe,
zorrak premiamenduzko prozeduraz exijituko dira eta nahitaezko epe aldiari dagozkion gainkarguak sorraraziko ditu,
baita berandutzako interesak eta, hala balegokio, gerta zitezkeen kostuak.
d) Transcurrido el plazo de ingreso, sin haberse efectuado
el mismo, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.
Villabona, 2009ko urtarrilaren 19a.—Maixabel Arrieta
Galarraga.
(957)
Villabona, a 19 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Maixabel
Arrieta Galarraga.
(957)
3.830
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Biztanleen Udal Errolda
Padrón Municipal de Habitantes
Iragarkia
Anuncio
Toki Erakundeen Populazioari eta Mugaketari buruzko
Erregelamenduaren 72 artikuluak jasotzen duenarekin bat,
abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuak aldatutakoa,
honen bidez, honekin batera doan zerrendan agertzen direnei
jakinarazten zaie erroldatuta dauden diren helbidean ofizioko
baja emango zaiela baldin eta iragarki hau argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita 10 egunetako epearen barruan helbide
berria, edo bere kasuan aldatutako udalerriaren berri ez badute
ematen.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales modificado por R.D. 2612/1996 de 20 de
diciembre, por la presente se notifica a las personas relacionadas en la lista adjunta, que se procederá a darles de baja de oficio en el domicilio en el que figuran empadronadas y que en la
relación se indica, si en el plazo de 10 días contados a partir de
la publicación del presente anuncio no comunican su dirección
actual o, en su caso, el municipio al cual se han trasladado.
Behin emandako epea bukatuz gero dagokion baja emango
da, Lurralde Errolda Kontseiluaren aldeko txostenaren arabera.
Una vez finalizado el plazo concedido, se procederá a darles de baja previo informe favorable del Consejo Provincial de
Empadronamiento.
Izena
Nombre
Helbidea
Ricardo Manuel Félix Fernandes
Mohamed Khader
Hamza Vicentiu
Alfonso Díaz Fernández
Gheorghe Bezman
Ramón Eduardo Rubio López
Alexandru Petrin
Valerica Tanjala
Osvaldo Dias Gonçalves
Antonio Pinheiro Alexandre
Jaime Rodrigues Oliveira
Armindo Catarino
Gilberto Ferreira Ribero Da Silva
Ghita Ropotan
Sevastita Ropotan
Sava Cosmin
Adrian Auramel Dumitrascu
Roger George Ropotan
Kale Berria, 40 - 2. C
Oriamendi, 9 - bajo esk.
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Kale Nagusia, 40 - 3.º esk.
Larrea, 11.B - 5.º esk.
Larrea, 11.B - 5.º esk.
Larrea, 11.B - 5.º esk.
Larrea, 11.B - 5.º esk.
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Domicilio
Ricardo Manuel Félix Fernandes
Mohamed Khader
Hamza Vicentiu
Alfonso Díaz Fernández
Gheorghe Bezman
Ramón Eduardo Rubio López
Alexandru Petrin
Valerica Tanjala
Osvaldo Dias Gonçalves
Antonio Pinheiro Alexandre
Jaime Rodrigues Oliveira
Armindo Catarino
Gilberto Ferreira Ribero Da Silva
Ghita Ropotan
Sevastita Ropotan
Sava Cosmin
Adrian Auramel Dumitrascu
Roger George Ropotan
Kale Berria, 40 - 2. C
Oriamendi, 9 - bajo esk.
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Txermin, 15 - 2. A
Kale Nagusia, 40 - 3.º esk.
Larrea, 11.B - 5.º esk.
Larrea, 11.B - 5.º esk.
Larrea, 11.B - 5.º esk.
Larrea, 11.B - 5.º esk.
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Legarreta auzoa, Akulebi - 2
Villabonan, 2009ko urtarrilaren 9a.—Maixabel Arrieta
Galarraga, Alkatea.
(958)
Villabona, a 9 de enero de 2009.—La Alcaldesa, Maixabel
Arrieta Galarraga.
(958)
Udal Dirubilketa
Recaudación Municipal
Udal honetan dauden dokumentuetako helbideetan
aurkitu ezin izan diren zergadunentzako jakinarazpena.
— Jakinarazpen oharra.
Notificación a contribuyentes que no han podido ser
hallados en los domicilios que figuran en los documentos de este Ayuntamiento.
— Aviso de notificación.
Zerga jardunbideak direla eta, ondoko zerrendan agertzen
diren interesatuei banakako jakinarazpenak helarazten saiatu
ondoren, dei egiten zaie jaso gabe dauden jakinarazpenak hartzera dagozkien bulegoetara joan daitezen, iragarki hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik hasita
hamabost egun naturaleko epe luzaezinean.
Intentadas las notificaciones individuales a los interesados
que figuran en la lista adjunta en los procedimientos tributarios
señalados en ella, se les convoca para que, en el improrrogable
plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa, se personen en las oficinas correspondientes a los
efectos de retirar las comunicaciones pendientes.
Interesatuak epe horretan agertzen ez badira, agertzeko epea
bukatu eta hurrengo egunetik aurrera jakinarazpenak hartutzat
joko dira.
Transcurrido el referido plazo sin que los interesados hayan
comparecido, se entenderán efectuadas las notificaciones desde
el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado para comparecer.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Hori guztia martxoaren 8ko 2/2005 Zergekiko Foru Arau
Orokorraren 108 artikuluak xedatzen duenaren arabera.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.831
Todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria.
Agertokia: Udal Dirubilketa Zerbitzua.
Lugar de comparecencia: Servicio de Recaudación Municipal.
Helbidea: Erreboteko plaza, z/g. Villabona.
Dirección: Erreboteko plaza, s/n. Villabona.
Villabona, 2009ko urtarrilaren 12a.—Maider Amado Mendizabal, Kontu-Hartzailea.
Villabona, a 12 de enero de 2009.—La Interventora, Maider
Amado Mendizabal.
(48)
(48)
(937)
— Zergaduna: José Manuel Fernández Servan.
IFZ-IFK: 15245845L.
Herria: Villabona.
Probintzia: Gipuzkoa.
Likidazio zb.: 64. erreziboa.
Likidazio aldia: 2007
Kontzeptua: Gainbalioa.
Kopurua: 359,54 €.
(937)
— Contribuyente: José Manuel Fernández Servan.
NIF-CIF: 15245845L.
Municipio: Villabona.
Provincia: Gipuzkoa.
N.º liquidación: Recibo 64.
Periodo liquid.: 2007.
Concepto: Plusvalía.
Importe: 359,54 €.
ZALDIBIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ZALDIBIA
Akatsen zuzenketa
Corrección de errores
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN 2009ko urtarrilaren
21ean, (12 Zkia, 1497. orrialdea) argitaratutako iragarkiko 5.
atalean, akatsa somatuta, honakoaren bidez, bera zuzentzen da:
Advertido error en el apartado 5.º del anuncio publicado en
el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa de 21 de enero de 2009 (n.º 12,
página 1.497), se procede a su subsanación:
— Donde dice:
— Esaten duenean:
«5 Sariak: Hautatutako egitasmoa: 8.000,00 € eta ondoren
egitasmoaren idazketa eta lanen zuzendaritza, bigarrena 1.500
Euroko saria eta 3.ª, 1.000 €ko saria eta partaide guztiei 300na
euro.»
5. Premios:Proyecto seleccionado 8.000,00 € y redacción
posterior del proyecto y dirección de obra, segundo proyecto
premio de 1.500 €, y 3.º proyecto, premio de 1.000 euros, 300
euros a cada participante.
— Debe decir:
— Esan behar du:
5 Sariak: Hautatutako egitasmoa: 8.000,00 € eta ondoren
egitasmoaren idazketa eta lanen zuzendaritza, bigarrena 1.500
Euroko saria eta hirugarrena, 1.000 €ko saria eta 300na euro,
aintzat hartutako gaineratiko proposamenei, gehienez 5.
5. Premios: Proyecto seleccionado 8.000,00 € y redacción
posterior del proyecto y dirección de obra, segundo proyecto
premio de 1.500 €, y tercer proyecto, premio de 1.000 euros,
300 euros al resto de participantes seleccionados, con un
máximo de 5.
Zaldibia, 2009ko urtarrilaren 23a.—Fco. M.ª Aierbe
Urbiztondo, Alkatea.
Zaldibia, a 23 de enero de 2009.—El Alcalde, Fco. M.ª
Aierbe Urbiztondo.
(22)
(22)
(885)
(885)
ZARAUZKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ
Iragarkia
Anuncio
Toki Erakundeen Populazioari eta Mugaketari buruzko
erregelamenduak (abenduaren 20ko 2.612/1996 Errege
Dekretuak aldatuta izanak), 72. artikuluan eta Estatistika
Erakunde Nazionalaren 1997ko apirilaren 9ko ebazpenak dietenaren arabera, iragarki honen bidez ondoko zerrendako pertsonei zera jakinarazten zaie:
De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades
Locales modificado por R. D. 2.612/1996 de 20 de diciembre y
según lo señalado en la Resolucion de 9 de abril de 1997, del
Instituto Nacional de Estadística por la presente se comunica a
las personas relacionadas en la relación adjunta lo siguiente:
Alkatetza honek aurretik Lurralde Errolda Kontseiluaren
ebazpena jasota, ofiziozko baja emango diela erroldaturik dauden eta ondoren zerrendan zehazten diren egoitzetatik, baldin
eta, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarki hau argitaratzen denetik 15 eguneko epean, helbide berria edo orain bizi
diren herriaren izena adierazten ez badute.
Que esta Alcaldía procederá a darles de baja de oficio en el
domicilio en que figuran empadronadas, previo informe del
Consejo Provincial de Empadronamiento, si en el plazo de 15
días desde la publicación de esta anuncio en el BOLETIN OFICIAL
de Gipuzkoa no comunican su dirección actual o el municipio
en el que residan en la actualidad.
3.832
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Ekonomia eta Ogasuneko Ministerioaren 2006ko otsailaren
24ko ebazpenaren arabera, baldin eta baja espediente bat ofizioz
izapidetu ondoren errolda-inskripzioan benetan baja emanda
geratzen bada, horrek automatikoki hauteskunde-zentsuko baja
ere eragingo die Espainiako naziokotasuna duten bizilagunei.
N.º 23
Que según Resolución de 24 de febrero de 2006 del
Ministerio de Economía y Hacienda, si tras la tramitacion del
expediente de baja de oficio se produce la baja efectiva de la
inscripción padronal, ello causará automaticamente la baja en el
censo electoral en el caso de vecinos de nacionalidad española.
Zarautz, 2009ko urtarrilaren 20a.—Alkatea.
(433)
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Zarautz, a 20 de enero de 2009.—El Alcalde.
(1029)
(433)
(1029)
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Domicilio
Espte. zk.
N.º expte.
Yumerith del Socorro Morales Lopez
Salbide kalea 5 1.º Esk. / Dcha.
2008/105/072
Raul Adan Morales Lopez
Salbide kalea 5 1.º Esk. / Dcha.
2008/105/072
Mainor Antonio Cano Lopez
Salbide kalea 5 1.º Esk. / Dcha.
2008/105/072
Tania Aracelly Gomez Rivas
Salbide kalea 5 1.º Esk. / Dcha.
2008/105/072
Javier Moises Fernandez Leal
Mandabidea kalea 1 E 2.º A
2008/105/074
Gloria Esperanza Montenegro Valdivia
Arantzadi kalea 1 4.º A
2008/105/075
Jose Jaquez Rodriguez
Zigordia kalea 18 3.º Esk. /Dcha.
2008/105/076
Gerson Hudson Beithel
Zigordia kalea 18 3.º Esk. /Dcha.
2008/105/076
Luziane de Miranda Cortes
Zigordia kalea 18 3.º Esk. /Dcha.
2008/105/076
Estefany de Miranda Beithel
Zigordia kalea 18 3.º Esk. /Dcha.
2008/105/076
Udaltzaingoa
Departamento de Tráfico y Transportes
Ediktoa
Edicto
Udal honek trafiko arau-hausteagatik ezarritako isunak,
lortu gabe, notifikatzen saiatu ondoren, edikto honen bidez egiten da eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Lege Arauei eta Administrazio Ihardunbide Arruntari
buruz, 59.4 eta 61 artikuluen arabera. interesatuen jakinaren gainean jartzen ditugu, jakin dezaten eta banan-banan jakinarazita
har dezaten, era berean ondorengoaren berri ematen zaielarik:
Habiéndose intentado, sin efecto por parte de este
Ayuntamiento las notificaciones de denuncia por infracción de
la normativa vigente en materia de tráfico que a continuación se
relacionan, se procede a su práctica mediante el presente edicto,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 y 61de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir este edicto de notificación individual, con las siguientes advertencias:
PROZEDURA ZIGORTZAILEA
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Izapidegilea: Zarauzko udaltzainburua. Hau errefusatu
liteke 30/1992 Legearen 28 eta 29. artikuluei jarraiki.
Instructor: El Jefe de la Policía Local de Zarautz. Este podrá
ser recusado de acuerdo con los art. 28 y 29 de la Ley 30/1992.
Oragno zigor jartzailea: Prozedura ebazteko eskudun organoa Alkatea da (martxoaren 2ko 339/90 E.D.A.ren 68.2 artikulua) edo honek zigorra jartzeko eskumena ordezkatzen duenarena (otsailaren 25eko 320/1994 E.D.ren 15.3 artikulua,
trafikoko zigorrak jartzeko Erregelamendua, otsailaren 4ko
137/2000 E.D.ak aldatua).
Organo sancionador: El órgano competente para la resolución del procedimiento es el Alcalde, (art. 68.2 del R.D.L.
339/90, de 2 de marzo) o en quien él delegue la potestad sancionadora (art. 15.3 RD. 320/1994 de 25 de febrero,
Reglamento de Procedimiento sancionador de tráfico, modificado por R.D. 137/2000 de 4 de febrero).
Hasiera: Salaketaren jakinarazpena. Arau-hausleak bere
gogoz bere erantzukizunaz jabetu liteke edo isuna ordaindu
1.398/93 E.D.ren 8. artikuluan aurreikusitako ondorioekin,
gidatzeko baimenarik gabe utz litekeen kasuetan izan ezik.
Inicio: Notificación de la denuncia. El/La interesado/a podrá
reconocer voluntariamente su responsabilidad o realizar el pago
de la multa con los efectos previstos en el art. 8 del RD.
1.398/93, salvo la posible suspensión del permiso de conducir.
Iraungitzea: Hasten den datatik urte bete buruan, etete
kasuetan izan ezik (320/94 E.D.ren 16. artikulua).
Caducidad: Un año después de la fecha de Inicio, salvo
causas de suspensión (art. 16 RD. 320/94).
Errekurtsoak ez direla onartzen esan nahiko du administrazio isiltasunak.
rio.
Identififikazioa: Arau-hausteko unean ez bazina zu izango
gidaria, 15 egun izango dituzu izen eta bi deitura, NAN eta helbidearekin gidaria identifikatzeko. Hori ez bazenuke adierazi
bezala egingo, erru larri egile gisa zigortua izango zara, kopuru
haundienarekin (339/1990 E.D.ren 72.3 artikulua).
Identificación: Si no fuera Vd el/la conductor/a en el
momento de la infracción, en el plazo de 15 días, deberá identificarlo/a indicando nombre y dos apellidos, DNI y domicilio.
En caso de incumplimiento será sancionado/a por falta grave,
en su máxima cuantía (art. 72.3 RD. 339/1990).
En los recursos, el silencio administrativo será desestimato-
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.833
Alegazioak: Alegazioak egiteko 15 egun izango dituzu.
Bertan espediente-zenbakia eta ibilgailuaren matrikula adierazi
beharko duzu.
Alegaciones: Podrá formular Alegaciones en el plazo de 15
días indicando número de expediente y matrícula del vehículo.
Alegaziorik ez baduzu egiten, salaketa-jakinarazpena ebazpen-proposamentzat joko da (320/1994 E.D.ren 13.2 artikulua).
Si no se presentan alegaciones, la notificación de denuncia se
considerará Propuesta de Resolución (art. 13.2 RD. 320/1994).
Ordainketa: Udaltzaingoan, posta bidez edo Banko eta
Aurrezki Kutxetan edo zergabilgeta bulegoan (espediente-zenbakia eta ibilgailuaren matrikula adieraziz) egin daiteke, kontuan izanik, zigor espedientearen ebazpena eman baino lehen,
zehapenaren behin-behineko %30aren beherapena eginez,
ordaintzeko kopurua behean aipatutakoa dela.
Pago: Puede realizarse en las dependencias de la Policía
Local, giro postal, en Bancos y Cajas de Ahorro o en la oficina
de Recaudación (indicando expediente y matricula del vehículo). Antes de que se dicte resolución del expediente sancionador, tendrá una reducción del 30% del importe provisional de
la sanción fijada, resultando a pagar la cantidad abajo señalada.
Zarautz, a 26 de enero de 2009.—El Instructor.
Zarautz, 2009ko urtarrilaren 26a.—Instruktorea.
(539)
(539)
(1100)
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
AIZPURUAANDRES DE IGOR
44160080B
2008
ILLARRAMENDI IRURE LUIS
72413731W
ILLARRAMENDI IRURE LUIS
Espte.
Expte.
(1100)
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Artikulua
Artículo
17064
NA-1281-BC
10/11/2008
21,03
AIA
ART.12.3B
2008
17238
SS-3055-AP
27/11/2008
21,03
AIA
ART.94.2E
72413731W
2008
17243
SS-3055-AP
28/11/2008
21,03
AIA
ART.94.2E
IRURETAGOYENA ELUSTONDO MOISES
72470999T
2008
16429
5650-CFK
27/10/2008
21,03
AIA
ART.12.3B
LIZASO ARISTI JOSE ANTONIO
72429880M
2008
16780
SS-9802-AZ
11/11/2008
67,31
AIA
ART.146
MURGA SANTAMARIA OMAIRA
72459995J
2008
15906
9598-FKG
6/10/2008
21,03
AIA
ART.12.3B
SARASOLA MAYOZ MARIA DE ARANZAZU
15145590K
2008
16762
SS-4680-BH
1/11/2008
67,31
AIA
ART.078.0
URBIETAALBERDI MIREN
72443687N
2008
17262
5759-DHJ
27/11/2008
21,03
AIA
ART.94.1B
ESNAL FAILDE OSCAR
44154620W
2008
16520
8724-FVZ
23/10/2008
21,03
AIZARNAZABAL
ART.12.3B
DEL RIO GONZALEZ JULIAN MANUEL
50884639Z
2008
16027
8534-FPN
6/10/2008
21,03
ALCOBENDAS
ART.12.3B
GE CAPITAL LARGO PLAZO SL
B78633559
2008
16900
9758-GGG
7/11/2008
21,03
ALCOBENDAS
ART.12.3B
LEASE PLAN SERVICIOS SA
A78007473
2008
16428
3140-DRM
31/10/2008
21,03
ALCOBENDAS
ART.12.3B
STANCU IANCU
X9927900L
2008
17052
M-2848-OH
15/11/2008
21,03
ALCORCON
ART.12.3B
STANCU IANCU
X9927900L
2008
17279
M-2848-OH
27/11/2008
21,03
ALCORCON
ART.94.2E
CLAURE IRIARTE ROY FERNANDO
X0284024C
2008
16955
A-6727-DJ
12/11/2008
21,03
ALICANTE
ART.12.3A
ASTIAZARAN BILBATUA M NIEVES
15339060S
2008
16171
SS-2532-AZ
13/10/2008
21,03
AMBEL
ART.12.3B
MUSIK ART PROYECT S.L.
B20774154
2008
16996
3851-DLL
10/11/2008
21,03
AMEZKETA
ART.12.3B
MADARIAGA BILBAO FERMIN
30654344J
2008
16737
8314-FPG
4/9/2008
21,03
AMOREBIETA-ECHANO
ART.94.2C
BARRIO ZUÑIGAANA MARIA
16262580Q
2008
16339
3126-BDZ
29/10/2008
21,03
AMURRIO
ART.12.3B
DEGOTOUR SL
B20599965
2008
16250
9203-FMP
3/12/2008
210,36
ANDOAIN
ART. 72.3
DIEZ CARRION JUAN CARLOS
15944503Y
2008
16821
9953-DWW
4/11/2008
21,03
ANDOAIN
ART.12.3A
LEAL CARBAJO ENCARNACION
15926879T
2008
17036
3495-BLM
13/11/2008
21,03
ANDOAIN
ART.12.3B
GENERTECH, SL
B20689543
2008
16530
1135-CMX
24/10/2008
21,03
ANOETA
ART.12.3A
GENERTECH, SL
B20689543
2008
17031
1135-CMX
13/11/2008
21,03
ANOETA
ART.12.3B
JARDINERIA MARIANO SORIA SL
B92148501
2008
16249
9252-DFC
3/12/2008
210,36
ANTEQUERA
ART. 72.3
COBOS ERRASTI HAIZEA
72581383F
2008
16136
3125-BRW
9/10/2008
21,03
ARETXABALETA
ART.12.3A
ZALOÑAANDUEZAAITOR
16299604X
2008
16795
1562-BWZ
4/11/2008
21,03
ARETXABALETA
ART.12.3B
ZALOÑAANDUEZAAITOR
16299604X
2008
16995
1562-BWZ
10/11/2008
21,03
ARETXABALETA
ART.12.3B
ZALOÑA LEANIZBARRUTIA MARTIN
72409224A
2008
16840
SS-4399-BC
7/11/2008
21,03
ARETXABALETA
ART.12.3B
ZALOÑA LEANIZBARRUTIA MARTIN
72409224A
2008
16845
SS-4399-BC
7/11/2008
21,03
ARETXABALETA
ART.12.3B
ZALOÑA LEANIZBARRUTIA MARTIN
72409224A
2008
16881
SS-4399-BC
6/11/2008
21,03
ARETXABALETA
ART.12.3B
TALLER MECANICO VALENTIN SL
B85209526
2008
16687
4930-CSJ
27/8/2008
21,03
ARGANDA
ART.12.3A
MAHALAKO ARREBALA SL
B20831418
2008
16297
5211-DKB
26/8/2008
21,03
ARRASATE/MONDRAGON
ART.12.3A
GONZALEZ LACUNZA IBAN
44140205P
2008
16266
1798-GDL
16/8/2008
21,03
ASTEASU
ART.12.3B
3.834
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
GONZALEZ LACUNZA IBAN
44140205P
2008
ALBURQUERQUE MARTIN JESUS
15930352T
ALZUAAGUIRRE MIGUELANGEL
N.º 23
Espte.
Expte.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Artikulua
Artículo
16691
1798-GDL
30/8/2008
21,03
ASTEASU
2008
17209
0856-FJS
4/11/2008
67,31
ASTIGARRAGA
ART.91.1
34096571Z
2008
16306
3945-DXL
31/8/2008
21,03
ASTIGARRAGA
ART.12.3B
ARIZMENDI ZUBILLAGA ELIXABETE
15990328S
2008
17030
7744-CCM
13/11/2008
21,03
AZKOITIA
ART.12.3A
BOCSKOR ISTVAN
X8780367W
2008
16383
2441-BBW
31/10/2008
21,03
AZKOITIA
ART.12.3B
BOCSKOR ISTVAN
X8780367W
2008
16596
2441-BBW
20/10/2008
21,03
AZKOITIA
ART.12.3B
ART.12.3B
CARPINTERIA INSAUSTI SA
A20194403
2008
16982
MA-6925-BH
14/11/2008
21,03
AZKOITIA
ART.12.3B
GARMENDIA JOSE MARIA
11926369H
2008
16602
9351-FBJ
13/9/2008
21,03
AZKOITIA
ART.94.2C
ITURRALDE SORALUCE ESTHER
44140037R
2008
16078
9274-FBZ
16/10/2008
21,03
AZKOITIA
ART.12.3A
LARRAÑAGAARANBARRI NEREA
35773637N
2008
15946
9703-DRC
8/10/2008
21,03
AZKOITIA
ART.12.3B
NOGALES RODRIGUEZ FRANCISCO
15959528N
2008
16463
SS-0257-BB
25/10/2008
21,03
AZKOITIA
ART.12.3B
SANTIAGO URIBETXEBERRIAARANTZA
44135332B
2008
15935
2566-FWW
8/10/2008
21,03
AZKOITIA
ART.12.3B
ALLER RODRIGUEZ JOSE RAMON
72463124Z
2008
16704
1335-FLZ
7/9/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
ARAMENDI IZTUETA IDOIA
72461412G
2008
16802
SS-7088-AX
4/11/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
ARRUTI TREKU JON
72493355T
2008
16902
3133-CZZ
7/11/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
BASTIDA GRANADOS YOHANA
44168437L
2008
16415
SS-8436-BG
31/10/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
EGAÑA HORMIAS ALBERTO
72445798F
2008
16769
5910-BJX
3/11/2008
21,03
AZPEITIA
ART.94.2C
ISUSQUIZA ZUBIZARRETAANA M.
72420504J
2008
16344
9542-FMT
28/10/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
ISUSQUIZA ZUBIZARRETAANA M.
