intranet d`un centre lúdic - educatiu

Anuncio
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
INTRANET D’UN CENTRE LÚDIC - EDUCATIU
Autor: Jennifer Casanova Tafalla
Natàlia Aragonés Bladé
Director: Miguel Ángel Acebo Visanzay
Adreça electrònica: [email protected]
[email protected]
Resum:
El projecte consisteix en la creació d’una pàgina web que per una banda conté
informació per donar-se a conèixer en vers al lector de la pàgina i per una altra conté una
intranet del club lúdic – educatiu anomenat Fontclara.
La implementació d’aquesta intranet ens permetrà gestionar tots els usuaris del centre
que estaran classificats segons el perfil d’alumne, monitora o administrador i a cadascun
d’ells se’ls hi oferiran unes aplicacions generals, però a part d’aquestes, se’ls hi oferiran
unes aplicacions específiques segons els perfil d’accés, és a dir, hi haurà aplicacions
limitades al tipus d’usuari.
Gestionar els usuaris mitjançant la intranet ens permetrà que cadascun d’ells tingui
accés a les diferents aplicacions en funció del seu perfil, així com l’emmagatzemar les
dades en la Base de Dades, ens permetrà tenir una informació personalitzada de cadascun
dels usuaris del club.
Resumen:
El proyecto consta de la creación de una página web que por un lado contiene
información para darse a conocer al lector de la página y por otra contiene una intranet del
club lúdico – educativo llamado Fontclara.
La implementación de dicha intranet, nos permitirá gestionar todos los usuarios del
centro que estarán clasificados según el perfil de alumno, monitora o administrador y a
cada uno de ellos se les ofrecerá unas aplicaciones generales, pero aparte de estas, se les
ofrecerán unas aplicaciones específicas según el perfil de acceso, es decir, habrá
aplicaciones limitadas al tipo de usuario.
Gestionar a los usuarios mediante la intranet nos permitirá que cada uno de ellos tenga
acceso a las diferentes aplicaciones en función de su perfil, así como guardar las dadas en
la Base de Datos, nos permitirá tener una información personalizada de cada uno de los
usuarios del club.
Abstract:
The project consists of creating a website that contains information for a band to be
announced in verse on the reader and other leisure includes an intranet of Fontclara club.
The implementation of the intranet will allow us to manage all users of the center will
be classified according to the profile of student, instructor or administrator and each of
them offers you some general applications, but apart from these, it there offer some
specific applications according to the access profile, it’s the same to say that the
applications will be limited to the type of user.
Manage users through the intranet will allow each to access the various applications
based on their profile, as well as store data in the database, we will have a customized
individual users club .
Descargar