Tercer Els aspirants disposen d`un termini de deu dies, comptats a

Anuncio
14140
21 04 2006
DOGV - Núm. 5.243
Tercer
Els aspirants disposen d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a esmenar els errors que hagen
motivat la no-admissió o presentar les al·legacions que consideren
convenients, de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment
Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999.
Tercero
Los aspirantes disponen de un plazo de diez días, contados a partir de día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, para subsanar los errores que
hayan motivado su no admisión o presentar las alegaciones que consideren convenientes, de conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999.
Quart
A la sol·licitud d’esmena d’errors s’haurà d’acompanyar els documents preceptius no presentats, i si és procedent, fotocòpia de la
sol·licitud de les proves, es presentaran davant del Registre General
de Documents de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, c/ Historiador Chabás, núm. 2, 46003 València, a
les oficines de la Direcció Territorial de Justícia i Administracions
Públiques a Alacant i Castelló o a les oficines públiques a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Cuarto
A la solicitud de subsanación de errores se deberá acompañar los
documentos preceptivos no presentados y en su caso fotocopia de la
solicitud de las pruebas, se presentarán ante el Registro General de
Documentos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, C/ Historiador Chabás, nº 2, 46003 Valencia, en las Oficinas de la Dirección Territorial de Justicia y Administraciones Públicas en Alicante y Castellón o en las Oficinas Públicas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
València, 11 d’abril de 2006.– El conseller (per delegació de firma
en virtut de Resolució del conseller de Justícia i Administracions
Públiques, d’1.03.2005), el director general d’Administració Autonòmica: Miguel Antonio Crespo Marzal.
Valencia, 11 de abril de 2006.– El conseller (por delegación de
firma en virtud de Resolución del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, de 1.03.2005), el director general de Administración Autonómica: Miguel Antonio Crespo Marzal.
ANNEX I / ANEXO I
ADMESOS / ADMITIDOS
Accés: Discapacitats
Acceso: Discapacitados
DNI
19008118
44389569
73582049
19815324
Cognoms i Nom / Apellidos y nombre
BERBEL
BAENA
FERNANDEZ
PARREÑO
SANCHIS
LEREN
SEGURA
VALIENTE
MARI CARMEN
MARIA DEL CARMEN
VERONICA
DESAMPARADOS
ANNEX II / ANEXO II
EXCLOSOS / EXCLUIDOS
Accés: Discapacitats
Acceso: Discapacitados
DNI
21674307
27270724
20783255
73774404
07541733
Cognoms i nom/ Apellidos y nombre
CALATAYUD
LORENTE
CUADRADO
OLIVER
GORBA
RIOS
NAVARRO
NAVARRO
ZAFRA
PLAZA
MOTIUS/ MOTIVOS
CRISTINA
MARIA LUISA
JOSEFA
DAVID
ANA
No reuneix titulació exigida / No reune titulación exigida
No reuneix titulació exigida / No reune titulación exigida
No reuneix titulació exigida / No reune titulación exigida
No reuneix titulació exigida / No reune titulación exigida
No reuneix titulació exigida / No reune titulación exigida
RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es
publica la llista provisional d’exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial,
informàtics, promoció interna, Convocatòria 77/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat
Valenciana de 2004. [2006/X4462]
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, del conseller de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que
se publica la lista provisional de excluidos a las pruebas
selectivas de acceso al Grupo C, Sector Administración
Especial, informáticos, promoción interna, Convocatoria
77/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
la Generalitat Valenciana de 2004. [2006/X4462]
D’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Decret 33/1999, de
9 de març i amb la base 7.2 de l’Orde d’1 de desembre de 2005, de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 77/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés
al grup C, sector administració especial, informàtics, promoció interna (DOGV núm. 5.156, de 16 de desembre de 2005), resolc:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del Decreto
33/1999, de 9 de marzo y con la base 7.2 de la Orden de 1 de diciembre de 2005 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones
Públicas, Convocatoria 77/04 por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, sector Administración Especial, informáticos, promoción interna (DOGV núm. 5.156, de 16 de diciembre
de 2005), resuelvo:
DOGV - Núm. 5.243
21 04 2006
14141
Primer
Publicar la llista d’aspirants exclosos, amb expressió dels motius
de la seua exclusió, que es relacionen en l’annex I de la present Resolució.