72420504J
2008
17002
9542-FMT
11/11/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
ITURRI ARANGUREN AGUSTIN
15942678K
2008
16834
SS-4745-AJ
6/11/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
OLAIZOLA SUDUPE M. TERESA
44133560X
2008
17227
2400-DDV
27/11/2008
21,03
AZPEITIA
ART.94.2E
SALSAMENDI IRURETAGOYENA RAFAEL
15898616G
2008
16155
SS-8063-AW
10/10/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
TENA BENITEZ ASER
72490852G
2008
16431
5432-CMP
31/10/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
URANGA CAMPOS ALEX
08924990R
2008
15928
1900-CPC
7/10/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
URBIETA LAPEIRA MILAGROS
72427076F
2008
15926
5536-CCM
7/10/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
URRESTILLA ECHANIZ ROMAN
34091350Z
2008
16048
2279-DFK
10/10/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
ZUBIZARRETA ECHEVESTE FELIX
15971598F
2008
16389
6828-CBY
30/10/2008
21,03
AZPEITIA
ART.12.3B
ZUBIZARRETA ECHEVESTE IGNACIO
72434063W
2008
17193
5935-DCZ
27/11/2008
21,03
AZPEITIA
ART.94.2E
FERNANDEZ GOMEZ IMANOL
30658554Z
2008
16880
4423-FZM
6/11/2008
21,03
BARAKALDO
ART.12.3B
ESSAADI HAMZA
X1943975S
2008
16467
8088-BPX
24/10/2008
21,03
BARCELONA
ART.12.3B
ESSAADI HAMZA
X1943975S
2008
17195
8088-BPX
27/11/2008
21,03
BARCELONA
ART.94.2E
LARA BILBAO SAIOA
78873556R
2008
16788
4581-DWH
3/11/2008
21,03
BARCELONA
ART.12.3B
LOPEZ REYES EDUARDO
37325255G
2008
16564
B-7948-UD
22/10/2008
21,03
BARCELONA
ART.12.3A
MELONI MATEO
06340379S
2008
16303
8285-GDS
30/8/2008
21,03
BARCELONA
ART.12.3A
ROBELLO GARCIA JOSE
46135467C
2008
16005
0202-CDB
16/10/2008
21,03
BARCELONA
ART.12.3A
RUIZ DE ERENCHUN EROSTARBE M MERCEDES
37286009L
2008
16728
8384-FPV
7/9/2008
21,03
BARCELONA
ART.12.3B
GOIKO PHONE SL
B95043998
2008
17263
0528-CYD
27/11/2008
21,03
BASAURI
ART.94.2C
IRIZAR ARIZMENDI JUAN
37925262X
2008
16403
9593-CFK
27/10/2008
21,03
BEASAIN
ART.12.3B
CASTRO MARCALLA VERONICA PATRICIA
X3955016M
2008
16367
3777-DCF
30/10/2008
21,03
BENIDORM
ART.12.3B
OTERMIN ECHEGOYEN JOSE RAMON
15972253H
2008
17278
2179-FYP
1/11/2008
21,03
BERASTEGI
ART.94.2E
URROZ EZCURRA M LOURDES
72613244J
2008
16563
4887-CTB
22/10/2008
21,03
BERA-VERA DE BIDASOA
ART.12.3A
OSINTXU MECANIZADOS SL
B20432191
2008
17095
7020-CMS
12/11/2008
21,03
BERGARA
ART.12.3B
PEÑIN BADIOLA IGNACIO
15377219V
2008
17197
SS-5931-AF
8/11/2008
21,03
BERGARA
ART.94.2E
ELORRIETA GARAVILLA TOMAS
30659329F
2008
16460
1089-BZV
25/10/2008
21,03
BERMEO
ART.12.3B
MORENO ATECAAITOR
30685267R
2008
16529
4672-DWT
24/10/2008
21,03
BERMEO
ART.12.3A
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
GOROSTIZAGA URKULO JOSE LUIS
01342356F
2008
KALMIA SA
A48030050
KANTE PAPE
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte.
Expte.
Udalerria
Municipio
3.835
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Zenbat.
Importe
Artikulua
Artículo
16709
8371-FXF
6/9/2008
21,03
BILBAO
ART.12.3B
2008
16464
8038-FRP
24/10/2008
21,03
BILBAO
ART.12.3B
X6825702S
2008
16673
BI-2851-BT
28/10/2008
21,03
BILBAO
ART.94.2C
LAVEGA TARREGA HODEI
72493961P
2008
15924
SS-1051-AY
7/10/2008
21,03
BILBAO
ART.12.3A
LAVEGA TARREGA HODEI
72493961P
2008
16026
SS-1051-AY
6/10/2008
21,03
BILBAO
ART.12.3A
ORTIZ DE LAISECA URIBE AMAYA
30559494S
2008
16041
4206-CNS
9/10/2008
21,03
BILBAO
ART.12.3A
SISTEMAA DOMICILIO SD DOS MIL SL
B95011953
2008
16560
1944-FCT
20/10/2008
21,03
BILBAO
ART.12.3B
PINTADO FERNANDEZ ALFONSO
12245593W
2008
16125
9691-DDP
8/10/2008
21,03
BOECILLO
ART.12.3B
LA SERRA DE SALSELLAS SL
B62741699
2008
16622
6838-FRX
10/10/2008
21,03
BORREDA
ART.94.2C
ATARI ABDELADIM
X3078559D
2008
16493
7325-BTB
21/10/2008
21,03
CALONGE
ART.12.3B
PASCUAL LOPEZ ANTONIO
15979885Z
2008
16498
V-2912-FY
21/10/2008
21,03
CARCAIXENT
ART.12.3B
GONZALEZ GOMEZ MANUELANGEL
09356792R
2008
16505
M-3072-UW
20/10/2008
21,03
CASTRILLON
ART.12.3B
LOPEZ GARMENDIAALEJANDRO
15942160D
2008
15992
NA-3615-AD
15/10/2008
21,03
CIZUR
ART.12.3B
REHABILITACION BARRAQUER SL
B14470330
2008
16245
3301-DFF
3/12/2008
210,36
CORDOBA
ART. 72.3
URAIN BUENECHEAASIER
72581830V
2008
16159
3507-DNT
10/10/2008
21,03
DEBA
ART.12.3B
ELEVALIFT SL
B95385654
2008
16240
1151-DWT
3/12/2008
210,36
DERIO
ART. 72.3
ELEVALIFT SL
B95385654
2008
16819
1151-DWT
4/11/2008
21,03
DERIO
ART.12.3B
AIZPITARTE HERIZ MARIA FERNANDA
15918861D
2008
16444
SS-7274-AZ
28/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
AZPITARTE LIZASO ANTTON
15897199J
2008
16398
6484-BTB
29/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
BAJO DE LA HOZ ESTIBALIZ
72503752R
2008
16395
SS-4235-AZ
30/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
BECKER ZAPIRAIN KLAUS
X0653217V
2008
16300
5435-DZR
30/8/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
BENGOECHEAAZURMENDI JUAN LUIS
15142000L
2008
17254
SS-2641-AV
3/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.94.2E
BOLAÑOS ASENCOR ANAHI
44149659D
2008
16452
7075-BPG
28/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
DESLANDES FERNANDEZ MONICA
44136107G
2008
16200
4745-GCY
14/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
DUO TRECET JOSE ANTONIO
34081633A
2008
17007
4634-BRK
11/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
ECHEBERRIA DIEZ IGOR
44130001Q
2008
16208
9418-FKS
15/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
EKLAN VIDEO FUSION SL
B20553400
2008
16508
SS-4452-BC
21/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
ERENCHUN ACOSTA MARIA LEIRE
34100066J
2008
16058
SS-6031-BK
14/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
ESARTE EQUERT MAXIMO
14964173M
2008
16630
SS-5141-BC
12/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.132.1
GALLASTEGUI ETXEZARRETAAURKENE
08925368B
2008
16793
7883-CRN
3/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
GARCIA CARPIO DOMINGA
50947244J
2008
16385
6808-DRP
30/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
GHELLAB MOHAMED ELAMINE
X4445295Q
2008
16937
0550-CHB
11/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
GONZALEZ FERNANDEZ M ANGELES
15157702N
2008
16935
0828-BDK
11/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
HERNANDEZ FERNANDEZ MODESTO
72441483Q
2008
16329
3622-FTH
31/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
INCHAUSTI ECIOLAZA JUAN LUIS
15905805V
2008
17098
7814-DVJ
12/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
IRIONDO ODRIOZOLA MIREN EDURNE
34092336B
2008
16554
SS-8507-BB
20/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
IRIZAR ZUBILLAGAAITZIBER
44170809E
2008
16137
7763-CRP
9/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
JIMENEZ SOTO RUBEN
44167064A
2008
16008
6811-BBT
17/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
LAZCANO GOMEZ IKER
44139982S
2008
17268
5816-BRN
20/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.94.2C
LETONAANTIA M IDOYA
15946866T
2008
16876
0881-GHS
5/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
MACAZAGAABRIL BORJA
72481961Z
2008
16440
6660-FFG
29/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
MARTINEZ DE LIZARDUY SESE JUAN CARLOS
14971093W
2008
16465
SS-1286-BF
24/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
MENDEZ IRADIER ALBA
72492278G
2008
16292
9476-DJX
30/8/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
MENDEZ IRADIER ALBA
72492278G
2008
16601
9476-DJX
11/9/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.166
MENDEZ IRADIER ALBA
72492278G
2008
16615
9476-DJX
4/9/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
3.836
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
MICHELENA ZULAICA BARBARA
15338476Y
2008
MICHELENA ZULAICA BARBARA
15338476Y
MICHELENA ZULAICA BARBARA
N.º 23
Espte.
Expte.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Artikulua
Artículo
16066
6496-BFV
14/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
2008
16320
6496-BFV
28/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
15338476Y
2008
17083
6496-BFV
11/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
MIGUEL LEONCIO MARIA CRISTINA
15997382P
2008
16432
SS-5524-BC
31/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
MONTAJES ELEC ALKAR SL
B20696605
2008
17265
SS-0935-BH
27/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.94.2E
MUNIATEGUI PASTOR BEÑAT
15400349D
2008
16490
SS-1565-BD
24/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
MUNIATEGUI PASTOR BEÑAT
15400349D
2008
16499
SS-1565-BD
21/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
NOGUERA MORALES FREDI ESTUARDO
X7571075G
2008
16181
6784-FKH
13/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
OKUE OBONO JOSE LUIS
78951579P
2008
16736
9910-FYW
2/9/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.94.2E
OSORO UGARTE JUAN JOSE
44133748Z
2008
17185
6804-DPT
12/9/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
OTERO SOROAAMAIA
72490266Q
2008
16098
1607-BJG
17/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
PEREZ CABEZON OSCAR
72482451K
2008
16865
0309-DKY
4/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
PUMAR PAZOS CARMEN
15948492Q
2008
17067
4022-FGK
10/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
REFORMAS Y CONTRATAS DE GUIPUZKOA
B20449237
2008
16838
SS-7728-BH
6/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
SAADI HAMDI
X3193443P
2008
16481
8864-CFK
22/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3A
SAMANIEGO ETXEBESTE ROMAN
34082280Y
2008
15968
1402-CFP
13/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
SANTOS ODERIZ MIGUEL
15767994E
2008
16582
9087-DFR
25/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
SEGU POCIELLO MARIA CONCEPCION
15910447J
2008
16316
7447-FVN
28/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
TECNICA DE FRIO Y CALOR TECNIFRICA SA
B20525358
2008
17024
SS-4267-BH
13/11/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
TOLOSAALTUNA MAITE
44136335W
2008
16628
9312-CCB
12/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.132.1
TOMAS ANGUIOZAR ALEX
72488954S
2008
17177
8699-DYF
13/9/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
UZCUDUN TOLOSA JOSEFINA
15105787P
2008
16150
SS-7939-AL
10/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
VILLORIA RUIZ MARIAARANZAZU
34099034Q
2008
15918
6984-DPR
6/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
YEREDA OSCAR ASIER
34103212P
2008
16308
5548-DGZ
31/8/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
ZAPIRAIN IBACETA BEATRIZ
34098279C
2008
16572
5356-DVJ
24/10/2008
21,03
DONOSTIA-SN. SN.
ART.12.3B
BALANZATEGUI UNCILLA LUIS M
30611711E
2008
16472
9251-FYL
25/10/2008
21,03
DURANGO
ART.12.3B
UNAMUNZAGA SANROMA M ASUNTA
30592432V
2008
16457
7591-CRS
25/10/2008
21,03
DURANGO
ART.12.3B
ALBIZU LLUVIAASIER MARTIN
15378868X
2008
16086
SS-4492-BG
16/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3B
BABACE ECHANDI MARIA ISABEL
15332111N
2008
16968
0119-BFD
13/11/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3B
DELTECO SA
A20082053
2008
16497
1354-FYP
21/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3B
EMPRESAS GOITONDO SL
B20300398
2008
15975
3229-FDZ
13/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3A
GARCIA MURUAMENDIARAZ ENEKO
15387243J
2008
16474
SS-6259-BD
22/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3A
IGNACIO GRIJALBAAGUIRREZABALAGAY OTRA CB
E20774733
2008
16570
1956-FFK
25/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3B
IGNACIO GRIJALBAAGUIRREZABALAGAY OTRA CB
E20774733
2008
16823
1956-FFK
4/11/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3A
INDUSTRIAS BASKARAN SA
A20047676
2008
16348
8642-FDL
28/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3A
LARRAÑAGA OSA UNAI
15395510T
2008
16067
7969-FMM
14/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3B
MAGUREGUI SALABERRIA JESUS
15364439W
2008
16410
BI-0040-BW
31/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3B
ORBEA SOROA ENRIQUE
15357965Z
2008
16901
SS-8754-AT
7/11/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3B
PINILLA ORTIZ SUSANA
15389502H
2008
16323
5621-BXD
28/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3B
URQUIDI ARREGUI ELENA
72582512D
2008
16077
1190-DMB
16/10/2008
21,03
EIBAR
ART.12.3B
BOEHM GREIFELT ROSA M
15323951V
2008
17165
4390-BTJ
8/11/2008
21,03
ELGETA
ART.94.2D
DE PICAZA EGAÑA JUAN JOSE
14828731X
2008
16862
SS-0449-AT
4/11/2008
21,03
ELGOIBAR
ART.12.3A
AREITIOAURTENA UGARTEBURU ANDONI
15328688Q
2008
16692
7842-FWH
30/8/2008
21,03
ERMUA
ART.12.3A
DIEZ ALONSO ALFREDO
14166882D
2008
16646
7979-DDM
13/10/2008
21,03
ERMUA
ART.166
DIEZ ALONSO ALFREDO
14166882D
2008
16660
7979-DDM
27/10/2008
21,03
ERMUA
ART.94.2C
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
AIRA MARTIN JESUS
44127467N
2008
ENRIQUEZ SAN MIGUEL MIGUELANGEL
44126832K
GARRIDO CORRAL LUIS
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte.
Expte.
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
16441
8583-FBD
2008
16290
34101812B
2008
GOMEZ GARCIA OSCAR
35775519P
OSA GONZALEZ LUIS M
IRULEGUI AMENABAR JOSE ANTONIO
3.837
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Artikulua
Artículo
29/10/2008
21,03
ERRENTERIA
ART.12.3B
7808-FSS
27/8/2008
21,03
ERRENTERIA
ART.12.3B
16107
3963-FFP
18/10/2008
21,03
ERRENTERIA
ART.12.3B
2008
17145
SS-1080-AS
27/11/2008
21,03
ERRENTERIA
ART.94.2E
15159545S
2008
16546
2510-BBS
24/10/2008
21,03
ERRENTERIA
ART.12.3B
72429595L
2008
16533
SS-2931-AN
24/10/2008
21,03
ERREZIL
ART.12.3B
MARTINEZ LEON ROSARIO
38050060X
2008
16670
B-3946-WU
19/10/2008
21,03
ESPARREGUERA
ITZIAR PROMOCION NAVES SA
A26312025
2008
16870
M-4254-YV
5/11/2008
21,03
EZCARAY
ART.12.3B
ART.166
ARIZTI UGARTEBURU CANDIDO
72414531C
2008
16139
SS-6923-BC
9/10/2008
21,03
EZKIO-ITSASO
ART.12.3B
ECHABURU LLAMA M ANGELES
14922453F
2008
16183
0844-DTM
13/10/2008
21,03
GALDAKAO
ART.12.3D
REZABAL ZUBIZARRETA PEDRO M
15980386D
2008
16697
0321-FBC
30/9/2008
21,03
GALDAKAO
ART.94.2E
MARTIN ALGABA SONIA
30628915E
2008
16191
0565-BYD
14/10/2008
21,03
GATIKA
ART.12.3B
ADRIAN GOICOECHEAAITOR
72458724F
2008
16494
3863-CBS
21/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3A
ALCELAYALBERDI ASIER
34109696Y
2008
16020
SS-0492-BD
7/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
ALONSO LARRAÑAGA EDER UNAI
72483795P
2008
16406
SS-0606-AW
27/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
ALONSO LARRAÑAGA EDER UNAI
72483795P
2008
16779
SS-0606-AW
8/11/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2E
ARRUTI ERRASTI ICIAR
72444443D
2008
16416
8209-DMF
31/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
ASTOBIZAALBIZUAAINHOA
30664896P
2008
16099
0627-DYG
17/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
DANDU MIHAI IULIAN
X6658500T
2008
16526
9815-BWD
23/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
ESNALALBERDI IKER
72487913D
2008
17210
8082-DNH
5/11/2008
67,31
GETARIA
ART.146
ESNAL IRURETAGOYENA JOSE RAMON
72412388Q
2008
16353
SS-6580-AW
27/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
15969
0745-GBH
13/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
16381
0745-GBH
31/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
16649
0745-GBH
16/10/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2E
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
16661
0745-GBH
30/10/2008
21,03
GETARIA
ART.094.1B
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
16760
0745-GBH
3/11/2008
67,31
GETARIA
ART.091.2M
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
16768
0745-GBH
2/11/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2E
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
17126
0745-GBH
18/11/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2E
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
17159
0745-GBH
4/11/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2D
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
17161
0745-GBH
6/11/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2E
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
17200
0745-GBH
3/11/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2E
GRUAS KEREJETA SL
B20969598
2008
17213
0745-GBH
6/11/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2C
INSTALACIONES FRIGOLAN S.L.
B20477253
2008
16233
9396-DDC
3/12/2008
210,36
GETARIA
ART. 72.3
INSTALACIONES FRIGOLAN S.L.
B20477253
2008
16352
9396-DDC
27/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
IRIONDO GAZTAÑAGA JOSE RAMON
15332351E
2008
17010
SS-2008-BF
11/11/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
ITURGINTZA ZIHOTZA SL
B20866588
2008
17236
7051-DKJ
21/11/2008
21,03
GETARIA
ART.094.1B
MARTINEZ BELLO JOSE
35452379H
2008
17150
0839-BMV
14/11/2008
67,31
GETARIA
ART.091.2I
PEÑA ECHAVE JAVIER
72444354N
2008
17154
2699-FJS
11/11/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2C
QUEREJETA URRESTI JOSE ANGEL
00533075G
2008
15920
SS-9353-BG
6/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
SANTIYO ERREKA ETXEGINTZA S.L.
B20536264
2008
16116
3752-BFX
7/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
SANTIYO ERREKA ETXEGINTZA S.L.
B20536264
2008
16161
3752-BFX
11/10/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
SANTIYO ERREKA ETXEGINTZA S.L.
B20536264
2008
16979
3752-BFX
13/11/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
SANTIYO ERREKA ETXEGINTZA S.L.
B20536264
2008
17128
4303-FTR
26/11/2008
21,03
GETARIA
ART.94.2E
SORAZU IZTUETA MARIAASUNCION
34084738A
2008
17076
SS-4589-BD
11/11/2008
21,03
GETARIA
ART.12.3B
OSUNA SAIZ MIGUEL
16052278A
2008
16029
2618-GCF
6/10/2008
21,03
GETXO
ART.12.3B
3.838
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
SANCHEZ LAZARO ANGEL JOSE
16035876T
2008
VIAR FRAILE IÑIGO
16028752Y
ZUBIZARRETA GOLOBICKY NATALIA
N.º 23
Espte.
Expte.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Artikulua
Artículo
16298
7572-DLW
30/8/2008
21,03
GETXO
ART.12.3B
2008
16671
0642-CBY
20/10/2008
21,03
GETXO
ART.94.2C
16080933T
2008
16087
2727-FRB
16/10/2008
21,03
GETXO
ART.12.3B
GARCIA GARCIA JORGE
10894383L
2008
16639
O-8767-BJ
7/10/2008
67,31
GIJON
ART.091.2I
ECHEVARRIA ECHEVARRIAANTONIO
78876198K
2008
16626
BI-1576-BN
12/10/2008
21,03
GORLIZ
ART.94.2D
BERNARDI SULTAN
X1596493V
2008
16088
9210-CKP
16/10/2008
21,03
GUIMAR
ART.12.3B
ALBERDI URRESTARAZU ISIDRO
72438983T
2008
16479
5907-DRM
22/10/2008
21,03
HERNANI
ART.12.3B
GONZALEZ MONTENEGRO MARCO ANTONIO
X8638291C
2008
16893
7511-BMY
7/11/2008
21,03
HERNANI
ART.12.3B
OCHOTORENA HUICI JOSE IGNACIO
15925283Z
2008
15919
SS-1296-AM
6/10/2008
21,03
HERNANI
ART.12.3B
RODRIGUEZ LUCEÑO JOSE
72482906Q
2008
17147
6489-CNX
21/11/2008
67,31
HERNANI
ART.091.2I
TECNICAS DE INGENIERIA RSA SL
B20462883
2008
16321
8984-CLP
28/10/2008
21,03
HERNANI
ART.12.3B
ZABALAARRUE MARGOT
15925673J
2008
17132
SS-7011-BG
28/11/2008
21,03
HERNANI
ART.94.2E
ALVAREZ ALBERDI JOSE MANUEL
15141661W
2008
17000
7298-DZM
11/11/2008
21,03
HONDARRIBIA
ART.12.3B
BIOSNAR SL
B20536934
2008
16832
9417-CTR
6/11/2008
21,03
HONDARRIBIA
ART.12.3B
GONZALEZ LOMILLO FELIX
15118946B
2008
15988
SS-5010-BB
14/10/2008
21,03
HONDARRIBIA
ART.12.3A
PANIEGO GOMEZ AMANCIO
15234522N
2008
16470
6891-DRF
24/10/2008
21,03
HONDARRIBIA
ART.12.3B
PELUAGA CASARES JUAN M
15944164N
2008
17019
SS-5175-AW
12/11/2008
21,03
HONDARRIBIA
ART.12.3B
REPRESENTACIONES MENDIBE SL
B20721866
2008
16580
0679-CDJ
23/10/2008
21,03
HONDARRIBIA
ART.12.3B
ANTUNEZ CORDON MARIA DE GRACIA
30692778Z
2008
16998
6581-CWP
10/11/2008
21,03
IGORRE
ART.12.3B
BAÑOS FERNANDEZ FCO JOSE
15251367K
2008
16285
4044-FWG
28/8/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
CILLERO FERNANDEZ PEDRO MARIA
44141501Q
2008
17171
0870-DWH
8/9/2008
21,03
IRUN
ART.94.2E
COLLADO BENITO LUIS M
15962316V
2008
16699
1254-DMY
5/9/2008
21,03
IRUN
ART.12.3A
EGUIZAZU SALEGUI MIKEL
15386220W
2008
16608
6217-FML
5/9/2008
21,03
IRUN
ART.12.3A
EIZAGUIRRE ALZA IGOR
44551454V
2008
16438
5151-CTR
29/10/2008
21,03
IRUN
ART.12.3A
ELEIZGARAY SARASOLA M.ITZIAR
44559188T
2008
16423
SS-2408-AJ
27/10/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
GONZALEZ GARCIA JAVIER
15241983K
2008
16933
3315-BFL
11/11/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
LIZEAGA SUSPERREGUI JON KARLA
15254284V
2008
16712
8520-GFB
3/9/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
LOSADA FERRO JOSE LUIS
15353357Y
2008
16607
4069-FFC
5/9/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
MARTIN TORRES M. PILAR
15241382H
2008
16417
SS-4764-BK
29/10/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
OBESO ALONSO-LECIÑANA IVAN
44553187W
2008
17020
SS-4675-AP
13/11/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
OLALLA ICUZAANDER
44556434Y
2008
16140
SS-8913-BD
9/10/2008
21,03
IRUN
ART.12.3A
PROMOCION Y DIFUSION DE ROCAS SL
B20729679
2008
16276
9925-FPC
28/8/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
PROMOCION Y DIFUSION DE ROCAS SL
B20729679
2008
16286
9925-FPC
29/8/2008
21,03
IRUN
ART.12.3A
ROLDAN HERNANDEZ JUAN J.
34103016L
2008
16000
8434-FBV
16/10/2008
21,03
IRUN
ART.12.3A
SANCHEZ HERNANDEZ IÑAKI
34092839P
2008
16377
7551-FGW
28/10/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
SARASTI CAZABON M. JOSEFA
15869354K
2008
16512
SS-9319-BG
24/10/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
TERAN PABLO MERITXELL
72465214B
2008
16590
SS-2190-BC
21/10/2008
21,03
IRUN
ART.12.3B
TOLOSA MARTIN MERCEDES
12147168V
2008
16004
1837-CBZ
16/10/2008
21,03
IRUN
ART.12.3A
ALTASA GESTION INMOBILIARIA SL
B23522188
2008
16640
6257-CMY
31/10/2008
21,03
JAEN
ART.94.2C
CRISOSTOMO GALLEGO MARIA ROSA
53212196V
2008
17039
A-8318-DJ
13/11/2008
21,03
JAVEA
ART.12.3B
CRISOSTOMO GALLEGO MARIA ROSA
53212196V
2008
17041
A-8318-DJ
14/11/2008
21,03
JAVEA
ART.12.3B
HOYOS MORALES GUSTAVO
46891075D
2008
16271
7069-FML
10/8/2008
21,03
L HOSPITALET D.LLOBREGAT ART.94.2E
LA ROCHE MACHADO EMILIO JOSE
41894696N
2008
16234
5008-FSL
22/9/2008
21,03
LAGUNA (LA)
ART.12.3B
COLAS ANGULO JUAN JOSE
16518337J
2008
16559
7907-DWD
20/10/2008
21,03
LARDERO
ART.12.3B
BALZA MURGIA DOMINGO
15934957M
2008
16587
0914-FYR
21/10/2008
21,03
LASARTE-ORIA
ART.12.3B
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
FERNANDEZ ETENZA JOSE ENRIQUE
72439182S
2008
IBARLUCEA SARASOLAALOÑA
72477487W
LOIOLA LARRAÑAGA MARIA NIEVES
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte.
Expte.
