Directori càrrecs 01_07_16

Anuncio
Directori de càrrecs responsables
Àrea/Nom i cognoms
- Alcaldia
Alcaldia
David Bote Paz (Alcalde-President)
Antoni Merino Orejón (Gerent)
Esteve Terradas Yus (Assessor/a)
Gabinet d’Alcaldia
Ana Villaverde Valle (Cap de Gabinet d’Alcaldia)
- Servei de Comunicació
Ana Roca Graupera (Cap Servei)
Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró
Jordi Puigderrajols Coll (Defensor/a)
Servei d'Estudis i Planificació
Jordi Arderiu Camarasa (Cap Servei)
- Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica
Regidor/a delegat/da i cap d’àrea
Juan Carlos Jerez Antequera (Regidor Delegat de Serveis Centrals)
Dolors Guillen Mena (Regidora Delegada de Promoció Econòmica i Innovació)
Miquel Àngel Vadell Torres (Regidor Delegat d'Educació i Treball)
Mireia Ràfols Tomás (Cap d’Àrea)
Josep Mª Torrent Urpí (Assessor/a)
– Direcció de Serveis Econòmics
Josep Canal Codina (Director de Serveis Econòmics i Interventor)
Servei d'Intervenció
Josep Canal Codina (Director de Serveis Econòmics i Interventor)
Servei de Tresoreria
M. Adela González Sola (Tresorera accidental)
Servei de Compres i Contractacions
Immaculada Pruna Ribas (Cap Servei)
Secció de Gestió Jurídica
Josefa García Reina (Cap Secció)
Unitat Administrativa
Jordi Gayete Valls (Cap Unitat)
Servei de Gestió Econòmica
M. Adela González Sola (Cap Servei)
Secció de Comptabilitat i Oficina Pressupostària
Josep M. Rota Serra (Cap Secció)
Secció de Patrimoni
. Vacant . (Cap Secció)
Secció de Coordinació ens dependents i processos
Elena Solano Boix (Cap Secció)
Servei d'Ingressos
M. Lluïsa Guañabens Casarramona (Cap Servei)
Secció de Gestió Tributària i Cadastre
Francesc Xavier Lleonart Cruz (Cap Secció)
Secció d'Inspecció Fiscal
Directori de persones. 28/10/2016
Pàgina 1
Àrea/Nom i cognoms
Esther Barceló Artés (Cap Secció)
- Direcció de Recursos Humans
Virgínia Valero Amorós (Director/a de Recursos Humans)
- Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica
Mercedes Baeza Garcia (Cap Servei)
Servei de Desenvolupament i Organització
Anna Maria Molist Bordas (Cap Servei)
- Secció Administració de Personal i Consergeria
Montse Graupera Villà (Cap Secció)
- Secció de Prevenció de Riscos Laborals
Jordi Catarina Solano (Coordinador/a de prevenció de riscos laborals)
- Servei de Secretaria General
Manuel Monfort Pastor (Secretari general)
- Secció Arxiu Municipal
Josep M. Clariana Coll (Cap Secció)
- Servei d'Atenció Ciutadana
Fina Moreno Gomez (Cap Servei)
- Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions
Juan Pablo Magro Muñoz (Cap Servei )
- Secció d'Informació de Base i Aplicacions Corporatives
Joan Masdeu Jurnet (Cap Secció)
- Secció d'Infraestructures
Ferran Moreno Vera (Cap Secció)
- Direcció d’Ocupació i de Promoció Econòmica
Vacant (Director/a d’Ocupació i Promoció Econòmica)
- Servei d`Ocupació
Montserrat Gómez Fernández (Cap Servei)
Fernando Calderón Asensio (Funcions cap de servei mentre la titular es
troba de baixa per IT)
- Secció d'Ocupació
Informació i Orientació
Olga Arriscado Garcia (Cap de secció)
Ocupació Jove
Eva Torrents Bardou (Cap de secció)
Formació
Fernando Calderón Asensio (Cap de secció)
Magda Palenzuela Borderia (Funcions cap de secció mentre el
titular faci funcions de cap de servei)
Intermediació
Sara Armengol Samó (Cap de secció)
- Servei de Promoció de Ciutat i Comerç
Àngel Remacha Grimal (Cap de servei)
- Secció de Promoció de Ciutat i Comerç
Comerç
Dolors Martí Julià (Cap de secció)
Promoció de Ciutat
Marta Ruiz Brunet (Cap de secció)
Directori de persones. 28/10/2016
Pàgina 2
Àrea/Nom i cognoms
- Unitat administrativa
Alícia Posada Arribas (Cap unitat administrativa)
Fundació Tecnocampus
Jaume Teodoro Sadurní (Director general)
- Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat
Regidors/es delegats/des i coordinador
Núria Calpe Marquet (Regidora delegada d'Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat.)
