Informació - GABINET PERMAR

Anuncio
06/06/2016
C. Alcalde Pere Bretcha, 1 – A (17800) Olot – Tl.972 275 260 – Fax. 872 590 542 – www.permar.cat – [email protected]
PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS A LES ELECCIONS DEL 26/06/2016
ORDRE TSF/130/2016, de 17 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores a les eleccions
al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016
1. Treballadors que no tinguin descans el dia de les eleccions:
Permís retribuït i no recuperable, d’un màxim de 4 hores per a exercir el seu dret a vot.
Per a treballadors que facin jornada parcial:
Si la coincidència és de com a màxim 2 hores: Sense permís.
Si la coincidència és de més de 2 hores i menys de 4: Permís de 2 hores.
Si la coincidència és de 4 o més hores: Permís de 4 hores.
La determinació del moment de la utilització de les hores concedides per a la votació, és potestat de
l’empresari.
2. Membres de la mesa electoral o interventors.
Si el dia de les eleccions treballen: Permís de jornada completa, més les 5 primeres hores de la
jornada laboral immediatament posterior.
Si el dia de les eleccions no treballen: Les 5 primeres hores de la jornada laboral immediatament
posterior.
3. Apoderats:
Si el dia de les eleccions treballen: Permís de la jornada completa.
4. Canvi de torn:
Si algun interventor, membre de mesa o apoderat treballés en el torn de nit del dia anterior a la
jornada electoral, i sempre que ho demani, se li ha de canviar el torn per tal que pugui descansar
la nit anterior a les eleccions.
5. Permís per a formular la sol·licitud per a exercir el vot per correu:
Fins el dia 16/06/2016, permís per a un màxim de 4 hores, al treballador que faci funcions lluny
del seu domicili habitual o amb dificultats per a exercir el dret de sufragi el dia 20/12/2015,
perquè pugui formular personalment la sol·licitud de certificació per a poder emetre el seu vot
per correu.
IMPORTANT: L’empresa té dret de sol·licitar el justificant acreditatiu d’haver votat, de ser interventor o
membre de mesa electoral, o d’haver exercit la sol·licitud del vot per correu. En cas que el treballador no
l’aporti, pot no remunerar-se el permís.
Nota: La informació anterior és només orientativa, i dóna només un coneixement general de la norma que explica. La seva aplicació
requereix l’estudi personalitzat per part de Gabinet Permar SL.
06/06/2016
C. Alcalde Pere Bretcha, 1 – A (17800) Olot – Tl.972 275 260 – Fax. 872 590 542 – www.permar.cat – [email protected]
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES A LAS ELECCIONES DEL 26/06/2016
ORDRE TSF/130/2016, de 17 de mayo, por la que se establecen las instrucciones necesarias para la participación de las personas trabajadoras en las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del día 26 de junio de 2016
1. Trabajadores que no tengan descanso el día de las elecciones:
 Permiso retribuido y no recuperable, de un máximo de 4 horas para ejercer su derecho a voto.
Para trabajadores que realicen jornada parcial:
 Si la coincidencia es de como máximo 2 horas: Sin permiso.
 Si la coincidencia es de más de 2 horas y menos de 4: Permiso de 2 horas.
 Si la coincidencia es de 4 o más horas: Permiso de 4 horas.
La determinación del momento de la utilización de las horas concedidas para la votación, es potestad del
empresario.
2. Miembros de la mesa electoral o interventores.
 Si el día de las elecciones trabajan: Permiso de jornada completa, más las 5 primeras horas de la jornada
laboral inmediatamente posterior.
 Si el día de las elecciones no trabajan: Las 5 primeras horas de la jornada laboral inmediatamente
posterior.
3. Apoderados:
 Si el día de las elecciones trabajan: Permiso de la jornada completa.
4. Cambio de turno:
 Si algún interventor, miembro de mesa o apoderado trabajara en el turno de noche del día anterior al
a jornada electoral, y siempre que lo solicite, se le debe cambiar el turno para que pueda descansar la
noche anterior a las elecciones.
5. Permiso para formular la solicitud para ejercer el voto por correo:
 Hasta el día 16/06/2016, permiso para un máximo de 4 horas, al trabajador que haga funciones lejos
de su domicilio habitual o con dificultades para ejercer el derecho de sufragio el día 12/20/2015, para
que pueda formular personalmente la solicitud de certificación para poder emitir su voto por correo.
IMPORTANTE: La empresa tiene derecho de solicitar el justificante acreditativo de haber votado, de ser
interventor o miembro de mesa electoral, o de haber ejercido la solicitud del voto por correo. En caso de que el
trabajador no el aporte, puede no remunerarse el permiso.
Nota: La información anterior es sólo orientativa, y da sólo un conocimiento general de la norma que cuenta. Su
aplicación requiere el estudio personalizado por parte de Gabinet Permar SL.
Descargar