Anuari del Bages 2006-2008

Anuncio
ANUARI ESTADÍSTIC DELS BAGES 2006/2007/2008
Consell Comarcal del Bages
Àrea Tècnica de Desenvolupament Comarcal
Coordinació i supervisió: Isabel Ledesma Fernández
Elaboració taules i gràfics: Gemma Jiménez i Cortés, Anna Prat i Noguer, Laura Sellarès Ramos i Carme Vega i
Noheda.
Col·laboradors d’altres àrees del Consell Comarcal: Sandra alvarado Gómez, Carles Borràs i Marin, Mario Carballar
i Ortega, Montserrat Coll i Ferrer, Lourdes Comellas i Farré, Eudald Cornet i Bohigas, Marina Escámez i Marquès,
Esperança Escudé Planas, Marta Fíguls i Tristany, Noemí Fosas i Ferrer, Carme Garcia i Manzano, Marta Garcia
i Santanach, Ester Jodar i Torrecillas, Sònia Jou Gasol, Flori Mérida Barrero, Joan Monrós i Careta, Xavier Montes
Azagra, Marc Ribas Serra, Adelina Palma i Velázquez, Alba Pascual i Sarri, David Pérez Morera, Miquel Sala i
Argerich, i Alba Simon i Sort.
Autors informes:
Tema 1: Lourdes Comellas i Farré; Tema 4: Vanesa Mas López; Tema 6: Anna Prat i Noguer i Isabel Ledesma
Fernández; Tema 7: Lourdes Comellas i Farré; Tema10: Alba Pascual i Sarri i Equip docent del Camp d'Aprenentatge
del Bages; Tema 11: Sandra alvarado Gómez, Ester Jodar i Torrecillas, Flori Mérida i Barrero i Servei Especialitzat
d'Atenció a la Infància i Adolescència dels Bages-BerguedàSupervisió lingüística: Consorci per a la Normalització Língüística. SCC Bages. CNL Montserrat.
Correspondència i consultes:
Consell Comarcal del Bages. Muralla Sant Domènec, 24
08241, Manresa
Correu electrònic: Isabel Ledesma Fernández, peconomica@ccbages.cat
Format PDF: www.ccbages.cat
Edició electrònica disponible a Internet: www.ccbages.cat/estadistica
Producció: Consell Comarcal del Bages
Disseny i cobertes: EME
Dipòsit legal: B-37348-2008
Aquest Anuari forma part de les actuacions del Pacte Territorial del Bages. Ha estat cofinançat per la Diputació
de Barcelona i pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i pel Fons Social Europeu.
PRESENTACIÓ
Teniu a les vostres mans l'Anuari estadístic del Bages 2006-2007-2008, un document rigorós i altament
documentat que ens permet a tots els ajuntaments de la comarca, institucions públiques i empreses
definir estratègies. L'Anuari, que any rere any millora en continguts, és l'eina de referència al Bages
que recopila informació socioeconòmica i sobre qualitat de vida dels 35 municipis de la comarca.
L'Anuari esdevé l'observatori socioeconòmic del Bages dels últims dos anys, un període en el qual
encara es constata un creixement i un dinamisme econòmic notable, amb la construcció, la indústria
del metall i els serveis com els tres principals eixos vertebradors de la nostra realitat econòmica.
Comprovareu que aquest anuari ha crescut en nombre de pàgines i en novetats temàtiques. Per tant,
ens trobem davant d'un document cada vegada més complet i ajustat a les necessitats dels professionals
que en fan ús a l'hora de planificar i decidir accions a emprendre a la comarca.
Espero que sigui del vostre interès.
Cristòfol Gimeno Iglesias
President del Consell Comarcal del Bages
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
001
ÍNDEX
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
003
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
INDICADORS SOCIOECONÒMICS
Evolució dels principals indicadors socioeconòmics del Bages
Indicadors socioeconòmics del Bages comparats amb Catalunya, Espanya i la Unió Europea
(Zona Euro)
01 TERRITORI I CLIMA
01.01
01.02
01.03
Mapa comarcal de Catalunya
Mapa físic del Bages
Mapa polític del Bages
Eixos vials del Bages
02.03
025
026
027
028
Territori i medi natural
029
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
029
030
034
035
036
Superfície municipal
Ens locals del Bages i entitats de població. 2005
Inventari de camins
Superfície i Usos del sòl al Bages. 2006
Principals incendis forestals al Bages. 1980-2007
Plànol dels incendis forestals al Bages. 1970-2007
de Catalunya i d'Espanya.1900-2007
037
Dades meteorològiques
038
01.03.01
01.03.02
01.03.03
038
039
040
Indicadors meteorològics 2007
Precipitacions 1975-2007
Climogrames 2007
02 DEMOGRAFIA
02.02
021
025
Informe: TERRITORI. EL BAGES
02.01
019
023
Mapes
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
017
041
043
Evolució de la població
045
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
045
046
047
Població. 1950-1975-2005-2006-2007
Mapa de variació de la població. 2005-2007
Evolució de la població al Bages. 2001-2007
Població i índex de creixement de les comarques de la Catalunya
central, de Catalunya i d'Espanya. 1900-2007
048
Distribució municipal de la població
049
02.02.01
02.02.02
049
050
Municipis en funció del nombre d'habitants. 2007
Mapa de la densitat de població 2007
Estructura de la població
051
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.03.05
051
052
053
054
02.03.06
02.03.07
Població de dret per gènere. 2006-2007
Franges d'edat total. 2007
Franges d'edat homes. 2007
Franges d'edat dones. 2007
Estructura per edats. Comarques de la Catalunya central, Catalunya,
Espanya. En percentatges. 2007
Piràmide d'edats comarcal. 2007
Piràmide d'edats per municipis. 2007
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
055
056
057
005
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
02.04
02.05
Moviment natural de la població
062
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
062
063
064
Immigració
02.05.01
02.05.02
02.05.03
02.05.04
02.05.05
02.06
066
Persones estrangeres empadronades per municipi. 2005-2007
Mapa del percentatge de població estrangera en relació a la població
total per municipis. 2007
Procedència de la població estrangera per municipis. 2005
Procedència de la població estrangera per municipis. 2007
Població estrangera segons procedència. 2005-2007
071
Indicadors demogràfics. 2001
Estructura per edats en relació als indicadors demogràfics. Municipis
del Bages 2007
Indicadors demogràfics. 2007
Mapa de l'índex d'envelliment del Bages. 2007
Indicador demogràfics. Comarques de la Catalunya Central, Catalunya
i Espanya. En percentatges. 2005 i 2006.
Previsió creixement població 2001-2026
Previsió creixement població. Comarques de la Catalunya central.
2001-2026
072
073
074
075
076
076
077
Població activa i inactiva
079
03.01.01
03.01.02
03.01.03
079
079
03.01.04
03.01.05
Població segons la relació amb l'activitat. 1996
Població segons la relació amb l'activitat. 2001
Població total, població de 16 anys i més, població de 15 a 64 anys,
població activa i població no activa. Municipis Bages, comarques
Catalunya central i Catalunya. 2001
Població activa i no activa per gènere. Municipis Bages, comarques
Catalunya central i Catalunya. 2001
Evolució de la taxa d'activitat per gènere. 1996-2001.
Població ocupada
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.02.05
03.02.06
006
067
068
069
070
02.06.01
02.06.02.
03 MERCAT DE TREBALL
03.02
066
071
02.07.01
03.01
065
Indicadors demogràfics
02.06.03
02.06.04
02.06.05
02.07
Naixements per gènere. 2005-2006
Defuncions per gènere. 2005-2006
Creixement natural. 2005-2006
Evolució de la taxa bruta de creixement natural. Comarques de la
Catalunya central, Catalunya, Espanya i Unió Europea. 1991-2006
Distribució de la població ocupada per sectors d'activitat. Municipis.
2001
Mapa de la població ocupada al sector de l'agricultura. Municipis.
2001
Mapa de la població ocupada al sector de l'indústria. Municipis. 2001
Mapa de la població ocupada al sector de la construcció. Municipis.
2001
Mapa de la població ocupada al sector dels serveis. Municipis. 2001
Població ocupada per sectors d'activitat. Comarques de la Catalunya
central i de Catalunya. 2001
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
080
081
082
083
083
084
085
086
087
088
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
03.02.07
03.02.08
03.02.09
03.02.10
03.02.11
03.02.12
03.02.13
03.03
Població desocupada
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
03.03.06
03.03.07
03.03.08
03.03.09
03.03.10
03.03.11
03.03.12
03.03.13
03.04
Població ocupada per branques d'activitat. Percentatges. Comarques
de la Catalunya central i de Catalunya. 2001
Població ocupada per situació professional. Comarques de la
Catalunya central i de Catalunya. 2001
Població ocupada per grups professionals. Percentatges. Comarques
de la Catalunya central i de Catalunya. 2001
Treballadors/ores afiliats a la Seguretat Social. Per sectors.
Percentatges. Comarques de la Catalunya central i de Catalunya.
2005-2006
Treballadors/ores afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
Per sectors. Percentatges. Comarques de la Catalunya central i de
Catalunya. 2005-2006
Gràfica de l'evolució dels treballadors afilitats en alta laboral al règim
general i de mineria del carbó i en alta al règim especial de treballadors
autònoms. 2001-2007
Treballadors afiliats segons Règim de Cotització. Per municipis 2006
Evolució del nombre de demandants d'ocupació. Total. Municipis
Bages, comarques de la Catalunya central i Catalunya. 2005-2007
Evolució de l'atur registrat. Total. Municipis Bages, comarques de la
Catalunya central i Catalunya. 2005-2007
Gràfica de l'evolució del nombre de demandants d'ocupació i de les
persones aturades a la comarca del Bages. 2005-2007
Evolució de l'atur registrat. Homes. Municipis Bages, comarques de
la Catalunya central i Catalunya. 2005-2007
Evolució de l'atur registrat. Dones. Municipis Bages, comarques de
la Catalunya central i Catalunya. 2005-2007
Evolució de l'atur registrat. Població estrangera. Municipis Bages,
comarques de la Catalunya central i Catalunya. 2005-2007
Atur registrat per grups d'edat. Total. Municipis Bages, comarques
de la Catalunya central i Catalunya. Desembre 2006-2007
Atur registrat per nivell acadèmic. Municipis Bages, comarques de
la Catalunya central i Catalunya. Desembre 2006-2007
Evolució de la taxa d'atur 2005-2007
Mapa de la taxa d'atur total. 2007
Regulació de l'ocupació. Evolució del nombre d'expedients i
treballadors afectats. Comarques de la Catalunya central i Catalunya.
2005-2006
Expedients de regulació d'ocupació i treballadors afectats per sectors
econòmics. Comarques de la Catalunya central i Catalunya. 2006
Conciliacions individuals resoltes segons motiu. Comarques Catalunya
central i Catalunya. 2004-2006
089
089
090
090
092
093
094
095
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
106
Contractes de treball
108
03.04.01
03.04.02
108
03.04.03
03.04.04
03.04.05
03.04.06
03.04.07
03.04.08
Evolució de la contractació. Total. 2001-2007
Evolució de la contractació per tipus de contracte. Total. Comarcal.
2000-2006
Evolució de la contractació per tipus de contracte. Per gènere.
Comarcal. 2005-2006
Evolució de la contractació per durada del contracte. Comarcal. 20002006
Tipus de contracte per sectors econòmics. Comarcal. 2006
Evolució de la contractació per sectors econòmics. Comarcal. 20002006
Tipus de contracte per franges d'edat. Comarcal. 2006
Evolució de la contractació per edat. Comarcal. 2000- 2006
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
109
110
111
111
112
113
114
007
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
03.04.09
03.04.10
03.05
03.05.04
Desplaçaments i índex d'autocontenció i d'autosuficiència. 2001
Índex d'autocontenció i d'autosuficiència. 1996 i 2001
Repartiment modal dels desplaçaments interns residència-treball a
la comarca del Bages. 1991, 1996 i 2001.
Autocontenció per comarca de residència. Desplaçaments expressats
en milers. 2006
Sinistralitat laboral
03.06.01
03.06.02
03.06.03
03.06.04
03.06.05
Nombre d'accidents amb baixa segons tipus de gravetat i sector
d'activitat. Comarcal. 2006-2007
Evolució del nombre d'accidents greus segons sector d'activitat.
Comarcal. 2000-2007
Evolució del nombre d'accidents lleus segons sector d'activitat.
Comarcal. 2000-2007
Evolució del nombre d'accidents mortals segons sector d'activitat.
Comarcal. 2000-2007
Evolució del nombre d'accidents amb baixa segons sector d'activitat.
Comarcal. 2000-2007
04 ACTIVITAT ECONÒMICA
04.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.02
04.02.03
04.02.04
04.02.05
04.02.06
008
Creixement del PIB. Comarques de la Catalunya central i Catalunya.
2001-2006
Evolució del PIB. Bages, Catalunya i Espanya. 2003-2006
Pes del PIB per sectors. Comarques de la Catalunya central i
Catalunya. 2006
Creixement del PIB per sectors (percentatge). Comarques de la
Catalunya central i Catalunya. 2006
Població i renda familiar bruta disponible del municipis del Bages i
comarques de la Catalunya central. 2004-2006
Empreses
04.02.01
04.02.02
116
117
118
119
120
121
121
121
121
122
122
123
Principals indicadors macroeconòmics
04.01.01
115
117
Mobilitat laboral
03.05.01
03.05.02
03.05.03
03.06
Contractes signats per empreses de treball temporal. Municipis del
Bages. 2005-2006
Contractes signats per treballadors estrangers. Municipis del Bages.
2005-2006
125
125
125
126
127
128
129
Estructura sectorial del teixit empresarial del Bages. 2004
Dimensió del teixit empresairal del Bages per branques productives.
2004
Treballadors/ores afiliats al Règim General de la Seguretat Social i
al Règim Especial de la Mineria del Carbó, segons la grandària de
l'empresa. Percentatges. 2007
Empreses del Bages per sectors (dos dígits CNAE-93). Anual. 20002007
Plantilla mitjana empreses per sectors (dos dígits CNAE-93). Anual.
2000-2007
Evolució del nombre d'empreses. Bages i altres comarques de la
Catalunya central. 2000-2007
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
129
129
130
131
132
133
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
04.03
Comerç
04.03.01
04.04
Fires anuals. 2008
Turisme
04.04.01
04.04.02
04.04.03
04.04.04
04.05
134
135
Allotjaments dels municipis del Bages. 2007.
Número d'allotjaments i número de places del Bages. 2006
Allotjaments rurals. Número de places. Comarques de la Catalunya
Central i Catalunya 2006.
Oficines de turisme del Bages. 2007
Informació al consumidor
04.05.01
04.05.02
04.05.03
04.05.04
04.05.05
Nombre de casos atesos a l'OCIC del Bages per tipus de procediment.
2006
Estadístiques de mediació 2006
Nombre de casos atesos a l'OCIC del Bages per municipis. 2006
Nombre de casos atesos a l'OCIC del Bages per sectors del motiu
de consulta. 2006
Nombre de casos derivats a la junta arbitral per sectors del motiu de
consulta. 2006
Informe: EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS TURÍSTIQUES AL BAGES
05 TRANSPORTS I COMUNICACIONS
05.01
05.02
137
137
138
138
138
139
140
141
142
143
145
05.01.01
05.01.02
145
Composició del parc de vehicles. Municipis del Bages. 2007
Evolució del parc de vehicles i índex de motorització. Municipis del
Bages. 2005-2007
Xarxa viària
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.02.05
05.04
135
136
Parc de vehicles
05.02.01
05.03
134
146
147
Xarxa viària de la Generalitat. Per tipus de via (en quilòmetres).
Comarques de la Catalunya central i Catalunya. 2005
Xarxa viària de la Generalitat. Inversions ( en milions d'euros).
Comarques de la Catalunya central i Catalunya. 2000-2006
Intensitat de circulació a les carreteres primàries del Bages
(en numero de vehicles/ dia i % vehicles pesants). 2001-2006
Intensitat de circulació a les carreteres secundàries del Bages
(en numero de vehicles/ dia i % vehicles pesants). 2001-2006
Mapa de la intensitat de circulació a les carreteres del Bages. 2006
147
147
148
149
150
Transport escolar
151
05.03.01
151
Oferta de transport escolar interurbà comarcal. 2003-2007
Compartir cotxe i/o trajecte
05.04.01
Gràfica del nombre de visites a la web per compartir cotxe
www.compartir.org/bages. 2006-2007
06 POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA (PAE)
06.01 Distribució i localització dels polígons del Bages
06.01.01
Polígons del Bages (en hectàrees). 2008
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
151
151
153
155
155
009
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
06.01.02
06.01.03
Mapa comarcal distribució superfície polígons d'activitat econòmica.
2008
Gràfic de la distribució del sòl industrial als municipis del Bages,
incluent el previst. 2008
06.02 Disponibilitat del sòl industrial
06.02.01
06.02.02
06.02.03
Disponibilitat del sòl industrial (en hectàrees i percentatges). 2008
Sòl ocupat i sòl disponible. 2008
Mapa comarcal distribució de sòl disponible.2008
06.03 Activitats econòmiques i treballadors en els polígons del Bages
06.03.01
06.03.02
06.03.03
06.03.04
06.03.05
Distribució de polígons, empreses i treballadors als municipis del
Bages. 2008
Mapa comarcal distribucio de treballadors als PAE. 2008
Activitats econòmiques predominants en els polígons. En percentatges.
2008
Sectors econòmics, empreses i plantilla laboral als polígons del
Bages. Per àrees territorials. En percentatges. 2008
Gràfic dels sectors econòmics, empreses i plantilla laboral als polígons
del Bages. Per àrees territorials. En percentatges. 2008
Informe: TIPOLOGIA DELS PAE (POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA) AL BAGES
158
159
160
160
161
161
163
163
164
165
166
166
168
07 SECTOR AGRARI
171
07.01
173
Agricultura
07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.01.04
07.02
Distribució de la superfície agrària (en hectàrees). 2006
Dimensions de les explotacions, segons la superfície total. Municipis
del Bages. 1999
Conreus herbacis (en hectàrees). 2001
Aprofitament de la Superfície Agrícola Utilitzada (SAU). 1999
Ramaderia
07.02.01
07.02.02
07.02.03
07.02.04
07.02.05
07.02.06
07.02.07
07.02.08
174
175
176
178
Nombre de caps per espècies. 1999
Explotacions ramaderes per espècies. Municipis del Bages. 2007
Explotacions ramaderes per espècies. Comarques de la Catalunya
central i Catalunya. 2007
Caps de bestiar boví. Comarques de la Catalunya central i Catalunya.
2007
Caps de bestiar oví i cabrú. Comarques de la Catalunya central i
Catalunya. 2006
Caps de bestiar porcí. Comarques de la Catalunya central i Catalunya.
2007
Unitats ramaderes per espècies. Comarques de la Catalunya central
i Catalunya. 1999
Producció de llet en tones. Comarques de la Catalunya central i
Catalunya. 2000-2006
Informe: EL SECTOR AGRÍCOLA, RAMADER I FORESTAL AL BAGES
08 HABITATGE I CONSTRUCCIÓ
08.01 Evolució del visat d'habitatges i edificació no residencial
010
173
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
178
180
181
181
182
182
183
183
184
187
189
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
08.01.01
08.01.02
08.01.03
08.01.04
08.01.05
08.01.06
Evolució del visat d'habitatges. Municipis Bages. 2003-2007
Evolució del visat d'habitatges nous. Comarques de la Catalunya
central. 2001-2007
Gràfica de l'evolució del visat d'habitatges nous. Comarques de la
Catalunya central. 2001-2007
Habitatges visats (projectes). Obra nova. Comarques de la Catalunya
central. 2006
Habitatges visats (projectes). Obra nova. Comarques de la Catalunya
central. 2007
Visats d'obra d'edificació no residencial. Obra nova. Municipis del
Bages. 2006-2007
08.02 Evolució dels habitatges iniciats i acabats (obra nova)
08.02.01
08.02.02
08.02.03
08.03
Evolució de les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat i ajuts de rehabilitació
08.03.01
08.03.02
08.03.03
08.03.04
08.04
Evolució dels habitatges iniciats (obra nova) Comarques de la
Catalunya central i Catalunya 2001-2007
Evolució dels habitatges acabats (obra nova) Comarques de la
Catalunya Central i Catalunya 2001-2007
Gràfica de l'evolució dels habitatges acabats. Comarques de la
Catalunya Central. 2001-2007
Sol·licitud de cèdules d'habitabilitat. Municipis Bages i Comarques
de la Catalunya Central. 2005-2007
Sol·licituds de cèdules d'habitabilitat tramitades pel Consell Comarcal
del Bages (nombre d'habitatges). 2004-2007
Sol·licituds d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis i habitatges i informes
previs tramitades pel Consell Comarcal del Bages. 2005-2007
Altres sol·licituds adreçades al Departament de medi ambient i
habitatge de la Generalitat de Catalunya tramitades pel CCB. 20062007
Construcció d'habitatges de Protecció pública
08.04.01
08.04.02
Habitatges iniciats amb protecció oficial. Comarques de la Catalunya
Central i Catalunya. 2002-2007
Habitatges acabats amb protecció oficial. Comarques de la Catalunya
Central i Catalunya. 2002-2007
09 MEDI AMBIENT
09.01
09.01.02
09.01.03
09.01.04
09.01.05
09.01.06
09.01.07
09.01.08
09.01.09
09.01.10
190
190
191
192
193
194
194
194
194
195
195
196
196
196
197
197
197
199
Residus
09.01.01
189
201
Entrades de residus municipals a la planta de compostatge de
Manresa. 2004-2006
Evolució de la recollida selectiva de vidre al Bages. 1998-2006
Evolució de la recollida selectiva de paper al Bages. 1998-2006
Evolució de la recollida selectiva d'envasos al Bages. 1998-2006
Gràfica de l'evolució de la recollida selectiva. Bages. 1998-2006
Recollida de residus a les deixalleries del Bages. Sortides. Quilos
acumulats. 2005
Recollida de residus a les deixalleries del Bages. Sortides. Quilos
acumulats. 2006
Gràfica de la recollida de residus a les deixalleries del Bages.
Kgs acumulats. 2006
Residus dipositats a l'abocador mancomunat del Bages. 1998-2006
Gràfica de l'evolució de la generació de residus i de la recollida
selectiva 1996-2006
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
201
202
203
204
205
206
208
210
211
212
011
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
09.02
Aire
213
09.02.01
09.02.02
09.03
Aigua
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
09.04
Estat de la qualitat de l'aire a la Catalunya Central: Balanç 2006
Contaminació atmosfèrica a Manresa. 2003-2006
215
La qualitat de les aigües superficials 2003-2006
Estat dels embassaments de conques internes de Catalunya 20052007
Gràfic de l'estat dels embassaments de conques internes 2007
Aigua potable subministrada al Bages en m3/any. 2005-2006
Energia
09.04.01
Energia facturada al Bages en Kwh. 2005-2006
Educació i cultura
10.01.01
10.01.02
10.01.03
10.01.04
10.01.05
10.01.06
10.01.07
10.01.08
10.01.09
10.01.10
10.01.11
10.01.12
10.01.13
10.01.14
10.01.15
10.01.16
10.01.17
10.01.18
10.01.19
012
215
216
216
217
218
10 EDUCACIÓ, CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT
10.01
213
214
Llars d'infants, educació infantil, primària i secundària obligatòria.
Nombre de centres públics i concertats. Curs 2007-2008
Centres públics de secundària. Curs 2007-2008
Centres concertats i/o privats de secundària. Curs 2007-2008
Localització de l'oferta formativa per grans famílies. Cicles formatius
de grau mitjà (CFGM). Curs 2007-2008
Localització de l'oferta formativa per grans famílies. Cicles formatius
de grau superior (CFGS). Curs 2007-2008
Localització de l'oferta formativa de Programes de Garantia social
(PGS) Curs 2007-2008.
Altres ensenyaments: música, educació especial, escoles d'idiomes
i escoles adults Curs 2007-2008
Estades i activitats escolars d'un dia al Camp d'Aprenentatge del
Bages. Curs 2007-2008
Detall de les activitats escolars d'un dia al Camp d'Aprenentatge del
Bages. Curs 2007-2008
Alumnes matriculats a universitats del Bages. Cursos 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007 i 2007-2008
Estudis de postgrau i altres. Cursos 2005-2006, 2006-2007 i 20072008
Alumnes que estudien a les universitats del Bages i que són de fora
de la comarca. Per especialitat o carrera. Cursos 2004-2005, 20052006, 2006-2007 i 2007-2008.
Relació d'alumnes que realitzen programes d'intercanvi de mobilitat.
Segons destí. Cursos 2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007
Nombre de beneficiaris amb ajuts de menjador escolar per centres
de primària. Curs 2006-2007
Nombre de beneficiaris amb ajuts de menjador escolar per centres
de secundària. Curs 2006-2007
Nombre de beneficiaris amb ajuts de transport escolar per centre.
Vehicles particulars. Curs 2006-2007
Nombre de beneficiaris amb ajuts de transport escolar per centre.
Vehicles col·lectius. Curs 2006-2007
Nombre de beneficiaris amb gratuïtat dels serveis de menjador i
transport escolar. Curs 2006-2007
Biblioteques del Bages. 2007
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
218
219
221
221
222
222
223
224
225
225
226
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
10.02
Esports
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.02.04
10.03
237
Equipaments esportius. Municipis Bages i Comarques de la
Catalunya central. 2007
Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Participants del Bages.
Per tipus d'esport. Curs 2006-2007
Pla Català Esport a l'Escola. Participants per escoles. Curs 20062007
Plans de promoció a les escoles. Participants per esports. Curs 20062007
Joventut
10.03.01
10.03.02
10.03.03
237
238
239
239
240
Joves atesos al Bages per motius de salut sexual. 2006
Joves i habitatge. 2005-2006
Usuaris dels espais per a joves de la comarca per tipus de consulta.
2006
Equipaments i recursos per a joves del Bages. 2007
Evolució del nombre de plans locals de joventut al Bages. 2002-2007
Joves acollits al servei de voluntariat europeu del Bages. Programa
joventut en acció. 2000-2007
240
240
Informe: APRENDRE DE L'ENTORN (CAMP D'APRENENTATGE DEL BAGES)
Informe: L'EMANCIPACIÓ DELS JOVES
244
245
10.03.04
10.03.05
10.03.06
11 SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA
11.01
Equipaments de Serveis socials
11.01.01
11.01.02
11.02
Servei d'Atenció per a persones amb discapacitat
11.02.01
11.02.02
11.02.03
11.02.04
11.03
Persones reconegudes legalment com a disminuïdes per gènere.
2003-2006
Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el grau
de disminució. 2004-2006
Persones reconegudes legalment com a disminuïdes per edat. 2006
Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el tipus
de disminució. 2006
Punt d'Informació i Atenció a la Dona (PIAD)
11.03.01
11.03.02
11.03.03
11.04
Equipaments de Serveis Socials d'Atenció Primària municipal i punts
d'atenció i d'informació específica. 2007
Equipaments de Serveis Socials d'Atenció Especialitzada. 2007
Dones ateses al PIAD de la comarca del Bages per motiu de demanda.
2007
Dones ateses al PIAD de la comarca del Bages per l'origen de la
derivació. 2007
Dones ateses al PIAD de la comarca del Bages per estat civil i edat.
2007
Servei especialitzat d'atenció a la infància i adolescència (SEAIA) del Bages-Berguedà
11.04.01
11.04.02
Infants i adolescents de 0 a 18 anys atesos pel SEAIA a la comarca
del Bages. 2007
Expedients oberts a la DGAIA pel SEAIA a la comarca del Bages.
Procedència dels menors per municipis. 2007
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
241
241
242
243
247
249
249
250
251
251
252
253
254
255
255
256
257
258
258
258
013
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
11.04.03
Situació tècnico-administrativa dels expedients a menors oberts a la
DGAIA pel SEAIA a la comarca del Bages. 2007
259
Informe:
EL PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAGES
CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ DEL SEAIA
260
261
Informe:
12 SANITAT
12.01
263
Sanitat
12.01.01
12.01.02
12.01.03
12.01.04
265
Centres sanitaris. Municipis Bages i Comarques de la Catalunya
Central. 2007
Oficines de farmàcia. Municipis Bages i Comarques de la Catalunya
Central. 2007
Llits hospitalaris. Comarques de la Catalunya Central. 2006
Centres extrahospitalaris per tipus d'assistència. Comarques de la
Catalunya Central. 2006
13 NOVES TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
266
267
267
269
13.01
Informe estat dels serveis. Municipis i nuclis del Bages. Març 2008
271
13.02
Ús i equipament a la llar (TIC)
274
13.02.01
13.02.02
13.02.03
Equipament en TIC a la llar. Comarques de la Catalunya Central i
Catalunya. 2004-2006
Ús d'ordinador i d'internet. Comarques de la Catalunya Central i
Catalunya. 2004-2006
Ús de determinats serveis d'Internet. Comarques de la Catalunya
Central i Catalunya. 2004-2006
14 JUSTÍCIA I SEGURETAT CIUTADANA
14.01
Justícia
14.01.01
14.01.02
14.01.03
14.02
15.01
275
276
277
Òrgans judicials en funcionament(1). Comarques de la Catalunya
central i Catalunya. 2006
Justícia juvenil. Menors i joves atesos. Comarques de la Catalunya
central i Catalunya. 1998-2006
Síndic de Greuges. Queixes i consultes rebudes. Comarques de la
Catalunya central i Catalunya. 2000-2006
279
279
280
Seguretat ciutadana
281
14.02.01
281
Unitats de Cossos i Forces de Seguretat Ciutadana. 2006
283
Pressupostos
15.01.01
15.01.02
15.02
274
277
15 FINANCES
285
Pressupostos municipals definitius. Bages 2005
Pressupostos preventius dels Consells Comarcals de la Catalunya
central. 2006
Impost de béns immobles
15.02.01
014
265
Evolució de l'Impost de béns immobles de naturalesa rústica (IBI)
2003-2004
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
285
286
287
287
ÍNDEX ANUARI ESTADÍSTIC
15.02.02
Evolució de l'impost de béns immobles urbans (IBI) 2002-2004
16 DADES ELECTORALS
16.01
16.02
16.03
288
289
Referèndum Estatut d'autonomia de Catalunya. 2006
291
16.01.01
Resultats
291
Eleccions al Parlament de Catalunya. 2006
292
16.02.01
16.02.02
292
293
Dades generals
Vots a partits
Eleccions municipals. 2007
294
16.03.01
16.03.02
16.03.03
294
295
296
Dades generals
Vots a partits
Partits. Regidors i regidores
16.04
Composició de la Diputació de Barcelona. 2007
297
16.05
Composició del Consell Comarcal del Bages. 2007
297
16.06
Eleccions al Congrés dels Diputats. 2008
298
16.06.01
16.06.02
298
299
Dades generals
Vots a partits
DEFINICIONS I FONTS CONSULTADES
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
301
015
INDICADORS SOCIOECONÒMICS
EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS INDICADORS SOCIOECONÒMICS DEL BAGES.
INDICADORS SOCIOECONÒMICS DELS BAGES
COMPARATS AMB CATALUNYA, ESPANYA I LA UNIÓ
EUROPEA.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
017
EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS INDICADORS
SOCIOECONÒMICS DEL BAGES. 1996-2007
Indicadors
1996
2001
2006
150.421
116
0,0
1,8
0,0
1,7
152.586
117
0,0
-1,6
-1,2
-0,5
155.112
120
228,2
12,8
-1,1
13,9
173.236
134
254,8
24,5
2,1
22,3
176.846
136
260,2
0,0
0,0
0,0
17,6%
17,2%
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1%
1,5%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,8
9,0
9,0
14,8
76
7
30
23
52
87
22
0,0
40,9
8,4
9,6
19,5
142
10
21
29
50
87
17
3,9
41,9
9,0
10,1
20,7
158
11
20
31
51
81
19
10,1
41,4
11,6
9,5
18,5
127
12
22
28
49
111
23
11,4
41,8
0,0
0,0
0,0
128
13
22
28
49
110
22
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52
6
-8
5
-3
24
0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1
1
00
0
0
-1
-1
58.985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
12.297
0
0
0
0,0
0,0
65.706
50,9
62,5
39,9
54.310
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
6.086
0
0
0
62,1
59,4
76.207
57,7
67,2
48,7
69.537
1,8
35,7
10,9
51,7
35.996
5.157
30.839
85,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.846
10.906
50.940
82,4
21,9
6.375
8,4
5,3
12,4
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.501
10.237
51.264
83,4
28,1
6.368
8,4
5,6
12,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
-48,2%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,5%
-6,1%
0,6%
1,0
6,2
-0,1%
0
0,3
-0,4
0,0
0,0
5.547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.880
47.779
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12.427
6.504
57.499
0,4
36,9
11,0
51,6
13.801
2,9
13,3
21,0
62,8
6.551
57.595
0
0
0
0
14.279
0
0
0
0
0,7%
0,2%
0
0
0
0
3,5%
0
0
0
0
0
0
Demogràfics
Població total
Densitat de població (hab/km2)
Índex de creixement (1900=100) %
Taxa bruta de creixement total (*1000)
Taxa bruta de creixement natural (*1000)
Taxa bruta de creixement migratori (*1000)
Persones estrangeres empadronades.
% sobre població total
Edat mitjana de la població
Taxa bruta de natalitat (*1000)
Taxa bruta de mortalitat (*1000)
Població de 65 anys i més %
Índex d’envelliment %
Índex de sobreenvelliment %
Índex de dependència juvenil %
Índex de dependència senil %
Índex de dependència global %
Índex de recanvi de la població d'edats actives %
Índex de nens per dones en estat fèrtil%
Variació
2006
2007
1986
2007 Variació
1986
2007
Mercat de Treball
Població activa
Taxa d’activitat %
Taxa d’activitat homes %
Taxa d’activitat dones %
Població ocupada
Ocupats al sector agrari %
Ocupats a la indústria %
Ocupats a la construcció %
Ocupats als serveis %
Contractació registrada total
Contractes indefinits
Contractes temporals
Taxa de temporalitat contractual %
Contractes a treballadors estrangers %
Atur registrat, nombre total
Taxa d'atur registrat%
Taxa d’atur homes %
Taxa d’atur dones %
Mobilitat obligada. Índex d’autosuficiència %
Mobilitat obligada. Índex d’autocontenció %
4.018
7,3
4,8
12,0
58,0
54,0
Empreses
Nombre d’empreses amb treballadors assalariats
Nombre total afiliats al RG Seg. Soc.
Afiliats al RG Seg. Soc. Sector agrari %
Afiliats al RG Seg. Soc. Sector industria %
Afiliats al RG Seg. Soc. Sector construcció %
Afiliats al RG Seg.Soc. Sector serveis %
Nombre total afiliats al RE Autònoms
Afiliats al RE Autònoms. Sector agrari %
Afiliats al RE Autònoms. Sector indústria %
Afiliats al RE Autònoms. Sector construcció %
Afiliats al RE Autònoms. Sector serveis %
0
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
019
Indicadors
1986
1996
2001
2006
0
3,3,44
4,63
14.356
0
0
657,7
706,4
720,1
13,7
0,0
2,2
28,9
0,0
5,2
0,0
11,0
41,4
110,8
-5,2
74,9
11,9
36,7
25,4
-2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.453
45
0
1.736
1.472
5.151
224
115
6.370
2.616
3.426
169
141
3.396
2.958
-33,5%
-24,6%
22,6%
-46,7%
13,0%
Econòmics
Creixement del PIB. Variació interanual en %.
Renda per habitant disponible
2007 Variació Variació
1986
2006
2007
2007
0
Transports i circulació
Turismes *1.000 habitants
Medi ambient
Increment d'entrades de residus a la pl. compostatge.
% interanual
Increment recollida selectiva de vidre. % interanual
Increment recollida selectiva de paper. % interanual
Increment recollida selectiva d'envasos. % interanual
Increment residus dipositats a l'abocador. % interanual
Habitatge i construcció
Visats d'habitatges nous
Visats d'habitatges rehabilitats
Visats d'obra d'edificació no residencial, obra nova
Habitatges iniciats, obra nova
Habitatges acabats, obra nova
Font: Anuaris Estadístics del Bages (edicions anteriors) i Idescat
020
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
INDICADORS SOCIOECONÒMICS DEL BAGES
COMPARATS AMB CATALUNYA, ESPANYA I LA UNIÓ
EUROPEA (ZONA EURO)
Indicadors
BAGES
CATALUNYA
ESPANYA
UNIÓ
EUROPEA
134
260,2
2,1
16,7
101,1
41,4
11,6
9,5
2,1
14,4
50,1
16,9
18,6
127
12
14
22
28
49
111
23
221
363,4
2,1
-2,5
102,1
40,4
11,7
8,2
3,6
14,7
51,9
17,0
16,4
111
12
14
21
24
45
110
22
87
242,8
1,6
-4,7
102,7
40,2
10,8
8,4
2,4
14,5
52,0
16,8
16,6
117
11
14
22
26
48
93
19
124
0,0
0,5
-4,5
104,5
0,0
10,4
0,0
1,3
15,5
48,4
18,1
17,9
0
0
0
0
0
0
0
0
8,4
5,6
12,0
1,8
35,7
10,9
51,7
0,4
36,9
11,0
51,6
6,6
5,6
7,8
2,5
25,2
10,4
62,0
0,5
20,3
10,3
68,9
8,3
6,4
10,9
6,32
19,36
11,79
62,52
0,5
16,7
13,3
69,5
7,4
6,6
8,4
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,6
0
0
0
3,9
3,6
123,9
122,6
3,9
3,8
104,8
104,5
2,8
2,6
110,2
0
Demogràfics
Densitat de població (hab/km2). 2006
Índex de creixement (1900=100) %. 2007
Variació població. % variació 2006-2007
Creixement migratori. % variació 2005-2006
Dones per cada 100 homes. 2007
Edat mitjana de la població. 2006
Taxa bruta natalitat. (*1000) 2006
Taxa bruta de mortalitat. ((*1000) 2006
Taxa bruta de creixement natural.(*1000) 2006
Població de 0 a 14 anys. % 2007
Població de 15 a 49 anys. % 2007
Població de 50 a 64 anys. % 2007
Població de 65 anys i més. % 2007
Índex d’envelliment %. 2006
Índex de sobreenvelliment %. 2006
Índex de població infantil %. 2006
Índex de dependència juvenil %. 2006
Índex de dependència senil %. 2006
Índex de dependència global %. 2006
Índex de recanvi de la població d'edats actives %. 2006
Índex de dones en estat fèrtil %. 2006
Mercat de Treball
Taxa d’atur total. % 2007
Taxa d’atur homes. % 2007
Taxa d’atur dones. % 2007
Ocupats al sector agrari .% 2001
Ocupats a la indústria .% 2001
Ocupats a la construcció. % 2001
Ocupats als serveis. % 2001
Afiliats al RG Seg. Soc. Sector agrari .% 2006
Afiliats al RG Seg. Soc. Sector industria. % 2006
Afiliats al RG Seg. Soc. Sector construcció. % 2006
Afiliats al RG Seg.Soc. Sector serveis %. 2006
Econòmics
Taxa de creixement real del PIB. 2006
Taxa de creixement real del PIB. 2007
PIB per habitant en paritat de poder de compra. 2006
PIB per habitant en paritat de poder de compra. 2007
Font: Idescat, INE i Eurostat
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
021
01 TERRITORI I CLIMA
01.01
MAPES
01.02
TERRITORI I MEDI NATURAL
01.03
DADES METEOROLÒGIQUES
INFORME: TERRITORI. EL BAGES.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
023
Territori i Clima
01.01 MAPES
01.01.01
MAPA COMARCAL DE CATALUNYA
VALL D'ARAN
ALTA
RIBAGORÇA
PALLARS SOBIRÀ
CERDANYA
ALT EMPORDÀ
RIPOLLÈS
ALT URGELL
GARROTXA
PALLARS LLUÇÀ
L'ESTANY
BERGUEDÀ
SOLSONÈS
PLÀ
D'URGELL
VALLÈS ORIENTAL
ANOIA
URGELL
LES GARRIGUES
VALLÈS
OCCIDENTAL
ALT CAMP
PRIORAT
BAIX
CAMP
MARESME
CONCA DE
BARBERÀ
ALT PENEDÈS
TERRA ALTA
BAIX
EMPORDÀ
LA SELVA
BAGES
SEGARRA
SEGRIÀ
GIRONÈS
OSONA
NOGUERA
BARCELONÈS
BAIX
LLOBREGAT
BAIX
PENEDÈS
GARRAF
TARRAGONÈS
RIBERA
D'EBRE
BAIX EBRE
MONTSIÀ
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
025
Territori i Clima
Territori i Clima>Mapes
DE
A
R
R
PUIG RODÓ
RIERA
L
DE M A
RUB
Í
EL MOIANÈS
La Corbatera
Aiguamolls de la
bòbila de Santpedor
S
RIU CAL DE R
ER
EN
RD
CA
AT
EL
EG
BR
RIE
RA
LLO
Pla de Reguant
L'Estany de l'Estany
DE
EL
DE COANER
RA
RIE
ES
Resclosa de la
Sèquia de Manresa
VA
Embassament
d'Argençola
GA
C
A
LA
A
RR
SE
DE
LL
RIU
TE
A
S
DR
CO
R
A
L
NE
T
01.01.02
MAPA FÍSIC DEL BAGES
PLA DE BAGES
RIE
R A DE RAJADELL
RIERA DE
MURA
Meandre de
Castellbell i el Vilar
MONTCAU
Zones humides
Cims
Rius i rieres
026
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Territori i Clima
Territori i Clima>Mapes
01.01.03
MAPA POLÍTIC DEL BAGES
l
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
027
Territori i Clima
Territori i Clima>Mapes
01.01.04
EIXOS VIALS DEL BAGES
A PRATS DE LLUÇANÈS
A LA CERDANYA
A BERGA
A SOLSONA
CARDONA
SANT FELIU SASSERRA
GAIÀ
NAVÀS
C-55
AVINYÓ
BALSARENY
CASTELLNOU DE BAGES
C-25
C-59
SALLENT
SANT MATEU DE BAGES
MOIÀ
SANTPEDOR
CALLÚS
FONOLLOSA
CALDERS
SANT
FRUITÓS
DE BAGES
AGUILAR DE SEGARRA
A VIC
ARTÉS
SANT MATEU DE BAGES
C-25
L'ESTANY
SANTA MARIA
D'OLÓ
C-16
SÚRIA
A LLEIDA
A GIRONA
SANT JOAN DE
VILATORRADA
N-141
N141
MONISTROL DE CALDERS
NAVARCLES
TALAMANCA
MANRESA
RAJADELL
C-16
ROCAFORT
EL PONT DE VILOMARA
SANT SALVADOR
DE GUARDIOLA
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
C-37
C-55
MURA
CASTELLGALÍ
SANT VICENÇ DE CASTELLET
CASTELLBELL
I EL VILAR
A MONTSERRAT
MARGANELL
A IGUALADA
MONISTROL DE MONTSERRAT
A TERRASSA
C-58
A BARCELONA
A TERRASSA
A OLESA DE MONTSERRAT
AL BAIX LLOBREGAT
Autopista / autovia
Carretera primària
Carretera secundària
Ferrocarrils
028
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Territori i Clima
01.02 TERRITORI I MEDI NATURAL
01.02.01
SUPERFÍCIE MUNICIPAL
COORDENADES
UTM(1)
COORDENADES
UTM(1)
Municipi
Superfície (km )
2
Altitud (metres)
UTMx
UTMy
Codi INE (2)
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
43,32
17,87
63,23
36,91
33,09
480
316
353
327
552
386109
413258
414672
406785
415886
4622861
4628076
4635324
4635503
4627008
08002
08010
08012
08018
08034
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
12,50
66,70
28,47
58,90
17,21
260
507
178
700
266
399056
390855
405243
391950
403455
4626531
4641495
4609889
4614100
4614485
08038
08047
08053
08059
08061
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
29,16
10,25
51,67
39,48
41,65
469
870
525
481
238
403508
426388
389429
410984
402462
4632297
4635859
4624516
4641271
4620400
08062
08079
08084
08090
08113
Marganell
Moià
Monistrol de Montserrat
Monistrol de Calders
Mura
13,53
75,31
11,77
21,97
47,79
291
717
161
447
454
399643
425084
403791
418182
414906
4610812
4629464
4607362
4623839
4617128
08242
08138
08127
08128
08139
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
5,52
80,62
27,41
45,53
65,22
269
370
202
361
278
408972
407121
406100
392490
408419
4622906
4639604
4617200
4620556
4631036
08140
08141
08182
08178
08191
22,36
22,20
16,42
102,92
37,15
617
247
277
569
334
419024
406417
400940
394799
397433
4644359
4622955
4622398
4628191
4615045
08212
08213
08218
08229
08098
17,13
66,21
16,59
23,60
29,43
176
542
336
326
552
405472
420134
403642
396477
415128
4613719
4636422
4626664
4632272
4621261
08262
08258
08192
08274
08277
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
Bages
1.299,08
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Web de l’IDESCAT.
(1) Coordenades UTM: Ubicació geogràfica dels municipis a partir dels eixos d’ordenades i abscisses, indicant la seva
altitud i longitud.
(2) Codi INE: Codi de província seguit del codi municipi, Institut Nacional d'Estadística.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
029
Territori i Clima
Territori i Clima>Territori i medi natural
01.02.02
ENS LOCALS DEL BAGES I ENTITATS DE POBLACIÓ. 2005
Municipi
Entitats de població
Aguilar de Segarra
Aguilar de Segarra
Castellar
Coromines, les
Artés
COORDENADES UTM(1)
Total població del
municipi
127
78
30
235
Artés
Vista del Pirineu
4.875
74
4.949
Avinyó
Avinyó
Horta d'Avinyó
Santa Eugènia de Relat
Urbissol
1.961
59
41
6
2.067
Balsareny
Balsareny
Nosa
Rabeia, la
Sant Esteve
Vilafruns
2.860
239
80
10
88
3.277
Calders
Calders
Urbanització la Guàrdia
Viladecavalls de Calders
456
279
75
810
Callús
Callús
Antius
Can Cavaller
Cortès, el
Manxons, els
Viladelleva
1.320
5
36
63
47
6
1.477
Cardona
Cardona
Coromina, la
4.665
567
5.232
Castellbell i el Vilar
Abadal, els
Bauma, la
Borràs, el
Burès, el
Can Prat
Can Serra i Pedró
Comes, les
Ferran, el
Gall Pigat, el
Mas Astarròs, el
Mas Enric, el
Molí Alsina
Pla de les Botxes
Pla de les Roques
Prat, el
Raval del Clot
Raval del Jordi
Raval del Teixidor
Sant Cristòfol
Solei de la Barraca
Vilar, el
0
368
1.751
352
74
0
56
3
103
92
201
7
24
7
119
13
22
18
48
0
49
3.307
Font: Municat. Sistema d'Informació d'Administració Local.
030
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Territori i Clima
Territori i Clima>Territori i medi natural
COORDENADES UTM(1)
Total població del
municipi
Municipi
Entitats de població
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Barri del Castell, el
Canyelles
Grevalosa
Maians
Permanyer
258
4
13
24
67
37
403
Castellgalí
Castellgalí
Boades, les
Can Font
Fàbrica, la
Mas Planoi, el
Torrents, els
Urbanització Mas Planoi IV
Urbanització la Torre del Breny
266
72
30
208
571
48
4
83
1.282
Castellnou de Bages
Castellnou de Bages
Argençola
Figuerola, la
Pinedes de Castellnou, les
Serra de Castellnou, el
48
13
68
202
460
791
Estany, l'
l'Estany
Raval del Prat, el
370
23
393
Fonollosa
Fonollosa
Camps
Canet de Fals
Fals
275
110
552
271
1.208
Gaià
Gaià
Galera
103
54
157
Manresa
Manresa
Camí del Suanya, el
Colomer, el
Ferreres, les
Grup Comtals, els
Guix, el
Mas Terrós, el
Mas d'en Pla, el
Mas d'en Roca, el
Oller, l'
Plana del Pont Nou, la
Poal, el
Pont de Vilomara, el
Sant Pau
Santa Catarina
Viladordis
Xup, el
67.807
47
49
98
192
303
69
109
93
25
152
150
46
480
292
209
222
70.343
Marganell
Marganell
Casot, el
Colònia Puig, la
Pla de Roldors, el
Santa Cecília
118
94
35
24
4
275
Font: Municat (Sistema d'Informació d'Administració Local) i ajuntaments de la comarca.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
031
Territori i Clima
Territori i Clima>Territori i medi natural
COORDENADES UTM(1)
Total població del
municipi
Entitats de població
Municipi
5.142
5.142
665
665
2.543
20
83
68
9
2.723
220
220
Navarcles
Galobart, el
Llac, el
Planota, la
5.360
24
153
101
5.638
Navàs
Castelladral
Mujal, el
Palà de Torroella
Sant Cugat del Racó
Sant Salvador de Torroella
Valldeperes
5.386
48
56
184
30
15
5
5.724
3.099
55
3.154
259
94
38
15
45
451
6.429
175
320
20
64
21
41
13
5
7.088
638
638
4.600
507
883
0
373
12
11
453
6.839
Moià(*)
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Monistrol de Montserrat
Bacus, els
Colònia Gomis, la
Monestir de Montserrat
Vilamarics
Mura
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rocafort
Rajadell
Rajadell
Can Servitge
Casetes, les
Estació, l'
Monistrolet
Sallent
Sallent
Botjosa, la
Cabrianes
Cellers de la Serra
Cornet
Sant Martí i Fucimanya
Sant Ponç
Serra-sanç
Serraïma
Sant Feliu Sasserra
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Fruitós de Bages
Brucardes, les
Pineda de Bages
Pont de Cabrianes, el
Rosaleda de Bages, la
Sant Benet de Bages
Sant Iscle de Bages
Torroella de Baix
Font: Municat (Sistema d'Informació d'Administració Local) i ajuntaments de la comarca.
(*) Hi ha dos urbanitzacions: Montví de Baix i Montví de Dalt.
032
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Territori i Clima
Territori i Clima>Territori i medi natural
Municipi
Entitats de població
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan de Vilatorrada
Joncadella
Sant Martí de Torruella
Sant Mateu de Bages
Sant Mateu de Bages
Castelltallat
Coaner
Salo
Valls de Torruella
Sant Salvador de Guardiola
COORDENADES UTM(1)
Total població del
municipi
9.840
34
190
10.064
98
80
23
97
374
672
Sant Salvador de Guardiola
Calbet, el
Devesa de Dalt i Ca l'Esteve, la
Graell, el
Pinyot, el
Raval de Colldarboç
Raval del Parrot
Raval del Sellerès
Salelles
Set.rengs
692
1.228
289
116
24
46
30
78
238
12
2.753
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Castellet
Balconada, la
Boades, les
Can Xesc
Clot del Tufau, el
Vallhonesta
7.428
214
12
22
51
10
7.737
Santa Maria d'Oló
Santa Maria d'Oló
Frau, la
Pla de Gassetes, el
Raval de Santa Eulàlia, el
Raval de la Rovirola, el
Sant Feliuet de Terrassola
Sant Joan d'Oló
Sant Vicenç de Vilaressau
767
10
13
129
50
12
34
29
1.044
Santpedor
Santpedor
Mirador de Montserrat, el
Serrat de Castellnou, el
5.715
293
29
6.037
Súria
Súria
Fusteret, el
6.145
57
6.202
Talamanca
Talamanca
117
117
Font: Municat (Sistema d'Informació d'Administració Local) i ajuntaments de la comarca.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
033
Territori i Clima
Territori i Clima>Territori i medi natural
01.02.03
INVENTARI DE CAMINS 2007.
COORDENADES UTM(1)
Distribució de camins per l'amplada
Amplada (m)
Long. (km)
%
2
2,5
3
3,5
4
5
>5
666,21
2.001,63
1.135,73
290,47
248,46
150,17
29,04
14,7
44,3
25,1
6,4
5,5
3,3
0,6
4.521,72
100,0
COORDENADES UTM(1)
Distribució de camins per l'estat del camí
Long. (km)
%
Bo: Es circula bé per la velocitat prevista
del camí i no existeixen irregularitats o
poques en la capa de rodadura o plataforma.
2.124,07
47,0
Regular/Deficient: Presenta deficiències
visibles en la plataforma o capa de rodadura
com bassals, clots, etc. però en trams curts.
1.855,01
41,0
Molt Deficient: Presenta deficiències i la
seva transitabilitat és molt deficient per a
vehicles de motor.
542,64
12,0
4.521,72
100,0
Estat del camí
COORDENADES UTM(1)
Distribució de camins per titularitat
Long. (km)
%
Privada
2.120,44
46,9
Pública
2.401,28
53,1
4.521,72
100,0
Titularitat presumpta
COORDENADES UTM(1)
Distribució de camins per funcionalitat
Funcionalitat (*)
Camins connectors
Camins d'accés a poblaments aïllats i equipaments
Esctructura secundària de camins
Camins d'únic destí
Long. (km)
%
584,47
1.304,36
2.013,84
619,04
12,9
28,8
44,5
13,7
4.521,72
100,0
(*)
Camins connectors: Estructura bàsica de camins. Connecten unitats de població o carreteres de la Direcció General de
Carreteres (DGC).
Camins d'accés a poblaments aïllats i equipaments: Camins que donen accés a poblaments aïllats i/o connecten diversos
poblaments aïllats o petits nuclis de cases no considerats com a elements població.
Estructura secundària de camins: Camins amb una funció secundària en els accessos a poblaments aïllats i com a vies
de penetració en el territori. No formen part de l'estructura de camins connectors de carreteres i poblacions o dels camins
d'accés a zones poblades però sempre tenen un origen o un destí que garanteix la connectivitat entre ells i/o amb les
anteriors funcions.
Camins d'únic destí: Camins que no tenen cap tipus de connexió en destí amb les altres funcions. Acostumen a finalitzar
en algun element geogràfic que impedeix la seva continuïtat (camp, bosc, turó, etc.) o cón impracticables per l'amplada o
estat deficient.
Font: Inventari de camins rurals i camins i pistes forestals del Bages. Consell Comarcal del Bages.
034
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Territori i Clima
Territori i Clima>Territori i medi natural
01.02.04
SUPERFÍCIE I USOS DEL SÒL AL BAGES. 2006
Hectàrees
Hectàrees
Usos del sòl
bosc
bosquines
altra vegetació
Superfície forestal
Àrees sense vegetació
Superfície agrícola
secà
regadiu
Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures
SUPERFÍCIE TOTAL
%%Total
Total
66.181
27.241
3.228
50,97
20,98
2,49
3.769
2,90
21.765
909
16,76
0,70
6.744
5,19
129.837
100,00
Font: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR).
Nota:
- La superfície forestal s'ha classificat segons tres categories:
1. Bosc: Tot terreny poblat per arbres.
2. Bosquines: Màquies, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit a bosc i matollar.
3. Altra vegetació: Prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides i erms.
- Àrees sense vegetació: Sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, xaragalls, sorrals i platges, congesrius, llacs i
embassaments.
- Superfície agrícola: Terrenys sembrats, plantacions d'espècies anuals i plurianuals (herbacis i llenyosos, de regadiu i de
secà, inclou també guarets).
- Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures: Nuclis urbans i urbanitzables, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials
i comercials, infraestructures viàries.
Usos del sòl al Bages. 2006
Sòl urbà, urbanitzable i infraestructures. 5,19%
Regadiu. 0,70%
Secà. 16,76%
Bosc. 50,97%
Àrees sense vegetació. 2,90%
Altra vegetació. 2,49%
Bosquines. 20,98%
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
035
Territori i Clima
Territori i Clima>Territori i medi natural
01.02.05
PRINCIPALS INCENDIS FORESTALS AL BAGES.
1980-2007
Any
Àrea afectada
1980
Rajadell- Sant Salvador de Guardiola- Castellfollit del Boix
Castellbell i el Vilar- Rellinars
1982
Talamanca
615
1983
Callús- Súria
860
1985
Rocafort- el Pont de Vilomara- Castellbell i el Vilar
1986
Extensió (ha)
5.450
1.025
5.400
Súria- Castelladral
Manresa- Castellgalí
Aguilar- Rubió- Jorba.
300
850
11.000
La major part a la comarca d'Anoia
Sallent- Avinyó
1.200
Santa Maria d'Oló.
500
En part a Osona
Castellfollit del Boix- Marganell- Monistrol de Montserrat- Olesa- Collbató
6.000
(total de 4 incendis superposats).
En part a l'Anoia, Baix Llobregat
i Vallès Occidental
1994
Calders
Collbató- Montserrat- Monistrol- Olesa- Vacarisses.
1998
Aguilar de Segarra- Sant Mateu de Bages- Cardona. L'àrea afectada
continua en unes 21.700 ha més al Solsonès i a la Segarra
2001
Sallent (La Sala)
Talamanca- Sant Fruitós de Bages (riera de Sant Esteve)
2003
Castellbell i el Vilar- Sant Vicenç de Castellet- Castellgalí
Talamanca- Calders
Monistrol de Calders- Mura- Talamanca. L'àrea afectada continua cap
a les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental pels municipis
de Sant Llorenç Savall, Granera, Gallifa i Castellterçol, sumant un total
de 4.600 ha
2004
Sant Vicenç de Castellet
100
2005
Talamanca- Calders- Navarcles- Mura- el Pont de Vilomara i Rocafort
Cardona- Navàs. L'àrea afectada continua a Viver i Serrateix i Montmajor
(Berguedà)
Artés - Sant Fruitós de Bages - Navarcles (Pont de Cabrianes)
Balsareny - Sallent - Castellnou de Bages
839
450
3.000
En part a l'Anoia, Baix Llobregat
i Vallès Occidental
Fonollosa- Sant Mateu de Bages- Callús- Súria- Castellnou- Balsareny14.400
Navàs. L'àrea afectada continua en unes 29.900 ha més al Berguedà,
només al Bages
en el que és un dels incendis més extensos registrats
Castellbell i el Vilar
300
2006
No s'ha produït cap incendi que hagi afectat a una superfície superior
a 20 ha.
2007
Navàs. L'àrea afectada continua a Pinós (Solsonès)
Sallent
5.280
només al Bages
30
120
384
230
850
només al Bages
Font: Institut d'Estudis Catalans (IEC), Federació d'ADF del Bages i Diputació de Barcelona.
036
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
1.500
30
900
204,5
134,6
Territori i Clima
Territori i Clima>Territori i medi natural
01.02.06
PLÀNOL DELS INCENDIS FORESTALS AL BAGES.
1970-2007
l
2005-2007
2000-2004
1995-1999
1990-1994
1980-1989
1970-1979
Font: Institut d'Estudis Catalans (IEC), Federació ADF del Bages i Diputació de Barcelona.
Nota: S'han comptabilitzat els incendis que afecten a una superfície superior a 20 ha.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
037
Territori i Clima
01.03 DADES METEOROLÒGIQUES
01.03.01
INDICADORS METEOROLÒGICS. 2007
ESTACIÓ: Manresa "La Culla" NÚM. INDICATIU HIDROLÒGIC: 149 d.
LONGITUD: 1º 30' 24" E. Gw.
LATITUD: 41º 44' N.
ALTITUD: 291 m
Temperatures
Mitjanes
Vent
Extremes
Recorregut
Velocitat Màx.
Màx.
Min.
Màx.
Min.
Km/ dia
Km/ hora
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
12,4
15,3
17,7
20,2
25,1
30,3
31,1
29,3
26,7
22,1
15,1
12,0
1,0
3,7
3,9
8,3
11,1
15,7
16,9
17,0
14,1
10,2
1,4
0,4
19,2
20,8
24,2
27,8
31,4
32,8
34,8
36,2
30,8
27,2
20,2
18,4
-5,4
-1,4
-2,5
8,0
6,2
9,5
13,5
13,0
3,6
2,6
-6,6
-6,4
133,0
175,0
174,0
156,0
220,0
211,0
255,0
212,0
186,0
135,0
222,0
169,6
87,1
68,4
76,0
54,7
106,2
61,2
65,5
68,4
52,2
70,2
54,7
65,5
Mitjana
21,4
8,6
187,4
Font: Camp d'Aprenentatge del Bages http://www.xtec.es/serveis/cda/a8902035/paginesdeserveis/dadesmeteo.htm
Insolació
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
Total
Mitjana
Humitat relativa %
Precipitació
Hores
%
7h
13h
18h
l/m2
146
136
208
160
280
304
364
278
247
208
179
154
49,6
44,1
55,8
39,8
61,8
66,9
79,1
64,8
65,9
60,9
60,8
54,2
89,6
85,5
75,0
85,8
74,4
67,8
68,0
79,4
83,4
91,7
86,3
89,7
62,2
56,9
37,6
56,6
45,7
40,0
41,2
49,5
48,5
59,3
52,4
57,9
75,8
62,5
49,6
62,8
51,5
54,0
53,5
60,0
60,9
75,8
65,8
68,8
6,1
20,9
28,5
130,6
40,5
16,0
2,8
188,5
1,0
61,4
3,3
2,6
58,6
81,4
50,7
61,8
2.664
502,2
Font: Camp d'Aprenentatge del Bages http://www.xtec.es/serveis/cda/a8902035/paginesdeserveis/dadesmeteo.htm
59,1
038
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Territori i Clima
Territori i Clima>Dades meterològiques
01.03.02
PRECIPITACIONS. 1970-2007
2007
502,2
391,8
2006
412,5
2005
2004
487,3
643,6
2003
589,7
2002
449,3
2001
584,7
2000
520,5
1999
418,6
1998
642,6
1997
951,8
1996
579
1995
518
1994
511,5
1993
725,5
1992
614,8
1991
501
1990
477,4
376,1
1988
646,8
1987
1986
335,2
1985
337
1984
599,2
520,9
1983
1982
655,9
464,1
1981
1980
370,3
680,9
1979
1978
342,3
728,6
1977
1976
527,2
1975
529
1974
494,5
328,2
1973
1972
630
914
1971
1970
539
0
100
200
300
400
500
Litres/m
600
700
800
900
1000
2
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
039
Font: Camp d'Aprenentatge del Bages.
Any
1989
Territori i Clima
Territori i Clima>Dades meterològiques
01.03.03
CLIMOGRAMES. 2007
Climograma Manresa 2007
50
200
180
40
160
30
120
100
20
80
60
º Centígrads
l/m2
140
10
40
20
0
0
Gen
Feb
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
precipitacions
Precipitacions
Ago
Set
Oct
Nov
Des
Temperaturesmitjana
Temperatura
100
50
80
40
60
30
40
20
20
10
0
0
Gen
Feb
Mar
Abr
Mai
Jun
precipitacions
Precipitacions
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Des
Temperaturesmitjana
Temperatura
Font: Camp d'Aprenentatge del Bages.
040
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
º Centígrads
l/m 2
Climograma Mitjana Manresa 1970-2007
INFORME: TERRITORI. EL BAGES
La comarca del Bages, localitzada a la província de Barcelona, es troba enclavada entre les comarques de
l'Anoia, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Osona, el Berguedà i el Solsonès, pel que
constitueix una autèntica cruïlla de comunicacions. La comarca forma part del que el Pla territorial general de
Catalunya, l'any 1995, va establir com a "àmbit funcional" de les comarques centrals. Aquest àmbit inclou el
Bages, l'Anoia, el Berguedà, l'Osona i el Solsonès, i és el territori marc d'un dels instruments de planificació
territorial en el qual treballa actualment la Secretaria per a la Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya
i que ha de servir com a referent principal de la política territorial a desenvolupar: el Pla territorial parcial de
les comarques centrals.
La comarca compta amb una superfície de 1.299,08 km2, només superada per la Noguera, l'Alt Urgell, el Segrià,
el Pallars Sobirà i l'Alt Empordà, i està formada per 35 municipis, la superfície dels quals oscil·la entre els 5,53
km2 de Navarcles i els 102,93 km2 de Sant Mateu de Bages.
El rius Llobregat i Cardener, i els seus principals afluents, la riera Gavarresa i la riera de Calders pel riu Llobregat,
i la riera de Fonollosa i la riera de Rajadell pel Cardener, conformen l'estructura hidrogràfica bàsica de la
comarca. Aquesta xarxa hidrogràfica modela l'orografia de la comarca i, juntament amb els materials sedimentaris
de l'antic mar Eocè, que contenen importants capes de sals, han estat essencials en l'establiment de les
poblacions, així com de nombroses indústries i colònies industrials durant els segles XIX i XX.
L'orografia comarcal la conformen terres planes al voltant del nucli de Manresa, el pla de Bages, que alhora
està rodejat d'altiplans i serres. Aquestes serres culminen a l'oest a la serra de Castelltallat; al nord a la serra
de Castelladral; a l'est, l'altiplà del Moianès; al sud-est a Sant Llorenç del Munt i l'Obac i al sud a la muntanya
de Montserrat, on es troba el punt més alt de la comarca, Sant Jeroni, amb 1.236 metres d'altitud. El pla de
Bages, com a unitat territorial, d'una extensió aproximada de 125 km2, forma part d'un altre instrument de
planejament general, el Pla Director Urbanístic del Pla de Bages. Aquest instrument, aprovat el 10 d'octubre
de 2006 per la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat, estableix directrius i defineix criteris i propostes
per coordinar l'ordenació urbanística d'àmbit supramunicipal, tant en matèria de desenvolupament urbanístic
com d'habitatge, d'infraestructures i mobilitat i d'espais lliures.
Les infraestructures viàries més importants del Bages, classificades com a xarxa viària transeuropea pel Pla
d'infraestructures i transport de Catalunya 2006-2026 (PITC), són l'Eix del Llobregat (Eix Barcelona-Puigcerdà,límit
amb França pel Cadí) i l'Eix Transversal (centre-nord de la península amb la Jonquera). L'Eix del Llobregat,
format per les vies C-58, C-55 i C-16, travessa la comarca de nord a sud, i s'utilitza principalment com a via
de comunicació entre l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques de l'interior: Bages, Berguedà i
Cerdanya. L'Eix Transversal (C-25) vertebra les comunicacions viàries entre la plana de Lleida, les comarques
centrals i Girona, i travessa la comarca d'est a oest.
Per altra banda, la xarxa bàsica primària de la comarca classificada pel PITC com a eixos de gran recorregut
són l'Eix del Cardener, que uneix Manresa, Callús, Súria i Cardona amb el Solsonès a través de la C-55 i l'Eix
Diagonal, que uneix Manresa, amb l'Anoia i la Conca de Barberà a través de la C-37. Les infraestructures
ferroviàries (Ferrocarrils Catalans i RENFE) arriben a Manresa procedents de Barcelona i, en el cas de la
RENFE, enllaça també amb Cervera i Lleida. Altres línies, com la de Súria i Sallent, actualment només s'utilitzen
exclusivament per al transport de mercaderies, si bé s'està projectant la seva reconversió per a transport de
passatgers.
Les infraestructures viàries es complementen amb la xarxa secundària de carreteres i una extensa xarxa de
camins comarcals, els quals han estat inventariats i superen els 4.500 km (amb amplades igual o superiors
als 2 metres). Aquesta vasta xarxa de camins, d'extensió molt superior a la de carreteres, té diversitat de
funcions (connectar nuclis i carreteres, accedir a cases i equipaments, com a via de penetració al territori, per
accedir a paratges...) i actua també com a element estructurador del territori, generador de mobilitat local i
equilibri territorial.
El paisatge del Bages, durant els darrers decennis, ha seguit la tendència que acompanya els canvis
socioeconòmics també donats a altres comarques catalanes i que ha comportat el progressiu abandonament
de l'activitat agrària. D'un paisatge tradicional en mosaic agroforestal s'ha passat a una ocupació majoritària
de superfície forestal. La superfície ocupada per sòl urbà, urbanitzable i infraestructures és de 6.744 ha, pel
que supera lleugerament el 5% de la superfície de sòl comarcal. Aquest percentatge és molt inferior al de les
comarques metropolitanes, però els valors augmenten notablement en la plana i les valls fluvials, i arriben a
percentatges similars als de la regió metropolitana de Barcelona. Malgrat la presència d'aquests espais urbanitzats
i de les infraestructures, que sovint limiten i dificulten la connectivitat, el Bages gaudeix d'un important conjunt
d'ambients naturals i d'espais d'alt valor agrícola. Aquests espais han estat recollits en el Pla de Protecció del
medi natural i del paisatge elaborat des del Consell Comarcal del Bages, com una xarxa d'espais naturals
coherent i interconnectada que, juntament amb la xarxa fluvial, convé preservar com a components de l'ordenació
del territori i dels quals cal fer-ne una bona gestió.
En l'actualitat, la superfície agrícola ocupa el 17,46% de la superfície comarcal, que equival a 22.874 ha. Es
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
041
localitza principalment a la plana central i les principals valls fluvials i es dedica bàsicament a cereal (ordi i blat)
i conreus de farratgers. La superfície forestal representa el 74,44% de la superfície comarcal i és majoritàriament
arbrada (pi blanc i pinassa) i de propietat privada. Entre els municipis de major superfície forestal es troben Sant
Mateu de Bages, Mura, Navàs i Moià, i en aquest darrer també s'hi troben algunes rouredes amb boix i nombroses
pinedes de pi roig. Aquest elevat percentatge de superfície forestal és conseqüència de la davallada de les
activitats agràries i forestals. Els elevats costos d'extracció de la fusta i els baixos preus han comportat que el
bosc hagi estat progressivament abandonat i degradat, per això s'han recolonitzat feixes agrícoles abandonades
i hi ha hagut acumulació de biomassa forestal.