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
3.839
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Artikulua
Artículo
16653
2901-GHH
17/10/2008
67,31
LASARTE-ORIA
ART.091.1
2008
15985
NA-5648-X
14/10/2008
21,03
LASARTE-ORIA
ART.12.3B
15362872E
2008
16807
3458-CSK
3/11/2008
21,03
LASARTE-ORIA
ART.12.3B
LOMILLO OLALPE EVA MARIA
34080575A
2008
16720
8031-FDF
10/9/2008
21,03
LASARTE-ORIA
ART.12.3A
LUCAS FERNANDEZ ALBERTO
44142143Z
2008
16677
4334-DLW
16/10/2008
21,03
LASARTE-ORIA
ART.94.2C
MANCHADO VEGAS FRANCISCO
07928994C
2008
16864
SS-7431-BH
4/11/2008
21,03
LASARTE-ORIA
ART.12.3B
ORIA TELECOMUNICACIONES SL
B20784336
2008
16230
SS-8311-AX
3/12/2008
210,36
LASARTE-ORIA
ART. 72.3
ORIA TELECOMUNICACIONES SL
B20784336
2008
16895
SS-8311-AX
7/11/2008
21,03
LASARTE-ORIA
ART.12.3B
POLLOS ALVARO ALBERTO
35772686G
2008
16606
6555-GFY
5/9/2008
21,03
LASARTE-ORIA
ART.12.3B
ECHANIZ ECHEVERRIAAMAIA
15985597E
2008
17142
8921-DFL
11/11/2008
67,31
LEABURU-TXARAMA
ART.091.2I
SANCHEZ AGRA MARIA CONSUELO
44144975V
2008
17042
SS-4807-AW
14/11/2008
21,03
LEGORRETA
ART.12.3B
SANCHEZ AGRA MARIA CONSUELO
44144975V
2008
17107
SS-4807-AW
14/11/2008
21,03
LEGORRETA
ART.12.3B
AKAVA NOTARIS SL
B01363498
2008
16809
4386-FNT
3/11/2008
21,03
LEGUTIANO
ART.12.3B
ECHEVERRIA CHILLON LEIRE
72489337F
2008
16635
9258-FCB
27/10/2008
21,03
LESAKA
ART.94.2C
ECHEVERRIA CHILLON LEIRE
72489337F
2008
17264
9258-FCB
21/11/2008
21,03
LESAKA
ART.94.2C
MORAN MUJIKA IDURRE
44158404Z
2008
17109
6494-CNF
14/11/2008
21,03
LEZO
ART.12.3A
RIOJA OTIUM SL
B26270447
2008
16154
3546-BFR
10/10/2008
21,03
LOGROÑO
ART.12.3B
TERROBA GUTIERREZ JOSE LUIS
16502286Q
2008
16413
LO-1845-S
31/10/2008
21,03
LOGROÑO
ART.12.3B
TERROBA GUTIERREZ JOSE LUIS
16502286Q
2008
17116
LO-1845-S
15/11/2008
21,03
LOGROÑO
ART.12.3A
ARRIBAS MIRANDA MIGUEL MARIA
51075017K
2008
16091
M-3121-LW
16/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
BUENO MARTINEZ LUIS
05893363G
2008
16121
7982-GFB
8/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
CRESPO BLANCO ROBERTO LAUDICIO
12753537Z
2008
16072
9065-DTB
15/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
FINANZIAAUTORENTING SA
A60028776
2008
17280
0274-FKL
27/11/2008
21,03
MADRID
ART.94.2C
GESTION DE OBRAS SUBTERRANEAS
B85092278
2008
16738
3350-FJH
12/9/2008
21,03
MADRID
ART.12.3A
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
15954
1384-DZZ
9/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16014
1384-DZZ
7/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16021
1384-DZZ
6/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16063
1384-DZZ
14/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16127
1384-DZZ
8/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16324
3515-FVC
28/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16336
3515-FVC
31/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16396
3515-FVC
30/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16425
1384-DZZ
27/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16430
1384-DZZ
27/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16445
1384-DZZ
28/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16446
1384-DZZ
28/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16513
1384-DZZ
24/10/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16633
3515-FVC
27/10/2008
21,03
MADRID
ART.94.2C
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16797
3515-FVC
4/11/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
SUELOS GAPAMUR SL
B83560235
2008
16983
1435-DZZ
14/11/2008
21,03
MADRID
ART.12.3B
PEREZ GALAN DANIEL
41508986N
2008
17257
7261-CBW
12/11/2008
67,31
MAHON
ART.091.2I
FLUITROL SYSTEMS SL
B62729264
2008
16729
9826-GGF
7/9/2008
21,03
MANRESA
ART.12.3B
PEREZ OCHOA M CARMEN
15001416B
2008
16952
8104-BLW
12/11/2008
21,03
MARBELLA
ART.12.3B
GOMEZ PEREZ RUBEN
53053349P
2008
16967
5018-FWM
13/11/2008
21,03
MARIA DE HUERVA
ART.12.3B
MUÑOZ ALEMANY MARC
44990689K
2008
16719
3125-BRW
8/9/2008
21,03
MEDIONA
ART.12.3B
3.840
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
MUÑOZ ALEMANY MARC
44990689K
2008
MEDRANO VERDUGO MARIA PALOMA
52868260T
ZNIBER KHALID
N.º 23
Espte.
Expte.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Artikulua
Artículo
17187
3125-BRW
23/9/2008
21,03
MEDIONA
ART.12.3B
2008
16366
5897-DBF
30/10/2008
21,03
MEJORADA DEL CAMPO
ART.12.3B
X5294216F
2008
17274
T-5040-W
27/11/2008
21,03
MOLLERUSSA
ART.94.2E
ECHEGARAY EIZAGUIRRE TERESA DE JESUS
44253584C
2008
16918
GR-2862-AS
7/11/2008
21,03
MONACHIL
ART.12.3B
BARROS TABOAS MAXIMINO CONSTANTINO
35529551W
2008
16289
8481-GDL
31/8/2008
21,03
MONDARIZ
ART.12.3A
INSTALACIONES NORTE 2006 SL
B20891040
2008
16085
6889-FGR
16/10/2008
21,03
OIARTZUN
ART.12.3B
PAQUICO MOTIÑO BERNARDO
15920399Y
2008
16610
8722-FVV
4/9/2008
21,03
OLABERRIA
ART.12.3B
BENARROCH MARGARIT JUAN ANTONIO
01387956K
2008
17068
BI-0894-BU
10/11/2008
21,03
ONDARROA
ART.12.3B
ALAVA UGARTE FRANCISCO DE ASIS
14139938K
2008
16145
8339-CDB
10/10/2008
21,03
ORDUÑA
ART.12.3B
ALAVA UGARTE FRANCISCO DE ASIS
14139938K
2008
16174
8339-CDB
13/10/2008
21,03
ORDUÑA
ART.12.3B
AGUIRRE MORAN AINARA
44165062W
2008
16922
8598-DZL
8/11/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
AIZPURUA MENDIZABAL ELENA
44149693C
2008
16095
5540-BJX
17/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
ARAMENDI CANSECO MIKEL
72479269J
2008
16350
SS-8770-AX
28/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
ARAMENDI CANSECO MIKEL
72479269J
2008
16405
SS-8770-AX
27/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
AYESTARAN ARRUTI GUADALUPE
15102332A
2008
16856
SS-1959-AK
3/11/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
ECHEVERRIA GALARZA IMANOL
72469093A
2008
16476
3733-FKN
22/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
ERRASTI URANGAAITOR
44125984R
2008
16455
SS-4896-AM
25/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
ESTEVEZ SANZ EVA MARIA
35771723F
2008
17172
6343-GDY
5/9/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
EUSKALMADER, S.L.
B20657946
2008
15937
1887-GDD
8/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
GOZATEGUI ABAURREAASIER
35770108W
2008
16313
NA-8722-AY
29/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
LEGORBURU LOPEZ JOSE MARTIN
15954762F
2008
15955
7886-BPK
9/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
MACAZAGAAROCENA IGOR
44129507M
2008
16899
9425-DJV
7/11/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
MANTEROLA ELORZA JOSEBA IÑAKI
34083563R
2008
17103
B-5765-VX
14/11/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
MANTEROLA ESNAL JOSEBA
72438622F
2008
16384
SS-2924-BB
30/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
MANZANAS RUANO JESUS MARIA
72429458C
2008
16450
8215-BXX
28/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
MICHELENA LOPEZ JOSE MARIA
44128436S
2008
17133
2298-FCG
28/11/2008
21,03
ORIO
ART.94.2C
OLIDEN GOZATEGUI JOSE RAMON
15122070F
2008
16076
3691-DSB
16/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
RIVERO PEREZ BEGOÑA
44159677E
2008
16964
2257-CPM
13/11/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
SANCHEZ SANCHEZ FLORENTINA
07449108Y
2008
16394
SS-9189-BD
30/10/2008
21,03
ORIO
ART.12.3B
SPANIEN FLIESEN SL
B12454120
2008
16243
2036-CYC
3/12/2008
210,36
OROPESA DEL MAR
ART. 72.3
OLIVA BLANCO RAFAEL
09370160Y
2008
16302
1382-DVG
30/8/2008
21,03
OVIEDO
ART.12.3A
BARROSO CEJUDO ALBERTO
71928493H
2008
15978
7517-CJN
13/10/2008
21,03
PALENCIA
ART.12.3B
BERASTEGUI LOPEZ JESUS M
15843605D
2008
16274
2788-GDY
27/8/2008
21,03
PAMPLONA-IRUÑA
ART.12.3A
BERASTEGUI LOPEZ JESUS M
15843605D
2008
16739
2788-GDY
17/9/2008
21,03
PAMPLONA-IRUÑA
ART.12.3A
BERASTEGUI LOPEZ JESUS M
15843605D
2008
16740
2788-GDY
18/9/2008
21,03
PAMPLONA-IRUÑA
ART.12.3B
IBAÑEZ ATUNEZ FCO JOSE
33437729F
2008
16665
8645-DHB
26/10/2008
67,31
PAMPLONA-IRUÑA
ART.091.2I
TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA SL
B78210747
2008
16301
2399-DBS
30/8/2008
21,03
PAMPLONA-IRUÑA
ART.12.3B
GHULAM NASIR
X6489243T
2008
16792
M-4038-ZK
3/11/2008
21,03
PARLA
ART.12.3B
NUÑO DELGADO JOSE
44133942R
2008
16426
9009-CXY
27/10/2008
21,03
PASAIA
ART.12.3A
PARADA GARCIANDIA MANUEL
34080703Q
2008
16397
SS-1315-BJ
30/10/2008
21,03
PASAIA
ART.12.3B
TIZON MARTIN JOSE LUIS
15967604S
2008
16142
9043-FVV
9/10/2008
21,03
PASAIA
ART.12.3A
TIZON MARTIN JOSE LUIS
15967604S
2008
16328
9043-FVV
31/10/2008
21,03
PASAIA
ART.12.3A
ALD AUTOMOTIVE SA
A80292667
2008
16796
0342-GDN
4/11/2008
21,03
ROZAS DE MADRID (LAS
ART.12.3B
CONDE LUIS ALBERTO
52411470J
2008
16951
5461-FXV
12/11/2008
21,03
SALAMANCA
ART.12.3B
GARCIA DE CASTRO CARLOS JAVIER
07495307K
2008
16583
SA-7433-N
21/10/2008
21,03
SALAMANCA
ART.12.3B
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
CARRISO MAURICIO ANIBAL
X5743950E
2008
CARRISO MAURICIO ANIBAL
X5743950E
BRAGE VARELA TOMAS
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte.
Expte.
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
3.841
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Artikulua
Artículo
16374
6554-DTT
30/10/2008
21,03
S.BARTOLOME DE TIRAJANA ART.12.3B
2008
16638
6554-DTT
28/10/2008
67,31
S.BARTOLOME DE TIRAJANA ART.091.2I
75818397R
2008
16256
SS-6007-AT
14/9/2008
21,03
SAN FERNANDO
CASADESUS Y CABRERO SA
A08333262
2008
16202
1006-CMM
15/10/2008
21,03
SANT ANDREU DE LA BARCA ART.12.3B
MONRABA BARCELO ANTONIO
77529520Q
2008
16708
6395-GCP
5/9/2008
21,03
SANT CELONI
ART.12.3B
ARANGO ROJO M DEL ROSARIO
13674584A
2008
16645
9728-DRC
7/10/2008
21,03
SANTANDER
ART.94.2C
ART.12.3A
HAYA PLAZA JOSE EMILIO
13794338L
2008
16643
4104-BTH
22/10/2008
21,03
SANTANDER
ART.94.2C
VELASCO GARCIA JUAN LUIS
30624011V
2008
16342
4470-FXL
29/10/2008
21,03
SANTOÑA
ART.12.3B
MATEOS DE LA IGLESIA JUAN
11590983H
2008
16143
7445-BFC
9/10/2008
21,03
SANTURTZI
ART.12.3B
BAYONA LOPEZ ANTONIO
22624583N
2008
16921
6584-CJJ
8/11/2008
21,03
SEDAVI
ART.12.3B
CASAÑA PASCUAL JOSE ANTONIO
73752634Y
2008
16268
4824-DVW
16/8/2008
21,03
SILLA
ART.12.3B
LOPEZ LOPEZ JOSE RAMON
30570418Z
2008
15973
8606-DCC
13/10/2008
21,03
SOPELANA
ART.12.3B
UGALDE ABANS GREGORIO
14841603W
2008
16544
4158-DPY
22/10/2008
21,03
SOPELANA
ART.12.3B
ARREGUI ECHARTE IGNACIO
34101986R
2008
16357
3622-CHB
27/10/2008
21,03
TOLOSA
ART.12.3B
FAURA SANCHEZ M JOSE
05164632M
2008
17223
SS-8446-BJ
27/11/2008
21,03
TOLOSA
ART.94.2E
GARCES GABILONDO JUAN FELIPE
44125114M
2008
16674
2493-DGF
17/10/2008
21,03
TOLOSA
ART.94.2E
HERNANDEZ RUIZ LUIS ANICETO
44130113J
2008
16715
3542-DPV
3/9/2008
21,03
TOLOSA
ART.12.3B
LIMPIEZAS INDUSTRIALES XOILAN SL
B20593729
2008
15974
SS-7052-BG
13/10/2008
21,03
TOLOSA
ART.12.3B
MENDIVILAYERZA XABIER
72461490J
2008
15963
1252-DCK
11/10/2008
21,03
TOLOSA
ART.12.3B
USANDIZAGAARANDIA LEIRE
72507673N
2008
16579
3491-DRT
23/10/2008
21,03
TOLOSA
ART.12.3B
YE XIAOYUAN
X2643128Z
2008
15945
0854-GHG
8/10/2008
21,03
UBEDA
ART.12.3B
AREA DE SERVICIO IRURAIN SL
B20465779
2008
16031
SS-8581-AH
8/10/2008
21,03
URNIETA
ART.12.3B
LIMPIEZAS ISAFER SL
B20669032
2008
16521
3365-FYS
23/10/2008
21,03
URNIETA
ART.12.3B
ESNAOLA ECHAVE JUAN
15927633H
2008
16958
2541-BMW
13/11/2008
21,03
USURBIL
ART.12.3A
EZPELETA BERECIARTUA NERE
34103667A
2008
16595
5197-CFP
20/10/2008
21,03
USURBIL
ART.12.3B
GOENAGA SAGARDIA JOSU MIRENA
44161570Y
2008
16022
2271-CYR
6/10/2008
21,03
USURBIL
ART.12.3B
ORBEGOZO ELDUAYEN JOSE
72420386X
2008
17245
SS-1011-BB
28/11/2008
21,03
USURBIL
ART.091.1
SARASOLA GARMENDIAARANTXA
72438590K
2008
16803
1539-BTM
5/11/2008
21,03
USURBIL
ART.12.3B
MAHMOOD SULTAN AZHAR
X3274924T
2008
16038
B-5060-KT
8/10/2008
21,03
VALENCIA
ART.12.3B
VILAR GUTIERREZ EUGENIA
22678918K
2008
15948
4547-DMJ
9/10/2008
21,03
VALENCIA
ART.12.3B
VILAR GUTIERREZ EUGENIA
22678918K
2008
15964
4547-DMJ
11/10/2008
21,03
VALENCIA
ART.12.3B
VILAR GUTIERREZ EUGENIA
22678918K
2008
16047
4547-DMJ
10/10/2008
21,03
VALENCIA
ART.12.3A
JIMENEZ MIGUEL JOSE IGNACIO
72393169W
2008
15971
BI-2329-CJ
13/10/2008
21,03
VALLE DE TRAPAGA
ART.12.3B
JIMENEZ MIGUEL JOSE IGNACIO
72393169W
2008
16060
BI-2329-CJ
14/10/2008
21,03
VALLE DE TRAPAGA
ART.12.3A
RIOS CIDRAS XOSE
36134048J
2008
16217
5444-FFK
17/10/2008
21,03
VIGO
ART.12.3B
CONSTRUCCIONES SAN PEDRO ORIA SL
B20812178
2008
16163
SS-8131-BG
11/10/2008
21,03
VILLABONA
ART.12.3B
CHEN XIAOHUA
X2890048Y
2008
15907
1432-CLM
6/10/2008
21,03
VITORIA-GASTEIZ
ART.12.3B
RODRIGUEZ RODRIGUEZ IÑIGO
44674771P
2008
16930
BI-1370-CF
10/11/2008
21,03
VITORIA-GASTEIZ
ART.12.3B
RUIZ DE GAUNAANGULO ARKAITZ OIER
72748266W
2008
15966
2349-FWG
13/10/2008
21,03
VITORIA-GASTEIZ
ART.12.3B
PUERTAS Y PERSIANAS BERRIAK SL
B48859847
2008
16578
BI-9043-CD
23/10/2008
21,03
ZALDIBAR
ART.12.3B
AMORA OPTICAL SL
B50866623
2008
16075
2682-FRH
15/10/2008
21,03
ZARAGOZA
ART.12.3B
CORNAGO VASCO MARIA
72973776C
2008
16689
9166-GFY
31/8/2008
21,03
ZARAGOZA
ART.12.3B
OJER PEREZ MARIA LUZ
17155744K
2008
16049
7612-BXB
10/10/2008
21,03
ZARAGOZA
ART.12.3B
RICO GINES JOSE
73076571M
2008
16989
TE-7722-G
14/11/2008
21,03
ZARAGOZA
ART.12.3B
VOICU EMIL FLORIN
X4820420B
2008
16885
0131-FPT
6/11/2008
21,03
ZARAGOZA
ART.12.3B
3.842
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
VOICU EMIL FLORIN
X4820420B
2008
ABAD ZULAIKA MIKEL
30663888N
ABAITUA PEREZ DEL RIO IGNACIO RAMIRO
N.º 23
Espte.
Expte.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Artikulua
Artículo
17281
0131-FPT
27/11/2008
21,03
ZARAGOZA
ART.94.2C
2008
16055
SS-0288-AU
11/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
14601535P
2008
16486
SS-3109-BD
22/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ABAITUA PEREZ DEL RIO RAMIRO
30661533A
2008
16013
BI-4238-CP
7/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ABAITUA PEREZ DEL RIO RAMIRO
30661533A
2008
16482
BI-4238-CP
22/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
AGUIRREZABALA IZA JON
45623142C
2008
16701
9355-FSP
7/9/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
AIZPURUAARRUTI JULIANA
15957170T
2008
16210
B-9585-NW
17/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
AIZPURUAARRUTI JULIANA
15957170T
2008
17053
B-9585-NW
15/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
AIZPURUA OSORO LUIS MARIA
15965880Q
2008
16106
SS-2695-BF
18/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ALONSO OYARBIDE M IZASKUN
72425691W
2008
17059
1157-CCB
10/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
AMEZTOY UNANUE M ANTONIA
15094063Z
2008
16204
SS-4215-AY
15/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
ARAMBURU ETXAIDE M ANTONIA
15905616N
2008
16123
SS-5973-AM
8/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ARANA GOMEZ EDUARDO
72437582W
2008
16439
2260-CCR
29/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3C
ARANGUREN ARANZABAL IÑAKI
15981908J
2008
17096
1904-DRL
12/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ARISTI RODRIGO ANA ISABEL
15952379Q
2008
16035
0315-BTJ
8/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ARISTONDO ARRIZABALAGA JUAN AGUSTIN
15997550S
2008
16052
3347-DRX
10/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ARRIAGA GOICOECHEA JUANA
72428620X
2008
16844
7939-FYL
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
ARRIZABALAGA EIZAGUIRRE FERMIN
44130132D
2008
17221
3856-FCR
27/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
ARRIZABALAGA MADARIAGA MARTXEL
15916092T
2008
16771
SS-3412-AK
4/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.171
ARRUTI ERNATEGUI JUANA MARIA
72440767J
2008
16953
SS-7683-AN
12/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
AZCOAGA BEDIA LUIS
15359379W
2008
16001
0402-DHV
16/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
AZCUE BERASALUCE IGNACIO
15917370J
2008
17244
M-7448-XM
28/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.171
BERACIERTO ESPADA IÑIGO
72497518T
2008
17258
4013-GGB
11/11/2008
67,31
ZARAUTZ
ART.078.0
BERACIERTO ESPADA JUAN JOSE
44133841S
2008
16946
7003-FRR
11/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
BERGERANDI HURTADO JUAN ALBERTO
15948127L
2008
16515
SS-5587-BC
24/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
BERGERANDI HURTADO JUAN ALBERTO
15948127L
2008
16756
SS-5587-BC
7/11/2008
140
ZARAUTZ
ART.018.2
BERGERANDI HURTADO JUAN ALBERTO
15948127L
2008
16822
SS-5587-BC
4/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
BIAIN ALBERDI MIKEL
15942688P
2008
16466
1171-DMC
24/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
BOUAOUDA LARBI
X2838995J
2008
16759
1822-BYY
1/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
BRAVO URBIETA RAUL
44136712B
2008
16169
5813-FXK
11/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
CABALLERO GUTIERREZ JAVIER
72460830C
2008
16557
7888-BNG
20/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
CABRERA SANZ M SUSANA
50407391Q
2008
16390
M-0187-YB
30/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
CAJARAVILLE OSTOLAZA JUAN ANGEL
15129466C
2008
16908
SS-2083-BG
8/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
CANSECO TREJO MIGUEL
15938252B
2008
17123
8921-GCR
28/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.091.1
CAPEROCHIPI OSTOLAZA JOSE ANTONIO
15952669F
2008
16794
SS-7761-BD
3/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
CARDESA GARCIA M BLANCA
17990443G
2008
16571
9011-CCG
24/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
CITORES RODRIGUEZ JON
72476798A
2008
16574
0692-DDH
23/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
CITORES RODRIGUEZ JON
72476798A
2008
17040
0692-DDH
14/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
CORTA ECHAVE AITOR
35773067V
2008
17199
SS-6958-AT
1/11/2008
67,31
ZARAUTZ
ART.091.1
DE LA PEÑA IGLESIAS RAUL
13141666H
2008
17181
5414-GDY
8/9/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ECENARRO ELOLA EUGENIO
72416559R
2008
17229
SS-7739-AX
3/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
EGAÑAAIZPURUA FRANCISCO M
44145204Q
2008
15934
SS-8083-BB
8/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
EGAÑAAIZPURUA FRANCISCO M
44145204Q
2008
16753
1051-BPM
17/11/2008
140
ZARAUTZ
ART.018.2
EIZAGUIRRE AROCENA MARINA
15942644X
2008
15925
2976-DMH
7/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ELORRIETA GARAVILLA ELISA
30551324X
2008
15990
0585-CBG
14/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
ESCUDERO ECHAVE MIREN JAIONE
72435598L
2008
ESCUDERO ECHAVE MIREN JAIONE
72435598L
ESNAL RIONDAALEJANDRO
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte.
Expte.
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
3.843
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Artikulua
Artículo
16581
5850-BTG
25/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
2008
16752
5850-BTG
5/11/2008
140
ZARAUTZ
ART.018.2
35772806D
2008
15912
SS-2623-BJ
6/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ESNAL RIONDAALEJANDRO
35772806D
2008
17091
SS-2623-BJ
12/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ETXEBERRIA SILVETI JOSE LUIS
15937751Q
2008
16373
4636-CVG
28/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
FERNANDEZ CAMPOS IÑAKI
44150337C
2008
16997
M-6374-XX
10/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
GALPARSORO LETURIA GOTZON
72472234Q
2008
16681
0995-BMD
2/11/2008
67,31
ZARAUTZ
ART.091.2I
GARAYAR GARMENDIA NICOLAS
15973470Q
2008
16588
SS-4233-BD
21/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
GARCIA BARRAL M ELENA
33226225B
2008
16469
SS-1271-AF
24/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
GETE ISASI JOSE ANDRES
14545488N
2008
16211
1643-BDW
17/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
GONZALEZ GOMEZ M JESUS
72435547Z
2008
16847
8139-BMK
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
GONZALEZ GRACIA KOLDOBIKA
72459223T
2008
16770
VI-4978-T
3/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2C
GONZALEZ GRACIA KOLDOBIKA
72459223T
2008
17134
SS-4620-BB
29/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
GUERRICAGOITIAARANZABAL FRANCISCO JAVIER
34083695H
2008
17124
2460-DTP
21/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2C
GUESALAGAALEJOS IÑIGO
44140109G
2008
16678
3172-DLN
3/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
HUEGUN BENGOECHEA IBON
35770674Q
2008
16722
2218-GDP
15/9/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ICETAARANGUREN ANE
72443772M
2008
17049
SS-9841-BG
14/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIBAR AGOUES JESUS M
15873561L
2008
17194
SS-4002-AS
27/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.171
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
15982
4427-CSN
14/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16167
4427-CSN
11/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16220
4427-CSN
18/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16315
4427-CSN
29/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16382
4427-CSN
30/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16412
4427-CSN
27/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16434
4427-CSN
31/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16436
4427-CSN
28/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16483
4427-CSN
21/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16487
4427-CSN
22/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16511
4427-CSN
24/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16542
4427-CSN
23/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16552
4427-CSN
21/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16575
4427-CSN
24/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16598
4427-CSN
20/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16841
4427-CSN
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16882
4427-CSN
6/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16897
4427-CSN
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16904
4427-CSN
8/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
16993
4427-CSN
10/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
17073
4427-CSN
11/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
17088
4427-CSN
12/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
IRIONDO ORBEGOZO MIKELARITZ
34105513D
2008
17228
4427-CSN
1/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
IRURETAGOYENA ELORZA FELIPE
72428671S
2008
16039
2344-CKK
8/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ISASA PEÑA IGNACIO JAVIER
00395635N
2008
17148
7691-FKL
8/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
ISASTI MUGURUZA ESTIBALIZ
15990104K
2008
16849
7155-FSP
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
KARNSUND PONTUS
X6453177K
2008
16036
SS-4521-BG
8/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
3.844
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
KARNSUND PONTUS
X6453177K
2008
KNOPF SAENZ DE VITERI INGRID M
15379643A
KNOPF SAENZ DE VITERI INGRID M
N.º 23
Espte.
