Millorà de la Pensió de Jubilació dels professors universitaris La llei

Anuncio
Millorà de la Pensió de Jubilació dels professors universitaris La llei de pressupostos del any 2015 conté una disposició addicional que estén al Règim de Classes Passives el dret reconegut al article 163.2 de la Llei del Text Refós de la Seguretat Social que estableix que quan es accedeix a la jubilació a una edat igual o superior a la ordinària i es compleixi el requisit de reunir el període mínim per tenir dret a la pensió es reconeixerà un percentatge addicional per cada any complet cotitzat entre la data que es va complir la citada edat i la del fet causant de la pensió, la quantia la qual estarà en funció dels anys cotitzats a la primera data, i que pot anar del 2 al 4%, a més tenint dret a aquesta quantia resultant inclús en el cas de superar‐se el límit de les pensions, de la forma que es regula. Ara bé, l’Administració Pública fent una interpretació restrictiva en la seva aplicació s’excloïa, entre altres, als Jutges i professors universitaris, al∙legant que la edat de jubilació d’aquests era la forçosa als 70 anys. No obstant, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, ha resolt aquest greuge: “Disposición adicional quinta. Pensión de jubilación. Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE núm 174, de 22 de julio de 2015. A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensión de jubilación a partir de 1 de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco años de edad cumplidos, les será de aplicación lo establecido en la disposición adicional Vigésima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. En estos supuestos se reconocerá a los interesados un porcentaje adicional por cada año completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y cinco años, y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía estará en función de los años de servicio acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la escala prevista en la disposición adicional mencionada en el párrafo anterior”. Val a dir que s’ha d’agrair la intervenció en l'esmentat reconeixement al Catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona el Dr. José Ignacio García Ninet i a la Catedràtica d’Economia Financera y Comptabilitat de la Universitat Complutense de Madrid la Dra. Ana Vicente Merino. 
Descargar
Fichas aleatorios
Explore flashcards