La manca de gestió forestal comporta que el risc i la recurrència dels incendis sigui cada vegada major, així com
la seva durada i magnitud que, a partir dels anys 80, es comptabilitza per milers d'hectàrees. El Bages, juntament
amb el Berguedà i el Solsonès, se situa entre les comarques més perjudicades per aquesta problemàtica i va
tenir durant els anys 1986, 1994 i 1998 (amb 19.850 ha, 18.150 ha i 5.280 ha, respectivament) els incendis de
major magnitud, coincidint amb anys d'estius molt eixuts i calorosos. L'any 2007 el Bages és una de les comarques
catalanes que més incendis ha patit, uns 23. En els dos incendis principals, a Navàs i Sallent, produïts durant
la primera quinzena de juliol es van cremar 339,1 ha. Malgrat això, aquests darrers anys podria semblar que
la magnitud dels incendis ha disminuït pel menor nombre d'hectàrees afectades. Això és degut bàsicament que
la majoria de focs han estat extingits abans de convertir-se en grans incendis per la ràpida actuació i la gran
quantitat de mitjans implicats.
El clima del Bages es caracteritza per tenir estius calorosos i eixuts i hiverns freds amb gelades i boires.
L'oscil·lació tèrmica és notable, com ho demostren les temperatures extremes de les dades de l'observatori
manresà "La Culla", on al mes d'agost de 2007 les temperatures oscil·laren entre 13ºC i 36,2ºC i al novembre
entre 20,2ºC i -6,6ºC. Les primaveres i tardors són irregularment plujoses i amb una distribució territorial desigual,
escasses al pla i al sector occidental i abundants a la zona oriental, l'altiplà del Moianès. Les precipitacions al
llarg de l'any 2007 van ratllar els 500 l/m2, caigudes majoritàriament als mesos d'abril i agost. Malgrat que
aquestes precipitacions varen ser lleugerament superiors als tres anys anteriors es considera que el 2007 ha
estat un any bastant eixut.
És a partir d'aquest context territorial que es poden localitzar i valorar els diferents indicadors demogràfics,
econòmics i socials que es presenten al llarg de l'Anuari, així com entendre algunes de les dinàmiques i
perspectives de futur que el planejament territorial preveu per a la comarca.
Lourdes Comellas i Farré
Àrea de Territori i Medi Ambient
Consell Comarcal del Bages
042
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
02 DEMOGRAFIA
02.01
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
02.02
DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL DE LA
POBLACIÓ
02.03
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
02.04
MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ
02.05
IMMIGRACIÓ
02.06
INDICADORS DEMOGRÀFICS
02.07
PREVISIÓ CREIXEMENT POBLACIÓ.
2001-2026
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
043
Demografia
02.01 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
02.01.01
POBLACIÓ. 1950-1975-2005-2006-2007
Municipi
%
%
%
%
VARIACIÓ VARIACIÓ VARIACIÓ VARIACIÓ
POBL 1950 POBL 1975 POBL 2005 POBL 2006 POBL 2007 1950-1975 1975-2007 2005-2006 2006-2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
492
2.400
1.587
2.935
754
305
3.743
1.947
3.417
497
235
4.949
2.067
3.277
810
250
5.072
2.122
3.310
833
252
5.179
2.190
3.410
868
-38,01%
55,96%
22,68%
16,42%
-34,08%
-17,38%
38,36%
12,48%
-0,20%
74,65%
6,38%
2,49%
2,66%
1,01%
2,84%
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.303
6.591
3.189
723
887
1.592
6.822
3.378
344
914
1.477
5.232
3.307
403
1.282
1.577
5.226
3.369
407
1.436
1.610
5.164
3.479
418
1.611
22,18%
3,50%
5,93%
-52,42%
3,04%
1,13%
-24,30%
2,99%
21,51%
76,26%
6,77%
-0,11%
1,87%
0,99%
12,01%
4,20%
2,09%
-1,19%
3,27%
2,70%
12,19%
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
169
491
979
589
40.452
81
369
645
215
65.469
791
393
1.208
157
70.343
837
383
1.280
154
71.772
907
379
1.279
158
73.140
-52,07%
-24,85%
-34,12%
-63,50%
61,84%
1019,75%
2,71%
98,29%
-26,51%
11,72%
5,82%
-2,54%
5,96%
-1,91%
2,03%
8,36%
-1,04%
-0,08%
2,60%
1,91%
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
275
2.184
589
2.999
331
262
3.064
620
2.818
178
275
5.142
665
2.723
220
288
5.399
691
2.840
233
292
5.486
702
2.903
232
-4,73%
40,29%
5,26%
-6,04%
-46,22%
11,45%
79,05%
13,23%
3,02%
30,34%
4,73%
5,00%
3,91%
4,30%
5,91%
1,39%
1,61%
1,59%
2,22%
-0,43%
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort
Rajadell
Sallent
2.110
3.514
1.225
653
8.051
4.014
5.102
2.035
375
8.760
5.638
5.731
3.154
451
7.088
5.723
5.810
3.310
467
7.146
5.732
5.959
3.521
470
7.083
90,24%
45,19%
66,12%
-42,57%
8,81%
42,80%
16,80%
73,02%
25,33%
-19,14%
1,51%
1,38%
4,95%
3,55%
0,82%
0,16%
2,56%
6,37%
0,64%
-0,88%
St. Feliu Sasserra
St. Fruitós de Bages
St. Joan de Vilatorrada
St. Mateu de Bages
St. Salvador de Guardiola
672
1.775
1.652
1.006
679
596
3.225
6.854
702
538
638
6.839
10.064
665
2.753
622
7.199
10.362
661
2.863
612
7.448
10.474
669
2.970
-11,31%
81,69%
314,89%
-30,22%
-20,77%
2,68%
130,95%
52,82%
-4,70%
452,04%
-2,51%
5,26%
2,96%
-0,60%
4,00%
-1,61%
3,46%
1,08%
1,21%
3,74%
St. Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
4.008
1.253
1.797
4.378
154
7.587
1.083
3.141
6.922
91
7.737
1.044
6.037
6.202
117
7.835
1.072
6.263
6.290
134
8.096
1.087
6.557
6.369
140
89,30%
-13,57%
74,79%
58,11%
-40,91%
6,71%
0,37%
108,76%
-7,99%
53,85%
1,27%
2,68%
3,74%
1,42%
14,53%
3,33%
1,40%
4,69%
1,26%
4,48%
102.846
147.705
169.114
173.236
176.846
43,62%
19,73%
2,44%
2,08%
Bages
Font: IDESCAT. Xifres oficials.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
045
0,80%
2,11%
3,20%
3,02%
Demografia
Demografia> Evolució de la població
02.01.02
MAPA DE LA VARIACIÓ DE LA POBLACIÓ. 2005-2007
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Castellnou
de Bages
Moià
Callús
Artés
Santpedor
Fonollosa
Aguilar
de Segarra
Sant Joan de
Vilatorrada
Castellfollit
del Boix
Sant Fruitós
de Bages
Navarcles
Sant Salvador
de Guardiola
Calders
Monistrol
de Calders
Talamanca
Manresa
Rajadell
l'Estany
el Pont
de Vilomara
i Rocafort
Castellgalí
Increment / decreixement
en % Bages= 4,57%
Mura
Sant Vicenç de Castellet
Marganell
Castellbell i el Vilar
Monistrol de
Montserrat
Font: Idescat, Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener de cada any.
046
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
+ de 18 %
10,01 a 18 %
5,01 a 10 %
0,01 a 5 %
0 a -7 %
Demografia
Demografia> Evolució de la població
02.01.03
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DEL BAGES. 2001-2007
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
% VARIACIÓ
(2001-2007 )
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
208
4.443
2.019
3.246
778
215
4.552
2.046
3.238
788
224
4.696
2.049
3.256
781
230
4.830
2.073
3.241
803
235
4.949
2.067
3.277
810
250
5.072
2.122
3.310
833
252
5.179
2.190
3.410
868
21,15
16,57
8,47
5,05
11,57
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.327
5.515
2.904
384
984
1.366
5.399
3.035
385
993
1.417
5.312
3.080
389
1.066
1.427
5.272
3.171
405
1.145
1.477
5.232
3.307
403
1.282
1.577
5.226
3.369
407
1.436
1.610
5.164
3.479
418
1.611
21,33
-6,36
19,80
8,85
63,72
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
542
391
1.018
166
63.929
625
404
1.061
150
65.440
670
408
1.097
155
67.269
742
405
1.173
154
68.505
791
393
1.208
157
70.343
837
383
1.280
154
71.772
907
379
1.279
158
73.140
67,34
-3,07
25,64
-4,82
14,41
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
243
4.089
607
2.559
221
238
4.378
617
2.578
207
245
4.647
623
2.559
225
243
4.872
657
2.654
212
275
5.142
665
2.723
220
288
5.399
691
2.840
233
292
5.486
702
2.903
232
20,16
34,16
15,65
13,44
4,98
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
5.363
5.580
2.656
430
7.153
5.400
5.600
2.750
426
7.079
5.442
5.629
2.838
405
7.101
5.498
5.658
2.992
455
7.103
5.638
5.731
3.154
451
7.088
5.723
5.810
3.310
467
7.146
5.732
5.959
3.521
470
7.083
6,88
6,79
32,57
9,30
-0,98
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
653
5.719
9.376
643
2.096
656
6.036
9.390
702
2.245
649
6.342
9.688
679
2.390
653
6.696
9.854
664
2.622
638
6.839
10.064
665
2.753
622
7.199
10.362
661
2.863
612
7.448
10.474
669
2.970
-6,28
30,23
11,71
4,04
41,70
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
7.190
999
5.446
6.139
102
7.139
998
5.477
6.148
109
7.334
1.018
5.610
6.154
114
7.532
1.047
5.828
6.193
114
7.737
1.044
6.037
6.202
117
7.835
1.072
6.263
6.290
134
8.096
1.087
6.557
6.369
140
12,60
8,81
20,40
3,75
37,25
155.118
157.870
161.561
165.123
169.114
173.236
176.846
14,01
Municipis
Bages
Font: IDESCAT. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener de l'any corresponent.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
047
Demografia
Demografia> Evolució de la població
02.01.04
POBLACIÓ I ÍNDEX DE CREIXEMENT DE LES
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL, DE
CATALUNYA I D'ESPANYA. 1900-2007
1900
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2003
2005
2006
2007
137.712 150.657 152.177 155.112 161.561 169.114 173.236 176.846
254,84 260,15
202,58 221,62 223,86 228,18 237,66 248,77
Població Bages
Índex de creixement
67.979 102.742 128.495
100,00
151,14 189,02
Població Anoia
Índex de creixement
36.838
100,00
44.004
119,45
48.536
131,76
65.983
179,12
78.201
212,28
82.450
223,82
93.529
253,89
98.581 105.376 109.198
296,43
267,61 286,05
111.655
303,10
Població Berguedà
Índex de creixement
27.330
100,00
41.322
151,20
47.701
174,54
44.446
162,63
41.630
152,32
38.965
142,57
37.995
139,02
38.955
142,54
40.064
146,59
40.479
148,11
Població Osona
Índex de creixement
59.953
100,00
79.084
131,91
88.476
147,58
Població Solsonès
Índex de creixement
9.914
100,00
12.032
121,36
12.008
121,12
10.941
110,36
10.911
110,06
10.792
108,86
11.466
115,65
12.047
121,52
12.764
128,75
13.050
131,63
13.401
135,17
Població Catalunya * 1.984
Índex de creixement 100,00
3.218
162,19
3.888
195,96
5.107
257,40
5.956
300,20
6.059
305,39
6.343
320,61
6.704
337,90
6.995
352,57
7.135
359,63
7.210
363,40
18.616
100,00
28.117
151,04
30.582
164,28
33.956
182,40
37.742
202,74
39.433
211,82
40.847
219,42
42.717
229,46
44.106
236,93
44.709
240,16
45.200
242,80
Població Espanya *
Índex de creixement
39.746
145,43
102.261 115.000 117.442 129.543 135.871 142.337 145.790 147.138
243,17 245,42
170,57 191,82 195,89 216,07 226,63 237,41
Font: IDESCAT, dades oficials a 1 de gener de cada any, excepte el 2001 que corresponen al cens de població.
(*) Dades en milers d'habitants.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 1900-2007
400,00
ÍNDEX DE CREIXEMENT
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
1900
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2003
2005
2006
2007
ANYS
Nota: Índex de creixement de la població de 1900=100.
048
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
02.02 DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL DE LA POBLACIÓ
02.02.01
MUNICIPIS EN FUNCIÓ DEL NOMBRE D'HABITANTS. 2007
Municipi
POBLACIÓ 2007
DENSITAT DE LA
POBLACIÓ 2007
252
868
418
907
379
158
292
702
232
470
612
669
140
5,82
26,22
7,10
31,10
36,98
4,00
21,60
31,97
4,86
10,32
27,35
6,50
4,75
Menys de 1.000 habitants
Aguilar de Segarra
Calders
Castellfollit del Boix
Castellnou de Bages
Estany, l'
Gaià
Marganell
Monistrol de Calders
Mura
Rajadell
Sant Feliu Sasserra
Sant Mateu de Bages
Talamanca
De 1.000 a 2.000 habitants
Callús
Castellgalí
Fonollosa
Santa Maria d'Oló
1.610
1.611
1.279
1.087
128,80
93,61
24,75
16,42
De 2.000 a 5.000 habitants
Avinyó
Balsareny
Castellbell i el Vilar
Monistrol de Montserrat
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Sant Salvador de Guardiola
2.190
3.410
3.479
2.903
3.521
2.970
34,62
92,39
122,16
246,64
128,74
79,95
Artés
Cardona
Moià
Navarcles
Navàs
Sallent
Sant Fruitós de Bages
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
5.179
5.164
5.486
5.732
5.959
7.083
7.448
8.096
6.557
6.369
290,63
77,42
72,86
1.036,53
73,93
108,54
335,50
472,90
395,00
269,76
De 10.000 a 20.000 habitants
Sant Joan de Vilatorrada
10.474
637,88
De 20.000 a 100.000 habitants
Manresa
73.140
1.755,64
176.846
136,13
De 5.000 a 10.000 habitants
Bages
Font: IDESCAT. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
049
Demografia
Demografia> Distribució municipal de la població
02.02.02
MAPA DE LA DENSITAT DE POBLACIÓ. 2007
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Castellnou
de Bages
Moià
Callús
Artés
Santpedor
Fonollosa
Aguilar
de Segarra
Sant Joan de Sant Fruitós
Vilatorrada
de Bages Navarcles
Castellfollit
del Boix
Sant Salvador
de Guardiola
Calders
Monistrol
de Calders
Talamanca
Manresa
Rajadell
l'Estany
el Pont
de Vilomara
i Rocafort
Castellgalí
Mura
Sant Vicenç de Castellet
+ 1.000 HAB/KM2
500-999 HAB/KM2
Marganell
Castellbell i el Vilar
Monistrol de
Montserrat
050
100-499 HAB/KM2
50-99 HAB/KM2
0-49 HAB/KM2
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
02.03 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
02.03.01
POBLACIÓ DE DRET PER GÈNERE. 2006-2007
HOMES
2006
DONES
2006
TOTAL
2006
HOMES
2007
DONES
2007
TOTAL
2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
133
2.568
1.064
1.637
424
117
2.504
1.058
1.673
409
250
5.072
2.122
3.310
833
131
2.606
1.101
1.715
443
121
2.573
1.089
1.695
425
252
5.179
2.190
3.410
868
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
772
2.541
1.724
197
772
805
2.685
1.645
210
664
1.577
5.226
3.369
407
1.436
784
2.532
1.774
203
850
826
2.632
1.705
215
761
1.610
5.164
3.479
418
1.611
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
448
184
655
79
35.280
389
199
625
75
36.492
837
383
1.280
154
71.772
474
180
659
83
35.923
433
199
620
75
37.217
907
379
1.279
158
73.140
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
130
2.761
348
1.490
127
158
2.638
343
1.350
106
288
5.399
691
2.840
233
136
2.794
351
1.516
127
156
2.692
351
1.387
105
292
5.486
702
2.903
232
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
2.830
2.878
1.708
251
3.446
2.893
2.932
1.602
216
3.700
5.723
5.810
3.310
467
7.146
2.835
2.955
1.816
256
3.414
2.897
3.004
1.705
214
3.669
5.732
5.959
3.521
470
7.083
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages (1)
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
306
3.701
5.234
337
1.459
316
3.498
5.128
324
1.404
622
7.199
10.362
661
2.863
309
3.826
5.312
344
1.526
303
3.622
5.162
325
1.444
612
7.448
10.474
669
2.970
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
3.787
536
3.117
3.078
71
4.048
536
3.146
3.212
63
7.835
1.072
6.263
6.290
134
3.932
548
3.271
3.131
75
4.164
539
3.286
3.238
65
8.096
1.087
6.557
6.369
140
86.073
87.163
173.236
87.932
88.914
176.846
Municipi
Bages
Font: IDESCAT, dades oficials a 1 de gener de cada any.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
051
Demografia
Demografia> Estructura de la població
02.03.02
FRANGES D'EDAT TOTAL. 2007
0-9
ANYS
10-19
ANYS
20-29
ANYS
30-39
ANYS
40-49
ANYS
50-59
ANYS
60-69
ANYS
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
25
547
238
281
80
20
504
215
320
95
23
717
271
461
87
42
853
328
514
128
46
801
344
562
174
26
611
259
415
100
23
415
180
297
81
29
441
224
361
93
18
290
131
199
30
252
5.179
2.190
3.410
868
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
188
381
360
43
205
114
428
272
51
146
210
691
533
42
203
279
607
602
53
311
241
780
504
72
216
183
739
426
48
209
136
514
292
33
153
165
648
298
45
107
94
376
192
31
61
1.610
5.164
3.479
418
1.611
70
103
24
36
131
176
21
13
6.348 10.220
200
60
222
20
12.637
135
58
206
33
10.538
134
47
177
24
8.352
72
38
99
10
6.392
44
65
90
14
6.887
17
26
52
8
4.437
907
379
1.279
158
73.140
Municipi
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
132
25
126
15
7.329
70-79 80 i MÉS
ANYS
ANYS
TOTAL
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
27
666
75
236
18
24
554
49
218
18
24
701
97
462
29
65
1.005
114
565
33
42
858
100
398
38
26
613
99
350
47
33
434
69
278
14
32
405
61
236
21
19
250
38
160
14
292
5.486
702
2.903
232
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R, el
Rajadell
Sallent
549
570
425
41
612
529
537
340
33
570
823
818
534
58
894
842
900
659
85
1.019
909
897
498
78
971
773
739
388
58
930
478
505
320
49
748
515
620
252
40
824
314
373
105
28
515
5.732
5.959
3.521
470
7.083
51
904
1.184
34
385
45
680
918
51
308
80
1.153
1.551
70
340
85
1.423
1.979
74
591
92
1.181
1.545
94
460
89
844
1.192
100
339
68
571
943
75
268
54
436
758
102
199
48
256
404
69
80
612
7.448
10.474
669
2.970
733
103
745
536
11
713
71
614
603
9
1.257
145
940
811
20
1.234
168
1.177
859
22
1.187
167
1.020
1.076
29
983
144
844
736
25
761
102
490
565
12
757
122
448
757
7
471
65
279
426
5
8.096
1.087
6.557
6.369
140
17.880 15.643 24.593
29.755
26.350 21.069
15.518
16.157
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
Bages
9.881 176.846
IDESCAT. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener de 2007
052
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
Demografia> Estructura de la població
02.03.03
FRANGES D'EDAT HOMES. 2007
0-9
ANYS
10-19
ANYS
20-29
ANYS
30-39
ANYS
40-49
ANYS
50-59
ANYS
60-69
ANYS
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
12
267
120
144
38
9
286
113
161
40
8
385
142
243
40
21
450
180
271
70
25
408
183
310
90
16
323
133
224
65
16
183
89
127
36
15
197
96
164
50
9
107
45
71
14
131
2.606
1.101
1.715
443
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
101
180
179
23
112
57
228
139
22
75
97
365
285
22
97
152
329
334
24
174
128
403
255
39
109
87
384
236
27
117
61
233
146
16
91
72
282
128
16
47
29
128
72
14
28
784
2.532
1.774
203
850
63
14
72
8
3.805
40
11
63
12
3.273
55
14
91
4
5.199
105
27
114
9
6.804
74
30
95
20
5.422
64
27
102
16
4.146
46
17
57
3
2.911
24
30
41
6
2.852
3
10
24
5
1.511
474
180
659
83
35.923
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
15
355
41
136
8
10
291
20
126
8
10
371
49
236
18
35
546
64
315
20
23
438
49
212
22
12
310
50
181
28
17
214
31
134
7
12
186
32
105
10
2
83
15
71
6
136
2.794
351
1.516
127
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R, el
Rajadell
Sallent
298
290
223
22
286
265
280
182
13
269
409
416
277
32
464
439
491
347
51
561
459
452
270
45
475
394
378
199
30
485
231
240
159
26
333
218
270
118
23
355
122
138
41
14
186
2.835
2.955
1.816
256
3.414
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
29
503
628
15
192
16
347
497
31
174
43
614
784
30
165
49
734
1.074
46
305
49
629
780
57
250
48
429
595
53
169
32
280
462
33
139
25
192
350
45
104
18
98
142
34
28
309
3.826
5.312
344
1.526
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
366
50
377
278
5
361
34
304
298
9
657
71
476
397
8
638
96
628
481
12
597
83
510
549
15
506
79
434
398
14
358
52
241
245
7
315
55
194
324
4
134
28
107
161
1
3.932
548
3.271
3.131
75
8.064 12.574
15.996
13.555
10.759
7.273
6.957
3.499
87.932
Municipi
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Bages
9.255
70-79 80 i MÉS
ANYS
ANYS
TOTAL
IDESCAT. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener de 2007
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
053
Demografia
Demografia> Estructura de la població
02.03.04
FRANGES D'EDAT DONES. 2007
0-9
ANYS
10-19
ANYS
20-29
ANYS
30-39
ANYS
40-49
ANYS
50-59
ANYS
60-69
ANYS
70-79
ANYS
80 i
MÉS
ANYS
TOTAL
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
13
280
118
137
42
11
218
102
159
55
15
332
129
218
47
21
403
148
243
58
21
393
161
252
84
10
288
126
191
35
7
232
91
170
45
14
244
128
197
43
9
183
86
128
16
121
2.573
1.089
1.695
425
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
87
201
181
20
93
57
200
133
29
71
113
326
248
20
106
127
278
268
29
137
113
377
249
33
107
96
355
190
21
92
75
281
146
17
62
93
366
170
29
60
65
248
120
17
33
826
2.632
1.705
215
761
69
11
54
7
3.524
30
13
68
9
3.075
48
22
85
9
5.021
95
33
108
11
5.833
61
28
111
13
5.116
70
20
75
8
4.206
26
21
42
7
3.481
20
35
49
8
4.035
14
16
28
3
2.926
433
199
620
75
37.217
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
12
311
34
100
10
14
263
29
92
10
14
330
48
226
11
30
459
50
250
13
19
420
51
186
16
14
303
49
169
19
16
220
38
144
7
20
219
29
131
11
17
167
23
89
8
156
2.692
351
1.387
105
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R, el
Rajadell
Sallent
251
280
202
19
326
264
257
158
20
301
414
402
257
26
430
403
409
312
34
458
450
445
228
33
496
379
361
189
28
445
247
265
161
23
415
297
350
134
17
469
192
235
64
14
329
2.897
3.004
1.705
214
3.669
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
22
401
556
19
193
29
333
421
20
134
37
539
767
40
175
36
689
905
28
286
43
552
765
37
210
41
415
597
47
170
36
291
481
42
129
29
244
408
57
95
30
158
262
35
52
303
3.622
5.162
325
1.444
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
367
53
368
258
6
352
37
310
305
0
600
74
464
414
12
596
72
549
378
10
590
84
510
527
14
477
65
410
338
11
403
50
249
320
5
442
67
254
433
3
337
37
172
265
4
4.164
539
3.286
3.238
65
7.579 12.019
13.759
12.795
10.310
8.245
9.200
6.382
88.914
Municipi
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Bages
8.625
IDESCAT. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener de 2007
054
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
Demografia> Estructura de la població
02.03.05
ESTRUCTURA PER EDATS. COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL, CATALUNYA I ESPANYA. EN
PERCENTATGES. 2007
DE 0 A
14 ANYS
DE 15 A
24 ANYS
DE 25 A
49 ANYS
DE 50 A
64 ANYS
DE 65 A
79 ANYS
DE 80 ANYS
I MÉS
14,4
16,2
12,0
15,7
14,9
14,7
14,5
15,5
15,8
10,2
10,9
10,0
10,7
10,6
10,5
11,5
11,7
12,6
39,9
41,3
36,8
40,7
39,3
41,4
40,5
36,7
36,3
16,9
16,3
18,2
16,2
16,2
17,0
16,8
18,1
18,3
13,0
10,9
15,6
11,8
13,4
11,9
12,1
13,3
12,6
5,6
4,4
7,4
4,9
5,6
4,5
4,5
4,6
4,3
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
Catalunya
Espanya
Zona Euro (13)
Unió Europea (27)
Font: IDESCAT i EUROSTAT. % sobre la població total.
ESTRUCTURA PER EDATS. 2007
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
de 0 a 14 anys
de 15 a 24 anys
de 25 a 49 anys
de 50 a 64 anys
de 65 a 79 anys
de 80 anys i més
Catalunya
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Espanya
Zona Euro
(13)
Unió
Europea
(27)
055
Demografia
Demografia> Estructura de la població
02.03.06
PIRÀMIDE D'EDATS COMARCAL. 2007
Bages
>=100
95
90
85
80
75
70
65
60
Edat
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2.000
1.500
1.000
500
0
500
1.000
1.500
2.000
Població
Homes
Dones
Font: IDESCAT. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener de 2007.
056
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
Demografia> Estructura de la població
02.03.07
PIRÀMIDE D'EDATS PER MUNICIPIS. 2007
Artés
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
30-39 anys
20-29 anys
50-59 anys
Edat
Edat
Aguilar de Segarra
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
30
20
10
0
10
20
600
30
400
200
Població
Homes
0
Homes
Dones
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
30-39 anys
20-29 anys
10-19 anys
Dones
0-9 anys
200
100
100
0
200
300
400
300
200
Població
Homes
100
100
0
200
300
400
Població
Dones
Homes
Dones
Callús
Calders
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
60-69 anys
50-59 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
30-39 anys
Edat
Edat
600
10-19 anys
0-9 anys
20-29 anys
10-19 anys
20-29 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
100
400
Balsareny
Edat
Edat
Avinyó
300
200
Població
50
0
50
100
200
Població
Homes
Dones
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
100
0
100
200
Població
Homes
Dones
057
Demografia
Demografia> Estructura de la població
Castellbell i el Vilar
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
30-39 anys
Edat
Edat
Cardona
20-29 anys
20-29 anys
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
600
400
200
0
200
400
600
400
300
200
Població
Homes
Dones
Homes
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
30-39 anys
20-29 anys
Edat
Edat
80 i més anys
70-79 anys
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
20
Població
Homes
0
20
40
200
100
Dones
0
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
60-69 anys
50-59 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
30-39 anys
20-29 anys
10-19 anys
20
40
Dones
0-9 anys
100
50
0
50
100
150
40
20
Població
Homes
0
Població
Dones
Homes
Dones
Fonollosa
Gaià
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
30-39 anys
20-29 anys
Edat
Edat
200
10-19 anys
0-9 anys
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
100
50
0
50
Població
Homes
058
100
l'Estany
Edat
Edat
Dones
Homes
80 i més anys
150
400
Població
Castellnou de Bages
150
300
200
Castellgalí
80 i més anys
40
100
0
Població
Castellfollit del Boix
60
100
Dones
100
150
30
20
10
0
Població
Homes
Dones
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
10
20
Demografia
Demografia> Estructura de la població
Marganell
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
30-39 anys
Edat
Edat
Manresa
20-29 anys
20-29 anys
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
10.000
5.000
0
5.000
10.000
40
20
0
Població
Homes
Dones
Homes
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
60-69 anys
50-59 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
30-39 anys
20-29 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
200
0
200
400
600
100
50
0
Població
Homes
Dones
Homes
Dones
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
30-39 anys
Edat
Edat
Mura
80 i més anys
20-29 anys
20-29 anys
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
200
0
200
400
40
30
20
10
Població
Homes
Dones
Homes
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
30-39 anys
20-29 anys
Edat
Edat
80 i més anys
70-79 anys
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
200
0
200
400
600
600
400
Població
Homes
10
20
30
Dones
Navàs
80 i més anys
400
0
Població
Navarcles
600
100
Població
Monistrol de Montserrat
400
50
Dones
20-29 anys
10-19 anys
400
40
Monistrol de Calders
Edat
Edat
Moià
600
20
Població
Dones
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
200
0
200
400
600
Població
Homes
Dones
059
Demografia
Demografia> Estructura de la població
Rajadell
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
60-69 anys
50-59 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
Edat
Edat
Pont de Vilomara i Rocafort
30-39 anys
20-29 anys
10-19 anys
30-39 anys
20-29 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
400
200
0
200
400
60
40
20
Població
Homes
Dones
Homes
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
10-19 anys
0-9 anys
600
400
200
0
Homes
200
400
600
60
40
20
Dones
Homes
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
40-49 anys
60
Dones
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
30-39 anys
20-29 anys
50-59 anys
Edat
Edat
40
Sant Joan de Vilatorrada
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
500
0
500
1500
1000
1000
500
Homes
0
1000
500
1000
Població
Població
Homes
Dones
Sant Mateu de Bages
Dones
Sant Salvador de Guardiola
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
30-39 anys
Edat
Edat
20
0
Població
Sant Fruitós de Bages
20-29 anys
10-19 anys
20-29 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
50
0
50
Població
Homes
060
Dones
30-39 anys
20-29 anys
Població
100
40
10-19 anys
0-9 anys
1000
20
Sant Feliu Sasserra
Edat
Edat
Sallent
800
0
Població
Dones
100
400
200
0
200
Població
Homes
Dones
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
400
Demografia
Demografia> Estructura de la població
Santa Maria d'Oló
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
30-39 anys
20-29 anys
Edat
Edat
Sant Vicenç de Castellet
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
1000
500
0
500
1000
100
150
50
Població
Homes
Dones
Homes
Santpedor
50
100
Dones
Súria
80 i més anys
80 i més anys
70-79 anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
60-69 anys
50-59 anys
40-49 anys
40-49 anys
30-39 anys
30-39 anys
20-29 anys
Edat
Edat
0
Població
20-29 anys
10-19 anys
10-19 anys
0-9 anys
0-9 anys
1000
500
0
500
1000
800
600
Població
Homes
400
200
0
200
400
600
Població
Dones
Homes
Dones
Talamanca
80 i més anys
70-79 anys
60-69 anys
50-59 anys
Edat
40-49 anys
30-39 anys
20-29 anys
10-19 anys
0-9 anys
20
15
10
5
5
0
10
15
20
Població
Homes
Dones
Font: IDESCAT. Xifres oficials a 1 de gener de 2007.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
061
Demografia
02.04 MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ
02.04.01
NAIXEMENTS PER GÈNERE. 2005-2006
HOMES
2005
DONES
2005
TOTAL
2005
HOMES
2006
DONES
2006
TOTAL
2006
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
2
39
14
11
2
2
33
13
14
1
4
72
27
25
3
0
18
14
20
2
0
24
13
22
6
0
42
27
42
8
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
11
19
19
0
10
11
22
21
3
4
22
41
40
3
14
6
19
17
3
11
10
22
26
0
12
16
41
43
3
23
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
3
3
6
1
434
6
1
5
0
408
9
4
11
1
842
3
2
7
1
443
6
1
4
0
435
9
3
11
1
878
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
2
43
1
18
0
0
29
2
9
1
2
72
3
27
1
1
39
1
17
1
1
33
4
12
1
2
72
5
29
2
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
31
28
27
0
27
22
25
9
1
27
53
53
36
1
54
26
26
22
3
34
23
28
16
5
38
49
54
38
8
72
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
4
50
64
3
18
3
45
60
2
20
7
95
124
5
38
1
49
74
1
27
1
52
63
3
19
2
101
137
4
46
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
35
4
35
30
0
38
4
30
28
0
73
8
65
58
0
36
6
46
27
0
41
8
42
31
0
77
14
88
58
0
994
899
1.893
1.003
1.002
2.005
Municipi
Bages
Font: IDESCAT, dades oficials a 1 de gener de cada any.
062
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
Demografia> Moviments naturals de la població
02.04.02
DEFUNCIONS PER GÈNERE. 2005-2006
HOMES
2005
DONES
2005
TOTAL
2005
HOMES
2006
DONES
2006
TOTAL
2006
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
4
28
15
15
4
2
25
7
19
1
6
53
22
34
5
1
28
8
16
2
1
12
12
16
2
2
40
20
32
4
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
8
31
19
4
4
4
29
27
0
7
12
60
46
4
11
6
36
19
0
5
6
36
18
2
6
12
72
37
2
11
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
1
2
5
0
387
1
6
4
0
388
2
8
9
0
775
2
0
7
0
351
2
2
7
0
346
4
2
14
0
697
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
2
32
1
16
1
0
26
3
13
2
2
58
4
29
3
2
23
3
19
0
1
25
3
13
0
3
48
6
32
0
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
28
29
14
1
46
26
32
14
0
44
54
61
28
1
90
33
31
10
1
46
37
28
13
2
48
70
59
23
3
94
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
6
26
36
4
18
1
23
30
2
10
7
49
66
6
28
3
30
37
1
10
3
17
25
8
11
6
47
62
9
21
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
62
4
31
40
0
54
5
32
32
0
116
9
63
72
0
44
5
16
30
1
47
9
23
29
1
91
14
39
59
2
924
869
1.793
826
811
1.637
Municipi
Bages
Font: IDESCAT, dades oficials a 1 de gener de cada any.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
063
Demografia
Demografia> Moviments naturals de la població
02.04.03
CREIXEMENT NATURAL. 2005-2006
TAXA DE
TAXA DE
NATALITAT MORTALITAT
2005
2005
(EN TANT
(EN TANT
PER MIL)
PER MIL)
Municipi
CREIXEMENT
NATURAL (*)
2005
TAXA DE
NATALITAT
2006
(EN TANT
PER MIL)
TAXA DE
MORTALITAT
2006 CREIXEMENT
(EN TANT NATURAL (*)
2006
PER MIL)
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
17,02
14,55
13,06
7,63
3,70
25,53
10,71
10,64
10,38
6,17
-2
19
5
-9
-2
0,00
8,28
12,72
12,69
9,60
8,00
7,89
9,43
9,67
4,80
-2
2
7
10
4
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
14,90
7,84
12,10
7,44
10,92
8,12
11,47
13,91
9,93
8,58
10
-19
-6
-1
3
10,15
7,85
12,76
7,37
16,02
7,61
13,78
10,98
4,91
7,66
4
-31
6
1
12
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
11,38
10,18
9,11
6,37
11,97
2,53
20,36
7,45
0,00
11,02
7
-4
2
1
67
10,75
7,83
8,59
0,00
12,23
4,78
5,22
10,94
0,00
9,71
5
1
-3
1
181
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
7,27
14,00
4,51
9,92
4,55
7,27
11,28
6,02
10,65
13,64
0
14
-1
-2
-2
6,94
13,34
7,24
10,21
8,58
10,42
8,89
8,68
11,27
0,00
-1
24
-1
-3
2
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
9,40
9,25
11,41
2,22
7,62
9,58
10,64
8,88
2,22
12,70
-1
-8
8
0
-36
8,56
9,29
11,48
17,13
10,08
12,23
10,15
6,95
6,42
13,15
-21
-5
15
5
-22
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
10,97
13,89
12,32
7,52
13,80
10,97
7,16
6,56
9,02
10,17
0
46
58
-1
10
3,22
14,03
13,22
6,05
16,07
9,65
6,53
5,98
13,62
7,33
-4
54
75
-5
25
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
9,44
7,66
10,77
9,35
0,00
14,99
8,62
10,44
11,61
0,00
-43
-1
2
-14
0
9,83
13,06
14,05
9,22
0,00
11,61
13,06
6,23
9,38
14,93
-14
0
49
-1
-2
Bages
11,19
10,60
100
11,57
9,45
368
Font: IDESCAT, dades oficials a 1 de gener de cada any.
(*) Creixement natural: Diferència entre els naixements i les defuncions que es produeixen en un territori concret durant
un període de temps determinat.
064
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
Demografia> Moviments naturals de la població
02.04.04
EVOLUCIÓ DE LA TAXA BRUTA DE CREIXEMENT NATURAL.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL, CATALUNYA,
ESPANYA I UNIÓ EUROPEA. 1991-2006
1991
1996
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Bages
-1,29
-1,17
-1,48
-1,04
-0,23
0,20
1,00
0,59
2,14
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
1,63
-5,24
1,71
-3,43
0,23
-5,83
1,07
-0,98
0,58
-6,53
1,55
-0,80
1,06
-5,41
1,28
-0,34
2,23
-6,17
1,84
-2,63
2,73
-6,39
1,99
0,08
4,17
-4,96
2,50
0,40
4,09
-6,48
3,24
1,57
6
-3,25
3,46
3,27
0,67
1,50
---
0,19
0,20
---
0,27
0,18
---
1,42
1,14
1,02
0,48
1,74
1,22
0,87
0,31
1,96
1,36
0,64
0,21
2,92
1,94
1,27
0,80
2,68
1,84
0,91
0,59
3,57
2,4
1,27
1,11
Catalunya
Espanya
Unió Europea (13 països)
Unió Europea (27 països)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de IDESCAT i INE
Creixement natural per 1.000 habitants.
Evolució de la taxa bruta de creixement natural. 2001-2006
6,00
Anoia
4,00
Catalunya
Osona
Solsonès
Espanya
Bages
2,00
Zona euro
(13 països)
Unió Europea
(27 països)
TAXES
0,00
-2,00
Berguedà
-4,00
-6,00
-8,00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANYS
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
065
Demografia
02.05 IMMIGRACIÓ
02.05.01
PERSONES ESTRANGERES EMPADRONADES PER
MUNICIPI. 2005-2007
IMMIGRACIÓ HOMES DONES
Municipi
TOTAL
IMMIHABI- % IMMITANTS GRANTS GRACIÓ HOMES DONES
2007
2007
2005
2005
2007
TOTAL
%
HABIIMMITANTS GRANTS
2007
2007
2005
2005
2005
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
6
334
129
127
17
2
204
76
74
8
4
130
53
53
9
249
5.102
2.131
3.325
835
2,41%
6,55%
6,05%
3,82%
2,04%
13
470
192
320
15
5
267
106
224
8
8
203
86
96
7
249
5.333
2.235
3.535
914
5,22
8,81
8,59
9,05
1,64
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
139
241
222
8
104
73
118
119
6
64
66
123
103
2
40
1.578
5.247
3.458
410
1.444
8,81%
4,59%
6,42%
1,95%
7,20%
183
293
291
10
127
97
151
152
6
73
86
142
139
4
54
1.687
5.243
3.684
429
1.776
10,85
5,59
7,90
2,33
7,15
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
7
1
25
7
9491
5
0
15
4
5560
2
1
10
3
3931
838 0,84%
383 0,26%
1.285 1,95%
154 4,55%
72.338 13,12%
10
4
30
6
12.663
6
17
4
0
7.212
4
13
2
4
5.451
978
388
1.377
160
75.675
1,02
1,03
2,18
3,75
16,73
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
15
631
19
307
4
7
376
9
189
2
8
255
10
118
2
289 5,19%
5.428 11,62%
692 2,75%
2.865 10,72%
234 1,71%
18
702
30
333
6
7
392
14
197
3
11
310
16
136
3
306
5.699
708
3.023
242
5,88
12,32
4,24
11,02
2,48
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
254
384
216
20
306
125
201
116
9
159
129
183
100
11
147
5.748
5.846
3.342
469
7.161
4,42%
6,57%
6,46%
4,26%
4,27%
357
587
293
19
396
177
330
157
9
229
180
257
136
10
167
5.855
6.172
3.672
495
7.159
6,10
9,51
7,98
3,84
5,53
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
60
379
607
5
135
28
220
350
3
96
32
159
257
2
39
623
7.278
10.444
664
2.909
9,63%
5,21%
5,81%
0,75%
4,64%
56
516
943
32
106
32
276
557
21
66
24
240
386
11
40
636
7.914
10.785
682
3.056
8,81
6,52
8,74
4,69
3,47
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
615
38
209
340
2
348
15
120
193
1
267
23
89
147
1
8.072
1.074
6.281
6.313
135
7,62%
3,54%
3,33%
5,39%
1,48%
834
60
420
555
2
500
28
257
332
1
334
32
163
223
1
8.808
1.099
6.823
6.480
152
9,47
5,46
6,16
8,56
1,32
15404
8895
6509 174.644
8,82%
20.892
11.913
8.979 183.429
11,39
Bages
Font: xifres no oficials de padrons municipals recollides pel Pla Territorial de ciutadania i immigració de la comarca del Bages
(Consell Comarcal) i la Diputació de Barcelona.
Dades a 31 de desembre de cada any
066
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
Demografia> Immigració
02.05.02
MAPA DEL PERCENTATGE DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA
EN RELACIÓ A LA POBLACIÓ TOTAL PER MUNICIPIS. 2007
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Castellnou
de Bages
Moià
Callús
Artés
Santpedor
Fonollosa
Aguilar
de Segarra
Castellfollit
del Boix
Sant Joan de
Vilatorrada
Sant Fruitós
de Bages
Manresa
Rajadell
Sant Salvador
de Guardiola
Calders
Navarcles
Monistrol
de Calders
Talamanca
El Pont
de Vilomara
i Rocafort
Mura
Castellgalí
Sant Vicenç de Castellet
Marganell
L'Estany
Castellbell i el Vilar
Monistrol de
Montserrat
+8 %
6-8%
4-6%
2-4%
0-2%
Font: xifres no oficials de padrons municipals recollides pel Pla Territorial de ciutadania i immigració de la comarca del Bages
(Consell Comarcal) i la Diputació de Barcelona. Dades a 31 de desembre de 2007.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
067
Demografia
Demografia> Immigració
02.05.03
PROCEDÈNCIA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA PER
MUNICIPIS. 2005
EUROPA
UNIÓ
EURO- OCCIPEA DENTAL
Municipi
ÀFRICA
ÀSIA /
OCEANIA
AMÈRICA
EST MAGRIB RESTA
NORD
CENTRE
I SUD
(*)
ALTRES TOTAL
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
4
22
14
17
1
0
0
0
0
0
1
43
19
63
5
0
181
60
1
1
0
26
15
2
0
0
1
0
0
0
1
55
20
17
9
0
6
1
27
1
0
0
0
0
0
6
334
129
127
17
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
3
21
14
3
11
0
1
0
1
0
0
23
27
0
12
99
127
112
1
61
0
13
3
0
0
1
0
1
0
0
23
52
63
3
20
12
4
2
0
0
1
0
0
0
0
139
241
222
8
104
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
1
0
7
0
423
0
0
0
0
7
0
0
5
0
974
2
0
10
0
4.959
0
0
0
0
496
0
0
0
0
25
4
1
2
7
2.166
0
0
1
0
441
0
0
0
0
0
7
1
25
7
9.491
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
7
50
5
81
0
0
3
0
1
0
0
54
0
5
2
0
22
0
185
0
1
121
0
1
0
0
6
0
0
1
7
344
14
32
1
0
31
0
2
0
0
0
0
0
0
15
631
19
307
4
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
26
29
7
4
33
0
0
0
0
1
37
79
156
7
60
45
185
18
1
138
5
11
0
0
2
1
3
1
0
1
135
74
33
6
58
4
3
1
2
11
1
0
0
0
2
254
384
216
20
306
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
2
41
18
1
18
0
1
0
0
1
1
37
297
1
13
50
192
173
1
64
2
11
17
0
3
0
2
0
0
1
5
84
86
0
30
0
11
16
2
5
0
0
0
0
0
60
379
607
5
135
36
6
33
124
2
1
0
0
0
0
41
4
55
23
0
272
1
75
62
0
98
1
0
3
0
0
0
0
1
0
161
26
44
117
0
6
0
2
10
0
0
0
0
0
0
615
38
209
340
2
1.064
17
2.044
7.098
831
45
3.700
601
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
Bages
4 15.404
Font: xifres no oficials dels padrons municipals recollides pel Pla Territorial de ciutadania i immigració de la comarca del
Bages (Consell Comarcal) i la Diputació de Barcelona
Nota: Dins de la categoria d'altres s'inclouen els apàtrides i els habitants el país de naixement dels quals es deconeix.
Dades a 31 de desembre de 2005
068
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
Demografia> Immigració
02.05.04
PROCEDÈNCIA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA PER
MUNICIPIS. 2007
EUROPA
Municipi
UNIÓ RESTA
EURO- EUROPEA
PA
ÀFRICA
ÀSIA /
OCEANIA
AMÈRICA
(*)
ALTRES TOTAL
NORD RESTA
EST MAGRIB AFRICA NORD LLATINA
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
8
89
41
242
4
0
0
0
0
0
1
8
28
1
1
0
211
69
7
1
0
34
17
2
0
0
2
0
0
0
4
114
35
18
8
0
12
2
50
1
0
0
0
0
0
13
470
192
320
15
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
13
56
62
6
26
0
0
0
1
0
0
9
4
0
5
124
158
125
0
73
0
15
6
0
1
0
0
1
0
0
29
51
90
3
22
17
4
3
0
0
0
0
0
0
0
183
293
291
10
127
1
0
13
1
2.327
1
0
0
0
10
0
2
1
0
352
3
0
10
4
5.483
0
1
0
0
902
0
0
0
0
27
5
1
5
1
2.865
0
0
1
0
696
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
7
109
11
89
1
0
2
0
0
0
0
31
0
2
0
2
33
0
183
0
3
122
0
7
0
0
6
0
1
1
5
375
18
48
4
1
24
1
3
0
0
0
0
0
0
18
702
30
333
6
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
97
185
224
10
136
0
0
0
0
1
14
31
1
0
31
65
228
12
4
133
4
15
0
0
4
1
3
0
0
0
165
105
56
1
75
11
20
0
4
16
0
0
0
0
0
357
587
293
19
396
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
6
117
221
22
20
0
1
0
0
1
0
13
280
4
5
43
215
237
1
22
5
24
21
0
2
0
1
0
0
2
2
130
142
3
52
0
15
42
2
2
0
0
0
0
0
56
516
943
32
106
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
119
10
266
232
2
1
0
0
0
0
30
0
1
6
0
308
1
86
88
0
118
1
1
7
0
2
0
1
0
0
235
47
57
196
0
21
1
8
26
0
0
0
0
0
0
834
60
420
555
2
4.773
18
861
7.929
1.312
48
4.967
983
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Bages
0
10
0
4
0
30
0
6
1 12.663
1 20.892
Font: Xifres no oficials del padró municipal recollides pel Pla Territorial de ciutadania i Immigració de la comarca del Bages
(Consell Comarcal) i la Diputació de Barcelona
Nota: Dins de la categoria d'altres s'inclouen els apàtrides i els habitants el país de naixement dels quals es deconeix.
Dades a 31 de desembre de 2007
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
069
Demografia
Demografia> Immigració
02.05.05
POBLACIÓ ESTRANGERA SEGONS PROCEDÈNCIA.
2005-2007
HOMES
DONES
TOTAL
Europa
Unió Europea
Occidental
Est
1.064
17
2.044
663
9
1.105
401
8
939
Àfrica
Magrib
Resta
7.098
831
4.416
656
Amèrica
Nord
Centre i Sud
45
3.700
2005
HOMES
DONES
TOTAL
Europa
Unió Europea
Resta
Est
4.773
18
861
2.896
8
435
1.877
10
426
2.682
175
Àfrica
Magrib
Resta
7.929
1.312
4.728
1.028
3.201
284
21
1.662
24
2.038
Amèrica
Nord
Centre i Sud
48
4.967
29
2.204
19
2.763
601
362
239
983
584
399
4
1
3
1
1
0
15.404
8.895
6.509
20.892
11.913
8.979
Àsia / Oceania
Altres
2007
Àsia / Oceania
Altres
Font: xifres no oficials de padrons municipals recollides pel Pla Territorial de ciutadania i immigració de la comarca del
Bages (Consell Comarcal) i la Diputació de Barcelona. Dades a 31 de desembre de cada any.
POBLACIÓ ESTRANGERA
SEGONS PROCEDÈNCIA.
2005
Àsia / Oceania
3,90%
Amèrica del
Centre i Sud
24,02%
Altres
0,03%
Unió Europea
6,91%
070
Europa
Occidental
0,11%
Europa de l'Est
13,27%
Àsia / Oceania
4,71%
Altres
0,00%
Unió Europea
22,85%
Amèrica del
Centre i Sud
23,77%
Resta d'Europa
0,09%
Europa de l'Est
4.12%
Amèrica
del Nord
0,23%
Amèrica
del Nord
0,29%
Resta d'Àfrica
5,39%
POBLACIÓ ESTRANGERA
SEGONS PROCEDÈNCIA.
2007
Magrib
46,08%
Resta Àfrica
6,28%
Magrib
37,95%
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
02.06 INDICADORS DEMOGRÀFICS
02.06.01
INDICADORS DEMOGRÀFICS. 2001
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
240,74
130,62
149,83
179,60
108,33
7,69
10,05
9,21
11,92
4,90
12,27
14,67
14,71
12,43
16,75
16,82
21,35
19,22
19,84
15,48
21,09
22,17
23,26
19,04
25,73
50,78
28,95
34,85
34,20
27,88
71,88
51,12
58,10
53,24
53,61
53,85
67,59
80,37
82,56
102,63
20,41
18,66
19,40
13,36
21,58
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
198,18
228,36
169,15
141,54
148,12
13,76
11,24
11,89
13,04
8,63
12,33
11,03
12,46
16,97
13,77
19,36
19,66
20,77
14,62
18,32
19,50
17,31
18,75
28,76
20,91
38,65
39,52
31,71
40,71
30,97
58,16
56,82
50,46
69,47
51,89
78,57
69,08
65,17
66,67
100,00
19,60
14,57
19,25
16,13
28,29
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
65,12
327,03
116,88
95,65
172,33
1,79
11,57
12,22
9,09
11,26
14,31
9,18
14,43
15,54
12,65
24,46
16,63
21,56
15,54
20,47
18,74
15,10
21,01
22,33
19,31
12,20
49,39
24,56
21,36
33,27
30,94
64,49
45,57
43,69
52,58
52,63
133,33
45,95
114,29
89,22
22,56
10,11
16,13
19,44
18,74
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
272,00
113,60
146,43
184,12
294,12
14,71
11,21
8,13
10,64
16,00
10,73
15,91
13,70
11,74
8,17
11,59
20,21
21,37
21,10
17,79
17,86
24,09
20,69
17,62
12,06
48,57
27,37
30,30
32,44
35,46
66,43
51,46
50,99
50,06
47,52
216,67
87,79
63,41
96,85
75,00
19,15
22,17
26,00
16,95
12,50
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R.
Rajadell
Sallent
139,43
159,92
109,90
219,44
210,18
12,54
10,94
7,11
5,06
11,56
13,79
13,36
14,29
9,25
11,64
20,77
20,40
23,33
23,14
18,68
20,60
20,46
20,40
13,14
18,21
28,72
32,72
22,42
28,83
38,27
49,32
53,18
42,83
41,97
56,48
74,01
77,63
72,32
153,33
103,42
17,51
20,47
19,67
15,38
16,60
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de G.
167,05
90,14
108,36
360,66
101,99
6,80
7,65
9,82
10,91
10,42
13,46
15,38
14,10
8,84
13,96
17,74
23,32
23,97
17,39
24,72
21,00
21,74
19,96
14,91
19,44
35,08
19,60
21,63
53,79
19,83
56,09
41,33
41,58
68,70
39,28
97,14
62,08
73,67
122,58
60,74
24,00
22,08
19,65
11,63
19,77
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
177,35
269,32
102,91
172,37
225,00
11,25
8,86
11,08
8,65
0,00
12,16
8,89
15,00
13,58
8,00
21,60
21,72
21,67
18,80
19,00
18,34
13,23
21,57
21,56
10,81
32,53
35,64
22,20
37,16
24,32
50,87
48,87
43,77
58,72
35,14
75,46
59,32
65,54
89,10
42,86
16,15
12,66
18,50
17,53
7,41
Bages
157,89
10,83
13,10
20,75
19,78
31,23
51,00
81,22
18,58
Municipi
Font: IDESCAT. Cens 2001.
(1) Índex d’envelliment: Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
(2) Índex de sobreenvelliment: Població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més.
(3) Índex de població infantil: Relació entre la població de menys de 15 anys i el total de la població.
(4) Índex de població juvenil: Relació entre la població de 15 a 29 anys i el total de la població.
(5) Índex de dependència juvenil: Població de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(6) Índex de dependència senil: Població de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(7) Índex de dependència global: Població de 65 anys i més i de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(8) Índex de recanvi de la població d'edats actives: Població de 60 a 64 anys per 100 habitants de 15 a 19 anys.
(9) Índex de nens per dones en estat fèrtil: Població de 0 a 4 anys per 100 dones de 15 a 49 anys.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
071
Demografia
Demografia> Indicadors demogràfics
02.06.02
ESTRUCTURA PER EDATS EN RELACIÓ ALS INDICADORS
DEMOGRÀFICS. MUNICIPIS DEL BAGES 2007
Població
2007
0-4
anys
menys
de 15
anys
15-19
anys
15-29
anys
Dones
15-49
anys
15-64
anys
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
252
5.179
2.190
3.410
868
14
289
135
154
34
35
790
343
439
137
10
261
110
162
38
33
978
381
623
125
63
1.250
492
785
214
160
3.493
1.403
2.278
569
13
250
91
164
42
57
896
444
693
162
7
122
56
85
8
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.610
5.164
3.479
418
1.611
100
200
198
20
97
244
586
485
68
292
58
223
147
26
59
268
914
680
68
262
382
1.088
833
98
381
1.049
3.320
2.388
262
1.093
78
280
176
21
95
317
1.258
606
88
226
42
160
87
11
37
72
169
907
17
35
379
66
198
1.279
6
26
158
73.140 4.010 10.391
33
14
59
10
3.286
136
50
235
23
13.506
216
90
333
39
17.579
650
238
901
105
48.624
45
23
61
5
3.591
88
106
180
27
14.125
5
10
25
3
1.881
Municipi
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
60-64 65 anys i
anys
més
85 anys i
més
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
292
5.486
702
2.903
232
16
342
31
121
11
41
960
103
346
26
10
260
21
108
10
34
961
118
570
39
69
1.323
162
707
44
188
3.674
471
2.031
165
21
237
40
148
8
63
852
128
526
41
8
112
17
81
8
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
5.732
5.959
3.521
470
7.083
274
281
217
19
331
806
845
597
61
879
272
262
168
13
303
1.095
1.080
702
71
1.197
1.393
1.392
870
104
1.546
3.877
3.894
2.443
320
4.545
258
278
196
28
428
1.049
1.220
481
89
1.659
142
164
40
9
233
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
St Salvador de Guardiola
612
7.448
10.474
669
2.970
15
475
652
16
214
71
1.265
1.644
63
513
25
319
458
22
180
105
1.472
2.009
92
520
131
1.937
2.649
115
739
401
5.240
7.243
400
2.070
30
320
518
40
160
140
943
1.587
206
387
23
114
170
26
32
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
8.096
1.087
6.557
6.369
140
382
60
403
263
5
1.098
133
1.050
822
14
348
41
309
317
6
1.605
186
1.249
1.128
26
1.950
250
1.677
1.482
36
5.434
730
4.571
4.094
112
425
65
281
295
10
1.564
224
936
1.453
14
198
28
125
172
2
176.846 9.540 25.575
7.948
32.541
42.419
118.436
8.721
32.835
4.243
Bages
Font: IDESCAT. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener.
072
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Demografia
Demografia> Indicadors demogràfics
02.06.03
INDICADORS DEMOGRÀFICS. 2007
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
162,86
113,42
129,45
157,86
118,25
12,28
13,62
12,61
12,27
4,94
13,89
15,25
15,66
12,87
15,78
13,10
18,88
17,40
18,27
14,40
21,88
22,62
24,45
19,27
24,08
35,63
25,65
31,65
30,42
28,47
57,50
48,27
56,09
49,69
52,55
130,00
95,79
82,73
101,23
110,53
22,22
23,12
27,44
19,62
15,89
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
129,92
214,68
124,95
129,41
77,40
13,25
12,72
14,36
12,50
16,37
15,16
11,35
13,94
16,27
18,13
16,65
17,70
19,55
16,27
16,26
23,26
17,65
20,31
25,95
26,72
30,22
37,89
25,38
33,59
20,68
53,48
55,54
45,69
59,54
47,39
134,48
125,56
119,73
80,77
161,02
26,18
18,38
23,77
20,41
25,46
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
52,07
302,86
90,91
103,85
135,93
5,68
9,43
13,89
11,11
13,32
18,63
9,23
15,48
16,46
14,21
14,99
13,19
18,37
14,56
18,47
26,00
14,71
21,98
24,76
21,37
13,54
44,54
19,98
25,71
29,05
39,54
59,24
41,95
50,48
50,42
136,36
164,29
103,39
50,00
109,28
33,33
18,89
19,82
15,38
22,81
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
153,66
88,75
124,27
152,02
157,69
12,70
13,15
13,28
15,40
19,51
14,04
17,50
14,67
11,92
11,21
11,64
17,52
16,81
19,63
16,81
21,81
26,13
21,87
17,04
15,76
33,51
23,19
27,18
25,90
24,85
55,32
49,32
49,04
42,93
40,61
210,00
91,15
190,48
137,04
80,00
23,19
25,85
19,14
17,11
25,00
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
130,15
144,38
80,57
145,90
188,74
13,54
13,44
8,32
10,11
14,04
14,06
14,18
16,96
12,98
12,41
19,10
18,12
19,94
15,11
16,90
20,79
21,70
24,44
19,06
19,34
27,06
31,33
19,69
27,81
36,50
47,85
53,03
44,13
46,88
55,84
94,85
106,11
116,67
215,38
141,25
19,67
20,19
24,94
18,27
21,41
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de G.
197,18
74,55
96,53
326,98
75,44
16,43
12,09
10,71
12,62
8,27
11,60
16,98
15,70
9,42
17,27
17,16
19,76
19,18
13,75
17,51
17,71
24,14
22,70
15,75
24,78
34,91
18,00
21,91
51,50
18,70
52,62
42,14
44,61
67,25
43,48
120,00
100,31
113,10
181,82
88,89
11,45
24,52
24,61
13,91
28,96
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
142,44
168,42
89,14
176,76
100,00
12,66
12,50
13,35
11,84
14,29
13,56
12,24
16,01
12,91
10,00
19,82
17,11
19,05
17,71
18,57
20,21
18,22
22,97
20,08
12,50
28,78
30,68
20,48
35,49
12,50
48,99
48,90
43,45
55,57
25,00
122,13
158,54
90,94
93,06
166,67
19,59
24,00
24,03
17,75
13,89
Bages
128,39
12,92
14,46
18,40
21,59
27,72
49,32
109,73
22,49
Municipi
Font: IDESCAT. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener.
(1) Índex d’envelliment: Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
(2) Índex de sobreenvelliment: Població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més.
(3) Índex de població infantil: Relació entre la població de menys de 15 anys i el total de la població.
(4) Índex de població juvenil: Relació entre la població de 15 a 29 anys i el total de la població.
(5) Índex de dependència juvenil: Població de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(6) Índex de dependència senil: Població de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(7) Índex de dependència global: Població de 65 anys i més i de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(8) Índex de recanvi de la població d'edats actives: Població de 60 a 64 anys per 100 habitants de 15 a 19 anys.
(9) Índex de nens per dones en estat fèrtil: Població de 0 a 4 anys per 100 dones de 15 a 49 anys.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
073
Demografia
Demografia> Indicadors demogràfics
02.06.04
MAPA DE L'ÍNDEX D'ENVELLIMENT DEL BAGES. 2007
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Castellnou
de Bages
Moià
Callús
Artés
Santpedor
Fonollosa
Aguilar
de Segarra
Rajadell
Castellfollit
del Boix
Sant Joan de Sant Fruitós
Vilatorrada
de Bages Navarcles
Manresa
Calders
Monistrol
de Calders
Talamanca
El Pont
de Vilomara
i Rocafort
Sant Salvador
Mura
de Guardiola Castellgalí
Sant Vicenç de Castellet
Marganell
L'Estany
Castellbell i el Vilar
+ 200
150 - 200
100 - 150
Monistrol de
Montserrat
Font: IDESCAT. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials a 1 de gener de 2007.
074
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
0 - 100
Demografia
Demografia> Indicadors demogràfics
02.06.05
INDICADORS DEMOGRÀFICS. COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL, CATALUNYA I ESPANYA, EN
PERCENTATGES. 2005 i 2006
2005
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Bages
133
12
14
21
28
49
106
22
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
99
196
107
131
12
12
11
12
15
11
15
14
23
18
23
22
23
36
25
28
46
54
48
50
92
109
87
104
25
18
23
24
Catalunya
Espanya
114
117
11
11
14
14
21
21
24
24
45
44
106
91
22
18
2006
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Bages
127
12
14
22
28
49
111
23
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
95
187
105
125
13
13
12
12
16
12
15
14
24
19
23
23
23
35
25
28
46
53
48
51
96
121
88
96
26
19
24
24
Catalunya
Espanya
111
117
12
11
14
14
21
22
24
26
45
48
110
93
22
19
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de IDESCAT i INE. Xifres a 1 de gener de cada any.
(1) Índex d’envelliment: Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
(2) Índex de sobreenvelliment: Població de 85 anys i més per 100 habitants de 65 anys i més.
(3) Índex de població infantil: Relació entre la població de menys de 15 anys i el total de la població.
(4) Índex de dependència juvenil: Població de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(5) Índex de dependència senil: Població de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(6) Índex de dependència global: Població de 65 anys i més i de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
(7) Índex de recanvi de la població d'edats actives: Població de 60 a 64 anys per 100 habitants de 15 a 19 anys.
(8) Índex de nens per dones en estat fèrtil: Població de 0 a 4 anys per 100 dones de 15 a 49 anys.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
075
Demografia
02.07 PREVISIÓ CREIXEMENT POBLACIÓ. 2001-2026.
02.07.01
PREVISIÓ CREIXEMENT POBLACIÓ. COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL. 2001-2026.
POBLACIÓ
2001
POBLACIÓ
2026
POBLACIÓ
INCREMENT
TD* 2001
TD* 2026
ENTRADA
D'IMMIGRANTS 01-26
Bages
157.870
193.472
35.602
0,54
0,51
47.926
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
95.103
38.593
132.601
11.792
118.820
44.100
169.111
14.518
23.717
5.507
36.510
2.726
0,49
0,61
0,52
0,55
0,50
0,53
0,51
0,54
25.013
12.030
39.271
3.245
Comarca
Font: Web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Projecte del pla Territorial Parcial de les comarques
centrals. (30 d'agost de 2007, aprovació inicial).
*Relació entre la població dependent (jubilats i nens) i la laboral.
PREVISIÓ CREIXEMENT POBLACIÓ 2001-2026
Població
200.000
150.000
193.472
Bages
169.111
Osona
157.870
132.601
100.000
50.000
0
118.820
Anoia
95.103
38.593
11.792
Població 2001
44.100
Berguedà
14.518
Solsonès
Població 2026
Any
076
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
03 MERCAT DE TREBALL
03.01
POBLACIÓ ACTIVA I INACTIVA
03.02
POBLACIÓ OCUPADA
03.03
POBLACIÓ DESOCUPADA
03.04
CONTRACTES DE TREBALL
03.05
MOBILITAT LABORAL
03.06
SINISTRALITAT LABORAL
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
077
Mercat de Treball
03.01 POBLACIÓ ACTIVA I INACTIVA
03.01.01
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LA RELACIÓ AMB
L'ACTIVITAT. TOTAL BAGES. 1996
POBLACIÓ TOTAL
152.586
POBLACIÓ ACTIVA
65.706
POBLACIÓ OCUPADA
54.310
POBLACIÓ INACTIVA
86.329
SERVEI MILITAR
551
POBLACIÓ
DESOCUPADA
11.396
JUBILATS/ADES
O PENSIONISTES
37.074
INCAPACITATS/ADES
PERMANENTS
2.467
BUSQUEN
1ª OCUPACIÓ
2.024
ESCOLARS O
ESTUDIANTS
29.082
DESOCUPATS/ADES
OCUPACIÓ ANTERIOR
9.372
FEINES DE LA LLAR
12.496
Font: Generalitat de Catalunya, IDESCAT.
ALTRES SITUACIONS
5.210
03.01.02
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS LA RELACIÓ
AMB L'ACTIVITAT. TOTAL BAGES. 2001
POBLACIÓ TOTAL
153.818
POBLACIÓ ACTIVA
76.207
POBLACIÓ OCUPADA
69.537
POBLACIÓ INACTIVA
77.611
POBLACIÓ
DESOCUPADA
6.670
JUBILATS/ADES O
PENSIONISTES
31.485
BUSQUEN
1ª OCUPACIÓ
884
DESOCUPATS/ADES
OCUPACIÓ ANTERIOR
5.786
Font: Generalitat de Catalunya, IDESCAT.
SERVEI MILITAR
0
INCAPACITATS/ADES
PERMANENTS
5.142
ESCOLARS O
ESTUDIANTS
26.035
FEINES DE LA LLAR
8.719
ALTRES SITUACIONS
6.230
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
079
Mercat de Treball
Mercat de Treball> Població activa i inactiva
03.01.03
POBLACIÓ TOTAL, POBLACIÓ DE 16 ANYS I MÉS,
POBLACIÓ DE 15 A 64 ANYS, POBLACIÓ ACTIVA I
POBLACIÓ NO ACTIVA. MUNICIPIS BAGES, COMARQUES
CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2001
POBLACIÓ
TOTAL
Municipis
POBLACIÓ DE
16 ANYS I MÉS
POBLACIÓ DE
15 A 64 ANYS
POBLACIÓ
ACTIVA
POBLACIÓ NO
ACTIVA
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
220
4.477
2.019
3.168
788
189
3.770
1.699
2.742
648
128
2.991
1.277
2.085
513
93
2.246
1.007
1.498
383
127
2.231
1.012
1.670
405
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.338
5.337
2.902
383
964
1.162
4.681
2.504
313
821
846
3.444
1.936
226
636
642
2.474
1.386
162
454
696
2.863
1.516
221
510
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
601
381
1.067
148
63.451
509
342
895
125
54.788
459
245
733
103
41.933
345
181
552
74
31.223
256
200
515
74
32.228
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
201
4.269
613
2.425
208
175
3.543
521
2.109
190
140
2.868
406
1.680
141
107
2.247
302
1.264
113
94
2.022
311
1.161
95
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
5.307
5.435
2.688
389
6.936
4.526
4.662
2.270
352
6.064
3.583
3.548
1.882
274
4.476
2.753
2.610
1.397
210
3.148
2.554
2.825
1.291
179
3.788
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
654
5.918
9.300
690
2.101
563
4.934
7.891
622
1.780
419
4.200
6.594
409
1.548
299
3.142
5.025
284
1.132
355
2.776
4.275
406
969
6.946
990
5.450
5.954
100
6.027
894
4.562
5.068
92
4.645
665
3.820
3.794
74
3.269
498
2.934
2.693
60
3.677
492
2.516
3.261
40
Bages
153.818
132.033
102.721
76.207
77.611
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
93.003
37.529
128.277
11.284
78.165
32.842
107.810
9.659
63.719
23.921
86.346
7.494
47.736
16.995
65.400
5.451
45.267
20.534
62.877
5.833
Catalunya
6.304.366
5.370.949
4.353.744
3.135.423
3.168.943
Feliu Sasserra
Fruitós de Bages
Joan de Vilatorrada
Mateu de Bages
Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Cens 2001.
Població activa: Persones de 16 anys i més que tenen ocupació o estan disponibles i que en el moment censal estan fent
gestions per incorporar-se al mercat de treball.
Nota: l'INE i l'IDESCAT consideren la població potencialment activa la de 16 anys i més.
l'EUROSTAT, en canvi, la calcula sobre la població de 15 a 64 anys.