Expte.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Artikulua
Artículo
16532
SS-4521-BG
24/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
2008
16092
SS-9585-AB
16/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
15379643A
2008
16551
SS-9585-AB
21/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
KNOPF SAENZ DE VITERI INGRID M
15379643A
2008
16585
SS-9585-AB
21/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
KNOPF SAENZ DE VITERI INGRID M
15379643A
2008
16913
SS-9585-AB
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
KNOPF SAENZ DE VITERI INGRID M
15379643A
2008
16920
SS-9585-AB
8/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
KNOPF SAENZ DE VITERI INGRID M
15379643A
2008
17062
SS-9585-AB
10/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LARRARTE ARRUTI TOMAS
15873657T
2008
16764
9295-BSC
28/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2C
LARRARTE ARRUTI TOMAS
15873657T
2008
17061
9295-BSC
10/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LARRARTE ARRUTI TOMAS
15873657T
2008
17078
9295-BSC
11/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LARRARTE ARRUTI TOMAS
15873657T
2008
17104
9295-BSC
14/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LARREA OLABERRIA PAULO
34096386J
2008
16361
0823-DHN
27/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LASAALBERDI FELIX
34105336Q
2008
15949
SS-4911-BF
9/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LASA CEBERIO IMANOL
44141844Z
2008
16119
8178-BVR
7/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LAZCANOITURBURU AYESTARAN ARANTXA
15880996W
2008
16018
SS-8291-BB
7/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LAZCANOITURBURU AYESTARAN ARANTXA
15880996W
2008
16848
SS-8291-BB
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
LECUONA GUERECA VICTOR
15953501B
2008
15962
4983-BMD
11/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LEIHOTEK S.L.
B20579611
2008
16232
0639-CDK
3/12/2008
210,36
ZARAUTZ
ART. 72.3
LERCHUNDI ARICETA MARINA
15977867C
2008
15999
8759-CKF
16/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
LERTXUNDI ILLARRAMENDI AGUSTIN
72422919J
2008
17163
SS-6582-BJ
6/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.166
LIMPIEZAS ROYBEN GARBIKETAK CB
E20474367
2008
16237
2657-FTW
3/12/2008
210,36
ZARAUTZ
ART. 72.3
LIMPIEZAS ROYBEN GARBIKETAK CB
E20474367
2008
16507
2298-DRS
20/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LIZARRITURRI MARTIARENA IKER
72474637G
2008
15900
SS-8131-BG
15/6/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
LOPEZ DE SAMANIEGO SAGARZAZU ANTONIO
44132971L
2008
16120
SS-0379-BB
7/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
MANGANELLI FOUCAULT ROBERTO JESUS
X4711646G
2008
16680
8949-BCH
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.144
MANZANARES BASTIDA NAIARA
78913133H
2008
16778
3612-DVL
8/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
MARCOS SANTAMARIA FRANCISCO JAVIER
15933871T
2008
17215
2437-FND
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
MARTIJAALDALUR JOSE FRANCISCO
34094947T
2008
17038
6478-DJR
13/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
MASA GOMEZ DIONISIO
15870985L
2008
16176
SS-2384-BK
13/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
MEDCALF MARY LOUISE
X0638093G
2008
16861
3199-BJL
4/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
MORALES PINTO MARINA
07752142S
2008
17141
SS-3050-BJ
11/11/2008
67,31
ZARAUTZ
ART.091.2I
MORAN SANTOS MARINA
72458246N
2008
17205
1642-BLC
15/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.091.2J
MOREY LANDA SEBASTIAN
15865168K
2008
17230
0534-BMD
3/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2C
MORO DEL REY YOSU
72480972Z
2008
16178
SS-0544-BH
13/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
MORO DEL REY YOSU
72480972Z
2008
16180
SS-0544-BH
13/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
MORO DEL REY YOSU
72480972Z
2008
16214
SS-0544-BH
17/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
MUÑOZ BAROJA PAGOLA PEDRO
35778821K
2008
16816
1623-CTL
3/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
NAJERA IRAZU CLARA
72714376Z
2008
15930
8413-BDP
7/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ODRIOZOLAARANBURU AXEL
72454245J
2008
16684
3715-DDK
9/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2F
ORTIZ DE URBINA GONZALEZ FERNANDO
15868760W
2008
17017
3438-BFX
12/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
OSAAMILIBIA IZASKUN
44144278X
2008
15959
6229-CXK
11/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
OTADUY CASTILLO RAFAEL
15322107J
2008
16144
7338-DFC
9/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
PLASTICOS URTETA SL
B20044103
2008
17162
8662-DSW
6/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.091.1
PRYDVOR SERHEIY
X5835060Y
2008
16593
1482-FKR
20/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
QUEREJETA ZABALETA M AMAYA
15950793V
2008
16358
6027-DDZ
27/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
RIQUELME SOTOMAYOR ESTEBAN NICOLAS
X4774471Q
2008
RIQUELME SOTOMAYOR ESTEBAN NICOLAS
X4774471Q
RIQUELME SOTOMAYOR ESTEBAN NICOLAS
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Espte.
Expte.
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
3.845
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Artikulua
Artículo
16101
SS-8314-BB
18/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
2008
16335
SS-8314-BB
31/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
X4774471Q
2008
16459
SS-8314-BB
25/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
RIQUELME SOTOMAYOR ESTEBAN NICOLAS
X4774471Q
2008
16586
SS-8314-BB
21/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
RIQUELME SOTOMAYOR ESTEBAN NICOLAS
X4774471Q
2008
16781
SS-8314-BB
3/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ROTETAARAMBARRI ASIER
44129450V
2008
16573
5248-BHF
24/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ROTETAARTETXE M CARMEN
72424732D
2008
16420
7546-DZP
28/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ROTETAARTETXE M CARMEN
72424732D
2008
17220
7546-DZP
27/11/2008
67,31
ZARAUTZ
ART.091.1
ROTETA IRIBAR M CARMEN
15983360Q
2008
17136
9532-BSC
12/11/2008
67,31
ZARAUTZ
ART.078.0
SALABERRIA SAN VICENTE IBON
72448893C
2008
15923
1268-FMJ
7/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
SALDIAS ORBEGOZO JESUS
15967908C
2008
16725
3103-DSH
3/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
SANCHEZ SAN SEBASTIAN OSCAR
44156209G
2008
17191
SS-3727-AW
5/11/2008
67,31
ZARAUTZ
ART.091.2I
SANTAMARIA MARTIN GIOVANNA
44979191T
2008
16007
7623-CHR
17/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
SERBAN MARCEL
X5063050Z
2008
15960
SS-6761-BB
11/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
SILVAN GABILONDO M CONCEPCION
15985777H
2008
16906
9846-DTX
8/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
SORAZU BERACIERTO IGNACIO
34086897T
2008
16852
2724-DWX
7/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
SUINAGA LOPEZ MARIA
15389448X
2008
16558
7318-DDS
20/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
TALLERES Y MONTAJES CABANILLAS SL
B20685970
2008
16322
SS-3426-X
28/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
TROITIÑO BERASATEGUI MIKEL
34087649Q
2008
17125
SS-7941-BB
21/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2C
TRULAAGINAGALDE IBAN
72468555V
2008
16310
1723-DCV
29/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
TRULAAGINAGALDE IBAN
72468555V
2008
16524
1723-DCV
21/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3A
TRULAAGINAGALDE IBAN
72468555V
2008
17115
1723-DCV
15/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
UNANUE SOPELANA MERTXE
15342616Y
2008
16199
9168-GHH
14/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
UNANUE SOPELANA MERTXE
15342616Y
2008
16948
9168-GHH
11/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
URIARTE MARCAIDE JONE
44682222F
2008
16170
3273-DXT
13/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
VAHL ZULAICA JAVIER IGNACIO
15913946Q
2008
15908
Z-5084-BM
6/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
VAHL ZULAICA JAVIER IGNACIO
15913946Q
2008
17037
Z-5084-BM
13/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
VIDARTE BERASATEGUI MARIA
44332998S
2008
16224
0608-BMD
18/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
VIÑUELA PRIETO ANA M
09713438D
2008
16799
0001-FWH
4/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
VIÑUELA PRIETO ANA M
09713438D
2008
16815
6316-DGP
3/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ZARAUZ SARALEGUI COVADONGA
16054718M
2008
16747
7475-CFL
10/8/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ZARAUZ SARALEGUI COVADONGA
16054718M
2008
16748
7475-CFL
11/8/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ZENDOIAARAMENDI LUIS
15276961Q
2008
16190
SS-5817-AW
14/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ZUBIAURRE CACHO ANDONI
15363990J
2008
17198
SS-0774-BK
9/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2E
ZUBIEL SL
B20311221
2008
15910
8216-DNM
6/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ZUBIEL SL
B20311221
2008
16114
4243-FVZ
7/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ZUBIELQUI GOÑI IGOR
72469727Q
2008
16685
SS-4809-AV
21/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.94.2C
ZUBIELQUI GOÑI IGOR
72469727Q
2008
17273
1317-FJF
27/11/2008
67,31
ZARAUTZ
ART.091.2J
ZULUETA GURIDI CARLOS
15347853E
2008
16056
SS-2983-BJ
14/10/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ZULUETA GURIDI CARLOS
15347853E
2008
16907
SS-2983-BJ
8/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.12.3B
ZUMETA ECHABE ION
44134294P
2008
17169
6731-DFL
6/11/2008
21,03
ZARAUTZ
ART.091.1
FERREIRA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO, JORGE M.
X5146329X
2008
16547
3743-DXW
20/10/2008
21,03
ZEGAMA
ART.12.3B
EIZAGIRRE URANGA JOSU
72434296M
2008
16854
SS-8757-AH
8/11/2008
21,03
ZESTOA
ART.12.3A
EIZAGIRRE URANGA JOSU
72434296M
2008
17050
SS-3361-BJ
14/11/2008
21,03
ZESTOA
ART.12.3B
ETXABE BERNALARKAITZ
72476723C
2008
17058
7175-CTT
10/11/2008
21,03
ZESTOA
ART.12.3B
3.846
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
Izen-abizenak
Nombre
NAN
DNI
Urtea
Año
FERRER MACHICAO ALEJANDRO
10631255B
2008
IRIBAR ERRASTI JONE
72464876H
RODRIGUEZ BENITO JOSE RAMON
N.º 23
Espte.
Expte.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Matrikula
Matrícula
Data
Fecha
Zenbat.
Importe
Udalerria
Municipio
Artikulua
Artículo
16337
7384-CSN
29/10/2008
21,03
ZESTOA
ART.12.3B
2008
16495
2664-FYP
21/10/2008
21,03
ZESTOA
ART.12.3B
44165594M
2008
16411
1110-DMC
27/10/2008
21,03
ZESTOA
ART.12.3B
VIEIRA DA ROCHA JOSE ANTONIO
X4670466V
2008
16600
7629-FNF
30/9/2008
21,03
ZIZURKIL
ART.166
VIEIRA DA ROCHA JOSE ANTONIO
X4670466V
2008
17143
3782-DTH
20/11/2008
21,03
ZIZURKIL
ART.171
AMILIBIA ESTEIBAR EGOITZ
72458138L
2008
17048
1277-BXG
14/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
AMILIBIA ULACIA OIHANA
72501539L
2008
16399
1566-BMC
31/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
ARANZABAL FERNANDEZ DOLORES
72438462P
2008
16936
4512-CJF
11/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
AZKUE AZPEITIA JUAN MANUEL
15989294Q
2008
16825
1165-BHF
5/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
EGAÑA MAKAZAGA JOSU
15978146T
2008
16359
SS-4511-BF
27/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
ESNAL RIONDAALEJANDRO
35772806D
2008
16311
SS-2447-AU
29/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
ETXABE IRIONDO MARIA PILAR
72429154S
2008
16340
0875-BCM
29/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3A
ETXABE SAN SEBASTIAN JOSEBA
72467818Q
2008
15929
6851-CFB
7/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3A
ETXABE SAN SEBASTIAN JOSEBA
72467818Q
2008
16839
6851-CFB
7/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
ETXABE SAN SEBASTIAN JOSEBA
72467818Q
2008
17046
6851-CFB
14/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
ETXABE SAN SEBASTIAN JOSEBA
72467818Q
2008
17072
6851-CFB
10/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
ITURAIN ARAMENDI AITOR
15381462M
2008
16592
SS-5179-BD
20/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
JAUREGUI IRURETAGOYENA MARIAARANZAZU
35778103Q
2008
17028
SS-4990-BF
13/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
MANCISIDOR ZULAICA JESUS M
72429832A
2008
16338
9895-BFD
31/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
NOGALES MOYANO ANTONIO
15897004W
2008
15915
1995-CBM
6/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
NOLASCOAIN ARRIZABALAGA FELIX MARIA
15935551R
2008
17105
4038-DLD
14/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
ODRIOZOLA EIZAGUIRRE MIKEL
44171941G
2008
15997
SS-8029-AY
15/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
OTAÑO ETXABE JAVIER
15099982E
2008
17090
6643-DYF
12/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3A
PROMOCIONES INMOBILIARIA NEALIZ SL
B20720959
2008
17100
1039-BKL
14/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3A
SOLOZABALAGIRREGOMEZKORTA JAVIER
15354384K
2008
16860
0452-BDK
3/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
UNANUE BUENECHEAAITOR
35775111Z
2008
16002
SS-4115-AY
16/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
UNANUE IZPIZUA MARIA MILAGROS
15912540J
2008
17153
SS-0017-AT
4/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.94.2C
URBIETA OLIDEN MARIA
15112060W
2008
16950
SS-5399-AV
12/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
YEREGUI TELLERIA MARIA DEL CARMEN
72429156V
2008
16153
8872-BBF
10/10/2008
21,03
ZUMAIA
ART.12.3B
ZUBILLAGA JAUREGUI KOLDO
15997752X
2008
17251
5091-CZY
29/11/2008
21,03
ZUMAIA
ART.94.2D
URIBESALGO ARAMENDIA MARIA DOLORES
72563198S
2008
16045
SS-7847-AH
9/10/2008
21,03
ZUMARRAGA
ART.12.3A
ZIZURKILGO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ZIZURKIL
Iragarkia
Anuncio
«Zizurkilgo Intxaur Pilotalekua kirol ekipamenduan
hobekuntza» lanak egiteko exekuzio-proiektua idazteko eta
obren zuzendaritza eramateko zerbitzu kontratuaren behinbehineko esleipena.
Adjudicación provisional del contrato de servicio para la
redacción del Proyecto de ejecución de las obras de «Mejora del
equipamiento deportivo Intxaur Pilotalekua de Zizurkil» y para
la dirección de la obra.
2009ko urtarrilaren 26ko Toki Gobernurako Batzarraren
erabaki bidez, «Zizurkilgo Intxaur Pilotalekua kirol ekipamenduan hobekuntza» lanak egiteko exekuzio-proiektua idazteko
eta obren zuzendaritza eramateko esleiketa espedientea onartu
zen, eta urriaren 30eko Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007
Legearen 135.3 artikuluan jasotakoari jarraiki, esleipena argitaratu egiten da.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
26 de enero de 2.009, se aprobó la adjudicación provisional del
contrato de servicio para la redacción del proyecto de ejecución
de las obras de «Mejora en el equipamiento deportivo Intxaur
Pilotalekua de Zizurkil» y la dirección de la obra, lo que se
publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
1.
Esleipena egin duen entitatea:
1.
a)
Erakundea: Zizurkilgo Udala.
a)
b) Espedientea bideratzen duen departamentua: Administrazio
Orokorra eta Antolaketa.
Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Zizurkil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
General y Organización.
2.
Kontratuaren xedea:
2.
Objeto del contrato:
a)
Kontratu mota: Zerbitzu kontratua.
a)
Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Objektuaren azalpena: «Zizurkilgo Intxaur Pilotalekua
kirol ekipamenduan hobekuntza» lanak egiteko exekuzioproiektua idazteko eta obren zuzendaritza eramatea.
3.847
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de ejecución de las obras de «Mejora en el equipamiento deportivo
Intxaur Pilotalekua de Zizurkil» y la dirección de la obra.
3.
Tramitazioa, jardunbidea eta esleitzeko modua:
3.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
Tramitazioa: Ohikoa.
a)
Tramitación: Ordinaria.
b) Prozedura: Publizitaterik gabeko negoziazioa.
b)
4.
4.
Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
Berrogeita hamar mila bederatzirehun eta berrogeita
hamabi euro eta laurogeita sei zentimo. (50.952,86).
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación:
Cincuenta mil novecientos cincuenta y dos euros y ochenta
y seis céntimos 50.952,86).
5.
Behin behineko esleipena:
5.
Adjudicación provisional:
a)
Data: 2009ko urtarrilaren 26a.
a)
Fecha: 26 de enero de 2.009
b)
Contratista: Abalos Arquitectos.
b) Kontratista: Abalos Arquitectos.
c) Behin-behineko esleipenaren zenbatekoa: Berrogeita
bost mila eta berrehun eta berrogei euro (45.240,00), BEZ eta
bisatu gastuak barne.
c) Importe de adjudicación provisional: Cuarenta y cinco
mil doscientos cuarenta euros (45.240,00), IVA y gastos de
visado incluidos.
Zizurkil, 2009ko urtarrilaren 27a.—M.ª Angeles Lazkano
Larrañaga, Alkatea.
Zizurkil, a 27 de enero de 2009.—La Alcalde, M.ª Angeles
Lazkano Larrañaga.
(56)
(56)
(1101)
(1101)
ZUMAIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA
Iragarkia
Anuncio
2008.11.27ko datako Udal Batza Osoko Bilkuran, Euskara
Udal Ordenantza onartu zen, ondoren, 2008.12.12an argitaratu
zen Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, eta hurrengo egunetik
zenbatzen hasita, 30 egunez jendaurreko agerraldi epean egon
da, denboraldi horretan ez delarik inongo erreklamazio edo
murtzilorik aurkeztu, orainarte behin behingo izaera zuen akordioak behin betiko izaera jasotzen duelarik, (apirilak 21eko
11/99 Legeko, 1.go Art. 14. Azpiatala).
Aprobado inicialmente en sesión Plenaria del 27.11.2008 la
Ordenanza Municipal del Euskara, transcurrido el plazo de
exposición pública de 30 días contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa, 12.12.2008 fecha de publicación y no habiéndose
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional
(Art. 1, apartado 14 Ley 11/99 de 21 de abril).
Beraz, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN Ordenantzaren
textu osoa argitaratzen da, 7/1985eko apirilak 2ko legeko 70, 2
Art.aren arabera.
Publicándose en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa el texto
íntegro de la Ordenanza, en cumplimiento de lo preceptuado en
el Art. 70,2 de la Ley 7/85 de 2 de abril.
ZUMAIAKO UDALEAN ETA UDALERRIAN
EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO
UDAL-ORDENANTZA
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA NORMALIZACIÓN
DEL USO DEL EUSKERA EN EL AYUNTAMIENTO Y EN
EL MUNICIPIO DE ZUMAIA
SARRERA
INTRODUCCIÓN
Errealitatearen eta indarrean dagoen legediaren arabera,
Zumaiako berezko hizkuntza euskara da. Horregatik, Ordenantza honen helburua da, Zumaiako Udalean ez ezik, udalerrian
ere euskararen normalizazioa bermatuko duten ondorio juridikoak garatzea. Herriko errealitate soziolinguistikoa aintzat hartuta.
Tanto la situación social de Zumaia como la normativa
vigente en la misma indican que el euskera es la lengua propia
de la localidad. En ese sentido, el objetivo que se plantea la presente ordenanza es el de, atendiendo a la realidad sociolingüística de Zumaia, desarrollar una serie de disposiciones jurídicas
en aras a garantizar la normalización del euskera, no sólo en el
Ayuntamiento de Zumaia, sino también en el propio municipio.
Lehenago ere onartu zen asmo bereko beste Ordenantza bat,
90eko hasieran, eta indarrean egon da harrezkero. Hala ere,
egoera, antolamendua eta funtzionatzeko modua asko aldatu
A principios de los 90 ya se aprobó otra ordenanza con el
mismo objetivo y la misma ha estado vigente hasta la fecha,
pero dado que en estos últimos años han variado notablemente
3.848
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
dira azken urteotan, zaharkituta geratu da Ordenantza hura erabat eta ez die gaur egungo premiei erantzuten. Horregatik,
aurrekoa goitik behera aldatzea baino aproposagoa ikusi du
Udalak berri hau lantzea.
tanto la coyuntura y la organización como los procedimientos
empleados en el ámbito de la normalización lingüística, aquella
a quedado obsoleta y no responde, hoy en día, a las necesidades
actuales. Es por ello que el Ayuntamiento ha considerado preferible elaborar esta nueva ordenanza que hacer una profunda
modificación en la anterior.
Autonomia estatutuaren 6. artikuluari jarraiki, eta hizkuntza-alorrean garatzen duen legediari ere bai –funtsean 10/1982
Legea, azaroaren 24koa–, Euskal Autonomia Erkidegoko
berezko hizkuntza euskara da; euskara eta gaztelania, biak
hizkuntza ofizialak dira.
El artículo 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y su
legislación lingüística de desarrollo –fundamentalmente, la Ley
10/1982, de 24 de noviembre– establecen que el euskera es la
lengua propia de la Comunidad Autónoma Vasca; siendo el euskera y el castellano, ambas, lenguas oficiales.
Horren guztiaren ondorioz, Zumaian ere bi hizkuntzak erabil daitezke balio juridiko osoarekin, mota guztietako harreman
publikoetan zein pribatuetan. Ordenantza honek euskararen
normalizazioa du xede, eta eraginkortasunez bermatu nahi du
Zumaiako berezko hizkuntzaren erabilera erreala –eta ez bakarrik teorikoa–, herritarrek bi hizkuntza ofizialen artean aukera
egin dezaketenean. Zumaiako biztanle guztiei bermatu behar
zaizkie hizkuntza-eskubideak, eta Udalarekiko harremanetan ez
da hizkuntza dela-eta inolako diskriminaziorik onartuko.
En consecuencia, ambas lenguas pueden utilizarse en
Zumaia con plena validez jurídica, en todo tipo de relaciones
tanto públicas como privadas. La presente ordenanza pretende la
normalización del euskera y desea garantizar eficazmente el uso
real, y no meramente teórico, de la lengua propia de Zumaia,
siempre que se de cualquier circunstancia en que la ciudadanía
haya de elegir entre cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Todos los habitantes de Zumaia deben tener garantizados sus
derechos lingüísticos en sus relaciones con el Ayuntamiento, no
permitiéndose discriminación alguna por razón lingüística.
Beraz, udal izaera duen araudi honen oinarrizko helburua da
Zumaiako administrazio eremuan, kultura-alorrean eta mota
guztietako gizarte-harremanetan euskararen erabilera ahalbidetzea, sustatzea, erraztea eta bermatzea, euskararen normalizazioa erabatekoa izan dadin. Zumaiako udalerrian herritar guztiak edozein harremanetan edo gizarte-jardueratan euskaraz bizi
ahal izatea da helburua, kontuan hartuta 2001. urteko azken biztanleria-erroldaren arabera Zumaian erroldatuta daude ia 9.000
biztanletik %80k baino gehiagok euskaraz badakiela.
El principal objetivo de la presente normativa municipal es
posibilitar, fomentar, facilitar y garantizar el uso del euskera en
el ámbito administrativo, cultural y en cualquier otra área
social, para lograr una total normalización del uso del euskera.
El objetivo es que todos los habitantes de Zumaia puedan vivir
en euskera en el transcurso de cualquier relación o actividad
social, teniendo en cuenta que, según el último padrón municipal, el 80% de los casi 9.000 habitantes de Zumaia sabe euskera.
Halaber, Ordenantza honek adierazten du Zumaiako
Udalean eta haren menpeko erakunde eta sozietatean lanhizkuntza euskara dela, baldin eta bertan aritzen den langileak
lanpostuari dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatua badu.
La presente ordenanza dispone, a su vez, que la lengua de
trabajo del Ayuntamiento de Zumaia y las organizaciones
dependientes de aquella es el euskera, siempre y cuando su personal tenga acreditado el perfil lingüístico correspondiente al
puesto de trabajo en cuestión.
Era bateko edo besteko arrazoiak tarteko, XX. mendean
euskara baztertuta egon da udal-administrazioan eta harreman
publikoetan, eta horregatik merezi eta behar du lehentasunezko
trataera. Horrenbestez, Zumaiako udalerriko eremu guztietan
herritar orok euskara erabiltzeko duen eskubidea sustatu eta
bermatzea izango da Ordenantza honen helburu nagusia.
Por diferentes motivos, en el siglo XX, el euskera ha sido
una lengua marginada en la administración municipal y en las
relaciones con los organismos públicos, por lo que, en estos
momentos, merece y necesita un tratamiento preferencial. Por
todo ello, el principal objetivo de la presente Ordenanza será
fomentar y garantizar el derecho de toda la población a usar el
euskera en todos los ámbitos del municipio de Zumaia.
LEHENENGO KAPITULUA
CAPÍTULO PRIMERO
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES
1. artikulua.
Euskararen ofizialtasuna.
Euskara da Zumaiako udal-barrutiko eta haren erakunde
publiko guztietako hizkuntza ofiziala, eta herritarrek erabili
ahal izango dute, balio eta eraginkortasun juridiko osoz, mota
guztietako harreman publikoetan zein pribatuetan. Herritarrei
ezagutu eta erabiltzeko eskubide ukaezina dagokie.
2. artikulua.
Berezko hizkuntza.
