encaramés - Bloc Olesà

Anuncio
elbloc
LES PLANES
encaramés
MILLORES A LES VIES D’ENTRADA
AL BARRI I AL PARC INFANTIL
DE LES PLANES
Des de fa molts anys, les dues principals vies d’accés al barri estaven
molt deteriorades. Els carrers Vall d’Aran i Priorat presentaven un aspecte impropi. Feia molt de temps que els veïns reivindicaven aquesta
actuació. Per això el Govern del Bloc va prioritzar aquestes actuacions.
En una s’ha pavimentat de nou, s’han fet 30 places d’aparcament gratuït, passos elevats i una petita rotonda per ordenar i fer més segur el
trànsit.
A l’altra via d’accés s’ha millorat l’aspecte de l’àrea esportiva, s’ha
actuat sobre la pavimentació i s’està habilitant un aparcament gratuït.
Una altra actuació ha estat la important millora del camí que uneix
Les Planes amb el Nucli Antic, passant per la llar d’infants La Baldufa.
Aquell camí de terra que dificultava el pas a qualsevol que anés a peu,
amb cotxet o vehicle motoritzat, ara s’ha convertit en una còmoda
passera per a vianants i en un carrer ben asfaltat. També s’ha fet un
tercer aparcament gratuït per a 40 vehicles.
El parc infantil de Les Planes, fet pel Govern tripartit amb fons FEIL–
FEOSL, presentava deficiències d’execució, que s’han hagut de resoldre en aquest mandat.
Queda pendent una millora en la via d’accés a Sant Bernat.
ACTUACIONS PENDENTS
Els del Bloc Olesà pensem que Les Planes necessita millorar en, com
a mínim, dos aspectes de via pública: la Rambleta, avui en mal estat,
amb la qual ja hem fet un projecte que, així que tinguem finançament,
executarem immediatament.
Amb el pas del temps, l’estat del paviment del barri s’ha anat deteriorant. Per això caldrà actuar-hi integralment (més enllà de fer-ho en alguns punts concrets amb caràcter urgent). Aquesta execució presenta
una important complexitat, derivada de la desastrosa urbanització que
es va permetre de fer fa més de trenta anys.
N
P
PU ILAR
IM
ED
Ó
J
SE OAN
GA
DO
J
M ORD
AR I
TÍN
EZ
S
YA USA
ÑE NA
Z
X
RO AVIE
TA R
G
M EOR
UÑ G
OZ INA
OLESA DE MONTSERRAT
MAIG 2015
Aquesta era una de les assignatures pendents a Les Planes des de feia
molts anys. Per acabar amb la imatge de deixadesa que mostrava una
de les principals vies d’accés al barri era imprescindible millorar tota la
façana del camp de futbol del carrer Priorat. També calia millorar una
de les vies d’accés més utilitzades per anar a les Planes, que dóna
accés al Pavelló Salvador Boada i a la Piscina.
L’obra del carrer Priorat, que s’ha fet bàsicament amb recursos propis,
està pràcticament acabada i el canvi és ben visible. La llarga façana
del carrer Priorat ara fa goig. En el futur, també s’haurà de millorar
l’aspecte del Pavelló de Bàsquet, però la inversió feta en la seva compra ho ha impedit. Al carrer Priorat, prop dels equipaments esportius,
s’està habilitant un aparcament per a vuitanta cotxes i dos autocars,
per evitar aglomeracions i molèsties als veïns.
També s’ha actuat al Pavelló Salvador Boada i a la Piscina, canviant
els paviments malmesos i posant elements que alentissin el pas de
vehicles.
En el futur, i si l’Equip de govern que surti de les eleccions de maig ho
vol, i el Bloc Olesà s’hi compromet, es tornarà a actuar als vestidors
del Pavelló Salvador Boada i a la Piscina Coberta. Els diners ja estan
consolidats, els projectes estan pràcticament acabats i ara ja només
caldrà executar-los.
A partir d’una petició de molts veïns de Les Planes, que es queixaven del desgavell que imperava als carrers del barri, l’Equip de govern
va decidir actuar per millorar-ne la circulació. Cal reconèixer que en
aquesta actuació hi va haver algun aspecte controvertit, ja que malgrat
els avantatges i millores que aporta una nova ordenació sempre hi ha
algun aspecte a millorar. Amb tot, el govern del Bloc, que sempre va
escoltar i agrair l’ajut dels veïns, ha fet una reforma de la mobilitat del
barri, ha creat més places d’aparcament, ha incorporat elements limitadors de la velocitat i noves senyalitzacions.
C
www.bloc-olesa.net
INTEGRAR ELS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS AL BARRI
REVISIÓ ÍNTEGRA DE LA MOBILITAT
F
RO RAN
SA CE
S
twiter.com/blocolesa
PER OLESA
El barri de Les Planes, amb la seva configuració urbana de
cases unifamiliars, és una zona d’Olesa amb poca densitat
d’habitatges, que té per una banda el centre del poble i per
l’altra una bella zona rural, que fa d’aquest un barri privilegiat.
Però les errades en el planejament inicial i la falta de control d’execució
han causat l’aparició de molts problemes que s’han d’anar resolent,
com: la xarxa de clavegueram, la integració dels equipaments esportius perifèrics i la densitat de trànsit en les seves vies d’accés, la pavimentació dels carrers, els problemes de mobilitat i aparcament...
En aquests quatre anys, el Govern municipal, conscient dels problemes i desitjós de resoldre’ls, ha actuat al barri a través d’inversions i
de manteniment, en la mesura de les possibilitats econòmiques que la
dura crisi que vivim ha permès.
