Solicitud de recurso de reposición contra la providencia de apremio

Anuncio
AJUNTAMENT D'ONDA
www.onda.es
RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA PROVIDENCIA DE APREMIO
1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada
Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Razón social / Raó social
1.2.Dades del/la representant (acreditar
representación)
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
la
representació)/Datos
NIF/CIF
del/la
NIF/CIF
representante
(acreditar
Relació / Relación
1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación
Adreça/Dirección
Localitat i província / Localidad y provincia
Telèfon / Teléfono
FAX
la
CP
Adreça electrònica/Dirección electrónica
2. DADES DE LA PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT QUE ES RECORRE (S'adjunta còpia de la providència) /
DATOS DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO QUE SE RECURRE (Se adjunta copia de la providencia)
Providència de constrenyiment dictada en relació a la següent liquidació/rebut / Providencia de apremio dictada en relación a
la siguiente liquidación/recibo:
Subjecte Passiu /Sujeto pasivo:
NIF/CIF:
Objecte tributari (referència cadastral, matricula, núm. gual, etc) / Objeto tributario (referencia catastral, matricula, núm. vado, etc):
Concepte (tipus d'impost o taxa) / Concepto (tipo de impuesto o tasa):
Exercici / Ejercicio:
:
Data de notificació de la providència de constrenyiment / Fecha
de notificación de la providencia de apremio:
3. MOTIU DE LA IMPUGNACIÓ. Marque amb una X i adjunte, si escau, còpia dels documents / MOTIVO DE LA
IMPUGNACIÓN. Marque con una X y adjunte en su caso copia de los documentos
Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament /Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a
exigir el pago.
Ajornament, fraccionament, compensació o suspensió del deute / Aplazamiento, fraccionamiento, compensación o suspensión
de la deuda.
Falta de notificació de la liquidació / Falta de notificación de la liquidación.
Anul·lació de la liquidació / Anulación de la liquidación (1)
Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedisca la identificació del deutor o del deute constret /
Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.
Domiciliació degudament comunicada a l'Administració / Domiciliación debidamente comunicada a la Administración .
(1) En el cas que marque aquesta casella haurà d'aportar còpia de l'acord d'anul·lació de la dita liquidació/rebut o les dades
identificatives d'eixe acord per a la comprovació per part d'aquesta administració / En el caso de que marque esta casilla deberá
aportar copia del acuerdo de anulación de dicha liquidación/recibo o los datos identificativos de ese acuerdo para su comprobación
por parte de esta administración.
4. SOL·LICITE / SOLICITO
Que es tinga per interposat recurs de reposició contra la providència de constrenyiment notificada i que s'anul·le el procediment de
constrenyiment iniciat. / Que se tenga por interpuesto recurso de reposición contra la providencia de apremio notificada y que se anule
el procedimiento de apremio iniciado.
Signatura del recurrent o representant / Firma del recurrente o representante
Onda,
de/d'
de de
AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així mateix,
us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la llei orgànica 15/1999,
BOE 14/12/1999.
El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por vuestra
confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en la Ley
orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.
Descargar