Informe morosidade 4º Trimestre 2013

Anuncio
EXCMO. CONCELLO DE OURENSE
Plaza Mayor, 1 32005 OURENSE
TESORERÍA
INFORME DE TESOURERÍA
INFORME DE MOROSIDADE CORRESPONDENTE Ó 4º TRIMESTRE DE 2013
A lei 30/2004, de 29 de decembro pola que se establecían as medidas de loita contra a
morosidade das operacións comerciais, incorporou ó noso ordenamento xurídico a
Directiva 200/35/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de xuño de 2000.
Transcorridos 5 anos dende a vixencia da citada norma, fíxose necesario a súa
adaptación ós cambios producidos no entorno económico e modificación para que sexa
aplicable, tanto no ámbito da empresa privada, como no do sector público. Esta
modificación levouse a cabo coa Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei
3/2004, de 29 e decembro.
O artigo cuarto da citada norma establece:
“Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones Locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en
esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se
esté incumpliendo el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio
de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes”.
Á súa vez o artigo quinto sinala:
“La Intervención u órgano de la Entidad que tenga atribuida la función de contabilidad
incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una
relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se
haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de
facturas y documentos que se le hayan agrupándolos según su estado de tramitación.”
Con data 23 de marzo de 2011, o Ministerio de Economía e Facenda elaborou unha guía
para a elaboración dos informes trimestrais que as entidades locais deben remitir ó
Ministerio de Economía e Facenda en cumprimento do artigo cuarto da Lei 15/2010 de
loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
Con data 17 de xuño de 2011, recíbese neste Concello comunicación da Dirección Xeral
de coordinación financiera coas Comunidades Autónomas e coas Entidades Locais
comunicando a existencia do modelo normalizado de informe e a correspondente
aplicación informática para a súa grabación e tramitación telemática para remitilo ó
Ministerio.
INFORME DE TESOURERIA. MOROSIDADE 4º TRIMESTRE 2013
1
EXCMO. CONCELLO DE OURENSE
Plaza Mayor, 1 32005 OURENSE
TESORERÍA
A disposición transitoria décima da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de
Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local (LRSAL), recolle como un
dos requisitos a cumprir para aplicación das limitacións referidas ó numero de persoal
eventual e cargos con dedicación exclusiva, que o período medio de pago a proveedores
non supere en máis de 30 dias o prazo máximo previsto na normativa de morosidade.
Neste sentido, con data 15 de xaneiro de 2014, o Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas emite unha nota relativa á aplicación da citada disposición
transitoria décima da Lei 27/2013, e polo que se refire ó período medio de pago a
proveedores establece uns criterios para o seu cálculo, así, sinala:
“Se entenderá por número de días de pago en el ratio incluido en aquella Guía, los
días transcurridos desde la fecha de inicio de la obligación de pago, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 216.4, 222 y 235 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(LCSP) o en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, según corresponda
(con carácter general, en un plazo de 30 días desde la recepción de la factura o
solicitud de pago equivalente), y la fecha de pago material
Se entenderá pr número de días pendientes de pago en el ratio incluido en aquella
Guía, los días transcurridos desde la fecha de inicio de la obligación de pago, de
acuerdo con lo previsto en la LCSO o la le7 3/2004 según corresponda, hasta el día 31
de diciembre de 2013.”
Seguindo este criterio calculáronse os informes de morosidade correspondentes ó cuarto
trimestre do ejercicio 2013.
1. Informe sobre o cumprimento dos prazos previstos na Lei para o pago das
obrigas da Entidade Local, (incluirá necesariamente o número e cuantía
global das obrigas pendentes nas que se esté incumprindo o prazo).

INFORME DOS XUROS DE DEMORA PAGADOS NO TRIMESTRE. Este
informe mostra os pagos efectuados dentro do cuarto trimestre do exercicio 2013
en concepto de xuros de demora. No exercicio 2013 non existen partidas de
gasto diferenciadas no orzamento para tramitar os xuros de demora en función
da natureza do gasto (corriente, inversión). Por iste motivo, ó existir unha soa
partida que se informa nos tres tipos de gastos definidos, o importe recóllese
todo nas operacións correntes.

INFORME DE FACTURAS OU DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS
PENDENTES DE PAGO O FINAL DO TRIMESTRE: Este informe mostra as
facturas contabilizadas que se atopan pendentes de pago a 31/12/2013
diferenciando, as que se atopaban dentro do prazo legal de pago e as que se
atopaban fóra do prazo legal de pago ó final do trimestre. Adxúntanse os listados
de detalle e resume no que se sinalan os períodos medios do pendente de pago e
se desglosa por nº de operacións e importe total das mesmas, as que están dentro
e as que están fóra do prazo legal de pago.
Resultado deste informe son os seguintes indicadores:
INFORME DE TESOURERIA. MOROSIDADE 4º TRIMESTRE 2013
2
EXCMO. CONCELLO DE OURENSE
Plaza Mayor, 1 32005 OURENSE
TESORERÍA
-
período medio do pendente de pago (PMPP): 19,55 días, indicador do
nº de días promedio de antiguedade das operacións pendentes de pago ó
final do trimestre.
-
período medio do pendente de pago excedido (PMPPE): 713,35 días,
indicador do nº de días promedio que as operacións pendentes de pago ó
final do trimestre excederon o prazo legal.
Adxúntase como ANEXO I, o listado que detalla as obrigas recoñecidas
pendentes de pago existentes a 31/12/2013, no que se aclara, para cada obriga
que excede o prazo legal de pago, os motivos que xustifican que non se teñe
aboado por esta Tesourería.

INFORME DOS PAGOS REALIZADOS NO TRIMESTRE. Este informe
mostra os pagos efectuados dentro do cuarto trimestre do exercicio 2013.
Adxúntase o listado resume dos pagos realizados no trimestre no que se sinalan
os períodos medios de pago e se desglosa por nº de operacións e importe total
das mesmas, as que se pagaron dentro e fóra do prazo legal de pago.
Resultado deste informe son os seguintes indicadores:
-
período medio de pago (PMP): 8,55 días, indicador do nº de días
promedio que se tardou en realizar os pagos.
período medio de pago excedido (PMPE): 22,77 días, indicador do nº
de días promedio que as operacións pagadas fóra de prazo excederon do
prazo legal.
2. Informe sobre as facturas ou documentos xustificativos respecto dos cales
teñan transcorrido máis de tres meses dende a súa anotación no rexistro en
non se teñan tramitado os correspondentes expedientes de recoñecemento
de obrigas.
Este listado está filtrado para recoller as facturas que se teñan recibido dende o
01/01/2009. Posto que están parametrizados diversos estados para determinar a
situación na que se atopan as facturas, exclúense do mesmo aqueles rexistros que
constan como devoltos á empresa e anulados. Adxúntanse os listados detalle e resume
no que se recolle o promedio de antiguedade destas operacións e o número e importe
total que suponen.
Ourense, 30 de xaneiro de 2014
A Tesoureira
Sandra Álvarez Suárez
INFORME DE TESOURERIA. MOROSIDADE 4º TRIMESTRE 2013
3
Descargar