080
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball> Població activa i inactiva
03.01.04
POBLACIÓ ACTIVA I NO ACTIVA PER GÈNERE. MUNICIPIS
BAGES, COMARQUES CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
2001
Municipis
16 ANYS I 16 ANYS I 16 ANYS I ACTIVA ACTIVA
NO
NO
TOTAL
TOTAL
MÉS
MÉS
MÉS
HOMES DONES POBLACIÓ ACTIVA ACTIVA POBLACIÓ
ACTIVA HOMES DONES NO ACTIVA
HOMES DONES
TOTAL
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
98
1.857
831
1.349
340
91
1.913
868
1.393
308
189
3.770
1.699
2.742
648
59
1.246
553
849
232
34
1.000
454
649
151
93
2.246
1.007
1.498
383
54
994
450
722
169
73
1.237
562
948
236
127
2.231
1.012
1.670
405
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
572
2.274
1.263
155
432
590
2.407
1.241
158
389
1.162
4.681
2.504
313
821
372
1.452
836
92
276
270
1.022
550
70
178
642
2.474
1.386
162
454
292
1.161
638
92
236
404
1.702
878
129
274
696
2.863
1.516
221
510
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
273
166
460
64
26.325
236
176
435
61
28.463
509
342
895
125
54.788
212
102
333
44
17.466
133
79
219
30
13.757
345
181
552
74
31.223
110
82
215
33
13.355
146
118
300
41
18.873
256
200
515
74
32.228
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
93
1.750
260
1.031
105
82
1.793
261
1.078
85
175
3.543
521
2.109
190
67
1.259
183
731
72
40
988
119
533
41
107
2.247
302
1.264
113
34
879
119
474
41
60
1.143
192
687
54
94
2.022
311
1.161
95
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
2.237
2.299
1.151
185
2.938
2.289
2.363
1.119
167
3.126
4.526
4.662
2.270
352
6.064
1.555
1.500
812
126
1.789
1.198
1.110
585
84
1.359
2.753
2.610
1.397
210
3.148
1.085
1.200
562
76
1.573
1.469
1.625
729
103
2.215
2.554
2.825
1.291
179
3.788
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
283
2.460
3.915
303
921
280
2.474
3.976
319
859
563
4.934
7.891
622
1.780
182
1.770
2.862
172
684
117
1.372
2.163
112
448
299
3.142
5.025
284
1.132
139
1.182
1.785
168
385
216
1.594
2.490
238
584
355
2.776
4.275
406
969
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
2.879
454
2.256
2.484
47
3.148
440
2.306
2.584
45
6.027
894
4.562
5.068
92
1.892
283
1.675
1.554
34
1.377
215
1.259
1.139
26
3.269
498
2.934
2.693
60
1.459
220
1.025
1.379
20
2.218
272
1.491
1.882
20
3.677
492
2.516
3.261
40
Bages
64.510
67.523
132.033
43.326
32.881
76.207
32.408
45.203
77.611
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
38.894
16.101
53.335
4.903
39.271
16.741
54.475
4.756
78.165
32.842
107.810
9.659
27.698
9.734
37.701
3.346
20.038
7.261
27.699
2.105
47.736
16.995
65.400
5.451
18.841
8.783
26.212
2.426
26.426
11.751
36.665
3.407
45.267
20.534
62.877
5.833
Catalunya
2.612.697
2.758.252 5.370.949 1.802.243 1.333.180 3.135.423 1.289.601 1.879.342 3.168.943
Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Cens 2001.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
081
Mercat de Treball
Mercat de Treball> Població activa i inactiva
03.01.05
EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'ACTIVITAT PER GÈNERE.
1996-2001
%
TAXA D'ACTIVITAT HOMES
%
TAXA D'ACTIVITAT DONES
%
TAXA D'ACTIVITAT TOTAL
Municipis
1996
2001
1996
2001
1996
2001
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
52,8
63,4
61,7
59,0
69,4
60,2
67,1
66,5
62,9
68,2
43,7
42,2
41,7
37,6
47,4
37,4
52,3
52,3
46,6
49,0
48,3
52,6
51,6
48,0
59,1
49,2
59,6
59,3
54,6
59,1
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
60,1
57,1
61,9
57,1
61,9
65,0
63,9
66,2
59,4
63,9
37,1
26,2
38,0
46,3
40,8
45,8
42,5
44,3
44,3
45,8
48,3
41,0
49,8
51,9
51,6
55,2
52,9
55,4
51,8
55,3
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
74,4
63,6
63,5
60,8
62,6
77,7
61,4
72,4
68,8
66,3
53,7
41,0
43,2
41,9
40,5
56,4
44,9
50,3
49,2
48,3
64,8
51,9
53,4
52,2
51,0
67,8
52,9
61,7
59,2
57,0
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
70,5
67,8
64,7
61,8
68,4
72,0
71,9
70,4
70,9
68,6
31,0
42,2
40,4
29,5
33,0
48,8
55,1
45,6
49,4
48,2
47,1
54,5
52,4
45,9
51,6
61,1
63,4
58,0
59,9
59,5
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
65,1
59,8
65,3
61,7
55,0
69,5
65,2
70,5
68,1
60,9
44,5
39,5
32,9
34,6
38,0
52,3
47,0
52,3
50,3
43,5
54,7
49,5
49,0
49,3
46,1
60,8
56,0
61,5
59,7
51,9
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
61,8
65,3
67,1
54,9
67,1
64,3
72,0
73,1
56,8
74,3
38,5
42,5
44,0
28,6
45,5
41,8
55,5
54,4
35,1
52,2
50,3
53,7
55,5
41,9
56,5
53,1
63,7
63,7
45,7
63,6
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
62,5
62,2
68,3
58,3
73,8
65,7
62,3
74,2
62,6
72,3
39,0
43,0
47,2
37,1
47,1
43,7
48,9
54,6
44,1
57,8
50,1
52,8
57,6
47,5
61,8
54,2
55,7
64,3
53,1
65,2
Bages
62,5
67,2
39,9
48,7
50,9
57,7
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Taxa d’activitat: relació entre la població activa i la població de 16 anys i més.
082
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
03.02 POBLACIÓ OCUPADA
03.02.01
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS
D'ACTIVITAT. MUNICIPIS. 2001
Municipis
Agricultura Indústria
Constr.
Serveis
Total
Agricultura Indústria
(%)
(%)
Constr. Serveis
(%)
(%)
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
23
48
39
26
19
16
939
533
604
95
16
207
73
181
38
35
832
293
572
203
90
2.026
938
1.383
355
25,56
2,37
4,16
1,88
5,35
17,78
46,35
56,82
43,67
26,76
17,78
10,22
7,78
13,09
10,70
38,89
41,07
31,24
41,36
57,18
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
10
133
34
25
7
218
746
502
26
125
76
284
169
12
66
296
1.024
569
91
198
600
2.187
1.274
154
396
1,67
6,08
2,67
16,23
1,77
36,33
34,11
39,40
16,88
31,57
12,67
12,99
13,27
7,79
16,67
49,33
46,82
44,66
59,09
50,00
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
9
10
53
18
238
107
66
158
11
8.655
50
16
81
6
2.575
320
154
174
82
527
235
63
28
16.838 28.306
2,81
5,75
10,06
28,57
0,84
33,44
37,93
29,98
17,46
30,58
15,63
9,20
15,37
9,52
9,10
48,13
47,13
44,59
44,44
59,49
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
2
71
5
4
2
36
614
151
413
25
9
303
39
107
18
52
1.115
94
664
56
99
2.103
289
1.188
101
2,02
3,38
1,73
0,34
1,98
36,36
29,20
52,25
34,76
24,75
9,09
14,41
13,49
9,01
17,82
52,53
53,02
32,53
55,89
55,45
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
32
75
7
22
44
1.038
878
467
62
1.209
303
419
227
18
287
1.119
996
516
102
1.286
2.492
2.368
1.217
204
2.826
1,28
3,17
0,58
10,78
1,56
41,65
37,08
38,37
30,39
42,78
12,16
17,69
18,65
8,82
10,16
44,90
42,06
42,40
50,00
45,51
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
23
36
36
61
11
128
1.012
2.066
59
381
42
319
469
28
106
93
1.557
2.071
115
558
286
2.924
4.642
263
1.056
8,04
1,23
0,78
23,19
1,04
44,76
34,61
44,51
22,43
36,08
14,69
10,91
10,10
10,65
10,04
32,52
53,25
44,61
43,73
52,84
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
18
25
34
25
2
1.052
236
1.089
1.057
13
413
53
279
293
3
1.396
155
1.333
1.136
35
2.879
469
2.735
2.511
53
0,63
5,33
1,24
1,00
3,77
36,54
50,32
39,82
42,09
24,53
14,35
11,30
10,20
11,67
5,66
48,49
33,05
48,74
45,24
66,04
1.227
24.787
7.585
35.899 69.498
1,77
35,67
10,91
51,65
Bages
Font: IDESCAT. Cens 2001.
Població ocupada: persones de 16 anys i més que han treballat en una ocupació de forma remunerada, com a mínim una
hora durant tota la setmana en la que s'inscriu el moment censal, per compte propi o d'altre, incloent les persones
temporalment absents que esperen la seva reincorporació.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
083
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
03.02.02
MAPA DE LA POBLACIÓ OCUPADA AL SECTOR DE
L'AGRICULTURA. MUNICIPIS. 2001
Font: IDESCAT. Cens 2001.
084
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
03.02.03
MAPA DE LA POBLACIÓ OCUPADA AL SECTOR DE LA
INDÚSTRIA. MUNICIPIS. 2001
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Castellnou
de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Callús
Santpedor
L'Estany
Moià
Artés
Calders
Sant Joan de
Navarcles
Monistrol
Vilatorrada
de Calders
Sant
Fruitós
de
Bages
Aguilar
de Segarra
Talamanca
Manresa
Rajadell
El Pont
de Vilomara
i Rocafort
Sant Salvador
Mura
Castellgalí
de
Guardiola
Castellfollit
Sant Vicenç de Castellet
del Boix
Fonollosa
Marganell
Castellbell i el Vilar
+ 45 %
40 - 45 %
35 - 40 %
30 - 35 %
Monistrol de
Montserrat
16 - 30 %
Font: IDESCAT. Cens 2001.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
085
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
03.02.04
MAPA DE LA POBLACIÓ OCUPADA AL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓ. MUNICIPIS. 2001
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Castellnou
de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Callús
Santpedor
L'Estany
Moià
Artés
Calders
Sant Joan de
Navarcles
Monistrol
Vilatorrada
de Calders
Sant
Fruitós
de
Bages
Aguilar
de Segarra
Talamanca
Manresa
Rajadell
El Pont
de Vilomara
i Rocafort
Sant Salvador
Mura
Castellgalí
de Guardiola
Castellfollit
Sant Vicenç de Castellet
del Boix
Fonollosa
Marganell
Castellbell i el Vilar
+ 16 %
14 - 16 %
12 - 14 %
10 - 12 %
Monistrol de
Montserrat
5 - 10 %
Font: IDESCAT. Cens 2001.
086
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
03.02.05
MAPA DE LA POBLACIÓ OCUPADA AL SECTOR DELS
SERVEIS. MUNICIPIS. 2001
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Castellnou
de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Callús
Santpedor
L'Estany
Moià
Artés
Calders
Sant Joan de
Navarcles
Monistrol
Vilatorrada
de Calders
Sant Fruitós de Bages
Aguilar
de Segarra
Talamanca
Manresa
Rajadell
El Pont
de Vilomara
i Rocafort
Sant Salvador
Mura
Castellgalí
de
Guardiola
Castellfollit
Sant Vicenç de Castellet
del Boix
Fonollosa
Marganell
Castellbell i el Vilar
+ 60 %
55 - 60 %
50 - 55 %
45 - 50 %
Monistrol de
Montserrat
30 - 45 %
Font: IDESCAT. Cens 2001.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
087
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
03.02.06
POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS D'ACTIVITAT.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
2001
Municipis AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTR.
SERVEIS
TOTAL
AGRICULTURA
%
INDÚSTRIA CONSTR. SERVEIS
%
%
%
Bages
1.227
24.787
7.585
35.899
69.498
1,77
35,67
10,91
51,65
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
893
844
2.813
662
18.020
3.931
21.661
1.144
4.552
2.688
6.786
871
19.356
8.147
29.403
2.448
42.821
15.610
60.663
5.125
2,09
5,41
4,64
12,92
42,08
25,18
35,71
22,32
10,63
17,22
11,19
17,00
45,20
52,19
48,47
47,77
Catalunya
69.287
708.921
291.482 1.745.436
2.815.126
2,46
25,18
10,35
62,00
Font: IDESCAT. Cens 2001.
Població ocupada per sectors d'activitat. Comarques de la Catalunya central i Catalunya.
62
,0
0%
70,0%
42
,0
8%
45
,2
0%
47
48
,7
,4
50,0%
7%
7%
51
52
,6
,1
5%
9%
60,0%
35
35
,7
1%
,6
7%
40,0%
25
22
,3
2%
25
,1
,1
8%
8%
30,0%
,0
17
92
%
10
,
35
%
12
,
9%
11
,1
1,
2,
2,
0
77
%
9%
46
%
4,
5,
41
64
%
%
10
10,0%
,6
10
,9
3%
1%
17
,2
0%
2%
20,0%
0,0%
Bages
Anoia
Agricultura (%)
088
Berguedà
Indústria (%)
Osona
Constr. (%)
Solsonès
Catalunya
Serveis (%)
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
03.02.07
POBLACIÓ OCUPADA PER BRANQUES D'ACTIVITAT.
PERCENTATGES. COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL I CATALUNYA. 2001
(1)
Bages
1,77
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
2,09
5,41
4,64
12,92
Catalunya
2,46
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13) TOTAL
1,79 33,87 10,91
15,50
4,37
4,54
2,54
5,77
3,92
5,14
5,90
3,97 100,00
41,45 10,63
23,62 17,22
35,17 11,19
21,85 17,00
13,80
14,91
14,92
12,98
3,50
5,38
3,97
5,21
4,54
4,29
4,20
4,80
1,78
2,00
2,16
1,85
5,57
4,79
5,59
5,35
3,95
5,16
3,06
4,57
4,42
5,29
5,48
5,19
4,38
6,39
4,94
4,25
3,26
3,99
4,15
3,57
0,74 24,45 10,35
16,00
5,53
6,74
2,97
8,96
5,02
5,56
5,91
5,31 100,00
(3)
(2)
0,64
1,56
0,53
0,47
Font: IDESCAT. Cens 2001.
(1) Agricultura i pesca
(2) Extractives, energia i aigua
(3) Indústries manufactureres
(4) Construcció
(5) Comerç i reparacions
(6) Hoteleria
(7) Transport i comunicacions
(4)
100,00
100,00
100,00
100,00
(8) Mediació financera
(9) Activitats immobiliàries i serveis empresarials
(10) Administració pública
(11) Educació
(12) Activitats sanitàries i serveis socials
(13) Serveis personals i altres
03.02.08
POBLACIÓ OCUPADA PER SITUACIÓ PROFESSIONAL.
PERCENTATGES. COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL I CATALUNYA. 2001
EMPRESARIS/ EMPRESARIS/
ÀRIES ÀRIES SENSE
PERSONAL
AMB PERSONAL
MEMBRES ASSALARIATS/ ASSALARIATS/
ADES
ADES
DE
EVENTUALS
FIXOS
COOPERATIVES
AJUDES
FAMILIARS
TOTAL
Bages
6,88
9,81
0,44
63,35
19,25
0,27
100,00
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
7,24
7,96
8,27
9,99
9,41
15,12
11,88
18,50
0,24
0,29
0,35
0,59
64,91
56,95
62,09
54,44
17,98
19,48
16,98
16,37
0,22
0,20
0,42
0,16
100,00
100,00
100,00
100,00
Catalunya
6,75
9,73
0,35
62,79
20,10
0,28
100,00
Font: IDESCAT. Cens 2001.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
089
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
03.02.09
POBLACIÓ OCUPADA PER GRUPS PROFESSIONALS.
PERCENTATGES. COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL I CATALUNYA. 2001
(1)
(2)
Bages
7,23
9,86
11,11
8,62
14,32
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
7,29
9,80
8,91
8,18
7,73
9,33
9,45
9,23
10,61
9,41
10,90
8,68
8,47
7,10
7,84
6,65
Catalunya
8,65
11,82
13,16
10,65
(3)
(4)
(9)
(0)
TOTAL
16,50
8,84
0,07
100,00
26,69
24,26
23,74
20,92
17,65
13,69
15,57
15,80
7,76
8,31
7,99
8,00
0,06
0,09
0,04
0,02
100,00
100,00
100,00
100,00
17,14
12,50
9,53
0,10
100,00
(7)
(8)
1,36
22,09
12,05
14,18
12,53
11,96
1,69
3,82
3,02
10,56
14,61
1,82
(5)
(6)
Font: IDESCAT. Cens 2001.
(1) Directius/ives Administració i empresa.
(2) Tècnics/iques i professionals científics, intel·lectuals.
(3) Tècnics/iques i professionals de suport.
(4) Empleats/ades administratius .
(5) Treballadors/ores serveis restauració, personals, comerç.
(6) Treballadors/ores qualificats, agraris i pesquers.
(7) Treballadors/ores manufactures, construcció i mineria.
(8) Operadors/ores d'instal·lacions i maquinària.
(9) Treballadors/ores no qualificats.
(0) Forces armades.
03.02.10
TREBALLADORS/ORES AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL
PER SECTORS D'ACTIVITAT. PERCENTATGES.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
2005-2006
AGRICULTURA
INDÚSTRIA
10,13
51,93
0,00
100,00
0,42
36,93
11,01
51,64 100,00
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
0,43
1,30
1,63
3,56
43,75
28,62
37,67
32,70
11,30
18,75
10,54
20,49
44,47
51,32
50,16
43,26
0,04
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,45
1,22
1,65
3,65
41,61
27,16
36,06
32,03
12,11
20,50
10,99
21,63
45,83
51,12
51,30
42,71
Catalunya
0,47
21,64
9,77
68,11
0,01
100,00
0,49
20,34
10,28
68,89 100,00
TOTAL
NO
CLASSIFICATS
37,52
SERVEIS
SERVEIS
0,42
CONSTRUCCIÓ
CONSTRUCCIÓ
Bages
TOTAL
INDÚSTRIA
2006
AGRICULTURA
2005
100,00
100,00
100,00
100,00
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Nota: Afiliats/ades al règim general i règim especial de mineria i carbó. Mitjanes anuals.
090
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
Agricultura
0,45%
Indústria
36,93%
Serveis
51,64%
Anoia 2006
Bages 2006
Agricultura
0,42%
Serveis
45,83%
Indústria
41,61%
Construcció
11,01%
Construcció
12,11%
Agricultura
1,65%
Indústria
27,16%
Serveis
51,12%
Osona 2006
Berguedà 2006
Agricultura
1,22%
Indústria
36,06%
Serveis
51,30%
Construcció
20,50%
Construcció
10,99%
Agricultura
0,49%
Indústria
32,02%
Serveis
42,70%
Indústria
20,34%
Catalunya 2006
Solsonès 2006
Agricultura
3,65%
Construcció
10,28%
Serveis
68,89%
Construcció
21,63%
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Nota: Afiliats/ades al règim general i règim especial de mineria i carbó. Mitjanes anuals.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
091
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
63,08
0,12
100,00
2,88
13,31
21,01
62,81 100,00
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
2,57
5,05
6,15
14,20
17,84
11,13
18,88
8,59
20,80
23,06
18,80
23,86
58,56
60,59
55,88
53,28
0,23
0,17
0,29
0,07
100,00
100,00
100,00
100,00
2,88
5,24
6,31
14,91
15,81
10,74
18,79
7,49
23,16
23,43
19,50
24,49
58,15
60,59
55,40
53,11
Catalunya
2,13
10,68
16,88
70,20
0,12
100,00
2,22
10,01
17,70
70,07 100,00
TOTAL
19,78
SERVEIS
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
AGRICULTURA
14,39
NO
CLASSIFICATS
2,63
Bages
SERVEIS
TOTAL
2006
INDÚSTRIA
2005
AGRICULTURA
CONSTRUCCIÓ
03.02.11
TREBALLADORS/ORES AFILIATS/ADES AL RÈGIM
ESPECIAL D'AUTÒNOMS PER SECTORS D'ACTIVITAT.
PERCENTATGES. COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL I CATALUNYA. 2005-2006
100,00
100,00
100,00
100,00
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Nota: Les dades del 2006 corresponen al IV trimestre.
Agricultura
2,22%
Indústria
13,31%
Serveis
62,80%
Construcció
21,01%
092
Catalunya 2006
Bages 2006
Agricultura
2,88%
Indústria
10,01%
Serveis
70,07%
Construcció
17,70%
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
03.02.12
GRÀFICA DE L'EVOLUCIÓ DELS TREBALLADORS/ORES
AFILIATS EN ALTA LABORAL AL RÈGIM GENERAL I DE
MINERIA DEL CARBÓ I EN ALTA AL RÈGIM ESPECIAL
D'AUTÒNOMS. 2001-2007.
Nombre de treballadors/ores
Total Bages
70.000
60.000
50.000
47.779
48.661
50.439
53.737
56.580
57.499
57.595
40.000
30.000
20.000
12.427
12.619
12.918
13.220
13.502
13.801
14.279
2003
2004
2005
2006
2007
10.000
0
2001
2002
Anys
Autònoms
Règim general i mineria carbó
Font: Elaboració pròpia de les dades de l'Hermes (Diputació de Barcelona) i de l'Observatori del Mercat de Treball del
Bages (CFIBS).
Nota: Mitjanes anuals.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
093
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població Ocupada
03.02.13
TREBALLADORS/ORES AFILIADES SEGONS RÈGIM DE
COTITZACIÓ. PER MUNICIPIS 2006.
General
Agrari
Mar
Llar
Autònoms
Carbó
Total
23
1.417
860
961
141
16
30
19
11
9
0
0
0
0
0
1
10
1
10
2
26
403
188
273
91
0
0
0
0
0
66
1.860
1.068
1.255
243
266
837
666
27
855
6
50
5
21
5
0
0
0
0
0
6
20
13
0
2
134
423
259
35
101
0
0
0
0
0
412
1.330
943
83
963
65
42
244
32
25.489
2
7
18
11
100
0
0
0
0
0
0
2
2
0
539
111
54
113
16
5.236
0
0
0
0
0
178
105
377
59
31.364
67
993
38
928
28
4
34
2
3
0
0
0
0
0
0
1
27
3
12
3
24
580
89
226
28
0
0
0
0
0
96
1.634
132
1.169
59
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
1.002
1.581
401
43
1.876
7
33
3
7
19
0
0
0
0
0
15
11
7
3
22
531
586
216
38
471
0
0
0
0
0
1.555
2.211
627
91
2.388
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
181
5.635
3.484
100
884
17
14
17
26
15
0
0
0
0
0
0
33
39
3
5
82
730
783
62
269
0
0
0
0
0
280
6.412
4.323
191
1.173
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
2.008
289
3.168
2.142
36
6
9
15
14
1
0
0
0
0
0
27
3
25
20
0
599
88
614
402
9
0
0
0
0
0
2.640
389
3.822
2.578
46
56.809
556
0
867
13.890
0
72.122
Municipis
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Bages
Font: Informe de mercat de treball 2006. INEM. Direcció Provincial de Barcelona.
094
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
03.03 POBLACIÓ DESOCUPADA
03.03.01
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE DEMANDANTS D'OCUPACIÓ.
TOTAL. MUNICIPIS DEL BAGES, COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2005-2007
DESEMBRE
2005
DESEMBRE
2006
DESEMBRE
2007
%
VARIACIÓ
2005-2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
6
296
103
130
36
2
266
70
120
31
2
250
72
153
37
-66,67
-15,54
-30,10
17,69
2,78
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
85
194
200
9
81
69
168
219
10
77
58
182
174
19
84
-31,76
-6,19
-13,00
111,11
3,70
34
19
73
4
3.536
35
15
58
6
3.517
40
12
61
5
3.725
17,65
-36,84
-16,44
25,00
5,.35
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
11
204
35
183
12
12
197
31
157
7
11
211
27
140
5
0,00
3,43
-22,86
-23,50
-58,33
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
322
285
219
13
360
286
273
180
11
355
272
282
194
17
280
-15,53
-1,05
-11,42
30,77
-22,22
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
32
361
470
14
147
16
357
474
21
177
24
365
511
21
137
-25,00
1,11
8,72
50,00
-6,80
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
489
33
293
247
4
434
41
255
231
4
429
36
286
254
4
-12,27
9,09
-2,39
2,83
0,00
Bages
8.540
8.182
8.380
-1,87
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
6.196
2.076
6.840
377
6.054
2.084
6.838
405
6.622
1.997
7.356
484
6,88
-3,81
7,54
28,38
Catalunya
348.703
353.587
366.575
5,13
Municipis
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Demandants d'ocupació: sol·licituds de llocs de treball fetes per treballadors/ores, registrades en les Oficines del Servei
d'Ocupació de Catalunya (OSOC), que estan actives l'últim dia laborable de cada mes. Les demandes d'ocupació es
classifiquen en dos grups: a) demandes de treballadors/ores en situació d'atur registrat i b) demandes de treballadors/ores
no aturats. Aquests últims són treballadors/ores que es troben en les següents situacions: demandants amb baixa disponibilitat
o atenció específica, demandants ocupats o amb relació laboral, demandants d'una feina específica i demandants no ocupats
(DENO's).
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
095
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.02
EVOLUCIÓ DE L'ATUR REGISTRAT. TOTAL. MUNICIPIS
BAGES, COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I
CATALUNYA. 2002-2007
DESEMBRE
2005
DESEMBRE
2006
DESEMBRE
2007
%
VARIACIÓ
2005-2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
6
230
79
106
30
0
196
55
98
23
1
202
64
123
28
-83,33
-12,17
-18,99
16,04
-6,67
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
68
165
168
5
56
52
139
186
9
62
44
138
144
16
64
-35,29
-16,36
-14,29
220,00
14,29
25
18
58
4
2.639
27
14
50
4
2.721
34
10
45
5
2.721
36,00
-44,44
-22,41
25,00
3,11
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
9
165
28
132
6
9
149
27
113
5
8
174
22
105
4
-11,11
5,45
-21,43
-20,45
-33,33
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
245
237
177
10
294
224
225
145
9
272
220
229
149
14
225
-10,20
-3,38
-15,82
40,00
-23,47
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
22
265
369
11
113
11
277
371
15
139
16
277
384
15
110
-27,27
4,53
4,07
36,36
-2,65
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
398
24
229
198
4
322
32
199
192
3
338
26
212
198
3
-15,08
8,33
-7,42
0,00
-25,00
Bages
6.593
6.375
6.368
-3,41
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
4.930
1.421
5.412
270
4.932
1.497
5.268
264
5.312
1.431
5.587
281
7,75
0,70
3,23
4,07
Catalunya
262.605
260.749
265.789
1,21
Municipis
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Atur registrat: conjunt de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, i que tenen demandes d'ocupació pendents
de satisfer l'últim dia del mes, a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, a excepció dels col·lectius següents:
treballadors/ores ocupats (com els que busquen una nova feina), treballadors/ores sense disponibilitat immediata per al
treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors/ores que demanin exclusivament un treball de característiques
específiques i els/les treballadors/ores eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. A més, també
se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.
096
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.03
GRÀFIC DE L'EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE DEMANDANTS
D'OCUPACIÓ I DE L'ATUR REGISTRAT A LA COMARCA DEL
BAGES. 2005-2007
9.000
Demandes d'ocupació
8.000
7.000
Atur registrat
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Desembre 2005
Desembre 2006
Desembre 2007
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Atur registrat: conjunt de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, i que tenen demandes d'ocupació pendents
de satisfer l'últim dia del mes, a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, a excepció dels col·lectius següents:
treballadors/ores ocupats (com els que busquen una nova feina), treballadors/ores sense disponibilitat immediata per al
treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors/ores que demanin exclusivament un treball de característiques
específiques i els/les treballadors/ores eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. A més, també
se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
097
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.04
EVOLUCIÓ DE L'ATUR REGISTRAT. HOMES. MUNICIPIS
BAGES, COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I
CATALUNYA. 2005-2007
DESEMBRE
2005
DESEMBRE
2006
DESEMBRE
2007
%
VARIACIÓ
2005-2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
3
70
26
28
17
0
57
20
20
11
0
69
24
31
14
-100,00
-1,43
-7,69
10,71
-17,65
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
24
66
65
2
28
16
55
69
5
23
15
53
50
8
23
-37,50
-19,70
-23,08
300,00
-17,86
6
3
21
2
1.121
6
2
15
2
1.112
9
2
15
2
1.184
50,00
-33,33
-28,57
0,00
5,62
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
6
55
14
61
2
3
51
12
50
3
4
66
8
41
2
-33,33
20,00
-42,86
-32,79
0,00
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
81
68
61
4
83
62
68
47
4
78
70
62
43
7
74
-13,58
-8,82
-29,51
75,00
-10,84
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
7
103
121
2
50
4
99
114
3
61
8
88
140
5
47
14,29
-14,56
15,70
150,00
-6,00
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
147
5
76
48
1
109
13
59
59
0
118
9
73
64
0
-19,73
80,00
-3,95
33,33
-100,00
Bages
2.477
2.312
2.428
-1,98
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
1.865
517
2.016
94
1.778
510
1.937
103
2.077
505
2.131
115
11,37
-2,32
5,70
22,34
Catalunya
115.362
111.713
118.064
2,34
Municipis
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Població desocupada o aturada: Persones de 16 anys i més que no treballen, busquen feina i estan disponibles per treballar
en el moment censal. Inclou els que cerquen feina per primer cop i els que ja han treballat anteriorment.
098
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.05
EVOLUCIÓ DE L'ATUR REGISTRAT. DONES. MUNICIPIS
BAGES, COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I
CATALUNYA. 2005-2007
DESEMBRE
2005
DESEMBRE
2006
DESEMBRE
2007
%
VARIACIÓ
2005-2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
3
160
53
78
13
0
139
35
78
12
1
133
40
92
14
-66,67
-16,88
-24,53
17,95
7,69
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
44
99
103
3
28
36
84
117
4
39
29
85
94
8
41
-34,09
-14,14
-8,74
166,67
46,43
19
15
37
2
1.518
21
12
35
2
1.609
25
8
30
3
1.537
31,58
-46,67
-18,92
50,00
1,25
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
3
110
14
71
4
6
98
15
63
2
4
108
14
64
2
33,33
-1,82
0,00
-9,86
-50,00
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
164
169
116
6
211
162
157
98
5
194
150
167
106
7
151
-8-54
-1,18
-8,62
16,67
-28,44
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
15
162
248
9
63
7
178
257
12
78
8
189
244
10
63
-46,67
16,67
-1,61
11,11
0,00
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
251
19
153
150
3
213
19
140
133
3
220
17
139
134
3
-12,35
-10,53
-9,15
-10,67
0,00
Bages
4.116
4.063
3.940
-4,28
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
3.065
904
3.396
176
3.154
987
3.331
161
3.235
926
3.456
166
5,55
2,43
1,77
-5,68
Catalunya
147.243
149.036
147.725
0,33
Municipis
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Població desocupada o aturada: Persones de 16 anys i més que no treballen, busquen feina i estan disponibles per treballar
en el moment censal. Inclou els que cerquen feina per primer cop i els que ja han treballat anteriorment.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
099
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.06
EVOLUCIÓ DE L'ATUR REGISTRAT. POBLACIÓ
ESTRANGERA. MUNICIPIS BAGES, COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2005-2007
DESEMBRE
2005
DESEMBRE
2006
DESEMBRE
2007
VARIACIÓ
2005-2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
0
13
10
3
1
0
17
5
0
1
0
21
9
4
2
0,00
61,54
-10,00
33,33
100,00
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
10
10
8
0
2
5
6
4
0
3
3
11
7
0
4
-70,00
10,00
-12,50
0,00
100,00
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
0
0
1
0
447
0
0
1
0
512
0
0
2
0
510
0,00
0,00
100,00
0,00
14,09
0
14
3
11
0
1
18
2
8
0
1
25
0
11
0
0,00
78,57
-100,00
0,00
0,00
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
8
9
5
1
5
6
11
3
1
6
11
18
8
0
5
37,50
100,00
60,00
-100,00
0,00
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
4
13
27
0
5
3
17
30
0
11
1
22
22
1
3
-75,00
69,23
-18,52
0,00
-40,00
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
24
0
7
6
0
12
1
4
10
0
25
3
4
10
0
4,17
0,00
-42,86
66,67
0,00
Bages
647
698
743
14,84
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
401
107
802
56
428
112
773
47
600
119
880
54
49,63
11,21
9,73
-3,57
Catalunya
35.620
38.065
40.144
12,70
Municipis
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Població desocupada o aturada: Persones de 16 anys i més que no treballen, busquen feina i estan disponibles per treballar
en el moment censal. Inclou els que cerquen feina per primer cop i els que ja han treballat anteriorment.
100
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.07
ATUR REGISTRAT PER GRUPS D'EDAT. TOTAL. MUNICIPIS
BAGES, COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I
CATALUNYA. DESEMBRE 2006-2007
Municipis
< DE 25
ANYS
TOTAL
DE 25 A > DE 45 DESEMBRE
2006
45 ANYS
ANYS
< DE 25 DE 25 A
ANYS 45 ANYS
TOTAL
> DE 45 DESEMBRE
2007
ANYS
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
0
22
4
6
2
0
91
28
39
12
0
83
23
53
9
0
196
55
98
23
0
20
8
8
5
0
91
27
52
7
1
91
29
63
16
1
202
64
123
28
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
5
16
11
0
7
15
39
74
4
26
32
84
101
5
29
52
139
186
9
62
3
15
13
1
5
16
47
61
10
31
25
76
70
5
28
44
138
144
16
64
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
0
0
2
0
259
12
7
26
2
1.334
15
7
22
2
1.128
27
14
50
4
2.721
3
0
1
0
274
13
3
22
3
1.308
18
7
22
2
1.139
34
10
45
5
2.721
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
1
12
4
9
0
7
82
13
59
2
1
55
10
45
3
9
149
27
113
5
0
12
3
6
0
6
95
16
58
1
2
67
3
41
3
8
174
22
105
4
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
13
20
11
0
24
84
72
56
4
79
127
133
78
5
169
224
225
145
9
272
17
14
15
0
18
86
70
63
8
80
117
145
71
6
127
220
229
149
14
225
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
0
30
29
1
21
7
138
163
7
58
4
109
179
7
60
11
277
371
15
139
1
28
42
0
13
7
139
155
8
45
8
110
187
7
52
16
277
384
15
110
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
32
3
16
18
0
122
14
71
78
1
168
15
112
96
2
322
32
199
192
3
27
3
15
14
0
148
14
86
71
2
163
9
111
113
1
338
26
212
198
3
Bages
578
2.826
2.971
6.375
584
2.849
2.935
6.368
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
465
92
388
27
2.226
593
2.332
149
2.241
812
2.548
88
4.932
1.497
5.268
264
503
108
510
48
2.536
557
2.438
138
2.273
766
2.639
95
5.312
1.431
5.587
281
Catalunya
25.735
129.114 105.900
260.749
25.620 131.650
108.519
265.789
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Població desocupada o aturada: Persones de 16 anys i més que no treballen, busquen feina i estan disponibles per treballar
en el moment censal. Inclou els que cerquen feina per primer cop i els que ja han treballat anteriorment.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
101
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
Sense
estudis o
Primaris
Secundaris
Superiors
Total
desembre
2007
0
153
39
67
17
0
4
4
4
3
0
196
55
98
23
0
57
14
39
6
1
134
47
80
19
0
11
3
4
3
1
202
64
123
28
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
17
24
58
4
15
34
109
125
5
46
1
6
3
0
1
52
139
186
9
62
15
29
49
7
15
26
101
91
9
47
3
8
4
0
2
44
138
144
16
64
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
5
4
4
2
554
21
8
45
2
2.007
1
2
1
0
160
27
14
50
4
2.721
8
3
9
1
709
24
7
32
3
1.839
2
0
4
1
173
34
10
45
5
2.721
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
0
26
1
17
0
6
117
24
88
4
3
6
2
8
1
9
149
27
113
5
2
38
0
22
0
4
130
20
78
3
2
6
2
5
1
8
174
22
105
4
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
53
52
32
1
74
163
161
111
6
185
8
12
2
2
13
224
225
145
9
272
65
57
39
3
72
146
161
108
10
141
9
11
2
1
12
220
229
149
14
225
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
5
51
83
5
29
6
212
270
9
104
0
14
18
1
6
11
277
371
15
139
6
78
126
6
29
10
183
249
9
78
0
16
9
0
3
16
277
384
15
110
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
67
8
42
41
1
240
22
150
142
1
15
2
7
9
1
322
32
199
192
3
92
6
50
58
0
235
19
147
130
3
11
1
15
10
0
338
26
212
198
3
Bages
1.356
4.699
320
6.375
1.710
4.324
334
6.368
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
837
249
1.340
24
3.936
1.187
3.631
220
159
61
297
20
4.932
1.497
5.268
264
928
211
1.236
38
4.218
1.148
4.017
230
166
72
334
13
5.312
1.431
5.587
281
Catalunya
42.167
200.319
18.263
260.749
44.070
203.164
Superiors
Total
desembre
2006
0
39
12
27
3
Sense
estudis o
Primaris
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Municipis
Secundaris
03.03.08
ATUR REGISTRAT PER NIVELL ACADÈMIC. MUNICIPIS
BAGES, COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL
CATALUNYA. DESEMBRE 2006-2007.
18.555 265.789
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Sense estudis o primaris: inclou sense estudis, estudis primaris incomplets i estudis primaris complets.
Secundaris: inclou programes de formació professional, educació general i estudis tècnics professionals superiors.
Superiors: inclou universitaris primer, segon i tercer cicle i altres estudis post-secundaris.
102
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.09
EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'ATUR. 2005-2007.
DESEMBRE 2005
Municipis
HOMES DONES
DESEMBRE 2006
TOTAL HOMES
DESEMBRE 2007
DONES
TOTAL
HOMES
DONES
TOTAL
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
5,10
5,60
4,70
3,30
7,30
8,80
16,00
11,70
12,00
8,60
6,50
10,20
7,80
7,10
7,80
0,00
4,60
3,60
2,40
4,70
0,00
13,90
7,70
12,00
7,90
0,00
8,70
5,50
6,50
6,00
0,00
5,50
4,30
3,70
6,00
2,90
13,30
8,80
14,20
9,30
1,10
9,00
6,40
8,20
7,30
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
6,50
4,50
7,80
2,20
10,10
16,30
9,70
18,70
4,30
15,70
10,60
6,70
12,10
3,10
12,30
4,30
3,80
8,30
5,40
8,30
13,30
8,20
21,30
5,70
21,90
8,10
5,60
13,40
5,60
13,70
4,00
3,70
6,00
8,70
8,30
10,70
8,30
17,10
11,40
23,00
6,90
5,60
10,40
9,90
14,10
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
2,80
2,90
6,30
4,50
6,40
14,30
19,00
16,90
6,70
11,00
7,20
9,90
10,50
5,40
8,50
2,80
2,00
4,50
4,50
6,40
15,80
15,20
16,00
6,70
11,70
7,80
7,70
9,10
5,40
8,70
4,20
2,00
4,50
4,50
6,80
18,80
10,10
13,70
10,00
11,20
9,90
5,50
8,20
6,80
8,70
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
9,00
4,40
7,70
8,30
2,80
7,50
11,10
11,80
13,30
9,80
8,40
7,30
9,30
10,40
5,30
4,50
4,10
6,60
6,80
4,20
15,00
9,90
12,60
11,80
4,90
8,40
6,60
8,90
8,90
4,40
6,00
5,20
4,40
5,60
2,80
10,00
10,90
11,80
12,00
4,90
7,50
7,70
7,30
8,30
3,50
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
5,20
4,50
7,50
3,20
4,60
13,70
15,20
19,80
7,10
15,50
8,90
9,10
12,70
4,80
9,30
4,00
4,50
5,80
3,20
4,40
13,50
14,10
16,80
6,00
14,30
8,10
8,60
10,40
4,30
8,60
4,50
4,10
5,30
5,60
4,10
12,50
15,00
18,10
8,30
11,10
8,00
8,80
10,70
6,70
7,10
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
3,80
5,80
4,20
1,20
7,30
12,80
11,80
11,50
8,00
14,10
7,40
8,40
7,30
3,90
10,00
2,20
5,60
4,00
1,70
8,90
6,00
13,00
11,90
10,70
17,40
3,70
8,80
7,40
5,30
12,30
4,40
5,00
4,90
2,90
6,90
6,80
13,80
11,30
8,90
14,10
5,40
8,80
7,60
5,30
9,70
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
7,80
1,80
4,50
3,10
2,90
18,20
8,80
12,20
13,20
11,50
12,20
4,80
7,80
7,40
6,70
5,80
4,60
3,50
3,80
0,00
15,50
8,80
11,10
11,70
11,50
9,90
6,40
6,80
7,10
5,00
6,20
3,20
4,40
4,10
0,00
16,00
7,90
11,00
11,80
11,50
10,30
5,20
7,20
7,40
5,00
Bages
5,70
12,50
8,70
5,30
12,40
8,40
5,60
12,00
8,40
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria i IDESCAT.
Taxa d'atur: relació entre la població desocupada i la població activa. Està calculada en base a la població activa del cens
2001.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
103
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.10
MAPA DE LA TAXA D'ATUR TOTAL. DESEMBRE 2007.
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Castellnou
de Bages
Moià
Callús
Artés
Santpedor
Fonollosa
Aguilar
de Segarra
Sant Joan de
Vilatorrada
Castellfollit
del Boix
Sant Fruitós
de Bages Navarcles
Sant Salvador
de Guardiola
Calders
Monistrol
de Calders
Talamanca
Manresa
Rajadell
El Pont
de Vilomara
i Rocafort
Castellgalí
Mura
Sant Vicenç de Castellet
Marganell
L'Estany
Castellbell i el Vilar
+ 11 %
9,01 - 11 %
7,01 - 9 %
5,01 - 7 %
Monistrol de
Montserrat
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria. Cens 2001.
104
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
2-5%
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.11
REGULACIÓ DE L'OCUPACIÓ. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE
D'EXPEDIENTS I TREBALLADORS/ORES AFECTATS/ADES.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
2005-2006
2005
TREBALLADORS AFECTATS (1)
2005
TREBALLADORS
AFECTATS (1)
EXPEDIENTS
EXPEDIENTS
AUTORITZATS RECISSIÓ SUSPENSIÓ REDUCCIÓ TOTAL AUTORITZATS RECISSIÓ SUSPENSIÓ REDUCCIÓTOTAL
5,14
108
277
0
385
5,5010
303
7
0
310
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
12
4
11
2
259
0
149
0
210
25
95
9
0
0
0
0
469
25
244
9
3
1
8
0
79
13
83
0
0
0
20
0
0
0
0
0
79
13
103
0
Catalunya
512
8.168
5.941
60
14.169
442
7.384
1.035
46
8.465
Bages
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria. Servei d'Estudis i Estadístiques.
Regulació de l'ocupació: nombre d'expedients presentats per les empreses legals dels treballadors/ores per tal de sol·licitar
la suspensió o recissió de relacions laborals o reduccions laborals o reduccions de jornada, per causes econòmiques o
d'altres tipus, i que han estat resolts per l'autoritat laboral.
(1) Treballadors/ores afectats per expedients autoritzats.
EVOLUCIÓ ANUAL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS AFECTATS
PER EXPEDIENT DE REGULACIÓ.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2004-2006
25
20
15
10
Bages
Osona
5
Anoia
Berguedà
Solsonès
0
2004
2005
2006
Nombre de treballadors/ores
Nombre d'expedients
EVOLUCIÓ ANUAL DEL NOMBRE D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2004-2006
1000
800
600
400
Anoia
Bages
200
Osona
0
2004
Anys
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
2005
Berguedà
Solsonès
2006
Anys
105
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
03.03.12
E X P E D I E N T S D E R E G U L A C I Ó D ' O C U PA C I Ó I
TREBALLADORS/ORES AFECTATS/ADES, PER SECTORS
ECONÒMICS. COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL
I CATALUNYA. 2006
AGRICULTURA
CONSTRUCCIÓ
INDÚSTRIA
TREBALLADORS/
ORES
EXPEDIENTS
AUTORITZATS AFECTATS/ADES
SERVEIS
TREBALLADORS/
ORES
EXPEDIENTS
AFECTATS/ADES AUTORITZATS
TREBALLADORS/
ORES
AFECTATS/ADES
EXPEDIENTS
AUTORITZATS
TREBALLADORS/
ORES
AFECTATS/ADES
Bages
-
-
8
288
-
-
2
22
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
1
-
3
-
2
1
6
0
54
13
85
0
1
1
-
25
15
-
-
-
Catalunya
23
103
204
6.263
13
212
202
1.887
EXPEDIENTS
AUTORITZATS
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria. Serveis d'estudis i estadístiques.
Regulació de l'ocupació: nombre d'expedients presentats per les empreses legals dels treballadors/ores per tal de sol·licitar
la suspensió o recissió de relacions laborals o reduccions laborals o de jornada, per causes econòmiques o d'altres tipus,
i que han estat resolts per l'autoritat laboral.
(1) Treballadors/ores afectats/ades per expedients autoritzats.
03.03.13
CONCILIACIONS INDIVIDUALS RESOLTES SEGONS
MOTIU. COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I
CATALUNYA. 2004-2006
2004
ACOMIADAMENTS
SANCIONS
RECLAMACIONS
DE QUANTITATS
ALTRES
Bages
622
49
718
91
1.480
315
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
341
76
453
14
18
4
24
1
913
127
320
18
40
8
37
1
1.312
215
834
34
171
42
230
10
Catalunya
35.910
1.771
31.058
5.754
74.493
20.751
TOTAL ACOMIADAMENTS
EFECTIUS (1)
2005
ACOMIADAMENTS
SANCIONS
RECLAMACIONS
DE QUANTITATS
ALTRES
Bages
717
51
2.753
68
3.589
268
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
338
245
502
18
11
5
42
2
475
560
283
50
29
8
46
0
853
818
873
70
120
57
328
9
Catalunya
34.331
2.024
32.471
4.433
73.259
19.314
TOTAL ACOMIADAMENTS
EFECTIUS (1)
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria. Servei d'Estudis i Estadístiques.
Conciliació individual: intent obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre treballador/a i empresa, amb
participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials. Es tracta de conciliacions
que es produeixen a partir d'alguna reclamació individual, malgrat el conflicte sigui col·lectiu.
(1) La pràctica totalitat de les conciliacions individuals per acomiadament que acaben en avinença comporten acomiadaments
efectius.
106
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Població desocupada
2006
ACOMIADAMENTS
SANCIONS
RECLAMACIONS
DE QUANTITATS
ALTRES
Bages
603
39
606
58
1.306
320
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
277
68
368
11
20
9
35
1
405
152
582
39
34
12
46
1
736
241
1.031
52
104
28
169
4
Catalunya
32.371
2.192
27.254
4.183
66.000
17.771
TOTAL ACOMIADAMENTS
EFECTIUS (1)
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria. Servei d'Estudis i Estadístiques.
Conciliació individual: intent obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre treballador/a i empresa, amb
participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials. Es tracta de conciliacions
que es produeixen a partir d'alguna reclamació individual, malgrat el conflicte sigui col·lectiu.
(1) La pràctica totalitat de les conciliacions individuals per acomiadament que acaben en avinença comporten acomiadaments
efectius.
CONCILIACIONS INDIVIDUALS RESOLTES SEGONS MOTIU.
BAGES. 2004-2006
Nombre de conciliacions
3.000
2.500
2004
2.000
2005
1.500
2006
1.000
500
0
Acomiadaments
Reclamacions de
quantitat
Sancions
Altres
Motiu
CONCILIACIONS INDIVIDUALS RESOLTES SEGONS MOTIU.
BAGES I CATALUNYA. 2006
80%
BAGES
%
60%
CATALUNYA
40%
20%
0%
Acomiadaments
Sancions
Motiu
Reclamacions de
quantitat
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Altres
107
Mercat de Treball
03.04 CONTRACTES DE TREBALL
03.04.01
EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ. TOTAL. 2001-2007
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
52
792
576
799
180
40
1.379
721
1.199
218
62
1.326
673
1.210
199
97
1.833
596
899
215
136
1.793
697
1.228
214
317
1.681
768
1.165
224
302
1.882
770
1.464
500
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
129
519
439
34
149
180
1.099
446
42
238
241
1.147
327
46
433
317
1.398
507
36
472
298
1.152
538
82
653
423
1.455
651
65
845
598
1.363
691
73
750
30
77
149
363
15.982
38
44
127
373
21.238
30
203
170
138
19.102
46
293
187
30
22.710
56
207
217
175
26.595
97
188
200
86
28.290
98
238
196
93
26.355
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
38
42
2.188
403
50
24
56
3.748
520
49
48
54
2.820
516
27
45
51
2.935
551
27
51
68
2.069
686
35
54
996
56
3.955
54
39
956
60
3.454
38
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
627
634
31
137
1.486
792
741
47
203
1.896
708
725
95
225
5.784
655
788
22
319
2.842
679
976
33
420
2.187
915
1.024
432
66
2.452
859
1.143
431
52
2.691
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
54
4.754
1.214
39
238
72
7.131
1.524
56
391
67
6.150
1.379
51
290
73
5.151
1.278
71
550
56
5.329
1.456
79
470
83
7.045
1.817
97
636
95
7.460
1.774
167
652
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
81
1.816
1.193
664
37
83
2.405
1.722
845
88
106
2.216
1.453
868
122
156
2.090
1.394
981
122
201
2.005
1.261
974
89
1.735
197
2.627
1.081
69
2.053
194
2.967
982
61
35.996
49.775
49.011
49.737
53.165
61.846
61.501
Municipis
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Bages
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria i Observatori del Mercat de Treball del Bages (CFIBS).
108
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Contractes de treball
03.04.02
EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER TIPUS DE
CONTRACTE. TOTAL. COMARCAL. 2000-2006
Any
Tipus de contracte
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
A temps parcial
Ordinari temps indefinit
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97
Minusvàlids en CET. Indefinits
Aturats en situació d'exclusió social. Indefinits
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97
890
1.297
48
2.184
0
1
1.410
601
1.070
45
1.127
0
1
2.313
932
1.306
35
1.092
0
3
3.845
696
1.228
58
1.034
0
0
3.206
720
1.207
50
942
0
3
3.534
1.017
1.308
59
1.030
1
1
3.444
0
2.597
68
2.075
0
0
6.166
Total contractes indefinits
% contractes indefinits sobre el total
5.830
12,0
5.157
14,3
7.213
14,5
6.222
12,7
6.456
13,0
6.860
12,9
10.906
17,63
Pràctiques
Temps parcial
Temporals bonificats minusvàlids
Minusvàlids en CET. Temporals
Obra o servei
Eventuals circumstàncies producció
Interinitat
Jubilació parcial
Substitució jubilació especial 64 anys
Relleu
Formació L 63/97
Altres
247
7.954
20
15
11.811
19.512
1.826
179
6.787
23
11
6.406
14.854
1.449
203
9.468
32
0
8.367
20.860
2.576
232
8.964
57
2
9.163
21.035
2.381
219
10.169
38
16
8.494
20.931
2.637
200
12.214
40
25
10.312
19.877
3.073
6
2
555
899
2
5
541
582
0
10
592
447
0
81
492
382
1
82
557
137
1
119
385
59
188
0
56
0
17.107
27.570
5.118
200
4
182
398
117
Total contractes temporals
% contractes temporals sobre el total
42.847
88,0
30.839
85,7
42.562
85,5
42.789
87,3
43.281
87,0
46.305
87,1
50.940
82,37
Total contractes
48.677
35.996
49.775
49.011
49.737
53.165
61.846
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
109
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Contractes de treball
03.04.03
EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER TIPUS DE
CONTRACTE. PER GÈNERE. COMARCAL. 2005-2006
Any
2006
2005
Tipus de contracte
HOMES
DONES
TOTAL
HOMES
DONES
TOTAL
Temps parcial indefinit
Ordinari temps indefinit
Indefinit minusvàlids
Foment de la contractació indefinida
Minusvalida en CET. Indefinits
Aturats en situació d’exclusió social. Indefinits.
Convertits en indefinits
249
860
38
474
0
0
1.956
768
448
21
556
1
1
1.488
1.017
1.308
59
1.030
1
1
3.444
0
1.549
49
791
0
0
3.564
0
1.048
19
1.284
0
0
2.602
0
2.597
68
2.075
0
0
6.166
Total contractes indefinits
% contractes indefinits sobre el total
3.577
13,06
3.283
12,74
6.860
12,90
5.953
18,02
4.953
17,19
10.906
17,63
Pràctiques
Temps parcial temporal
Temporals bonificats minusvàlids
Minusvàlids en CET. Temporals
Obra o servei
Eventuals circumstàncies producció
Interinitat
Jubilació parcial
Substitució jubilació especial a 64 anys
Relleu
Formació
Altres
93
3.925
28
14
6.976
11.582
807
0
1
73
270
42
107
8.289
12
11
3.336
8.295
2.266
0
0
46
115
17
200
12.214
40
25
10.312
19.877
3.073
0
1
119
385
59
86
0
39
0
10.356
14.631
1.293
167
3
141
306
62
102
0
17
0
6.751
12.939
3.825
33
1
41
92
55
188
0
56
0
17.107
27.570
5.118
200
4
182
398
117
Total contractes temporals
% contractes temporals sobre el total
23.811
86,94
22.494
87,26
46.305
87,10
27.084
81,98
23.856
82,81
50.940
82,37
Total contractes
27.388
25.777
53.165
33.037
28.809
61.846
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
110
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Contractes de treball
03.04.04
EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER DURADA DEL
CONTRACTE. COMARCAL. 2000-2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
% VARIACIÓ
2000-2006
Fins a 1 mes
D'1 a 3 mesos
De 3 a 6 mesos
De 6 a 12 mesos
De 12 a 18 mesos
De 18 a 24 mesos
Més de 24 mesos
Durada indeterminada
Indefinits
10.854
7.666
8.220
1.729
172
20
6
14.180
5.830
7.512
6.670
6.506
1.296
77
20
10
8.748
5.157
12.146
8.557
7.742
1.724
49
22
17
12.305
7.213
12.273
8.983
7.376
1.678
37
24
133
12.285
6.222
12.815
8.720
7.537
1.693
31
24
151
12.310
6.456
12.024
9.084
8.329
1.976
51
24
232
14.585
6.860
12.739
10.042
8.365
2.035
75
33
367
17.284
10.906
17,37
30,99
1,76
17,70
-56,40
65,00
6.016,67
21,89
87,07
Total
48.677
35.996
49.775
49.011
49.737
53.165
61.846
27,05
DURADA DEL CONTRACTE
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
03.04.05
TIPUS DE CONTRACTE PER SECTORS ECONÒMICS.
COMARCAL. 2006
SECTORS ECONÒMICS
TIPUS DE CONTRACTE
AGRICULTURA
Temps parcial indefinit
Ordinari temps indefinit
Indefinit minusvàlids
Foment de la contractació indefinida
Indefinit minusvàlids en CET
Indefinit aturats en situació d'exclusió social
Convertits en indefinits
Total contractes indefinits
% contractes indefinits sobre el total
Pràctiques
Temps parcial temporal
Temporals bonificats minusvàlids
Minusvàlids en CET
Obra o servei
Eventuals circumstàncies producció
Interinitat
Jubilació parcial
Substitució jubilació especial a 64 anys
Relleu
Formació L 63/97
Temporals aturats en situació d'exclusió social
Altres
Total contractes temporals
% contractes temporals sobre el total
Total contractes
INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ
SERVEIS
TOTAL
0
27
2
11
0
0
45
0
584
15
440
0
0
1.887
0
332
8
218
0
0
902
0
1.654
43
1.406
0
0
3.332
0
2.597
68
2.075
0
0
6.166
85
19,10
2.926
32,31
1.460
21,29
6.435
14,15
10.906
17,63
0
0
0
0
157
191
9
0
0
0
3
0
0
45
0
26
0
646
4.669
370
150
3
130
85
0
7
17
0
5
0
2.950
2.306
28
4
0
4
70
0
15
126
0
25
0
13.354
20.404
4.711
46
1
48
240
0
95
188
0
56
0
17.107
27.570
5.118
200
4
182
398
0
117
360
80,90
6.131
67,69
5.399
78,71
39.050
85,85
50.940
82,37
445
9.057
6.859
45.485
61.846
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
111
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Contractes de treball
03.04.06
EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER SECTORS
ECONÒMICS. COMARCAL. 2000-2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
191
10.332
3.946
34.208
181
7.489
3.430
24.896
271
9.375
4.352
35.777
250
8.724
4.834
35.203
276
7.703
4.362
37.396
438
7.562
5.524
39.641
445
9.057
6.859
45.485
Total Contractes
48.677
35.996
49.775
49.011
49.737
53.165
61.846
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER SECTORS ECONÒMICS. 2000-2006
50.000
45.000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5.000
0
2000
2001
2002
Agricultura
2003
Indústria
2004
Construcció
2005
2006
Serveis
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
112
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Contractes de treball
03.04.07
TIPUS DE CONTRACTE PER FRANGES D'EDAT.
COMARCAL. 2006
MENORS
DE 20 ANYS
DE 20
A 24
ANYS
DE 25
A 29
ANYS
DE 30
A 45
ANYS
MAJORS
DE 45
ANYS
TOTAL
Temps parcial indefinit
Ordinari temps indefinit
Indefinit minusvàlids
Foment de la contractació indefinida
Indefinits minusvàlids en CET
Indefinit aturats en situació d'exclusió social
Convertits en indefinits
0
121
1
135
0
0
406
0
315
4
310
0
0
1.230
0
526
9
377
0
0
1.461
0
1.272
26
412
0
0
2.460
0
363
28
841
0
0
609
0
2.597
68
2.075
0
0
6.166
Total contractes indefinits
% contractes indefinits sobre el total
663
7,95
1.859
14,21
2.373
19,29
4.170
20,14
1.841
24,79
10.906
17,63
33
0
0
0
1.929
4.939
411
0
1
11
345
0
7
92
0
10
0
3.743
6.045
1.224
0
1
22
44
0
41
54
0
7
0
3.443
5.326
1.016
0
0
53
1
0
27
8
0
23
0
5.919
8.728
1.739
0
1
70
6
0
37
1
0
16
0
2.073
2.532
728
200
1
26
2
0
5
188
0
56
0
17.107
27.570
5.118
200
4
182
398
0
117
Total contractes temporals
9.927
7.676
11.222
% contractes
temporals
sobre el total
Font:
Generalitat
de Catalunya.
Departament 92,05
de Treball i85,79
Indústria.80,71
16.531
79,86
5.584
75,21
50.940
82,37
Total contractes
20.701
7.425
61.846
TIPUS DE CONTRACTE
Pràctiques
Temps parcial temporal
Temporals bonificats minusvàlids
Temporals Minusvàlids en CET
Obra o servei
Eventuals circumstàncies producció
Interinitat
Jubilació parcial
Substitució jubilació especial a 64 anys
Relleu
Formació L 63/97
Temporals aturats en situació d'exclusió social
Altres
8.339
13.081
12.300
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
113
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Contractes de treball
03.04.08
EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER EDAT.
COMARCAL. 2000-2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Menors de 20 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 45 anys
Majors de 45 anys
8.711
14.501
8.327
12.983
4.155
6.054
9.949
6.495
9.987
3.511
8.667
13.534
9.127
13.743
4.704
7.603
12.656
9.450
14.270
5.032
7.734
12.074
9.815
14.996
5.118
7.031
12.322
10.812
17.236
5.764
8.339
13.081
12.300
20.701
7.425
Total contractes
48.677
35.996
49.775
49.011
49.737
53.165
61.846
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER EDAT 2000-2006
22.000
de 30 a 45
20.000
18.000
16.000
14.000
de 20 a 24
12.000
de 25 a 29
10.000
menors de 20
+ de 45
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
114
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Contractes de treball
03.04.09
CONTRACTES SIGNATS PER EMPRESES DE TREBALL
TEMPORAL. MUNICIPIS DEL BAGES. 2005-2006
2006
2005
Municipis
%
TOTAL CONTRACTATOTAL CONTRACTES CIÓ A TRAVÉS
CONTRACTES
A TRAVÉS
D'ETT
D'ETT
%
TOTAL CONTRACTATOTAL CONTRACTES CIÓ A TRAVÉS
CONTRACTES
A TRAVÉS
D'ETT
D'ETT
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
136
1.793
697
1.228
214
47
221
188
218
86
34,56
12,33
26,97
17,75
40,19
317
1.681
768
1.165
224
225
240
110
274
13
70,98
14,28
14,32
23,52
5,80
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
298
1.152
538
82
653
42
487
63
6
193
14,09
42,27
11,71
7,32
29,56
423
1.455
651
65
845
59
649
47
16
324
13,95
44,60
7,22
24,62
38,34
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
56
207
217
175
26.595
12
2
2
14
7.163
21,43
0,97
0,92
8,00
26,93
97
188
200
86
28.290
11
5
1
5
7.405
11,34
2,66
0,50
5,81
26,18
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
51
68
2.069
686
35
3
6
552
21
9
5,88
3,06
8,82
26,68
25,71
54
996
56
3.955
54
10
721
31
2
5
18,52
72,39
55,36
0,05
9,26
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
679
976
33
420
2.187
109
122
1
123
721
16,05
12,50
29,29
3,03
32,97
915
1.024
432
66
2.452
207
155
2
59
622
22,62
15,14
0,46
89,39
25,37
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
56
5.329
1.456
79
470
1
2.539
286
12
112
1,79
47,64
19,64
15,19
23,83
83
7.045
1.817
97
636
1
3.934
248
6
73
1,20
55,84
13,65
6,19
11,48
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
201
2.005
1.261
974
89
30
567
225
91
6
17,84
14,93
28,28
9,34
6,74
1.735
197
2.627
1.081
69
742
290
32
81
0
42,77
147,21
1,22
7,49
0,00
53.165
14.280
26,86
61.846
16.605
26,85
Bages
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
Nota: ETT: Empreses de treball temporal.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
115
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Contractes de treball
03.04.10
CONTRACTES SIGNATS PER TREBALLADORS/ORES
ESTRANGERS/ERES. MUNICIPIS DEL BAGES. 2005-2006
2006
2005
TOTAL
CONTRACTES
Municipis
TOTAL
CONTRACTES
% CONTRACTACIÓ
TREBALLADORS/ORES TREBALLADORS/ORES
ESTRANGERS/ERES
ESTRANGERS/ERES
TOTAL
CONTRACTES
% CONTRACTACIÓ
TOTAL TREBALLADORS/ORES TREBALLADORS/ORES
CONTRACTES
ESTRANGERS/ERES
ESTRANGERS/ERES
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
136
1.793
697
1.228
214
29
310
146
248
35
21,32
17,29
20,95
20,20
16,36
317
1.681
768
1.165
224
93
358
246
279
70
29,34
21,30
32,03
23,95
31,25
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
298
1.152
538
82
653
64
123
97
16
180
21,48
10,68
18,03
19,51
27,57
423
1.455
651
65
845
105
385
129
10
266
24,82
26,46
19,82
15,38
31,48
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
56
207
217
175
26.595
18
39
30
16
4.668
32,14
18,84
13,82
9,14
17,55
97
188
200
86
28.290
21
43
47
14
6.529
21,65
22,87
23,50
16,28
23,08
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
51
68
2.069
686
35
12
9
140
163
1
23,53
23,76
13,24
6,77
2,86
54
996
56
3.955
54
5
247
8
262
5
9,26
24,80
14,29
6,62
9,26
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
679
976
33
420
2.187
96
141
10
97
378
14,14
14,45
23,10
30,30
17,28
915
1.024
432
66
2.452
212
239
118
24
445
23,17
23,34
27,31
36,36
18,15
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
56
5.329
1.456
79
470
12
787
356
8
95
21,43
14,77
24,45
10,13
20,21
83
7.045
1.817
97
636
29
1.528
482
28
93
34,94
21,69
26,53
28,87
14,62
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
201
2.005
1.261
974
89
13
399
252
232
22
19,98
6,47
19,90
23,82
24,72
1.735
197
2.627
1.081
69
399
30
534
256
17
23,00
15,23
20,33
23,68
24,64
53.165
9.242
17,38
61.846
13.556
21,92
Bages
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria.
116
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
03.05 MOBILITAT LABORAL
03.05.01
DESPLAÇAMENTS I ÍNDEX D'AUTOCONTENCIÓ I
D'AUTOSUFICIÈNCIA. 2001
Municipis
DESPLAÇAMENTS A
FORA DEL
MUNICIPI
(1)
PERSONES
DESPLARESIDENTS
ÇAMENTS DES
DE FORA DEL OCUPADES AL
MUNICIPI
MUNICIPI
(2)
LLOCS DE
TREBALL AL
MUNICIPI
(3)
TOTAL
PERSONES
RESIDENTS
OCUPADES
(4)
% INDEX
D'AUTOCONTENCIÓ
(5)
% INDEX
D'AUTOSUFICIÈNCIA
50
987
295
752
261
5
602
427
611
124
40
1.039
643
631
94
45
1.641
1.070
1.242
218
90
2.026
938
1.383
355
44
51
69
46
26
89
63
60
51
43
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
409
1.001
571
110
312
137
207
441
10
258
191
1.186
703
44
84
328
1.393
1.144
54
342
600
2.187
1.274
154
396
32
54
55
29
21
58
85
61
81
25
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
272
87
375
38
9.860
9
56
95
68
11.098
48
87
152
25
18.446
57
143
247
93
29.544
320
174
527
63
28.306
15
50
29
40
65
84
61
62
27
62
66
802
140
600
69
29
394
29
559
32
33
1.301
149
588
32
62
1.695
178
1.147
64
99
2.103
289
1.188
101
33
62
52
49
32
53
77
84
51
50
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
1.399
1.191
880
132
1.350
562
609
65
38
1.256
1.093
1.177
337
72
1.476
1.655
1.786
402
110
2.732
2.492
2.368
1.217
204
2.826
44
50
28
35
52
66
66
84
65
54
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
128
1.756
3.307
165
730
86
3.569
1.162
25
427
158
1.168
1.335
98
326
244
4.737
2.497
123
753
286
2.924
4.642
263
1.056
55
40
29
37
31
65
25
53
80
43
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
1.421
204
1.660
896
34
764
52
2.279
470
40
1.458
265
1.075
1.615
19
2.222
317
3.354
2.085
59
2.879
469
2.735
2.511
53
51
57
39
64
36
66
84
32
77
32
32.310
26.595
37.188
63.783
69.498
54
58
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Bages
Font: IDESCAT. Cens 2001.
(1) desplaçaments dins el municipi.
(2) desplaçaments dins del municipi més desplaçaments des de fora del municipi.
(3) desplaçaments dins del municipi més desplaçaments a fora del municipi.
(4) Índex d'autocontenció: relació entre la població resident que treballen al municipi i el total de població residents ocupats
del municipi.
(5) Índex d'autosuficiència: relació entre la població resident que treballen al municipi i els llocs de treball del municipi.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
117
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Mobilitat laboral
03.05.02
ÍNDEX D'AUTOCONTENCIÓ I D'AUTOSUFICIÈNCIA.
1996 I 2001
(1) % ÍNDEX D'AUTOCONTENCIÓ
(2) % ÍNDEX D'AUTOSUFICIÈNCIA
1996
2001
1996
2001
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
51
59
75
49
33
44
51
69
46
26
82
71
72
54
51
89
63
60
51
43
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
36
69
48
47
28
32
54
55
29
21
55
86
62
86
28
58
85
61
81
25
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
11
55
47
50
71
15
50
29
40
65
57
77
69
41
67
84
61
62
27
62
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
50
69
68
60
36
33
62
52
49
32
62
80
79
53
51
53
77
84
51
50
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
49
53
28
27
60
44
50
28
35
52
73
67
67
67
62
66
66
84
65
54
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
71
39
31
53
29
55
40
29
37
31
65
22
51
69
30
65
25
53
80
43
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
47
66
48
68
31
51
57
39
64
36
63
76
41
78
50
66
84
32
77
32
Bages
59
54
62
58
Municipis
Font: IDESCAT. 1996 i 2001.
(1) Índex d'autocontenció: relació entre la població resident que treballen al municipi i el total de la població resident ocupats
del municipi.
(2) Índex d'autosuficiència: relació entre la població resident que treballen al municipi i els llocs de treball del municipi.
118
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Mobilitat laboral
03.05.03
REPARTIMENT MODAL DELS DESPLAÇAMENTS INTERNS
RESIDÈNCIA-TREBALL A LA COMARCA DEL BAGES.
1991-1996, 2001.
MITJANS DE TRANSPORT
DESPLAÇAMENTS INTERNS
1991
1996
2001
INDIVIDUAL
COL·LECTIU
ALTRES
TOTAL
26.461
32.334
38.673
5.174
1.442
3.000
18.673
14.393
16.168
50.308
48.169
57.841
Font: IDESCAT.
Individual: cotxe, moto o bicicleta.
Col·lectiu: tren, metro, autobús d'empresa, etc.
Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc.
GRÀFIC DEL REPARTIMENT MODAL DELS DESPLAÇAMENTS INTERNS
RESIDÈNCIA-TREBALL A LA COMARCA DEL BAGES. 1991-1996 I 2001.
80 %
70 %
1991
1996
2001
% desplaçaments
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
individual
col·lectiu
altres
mitjans de transport
Font: IDESCAT.
Individual: cotxe, moto o bicicleta.
Col·lectiu: tren, metro, autobús d'empresa, etc.
Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
119
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Mobilitat laboral
03.05.04
AUTOCONTENCIÓ PER COMARCA DE RESIDÈNCIA.
DESPLAÇAMENTS EXPRESSATS EN MILERS. 2006
DISSABTES I FESTIUS
FEINERS
MILERS DE
DESPLAÇAMENTS
PERCENTATGE
RESPECTE EL
TOTAL
MILERS DE
DESPLAÇAMENTS
Bages
368,1
68,3
212,9
55,8
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
195,8
81,9
270,8
29,7
60,8
69,3
60,5
72,8
113,3
51,5
155,0
16,4
49,3
47,1
43,8
41,7
PERCENTATGE
RESPECTE EL
TOTAL
Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006. Web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
GENCAT.
Nota: Milers de desplaçaments de la població resident amb orígen i destinació a la comarca.
120
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Mercat de Treball
03.06 SINISTRALITAT LABORAL
03.06.01
NOMBRE D'ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA SEGONS
TIPUS DE GRAVETAT I SECTOR D'ACTIVITAT. COMARCAL.
