Conselleria d`Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de

Anuncio
Num. 7871 / 12.09.2016
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport
25646
Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 d’agost
de 2016, del president de CulturArts Generalitat, per la
qual es convoca la concessió d’ajudes per a la creació
de guions de llargmetratges cinematogràfics, per a l’any
2016. [2016/6965]
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de agosto
de 2016, del presidente de CulturArts Generalitat, por la
que se convoca la concesión de ayudas para la creación
de guiones de largometrajes cinematográficos. [2016/6965]
Advertides errades materials en la publicació de l’esmentada resolució (DOCV 7847, 09.08.2016), i de conformitat amb el que preveu
l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
es procedeix a la seua rectificació:
Advertidos errores materiales en la publicación de la citada resolución (DOCV 7847, 09.08.2016), y de conformidad con lo previsto en el
artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su rectificación:
En la pàgina 22989, en la lletra b de l’epígraf 3.4 del punt tercer,
versió en castellà i en valencià,
On diu:
b) Un exemplar en paper i un altre en format digital (USB, CD,
etc.) anònim, separat de la resta de documents, en els quals només ha
de figurar el títol del projecte. Ni en l’exterior de l’USB o del CD o
semblant ni en el contingut ha de figurar cap referència al guionista o a
l’empresa implicada. Si n’hi ha alguna referència, el projecte quedarà
exclòs de la convocatòria. Haurà de presentar-se obligatòriament una
versió en valencià d’aquesta documentació; si no es fa així, quedarà
exclòs de la convocatòria.
En l’exemplar en paper i en el format digital s’inclourà:
– Memòria explicativa del projecte d’escriptura, amb una sinopsi
argumental detallada.
– Mostra del treball per al qual se sol·licita l’ajuda, que consistirà
en un tractament del guió amb una extensió entre 20 i 40 folis, i el
desenvolupament equivalent a cinc minuts del guió definitiu. Haurà de
presentar-se en castellà i en valencià.
– Qualsevol altra dada o document relacionat amb el projecte objecte de la sol·licitud que els interessats consideren convenient aportar.
En la página 22989, en la letra b del epígrafe 3.4 del punto tercero,
versión en castellano y en valenciano,
Donde dice:
b) Un ejemplar en papel y otro en formato digital (USB, CD, etc),
anónimo, separado del resto de documentos, en los que solo debe figurar el título del proyecto. Ni en el exterior del USB o CD o similar ni
en el contenido debe figurar ninguna referencia al guionista o empresa implicada. En caso de existir alguna referencia el proyecto quedará
excluido de la convocatoria. Deberá presentarse obligatoriamente una
versión en valenciano de esta documentación; en caso de no hacerlo
quedará excluido.
En el ejemplar en papel y en el formato digital se incluirá:
– Memoria explicativa del proyecto de escritura, con una sinopsis
argumental pormenorizada.
– Muestra del trabajo para el que se solicita la ayuda, que consistirá
en un tratamiento del guion con una extensión entre 20 y 40 folios, y
el desarrollo equivalente a cinco minutos del guion definitivo. Deberá
presentarse en castellano y en valenciano.
– Cualquier otro dato o documento relacionado con el proyecto
objeto de la solicitud, que los interesados consideren conveniente aportar.
Ha de dir:
b) Un exemplar en paper i un altre en format digital (USB, CD,
etc.) anònim, separat de la resta de documents, en els quals només ha
de figurar el títol del projecte. Ni en l’exterior de l’USB o del CD o
semblant ni en el contingut ha de figurar cap referència al guionista o a
l’empresa implicada. Si n’hi ha alguna referència, el projecte quedarà
exclòs de la convocatòria.
En l’exemplar en paper i en el format digital s’inclourà:
– Memòria explicativa del projecte d’escriptura, amb una sinopsi
argumental detallada.
– Mostra del treball per al qual se sol·licita l’ajuda, que consistirà
en un tractament del guió amb una extensió entre 20 i 40 folis, i el
desenvolupament equivalent a cinc minuts del guió definitiu. Haurà de
presentar-se en castellà i/o en valencià.
– Qualsevol altra dada o document relacionat amb el projecte objecte de la sol·licitud que els interessats consideren convenient aportar.
Debe decir:
b) Un ejemplar en papel y otro en formato digital (USB, CD, etc),
anónimo, separado del resto de documentos, en los que solo debe figurar el título del proyecto. Ni en el exterior del USB o CD o similar ni
en el contenido debe figurar ninguna referencia al guionista o empresa implicada. En caso de existir alguna referencia el proyecto quedará
excluido de la convocatoria.
En el ejemplar en papel y en el formato digital se incluirá:
– Memoria explicativa del proyecto de escritura, con una sinopsis
argumental pormenorizada.
– Muestra del trabajo para el que se solicita la ayuda, que consistirá
en un tratamiento del guion con una extensión entre 20 y 40 folios, y
el desarrollo equivalente a cinco minutos del guion definitivo. Deberá
presentarse en castellano y/o en valenciano.
– Cualquier otro dato o documento relacionado con el proyecto
objeto de la solicitud, que los interesados consideren conveniente aportar.
València, 8 de setembre de 2016.‒ El president de CulturArts Generalitat: Vicent Marzà Ibáñez.
Valencia, 8 de septiembre de 2016.‒ El presidente de CulturArts
Generalitat: Vicent Marzà Ibáñez.
Descargar