La informació continguda en aquest missatge i fitxers adjunts és de

Anuncio
- CONFIDENCIALITAT La informació continguda en aquest missatge i fitxers adjunts és de caràcter confidencial i està dirigida únicament a les
persones o entitats assenyalades com a destinatari. Si vostè ha rebut aquesta comunicació per error, l'informem que està
totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li preguem
que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l'adreça de d'alt esmentada . Gràcies.
- CONFIDENCIALIDAD La información contenida en este mensaje y archivos adjuntos es de carácter confidencial y está dirigida únicamente a las
personas o entidades señaladas como destinatario. Si usted ha recibido esta comunicación por error, le informamos que
está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y
le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada.
Gracias.
- CONFIDENTIALITY The information contained in this message and the attached files is confidential and is only intended for the persons to
whom it is addressed. If you have received this communication in error, please be aware that any dissemination,
distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal, and please notify us immediately and return the
original message to us at the address.Thanks
Please consider your environmental responsibility before printing this email
Descargar