Junta de Gobierno Local Pto.3

Anuncio
IDAZKARITZA, ZZ. JJ.
ETA KONTRATAZIOA
SECRETARÍA, SS. JJ.
Y CONTRATACIÓN
w w w. i ru n. o r g
DECRETO Nº
(G004008)
ACUERDO:
Tokiko Gobernu Batzarrak, bi mila eta
zortziko irailaren hamazazpiko, eginiko
bilkuran, besteren artean, honako akordioa
hartu zuen, besteak beste, A.F.A.ren 206
artikuluaren salbuespenarekin:
La Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada el día diecisiete de septiembre de
dos mil ocho, adoptó, con la salvedad del
Art. 206 del R.O.F., entre otros, el siguiente
acuerdo:
“Gaitzat harturik GASOLIOZKO LAU
AUTO ETA HIBRIDO BAT EROSI ETA
GASOLIOZKO BI AUTO SALTZEKO
hornidura kontratatzeko espedientea.
“En relación con el expediente relativo a la
contratación del suministro de COMPRA
DE CUATRO COCHES DE GASOIL, UN
HÍBRIDO Y VENTA DE DOS COCHES
DE GASOIL
Honako ekintza hauek ikusirik:
Resultando los siguientes hechos:
- Espedientean xedatutakoaren arabera,
hornidura hori kontratatzeko beharra du
Udalak.
- Que de acuerdo a lo dispuesto en el
expediente el Ayuntamiento precisa
contratar el citado suministro.
- Derrigorrezko kreditua dagoela egiaztatzen
duen dokumentuak Baldintza EkonomikoAdministratiboen Pleguak osatzen dute
espedientea.
- Que el expediente está integrado por el
preceptivo documento acreditativo de la
existencia de crédito y Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas.
Honako argudio hauek gogoan izanik:
Considerando
argumentos:
- Hornidura horren kontratazioa egiteko
beharrezkoa da aldez aurretik Baldintza
Ekonomiko-Administratiboen Plegua eta
dagokion gastua onartzea.
- Que para llevar a cabo la contratación del
suministro indicado es precisa la previa
aprobación del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas relativo a las
mismas y del gasto correspondiente.
- Aurrekontua kontuan harturik, bidezkoa da
kontratazioa barne publizitatea daraman
prozedura irekiaren bidez egitea (GAOn eta
kontratugilearen perfilean), eta Tokiko
Gobernu Batzarra izango da espedientea
- Que, atendiendo al presupuesto, resulta
procedente su contratación mediante
procedimiento abierto con publicidad
interna (B.O.G. y Perfil del contratante),
siendo la Junta de Gobierno Local el
los
siguientes
IDAZKARITZA/SECRETARIA San Juan Harria Plaza, 1 20304 IRUN T. 943 649 209 F. 943 649 406 e-mail:
[email protected] 1/3
IDAZKARITZA, ZZ. JJ.
ETA KONTRATAZIOA
SECRETARÍA, SS. JJ.
Y CONTRATACIÓN
w w w. i ru n. o r g
onartzeko eta horniduraren kontratazioa
esleitzeko organo eskuduna.
órgano competente para efectuar la
aprobación del expediente, así como para
disponer la contratación del suministro.
Ikusirik
espedientean
dokumentazioa,
Tokiko
Batzarrak zera erabaki du:
jasotako
Gobernu
A la vista de la documentación obrante en
el expediente, la Junta de Gobierno
Local acuerda:
1.- Onartzea GASOLIOZKO LAU AUTO
ETA HIBRIDO BAT EROSI ETA
GASOLIOZKO BI AUTO SALTZEKO
hornidura kontratatzea, barne publizitatea
daraman prozedura irekiaren bidez,
129.000 euroko aurrekontu gorenaz (BEZ
barne).
1º.- Aprobar la contratación del
suministro de COMPRA DE CUATRO
COCHES DE GASOIL, UN HÍBRIDO Y
VENTA DE DOS COCHES DE GASOIL,
mediante procedimiento abierto con
publicidad interna, con un presupuesto
máximo de 129.000 euros (IVA incluido).
2.- Lanen kontrataziorako
Ekonomiko-Administratiboen
onartzea.
Baldintza
Plegua
2º.- Aprobar el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas
para
la
contratación de los trabajos.
3.- Kontratazio hau udal web orrian
argitaratzea (kontratugilearen perfilean),
eta baita GAOn ere.
3º.- Dar publicidad a la presente
contratación en la página web municipal
(perfil de contratante), así como en el
BOG.
4.- Honako erabaki honek administrazio–
bidea agortzen du. Honen aurka, aukeran,
berraztertzeko errekurtsoa jar dezakezu,
administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa
baino
lehen,
hilabeteko
epean,
jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik
aurrera
kontatuta,
edo
bestela,
Administrazioarekiko
Auzietako
Donostiako
Epaitegian
zuzenean
inpugnatu,
bi
hilabeteko
epean,
jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik
aurrera kontatuta, egoki irizten den beste
edozein aurkeztetik at.
4º.- El presente acuerdo pone fin a la vía
administrativa. Contra el mismo podrá
interponerse potestativamente recurso de
reposición, previo al contenciosoadministrativo, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la fecha
de su notificación, o bien impugnarse
directamente ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de DonostiaSan Sebastián, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la fecha
de su notificación, todo ello con
independencia de cualquier otro que se
estime oportuno.
Hiri honetako Udal Txit Goreneko
Alkate-Lehendakari jaunak agintzen eta
sinatzen du, Irunen bi mila eta zortziko
Lo manda y firma el Señor Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de
Irun, a diecisiete de septiembre de dos mil
IDAZKARITZA/SECRETARIA San Juan Harria Plaza, 1 20304 IRUN T. 943 649 209 F. 943 649 406 e-mail:
[email protected] 2/3
IDAZKARITZA, ZZ. JJ.
ETA KONTRATAZIOA
SECRETARÍA, SS. JJ.
Y CONTRATACIÓN
w w w. i ru n. o r g
irailaren hamazazpian.
ocho, certifico
EL ALCALDE
IDAZKARIA/EL SECRETARIO,
DILIJENTZIA: Data honetan betetzen da
agindutakoa, ziurtatzen dut.
DILIGENCIA.- Con esta fecha se cumple
lo ordenado, certifico
IDAZKARITZA/SECRETARIA San Juan Harria Plaza, 1 20304 IRUN T. 943 649 209 F. 943 649 406 e-mail:
[email protected] 3/3
Descargar