renúncia al procediment de provisió de llocs dels

Anuncio
RENUNCIA
RENÚNCIA AL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ DE LLOCS DELS COSSOS D'ENSENYAMENT SECUNDARI,
TÈCNICS DE FP, IDIOMES I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
RENUNCIA AL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE LOS CUERPOS DE SECUNDARIA,
TÉCNICOS DE FP, IDIOMAS Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
DNI :
COS/ CUERPO
ESPECIALITAT:
ESPECIALIDAD:
COGNOMS I NOM :
APELLIDOS Y NOMBRE:
CENTRE DE DESTINACIÓ:
CENTRO DE DESTINO:
PROVÍNCIA
PROVINCIA
LOCALITAT
LOCALIDAD
EXPOSE / EXPONE
Que he participat en la convocatòria del Concurs de
Trasllats dels cossos d'ensenyament secundari, tècnics
de fp, idiomes i ensenyaments artístics del curs 20082009. I que comunique mitjançant este escrit la
renúncia en la participació en el Concurs General de
Trasllats dels citats cossos del curs 2008-2009.
Que he participado en la convocatoria del Concurso de
Traslados de los cuerpos de secundaria, técnicos de fp,
idiomas y enseñanzas artísticas del curso 2008-2009. Y
que comunico mediante el presente escrito la renuncia
en la participación en el Concurso General de
Traslados de los citados Cuerpos del curso 2008-2009.
SOL·LICITE / SOLICITA
Que tenint per presentat este escrit se servisca
d'admetre’l i tinga per desestimada la meua
participació en el Concurs de Trasllats dels cossos
d'ensenyament secundari, tècnics de fp, idiomes i
ensenyaments artístics del curs 2008-2009.
Que teniendo por presentado este escrito se sirva de
admitirlo y tenga por desestimada mi participación en
el Concurso de Traslados de los cuerpos de
secundaria, técnicos de fp, idiomas y enseñanzas
artísticas del curso 2008-2009.
DATA/ FECHA:
SIGNATURA / FIRMA
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
Descargar