2006-2007
Sectors d'activitat
econòmica
LLEUS
2006
TOTAL
ACCIDENTS
GREUS MORTALS AMB BAIXA
2006
2006
2006
LLEUS
2007
TOTAL
ACCIDENTS
GREUS MORTALS AMB BAIXA
2007
2007
2007
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
51
2.299
995
1.476
0
21
6
8
0
2
4
1
51
2.322
1.005
1.485
36
2.411
897
1.538
0
10
11
10
0
0
1
0
36
2.421
909
1.548
Total
4.821
35
7
4.863
4.882
31
1
4.914
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria. Direcció General de Relacions Laborals.
03.06.02
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ACCIDENTS DE TREBALL
LLEUS SEGONS SECTOR D'ACTIVITAT. COMARCAL.
2000-2007
SECTORS D'ACTIVITAT
ECONÒMICA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
64
3.073
824
1.567
63
3.091
840
1.602
57
2.648
815
1.739
40
2.508
804
1.467
43
2.418
767
1.360
42
2.377
876
1.419
51
2.299
995
1.476
36
2.411
897
1.538
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria. Direcció General de Relacions Laborals.
03.06.03
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ACCIDENTS DE TREBALL
GREUS SEGONS SECTOR D'ACTIVITAT. COMARCAL.
2000-2007
SECTORS D'ACTIVITAT
ECONÒMICA
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0
23
8
8
1
23
6
13
1
22
8
18
0
19
8
21
1
17
12
6
0
26
8
16
0
21
6
8
0
10
11
10
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria. Direcció General de Relacions Laborals.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
121
Mercat de Treball
Mercat de Treball > Mobilitat laboral
03.06.04
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ACCIDENTS DE TREBALL
MORTALS SEGONS SECTOR D'ACTIVITAT. COMARCAL.
2000-2007
SECTORS D'ACTIVITAT
ECONÒMICA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0
3
2
0
0
1
1
0
1
2
2
0
0
2
5
2
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
4
1
0
0
1
0
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria. Direcció General de Relacions Laborals.
03.06.05
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ACCIDENTS DE TREBALL AMB
BAIXA SEGONS SECTOR D'ACTIVITAT. COMARCAL.
2000-2007
SECTORS D'ACTIVITAT
ECONÒMICA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
64
3.099
834
1.575
64
3.115
847
1.615
59
2.672
825
1.757
40
2.529
817
1.490
44
2.436
781
1.366
42
2.403
884
1.435
51
2.322
1.005
1.485
36
2.421
909
1.548
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria. Direcció General de Relacions Laborals.
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ACCIDENTS DE TREBALL
AMB BAIXA SEGONS SECTOR D'ACTIVITAT.
COMARCAL. 2000-2007
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2001
2002
Agricultura
122
2003
Indústria
2004
Construcció
2005
2006
2007
Serveis
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
04 ACTIVITAT ECONÒMICA
04.01
P R I N C I PA L S I N D I C A D O R S
MACROECONÒMICS
04.02
EMPRESES
04.03
COMERÇ
04.04
TURISME
04.05
INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
I N F O R M E : E L D E S E N V O L U PA M E N T D E L E S
A C T I V I TAT S T U R Í S T I Q U E S A L B A G E S
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
123
Activitat Econòmica
04.01 PRINCIPALS INDICADORS MACROECONÒMICS
04.01.01
CREIXEMENT DEL PIB. COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL I CATALUNYA. 2001-2006
Any
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Bages
3,44%
1,99%
4,09%
2,36%
1,11%
4,63%
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
2,96%
3,20%
2,98%
0,73%
1,22%
3,32%
1,86%
2,12%
3,13%
1,90%
2,72%
2,93%
1,33%
1,33%
1,83%
5,18%
0,39%
2,28%
2,02%
2,49%
4,28%
4,62%
3,64%
5,05%
Catalunya
3,19%
2,30%
2,57%
2,87%
3,13%
3,71%
Comarques
Font: Caixa Catalunya. (Anuari Econòmic comarcal 2007).
Nota: Taxes reals de variació interanual en %.
Producte Interior Brut (PIB): És la suma dels valors finals dels béns i serveis produïts dins d'un espai econòmic durant un
període de temps determinat excloent el consum intermedi utilitzat en la producció. Per tant inclou el què produeixen els
factors estrangers ubicats dins d'aquest espai, però no el què produeixen els factors propis emplaçats a l'estranger. El
període de temps que es considera és un any i la variació d'aquesta magnitud macroeconòmica sol utilitzar-se per mesurar
el creixement econòmic. [IDESCAT]
04.01.02
EVOLUCIÓ DEL PIB. BAGES, CATALUNYA I ESPANYA.
2003-2006
Anys
Comarques
2003
2004
2005
2006
Bages
4,09
2,36
1,11
4,63
Catalunya
Espanya
2,57
3,10
2,87
3,30
3,13
3,60
3,71
3,90
Font: Caixa Catalunya (Anuari Econòmic Comarcal 2007) i IDESCAT.
TAXA DE VARIACIÓ INTERANUAL
5
Bages
4,5
4
Catalunya
Espanya
3,5
3
2,5
2
1,5
1
2003
2004
2005
2006
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
125
Activitat econòmica> Principals indicadors macroeconòmics
04.01.03
PES DEL PIB PER SECTORS. COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2006
SECTORS
%
PRIMARI
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS
TOTAL
Bages
1,67
35,64
14,42
48,27
100
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
2,21
5,43
4,45
8,71
38,45
25,43
34,99
24,82
13,24
16,81
10,12
14,09
46,10
52,32
50,44
52,38
100
100
100
100
Catalunya
1,65
24,87
8,58
64,90
100
Comarques
Font: Caixa Catalunya. (Anuari Econòmic comarcal 2007).
BAGES
Primari
Indústria
Constr.
ANOIA
Serveis
Primari
Indústria
Constr.
Serveis
Primari
SOLSONÈS
Primari
126
Indústria
Constr.
Constr.
Serveis
OSONA
BERGUEDÀ
Primari
Indústria
Indústria
Constr.
Serveis
CATALUNYA
Serveis
Primari
Indústria
Constr.
Serveis
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Activitat Econòmica
Activitat econòmica> Principals indicadors macroeconòmics
04.01.04
CREIXEMENT DEL PIB PER SECTORS (PERCENTATGE).
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
2006
SECTORS
PRIMARI
INDÚSTRIA
Comarques
Bages
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS
TOTAL
Any 2006
5,87
4,50
10,49
3,05
4,63
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
16,48
1,67
2,14
6,66
2,69
4,77
2,11
8,71
8,95
9,40
7,78
-1,91
3,82
3,42
4,05
5,12
4,28
4,62
3,64
5,05
Catalunya
3,80
2,90
5,40
3,80
3,71
Font: Caixa Catalunya (Anuari Econòmic Comarcal 2007)
Creixement del PIB per sectors. 2006
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
Bages
Anoia
Primari
Berguedà
Indústria
Osona
Construcció
Solsonès
Serveis
Catalunya
Total
Font: Caixa Catalunya (Anuari Econòmic Comarcal 2007)
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
127
Activitat Econòmica
Activitat econòmica> Principals indicadors macroeconòmics
04.01.05
POBLACIÓ I RENDA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE DELS
MUNICIPIS DEL BAGES I COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL. 2004-2006
2006
2004
Municipis
HABITANTS
RENDA RENDA PER HABITANTS
HABITANT
FAMILIAR
BRUTA
DISPONIBLE
RENDA RENDA PER
FAMILIAR HABITANT
BRUTA
DISPONIBLE
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
230
4.830
2.073
3.241
803
3.038.340
63.805.141
27.384.691
42.814.174
10.607.770
13.210
13.210
13.210
13.210
13.210
250
5.072
2.122
3.310
833
3.567.100
72.369.324
30.277.545
47.228.404
11.885.577
14.268
14.268
14.268
14.268
14.268
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.427
5.272
3.171
405
1.145
18.850.919
63.357.193
41.889.462
5.350.121
15.125.649
13.210
12.018
13.210
13.210
13.210
1.577
5.226
3.369
407
1.436
22.501.267
74.636.304
48.070.239
5.807.239
20.489.422
14.268
14.282
14.268
14.268
14.268
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
742
405
1.173
154
68.505
9.801.949
5.350.121
15.495.534
2.034.367
924.740.974
13.210
13.210
13.210
13.210
13.499
837
383
1.280
154
71.772
11.942.651
5.464.797
18.263.552
2.197.334
1.059.484.534
14.268
14.268
14.268
14.268
14.762
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
243
4.872
657
2.654
212
3.210.072
64.359.969
8.679.084
35.059.802
2.800.557
13.210
13.210
13.210
13.210
13.210
288
5.399
691
2.840
233
4.109.299
77.035.091
9.859.464
40.522.256
3.324.537
14.268
14.268
14.268
14.268
14.268
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
5.498
5.658
2.992
455
7.103
74.088.534
75.993.594
39.524.841
6.010.629
87.135.530
13.476
13.431
13.210
13.210
12.267
5.723
5.810
3.310
467
7.146
79.765.529
82.344.866
47.228.404
6.663.343
94.138.194
13.938
14.173
14.268
14.268
13.174
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
653
6.696
9.854
664
2.622
8.626.244
96.030.484
126.026.370
8.711.556
34.637.077
13.210
14.341
12.789
13.120
13.210
622
7.199
10.362
661
2.863
8.874.945
112.278.435
138.103.508
9.431.412
40.850.429
14.268
15.596
13.328
14.268
14.268
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
7.532
1.047
5.828
6.193
113
87.840.833
13.831.052
83.757.496
79.922.168
1.505.960
11.662
13.210
14.372
12.905
13.327
7.835
1.072
6.263
6.290
134
101.641.661
15.295.725
96.281.964
83.050.128
1.911.966
12.973
14.268
15.373
13.204
14.268
Bages
165.122
2.187.458.257
13.248
173.236
2.486.896.445
14.356
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès (*)
101.749
39.000
137.320
1.161.018.422
547.306.278
1.864.532.696
*
11.411
14.033
13.578
*
109.198
39.843
144.424
1.300.896.064
607.004.518
2.101.685.745
*
11.913
15.235
14.552
*
Font: Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis: Hermes.
(*) La Diputació de Barcelona no disposa de les dades del Solsonès.
Nota: en Euros
128
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Activitat Econòmica
04.02 EMPRESES
04.02.01
ESTRUCTURA SECTORIAL DEL TEIXIT EMPRESARIAL DEL
BAGES. 2004
Sector
Sector agrari, ramader i forestal
Energia, gas i aigua
Indústries extractives i prod. Minerals
Indústries químiques
Metal·lúrgia, maquinària i material elèctric
Material de transport
Indústria alimentària
Indústria tèxtil, cuir i confecció
Indústria del paper, arts gràfiques i edició
Cautxú, fusta i altres indústries
Construcció
Comerç i reparacions
Hosteleria i restauració
Transport i comunicacions
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Serveis empresarials
Serveis col·lectius i a les persones
Total empreses del sector privat
Empreses
Estructura salarial
Pes sobre Catalunya
974
27
71
33
611
45
166
348
92
334
1.744
2.965
677
768
584
1.051
1.296
8,3%
0,2%
0,6%
0,3%
5,2%
0,4%
1,4%
3,0%
0,8%
2,8%
14,8%
25,2%
5,7%
6,5%
5,0%
8,9%
11,0%
3,1%
3,1%
3,7%
1,8%
3,8%
4,4%
4,1%
4,3%
1,6%
3,7%
2,7%
2,4%
2,0%
2,1%
1,7%
1,6%
2,2%
11.785
100,0%
2,4%
Font: Cambra de Comerç de Manresa. Estudi: Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages. Manresa 2007. Elaborat
en col·laboració amb el Departament d'Estudis de PIMEC.
04.02.02
DIMENSIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL DEL BAGES PER
BRANQUES PRODUCTIVES. 2004
Sector
Sector agrari, ramader i forestal
Energia, gas i aigua
Indústries extractives i prod. Minerals
Indústries químiques
Metal·lúrgia, maquinària i material elèctric
Material de transport
Indústria alimentària
Indústria tèxtil, cuir i confecció
Indústria del paper, arts gràfiques i edició
Cautxú, fusta i altres indústries
Construcció
Comerç i reparacions
Hosteleria i restauració
Transport i comunicacions
Serveis financers, asseguradores i lloguers
Serveis empresarials
Serveis col·lectius i a les persones
Total empreses del sector privat
Ocupats per empresa
Bages
Catalunya
1,5
10,7
26,4
24,9
9,2
48,3
16,7
10,5
9,3
10,5
3,2
3,9
3,1
2,6
3,1
5,0
5,3
30,8
217,2
534,6
503,2
185,0
975,6
338,2
212,1
187,1
212,9
65,7
78,7
62,3
51,6
63,4
101,5
108,0
76,3
64,8
196,9
76,4
89,2
80,7
99,9
127,5
106,0
142,8
86,6
93,2
78,1
62,9
77,1
92,8
78,2
4,9
100,0
95,5
Font: Cambra de Comerç de Manresa. Estudi: Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages. Manresa 2007. Elaborat
en col·laboració amb el Departament d'Estudis de PIMEC.
Nota: Mitjana d'ocupats per empresa, Índex dimensió mitjana Bages = 100 i Índex dimensió mitjana sector a Catalunya =
100.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
129
Activitat Econòmica> Empreses
04.02.03
TREBALLADORS/ORES AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE
LA SEGURETAT SOCIAL I AL RÈGIM ESPECIAL DE LA
MINERIA DEL CARBÓ, SEGONS LA GRANDÀRIA DE
L'EMPRESA. PERCENTATGES. 2007
Comarques
Fins a 5 treballadors
De 6 a 50 treballadors De 51 a 250 treballadors 251 i més treballadors
Bages
17,07
40,26
21,49
21,18 100,00
Anoia
19,80
42,93
24,74
12,55 100,00
Berguedà
25,60
54,03
13,08
7,29 100,00
Osona
20,93
43,39
23,32
12,36 100,00
Solsonès
25,76
51,52
22,72
0,00 100,00
Catalunya
15,53
35,38
22,14
26,95 100,00
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.
Nota: dades a 31 de desembre del 2007.
Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de la Mineria
del Carbó, segons la grandària de l'empresa. Percentatges. 2007
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Bages
Anoia
5 treballadors
130
Berguedà
6 a 50
Osona
51 a 250
Solsonès
Catalunya
251 +
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Activitat Econòmica
Activitat Econòmica> Empreses
04.02.04
EMPRESES DEL BAGES PER SECTORS (DOS DÍGITS
CNAE-93). ANUAL 2000-2007
Subsector
01 -AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DE SERVEIS
02 -SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS
14 -EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL.LICS NI ENERGÈTICS
15 -INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTÀRIS I BEGUDES
16 -INDÚSTRIA DEL TABAC
17 -INDÚSTRIA TÈXTIL
18 -INDÚSTRIA DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA
19 -PREPARACIÓ I CURTIT I ACABAT DEL CUIR
20 -INDÚSTRIA DE LA FUSTA I EL SURO, EXCEPTE MOBLES
21 -INDÚSTRIA DEL PAPER
22 -EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS GRAVATS
24 -INDÚSTRIA QUÍMICA
25 -FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES
26 -INDÚSTRIES D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL.LICS
27 -METAL.LÚRGIA
28 -FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL.LICS
29 -INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIP MECÀNIC
31 -FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIAL ELÈCTRIC
32 -FABRICACIÓ DE MATERIAL ELECTRÒNIC
33 -FABRICACIÓ D'EQUIP I INSTRUMENTS MÈDIC-QUIRÚRGICS
34 -FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS
35 -FABRICACIÓ D'ALTRE MATERIAL DE TRANSPORT
36 -FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES
37 -RECICLATGE
40 -PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR
41 -CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
45 -CONSTRUCCIÓ
50 -VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR
51 -COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ
52 -COMERÇ AL DETALL, EXCEPTE EL COMERÇ DE VEHICLES
55 -HOSTALERIA
60 -TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES
61 -TRANSPORT MARÍTIM, DE CABOTATGE I PER VIES DE NAVEGACIÓ
62 -TRANSPORT AERI I ESPACIAL
63 -ACTIVITATS ANNEXES ALS TRANSPORTS
64 -CORREUS I TELECOMUNICACIONS
65 -INTERMEDIACIÓ FINANCERA
66 -ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS
67 -ACTIVITATS AUXILIARS A LA INTERMEDIACIÓ FINANCERA
70 -ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES
71 -LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIP SENSE OPERARI
72 -ACTIVITATS INFORMÀTIQUES
73 -INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT
74 -ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS
75 -ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL
80 -EDUCACIÓ
85 -ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES; ASSISTÈNCIA SOCIAL
90 -ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC
91 -ACTIVITATS ASSOCIATIVES
92 -ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES
93 -ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS
95 -LLARS QUE OCUPEN A PERSONAL DOMÈSTIC
99 -NC - ORGANISMES EXTRATERRITORIALS
Total
2000
57
5
17
152
0
234
69
7
140
6
61
22
45
53
24
346
104
36
4
10
35
4
80
3
8
6
747
283
341
952
371
202
1
3
35
8
2
20
29
109
22
21
1
331
107
136
144
6
47
87
172
10
8
2001 2002
56
6
16
146
0
227
67
6
133
8
57
24
56
53
27
360
100
33
3
9
34
4
87
3
9
6
776
277
351
973
400
208
1
3
39
7
3
20
33
127
19
25
2
336
120
136
157
7
50
91
176
8
5
62
7
15
145
0
225
70
5
126
8
53
22
56
49
20
341
92
34
2
6
33
4
86
2
11
6
814
259
356
965
407
212
3
44
7
4
20
29
152
19
28
2
357
117
132
164
7
49
85
190
8
1
5
2003
66
7
17
143
0
224
57
2
116
7
51
19
49
47
19
329
95
1
33
2
6
29
3
80
2
10
6
821
265
346
963
401
232
3
48
9
4
23
33
163
18
29
3
377
119
132
165
10
48
91
202
8
6
2004
2005
2006
2007
72
83
74
78
8
9
11
9
17
16
18
17
139
139
139
138
0
0
1
0
204
193
176
169
54
45
41
39
4
3
3
2
105
107
100
97
9
10
13
13
56
55
53
55
28
28
28
26
52
54
50
50
43
44
43
50
16
15
17
14
323
332
327
337
99
98
97
99
31
26
23
21
2
3
1
2
8
7
8
10
32
30
31
36
4
3
2
4
83
85
82
81
2
2
2
1
9
11
9
9
7
6
6
6
859
967 1.022 1.054
260
259
262
253
376
400
413
409
986 1.000
978
949
418
456
458
458
249
270
280
289
1
1
1
0
1
1
1
1
49
49
48
53
7
10
9
7
4
4
5
8
19
18
17
13
38
38
42
41
197
231
277
283
24
27
23
17
32
33
33
39
5
3
4
4
387
427
451
461
127
126
130
145
131
123
127
125
175
180
171
182
10
10
9
11
48
46
51
52
92
103
105
105
199
210
224
222
7
7
7
6
2
1
1
1
5.723 5.880 5.916 5.939 6.110 6.404 6.504 6.551
Font: Diputació de Barcelona a partir de dades de l'INSS. Informació facilitada per l'Observatori del Mercat de Treball del
Bages (CFIBS)
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
131
Activitat Econòmica
Activitat Econòmica> Empreses
04.02.05
PLANTILLA MITJANA EMPRESES PER SECTORS (DOS
DIGITS CNAE-93). ANUAL 2000-2007
Subsector
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
01 -AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DE SERVEIS
02 -SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS
14 -EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL.LICS NI ENERGÈTICS
15 -INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTÀRIS I BEGUDES
16 -INDÚSTRIA DEL TABAC
17 -INDÚSTRIA TÈXTIL
18 -INDÚSTRIA DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA
19 -PREPARACIÓ I CURTIT I ACABAT DEL CUIR
20 -INDÚSTRIA DE LA FUSTA I EL SURO, EXCEPTE MOBLES
21 -INDÚSTRIA DEL PAPER
22 -EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS GRAVATS
24 -INDÚSTRIA QUÍMICA
25 -FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES
26 -INDÚSTRIES D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL.LICS
27 -METAL.LÚRGIA
28 -FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL.LICS
29 -INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIP MECÀNIC
31 -FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIAL ELÈCTRIC
32 -FABRICACIÓ DE MATERIAL ELECTRÒNIC
33 -FABRICACIÓ D'EQUIP I INSTRUMENTS MÈDIC-QUIRÚRGICS
34 -FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS
35 -FABRICACIÓ D'ALTRE MATERIAL DE TRANSPORT
36 -FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES
37 -RECICLATGE
40 -PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
41 -CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
45 -CONSTRUCCIÓ
50 -VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR
51 -COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ
52 -COMERÇ AL DETALL
55 -HOSTALERIA
60 -TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES
61 -TRANSPORT MARÍTIM
62 -TRANSPORT AERI I ESPACIAL
63 -ACTIVITATS ANNEXES ALS TRANSPORTS
64 -CORREUS I TELECOMUNICACIONS
65 -INTERMEDIACIÓ FINANCERA
66 -ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS
67 -ACTIVITATS AUXILIARS A LA INTERMEDIACIÓ FINANCERA
70 -ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES
71 -LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIP SENSE OPERARI
72 -ACTIVITATS INFORMÀTIQUES
73 -INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT
74 -ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS
75 -ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL
80 -EDUCACIÓ
85 -ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES; ASSISTÈNCIA SOCIAL
90 -ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC
91 -ACTIVITATS ASSOCIATIVES
92 -ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES
93 -ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS
95 -LLARS QUE OCUPEN A PERSONAL DOMÈSTIC
99 -NC - ORGANISMES EXTRATERRITORIALS
118
10
1064
2231
0
3594
611
43
549
136
694
482
743
751
424
2642
1135
650
16
203
2228
13
934
30
20
119
4003
1438
2381
4624
1749
853
4
63
304
69
553
121
76
224
86
60
18
3985
1580
1406
2675
41
177
587
357
10
16
147
22
1032
2307
0
3680
611
40
544
169
674
517
782
813
404
2727
1126
732
29
171
1974
19
970
46
23
124
4201
1418
2439
4071
1907
891
4
61
302
66
598
123
89
259
94
63
40
4519
1646
1516
2763
49
206
583
396
8
18
158
28
1014
2359
0
3571
532
34
534
129
676
532
782
899
367
2827
1147
791
14
39
1927
18
888
51
22
137
4500
1448
2507
4349
2013
938
63
339
84
707
121
89
310
81
92
57
3755
1735
1577
2980
53
189
620
494
8
1
15
175
25
1065
2694
0
3586
484
26
507
129
679
487
780
911
361
2871
1147
1
845
13
38
1895
22
899
86
22
145
4780
1483
2611
4406
1891
1018
66
417
87
720
124
104
364
73
92
61
3887
1753
1590
3163
47
218
654
563
8
19
179
23
1018
2686
0
3284
333
24
570
146
692
782
2065
873
330
2961
1220
926
14
40
1912
14
868
87
27
152
5003
1520
2936
5846
1881
986
3
2
399
68
729
108
108
419
87
118
96
4320
1960
1669
3036
54
224
662
599
7
4
211
30
1013
2775
0
2902
292
19
580
178
690
603
2401
905
333
3016
1219
975
12
44
1771
14
886
92
28
159
5858
1601
3145
6095
2097
1072
1
2
552
74
734
104
111
485
104
138
84
4358
2128
1604
3529
58
246
750
559
7
1
180
36
1071
2852
8
3027
271
19
577
175
655
600
2215
793
376
3145
1233
1061
10
56
1923
15
836
93
27
157
6366
1592
3328
6250
2107
1105
2
2
382
58
772
101
122
614
90
149
84
2715
2314
1699
3760
55
257
785
681
7
1
207
30
1164
2756
0
2824
273
5
553
178
692
627
2119
866
348
3508
1360
1081
12
77
2076
73
882
25
14
166
6079
1505
3218
6315
2004
1236
0
2
495
57
818
61
120
504
82
121
74
2823
2403
1915
4044
80
286
745
547
6
1
Total
46.900 48.013 48.601 50.092 54.070 56.645 56.809 57.457
Font: Diputació de Barcelona a partir de dades de l'INSS. Informació facilitada per l'Observatori del Mercat de Treball del
Bages (CFIBS)
132
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Activitat Econòmica
Activitat Econòmica> Empreses
04.02.06
EVOLUCIÓ NOMBRE D'EMPRESES. BAGES I ALTRES
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2000-2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
8
145
52
88
30
8
152
52
92
30
8
153
54
88
29
6
162
55
87
30
8
168
56
92
31
9
177
59
93
35
8
179
62
109
33
9
175
68
111
33
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
44
169
95
6
52
44
171
102
8
56
44
179
108
14
53
42
182
109
9
55
44
174
108
9
65
51
170
112
9
82
46
172
108
9
83
52
170
117
10
82
13
16
26
8
2.726
16
18
28
8
2.754
18
21
32
7
2.743
19
19
32
9
2.742
15
17
32
8
2.787
21
17
33
5
2.907
23
15
37
6
2.926
25
14
41
6
2.939
Marganell
Monistrol de Montserrat
Monistrol de Calders
Moià
Mura
6
84
9
153
10
7
87
10
151
11
8
90
13
155
9
8
88
14
171
9
9
197
11
93
10
11
209
12
99
8
9
206
11
97
9
11
221
14
104
9
Navarcles
Navàs
Rajadell
El Pont de Vilomara i Rocafort
Sallent
139
215
10
43
189
160
214
14
45
197
162
217
13
45
196
161
207
12
50
182
162
213
56
12
194
166
242
56
15
195
170
244
68
19
208
168
245
62
20
196
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
33
377
267
15
48
29
406
258
17
44
29
407
259
18
52
27
418
259
20
68
27
422
274
18
84
24
444
279
21
92
26
446
287
18
94
24
449
282
17
100
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Sant Vicenç de Castellet
Súria
Talamanca
26
238
226
149
8
30
243
244
166
8
29
250
248
158
7
25
250
241
165
6
251
29
247
182
5
273
27
258
187
6
283
30
272
185
6
288
30
263
190
6
Bages
5.723
5.880
5.916
5.939
6.110
6.404
6.504
6.551
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
3.282
1.401
5.664
534
3.347
1.398
5.668
532
3.420
1.460
5.838
564
3.521
1.467
5.971
608
3.540
1.489
6.070
646
3.720
1.519
6.360
700
3.826
1.540
6.461
719
3.907
1.586
6.489
733
Municipi
Castellnou de Bages
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
Font: Diputació de Barcelona a partir de dades de l'INSS. Informació facilitada per l'Observatori del Mercat de Treball del
Bages (CFIBS)
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
133
Activitat Econòmica
04.03 COMERÇ
04.03.01
FIRES ANUALS. 2008
Artés
Fira d'Artés
Festa de la Verema del Bages
Balsareny
Mercat del Traginer
Fira d'Artesans i de Nadal
Cardona
Cardona Fira Medieval
Fira de la Llenega
Castellbell i el Vilar
Fira de Tardor
Castellfollit del Boix
Mostra gastronòmica i mongetada
Castellgalí
Agromercat
L'Estany
Fira mercat artesanal
Gaià (Galera)
Fira - Mercat Galera Vell
Manresa
Fira de l' Aixada
Expobages
Fira de l' Ascensió
Ecoviure
Fira del vehicle usat
Expo - Neu
Fira de Sant Andreu
Moià
Fira - Mercat de Moià
Moianès, Turisme i lleure
13-14 de setembre
octubre
Monistrol de Montserrat
Fira de la Coca i el Mató
25-26 d'octubre
Navarcles
Fira-mercat de Navarcles. Monocàlia
Fira de la Castanya
Navàs
Fira de Tardor
Fira de Primavera
Sallent
Fira-mercat de Santa Llúcia de Sallent
Sant Fruitós de Bages
Firantic
Sant Joan de Vilatorrada
Fira Festa Tardor
Santa Maria d' Oló
Fira de Nadal, Productes Artesans, Naturals i de Pagès
Santpedor
Fira de Sant Miquel
Súria
Fira Medieval d'Oficis del Poble Vell de Súria
29-30 de març
5 d'octubre
27 de gener
23 de novembre
30 maig- 1 de juny
26 d'octubre
dies variables d'octubre
mitjans d'agost
3 i 4 de maig
desembre
25 de maig
16-17 de febrer
16-18 de maig
25 de maig
17-19 d'octubre
dies variables d'octubre
21-23 de novembre
30 de novembre
8-9 març
25-26 de novembre
19 d'octubre
5-6 d'abril
14 de desembre
1-4 de maig
finals d'octubre
tercer dissabte de desembre
28 de setembre
segon cap setmana novembre
Font: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç i Departament de turisme del Consell Comarcal del Bages.
134
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Activitat Econòmica
04.04 TURISME
04.04.01
ALLOTJAMENTS DELS MUNICIPIS DEL BAGES. 2007
Apartament
turístic/rural
i cel·les
Municipi
Núm.
Allotjament
rural
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
1
2
260
12
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R.
Rajadell
Sallent
2
9
2
1
2
19
9
24
2
30
2
25
1
4
1
9
25
9
2
30
1
6
1
1
1
St. Feliu Sasserra
St. Fruitós de Bages
St. Joan de Vilatorrada
St. Mateu de Bages
St. Salvador de Guardiola
St. Vicenç de Castellet
Sta. Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
Bages
3
Càmpings
Hotels
Nombre Núm. Nombre Núm. Nombre Núm. Nombre Núm. Nombre
de places
de places
de places
de places
de places
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Casa
colònies/albergs
272
6
7
4
10
87
1
14
1
8
35
321
1
138
1
*
1
24
5
350
1
90
2
260
1
15
1
89
10
145
2
196
1
23
4
201
2
60
1
1
18
46
1
1
12
*
1
1
1
*
32
68
32
994
2
100
1
83
1
90
2
158
2
59
15
1.263
1
*
1
302
2
302
Font: dades facilitades pel Departament de Turisme del Consell Comarcal del Bages.
* No disposem de dades
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
135
Activitat Econòmica
Activitat Econòmica> Turisme
04.04.02
NÚMERO D'ALLOTJAMENTS I NÚMERO DE PLACES
DEL BAGES. 2006
Bages
Hotels
Núm. Allotjaments Núm. Places
32
1.214
Càmpings
Rural
Núm. Allotjaments Núm. Places
3
420
Núm. Allotjaments Núm. Places
61
441
Font: IDESCAT
PERCENTATGE NÚMERO
D'ALLOTJAMENTS 2006
PERCENTATGE NÚMERO
DE LLITS 2006
Càmping
3%
Rural
21%
Hotel
33%
Càmping
20%
Hotel
59%
Rural
64%
136
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Activitat Econòmica
Activitat Econòmica> Turisme
04.04.03
ALLOTJAMENTS RURALS. NÚMERO DE PLACES.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I
CATALUNYA. 2006
Comarques
Número de places
d'allotjaments rurals
% respecte
Catalunya
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
441
288
903
908
503
3,43
2,24
7,02
7,06
3,91
Catalunya
12.865
100,00
Font: IDESCAT
04.04.04
OFICINES DE TURISME DEL BAGES. 2007
Municipi
Nom oficina
Adreça
Cardona
Oficina de Turisme de Cardona
Av. del Rastrillo s/n. 08261 Cardona
Oficina de Turisme de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40. 08240 Manresa
Oficina de Turisme del Moianès
Can Carner- C/ de les Joies 11-13, 08180 Moià
Oficina de Turisme de Montserrat
l'Agrícola Regional SA. P.I. De la Creu s/n. 08199 Montserrat
Consorci per a la Promoció turística de les Valls del Montcau
C/ Antigues Escoles de Mura s/n. 08279 Mura
Oficina de Turisme de Rajadell
C/ de l'Estació s/n. 08289 Rajadell
Oficina de Turisme de Súria
C/ Sant Climent 21. 08260 Súria
Consorci de Promoció turística del Cardener
Cal Pinçà s/n- C-55, Km. 39. 08250 Sant Martí de Torruella
Oficina de Turisme de Talamanca
Pl. de l'Esglèsia, 1. 08279 Talamanca
Manresa
Moià
Monistrol de Montserrat
Mura
Rajadell
Súria
Sant Joan de Vilatorrada (Sant Martí de Torruella)
Talamanca
Font: Diputació de Barcelona. Turisme Total.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
137
Activitat Econòmica
04.05 INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
04.05.01
NOMBRE DE CASOS ATESOS A L'OCIC DEL BAGES PER
TIPUS DE PROCEDIMENT. 2006
Procediment
Informats
Mediació
Junta arbitral*
Total
2006
N.casos
Percentatge
899
389
9
69,31
29,99
0,69
1.297
100,00
Font: OCIC, Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Bages.
* Prèvia mediació
Informació: aquells usuaris els quals només se'ls assessora i informa. No es fa cap tipus de gestió directa.
Mediació: quan s'intervé directament, es tramet la reclamació de l'usuari a l'empresa o l'establiment en qüestió, fent un
paper de tercers en el conflicte, intentant que s'arribi a una solució satisfactòria pactada per ambdues parts sense imposar
una solució.
Arbitratge: procediment extrajudicial, voluntari, àgil i gratuït. Quan les parts no es posen d'acord en un conflicte de consum,
la decisió es sotmet a l'arbitri d'un tribunal arbitral que dóna solució a la controvèrsia mitjançant un laude (té força de cosa
jutjada i és executable davant la jurisdicció ordinària).
04.05.02
ESTADISTIQUES DE MEDIACIÓ. 2006
Estadística 2006
N.casos
Procediment
Percentatge
Amb acord
Sense acord
En tràmit
207
144
38
53,21
37,02
9,77
Total
389
100,00
Font: OCIC, Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Bages.
138
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Activitat Econòmica
Activitat Econòmica> Informació al consumidor
04.05.03
NOMBRE DE CASOS ATESOS A L'OCIC DEL BAGES
PER MUNICIPIS. 2006
Municipis
Nº de Casos atesos
Percentatge
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
2
21
7
21
13
0,15
1,62
0,54
1,62
1,00
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
9
9
8
3
8
0,69
0,69
0,62
0,23
0,62
12
0
9
0
793
0,93
0,00
0,69
0,00
61,14
0
5
1
8
0
0,00
0,39
0,08
0,62
0,00
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
33
14
17
2
28
2,54
1,08
1,31
0,15
2,16
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
0
49
61
0
22
0,00
3,78
4,70
0,00
1,70
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
42
0
39
30
1
3,24
0,00
3,01
2,31
0,08
Total Municipis del Bages
Resta de Catalunya
Resta de l'Estat
1.267
28
2
97,69
2,16
0,15
Total
1.297
100,00
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
CATALUNYA
2,16%
CASOS ATESOS A L'OCIC DEL BAGES PER LLOC
DE PROCEDÈNCIA. 2006
ESTAT
0,15%
RESTA MUNICIPIS
DEL BAGES
36,54%
MANRESA
61,14%
Font: OCIC; Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Bages.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
139
Activitat Econòmica
Activitat Econòmica> Informació al consumidor
04.05.04
NOMBRE DE CASOS ATESOS A L'OCIC DEL BAGES
PER SECTORS DEL MOTIU DE CONSULTA. 2006
Sectors
N.informats
N.mediació
%sector
18
2
11
0
77
27
149
54
82
0
0
51
69
4
3
3
14
26
26
45
413
18
68
3
4
19
82
8
12
1
0
4
0
4
0
71
1
0
0
0
26
20
0
1
0
3
6
8
19
138
5
0
1
0
12
60
6
3
1,40
0,16
0,85
0,00
5,98
2,10
11,57
4,19
6,37
0,00
0,00
3,96
5,36
0,31
0,23
0,23
1,09
2,02
2,02
3,49
32,07
1,40
5,28
0,23
0,31
1,48
6,37
0,62
0,93
1.288
389
100,00
Assegurances
Bars - restaurants
Centres d'ensenyament
Companyies aèries
Defectes construcció
Entitats bancàries
Establiments de comerç
Habitatge - compra
Habitatge - lloguer
Intoxicacions alimentàries
Lloguer automòbils
Mobles
Reparació automòbils
Sanitat privada
Servei de correus
Servei televisió satèl·lit
Serveis - aigua
Serveis - electricitat
Serveis - gas
Serveis tècnics
Serveis - telefonia
Serveis professionals
Temes aliens al consum
Tintoreries
Transport públic
Turisme - agències
Turisme - varis
Venta automòbils
Venta fora establiment
Total
Font: OCIC; Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Bages.
Nota: El total de casos atesos són 1.288, el nombre de mediacions està inclòs en el nombre d'informats.
CASOS ATESOS A L'OCIC DEL BAGES PER MOTIU DE CONSULTA. 2006
Defectes de construcció 5,98
Establiments de comerç: 11,57
Habitatge - lloguer: 6,37
ALTRES: 27,02
Temes aliens al consum: 5,28
Turisme - varis: 6,37
Serveis - telefonia: 32,07
Reparació automòbils: 5,36
140
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Activitat Econòmica
Activitat Econòmica> Informació al consumidor
04.05.05
NOMBRE DE CASOS DERIVATS A LA JUNTA
ARBITRAL PER SECTORS DEL MOTIU DE CONSULTA.
2006
ESTADÍSTICA 2006
Sectors
Casos derivats Junta Arbitral
% sector
Agència de turisme
Centre veterinari
Establiments de comerç
Habitatge - Compra
Mobles
Reparació automòbils
Servei de correus
Serveis - Aigua
Serveis - Electricitat
Serveis - Gas
Serveis tècnics
Serveis - Telefonia
Venta automòbils
2
22,22
7
77,78
Total
9
0,00
0,00
0,00
100,00
Font: OCIC; Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Bages.
El nombre d'atesos són 1.288, el nombre de mediacions està inclòs en el nombre d'informats.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
141
INFORME: EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS TURÍSTIQUES AL BAGES
D’un temps ençà, les activitats turístiques han començat a prendre una certa importància a la comarca del
Bages. Un augment de places d’allotjament, especialment, en turisme rural, diverses activitats turístiques i, el
més important, la percepció cada vegada més estesa per part de la població que el turisme pot esdevenir
realment una activitat econòmica capaç de generar ocupació i riquesa.
El Bages és un territori amb grans avantatges per al seu desenvolupament turístic: recursos naturals amb un
enorme potencial, un passat històric i recursos patrimonials de primer ordre i una oferta turística clarament
diferenciadora.
Projectes turístics com els de Món Sant Benet, Montserrat, Cardona, Manresa, La Sèquia, els consorcis de
promoció turística que treballen en l’àmbit supramunicipal, com el del Moianès, Valls del Montcau, Bages Sud
i Cardener, i altres iniciatives del sector públic o privat municipal, possibiliten aquest impuls turístic de la comarca
com un element dinamitzador essencial en les economies locals.
El teixit empresarial turístic està vivint un moment d’obligada adaptació del seu producte a les noves exigències
del mercat, que passa pel canvi a noves formes de gestió més professionalitzades, la millora de la qualitat i
la creació d’elements diferencials per a segments específics de mercat.
La dedicació professional i sistemàtica a la comercialització, l’atenció al client, la gestió econòmica, la gestió
de la infraestructura, els plans de millora contínua, etc. repercuteixen de forma directament proporcional als
nivells d’ocupació.
El turisme rural ha viscut un increment molt important en els últims anys. La província de Barcelona és la que
més creix (gairebé un 60%, del 2002 al 2006) i es consolida com la segona en oferta d’establiments a Catalunya
(2006), amb un augment de l’oferta en habitatge sencer (masoveries) vers el lloguer d’habitacions (masies).
L’agroturisme, però, ha disminuït de manera important (un 15%) en els últims cinc anys.
La mitjana de places en establiments de turisme rural al Bages es manté a 7 places i més d’un 90% dels
allotjaments ja disposen de correu electrònic i pàgina web pròpia.
El creixement acumulat dels preus en turisme rural 2003-2007 al Bages ha estat superior al creixement dels
preus en el sector hoteler i també diferent segons la modalitat.
Preus 2007 *
BAGES
MASOVERIA (Habitatge sencer)
MASIA (Habitatge compartit)
Preu €
Preu €
Preu €
Preu €
d+e
PC
Cap setmana
Setmana
sencera
57,13 €
139,93 €
34 €
60,75 €
Font: elaboració pròpia del Consorci del Cardener a partir de les dades facilitades per la Delegació de Turisme
de la Diputació de Barcelona. * Mitjanes de preus del Bages 2007.
La gastronomia i els productes artesanals i autòctons complementen l’argument principal d’atractivitat i
és fàcil que s’apreciï la qualitat d’aquests productes en un entorn cada vegada més preocupat per la salut i el
benestar. Per aquest motiu la comarca comença a aglutinar esforços i crear sinèrgies de treball entre productors
i restauradors per donar un impuls als productes de la terra i de qualitat.
Les tendències turístiques estan en evolució constant. Fins fa pocs anys, per parlar de turisme s’utilitzava
com a indicador decisiu el nombre de pernoctacions. Un destí turístic es valorava segons el nombre de places
d’allotjament i la quantitat de persones que s’hi quedaven a dormir.
Els nous productes turístics estan demostrant que l’èxit d’un destí turístic no ha d’anar lligat necessàriament
al nombre de pernoctacions, tot i que és un objectiu turístic comú al que cal sumar-hi altres atractius del territori
que aporten valor al visitant.
La competitivitat i la sostenibilitat han de ser els objectius ambiciosos que s’han d’impulsar des la comarca
del Bages en els propers anys. La gestió integral del turisme passa forçosament per planificar de manera
adequada i treballar de forma cooperada entre el sector públic i privat.
Vanesa Mas López
Gerent del Consorci de Promoció Turística del Cardener
Maig 2008
142
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
05 TRANSPORTS I COMUNICACIONS
05.01
PARC DE VEHICLES
05.02
XARXA VIÀRIA
05.03
TRANSPORT ESCOLAR
05.04
COMPARTIR COTXE I/O TRAJECTE
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
143
Transports i Comunicacions
05.01 PARC DE VEHICLES
05.01.01
COMPOSICIÓ DEL PARC DE VEHICLES. MUNICIPIS DEL
BAGES. 2007
Municipi
MOTOCAMIONS I
TRACTORS AUTOBUSOS
I ALTRES
TURISMES CICLETES FURGONETES INDUSTRIALS
TOTAL
VEHICLES
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
152
2.598
1.098
1.702
494
30
586
248
303
128
14
428
254
348
122
37
250
144
166
59
0
204
123
106
52
233
4.066
1.867
2.625
855
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
808
2.665
1.626
204
737
132
579
422
68
164
161
430
396
141
195
66
315
101
54
62
37
287
25
26
67
1.204
4.276
2.570
493
1.225
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
496
216
695
97
33.504
128
53
187
27
6.909
110
54
244
27
4.942
73
22
172
36
908
50
22
166
32
323
857
367
1.464
219
46.586
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
133
2.497
386
1.327
112
32
514
112
227
45
51
631
87
243
32
13
223
24
58
18
6
193
7
29
8
235
4.058
616
1.884
215
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
3.051
2.970
1.499
195
3.518
758
435
358
28
593
586
683
246
31
609
183
320
89
32
235
109
210
41
0
219
4.687
4.618
2.233
286
5.174
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
354
4.367
5.169
374
1.629
98
775
1.088
50
427
105
1.001
913
127
313
65
310
252
153
139
68
231
219
163
119
690
6.684
7.641
867
2.627
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
3.651
607
3.483
2.952
86
644
146
645
593
17
585
108
653
513
18
172
35
311
163
10
118
25
281
97
6
5.170
921
5.373
4.318
137
85.452
17.549
15.401
5.270
3.669
127.341
Bages
Font: Diputació de Barcelona i ajuntaments de la comarca. Dades a 31 de desembre, excepte Manresa a 1 de gener.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
145
Transports i Comunicacions
Transports i comunicacions> Parc de vehicles
05.01.02
EVOLUCIÓ DEL PARC DE VEHICLES I ÍNDEX DE
MOTORITZACIÓ. MUNICIPIS DEL BAGES.
2005-2007
2006
2005
TOTAL
VEHICLES
Municipi
2007
(1) ÍNDEX
(1) ÍNDEX
(1) ÍNDEX
TOTAL
TOTAL
MOTORITZACIÓ VEHICLES MOTORITZACIÓ VEHICLES MOTORITZACIÓ
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
198
3.750
1.714
2.410
788
842,55
757,73
829,22
735,43
972,84
231
3.900
1.763
2.529
823
924,00
768,93
830,82
764,05
988,00
233
4.066
1.867
2.625
855
924,60
785,09
852,51
769,79
985,02
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.093
3.995
2.347
449
988
740,01
763,57
709,71
1.114,14
770,67
1.141
4.148
2.472
492
1.105
723,53
793,72
733,75
1.208,85
769,50
1.204
4.276
2.570
493
1.225
747,83
828,04
738,72
1.179,43
760,40
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
665
344
1.291
210
43.784
840,71
875,32
1.068,71
1.337,58
622,44
767
354
1.398
213
45.265
916,37
924,28
1.092,19
1.383,12
630,68
857
367
1.464
219
46.586
944,87
968,34
1.144,64
1.386,08
636,94
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
245
3.639
576
1.699
205
890,91
707,70
866,17
623,94
931,82
228
3.852
602
1.789
215
791,67
713,47
871,20
629,93
922,75
235
4.058
616
1.884
215
804,79
739,70
877,49
648,98
926,72
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
4.406
4.234
1.907
237
4.876
781,48
738,79
604,63
525,50
687,92
4.555
4.399
2.058
281
5.027
795,91
757,14
621,75
601,71
703,47
4.687
4.618
2.233
286
5.174
817,69
774,96
634,19
608,51
730,48
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
676
5.891
7.089
802
2.264
1.059,56
861,38
704,39
1.206,02
822,38
676
6.354
7.345
844
2.447
1.086,82
882,62
708,84
1.276,85
854,70
690
6.684
7.641
867
2.627
1.127,45
897,42
729,52
1.295,96
884,51
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
4.674
843
4.817
4.032
134
604,11
807,47
797,91
650,11
1.145,30
4.884
891
5.060
4.130
134
623,36
831,16
807,92
656,60
1.000,00
5.170
921
5.373
4.318
137
638,59
847,29
819,43
677,97
978,57
117.272
693,45
122.372
706,39
127.341
720,07
Bages
Font: Diputació de Barcelona i ajuntaments de la comarca.
(1) Índex de motorització: relació entre el parc de vehicles i la població total en tant per mil.
Nota: Dades a 31 de desembre de cada any, excepte Manresa a 1 de gener de cada any.
146
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Transports i Comunicacions
05.02 XARXA VIÀRIA
05.02.01
XARXA VIÀRIA DE LA GENERALITAT. PER TIPUS DE VIA
(EN QUILÒMETRES). COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL I CATALUNYA. 2005
AUTOPISTES
VIES PREFERENTS
VIES CONVENCIONALS
LLIURES
DOBLE
CALÇADA
CALÇADA
UNICA
DOBLE
CALÇADA
CALÇADA
ÚNICA
TOTAL
18,9
17,4
12,0
55,7
---
211,1
315,1
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
--8,8
-----
--23,3
-----
----27,3
2,5
12,8
--43,2
42,7
---------
143,2
153,0
158,8
288,1
156,0
185,1
229,3
333,3
Catalunya
199,5
96,0
117,7
269,3
46,8
4.916,0
5.645,3
PEATGE
Bages
(1)
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
(1) S'hi inclouen les carreteres que són de peatge o depenen de les concessionàries.
05.02.02
1
XARXA VIÀRIA DE LA GENERALITAT. INVERSIONS (EN
MILIONS D'EUROS). COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL I CATALUNYA. 2000-2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Bages
16,51
14,23
37,50
72,29
20,80
66,21
19,32
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
11,07
7,89
2,69
2,66
10,92
4,18
14,26
1,77
3,56
3,55
27,16
1,24
10,22
3,67
31,79
2,81
4,02
11,37
14,40
15,41
3,17
4,25
6,80
11,06
4,63
9,16
35,27
5,06
Catalunya
181,71
203,40
295,50
457,77
399,89
487,44
385,40
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
(1) Valors liquidats a preus corrents
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
147
Transports i Comunicacions
Transports i comunicacions> Xarxa viària
05.02.03
INTENSITAT DE CIRCULACIÓ A LES CARRETERES
PRIMÀRIES DEL BAGES. (EN NÚMERO DE VEHICLES/DIA
I % VEHICLES PESANTS). 2001-2006
2001
CARRETERES PRIMÀRIES
Tram carretera
C-16- Gironella Sud (Sallent. PK. 61'4)
N-141c (Manresa)- C-16 (St. Fruitós de Bages) PK. 3,21
Enllaç N-141b (Aguilar Segarra)-enllaç BV-3012 (Rajadell
Nord) PK. 120,5
Enllaç BV-3012 (Rajadell Nord) - C-55 (Manresa Oest), a Sant
Joan de Vilatorrada. OK. 129,5
C-55 (Manresa Oest) - C-55 (Manresa Nord) (1)
C-55 (Manresa Nord) - C-16 PK. 134,9
C-16 - B430 (Artés) PK. 144
B430 (Artés) - B431 (Avinyó) PK. 151
BP-4313 (Avinyó) - inici tram comú amb C-17
Manresa (Muralla de Sant Domènec) - C-25 (Manresa) (1)
Manresa (Muralla de Sant Domènec)- N-II Òdena
Enllaç C-58 - enllaç C-16 (Manresa) a Castellbell i el Vilar
Enllaç C-16 - enllaç C-1411a (Sant Pau) (1)
C-1411 (antic, Manresa) - C-25 (Manresa Nord) (1)
C-1411 (antic, Manresa) - C-16c Manresa
C-16c, Manresa- C-25 (Manresa Nord) PK. 32,6
Callús - Súria (accés sud), PK. 43,4
Súria (accés sud) - Súria (accés nord) PK. 48
Súria (accés nord) - B-420 (Cardona)
N-141 (Moià) - C-25 (Sta. Maria d'Oló)
BP-1241a (Sant Llorenç Savall) - N-141c (Calders) (2)
C-1410z (Cardona) - c-26 (l'Espunyola) (1)
C-16 (Sallent) - inici cessió Ajuntament Artés
N-141c (Calders) - C-25 (1)
C-25 - B-433 (Sant Feliu Sasserra) (2)
C-1411 Sant Fruitós del Bages - enllaç C-16 / N-141c
Enllaç C-16 / N-141c - C-59 (Moià) (1)
2006
IMD
IMD
CODI DE LA (nº vehicles/ % VEHICLES (nº vehicles/
CARRETERA
dia)
PESANTS
dia)
C-16
C-16c
26.546
19.449
5,63
7,63
30.507
22.028
6,50
8,32
C-25
7.579
30,86
8.618
36,58
C-25
C-25
C-25
C-25
C-25
C-25
C-37
C-37
C-55
C-55
C-55
C-55
C-55
C-55
C-55
C-55
C-59
B-124
B-420
B-430
B-431
B-431
N-141c
N-141c
8.968
26.531
12.968
11.512
10.981
8.480
24.206
29.885
13.563
29.885
8.737
5.750
4.376
3.819
16.448
3.086
26,61
11,18
16,76
20,60
19,00
26,88
11,09
13,29
5,85
13,29
14,62
11,72
20,70
8,30
11,86
10.602
32.358
15.565
15.133
10.565
9.656
12.632
3.106
27.365
32.432
17.675
19.582
11.933
7.003
6.391
972
693
743
6.084
1.729
1.656
18.818
3.315
29,43
12,72
22,06
14,39
29,79
29,57
9,71
7,21
11,10
10,45
4,99
14,97
7,90
11,21
12,25
2,37
7,32
5,85
15,10
3,68
9,44
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
IMD: Intensitat Mitjana Diària de vehicles.
(1) Dades 2005.
(2) Dades 2004.
148
%
VEHICLES
PESANTS
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Transports i Comunicacions
Transports i comunicacions>Xarxa viària
05.02.04
INTENSITAT DE CIRCULACIÓ A LES CARRETERES
SECUNDÀRIES DEL BAGES. (EN NÚMERO DE
VEHICLES/DIA I % VEHICLES PESANTS). 2001-2006
CARRETERES SECUNDÀRIES
Comarca/ Tram carretera
C.V. de Súria a l'Espunyola
Carretera del Bruc a Manresa (entroncament amb la C-37)
Carretera de l'estació de Monistrol de Montserrat al Monestir
de Montserrat
Avinyó direcció c-25
Carretera de Moià a Calaf, per Súria (1)
C.V. de Castellfollit del Boix a Maians
C.V. de Castellgalí per Sant Cristòfol a la carretera de Monistrol
de Montserrat a Montserrat
C.V. de la carretera d'Esparreguera a Manresa a la del Bruc
a Manresa, per Marganell
C.V. de Vacarisses a la carretera d'Esparreguera a Manresa
C.V. de Talamanca a Navarcles
Ramal a Mura de la C.V de Terrassa a Talamanca
C.V. de Rocafort al Pont de Vilomara
C.V. de Manresa al Pont de Vilomara
C.V. de Mura per Rocafort, el Pont de Vilomara i Sant Vicenç
de Castellet a la ctra. d'Esparreguera a Manresa
C.V.de Cardona al límit de la província en direcció a l'Hostal
del Boix, per Bergús
C.V.de Sant Mateu de Bages a Pinós
C.V. de Sant Mateu de Bages a Callús
C.V. de Manresa a Calaf per Fonollosa i C.V. de Fonollosa a
Sant Pere Sallavinera, per Aguilar de Segarra
Canet de Fals-Fonollosa
C.V. de l'estació de Rajadell al de Manresa a Calaf per Fonollosa
C.V. de Navàs a Viver i Serrateix
C.V. de Santa Maria d'Oló a la carretera de Moià a Calaf, per
Súria
C.V. de Manresa-Santpedor
C.V. d'Artés al Pont de Cabrianes
Trams antics de la C-55
Trams antics de la carretera d'Esparreguera a Manresa
Trams antics de la C-16
Trams antics de la C-37
C.V. de Fonollosa a Sant Pere Sallavinera per Aguilar de
Segarra
%
%
CODI DE LA IMD 2001-02 VEHICLES IMD 2005-06 VEHICLES
CARRETERA (nº vehicles/dia) PESANTS (nº vehicles/dia) PESANTS
2005-06
2001-02
B-423
BP-1101
339
2.500
6,2
11,5
352
2.936
5,6
11,5
BP-1121
BP-4313
BP-4313
BV-1081
1.626
80
564
381
9,7
6,3
9,6
3,9
1.632
154
585
387
9,3
4,5
10,3
9,0
BV-1122
762
5,4
1.015
9,3
BV-1123
BV-1212
BV-1221
BV-1223
BV-1224
BV-1225
424
852
5.210
336
595
5.043
16,3
6,7
6,0
3,5
5,5
5,5
480
1.264
837
318
1.031
6.302
11,4
8,4
11,4
4,0
9,5
5,5
BV-1229
3.410
6,5
4.442
9,1
BV-3001
BV-3002
BV-3003
735
352
252
2,0
8,2
6,7
10.52
323
442
1,7
17,6
29,7
BV-3008
BV-3008
BV-3012
BV-4235
1.587
600
724
331
9,1
8,3
7,5
8,8
1.770
727
841
314
16,0
13,1
9,6
35,4
BV-4315
BV-4501
BV-4512
C-1410z
C-1411a
C-16z
C-37z
1.117
10.078
3.163
3.412
-
5,7
9,4
8,6
6,10
-
1.360
11.322
3.445
3.212
3.992
1.248
2.683
7,4
6
34,9
10,9
8,9
9,5
6,4
N-141B
151
11,90
130
8,1
Font: Diputació de Barcelona. Servei de Vies Locals. El recompte del total d'estacions d'aforament es fa en dos anys i, per
tant, les dades corresponen a l'any en curs i a l'any anterior.
IMD: Intensitat Mitjana Diària de vehicles.
(1) Gestió assumida per la Generalitat de Catalunya a partir del 1/11/06
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
149
Transports i Comunicacions
Transports i comunicacions>Xarxa viària
05.02.05
MAPA DE LA INTENSITAT DE CIRCULACIÓ A LES
CARRETES DEL BAGES ( EN Nº DE VEHICLES/ DIA). 2006
A PRATS DE LLUÇANÈS
A LA CERDANYA
A BERGA
A SOLSONA
CARDONA
SANT FELIU SASSERRA
GAIÀ
NAVÀS
C-55
AVINYÓ
BALSARENY
CASTELLNOU DE BAGES
L'ESTANY
SANTA MARIA
D'OLÓ
C-25
C-16
SÚRIA
C-59
SALLENT
SANT MATEU DE BAGES
MOIÀ
A VIC
ARTÉS
SANT MATEU DE BAGES
SANTPEDOR
CALLÚS
CALDERS
N-141
N141
FONOLLOSA
A LLEIDA
A GIRONA
MONISTROL DE CALDERS
NAVARCLES
AGUILAR DE SEGARRA
C-25
SANT JOAN DE
VILATORRADA
MANRESA
RAJADELL
TALAMANCA
SANT
FRUITÓS
DE BAGES
C-16
ROCAFORT
EL PONT DE VILOMARA
SANT SALVADOR
DE GUARDIOLA
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
C-37
C-55
MURA
CASTELLGALÍ
SANT VICENÇ DE CASTELLET
CASTELLBELL
I EL VILAR
A MONTSERRAT
MARGANELL
A IGUALADA
MONISTROL DE MONTSERRAT
A TERRASSA
C-58
A BARCELONA
A TERRASSA
A OLESA DE MONTSERRAT
AL BAIX LLOBREGAT
> 20.000 veh./dia
10.000 - 20.000 veh./dia
5.000 - 10.000 veh./ dia
3.000 - 5.000 veh./ dia
1.000 - 3.000 veh./ dia
< 1.000 vehicles/dia
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la DIBA i el DPTOP (Gencat). 2006.
150
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Transports i Comunicacions
05.03 TRANSPORT ESCOLAR
05.03.01
OFERTA DE TRANSPORT ESCOLAR INTERURBÀ
COMARCAL. 2003-2007
Pressupost transport escolar (en euros)
Alumnat transportat
Rutes de transport
Núm. d'expedicions/ setmana
Vehicles transport adaptat
Rutes de transport adaptat
CURS 03-04
CURS 04-05
CURS 05-06
CURS 06-07
1.925.676
1.704
39
382
3
10
1.993.814
2.554
42
464
4
12
2.118.003
2.863
43
500
5
12
2.212.768
2.423
43
790
4
12
Font: Dades facilitades per l'Àrea d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Bages
05.04 COMPARTIR COTXE I/O TRAJECTE
05.04.01
GRÀFICA DEL NOMBRE DE VISITES A LA WEB PER
COMPARTIR COTXE. www.compartir.org/bages. 2006-2007
nº visites 2006
nº visites 2007
66
53
229
197
314
242
246
222
306
330
285
223
417
276
458
468
498
471
453
445
497
502
496
384
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
600
nº visites/mes
500
2007
400
300
2006
200
100
e
e
em
br
D
es
em
br
e
ub
re
ov
N
ct
O
Se
te
m
br
l
Ag
os
t
Ju
lio
Ju
ny
ai
g
M
ril
Ab
ar
ç
M
er
Fe
br
G
en
e
r
0
Mesos
Font: Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
151
06 POLÍGONS D'ACTIVITAT
ECONÒMICA (PAE)
06.01
DISTRIBUCIÓ I LOCALITZACIÓ DELS
POLÍGONS DEL BAGES
06.02
DISPONIBILITAT DEL SÒL
INDUSTRIAL
06.03
ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
TREBALLADORS EN ELS POLÍGONS
DEL BAGES
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
153
Polígons d'activitat econòmica
06.01 DISTRIBUCIÓ I LOCALITZACIÓ DELS
POLÍGONS DEL BAGES
06.01.01
POLÍGONS DEL BAGES (EN HECTÀREES). 2008
* DESGLÒS SÒL INDUSTRIAL
EXTENSIÓ TOTAL
Sòl
Extensió Sòl d'ús industrial
total ha públic ha
ha
Sòl
previst
ha
Sòl
ocupat
ha
Sòl
Sòl
disponible disponible
no edificat edificat
ha
ha
Municipi
NOM DEL POLÍGON
Artés
Santa Maria d'Artés
Santa Maria d'Artés (ampliació I)
Santa Maria d'Artés (ampliació II)
Total
21,50
17,38
7,00
45,88
9,80
8,29
0,00
18,09
11,70
9,09
0,00
20,79
0,00
0,00
7,00
7,00
11,06
7,83
0,00
18,89
0,50
0,69
0,00
1,19
0,14
0,57
0,00
0,71
Avinyó
El Molí de Barnola II
El Molí de Barnols I
El Punsic
El Soler
La Maiola
El Torrent del Soler
Indústria Artesana
Total
2,80
5,60
14,75
25,29
5,34
0,00
2,36
56,14
0,00
0,00
7,99
13,59
1,24
0,00
0,00
22,82
0,00
0,00
6,76
11,70
4,10
0,00
0,00
22,56
2,80
5,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2,36
10,76
0,00
0,00
4,31
0,00
4,10
0,00
0,00
8,41
0,00
0,00
2,45
11,70
0,00
0,00
0,00
14,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Balsareny
La Coromina
Puigdorca
Sasdi - Les Malloles
Zona Minera
Total
10,01
60,00
30,03
13,50
113,54
4,96
0,00
11,11
0,00
16,07
5,05
0,00
18,91
13,50
37,46
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
4,04
0,00
12,29
13,50
29,83
0,76
0,00
6,62
0,00
7,38
0,25
0,00
0,00
0,00
0,25
Callús
Antius (3)
Fabrica Nova (3)
Can Cavaller
El Cortès (fàbrica) (3)
Els Manxons
Can Cortès
Total
1,80
1,50
3,98
1,65
8,00
7,58
24,51
1,37
0,00
1,35
0,00
5,99
2,96
11,67
0,43
1,50
2,63
1,65
2,01
4,62
12,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
1,65
1,79
2,63
6,18
0,00
0,97
2,63
0,00
0,09
1,99
5,68
0,43
0,42
0,00
0,00
0,13
0,00
0,98
Cardona
La Cort
El Paperer
Total
23,25
0,93
24,18
6,55
0,00
6,55
16,70
0,93
17,63
0,00
0,00
0,00
16,70
0,00
16,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,93
0,93
Castellbell i el Vilar
Burés II
Burés I (3)
El Borràs
La Bauma
Les Vives
Total
4,30
3,60
2,97
2,39
5,09
18,36
1,91
0,24
1,02
0,58
1,94
5,70
2,39
3,36
1,95
1,81
3,15
12,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,39
2,84
1,95
1,81
3,15
12,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52
0,00
0,00
0,00
0,52
Castellgalí
Boades (1) (3)
Cal Carner (1) (3)
Els Torrents
Entrevies
Pla de Camí
Els Carburos (1) (3)
2A la Fàbrica
Total
6,16
15,15
2,99
5,09
26,42
5,28
5,40
66,49
2,28
0,00
1,06
0,00
3,22
0,00
2,30
8,85
0,00
15,15
1,94
0,00
23,20
5,28
3,10
48,67
3,88
0,00
0,00
5,09
0,00
0,00
0,00
8,97
0,00
15,15
0,26
0,00
23,20
5,28
1,47
45,36
0,00
0,00
1,37
0,00
0,00
0,00
1,45
2,82
0,00
0,00
0,31
0,00
0,00
0,00
0,18
0,49
Estany, l'
Zona Industrial de L'Estany
Total
8,27
8,27
2,68
2,68
5,60
5,60
0,00
0,00
0,58
0,58
4,15
4,15
0,87
0,87
Fonollosa
Zona Industrial de Fonollosa
Total
2,04
2,04
0,00
0,00
2,04
2,04
0,00
0,00
1,36
1,36
0,00
0,00
0,68
0,68
Gaià
Zona Industrial de Gaià
Total
4,40
4,40
1,28
1,28
3,13
3,13
0,00
0,00
3,01
3,01
0,00
0,00
0,12
0,12
Manresa
Els Trullols
Sant Joan d'en Coll
Passeig del Riu
6,33
3,63
5,16
2,47
1,19
1,35
3,86
2,44
3,81
0,00
0,00
0,00
2,62
2,09
3,78
1,24
0,35
0,03
0,00
0,00
0,00
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
155
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Distribució i Localització dels polígons del Bages
*DESGLÒS SÒL INDUSTRIAL
EXTENSIÓ TOTAL
Extensió
total
ha
Sòl d'ús
públic
ha
Municipi
NOM DEL POLÍGON
Manresa
Pont Nou (ampliació)
Els Comtals
Pont Nou
Bufalvent
Els Dolors
Total
Moià
Polígon Industrial de Moià
Sot d'Aluies
Polígon Industrial de Moià (ampliació)
Pla Romaní
Total
9,91
12,39
6,18
9,73
38,21
3,76
4,37
1,83
1,49
11,45
Monistrol de
Montserrat
El Mas
Can Prat
Total
10,99
8,58
19,57
5,63
2,23
7,86
Navarcles
Pla del Cós
Solervicens
Pla del Cós II
El Galobart
Total
5,04
10,16
5,43
10,56
31,19
1,54
4,46
2,16
4,20
12,36
Navàs
Polígon Industrial de Navàs
Polígon Industrial de Navàs (ampliació)
Total
11,50
8,63
20,13
1,40
3,42
4,82
Pont de Vilomara i
Rocafort, el
El Pont
22,72
Total
22,72
Sallent
Sector Berenguer I
Plans de la Sala
Pla de Manyanes
Illa Sud
Costa Gran (Mal Pas)
Sector Berenguer II
Pla del Mas
Total
Rajadell
Pla del Forn/ Pla de Miralles
Total
Sant Feliu Sasserra Zona Industrial de Sant Feliu Sasserra
Total
Sant Fruitós de
Bages
Riu d'Or-Casanova
Sant Isidre
Pla de Santa Anna
Carretera de Berga
El Grau
Llobregat
Carretera d'Artés
La Serreta
La Bòbila
Total
Sant Joan de
Vilatorrada
Pla dels Vinyats I
Pla dels Vinyats II
Sector Mas Mollet
Total
156
10,85
83,53
3,79
29,87
3,05
15,56
31,73
178,38
Sòl
previst
ha
Sòl
ocupat
ha
Sòl
Sòl
disponible disponible
no edificat edificat
ha
ha
7,63 16,42
6,54
6,43 10,12 23,03
4,17 29,77 0,00
20,90 70,68 0,00
15,51 50,15 0,00
58,56 178,46 39,45
7,63
10,12
28,02
51,83
35,70
141,79
0,00
0,00
1,75
18,85
14,45
36,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,16
8,02
4,34
8,24
26,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,16
6,73
2,61
8,24
23,73
0,00
1,29
1,74
0,00
3,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,36
6,35
11,70
0,00
0,00
0,00
5,36
0,00
5,36
0,00
6,35
6,35
0,00
0,00
0,00
3,50 0,00
0,00 5,70
0,00 3,27
0,00 6,36
3,50 15,33
3,50
0,00
0,00
0,00
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,10
5,20
15,30
0,00
0,00
0,00
10,10
0,00
10,10
0,00
5,20
5,20
0,00
0,00
0,00
11,81
10,91
0,00
5,24
3,96
1,71
11,81
10,91
0,00
5,24
3,96
1,71
3,26
7,59
32,41 51,12
2,65
1,14
12,07 17,80
3,05
0,00
4,79 10,77
9,57 22,16
67,57 110,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,84
26,02
0,22
17,80
3,05
10,77
7,72
66,42
1,23
25,10
2,43
0,00
0,00
0,00
14,44
43,20
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
26,00
26,00
0,00
0,00
0,00 26,00
0,00 26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,80
3,80
0,94
0,94
2,86
2,86
0,00
0,00
1,58
1,58
1,28
1,28
0,00
0,00
9,53 0,00
15,14
5,61
75,56 20,58 29,18 25,80
67,33 32,01 35,32 0,00
83,73 32,14 51,59 0,00
9,49 0,00
15,66
6,18
5,21 0,00
7,05
1,84
7,46 0,00
8,46
1,00
9,42 0,00
10,80
1,38
5,80 0,00
5,80
0,00
289,54 100,74 163,00 25,80
8,10
18,95
18,50
16,69
3,80
2,98
7,46
4,16
4,06
84,70
1,43
10,23
16,82
34,90
5,69
2,23
0,00
5,26
1,74
78,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,72 0,00
5,99 0,00
0,00 24,43
11,70 24,43
5,65
4,91
0,00
10,56
0,00
1,07
0,00
1,07
0,07
0,00
0,00
0,07
6,25
10,61
24,43
41,29
0,53
4,63
0,00
5,15
2,36
2,36
0,78
0,78
1,58
1,58
0,00
0,00
1,58
1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
Salelles
21,08
5,06
16,02
0,00
9,61
6,41
0,00
Total
21,08
5,06
16,02
0,00
9,61
6,41
0,00
Sant Mateu de Bages Zona Industrial de Valls de Torroella
Total
Sant Salvador de
Guardiola
30,59
39,58
33,94
91,58
65,66
276,47
Sòl
industrial
ha
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Distribució i Localització dels polígons del Bages
*DESGLÒS SÒL INDUSTRIAL
EXTENSIÓ TOTAL
Municipi
Extensió
total
ha
Sòl d'ús
públic
ha
Sòl
industrial
ha
Sòl
previst
ha
Sòl
ocupat
ha
Sòl
Sòl
industrial disponible
no edificat edificat
ha
ha
0,00
0,00
0,00
0,00
6,78
0,00
3,45
0,00
1,15
0,00
0,38
0,00
0,00
0,00
11,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,62
0,00
1,62
Sant Vicenç de
Castellet
Pla de les Vives II
Antiga Fàbrica Balet (3)
Entre Vies
Casacuberta
Nord
Pla del Riu II (6)
El Castell
La Farinera (2)
Pla del Riu I
Clot del Tufau
Can Soler (3)
Les Vives - Castellet
Pla de les Vives I
Llobregat- Pla de la Ceràmica
Total
4,01
1,45
4,88
5,40
11,29
27,56
6,28
0,00
4,20
10,09
3,48
7,84
10,28
2,22
98,98
1,53
0,00
1,95
1,06
4,52
12,41
2,83
0,00
1,89
4,06
0,83
3,13
4,11
0,72
39,04
0,00
1,45
0,00
4,34
6,78
0,00
3,45
0,00
2,31
6,03
2,65
4,70
6,17
1,50
39,38
2,48
0,00
2,93
0,00
0,00
15,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,56
0,00
1,45
0,00
4,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15
6,03
2,27
3,70
5,55
1,50
26,00
Santpedor
Santa Anna III
Santa Anna I
Les Verges
Riu d'Or
Santa Anna II
Total
20,55
12,64
9,63
3,51
23,67
70,00
7,44
2,68
3,28
1,34
7,05
21,79
13,11
9,96
6,35
2,17
16,62
48,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,53
9,96
6,15
1,08
13,98
32,71
0,00 11,58
0,00
0,00
0,20
0,00
1,08
0,00
0,56
2,08
2,08 13,43
Súria
La Pobla Sud
La Pobla Nord
Els Joncarets
Zona Minera (5)
Abadal
Can Sibila (4)
Cal Jover
Total
14,41
5,85
3,10
15,11
1,46
8,56
11,73
60,22
6,42
2,46
0,85
0,00
0,34
3,68
5,84
19,59
0,00
3,39
2,25
15,11
1,12
0,00
5,89
27,76
7,99
0,00
0,00
0,00
0,00
4,88
0,00
12,87
0,00
3,14
1,80
15,11
0,89
0,00
1,00
21,94
0,00
0,25
0,11
0,00
0,00
0,00
4,89
5,25
Bages
Total
1.563,74 461,24 851,32 251,17
587,28
0,00
0,00
0,34
0,00
0,23
0,00
0,00
0,57
239,93 24,12
Font: Consell Comarcal del Bages www.poligonsiempreses.ccbages.cat
(1) Pendent de requalificació. No disposem de més dades.