Euskara da Zumaiako berezko hizkuntza, baita haren erakunde publiko guztietakoa ere.
3. artikulua.
Lehentasunezko tratamendua.
Berdintasunerako bidean eta herritarrek nahiz udal-langile
euskaldunek euskara normaltasun osoz erabiltzeko aukera izan
dezaten, lehentasunezko tratamendu berezitua emango dio
Zumaiako Udalak euskarari.
Artículo 1.
Oficialidad del euskera.
El euskera es la lengua oficial del término municipal de
Zumaia y de todos sus organismos públicos y sus habitantes
podrán utilizar la misma con total validez y eficacia jurídica en
cualquier tipo de relación tanto privada como pública. A todos
los habitantes de Zumaia les asiste el innegable derecho de
conocerlo y utilizarlo.
Artículo 2.
Lengua propia.
El euskera es la lengua propia de Zumaia y de todos sus
organismos públicos.
Artículo 3.
Tratamiento preferencial.
En el proceso de equiparación del uso de las lenguas, el
Ayuntamiento de Zumaia dará un tratamiento específico y preferencial al euskera para que tanto la ciudadanía como el personal euskaldun del Ayuntamiento puedan usar el euskera con
total normalidad.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
4. artikulua.
N.º 23
Herritarren hizkuntza-eskubideak.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Artículo 4.
3.849
Derechos lingüísticos de la ciudadanía.
Zumaiako Udalak, indarrean dagoen legeriak oro har onartutakoaren ildotik, honako hizkuntza eskubideak aitortzen dizkie herritarrei:
El Ayuntamiento de Zumaia, atendiendo a la regulación
general realizada por la legislación vigente, reconoce los
siguientes derechos lingüísticos a sus habitantes:
a) Udalarekin, azpikontratatutako enpresekin eta Udalaren menpeko erakunde guztiekin ahozko eta/edo idatzizko
harremanak euskaraz izateko eskubidea, zerbitzuaren kalitatean
murrizketarik izan gabe.
a) El derecho a relacionarse en euskera con el
Ayuntamiento, sus empresas subcontratadas y las organizaciones dependientes de aquella, tanto oralmente como por escrito
y sin detrimento alguno en la calidad del servicio.
b) Euskara erabiltzeko eskubidea, kontsumitzaile edo
erabiltzaile gisa, udal-barrutian diharduten enpresekin, saltokiekin edo establezimenduekin harremanak izaterakoan. Eta hori,
6/2003 euskal Legearen arabera, baita Legea garatzen duen
araudiari nahiz Ordenantza honi jarraiki ere.
b) El derecho a usar el euskera como personas consumidoras y usuarias al relacionarse con empresas, puestos de venta
y establecimientos del término municipal; todo ello al amparo
de la Ley 6/2003 de Estatuto de las Personas Consumidoras, el
decreto que lo desarrolla y esta misma ordenanza.
c) Udalaren argitalpenak eta Udalak, egunkari, aldizkari,
irrati eta beste edozein komunikabidetan jakitera ematen dituen
berri eta xedapenak, euskaraz hartzeko eskubidea.
c) El derecho a recibir en euskera las publicaciones del
Ayuntamiento y las noticias y disposiciones comunicadas por el
miso mediante prensa, revistas, radios o cualquier otro medio
de comunicación.
d) Udaleko edozein bileratan euskaraz aritzeko eskubidea.
d) El derecho a hablar en euskera en cualquier reunión
celebrada en el Ayuntamiento.
5. artikulua.
Aplikazio-esparrua.
Artículo 5.
Ámbito de aplicación.
Ezarpen orokorra izan dezaten, Ordenantza honetako xedapenen arabera erabiliko dute euskara Zumaiako Udalak eta
haren erakunde autonomoek. Barne-funtzionamenduan, eta
herritarrekiko edo erakunde guztietako harremanetan ere bai,
azken helburua euskararen erabilera normalizatzea izango da.
El Ayuntamiento de Zumaia y sus organismos autónomos
utilizarán el euskera tal y como se dispone en la presente ordenanza, para que dichas disposiciones tengan una aplicación
generalizada. El objetivo final será normalizar el uso del euskera tanto en el funcionamiento interno del Ayuntamiento como
en las relaciones con la ciudadanía y el resto de organismos.
Udalaren eskumeneko zerbitzu batzuk hirugarrenek egiten
badituzte, edozein delarik ere horretarako kudeaketa-modua,
haietan ere ordenantza hau aplikatuko da.
En caso de que servicios municipales sean prestados por
terceros, la presente ordenanza será de aplicación a los mismos,
cualquiera que sea el sistema de gestión de los servicios.
BIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEGUNDO
6. artikulua.
Herritarrekiko harremanak.
Artículo 6.
Relaciones con la ciudadanía
Udalak eta haren menpeko erakunde autonomoek herriko
pertsona fisiko nahiz juridikoei zuzendutako komunikazio eta
jakinarazpenetan euskaren erabilera bermatuta egongo da.
Horretarako, euskara hutsezko inprimakiak erabiliko dira edota
elebidunak direnean euskarari lehentasuna emango zaio.
Estará garantizado el uso del euskera en las comunicaciones
y notificaciones emitidas por el Ayuntamiento y sus organismos
autónomos y que estén dirigidas a personas físicas y jurídicas,
enviándose impresos en euskera, o, en caso de ser bilingües,
dando prioridad a la versión en euskera.
Udalak izenpetzen duen kontratazio-dokumentu oro euskaraz idatzita egongo da.
Todos los documentos contractuales a firmar por el
Ayuntamiento deberán estar redactados en euskera.
Udalarekin harremana euskara hutsean eduki nahi duten
herritarrei hori errazteko, neurriak hartu eta bitartekoak jarriko
ditu Udalak. Horretarako, errolda edo zerrenda berezituak egin
ahal izango ditu, edota dagokion eskabidearekin batera herritarrei hizkuntza hautatzeko aukera eman, erantzuna euskaraz edo
ele bietan jaso dezaten.
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para facilitar que los ciudadanos que deseen relacionarse con el
Ayuntamiento únicamente en euskera puedan hacerlo, para lo
cual podrá elaborar padrones o listas específicas o dar a los ciudadanos, en las respectivas solicitudes, la opción de elegir de
recibir la respuesta en euskera o en las dos lenguas oficiales.
7. artikulua.
Erakundeekiko harremanak.
Euskara ofiziala den eremuan dauden beste Administrazio
Publikoei nahiz erakunde ofizialei zuzendutako dokumentazioa
euskaraz edo ele bietan euskara lehenetsita bidaliko du
Zumaiako Udalak. Beste Administrazio Publikoek nahiz erakunde ofizialek Zumaiako Udalari zuzendutako dokumentazioa, euskara ofiziala den eremutik datorrenean, euskaraz irits
dadin eskatuko du Udalak.
8. artikulua.
Hornitzaileekiko harremanak.
Zumaiako Udalak bere hornitzaileekin harremanak, ahozkoak nahiz idatzizkoak, euskaraz izan daitezen ahalegina
egingo du eta besteak beste, faktura guztiak euskaraz helarazteko eskatuko du.
Artículo 7.
Relaciones con los organismos públicos.
El Ayuntamiento de Zumaia enviará en euskera, o en bilingüe con tratamiento preferencial a la versión en euskera, la
documentación dirigida al resto de Administraciones Públicas u
organismos oficiales de aquellos ámbitos en los que el euskera
sea oficial. Asimismo, el Ayuntamiento solicitará recibir en euskera la documentación dirigida al Ayuntamiento de Zumaia que
sea procedente de otras Administraciones Públicas u organismos
oficiales de aquellos ámbitos en los que el euskera sea oficial.
Artículo 8.
Relaciones con los proveedores.
El Ayuntamiento de Zumaia intentará que las relaciones
tanto orales como escritas con sus proveedores se desarrollen
en euskera y, al efecto, solicitará, entre otras cosas, que se le
hagan llegar todas las facturas en euskera.
3.850
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
HIRUGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO TERCERO
BARNE-ERABILERA
USO INTERNO
9. artikulua.
Lan-hizkuntza.
Ordenantza honetan xedatutakoaren arabera, herritarren
zerbitzurako hizkuntza ez ezik, lanerako hizkuntza ere izango
da euskara Zumaiako Udalean.
10. artikulua.
Derrigorrezko hizkuntza-eskakizunak.
Artículo 9.
Lengua de trabajo.
A tenor de lo dispuesto en la presente ordenanza, el euskera,
en el Ayuntamiento de Zumaia, además de ser una lengua para
dar servicio a la ciudadanía, también será lengua de trabajo en
la misma.
Artículo 10.
Perfiles lingüísticos preceptivos.
1. Funtzio publikoari dagokion legediaren arabera, baita
legedi hori garatzen duen araudiari jarraiki ere, udal-administrazioaren zerbitzuan jarduten duten langile-zerrendan, bertako
lanpostu orori hizkuntza-eskakizuna esleituko zaio, ondoko
helburuarekin: Administrazio-unitate guztiek euskaraz lan egin
eta zerbitzua euskaraz eman ahal izatea.
1. A tenor de la legislación vigente en la función pública
y según la reglamentación de desarrollo de la misma, se asignará un perfil lingüístico a todos los puestos de trabajo de la
plantilla al servicio de la administración municipal, con el
objeto de que todas las unidades administrativas puedan trabajar y dar su servicio en euskera.
2. Udal-administrazioaren zerbitzuan jarduten duten langile guztiek, beraiei egokitutako hizkuntza-eskakizuna egiaztatu beharko dute, dagokion lanpostua eskuratu edo beren lanpostuei atxikita jarraitu ahal izateko, legedi autonomikoarekin
bat.
2. De acuerdo con la legislación autonómica, todos los
trabajadores al servicio de la administración municipal deberán,
para acceder a un puesto de trabajo o continuar adscritos a su
puesto de trabajo, acreditar el perfil lingüístico correspondiente
a aquellos.
11. artikulua.
tzea.
Artículo 11.
bajadores/as.
Langile berriak izendatzea eta kontrata-
Nombramiento y contratación de nuevos tra-
1. Funtzionario izaera edo behin betiko nahiz behin-behineko izaera laborala duten lanpostuak betetzeko, euskara jakitea ezinbestekoa izango da kontratazio berrietan. Jakite-maila
lanpostuaren ezaugarrien eta betekizunen araberakoa izango da.
Zumaiako Udalak lanpostuak betetzeko egiten dituen deialdietan lanposturako eskatzen den euskara-maila baino jasoagoa
kreditatzen duena merezimenduz baloratuko da.
1. Para cubrir los puestos de carácter funcionarial o los
laborales eventuales o indefinidos, las nuevas contrataciones
considerarán como condición obligatoria el conocimiento del
euskera. El nivel de conocimiento de dicha lengua se adaptará
a las características y a las funciones a desempeñar en cada
puesto. Se valorará como mérito el acreditar un nivel de euskera
mayor que el exigido en las convocatorias para cubrir los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Zumaia.
2. Zumaiako Udaleko lanpostuez jabetu ahal izateko langileak egiaztatu egin beharko du baduela gaitasuna lanpostu
horren funtzioak euskaraz betetzeko.
2. Para tomar posesión de los puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Zumaia, los trabajadores deberán acreditar
que son capaces de desempeñar en euskera las funciones de
dichos puestos.
12. artikulua.
obligazioak.
Zerbitzu publikoetako langileen hizkuntza-
Artículo 12. Requerimientos lingüísticos de los trabajadores de los servicios públicos.
1. Udal-administrazioan lan egiten duten langileek, baita
Udalaren erakunde publikoetakoek nahiz menpeko sozietateenak ere, euskaraz egin behar du bere lana baldin eta hizkuntzaeskakizuna egiaztatuta badute.
1. Los trabajadores al servicio de la administración municipal y de las organizaciones públicas y sociedades dependientes de aquella deberán realizar su trabajo en euskera, siempre
que tengan acreditado el perfil lingüístico correspondiente.
2. Udal-administrazioan lan egiten duten udal-langileek,
baita Udalaren erakunde publikoetakoek nahiz menpeko sozietateetakoek ere, herritarrei lehenengo hitza euskaraz egin behar
diete. Baina herritarrak hizkuntza ofizial baten hautua egiten
duenean, udal-langileak hizkuntza ofizial horretan erantzungo
dio herritarrari.
2. Los trabajadores al servicio de la administración municipal y de las organizaciones públicas y sociedades dependientes de aquella deberán pronunciar en euskera las primeras palabras al dirigirse a la ciudadanía. No obstante, una vez que el
administrado haya realizado su opción lingüística por alguna de
las lenguas oficiales, el trabajador municipal responderá al ciudadano en la lengua que haya elegido.
13. artikulua.
eta erakundeak
Udal-administrazioaren menpeko sozietate
Artículo 13. Sociedades y organizaciones dependientes de
la Administración municipal.
Udalak kontratatutako bestelako langileek, enpresak zein
norbanakoak, Udalean edo haren menpeko erakunde batean
lanean arituz gero, euskaraz lan egiteko eskubidea bermatze
aldera, kasu guztietan betetzen duten lanpostuaren ezaugarrien
araberako euskara-maila egokia ziurtatu beharko dute, eta, hala
badagokio, zerbitzua euskaraz emateko ezagutza-maila ere bai.
El resto de empresas o trabajadores contratados por el
Ayuntamiento y que trabajen en el propio Ayuntamiento o en
cualquier organización dependiente de aquella deberán, para
garantizar el derecho a trabajar en euskera, acreditar el nivel de
euskera correspondiente a las características de su puesto de
trabajo, y, en su caso, el nivel necesario para dar el servicio
correspondiente en euskera.
Enpresa kontzesiodunetan lan egiten duten langileek, edo
zerbitzu publikoak emateko Udalak kontratatzen dituen enpresetakoek, zerbitzua udal-administrazioari eskatutako baldintza
berberetan eman beharko dute.
Los trabajadores de las empresas concesionarias del
Ayuntamiento o de aquellas empresas contratadas por aquel
deberán prestar sus servicios en las mismas condiciones requeridas a la administración municipal.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
14. artikulua.
N.º 23
Udalaren hizkuntza-plangintza
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Artículo 14.
3.851
Planificación lingüística municipal.
1. Dagokion hizkuntza-plangintza abian jarriko edo egokituko da, ondoko helburuarekin: Administrazio-unitate guztiek
euskaraz lan egin eta zerbitzua erabat euskaraz eman ahal izatea, udal-administrazioaren zerbitzuan jarduten duten langile
guztiek beren lanpostuari egokitutako zereginak euskaraz bete
ditzaten.
1. Se pondrá en marcha o se adecuará la pertinente planificación lingüística para que todas las unidades administrativas
puedan trabajar y dar su servicio en euskera y que todos los trabajadores al servicio de la administración municipal puedan
realizar en euskera las funciones correspondientes a sus puestos
de trabajo.
2. Horretarako, besteak beste, langileen esku jarriko ditu
Udalak beharrezko diren lexiko, hiztegi, terminologia zerrenda,
aldizkari eta liburu bereziak eta gainerako dokumentu, inprimaki eta ereduak. Era berean, Euskara Zerbitzuaren aholkularitzaz ere baliatu ahal izango dira langileak.
2. Para ello, el Ayuntamiento, entre otras acciones, pondrá
a disposición del personal a su servicio los siguientes recursos:
Léxico, diccionarios, bases terminológicas, revistas y libros
especializados, además de los documentos, impresos y modelos
necesarios. Asimismo, dicho personal contará con la asesoría
del Servicio de Euskera.
15. artikulua.
Udal-erregistroa.
Artículo 15.
Registro municipal.
1. Euskaraz idatziko dira sarrera eta irteeren erregistroliburua, urteko aurrekontu-liburua, baita Udaleko gainerako
liburu ofizialak ere.
1. Se redactarán en euskera el libro de registro de entradas
y salidas, el libro de contabilidad anual y el resto de libros oficiales del Ayuntamiento.
2. Udaleko administrazio-erregistroan euskaraz inskribatuko dira Zumaiako erroldan aurkeztutako dokumentuak, baita
Udalak berak igortzen dituenak ere.
2. El registro administrativo municipal inscribirá en euskera los documentos presentados en el padrón de Zumaia y procederá del mismo modo con los documentos librados por el
propio Ayuntamiento.
16. artikulua.
Udal-organoetako lan-hizkuntza.
Artículo 16. Lengua de trabajo de los órganos municipales.
1. Udal-organo guztietako ohiko lan-hizkuntza euskara
izango da, udalerriko berezko hizkuntza delako.
1. La lengua de trabajo habitual de todos los órganos
municipales será el euskera, al ser dicha lengua la lengua propia del municipio.
2. Udal-organo guztien batzarretarako deialdiak, gaizerrendak, mozioak, boto partikularrak eta proposamenak, baita
informazio-batzordeen irizpenak ere, euskaraz jakinaraziko
zaizkie hartzaileei. Dena den, hala eskatzen duten udal-organoetako kideei gaztelaniaz ere igorriko zaie dokumentazio guztia.
2. Las convocatorias de sesiones, órdenes del día, mociones, votos particulares y propuestas de todos los órganos municipales, además de los dictámenes de las comisiones informativas, se notificarán en euskera a sus destinatarios. No obstante,
se enviará toda la documentación también en castellano a los
miembros de los órganos municipales que así lo soliciten.
3. Udal-organoetako bilerak euskaraz egingo dira. Dena
dela, udal-ordezkaritzat hautatu diren organoetako kideek edozein hizkuntza ofizial erabil dezakete.
3. Las sesiones de los órganos municipales se desarrollarán en euskera. No obstante, los miembros de los órganos de
representación municipal podrán usar cualquiera de las lenguas
oficiales.
4. Udal-organoek eskatutako txosten nahiz proiektu tekniko guztiak gutxienez euskaraz idatziko dira.
4. Todos los informes y proyectos técnicos requeridos por
los órganos municipales se redactarán, como mínimo, en euskera.
17. artikulua.
Udal-organoetako aktak.
Udal-organo guztien bileretako akten jatorrizko testuak euskaraz idatziko dira. Dena dela, hala eskatzen duten udal-organoetako kideei gaztelaniara itzuliko zaie. Akta-liburu ofiziala
euskaraz idatziko da.
18. artikulua.
Ekitaldi publikoetako hizkuntza.
Zumaiako Udaleko kargu politikoek, oso bereziki euskaraz
jarduteko eragozpenik ez dutenek, euskaraz hitz egingo dute
ekitaldi publikoetan Udalaren ordezkari gisa parte hartzen dutenean. Bi hizkuntza ofizialetan hitz egiten badute, lehenik euskaraz arituko dira.
19. artikulua.
Hizkuntza-paisaia.
Artículo 17.
Actas de los órganos municipales.
Las actas de todas las sesiones de los órganos municipales
se redactarán en euskera. No obstante, los mismos se traducirán
al castellano para aquellos miembros de los órganos municipales que así lo soliciten. El libro de actas oficial se redactará en
euskera.
Artículo 18.
Lengua de los actos oficiales.
Los cargos políticos del Ayuntamiento de Zumaia y, especialmente, aquellos que están facultados para hablar en euskera,
se expresarán en euskera en aquellos actos públicos en los que
actúen como representantes municipales. En caso de que realicen intervenciones en las dos lenguas oficiales, hablarán primero en euskera.
Artículo 19.
Paisaje lingüístico.
1. Bulego eta langeletako errotuluak eta antzeko adierazleak euskaraz egongo dira.
1. Los rótulos e indicadores semejantes de las oficinas y
las salas de trabajo estarán redactados en euskera.
2. Paperen idazpuruak, gomazko zigiluak, tinbre zigilatuak eta antzeko beste elementuak euskaraz egongo dira.
2. Se redactarán en euskera los membretes, sellos de
goma, timbres sellados y demás elementos análogos.
3. Udaletxeko eta Udalaren menpeko erakundeen egoitzetako errotulazioa euskaraz egongo da.
3. La rotulación de los edificios municipales y los organismos dependientes del Ayuntamiento estarán redactados en
euskera.
3.852
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
LAUGARREN KAPITULUA
20. artikulua.
kiko harremanak
CAPÍTULO CUARTO
Oharrak, argitalpenak eta komunikabidee-
Artículo 20. Comunicaciones, publicaciones y relaciones
con los medios de comunicación.
Udalaren bandoak, araudiak, ordenantzak eta erabaki ofizial
guztiak bi hizkuntza ofizialetan argitaratuko dira, eta euskarazkoak lehentasuna izango du.
Los bandos, reglamentos, ordenanzas y acuerdos oficiales
se redactarán en las dos lenguas oficiales, siendo la versión en
euskera la preferente.
Komunikabideetan argitaratzen diren iragarkiak euskaraz
emango dira ezagutzera lehentasunez, eta gaztelania erabili
behar denean euskarazko mezua lehenetsiko da.
Los anuncios en los medios de comunicación se publicarán,
preferentemente, en euskera, y en los casos en los que haya que
usar el castellano, se resaltará el mensaje en euskera.
Publizitatea egiteko garaian euskarazko hedabideak kontuan hartuko dira. Era berean, euskarazko herri-hedabideekin
hitzarmenak egingo dira diru-laguntzak bideratzeko xedez.
Las acciones publicitarias tendrán en cuenta a los medios de
comunicación en euskera y, a su vez, se realizarán convenios
con los medios de comunicación locales y comarcales en euskera para el reparto de subvenciones.
BOSGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO QUINTO
21. artikulua. Udalerrian euskararen erabilera bultzatu
eta normalizatzeaz
Artículo 21.
municipio.
Gizarte-bizitzaren bilakaeran, mota guztietako jardueretan
euskara sustatzearren, Zumaiako Udalak egokitzat jotako neurriak abiaraziko ditu. Horren helburua da herritar orori erraztasunak ematea udalerriko berezko hizkuntzan bizi dadin.
El Ayuntamiento de Zumaia adoptará las medidas que
estime oportunas para, en el desarrollo de la vida social, impulsar el euskera en todo tipo de actividades. El objetivo de dichas
medidas será facilitar a toda la ciudadanía la posibilidad de
vivir en la lengua propia del municipio.
Esparru sozioekonomikoa euskalduntzeko programa bereziak garatuko dira merkataritzan eta enpresetan euskararen erabilera areagotzeko.
Se desarrollarán programas especiales para la euskaldunización del ámbito socioeconómico, para incrementar el uso del
euskera en los comercios y en las empresas.
Euskaraz dakitenak euskaraz bizi daitezen bultzatzeko
asmoz, saio bereziak egingo ditu Udalak, haur, gazte eta
helduentzat kultur eta aisia ospakizun bereziak euskaraz antolatuz.
El Ayuntamiento realizará un esfuerzo especial para que las
personas que sepan euskera puedan vivir en euskera, para lo
cual organizará actos culturales y de ocio específicos en euskera
para niños, jóvenes y personas adultas.
Era berean, euskarazko sormena indartu eta euskaraz idatzi
eta irakurtzeko zaletasuna bultzatzeko xedez, herritarrek euskaraz idatzitako lanak argitaratzeko laguntzak emango ditu.
Horretarako, literaturaren inguruko zenbait ekintza antolatu edo
diruz lagunduko dira.
Asimismo, para impulsar las creaciones en euskera y
fomentar la afición a escribir y leer en euskera, dará subvenciones para publicar los trabajos redactados en euskera por sus
habitantes. Para ello, se organizarán o subvencionarán actividades diversas en el campo de la literatura.
Euskaraz ez dakitenek ikasteko erraztasunak izan ditzaten
eta euskaldunak gero eta gehiago izan daitezen baliabideak jartzen lagunduko du Udalak. Besteak beste, herrian lanean ari
den euskaltegiari lagunduz eta babesa emanez, eta herritarrei
euskara ikasteko edo euskaraz dakitenak alfabetatzeko dirulaguntzak emanda.
El Ayuntamiento colaborará en la disposición de recursos
para que las personas que no sepan euskera lo aprendan y para
que haya cada vez más personas que sepan euskera; así, entre
otras acciones, ayudará y apoyará al euskaltegi que trabaje en el
pueblo y dará subvenciones para aprender euskera o para alfabetizar a las personas que ya sepan euskera.
22. artikulua.
gramak.
Trafiko-seinaleak, toponimoak eta pikto-
Artículo 22.
Impulso y normalización del euskera en el
Señales de tráfico, topónimos y pictogramas.
1. Zumaiako udalerriko kale, bide, auzo, auzune, mendi,
ibai eta erreken izendegi ofiziala eta oro har toponimoak,
Zumaiako Udalak finkatuko ditu bere eskumenen esparruan;
betiere, toponimoen jatorria errespetatuz eta hizkuntza bakoitzaren grafia akademiko propioa erabiliz.
1. El Ayuntamiento de Zumaia, en el ámbito de sus competencias, establecerá el nomenclátor oficial de las calles, caminos,
barrios, vecindades, montes, ríos, arroyos y, en general, la toponimia de Zumaia, respetando, en todo caso, el origen de la toponimia y sirviéndose de la grafía académica propia de cada lengua.
2. Herri bideetako trafiko-seinaleak, obretako seinaleak
eta abar gutxienez euskaraz idatzita egongo dira. Ele bietan
ipini behar diren kasuan, euskarazko testua lehenetsiko da,
nazioarteko arauak errespetatu eta ulergarritasuna bermatzearen
kalterik gabe.
2. Las señales de tráfico, obras y demás señales análogas
estarán escritas, como mínimo, en euskera. En el caso en que
haya que redactarlas en bilingüe, se resaltará en texto en euskera, sin perjuicio del respeto de las normas internacionales y la
garantía de su entendimiento.
Ulergarritasuna piktograma bidez bermatu litekeen kasuetan, eta euskaraz eta gaztelaniaz oso antzeko grafia duten hitzak
idazterakoan, euskarazko testua bakarrik izango dute seinaleek.
En los casos en los que el entendimiento de las señales
quede garantizada mediante pictogramas y en los que las grafía
en euskera y castellano sean muy parecidas, las señales reflejarán únicamente el texto en euskera.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.853
23. artikulua. Interes orokorreko zerbitzuak ematen dituzten pertsona juridikoak.
Artículo 23.
interés general.
