veure - Moritz

Anuncio
Bases legals
En conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem
que les seves dades seran incorporades a un fitxer informatitzat sota la
responsabilitat de Cerveses Moritz, amb la finalitat d’informar i poder
atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.
Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició
mitjançant un escrit a la nostra adreça Ronda Sant Antoni, 39 Principal.
Mentre no es comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han
estat modificades. Vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i
que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació
entre les parts.
1.- Companyia organitzadora
L'empresa Cerveses Moritz amb domicili social a Ronda Sant Antoni, 39 de
Barcelona organitza un CONCURS denominat #MoritzCabina.
2.- Desvinculació pel que fa a Facebook, Twitter i Instagram
Facebook, Instagram i Twitter no patrocinen, avalen ni administren de cap
manera aquesta promoció ni estan associats a ella. L'usuari es desvincula
totalment d'aquestes xarxes i és conscient que està proporcionant la seva
informació l'empresa Cerveses Moritz. La informació que proporcioni
s'utilitzarà per gestionar la participació del concursant, comunicar-li el premi
i per a possibles usos comercials.
3.- Objecte i mecànica del concurs.
Per participar el concursant haurà de seguir a l'usuari @MoritzBarcelona a
Instagram, pujar una imatge del telecabina-600 instal·lat en les pistes
d'esquí de La Molina i etiquetar la imatge amb el hashtag #MoritzCabina.
No hi ha límit d'imatges, l'usuari pot carregar tantes com vulgui.
Les participacions presentades no poden haver estat premiades en altres
concursos ni publicades anteriorment en cap suport professional, inclosos
els electrònics, amb l'excepció de xarxes socials d'ús personal.
4.- Durada i Àmbit
L'activitat es desenvoluparà en zona geogràfica de Catalunya.
La data de començament del concurs serà el 15 de gener de 2015 i
s'allargarà fins a les 00h del 27 de març de 2015.
5.-Requisits per participar
Podran participar en la Promoció:
Totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència en l'Estat que
siguin fans de la pàgina oficial de Instagram @MoritzBarcelona i que
comptin amb un perfil d'usuari real.
6.- Selecció del guanyador/guanyadors, suplents, comunicació i
lliurament
Entre tots els participants, un jurat format per membres de Moritz
seleccionarà les 3 imatges guanyadores.
Si no s'aconsegueix contactar amb el guanyador en un termini de 7 dies des
del primer intent de contacte, o aquest renunciés al premi, es procedirà a
seleccionar un nou guanyador, perdent l'anterior guanyador el seu dret a
reclamar el premi.
Així mateix, es comunicarà el nom del guanyador a la xarxes socials on
Moritz té presència i via email, una vegada finalitzada la promoció i durant
les 72 hores següents.
7.- Premis
Primer premi: Forfet per a la temporada 2015-16 en qualsevol de les
estacions d'esquí de FGC. El guanyador triarà una estació.
Segon premi: Sopar per a dues persones en la Fàbrica Moritz Barcelona de
dilluns a dimecres amb menú tancat.
Tercer premi: Lot de productes Moritz (una caixa de Moritz, una de Aigua de
Moritz i una de Epidor).
8.- Reserves i limitacions
S'entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan
es detecta el suposat ús d'aplicacions independents al Website; la
realització d'un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments
que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.
La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el concurs
suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del
premi si se li hagués atorgat.
L'empresa Cerveses Moritz queda eximida de qualsevol responsabilitat en el
supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats
que impedís la seva identificació.
Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions,
robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin
afectar a l'enviament dels premis.
L'empresa Moritz Barcelona es reserva el dret d'emprendre accions judicials
contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de
ser considerat manipulació o falsificació del concurs.
L'empresa Moritz Barcelona exclou qualsevol responsabilitat per danys i
perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta temporal de
disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els
quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els
usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no
de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i
enviaments de respostes de participació a través d'Internet.
L'empresa Moritz Barcelona es reserva el dret a efectuar canvis que
redundin en la bona fi del concurs quan concorri causa justa o motius de
força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen
les presents bases.
L'empresa Moritz Barcelona es reserva el dret a ajornar o ampliar el període
del concurs, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals.
Així mateix, l'empresa organitzadora quedarà exempta de tota
responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de
qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se
durant el gaudi del premi.
9.- Protecció de dades
Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i
recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent
l'empresa Cerveses Moritz titular i responsable d'aquest fitxer, amb domicili
social en Ronda Sant Antoni, 39 la finalitat del qual serà la gestió del
present concurs i enviament d'informació comercial que pogués ser del seu
interès.
L'empresa Cerveses Moritz garanteix el compliment íntegre de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal en el tractament de les dades personals recollits en el present
CONCURS, especialment pel que es refereix a l'atenció de l'exercici dels
drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades
personals dels concursants.
10.- Acceptació de les bases.
La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents
Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la
totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i com a
conseqüència d'això, l'empresa Cerveses Moritz quedarà alliberada del
compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.
