Fiesta sí, sin olvidar a quién lo pasa mal Festa sí, sense oblidar qui

Anuncio
L’ALCALDE
Xavier Garcia Albiol
Alcalde de Badalona
Festa sí, sense oblidar
qui ho passa malament
Fiesta sí, sin olvidar a
quién lo pasa mal
Ha arribat maig i amb ell les festes de la ciutat. 2013 està
sent un any dur i complicat per a moltes famílies de Badalona, especialment aquelles que pateixen les conseqüències de tenir algun dels seus membres a l’atur.
Ha llegado mayo y con él las fiestas de la ciudad. 2013 está
siendo un año duro y complicado para muchas familias de
Badalona, especialmente aquellas que sufren las consecuencias de tener alguno de sus miembros en el paro.
Com a alcalde aquestes persones són la meva principal
preocupació. Famílies que en molts casos no poden arribar
a final de mes i que des dels serveis socials de l’Ajuntament
intentem atendre. Tantmateix, som conscients de la impossibilitat de donar resposta a totes les persones que ara ho
estan passant malament.
Como alcalde estas personas son mi principal preocupación. Familias que en muchos casos no pueden llegar a final
de mes y que desde los servicios sociales del Ayuntamiento
intentamos atender. No obstante, somos conscientes de la
imposibilidad de dar respuesta a todas las personas que
ahora lo están pasando mal.
Per això, i fent un gran esforç, durant el mes de maig convocarem aproximadament 180 places per a que persones
que són a l’atur puguin treballar durant sis mesos. A més a
més, hem creat un viver d’empreses dirigit a emprenedors
i autònoms perquè puguin iniciar un negoci sense haver de
patir pel lloguer del local. Es tracta de mesures que pretenen aportar el nostre petit gra de sorra. Festes de Maig sí,
però sense oblidar a qui pitjor ho està passant.
Por ello, y haciendo un gran esfuerzo, durante el mes de
mayo vamos a convocar aproximadamente 180 plazas para
que personas que están en paro puedan trabajar durante
seis meses. Asimismo, hemos creado un vivero de empresas
dirigido a emprendedores y autónomos para que puedan
iniciar un negocio sin tener que sufrir por el alquiler del local.
Son medidas que pretenden aportar nuestro pequeño granito de arena. Fiestas de Mayo sí, pero sin olvidar a quién
peor lo está pasando.
Bétulo 9
Descargar