Interes orokorreko zerbitzuak –besteak beste, garraioak,
telekomunikabideak, eta energia-alorrekoak– ematen dituztenek, Zumaiako udal-barrutian, kontsumitzaile eta erabiltzaileen
hizkuntza-eskubideak bermatu beharko dituzte:
Aquellas personas jurídicas que ofrezcan servicios de interés general en el término municipal de Zumaia –servicios de
transportes, telecomunicaciones y energéticos, entre otros–
deberán garantizar los derechos lingüísticos de consumidores y
usuarios. Para ello:
a) Idatziz zein ahoz, gutxienez euskaraz harrera eginez eta
erantzunez, baita beraien zerbitzuei buruzko informazioa emanez ere.
a) Recibirán y responderán a consumidores y usuarios por
lo menos en euskera, y ofrecerán información sobre sus servicios en dicha lengua.
b) Gutxienez euskaraz errotulatuz euren lokalak, zerbitzuak eta argitalpenak.
b) Rotularán por lo menos en euskera sus locales, servicios y publicaciones.
c) Gutxienez euskaraz eskainiz euren jarduerari dagozkion inprimakiak, oharrak, dokumentazioa, eskaintzak edo gainerako zerbitzuak.
c) Ofrecerán por lo menos en euskera sus impresos,
comunicaciones, documentación, ofertas y demás servicios.
Bestelako eskumenak eta betebeharrak dituzten erakunde
batzuek ere eskubide horiek errespeta ditzaten ahaleginduko da
Zumaiako Udala, esaterako, postan, justizian eta osasun-zerbitzuetan.
El Ayuntamiento de Zumaia tratará de que otras organizaciones con otras competencias y obligaciones también respeten
dichos derechos lingüísticos; por ejemplo, el servicio de
correos, la justicia o los servicios de salud.
24. artikulua. Udalaren laguntzak, instalazio eta materialaren erabilera, eta baimenak.
Artículo 24. Ayudas municipales, uso de instalaciones y
de material y licencias.
Gizarte-esparru guztietan euskararen presentzia eta erabilera gehitzeko xedez eta bere jarduketa-eremuan, neurri hauek
betearaziko ditu Zumaiako Udalak:
El Ayuntamiento de Zumaia, dentro de su área actividad,
tomará las siguientes medidas para aumentar la presencia y el
uso del euskera en todos los ámbitos sociales:
1. Kulturako, kiroletako, gizarteko eta beste alorretako
elkarteei laguntzak ematerakoan hizkuntzaren irizpidea ere
kontuan hartuko da. Ondorioz, Zumaiako Udalaren aldetik
diru-laguntzaren bat jasotzen duten elkarteek, pertsona fisikoek
nahiz entitate juridikoek, diruz lagundutako jardueretan
argitaratzen dituzten idatzi, iragarki, ohar eta gainerakoak euskaraz edo ele bietan euskara lehenetsita egin beharko dituzte.
Era berean, ospakizun edo ekintzetan bozgorailu bidez euskara
erabili beharko da, lehentasunez.
1. Se tendrán en cuenta criterios lingüísticos a la hora de
conceder subvenciones a asociaciones culturales, deportivas,
sociales y de otra índole. En consecuencia, las asociaciones y
personas tanto físicas como jurídicas que perciban subvenciones por parte del Ayuntamiento de Zumaia deberán publicar los
escritos, anuncios, comunicaciones y similares relacionados
con las actividades subvencionadas en euskera o en bilingüe,
resaltando el texto en euskera. Del mismo modo, en los diferentes actos y celebraciones, se utilizará preferentemente el euskera en los mensajes difundidos por los altavoces.
Euskaraz eta gaztelaniaz egiten diren adierazpenetan, eta
batez ere ahozkoetan, euskarari eman beharko zaio lehentasuna.
Idatzizkoari dagokionez ere, aurkezten diren eskaera, memoria
eta txosten oro euskaraz aurkeztu beharko dira.
En las declaraciones que se realicen en euskera y castellano
se dará preferencia al euskera, sobre todo en las declaraciones
orales. Las solicitudes, memorias e informes que se puedan presentar deberán estar redactados en euskera.
Laguntzak eskuratzeko baldintzetariko bat izango da hori
guztia, diru-laguntza jasoko badute, hartzaileek derrigorrez bete
beharko dutena.
Esa será una de las condiciones a cumplimentar por los solicitantes de subvenciones, condición que deberán cumplir imperativamente los receptores de las ayudas.
2. Udal-instalazioak eta materialak erabili ahal izateko
ere, aurreko puntuan aipaturiko baldintzak bete beharko dira.
Udalak, beraz, pilotalekua, hesiak, oholtzak eta beste edozein
instalazio eta material erabiltzeko baimena ematerakoan,
hizkuntza baldintza horren berri emango die interesdunei, eta
fidantza itzuli baino lehen egin ohi diren egiaztapenetariko bat
izango da hizkuntzari buruzkoa ere.
2. También deberán cumplirse las condiciones mencionadas
en el punto anterior para utilizar las instalaciones y el material
municipales; en consecuencia, el Ayuntamiento dará cuenta a los
interesados de dicha condición lingüística a la hora de otorgar las
licencias para el uso de frontones, vallas, tablados y cualesquiera
otras instalaciones y materiales. A su vez, la verificación del cumplimiento de las condiciones lingüísticas será otra de las verificaciones a realizar antes de devolver las fianzas depositadas.
Personas jurídicas que ofrecen servicios de
3. Herriko festetako barraketako idatzi eta iragarkiak, euskaraz emango dira ezagutzera lehentasunez, eta beraz, barrakak
irekitzeko baimena emateko baldintzen artean, hori ere azalduko da, eta hala jakinaraziko zaie barrakadunei, eta fidantza
itzuli aurretik baldintza hori bete den ala ez egiaztatu beharko
da.
3. Los escritos y anuncios de las barrancas de las fiestas
del pueblo se dispondrán, de modo preferencial, en euskera, por
lo que esa será una de las cláusulas a cumplimentar para dar la
licencia de apertura de las barracas. Se notificará a los titulares
de las barracas su deber de cumplimentar dicha condición, y se
verificará su cumplimiento antes de proceder a la devolución de
la fianza.
4. Kanpoko taldeek kalean edo herriko beste gune
batzuetan antolatutako jarduera eta ekitaldietan euskarak ahoz
eta idatziz trataera egokia izan dezan zainduko du Zumaiako
Udalak.
4. El Ayuntamiento de Zumaia cuidará de que el euskera
tenga un tratamiento oral y escrito adecuado en las actividades
organizadas por grupos foráneos en la calle o en otras ubicaciones del pueblo.
3.854
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
25. artikulua.
Establezimenduetako errotuluak
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Artículo 25.
Rotulación de los establecimientos.
Establezimenduetako errotuluetan euskararen erabilera
areagotzeko, Zumaiako Udalak diru-laguntzak emango ditu
horiek euskara hutsez jartzeagatik.
Para incrementar el uso del euskera en la rotulación de los
establecimientos, el Ayuntamiento de Zumaia subvencionará a
aquellos establecimientos que dispongan sus rótulos únicamente en euskera.
Establezimendua irekitzeko baimenaren jakinarazpenarekin
batera, artikulu honetan ezarritako diru-laguntzen berri emango
zaie interesdunei, eta aldi berean errotuluak euskara hutsez jar
ditzatela gomendatuko zaie.
Junto con la notificación de la licencia de apertura del establecimiento, se informará a los interesados acerca de las subvenciones establecidas por el presente artículo, y se les recomendará,
a su vez, que dispongan sus rótulos únicamente en euskera.
Artikulu honetan xedatutakoa betetzeko, dohainik eskainiko ditu Udalak bere Euskara Zerbitzuaren itzulpen eta
aholkularitza, eta horrela jakinaraziko zaie interesdunei.
Para cumplir lo dispuesto por el presente artículo, el
Ayuntamiento ofrecerá gratuitamente los servicios de traducción y asesoría de su Servicio de Euskera, y así se lo hará saber
a los interesados.
26. artikulua.
Euskara hezkuntza alorrean
Artículo 26. El euskera en el ámbito educativo
1. Zumaiako Udalak, eskola mundua eta eskola umeen
arteko giroa euskalduntzeko jarduera osagarriak bultzatuko
ditu. Hori guztia ikastetxeekin elkarlanean egingo da.
1. El Ayuntamiento de Zumaia fomentará actividades complementarias para que el euskera tenga una mayor presencia en
el mundo escolar y las personas en edad escolar, trabajando, para
ello, en colaboración con los distintos centros de enseñanza.
2. Zumaiako Udalak, orain arte bezala, herriko ikastetxeetan euskara hutsezko ereduari eustearen alde egingo du. Ildo
horretan, haurreskolatik hasi eta batxilergoa amaitu arte herriko
umeek euskara hutsean ikasi ahal izatea bultzatuko du eta bere
esku dagoen guztia egingo du hori bermatzeko.
2. El Ayuntamiento de Zumaia, tal y como lo ha venido realizando hasta la fecha, seguirá impulsando el modelo lingüístico
en euskera. En ese sentido, fomentará que los alumnos y alumnas del pueblo puedan realizar sus estudios íntegramente en euskera desde la escuela infantil hasta el bachillerato, haciendo todo
lo que esté en su mano para garantizar dicha vía de estudios.
3. Zumaiako Udalak ikastetxeekin elkarlanean programak
garatuko ditu kanpotik etorritako ume eta gaztetxoek euskara
lehenbailehen eta errazago beregana dezaten, eta herriko
hizkuntza, ohitura eta kulturaz jabetzen laguntzeko.
3. El Ayuntamiento de Zumaia desarrollará programas en
colaboración con los centros de enseñanza para que los niños y
jóvenes procedentes de otros territorios aprendan euskera
cuanto antes y puedan hacer suyos la lengua, la cultura y las tradiciones del lugar.
SEIGARREN KAPITULUA
CAPÍTULO SEXTO
27. artikulua.
azpiegitura.
Udalaren hizkuntza-normalizaziorako
Artículo 27. Infraestructura municipal para la normalización lingüística.
Ordenantza honen aplikazio eta garapenerako etorkizunean
har daitezkeen neurri teknikoen zuzendaritza eta jarraipenaz,
Udaleko Euskara Zerbitzua arduratuko da. Udaleko Euskara
Batzordeak esandakoa kontuan hartu ondoren eta jasotako irizpideen arabera, erabakiak eta programak gauzatu beharko ditu.
El Servicio de Euskera del Ayuntamiento se encargará de
efectuar la dirección y el seguimiento de las disposiciones técnicas que puedan adoptarse para la aplicación y el desarrollo en
el futuro de la presente ordenanza. Dicho servicio deberá ejecutar las decisiones y programas establecidos conforme a las directrices ordenadas por la comisión de euskera del Ayuntamiento y
teniendo en cuenta lo que pueda decir dicho órgano.
Udaleko Euskara Batzordeari eta Udaleko gainerako organo
politikoei dagokie, beraz, Udalaren hizkuntza-normalizaziorako erabakiak, proposatu eta eztabaidatu ondoren, onartzea.
Hitz batez, Udalaren hizkuntza-politika definitzea.
Corresponde, por lo tanto, a la comisión de euskera del
Ayuntamiento y al resto de órganos políticos proponer, debatir
y aprobar los acuerdos relativos a la normalización lingüística
en el municipio. Es decir, a ellos corresponde definir la política
lingüística del Ayuntamiento.
Zumaiako Euskara Batzordeari dagokio, Ordenantza honen
ezarpenaren jarraipenaz arduratzea, eta horretarako, besteak
beste, ordenantza hauek betetzeko behar adina baliabidez hornituko du Euskara Zerbitzua.
Corresponde a la comisión de euskera de Zumaia hacer el
seguimiento del establecimiento de esta ordenanza y, para ello,
el Servicio de Euskera proveerá a la misma de los recursos
necesarios para el cumplimiento de las presentes ordenanzas.
Era berean, Euskara kontuetan aholkuak emateko batzorde
bat egongo da, Zumaiako udalerrian euskararen normalkuntzako lanetan diharduten hainbat pertsona, elkarte, erakunde eta
gizarte-esparrutako jendez osatua. Batzorde hori aipatutako
eragileen eztabaidarako elkargunea izango da eta Udalaren
hizkuntza-normalizaziorako jardunean aholku eman, ekintzak
gauzatzen lagundu, jarraipena egin eta ebaluatzea izango du
helburu.
Asimismo, existirá una comisión de asesoramiento en temas
relacionados con el euskera, compuesto por personas, asociaciones, organizaciones y agentes sociales que trabajan en la normalización del euskera en el municipio. Dicha comisión será el
punto de encuentro para el debate entre los agentes mencionados y su misión será asesorar al Ayuntamiento y colaborar con
él en el proceso de normalización lingüística y hacer un seguimiento y evaluar las acciones llevadas a cabo en dicho proceso.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.855
XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES
1. Zumaiako Udalak sortu eta/edo bultzatzen dituen programa guztietan hizkuntza-normalizazioko ikuspegia kontuan
hartu beharko da. Horretarako, Udaleko Euskara Zerbitzuak
ordenantza hauen berri emango die gainerako zerbitzu guztiei
eta ordenantza betetzeko behar duten aholku eta laguntza ere
eskainiko die.
1. Deberá tenerse en cuenta la perspectiva lingüística en
todos los programas creados y/o impulsados por el
Ayuntamiento de Zumaia. Para ejecutar dicho mandato, el
Servicio de Euskera del Ayuntamiento dará cuenta de estas
ordenanzas a los demás servicios municipales y les ofrecerá, a
su vez, la asesoría y la asistencia que precisen para cumplirlas.
2. Udalak onartutako gainerako Ordenantza eta xedapenek, ordenantza honetan jasotako xedapenak bereganatu egin
beharko dituzte, beraiei dagokien guztian.
2. El resto de ordenanzas y disposiciones municipales
deberán incluir las disposiciones dictadas en la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que les conciernan.
3. Udalak, Euskararen Erabilera Normalizatzeko
Ordenantza honen emaitzen azterketa eta Ordenantza beraren
berrikuspen orokorra egingo du indarrean sartu eta bost urtera,
euskararen normalizazioari buruzko legedia edo arautegi orokorraren nahiz egoera soziolinguistikoaren aldaketaren ondorioz, edota bestelako edozein arrazoirengatik, lehenago berrikustea egoki ez baderitzo.
3. El Ayuntamiento de Zumaia realizará un análisis de los
resultados cosechados por esta Ordenanza para la Normalización del Uso del Euskera y una revisión general de la misma
a los cinco años de su entrada en vigor, a no ser que estime oportuno realizar dichas actuaciones con anterioridad, ya sea por los
cambios que se puedan producir en la legislación o la reglamentación general sobre normalización lingüística, los cambios en la
situación sociolingüística o por cualquier otra razón.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Baliorik gabe geratzen dira, Ordenantza honen maila berekoak edo txikiagoak izanik, Ordenantza honetan xedatutakoarekin bat ez etorririk, kontrajarrita dauden erabaki guztiak.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que, siendo
del mismo rango o inferiores a la presente ordenanza, contravengan lo dispuesto en la misma.
AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL
Ordenantza honen ezarpen eta garapenerako beharrezkoak
diren xedapen eta programa berezi eta xehatuak erabaki eta bultzatuko dituzte Udaleko erakunde exekutiboek.
Los órganos ejecutivos municipales impulsarán y acordarán
las disposiciones y programas específicos y de detalle necesarios para la aplicación y el desarrollo de la presente ordenanza.
Zumaia, 2009ko urtarrilaren 22a.—Iñaki Agirrezabalaga
Alkorta, Alkatea.
Zumaia, a 22 de enero de 2009.—El Alcalde, Iñaki
Agirrezabalaga Alkorta.
(118)
(118)
(927)
(927)
Iragarkia
Toki Erakundeen Populazioari eta Mugaketari buruzko
Erreglamenduak (abenduaren 20ko 2.612/1996 Errege Dekretuak aldatuta izanak), 72. Artikuluan dioenaren arabera, iragarki honen bidez, Jose M. Garcia Ruiz Jaunari eta Najia
Margoul Ait el Houssein ondorengoa jakinarazten zaie:
Anuncio
De conformidad con el art. 72 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado
por R.D. 2.612/1996 del 20 de diciembre, por la presente se
notifica a Dn. Jose M. Garcia Ruiz y D.ª Najia Margoul Ait el
Houssein lo siguiente:
Alkatetza honek. Aita Mari Auzategia, 42-9.º B helbidean
ofiziozko Baja emango diola aurretik Lurralde Errolda Kontseiluaren ebazpena jasota, baldin eta, Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN iragarki hau argitaratzen denetik 15 eguneko epean,
helbide berria edo orain bizi den herriaren izena adierazten ez
badu.
Esta Alcaldía procederá a darle de Baja de oficio en Aita
Mari Auzategia, 42-9.º B, previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento, si en el plazo de 15 días a partir de
esta publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa no comunica su dirección actual o municipio en el que resida en la
actualidad. que se han trasladado.
Zumaia, 2009ko urtarrilaren 22a.—Idazkaria.
(119)
Zumaia, a 22 de enero de 2009.—El Secretario.
(928)
(119)
(928)
Iragarkia
Nahiz eta Zumaiako udalak jakinarazpena egiten saiatu
ondoren agertzen diren pertsonei ezin izan notifikatu, beraz,
errolda-inskribapeneko kaduzitate edo iraungitasun-espedientean interesatua den horri,
Anuncio
Habiéndose intentado la notificación y no habiéndose podido
practicar la misma a las personas abajo indicadas, como interesadas en el expediente de caducidad de inscripción padronal.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen arazoaren 26ko 30/92 Legea aldatzen duen 4/1999 Legearen 59.5 artikuluak dioena betetze
aldera, esandako pertsona horri, ediktu honen bitartez, hauxe
jakinarazten zaio: Alkatetzak, 2009ko urtarrilaren 22an honako
022/2009zbkia duen Dekretua eman duela:
En aplicación del artículo 59.5 de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a dicha persona mediante el
presente Edicto que por la Alcaldía se ha dictado el siguiente
Decreto núm. 022/2009 de fecha 22 de enero de 2009.
3.856
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legeko 16.1 artikuluko 2. lerroaldearen arabera,
Europako Batasunekoak ez diren atzerritarrak Udal Erroldan
egoitza iraunkorreko baimenik gabe inskribatzen direnean,
horiek bi urtez behin berritu beharko dute idazpena.
En base a lo dispuesto en el artículo 16.1.2.º párrafo de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, la inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente,
deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años.
Epea igarotakoan inskripzioaren iraungipena erabakiko da,
beti ere interesatuak inskripzioa berritu ez badu. Eta kontutan
hartuta Tokiko Lankidetzako Zuzendari Orokorra eta
Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehendakariaren 2005eko
apirilaren 28ko ebazpena, zeinaren bitartez hainbat jarraibide
teknikoematen zaien Udalei bi urtean behin berritzen ez diren
behin betiko bizileku-baimenik ez duten Europako erkidegokoak ez diren atzerritarren errolda-inskripzioen gainean
erabakitzeko erabili beharreko prozedurez.
El trancurso del plazo señalado será causa para acordar la
caducidad de la inscripción, siempree que el interesado no hubiese
procedido a tal renovación. Y teniemdo en cuenta la resolución de
28 de abril de 2005 de la Presidente del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Local por la
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente que no sean renovadas cada dos años.
Ikusita, María Noel Balla 07/2008; Marta Lorena Castro
Boiza 07/2008; ez dutela aurkeztu errolda inskripzioaren
berriztapena, eta inskripzioa data horretan iraungitzen zela.
Visto que, Maria Noel Balla 07/2008; Marta Lorena Castro
Boiza 07/2008; no han presentado la solicitud de renovación de
la misma, fecha en la que se producía la caducidad de la inscripción padronal,
Esta Alcaldía, en el día de hoy,
Alkatetza honek, gaurko egunean,
AGINTZEN DU
DECRETA
1. Udal honetako Udal Erroldan inskribapenaren iraungipena dela eta baja ematea Maria Noel Balla, Marta Lorena
Castro Boiza, ez dutelako egoitza iraunkorreko baimenik ez
duten Europako erkidegokoak ez diren atzerriko herritarrentzako errolda-inskripzioa berritzeko eskabidea aurkeztu behar
zuten epean eta moduan.
1. Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes de este Ayuntmaiento y en consecuencia acordar la baja en el mismo a Maria Noel Balla; Marta
Lorena Castro Boiza; puesto que no han presentado la correspondiente solicitud de renovación de la inscripción padronal
para extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente en tiempo y forma.
2. Interesatuei jakinaraztea ebazpen hau, dagokion ondorioak izan ditzan.
2. Notificar la presente resolución a los intereresados para
los efectos oportunos.
3. Udal Biztanle Erroldan baja ematea, ebazpen honen
jakinarazpen data kontutan hartuta.
3. Ordenar la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
con efectos desde la fecha de notificación de la presente
Resolución.
Dekretua behin betikoa da eta bide administratiboari
amaiera ematen dio.Erabakiaren aurka honako errekurtsoak
jarri daitezke:
La presente resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:
— Administrazioarekiko auzi errekurtsoa, Donostiako
Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian edo Euskal Autonomi Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, dekretu hau jakinarazi eta biharamunetik kontatzen hasita bi hilabeteko epean.
— Recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de San Sebastian o ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Pais Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la recepción de la notificación de esta resolución.
— Birjarpen errekurtsoa, (nahibadakoa) Alkatetzan, lehen
aipatutako errekurtsoa jarri aurretik, erabaki honen jakiarazpena jaso eta hurrengo egunetik hilabete baten barruan.
— Recurso de Reposición, ante esta Alcaldía (con carácter
potestativo) y previo al Recurso Contencioso Administrativo
señalado en el apartado anterior, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de a recepción de la notificación de
la presente resolución.
Zumaia, 2009ko urtarrilaren 23a.—Iñaki Agirrezabalaga
Alkorta, Alkatea.
Zumaia, a 23 de enero de 2009.—El Alcalde, Iñaki
Agirrezabalaga Alkorta.
(125)
(125)
(988)
(988)
ZUMARRAGAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA
Iragarkia
Anuncio
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2008ko abenduaren 23an egin
zuen bileran, besteak beste, honako erabakia hartu zuen:
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23
de diciembre de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Lehenengoa: Hasierako onespena ematea «Ibilbide paisajistikoa Antion. 1. Fasea: Antigua Elorriaga» proiektuari.
Primero: Aprobar inicialmente el Proyecto de «Itinerario
Paisajístico Ambiental Antigua-Beloki. Fase I: Tramo AntiguaElorriaga».
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.857
Bigarrena: Proiektua jende aurrean jartzea hogei laneguneko
epean, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarrita, probintzian zabalkunderik handienetakoa duen egunkari batean argitaratuta eta udaletxeko iragarki taulan ezarrita, herritarrek aztertu
eta bidezkoak diren alegazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.
Segundo: Someter a información pública el citado Proyecto
durante un plazo de veinte días, mediante la publicación del
correspondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa,
en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia y
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, para que sea analizado y presentadas las alegaciones que se estimen pertinentes.
Zumarraga, 2009ko urtarrilaren 21a.—Mikel Serrano
Aperribay, Alkatea.
Zumarraga, a 21 de enero de 2009.—El Alcalde, Mikel
Serrano Aperribay.
(283)
(283)
(930)
(930)
Iragarkia
Anuncio
Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugaketari
buruzko Arautegiaren 72. Artikuluak dioenaren bidetik, abenduaren 20ko 2.612/1996 Errege Dekretuak aldatutakoa, honen
bidez, Alkatego honek jarraian agertzen den pertsonari adierazitako helbidean ofiziozko baja emango diola jakinarazten da,
10 eguneko epean Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitalpen hau azalduz gero egungo helbidearen edo dagoeneko joana
den herriaren berri eman ezean Udaletxe honi adierazten ez
badio.
De conformidad con el art. 72 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, modificado
por R.D. 2.612/1996 del 20 de diciembre, por la presente se
notifica a la persona que se relaciona a continuación que el
Ayuntamiento procederá a darle de baja de oficio en el domicilio que se indica, si en el plazo de 10 días a partir de esta publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa no comunica su
dirección actual o el nombre del Municipio a donde se haya
trasladado en su caso.
Behin emandako epea bukatuz gero dagokion baja emango
da, Lurralde-Errolda Kontseiluaren ebazpenaren arabera.
Una vez finalizado el plazo concedido, se procederá a darle
de baja, previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento.
Zumarraga, 2009ko urtarrilaren 22a.—Mikel Serrano
Aperribay, Alkatea.
Zumarraga, a 22 de enero de 2009.—El Alcalde, Mikel
Serrano Aperribay.
(298)
(298)
(989)
Izen abizenak / Nombre y apellidos
(989)
Helbidea / Dirección
CLAUDIA COLLARANI ANDRADE
C/ Bidezar, 11-2º izda.
JORGE VITOR BORGES FONTES
Pº E. Orbegozo, 5 B-3º dcha.
RAHHAL EL ASSOULI
C/ Secundino Esnaola, 8-4º A
SAIDA NABIL
C/ Secundino Esnaola, 8-4º A
SALAH LEMRHALI
C/ Secundino Esnaola, 8-4º A
ABDERRAZZAK EL ASSOULI
C/ Secundino Esnaola, 8-4º A
Iragarkia
Anuncio
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2008ko abenduaren 9an egin
zuen bileran, behin betiko onarpena eman zaio Zumarragako
Hiri Antolaketako Arau Subsidiarioen Z-4.2 eremu Eitzaga
(San Gregorio 10-12-14) egikaritza-unitatearen Birzatiketa
Proiektuari.
Ha sido aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2008, el
Proyecto de Reparcelación de las parcelas de C/ San Gregorio,
10-12-14 del ámbito Z-4.2 Eizaga de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Urbanístico Municipal de Zumarraga.
Ebazpen horren aurka, bide administratiboan behin betikoa
denez, interesatuek administrazioarekiko auzi-helegitea aurkeztu ahal izango dute Donostian dagoen Administrazioarekiko
Auzietarako Epaitegian administrazioarekiko auzi-helegitea, bi
hilabeteko epean, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitara ematen den egunaren biharamunetik
aurrera kontatzen hasita, egoki deritzoten besteren bat erabiltzearen kalterik gabe.