Bases legales
En conformidad con aquello que establece la Ley Orgánica 15/1999, lo
informamos que sus datos serán incorporados en un fichero informatizado
bajo la responsabilidad de Cerveses Moritz, con el fin de informar y poder
atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con
usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición mediante un escrito a nuestra dirección Ronda Sant Antoni, 39
Principal. Mientras no se comunique lo contrario, entenderemos que sus
datos no han sido modificadas. Usted se compromete a notificarnos
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlas con
objeto de poder fidelizar la relación entre las partes.
1.- Compañía organizadora
La empresa Cervezas Moritz con domicilio social en Ronda Sant Antoni, 39
de Barcelona organiza un CONCURSO denominado #MoritzCabina.
2.- Desvinculación con respecto a Facebook, Twitter i Instagram
Facebook, Instagram y Twitter no patrocinan, avalan ni administran de
modo alguno esta promoción, ni están asociados a ella. El usuario se
desvincula totalmente de estas redes y es consciente de que está
proporcionando su información la empresa Cervezas Moritz. La información
que proporcione se utilizará para gestionar la participación del concursante,
comunicarle el premio y para posibles usos comerciales.
3.- Objeto y mecánica del concurso.
Para participar el usuario tendrá que seguir al usuario @MoritzBarcelona en
Instagram, subir una imagen del telecabina 600 instalado en las pistas de
esquí de La Molina y etiquetar la imagen con el hashtag #MoritzCabina.
No hay límite de imágenes, el usuario puede cargar tantas como quiera.
Las participaciones presentadas no pueden haber sido premiadas en otros
concursos ni publicadas anteriormente en ningún soporte profesional,
incluidos los electrónicos, con la excepción de redes sociales de uso
personal.
4.- Duración y Ámbito
La actividad se desarrollará en zona geográfica de Catalunya.
La fecha de comienzo del concurso será el 15 de enero de 2015 y se
alargará hasta las 00h del 27 de marzo de 2015.
5.-Requisitos para participar
Podrán participar en la Promoción:
Todas las personas físicas mayores de 18 años con residencia en el Estado
que sean fans de la página oficial de Instagram @MoritzBarcelona y que
cuenten con un perfil de usuario real.
6.- Selección del ganador/ganadores, suplentes, comunicación y
entrega
Entre todos los participantes, un jurado formado por miembros de Moritz
seleccionará las 3 imágenes ganadoras.
Si no se logra contactar con el ganador en un plazo de 7 días desde el
primer intento de contacto, o éste renunciase al premio, se procederá a
seleccionar un nuevo ganador, perdiendo el anterior ganador su derecho a
reclamar el premio.
Asimismo, se comunicará el nombre del ganador en la redes sociales donde
Moritz tiene presencia y vía email, una vez finalizada la promoción y
durante las 72 horas siguientes.
7.- Premios
Primer premio: Forfet para la temporada 2015-16 en cualquiera de las
estaciones de esquí de FGC. El ganador elegirá una estación.
Segundo premio: Cena para dos personas en la Fàbrica Moritz Barcelona de
lunes a miércoles con menú cerrado.
Tercer premio: Lote de productos Moritz (una caja de Moritz, una de Aigua
de Moritz y una de Epidor).
8.- Reservas y limitaciones
Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude,
cuando se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al
Website; la realización de un abuso de consultas al servidor y todos
aquellos comportamientos que puedan resultar aparentemente abusivos y/o
malintencionados.
La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el concurso
supondrá la descalificación automática del concurso así como la pérdida del
premio si se le hubiere otorgado.
La empresa Cerveses Moritz queda eximida de cualquier responsabilidad en
el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios
agraciados que impidiera su identificación.
Igualmente no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos
o cualquier otra circunstancia imputable a correos que puedan afectar al
envío de los premios.
La empresa Moritz Barcelona se reserva el derecho de emprender acciones
judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto
susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del concurso.
La empresa Moritz Barcelona excluye cualquier responsabilidad por daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante
los que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los
usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no
de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos
de respuestas de participación a través de Internet.
La empresa Moritz Barcelona se reserva el derecho a efectuar cambios que
redunden en el buen fin del concurso cuando concurra causa justa o
motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que
recogen las presentes bases.
La empresa Moritz Barcelona se reserva el derecho a aplazar o ampliar el
período del concurso, así como la facultad de interpretar las presentes
bases legales.
Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad
si concurriere alguno de los casos señalados, así como de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante
el disfrute del premio.
9.- Protección de datos
Los datos suministrados por los participantes serán tratados
confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de
carácter personal, siendo la empresa Cerveses Moritz titular y responsable
de dicho fichero, con domicilio social en Ronda Sant Antoni, 39 cuya
finalidad será la gestión del presente concurso y envio de información
comercial que pudiera ser de su interés.
La empresa Cerveses Moritz garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos en el presente
CONCURSO, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de
los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación
de datos personales de los concursantes.
10.- Aceptación de las bases.
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes
Bases, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la
totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y
como consecuencia de ello, la empresa Cerveses Moritz quedará liberada del
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.
Descargar