Isabel Martínez Cid (Regidora Delegada de Benestar Social, Convivència i
Habitatge)
Jordi Vallhonrat Espasa (Coordinador/a de l'àrea de Serveis Territorials i
Sostenibilitat)
Xavier Alemany Vilches (Adjunt/a al Coordinador/a de l'Àrea per Urbanisme)
- Servei d'Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
Vacant (Cap Servei)
- Secció d'Urbanisme
Margarita Bertran Serra (Cap Secció)
- Secció d'Habitatge
Xavier Comas Bartra (Cap Secció)
- Secció de Gestió Jurídica
Elisabeth Massó Sanabre (Cap Secció)
- Unitat de Patrimoni Arquitectònic
Mariona Gallifa Rosanas (Responsable de Patrimoni)
- Patrimoni Cultural
Carles Marfà Riera (Cap Patrimoni Cultural)
- Servei de Desenvolupament Sostenible
Francesc Torrejón Comino (Gestor/a energètic/a)
- Secció de Medi Ambient
Lluïsa Boatell Boba (Cap Secció)
- Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats
Pilar Martí Camps(Cap Servei)
- Secció de Llicències i Disciplina d'Obres
Xavier Obradors Guerrero (Cap Secció)
- Secció de Llicències i Disciplina d'Activitats
Raquel Mas Perera (Cap Secció)
- Secció d'Atenció i Informació
Eva Maeso Viladoms (Cap Secció)
- Unitat de Gestió Agrícola i Forestal
Rosa Busqué Bonamusa (Cap de projectes de Serveis Territorials)
Aigües de Mataró, SA
Antoni Uix Guell (Director general)
PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró SA
Jordi Vallhonrat Espasa (Gerent)
Directori de persones. 28/10/2016
Pàgina 3
Àrea/Nom i cognoms
- Àrea de Serveis a les Persones
Regidors/es delegats/des i cap d’àrea
Joaquim Fernàndez i Oller (Regidor Delegat de Cultura i Participació
Ciutadana)
Josep Maria Font Morera (Regidor Delegat d'Esports)
Miquel Àngel Vadell Torres (Regidor Delegat d'Educació i Treball)
Ester Merino Tarafa (Cap d’Àrea)
- Direcció de Cultura
Glòria Brusati Massaguer (Director/a de Cultura)
Manteniment i Serveis
Joan Abril Ferrando (Cap de Manteniment i Serveis)
Unitat de suport administratiu
Mireia Casellas Lopez (Responsable Unitat Administrativa)
Acció Cultural, Festes i Territori
Gisel Noè Rodríguez (Cap d'Acció Cultural)
Pilar Soler Juhe (Cap de Festes i Territori)
Museu
Anna Capella i Molas (Director/a de Museu)
Biblioteques
Silvia Sebastian Salvatierra (Director/a Biblioteca Pompeu Fabra)
Sílvia Barragan Sagredo (Director/a Biblioteca Antoni Comas)
Laura Villaret Izquierdo (Sotsdirector/a Biblioteca Pompeu Fabra)
- Direcció d`Esports
Pere Robert Font (Director/a d'Esports)
Piscina Municipal
Anna Pujol Mirón (Director/a Piscina Municipal)
- Direcció d`Ensenyament
Emili Muñoz Martínez (Director/a d'Ensenyament)
- Servei d`Educació
Josep Timoneda Mauri (Cap de servei)
- Secció d'Escolarització i Centres
Sandra Lafuente Batet (Cap Secció)
- Secció d'Educació Infantil
Ascensió Yuste Arnal (Cap Secció)
- Secció de Programes Educatius
Pepa Llobet Royo (Cap Secció)
Escola d'adults Can Noé
Pere Fajardo Duran (Director/a)
Irene Vives Armengol (Cap d'estudis)
- Institut Miquel Biada
Fàtima Prat Tordera (Director/a)
Elba Peláez Cañadas (Cap d'estudis)
- Servei de Projectes Transversals i Participació