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, los/as interesados/as podrán interponer en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa, Recurso Contencioso-Administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San
Sebastián, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
que estime pertinente.
3.858
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Era berean, berraztertzeko errekurtsoa ere jarri ahal izango
da Zumarragako Udalean, hilabeteko epean, iragarki hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara ematen den egunaren biharamunetik aurrera kontatzen hasita. Horrez gain,
bidezkotzat jotzen den beste edozein errekurtso ere erabili ahal
izango da.
No obstante, si así lo desean y previo al recurso contencioso
administrativo, los particulares pueden interponer, ante el
Alcalde de este Ayuntamiento, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa.
Zumarraga, 2009ko urtarrilaren 23a.—Mikel Serrano
Aperribay, Alkatea.
Zumarraga, a 23 de enero de 2009. El Alcalde, Mikel
Serrano Aperribay.
(356)
(356)
(1102)
(1102)
Kontuhartzailetza
Intervención
Iragarkia
Anuncio
2009ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorraren jendaurreko
informaziorako arauzko epea, inolako erreklamazio edo oharpenik egin gabe amaitu denez, aipatutako aurrekontua behin
betiko onartu da.
Transcurrido el plazo reglamentario de información pública
del Presupuesto General correspondiente al ejercicio del 2009,
sin que se haya producido reclamación ni observación alguna,
ha quedado aprobado definitivamente dicho Presupuesto.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 15.3.
artikuluan xedatutakoa betez, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu da Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuen kapitulukako laburpena:
En cumplimiento de lo establecido en el art. 15.3 de la
Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se
insertan en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa resumido a nivel
de capítulos, cada uno de los Presupuestos que lo integran:
UDALAREN BERAREN AURREKONTUA
PRESUPUESTO PROPIO
SARRERAK
INGRESOS
Kapitulua
1
2
3
4
5
6
7
Izena
Zuzeneko zergak ...................................
Zeharkako zergak ..................................
Tasak eta bestelako dirusarrerak ...........
Transferentzia arruntak .........................
Ondarearen dirusarrerak .......................
Inbertsio errealen salmenta ...................
Kapital Transferentziak .........................
Euroak
1.786.465,00
475.000,00
2.084.039,00
6.825.711,00
234.115,00
1.045.495,00
1.215.000,00
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
Guztira ..................................... 13.665.825,00
1
2
3
4
6
7
9
Izena
Langileen ordainsariak ..........................
Ondasun arrunten eta zerbitzuak ..........
Finantza gastuak ...................................
Transferentzia arruntak .........................
Inbertsio errealak ..................................
Kapital Transferentziak .........................
Finantz pasiboak ...................................
Euroak
3.750.005,20
5.297.623,65
24.742,29
1.933.720,00
1.995.601,00
170.576,00
493.556,86
Capítulo
1
2
3
4
6
7
9
4
5
6
Denominación
Gastos de Personal ................................
Bienes Corrientes y Servicios ...............
Gastos financieros .................................
Transferencias corrientes ......................
Inversiones reales ..................................
Transferencias de capital ......................
Pasivos financieros ...............................
ZUMARRAGA LANTZEN, S.A.
SARRERAK
INGRESOS
Euroak
Transferentzia arruntak .........................
85.364,00
Ondarearen dirusarrerak .......................
78.155,00
Inbertsio errealen salmenta ................... 3.619.574,00
Guztira ..................................... 3.783.093,00
Euros
3.750.005,20
5.297.623,65
24.742,29
1.933.720,00
1.995.601,00
170.576,00
493.556,86
Total ......................................... 13.665.825,00
ZUMARRAGA LANTZEN, E.A.
Izena
1.786.465,00
475.000,00
2.084.039,00
6.825.711,00
234.115,00
1.045.495,00
1.215.000,00
GASTOS
Guztira ..................................... 13.665.825,00
Kapitulua
Ingresos directos ...................................
Ingresos indirectos ................................
Tasas y otros ingresos ...........................
Transferencias corrientes ......................
Ingresos Patrimoniales ..........................
Enajenación de Inversiones reales ........
Transferencias de capital ......................
Euros
Total ......................................... 13.665.825,00
GASTUAK
Kapitulua
Denominación
Capítulo
4
5
6
Denominación
Euros
Transferencias corrientes ......................
85.364,00
Ingresos Patrimoniales ..........................
78.155,00
Enajenación de Inversiones reales ........ 3.619.574,00
Total ......................................... 3.783.093,00
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
GASTUAK
Kapitulua
1
2
3
6
9
3.859
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
GASTOS
Izena
Euroak
Langileen ordainsariak ..........................
70.325,00
Ondasun arrunten eta zerbitzuak ..........
49.597,00
Finantza gastuak ...................................
68.334,00
Inbertsio errealak .................................. 3.532.974,00
Finantz pasiboak ...................................
61.863,00
Capítulo
1
2
3
6
9
Guztira ..................................... 3.783.093,00
Denominación
Euros
Gastos de Personal ................................
70.325,00
Bienes Corrientes y Servicios ...............
49.597,00
Gastos financieros .................................
68.334,00
Inversiones reales .................................. 3.532.974,00
Pasivos financieros ...............................
61.863,00
Total ......................................... 3.783.093,00
KONTSOLIDATUTAKO AURREKONTU OROKORRA
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO
SARRERAK
INGRESOS
Kapitulua
1
2
3
4
5
6
7
Izena
Zuzeneko zergak ...................................
Zeharkako zergak ..................................
Tasak eta bestelako dirusarrerak ...........
Transferentzia arruntak .........................
Ondarearen dirusarrerak .......................
Inbertsio errealen salmenta ...................
Kapital Transferentziak .........................
Euroak
1.786.465,00
475.000,00
2.084.039,00
6.825.711,00
312.270,00
4.309.069,00
1.215.000,00
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
Guztira ..................................... 17.007.554,00
1
2
3
4
6
7
9
1.786.465,00
475.000,00
2.084.039,00
6.825.711,00
312.270,00
4.309.069,00
1.215.000,00
GASTOS
Izena
Langileen ordainsariak ..........................
Ondasun arrunten eta zerbitzuak ..........
Finantza gastuak ...................................
Transferentzia arruntak .........................
Inbertsio errealak ..................................
Kapital Transferentziak .........................
Finantz pasiboak ...................................
Ingresos directos ...................................
Ingresos indirectos ................................
Tasas y otros ingresos ...........................
Transferencias corrientes ......................
Ingresos Patrimoniales ..........................
Enajenación de Inversiones reales ........
Transferencias de capital .......................
Euros
Total ......................................... 17.007.554,00
GASTUAK
Kapitulua
Denominación
Euroak
3.820.330,20
5.347.220,65
93.076,29
1.848.356,00
5.172.575,00
170.576,00
555.419,86
Capítulo
1
2
3
4
6
7
9
Denominación
Gastos de Personal ................................
Bienes Corrientes y Servicios ...............
Gastos financieros .................................
Transferencias corrientes ......................
Inversiones reales ..................................
Transferencias de capital ......................
Pasivos financieros ...............................
Euros
3.820.330,20
5.347.220,65
93.076,29
1.848.356,00
5.172.575,00
170.576,00
555.419,86
Guztira ..................................... 17.007.554,00
Total ......................................... 17.007.554,00
Zumarraga, 2008ko urtarrilaren 23a.—Mikel Serrano
Aperribay, Alkatea.
Zumarraga, a 23 de enero de 2009.—El Alcalde, Mikel
Serrano Aperribay.
(326)
(326)
(1030)
(1030)
GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA
CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA
Belauntza
Belauntza
Iragarkia
Anuncio
Belauntza herriko zergadun guztiek jakin dezaten 2009ko
urtarrilaren 10tik otsailaren 9ra, biak barne, ordaindu ahal
izango dira ura, arazketa eta saneamendu planari dagozien
kopuruak. Aipatutako borondatezko epe horretan 2008ko laugarren hiruhilabeteari dagokiona ordainduko da.
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes del
término municipal de Belauntza que a partir del día 10 de enero
al 9 de febrero de 2009, ambos inclusive, podrán satisfacer en
período voluntario los recibos correspondientes al cuarto trimestre de 2008 de agua, saneamiento y plan de saneamiento.
Jarritako borondatez ordaintzeko epea bukatu ondoren
ordaindu ez dutenei ur mozketara joko dugula jakinarazten
diegu.
Transcurrido el plazo voluntario de pago señalado anteriormente, los contribuyentes que no hubieren satisfecho sus débitos se procederá al c corte de suministro de agua.
Ordainketa aurrezki kutxen bidez egin behar dela gogorarazten dugu.
Se recuerda que el pago deberá efectuarse a través de entidades y cajas de ahorro.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 15a.—Iñigo Elosegi,
Zuzendari-Gerentea.
(880)
Donostia, a 15 de enero de 2009.—El Director Gerente,
Iñigo Elosegi.
(880)
3.860
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Eibar
Eibar
Iragarkia
Anuncio
Eibar herriko zergadun guztiek jakin dezaten 2009ko urtarrilaren 20tik otsailaren 19ra, biak barne, ordaindu ahal izango
dira zaborra, ura, arazketa eta saneamendu planari dagozkien
kopuruak. Aipatutako borondatezko epe horretan 2008ko laugarren hiruhilabeteari dagokiona ordainduko da.
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes del
término municipal de Eibar que a partir del día 20 de enero al
19 de febrero de 20098, ambos inclusive, podrán satisfacer en
período voluntario los recibos correspondientes al cuarto trimestre de 2008 de basura, agua, saneamiento y plan de saneamiento.
Jarritako borondatez ordaintzeko epea bukatu ondoren
ordaintzeke dauden kopuruak, Gipuzkoako Foru Aldundira
bidaltzen dira eta erakunde hau bere kobrantzaren kudeaketaz
arduratuko da.
Los importes pendientes transcurrido el plazo voluntario de
pago señalado anteriormente, se remiten a la Diputación Foral
de Gipuzkoa y es esta entidad la que gestionará su cobro.
Ordainketa aurrezki kutxen bidez egin behar dela gogorarazten dugu.
Se recuerda que el pago deberá efectuarse a través de entidades y cajas de ahorro.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 20a.—Iñigo Elosegi, Zuzendari-Gerentea.
(934)
Donostia-San Sebastián, a 20 de enero de 2009.—El
Director-Gerente, Iñigo Elosegi.
(934)
Legazpi
Legazpi
Iragarkia
Anuncio
Legazpi herriko zergadun guztiek jakin dezaten 2009ko urtarrilaren 20tik otsailaren 19ra, biak barne, ordaindu ahal izango dira ura, arazketa eta saneamendu planari dagozkien kopuruak. Aipatutako borondatezko epe horretan 2009ko laugarren
hiruhilabeteari dagokiona ordainduko da.
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes del
término municipal de Legazpi que a partir del día 20 de enero
al 19 de febrero de 2009, ambos inclusive, podrán satisfacer en
período voluntario los recibos correspondientes al cuarto trimestre de 2008 de agua, saneamiento y plan de saneamiento.
Jarritako borondatez ordaintzeko epea bukatu ondoren ordaintzeke dauden kopuruak, Gipuzkoako Foru Aldundira bidaltzen dira
eta erakunde hau bere kobrantzaren kudeaketaz arduratuko da.
Los importes pendientes transcurrido el plazo voluntario de
pago señalado anteriormente, se remiten a la Diputación Foral
de Gipuzkoa y es esta entidad la que gestionará su cobro.
Ordainketa aurrezki kutxen bidez egin behar dela gogorarazten dugu.
Se recuerda que el pago deberá efectuarse a través de entidades y cajas de ahorro.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 20a.—Iñigo Elosegi, Zuzendari-Gerentea.
(932)
Donostia-San Sebastián, a 20 de enero de 2009.—El
Director-Gerente, Iñigo Elosegi.
(932)
Tolosa
Tolosa
Iragarkia
Anuncio
Tolosa herriko zergadun guztiek jakin dezaten 2009ko urtarrilaren 15etik otsailaren 14ra, biak barne, ordaindu ahal izango
dira ur eta estolderiari dagozkien kopuruak. Aipatutako borondatezko epe horretan 2008ko laugarren hiruhilabeteari dagokiona ordainduko da.
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes del
término municipal de Tolosa que a partir del día 15 de enero al
14 de febrero de 2009, ambos inclusive, podrán satisfacer en
período voluntario los recibos correspondientes al cuarto trimestre de 2008 de agua y alcantarillado.
Jarritako borondatez ordaintzeko epea bukatu ondoren
ordaintzeke dauden kopuruak, Gipuzkoako Foru Aldundira
bidaltzen dira eta erakunde hau bere kobrantzaren kudeaketaz
arduratuko da.
Los importes pendientes transcurrido el plazo voluntario de
pago señalado anteriormente, se remiten a la Diputación Foral
de Gipuzkoa y es esta entidad la que gestionará su cobro.
Ordainketa aurrezki kutxen bidez egin behar dela gogorarazten dugu.
Se recuerda que el pago deberá efectuarse a través de entidades y cajas de ahorro.
Donostia, 2009ko urtarrilaren 20a.—Iñigo Elosegi, Zuzendari-Gerentea.
(935)
Donostia-San Sebastián, a 20 de enero de 2009.—El
Director-Gerente, Iñigo Elosegi.
(935)
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.861
MANCOMUNIDAD DE DEBAGOIENA
DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA
Mankomunitatearen lokalak eta instalazioak garbitzeko zerbitzua emateko behin betiko esleipena.
Adjudicación definitiva del contrato para la prestación del servicio de limpieza de locales e instalaciones de la Mancomunidad.
1. Erakunde esleitzailea.
a) Organismoa: Debagoieneko Mankomunitatea.
b) Espedientea bideratzen duen bulegoa: Idazkaritza
Nagusia.
c) Espediente zbkia.: 2008/03 zerbitzuak
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad del Alto Deba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) N.º de expediente: 03/2008 servicios.
2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu mota: Zerbitzu kontratua.
b) Xedearen deskribapena: Mankomunitatearen lokalak
eta instalazioak garbitzeko zerbitzua ematea.
c) Lotea: Bakarra.
d) Iragarkia argitaratu zen aldizkaria eta data: 213zbk.dun
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 2008ko azaroaren 5ekoa.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: La prestación del servicio de
limpieza de locales e instalaciones de la Mancomunidad.
c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 213, de fecha 5 de
noviembre de 2008.
3. Prozedura.
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
3. Procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Oinarrizko aurrekontua, B.E.Z. kanpo.
2.000 €/hileko.
4. Presupuesto base de licitación, I.V.A. excluido.
2.000 €/mes.
5. Behin behineko esleipena
a) Data: 2009ko urtarrilaren 21ean.
b) Esleipenduna: Hemen Garbiketak, S.L.U.
c) Nazionalitatea: Espainola.
d) Esleipenaren zenbatekoa, B.E.Z. kanpo.
1.984,96 €/hileko.
Arrasate, 2009ko urtarrilak 26a.—Lehendakaria.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 21 de enero de 2009.
b) Contratista: Hemen Garbiketak, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, I.V.A. excluido.
1.984,96 €.
Arrasate, a 26 de enero de 2009.—La Presidenta.
(1136)
(1136)
UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA
MANCOMUNIDAD UROLA KOSTA
Iragarkia
2009ko ekitaldiari dagokion aurrekontu orokorra jende
aurrean agerian egoteko arauzko epea igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontu hori behin betiko
onartu da. Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru
Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoa betez, aurrekontua kapituluka laburtuta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen
da:
Anuncio
Transcurrido el plazo reglamentario de información pública,
del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2009, sin
que se haya producido reclamación ni observación alguna, ha
quedado aprobado definitivamente dicho Presupuesto. En cumplimiento de lo ordenado en el art. 15.3 de la Norma Foral
21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se publica en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, resumido a nivel de capítulos:
GASTUEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE GASTOS
Kapitulua
1
2
3
4
6
8
Izena
Euroak
Pertsonaleko gastuak ............................ 1.967.566,38
Ohiko ondasunen eta zerb. gastuak ..... 4.718.579,52
Finantza-gastuak ..................................
1.600,00
Transferentzia arruntak ........................
41.777,54
Inbertsio errealak ................................ 4.188.815,00
Finantza aktiboak .................................
780.908,87
Capítulo
1
2
3
4
6
8
Guztira .................................... 11.699.247,31
3
4
Izena
Euros
Gastos de personal ............................... 1.967.566,38
Gastos en bienes corrientes .................. 4.718.579,52
Gastos Financieros ...............................
1.600,00
Transferencias corrientes .....................
41.777,54
Inversiones reales ................................. 4.188.815,00
Activos financieros ..............................
780.908,87
Total ........................................ 11.699.247,31
SARREREN AURREKONTUA
Kapitulua
Denominación
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Euroak
Tasak eta beste zenbait sarrera ............. 8.054.759,29
Transferentzia arruntak ........................ 3.644.488,02
Guztira .................................... 11.699.247,31
Capítulo
3
4
Denominación
Euros
Tasas y otros ingresos .......................... 8.054.759,29
Transferencias corrientes ..................... 3.644.488,02
Total ........................................ 11.699.247,31
3.862
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Era berean, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 18. artikuluan xedatutakoa beteaz, jakinarazten da erebaki honek
amaiera ematen diola administrazio bideari. Interesatuek administrazioarekiko auzi errekutsoa aurkeztu ahal izango dute
haren aurka, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen
duen 29/1998ko Legean xedatutakoaren arabera, bi hilabeteko
epean, iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara
eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, bidezkotzat jo
dezaketen beste edozein errekurtso jartzeko eragozpenik gabe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, se hace saber que
contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso administrativo, según
lo estipulado por la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa, sin perjuicio de que se pueda interponer
cualquier otro recurso que se estime procedente.
Zarautz, 2009ko urtarrilaren 28a.—Lide Amilibia Bergaretxe, Lehendakaria.
Zarautz, a 28 de enero de 2009.—La Presidenta, Lide
Amilibia Bergaretxe.
(50)
(50)
(1105)
(1105)
2009ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda.
Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo,
ejercicio 2009.
Apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegileak 127.
artikuluan eta uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoari
Buruzko 6/1989 Legeak 16. artikuluan jasotakoaren arabera,
2008ko abenduaren 19an Batzar Nagusiak onartu zituen
2009ko Urola Kostako Udal Elkarteko langileen plantilla eta
lanpostu-zerrenda argitaratzen dira.
De conformidad con el art. 127 del RDL 781/1986 de 18 de
abril y art. 16 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función
Pública Vasca, se publica la plantilla de personal y la relación
de puestos de trabajo de la Mancomunidad Urola-Kosta para el
ejercicio 2009, aprobadas por la Asamblea General en sesión de
fecha 19 de diciembre de 2008.
Administrazio-bideari amaiera ematen dion eta behin betikoa den erabaki honen aurka administrazioarekiko auzierrekurtsoa aurkez dezakezu, administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duen 29/1998ko Legeak xedatutakoaren
arabera, bi hilabeteko epean, iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitara eman eta hurrengo egunetik kontatzen
hasita, bidezkotzat jo dezakezun beste edozein errekurtso jartzeko eragozpenik gabe.
Contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, según lo estipulado por la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, sin perjuicio de que se pueda
interponer cualquier otro Recurso que se estime procedente.
Hala ere, nahi izanez gero, aurreko pasartean aipatutako
administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Hori guztia egin dezakezu, azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 116 eta 117 artikuluen eta horiekin bat
datozenen araubide berriaren arabera. Horrez gain, bidezko
deritzozun beste edozein ekintza bideratu edo errekurtso jarri
ahal izango duzu zure eskubideak hobeto defendatzeko.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso
Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior,
contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de su publicación. Todo ello
conforme a la regulación de los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio
de cualquier otra acción o recurso que estime oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
Zarautz, 2009ko urtarrilaren 28a.—Lide Amilibia Bergaretxe, Lehendakaria.
(1107)
Zarautz, a 28 de enero de 2009.— La Presidenta, Lide
Amilibia Bergaretxe.
(1107)
UROLA KOSTA UDAL ELKARTEA
Plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda, 2009
PLANTILLA ORGANIKOA, 2009
KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK
Lanpostuaren izena
Kopurua
Taldea
7/2007 Legea 76. art.
1
A1
(*)
1
A1
J
Egoera
ESTATU MAILAKO GAIKUNTZA
Idazkari-Kontuhartzailea
ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA
Azpieskala teknikoa
Administrazio orokorreko teknikaria
Azpieskala administraria
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
3.863
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Lanpostuaren izena
Taldea
Egoera
7/2007 Legea 76. art.
Kopurua
Administraria
1
C1
J
2
C2
J
Goi mailako teknikaria
4
A1
J
Erdi mailako teknikaria
1
A2
J
Laguntzaileen azpieskala
Administrari laguntzailea
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA
Azpieskala teknikoa
(*) Lanpostu hau estatu-mailako gaikuntza duen funtzionario batek, Udal Elkarteko udalen batekoak, beteko du Udal Elkarteko
estatutuen arabera.
LAN KONTRATUKO LANGILE FINKOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK
Lanpostuaren izena
Taldea
Egoera
7/2007 Legea 76. art.
Kopurua
Garbiguneko langilea
2
C2
J
MANCOMUNIDAD UROLA KOSTA
Plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo, 2009
PLANTILLA ORGÁNICA, 2009
PLAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA
Denominación de la Plaza
Num.
puestos
Grupo Art.76
Ley 7/2007
1
A1
(*)
1
A1
P
1
C1
P
2
C2
P
Situación
ESCALA DE HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
Secretario/a-Interventor/a
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala Técnica
Técnico de administración general
Subescala Administrativa
Administrativo/a
Subescala Auxiliar
Auxiliar Administrativo/a
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Subescala Técnica
Técnico/a superior
4
A1
P
Técnico/a Medio
1
A2
P
(*) Esta plaza será ocupada por un funcionario de habilitación nacional de un ayuntamiento miembro de la Mancomunidad,
de acuerdo con los Estatutos de la entidad.
PLAZAS RESERVADAS A PERSONAL LABORAL FIJO
Denominación de la Plaza
Operario Garbigune
Num.
puestos
2
Grupo Art.76
Ley 7/2007
C2
Situación
P
1
1
2
1
1
1
1
1
Administraria
Administrari laguntzailea
Administrari laguntzailea
Prestakuntza eta Enpleguko goi
mailako teknikaria
Enpresa Sustapeneko goi mailako
teknikaria
Lanbide Hastapeneko erdi mailako
teknikaria
Ingurumeneko goi mailako teknikaria
Euskera eta Komunikazioko goi
mailako teknikaria
Leihaketa
Leihaketa
Leihaketa
Leihaketa
Leihaketa
Leihaketa
Leihaketa
Leihaketa
Leihaketa
Hornitzeko era
24
24
22
22
24
18
18
21
24
Lanpostumailako
osagarria
1.419,02
1.419,02
1.090,61
915,43
1.419,02
940,49
940,49
1.027,01
1.479,04
Berariazko
osagarria
(hileko)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Dedikazioa
%
A1
A1
Ingurumen Saila
A2
A1
A1
C2
C2
C1
A1
Taldea
Euskara eta
Komunikazio
Zerbitzua
Prestakuntza eta
Enplegu Saila
Prestakuntza eta
Enplegu Saila
Prestakuntza eta
Enplegu Saila
Idazkaritza
Idazkaritza
Idazkaritza
Idazkaritza
Arloa
AB
AB
AB
AB
AB
AO
AO
AO
AO
Eskal
a
T
T
T
T
T
AL
AL
A
T
Azpieskala
Atxikipena
GT
GT
ET
GT
GT
-
-
-
-
Klasea
1
2
Garbiguneko langilea
Dotazio zk.
Garbiguneko langilea
Izena
18
18
Lanpostu-mailako
osagarria
888,42
888,42
Berariazko
osagarria
(hileko)
Ordainsari osagarriak
100
100
Dedikazioa
%
Ingurumeneko Arloa
Ingurumeneko Arloa
Arloa
C2
C2
Taldea
Atxikipena
2
2
Koef
532
511/
535/
536
200
200
300
501
515/516
520
432/437
08/01/01
08/01/01
Derrigort. data
Hizkuntza Eskakizuna
Lanpostua betetzeko baldintzak
12/12/01
12/12/01
01/12/05
12/12/01
01/12/05
12/12/01
12/12/01
01/12/05
Titulazioa
N.º 23
LAN KONTRATUKO LANGILE FINKOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK
4 TG
4
3
4
4
3
3
3
4
Koef.
Derrigort.
data
Hizkuntza
Eskakizuna
Lanpostua betetzeko baldintzak
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
(*) Idazkari-Kontuhartzaileari dagozkion egitekoak estatu-mailako gaikuntza duen funtzionarioren batek beteko ditu, Udal Elkarteko edozein udaletan postua baldin badu
1
Dotazio
zk.
Administrazio orokorreko teknikaria
IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA (*)
Izena
Ordainsari osagarriak
KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK
LANPOSTUEN ZERRENDA, 2009
3.864
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
1
1
2
1
1
1
1
1
Administrativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
Técnico Superior de Formación
y Empleo
Técnico Superior de Promoción
Empresarial
Técnico Medio de Iniciación
Profesional
Técnico Superior de Medio
Ambiente
Técnico Superior de Euskera y
Comunicación
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Concurso
Forma de
provisión
24
24
22
22
24
18
18
21
24
Nivel
Complemento de
destino
1.419,02
1.419,02
1.090,61
915,43
1.419,02
940,49
940,49
1.027,01
1.479,04
Complemento
específico
(mensual)
Retribuciones complementarias
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Dedicación
%
Área de Euskera y
Comunicación
Área de Medio
Ambiente
Área de Formación y
Empleo
Área de Formación y
Empleo
Área de Formación y
Empleo
Secretaría
Secretaría
Secretaría
Secretaría
Dependencia
A1
A1
A2
A1
A1
C2
C2
C1
A1
Grupo
AE
AE
AE
AE
AE
AG
AG
AG
AG
Escal
a
T
T
T
T
T
AA
AA
A
T
Subescala
Adscripción
TS
TS
TM
TS
TS
-
-
-
-
Clase
1
2
Operario Garbigune
Operario Garbigune
Denominación
Nº de
dotación
888,42
888,42
Complemento
específico
(mensual)
100
100
Dedicación %
Área de Medio Ambiente
Área de Medio Ambiente
Dependencia
Grupo
Adscripción
C2
C2
515/516
2
2
Coef.