(2) Sense dades. Polígon industrial en nucli urbà.
(3) Edificació Antiga existent. Segregada o no.
(4) Polígon compartit amb Sant Mateu de Bages.
(5) La Zona minera no inclou ext. Muntanya de sal.
(6) Polígon compartit amb Castellbell i el Vilar.
(7) Respecte l'anuari 2005-2006 s'ha fet una agrupació de les diferents zones industrials del municipi.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
157
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Distribució i Localització dels polígons del Bages
06.01.02
MAPA COMARCAL DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE POLÍGONS
D'ACTIVITAT ECONÒMICA. 2008
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Castellnou
de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Callús
Santpedor
L'Estany
Moià
Artés
Calders
Sant Joan de
Navarcles
Monistrol
Vilatorrada
de Calders
Sant
Fruitós
de
Bages
Aguilar
de Segarra
Talamanca
Manresa
Rajadell
El Pont
de Vilomara
i Rocafort
Sant Salvador
Mura
Castellgalí
de Guardiola
Castellfollit
Sant Vicenç de Castellet
del Boix
Fonollosa
Castellbell i el Vilar
Marganell
+ 100
40 - 100
Monistrol de
Montserrat
20- 40
10 - 20
0 - 10
Font: Consell Comarcal del Bages http://poligonsempreses.ccbages.cat
Nota: Unitat de mesura en hectàrees.
158
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Distribució i Localització dels polígons del Bages
06.01.03
GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL ALS
MUNICIPIS DEL BAGES, INCLUENT EL PREVIST. 2008
% SÓL INDUSTRIAL
Municipis
19,77
17,12
10,05
8,84
5,44
5,23
4,37
3,69
3,28
3,02
2,52
2,43
2,36
11,89
Manresa
Sant Fruitós de Bages
Sallent
Balsareny
Sant Vicenç de Castellet
Castellgalí
Santpedor
Súria
Sant Joan de Vilatorrada
Avinyó
Artés
Moià
Rajadell
Municipis amb menys de 2% de sòl industrial
100,00
Total
Font: Consell Comarcal del Bages http://poligonsiempreses.ccbages.cat
Nota: Els municipis amb menys del 2% de sòl industrial són: Callús, Cardona, Castellbell, El Pont de Vilomara i Rocafort,
Fonollosa, Gaià, L'Estany, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages i Sant
Salvador de Guardiola.
MUNICIPIS AMB MENYS
DE 2% DE SÒL INDUSTRIAL
11,89%
RAJADELL
2,36%
MOIÀ
2,43%
MANRESA
19,77%
ARTÉS
2,52%
AVINYÓ
3,02%
SANT JOAN DE
VILATORRADA
3,28%
SANT FRUITÓS DE BAGES
17,12%
SÚRIA
3,69%
SANTPEDOR
4,37%
CASTELLGALÍ
5,23%
SANT VICENÇ
DE CASTELLET
5,44%
SALLENT
10,05%
BALSARENY
8,84%
Font: Consell Comarcal del Bages http://poligonsiempreses.ccbages.cat
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
159
Polígons d'activitat econòmica
06.02 DISPONIBILITAT DEL SÒL INDUSTRIAL.
06.02.01
DISPONIBILITAT DEL SÒL INDUSTRIAL (EN HECTÀREES
I EN PERCENTATGES). 2008
EXTENSIÓ TOTAL
(*) Sòl
industrial
Sòl d'ús
públic
Municipis
ha
% s/total
ha
Sòl
previst
% s/total
ha
Total
% s/total
ha
Artés
Avinyó
Balsareny
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellgalí
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
Moià
Monistrol de Montserrat
Navarcles
Navàs
El Pont de Vilomara i Rocafort
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
18,09
22,82
16,07
11,67
6,55
5,70
8,85
2,68
0,00
1,28
58,56
11,45
7,86
12,36
4,82
11,81
0,00
67,57
0,94
100,74
5,15
0,78
5,06
39,04
21,79
19,59
39,43
40,65
14,16
47,62
27,09
31,03
13,31
32,35
0,00
29,00
21,18
29,96
40,18
39,62
23,96
52,00
0,00
37,88
24,74
34,79
12,48
32,98
24,02
39,44
31,13
32,53
20,79
22,56
37,46
12,84
17,63
12,66
48,67
5,60
2,04
3,13
178,46
26,76
11,70
3,50
15,30
10,91
0,00
110,81
2,86
163,00
11,70
1,58
16,02
39,38
48,21
27,76
45,32
40,19
33,00
52,38
72,91
68,97
73,20
67,65
100,00
71,00
64,55
70,04
59,82
11,22
76,04
48,00
0,00
62,12
75,26
56,30
28,35
67,02
75,98
39,79
68,87
46,10
7,00
10,76
60,00
0,00
0,00
0,00
8,97
0,00
0,00
0,00
39,45
0,00
0,00
15,33
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
25,80
24,43
0,00
0,00
20,56
0,00
12,87
15,26
19,17
52,85
0,00
0,00
0,00
13,49
0,00
0,00
0,00
14,27
0,00
0,00
49,15
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
8,91
59,17
0,00
s.d
20,77
0,00
21,37
45,88
56,14
113,53
24,51
24,18
18,36
66,49
8,27
2,04
4,40
276,47
38,21
19,57
31,19
20,12
22,72
26,00
178,38
3,80
289,54
41,29
2,36
21,08
98,98
70,00
60,22
Bages
461,24
29,50
851,32
54,44
251,17
16,06
1.563,73
* DESGLÒS SÒL INDUSTRIAL
Sòl
ocupat
Municipis
ha
Sòl
disponible
no edificat
% s/total
ha
Sòl
disponible
edificat
Total
% s/total
ha
ha
% s/total
Artés
Avinyó
Balsareny
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellgalí
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
Moià
Monistrol de Montserrat
Navarcles
Navàs
El Pont de Vilomara i Rocafort
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
18,89
8,41
29,83
6,18
16,70
12,15
45,36
0,58
1,36
3,01
141,79
23,73
5,36
3,50
10,10
5,24
0,00
66,42
1,58
84,70
10,56
1,58
9,61
26,00
32,71
21,94
90,88
37,27
79,63
48,13
94,72
95,90
93,20
10,32
66,67
96,16
79,45
88,67
45,78
100,00
66,01
48,01
0,00
59,94
55,20
51,96
90,25
100,00
60,00
66,02
67,84
79,03
1,19
14,15
7,38
5,68
0,00
0,00
2,82
4,15
0,00
0,00
36,67
3,03
6,35
0,00
5,20
3,96
0,00
43,20
1,28
78,30
1,07
0,00
6,41
11,76
2,08
5,25
5,71
62,73
16,69
44,24
0,00
0,00
5,79
74,21
0,00
0,00
20,55
11,33
54,22
0,00
33,99
36,29
0,00
38,99
44,80
48,04
9,16
0,00
40,00
29,87
4,32
18,91
0,71
0,00
0,25
0,98
0,93
0,52
0,49
0,87
0,68
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,71
0,00
1,19
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
1,62
13,43
0,57
3,41
0,00
0,67
7,63
5,28
4,10
1,01
15,48
33,33
3,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,70
0,00
1,07
0,00
0,00
0,59
0,00
0,00
4,11
27,85
2,05
20,79
22,56
37,46
12,84
17,63
12,66
48,67
5,60
2,04
3,13
178,46
26,76
11,70
3,50
15,30
10,91
0,00
110,81
2,86
163,00
11,70
1,58
16,02
39,37
48,21
27,76
Bages
587,27
68,98
239,93
28,18
24,12
2,83
851,32
Font: Consell Comarcal del Bages. http://poligonsiempreses.ccbages.cat
Nota: El sòl total disponible a la comarca són 515,22 ha. Aquesta xifra s'obté de la suma del sòl industrial disponible no edificat (239,93),
més el sòl industrial disponible edificat (24,12), més el sòl industrial previst (251,17).
160
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Disponibilitat del sòl industrial
06.02.02
SÒL OCUPAT I SÒL DISPONIBLE. 2008
Municipis
SÒL DISPONIBLE
SÒL OCUPAT
Artés
Avinyó
Balsareny
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellgalí
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
Moià
Monistrol de Montserrat
Navarcles
Navàs
El Pont de Vilomara i Rocafort
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
8,90
24,91
67,63
6,66
0,93
0,52
12,28
5,02
0,68
0,12
76,12
3,03
6,35
15,33
5,20
5,67
26,00
44,39
1,28
104,10
25,57
0,00
6,41
33,94
15,51
18,69
18,89
8,41
29,83
6,18
16,70
12,15
45,36
0,58
1,36
3,01
141,79
23,73
5,36
3,50
10,10
5,24
0,00
66,42
1,58
84,70
10,56
1,58
9,61
26,00
32,71
21,94
Bages
515,22
587,27
Font: Consell Comarcal del Bages http://poligonsiempreses.ccbages.cat
Nota: El sòl total disponible a la comarca és 515,22 ha. Aquesta xifra s'obté de la suma del sòl industrial disponible
no edificat (239,93), més el sòl industrial disponible edificat (24,12), més el sòl industrial previst (251,17).
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
161
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Disponibilitat del sòl industrial
06.02.03
MAPA COMARCAL DISTRIBUCIÓ DE SÒL DISPONIBLE. 2008
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Avinyó
Santa Maria
d'Oló
Sallent
Castellnou
de Bages
L'Estany
Moià
Callús
Artés
Santpedor
Fonollosa
Aguilar
de Segarra
Sant Joan de
Vilatorrada
Manresa
Rajadell
Castellfollit
del Boix
Sant Fruitós
de Bages Navarcles
Sant Salvador
de Guardiola
Calders
Monistrol
de Calders
Talamanca
El Pont
de Vilomara
i Rocafort
Mura
Castellgalí
Sant Vicenç de Castellet
Castellbell i el Vilar
Marganell
+ 100
40 - 100
Monistrol de
Montserrat
20- 40
10 - 20
0 - 10
Font: Consell Comarcal del Bages http://poligonsiempreses.ccbages.cat
Nota: El sòl total disponible a la comarca són 515,22 ha. Aquesta xifra s'obté de la suma del sòl industrial disponible
no edificat (239,93), més el sòl industrial disponible edificat (24,12), més el sòl industrial previst (251,17).
162
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Polígons d'activitat econòmica
06.03 ACTIVITATS ECONÒMIQUES I PERSONES
TREBALLADORES EN ELS POLÍGONS DEL BAGES
06.03.01
DISTRIBUIÓ DE POLÍGONS, EMPRESES I PERSONES
TREBALLADORES ALS MUNICIPIS DEL BAGES.2008
Municipis
Nº Polígons
existents
Nº Empreses
als polígons
Nº Treballadors/ores
als polígons
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
0
2
4
3
0
0
50
15
34
0
0
1.229
659
535
0
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
6
3
5
0
6
27
18
25
0
50
116
137
306
0
707
Castellnou de Bages
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
0
1
1
1
8
0
7
1
2
551
0
10
7
5
8.819
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
0
4
0
2
0
0
39
0
17
0
0
507
0
382
0
Navarcles
Navàs
El Pont de Vilomara i Rocafort
Rajadell
Sallent
2
2
1
0
7
35
52
5
0
77
187
568
54
0
980
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
1
9
2
1
1
3
274
27
14
33
82
5.240
362
40
553
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
12
0
5
5
0
91
0
87
65
0
999
0
1.809
1.267
0
Bages
94
1.599
25.560
Font: Consell Comarcal del Bages http://poligonsiempreses.ccbages.cat
Nota: El nombre de polígons no inclou els polígons en desenvolupament.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
163
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Activitats econòmiques i persones treballadores en els polígons del Bages
06.03.02
MAPA COMARCAL DISTRIBUCIÓ DE PERSONES
TREBALLADORES ALS PAE. 2008
l
SantFruitós
Fruitós
Sant
Bages
dedeBages
El Pont de
elVilomara
Pont dei
Rocafort
Vilomara
i
Rocafort
Sense polígons
Sense dades (s.d.)
5-100 treballadors/ores als polígons
100-600 treballadors/ores als polígons
600-1000 treballadors/ores als polígons
1000-2000 treballadors/ores als polígons
>2000 treballadors/ores als polígons
Nota: Les dades de la plantilla de treballadors/ores corresponen a un 63% de les empreses
establertes als polígons
Font: Consell Comarcal del Bages. http://poligonsiempreses.ccbages.cat
164
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Activitats econòmiques i persones treballadores en els polígons del Bages
06.03.03
ACTIVITATS ECONÒMIQUES PREDOMINANTS EN ELS
POLÍGONS. EN PERCENTATGES. 2008
ENERGIA I AIGUA
1,15%
RAMADERIA INDEPENDENT
INSTITUCIONS FINANCERES,
0,38%
ASSEGURANCES
2,65%
ALTRES SERVEIS
2,72%
EXTRACCIÓ I
TRANSFORMACIÓ
5,36%
COMERÇ, RESTAURANT I HOSTELATGE.
REPARACIONS
28,99%
CONSTRUCCIÓ
6,25%
TRANSPORTS I
COMUNICACIONS
7,13%
INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DEL
METALL. MECÀNICA DE PRECISIÓ
22,34%
ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES
23,15%
Font: Consell Comarcal del Bages http://poligonsiempreses.ccbages.cat
Nota: Hem tingut en compte els epígrafs de l'IAE de les empreses ubicades als polígons.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
165
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Activitats econòmiques i persones treballadores en els polígons del Bages
06.03.04
SECTORS ECONÒMICS, EMPRESES I PLANTILLA
LABORAL ALS POLÍGONS DEL BAGES. PER ÀREES
TERRITORIALS. EN PERCENTATGES.2008
ÀREA BAGES SUD
Municipis
Empreses
Ramaderia independent
Energia i aigua
Extracció i transformació
Indústria transformadora del metall
Altres indústries manufactureres
Construcció
Comerç, restaurant i hostelatge. Reparacions
Transports i comunicacions
Institucions financeres, assegurances
Altres serveis
TOTAL
0,00
1,03
15,46
20,62
32,99
5,15
19,59
2,06
0,00
3,09
Plantilla
0,00
0,08
20,69
16,05
45,14
2,91
11,02
1,10
0,00
3,00
100,00 100,00
ÀREA CARDENER
Empreses
ÀREA LLOBREGAT
Plantilla
Empreses
Plantilla
CONURBACIÓ MANRESA
Empreses
Plantilla
0,18
0,00
8,62
13,29
55,73
12,32
8,09
1,62
2,09
0,12
0,21
0,21
5,19
32,16
20,12
5,39
27,80
6,43
1,24
1,24
0,01
0,01
4,77
36,34
28,95
4,19
17,31
3,64
4,14
0,64
100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
100,00
0,00
1,32
6,58
19,74
22,37
11,84
26,32
7,89
1,32
2,63
0,00
0,51
57,31
8,36
21,00
2,43
8,36
1,72
0,13
0,19
1,40
0,00
4,90
16,08
38,46
10,49
23,08
4,20
0,70
0,70
Font: Consell Comarcal del Bages. http://poligonsiempreses.ccbages.cat
Nota: Mostra realitzada amb el 59,31% de les empreses ubicades a polígons.
Àrea Bages Sud: Castellbell i el Vilar/ Castellgalí/ El Pont de Vilomara/ Monistrol de Montserrat/ Sant Vicenç de Castellet.
Àrea del Cardener: Callús/ Cardona/ Fonollosa/ Sant Mateu de Bages/ Súria.
Àrea Llobregat: Artés/ Avinyó/ Balsareny/ Gaià/ Moià/ L'Estany/ Navarcles/ Navàs/ Sallent/ Sant Feliu Sasserra.
Conurbació Manresa: Sant Salvador de Guardiola/ Sant Joan de Vilatorrada/ Santpedor/ Sant Fruitós de Bages/ Manresa.
06.03.05
GRÀFIC SECTORS ECONÒMICS, EMPRESES I PLANTILLA
LABORAL ALS POLÍGONS DEL BAGES. PER ÀREES
TERRITORIALS. EN PERCENTATGES.2008
ÀREA BAGES SUD %EMPRESES
ÀREA BAGES SUD %PLANTILLA
Transport i
comunicacions
1,10%
Altres serveis
3,00%
Energia i aigua
0,08%
Comerç, restaurant i
hostelatge. Reparacions
11,02%
Extracció i transformació
20,69%
Indústria transformadora
del metall 16,05%
166
Altres serveis
3,09%
Energia i aigua
1,03%
Extracció i transformació
15,46%
Comerç, restaurant i
hostelatge. Reparacions
19,59%
Construcció
2,91%
Altres indústries
manufactureres
45,14%
Transport i
comunicacions
2,06%
Construcció
5,15%
Altres indústries
manufactureres
32,99%
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Indústria transformadora
del metall 20,62%
Polígons d'activitat econòmica
Polígons d'activitat econòmica> Activitats econòmiques i persones treballadores en els polígons del Bages
ÀREA CARDENER %EMPRESES
ÀREA CARDENER %PLANTILLA
Transport i
comunicacions
1,72%
Altres serveis
Institucions financeres, 2,63%
assegurances
Energia i aigua
1,32%
1,32%
Extracció i transformació
Transport i
6,58%
comunicacions
7,89%
Institucions financeres,
Altres serveis assegurances
0,13%
0,19%
Energia i aigua
0,51%
Comerç, restaurant i
hostelatge. Reparacions
8,36%
Construcció
2,43%
Comerç, restaurant i
hostelatge. Reparacions
26,32%
Altres indústries
manufactureres
21,00%
Indústria transformadora
del metall 19,74%
Extracció i transformació
57,31%
Construcció
11,84%
Indústria transformadora
del metall 8,36%
ÀREA LLOBREGAT % EMPRESES
ÀREA LLOBREGAT %PLANTILLA
Institucions
financeres, Ramaderia
Transport i
assegurances independent
comunicacions
0,18%
2,09%
1,62%
Altres serveis
0,12%
Comerç, restaurant i
hostelatge. Reparacions
8,09%
Institucions financeres, Altres serveis
0,70%
assegurances
0,70%
Ramaderia
independent
1,40%
Extracció i transformació
4,90%
Transport i comunicacions
4,20%
Extracció i transformació
8,62%
Indústria transformadora
del metall 16,08%
Comerç, restaurant i
hostelatge. Reparacions
23,08%
Indústria transformadora
del metall 13,29%
Construcció
12,32%
Altres indústries
manufactureres
22,37%
Construcció
10,49%
Altres indústries
manufactureres
38,46%
Altres indústries
manufactureres
55,73%
CONURBACIÓ MANRESA %EMPRESES
CONURBACIÓ MANRESA %PLANTILLA
Altres serveis
0,64%
Energia i aigua
Institucions financeres,
0,01%
assegurances 4,14%
Transport i
comunicacions
3,64%
Comerç, restaurant i
hostelatge. Reparacions
17,31%
Ramaderia independent
0,01%
Extracció i transformació
4,77%
Indústria transformadora
del metall 36,34%
Construcció
4,19%
Altres indústries
manufactureres
28,95%
Institucions financeres,
assegurances 1,24%
Transport i
comunicacions
6,43%
Altres serveis
1,24%
Energia i aigua
0,21%
Ramaderia
independent
0,21%
Extracció i transformació
5,19%
Comerç, restaurant i
hostelatge. Reparacions
27,80%
Indústria transformadora
del metall 32,16%
Construcció
5,39%
Altres indústries
manufactureres
20,12%
Font: Consell Comarcal del Bages. http://poligonsiempreses.ccbages.cat.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
167
INFORME: TIPOLOGIA DELS PAE (POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA) AL BAGES
Classificació dels PAE
Els PAE són els espais tradicionalment denominats polígons industrials. Aquest canvi de nomenclatura s'ha
produït per la necessitat d'incloure, en el mateix terme, altres tipologies d'activitat econòmica no necessàriament
relacionades amb la indústria productiva, que han anat proliferant als polígons: activitats comercials i de serveis,
activitats d'emmagatzematge i logística, oficines i fins i tot diferents equipaments públics com deixalleries, etc.
El Bages és una comarca de gran tradició industrial. Les ubicacions i el sòl per a les activitats econòmiques
que es van crear al segle XX és molt diferent al que s'està creant ara i, alhora, al llarg del temps han anat
variant les activitats establertes als polígons creats i, per tant, trobem que a la comarca hi ha representades,
actualment, tipologies diferents de PAE, tal com s'ha resumit al gràfic següent.
Tipologia de polígons d'activitat econòmica al Bages, 2008
Polígons existents
en procés de
reconversió
7%
Colònies industrials
i/o fàbriques tèxtils
10%
Nous polígons i/o
ampliacions en
desenvolupament
20%
Zones industrials
3%
Empreses aïllades
7%
Plataformes
logístiques
2%
Centres comercials
i de serveis
5%
Polígons industrials
46%
Font: elaboració pròpia, 2008.
Entre finals segle XIX i principis del segle XX les indústries es van ubicar en el territori en funció dels recursos
naturals i de les fonts d'energia que es podien aprofitar. Estem parlant de les empreses tèxtils que es van
instal·lar al llarg dels rius Cardener i Llobregat; d'empreses extractives en la conca potàssica; i de l'explotació
de pedreres a Sant Vicenç de Castellet i a Castellgalí.
Als anys 60 es fan els primers plans urbanístics municipals i s'adopten criteris moderns d'organització empresarial.
Les indústries comencen a sortir dels nuclis urbans i al costat d'empreses de capital i iniciativa local s'estableixen
empreses de capital forà.
La dècada dels 70 va viure la proliferació de polígons industrials. Amb la crisi del tèxtil i, posteriorment, del
sector miner, es produeix un canvi de les pautes de desenvolupament i dels models econòmics que imperaven.
Com a resposta a les dificultats econòmiques, els poders públics locals de la comarca assumeixen la iniciativa
i utilitzen els instruments de què disposen per redreçar la situació. Es creen nombrosos polígons on s'instal·len
les indústries que surten dels nuclis urbans i les empreses multinacionals que trien el Bages com a ubicació.
En les últimes dècades el Bages ha viscut un procés de diversificació industrial i de recomposició de l'estructura
industrial. El Bages ha deixat de ser una comarca especialitzada en indústries tèxtils i en mineria
potàssica. Al costat d'aquest sectors també sobresurten el sectors metal·lúrgics, el sector de les
indústries alimentàries i el de la indústria manufacturera. Els polígons s'han anat transformant i
acollint activitats no només productives sinó també terciàries.
Els darrers anys, la millora de les infraestructures i les comunicacions viàries, l'oferta de sòl disponible
i la moderació dels preus en relació amb l'àrea metropolitana, juntament amb la situació geogràfica
de la comarca, han potenciat el desenvolupament industrial i la diversificació econòmica i han propiciat
la instal·lació, a la comarca, de diverses multinacionals i de grans plataformes logístiques i de distribució.
En el futur la comarca acollirà noves àrees d'activitat econòmica amb característiques diferents a les actuals,
com per exemple el futur Parc Tecnològic de la Catalunya Central.
168
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Distribució i accessibilitat als polígons
Territorialment, el sòl industrial està concentrat a Manresa i els municipis de Santpedor, Sant Fruitós de Bages,
Sant Joan de Vilatorrada, Avinyó, Sallent, Castellbell i el Vilar, Navarcles, Artés, Sant Vicenç de Castellet,
Balsareny i Navàs. Si situem aquests municipis en un mapa veurem que es correspon amb les zones orogràficament
més planes i més ben comunicades. La localització industrial tradicional es correspon amb la gran Y grega que
formen les conques dels rius Llobregat i Cardener amb les vies bàsiques de comunicació corresponents (C-16,
C-55). Actualment, les extensions més grans de sòl industrial existents i previstes de desenvolupar es concentren,
especialment, a la cruïlla de comunicacions entre l'eix del Llobregat (C-16) i l'Eix Transversal (C-25).
A les taules estadístiques d'aquest anuari s'hi pot observar com es distribueixen les més de 1.500 ha de sòl
industrial del Bages a cadascun dels municipis i polígons. Per tal de visualitzar millor aquesta distribució, hem
agrupat els diferents municipis de la comarca en quatre zones o realitats territorials diferents en funció de la
distribució dels polígons i dels seus habitants i de la seva accessibilitat des de les principals vies de comunicació.
Municipis del Bages classificats en funció de distribució i accessibilitat als seus PAE, 2008.
Sant Feliu
Sasserra
Gaià
Cardona
Navàs
Balsareny
Súria
Sant Mateu de Bages
Castellnou
de Bages
Avinyó
Sallent
Callús
Santpedor
L'Estany
Santa Maria
d'Oló
Moià
Artés
Calders
Sant Joan de
Navarcles
Monistrol
Vilatorrada
de Calders
Sant Fruitós de Bages
Aguilar
de Segarra
Talamanca
Manresa
Rajadell
El Pont
de Vilomara
i Rocafort
Sant Salvador
Mura
Castellgalí
de Guardiola
Castellfollit
Sant Vicenç de Castellet
del Boix
Fonollosa
Marganell
Castellbell i el Vilar
Sense polígons
Àmbit 1: 1.058 hab/Km2 i 40% del sòl industrial
Àmbit 2: 270 hab/Km2 i 11% sòl industrial
Àmbit 3: 120 hab/Km2 i 47% del sòl industrial
Monistrol de
Montserrat
Àmbit 4: 15 hab/Km2 i 1% del sòl industrial
Font: Diagnosi del Programa de Foment de la Mobilitat Sostenible a les Àrees d'Activitat Econòmica del Bages, 2008
El primer àmbit (àmbit 1) inclou els municipis de Manresa, Sant Fruitós de Bages i Santpedor. Són els municipis
que concentren la major part de població de la comarca, amb concretament, el 49.2% de la població, amb una
densitat de 1.058 h./km2. A més, concentren el 40% del sòl industrial comarcal. La disposició radial de les vies
de comunicació al Bages comporta l'existència d'una gran polaritat en la ciutat de Manresa i el seu entorn. La
C-16, la C-55 i la C-25 conflueixen en aquest àmbit i afavoreixen les relacions exteriors en tots els sentits. És
per això que en aquests tres municipis es concentra la màxima activitat econòmica i, a més, són el màxim pol
generador de desplaçaments tant en origen com en destí, en àmbit intern i en àmbit intercomarcal. També és
en aquest àmbit on es donen les problemàtiques de congestió de les infraestructures viàries, dèficit d'aparcaments
als polígons, etc.
El segon àmbit es troba al sud del primer i inclou els municipis de Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí. En
aquest cas, la densitat de població és de 270 h./km2. Aquest àmbit es caracteritza per ser una zona menys
poblada i amb menys concentració demogràfica, però que no obstant, el seu posicionament geogràfic, li dóna
un gran protagonisme quan a l'activitat econòmica. Concentra l'11% del sòl industrial comarcal. La seva posició,
a cavall entre el Bages i la regió metropolitana de Barcelona fa que sigui una zona estratègicament important.
L'activitat econòmica que es desenvolupa en els seus polígons però, demanda població d'altres municipis més
poblats i el nombre de desplaçaments que tenen com a origen i destí aquesta zona així com els que són de pas
hi han portat problemes importants de congestió.
El tercer àmbit és el més vast i inclou la majoria dels municipis, 15 en total. Tots ells tenen un població que
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
169
oscil·la entre els 3.000 i 7.000 habitants, tret de Sant Joan de Vilatorrada que supera els 10.000. La densitat
de població és menor, de 120 h./km2. Tots ells tenen 1 o diversos polígons dispersos per la seva geografia i
sovint d'extensió reduïda (a excepció de Sallent, que concentra dues extenses zones logístiques), tot i així, en
el seu conjunt concentren el 47% del sòl industrial comarcal. Són municipis amb una estreta relació amb l'àmbit
1, el qual exerceix una forta polaritat ja que aglutina la major part de serveis i llocs de treball de la comarca.
Moià i Cardona, però, a causa de la seva posició més distant i per proximitat a altres nuclis potents com Vic i
Solsona respectivament, tenen una relació menys forta amb l'àmbit 1 que la que es dóna en d'altres casos.
El darrer i quart àmbit engloba els municipis amb població escassa que tenen alguna zona industrial dins del
seu terme municipal. Les densitats de població són molt baixes, prop de 15 h./km2. Tots ells sumen només l'1%
del sòl industrial comarcal, formen part de la perifèria comarcal i es troben a molta distància dels dos eixos que
travessen de nord a sud la comarca. Fonollosa i Rajadell, tot i la seva proximitat amb l'Eix Transversal tenen
un caràcter marcadament rural. Per tant, els PAE d'aquests municipis estan lluny de les principals aglomeracions
i sinergies comarcals.
Al conjunt d'aquests polígons d'activitat econòmica hi treballen, diàriament, més de 24.000 persones, tal com
s'observa a les taules estadístiques d'aquest anuari. En relació al total de la població ocupada a la comarca,
s'està parlant de gairebé un terç del total. Tot i això, l'entorn de Manresa (àmbit 1) concentra la major part dels
treballadors, bona part dels polígons d'aquesta zona estan per sobre dels 1.000 treballadors, mentre que el 70%
dels polígons repartits per la comarca tenen menys de 200 treballadors cada un.
Aquest fet condiciona les possibilitats d'intervenció en l'àmbit de les millores d'accessibilitat amb transport públic;
que es redueixen a aquest àmbit 1. A més, es fa palesa la forta centralitat de Manresa en el sistema d'intercanvis
de fluxos laborals del Bages. Les relacions més fortes en els desplaçaments laborals les té Manresa amb Sant
Fruitós de Bages, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada; per tant, el disseny dels serveis de transport públic
s'han de dirigir, especialment, a connectar la capital, Manresa, amb els principals PAE de l'entorn. En aquest
sentit està treballant el Consell Comarcal del Bages, en el marc del Programa de Mobilitat sostenible a les àrees
d'activitat econòmica del Bages i la seva avaluació ambiental estratègica; per tal de dissenyar, per als polígons
de Manresa i el seu entorn, uns serveis de busos "llançadora" que unirien Manresa amb els principals PAE a
les hores punta d'entrada i sortida dels treballadors. El Programa també preveu altres mesures de mobilitat
sostenible com creació i adaptació d'itineraris a peu i/o amb bicicleta entre els nuclis urbans i els polígons,
millores en transport col·lectiu, sistemes flexibles de transport i la introducció de polítiques de mobilitat a les
empreses.
Des d'aquesta perspectiva, caldrà començar a treballar i avançar en la gestió integral dels PAE, en la qual la
intervenció sobre la mobilitat de persones i mercaderies hi tindrà un paper cabdal.
www.poligonsiempreses.ccbages.cat: el nou portal de polígons i empreses del Bages
Per tal de recollir i agrupar tota la diversitat de sòl industrial del Bages, l'any 2001 i amb el finançament dels
Fons Europeus FEDER, el Consell Comarcal del Bages va apostar per crear la primera pàgina web de promoció
industrial conjunta dels polígons i empreses del Bages i va recollir en línia tota la informació que fins aquells
moments disposava en diverses bases de dades locals. Aquest any 2008, des de l'Àrea de Desenvolupament
Comarcal hem renovat aquesta eina i hem donat pas a aquest nou portal que inclou tota la diversitat industrial
i empresarial del Bages: l'activitat que es manté encara en actiu tant en alguns dels indrets històrics originals antigues colònies tèxtils de la vora del riu- com a l'interior de les poblacions, en els mateixos polígons d'activitat
econòmica, etc.
La web ofereix informació detallada sobre els més de 100 polígons existents o previstos de desenvolupar, i
també sobre més de 6.000 empreses i comerços ubicats en els diferents polígons o nuclis urbans. Esperem
que aquest nou portal contribueixi a promocionar de manera conjunta totes aquestes àrees d'activitat i les
empreses dels nostres municipis així com facilitar el coneixement i el desenvolupament econòmic i social del
Bages; una comarca que té un gran potencial per a la implantació d'activitats econòmiques. Us convidem a
navegar per aquesta eina interactiva i a tenir en compte les moltes oportunitats que la comarca és capaç d'oferirvos.
Anna Prat / Isabel Ledesma
Àrea de Desenvolupament Comarcal. Consell Comarcal del Bages
Abril 2008
Fonts consultades:
Consell Econòmic i Social del Bages, 2001. Dictamen sobre Espais Industrials i Territori.
Pàgina web de polígons i empreses del Consell Comarcal del Bages www.poligonsiempreses.ccbages.cat
Consell Comarcal del Bages, 2008. Programa de Foment de la Mobilitat Sostenible a les Àrees d'Activitat Econòmica
del Bages.
170
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
07 SECTOR AGRARI
07.01
AGRICULTURA
07.02
RAMADERIA
INFORME: EL SECTOR AGRÍCOLA, RAMADER I FORESTAL AL
BAGES.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
171
Sector Agrari
07.01 AGRICULTURA
07.01.01
DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFICIE AGRÀRIA (EN
HECTÀREES). 2006
SAU(1)
TERRES
LLAURADES
964
663
1.153
668
587
SAU(1)
PASTURES
PERMANENTS
4
3
78
12
2
TERRENY
FORESTAL
ALTRES
3.049
758
4.747
2.453
2.459
175
122
176
203
84
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
337
1.467
127
1.071
235
3
6
5
2
0
755
4.316
2.102
4.652
1.114
37
316
88
105
78
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
480
95
1.630
511
1.242
5
3
2
7
32
2.214
849
3.288
3.259
1.223
74
22
58
75
391
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
76
1.362
58
34
23
0
117
3
0
2
1.156
5.470
1.974
986
4.630
25
162
28
34
22
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
113
1.038
63
884
1.724
1
2
3
1
16
197
6.656
2.394
3.384
4.077
33
150
18
121
161
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
420
1.020
710
1.181
580
5
5
1
3
4
1.635
479
396
8.591
2.729
135
91
65
107
82
142
782
892
245
113
5
6
5
5
4
1.268
5.524
452
1.773
2.629
1.208
60
63
30
63
22.690
352
93.638
4.662
Municipi
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
Bages
Font: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Oficina comarcal del Bages.
(1) SAU: Superfície Agrícola Utilitzada. Conjunt de la superfície de les terres llaurades i de les terres per pastures permanents.
Les terres llaurades inclouen els conreus herbacis, guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
173
Sector Agrari
Sector Agrari> Agricultura
07.01.02
DIMENSIONS DE LES EXPLOTACIONS SEGONS LA
SUPERFÍCIE TOTAL. MUNICIPIS DEL BAGES. 1999
Total amb terres
Municipi
de 2 a
de 5 a de 10 a
Menys
d'1 a menys menys de menys
de 20
d'1 ha. menys de 5 ha. 10 ha.
ha.
de 2 ha.
de 20 a
menys
de 50
ha.
de 50 a
menys
de 100
ha.
de 100
a
menys
de 200
ha.
de 200
o més
ha.
explot.
ha.
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
41
66
52
41
31
3.014
1.198
3.216
1.238
2.273
0
9
3
4
3
1
16
5
3
2
0
11
3
9
3
3
10
6
9
6
9
3
3
1
2
8
10
11
8
6
12
3
7
4
3
5
3
11
2
4
3
1
3
1
2
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
17
118
19
50
26
591
4.064
580
4.258
650
4
8
1
3
3
3
13
4
0
2
2
32
1
6
6
1
16
2
4
1
1
19
3
8
2
2
11
4
10
8
1
5
3
5
3
3
9
1
8
1
0
5
0
6
0
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
12
21
96
27
192
2.850
414
3.477
3.412
2.633
0
2
3
2
39
0
3
4
2
39
0
7
25
1
47
1
2
14
0
26
0
3
19
4
17
3
2
13
4
13
1
1
8
5
7
5
1
6
6
3
2
0
4
3
1
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
8
110
14
8
17
370
5.467
563
574
5.762
2
11
1
0
1
0
12
2
1
2
1
20
3
2
7
0
11
2
3
2
0
10
1
0
0
2
18
1
1
2
2
8
1
0
1
1
13
3
0
0
0
7
0
1
2
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
14
52
12
33
77
123
6.441
914
2.752
4.750
7
0
2
0
5
1
0
1
2
7
3
4
2
4
7
0
5
2
9
7
2
4
0
0
8
0
13
2
3
13
1
9
0
7
9
0
5
2
4
15
0
12
1
4
6
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
26
79
37
65
40
750
1.450
1.159
6.539
3.781
1
14
2
1
1
3
6
4
3
4
2
18
10
0
3
2
11
3
3
7
7
12
3
7
9
4
11
7
16
6
6
5
5
16
3
1
1
2
9
3
0
1
1
10
4
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
27
49
68
27
12
1.649
4.170
982
1.351
2.399
6
3
5
1
1
4
9
7
4
0
4
2
15
8
0
2
5
13
2
0
2
0
14
2
0
5
10
10
2
1
1
5
3
4
3
2
9
1
2
2
1
6
0
2
5
1.584
85.812
148
169
268
190
175
240
157
143
94
Bages
Font: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Oficina comarcal del Bages.
174
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Sector Agrari
Sector Agrari> Agricultura
07.01.03
CONREUS HERBACIS (en hectàrees). 2001
Municipi
CEREALS GUARET RETIRADA PANÍS OLEAGIN. PROTEAG. LLEGUMI. FARRATG. ARRÒS ALTRES LLI NO T
TOTAL
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
1.005,03
457,36
810,64
580,81
442,24
2,04
2,65
0,72
0,70
0,00
88,53
49,67
70,73
33,40
40,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
246,69
1.203,56
76,17
805,67
107,78
0,00
1,26
0,00
0,71
3,24
13,01
76,99
7,45
84,50
22,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,02
9,87
2,04
43,55
0,00
0,00
9,52
0,00
7,65
0,00
0,00
9,44
0,00
10,27
0,14
56,12
612,38
26,19
799,91
95,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329,84
1.924,74
111,85
1.752,26
229,55
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
333,80
74,90
1.301,31
385,94
617,09
0,00
0,89
7,02
0,00
9,75
52,74
0,53
144,52
28,01
54,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,65
0,00
28,09
11,31
8,09
0,00
0,00
6,30
5,54
18,55
0,70
0,00
1,08
0,00
6,41
217,27
144,77
152,37
196,04
145,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,95
0,00
0,00
6,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618,11
221,09
1.640,69
633,32
860,33
47,71
Marganell
1.089,77
Moià
29,34
Monistrol de Calders
19,76
Monistrol de Montserrat
0,00
Mura
0,00
10,13
0,00
0,00
0,00
11,05
75,21
1,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1,91
0,00
0,00
0,00
0,00
2,14
0,00
0,00
0,00
40,03
1.362,26
49,61
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,79
2.557,20
80,69
19,76
2,00
85,40
770,08
11,65
607,53
1.422,42
0,00
6,77
0,00
2,59
2,21
17,33
84,83
3,74
67,36
142,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,45
0,00
25,22
17,22
0,00
0,00
0,00
0,00
13,21
0,95
4,89
0,00
13,35
3,55
3,48
350,57
72,54
433,95
278,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,79
0,00
0,00
10,72
0,00
7,79
0,00
0,00
0,00
107,16
1.363,17
87,93
1.150,00
1.891,08
359,68
Sant Feliu Sasserra
756,90
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada 595,99
1.012,57
Sant Mateu de Bages
443,18
Sant Salvador de
Guardiola
61,77
Sant Vicenç de Castellet
483,43
Santa Maria d'Oló
732,31
Santpedor
129,67
Súria
66,41
Talamanca
0,00
0,00
0,45
3,51
16,04
8,59
67,08
67,91
87,02
48,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,77
12,36
20,04
12,07
17,57
0,00
21,50
0,00
9,97
0,00
0,73
4,21
0,00
0,00
2,70
259,94
106,97
76,62
683,87
368,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,55
7,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,35
0,00
653,26
976,08
761,01
1.811,36
896,41
1,70
6,54
0,00
0,00
0,05
1,67
47,04
33,52
25,11
21,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,21
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,51
0,00
0,00
2,28
1,46
0,00
0,00
23,76
327,79
125,17
86,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,90
887,29
894,96
242,95
87,48
78,97 1.579,19
0,00
482,36
128,31
67,66
7.925,19
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R.
Rajadell
Sallent
Bages
17.174,56
2,04
5,23
99,66
12,54
8,08
5,46
1,14
1,48
0,38
24,19
0,00
0,00
0,79
1,67
0,90
68,62
48,05
236,47
378,71
94,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,22
9,04
5,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.171,72
569,32
1.229,53
1.013,96
609,87
0,00 127,28
10,14 27.573,66
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Oficina comarcal del Bages.
Nota: mesura en hectàrees.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
175
Sector Agrari
Sector Agrari> Agricultura
07.01.04
APROFITAMENT DE LA SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILITZADA
(SAU). 1999
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILITZADA
Terres
Terres llaurades
SECÀ
SECÀ
Municipi
EXPL
REGADIU
REGADIU
llaurades
TOTAL
TOTAL
HA EXPL
HA
EXPL
PRATS O
ALTRES
TOTAL
HERBACIS (*) TOTAL
FRUITERS
PRADES
PASTURES
HA EXPL
HA EXPL
HA
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
38
55
44
34
24
1.087
834
1.253
588
720
11
31
25
23
14
0
72
7
4
4
38
59
48
39
25
1.087
905
1.260
591
724
37 1.078
828
55
46 1.247
586
38
718
24
3
28
4
1
5
7
21
1
0
2
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
13
96
15
47
25
271
1.412
138
1.292
227
8
64
9
21
14
1
61
7
3
11
14
107
16
49
25
271
1.473
144
1.295
238
265
11
103 1.460
136
14
46 1.202
215
24
5
1
7
18
12
2
0
6
42
12
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
9
20
86
21
118
747
133
1.858
582
1.128
6
5
33
8
137
0
0
21
1
269
10
20
89
23
184
747
133
1.880
583
1.396
745
10
133
20
88 1.827
579
21
179 1.336
0
0
19
1
50
0
0
28
0
30
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
4
101
7
4
11
66
1.730
37
37
63
5
26
7
4
11
2
7
3
4
6
6
103
9
5
14
68
1.737
39
41
69
66
6
103 1.735
34
8
30
4
38
11
3
5
1
4
3
1
2
2
5
2
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
8
39
7
27
61
17
1.424
27
947
2.297
9
25
5
10
37
1
14
5
2
43
11
42
8
27
66
18
1.438
32
949
2.340
15
9
42 1.347
25
7
897
24
66 2.326
1
2
2
12
7
0
9
3
37
1
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
24
64
30
56
34
562
1.044
671
1.499
649
14
40
11
20
20
0
61
20
6
6
24
66
32
58
37
563
1.104
691
1.505
655
562
24
65 1.081
676
29
57 1.489
599
35
2
10
6
5
10
0
2
5
5
9
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
21
44
60
19
4
175
813
759
257
66
17
30
39
15
1
7
6
8
13
0
24
45
63
22
4
182
818
767
271
66
159
814
760
258
66
12
5
10
3
0
16
1
6
2
0
1.270
25.410
755
675
1.412
26.085 1.357 25.332
257
259
Bages
176
23
43
63
18
4
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Sector Agrari
Sector Agrari> Agricultura
Terres llaurades
TOTAL OLIVERAR
Pastures permanents
ALTRES
TOTAL VINYA
PRATS O PRADES
ALTRES
EXPL
HA
EXPL
HA
EXPL
HA
EXPL
HA
EXPL
HA
1
16
2
0
3
0
5
1
0
1
5
19
8
8
3
2
51
12
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
0
0
0
10
9
0
0
1
0
3
1
0
4
0
69
20
0
6
9
4
9
4
3
9
1
18
2
3
5
2
16
8
2
3
1
33
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
2
0
3
120
0
13
0
0
2
1
0
0
0
47
2
0
0
0
0
9
0
22
0
0
15
0
15
3
0
9
6
16
2
0
10
3
14
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
2
4
0
11
0
131
82
2
0
0
3
3
11
0
0
36
67
1
0
1
4
6
0
0
1
5
27
0
3
2
1
2
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
85
0
0
0
0
8
0
0
0
0
113
0
0
0
0
2
1
3
4
0
6
0
3
2
5
11
2
5
7
3
77
4
12
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
2
0
85
74
0
66
0
2
0
0
5
0
8
0
0
28
0
6
7
2
3
0
5
5
8
3
1
10
9
3
13
0
16
5
3
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
0
0
0
10
31
0
2
2
0
2
3
29
3
0
65
638
7
3
1
5
0
8
1
1
3
0
2
6
3
10
1
1
1
1
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
268
14
0
0
0
5
1
0
0
0
22
2
0
0
141
148
207
343
1
1
44
1.012
46
1.164
Font: IDESCAT. Cens agrari 1999.
(*) Inclou guarets i hortes familiars.
Superfície Agrícola Utilitzada (SAU): Conjunt de la superfície de les terres llaurades i les terres per a pastures permanents.
Les terres llaurades comprenen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus
llenyosos.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
177
Sector Agrari
07.02 RAMADERIA
07.02.01
NOMBRE DE CAPS PER ESPÈCIES. 1999
BOVINS
BOVINS
SECÀ
Municipi
TOTAL
OVINS
OVINS
REGADIU
HERBACIS (1)
TOTAL
CABRUM
CABRUM
FRUITERS
TOTAL PORCINS
TOTAL
PORCINS
OLIVERAR
VINYA
EXPL
CAPS
EXPL
CAPS
EXPL
CAPS
EXPL
CAPS
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
0
7
13
5
5
0
1.812
902
369
436
1
4
5
5
4
112
999
5.205
1.888
2.555
2
3
5
5
4
63
44
56
68
122
6
13
20
14
6
2.236
9.501
17.684
5.499
1.261
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1
25
1
4
0
80
2.128
5
601
0
2
5
0
5
1
67
1.352
0
2.452
6
1
5
0
3
1
34
139
0
224
133
4
67
2
8
7
1.221
34.903
1.105
1.920
551
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
1
8
10
8
20
243
98
2.722
293
2.312
3
4
3
2
12
1.332
431
496
411
1.989
3
4
2
5
9
470
20
7
168
202
3
4
23
15
46
2.045
299
10.561
18.296
11.051
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
0
29
1
0
0
0
1.853
27
0
0
0
9
0
0
1
0
2.242
0
0
42
0
9
0
0
0
0
309
0
0
0
3
33
2
0
1
71
76.749
2.885
0
157
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
0
10
1
6
17
0
1.159
121
895
5.265
0
6
0
2
13
0
2.173
0
475
3.266
0
8
1
3
9
0
489
58
248
200
2
25
3
6
27
1.904
29.083
312
3.648
15.899
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
8
13
6
17
7
1.348
1.669
554
2.347
540
3
3
4
6
2
1.654
886
666
1.380
615
4
4
5
5
3
114
837
260
323
156
13
24
8
21
15
5.176
17.613
3.528
11.010
1.803
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
1
16
7
3
0
11
617
1.971
663
0
3
6
7
2
1
84
652
2.918
184
778
3
8
3
2
2
737
622
36
218
35
6
15
19
6
0
22
8.158
11.896
1.327
0
250
31.041
124
37.310
121
6.392
467
309.374
Bages
178
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Sector Agrari
Sector Agrari> Ramaderia
AVIRAM
CONILLES MARES
TOTAL
EQUINS
EXPL
CAPS
EXPL
CAPS
EXPL
CAPS
EXPL
CAPS
CAPS
5
9
23
20
10
157
73.760
9.120
120.371
117.086
11
5
20
15
7
2.605
407
982
325
1.201
2
6
5
3
5
3
25
24
4
16
17
28
36
31
19
5.176
5.176
86.548
86.548
33.973
33.973
128.524
128.524
122.677
122.677
5
31
5
12
7
10.076
84.369
20.103
893
1.931
3
37
5
10
8
28
1.628
717
7.268
34
4
5
4
3
3
13
13
14
22
7
8
94
10
20
13
11.519
11.519
124.532
124.532
21.944
21.944
13.380
13.380
2.662
2.662
6
7
21
14
75
322
675
79.221
804
126.881
2
5
14
9
55
35
34
916
322
2.409
2
2
7
2
30
4
19
24
2
146
6
12
48
19
118
4.451
4.451
1.576
1.576
93.947
93.947
20.296
20.296
144.990
144.990
2
25
3
2
3
44
94.894
5.070
32
335
3
21
2
0
2
1.164
1.492
14
0
60
0
13
2
1
0
0
45
6
2
0
4
57
5
2
3
1.279
1.279
177.584
177.584
34
8.002
8.002
34
594
594
1
26
2
8
28
19.700
190.539
95
46.625
32.164
1
14
3
4
24
40
451
20
1.695
1.097
4
2
1
3
10
16
6
2
9
31
6
43
6
15
50
21.660
21.660
223.900
223.900
53.595
608
608
53.595
57.922
57.922
12
17
7
17
18
3.999
74.507
136
140.315
6.561
13
8
7
22
12
1.291
521
1.353
1.442
604
4
6
3
8
2
14
29
11
49
24
22
40
24
50
29
13.596
13.596
96.062
96.062
6.508
6.508
156.866
156.866
10.303
10.303
8
24
21
12
0
391
6.682
15.908
130.243
0
1
18
14
7
0
2
950
597
28
0
3
8
12
3
1
6
36
28
5
1
13
33
41
18
3
1.253
1.253
17.717
17.717
33.354
33.354
132.668
132.668
814
814
486
1.414.009
382
31.732
169
656
943
1.830.514
1.830.514
Font: IDESCAT. Cens agrari. 1999.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
179
Sector Agrari
Sector Agrari> Ramaderia
07.02.02
EXPLOTACIONS RAMADERES PER ESPÈCIES. MUNICIPIS
DEL BAGES. 2007
ESPÈCIES
Municipi
ABELLES EQUINS CAPRINS
OVINS CARGOLS
AVIRAM CONILLS PORCINS
BOVINS
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
2
2
2
1
1
1
10
3
6
11
3
4
7
3
8
4
5
6
3
7
0
0
0
0
0
7
8
13
4
15
17
7
16
9
10
8
12
18
10
6
10
16
13
6
6
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1
4
0
4
0
2
7
1
6
2
0
7
0
7
1
0
5
1
6
0
0
0
0
1
0
3
24
6
11
8
1
45
4
18
4
3
81
2
7
5
2
43
1
4
0
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
0
1
4
3
9
4
4
12
3
28
2
3
7
5
11
2
1
4
4
13
0
0
1
0
1
2
2
18
5
55
3
3
22
8
51
3
6
24
10
35
3
5
13
9
24
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
1
3
1
0
1
3
17
2
3
1
0
9
0
2
0
0
9
0
0
1
0
1
0
0
0
3
25
1
4
3
5
18
1
3
1
4
44
2
0
2
0
30
2
0
1
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
4
8
3
5
5
3
9
3
11
15
1
10
1
4
12
1
8
3
2
10
0
0
0
0
0
1
16
1
12
25
2
16
3
12
19
2
19
1
4
31
0
11
1
8
19
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
0
3
7
2
0
3
6
6
13
10
4
6
3
4
2
3
6
4
3
1
0
0
0
0
0
6
12
6
15
17
11
7
10
26
15
10
19
6
23
10
7
11
3
24
6
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
2
4
4
3
0
7
11
8
6
1
5
11
3
2
1
6
6
5
2
1
0
0
0
1
0
10
15
14
7
0
6
18
14
4
0
3
20
26
5
0
1
16
12
6
0
90
238
148
132
5
374
409
461
313
Bages
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Oficina
comarcal del Bages.
Nota: Les dades de les explotacions d'abelles i cargols són de l'any 2005, la resta del 2007.
Equins: ases i cavalls.
Aviram: coloms, colí, emú, faisans, gallines, galls d'indi, guatlles, oques, perdius, pollastres i ànecs.
Porcins: porcs i porcs senglars.
Bovins: Vaques de carn i vaquí de llet.
180
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Sector Agrari
Sector Agrari> Ramaderia
07.02.03
EXPLOTACIONS RAMADERES PER ESPÈCIES. COMARQUES
DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2007
EXPLOTACIONS
PLACES (1)
BOVÍ
OVÍ I
CABRÚ
PORCÍ
TOTAL
BOVÍ
OVÍ I
CABRUM
PORCÍ
TOTAL
Bages
233
139
419
781
31.281
56.774
254.331
342.386
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
15
303
941
166
67
209
281
159
124
322
1.204
233
206
834
2.426
558
7.482
27.577
90.403
18.122
25.699
47.216
89.151
31.654
87.147
166.935
634.032
133.178
120.328
241.728
813.586
182.954
Catalunya
7.001
3.935
7.305
18.241
801.221
1.286.831
6.066.901
8.154.953
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Oficina comarcal del Bages.
Nota: L'actualització no és exhaustiva. Les dades del Bages i total de Catalunya són del 2007, i la resta de comarques del
2004.
(1) Les dades corresponen a la capacitat (places) de les explotacions, no a caps de bestiar.
07.02.04
CAPS DE BESTIAR BOVÍ. COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL I CATALUNYA. 2007
MENYS DE 12 MESOS
DE 12 A 24 MESOS
DE MÉS DE 24 MESOS
FEMELLES
MASCLES PER A LLET
ALTRES
SACRIFICI
ALTRES
MASCLES
FEMELLAS
TOTAL
Bages
20.403
251
15
306
64
866
1.466
23.371
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
1.878
10.336
33.354
9.123
45
669
3.766
179
1
38
168
20
46
771
4.276
516
8
183
442
108
127
1.897
16.023
91
261
4.975
8.554
3.823
2.366
18.869
66.583
13.860
Catalunya
411.413
25.649
1.925
29.249
3.394
81.440
64.286
617.356
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Oficina comarcal del Bages.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
181
Sector Agrari
Sector Agrari> Ramaderia
07.02.05
CAPS DE BESTIAR OVÍ I CABRUM. COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2006
OVÍ
PER A VIDA
CABRUM
PER A VIDA
SEMENTALS FEMELLES
PER A
SACRIFICI
703
27.928
10.152
38.783
134
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
318
565
1.019
498
12.062
20.947
39.554
21.499
3.348
6.041
11.260
6.094
15.728
27.553
51.833
28.091
Catalunya
14.164
623.778
227.771
865.713
Bages
PER A
SACRIFICI
TOTAL
4.887
959
5.980
44
86
118
77
1.621
2.881
3.816
1.237
244
558
718
308
1.909
3.525
4.652
1.622
2.053
51.299
11.524
64.876
TOTAL SEMENTALS FEMELLES
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Oficina comarcal del Bages.
07.02.06
CAPS DE BESTIAR PORCÍ. COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2007
REPRODUCTORS
GARRINS
PORCS
<50KG
PORCS
D'ENGREIX
MASCLES
TRUGES
TOTAL
97.701
80.258
108.514
369
25.822
312.664
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
26.756
69.237
322.062
46.857
23.141
53.062
181.579
31.712
32.237
70.542
248.111
50.536
118
255
1.403
124
7.027
19.652
50.462
15.824
89.279
212.748
803.617
145.053
Catalunya
1.644.818
1.620.176
2.264.578
5.790
566.309
6.101.671
Bages
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Oficina comarcal del Bages.
182
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Sector Agrari
Sector Agrari> Ramaderia
07.02.07
UNITATS RAMADERES PER ESPÈCIES. COMARQUES DE
LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 1999
BOVÍ
OVÍ
CABRUM
PORCÍ
EQUÍ
CONILLES
MARES
AVIRAM
TOTAL
Bages
14.742
3.731
639
80.554
525
635
12.048
112.874
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
3.037
15.228
55.721
7.518
1.667
2.765
5.739
2.949
111
348
355
316
26.049
49.880
234.496
34.348
285
378
698
97
478
401
620
208
5.216
1.614
3.706
6.353
36.843
70.614
301.335
51.789
Catalunya
388.125
87.082
7.238
1.594.286
11.806
7.968
691.971
2.788.476
Font: IDESCAT.
Unitats Ramaderes (UR): les unitats ramaderes són la forma de presentar en una mateixa unitat d'equivalència les diferents
espècies. S'obté multiplicant cada tipus de bestiar per un coeficient establert, on 1 vaca de llet esdevé 1 unitat ramadera.
07.02.08
PRODUCCIÓ DE LLET EN TONES. COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2000-2006
2000
Bages
2001
2002
2003
2004
2006
6.159
7.411
8.493
6.127
6.338
6.050
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
2.208
17.167
109.737
1.685
1.674
18.277
109.381
475
993
14.448
122.893
724
895
9.767
93.954
403
1.147
12.527
111.976
705
1.082
13.257
121.490
568
Catalunya
641.542
636.917
673.417
653.053
603.325
584.530
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Gabinet Tècnic del DARP.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
183
INFORME: EL SECTOR AGRÍCOLA, RAMADER I FORESTAL DEL BAGES
Malgrat que el Bages és una comarca essencialment industrial i que el sector agrari, pel que fa al PIB, no és
tan rellevant com en altres comarques de la Catalunya Central, és important destacar el paper d'aquest sector
en el territori, en l'economia i en el paisatge comarcal. D'aquest sector en depèn l'economia d'alguns municipis
i cal destacar-ne la diversitat de subsectors que tenen presència a la comarca, així com la combinació que és
dóna de l'activitat agrícola, bàsicament cerealística, de la ramaderia i dels recursos forestals.
El percentatge de població ocupada en el sector agrari, segons el cens demogràfic del 2001, és de l'1,77% de
la població ocupada, percentatge que representa un total de 1.227 persones i que els darrers anys està en
continu decreixement. En termes absoluts, gairebé el 50% d'aquests treballadors es concentra en només 6
municipis: Manresa, Cardona, Navàs, Moià, Fonollosa i Artés. Malgrat això hi ha altres municipis que tenen,
en termes relatius, més població ocupada en aquest sector, és el cas de municipis com Gaià, Aguilar de Segarra
o Sant Mateu de Bages, els quals tenen més del 20% de la seva població ocupada en el sector agrari i que,
per tant, la seva economia n'és força dependent.
La superfície ocupada pels espais agrícoles representa el 17,46% del total de la comarca i les zones amb major
ocupació agrícola se situen a les zones planes, com el pla de Bages, l'altiplà del Moianès, els plans de Fals o
les valls dels principals rius i rieres. A la resta de la comarca els camps s'intercalen amb boscos, en forma de
mosaic agroforestal. Segons dades del Departament d'Agricultura i Ramaderia (DAR) (2006) els municipis amb
menor superfície agrària de la comarca se situen, en gran part, al sector sud-est de la comarca i, en alguns
casos, coincideix amb municipis amb un gran nombre d'hectàrees de terreny forestal, com Mura i el Pont de
Vilomara i Rocafort, ambdós municipis situats dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Pel que fa a la dimensió de les explotacions, a la comarca hi ha un total de 1.584 explotacions agrícoles amb
terres, la majoria de les quals (el 55%) tenen mides que oscil·len entre 2 i 50 ha (Cens agrari 1999). Les
explotacions de majors dimensions es dediquen principalment al conreu de cereal i es localitzen a municipis
rurals com Sant Mateu de Bages o Navàs, en finques que combinen l'explotació forestal i la ramadera. Les més
petites, sense superfície forestal, se situen a la zona del pla de Bages, amb parcel·lació en petites explotacions
per a l'aprofitament hortícola. L'exemple més representatiu n'és Manresa, amb 78 explotacions inferiors a 2
ha.
La major part de superfície agrària, un 96%, és de secà, basat principalment en cereals d'hivern (ordi i blat) i
farratges, tot i que en els darrers anys hi ha hagut intents per potenciar els cultius energètics com la colza.
Segons el Cens agrari 1999 són representatius de l'agricultura de secà municipis com Sallent, Fonollosa i Moià,
els quals compten amb una superfície agrària que supera les 1.700 ha i una producció elevada de cereals (i
farratges en el cas de Moià). Per altra banda, entre els cultius llenyosos, cal destacar l'evolució del sector de
la vinya, potenciada amb l'aparició de la Denominació d'Origen Pla de Bages; la presència d'oliveres, amb
noves plantacions més intensives, i els ametllers.
El regadiu, basat principalment en conreus hortícoles, es concentra bàsicament a Manresa, gràcies a l'existència
de la Sèquia de Manresa. Per altra banda, associat a la presència de cursos fluvials, hi ha regadiu a municipis
com Artés i Sant Fruitós de Bages, així com a l'entorn de nuclis urbans com Cardona i Sallent i, en algun cas
puntual, amb noves instal·lacions de reg de suport a vinya i olivera.
Pel que fa al sector ramader, el Bages té un pes important en les comarques de la Catalunya Central. El nombre
total d'explotacions, la capacitat de les explotacions (places), així com el nombre de caps de bestiar del Bages
només és superat per l'Osona, amb l'excepció del bestiar cabrum, les conilles mares i l'aviram, en el qual el
Bages té un major nombre d'unitats ramaderes (Cens agrari 1999). La presència de la ramaderia en moltes
explotacions agràries del Bages esdevé una font d'ingressos important i confirma el rellevant paper econòmic
a la comarca del sector ramader.
La distribució territorial de les explotacions ramaderes a la comarca no és homogènia, però es troben repartides
per tota la comarca. Les dades del DAR del 2007 mostren com, de la mateixa manera que succeeix amb les
explotacions agrícoles, el municipi de Manresa (excepte en el cas del porcí i del boví) és el que concentra un
m a j o r n o m b r e d ' e x p l o ta c i o n s r a m a d e r e s p e r e s p è c i e s , p e r ò d e d i m e n s i o n s p e t i t e s .
Si s'observen les dades del DAR de l'any 2007 en termes absoluts, tant en nombre de caps de bestiar com
en quantitat de granges d'engreix i cria, el subsector ramader més important de la comarca és el porcí, amb
més de 400 explotacions i 250.000 places. La consolidació de l'activitat ramadera a la comarca va molt lligada
a aquest subsector i és molt important per a municipis com Cardona, Moià o Navàs. En segon terme, és
important la presència de boví intensiu d'engreix (amb 31.041 caps) i l'aviram (amb 1.414.009 caps). Altres
subsectors amb presència a la comarca són el cabrum, l'oví, el conill i l'equí.
La superfície forestal de la comarca és superior a l'agrícola, el 74,4%, davant el 17,46% de l'agrícola. A les
zones arbrades destaca la presència de pi blanc, si bé una tercera part del sòl forestal és no arbrat, amb brolles
i matollars en procés de regeneració postincendi i per a la recolonització les darreres dècades de feixes
agrícoles abandonades per la davallada de l'activitat agrària.
184
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
La davallada de les activitats forestals, per la baixa productivitat del bosc, els elevats costos d'extracció de la
fusta i el seu baix valor comercial ha comportat que l'explotació del bosc sigui poc rendible i que hagi perdut
pes com a recurs econòmic, per la qual cosa ha estat progressivament abandonat i degradat. Malgrat això,
l'aprofitament dels recursos forestals serveix de complement a les rendes agrícoles i ramaderes, i manté un pes
relativament important dins el sector primari. Com a complement d'aquests rendes, lligat a l'emergència del
sector turístic i de lleure, també han anat apareixent altres activitats, com l'agroturisme, que es troba en fort
creixement i que representa una nova font d'ingressos per a les explotacions.
La manca de gestió forestal, i la conseqüent acumulació de biomassa forestal, ha comportat que els incendis
forestals hagin esdevingut cada vegada més freqüents i de major virulència. Algunes mesures per evitar els
efectes devastadors del foc passen per mantenir i potenciar el mosaic agrícola existent i per disminuir la càrrega
de combustible al bosc. En aquesta línia, a la comarca ha sorgit un projecte per crear una xarxa de producció
i distribució d'estella de biomassa forestal provinent de la neteja dels boscos de la comarca per a calefacció i
Aigua Calenta Sanitària (ACS). Aquest combustible és una energia renovable, d'escàs impacte ambiental i amb
nombrosos beneficis socials, econòmics i mediambientals per la qual cal apostar.
La pressió urbanística, la fragmentació del territori, els preus, la inseguretat del sector, l'envelliment de la població
i les dificultats de la població més jove per mantenir-se en aquest territori són només algunes de les dificultats
que ha d'afrontar aquest sector i que condicionen el manteniment de l'activitat agrària. La importància del sector
agrari no només radica en la contribució econòmica al PIB comarcal. Aquest sector, mitjançant les activitats
agrícoles, ramaderes i forestals, és l'encarregat de l'abastament alimentari de la població, de la gestió del territori
rural mitjançant el manteniment d'hàbitats i paisatges, de la conservació del sòl, etc. És per aquest motiu que
cal valorar la necessitat de posar en funcionament mecanismes per frenar el progressiu abandonament de
l'activitat agrària i dur a terme iniciatives per diversificar i millorar el sector, possibilitar el relleu generacional,
combatre la inseguretat, protegir el sòl agrari, reconvertir explotacions, etc. Preveure, en definitiva, actuacions
que garanteixen la millora del sector i, en conseqüència, el manteniment del conjunt del territori.
Lourdes Comellas i Farré
Àrea de Territori i Medi Ambient
Consell Comarcal del Bages
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
185
08 HABITATGE I CONSTRUCCIÓ
08.01
EVOLUCIÓ DEL VISAT D'HABITATGES I
EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL.
08.02
EVOLUCIÓ DELS HABITATGES INICIATS I
ACABATS (OBRA NOVA)
08.03
EVOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE
CÈDULES D'HABITABILITAT I AJUTS DE
REHABILITACIÓ.
08.04
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE
PROTECCIÓ PÚBLICA.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
187
Habitatge i construcció
08.01 EVOLUCIÓ DEL VISAT D'HABITATGES I
EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL
08.01.01
EVOLUCIÓ DEL VISAT D'HABITATGES. MUNICIPIS BAGES.
2003-2007
m2 HABITATGES
Municipis
VISATS
2006
VISATS D'HABITATGES
NOUS
VISATS
2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
966,20
41702,60
13070,73
23306,54
5539,90
5.259,82
20.522,06
6.297,90
11.095,53
5.724,40
36
30
11
6
1
188
32
32
8
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
25143,72
8234,67
10614,16
249,00
21707,65
18.994,06
7.967,45
4.806,38
275,52
12.356,86
18
35
44
3
41
44
4
96
1
100
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
VISATS D'HABITATGES
REHABILITATS
3.684,09
7684,33
21
19
1.261,95
1496,32
1
5
4.755,00
5761,79
18
8
1.856,22
3333,37
5
1
181973,10 150.318,52 1.202 1191
2
325
98
167
26
29
151
40
89
24
177
49
57
1
134
107
46
28
1
74
1
32
35
6
9
26
10
21
43
747 1246
15
3
24
6
996
162
57
33
10
109
27
62
146
4
1
1
2
1
2
15
2
22
1
12
3
8
2
6
5
1
2
3
1
2
1
3
5
97
44
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
34331,53
3764,80
14069,81
265,90
13.012,38
2.086,75
4.182,62
1.864,24
103
5
43
1
93
8
93
1
2
230
3
63
5
205
28
121
1
68
15
22
14
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
48496,41
29548,84
21445,27
375,53
41569,99
42.920,75
24.464,08
10.392,97
1.177,62
25.378,55
105
119
102
15
48
97
158
83
10
60
218
144
68
22
169
412
196
149
1
354
286
170
56
6
206
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
5365,99
25070,50
24829,16
938,63
2901,92
5.654,56
35.094,51
20.645,89
3
122
77
21
9
272
141
8
39
34
166
180
5
15
30
232
160
869,07
4
259
113
2
10
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
48215,09
3215,77
56298,83
19311,40
1385,19
28.782,44
2.321,32
30.186,72
15.346,39
254,09
174
8
130
43
8
261
7
85
34
18
519
1
276
83
5
427
13
364
107
7
230
14
213
68
1
5
5
2
731.918,74 520.076,61 2.585 3.139 3.727 5.151 3.426
123
103
Bages
12
30
1
2
58
4
4
11
15
11
13
7
2
7
1
4
2
2
2
1
1
8
2
6
1
4
1
1
1
1
16
3
1
2
1
2
1
18
9
1
59
11
2
1
3
4
1
56
1
2
9
2
16
224
5
2
10
1
4
6
12
3
169
Font: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Barcelona. Delegació Bages-Berguedà.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
189
Habitatge i construcció
08.01.02
EVOLUCIÓ DEL VISAT D'HABITAGES NOUS. COMARQUES
DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2000-2007
2001
Visats d'habitatges nous
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1.899
1.453
1.428
2.585
3.139
3.727
5.151
3.426
1.065
495
1.820
1.258
296
1.493
1.140
310
1.573
1.669
380
2.186
1.986
849
2.364
2.256
786
3.045
2.963
1.096
3.876
1.940
697
2.276
Comarques de
la Catalunya Central
2000
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Font: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Delegació Bages-Berguedà.
