Resum del projecte en format PDF

Anuncio
 Aplicació d’una FSS a un sistema RFID
AUTOR: Marc Ribó Ávila
DIRECTOR: Antonio Ramón Lázaro Guillén
Resum. L’objectiu d’aquest projecte és el disseny d’un sistema RFID utilitzant tags basats amb
Frequency Selective Surfaces (FSS). El tag FSS està format per un array de díodes que permeten
modular el senyal ja que poden canviar la secció de recta de la superfície on es troben fent que el senyal
de radiofreqüència reflecteixi o no gracies als dos estats que tenen els díodes semiconductors, conducció
de corrent o no conducció. En cas que reflecteixi el senyal de radiofreqüència correspon a un 1 en binari i
si el deixa passar és un 0. Si es poden enviar 1 i 0 ja es pot realitzar un intercanvi d’informació amb el
lector que contindrà un conjunt de dispositius per la desmodulació del senyal rebut.
Al projecte es mostra com s’ha realitzat el disseny del lector que treballa entre 2,5 GHz i 3GHz
amb les seves corresponents simulacions i mesures per tal de poder comparar les diferents maneres de
poder desmodular el senyal i elegir la que proporcioni el millor resultat. També s’ha dut a terme el
disseny del tag FSS per tal que treballi a la mateixa freqüència que el senyal de radiofreqüència i s’ha
realitzat diferents estudis del seu comportament en freqüència o amb distància.
Finalment s’han dissenyat components per poder realitzar aquest projecte a unes freqüències més
elevades.
Titulació: Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions Especialitat en
Telemàtica
Data Presentació: Juny de 2012
Aplicación de una FSS en un sistema RFID
AUTOR: Marc Ribó Ávila
DIRECTOR: Antonio Ramón Lázaro Guillén
Resumen. El objetivo de este proyecto es diseño de un sistema de RFID utilizando tags basados
en Frequency Selective Surfaces (FSS). El tag FSS está formado por un array de diodos que permiten
modular el señal ya que pueden cambiar la sección de recta de la superficie donde se encuentran haciendo
que el señal de radiofrecuencia refleje o no gracias a los dos estados que tienen los diodos
semiconductores, conducción de corriente o no conducción. En el caso que refleje el señal de
radiofrecuencia corresponde a un 1 en binario y si lo deja pasar es un 0. Si se pueden enviar 1 y 0 ya se
puede realizar un intercambio de información con el lector que tendrá un conjunto de dispositivos para la
demodulación del señal recibido.
En el proyecto se muestra como se ha realizado el diseño del lector que trabaja entre 2,5 GHz y
3GHz con sus correspondientes simulaciones y medidas para poder comparar las diferentes formas de
poder desmodular el señal y elegir la que proporcione el mejor resultado. También se ha llevado a cabo el
diseño del tag FSS para que trabaje con la misma frecuencia que el señal de radiofrecuencia y se han
realizado estudios de su comportamiento en función de la frecuencia y distancia. Finalmente se han
realizado algunos diseños de subsistemas de RF para implementar el lector a frecuencias más elevadas.
Titulación: Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones Especialidad en Telemática
Data Presentación : Junio del 2012
Application of an FSS in an RFID system
AUTHOR: Marc Ribó Ávila
SUPERVISOR: Antonio Ramón Lázaro Guillén
Abstract. The objective of this project is the design of RFID system using Frequency Selective Surfaces
(FSS). The FSS tag consist of an array of diodes that modulate the signal and can change de Radar Cross
Section of de surface that they are reflecting the RF signal or not by the two states of the diode
semiconductor, conduction current or not conduction. In the case that reflects the RF signal corresponds
to a 1 in binary and if the signal passes is a 0. If you can send 1 and 0 an exchange of information with the
reader that have a set of devices for demodulating the received signal it makes possible.
The project shows how design the reader that works between 2,5 GHz and 3 GHz with
corresponding simulations and measurements to compare the different ways to demodulate the signal and
choose the one that gives the best result. Also has been the tag FSS design to work at the same frequency
of the radiofrequency signal and the studies of their behaviour if you change the modulation frequency of
the tag, the reader move away, etc. Finally, some RF components have been designed to implement a
reader that would work at higher frequencies.
Study Program: Technical Telecommunications Engineering in Telematics.
Defense Date: June 2012.
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

Crear fichas