520
432/437
532
511/
535/
536
200
200
300
501
Titulación
01/01/08
01/01/08
Fecha preceptiv.
Perfil Ling.
Requisitos para su desempeño
12/12/01
12/12/01
01/12/05
12/12/01
01/12/05
12/12/01
12/12/01
01/12/05
Fecha
preceptiv.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
18
18
Nivel
Complemento de
destino
Retribuciones complementarias
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL LABORAL FIJO
4 TG
4
3
4
4
3
3
3
4
Coef.
Perfil Ling.
Requisitos para su desempeño
N.º 23
(*) Las funciones inherentes al puesto de Secretario-Interventor serán desempeñadas por algún funcionario de habilitación nacional que ocupe plaza en cualquiera de
los ayuntamientos de la Mancomunidad
1
Técnico de administración
general
Secretario-Interventor (*)
Denominación
Nº de
dotación
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, 2009
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
3.865
3.866
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Kodeak eta laburdurak:
Códigos y abreviaturas:
Eskala:
Escala:
— AO: Administrazio orokorra.
— AG: Administración General.
— AB: Administrazio berezia.
— AE: Administración Especial.
Azpieskala:
Subescala:
— T: Teknikoa.
— T: Técnica.
— A: Administraria.
— A: Administrativa.
— AL: Laguntzailea.
— AA: Auxilar.
Klasea:
Clase:
— GT: Goi mailako teknikaria.
— TS: Técnico superior.
— ET: Erdi mailako teknikaria.
— TM: Técnico medio.
Eskatutako Titulazioa:
Titulación:
— 200: Eskolako graduatua, LH1 edo baliokidea.
— 200: Graduado escolar, FP I, o equivalente.
— 300: Batxillera, LH 2 edo baliokidea.
— 300: Bachiller superior, FP II, o equivalente.
— 432: Gizarte Laneko Diplomatura.
— 432: Diplomatura en Trabajo Social.
— 437: Gizarte Hezkuntzan Diplomatura.
— 437: Diplomatura en Educación Social.
— 501: Zuzenbideko, Zientzia Politikoetako, Ekonomiako
edo Enpresa Zientzitako lizentziatura, merkataritzako intendente edo jardulariaren titulua.
— 501: Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil, o Actuario.
— 511: Filosofian lizentziatura.
— 511: Licenciatura en Filosofía.
— 515: Euskal Filologian lizentziatura.
— 515: Licenciatura en Filología Vasca.
— 516: Komunikazio Zientzietan lizentziatura.
— 516: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
— 520: Esperimentazio eta Osasun Zientzien Arloko Lizentziaturak.
— 520: Licenciaturas del Área de Ciencias Experimentales
y de la Salud.
— 532: Zuzenbide Ekonomikoan, Ekonomian edo Enpresa
Zientzietan lizentziatura.
— 532: Licenciatura en Derecho Económico, Económicas y
Empresariales.
— 535: Pedagogian lizentziatura.
— 535: Licenciatura en Pedagogía.
— 536: Psikologian lizentziatura.
— 536: Licenciatura en Psicología.
Egoera:
Situación:
— H/V: Hutsik.
— V: Vacante.
— J/P: Jabetzan.
— P: Provisto.
UZUE MANKOMUNITATEA
UZUE MANKOMUNITATEA
Iragarkia
Anuncio
2009ko urteari dagokion Aurrekontu Orokorra jendaurrean
agerian egoteko arauzko epea igaro eta, inolako erreklamazio
edo oharpenik aurkeztu ez denez, aipatutako Aurrekontua behin
betirako onartu da.
Transcurrido el plazo reglamentario de información pública
del Presupuesto General correspondiente al ejercicio del 2009
sin que se haya producido reclamación ni observación alguna,
ha quedado aprobado definitivamente dicho presupuesto.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, 15.3
artikuluan xedatutakoa betez, Aurrekontu Orokorra osatzen
duen aurrekontu bakoitza laburturik Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratzen dira:
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15.3 de la
Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria de la
Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se
insertan en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa resumido a nivel
de capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:
AURREKONTU PROPIOA
PRESUPUESTO PROPIO
SARREREN EGOERA
ESTADO DE INGRESOS
Kapitulua
3
4
Izena
Euroak
Tasak eta bestelako sarrerak .................... 47.110,00
Transferentzia arruntak ............................ 441.153,52
Guztira ........................................ 488.263,52
Capítulo
3
4
Denominación
Euros
Tasas y otros ingresos .............................. 47.110,00
Transferencias corrientes ......................... 441.153,52
Total ............................................ 488.263,52
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
GASTUEN EGOERA
Kapitulua
1
2
3
4
6
Izena
3.867
ESTADO DE GASTOS
Euroak
Capítulo
Pertsonal gastuak ..................................... 420.688,44
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan
46.495,54
Epe laburrerako maileguak ......................
79,54
Transferentzia arruntak ............................ 15.000,00
Inbertsio errealak .....................................
6.000,00
1
2
3
4
6
Denominación
Euros
Gastos de personal ................................... 420.688,44
Gastos en bienes corrientes y servicios ... 46.495,54
Préstamos a corto plazo ...........................
79,54
Transferencias corrientes ......................... 15.000,00
Inversiones reales ....................................
6.000,00
Guztira ........................................ 488.263,52
Total ............................................ 488.263,52
Urretxu, 2009ko urtarrilaren 26a.—Gorka Garmendia,
Lehendakaria.
Urretxu, a 26 de enero de 2009.—El Presidente, Gorka
Garmendia.
(2)
(2)
(1104)
(1104)
GIPUZKOA ETA ARABAKO PARTZUERGO OROKORRA
PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA
Iragarkia
Anuncio
2008ko abenduaren 9ko bilkuran, Udalak 2008ko ekitaldiko aurrekontu orokarren barne, 1.go Kreditu aldaketaren
espedientea onartu ondoren jendaurren erakutsi zen Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarkia argitaratuz eta 15 laneguneko epean ez da inolako erreklamazio edo oharpenik aurkeztu Beraz, behin-betirako onartuta gelditu da, 21/2003 Foru
Arauak, Toki Entitateko Aurrekontuenak 15, 17 eta 18, artiukuluetan ezarritakoaren arabera.
Aprobado por esta Entidad, en sesión celebrada el día 9 de
diciembre de 2008, el Expediente de modificación de créditos
n.º 1 dentro del presupuesto General del ejercicio del 2008, y
expuesto al público mediante anuncio publicado en el BOLETIN
OFICIAL de Gipuzkoa, sin que durante el plazo de 15 días hábiles se hayan formulado reclamaciones ni observaciones, ha quedado definitivamente aprobado, de conformidad a lo establecido en los artículos 15, 17 y 18 de la Norma Foral 21/2003, de
19 de diciembre Presupuestaria de las Entidades Locales.
Ondoko kapitulako laburpenaren arabera onartu dira aldaketak:
Las modificaciones aprobadas presentan el siguiente resumen por capítulos:
KREDITU ALDAKETAK
CREDITOS ADICIONALES
KREDITUAK GEHITZEA
AUMENTOS DE CREDITOS
Kapitulua
Izena
Euroak
1
2
Pertsonal gastuak .....................................
Ondasun arrunten erosketak ....................
426,64
26.614,57
Guztira ........................................
27.041,21
Capítulo
1
2
FINANTZAKETA
Euros
Gastos de personal ...................................
Compras de bienes corrientes ..................
426,64
26.614,57
Total ............................................
27.041,21
FINANCIACION
1. Diruzaintzako gerakina
1. Remanente Tesorería
Kapitulua
Izena
8
Aktibo Finantzarioak ...............................
27.041,21
Guztira ........................................
27.041,21
Euroak
Lehen aipatu diren artikuluetan xedatutakoa betez jakinarazten da.
Segura, 2009ko urtarrilaren 27a.— Presidentea.
Denominación
(1099)
Capítulo
8
Denominación
Euros
Activos financieros ..................................
27.041,21
Total ............................................
27.041,21
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos anteriormente citados.
Segura, a 27 de enero de 2009.—El Presidente.
(1099)
3.868
N.º 23
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
8
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACION DE JUSTICIA
8
JURISDIKZIO ARRUNTA
JURISDICCION ORDINARIA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO
AUZITEGI NAGUSIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL PAIS VASCO
Administrazioarekiko Auzietako Sala
Sal a de lo Contencioso-Administrativo
Iragarkia
Anuncio
Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioa arautzen duen
1998ko uztailaren 13ko 29/98 Legeko (AAJLko) 47.1 artikuluak agindutakoa betez, jakitera ematen da jarraian zehazten
den administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu dutela eta
izapidetzeko onartua izan dela:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la
Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace público la interposición y admisión a trámite del recurso contencioso administrativo que a continuación se indica:
Errekurtso zenbakia: 195/09.
Número del recurso: 195/09.
Sekzioa: 2.
Sección: 2.
Aurkezte data: 2009/01/23.
Fecha de interposición: 23/01/2009.
Errekurtsogilea: Maria Jesus Aztiria Agirre.
Recurrente: Maria Jesus Aztiria Agirre.
Aurkaratutako jarduna sortu duen administrazioa:
Legazpiko Udala.
Administración autora de la actuación impugnada:
Ayuntamiento de Legazpia.
Aurkaratutako jarduna: Legazpiko Udalaren 2008ko urriaren 29ko erabakia, Legazpiko udal antolamenduko arau subsidiarioetako AU 52 Elbarrena arearen alorreko plana onartzen
duena.
Actuación impugnada: Acuerdo de 29-10-08 del Ayto. de
Legazpi por el que se aprueba el plan parcial del AU 52
Elbarrena de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Legazpi.
Bilbo, 2009ko urtarrilaren 26a.—Idazkari Judiziala.
(910)
Bilbao, a 26 de enero de 2009.—El Secretario Judicial.
(910)
LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO EPAITEGIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
Irun—Bigarrena
Irun—N.º 2
Ediktua
Edicto
Marta Carmen Murillo Edo, Irungo Instrukzioko 2. Epaitegiko
idazkaria.
Doña Marta Carmen Murillo Edo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción Número 2 de Irun.
Fede ematen dut eta lekukotza hau egiten dut: 65/08 zk.ko
falta-judizioan epaia eman dela. Honako hau diote epaiaren goiburukoak eta epaitzak:
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 65/08 se
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
48/2008 ZK.KO EPAIA
Nik, Julian Garcia Marcos jaunak, Irungo Lehen Auzialdiko
eta Instrukzioko 2. Epaitegiko epaile titularrak, Espainiako
Konstituzioak ematen didan ahalmenaren indarrez eta
Erregearen izenean, epai hau eman dut:
EPAIA
Irunen, 2008ko urriaren 29an, 65/2008 auzia aztertu dut.
Epaiketa hori bidegabeko iseken falta dela-eta bideratu da.
Fiskaltzak ez du parte hartu eta David Lomeña eta María Pilar
Aguado salatzaile eta Jilali Kassam salatu izan dira.
EPAITZA:
Absolbitu egiten dut Jilali Kassam eginbide hauetako gertakarietatik eta eragindako kostak ofiziozkotzat jotzen ditut.
SENTENCIA n.º 48/2008.
El Sr. Don Julián García Marcos, Juez Titular del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número Dos de la Ciudad de
Irun y su Partido Judicial, en virtud del Poder que le confiere la
Constitución Española y en nombre de Su Majestad el rey, ha
dictado la presente:
SENTENCIA:
En la Ciudad de Irun, a 29 de octubre de 2008, habiendo
visto y oído el presente juicio por faltas n.º 65/2008 sobre presunta falta de vejaciones injustas sin intervención del
Ministerio Fiscal y como implicados David Lomeña y María
Pilar Aguado, como denunciantes, y Jilali Kassam, como
denunciado.
FALLO:
Que debo absolver y absuelvo a Jilali Kassam, por falta de
acusación por los hechos de éstas diligencias declarando de oficio las costas causadas.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
Jakinarazi ebazpen hau alderdiei, eta ohartarazi epaia ez
dela irmoa eta gora jotzeko errekurtsoa jar dezaketela
Gipuzkoako Auzitegi Probintzialeko epaitegi honetan, jakinarazpena egiten den egunaren biharamunetik bost eguneko
epean.
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
3.869
Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer ante
éste Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Gipuzkoa, recurso de apelación dentro de los cinco días
siguientes a su notificación mediante escrito fundado.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Epai honen bidez erabaki, agindu eta sinatu dut.
Publiko egitea: Segidan, epaia irakurri eta argitaratu du
epaileak, entzunaldi publikoaren ekitaldia ospatzen ari zela.
Fede ematen dut.
Publicacion: Seguidamente la sentencia es leída y publicada por el Sr. Juez que la dicta estando celebrando Audiencia
Pública. Doy fe.
Jasota gera dadin, gaur egun non den ez dakigun Jilali
Kassami epaia jakinarazteko balio izan dezan eta Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadin egiten dut idazki hau.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Jilali Kassam, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, expido la presente.
Irun, 2009ko urtarrilaren 22a.—Idazkari Judiziala.
Irun, a 22 de enero de 2009.—La Secretaria Judicial.
(925)
(925)
Ediktua
Edicto
Marta Carmen Murillo Edo, Irungo Instrukzioko 2. Epaitegiko
idazkaria.
Doña Marta Carmen Murillo Edo Secretario del Juzgado de
Instrucción Número 2 de Irun.
Fede ematen dut eta lekukotza hau egiten dut: 41/08 zk.ko
falta-judizioan epaia eman dela. Honako hau diote epaiaren goiburukoak eta epaitzak:
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 41/08 se
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
36/08 ZK.KO EPAIA.
SENTENCIA N.º 36/08.
Nik, Julian Garcia Marcos jaunak, Irungo Lehen Auzialdiko
eta Instrukzioko 2. Epaitegiko epaile titularrak, Espainiako
Konstituzioak ematen didan ahalmenaren indarrez eta
Erregearen izenean, epai hau eman dut:
El Sr. Don Julián García Marcos, Juez Titular del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número Dos de la Ciudad de
Irun y su Partido Judicial, en virtud del Poder que le confiere la
constitución española y en nombre de su majestad el rey, ha dictado la presente sentencia.
Irunen, 2008ko uztailaren 24an, 41/2008 auzia aztertu dut.
Epaiketa hori mehatxu eta irain falta dela-eta bideratu da.
Fiskaltzak ez du parte hartu eta Juan Gamero Gómez eta Rubén
Santana López izan dira inplikatuak.
En la Ciudad de Irun, a 24 de Julio de 2008, habiendo visto
y oído el presente juicio por faltas n.º 41/2008 sobre presunta
falta de amenazas e injurias sin intervención del Ministerio
Fiscal y como implicados Juan Gamero Gómez y Rubén
Santana López.
FALLO:
EPAITZA:
Absolbitu egiten dut Rubén Santana López eginbide hauetako gertakarietatik eta eragindako kostak ofiziozkotzat jotzen
ditut.
Que debo absolver y absuelvo a Rubén Santana López, por
falta de acusación por los hechos de éstas diligencias declarando de oficio las costas causadas.
Jakinarazi ebazpen hau alderdiei, eta ohartarazi epaia ez
dela irmoa eta gora jotzeko errekurtsoa jar dezaketela
Gipuzkoako Auzitegi Probintzialeko epaitegi honetan, jakinarazpena egiten den egunaren biharamunetik bost eguneko
epean.
Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer ante
éste Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Gipuzkoa, recurso de apelación dentro de los cinco días
siguientes a su notificación mediante escrito fundado.
Epai honen bidez erabaki, agindu eta sinatu dut.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Argitalpena: Segidan, epaia irakurri eta argitaratu du epaileak, entzunaldi publikoaren ekitaldia ospatzen ari zela. Fede
ematen dut.
Publicación: Seguidamente la sentencia es leída y publicada por el Sr. Juez que la dicta estando celebrando Audiencia
Pública. Doy fe.
Jasota gera dadin, gaur egun non den ez dakigun Juan
Gamero Gomezi epaia jakinarazteko balio izan dezan eta
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadin egiten dut
idazki hau, Irunen, 2009ko urtarrilaren 22an.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Juan Gamero Gomez, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, expido la presente en Irun a veintidós de enero de dos mil nueve.
Irun, 2009ko urtarrilaren 22a.—Idazkari Judiziala.
(933)
Donostia, a 22 de enero de 2009.—La Secretaria Judicial.
(933)
3.870
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Ediktua
Edicto
Marta Carmen Murillo Edo, Irungo Instrukzioko 2. Epaitegiko
idazkaria.
Doña Marta Carmen Murillo Edo Secretario del Juzgado de
Instrucción Número 2 de Irun.
Fede ematen dut eta lekukotza hau egiten dut: 33/08 zk.ko
falta-judizioan epaia eman dela. Honako hau diote epaiaren goiburukoak eta epaitzak:
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 33/08 se
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
31/08 ZK.KO EPAIA
SENTENCIA N.º 31/08.
Irun (Gipuzkoa), 2008ko uztailaren 1a.
En Irun (Gipuzkoa), a 1 de julio de 2008.
Aranzazu Brizuela San Emeterio instrukzioko epaile magistratua naizen honek aztertu dut 33/08 falta epaiketako auzia, jendaurreko eta ahozko falta epaiketan. Auzia ordena publikoaren
aurkako falta bat dela-eta bideratu da Patrick Vieitz eta Francisco
Javier Velasco Hermosoren aurka eta Fiskaltza alderdi izan da.
EPAITZA:
Doña Aranzazu Brizuela San Emeterio, Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa
j.falta inmediat 33/08, seguida por una falta contra el orden
público, contra Patrick Vieitz y Francisco Javier Velasco
Hermoso, habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal.
FALLO:
Absolbitu egiten dut Patrick Vieitz salaketako egitateetatik.
Que debo absolver y absuelvo libremente a Patrick Vieitz,
por los hechos a que se refiere la denuncia.
Francisco Javier Velasco Hermoso kondenatzen dut Zigor
Kodeko 633. artikuluan aurreikusi eta zigortutako ordena publikoaren aurkako faltaren erantzule kriminal. Ez dago erantzukizun kriminala aldatuko duen egoerarik eta hamabi egunez
lokalizazio iraunkorrean egon eta eguneko 6 euroko isuna
ordaindu beharko du, Jose Miguel Portilla Garciari, erantzukizun zibil gisa, 80 euroko kalte-ordaina eman eta kostak
ordaintzeaz gain.
Que debo condenar y condeno a Francisco Javier Velasco
Hermoso como autor criminalmente responsable de una falta
contra el orden público, prevista y penada en el artículo 633 del
Código Penal, no concurriendo circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal, a la pena de ocalización permanente
de doce días y multa de 20 días a razón de 6 euros y a que indemnice en concepto de responsabilidad civil a Jose Miguel Portilla
Garcia con la cantidad de 80 euros y al pago de las costas.
Ebazpen hau ez da irmoa eta haren aurka gora jotzeko
errekurtsoa jar daiteke Gipuzkoako Probintzia Auzitegiaren
aurrean bi ondoreetan, jakinarazpen hau jaso eta bost eguneko
epean.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en ambos efectos en este
Juzgado para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Gipuzkoa
en el plazo de cinco dias desde su notificación.
Epai honen bidez erabaki, agindu eta sinatu dut.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Jasota gera dadin, gaur egun non den ez dakigun Jose
Miguel Portilla Garciari epaia jakinarazteko balio izan dezan
eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara dadin egiten
dut idazki hau.
Irun, 2009ko urtarrilaren 22a.—Idazkari Judiziala. (936)
Publicacion: Dada, leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en Irun (Gipuzkoa) a 1 de julio de 2008, de lo
que yo el Secretario doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jose
Miguel Portilla Garcia, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, expido la presente
Irun, a 22 de enero de 2009.—La Secretaria Judicial. (936)
GIPUZKOAKO LAN ARLOKO EPAITEGIAK
JUZGADOS DE LO SOCIAL DE GIPUZKOA
Donostia—Lehena
Donostia-San Sebastián—Número Uno
Jakinarazpen zedula
Cédula de notificación
Susana Allende Escobes Donostiako Lan arloko 1. Epaitegiko
idazkaria.
Ondorengoa ematen dut jakitera: Lan auzietako epaitegi
honetako 6/2008 betearazpen piezaren 607/2007 autoetan
–alderdi betearazlea, Javier Cortés González; betearazpenpeko
alderdia, Obras y Servicios Bixen SL; gaia, iraizpena–, autoa
eman da eta honako hau dio xedapen zatian:
Doña Susana Allende Escobes, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número Uno de Donostia-San Sebastian.
Hago saber: Que en autos n.º 607/2007 Pieza ejecución
6/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D/ña. Javier Cortes González contra la empresa Obras y
Servicios Bixen S.L. y Fogasa, sobre despido, se ha dictado la
siguiente resolucion cuya parte dispositiva dice:
XEDAPENA:
Soldatak Bermatzeko Funtsa subrogatutzat ematen da ebazpen honetako bigarren aurrekarian aipatzen diren hartzekodunen kredituan; «SBFri ordaindu beharrekoa» zutabean
zehaztutakoa izango da subrogazioaren munta; guztira,
10.466,78 euro.
DISPONGO:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quiénes se menciona en el hecho segundo de esta
resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna
«Abono FGS», cuyo importe total asciende a 10.466,78 euros.
Publiko egitea: Epaileak epai hori eman du, eta irakurri eta
publiko egin du, Irunen 2008ko uztailaren 1ean, jendaurreko
entzunaldian. Idazkaria naizen honek fede ematen dut.
GIPUZKOAKO A.O.—2009 otsailak 5
N.º 23
B.O. DE GIPUZKOA—5 de febrero de 2009
Ebazpen hau jakinarazi alderdiei eta SBFri.
Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.
Artxibatu ebazpen hau, irmoa izandakoan.
Una vez firme esta resolución, archívese.
3.871
Aurkaratzea: Berraztertzeko errekurtsoaren bidez. Errekurtsoa epaitegi honetan aurkeztu beharko da, ebazpena jaso eta
hurrengo bost egun balioduneko epean, aurkaratutako ebazpenari egozten zaion arau haustea adierazita (Prozedura Zibilaren
1/2000 Legea, 452. artikulua). Errekurtsoa jartze hutsak ez dio
erabaki denari betearazgarritasuna kenduko (Lan arloko
Prozeduraren Legea, 184.1 artikulua).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se
imputa a la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición
suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
Auto honen bidez, hori erabaki, agindu eta izenpetu du
Marta Ortiz de Urbina Zubia epaile magistratuak. Fede ematen
dut.
Así, por éste su Auto, lo pronuncia, manda y firma, la Iltma.
Sra. Magistrada-Juez, doña Marta Ortiz de Urbina Zubia. Doy
fe.
La Magistrada-Juez. La Secretaria Judicial.
Epaile magistratuak. Idazkari judizialak.
Hartzaileari ohartarazten diot hemendik aurrera epaitegi
honetako iragarkien lekuan egingo direla jakinarazpenak, salbu
autoenak, epaienak edo epatzeko direnak.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Leku ezezagunean dagoen Obras y Servicios Bixen SLri
legeak agindu bezala jakinarazteko balio izan dezan, honako hau
egiten dut Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzeko.
Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Obras y
Servicios Bixen S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
Donostia, 2008ko abenduaren 1a.—Idazkari Judiziala.
(903)
Donostia-San Sebastián, a 1 de diciembre de 2008.—La
Secretaria Judicial.
(903)
Eibar—Lehenengoa
Eibar—Número Uno
Jakinarazpen zedula
Cédula de notificación
Maria Josefa Lopez Recio, Eibarko Lan arloko 1. Epaitegiko
idazkaria.
Doña Maria Josefa Lopez Recio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número Uno de Eibar.
Ondorengoa ematen dut jakitera: Lan arloko epaitegi honetako 293/2008 autoetan (sozial arrunta) –demandatzailea: Iñaki
Xabier Garay Kortabarria; demandatuak: Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Orokorra, Mutualia eta Paula Pin Jauregi; gaia: Diru zenbatekoa erreklamatzea–, epai hau eman da:
Hago saber: Que en autos n.º Social ordinario 293/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D/ña. Iñaki
Xabier Garay Kortabarria contra la empresa Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorera General de la Seguridad
Social, Mutualia y Paula Pin Jauregi, sobre Reclamación de
Cantidad, se ha dictado la siguiente:
ANTOLAKETARAKO EGINBIDEA:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN:
Maria Josefa Lopez Recio idazkari judizialak.
La Secretaria Judicial, doña Maria Josefa Lopez Recio.
Eibar, 2008ko abenduaren 29a.
En Eibar, a 29 de diciembre de 2008.
Auto hauetan emandako epaia irmotzat jotzen da.
Se declara firme la sentencia dictada en los presentes autos.
Itxi eta artxibatu jarduketak, ebazpen hau irmo izandakoan.
Procédase al cierre y archivo de las presentes actuaciones,
una vez firme esta resolución.
Eginbide honen berri eman zaio epaileari.
De la presente diligencia se da cuenta a S.S.ª.
Jakinarazi ebazpen hau alderdiei.
Notifíquese a las partes.
Aurkaratzeko modua: Antolaketarako eginbide hau
aurkaratzeko, epaileari zuzendutako idazkia aurkeztu behar da,
jakinarazpena egin eta hurrengo egunean (LPLko 52.2 eta 52.3
art.).
Hori erabaki eta sinatu dut. Fede ematen dut.
Modo de impugnación: La presente diligencia de ordenación es revisable mediante escrito dirigido al Juez y presentado
dentro del día siguiente a su notificación (artículo 52.2 y 52.3
de la L.P.L.).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Hartzaileari ohartarazten diot hemendik aurrera epaitegi
honetako iragarkien lekuan egingo direla jakinarazpenak, salbu
autoenak, epaienak edo epatzeko direnak.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Leku ezezagunean dagoen Paula Pin Jauregiri legeak
agindu bezala jakinarazteko balio izan dezan,