Nota: no disposem de les dades referents a la comarca del Solsonès
08.01.03
GRÀFICA DE L'EVOLUCIÓ DEL VISAT D'HABITAGES NOUS.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2000-2007
5.000 4.500 4.000 -
NOMBRE DE VISATS
3.500
BAGES
3.000
2.500
OSONA
2.000
ANOIA
1.500
1.000
BERGUEDÀ
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Font: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Barcelona. Delegació Bages-Berguedà.
Nota: no disposem de les dades referents a la comarca del Solsonès.
190
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Habitatge i construcció
08.01.04
HABITATGES VISATS (PROJECTES). OBRA NOVA.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2006
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL
BAGES
ANOIA
BERGUEDÀ
OSONA
5.151
307
386
4.458
2.963
421
224
2.318
1.096
43
51
1.002
3.876
260
440
3.176
UNIFAMILIARS AÏLLATS VISATS
PER SUPERFÍCIE
De 0 a 40 m2
De 41 a 100 m2
De 101 a 150 m2
De 151 a 200 m2
Més de 200 m2
307
1
36
129
85
56
421
1
107
177
72
64
43
0
2
17
12
12
260
0
47
38
84
91
UNIFAMILIARS ADOSATS VISATS
PER SUPERFÍCIE
De 0 a 40 m2
De 41 a 100 m2
De 101 a 150 m2
De 151 a 200 m2
Més de 200 m2
386
0
157
172
33
24
224
4
74
75
57
14
51
0
0
31
19
1
440
0
99
203
87
51
4.458
271
3.787
302
48
50
2.318
74
2.026
214
4
0
1.002
0
950
52
0
0
3.176
65
2.676
375
9
51
SEGONS TIPOLOGIA
EDIFICATÒRIA
Unifamiliars aïllats
Unifamiliars adossats
Plurifamiliars en bloc
PLURIFAMILIARS VISATS
PER SUPERFÍCIE
De 0 a 40 m2
De 41 a 100 m2
De 101 a 150 m2
De 151 a 200 m2
Més de 200 m2
Font: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Barcelona. Delegació Bages-Berguedà.
Nota: no disposem de les dades referents a la comarca del Solsonès
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
191
Habitatge i construcció
08.01.05
HABITATGES VISATS (PROJECTES). OBRA NOVA.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2007
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL
BAGES
ANOIA
BERGUEDÀ
OSONA
3.426
265
273
2.888
1.940
219
221
1.500
697
18
52
627
2.276
227
316
1.733
UNIFAMILIARS AÏLLATS VISATS
PER SUPERFÍCIE
De 0 a 40 m2
De 41 a 100 m2
De 101 a 150 m2
De 151 a 200 m2
Més de 200 m2
265
1
35
118
68
43
219
0
36
81
61
41
18
0
1
3
9
5
227
24
55
49
47
52
UNIFAMILIARS ADOSATS VISATS
PER SUPERFÍCIE
De 0 a 40 m2
De 41 a 100 m2
De 101 a 150 m2
De 151 a 200 m2
Més de 200 m2
273
0
91
62
85
35
221
0
33
135
44
9
52
0
14
27
9
2
316
0
83
130
94
9
2.888
129
2.565
119
7
68
1.500
43
1.394
51
1
11
627
15
547
65
0
0
1.733
21
1.608
79
3
22
SEGONS TIPOLOGIA
EDIFICATÒRIA
Unifamiliars aïllats
Unifamiliars adossats
Plurifamiliars en bloc
PLURIFAMILIARS VISATS
PER SUPERFÍCIE
De 0 a 40 m2
De 41 a 100 m2
De 101 a 150 m2
De 151 a 200 m2
Més de 200 m2
Font: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Barcelona. Delegació Bages-Berguedà.
Nota: no disposem de les dades referents a la comarca del Solsonès.
192
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Habitatge i construcció
08.01.06
VISATS D'OBRA D'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL. OBRA
NOVA. MUNICIPIS DEL BAGES. 2006-2007
COMERÇ EQUIPAMENTS HOSTELERIA INDÚSTRIA
Municipis
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R.,el
Rajadell
Sallent
1
1
Bages
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
13
1
1
2
2
1
ALTRES
1
1
1
1
2
5
8
1
1
1
1
1
1
2
3
2
10
16
30
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
24
40
2
2
21
21
1
2
12
1
1
7
5
2
1
1
2
1
2
1
5
4
1
9
1
1
8
8
1
5
4
1
1
4
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
5
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
LOCALS
SENSE ÚS
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
OFICINES
1
2
4
3
1
1
1
16
27
15
2
1
1
1
1
3
3
Font: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Barcelona. Delegació Bages-Berguedà.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
193
Habitatge i construcció
08.02 EVOLUCIÓ DELS HABITATGES
INICIATS I ACABATS (OBRA NOVA)
08.02.01
EVOLUCIÓ DELS HABITATGES INICIATS (OBRA NOVA).
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
2001-2007
Comarques de
la Catalunya central
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
1.736
1.247
306
1.429
85
1.789
1.150
357
1.923
141
2.987
1.597
379
2.120
158
3.018
1.852
870
2.781
252
3.697
2.564
823
3.258
173
6.370
2.930
1.028
3.826
232
3.396
2.033
649
3.059
170
Catalunya
67.794
74.498
88.649
96.481
107.834
127.117
85.515
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Secretaria d'Habitatge, a partir de les dades dels visats dels col·legis
d'aparelladors de Catalunya.
08.02.02
EVOLUCIÓ DELS HABITATGES ACABATS (OBRA NOVA).
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
2001-2007
Comarques de
la Catalunya central
2001
002
2003
2004
2005
2006
2007
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
1.472
1.142
380
1.195
109
1.520
1.126
286
1.247
139
1.573
1.013
376
1.504
91
1.668
1.123
288
1.704
190
2.557
1.435
408
1.916
181
2.616
1.560
552
2.154
146
2.958
1.902
517
2.240
110
Catalunya
65.556
65.538
68.798
71.101
74.706
77.309
79.580
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Secretaria d'Habitatge, a partir de les dades dels visats dels col·legis
d'aparelladors de Catalunya.
08.02.03
GRÀFICA DE L'EVOLUCIÓ DELS HABITATGES ACABATS.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2001-2007
3.500
3.000
BAGES
2.500
OSONA
ANOIA
2.000
1.500
1.000
500
0
BERGUEDÀ
SOLSONÈS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Secretaria d'Habitatge, a
partir de les dades dels visats dels col·legis d'aparelladors de Catalunya.
194
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Habitatge i construcció
08.03 EVOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE CÈDULES
D'HABITABILITAT I AJUTS DE REHABILITACIÓ.
08.03.01
SOL·LICITUD DE CÈDULES D'HABITABILITAT. MUNICIPIS
BAGES I COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL.
2005-2007
2005
2006
2007
Primera
Ocupació
Segona
Ocupació
Primera
Ocupació
Segona
Ocupació
Primera
Ocupació
Segona
Ocupació
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
1
46
26
16
7
1
20
4
9
9
1
83
12
25
10
1
34
11
17
7
1
110
21
36
3
2
43
15
21
6
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
15
9
31
3
45
3
10
30
1
10
20
13
106
1
68
9
14
27
3
3
66
48
80
4
87
13
19
18
4
10
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
17
3
12
0
877
5
0
7
1
662
25
0
11
0
883
4
0
6
1
897
24
17
21
2
683
8
3
10
1
906
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
0
81
1
48
0
3
14
7
34
2
0
71
4
61
0
0
9
3
22
5
1
125
11
65
1
1
21
1
21
1
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R.,el
Rajadell
Sallent
1
110
35
95
1
18
25
13
4
40
84
153
82
2
39
31
44
15
3
34
141
106
49
3
194
32
23
22
2
73
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
St Salvador de Guardiola
57
1
212
71
27
6
45
74
0
23
1
106
76
2
10
3
60
90
2
24
6
78
122
2
23
3
57
64
2
17
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
239
2
124
41
2
51
5
30
19
5
181
9
92
73
2
53
10
25
18
1
365
8
189
39
3
79
6
25
26
1
Bages
2.256
1.190
2.306
1.486
2.734
1.556
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
1.578
417
1.995
218
567
225
680
86
1.465
598
2.140
218
618
211
1.401
114
1.907
582
2.068
150
610
215
1.442
135
Municipis
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Secretaria d'Habitatge
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
195
Habitatge i construcció
08.03.02
SOL·LICITUD DE CÈDULES D'HABITABILITAT TRAMITADES
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES (NOMBRE
D'HABITATGES). 2004-2007
ANY
Cèdules de nova ocupació
Cèdules d'habitatge usat
Duplicat de cèdules
2004
2005
2006
2007
662
849
*
1.079
914
*
1.205
1.289
144
1.352
1.372
170
Font: Oficina de rehabilitació i habitatge del Consell Comarcal del Bages.
(*) Dades no disponibles.
08.03.03
SOL·LICITUD D'AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS
I HABITATGES I INFORMES PREVIS TRAMITADES PEL
CONSELL COMARCAL DEL BAGES. 2005-2007
ANY
Sol·lcitud informes previs: TEDI/ I.I.I.
Sol·licituds ajuts rehabilitació edificis i habitatges
Documentació aportada d'expedients anteriors
2005
2006
2007
118
23
*
86
60
70
78
53
93
Font: Oficina de rehabilitació i habitatge del Consell Comarcal del Bages.
TEDI: Test de l'edifici. Informe previ necessari per sol·licitar un ajut de rehabilitació d'edifici.
I.I.I: Informe Intern d'idionitat. Informe previ necessari per sol·licitar un ajut de rehabilitació d'habitatge.
(*) Dades no disponibles.
08.03.04
ALTRES SOL·LICITUDS ADREÇADES AL DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA TRAMITADES PEL CCB. 2006-2007
ANY
Sol·lcitud Ajut compra habitatge usat
Sol·licitud revisió període de subsidiació del préstec subsidiat
Sol·licitud desqualificació/Autorització venda o lloguer habitatges protecció oficial
Documentació anexa i altres sol·licituds
2006
2007
16
179
71
330
13
186
40
618
Font: Oficina de rehabilitació i habitatge del Consell Comarcal del Bages.
196
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Habitatge i construcció
08.04 CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE
PROTECCIÓ PÚBLICA
08.04.01
HABITATGES INICIATS AMB PROTECCIÓ OFICIAL.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
2002-2007
Comarques de la
Catalunya Central
ANY
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
212
144
12
168
37
296
101
0
172
21
604
114
0
281
2
107
111
41
213
10
121
141
0
27
24
409
147
137
124
0
Catalunya
8.488
5.073
6.390
6.932
7.592
9.201
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Secretaria d'Habitatge.
Nota: Segons les qualificacions provisionals. Inclou també els habitatges del programa de remodelació de barris.
08.04.02
HABITATGESACABATS AMB PROTECCIÓ OFICIAL.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
2002-2007
Comarques de la
Catalunya Central
ANY
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
48
68
0
83
4
200
122
0
86
0
6
57
0
68
45
461
72
12
251
13
303
0
0
14
2
207
120
0
168
0
Catalunya
5.186
5.109
5.887
5.039
3.803
4.303
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Secretaria d'Habitatge.
Nota: Segons les qualificacions provisionals. Inclou també els habitatges del programa de remodelació de barris.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
197
09 MEDI AMBIENT
09.01
RESIDUS
09.02
AIRE
09.03
AIGUA
09.04
ENERGIA
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
199
Medi Ambient
09.01 RESIDUS
09.01.01
ENTRADES DE RESIDUS MUNICIPALS A LA PLANTA DE
COMPOSTATGE DE MANRESA. 2004-2006
FRACCIÓ ORGÀNICA DELS
RESIDUS MUNICIPALS (FORM)
FRACCIÓ VEGETAL (***)
TOTAL
2006
2004
2005
2006
2004
2005
2006
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
276,69
120,08
185,65
45,99
3,64
26,70
6,48
19,56
6,56
10,84
11,54
3,64
26,70
6,48
19,56
6,56
287,53
131,62
185,65
45,99
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
150,44
21,50
16,82
17,99
21,50
16,82
168,43
Municipi
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
2004
2005
51,92
2.968,11 3.121,94
199,94
116,80
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
227,16
155,50
438,25
3.254,23
276,16
196,60
0,32
52,24
258,82
3.244,27 3.318,54 3.513,05
215,78
199,94
1,48
260,86
469,93
141,95
110,80
7,92
0,54
63,56
8,40
7,82
114,68
4,96
22,22
110,80
124,72
0,54
63,56
163,90
7,82
375,54
474,89
164,17
411,41
2,14
9,90
9,26
2,14
9,90
420,67
466,30
103,32
31,70
191,26
34,62
549,94
55,74
103,32
31,70
125,36
40,28
42,60
14,34
913,31
971,71
29,44
32,06
59,80
38,78
69,62
39,80
73,64
32,06
Mancomunitat Intermunicipal
del Cardener (*)
739,06
863,86
Consorci del Bages per a la
gestió dels Residus (**)
340,96
3.329,05 5.936,18
629,51 1.016,24
34,62
55,74
0,96
14,34
Bages
37,64
120,33
1,48
124,40
44,20
215,78
37,64
120,33
341,48
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
227,16
40,28
384,08
973,11 1.041,33
38,78
39,80
739,06
863,86
340,96
8.510,65
661,74
700,44 1.209,29
3.990,79 5.556,60 9.719,94
Font: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.
Nota: Unitats en tones.
(*) Mancomunitat Intermunicipal del Cardener: Sant Joan de Vilatorrada i Súria, des d'abril de 2005. Inclou la recollida selectiva
de la fracció orgànica d'aquests dos municipis.
(**) Consorci del Bages per a la Gestió de Residus: a partir del 2005 les dades corresponen a la recollida conjunta de la
FORM a 13 municicpis (Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Monistrol de Calders, Monistrol
de Montserrat, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Salvador de Guardiola i Sant Vicenç de Castellet).
Les dades de 2006 també fan referència a la recollida de FORM que realitza el Consoric als 13 municipis, però s'han extrapolat
les dades municipals.
(***) Inclou la fracció vegetal municipal procedent tant de deixalleries com de serveis de manteniment.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
201
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
09.01.02
EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE AL
BAGES. 1998-2006
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
1.300
39.500
20.400
24.850
18.920
4.700
46.820
27.300
29.270
16.755
2.800
43.800
22.100
34.800
27.400
3.700
42.950
26.800
26.850
21.900
4.069
49.687
31.539
42.473
25.049
5.356
59.727
26.395
39.147
27.959
3.976
66.714
37.896
34.497
34.381
3.679
68.521
37.227
43.088
26.655
7.083
93.669
42.915
48.200
31.151
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
18.210
47.150
19.200
9.700
9.350
12.100
63.960
21.650
8.600
11.000
18.700
45.200
22.550
16.600
10.600
19.900
68.084
23.820
11.760
12.950
22.328
62.876
27.216
11.507
14.913
26.318
69.659
29.198
12.646
11.381
25.030
73.382
31.234
16.188
16.454
22.144
82.559
37.566
14.836
12.878
35.234
79.153
45.895
11.853
22.062
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
8.600
11.171
5.500
300
522.720
10.190
13.200
11.100
300
541.490
6.600
11.600
8.700
400
562.400
6.500
12.200
11.400
0
685.796
12.053
11.031
9.669
10.504
21.880
27.254
616
1.684
852.741 863.607
10.164
6.295
30.080
939
876.300
15.471
12.768
29.454
1.619
942.046
12.955
14.311
36.066
1.692
1.047.667
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
3.400
64.261
7.217
13.200
6.800
4.980
81.458
9.016
17.650
6.700
7.000
66.524
15.800
19.500
5.800
6.800
60.729
14.300
23.000
6.900
4.618
67.264
16.276
20.144
8.378
1.470
67.264
18.039
20.885
11.069
29.250
47.180
20.507
22.762
13.649
530
98.290
15.738
25.200
12.680
4.290
103.170
21.361
31.767
11.694
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara
i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
49.000
40.900
57.370
52.100
56.800
58.100
79.212
60.250
55.236
63.480
67.310
70.300
75.273
77.688
83.421
84.179
101.443
108.790
40.680
7.400
72.600
45.700
6.400
75.670
46.700
7.300
86.800
38.000
9.960
74.000
48.909
14.246
77.022
51.911
21.419
89.495
55.004
20.520
96.706
54.834
20.926
90.608
63.140
23.043
124.758
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
4.800
67.100
66.300
8.250
14.500
6.700
65.850
87.150
10.350
12.400
7.200
81.980
80.400
9.100
19.800
9.600
99.624
92.260
8.200
21.000
8.044
11.014
89.377 103.620
93.619 117.680
9.280
11.234
27.297
21.688
11.470
119.843
119.673
11.118
30.396
12.632
141.917
140.778
9.754
38.728
11.503
156.668
151.987
12.023
40.913
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
52.470
10.556
42.620
61.400
5.700
58.720
16.848
43.000
80.100
5.900
52.500
19.150
64.000
86.400
5.800
56.300
21.861
68.200
80.105
6.000
57.493
16.200
68.342
77.220
5.354
78.988
16.326
87.036
85.400
6.291
87.492
33.133
195.766
118.873
8.610
114.252
32.295
184.863
102.319
6.672
1.396.025 1.562.497 1.630.904 1.810.911 2.016.415 2.158.900 2.288.610
2.624.600
2.936.857
14,68
11,90
Municipi
Bages
Increment %
19,44
11,92
4,38
11,04
11,35
60.217
21.663
73.309
90.852
6.595
7,07
6,01
Font: Dades facilitades pel Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus, Ajuntament de Marganell i Ajuntament de Moià.
Nota 1: Les dades de recollida de vidre de Moià corresponen als mesos de juliol a desembre de 2004 i incorporen el vidre
recollit a la deixalleria.
Nota 2: Les dades de Marganell fins a 2004 inclouen la recollida del Monestir de Montserrat. El 10% d'aquests residus
corresponen a Marganell.
Nota 3: Les dades de Marganell de 2005, a diferència del 2004, no inclouen la recollida del Monestir de Montserrat. La
totalitat de residus que figuren el 2005 corresponen a Marganell.
Nota 4: unitats en Kg.
202
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
09.01.03
EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER AL
BAGES. 1998-2006
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
1.800
25.400
17.880
21.200
10.991
3.800
42.810
20.210
29.550
15.484
2.950
38.500
24.300
26.200
13.400
7.669
47.402
27.967
29.557
13.328
4.366
56.247
41.447
43.242
19.544
4.538
83.344
53.570
52.323
31.055
5.108
105.442
75.564
52.890
31.216
5.724
100.349
77.362
54.292
27.784
4.900
129.417
74.040
88.476
27.561
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
21.000
39.450
15.100
6.700
7.500
24.320
54.700
25.880
9.180
6.500
23.850
62.600
18.450
7.800
7.000
28.266
94.885
26.516
10.300
10.149
42.964
116.038
30.463
9.899
11.409
57.897
159.511
35.595
9.606
12.028
57.796
200.798
45.073
12.819
15.322
50.477
170.254
59.814
10.419
13.545
57.398
154.075
78.159
10.070
17.941
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
4.000
10.812
7.150
1.800
668.300
5.600
11.520
8.350
500
538.000
1.100
15.400
6.700
500
621.740
9.834
10.071
9.683
22.801
19.460
15.546
18.850
24.029
24.850
1.685
1.506
2.245
1.162.695 1.119.957 1.453.720
8.539
12.452
23.353
1.022
2.386.114
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
1.350
34.517
8.144
13.000
3.600
2.250
72.090
9.770
16.550
3.350
2.500
49.460
10.200
23.050
3.650
3.489
37.238
9.880
30.700
4.669
3.822
48.283
12.899
28.914
5.251
1.170
48.283
18.084
37.316
4.994
38.180
70.820
24.970
42.314
6.906
461
155.358
29.282
44.887
6.077
4.450
196.350
25.897
49.701
6.480
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara
i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
65.520
29.850
78.210
45.020
70.370
40.380
91.008
51.605
87.091
70.417
111.569
90.651
121.410
105.540
142.782
111.169
181.541
170.330
19.190
6.650
70.330
22.010
6.400
91.020
16.250
7.100
83.400
23.635
15.153
99.423
22.789
8.617
113.344
31.971
11.215
136.129
34.023
11.728
130.722
40.084
14.251
118.204
52.795
13.657
154.591
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
2.270
42.650
49.080
6.800
10.300
2.950
56.080
47.260
7.850
10.280
6.100
34.750
53.410
6.300
10.300
6.019
96.112
85.456
5.960
14.100
7.512
101.471
109.492
13.051
19.390
10.208
147.599
154.468
19.463
25.875
9.436
150.942
159.696
20.261
28.470
12.327
171.574
180.510
27.798
38.780
13.507
226.224
230.904
30.977
42.840
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
26.790
15.305
30.430
91.340
3.400
40.450
15.822
49.320
96.880
3.300
43.100
14.814
44.630
109.989
3.250
48.904
10.432
55.972
133.321
4.289
65.403
10.909
64.770
160.279
4.275
74.943
20.447
93.844
165.614
4.595
114.409
33.884
98.287
176.752
5.881
124.052
26.543
302.885
195.234
6.384
174.120
22.504
358.569
191.289
7.568
2.923.770 3.161.682 3.824.706
5.227.811
Municipi
Bages
Increment %
5.039
9.047
11.200
19.661
16.481
16.229
900
1.632
969.216 1.109.376
1.389.599 1.473.266 1.503.493 2.126.240 2.489.543
14,92
6,02
2,05
41,42
17,09
17,44
8,14
20,97
36,69
Font: Dades facilitades pel Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus, Ajuntament de Marganell i Ajuntament de Moià.
Nota 1: No s'inclou el paper cartró comercial recollida porta a porta, excepte Marganell, que inclou el cartró.
Nota 2: Les dades de recollida de paper de Moià corresponen als mesos de juliol a desembre de 2004 i incorporen el paper
recollit a la deixalleria.
Nota 3: Les dades de Marganell fins a 2004 inclouen la recollida del Monestir de Montserrat. El 10% d'aquests residus
corresponen a Marganell.
Nota 4: Les dades de Marganell de 2005, a diferència del 2004, no inclouen la recollida del Monestir de Montserrat. La
totalitat de residus que figuren el 2005 corresponen a Marganell.
Nota 5: unitats en Kg.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
203
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
09.01.04
EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS AL
BAGES. 1998-2006
Municipi
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
50
650
350
1.200
450
2.150
1.960
3.560
923
650
2.900
3.650
6.370
850
730
9.885
7.327
7.788
3.780
1.598
17.558
9.683
14.674
5.754
1.314
33.432
22.015
15.043
10.862
1.256
38.602
29.045
16.051
12.017
1.523
39.828
27.730
19.860
10.705
3.034
61.741
34.890
32.041
13.415
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.200
3.450
1.000
400
450
1.820
7.990
2.520
600
1.920
3.300
13.370
2.840
1.950
2.220
5.544
17.082
5.499
3.230
2.843
10.111
29.770
10.115
4.838
3.422
14.414
42.721
12.387
3.225
4.947
15.457
51.624
17.653
3.602
5.545
14.673
40.239
15.276
4.256
7.140
21.528
46.923
23.114
4.447
10.669
250
314
970
496
380
100
35.370
950
400
1.650
76.980
909
2.193
1.570
100
207.596
2.645
3.124
3.635
436
276.720
3.490
5.879
6.050
473
374.972
3.513
6.862
6.984
640
403.534
4.557
5.702
7.214
908
636.620
6.617
5.490
12.461
950
762.425
800
100
80
6.899
228
1.850
350
100
2.638
600
3.890
400
710
4.671
2.663
5.700
900
715
4.426
3.712
9.345
1.235
1.300
4.426
6.673
10.735
1.273
25.600
9.920
9.561
13.372
1.811
55.500
7.974
14.402
1.628
42.900
8.331
21.462
2.466
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara
i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
2.600
1.850
7.410
5.950
8.970
11.400
18.240
13.058
25.152
23.515
43.808
27.883
42.057
35.880
44.098
37.331
57.336
63.742
1.350
2.590
2.140
2.550
6.610
5.750
1.300
10.980
6.657
1.600
17.252
9.367
2.562
23.176
12.615
3.889
29.133
16.147
4.386
36.173
18.097
4.468
40.408
28.588
7.430
65.272
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
100
2.000
2.750
900
300
100
6.450
5.820
1.800
900
750
8.930
7.560
1.820
1.450
2.256
18.055
16.596
1.420
3.467
2.457
25.518
33.612
2.945
6.171
3.434
34.859
45.001
4.371
9.359
4.324
45.492
56.343
5.550
10.489
4.335
64.737
70.409
4.274
12.895
5.053
79.423
96.244
5.923
20.043
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
3.000
392
1.100
7.490
100
3.600
414
2.820
9.080
500
4.820
2.830
5.750
13.690
950
10.854
3.510
12.930
30.697
900
20.809
2.695
19.294
39.677
1.444
27.930
6.902
27.607
61.774
1.146
48.393
11.031
45.925
66.321
1.720
53.277
9.537
278.519
76.921
1.405
82.724
9.879
320.257
93.136
2.416
56.469
126.760
212.658
448.212
651.910
915.342 1.102.880 1.636.446
2.052.370
48,82
124,48
67,76
110,77
45,45
48,38
25,42
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Bages
Increment %
19.340
393
40,41
20,49
Font: Dades facilitades pel Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus, Ajuntament de Marganell i Ajuntament de Moià.
Nota 1: Fins al 1999 només llaunes.
Nota 2: Les dades de recollida d'envasos de Moià corresponen als mesos de juliol a desembre de 2004 i incorporen els
envasos recollits a la deixalleria.
Nota 3: Les dades de Marganell fins a 2004 inclouen la recollida del Monestir de Montserrat. El 10% d'aquests residus
corresponen a Marganell.
Nota 4: No es disposa de les dades de recollida d'envasos de Marganell per les anualitats 2005 i 2006.
Nota 5: unitats en Kg.
204
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
09.01.05
GRÀFICA DE L'EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA.
BAGES 1998-2006.
EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA AL BAGES. 1998-2006.
6.000.000
paper
5.000.000
Kg recollits
4.000.000
vidre
3.000.000
envasos
2.000.000
1.000.000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Font: Dades facilitades pel Consorci del Bages per la Gestió dels Residus, Ajuntament de Marganell i Ajuntament de Moià.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
205
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
09.01.06
RECOLLIDA DE RESIDUS A LES DEIXALLERIES DEL
BAGES. SORTIDES. QUILOS ACUMULATS. 2005
RESIDUS ESPECIALS (RE)
Fluorescents i llums de vapor de mercuri
Bateries
Pneumàtics
Frigorífics i electrodomèstics amb CFC
Olis minerals usats
Piles
Tóners
Radiografies
Bidons (25-200 l)
Fibrociment
R.E. En petites quantitats
Dissolvents
Envasos de substàncies perilloses
Cosmètics i medicaments
Aerosols
Productes comburents
Àcids
Bases
Fitosanitaris
Sòlids/pastosos
Productes particulars
Olis lubricants contaminants
Altres especials en petites quantitats
Suma R.E. En petites quantitats
ARTÉS
AVINYÓ
330
1770
1.740
3.220
1.000
740
60
150
480
500
90
230
CASTELLBELL
BALSARENY
I EL VILAR
2.050
3.250
1.000
MANRESA
MOIÀ
160
940
1.800
3.040
4.000
140
1.510
8.795
8.640
21.290
2.666
5.285
230
122
4.200
530
540
5.540
180
50
100
1.600
1.780
60
110
760
860
3.124
3.124
10.550
1.620
7.160
1.740
17.730
850
30
3.630
5.300
550
1.420
420
995
650
91
227
43
116
92
79
6.621
360
82
3.270
9.356
3.270
13.744
63.434
9.840
600
10.980
240
4.492
4.472
491
47.180
70.820
9.920
410
220
1900
240
1.320
550
4.257
2.620
57.220
1.491
398
1.079
840
2.679
26.170
4.290
13.960
11.325
70.584
130.460
32.170
12.680
11.460
2.160
33.780
7.340
18.520
3.217
179.862
133.422
2.720
1.250
6.760
25.540
2.050
944
4.300
126.000
32.100
6.000
19.280
9.550
13.150
198.000
40.740
4.500
60.000
4.890
0
24.160
46.000
4.120
Total Residus Voluminosos
276.560
81.010
Total
313.280
86.920
Total Residus Especials
RESIDUS ORDINARIS
Vidre (envasos)
Paper i cartró
Envasos lleugers
Ampolles de cava
Cables elèctrics
Tèxtil reutilitzable i calçat
Olis vegetals usats
Pa sec
Total Residus Ordinaris
RESIDUS VOLUMINOSOS I ALTRES
Ferralla i metalls
Ferralla electrònica
Altres metalls
Vidre pla
Porexpan
Runes
Fustes
Residus verds
Materials reutilitzables (Serveis socials)
Materials reutilitzables (Particulars)
Rebuig
Voluminosos en general
Altres valoritzables
206
13.200
120.000
44.660
7.120
420
1.420
700
6.000
18.560
35.100
58.000
275.160
279.270
22.700
250
245
319.780
341.240
251.517
1.223.889
156.555
362.360
276.586
1.357.907
296.855
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
60.081
3.980
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
NAVARCLES
410
2.005
1.230
7.064
901
550
40
NAVÀS
SALLENT
450
1.200
3.410
5.220
1.000
450
100
1.520
2.980
4.650
1.000
200
2.300
166
1.160
62
133
4
86
58
38
3.112
87
486
100
920
SANT
SANT
SANT JOAN
FRUITÓS
DE VICENÇ DE
DE BAGES VILATORRADA CASTELLET SANTPEDOR
SÚRIA
TOTAL
580
2.837
2.300
8.757
2.491
830
170
37
500
310
1.100
5.968
2.600
800
273
1.799
1.200
11.757
1.143
299
30
52
350
2.105
1.100
6.282
2.887
230
30
554
1.305
4.890
10.477
956
827
70
9.477
25.236
32.920
92.895
21.734
11.001
570
211
4.000
3.560
7.880
5.060
2.480
31.360
878
1.567
89
163
21
91
91
77
4.191
315
243
150
935
38
55
5
26
32
40
2.900
243
68
47
734
97
117
6
50
64
52
6.172
72
393
226
1.067
65
216
4
92
91
63
3.453
134
53
120
499
39
67
7.726
4.492
7.804
5.464
3.406
7.202
6.612
481
978
83
461
428
359
29.076
1.255
1.325
7.804
56.064
10
2.627
44
5.392
1.520
1.620
740
1.660
19.892
13.350
12.110
29.728
19.330
32.237
23.508
24.965
281.468
6.867
24.662
2.825
558
350
1.360
18.860
840
240
10.940
160
1.400
690
1.948
23.864
792
558
100
9.772
24.699
2.103
311
300
5.306
17.931
203
918
298
1.382
29.413
1.353
311
93
1.625
4.460
510
5.693
33.024
3.127
1.307
520
950
625
975
1.590
625
90.867
293.645
80.124
5.454
2.479
15.869
11.410
3.379
36.887
26.030
13.430
44.621
27.887
38.160
26.246
33.177
503.227
46.943
13.998
374
14.110
44
270.000
63.200
63.560
180
34.890
13.580
50.080
14.130
32.570
13.443
3.360
180.000
49.000
9.000
126.000
60.520
3.000
13.800
45
306.000
105.300
14.760
90.000
5.060
214.960
114.340
44.840
15.359
206
5.920
140
252.000
79.300
47.320
20
158
126.820
15.280
110
138.600
73.500
34.240
88.000
5.690
54.020
14.381
632
8.110
103
234.000
87.100
12.140
287
333
142.500
44.520
13.949
6.600
52.987
18.770
663
15.510
88
414.000
115.700
68.440
662.182
278.479
2.819
110.920
530
2.665.040
1.058.500
341.030
737
736
1.319.361
287.980
43.920
618.009
386.760
352.150
901.118
600.258
553.606
572.083
457.479
6.772.234
674.788
426.140
377.690
975.467
647.475
624.003
621.837
515.621
7.556.929
145.600
137.280
Font: Elaborat per l'Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal a partir de les dades facilitades per Ampans,
Ajuntament de Manresa, Ajuntament d'Avinyó, Ajuntament d'Artés, Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Ajuntament de
Marganell, Vilà Vila.
Nota 1: Les dades de Moià incorporen el paper, vidre i envasos recollits selectivament.
Nota 2: unitats en Kg.
Nota 3: les dades de vidre de Castellbell i el Vilar incorporen la recollida de vidre pla, vidre verd i recollida selectiva.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
207
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
09.01.07
RECOLLIDA DE RESIDUS A LES DEIXALLERIES DEL
BAGES. SORTIDES. QUILOS ACUMULATS. 2006
RESIDUS ESPECIALS (RE)
Fluorescents i llums de vapor de mercuri
Bateries
Pneumàtics
Frigorífics i electrodomèstics amb CFC
Olis minerals usats
Piles
Tóners
Radiografies
Bidons (25-200 l)
Fibrociment
R.E. En petites quantitats
Dissolvents
Envasos de substàncies perilloses
Cosmètics i medicaments
Aerosols
Productes comburents
Àcids
Bases
Fitosanitaris
Sòlids/pastosos
Productes particulars
Olis lubricants contaminants
Altres especials en petites quantitats
Suma R.E. En petites quantitats
Total Residus Especials
RESIDUS ORDINARIS
Vidre (envasos)
Paper i cartró
Envasos lleugers
Ampolles de cava
Cables elèctrics
Tèxtil reutilitzable i calçat
Olis vegetals usats
Pa sec
Total Residus Ordinaris
CASTELLBELL
I EL VILAR MANRESA
MOIÀ
70
1.030
1.780
140
1.900
11.630
13.100
39.210
3.270
5.240
330
2.750
7.890
5.820
1.000
370
0
100
1.100
6.650
80
120
0
0
5.540
5.640
26.310
27.410
6.650
5.551
51.177
5.090
8.680
101.760
24.810
1.980
18.470
0
180
4.390
0
13.510
0
3.100
102.930
1.270
103.170
189.340
37.080
5.210
1.005
390
190
1.170
600
1.090
2.780
2.100
26.665
5.150
14.680
1.690
110.080
331.690
34.310
13.800
10.580
2.070
33.820
8.600
9.520
9.370
225.490
156.130
66.540
8.690
ARTÉS
AVINYÓ
160
920
1.700
1.200
4.730
0
320
14
1.260
683
48.450
80
570
250
40
1.001
1.251
BALSARENY
20
360
RESIDUS VOLUMINOSOS I ALTRES
Ferralla i metalls
Ferralla electrònica
Altres metalls
Vidre pla
Porexpan
Runes
Fustes
Residus verds
Materials reutilitzables (Serveis socials)
Materials reutilitzables (Particulars)
Rebuig
Voluminosos en general
Altres valoritzables
4.280
860
6.220
3.580
57.490
10.030
192.000
43.170
6.000
36.100
11.850
25.770
240.000
46.490
150.000
56.590
17.990
534.060
420.870
41.840
105.000
117.790
178.200
37.180
4.890
3.000
2.670
42.000
2.680
Total Residus Voluminosos
335.630
92.900
379.810
247.050
2.030.650
486.250
Total
367.846
149.227
399.580
257.420
2.242.490
842.750
208
492.480
2.290
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
NAVARCLES
NAVÀS SALLENT
SANT SANT JOAN
FRUITÓS DE VILATORDE BAGES
RADA
SANT
VICENÇ
DE SANTPEDOR
CASTELLET
SÚRIA
TOTAL
5.944
33.790
42.383
214.940
16.390
11.150
360
0
0
0
520
3.130
1.200
5.600
2.130
810
460
1.660
880
62.000
1.000
600
340
1.800
1.280
4.050
60
340
510
2.710
960
8.530
800
650
300
1.460
3.760
6.040
2.000
450
660
1.830
5.220
13.600
1.100
780
350
3.270
2.600
5.550
3.170
170
380
1.370
3.040
9.130
110
430
20
340
40
230
510
380
8.950
9.060
6.940
7.370
2.240
2.260
16.440
16.780
9.270
9.310
19.270
19.500
9.060
9.570
10.840
11.220
10.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.941
126.141
22.450
73.970
10.130
30.940
23.320
42.690
24.680
25.850
451.098
4.750
24.650
2.970
520
25.780
5.080
15.920
4.800
37.960
2.550
1.230
21.400
460
10.500
26.610
2.520
5.610
23.970
1.920
28.230
950
1.560
5.410
1.240
850
830
1.200
880
1.270
1.050
660
142.840
533.160
47.800
0
0
13.630
15.855
0
33.930
32.950
22.680
46.510
23.970
40.900
30.630
31.760
753.285
55.730
17.200
44.610
12.810
47.910
15.050
58.150
17.710
36.730
20.180
53.630
19.830
43.580
18.740
64.810
15.260
10.110
11.220
840
17.960
11.520
5.810
15.810
18.020
216.000
98.370
87.160
240.000
57.520
6.000
126.000
78.520
4.000
414.000
124.290
82.600
270.000
129.630
28.120
234.000
104.420
26.760
198.000
94.120
69.620
288.000
99.600
36.100
173.660
2.480
108.000
2.170
90.000
8.250
224.520
119.800
320
163.900
1.210
130.820
2.540
168.220
1.970
785.410
335.440
0
173.750
0
3.243.160
1.483.230
610.160
0
0
0
1.853.580
31.470
660.710
482.330
370.570
939.230
616.300
609.560
573.230
691.980
8.516.200
717.090
589.250
403.380
1.016.680
663.590
693.150
628.540
749.590
9.720.583
710
Font: Elaborat per l'Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal a partir de les dades facilitades per Ampans,
Ajuntament de Manresa, Ajuntament d'Avinyó, Ajuntament d'Artés, Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Ajuntament de
Marganell, Vilà Vila.
Nota 1: Les dades de Moià incorporen el paper, vidre i envasos recollits selectivament.
Nota 2: unitats en Kg.
Nota 3: les dades de vidre de Castellbell i el Vilar incorporen la recollida de vidre pla, vidre verd i recollida selectiva.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
209
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
09.01.08
GRÀFICA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS A LES
DEIXALLERIES DEL BAGES. KGS ACUMULATS. 2006
RESIDUS ESPECIALS 4%
RESIDUS ORDINARIS 7%
RESIDUS VOLUMINOSOS I ALTRES 89%
Font: elaboració pròpia.
210
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
09.01.09
RESIDUS DIPOSITATS A L'ABOCADOR MANCOMUNAT DEL
BAGES. 1998-2006
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
844.160
1.583.510
795.000
2.018.450
543.430
826.930
1.600.310
744.280
2.046.580
594.270
1.708.170
770.665
1.774.000
558.300
1.744.170
766.260
2.080.890
475.170
1.874.750
786.920
2.076.580
534.240
1.844.420
833.260
1.426.204
603.605
1.884.940
819.620
1.214.440
531.070
1.826.330
810.630
1.186.310
472.680
1.673.320
670.700
1.071.480
444.340
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
469.710
1.625.000
1.483.840
114.930
523.760
471.630
1774000
1.727.210
127.420
531.150
494.800
1.831.000
1.424.250
121.705
643.920
521.450
1846000
1.857.240
81.660
543.280
470.370
1.691.000
1.931.720
465.260
1.862.510
1.787.020
463.380
2.033.160
1.742.660
487.030
1.951.970
1.435.480
2.076.430
1.213.600
584.580
625.420
856.510
969.700
1.005.220
515.300
165.400
601.970
166.162
629.100
180.358
661.680
160.796
822.300
230.740
812.740
251.025
915.760
186.590
742.080
168.920
819.560
178.600
Municipi
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
71.110
73.770
68.965
39.770
42.740
28.545.680 29.365.924 28.942.989 28.421.410 26.869.610
50.490
50.420
51.540
60.260
25.061.019 26.094.620 25.189.610 25.262.326
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
110.920
2.128.450
376.460
1.277.150
181.610
113.220
2.264.485
388.140
1.245.500
171.690
112.580
2.587.417
369.560
1.397.180
146.840
112.440
2.660.692
338.810
1.507.010
195.090
125.940
2.225.870
460.370
1.278.280
216.360
126.880
2.399.560
429.315
1.312.300
281.680
470.000
2.421.730
411.740
1.366.120
214.100
482.700
2.395.560
416.200
1.483.770
189.030
467.980
2.514.330
435.540
1.477.130
292.500
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara
i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
2.612.500
2.140.960
2.726.135
2.192.370
2.759.050
2.403.710
2.826.390
2.443.900
2.969.800
2.400.660
2.874.630
2.266.558
3.105.420
2.139.730
2.684.180
1.990.190
2.129.320
1.776.790
1.248.490
1.223.300
1.654.760
1.204.650
1.265.850
1.440.640
1.479.560
1.361.680
1.696.330
2.758.090
2.787.310
2.752.730
2.827.670
2.884.880
2.766.970
2.956.700
2.974.670
2.428.990
299.110
Sant Feliu Sasserra
4.212.770
Sant Fruitós de Bages
3.885.030
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola 1.396.540
312.020
3.312.045
3.714.040
100.000
1.460.530
332.410
3.751.830
3.988.170
85.200
1.547.700
329.220
3.340.315
4.009.700
105.480
1.543.610
335.540
3.521.910
4.173.750
326.160
3.665.140
3.961.330
331.920
3.724.960
3.684.560
316.160
2.935.830
1.059.330
330.940
2.567.640
1.724.440
1.739.680
1.851.380
1.719.560
1.755.380
4.207.210
409.940
2.947.090
2.425.790
80.560
3.947.460
417.113
3.048.080
2.909.435
77.310
6.298.390
412.555
2.896.870
2.873.470
134.320
3.009.280
375.782
2.875.940
2.361.920
206.000
3.217.560
505.120
3.022.260
2.434.720
296.160
2.952.280
451.285
2.840.060
2.706.438
169.140
2.657.910
439.730
2.783.280
2.632.080
254.660
2.637.330
452.530
821.130
782.630
255.230
2.494.620
546.700
856.640
5.084.670
5.609.460
1.293.560
1.396.010
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
73.0
Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener
(**)
Mancomunitat
Intermunicipal (***)
Bages
Increment %
7
917.180
1.143.860
1.433.760
71.997.950 73.061.789 76.570.144 72.617.535 72.408.780
4,04
1,48
175.160
4,80
-5,16
-0,29
1.316.806
1.378.020
69.649.755 71.097.890 64.785.210 63.427.296
-3,81
2,08
-8,88
-2,10
Font: Elaboració de l'Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, a partir de les dades facilitades pel
Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus i l'Ajuntament de Cardona.
Nota: unitats en Kg.
(**) Mancomunitat Intermunicipal del Cardener: inclou la recollida de rebuig de Sant Joan de Vilatorrada i Súria, des d'abril
de 2005 i de Callús des de juliol de 2006. No inclou el rebuig de la deixalleria ni els voluminosos municipals.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
211
Medi Ambient
Medi Ambient> Residus
09.01.10
GRÀFICA DE L'EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS
I DE LA RECOLLIDA SELECTIVA. 1996-2006.
Evolució de la generació de residus i de la recollida selectiva
1996-2006
Kg
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Any
Rebuig
Vidre
Paper
Envasos
Fracció orgànica
Font: Elaboració pròpia.
212
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Medi Ambient
09.02 AIRE
09.02.01
ESTAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE A LA CATALUNYA
CENTRAL: BALANÇ 2006.
Contaminant
Superació límit legal aplicable
Diòxid de sofre, monòxid de carboni, diòxid
de nitrogen i benzè
No supera el del 2006
Metalls pesants
Plom
Arsènic, cadmi i níquel
motiu/ localització
de la superació del límit
No supera el del 2006
No supera els valors objectiu d'aplicació del
2013.
Partícules en suspensió < 10 micres
Superació del valor límit anual
Excés de superacions permeses del valor
límit diari
Excés associat al transport i localment
a determinades indústries.
Sulfur d'hidrogen
72 superacions esporàdiques i puntuals en
un únic punt de mesura
Problemes de gestió d'un col·lector
d'aigües residuals industrials.
Deficiències en funcionament d'una
depuradora sota certes condicions
meteorològiques.
Clorur d'hidrogen
11 superacions diàries esporàdiques i
puntuals
Ozó troposfèric
ement %
3 superacions del llindar d'informació a la
població i cap del llindar d'alerta durant el
2006.
Localització en un entorn industrial.
No supera els límits objectius per a la
protecció de la salut humana i la vegetació
per l'any 2010.
Supera els límits objectius a llarg termini per
a la protecció de la salut humana i la
vegetació per l'any 2020.
Font: Elaboració de l'Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, a partir de les dades del Departament
de Medi Ambient. Direcció General de Qualitat Ambiental. Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica
de Catalunya (XVPCA). Servei de vigilància i control de l'aire.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
213
Medi Ambient
Medi Ambient> Aire
09.02.02
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A MANRESA. 2003-2006
DISTRIBUCIÓ DELS VALORS DIARIS DE L'ICQA(*) PER CATEGORIES DE QUALITAT DE L'AIRE. EN %
BONA
MILLORABLE
POBRA
Excel·lent
Satisfactòria
Acceptable
Baixa
Deficient
Molt deficient
Manresa 2003
9,80
56,4
29,1
3,9
0,8
-
Manresa 2004
7,10
62,5
27,6
2,6
0,3
-
Manresa 2005
14,90
60,8
23,1
0,9
0,3
-
Manresa 2006
16,60
52,6
27,4
3,1
0,3
-
DISTRIBUCIÓ DELS VALORS DIARIS DE L'ICQA(*) PER CONTAMINANT CRÍTIC. EN %
Manresa 2003
DIÒXID DE NITROGEN
(NO2)
8,1
PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ TOTALS
(PST)
43,6
OZÓ (O3)
48,3
Manresa 2004
13,6
45,5
40,9
Manresa 2005
24,9
11,9
63,2
Manresa 2006
40,4
59,6
-
Font: Elaboració pròpia a partir dades de la Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Direcció General de
Qualitat Ambiental. Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).
(*) ICQA: Índex Català de la Qualitat de l'Aire.
214
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Medi Ambient
09.03 AIGUA
09.03.01
LA QUALITAT DE LES AIGÜES SUPERFICIALS 2003-2006
Estació
Any
Riu: LLOBREGAT
Nom Estació: Balsareny (LL035J080)
UTM (X/Y): 407106/ 4635046
2003
2004
2005
2006
2
2
7
9
85
83
81
76
Riu: LLOBREGAT
Nom Estació: el Pont de Vilomara (LL055J031)
UTM (X/Y): 406135/ 4617934
2003
2004
2005
2006
2
2
7
10
79
68
68
68
Riu: LLOBREGAT
Nom Estació: Castellbell i el Vilar (LL090J023)
UTM (X/Y): 404894/ 4610623
2003
2004
2005
2006
1
6
10
82
69
63
Riu: CARDENER
Nom Estació: Cardona (LL080J001)
UTM (X/Y): 390230/ 4641790
2003
2004
2005
2006
1
1
2
3
78
75
83
82
Riu: CARDENER
Nom Estació: Castellgalí (LL085J002)
UTM (X/Y): 404413/ 4615145
2003
2004
2005
2006
2
2
7
10
72
64
71
59
Riu: GAVARRESA
Nom Estació: Cabrianes (LL040J077)
UTM (X/Y): 409978/ 4626882
2003
2004
2005
2006
1
3
3
63
63
67
Riu: D'OR (Riu)
Nom Estació: Sant Fruitós de Bages (LL050J094)
UTM (X/Y): 406831/ 4620925
2003
2004
2005
2006
1
3
2
54
61
66
Riu: CALDERS
Nom Estació: Navarcles (LL045C076)
UTM (X/Y): 409555/ 4623906
2003
2004
2005
2006
1
1
3
3
78
75
73
80
Nº Mesures
Valor mig ISQA
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.
ISQA: Índex de la qualitat de l'aigua. Pot oscil·lar entre els valors 0 (mínima qualitat) i 100 (qualitat màxima).
Nota: l'ISQA utilitza cinc paràmetres fisicoquímics de caire general com són: la temperatura, la matèria orgànica (oxidabilitat
al permanganat), les matèries en suspensió, l'oxigen dissolt i la conductivitat.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
215
Medi Ambient
Medi Ambient> Aigua
09.03.02
ESTAT DELS EMBASSAMENTS DE CONQUES INTERNES
DE CATALUNYA 2005-2007
Capacitat
màxima hm 3
Embassament
Estat a (14/06/07)
hm3
%
Estat a (14/06/06)
%
hm3
Mitjana a la mateixa data (14 juny)
Estat a (07/06/05)
hm
3
5 anys hm3
%
10 anys hm 3
- Boadella (Darnius)
- Sau (Vilanova de Sau)
- Susqueda (Osor)
- La Baells (Cercs)
- Sant Ponç (Clariana
de Cardener)
- La Llosa del Cavall
(Navès)
- Foix (Castellet i la
Gornal)
- Siurana (Cornudella
de Montsant)
- Riudecanyes
61,10 32,75
165,26 74,30
233,00 161,81
109,43 61,02
24,38 18,36
53,60
44,96
69,45
55,76
75,31
46,53
133,12
197,14
93,84
17,09
76,15
80,55
84,61
85,75
70,10
39,26
85,91
102,83
37,53
16,28
64,26
51,99
44,13
34,30
66,76
45,23
115,11
178,56
78,92
18,64
41,19
106,55
156,33
78,20
17,95
80,00
29,13
36,41
46,18
57,73
20,62
25,78
44,58
-
3,74
3,51
93,85
3,53
94,39
3,45
92,26
3,57
4,21
12,22
6,47
52,95
8,05
65,88
8,63
70,61
8,86
8,09
5,32
2,28
42,86
3,95
74,25
2,52
47,46
3,91
3,69
Total
694,45 389,63
56,11
549,43
79,12
317,03
497,55
497,38
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
09.03.03
GRÀFIC DE L'ESTAT DELS EMBASSAMENTS DE CONQUES
INTERNES 2007
Capacitat = 109,43 km3
La Baells (Cercs)
La Llosa del Cavall (Navès)
Capacitat = 80,00 km
45
80
40
70
35
60
30
50
25
40
20
30
15
20
10
10
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mesos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mesos
Sant Ponç (Clariana de Cardener)
Capacitat = 24,38 km
3
20
18
16
14
12
Any 2007
10
8
Mitjana 10 anys
6
4
Estat actual: 14/06/07
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mesos
216
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
10
11
12
3
Medi Ambient
Medi Ambient> Aigua
09.03.04
AIGUA POTABLE SUBMINISTRADA AL BAGES EN m3/any.
2005-2006
Municipi
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort
Rajadell
Sallent
St. Feliu Sasserra
St. Fruitós de Bages
St. Joan de Vilatorrada
Gestor
SOREA, SA
SOREA, SA
SOREA, SA
Aigües de Manresa SA
SOREA, SA
Associació del Fons
d'Aimines
SOREA, SA
Aigües de Manresa SA
SOREA, SA
Aigües de Manresa SA
SOREA, SA
Aigües de Manresa SA
Ajuntament de Gaià i
Mancomunitat d'Aigües
de Merlès
Aigües de Manresa SA
SOREA, SA
Aigües de Moià SA
Aigües de Manresa SA
SOREA, SA
SOREA SA
Aigües de Manresa SA
St. Mateu de Bages
St. Salvador de Guardiola
St. Vicenç de Castellet
Aigües de Manresa SA
Aigües de Manresa SA
SOREA, SA
SOREA, SA
Aigües de Manresa SA
Aigües de Manresa SA
SAT Sant Mateu, SAT
Castelltallat, SAT Salo i
SAT Valls
Aigües de Manresa SA
SOREA, SA
Sta. Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
Servei d'Aigües Potables
de Santa Maria d'Oló
SOREA, SA
SOREA, SA
SOREA, SA
Total
Cabal subministrat
2005 (m3)
Cabal subministrat
2005 (m3)
% Variació 2005-2006
86.240
504.345
331.327
406.576
103.085
134.411
88.946
517.752
332.069
386.796
116.263
124.784
3,1
2,7
0,2
-4,9
12,8
-7,2
503.243
336.158
22.220
382.935
133.764
58.331
115.912
521.430
299.568
25.311
360.598
128.583
62.166
106.057
3,6
-10,9
13,9
-5,8
-3,9
6,6
-8,5
27.563
5.323.855
32.176
426.084
48.843
470.132
40.327
323.112
351.602
204.166
58.566
1.182.519
114.130
934.914
620.410
27.413
5.152.228
27.597
435.377
50.023
447.901
36.767
316.709
369.563
220.620
54.888
1.116.373
120.538
934.450
673.026
-0,5
-3,2
-14,2
2,2
2,4
-4,7
-8,8
-2,0
5,1
8,1
-6,3
-5,6
5,6
0,0
8,5
50.088
312.226
675.538
44.198
302.038
693.036
-3,3
2,6
87.414
516.283
604.880
34.289
88.024
541.463
609.261
37.382
0,7
4,9
0,7
9,0
15.557.664
15.369.198
-1,2
Font: Aigües de Manresa, S.A., SOREA S.A., Ajuntament d'Aguilar de Segarra, AIMINES, Aigües de Moià, Ajuntament de
Sant Mateu de Bages i Aigües Potables de Santa Maria d'Oló.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
217
09.04 ENERGIA
09.04.01
ENERGIA FACTURADA AL BAGES EN kWh.2005-2006
Municipi
Mercat
Regulat
2005
Mercat
Lliure
Mercat
Total
Mercat
Regulat
2006
Mercat
Lliure
Mercat
Total
% Variació
2005-2006
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
651.165
17.011.101
6.816.607
8.831.539
2.971.290
12.086
19.138.256
20.538.694
14.455.960
469.398
663.251
36.149.357
27.355.301
23.287.499
3.440.688
648.594
17.189.586
7.542.096
11.000.022
2.978.679
36.087
19.313.594
20.226.136
12.862.800
337.106
684.681
36.503.180
27.768.232
23.862.822
3.315.785
3,23
0,98
1,51
2,47
-3,63
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
8.349.407
15.744.186
10.382.169
381.842
7.637.304
870.681
18.374.448
14.968.917
15.916
13.110.157
9.220.088
34.118.634
25.351.086
397.758
20.747.461
8.428.431
17.646.811
11.172.546
360.823
6.410.297
867.527
18.030.807
5.382.437
14.635
13.896.176
9.295.958
35.677.618
16.554.983
375.458
20.306.473
0,82
4,57
-34,70
-5,61
-2,13
312.413
2.629.343
469.479
1.623.316
0
854
24.016
849.061
183.827.967 236.474.219
2.941.756
2.092.795
854
873.077
420.302.186
2.786.884
297.425
1.691.921
408.519
1.151
0
895.255
38.659
262.664.051 177.143.536
3.084.309
2.100.440
1.151
933.914
439.807.587
4,85
0,37
34,78
6,97
4,64
775.863
14.653.835
2.470.324
12.398.438
1.042.975
334.094
23.807.104
1.794.988
17.861.227
58.558
1.109.957
38.460.939
4.265.312
30.259.665
1.101.533
929.639
15.542.922
2.395.210
16.518.316
756.092
326.495
26.589.696
1.624.232
12.824.989
65.681
1.256.134
42.132.618
4.019.442
29.343.305
821.773
13,17
9,55
-5,76
-3,03
-25,40
17.212.084
Navarcles
14.723.407
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort 7.359.937
4.817.115
Rajadell
78.561.808
Sallent
9.924.802
7.938.955
2.793.172
0
30.505.877
27.136.886
22.662.362
10.153.109
4.817.115
109.067.685
19.683.799
16.165.634
8.356.933
4.852.584
82.079.456
9.656.082
6.313.555
2.544.309
0
27.422.070
29.339.881
22.479.189
10.901.242
4.852.584
109.501.526
8,12
-0,81
7,37
0,74
0,40
St. Feliu Sasserra
St. Fruitós de Bages
St. Joan de Vilatorrada
St. Mateu de Bages
St. Salvador de Guardiola
2.369.496
30.618.876
22.477.456
2.153.529
8.247.755
19.648.531
89.154.530
23.753.205
343.425
5.914.475
22.018.027
119.773.406
46.230.661
2.496.954
14.162.230
2.220.594
38.813.118
23.603.460
2.557.192
8.890.882
18.604.227
83.133.107
22.121.471
404.159
7.848.727
20.824.821
121.946.225
45.724.931
2.961.351
16.739.609
-5,42
1,81
-1,09
18,60
18,20
St. Vicenç de Castellet
Sta. Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
18.129.231
2.522.489
14.216.630
92.197.943
739.060
17.001.298
4.264.401
30.670.337
16.352.456
796.466
35.130.529
6.786.890
44.886.967
108.550.399
1.535.526
26.557.769
5.103.709
31.208.801
78.798.542
1.058.655
12.209.209
1.850.820
17.407.434
15.721.039
27.619
38.766.978
6.954.529
48.616.235
94.519.581
1.330.274
10,35
2,47
8,31
-12,93
-13,37
737.510.454 535.794.365 1.273.304.819
1,25
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Total
615.395.402 642.152.541 1.257.547.943
Font: FECSA ENHER.
218
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
10 EDUCACIÓ, CULTURA, ESPORT
I JOVENTUT
10.01
EDUCACIÓ I CULTURA
10.02
ESPORTS
10.02
JOVENTUT
INFORMES:
L'EMANCIPACIÓ DELS JOVES
APRENDRE DE L'ENTORN
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
219
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
10.01 EDUCACIÓ I CULTURA
10.01.01
LLARS D'INFANTS, EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. NOMBRE DE CENTRES
PÚBLICS I CONCERTATS. CURS 2007-2008
CENTRES PÚBLICS
Municipis
CENTRES CONCERTATS
EDUCACIÓ
EDUCACIÓ EDUCACIÓ
EDUCACIÓ EDUCACIÓ
INFANTIL,
INFANTIL I SECUNINFANTIL I SECUNLLARS
LLARS
PRIMARIA I
TOTAL
D'INFANTS PRIMARIA
DARIA
DARIA
D'INFANTS PRIMARIA
SECUNDARIA CENTRES
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
2
2
2
Callús
Cardona (1)
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix (2)
Castellgalí
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
5
2
3
2
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
0
0
1
0
7
1
1
1
0
10
0
0
0
0
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
1
2
0
33
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat (3)
Mura
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
2
4
1
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R.,el
Rajadell
Sallent (4)
1
1
1
0
1
1
1
1
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
2
0
6
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages (5)
Sant Salvador de Guardiola
1
1
2
1
1
1
3
3
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
7
6
2
2
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
1
1
1
1
0
2
1
2
2
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
2
6
5
0
Bages
34
49
15
6
8
1
11
124
Font: Elaboració pròpia a partir d les dades del Depatament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
(1) Una de les escoles on s’imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil i Primària és situada a La Coromina
(2) Una de les escoles on s’imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil i Primària és situada a Maians
(3) A l'Escolania de Montserrat els estudis que s'imparteixen de secundària nomès són de 1er cicle
(4) Una de les Llars d’Infants i una de les escoles on s’imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil i Primària és a
Cabrianes
(5) El CEIP és situat a Valls de Torroella
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
221
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.02
CENTRES PÚBLICS DE SECUNDÀRIA. CURS 2007-2008
EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA
Municipis
CICLE
FORMATIU
GRAU
SUPERIOR
CICLE
FORMATIU
GRAU MITJÀ
BATXILLERAT
Artés
Cardona
Manresa
Moià
Navarcles
Sallent
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bages
15
14
6
4
3
TOTAL
CENTRES DE
SECUNDÀRIA
PÚBLICS
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
3
15
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i del Centre de
Recursos Pedagògics del Bages
Nota: a Manresa els Cicles formatius de Grau mitjà s'imparteixen a l'IES Guillem Catà, a l'IES-SEP Lacetània i a l'Escola
Agrària. Els Cicles formatius de Grau superior s'imparteixen a: l'IES Guillem Catà, a l'IES-SEP Lacetània i a l'IES Lluís de
Peguera
Nota: la resta de municipis de la comarca no tenen centres públics de secundària.
10.01.03
CENTRES CONCERTATS I/O PRIVATS DE SECUNDÀRIA.
CURS 2007-2008
EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA
Municipis
Artés
Cardona
Manresa
(1)
Monistrol de Montserrat
Navàs
Sant Fruitós de Bages
Sant Vicenç de Castellet
1
1
6
1
1
1
1
Bages
12
BATXILLERAT
CICLE
FORMATIU
GRAU MITJÀ
CICLE
FORMATIU
GRAU
SUPERIOR
1
1
1
8
1
1
1
2
3
15
3
3
1
1
1
1
4
4
TOTAL CENTRES
DE SECUNDÀRIA
CONCERTATS I/O
PRIVATS
(2)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i del Centre de
Recursos Pedagògics del Bages
(1) A l'Escolania de Montserrat els estudis que s'imparteixen de secundària nomès són de 1er cicle
Nota: a Manresa els Cicles formatius de Grau mitjà s'imparteixen a l'Escola Joviat, el Centre Anna Flores i el Centre Christabel.
El Cicle formatiu de Grau superior s'imparteix a l'Escola Joviat.
Nota: la resta de municipis no tenen centres concertats i/o privats de secundària
222
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.04
LOCALITZACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA PER GRANS
FAMÍLIES. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM).
CURS 2006-2007.
FAMÍLIES PROFESSIONALS - CICLES
SANT JOAN DE
MANRESA NAVÀS SALLENT VILATORRADA
SANT VICENÇ
DE CASTELLET
ACTIVITATS AGRÀRIES
Explotacions agràries extensives
0
X
0
-
0
-
0
-
0
-
ADMINISTRACIÓ
Gestió Administrativa
0
X
0
X
0
X
0
-
0
X
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Art final de disseny gràfic
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
COMERÇ I MÀRQUETING
Comerç
0
X
0
-
0
-
0
-
0
X
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Obres de la construcció
0
-
0
-
0
-
0
-
0
X
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Equips i instal.lacions electrotècniques
Equips electrònics de consum
0
X
X
0
-
0
-
0
-
0
-
FABRICACIÓ MECÀNICA
Mecanització
0
X
0
-
0
-
0
-
0
-
FUSTA I MOBLE
Fabricació a mida i instal.lació de fusteria i moble
0
X
0
-
0
-
0
-
0
-
HOSTALERIA I TURISME
Pastisseria i forneria
Cuina i Serveis de restaurant i bar
0
X
X
0
-
0
-
0
-
0
-
IMATGE PERSONAL
Estètica personal decorativa
Perruqueria
0
X
X
0
-
0
-
0
-
0
-
INFORMÀTICA
Explotació de sistemes informàtics
0
X
0
X
0
-
0
-
0
X
MANTENIMENT DE VEHICLES AUTOPROPULSATS
Electromecànica de vehicles
0
X
0
-
0
-
0
-
0
-
MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ
Instal.lació i manteniment electromecànic de maquinària i
conducció de línies
Muntatge i manteniment d’instal.lacions de fred, climatització
i producció de calor
0
0
0
0
X
X
0
X
-
-
-
-
-
X
-
SANITAT
Cures auxiliars d’infermeria
Farmàcia
0
X
X
0
-
0
-
0
-
0
-
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
Atenció sociosanitària
0
X
0
-
0
-
0
-
0
-
Font: Servei Educatiu del Bages, Dossier 2007 de la 15ª Fira de l'Estudiant. www.lasequia.org/firaestudiant/dossier2007.pdf
Nota: la resta de municipis no imparteixen classes de cap cicle formatiu
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
223
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.05
LOCALITZACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA PER GRANS
FAMÍLIES. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
(CFGS). CURS 2007-2008.
FAMÍLIES PROFESSIONALS - CICLES
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Animació d’activitats físiques i esportives
SANT JOAN DE SANT VICENÇ
MANRESA NAVÀS SALLENT VILATORRADA DE CASTELLET
-
-
-
X
-
ADMINISTRACIÓ
Administració i finances
Secretariat
X
-
X
-
-
-
X
X
COMERÇ I MÀRQUETING
Gestió comercial i màrqueting
X
-
-
-
-
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
X
-
-
-
-
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
Sistemes de regulació i control automàtics
X
X
-
-
-
FABRICACIÓ MECÀNICA
Desenvolupament de projectes mecànics
Producció per mecanització
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
X
-
QUÍMICA
Anàlisi i control
X
-
-
SANITAT
Laboratori de diagnosi clínic
Higiene bucodental
X
-
-
-
-
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
Animació sociocultural
Educació infantil
X
X
-
-
-
-
HOSTALERIA I TURISME
Agències de viatges
Restauració
INFORMÀTICA
Administració de sistemes informàtics
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques
MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ
Prevenció de riscos professionals
-
Font: Servei Educatiu del Bages, Dossier 2007 de la 15ª Fira de l'Estudiant
Nota: la resta de municipis no imparteixen classes de cap cicle formatiu
224
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.06
LOCALITZACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA DE PROGRAMES
DE GARANTIA SOCIAL (PGS). CURS 2007-2008
OCUPACIÓ
MÒDUL
Administratiu/a
Auxiliar en activitats
d'oficines i en serveis
administratius generals
Ajudant/a de cuina
Auxiliar de cuina i de
i bar
serveis de restauració
Comerciant/a
Auxiliar de comerç, oficina
i atenció al públic (PTT)
Electrònic/a
Recuperació de PC's
Instal·lador/a d'aigua, Instal·lació d'aigua, gas i electricitat
gas i electricitat
Jardineria
Jardineria
Auxiliar en vivers i jardins
Manteniment
Auxiliar manteniment d'electromecànic
Auxilair de reparació i
Mecànic/a
manteniment de vehicles lleugers
Paleta
Construcció
Perruquer/a
Auxiliar en imatge personal,
perruqueria i estètica
Pintor/a
Pintura
Soldador/a
Auxiliar de metall-soldadura
ENTITAT
CENTRE
MUNICIPI TIPUS
Grup Aula
Centre de Formació Aula 7
Manresa
PGS (AE)
Joviat Manresa
Escola Joviat
Manresa
PGS (AE)
Dep. Educació Aj. de Manresa
CIO Manresa
Manresa
PGS (PTT)
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Manresa (CIO)
Casa d'Oficis "Dinamo"
Manresa
Escola Taller "Manresa Renova't" Manresa
CO
Escola Taller
Ajuntament de Manresa (CIO)
CEE Jeroni de Moragas (AMPANS)
Escola Diocesana de Navàs
Ajuntament de Manresa
Escola Taller "Manresa Renova't"
CEE Jeroni de Moragas Manresa
Escola Diocesana de Navàs
CIO Manresa
Manresa
Manresa
Navàs
Manresa
Escola Taller
PGS (AE)
PGS (AE)
PGS (AL)
Ajuntament de Manresa (CIO)
Ajuntament de Manresa (CIO)
Escola Taller "Manresa Renova't" Manresa
CIO Manresa
Manresa
Escola Taller
PGS (AL)
Ajuntament de Manresa
Casa d'Oficis "Dinamo"
Departament Educació Aj. de Manresa CIO Manresa
Manresa
Manresa
CO
PGS (PTT)
Font: Servei Educatriu del Bages, Dossier 2007 de la 15ª Fira de l'Estudiant. Nota: PTT : Pla de Transició al Treball, AL: Altres programes d'entitats locals, AE:
Programa d'altres entitats, CO: Casa d'Oficis
10.01.07
ALTRES ENSENYAMENTS: MÚSICA, EDUCACIÓ ESPECIAL,
ESCOLES D'IDIOMES I ESCOLES D'ADULTS.
CURS 2007-2008
MÚSICA
EDUCACIÓ
ESPECIAL
ESCOLA OFICIAL
D'IDIOMES
ESCOLES ADULTS
Artés
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellgalí
Castellbell i el Vilar
Fonollosa
L'Estany
Manresa
Moià
Monistrol de Montserrat (1)
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Sant Feliu Sasserra
Sallent
Sant Fruitós de Bages(2)
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
1
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bages
14
3
1
24
MUNICIPIS
(3)
Font: Elaboració pròpia a partir dades de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació,Centre de Recursos Pedagògics del Bages i Dossier 2007 de
la 15ª Fira de l'Estudiant.
(1) L'Escola de Música de Monistrol de Montserrat és l'Escolania situada al Monestir de Montserrat
(2) El CEIP La Flama disposa d’una unitat d’educació especial
(3) Hem comptat els Centres de Formació d'Adults (CFA) oficials i la resta de programes i ensenyaments per a persones adultes que s'imparteixen als diferents
municipis
Nota: la resta de municipis no imparteixen classes de cap d'aquests ensenyaments.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
225
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.08
ESTADES I ACTIVITATS ESCOLARS D'UN DIA AL CAMP
D'APRENENTATGE DEL BAGES. CURS 2007-2008.
