LLEY 7/2007 Per al reconeixement als efectes d`antiguitat dels

Anuncio
INSTRUCCIONS PER A SOL.LICITAR EL RECONEIXEMENT DELS SERVEIS
PREVISINSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS
PREVIOS
LLEY 7/2007
Per al reconeixement als efectes d'antiguitat dels serveis prestats en
administracionspúbliques distintes de la Universitat de València haureu d'aportar la
següent documentació:Para el reconocimiento a los efectos de antigüedad de los
servicios prestados enadministraciones públicas distintas de la Universitat de
València deberá aportar la siguientedocumentación:
Sol·licitud, degudament emplenada en tots els seus apartats.Solicitud,
debidamente cumplimentada en todos sus apartados.
ANNEXOS I (certificacions de serveis previs).ANEXOS I (certificaciones de
servicios previos).
Us aconsellem que hi afegiu la llista de tota la documentació aportada.Aconsejamos añadir
la lista de toda la documentación aportada.
Descargar