Xavier Febrer Claveras (Cap Servei)
- Secció Xarxa d'Equipaments
Glòria Ferré Agustí (Cap Secció)
- Secció de Participació
Directori de persones. 28/10/2016
Pàgina 4
Àrea/Nom i cognoms
Vacant (Cap Secció)
- Servei Gestió Econòmica i Administrativa
Rosa Maria Vila Carrau (Cap de Gestió Econòmica i Administrativa)
Consorci digital Mataró-Maresme
Mataró Audiovisual. Mataró Ràdio
Mei Ros Gener (Gerent de Mataró Audiovisual. Directora de Mataró Ràdio)
- Àrea d’Acció Social
Regidors/es delegats/des i cap d’àrea
Juan Manuel Vinzo Gil (Regidor Delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran
Activa)
Isabel Martínez Cid (Regidora Delegada de Benestar Social, Convivència i
Habitatge)
M. Luisa Merchán Cienfuegos (Regidora Delegada de Joventut i Dona)
Mª Àngels Briansó Montoro (Cap d’Àrea)
- Servei de Salut i Consum
Vacant (Cap Servei)
Francesc Xavier Sánchez Moragas (Realitza funcions de Cap Servei)
- Secció Consum
Vacant (Cap Secció)
- Secció de Salut
M. Assumpció Palacios Marin (Cap Secció)
- Servei d’Igualtat i Ciutadania
Vacant (Cap Servei)
- Secció Ciutadania i Convivència
Montserrat Balaguer Bruguera (Cap Secció)
- Secció d’Igualtat, Joventut i Gent Gran
Lidia Pérez Sánchez (Cap Secció)
- Servei de Benestar Social
Asunción Muñoz Guerrero (Cap Servei)
- Secció Agència Atenció Persones amb Dependència
Maria Gil Amaya (Cap Secció)
- Secció Promoció Social
Joan Gerard Sánchez González (Cap Secció)
- Secció Infància i família
Anna Moreso Bosch(Cap Secció)
- Secció Primera Atenció
Vacant (cap secció)
- Servei Jurídic Administratiu
Victòria Costa Coto (Cap Servei)
- Àrea de Gestió de l’Espai Públic
Directori de persones. 28/10/2016
Pàgina 5
Àrea/Nom i cognoms
- Regidors/res delegats/des i cap d’àrea
Núria Moreno Romero (Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics)
Carlos García Oquillas (Cap d’Àrea)
- Servei d'Espais Públics
Joan Campmajó Sebastià (Cap Servei)
- Secció Oficis i Serveis
Eva Mota Perellón (Cap Secció)
- Secció Jardineria
Joan Carbonell Angelats (Cap Secció)
- Secció Infraestructures d'Espais Públics
Ferran Aparicio Ibáñez (Cap Secció)
- Servei d'Equipaments Municipals
Lluís Gibert Fortuny (Cap Servei)
- Secció Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
M. Dolors Periel Piquer (Cap Secció )
- Secció Edificis Educatius i Esportius
Marisol Carrillo Muñoz (Cap Secció)
- Servei de Mobilitat
Ferran Angel García (Cap Servei)
- Servei de la Policia Local
Mateo Sánchez Reyes (Cap Servei de la Policia Local)
Àrea operativa
Jesús Reyes Rodríguez (Inspector/a)
Juan Manuel García Moyano (Sotsinspector/a)
José Martínez García (Sotsinspector/a)
Àrea tècnica
Juan F. Nieto Quesada (Sotscap de la Policia Local)
Joaquin Luceño Salgado (Sotsinspector/a)
- Servei de Protecció Civil
Carlota Dicenta Mira (Cap Servei)
- Servei d'Assessorament, Gestió i Planificació
Nonis Massaguer Ferrer (Cap Servei)
- Secció Planificació i Inspecció
Joaquim Sendra Vicens (Cap Secció)
- Secció Gestió Jurídica
Gemma Mayolas Rifà (Cap Secció)
Directori de persones. 28/10/2016
Pàgina 6
Descargar