Citació als creditors desconeguts en el procediment de jurisdicció

Anuncio
Num. 6857 / 07.09.2012
Jutjat de Primera Instància número 3 de Dénia
Citació als creditors desconeguts en el procediment de
jurisdicció voluntària general número 526/2012 d’acceptació d’herència a benefici d’inventari. [2012/8251]
25836
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Dénia
Citación a los acreedores desconocidos en el procedimiento de jurisdicción voluntaria general número 526/2012
de aceptación de herencia a beneficio de inventario.
[2012/8251]
Juí de jurisdicció voluntària general 000526/2012 d’acceptació
d’herència a benefici d’inventari
Part demandant: Vicente Morera Giménez, Elisa Morera Giménez i
Teresa Morera Giménez.
Causant: Vicente Morera Sendra.
En el juí a què es referència, s’ha acordat per Resolució de 3 de
maig de 2012, la citació als creditors desconeguts del causant Vicente
Morera Sendra, difunt a Pego el dia 16 d’agost de 2011, per a la seua
assistència a la vista de formació d’inventari de l’herència assenyalada
per al dia 27 de setembre de 2012 a les 10.00 hores.
Juicio de jurisdicción voluntaria general 000526/2012 de aceptación
de herencia a beneficio de inventario
Parte demandante: Vicente Morera Giménez, Elisa Morera Giménez
y Teresa Morera Giménez.
Causante: Vicente Morera Sendra.
En el juicio referenciado, se ha acordado por Resolución de 3 de
mayo de 2012, la citación a los acreedores desconocidos del causante
Vicente Morera Sendra, fallecido en Pego el día 16 de agosto de 2011,
para su asistencia a la vista de formación de inventario de la herencia
señalada para el día 27 de septiembre de 2012 a las 10.00 horas.
Dénia, 14 de juny de 20102.– La secretària judicial: Esther Ferrer
Cejalvo.
Dénia, 14 de junio de 20102.– La secretaria judicial: Esther Ferrer
Cejalvo.
Descargar