IES LAURONA JUSTIFICACIÓ DE FALTES D`ASSISTÈNCIA Sr/a

Anuncio
IES LAURONA
JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA
Sr/a Tutor/a:
del grup:
En/Na _________________________________________________________
pare/mare/tutor de l’alumne/a
________________________________________________________ d’aquest
centre, us demane que justifiqueu les faltes d’assistència que, per les raons
que s’expressen, figuren tot seguit:
Dia
Hores faltades
Motiu
Documents que acompanyen aquesta justificació:
Dia
Document
Signatura:
...............................................................................................................................
IES LAURONA
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA
Sr/a Tutor/a:
del grupo:
Don/Doña _____________________________________________________
padre/madre/tutor/a del alumno/a
_____________________________________________________________ de
este centro, le pido que justifique las faltas de asistencia que, por las razones
que se expresan, figuran a continuación:
Día
Horas faltadas
Motivo
Documentos que acompañan esta justificación:
Día
Documento
Firma:
Descargar