Model Convocatòria gral ordinària

Anuncio
Model de convocatòria de la Junta General de Propietaris i
Propietàries
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
El Sr./la Sra. ..............................................................en qualitat de president/a de la Comunitat de
Propietaris i Propietàries de la finca ubicada a................................................................................................
........ d ........................................, d’acord amb el que estableix l’article 16.2 de la Llei 49/1960, de 21
de juliol, sobre propietat horitzontal, us convoca a la Junta General Ordinària que tindrà lloc el
pròxim dia......... d ........................... a les .....................hores en primera convocatòria i, si no hi concorre
el quòrum necessari, a les .........................en segona convocatòria, i que tindrà lloc a..............................
..................., amb l’objecte de tractar-hi el següent
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la junta anterior
2. Renovació de càrrecs
3. Aprovació dels comptes de l’exercici anterior
4. Aprovació del pressupost per a l’exercici actual
5. .......................................................................
6. .......................................................................
7. Torn obert de paraules
Palma, ................d ..............................de 20.........
La Presidència La Secretaria
Descargar