Grups
Professorat
Alumnes
5 dies
4 dies
3 dies
2 dies
1
1
5
2
3
4
17
6
26
40
203
98
Total
9
30
367
Grups
Professorat
Alumnes
292
621
8210
Estades
Activitats d'un dia provinents del Bages i comarques veïnes
Font: Camp d'Aprenantatge del Bages.
10.01.09
DETALL DE LES ACTIVITATS ESCOLARS D'UN DIA AL
CAMP D'APRENENTATGE DEL BAGES. CURS 2007-2008
Nombre Alumnes
% Alumnes
Residus
Aigua
Geologia
Treball a La Culla (1)
Entorn natural (2)
Meteorologia
Ciutat
2.496
1.708
1.199
1.371
813
427
197
30,4
20,8
14,6
16,7
9,9
5,2
2,4
Total
8.210
100
Activitats per blocs temàtics
Font: Camp d'Aprenantatge del Bages. Notes: (1) Granja, hort, fruiters ... (2) Bosc, Sèquia ...
ASSISTÈNCIA D'ALUMNES
A LES ACTIVITATS D'UN DIA
DEL CAMP D'APRENENTATGE
DEL BAGES PER BLOCS TEMÀTICS
Meteorologia
5%
Entorn natural (2)
10%
Ciutat
2%
Residus
30%
Treball a La Culla (1)
17%
Geologia
15%
226
Aigua
21%
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.10
ALUMNES MATRICULATS A UNIVERSITATS DEL BAGES.
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 I 2007-2008
UNIVERSITAT
ESPECIALITAT/CARRERA
Alumnes
curs
2004-2005
Alumnes
curs
2005-2006
Alumnes
curs
2006-2007
Alumnes
curs
2007-2008
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC)
E.T. de Mines
E.T. en Telecomunicacions
E.T. especialitat Mecànica
E.T. especialitat Química
E.T. especialitat Electrònica
Enginyeria de mines (2n.cicle)
Enginyeria en organització industrial (2n.cicle)
Doble titulació química-mines (2 primers cicles)
105
113
285
79
143
0
0
0
109
85
339
71
151
36
96
0
105
85
324
72
144
54
112
0
100
69
335
74
138
53
97
Total
725
887
896
866
Dret
Ciències empresarials
Llicenciatura en Psicologia
Administració i direcció empreses
Llicenciatura en Humanitats
Filologia Catalana
Turisme
2n. Cicle en Enginyeria Informàtica
2n.Cicle de Ciències del Treball
2n. Cicle en Comunicació Audiovisual
2n. Cicle en Ciències Polítiques i de l'Administració
2n. Cicle en Estudis de l'Àsia Oriental
2n. Cicle en Psicopedagogia
2n. Cicle en Publicitat i Relacions Públiques
2n. Cicle d' Investigació i Tècniques de Mercat
2n. Cicle en Documentació
E.T. en Informàtica de sistemes
E.T. en Informàtica de gestió
E.T. en Telecomunicacions, especialitat Telemàtica
Màster en Societat de la Informació i el Coneixement
Màster en Educació i TIC (e-learning)
53
168
79
43
64
10
14
8
28
11
9
8
29
0
12
17
75
54
0
0
0
65
176
87
42
61
13
19
8
18
12
6
12
26
7
15
13
73
48
4
0
0
70
192
110
43
56
14
24
13
20
9
9
11
39
15
13
17
71
51
7
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
682
705
789
0
1
7
19
17
3
12
8
22
1
0
13
10
0
0
0
20
44
45
24
20
Infermeria
Fisioteràpia
Podologia
Logopèdia
Empresarials
117
471
153
72
160
138
495
118
92
151
181
541
87
110
136
216
530
71
123
150
Total
973
994
1.055
1.090
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Escola Universitària de Turisme de Manresa (Joviat)
Curs adaptació
Primer
Segon
Tercer
Total
Fundació Universitària del Bages FUB
Font: dades facilitades per les mateixes universitats
Nota: La informació facilitada per la UOC inclou les dades de matrícula de l'oferta en Màsters Oficials, que forma part de
l'oferta de la universitat adaptada a l'Espai Europeu Educatiu Superior (EEES). Pel que fa al curs 2007-2008 en tancar
aquesta edició de l'Anuari les dades definitives no eren disponibles.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
227
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
NOMBRE D'ALUMNES
MATRICULATS
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura.
ALUMNES MATRICULATS A LES UNIVERSITATS DEL BAGES
1.200
1.000
800
600
400
200
0
EPSEM-UPC
UOC
Joviat
FUB
UNIVERSITATS DEL BAGES
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
10.01.11
ESTUDIS DE POSTGRAU I ALTRES. 2005-2006, 2006-2007
I 2007-2008
Universitat / programes
Alumnes
curs
2005-2006
Alumnes
curs
2006-2007
Alumnes
curs
2007-2008
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa EUPM-UPC
Doctorat
Enginyeria d'Organització Industrial. 2n Cicle.
Semipresencial
Universitat Catalana d'Estiu Natura
Taller de Geomuseu
Exposició: On és la Química?
50
40
32
96
40
97
685
112
53
130
400
97
0
0
0
Total
968
735
129
0
0
27
29
33
0
0
26
0
14
15
0
32
32
16
18
32
31
10
0
14
27
35
16
0
19
22
115
190
143
Fundació Universitària del Bages FUB (adscrita a la UAB)
Comerç i màrqueting internacional
Fiscalitat
Relacions laborals
Emergències extrahospitalàries
Anèstesia i reanimació
Atenció domiciliària
Fisioteràpia.Traumatologia i cirurgia ortopèdica
Readaptació a l'esforç
Cirurgia podològica de mínia incisió
Total
Font: dades facilitades per les mateixes universitats.
228
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.12
ALUMNES QUE ESTUDIEN A LES UNIVERSITATS DEL BAGES
I QUE SÓN DE FORA DE LA COMARCA. PER ESPECIALITAT
O CARRERA. CURSOS 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 I
2007-2008
Universitat i Especialitat/Carrera
Alumnes
curs
2004-2005
Alumnes
curs
2005-2006
Alumnes
curs
2006-2007
Alumnes
curs
2007-2008
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC)
Total
372
518
534
Curs adaptació
Primer
Segon
Tercer
0
1
6
2
3
1
1
6
1
0
2
2
0
0
0
2
Total
9
11
5
2
Infermeria
Fisioteràpia
Podologia
Logopèdia
Empresarials
62
391
141
42
45
81
425
108
63
46
115
461
80
79
40
152
468
66
97
49
Total
681
723
775
832
Escola Universitària de Turisme de Manresa (Joviat)
Fundació Universitària del Bages (FUB)
Font: dades facilitades per les mateixes universitats
Nota: l'EPSEM-UPC disposa de la dada global però no per carreres. Pel que fa al curs 2007-2008, en tancar aquesta edició
de l'Anuari les dades definitives no eran disponibles.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
229
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
Universitat i Especialitat
Alumnes curs
2004-2005
Alumnes curs
2005-2006
Alumnes curs
2006-2007
10.01.13
RELACIÓ D'ALUMNES QUE REALITZEN PROGRAMES
D'INTERCANVI DE MOBILITAT. SEGONS DESTÍ. CURSOS
2004-2005, 2005-2006 I 2006-2007.
Destí
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Manresa (EPSEM-UPC)
Programa Erasmus
Programa Erasmus
Programa Erasmus
Programa Erasmus
Pràctiques accions de Cooperació
Programa Erasmus
Programa Erasmus
1
0
2
3
4
1
2
1
1
1
1
5
2
0
Programa Erasmus
Intercanvi América Latina
Programa Seneca
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
14
11
15
Escola Universitària de Turisme
de Manresa (Joviat)
-
-
Pràctiques a l'estranger
Pràctiques a l'estranger
7
--
4
--
Total
7
0
4
Estudis d'Infermeria
Programa Seneca
Programa Socrates/Erasmus
Intercanvi París
Intercanvi País Basc
0
0
0
1
4
0
1
0
0
4
0
1
1
0
4
Universitat Illes Balears
Universitat de Tampere (Finlàndia)
Notre Dame de Bon Secours-París (França)
Escola de Enfermería Vitoria- Gateiz
Estudis de Fisioteràpia
Programa Socrates/Erasmus
Programa Socrates/Erasmus
0
2
0
0
5
0
0
2
1
Universitat de Tampere (Finlàndia)
Escola Superio de Saúde do Alcoitao (Portugal)
Estudis d'Empresarials
Programa Socrates/Erasmus
0
1
0
0
0
0
Universitat de Finlàndia
Total
8
10
9
Total
1
1
2
1
7
1
Fachhochschule Aalen (Alemanya)
Tu Bergakademie Freiberg (Alemanya)
University College Of Aarhus (Dinamarca)
Cork Institute Of Technology (Irlanda)
Triangulo Minero (Bonanza, Rosita, Siuna) (Nicaragua)
North East Wales Institute Of Higher Education (Regne Unit)
Escole Nationale Superieure Des Techniques Industrielles
Et Des Mines D’ales (França)
Hochschule Für Technik Und Wirtschaft Mittweida (Alemanya)
Instituto Tecnológico de Monterrey (Mèxic)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Espanya)
Foyle Language School (Anglaterra)
Elof Lindälvs Gymnasium (Suècia)
Fundació Universitària del Bages
(FUB)
Font: dades facilitades per les mateixes universitats.
230
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.14
NOMBRE DE BENEFICIARIS AMB AJUTS DE MENJADOR
ESCOLAR PER CENTRES DE PRIMÀRIA. CURS 2006-2007
Municipi
CENTRES DE PRIMÀRIA
PÚBLICS
CEIP Doctor Ferrer
CEIP Barnola
CEIP Guillem de Balsareny
CEIP Anton Busquets i Punset
CEIP Joventut
CEIP Joan de Palà
CEIP Mare de Déu del Patrocini
CEIP Jauma Blames
Castellbell i el Vilar
CEIP Coll de Gossem
Castellfollit del Boix
CEIP Maians
CEIP Sant Miquel
Castellgalí
CEIP Castellnou
Castellnou de Bages
CEIP Agrupació Sant Jordi
Fonollosa
CEIP Bages
Manresa
CEIP La Font
CEIP de Manresa
CEIP Pare Algué
CEIP Pare Ignasi Puig
CEIP Puigberenguer
CEIP Renaixença
CEIP Sant Ignasi
CEIP Serra i Hunter
CEIP Josep Orriols i Roca
Moià
CEIP L'Esqueix
Monistrol de Calders
CEIP Sant Pere
Monistrol de Montserrat
CEIP Mura
Mura
CEIP Catalunya
Navarcles
CEIP Sant Jordi
Navàs
CEIP Pompeu Fabra
Pont de Vilomara i Rocafort, el
CEIP Els Pins
Sallent
CEIP Torres i Amat
CEIP Els Roures
Sant Feliu Sasserra
CEIP La Flama
Sant Fruitós de Bages
CEIP Montsenyor Gibert
CEIP Collbaix
Sant Joan de Vilatorrada
CEIP Joncadella
CEIP Sant Esteve
Sant Mateu de Bages
CEIP Montserrat
Sant Salvador de Guardiola
CEIP Sant Vicenç
Sant Vicenç de Castellet
CEIP Cal Soler
CEIP Sesmon d'Oló
Santa Maria d'Oló
CEIP Riu d'Or
Santpedor
CEIP Mare de Déu de Montserrat
Súria
CEIP Sant Josep de Calassanç
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Bages
CENTRES DE PRIMÀRIA
CONCERTATS
9
7
10
7
11
2
7
17
4
3
17
1
11
29
61
16
46
25
23
48
56
63
24
10
10
1
26
50
16
3
41
0
1
27
16
23
7
17
28
2
9
8
8
9
Escola Vedruna
3
Col·legi Mare de Déu del Carme
9
Col·legi Ave Maria
Escola Joviat
10
9
Col·legi Oms i de Prat
Col·legi Santa Rosa de Lima
Col·legi l'Espill
Escola Vedruna
Col·legi El Pilar
7
5
3
8
4
Escola Pia de Moià
1
Escola Sant Josep
3
Escola Vedruna
4
Col·legi Paidos
2
Col·legi M.D.Roser
5
Col·legi Llissach
1
809
74
Font: dades facilitades per l'Àrea d'Educació ,Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Bages.
Nota: els centres dels municipis que no hi apareixen a la taula no tenen cap alumne amb ajuts de menjador escolar.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
231
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.15
NOMBRE DE BENEFICIARIS AMB AJUTS DE
MENJADOR ESCOLAR PER CENTRES DE
SECUNDÀRIA. CURS 2006-2007
Municipi
CENTRES DE SECUNDÀRIA
PÚBLICS
Artés
Cardona
IES Miquel Bosch i Jover
IES Sant Ramon
0
0
Manresa
IES Guillem Catà
IES-SEP Lacetània
IES Lluís de Peguera
IES Pius Font i Quer
16
10
4
2
IES Moianès
SES Navarcles
IES Llobregat
IES Gerbert d'Aurillach
IES Quercus
IES Castellet
IES Auro
IES Mig-Món
1
2
0
1
3
5
1
0
Moià
Navarcles
Sallent
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
Bages
CENTRES DE SECUNDÀRIA
CONCERTATS
Col·legi Ave Maria
Escola Joviat
Col·legi La Salle
Col·legi Sta. Rosa de Lima
Mare de Déu del Pilar
Col·legi Oms i de Prat
45
Font: dades facilitades per l'Àrea d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Bages.
Nota: els centres dels municipis que no hi apareixen a la taula no tenen cap alumne amb ajuts de menjador escolar.
232
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
10
1
1
0
0
0
12
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.16
NOMBRE DE BENEFICIARIS AMB AJUTS DE TRANSPORT
ESCOLAR PER CENTRE. VEHICLES PARTICULARS. CURS
2006-2007
AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT (VEHICLES PARTICULARS)
Municipi
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellbell i el Vilar
Castellnou de Bages
Fonollosa
L'Estany
Manresa
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Bages
Centres de primària
CEIP Doctor Ferrer
CEIP Barnola
CEIP Guillem de Balsareny
CEIP Anton Busquets i Punset
CEIP Joventut
CEIP Joan de Palà
CEIP Mare de Déu del Patrocini
CEIP Maians
CEIP Coll de Gossem
CEIP Sant Miquel
CEIP Jaume B.
CEIP Castellnou
CEIP Agrupació St. Jordi
CEIP l'Estany
CEIP Bages
CEIP Puigberenguer
CEIP Sant Ignasi
CEIP Pare Ignasi Puig
CEIP Serra i Hunter
CEIP Pare Algué
CEIP Josep Orriols i Roca
CEIP L'Esqueix
CEIP Sant Pere
CEIP Catalunya
CEIP Sant Jordi
CEIP Pompeu Fabra
CEIP Torres Amat
CEIP Els Pins
CEIP Els Roures
CEIP La Flama
CEIP Mon senyor Gibert
CEIP Joncadella
CEIP Sant Esteve
CEIP Montserrat
CEIP Sant Vicenç
CEIP Cal Soler
CEIP Sesmon d'Oló
CEIP Riu d'Or
C. Educ. Especial
Centres de secundària
6
5
7
1
0
4
21
10
8
7
1
5
5
0
4
6
7
0
13
0
41
1
2
3
6
19
1
1
5
0
4
1
2
8
15
1
22
2
4
IES Miquel Bosch i Jover
0
IES Sant Ramon
14
Escola Nou Camí
2
IES-SEP Lacetània
IES Pius Font i Quer
IES Guillem Catà
IES Lluís de Peguera
14
20
1
0
Escola Espill
2
IES Moianès
2
SES Navarcles
2
IES Llobregat
4
CEIP La Flama
0
UEE La Flama
0
IES Quercus
3
IES Castellet
13
IES Auro
IES Mig-Món
0
0
EEE Jeroni
Moragas
3
248
7
73
Font: dades facilitades per l'Àrea d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Bages.
Nota: els centres dels municipis que no hi apareixen a la taula no tenen cap alumne amb ajuts de transport escolar.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
233
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.17
NOMBRE DE BENEFICIARIS AMB AJUTS DE TRANSPORT
ESCOLAR PER CENTRE. VEHICLES COL·LECTIUS. CURS
2006-2007
AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT (VEHICLES COL·LECTIUS)
Municipi
Artés
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Fonollosa
Manresa
Moià
Monistrol de Montserrat
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Sallent
Sant Fruitós de Bages
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador
de Guardiola
Sant Vicenç de
Castellet
Santpedor
Bages
C. Secundària
públics
Centres primària
CEIP Joventut 13
CEIP Jaume Balmes 74
CEIP Agrupació St. Jordi 1
CEIP Pare Algué 0
CEIP Pare Ignasi Puig 93
CEIP Serra i Hunter 37
IES Sant Ramon
C. Secundària
concertats
9
E. Nou Camí
CEIP Montserrat 105
ETP Diocesana 55
Col. Mare de Déu
del Roser
118
1
Jeroni Moragas 124
56
Font: dades facilitades per l'Àrea d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Bages.
Nota: els centres dels municipis que no hi apareixen a la taula no tenen cap alumne amb ajuts de transport escolar.
234
3
IES Guillem Catà
IES Lacetània 3
IES Lluís de Peguera 17
IES Pius Font i Quer 5
IES Moianès 19
21
CEIP Pompeu Fabra 24
IES Llobregat
CEIP Torres Amat 12 IES Gerbert d'Aurillach 18
26
CEIP La Flama 148
CEIP Monsenyor Gibert 71
CEIP Sant Esteve 9
587
C. Educació
Especial
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
127
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.18
NOMBRE DE BENEFICIARIS AMB GRATUÏTAT DELS
SERVEIS DE MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR. CURS
2006-2007
Centres públics
Municipi
Artés
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Fonollosa
Manresa
Moià
Mura
Navarcles
Navàs
Sallent
Sant Feliu de Sasserra
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
Centres de primària
Menja- Transdor
port
CEIP Joventut
CEIP M de Déu del Patrocini
CEIP Jaume Balmes
CEIP Agrupació Sant Jordi
CEIP Serra i Hunter
0
1
54
37
0
0
0
54
37
0
CEIP Josep Orriols i Roca
CEIP Mura
CEIP Catalunya
CEIP Sant Jordi
6
0
8
15
12
0
8
15
CEIP Els Roures
2
0
CEIP Sant Esteve
1
0
CEIP Riu d'Or
56
67
180
193
Bages
Centres de secundària
Menjador
Transport
IES Miquel Bosch i Jover
136
136
IES Sant Ramon
12
0
IES Guillem Catà
IES-SEP Lacetània
IES Lluís de Peguera
IES Pius Font i Quer
IES Moianès
35
1
3
48
112
26
1
2
43
111
SES Navarcles
5
5
IES Llobregat
53
53
IES Quercus
46
46
IES Castellet
IES D'Auro
IES Mig-Món
245
23
70
245
23
68
789
759
Font: dades facilitades per l'Àrea d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Bages
Nota: els centres dels municipis que no hi apareixen a la taula no tenen cap alumne amb gratuïtat del servei de menjador
i transport escolar.
Centres concertats
Menja- Transport
dor
Municipi
Centres de primària
Artés
Cardona
Manresa
Escola Nou Camí
3
Col·legi St. Josep
4
Col·legi Llissach
7
Navàs
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Bages
14
Centres de secundària
Menjador
Transport
Escola Vedruna
22
23
Col.legi La Salle
Col·legi Santa Rosa de Lima
ETP Diocesana
4
Col·legi M de Déu del Roser
7
4
1
67
106
0
2
10
106
200
141
3
14
Centres d'educació especial
Municipi
Sant Fruitós de Bages
Santpedor
Bages
Centres
Menjador
Transport
UEE La Flama
EEE Jeroni de Moragas
10
124
10
124
134
134
Font: dades facilitades per l'Àrea d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Bages.
Nota: els centres dels municipis que no hi apareixen a la taula no tenen cap alumne amb gratuïtat del servei de menjador
i transport escolar.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
235
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació i cultura
10.01.19
BIBLIOTEQUES DEL BAGES. 2007
BIBLIOTEQUES
Municipi
LOCALS
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
(1)
UNIVERSITÀRI
ES
ESPECIALITZADES
1
4
(2)
1
1
1
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1
1
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
1
(3)
16
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
1
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
1
1
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
1
1
1
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
1
Bages
BIBLIOBÚS
1
1
1
1
1
1
33
2
1
5
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació
de Barcelona, IDESCAT i web Ajuntament de Manresa.
(1) El sistema de bibliobús fa recorreguts pels següents municipis del Bages:
El Bibliobús Cavall Bernat passa pels següents municipis del Bages: Calders, Callús, Castellfollit del Boix, Castellnou de
Bages, L'Estany, Monistrol de Calders, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola
i Santa Maria d'Oló
El Bibliobús La Mola passa pels següents municipis del Bages: Castellgalí i Monistrol de Montserrat
(2) Les biblioteques especialitzades del Bages són les següents:
La de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa
La del Conservatori Municipal de Música de Manresa
La del Clàssic Motor Club del Bages
La de l'Arxiu Històric de les Ciències de la Salut "Simeó Selga i Ubach"
La de l'interior de l'Abadia de Montserrat
(3) Estàn incloses les biblioteques de les Associacions de veïns, de la UGT, de l'escola d'adults i la municipal de Miralpeix
236
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
10.02 ESPORTS
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
ROCÒDROMS
1
1
2
1
1
3
2
1
9
33
3
1
5
1
1
5
5
2
1
1
4
6
2
3
1
2
1
2
3
1
39
5
1
1
6
6
1
1
1
3
3
2
2
1
5
1
1
8
5
1
3
5
1
1
5
7
6
1
1
1
2
3
4
8
1
1
4
2
1
1
1
7
1
1
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
4
1
1
1
1
1
1
2
5
2
2
2
5
1
6
11
6
13
0
127
1
1
1
1
1
6
3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
1
3
19
12
13
7
8
18
11
3
6
4
1
5
1
4
1
2
1
3
1
TOTAL EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
4
1
2
1
2
2
3
1
ALTRES TIPUS
1
1
ÀREES D'ACTIVITAT
1
1
3
1
4
2
1
1
REFUGIS DE MUNTANYA
3
3
2
2
1
1
5
2
1
1
CAMPS
1
CAMPS D'ATLETISME
1
CAMPS DE GOLF
ESQUAIXOS
1
1
1
CAMPS DE TIR
FRONTONS
1
2
1
1
2
2
1
1
1
CIRCUITS DE MOTOR
PAVELLONS
2
5
1
2
1
2
3
2
PISCINES COBERTES
PISTES A L'AIRE LLIURE
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
PISTES DE PETANCA
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1
1
2
2
PISTES DE TENNIS
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
SALES
Municipi
PISCINES A L'AIRE LLIURE
10.02.01
EQUIPAMENTS ESPORTIUS. MUNICIPIS BAGES I
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2007
1
3
20
5
16
5
18
20
9
1
34
4
37
22
5
8
1
1
19
3
24
26
4
114
5
31
39
117
7
54
26
11 10
5
8
3
3
87
1
1
18
540
51
24
96
7
6
4
0
1
23
11
34
11
13
13
14
3
79
51
105
23
3
6
4
1
41
38
67
21
12
7
28
4
12
6
8
7
3
0
2
1
2
2
6
0
0
0
3
2
3
1
7
0
59
42
90
13
2
5
0
1
0
0
1
0
13
12
24
7
324
223
494
103
2
1
5
1
Font: Web de la Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
237
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Esports
10.02.02
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA.
PARTICIPANTS DEL BAGES. PER TIPUS D'ESPORT.
CURS 2006-2007
Esport
Prebenjamí
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
99-00
97-98
95-96
93-94
91-92
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Aeròbic
Atletisme
Bàsquet
Ciclisme
Cros
Escacs
Futbol a 7
Futbol sala
Gimnàstica rítmica
Handbol
Hoquei patins
Judo
Karate
Natació
Tennis taula
13
150
60
0
232
2
26
0
3
0
21
35
14
10
0
3
155
98
0
262
14
484
14
0
0
23
54
18
11
0
32
192
84
0
192
5
29
2
14
4
19
24
21
18
0
12
219
185
0
225
31
246
89
0
5
24
62
17
21
8
40
175
50
0
178
5
0
8
1
0
27
14
12
21
0
0
158
94
0
200
23
0
98
0
0
31
14
13
19
6
12
86
4
0
50
0
0
14
1
0
9
0
0
10
3
0
112
28
4
41
5
0
26
0
0
6
2
0
1
30
0
29
4
0
35
0
0
0
1
0
2
0
0
3
0
0
39
33
1
36
14
0
33
0
0
4
0
0
1
2
Total
566
1136
636
1144
531
656
189
255
74
163
Juvenil
Junior
89-90
86-87-88
Femení
Masculí
Aeròbic
Atletisme
Bàsquet
Ciclisme
Cros
Escacs
Futbol a 7
Futbol sala
Gimnàstica rítmica
Handbol
Hoquei patins
Judo
Karate
Natació
Tennis taula
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
5
Esport
Delegats
Entrenadors
Masculí
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Total
0
7
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
13
0
9
0
2
2
0
0
0
3
0
0
0
2
7
18
0
7
3
47
17
0
0
0
0
0
4
1
6
11
14
0
11
2
0
2
1
0
0
2
0
3
0
1
31
37
1
41
15
67
24
0
1
4
10
2
8
6
123
1.381
722
6
1.523
121
901
329
21
10
170
220
97
130
56
11
2
36
106
52
248
5.810
Femení
Font: Consell Esportiu del Bages
Nota: Les activitats formen part de les extraescolars de les escoles del Bages.
238
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Esports
10.02.03
PLA CATALÀ ESPORT A L'ESCOLA. PARTICIPANTS PER
ESCOLES. CURS 2006-2007
Municipi
Entitat/Escola
Artés
Cardona
Manresa
Manresa
Manresa
Moià
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Santpedor
IES Miquel Bosch i Jover
IES Sant Ramon
IES Guillem Catà
IES Llobregat
IES Lluis de Peguera
IES Moianès
IES Quercus
IES Castellet
Ceip Riu d'Or
IES d'Auro
Total
Participació
Esports que han practicat
250
136
295
250
646
240
170
175
230
105
7
6
4
6
7
8
6
3
9
5
2.497
Font: Consell Esportiu del Bages.
Nota: Les activitats s'han realitzat dins la jornada escolar, fora de l'horari lectiu.
10.02.04
PLANS DE PROMOCIÓ A LES ESCOLES. PARTICIPANTS
PER ESPORTS. CURS 2006-2007
Prebenjamí
Benjamí
99-00
Esport
Atletisme
Bàdminton
Beisbol
Bitlles catalanes
Hoquei patins
Korfball
Tennis taula
Voleibol
Total
Esport
Aleví
97-98
Infantil
95-96
Cadet
93-94
91-92
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Femení
Masculí
65
25
35
0
35
0
32
0
75
15
45
0
49
0
38
0
80
11
65
25
55
20
47
0
95
16
62
25
65
25
51
0
75
25
45
15
75
30
115
0
82
35
52
16
85
35
128
0
0
15
30
11
13
15
80
140
0
16
33
12
15
12
90
157
0
11
40
12
16
14
0
104
0
10
45
13
17
12
0
225
192
222
303
339
380
433
304
335
197
322
Juvenil
Junior
89-90
86-87-88
Femení
Masculí
Femení
Masculí
Total
Atletisme
Bàdminton
Beisbol
Bitlles catalanes
Hoquei patins
Korfball
Tennis taula
Voleibol
0
8
17
9
0
16
0
114
0
8
12
8
0
18
0
85
472
195
481
146
425
197
581
825
Total
164
131
3.322
Font: Consell Esportiu del Bages
Nota: Les activitats s'han realitzat dins l'horari lectiu a les classes d'Educació física.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
239
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
10.03 JOVENTUT
10.03.01
JOVES ATESOS AL BAGES PER MOTIUS DE SALUT
SEXUAL. 2006
MUNICIPIS
ACTIVITAT PREVENTIVA
PRIMERES
VISITES
REVISIONS
PERIÒDIQUES
MÉS VISITES
SUCCESIVES
Artés
Avinyó
Balsareny
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Manresa
Moià
Monistrol de Montserrat
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Sallent
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
16
5
8
7
19
9
576
10
5
11
14
8
9
7
14
35
10
24
Bages
787
ATESOS EN
CONSULTORIS,
CAP i PAD
PATOLOGIA
TOTAL
VISITES PER NOU
PROCÉS MÉS
VISITES
SUCCESIVES
VISITES
URGENTS
TOTAL
JOVES
ATESOS
45
12
16
4
42
30
1.832
62
22
51
45
35
52
39
52
105
37
78
61
17
24
11
61
39
2.408
72
27
62
59
43
61
46
66
140
47
102
10
6
6
11
56
0
562
1
5
3
15
1
16
9
9
17
1
47
2
2
7
0
64
0
637
0
2
1
15
0
2
0
7
11
1
17
73
25
37
22
181
39
3.607
73
34
66
89
44
79
55
82
168
49
166
2.559
3.346
775
768
4.889
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Programa d'Atenció a la Salut Sexual
i Reproductiva del Bages (PASSIR-Bages)
Nota: a la resta de municipis no tenim constancia de joves atesos.
10.03.02
JOVES I HABITATGE. 2005-2006
PROGRAMES
Programa d'ajuts a la Rehabilitació
Habitatges beneficiats pels ajuts
Programa Borsa Jove
Ajuts al pagament del lloguer
Total Contractes d'arrendament
per l'emancipació dels joves
altres contractes d'arrendament per a joves
Crèdits d'emancipació
2005
2006
106
72
4
68
12
5
7
6
Font: Societat Municipal FORUM, S.A
240
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Joventut
10.03.03
USUARIS DELS ESPAIS PER A JOVES DE LA COMARCA
PER TIPUS DE CONSULTA. 2006
Tipus de consulta
Ensenyament reglat
Altres ensenyaments
Treball
Habitatge
Salut
Participació i societat
Cultura i oci
Vacances i estades
Altres
Internet
Espai relacional
Total
Total 2006
210
146
115
130
15
301
415
316
419
9.250
8.230
19.547
Font: Oficina de Serveis de Joventut del Consell Comarcal del Bages.
Nota: Solament s'han comptabilitzat les consultes mensuals i per temàtiques de cinc espais juvenils.
10.03.04
EQUIPAMENT I RECURSOS PER A JOVES DEL BAGES.
2007
Municipi
Artés
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellgalí
Manresa
Moià
Monistrol de Montserrat
Navarcles
Navàs
Sallent
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Vicenç de Castellet
Santpedor
Súria
Bages
PIJ
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Casals
de joves
Personal de
referència
en joventut
1
1
1
2
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
9
25
1
1
1
1
1
1
Escoles d'educació
en el lleure
infantil i juvenil
2
2
Font: web: www.lateranyina.com. Àrea d'educació, cultura i joventut del Consell Comarcal del Bages
PIJ: Punts d'Informació Juvenil.
Nota: Tots els casals de joves disposen d'un apartat de PIJ dins del mateix equipament.
Nota: A la resta de municipis no hi ha constància d'equipaments per a joves
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
241
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Educació
10.03.05
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PLANS LOCALS DE
JOVENTUT AL BAGES. 2002-2007
2002
Municipi
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
2003
2004
2005
2006
2007
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21
21
X
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bages
9
16
20
21
Font: Oficina de Serveis de Joventut del Consell Comarcal del Bages.
242
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut
Ensenyament, Cultura, Esports i Joventut> Joventut
10.03.06
JOVES ACOLLITS AL SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU
DEL BAGES. PROGRAMA JOVENTUT EN ACCIÓ. 2000-2007
Joves que han realitzat el voluntariat a països d'Europa
nº voluntaris
%
País de destinació
nº voluntaris
%
Artés
Avinyó
Navarcles
Pont de Vilomara
Manresa
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Vicenç de Castellet
Castelldefels
Callús
Vic
Santpedor
L'Atmella de Merola
1
1
2
1
13
3
1
1
1
1
1
1
4%
4%
7%
4%
48%
11%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
Austria
França
Italia
Alemanya
Regne Unit
Portugal
Grecia
Eslovènia
Irlanda
Holanda
3
1
4
6
5
2
1
1
1
3
11%
4%
15%
22%
19%
7%
4%
4%
4%
11%
Total
27
100%
Total
27
100%
Municipis de procedència dels joves
Destinació dels joves que han realitzat
el voluntariat a països d'Europa.
Irlanda
Holanda
Origen del joves Europeus
que han realitzat voluntariat al Bages
Portugal
Austria
Xipre
Romania
Letònia
Austria
França
Eslovènia
Grecia
Bèlgica
Italia
França
Finlàndia
Portugal
Alemanya
Regne Unit
Alemanya
Itàlia
Polònia
Eslovàquia
Joves d'Europa que han realitzat el voluntariat al Bages
País d'origen
Austria
Romania
França
Polònia
Eslovàquia
Itàlia
Alemanya
Finlàndia
Bèlgica
Letònia
Xipre
Portugal
Total
nº voluntaris
%
1
1
4
2
1
4
1
1
1
1
1
1
5%
5%
21%
11%
5%
21%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
19
100%
Font: Dades facilitades per l'Àrea d'Educació, Cultura i Joventut del Consell Comarcal del Bages.
Nota: el servei de voluntariat europeu està emmarcat en el Programa de joventut en acció finançat per la Unió Europea.
Aquest Progama fomenta la participació dels joves en un projecte de voluntariat fora del país d'origen per una estada de
2 a 12 mesos. S'adreça a joves de 18 a 30 anys.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
243
INFORME: APRENDRE DE L'ENTORN
L'any 2007 es van complir 14 anys de Camp d'Aprenentatge i 23 d'educació ambiental. El Camp d'Aprenentatge
del Bages, ubicat a la casa de La Culla continua la tasca que havia començat l'any 1984 la Casa de la Natura
del Bages.
Els Camps d'Aprenentatge (CdA) de Catalunya són serveis educatius que depenen del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya i en el cas concret del Bages hi participa el Consell Comarcal, que és qui oferia
el servei anterior com a Casa de la Natura, després que ho hagués fet l'Ajuntament de Manresa, que és el
propietari de la casa de La Culla.
El lema de tots els CdA de Catalunya és "aprendre de l'entorn". En el cas del Bages els alumnes aprenen d'un
entorn que seria molt diferent del que és ara si no hagués estat modelat per l'activitat humana des de fa segles.
El CdA del Bages vol fer conèixer la ciutat i la comarca als seus usuaris, especialment els escolars, amb una
atenció especial als impactes actuals de l'home sobre el medi i a les infraestructures i actuacions que existeixen
i es realitzen per a minimitzar-los.
Per això les activitats de coneixement de l'entorn que es proposen estan relacionades amb aquesta interacció
entre l'home i el medi en què viu. D'aquí que es treballi especialment:
Els residus. Com s'ha de comprar per generar menys residus, separació dels residus perquè puguin
ser reciclats, la deixalleria, l'abocador, la planta de compostatge, la planta de reciclatge de frigorífics i
la de ferralla electrònica.
L'aigua. Com fer un ús racional de l'aigua. Itinerari per la Sèquia de Manresa, Centre de l'aigua de Can
Font, la potabilitzadora i diverses depuradores de la comarca.
Geologia. Conèixer el nostre entorn a través de diferents itineraris geològics per la comarca, taller
d'identificació de fòssils, taller de materials geològics i les seves aplicacions.
Entorn de La Culla. La masia i el seu funcionament, el procés tradicional d'elaboració del vi, l'hort, la
granja i l'estació meteorològica.
El bosc. El seu coneixement, la gestió, els incendis i la regeneració.
Aquestes activitats s'ofereixen en diferents modalitats: estades de centres de fora la comarca que vénen uns
dies a Manresa i resideixen a l'Alberg; activitats d'un dia per a centres de la comarca i comarques properes i
activitats i tallers que anem a fer als centres de la comarca.
Aquests últims anys, gràcies a la col·laboració del Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus i d'Aigües
de Manresa, que hi aporten una educadora cadascun, s'ha pogut atendre uns vuit mil alumnes per curs. Per
al curs 2007-2008 arribarem a unes xifres semblants, el CdA del Bages té previst atendre uns 460 professors
que acompanyaran aquests 8.000 alumnes en les activitats a través de les diferents modalitats comentades.
A més, el CdA ofereix a professors i centres educatius materials, assessorament i formació.
Equip docent del Camp d'Aprenentatge del Bages
244
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
INFORME: L'EMANCIPACIÓ DELS JOVES
No descobrim rés de nou si diem que un dels reptes actuals de les polítiques de joventut és poder garantir el
procés d'emancipació als joves. Un procés que no suposa perdre la condició juvenil en favor de l'adultesa sinó
que és un procés que reafirma la pròpia identitat juvenil.
Quan parlem d'emancipació el nostre discurs gira, principalment, al voltant d'afavorir la inserció al món laboral
i de vetllar perquè tothom tingui accés a un habitatge digne. Hem de tenir en compte també que el procés
d'emancipació inclou, també, i creiem que així ha de ser, altres aspectes vitals com ara la formació, la cultura,
la participació o la salut.
Els joves d'aquí i d'ara no tenen fàcil la seva emancipació. Segons l'enquesta de població activa realitzada per
l'IDESCAT l'any 2006 només un 54'1% dels joves catalans entre 20 i 34 anys s'havia emancipat de la llar
paterna ( 48'9% dels homes i un 59'6% de les dones).
Aquest fet és atribuïble a diversos factors: l'excés de temporalitat en els llocs de treball (sobretot aquells ocupats
pels joves), l'elevat preu de l'habitatge i la manca d'una borsa d'habitatges de lloguer, l'allargament dels processos
formatius (segons l'enquesta abans esmentada les dones dediquen de mitjana 2 anys més a la formació que
els homes) i la manca de facilitats per a combinar-los amb períodes laborals...
A part del factors estructurals comentats, cal esmentar també com a factor retardant de l'edat d'emancipació
al paper protector envers el col·lectiu jove que en la nostra societat ha assumit la família, paper que no han
assumit les famílies dels països anglosaxons, on l'edat d'emancipació dels joves és molt més avançada.
La diferència entre un model de societat i l'altra és, bàsicament, el paper que assumeix l'Estat. Mentre que en
la nostra societat és la família qui sustenta la societat del Benestar, en els països del nord d'Europa és el propi
estat qui entoma la responsabilitat de garantir l'estat del benestar.
Sense valorar quin dels dos models és més o menys vàlid sí que cal dir que ha arribat un moment en el qual
la família no pot mantenir la despesa econòmica que representa l'emancipació dels joves i, per tant, l'administració
cal que prengui el compromís de facilitar al màxim el camí cap a la plena autonomia a aquells joves que així
ho desitgin fent-los partícips en tot moment del seu propi procés.
Només treballant tots per a aquest objectiu aconseguirem que no només l'estadística es modifiqui substancialment,
sinó que també el benestar dels joves, i per extensió de les famílies, sigui notablement superior a l'actual.
Alba Pascual i Sarri
Tècnica de joventut del Consell Comarcal del Bages
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
245
11 SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA
11.01
EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS
11.02
SERVEI D'ATENCIÓ PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
11.03
PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA
DONA (PIAD)
11.04
SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A
LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (SEAIA)
DEL BAGES-BERGUEDÀ
INFORMES:
EL PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A
LA DONA DEL CONSELL COMARCAL DEL
BAGES
CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT
D'INTERVENCIÓ DEL SEAIA
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
247
Serveis Socials i Ciutadania
11.01 EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS
11.01.01
EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ
PRIMÀRIA MUNICIPAL I PUNTS D'ATENCIÓ I
D'INFORMACIÓ ESPECÍFICA. 2007
Municipi
SERVEI
D'ATENCIÓ PER
SERVEIS BÀSICS
OFICINA DE
PUNTS
CENTRES
SERVEIS
A PERSONES
D'ATENCIÓ
BENESTAR I
OBERTS PER
D'ATENCIÓ
AMB
SOCIAL
FAMÍLIA DEL D'INFORMACIÓ
A LA DONA DISCAPACITAT
A INFANTS I
DOMICILIÀRIA
PRIMÀRIA
BAGES
(1)
DEL BAGES (2) ADOLESCENTS (3)
(SAD)
(SBASP)
(GENERALITAT)
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i
Rocafort, el
Rajadell
Sallent
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de
Guardiola
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Bages
38
35
1
1(*)
2(*)
1(*)
4
1
3
1
4
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l'Àrea de Benestar Social, Salut, Consum i Dona del Consell
Comarcal del Bages.
(*) D'abast comarcal
(1) PIAD: Punt d'Informació i Atenció a les Dones. Té com a finalitat donar resposta a les diferents demandes d'informació
i atenció jurídica i psicològica, així com potenciar els processos d'autonomia de les dones i contribuir a la superació de
totes les situacions de desigualaltat de gènere. (Un dels dos PIAD està ubicat en el Consell Comarcal i dóna servei als
34 municipis menors de 20.000 habitants de la comarca)
(2) a partir de setembre de 2007 passa a denominar-se: De punt d'informació al discapacitat del Bages a Servei d'Atenció
per a persones amb discapacitat del Bages.
(3) Servei o establiment diürn d'acció socioeducativa, que pertany per llei a la xarxa de serveis socials d'atenció primària
que prioritza l'atenció a la infància en risc i que ha de contemplar la detecció, prevenció, normalització i integració dels
nens/es que acull.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
249
Serveis Socials i Ciutadania
Serveis Socials i Ciutadania> Serveis Socials
11.01.02
EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ
ESPECIALITZADA. 2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
1***
9**
1
1
12
8
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
1
3
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i
Rocafort, el
Rajadell
Sallent
1
1
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de
Guardiola
Bages
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2**
CENTRES
RESIDENCIALS
PER A
DROGODEPENDENTS
CENTRES DE
SEGUIMENT PER A
DROGODEPENDENTS
DROGODEPENDENTS
CENTRES
OCUPACIONALS
PER A DISCAPACITATS
5**
CENTRES DE DIA PER
A DISCAPACITATS
1*
1
1
1
1
1
1
1
1*
1**
1*
1**
1**
1
1
1
1
1**
1
1 **
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
1
3
1
11
CENTRES
RESIDENCIALS
PER A DISCAPACITATS
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
CDIAP (2)
DISCAPACITATS
CASALS / ESPLAIS
GENT GRAN O
POLIVALENTS
SERVEI DE
TRANSPORT ADAPTAT
CENTRES DE DIA
PER A GENT GRAN
CENTRES
RESIDENCIALS
PER A GENT GRAN
GENT GRAN
SERVEI DE CENTRE
D'ACOLLIDA
Municipi
CENTRES
RESIDENCIALS
D'ACCIÓ EDUCATIVA
SAIA (1)
INFÀNCIA
1
1
2
1
2
1
32
24
1
1
1
2
1
1
46
1
1**
1**
1*
9
2
2
1
2
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament de Benestar Social, Salut i Dona del Consell Comarcal
del Bages.
(1) SAIA: Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència.
(2) CDIAP: Centre de Desenvolupament infantil i d’Atenció Precoç.
(*) D’abast comarcal.
(**) D’abast de tot Catalunya.
(***) D’abast comarques Bages i Berguedà.
250
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Serveis Socials i Ciutadania
11.02 SERVEI D'ATENCIÓ PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT
11.02.01
PERSONES RECONEGUDES LEGALMENT COM A
DISMINUÏDES PER GÈNERE. 2003-2006
2003
Municipi
Homes Dones
2004
Total Homes Dones
2005
Total Homes Dones
2006
Total Homes Dones
Total
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
3
124
45
92
14
7
123
46
82
20
10
247
91
174
34
4
133
49
96
16
7
132
53
84
22
11
265
102
180
38
6
139
52
98
18
7
139
57
90
24
13
278
109
188
42
7
142
49
103
20
7
143
61
94
23
14
285
110
197
43
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
37
178
60
11
24
43
228
60
4
17
80
406
120
15
41
40
185
64
12
28
45
236
62
4
21
85
421
126
16
49
43
195
75
12
33
47
250
65
4
22
90
445
140
16
55
44
193
75
9
35
44
246
72
4
26
88
439
147
13
61
10
20
6
13
22
36
5
8
1.963 3.729
11
7
16
3
1.922
10
21
6
13
25
41
5
8
2.164 4.086
11
7
15
4
2.067
11
22
6
13
28
43
5
9
2.339 4.406
10
8
19
4
2.099
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
10
7
14
3
1.766
14
24
6
14
25
44
5
9
2.393 4.492
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
4
54
12
49
2
5
59
14
61
1
9
113
26
110
3
5
61
14
48
3
5
71
17
63
1
10
132
31
111
4
5
65
14
51
3
6
81
18
68
1
11
146
32
119
4
5
70
14
51
3
7
85
20
67
2
12
155
34
118
5
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
153
134
72
6
197
144
149
78
5
172
297
283
150
11
369
158
145
76
8
214
156
160
81
6
182
314
305
157
14
396
164
156
81
9
227
172
170
85
6
191
336
326
166
15
418
163
163
85
8
227
177
168
87
7
201
340
331
172
15
428
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
11
107
174
15
60
9
118
249
12
54
20
225
423
27
114
11
112
202
16
69
9
126
266
12
60
20
238
468
28
129
11
120
220
18
80
10
136
279
12
67
21
256
499
30
147
9
121
225
19
82
11
143
282
13
73
20
264
507
32
155
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
198
22
107
121
*
252
25
106
155
*
450
47
213
276
*
210
25
114
133
*
263
27
117
164
*
473
52
231
297
*
219
26
120
143
*
275
28
124
169
*
494
54
244
312
*
222
27
129
141
*
269
29
142
176
*
491
56
271
317
*
4.304 8.190
4.210
4.662 8.872
4.507
4.993 9.500
4.581
Bages
3.886
5.123 9.704
Font: IDESCAT. Àrea d'acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, Serveis Socials d'Atenció Especialitzada
i Ciutadania
* No disposem d'aquestes dades
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
251
Serveis Socials i Ciutadania
Serveis Socials i Ciutadania> Serveis Socials
11.02.02
PERSONES RECONEGUDES LEGALMENT COM A
DISMINUÏDES SEGONS EL GRAU DE DISMINUCIÓ.
2004-2006
2004
2005
Entre Entre
33
65 75%
i 64% i 74% i més
Municipi
2006
Entre Entre
33
65 75%
Total i 64% i 74% i més
Entre
33
Total i 64%
Entre
65 75%
i 74% i més
Total
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
3
173
60
114
23
2
53
20
36
7
6
39
22
30
8
11
265
102
180
38
4
178
64
121
25
2
56
20
38
8
7
44
25
29
9
13
278
109
188
42
4
188
66
121
25
3
55
19
41
8
7
42
25
35
10
14
285
110
197
43
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
38
250
75
11
24
24
100
31
3
14
23
71
20
2
11
85
421
126
16
49
39
257
82
11
28
26
110
35
3
15
25
78
23
2
12
90
445
140
16
55
44
257
86
10
30
25
109
38
1
18
19
73
23
2
13
88
439
147
13
61
11
6
6
4
24
7
3
2
2.312 1.071
4
3
10
3
703
21
12
6
13
6
4
41
26
6
8
4
2
4.086 2.478 1.149
4
3
11
3
779
22
12
13
7
43
26
9
4
4.406 2.561
7
3
8
2
1.180
5
4
10
3
751
24
14
44
9
4.492
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
6
64
17
65
4
1
35
10
27
0
3
33
4
19
0
10
132
31
111
4
6
72
19
69
4
2
33
9
30
0
3
41
4
20
0
11
146
32
119
4
6
80
21
68
5
3
35
9
30
0
3
40
4
20
0
12
155
34
118
5
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
191
190
105
7
210
73
79
26
3
109
50
36
26
4
77
314
305
157
14
396
205
199
108
8
221
80
90
30
3
116
51
37
28
4
81
336
326
166
15
418
217
207
116
9
231
73
90
33
4
115
50
34
23
2
82
340
331
172
15
428
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
11
138
259
17
82
5
55
117
6
31
4
45
92
5
16
20
238
468
28
129
12
145
278
19
92
5
55
123
5
37
4
56
98
6
18
21
256
499
30
147
9
153
280
22
99
7
54
135
5
36
4
57
92
5
20
20
264
507
32
155
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
278
19
128
151
*
112
17
52
80
*
83
16
51
66
*
473
52
231
297
*
289
18
137
157
*
111
18
49
85
*
94
18
58
70
*
494
54
244
312
*
289
21
146
161
*
120
18
60
83
*
82
17
65
73
*
491
56
271
317
*
2.427 1.696
9.704
Bages
5.069 2.218 1.585
8.872 5.393 2.361 1.746
9.500 5.581
Font: IDESCAT. Àrea d'acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, Serveis Socials d'Atenció Especialitzada
i Ciutadania
* No disposem d'aquestes dades
252
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Serveis Socials i Ciutadania
Serveis Socials i Ciutadania> Serveis Socials
11.02.03
PERSONES RECONEGUDES LEGALMENT COM A
DISMINUÏDES PER EDAT. 2006
Fins a
4 anys
Entre 5
i 15 anys
Entre 16
i 44 anys
Entre 45
i 64 anys
Entre 65
i 74 anys
75 anys
i més
Total
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
0
1
2
0
0
1
8
2
9
0
0
45
16
39
9
3
107
36
69
11
4
55
26
30
13
6
69
28
50
10
14
285
110
197
43
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
0
1
1
0
0
1
4
1
0
1
16
72
22
2
17
30
129
45
3
23
13
91
29
1
9
28
142
49
7
11
88
439
147
13
61
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
0
0
1
0
17
0
0
2
1
105
3
4
2
4
866
10
4
10
3
1.483
7
4
13
1
897
4
2
16
0
1.124
24
14
44
9
4.492
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
0
3
1
1
0
0
8
1
2
0
1
32
6
22
1
4
41
16
36
2
2
33
6
24
0
5
38
4
33
2
12
155
34
118
5
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
1
0
0
0
1
6
12
6
0
5
56
53
23
0
84
132
141
79
5
164
63
69
39
4
88
82
56
25
6
86
340
331
172
15
428
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
0
0
3
0
2
0
7
13
0
3
4
60
111
4
31
9
94
182
7
53
2
45
109
7
37
5
58
89
14
29
20
264
507
32
155
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
2
0
0
1
*
11
2
10
6
*
102
10
58
65
*
163
16
98
96
*
90
10
60
60
*
123
18
45
89
*
491
56
271
317
*
38
227
1.840
3.304
1.942
2.353
9.704
Municipi
Bages
Font: IDESCAT. Àrea d'acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, Serveis Socials d'Atenció Especialitzada
i Ciutadania. *No disposem d'aquestes dades.
PERSONES RECONEGUDES LEGALMENT
COM A DISMINUÏDES PER EDAT.
BAGES 2006
Fins a 4 anys; 0,39%
Entre 5 i 15 anys; 2,34%
Entre 16 i 44 anys;
18,96%
75 anys i més;
24,25%
Entre 65 i 74 anys;
20,01%
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Entre 45 i 64 anys;
34,05%
253
Serveis Socials i Ciutadania
Serveis Socials i Ciutadania> Serveis Socials
11.02.04
PERSONES RECONEGUDES LEGALMENT COM A
DISMINUÏDES SEGONS TIPUS DE DISMINUCIÓ. 2006
Motòrics
Físics no
motòrics
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
8
102
37
61
20
1
61
28
51
8
2
25
8
16
3
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
34
154
61
7
28
22
107
26
4
12
8
6
15
1
1.560
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Psíquics
Malalts
mentals
No consta
Total
0
14
5
10
0
0
19
9
20
2
3
64
23
39
10
0
0
0
0
0
14
285
110
197
43
4
42
8
1
6
3
15
10
0
0
7
38
10
0
8
17
83
31
1
7
1
0
1
0
0
88
439
147
13
61
9
3
11
0
1.049
0
0
4
0
365
1
1
1
1
198
0
2
4
3
393
6
2
9
4
923
0
0
0
0
4
24
14
44
9
4.492
4
46
8
40
2
2
38
9
33
1
2
16
3
11
0
2
5
0
3
1
1
20
5
13
1
1
29
9
18
0
0
1
0
0
0
12
155
34
118
5
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
131
106
65
7
165
83
97
56
5
97
24
23
13
1
30
16
30
4
1
13
22
16
14
1
40
63
59
20
0
83
1
0
0
0
0
340
331
172
15
428
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
3
99
178
15
65
5
55
96
10
40
2
15
55
2
8
1
16
21
1
5
3
27
55
1
16
6
52
102
3
21
0
0
0
0
0
20
264
507
32
155
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
176
20
98
112
*
113
10
57
57
*
47
6
20
24
*
9
3
12
15
*
47
3
30
33
*
96
14
53
74
*
3
0
1
2
*
491
56
271
317
*
3.442
2.256
787
417
863
1.925
14
9.704
Municipi
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Bages
Visuals Auditius
Font: IDESCAT. Àrea d'acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, Serveis Socials d'Atenció
Especialitzada i Ciutadania. *No disposem d'aquestes dades.
PERSONES RECONEGUDES LEGALMENT
COM A DISMINUÏDES, SEGONS EL TIPUS
DE DISMINUCIÓ. BAGES 2006
Malalts mentals
19,84%
No consta
0,14%
Mòtorics
35,47%
Psíquics
8,89%
Auditius
4,30%
Visuals
8,11%
254
Físics no mòtorics
23,25%
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Serveis Socials i Ciutadania
11.03 PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA
(PIAD)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5
3
1
0
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
1
0
3
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
6
1
4
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa (*)
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
1
0
6
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
0
3
0
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
1
0
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
0
2
0
0
2
3
1
2
0
4
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
4
2
0
1
0
4
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
8
7
0
8
0
3
10
0
1
0
3
3
0
0
1
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
2
8
0
0
0
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
26
0
1
3
0
0
3
0
5
0
4
1
0
1
1
3
1
0
1
0
0
0
0
2
0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
13
1
11
5
0
32
39
14
5
31
0
2
11
134
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
4
1
32
22,86
43
30,71
14
10,00
5
3,57
32
22,86
0
0,00
3
2,14
11
7,86
140
100,00
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
Bages
Solsonès
Berguedà
Vallès Oriental
Total
% motiu de demanda
TOTAL
SEPARACIÓ
/ DIVORCI
ALTRES
0
1
0
0
0
ASSESSORAMENT
LABORAL
ABÚS
MENORS
0
2
1
1
0
CONFLICTES
FAMILIARS
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Municipi
VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA
ASSESSORAMENT
PERSONAL
INCOMPLIMENT
MESURES
DE FAMILIA
11.03.01
DONES ATESES AL PIAD DE LA COMARCA DEL BAGES
PER MOTIU DE DEMANDA. 2007
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Punt d'Informació i Atenció a la Dona de la Comarca del Bages
(*) disposa d'un servei d'atenció a la dona municipal
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
255
Serveis Socials i Ciutadania
ICD
ALTRES
PROFESSIONALS
ALTHAIA
ASSOCIACIÓ
FAMILIES
MONOPARENTALS
EAIA
PIAD
MANRESA
PAD
SERVEIS
SOCIALS
Municipi
MOSSOS
D'ESQUADRA
INICIATIVA
PRÒPIA
DERIVADES PER
TOTAL
11.03.02
DONES ATESES AL PIAD DE LA COMARCA DEL BAGES
PER L'ORIGEN DE LA DERIVACIÓ. 2007
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
1
0
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
0
1
5
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
6
1
4
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
6
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
1
0
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
1
5
1
0
6
0
1
0
0
0
3
1
6
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
8
7
0
8
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
1
1
9
0
1
0
3
3
0
0
0
3
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
8
26
0
1
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
6
1
2
2
0
2
0
2
0
0
5
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
13
1
11
4
0
55
14
48
1
1
1
0
3
9
2
133
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
60
42,86
14
10,00
48
34,29
1
0,71
1
0,71
1
0,71
0
0,00
4
2,86
9
6,43
2
1,43
140
100,00
Bages
Solsonès
Berguedà
Vallès Oriental
Total
% motiu de demanda
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Punt d'Informació i Atenció a la Dona de la Comarca del Bages.
(*) disposa d'un servei d'atenció a la dona municipal.
256
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Serveis Socials i Ciutadania
11.03.03
DONES ATESES AL PIAD DE LA COMARCA DEL BAGES
PER ESTAT CIVIL I EDAT. 2007
ESTAT CIVIL
EDATS
CASADA
PARELLA SEPARADA DIVORCIADA
DE FET
De 18 a 24 anys
De 25 a 30 anys
De 31 a 40 anys
De 41 a 50 anys
De 51 a 60 anys
De 61 a 70 anys
De 71 a 80 anys
0
4
21
13
12
7
0
1
6
5
3
2
0
0
1
3
14
9
0
0
0
0
4
9
10
1
0
0
Total
57
17
27
24
VÍDUA
0
SOLTERA TOTAL
4
8
2
0
1
0
0
6
25
51
35
16
7
0
15
140
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Punt d'Informació i Atenció a la Dona de la Comarca del Bages
DONES ATESES AL PIAD
COMARCAL PER EDAT. 2007
De 51
a 60 anys
11%
De 41
a 50 anys
25%
De 61
a 70 anys
5%
TOTAL DONES ATESES AL PIAD
COMARCAL PER ESTAT CIVIL. 2007
De 18
a 24 anys
4%
Soltera
11%
De 25
a 30 anys
8,62%
De 31
a 40 anys
37%
Divorciada
17%
Casada
41%
Separada
19%
Parella de fet
12%
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
257
Serveis Socials i Ciutadania
11.04 SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA (SEAIA) DEL BAGES-BERGUEDÀ
11.04.01
INFANTS I ADOLESCENTS DE 0 A 18 ANYS ATESOS PER
SEAIA A LA COMARCA DEL BAGES. 2007
ASSESSORAMENTS (1)
EXPEDIENTS (2)
TOTAL
Manresa
28
127
155
Resta Bages
91
151
242
Total Bages
119
278
397
Ambit
TotalServei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Bages-Berguedà (SEAIA) . Consell Comarcal del
Font:
Bages.
(1) Assessorament: És el suport tècnic que dóna l'EAIA a l'EBASP del territori. Consisteix en una primera valoració de risc
quan l'EBASP té algun dubte sobre la perillositat de la situació per als menors. L’EAIA pot fer intervencions amb la família
i els/les menors.
(2) Expedients oberts a la DGAIA de l'EAIA: Són tots els menors en que la DGAIA té expedient obert (D.P./Tuteles / Guardes).
Notes:
DGAIA, Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya
SEAIA, Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
EAIA: Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
EBASP, Equip Bàsic d'Atenció Social Primària
11.04.02
EXPEDIENTS OBERTS A LA DGAIA PEL SEAIA A LA
COMARCA DEL BAGES. PROCEDÈNCIA DELS MENORS
PER MUNICIPIS. 2007
140
127
120
100
80
60
Navàs (0,72%)
10
3
12
5
6
2
Sta. M. d'Oló (0,72%)
2
22
St. Vicenç de C. (2,16%)
4
Santpedor (1,08%)
8
13
Sallent (3,60%)
3
Navarcles (1,44%)
9
Monistrol de M. (2,88%)
4
14
Monistrol de C. (1,08%)
3
Castellbell i el V. (3,24%)
1
Cardona (1,44%)
7
Callús (1,08%)
7
Balsareny (2,52%)
16
Artés (2,52%)
20
St. Salvador de G. (1,80%)
40
Súria (4,32%)
St. Joan de V. (7,91%)
St. Fruitós de B. (4,68%)
Moià (5,04%)
Manresa (45,68%)
El Pont de V. (5,76%)
Calders (0,36%)
0
Font: Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Bages-Berguedà (SEAIA). Consell Comarcal del Bages
258
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Serveis Socials i Ciutadania
11.04.03
SITUACIÓ TÈCNICO-ADMINISTRATIVA DELS EXPEDIENTS
A MENORS OBERTS A LA DGAIA PEL SEAIA A LA COMARCA
DEL BAGES. 2007
Nombre
%
Menors en estudi o pendent d'estudi (1):
0000086
031%
Menors en seguiment sense tutela (2):
0000035
013%
0000022
0000013
Contenció en el nucli (3)
Assessorament amb diligències prèvies (4)
0000157
Menors tutelats en seguiment (5):
056%
0000023
0000057
0000011
0000010
0000052
0000004
Atenció en la pròpia família
Acolliment simple en família extensa
Acolliment simple en família aliena
Acolliment familiar preadoptiu
Acolliment simple en centre residencial
Acolliment simple en centre d’acollida
Total Bages
0000278
100%
Tipus de mesura dels 157 menors tutelats en seguiment. 2007
60
52
57
50
40
30
20
23
11
10
0
10
4
Atenció en la
pròpia família
Acolliment
simple en
família extensa
Acolliment
simple en
família aliena
Acolliment
familiar
preadoptiu
Acolliment
Acolliment
simple en centre simple en centre
d’acollida
residencial
Font: Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Bages-Berguedà (SEAIA). Consell Comarcal del
Bages
(1) Pendents d'estudi: Són els menors que es troben en llista d'espera perquè l'EAIA realitzi l'estudi de la seva situació
familiar i personal, on es valora que hi ha un possible desemparament. / En estudi: Són els menors en que l'EAIA està
realitzant l'estudi de la seva situació familiar i personal.
(2) Tutela: La declaració de desemparament comporta l'assumpció automàtica de les funcions tutelars sobre el menor per
part de la DGAIA. Implica la suspensió de la potestat dels pares durant l'aplicació de la mesura.
(3) Seguiment de menors contenció en el nucli: El menor està en el seu propi nucli amb un seguiment de l'EAIA però sense
suspensió de la tutela. L'estudi del menor realitzat per l'EAIA dóna que no hi ha causes per suspendre la tutela als pares,
però sí fer un treball de seguiment amb la família des de l'EAIA. L'EAIA queda com a referent i es coordina amb l'EBASP
del territori.
(4) Diligències Prèvies (D.P.): És un tràmit que obre la DGAIA d'una comunicació de situació de risc social d'un menor a
la qual l'EAIA ha d'informar.
(5) Seguiment menors en la mesura que ha decidit la DGAIA: Són els infants tutelats per la DGAIA i atesos en les mesures
de protecció que marca la legislació vigent
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
259
INFORME: EL PUNT D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAGES
El Punt d'Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal del Bages ( en endavant PIAD) és un servei
adreçat a totes les dones dels municipis de la comarca del Bages amb una població inferior a 20.000 habitants.
Té com a finalitat donar resposta a les diferents demandes d'informació i atenció jurídica i psicològica, així com
potenciar els processos d'autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat
de gènere. A més, organitza i planifica activitats de prevenció i sensibilització de polítiques d'igualtat de gènere.
Els professionals implicats directament en l'atenció i tractament, una psicòloga i una advocada, han atès, en
el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2007, un total de 140 dones:
- Els principals motius de demanda han estat: per separacions o divorcis (30%), seguit de l'assessorament
per violència de gènere (24%) i de l'assessorament personal (24%). Per procedència, les dones procedeixen
en major nombre de les poblacions de Sant Joan de Vilatorrada (18%), Sant Fruitós de Bages (10%), Sant
Vicenç de Castellet (9%) i Santpedor (8%).
- Pel que fa a l'origen de la derivació, la major part de les dones (43%) ha acudit per iniciativa pròpia, seguit
d'un 34% de dones que son derivades des de l'EBASP dels seus municipis, i un 10% de les dones que són
derivades pels mossos d'esquadra.
- Per edats, el gruix més important de dones que acut al servei té entre 31 i 40 anys (37%), seguit per un 25%
de dones en edats compreses entre els 41 i els 50 anys. Pel que fa a l'estat civil, un 53% de les dones conviuen
amb la seva parella, de les quals el 41% estan casades i el 12% restant són parella de fet. El 19% són dones
separades, seguides de les dones divorciades (17%) i solteres (11%).
Fent una comparativa de les dades d'aquest any 2007 respecte a les dades de 2006 s'observa un petit
augment en el nombre de dones ateses, concretament s'han atès 4 dones més que l'any anterior. Els motius
de demanda de les usuàries que acudeixen al PIAD continuen sent l'assessorament per violència de gènere,
l'atenció per separació i divorci i l'assessorament personal de les dones per conflictes familiars. S'ha de destacar
que durant aquest any les demandes per violència de gènere han disminuït un 11% respecte l'any anterior,
mentre que la demanda d'assessorament per separació i/o divorci ha augmentat un 6%. Aquesta diferència
és significativa i pot ser un indici que les dones demanen l'assessorament abans que la situació esdevingui,
en algunes ocasions, urgent. Aquesta hipòtesi es continuarà tenint present a posteriori per a validar-la.
Pel que fa a la procedència de les dones que s'han atès al PIAD durant aquest any, continua havent els
percentatges més elevats en els municipis més poblats de la comarca del Bages.
Respecte a l'origen de la derivació, les dones que han acudit al servei per iniciativa pròpia ha augmentat un
1%, mentre que les derivacions des dels Equips Bàsics d'atenció Social Primària ha disminuït un 5%.
Pel que fa a les edats de les usuàries, el gruix més important de dones se situa entre els 30 i els 50 anys. Cal
destacar que, respecte l'any anterior, les dones d'edats compreses entre els 31 i 40 anys ha disminuït un 7,8%
mentre que les dones d'edats compreses entre els 41 i 50 anys ha augmentat un 6,6%. Destaca també com
a dada significativa que durant aquest any les demandes de dones d'edats compreses entre els 25 i 30 anys
ha augmentat un 7% respecte a l'any anterior, passant d'un valor de l '11% al 18%, respectivament.
El perfil de dona que durant aquest any ha realitzat algun assessorament al PIAD és, com també es va observar
durant l'any anterior, en més de la meitat dels casos, una dona que conviu en parella (80% casades, 20%
parelles de fet). Destaca també com a dada rellevant respecte l'any anterior que el percentatge de dones
separades ateses al servei ha disminuït un 8%, mentre que el percentatge de dones divorciades ha augmentat
en 8%, i que també ha augmentat el nombre de dones solteres que requereixen atenció (6% més que l'any
anterior).
Sandra Alvarado Gómez/Ester Jodar i Torrecillas/Flori Mérida i Barrero
Àrea de Serveis Socials d'Atenció Primària i Dona
Consell Comarcal del Bages
260
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
INFORME: CARACTERÍSTIQUES DE L'ÀMBIT DINTERVENCIÓ DEL SEAIA
Característiques dels menors atesos i les seves famílies
A Catalunya, igual que a la resta de l'Estat, quan un menor es troba en situació d'alt risc de desemparament
la legislació preveu la intervenció de l'Administració per tal de valorar la seva situació familiar i personal i
proposar, si s'escau, la declaració del desemparament i l'assumpció de tutela per part de l'Administració. En
l'exercici d'aquesta funció de valoració des del SEAIA (Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència)
del Bages-Berguedà s'ha constatat que les causes i els factors de risc que són més freqüents per part dels
pares, encara que la valoració de desemparament és sempre la confluència de diferents factors de protecció
i risc i la presència d'indicadors en els nens, són :
Conflictes conjugals amb separació o no, violència conjugal i violència psíquica i/o física directa als
fills.
Toxicomanies de llarga evolució d'un o dels dos progenitors.
Debilitat dels vincles afectius o mancança d'afecció per part dels pares o cuidadors habituals.
Incoherència educativa en diverses formes que es manifesten en el síndrome de l'emperador* (*inversió
de la funció d'autoritat entre pares i fills, dificultats a posar límits) i totes les tipologies dels trastorns
conductuals.
Disminució mental i malaltia mental dels pares, sense persones compensadores en el nucli de criança.
Pobresa severa i/o exclusió social, impossibilitat de beneficiar-se de les xarxes d'ajuda per mancances
personals greus i, a la vegada, alta dependència institucional.
Per altra banda s'ha constatat també que la distribució dels tipus de maltractament segueix la mateixa tendència
que en totes les zones del territori català sense cap diferència significativa.
Negligència i abandonament:
50 %
Maltractament psicològic:
30 %
Maltractament físic:
12 %
Abús sexual:
6%
Recursos del sistema de protecció infantil necessaris a les comarques del Bages i Berguedà per a la
intervenció protectora i rehabilitadora dels infants i llurs famílies
Partint d'una perspectiva que entén la protecció infantil d'una manera global, on no és possible definir el que
és maltractament sense vincular-lo al concepte de bontracte, es constata que en el treball diari el SEAIA es
troba amb moltes situacions crítiques que perjudiquen directament la situació dels infants i que tenen a veure
amb allò que anomenem "factors externs".
Qüestions com l'accés a l'habitatge, ajudes econòmiques, beques, ajudes a l'accés al món laboral, accés a la
documentació de menors estrangers indocumentats amb referents familiars al territori, polítiques de reconciliació
de la vida laboral i familiar, etc., sovint determinen unes problemàtiques que poden comportar situacions d'estrès
familiar que provoquen, alhora, una atenció inadequada de les necessitats dels infants per part dels adults que
en tenen cura. En aquest sentit les decisions polítiques que incideixin en aquests "factors externs" són
determinants per afavorir, o al contrari, per desafavorir, el grau de benestar de la població infantil. Els mitjans
que actualment tenen a l'abast les famílies i els professionals en aquest primer nivell són del tot insuficients i
és necessari abocar-hi més recursos, ja que la millora d'aquestes dotacions són un exercici de primer ordre
per prevenir els maltractaments infantils.
Cada cop més, es fa palesa la necessitat de recursos d'assessorament, suport i tractament a les famílies, des
dels quals realitzar, tant accions de prevenció i suport des del treball comunitari, com intervencions amb
abordatges més especialitzats.
Per a la promoció d'aquests recursos, en el que comporta de disseny, planificació i fins i tot la gestió posterior,
cal de la corresponsabilitat i col·laboració interinstitucional de les administracions implicades en el territori.
