El teatre com a eina d'intervenció social

Anuncio
El teatre com a eina d'intervenció social
Durada: Total 20 hores. 5 sessions de 4 hores
Dates: Dates: Dijous 3,10,17,24 de novembre i 1 de desembre de 10 a 14h
Lloc: Centre Cívic de la Mariola. Carrer Artur Mor, 1 de Lleida.
INTRODUCCIÓ
Adreçat a nous alumnes que vulguin descobrir el teatre com a eina d’intervenció
social i també a antics alumnes d’aquest curs que vulguin aprofundir. La proposta
coincidirà en la metodologia però partirem des d’altres jocs i dinamitzacions
noves.
El teatre és un llenguatge en el qual totes les persones podem ser artistes; és un
camí per treballar en col·lectiu, per aprendre d’altres persones, tenir-ne cura i
créixer juntes potenciant la creativitat que cada un de nosaltres tenim adormida i a
la qual només cal donar-li permís per despertar. Quan parlem de creativitat, ens
referim a la recerca crítica del coneixement que tenim instal·lat i també a allò que
representem i al que intentar donar una via d’expressió a una nova manera de
percebre l’entorn i una nova manera de comportar-nos d’acord amb aquesta nova
percepció.
FORMADOR
A càrrec de Jaume Belló Miró, professor d’interpretació a l’Aula Municipal de
Teatre de Lleida. Especialista en teatre i creativitat artística per a la transformació
social.
OBJECTIUS
 Permetre a l’alumnat prendre consciència del seu propi cos per poder utilitzarlo de forma diferent a partir de la creació d’imatges.
 Explotar diferents nivells d’utilització del mateix en situacions d’interacció que
sorgeixen de l’anàlisi de les imatges creades.
 Identificar els elements bàsics del joc dramàtic (personatge, conflicte, espai,
temps, tema i argument) i realitzar improvisacions a partir d’ells.
 Coordinar l’acció pròpia amb la d’altres per improvisar personatges i històries
senzilles utilitzant el cos.
 Utilitzar alguns recursos dramàtics i expressius bàsics en la realització de les
representacions col·lectives.
Aragó, 141-143, 4a planta · 08015 Barcelona
Tel. 934 521 008 · Fax 935 183 054 · [email protected] · www.ceesc.cat
METODOLOGIA
Partim de la barreja de metodologies per cercar eines pedagògiques i discussió
sobre els descobriments durant el treball. Durant els exercicis s’utilitzen tècniques i
teories de: Teatre Imatge (Augusto Boal), Teatre Laboratori (Grotowski), Teatre
Pobre (Grotowski i Brook), Teatre Espontani (Living, Gatti), Antropologia Teatral
(Eugenio Barba).
Cada sessió partirà sempre del treball i anàlisi del TEATRE IMATGE que es pot
usar amb tots els grups d’edat i condició, tenint sempre en compte els seus
referents i el seu imaginari. El treball serà dinàmic i anirem fent valoracions del
que es va fent i resolent possibles dubtes que tinguin les persones participants en la
formació.
CONTINGUTS
Sessions
1º
Jocs de
coneixement i
confiança
2º
Creació de la
PARTITURA
D’IMATGES
3º
Els Elements
expressius:
Mirada,
gestualitat i veu
Continguts formatius i estratègies
metodològiques
Jocs de confiança, i de desmecanització.
Joc individual i col·lectiu per abordar la
pedagogia de l’expressió teatral.
Posada en joc dels sentits per afavorir el
desenvolupament de la nostra pràctica teatral.
Utilització del cos, la veu, per comunicar,
aprendre i ensenyar.
VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Cada participant ha d’aprendre com funciona el
teatre imatge i entendre que en la creació teatral
és important la existència d’un “conflicte”.
Dinàmiques d’imatge individuals amb les quals
aprenem com funciona l’imaginari i podem usarlo per generar històries..
Dinàmiques d’imatge col·lectives.
VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Treballar les emocions amb mímica facial, gest,
respiracions i veu exagerant-ne els trets per poder
saber fins quin punt expressem o no i, per tant,
ens comuniquem a traves de la imatge que estem
construint. VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Duració
4 h.
4 h.
4 h.
Aragó, 141-143, 4a planta · 08015 Barcelona
Tel. 934 521 008 · Fax 935 183 054 · [email protected] · www.ceesc.cat
4º
La recepció i
construcció
d’històries de
vida.
5º
Creació de peces
de Teatre imatge
Utilització de la tècnica de la barreja i de la 4 h.
memòria col·lectiva.
Dinamitzacions del treball en imatge.
Exploració, transformació i adaptació del
personatge i de la història com a pretext teatral i
com a pretext pedagògic.
VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
D’acord amb el material que hagi anat sorgint en
les diferents sessions anteriors crearem peces de
teatre Imatge que podrien desenvolupar cap a
diverses maneres de presentar-se davant del
públic.
Pensar en el concepte de Qualitat de l’espectacle
com a una altra eina per potenciar la creativitat
col·lectiva.
VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Aragó, 141-143, 4a planta · 08015 Barcelona
Tel. 934 521 008 · Fax 935 183 054 · [email protected] · www.ceesc.cat
Descargar
Colecciones de estudio