Primero
Publicar la lista de aspirantes excluidos, con expresión de los
motivos de su exclusión, que se relacionan en el Anexo I de la presente
resolución.
Segon
Els aspirants disposen d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a esmenar els errors que hagen
motivat la no-admissió o presentar les al·legacions que consideren
convenients, de conformitat amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment
Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999.
Segundo
Los aspirantes disponen de un plazo de diez días, contados a partir de día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, para subsanar los errores que
hayan motivado su no admisión o presentar las alegaciones que consideren convenientes, de conformidad con el artículo 71 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999.
Tercer
A la sol·licitud d’esmena d’errors s’haurà d’acompanyar els documents preceptius no presentats, i si és procedent, fotocòpia de la
sol·licitud de les proves, es presentaran davant el Registre General
de Documents de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, c/ Historiador Chabás, núm. 2, 46003 València, a
les oficines de la Direcció Territorial de Justícia i Administracions
Públiques a Alacant i Castelló o a les oficines públiques a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Tercero
A la solicitud de subsanación de errores se deberá acompañar los
documentos preceptivos no presentados y en su caso fotocopia de la
solicitud de las pruebas, se presentarán ante el Registro General de
Documentos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, C/ Historiador Chabás, nº 2, 46003 Valencia, en las Oficinas de la Dirección Territorial de Justicia y Administraciones Públicas en Alicante y Castellón o en las Oficinas Públicas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
València, 11 d’abril de 2006.– El conseller (per delegació de firma
en virtut de Resolució del conseller de Justícia i Administracions
Públiques, d’1.03.2005), el director general d’Administració Autonòmica: Miguel Antonio Crespo Marzal.
Valencia, 11 de abril de 2006.– El conseller (por delegación de
firma en virtud de Resolución del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, de 1.03.2005), el director general de Administración Autonómica: Miguel Antonio Crespo Marzal.
ANNEX I / ANEXO I
EXCLOSOS / EXCLUIDOS
Accés: Promoció Interna
Acceso: Promoción Interna
DNI
19098895
19841164
20149803
Cognoms i nom/ Apellidos y nombre
GONZALEZ
QUEIPO
RAMON
VALIENTE
SANZ
BERNAL
ANGEL IGNACIO
JOSE JUAN
JAVIER
MOTIUS/ MOTIVOS
12
12
12
MOTIUS/ MOTIVOS
1. No funcionari de carrera de l’administració del Govern Valencià del grup D, sector administració especial, dins del termini presentació d’instàncies
/ No funcionario de carrera de la administración del Gobierno Valenciano del grupo D, sector administración especial, dentro del plazo de presentación de instancias.
2. No haver prestat servicis efectius, com a mínim, dos anys, com a funcionari de carrera en eixe grup i sector, d’acord amb el que preveu l’article
22.1 paràgraf primer de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública/ No haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como funcionario de carrera en dicho grupo y sector, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 párrafo primero de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es
publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les
proves selectives d’accés al grup C, sector administració
especial, educador infantil, torn d’accés lliure, Convocatòria 72/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública
de la Generalitat Valenciana de 2004. [2006/X4466]
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, del conseller de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que
se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Sector Administración Especial, educador infantil, turno de acceso
libre, Convocatoria 72/04, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004.
[2006/X4466]
D’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Decret 33/1999, de
9 de març i amb la base 7.2 de l’Orde d’1 de desembre de 2005, de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 72/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés
al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn d’accés
lliure (DOGV núm. 5.156, de 16 de desembre de 2005), resolc:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del Decreto
33/1999, de 9 de marzo y con la base 7.2 de la Orden de 1 de diciembre de 2005 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones
Públicas, Convocatoria 72/04 por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, sector Administración Especial, educador
infantil, turno de acceso libre (DOGV núm. 5.156, de 16 de diciembre de 2005), resuelvo:
Descargar