Igualment es constata que els serveis per al tractament i rehabilitació de la família són del tot insuficients, una
vegada s'ha proposat la mesura de protecció. Pel que fa a la prevenció es pensa i creu que caldria potenciar
recursos com ara serveis d'orientació i assessorament familiar (que es puguin abordar problemàtiques concretes
com l'adolescència, els divorcis, els programes d'entrenament d'habilitats socials, tec...), escoles de pares,
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
261
centres maternoinfantils, etc. Pel que fa al tractament és absolutament necessari poder oferir serveis de
tractament terapèutic per a les famílies i els infants.
Per altra banda, cal potenciar el recurs d'acolliment simple en família aliena, que es destinin més esforços a
la selecció i formació de famílies, ja que actualment i en base a la pràctica quotidiana és un recurs molt minoritari.
També es detecta la necessitat de comptar amb famílies alienes (sense cap relació de parentiu amb el menor)
que poguessin ser "especialitzades", com si diguéssim famílies d'urgències per realitzar diagnòstics, acolliments
de grups de germans, nens malalts, immigrants, nens amb necessitats educatives especials...). Pel que fa als
recursos residencials cal dissenyar centres especialitzats amb un abordatge integral més enllà dels aspectes
educatius (per a adolescents, d'alta contenció educativa, terapèutics...)
Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència del Bages Berguedà
Consell Comarcal del Bages
262
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
12 SANITAT
12.01
SANITAT
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
263
Sanitat
12.01 SANITAT
12.01.01
CENTRES SANITARIS. MUNICIPIS BAGES I COMARQUES
DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2007
Municipis
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,
el
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
(2) CENTRES CENTRES
(1) CENTRES
D'ATENCIÓ
CENTRES
CENTRES
D'ATENCIÓ
DE SALUT
PRIMÀRIA CONSULTORIS CONTINUADA MENTAL SOCIOSANITARIS HOSPITALARIS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
1
Bages
18
24
18
3
3
1
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
7
4
11
1
30
20
39
4
7
4
11
1
3
2
3
0
3
3
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Font: Regió Sanitaria Catalunya Central (CATSALUT Manresa)
(1) CAP (Centre d'Atenció Primària): Estructura física on es dóna l'assistència sanitaria d'atenció primària, El CAP és sinònim
de Centre de Salut. Els CAP's estàn distribuits dins les diferents Àrees Bàsiques de Salut (ABS) que és la unitat Territorial
elemental on es presta l'assistència primaria d'accés directe de la població i es determina segons els factors geogràfics,
demogràfics, socials i epidemiològics homogenis.
(2) Atenció primària continuada: Atenció a les demandes de la població que es facin fora de l'horari normal d'activitat de
l'Equip d'Atenció Primària (EAP), tant en un centre com en un domicili.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
265
Sanitat
Sanitat> Sanitat
12.01.02
OFICINES DE FARMÀCIA. MUNICIPIS BAGES I COMARQUES
DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2007
OFICINES DE FARMÀCIA
Municipis
HABITANTS PER OFICINA DE
FARMÀCIA
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
0
2
1
1
1
0
2.593
2.195
3.416
869
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1
2
1
0
1
1.615
2.591
3.608
0
1.618
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
0
1
0
0
31
0
379
0
0
2.386
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
0
2
1
1
0
0
2.746
703
2.952
0
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort,el
Rajadell
Sallent
2
2
1
1
3
2.874
2.983
3.538
471
2.379
Sant
Sant
Sant
Sant
Sant
1
2
3
1
1
612
3.762
3.502
670
2.978
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
3
1
2
3
0
2.811
1.088
3.286
2.126
0
Bages
72
2.479
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
37
20
56
*
2.951
2.003
2.603
0
Feliu Sasserra
Fruitós de Bages
Joan de Vilatorrada
Mateu de Bages
Salvador de Guardiola
Font: Col·legi de farmacèutics de la província de Barcelona.
(*) No disposem de les dades del Solsonès.
266
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Sanitat
Sanitat> Sanitat
12.01.03
LLITS HOSPITALARIS. COMARQUES DE LA CATALUNYA
CENTRAL.2006
Llits d'aguts
Llits
sociosanitaris
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
611
210
91
354
0
277
208
149
276
24
Catalunya
17.962
10.660
Comarques
Llits
Llits per
Incubadores Total llits 1.000 hab. d'aguts per
Llits
psiquiàtrics
1.000 hab.
24
0
0
16
0
12
0
0
10
0
924
418
240
656
24
5,4
3,8
6,0
4,5
1,8
3,5
1,9
2,3
2,4
0
4.570
405
33.597
4,8
2,6
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris. Anuari Estadístic de Catalunya 2007.
Nota: Les dades provenen del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris. S'hi inclouen les comunitats terapèutiques
de drogodependències.
12.01.04
CENTRES EXTRAHOSPITALARIS PER TIPUS D'ASSISTÈNCIA.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2006
Consultoris
de medicina
general o
pediatria
Consultoris
especialitzats
Diagnosi o
tractament
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
42
30
24
44
5
23
14
3
18
2
7
5
3
6
0
3
1
1
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Catalunya
1.238
1.211
384
161
30
23
Comarques
Rehabilitació Planificació
familiar
Diàlisi
Salut mental
Revisions
mèdiques a
conductors
Clíniques
dentals
Altres
Totals
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
2
3
4
2
0
5
1
1
2
1
51
16
10
35
5
3
0
0
1
0
137
70
47
111
13
Catalunya
192
214
2.223
102
5.778
Comarques
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
Nota: Les dades provenen del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris. S'hi inclouen les comunitat terapèutiques
de drogodependències.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
267
13 NOVES TECNOLOGIES I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ
13.01
INFORME ESTAT DELS SERVEIS.
MUNICIPIS I NUCLIS DEL BAGES.
MARÇ 2008
13.02
ÚS I EQUIPAMENT A LA LLAR (TIC)
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
269
Noves Tecnologies i Societat de la Informació
13.01 INFORME ESTAT DELS SERVEIS.
MUNICIPIS I NUCLIS DEL BAGES. MARÇ 2008
MUNICIPIS
NUCLIS
BA
(BANDA AMPLA)
COBERTURA
MÒBIL
(ALGUNS
OPERADORS)
112
TDT
Aguilar de Segarra
Aguilar de Segarra
Castellar
Coromines, les
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
Artés
Artés
Vista del Pirineu
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Avinyó
Avinyó
Horta d'Avinyó
Santa Eugènia de Relat
Urbissol
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
Balsareny
Balsareny
Cal Rata
Nosa
Rabeia, la
Sant Esteve
Vilafruns
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Calders
Calders
Colònia Jorba
Urbanització la Guàrdia
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
Callús
Callús
Antius
Bogadella
Buenos Aires
Can Cavaller
Cortès, el
Manxons, els
Pobleta
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
Cardona
Cardona
Colònies Arquers, I
Coromina, la
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Castellbell i el Vilar
Bauma, la
Borràs, el
Burès, el
Can Prat
Comes, les
Farinera, la
Gall Pigat, el
Mas Astarròs, el
Mas Enric, el
Pla de les Botxes
Prat, el
Raval del Jordi
Sant Cristòfol
Vilar, el
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
Castellfollit del Boix
Castellfollit del Boix
Maians
NO
NO
SI
SI
SI
SI
Castellgalí
Castellgalí
Fàbrica, la
Mas Planoi, el
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
271
Noves Tecnologies i Societat de la Informació
Noves Tecnologies i Societat de la informació> Informe estat dels serveis. Municipis i nuclis del Bages. Març 2008
NUCLIS
MUNICIPIS
BA
(BANDA AMPLA)
COBERTURA
MÒBIL
(ALGUNS
OPERADORS)
112
TDT
Castellnou de Bages
Castellnou de Bages
Figuerola, la
Pinedes de Castellnou, les
Serrat de Castellnou, el
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Estany, l'
L'Estany
SI
SI
NO
Fonollosa
Fonollosa
Canet de Fals
Fals
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Gaià
Gaià
Galera
SI
SI
NO
SI
SI
SI
Manresa
Manresa
Barriada Bellavista
Barriada les tres C
Barriada Sol i Aire
Carretera d'Igualada
Fàbrica Blanca
Fàbrica Vermella
Grup de la Guia
Grup els Pólvores
Grup Comptals, els
Guix, el
Mas d'en Pla, el
Plana del Pont Nou, la
Raval la Catalana
Sant Pau
Viladordia
Vista Alegre
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Marganell
Marganell
NO
NO
SI
Moià
Moià
Montjoia, la
Montví de Baix
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
Monistrol de Calders
Monistrol de Calders
SI
SI
NO
Monistrol de Montserrat
Monistrol de Montserrat
SI
SI
SI
Mura
Mura
Raval, el
NO
SI
NO
NO
NO
NO
Navarcles
Navarcles
Galobart, el
Llac, el
Planota, la
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Navàs
Navàs
Can Flautes
Castelladral
Mujal, el
Palà de Torruella
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
272
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Noves Tecnologies i Societat de la Informació
Noves Tecnologies i Societat de la informació> Informe estat dels serveis. Municipis i nuclis del Bages. Març 2008
BA
(BANDA AMPLA)
COBERTURA
MÒBIL
(ALGUNS
OPERADORS)
112
Pont de Vilomara i Rocafort, el Pont de Vilomara i Rocafort
Marquet Paradís
River Parc
Rocafort
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
Rajadell
Rajadell
Can Servitge
Casetes, les
Estació, l'
Monistrolet
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
Sallent
Sallent
Botjosa, la
Cabrianes
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Sant Feliu Sasserra
Sant Feliu Sasserra
NO
SI
SI
Sant Fruitós de Bages
Sant Fruitós de Bages
Brucardes, les
Pineda de Bages
Pont de Cabrianes, el
Rosaleda de Bages, la
Sant Benet de Bages
Sant Iscle de Bages
Torroella de Baix
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan de Vilatorrada
SI
SI
SI
Sant Mateu de Bages
Sant Mateu de Bages
Salo
Colònia Valls de Torruella
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
Sant Salvador de Guardiola
Sant Salvador de Guardiola
Calvet, el
Devesa de Dalt i Ca l'Esteve
Graell, el
Pinyot, el
Raval de Colldarboç
Raval del Parrot
Raval del Sellerès
Salelles
Set-rengs
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Castellet
Can Xesc
SI
NO
SI
SI
SI
NO
Santa Maria d'Oló
Santa Maria d'Oló
SI
SI
NO
Santpedor
Santpedor
Mirador del Montserrat, el
Serrat de Castellnou, el
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Súria
Súria
Fusteret, el
SI
SI
SI
SI
NO
NO
Talamanca
Talamanca
SI
SI
SI
NUCLIS
MUNICIPIS
TDT
Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Informe estat dels Serveis.
Comarca: Bages.
Nota: Estudi realitzat en base a la planificació actual (març 2008). Es pot trobar més informació al web de la
STSI: http://www.gencat.net/societatdelainformació/cercadors.htm
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
273
Noves Tecnologies i Societat de la Informació
13.02 ÚS I EQUIPAMENT A LA LLAR (TIC)
13.02.01
EQUIPAMENT EN TIC A LA LLAR. COMARQUES DE LA
CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2004-2006
2004
Comarca
Tinença
d'ordinador
Connexió a
Internet
Telèfon mòbil
Banda Ampla
Bagess
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
51,00
49,50
44,60
53,00
50,70
41,90
37,10
35,40
42,30
37,70
80,30
77,40
76,50
77,80
76,30
14,20
11,90
11,70
9,10
8,60
Catalunya
54,70
40,40
79,70
17,80
2005
Comarca
Tinença
d'ordinador
Connexió a
Internet
Telèfon mòbil
Banda Ampla
Bagess
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
54,10
56,80
49,00
58,80
53,30
40,50
40,50
34,00
47,80
36,60
80,90
79,40
78,50
82,80
78,90
22,50
16,00
14,80
20,80
15,20
Catalunya
56,40
40,90
82,60
24,70
2006
Comarca
Tinença
d'ordinador
Connexió a
Internet
Telèfon mòbil
Banda Ampla
Bagess
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
50,00
52,60
50,60
51,70
51,90
35,70
39,40
37,30
44,30
38,80
84,00
83,60
84,20
87,80
82,90
23,40
27,30
23,50
29,90
24,00
Catalunya
57,20
43,10
85,20
33,80
Font: Idescat
274
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Noves Tecnologies i Societat de la Informació
Noves Tecnologies i Societat de la Informació> Ús i equipament a la llar (TIC)
13.02.02
ÚS D'ORDINADOR I D'INTERNET. COMARQUES DE
LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2004-2006
2004
Comarca
Ús d'ordinador
(alguna
vegada)
Ús ordinador
(darrers 3
mesos)
Connexió
Internet
(alguna vegada)
Connexió Internet
(darrers 3 mesos)
Bagess
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
59,80
57,30
55,90
59,20
58,80
50,20
44,80
41,90
47,40
48,30
50,20
44,40
42,90
52,20
44,80
45,70
35,50
38,30
43,60
35,50
Catalunya
60,20
51,70
49,60
44,20
2005
Comarca
Ús d'ordinador
(alguna
vegada)
Ús ordinador
(darrers 3
mesos)
Connexió
Internet
(alguna vegada)
Connexió Internet
(darrers 3 mesos)
Bagess
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
63,00
63,80
56,70
66,00
63,10
53,50
53,80
48,80
59,20
54,50
56,00
55,70
48,30
60,10
54,70
49,50
47,80
43,10
55,70
47,10
Catalunya
61,40
54,80
53,90
47,80
2006
Comarca
Ús d'ordinador
(alguna
vegada)
Ús ordinador
(darrers 3
mesos)
Connexió
Internet
(alguna vegada)
Connexió Internet
(darrers 3 mesos)
Bagess
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
55,90
62,10
57,80
67,40
58,50
52,10
54,70
49,20
60,40
52,40
50,50
52,50
45,00
62,20
50,00
46,30
45,20
41,80
54,10
46,30
Catalunya
59,50
54,70
52,90
49,50
Font: Idescat
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
275
Noves Tecnologies i Societat de la Informació
Noves Tecnologies i Societat de la Informació> Ús i equipament a la llar (TIC)
13.02.03
ÚS DE DETERMINATS SERVEIS D'INTERNET.
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL
I CATALUNYA. 2004-2006
2004
Comarca
Ús correu
elec. (darrers
3 mesos)
Ús xat
(darrers 3
mesos)
Ús per oci
(darrers 3
mesos)
Compres per
Internet
(alguna vegada)
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
35,90
28,30
31,90
34,90
28,10
14,20
9,50
13,00
11,50
11,60
25,80
15,80
21,10
23,70
16,80
8,50
9,00
5,50
8,40
7,70
Catalunya
35,80
14,20
21,30
12,40
2005
Comarca
Ús correu
elec. (darrers
3 mesos)
Ús xat
(darrers 3
mesos)
Ús per oci
(darrers 3
mesos)
Compres per
Internet
(alguna vegada)
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
43,50
34,30
36,30
44,60
35,30
11,60
9,60
10,20
10,00
9,20
22,80
23,60
22,50
26,50
24,60
16,00
8,80
12,40
14,70
9,10
Catalunya
38,80
13,50
19,30
15,80
Comarca
Ús correu
elec. (darrers
3 mesos)
Ús xat
(darrers 3
mesos)
Ús per oci
(darrers 3
mesos)
Compres per
Internet
(alguna vegada)
Bages
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
32,40
31,60
28,80
46,10
34,00
16,40
14,50
15,30
17,30
14,20
18,90
18,30
19,00
23,00
16,30
14,20
14,00
15,40
20,40
17,10
Catalunya
39,20
15,90
22,50
20,40
2006
Font: Idescat
276
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
14 JUSTÍCIA I SEGURETAT CIUTADANA
14.01
JUSTÍCIA
14.02
SEGURETAT CIUTADANA
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
277
Justícia i Seguretat ciutadana
14.01 JUSTÍCIA
Jutjats 1a
instància
Jutjats
instrucció
Jutjats 1a
instància/instrucció
Jutjats penals
Jutjats socials
Jutjats
contenciosos
administratius
Jutjats
menors
Jutjats vigilància
penitenciària
Jutjats de pau
14.01.01
ÒRGANS JUDICIALS EN FUNCIONAMENT (1). COMARQUES
DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA. 2006
Bages
0
0
6
2
1
0
0
0
34
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
30
50
14
Catalunya
107
77
150
58
54
19
9
4
897
Municipi
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.
(1) A 31 de desembre. Cal tenir present que, llevat de pocs casos, no hi ha correspondència entre els límits territorials de
les comarques i dels partits judicials. El nombre d'òrgans judicials que s'indica en el quadre correspon als que realment
tenen la seu en la comarca de referència, prescindint de la comarca a què pertanyen els municipis als quals s'estén la seva
jurisdicció territorial.
14.01.02
JUSTÍCIA JUVENIL (1). MENORS I JOVES ATESOS (2).
COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL I CATALUNYA.
1998-2006
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
67
88
120
108
130
142
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
63
17
100
1
80
23
79
5
84
34
89
8
69
43
76
4
83
43
97
4
Catalunya
4.628
4.731
5.081
5.234
6.398
Municipi
Bages
2005
2006
151
178
186
68
34
95
2
79
42
110
1
92
58
151
6
114
62
132
6
6.567
6.419
7.044
7.363
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General de Justícia Juvenil.
(1) El dia 13 de gener de 2001 va entrar en vigor la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat
penal dels menors, que atorga als jutjats de menors pel coneixement de les causes penals obertes als majors de 14 anys
i menors de 18 anys.
(2) Es tracta de persones diferents ateses pels serveis i seccions de la Direcció General de Justícia Juvenil, distribuïdes
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
279
Justícia i Seguretat ciutadana
Justícia i Seguretat ciutadana>Justícia
14.01.03
SÍNDIC DE GREUGES. QUEIXES I CONSULTES
REBUDES(1). COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL
I CATALUNYA. 2000-2006
2002
2003
2004
2005
2006
69
82
76
91
172
297
41
26
52
6
61
23
65
4
76
20
54
11
48
22
56
2
68
35
66
6
101
62
119
9
173
77
208
15
3.519
4.124
4.384
4.293
4.428
6.701
12.669
2000
2001
Bages
55
Anoia
Berguedà
Osona
Solsonès
Catalunya
Municipi
Font: Síndic de Greuges de Catalunya.
(1) No s'hi iclouen les actuacions d'ofici.
280
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Justícia i Seguretat ciutadana
14.02 SEGURETAT CIUTADANA
PARCS DE
BOMBERS
PROTECCIÓ
CIVIL
MOSSOS
D'ESQUADRA (2)
GUÀRDIA
CIVIL
Municipi
POLICIES
LOCALS (1)
14.02.01
UNITATS DE COSSOS I FORCES DE SEGURETAT
CIUTADANA. 2006
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
1
Bages
9
1
1
2
5
1
6
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.
(1) Hi ha un total de 9 municipis que disposen de policia local amb un total de 228 efectius.
(2) La Comissaria és a Manresa, la resta són oficines Policials. Al total del Bages hi ha un total de 369 efectius.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
281
15 FINANCES
15.01
PRESSUPOSTOS
15.02
IMPOST DE BÉNS INMOBLES
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
283
Finances
15.01 PRESSUPOSTOS
15.01.01
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DEFINITIUS. BAGES 2005
INGRESSOS
Municipis
OPERACIONS OPERACIONS
CORRENTS
DE CAPITAL
DESPESES
TOTAL
INGRESSOS
OPERACIONS
CORRENTS
OPERACIONS
DE CAPITAL
TOTAL
DESPESES
Aguilar de Segarra
Artés(*) (2)
Avinyó
Balsareny
Calders
704.840,00
2.571.736,00
1.245.003,00
2.075.050,00
690.185,85
724.510,00
1.325.225,11
328.184,00
1.862.007,07
660.941,52
1.429.350,00
3.896.961,11
1.573.187,00
3.937.057,07
1.351.127,37
1.081.750,00
3.100.194,00
993.661,33
1.783.300,00
590.033,29
347.600,00
918.550,00
579.525,67
2.153.757,07
761.094,08
1.429.350,00
4.018.744,00
1.573.187,00
3.937.057,07
1.351.127,37
Callús
Cardona(*)
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.458.877,00
2.950.286,79
11.134.471,83
193.900,00
1.891.219,89
763.804,00
1.943.390,68
984.691,40
188.300,00
1.501.215,01
2.222.681,00
4.893.677,47
12.119.463,23
382.200,00
3.392.434,96
871.237,00
2.558.904,49
2.265.598,25
203.400,00
1.565.480,00
1.351.444,00
2.334.772,98
9.853.864,98
178.800,00
1.826.954,96
2.222.681,00
4.893.677,47
12.119.463,23
382.200,00
3.392.434,96
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa(*)
682.687,25
458.268,34
796.122,05
107.124,08
79.458.996,50
1.059.116,17
376.428,92
126.875,00
585.143,34
203.009,58
999.131,63
344.355,85
237.231,77
31.505.468,69 110.964.464,99
487.068,92
281.642,60
723.326,69
91.465,29
49.244.825,01
572.047,25
230.300,74
275.804,94
252.890,56
61.719.639,98
1.059.116,17
511.943,34
999.131,63
344.355,85
110.964.464,99
Marganell
Moià(*)
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat (2)
Mura
150.935,00
7.471.576,95
552.565,09
1.433.924,65
203.500,63
246.830,87
3.270.518,17
313.981,21
247.700,00
417.153,74
397.765,87
10.742.095,12
866.546,46
1.681.624,65
620.654,37
169.566,00
3.811.170,32
534.405,30
1.369.365,96
237.891,38
228.199,87
6.829.027,64
332.141,16
385.982,89
382.762,99
397.765,87
10.640.197,96
866.546,46
1.755.348,85
620.654,37
Navarcles
Navàs(*)
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
3.995.127,61
4.904.830,61
1.894.500,00
1.092.800,00
6.278.021,00
3.018.794,88
1.138.820,69
1.415.706,55
743.200,00
3.552.496,33
7.013.922,49
6.043.651,30
3.310.206,55
1.836.000,00
9.830.517,33
3.321.127,18
4.294.321,41
1.805.500,00
653.595,00
4.949.390,00
3.692.795,31
1.407.984,29
1.504.706,55
1.182.405,00
4.015.317,33
7.013.922,49
5.702.305,70
3.310.206,55
1.836.000,00
8.964.707,33
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada(1)
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola (*)
447.872,76
7.641.224,71
7.253.599,00
409.192,19
2.267.704,07
93.006,84
3.630.423,57
1.745.467,00
649.378,19
193.168,87
540.879,60
11.271.648,28
8.999.066,00
1.058.570,38
2.460.872,94
359.183,17
5.771.649,54
5.116.444,00
353.350,00
1.931.025,04
181.696,43
5.499.998,74
3.892.672,00
705.220,38
529.847,90
540.879,60
11.271.648,28
8.999.066,00
1.058.570,38
2.460.872,94
Sant Vicenç de Castellet(*)
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
5.289.268,00
648.927,34
5.097.301,47
4.159.385,14
1.950.900,00
3.465.418,93
257.012,00
2.056.316,79
881.727,38
1.081.722,85
8.754.686,93
905.939,34
7.153.618,26
5.041.112,52
3.032.672,85
4.509.841,37
658.544,62
4.308.502,88
3.728.557,45
2.376.672,80
4.244.845,56
247.394,72
2.303.557,88
1.312.555,07
680.000,00
8.754.686,93
905.939,34
6.612.060,76
5.041.112,52
3.056.672,80
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Barcelona i dels propis ajuntaments de la comarca.
(*) municipis amb pressupostos consolidats: pressupost conjunt de diverses entitats públiques un cop compensades les
seves transferències internes.
(1) Pressupost únic de l'ajuntament, per manca del consolidat.
(2) Municipis que han equilibrat l'exercici a partir de romanament líquid de tresoreria.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
285
Finances
Finances> Pressupostos
15.01.02
PRESSUPOSTOS PREVENTIUS DELS CONSELLS
COMARCALS DE LA CATALUNYA CENTRAL. 2006
CONSELLS COMARCALS DE LA CATALUNYA CENTRAL
BAGES
ANOIA (*)
BERGUEDÀ(*)
OSONA(*)
Operacions corrents
Operacions de capital
7.250.786,54
12.879.102,48
7.823.480,00
3.916.310,00
8.302.671,83
2.653.261,22
14.804.353,00
23.060.564,00
TOTAL INGRESSOS
20.129.889,02
11.739.790,00
10.955.933,05
37.864.917,00
Operacions corrents
Operacions de capital
7.052.356,14
13.077.532,88
7.528.300,00
4.211.490,00
8.159.561,07
2.796.371,98
14.658.564,00
23.206.353,00
TOTAL DESPESES
20.129.889,02
11.739.790,00
10.955.933,05
37.864.917,00
SOLSONÈS(1)
INGRESSOS
DESPESES
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Barcelona.
(*) Consells Comarcals amb pressupostos consolidats (pressupost conjunt de diverses entitats públiques un cop compensades
les seves transferències).
(1) No disposem d'aquestes dades.
286
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Finances
15.02 IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
15.02.01
EVOLUCIÓ DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE
NATURALESA RÚSTICA (IBI). 2003-2004
2004
2003
Municipis
BASE
NOMBRE IMPOSABLE
SUPERFÍCIE
(MILERS QUOTA IMPOSABLE
TITULARS
CADASTRE D'EUROS) (EUROS) (HECTÀREES)
BASE
SUPERFÍCIE
NOMBRE IMPOSABLE
(MILERS
QUOTA
IMPOSABLE
TITULARS
D'EUROS) (EUROS) (HECTÀREES)
CADASTRE
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
162
373
183
253
172
1.287
1.091
1.828
920
821
6.710
6.217
9.967
4.408
3.402
4.403
1.634
6.213
3.496
3.112
162
373
183
253
172
1.319
1.113
1.868
939
844
6.958
6.851
10.792
4.685
3.586
4.440
1.634
6.213
3.496
3.099
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
48
641
257
205
141
375
2.079
367
1.458
399
2.063
12.510
1.755
4.397
2.029
1.132
6.458
2.557
5.938
1.488
47
647
262
210
142
390
2.158
374
1.489
407
2.280
13.646
1.781
4.725
2.063
1.243
6.461
2.557
5.943
1.490
47
121
288
114
1.771
570
213
2.063
679
3.715
2.265
1.120
12.991
2.609
16.905
2.767
1.025
5.255
3.988
3.960
51
125
292
114
1.776
584
219
2.105
694
3.862
2.366
1.158
14.762
2.670
17.516
2.767
1.025
5.261
3.987
3.959
Marganell
Monistrol de Montserrat
Monistrol de Calders
Moià
Mura
223
444
152
224
127
105
2.521
396
77
460
465
12.561
761
313
549
1.319
7.323
2.178
1.193
4.631
223
451
152
224
126
108
2.575
408
78
676
486
12.813
775
319
169
1.321
7.323
2.206
1.193
4.762
Navarcles
Navàs
Rajadell
Pont de Vilomara i R., el
Sallent
334
185
117
107
818
230
1.494
203
1.074
2.129
1.043
6.781
750
6.242
12.291
417
8.142
2.512
4.325
6.378
335
188
115
109
808
235
1.520
208
1.104
2.143
1.109
6.959
768
6.566
12.713
417
8.050
2.537
4.346
6.354
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
159
534
112
206
180
574
1.292
795
2.166
740
2.917
7.749
6.136
8.931
4.986
2.278
1.782
1.596
10.124
3.706
158
534
114
211
180
587
1.324
819
2.283
757
3.049
8.543
6.507
9.740
5.471
2.285
1.784
1.597
10.200
3.701
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Sant Vicenç de Castellet
Súria
Talamanca
193
298
493
300
98
213
1.471
936
542
340
1.298
6.098
0
2.797
746
1.783
6.625
1.540
2.266
2.810
193
299
496
283
98
216
1.509
969
517
347
1.292
6.318
6.962
2.889
741
1.785
6.625
1.547
2.215
2.810
35.623 172.762
126.354
10.106
36.748
190.028
126.633
Castellnou de Bages
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
Bages
10.080
Font: IDESCAT.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
287
Finances
Finances> Impost de béns inmobles
15.02.02
EVOLUCIÓ DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
(IBI). 2002-2004
2002
Municipis
2004
2003
QUOTA
NOMBRE QUOTA
DEUTE NOMBRE
DEUTE
DE REBUTS ÍNTEGRA TRIBUTARI DE REBUTS ÍNTEGRA TRIBUTARI
NOMBRE
DEUTE
DE QUOTA
REBUTS ÍNTEGRA TRIBUTARI
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
161
2.456
1.148
1.871
732
13
397
184
314
131
13
397
184
314
131
176
2.541
1.171
1.888
737
13
432
196
327
140
13
432
196
327
140
177
2.689
1.175
1.924
737
14
481
222
357
145
14
481
222
357
145
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
721
2.664
2.345
323
1.589
126
494
364
26
200
126
494
364
26
200
771
2.703
2.383
337
1.607
134
540
385
26
213
134
540
385
26
213
771
2.720
2.402
337
1.615
145
585
413
28
221
145
585
413
28
221
Castellnou de Bages
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Manresa
952
417
1.008
145
43.032
103
66
77
9
9.499
103
66
77
9
9.328
988
416
1.039
153
44.893
109
67
79
9
10.525
109
67
79
9
10.425
993
436
1.040
153
46.953
119
69
89
9
11.696
119
69
89
9
11.595
Marganell
Monistrol de Montserrat
Monistrol de Calders
Moià
Mura
263
3.508
1.193
1.665
324
28
614
89
268
40
28
614
89
268
40
273
3.749
1.194
1.691
335
29
701
92
283
41
29
701
92
283
41
275
1.694
1.197
3.875
340
30
298
95
754
43
30
298
95
754
43
Navarcles
Navàs
Rajadell
Pont de Vilomara i Rocafort
Sallent
2.752
3.194
2.335
303
4.054
466
504
250
34
750
466
504
250
34
750
2.786
3.180
2.336
322
4.274
486
527
259
38
894
486
527
259
38
894
2.907
3.285
321
2.436
4.657
532
565
40
282
1.255
532
565
40
282
1.255
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
434
4.134
4.874
317
1.694
51
1.254
748
20
345
51
1.253
748
20
345
444
4.236
5.006
496
1.730
53
1.308
807
38
372
53
1.308
807
38
372
444
4.373
5.377
498
1.746
56
1.640
908
38
402
56
1.640
908
38
402
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Sant Vicenç de Castellet
Súria
Talamanca
3.611
703
2.824
3.291
370
951
82
668
593
44
951
82
668
589
44
3.686
719
2.860
3.368
393
982
84
702
629
46
982
84
702
629
46
712
3.183
3.902
3.439
393
93
891
1.037
755
47
93
891
1.037
755
47
101.407
19.802
19.626
104.881
21.566
21.466
109.176
24.354
24.253
Bages
Font: IDESCAT.
Nota: Quota íntegra i deute tributari en milers d'euros.
288
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
16 DADES ELECTORALS
16.01
REFERÈNDUM ESTATUT D'AUTONOMIA
DE CATALUNYA. 2006
16.02
ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA 2006
16.03
ELECCIONS MUNICIPALS. 2007
16.04
COMPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA. 2007
16.05
COMPOSICIÓ DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAGES. 2007
16.06
ELECCIONS AL CONGRÉS DELS
DIPUTATS. 2008
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
289
Dades electorals
16.01 REFERÈNDUM ESTATUT D'AUTONOMIA DE
CATALUNYA 2006
16.01.01
RESULTATS
Municipi
VOTS
ELECTORAT VOTANTS ABSTENCIÓ VÀLIDS
VOTS
NULS
VOTS EN
BLANC
SI
NO
%
%
PARTICI- ABSTENPACIÓ
CIÓ
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
201
3.941
1.635
2.726
662
110
2.046
1.028
1.368
408
91
1.895
607
1.358
254
108
2.027
1.020
1.362
403
2
19
8
6
5
12
132
66
67
30
81
1.515
768
1.135
290
15
380
186
160
83
54,73
51,92
62,87
50,18
61,63
45,27
48,08
37,13
49,82
38,37
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.216
4.366
2.788
328
1.107
707
2.119
1.313
151
531
509
2.247
1.475
177
576
703
2.104
1.302
151
527
4
15
11
0
4
35
107
63
21
25
573
1.675
1.039
102
422
95
322
200
28
80
58,14
48,53
47,09
46,04
47,97
41,86
51,47
52,91
53,96
52,03
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
674
331
1.023
124
53.092
318
229
494
71
27.016
356
317
102
226
529
486
53
70
26.076 26.736
1
3
8
1
280
27
17
34
3
1.601
212
158
343
51
20.259
78
51
109
16
4.876
47,18
69,18
48,29
57,26
50,89
52,82
30,82
51,71
42,74
49,11
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
228
3.845
559
2.223
200
138
2.182
320
1.018
123
90
1.663
239
1.205
77
138
2.145
318
1.009
122
0
37
2
9
1
10
141
27
61
10
108
1.607
237
790
88
20
397
54
158
24
60,53
56,75
57,25
45,79
61,50
39,47
43,25
42,75
54,21
38,50
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
4.599
4.572
2.533
396
5.876
2.387
2.525
1.138
215
3.172
2.212
2.047
1.395
181
2.704
2.366
2.505
1.125
215
3.155
21
20
13
0
17
125
133
54
12
153
1.893
1.975
864
156
2.521
348
397
207
47
481
51,90
55,23
44,93
54,29
53,98
48,10
44,77
55,07
45,71
46,02
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de G.
491
5.582
8.067
575
2.248
311
2.684
3.551
341
1.033
180
2.898
4.516
234
1.215
306
2.639
3.525
341
1.026
5
45
26
0
7
18
142
198
35
50
202
2.020
2.759
237
745
86
477
568
69
231
63,34
48,08
44,02
59,30
45,95
36,66
51,92
55,98
40,70
54,05
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
6.275
909
5.017
5.036
109
3.000
574
2.612
2.779
79
3.275
335
2.405
2.257
30
2.981
564
2.583
2.771
77
19
10
29
8
2
161
43
199
137
5
2.268
364
1.965
2.227
55
552
157
419
407
17
47,81
63,15
52,06
55,18
72,48
52,19
36,85
47,94
44,82
27,52
133.554
68.091
65.463 67.453
638
3.954
51.704 11.795
50,98
49,02
Bages
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
291
Dades electorals
16.02 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA. 2006
16.02.01
DADES GENERALS
ELECTORAT
VOTANTS
VOTS
A CANDIDATURES
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
200
3.957
1.645
2.729
672
137
2.379
1.237
1.626
472
130
2.304
1.207
1.580
460
5
55
25
33
9
2
20
5
13
3
68,50
60,12
75,20
59,58
70,24
31,50
39,88
24,80
40,42
29,76
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.214
4.366
2.802
329
1.137
778
2.467
1.495
201
619
749
2.395
1.469
191
609
27
56
23
10
6
2
16
3
0
4
64,09
56,50
53,35
61,09
54,44
35,91
43,50
46,65
38,91
45,56
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
690
325
1.028
123
53.318
415
250
616
86
31.305
401
241
607
82
30.512
13
9
9
4
668
1
0
0
0
125
60,14
76,92
59,92
69,92
58,71
39,86
23,08
40,08
30,08
41,29
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
224
3.883
563
2.238
198
144
2.441
357
1.200
150
142
2.359
348
1.170
146
2
68
8
27
4
0
14
1
3
0
64,29
62,86
63,41
53,62
75,76
35,71
37,14
36,59
46,38
24,24
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i R., el
Rajadell
Sallent
4.602
4.586
2.558
392
5.858
2.914
2.998
1.313
239
3.586
2.840
2.946
1.269
234
3.496
62
39
41
0
80
12
13
3
5
10
63,32
65,37
51,33
60,97
61,22
36,68
34,63
48,67
39,03
38,78
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
485
5.603
8.095
581
2.272
340
3.210
4.468
416
1.260
328
3.123
4.348
406
1.224
7
73
94
8
29
5
14
26
2
7
70,10
57,29
55,19
71,60
55,46
29,90
42,71
44,81
28,40
44,54
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
6.369
909
5.098
5.043
116
3.443
623
3.210
3.172
83
3.360
611
3.121
3.099
83
68
11
60
56
0
15
1
29
17
0
54,06
68,54
62,97
62,90
71,55
45,94
31,46
37,03
37,10
28,45
134.208
5.212.423
79.650
2.959.450
77.590
2.885.893
1.689
60.089
371
13.468
59,35
56,78
40,65
43,22
Municipi
Bages
Catalunya
BLANCS
NULS
% PARTICIPACIÓ
% ABSTENCIÓ
Font: IDESCAT.
292
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Dades electorals
Dades electorals> Eleccions al Parlament de Catalunya 2006
16.02.02
VOTS A PARTITS
CIU
Municipi
VOTS
PSC-CPC
% VOTS
ERC
% VOTS
ICV - EA
% VOTS
PP- EA CIUTADANS
ICV
CIUTADANS ALTRES
ALTRES
% VOTS
% VOTS
% VOTS
%
71
881
745
609
232
54,62
38,24
61,72
38,54
50,43
14
487
109
498
57
10,77
21,14
9,03
31,52
12,39
19
571
267
221
109
14,62
24,78
22,12
13,99
23,70
12
164
51
144
33
9,23
7,12
4,23
9,11
7,17
9
135
26
65
22
6,92
5,86
2,15
4,11
4,78
0
9
4
27
2
0,00
0,39
0,33
1,71
0,43
5
57
5
16
5
3,85
2,47
0,41
1,01
1,09
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
316
1.015
546
81
251
42,19
42,38
37,17
42,41
41,22
170
702
431
26
184
22,70
29,31
29,34
13,61
30,21
137
297
254
48
79
18,29
12,40
17,29
25,13
12,97
74
150
87
24
42
9,88
6,26
5,92
12,57
6,90
29
186
102
8
37
3,87
7,77
6,94
4,19
6,08
7
19
17
0
7
0,93
0,79
1,16
0,00
1,15
16
26
32
4
9
2,14
1,09
2,18
2,09
1,48
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
143
136
276
43
11.879
35,66
56,43
45,47
52,44
38,93
83
14
98
12
7.094
20,70
5,81
16,14
14,63
23,25
88
71
139
20
5.654
21,95
29,46
22,90
24,39
18,53
37
13
50
2
2.505
9,23
5,39
8,24
2,44
8,21
31
3
24
3
2.411
7,73
1,24
3,95
3,66
7,90
10
0
3
0
369
2,49
0,00
0,49
0,00
1,21
9
4
17
2
600
2,24
1,66
2,80
2,44
1,97
82
Marganell
1.048
Moià
157
Monistrol de Calders
463
Monistrol de Montserrat
66
Mura
57,75
44,43
45,11
39,57
45,21
10
404
68
289
36
7,04
17,13
19,54
24,70
24,66
27
472
83
223
29
19,01
20,01
23,85
19,06
19,86
9
239
25
87
7
6,34
10,13
7,18
7,44
4,79
8
144
7
70
5
5,63
6,10
2,01
5,98
3,42
2
8
3
12
1
1,41
0,34
0,86
1,03
0,68
4
44
5
26
2
2,82
1,87
1,44
2,22
1,37
1.107
Navarcles
1.379
Navàs
324
Pont de Vilomara i R. el
108
Rajadell
1.289
Sallent
38,98
46,81
25,53
46,15
36,87
787
639
574
30
990
27,71
21,69
45,23
12,82
28,32
442
588
128
42
596
15,56
19,96
10,09
17,95
17,05
290
141
99
25
357
10,21
4,79
7,80
10,68
10,21
151
137
112
21
187
5,32
4,65
8,83
8,97
5,35
21
12
10
3
20
0,74
0,41
0,79
1,28
0,57
42
50
22
5
57
1,48
1,70
1,73
2,14
1,63
175
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages 1.380
Sant Joan de Vilatorrada 1.471
243
Sant Mateu de Bages
472
Sant Salvador de G.
53,35
44,19
33,83
59,85
38,56
26 7,93
628 20,11
1.451 33,37
24 5,91
252 20,59
102
587
558
88
224
31,10
18,80
12,83
21,67
18,30
6
221
392
24
114
1,83
7,08
9,02
5,91
9,31
15
195
335
22
114
4,57
6,24
7,70
5,42
9,31
2
44
40
0
19
0,61
1,41
0,92
0,00
1,55
2
68
101
5
29
0,61
2,18
2,32
1,23
2,37
Sant Vicenç de Castellet 1.075
290
Santa Maria d'Oló
1.344
Santpedor
1.069
Súria
39
Talamanca
31,99
47,46
43,06
34,49
46,99
1.013 30,15
43 7,04
618 19,80
1.054 34,01
7 8,43
673
231
582
438
20
20,03
37,81
18,65
14,13
24,10
252
31
271
257
8
7,50
5,07
8,68
8,29
9,64
228
7
200
198
8
6,79
1,15
6,41
6,39
9,64
45
2
46
24
0
1,34
0,33
1,47
0,77
0,00
74
7
60
59
1
2,20
1,15
1,92
1,90
1,20
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Bages
Catalunya
30.805
928.936
39,70 18.922
32,19 789.956
24,39 14.107 18,18
6.243
27,37 414.044 14,35 281.405
8,05
788 1,02 1.470 1,89
5.255 6,77
9,75 313.368 10,86 89.544 3,10 68.640 2,38
Font: IDESCAT.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
293
Dades electorals
16.03 ELECCIONS MUNICIPALS. 2007
16.03.01
DADES GENERALS
Municipi
ELECTORAT VOTANTS
VOTS
A CANDIDATURES
BLANCS
NULS
% PARTICIPACIÓ
% ABSTENCIÓ
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
219
4.014
1.686
2.793
707
142
2.618
1.321
1.886
493
142
2.501
1.279
1.823
478
0
83
33
48
13
0
34
9
15
2
64,84
65,22
78,35
67,53
69,73
35,16
34,78
21,65
32,47
30,27
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.262
4.509
2.895
343
1.232
750
2.829
1.688
171
858
704
2.715
1.622
119
842
34
82
46
48
12
12
32
20
4
4
59,43
62,74
58,31
49,85
69,64
40,57
37,26
41,69
50,15
30,36
722
372
1.046
123
54.342
533
296
676
100
26.653
515
286
650
97
25.455
12
9
22
2
1.051
6
1
4
1
147
73,82
79,57
64,63
81,30
49,05
26,18
20,43
35,37
18,70
50,95
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
247
3.953
577
2.307
197
175
2.724
430
1.453
161
172
2.600
407
1.402
160
2
86
19
32
1
1
38
4
19
0
70,85
68,91
74,52
62,98
81,73
29,15
31,09
25,48
37,02
18,27
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
4.669
4.697
2.698
401
6.066
3.293
3.363
1.802
283
3.999
3.194
3.198
1.764
277
3.890
72
108
30
2
86
27
57
8
4
23
70,53
71,60
66,79
70,57
65,92
29,47
28,40
33,21
29,43
34,08
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
497
5.782
8.082
586
2.325
311
2.890
4.487
373
1.637
217
2.709
4.311
321
1.583
67
135
146
42
36
27
46
30
10
18
62,58
49,98
55,52
63,65
70,41
37,42
50,02
44,48
36,35
29,59
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
6.570
920
5.173
5.165
118
3.573
768
3.109
3.373
73
3.409
747
2.949
3.291
61
138
17
136
61
11
26
4
24
21
1
54,38
83,48
60,10
65,30
61,86
45,62
16,52
39,90
34,70
38,14
137.295
5.361.785
79.291
2.887.616
75.890
2.778.991
2.722
89.940
679
18.685
57,75
53,86
42,25
46,14
3
62,77
37,23
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
Bages
Catalunya
Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques.
Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torruella
188
118
EMD de Sant Martí de Torruella
104
11
Font: La pròpia entitat.
294
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Dades electorals
Dades electorals> Eleccions municipals 2007.
16.03.02
VOTS A PARTITS
CIU
PSC-PMC
% VOTS
0 0,00
665 26,59
0 0,00
173 9,49
5 11,51
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
36
10
14
0
0,00
1,44
0,78
0,77
0,00
134
2.501
1.279
1.823
478
222
461
117
0
46
31,53
16,98
7,21
0,00
5,46
462 65,63
0 0,00
392 24,17
119 100,00
0 0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
54
37
0
0
2,84
1,99
2,28
0,00
0,00
704
2.715
1.622
119
842
42,14
61
0,00
158
13,08
198
27,12
33
27,71 3.153
11,84
55,24
30,46
27,97
12,39
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
3.604 14,16
0
0
0
0
2.146
0,00
0,00
0,00
0,00
8,43
0
0
16
0
1.833
10,47
10,62
0,00
26,46
47,13
33
0
71
455
45
19,19
0,00
17,44
32,45
25,86
0 0,00
1001 38,50
257 63,14
0 0,00
34 19,54
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
83
18
102
4
0,00
3,19
4,42
7,28
2,30
172
2.600
407
1.402
174
1.431
498
894
29
395
44,80
166
15,57
894
50,68
104
10,47
48
10,15 1.199
5,20
27,95
5,90
17,33
30,82
195
6,11
582 18,20
562 31,86
37 13,36
356 9,15
216
0
0
0
283
6,76
0,00
0,00
0,00
7,28
83
0
34
7
69
2,60
0,00
1,93
2,53
1,77
3.194
3.198
1.764
277
3.890
0
518
1.699
0
152
0,00
19,12
39,41
0,00
9,60
217 100,00
670 24,73
433 10,04
0
0,00
215 13,58
0 0,00
185 6,83
0 0,00
0 0,00
731 46,18
0 0,00
0 0,00
656 15,22
0 0,00
0 0,00
0
115
220
0
65
0,00
4,25
5,10
0,00
4,11
217
2.709
4.311
321
1.583
1.021
0
796
1.180
24
29,95
875
0,00
531
26,99 1.417
35,86
236
32,88
18
25,67
71,08
48,05
7,17
24,66
0 0,00
0 0,00
0 0,00
1.441 43,79
0 0,00
0
0
0
134
0
0,00
0,00
0,00
4,07
0,00
167
0
145
68
1
4,90
0,00
4,92
2,07
1,37
3.409
747
2.949
3.291
73
33,86 19.553
25,75 13.181
17,36 10.851 14,29
3.435
4,52
0
0,00
72
1.352
836
1.013
144
53,73
54,06
65,36
55,57
30,13
27
448
0
265
0
20,15
17,91
0,00
14,54
0,00
35
0
433
358
279
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
0
1.374
383
0
274
0,00
50,61
23,61
0,00
32,54
0
826
693
0
522
0,00
30,42
42,73
0,00
62,00
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
237
128
351
53
7.665
46,02
44,76
54,00
44,92
30,11
217
0
85
32
7.054
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol Montserrat
Mura
121
1.240
61
474
9
70,35
47,69
14,99
33,81
5,17
18
276
0
371
82
1.103
Navarcles
1.224
Navàs
170
Pont de Vilomara i R.
156
Rajadell
1.588
Sallent
34,53
38,27
9,64
56,32
40,82
0
0,00
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages 1.221 45,07
1.303 30,23
Sant Joan de V.
321 100,00
Sant Mateu de Bages
420 26,53
Sant Salvador de G.
Bages
25.708
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Sant Martí de Torruella
% VOTS
Total
vots a
candi% datures
26,12
0,00
33,85
19,64
58,37
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
1.346
216
591
232
30
PP
VOTS
VOTS
39,48
28,92
20,04
7,05
41,10
104 100,00
0
0,00
0
%
ICV - EA - EPM
%
% VOTS
Municipi
Sant Vicenç de C.
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
ALTRES
ERC - AM
0
VOTS
0
0,00
0,00
515
0,00
286
2,46
650
0,00
118
7,20 25.455
3.201 4,22 75.929
0 0,00
104
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels propis ajuntaments de la comarca i per la Generalitat de
Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques.
(*) Al municipi de Moià, Esquerra Republicana de Catalunya es va presentar en coalició, formant el grup MAP- ERC- AM.
Nota: Els municipis d'Aguilar de Segarra, Gaià, Mura i Talamanca tenen el sistema electoral de llistes obertes; art. 184 de
la llei orgànica 5/1985 del règim electoral general. Per aquest motiu no coincideix el total de vots amb els vots de candidatures
de la taula 16.03.01.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
295
Dades electorals
Dades electorals> Eleccions municipals 2007.
16.03.03
PARTITS. REGIDORS I REGIDORES
Municipi
CIU PSC - PMC
ERC - AM
ALTRES
CANDIDATURES ICV - EA -EPM
PP
TOTAL
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
4
8
7
7
2
0
2
0
1
0
1
0
4
2
5
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
13
11
11
7
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
0
7
3
0
3
0
4
5
0
6
3
2
0
0
0
6
0
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
13
11
7
9
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
3
3
5
4
8
3
0
1
1
8
1
4
3
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
7
7
9
5
25
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
6
7
1
4
0
0
1
0
3
4
1
5
1
4
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
13
7
11
5
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
5
5
1
5
6
7
2
6
0
1
0
4
0
1
4
0
2
4
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
13
11
7
13
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
0
7
6
7
3
0
2
7
0
1
7
3
1
0
1
0
1
0
0
6
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
7
13
17
7
11
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
6
2
2
1
3
4
0
4
5
1
3
7
7
1
1
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
9
13
13
5
141
79
80
48
7
2
357
Bages
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques.
(*) Al municipi de Moià, Esquerra Republicana de Catalunya es va presentar en coalició, formant el grup MAP- ERC- AM.
Nota: L'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torruella es nomenen vocals enllocs de regidors/ores i president/ta
enlloc d'alcalde/essa. A les eleccions municipals del 2007 van sortir elegits 6 vocals de CIU.
296
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Dades electorals
16.04 COMPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
2007
PSC-PMC (*)
CIU
IC-V-EPM
PP
ERC-AM
TOTAL
24
17
4
4
2
51
Total
Font: Diputació de Barcelona.
(*) Partit o coalició al que pertany el President.
Nota: de Diputats de la comarca del Bages, n'hi ha 2; un l'alcalde de l'ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l'altre l'alcalde
de l'ajuntament de Sallent.
16.05
COMPOSICIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES.
2007
PARTITS
CONSELL COMARCAL DEL
BAGES
CIU
PSC- PMC
ERC-AM
ICV- EA- EPM
PP
TOTAL
CONSELLERS/
ERES
13
10(*)
7
2
1
33
Font: Consell Comarcal del Bages
Forma govern durant el mandat 2007-2011: PSC-PMC amb coalició
ERC-AM i ICV-ES-EPM.
(*) Partit al que pertany actualment el President. Es va acordar 2
anys PSC-PMC i 2 anys ERC-AM.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
297
Dades electorals
16.06 ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS. 2008
16.06.01
DADES GENERALS
Municipi
ELECTORAT VOTANTS
VOTS
A CANDIDATURES
BLANCS
NULS
% PARTICIPACIÓ
% ABSTENCIÓ
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
195
3.968
1.677
2.716
722
140
2.831
1.301
1.927
532
137
2.760
1.259
1.888
521
3
30
30
30
4
0
41
12
9
7
71,79
71,35
77,58
70,95
73,68
28,21
28,65
22,42
29,05
26,32
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
1.243
4.306
2.889
335
1.296
912
2.872
1.906
227
944
897
2.791
1.882
219
929
7
53
16
5
8
8
28
8
3
7
73,37
66,70
65,97
67,76
72,84
26,63
33,30
34,03
32,24
27,16
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
751
337
1.075
122
53.052
542
258
716
85
36.640
529
255
692
83
35.740
9
2
21
2
702
4
1
3
0
198
72,17
76,56
66,60
69,67
69,06
27,83
23,44
33,40
30,33
30,94
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
237
3.971
562
2.291
198
158
2.831
426
1.540
158
154
2.770
418
1.508
157
3
37
6
27
0
1
24
2
5
1
66,67
71,29
75,80
67,22
79,80
33,33
28,71
24,20
32,78
20,20
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sallent
4.602
4.654
2.724
401
5.757
3.391
3.352
1.956
292
4.123
3.308
3.288
1.916
281
4.044
60
45
27
9
60
23
19
13
2
19
73,69
72,02
71,81
72,82
71,62
26,31
27,98
28,19
27,18
28,38
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
506
5.837
8.024
571
2.337
341
4.110
5.550
402
1.666
318
4.024
5.415
384
1.633
19
69
106
16
26
4
17
29
2
7
67,39
70,41
69,17
70,40
71,29
32,61
29,59
30,83
29,60
28,71
Sant Vicenç de Castellet
Santa Maria d'Oló
Santpedor
Súria
Talamanca
6.529
897
5.204
4.992
122
4.457
657
3.831
3.652
88
4.342
627
3.735
3.590
85
61
26
76
45
3
54
4
20
17
0
68,26
73,24
73,62
73,16
72,13
31,74
26,76
26,38
26,84
27,87
135.100
5.211.454
94.814
3.710.166
92.579
3.632.884
1.643
57.186
592
20.096
70,18
71,19
29,82
28,81
Bages
Catalunya
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques, àrea de processos electorals. Les dades de Catalunya del
Ministeri d'Interior del Govern d'Espanya.
Nota: Dades provisionals.
298
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Dades electorals
Dades electorals/ Eleccions al congrès dels Diputats. 2008
16.06.02
VOTS A PARTITS
PSC
CIU
ERC
PP
Municipi
VOTS
%
VOTS
%
VOTS
%
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
25
1.092
322
951
119
17,86
39,14
24,98
49,58
22,67
61
819
610
482
206
43,57
29,35
47,32
25,13
39,24
23
396
200
175
102
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
372
1.331
865
66
433
41,15
46,80
45,57
29,46
46,21
299
795
518
84
212
33,08
27,95
27,29
37,50
22,63
Castellnou de Bages
Estany, l'
Fonollosa
Gaià
Manresa
194
64
234
23
14.789
36,06
142
24,90
119
32,82
242
27,06
36
40,58 10.118
26,39
46,30
33,94
42,35
27,76
Marganell
Moià
Monistrol de Calders
Monistrol Montserrat
Mura
37
938
149
689
73
23,57
33,42
35,14
44,89
46,50
69
929
160
383
41
Navarcles
1.609
Navàs
1.355
Pont de Vilomara i R., el 1.194
Rajadell
90
Sallent
2.018
47,77
40,65
61,45
31,03
49,17
ICV-EA
ALTRES
%
VOTS
%
VOTS
%
16,43
14,19
15,52
9,12
19,43
10 7,14
250 8,96
71 5,51
170 8,86
54 10,29
11
130
44
87
27
7,86
4,66
3,41
4,54
5,14
7
73
12
23
13
4,99
2,66
0,94
1,19
2,47
100 11,06
215 7,56
133 7,01
37 16,52
62 6,62
70 7,74
339 11,92
260 13,70
10 4,46
150 16,01
41
68
61
18
45
4,54
2,39
3,21
8,04
4,80
15
43
45
4
27
1,65
1,54
2,38
1,79
2,89
13,75
21,40
13,60
17,65
10,32
80 14,87
9 3,50
70 9,82
4 4,71
4.414 12,11
23
6
28
2
1.725
4,28
2,33
3,93
2,35
4,73
16
2
21
3
934
2,99
0,78
2,94
3,53
2,56
43,95
33,10
37,74
24,95
26,11
14 8,92
393 14,00
53 12,50
143 9,32
24 15,29
20 12,74
249
8,8
24 5,66
195 12,70
5 3,18
6
181
21
60
11
3,82
6,45
4,95
3,91
7,01
8
80
11
38
3
5,10
2,87
2,61
2,52
1,92
886
1.099
264
102
987
26,31
32,97
13,59
35,17
24,05
259 7,69
415 12,45
73 3,76
32 11,03
437 10,65
304 9,03
268 8,04
304 15,65
33 11,38
329 8,02
200
97
56
18
196
5,94
2,91
2,88
6,21
4,78
50
54
25
6
77
1,50
1,62
1,27
2,05
1,84
Sant Feliu Sasserra
67 19,88
Sant Fruitós de Bages 1.634 39,92
Sant Joan de Vilatorrada 2.804 50,79
Sant Mateu de Bages
67 16,75
Sant Salvador de G.
688 41,47
128
1.264
1.265
207
382
37,98
30,88
22,91
51,75
23,03
71 21,07
368 8,99
342 6,19
59 14,75
152 9,16
34
453
652
29
293
10,09
11,07
11,81
7,25
17,66
3
176
236
12
71
0,89
4,30
4,27
3,00
4,28
15
129
116
10
47
4,46
3,15
2,10
2,50
2,82
Sant Vicenç de Castellet 2.242 50,92
Santa Maria d'Oló
138 21,13
Santpedor
1.429 37,50
Súria
1.930 53,09
Talamanca
25 28,41
891
221
1.129
822
37
20,24
33,84
29,62
22,61
42,05
439 9,97
197 30,17
455 11,94
291 8,01
13 14,77
502 11,40
22 3,37
468 12,28
348 9,57
6 6,82
174
34
153
109
4
3,95
5,21
4,01
3,00
4,55
94
15
101
90
0
2,13
2,30
2,67
2,49
0,00
28,09 9.674 10,45 10.499 11,34
4.134 4,47
2.207
20,98 289.927 7,86 604.964 16,39 181.753 4,93 109.146
2,38
4,51
Bages
Catalunya
40.056 43,27 26.009
1.672.777 45,33 774.317
74
55
97
15
3.760
VOTS
Font: Departament de Governació i Administracions Públiques, àrea de processos electorals. Les dades de Catalunya del
Ministeri d'Interior del Govern d'Espanya.
Nota: Dades provisionals.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
299
DEFINICIONS
I
FONTS CONSULTADES
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
301
Definicions
DEFINICIONS
A.D.F.: Agrupacions per a la defensa forestal.
Atenció primària continuada: Atenció a les demandes de la població que es facin fora de l’horari normal d’activitat
de l’equip d’atenció primària (EAP), tant en un centre com en un domicili.
Atur registrat: Conjunt de persones de 16 anys i més que busquen ocupació, i que tenen demandes d'ocupació
pendents de satisfer l'últim dia del mes, a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, a excepció dels
col·lectius següents: treballadors ocupats (com els que busquen una nova feina), treballadors sense disponibilitat
immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament
un treball de característiques específiques i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial
per desocupació. A més, també se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar
en cursos de formació ocupacional.
CAP: Centre d’Atenció Primària. Estructura física i funcional que permet el desenvolupament adequat de l’atenció
primària de salut per part de l’equip de professionals sanitaris i no sanitaris que hi presten els seus serveis.
CDIAP: Centre de Desenvolupament infantil i d’Atenció Precoç.
Creixement natural: Creixement o decreixement de la població, que s’obté de la diferència entre els naixements
i les defuncions que es produeixen en un territori concret durant un període de temps determinat.
Comunitat de Teletreball: Formada per 29 telecentres que es troben en zones rurals o especialment allunyades
- DEFUNCIONS
dels grans centre econòmics. Faciliten i NAIXEMENTS
potencien el teletreball,
contribueixen a evitar la despoblació, modernitzant
i diversificant l'estructura productiva, i han esdevingut referents tecnològics en el seu territori.
Comunitat Social-Projecte Òmnia: Formada per 111 telecentres, 7 dels quals ubicats en centres penitenciaris.
Té com a missió fonamental evitar la fractura digital mitjançant l'impuls d'accions dirigides a la formació, la
inserció social i laboral, i l'ús comunitari per a l'accés a les noves tecnologies.
Comunitat FesInternet: Formada per un gran conjunt de telecentres ubicats en biblioteques públiques, en punts
d'informació juvenils, en associacions veïnals, etc. Preten ser la porta d'entrada per a tots els ciutadans a la
societat del coneixement.
Conciliació individual: intent obligatori d'avinença a causa d'un conflicte d'interessos entre treballadors i empresa,
amb participació de l'Administració pública, per tal d'evitar una demanda davant els jutjats socials. Es tracta
de conciliacions que es produeixen a partir d'alguna reclamació individual, malgrat el conflicte sigui col·lectiu.
Coordenades UTM: Ubicació geogràfica dels municipis a partir dels eixos d’ordenada i abscissa.
Densitat de població: Relació entre el total d'habitants d’un territori i la superfície d'aquest.
ETT: Empresa de treball temporal.
EUROSTAT: Statistical Office of the European Communities (Institut Estadístic de la Comunitat Europea).
ICQA: Índex català de la qualitat de l’aire.
IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya.
HABITANTS
Km2
III: Informe Intern d'Idionitat. Informe previ necessari per sol·licitar un ajut de rehabilitació d'habitatge.
IMD: Intensitat Mitjana Diària de vehicles.
Immigració externa: Altes registrades en el padró municipal d’habitants per canvi de residència quan el municipi
de procedència és a l’estranger.
Índex d’autocontenció: Relació entre els residents que treballen al municipi i el total de residents ocupats del
municipi.
Índex d’autosuficiència: Relació entre els residents que treballen al municipi i els llocs de treball del municipi.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
303
Definicions
Índex d’envelliment: Població de 65 anys i més per 100 habitants de menys de 15 anys.
P (65a. i +) x 100
P ( 0 a 14a)
Índex de dependència global: Població de 65 anys i més i població de menys de 15 anys per 100 habitants de
15 a 64 anys.
100 x P ( 65a. i +) + ( < 15a.)
P ( 15 a 64 a.)
Índex de dependència juvenil: Població de menys de 15 anys per 100 habitants de 15 a 64 anys.
P ( <15a. ) x 100
P ( 15 a 64a.)
Índex de dependència senil: Població de 65 anys i més per 100 habitants de 15 a 64 anys.
P ( 65a. i +) x 100
P ( 15 a 64 a.)
Índex de motorització: Relació entre el parc de vehicles i la població total en tant per 1.000.
Índex de nens per dones en estat fèrtil: Població de 0 a 4 anys per 100 dones de 15 a 49 anys.
P ( 0 a 4a.) x 100
P ( 15 a 49 a.)
Índex de població infantil: Relació entre la població de menys de 15 anys i el total de la població.
P (<15a. x 100)
P ( total)
Índex de població juvenil: Relació entre la població de 15 a 29 anys i el total de la població.
P (<15 a 29a). x 100
P (total)
304
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Definicions
Índex de recanvi de la població en edats actives: Població de 60 a 64 anys per 100 habitants de 15 a 19 anys.
P (60 a 64a) x 100
P (15 a 19a)
Índex de sobreenvelliment: Població de 85 anys i més per 100 habitant de 65 anys i més.
P ( 85a. i +) x 100
P ( 65a. i +)
ISQA: Índex simplificat de la qualitat de l'aigua.
OCIC: Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor.
PIAD: Punt d'Informació i Atenció a les Dones.
PIJ: Punt d’Informació Juvenil.
Població activa: Persones de 16 anys i més que tenen ocupació o estan disponibles i que en el moment censal
estan fent gestions per incorporar-se al mercat de treball. L’INE i l’IDESCAT consideren la població potencialment
activa la de 16 anys i més. L’EUROSTAT, en canvi, la calcula sobre la població de 15 a 64 anys.
Població de dret (veïns): Població que resideix en un municipi. Comprèn els residents presents i els residents
absents en el moment censal.
Població desocupada o aturada: Persones de 16 anys i més que no treballen, busquen feina i estan disponibles
per treballar en el moment censal. Inclou els que cerquen feina per primer cop i els que ja han treballat
anteriorment.
Població ocupada: Persones de 16 anys i més que han treballat en una ocupació de forma remunerada, com
a mínim una hora durant tota la setmana en la que s’inscriu el moment censal, per compte propi o d’altri,
incloent-hi les persones temporalment absents que esperen la seva reincorporació.
Pressupostos consolidats: Pressupost conjunt de diverses entitats públiques un cop compensades les seves
transferències internes.
Producte interior brut (PIB): És la suma dels valors finals dels béns i serveis produïts dins d'un espai econòmic
durant un període de temps determinat excloent el consum intermedi utilitzat en la producció. Per tant inclou
el què produeixen els factors estrangers ubicats dins d'aquest espai, però no el què produeixen els factors
propis emplaçats a l'estranger. El període de temps que es considera és un any i la variació d'aquesta magnitud
macroeconòmica sol utilitzar-se per mesurar el creixement econòmic.
Regulació de l'ocupació: nombre d'expedients presentats per les empreses legals dels treballadors per tal de
sol·licitar la suspensió o recissió de relacions laborals o reduccions de jornada, per causes econòmiques o
d'altres tipus, i que han estat resolts per l'autoritat laboral.
Renda familiar disponible: Renda de la qual disposen les famílies residents en l’espai econòmic per a destinarla al consum final o de l’estalvi.
Renda familiar disponible per càpita: El que percep un individu com a fruit del capital o per remuneració del
treball.
SAIA: Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència.
SAU: Superfície Agrícola Utilitzada. Conjunt de la superfície de les terres llaurades i de les terres per pastures
permanents. Les terres llaurades inclouen els conreus herbacis, guarets, les hortes familiars i les terres dedicades
a conreus llenyosos.
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
305
Definicions
Taxa d’activitat: Relació entre la població activa i la població de 16 anys i més. ( segons IDESCAT)
P (activa)
P (16a i +)
Relació entre la població activa i la població de 15 a 64 anys. ( segons EUROSTAT)
P (activa)
P (15 a 64a.)
Taxa d’activitat laboral: Relació proporcional entre la població activa i la potencialment activa.
Taxa d’analfabetisme: Relació entre els analfabets de 15 anys i més i la població compresa entre aquestes
mateixes edats, en un any donat.
Taxa d'atur: Relació entre la població activa i la població desocupada.
P (activa)
P (desocupada)
Taxa bruta de creixement natural: Relació entre el creixement natural durant un any respecte la població durant
l’esmentat any en un determinat territori.
Creixement natural del període x 1.000
P (total)
Taxa bruta de mortalitat: Relació entre les defuncions registrades durant un any respecte la població durant
l’esmentat any en un determinat territori.
Defuncions x 1000
P (total)
Taxa bruta de natalitat: Relació entre el nombre de nascuts vius registrats durant un any respecte la població
durant l’esmentat any en un determinat territori.
Naixements del període x 1.000
P (total)
306
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Fonts consultades
FONTS CONSULTADES
Agencia Catalana de l'Aigua
Ajuntaments de la comarca del Bages (www.ccbages.org/mun.htm)
Ampans (www.ampans.es)
Atles del Transport Públic de Catalunya, Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP)
Badia, Joan (et altri): El Bages. Edicions Intercomarcals, Manresa 1994.
Caixa de Catalunya (www.caixacatalunya.es)
Cambra de Comerç i Indústria de Manresa- CAMERDATA (www.cambramanresa.com)
Centre de Recursos Pedagògics del Bages. (www.xtec.es/crp-bages)
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Barcelona. Delegació Bages-Berguedà. (www.coac.net)
Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.
Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya (www.colnotcat.es)
Col·legi Oficial de Procuradors de Catalunya (www.procuradorscat.es)
Consell Comarcal del Bages (www.ccbages.org)
Camp d'Aprenentatge del Bages (www.xtec.net/cde-bages/)
Departament de Benestar Social, Salut, consum i dona (www.ccbages.org/a_ben_soc.htm)
Departament d'Ensenyament, Cultura i Solidaritat (www.ccbages.org/d_cult_edu_dona.htm)
Departament de Joventut (www.babaluc.com), (www.lateranyina.com)
Departament de Medi Ambient (www.ampans.es/selectiva, ampans.es/deixalleries)
Departament de Promoció Econòmica (www.ccbages.org/estadística, www.bages.org/poligons,
www.compartir.org/bages)
Departament de Turisme (www.bagesturisme.net)
Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC)
Oficina de rehabilitació i habitatge del Consell Comarcal del Bages
Punt d'Informació de Discapacitats del Bages (www.ccbages.org/discapacitats)
Xarxa de Telecentres de Catalunya (www.xarxa365.net, www.bages.org/xtc)
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
Diputació de Barcelona, Xarxa de municipis (www.diba.es)
Escola Universitària de Turisme de Manresa (www.joviat.com)
Escola Universitària Politècnica de Manresa (www.eupm.upc.es)
Fundació Universitària del Bages (www.fub.edu)
Generalitat de Catalunya (www.gencat.net)
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (www.gencat.net/darp)
Departament de Comerç, Turisme i Consum
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
307
Fonts consultades
Departament de Cultura (www.gencat.net/cultura)
Departament d'Educació (www.gencat.net/ense)
Departament de Governació i Administracions Públiques
Departament de Justícia (www.gencat.net/justicia)
Departament de Medi Ambient i Habitatge (www.gencat.net/mediamb)
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) (www.gencat.net/ptop)
Departament de Presidència
Departament de Salut (Catsalut) (www.gencat.net/salut, www.gencat.net/catsalut)
Direcció General de Recursos Sanitaris.
Departament de Treball i Indústria (www.gencat.net/treballiindustria)
Direcció General de Relacions Laborals
Direcció General de Comerç
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Xarxa de Telecentres de Catalunya
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Projecte NODAT (www.xarxa365.net)
Xarxa de vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA)
Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) (www.idescat.net)
Institut d'Estudis Catalans (IEC) (www.iec.es)
Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)
Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
Ministerio de indústria, turismo y comercio. Secretaria de estado de turismo y comercio a partir del directorio
ACICSA.
Pla Integral de mobilitat de les persones per carretera al Bages, Consell Comarcal del Bages, REGES, 2005.
Síndic de Greuges de Catalunya.
Universitat Oberta de Catalunya (www.uoc.edu)
308
ANUARI ESTADÍSTIC DEL BAGES 2006/2007/2008
Descargar
Fichas aleatorios
tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

“DIDÁCTICA PASADO Y PRESENTE

4 Tarjetas BENILDA RINCON PEÑA

Crear fichas