Mètodes d'amortització

advertisement
COMPTABLITAT2 21/03/97
MÈTODES D'AMORTITZACIÓ.
El mètode d'amortització és el sistema de distribució de la base de càlcul entre els períodes de la vida útil de
l'inmobilitzat.
TANT CONSTANT DE BASE DECREIXENT.
En el BOE trobem que segons la vida útil del bé, el tant constant (T) pot variar. Actualment
vida útil < 5 anys: T = 1.5
5 anys < vida útil < 8 anys: T = 2
vida útil > 8 anys: T = 2.5
Exemple:
1. Un bé, té inicialment un valor de 110 u.m. El seu valor residual és de 10 u.m. La seva vida útil és de 10
anys.
T = n / ( Vo − Vr); T = 10 / (100) = 10% ( Si fos amortització lineal).
Ho que amortitzem cada any:
A = ( Vo −Vr) / n; A = (110 − 10) / 10 = 10.
T = 10 * 2.5 = 25% (Amortització en tant constant).
ANYS
BASE DE CÀLCUL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
75
56.25 (75 −A2)
42.19
31.65
23.64
17.81
13.36
10.02
7.52
AMORTITZACIÓ DEL
PERÍODE
A1 = 100 * 0.25 = 25
A2 = 75 * 0.25 = 18.45
A3 = 14.06
A4 = 10.54
A5 = 7.91
A6 = 5.93
A7 = 4.45
A8 = 3.34
A9 = 2.8
A10 = 7.52
En el cas que volguessim accelerar aquesta amortització ho podem fer en el moment en el qual la anualitat
d'amortització en tant constant estigui per sota de la amortització lineal ( en el cas que hagèssim agafat
aquesta). En el nostre cas, seria a partir de l'A5, ja que 7.91 < 10 (aquest valor be d'amortització lineal).
1
S'ha de dir, que segons el criteri d'amortització o de valoració d'existències escollit pot variar tant les
existències finals com l'amortització.
DIFERÈNCIES ENTRE ELS TRES CRITERIS D'AMORTITZACIÓ.
Suposem:
Valor inicial del bé: 150 u.m.
Valor residual del bé: 0 u.m.
n = 5 anys.
PEL SISTEMA D'AMORTITZACIÓ LINEAL.
ANYS
1
2
3
4
5
VALOR COMPTABLE NET
150
120
90
60
30
QUOTA D'AMORTITZACIÓ
30
30
30
30
30
Al final del 5è any, el bé està totalment amortitzat.
PEL SISTEMA DE DÍGITS DECREIXENTS.
ANYS
1
2
3
4
5
VALOR COMPTABLE NET
150
140
120
90
50
QUOTA D'AMORTITZACIÓ
10
20
30
40
50
El raonament: Durant el primers anys s'ha d'amortitzar més, degut a que és en aquest temps quan es fa la
inversió.
Primera Quota: A1 = (150 / (1+2+3+4+5)* 1) = 10.
PEL SISTEMA DE DÍGITS DECREIXENTS.
ANYS
1
2
3
4
5
VALOR COMPTABLE NET
150
100
60
30
10
QUOTA D'AMORTITZACIÓ
50
40
30
20
10
El raonament: Durant els primers anys, la màquina és més nova, per això té menys desgast.
2
Primera Quota: A1 = (150/ (1+2+3+4+5)* 5) = 50
Sempre, alhora d'aplicar un criteri d'amortització, hem de ser el màxim de fidels possible al curs de
depreciació del bé. Hem de saber triar un bon criteri.
Anem a veure ara dos altres criteris d'amortització respecte la vessant del pla comptable.
1. Amortització Indirecta:
3er Any
30 (682) Dotació Amortitzacio Inmobilitzat
material a
Amortització Acumulada Inmoblitzat
Material 30
2. Amortització Directa:
3er Any
30 (682) Dotació Amortitzacio Inmoblitzat
Material a Maquinària (223) 30
Encara que l'ús de l'amortització Directa és correcta, no és pas aconsellable. Les amortitzacions i les
provisions són les úniques despeses que no es paguen, ja que calculen un cost. Reparteixen el cost d'un bé en
una serie d'anys.
3
Descargar