libro 1 ESO tecno 2011 12

Anuncio
TEMA 1. EL PROCÉS TECNOLOGIC
Presentación en powerpoint
LÁPICES Y GOMAS
Para dibujo artístico: B, 1B, 2B, 3B y 4B.
Para dibujo geométrico: HB, F y H.
Para dibujo técnico: 2H y 3H.
EL PAPEL
TEMA 2. Expressió i comunicació gràfica. El dibuix técnic.
Activitats:
1.- Mesura els segments I els angles representats a continuació.
2.- Dibuixa quatre cercles concèntrics: primer de
tot traça´n un d´1,5 cm de radi i incrementa
1 cm el radi de cada un de la resta de cercles.
3.- Dibuixa un quadrat de 5 cm de costat amb l´ajuda
de l´escaire I el cartabó. Traça´n les diagonals I,amb
el centre en el punt en què s´encreuen, dibuixa un
cercle tangent als costats del quadrat I un altre que
passe pels vèrtexs .
centre del costat del quadrat
4.- Ordena de major a menor la duresa dels llapis.
2B
5.- Dibuixa cinc segments de 6 cm de longitud
paral·lels i incrementa la pressió en cada un d´ells.
4H
H
B
HB
2H
Data
Nom del alumne
Nº de llàmina
Títol
Departamento de
Artes Plásticas
Curs:
Nota:
TEMA 2. Expressió i comunicació gràfica. El dibuix técnic.
Activitats:
1.- Mesura els segments I els angles representats a continuació.
15 mm
120 grados
75 grados
2,7 cm
43 mm
32 grados
2.- Dibuixa quatre cercles concèntrics: primer de
tot traça´n un d´1,5 cm de radi i incrementa
1 cm el radi de cada un de la resta de cercles.
4.- Ordena de major a menor la duresa dels llapis.
6
2B
1
4H
3
H
5
B
4
HB
2
2H
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
3.- Dibuixa un quadrat de 5 cm de costat amb l´ajuda
de l´escaire I el cartabó. Traça´n les diagonals I,amb
el centre en el punt en què s´encreuen, dibuixa un
cercle tangent als costats del quadrat I un altre que
passe pels vèrtexs .
5.- Dibuixa cinc segments de 6 cm de longitud
paral·lels i incrementa la pressió en cada un d´ells.
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
11
vertical
45º
45º
30
60
º
º
90º
º
90º
1
60
º
30
º
45º
90
1
45º
horizontal
90
90
º
45
º
30
90
45
º
º
º
30
º
º
2
60
º
90
45
º
45
º
2
60
º
90
º
º
45
º
90
45
º
90º
60º
º
90
º
º
45
30º
3
45
º
60º
30º
3
90º
45º 135º
75º-105º
1
30º
60º
0º
9
90º
º
1
60
º
90 45º
45º
135º
90º
º
30
45º
2
45º
75º
90º
45º
45º
30º
45º
90º
90º
45º
60º-120º
45º
60º
60º
2
30º
45
º
90º
105º
45
90
º
º
30º
3
º
45
90º
120º
60º
105º
120º
90º
60º
30º
45º
45º
45
º
90
º
60º
90º
150º-30º
cuadrado
1
º
º
45
90
90º
º
45
º
45º
60
º
º
30
90
º
45º
150º
30
150º
60
º
90
º
45º
30º
º
90º
45º
2
60º
30º
30
90º
45º
45º
60
º
90º
90
º
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
11
vertical
45º
45º
30
60
º
º
90º
º
90º
1
60
º
30
º
45º
90
1
45º
horizontal
90
90
º
45
º
30
90
45
º
º
º
30
º
º
2
60
º
90
45
º
45
º
2
60
º
90
º
º
45
º
90
45
º
90º
60º
º
90
º
º
45
30º
3
45
º
60º
30º
3
90º
45º 135º
75º-105º
1
30º
60º
0º
9
90º
º
1
60
º
90 45º
45º
135º
90º
º
30
45º
2
45º
75º
90º
45º
45º
30º
45º
90º
90º
45º
60º-120º
45º
60º
60º
2
30º
45
º
90º
105º
45
90
º
º
30º
3
º
45
90º
120º
60º
105º
120º
90º
60º
30º
45º
45º
45
º
90
º
60º
90º
150º-30º
cuadrado
1
º
º
45
90
90º
º
45
º
45º
60
º
º
30
90
º
45º
150º
30
150º
60
º
90
º
45º
30º
º
90º
45º
2
60º
30º
30
90º
45º
45º
60
º
90º
90
º
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
12
Elige una figura de las de abajo, o bien diseña tu una nueva. Ten en cuenta las paralelas. ESCALA 2/1
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
12
Elige una figura de las de abajo, o bien diseña tu una nueva. Ten en cuenta las paralelas. ESCALA 2/1
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de
Artes Plásticas
Curso:
Nota:
PARALELAS Y PERPENDICULARES CON REGLAS. ÁNGULOS
12
SISTEMA DIÉDRICO:
COLOCA LAS DENOMINACIONES DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
Plano:
Plano:
(P. )
A
L
L
Representa el
punto A en 1er.