D
SO ÍDA
LÀ C
facebook.com/blocolesa
elbloc
LES PLANES
encaramés
facebook.com/blocolesa
twiter.com/blocolesa
www.bloc-olesa.net
OLESA DE MONTSERRAT
MAYO 2015
PER OLESA
El barrio de Les Planes, con su configuración urbana de casas
unifamiliares, es una zona de Olesa con una baja densidad de
viviendas, que tiene por un lado la cercanía del centro urbano y
por otro la belleza de la zona rural, que hace de este un barrio
privilegiado.
Pero los errores en su planeamiento inicial y la falta de control de ejecución han causado problemas complejos que deben resolverse, como
son: la red de alcantarillado, la integración de los equipamientos deportivos periféricos y la densidad del tráfico en sus vías de acceso,
la pavimentación de las calles, los problemas de movilidad y aparcamiento.
En estos cuatro años, el Gobierno municipal, consciente de los problemas y deseoso de resolverlos, ha actuado en el barrio en la medida en
que la economía de crisis se lo ha permitido, a través de inversiones y
de su mantenimiento.
MEJORAS EN LAS VÍAS DE ENTRADA
AL BARRIO Y EN EL PARQUE INFANTIL
DE LES PLANES
Desde hace demasiados años, las dos vías principales de acceso al
barrio estaban muy deterioradas. Las calles Vall d’Arán y Priorat presentaban un aspecto impropio, y desde hace mucho tiempo los vecinos reclamabais una actuación. Es por ello que el gobierno del Bloc
priorizó estas obras. Una se ha pavimentado de nuevo, se han hecho
30 plazas gratuitas de aparcamiento, unos pasos elevados y una pequeña rotonda; para ordenar, y hacer más seguro el tráfico.
En la otra vía de acceso, en la calle Priorat, se ha mejorado la imagen
de la zona deportiva, se ha pavimentado y ya está a punto un nuevo
aparcamiento gratuito.
Otra actuación ha sido la importante mejora del camino que une Les
Planes con el Nucli Antic, pasando por La Baldufa. Aquel camino de
tierra que dificultaba el paso a los peatones y a los cochecitos infantiles, es ahora una calle asfaltada con una acera cómoda.
También se ha creado un tercer aparcamiento gratuito para unos 40
vehículos, pendiente de pavimentación.
El parque infantil de Les Planes, obra hecha por el gobierno tripartito
con fondos FEIL-FEOSL, tenía diversas deficiencias que se han solucionado en este mandato.
Está pendiente la mejora la vía de acceso a San Bernat.
agradecer las aportaciones de los vecinos, he reformado la movilidad
del barrio, ha creado más plazas de aparcamiento y ha incorporado
elementos limitadores de la velocidad y nuevas señalizaciones.
INTEGRAR LOS EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS AL BARRIO
Esta era una de las asignaturas pendientes que Les Planes arrastraba
desde hacía muchos años. Para acabar con la imagen de dejadez que
mostraban dos de las principales vías de acceso al barrio, era imprescindible mejorar la fachada del campo de fútbol de la calle Priorato, y
también mejorar la que lleva al Pabellón Salvador Boada y a la piscina.
La obra de la calle Priorato, hecha básicamente con recursos propios, está prácticamente acabada y el cambio es muy visible. En el
futuro también debe mejorar el Pabellón de Baloncesto, pero la inversión realizada para su adquisición todavía no lo ha permitido. En la
calle Priorat, cerca de la zona deportiva, está casi a punto un nuevo
aparcamiento para unos 80 vehículos y dos autocares, para evitar las
aglomeraciones y molestias a los vecinos.
Se ha actuado en el Pabellón Salvador Boada y en la piscina, cambiando pavimentos defectuosos y colocando elementos ralentizadores
del paso de vehículos.
En el futuro, y el equipo del Bloc se compromete a ello, son necesarias
actuaciones en los vestuarios del Pabellón y de la piscina cubierta. El
dinero ya está consolidado y los proyectos están casi acabados. Falta
tan sólo ejecutarlos.
ACTUACIONES PENDIENTES
El Bloc Olesà piensa que el barrio de Les Planes necesita mejorar en,
por lo menos, dos lugares muy concretos: la Rambleta, hoy en mal estado, que ya hemos hecho un proyecto y tan pronto como tengamos
financiación, lo ejecutaremos.
La segunda actuación es hacer una pavimentación general, ya que
se ha deteriorado con el tiempo, y debe ser integral (al margen de
actuaciones urgentes). Su ejecución presenta una cierta complejidad
derivada de la desastrosa urbanización que se permitió hace más de
treinta años.
REVISIÓN INTEGRAL DE LA MOVILIDAD
A partir de una petición de muchos vecinos, que se quejaban del caos
que imperaba en las calles del barrio, el Equipo de gobierno decidió
actuar para mejorar la circulación de Les Planes. Reconocemos que
en esta actuación hubo algunos momentos controvertidos, ya que a
pesar de los beneficios que ésta generaba, había aspectos mejorables. Con todo, el gobierno del Bloc Olesà, después de escuchar y
ACTES CAMPANYA
Diumenge 10 maig
12h
Festa infantil i xocolatada
AAVV Les Planes
Divendres 15 maig
Diumenge 17 maig
23 h
Festa jove disco DJ
Parc Municipal
Divendres 22 maig
19.30 h
Festa dels colors
Parc Municipal
19 h
Havaneres i rom cremat
Plaça de l’Oli
21 h
Acte final de campanya
Plaça de les Fonts
hi
puges?
Descargar