llengua anglesa d`accés

Anuncio
LLENGUA ANGLESA D’ACCÉS
Llengua anglesa
Accés a la UIB
Llengua anglesa
Accés a cicles
formatius
Continguts del curs al
CEPA S’Arenal
1. Temari
The candidates should be
able to:
- use and recognise an
everyday non specialised
vocabulary of 1200 words
or
more.
- use correctly the different
classes of words, including
nouns, verbs,
adjectives, adverbs,
pronouns, prepositions,
conjunctions and articles.
And they
should be aware of their
grammatical functions.
- use and recognise the
most common types of
sentence, including
statements,
questions and commands.
- use the grammar of basic
complex sentences,
including clauses, phrases
and
connectives.
- prove a familiarity with
the spelling and sounds of
the most common English
words.
All the preceding skills will
roughly correspond with a
Lower Intermediate
level of proficiency in the
usage of English
Language.
1. Blocs temàtics
1.1 Entorn personal:
identitat, aspecte físic,
caràcter, família, amics,
hàbits,
interessos, etc.
1.2 Entorn laboral:
professions, formació,
recerca i lloc de feina,
condicions,
ingressos, etc.
1.3 Entorn d’habitatge:
casa, situació, mobiliari,
serveis, etc.
1.4 Entorn de vida
quotidiana: botigues i
comerços, aliments i
begudes, roba, preus,
mides. Serveis: bancs,
correus, telèfons, policia,
etc.
1.5 Entorn social: relacions
socials, invitacions,
correspondència. Viatges i
mitjans de
transport, països,
orientacions i distàncies,
vacances, hotels, idiomes.
1.6 Entorn d’educació i
cultura: ensenyament,
assignatures, escolarització.
Entreteniment i lleure:
afeccions, esports, música,
premsa, cinema, teatre,
etc.
1.7 Entorn de salut i medi
ambiental: parts del cos,
malalties, accidents, serveis
mèdics, conservació del
medi ambient, etc.
2. Continguts funcionals
2.1 Funcions habituals de la
comunicació en llengua
estrangera:
2.1.1. Entaular relacions
(saludar, identificar-se,
1.Bloques temáticos
Entorno personal:
Identidad, descripciones
físicas y de caracter,
famila, amigos, hábito...
Entorno laboral:
profesiones, formación,
búsqueda y lugar de
trabajo, etc.
Entorno de la vida
cotidiana; tiendas,
alimentos y bebidas, ropa,
etc.
Entornosocial: relaciones
sociales, invitaciones,
correspondencia, viajes y
medios de transporte,
países,etc.
Entretenimiento y tiempo
libre: aficiones, deportes,
música, prensa, cine,
teatro, etc.
Entorno de salud y medio
ambiental:partes del
cuerpo, enfermedades,
acidentes, conservación
del medio ambiente,etc.
Contenidos funcionales
Funciones habituales de la
comunicación en lengua
extranjera.
Relaciones: saludar,
identificarase, disculparse,
agradecimientos,
invitaciones,etc.
Describir y localizar
personas, objetos y
situaciones.
Pedir y dar información
(aeropuertos, estaciones,
espectáculos, hoteles,
comercios, precios,
características, colores,
cantidades..)
Pedir y dar
presentar, respondre,
disculpar-se,
agrair, invitar, acceptar o
refusar...)
2.1.2. Descriure i localitzar
persones, objectes i
situacions
2.1.3. Demanar i donar
informació (aeroports,
estacions, espectacles,
hotels,
restaurants, comerços,
preus, característiques,
colors, quantitat...).
2.1.4. Demanar i donar
instruccions. Suggerir,
aconsellar i recomanar una
actuació.
2.1.5. Narrar, descriure,
resumir i interrogar arran de
fets i esdeveniments
presents,
passats i futurs.
2.1.6. Expressar nocions
d’existència o inexistència,
presència o absència,
disponibilitat o
indisponibilitat, capacitat o
incapacitat, quantitat,
mida i
mesura.
2.1.7. Expressar fets com a
possibles o impossibles,
probables o improbables,
necessaris o
obligatoris/prohibits/conse
qüència lògica d’un altre
fet.
2.1.8. Expressar opinió,
sentiments, interès,
preferència, acord,
desacord, etc.
2.1.9. Expressar intenció,
desig, prohibició, voluntat o
decisió de fer alguna cosa.
instrucciones.Sugerir,
aconsejar y recomendar .
Narrar, describir, resumir e
interrogar sobre hechos y
aconteciminetos presentes,
pasados y futuros.
Expresarnociones de
existencia o inexistencia,
presencia o ausencia,
disponibilidad o
indisponibilidad,
capacidad o
incapacidad, cantidad,
medida y peso.
Expresar hechos como
posibles o imposibles,
probables o improbables,
necesarias u obligat orias,
prohibidas consecuencia
lógica de otro hecho.
Expresar opinión,
sentimiento, interés,
preferncia, acuerdo,
desacuerdo,etc.
Expresar intención, deseo,
prohibición, voluntad o
decisión de hacer alguna
cosa.
Descargar