Cuadrante
Plano:
(P. )
Plano:
Sistema europeo. Vistas
Representación de las vistas en el plano: Panta, Alzado, Perfil
vistas: Colorea la figura en tres dimensiones, coloca cada vista en su lugar y
dibuja a mano alzada las vistas de la figura.
P
ALZADO
PLANTA
PERFIL DERECHO
PERFIL IZQUIERDO
A
Fecha
Nombre de Alumno
Pf
Curso
1º ESO
Nº de lámina
Título de lámina
SISTEMA DIÉDRICO - VISTAS
Departamento de Artes Plástica y Dibujo.
Departamento de Tecnología.
Nota
Representa el punto B que tiene más alejamiento que cota.
Representa dos puntos: A (1, 1, 4) y B (4, 4, 1).
Representa la recta r definida por los puntos: A (1, 1, 4) y B (4, 4, 1).
Fecha
Nombre de Alumno
Curso
1º ESO
Nº de lámina
Título de lámina
SISTEMA DIÉDRICO - VISTAS
Departamento de Artes Plástica y Dibujo.
Departamento de Tecnología.
Nota
SISTEMA DIÉDRICO:
COLOCA LAS DENOMINACIONES DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
Plano: VERTICAL
(P.V )
Plano: VERTICAL
A2
A2
A
LINEA DE
LTIERRA
LT
A1
A1
Plano: HORIZONTAL
Representa el
punto A en 1er.
Cuadrante
(P. H)
Plano: HORIZONTAL
Sistema europeo. Vistas
Representación de las vistas en el plano: Panta, Alzado, Perfil
vistas: Colorea la figura en tres dimensiones, coloca cada vista en su lugar y
dibuja a mano alzada las vistas de la figura.
ALZADO
PERFIL IZQUIERDO
P
ALZADO
PLANTA
PERFIL DERECHO
PERFIL IZQUIERDO
PLANTA
Fecha
A
Nombre de Alumno
Pf
Curso
1º ESO
Nº de lámina
Título de lámina
SISTEMA DIÉDRICO - VISTAS
Departamento de Artes Plástica y Dibujo.
Departamento de Tecnología.
Nota
Representa el punto B que tiene más alejamiento que cota.
cot a
B2
ale
alejamiento
cota
B2
B
jam
ien
to
B1
B1
Representa dos puntos: A (1, 1, 4) y B (4, 4, 1).
A2
4
A2
4
0
1 2
1
B2
A
3
0
B2
4
4
A1
B
A1
1
B1
B1
Representa la recta r definida por los puntos: A (1, 1, 4) y B (4, 4, 1).
A2
4
A2
4
0
Fecha
1 2
1
r2
B2
A
3
A1
0
B2
r
4
B
r1
B1
1
A1
4
r1
B1
Nombre de Alumno
Curso
1º ESO
Nº de lámina
Título de lámina
SISTEMA DIÉDRICO - VISTAS
Departamento de Artes Plástica y Dibujo.
Departamento de Tecnología.
Nota
Dibuja el alzado, el perfil y la planta de las siguientes figuras. El Alzado es la cara que se señala con la flecha.
A
A
A
A
A
A
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL
Dibuja el alzado, el perfil y la planta de las siguientes figuras. El Alzado es la cara que se señala con la flecha.
A
A
A
A
A
A
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL
Dibuja el alzado, el perfil y la planta de las siguientes figuras. El Alzado es la cara que se señala con la flecha.
A
A
A
A
A
A
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL
Dibuja el alzado, el perfil y la planta de las siguientes figuras. Coge el alzado según te convenga.
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL
Dibuja el alzado, el perfil y la planta de las siguientes figuras. Coge el alzado según te convenga.
Fecha
Nombre de Alumno
Nº de lámina
Título de lámina
Departamento de Curso
Artes Plásticas y
Dibujo
Nota
VISTAS DE FIGURAS. PLANTA, ALZADO Y PERFIL
Descargar